You are on page 1of 8

THNG IP CA NGY I L

EID AL ADHA

Abu Hisaan Ibnu Ysa Son tho

.
Allah tht v i, Allah tht v i, Allah tht v i, Allah tht v i, Allah tht v
i, Allah tht v i, Allah tht v i, Allah tht v i, Allah tht v i, Allah tht v i.
Allah tht v i, khng c Thng no xng ng c th phng m ch c
Allah v Allah tht v i.
Allah tht v i v tt c mi li ca ngi v tn dng l ca Allah. Allah tht v i
c bit bao ngi hng lng mnh v Makkah.
Allah tht v i c bit bao ngi Tuwaf xung quanh ngi n Ka'bah vi lng
sng knh v khim nhng trc Thng ca h.
Allah tht v i c bit bao ngi ng trn Arofah knh cn trc ng Hng
Mnh v Uy Quyn, c bit bao ngi ng trn Al-Ma'shar Al-Haram cu xin s rng
lng v tha th.
Allah tht v i c bit bao con vt c git t Qurbaan v Allah trong ngy hm
nay, c bit bao s rng lng v tt lnh m ng Rt Mc Lng trc xung.
Chanlyislam

Allah tht v i, Allah tht v i, khng c Thng no xng ng c th


phng m ch c Allah.
Allah tht v i, Allah tht v i v tt c mi li ca ngi v tn dng l ca Allah.
T n Allah ng ban cho s tp hp v i l tt ny tr li, ng s tp hp tt c nhn
loi vo ngy phn x l s tht khng g phi nghi ng, qu tht Ngi rt uy tn khng
bao gi tht ha. Chng ti xin tuyn th khng c Thng no xng ng c th
phng m ch c Allah duy nht khng c i tc hay cng tc cng Ngi, vi li tuyn th
ny hy vng c cu ri vo ngy cng l v xin chp nhn Muhammad l b ti ca
Ngi, l v Rosul hon thin nht v l tinh hoa ca con ngi. Cu xin Allah ban bnh an v
phc lnh cho Ngi, cho dng di cng tt c bng hu ca Ngi v cho nhng ai noi
theo h vi mi iu tt p cho n ngy cng l. Amma ba'd:
Hng nm c vo ngy mng 10 thng Zul Hijjah theo lch Hijri th cng ng Islam
trn ton th gii ni chung v cng ng Islam Vit Nam ni ring u bn rn lo cho
vic git t con vt lm Qurbaan v mi tn Muslim u hn h chia cho nhau s tht t
nhng con vt Qurbaan . Vy, ngun gc vic git Qurbaan ny t u, ra sao v nh th
no?
Thn hu Muslim thn mn!
C mt s kin v i k t khi tri t c to dng cho n ngy tn th khng c
s kin no c th so snh ngang bng vi cu chuyn ny. y l cu chuyn m khng
mt nh s hc no v cng khng mt nh vn hc no ghi chp trong sch ca h m tc
gi ca cu chuyn ny chnh l ng to lp ra tri t, chnh l Allah - ng Hng
Mnh v Ti Cao. Cu chuyn ni v tnh thng v i ca mt b ti, ca mt n l i
vi Ch Nhn Allah v Ngi sn sng thi hnh mi sc lnh c giao ph khng t lng
l, khng t ng o, v cu chuyn nh sau:
Khi Nabi Ibrahim tui rt gi 120 tui (c ng truyn cho l 86) nhng
Ngi vn cha c con ci g c. Tuy nhin Nabi Ibrahim vn khng tht vng v lng
nhn t ca Allah, Ngi lun a i tay m cu xin rng:
011 :

Ly Thng b ti, xin hy ban b ti a con Soleh (c hnh ngoan o). AlSaffaat: 100 (chng 37), Allah lin chp nhn p li:
101 :

Th l TA ban cho Y mt tin mng v a con trai bit chu ng. Al-Saffaat: 100
(chng 37).
Vi tin mng lm cho Nabi Ibrahim mng r khng t xit, bi by lu nay
Ngi ch i c hi c lm cha, ch i c hi thy mt a con m ngi hng mong
c. Ni lng ch i ca Nabi Ibrahim sau chn thng mi ngy cng tri qua, v
Ngi b Hajar h sinh mt a con trai b bm, khi ng v t tn l Isma-il . Ni vui
mng cng vi tnh thng ca Nabi Ibrahim dnh cho a con mi ngy c ln dn
trong tri tim ca ngi cha gi Ibrahim qua s khn ln ca Isma-il . Cho n khi
Allah thy c tnh thng ca Nabi Ibrahim dnh cho con trai Ngi l tt c, chim
y c con tim Ngi.

Chanlyislam

Lp tc, Allah ging xung mt s th thch kh khn v cng cho Nabi Ibrahim

xem Ngi gii quyt nh th no? Allah phn: n khi (Isma-il) n
tui bit i. y l tui m mi a tr u c cha m yu thng nht trong i,
c bit l i vi nhng cha m him mun con ci. Nhng ni vui mng cha c tha
mn th vo ngy mng 8 v ngy mng 9 thng Zul Hijjah (thng 12 lch Islam) th Nabi
Ibrahim nm mng lin tip trong hai ngy ny rng ng phi ct c con trai mnh v
Allah, th l Nabi Ibrahim mang gic mng k li cho con trai b nh n nghe, nh
Allah k:

(Ibrahim) bo con: Ny con yu, qu tht cha thy trong mng rng cha ct c con
( git t), th con ngh sao ? y l mt s th thch kh khn v cng, vi tnh cm
dnh cho con ca mt ngi cha gi him mun, khi va c con tui ng thng bit
i bit ni th li nhn c sc lnh phi ct c con git t cho Allah, bi gic mng ca
gii Nabi chnh l li thin khi t Thng Allah.
i gi nh Allah bo git cht con trai Isma-il s d dng thc hin hn i vi
Ibrahim , bi lnh git cht c th dng nhiu cch nh dng thuc c trn trong thc
n, thc ung hoc nm t trn cao xung hoc mn ai thay mnh git con nhng Allah
li bo chnh Ngi Ibrahim hy t tay mnh ct c con trai Isma-il. Nghe c li trnh
by ca cha gi, a con Soleh cn rt nh lin p li, nh Allah k:
011 :

(Isma-il) p: Tha cha yu! Cha hy thi hnh theo nhng g cha c lnh i.
Insha-Allah, chc chn cha s thy con l ngi bit kin nhn chu ng. AlSaffaat: 102 (chng 37).
n ngy mng 10 (tc ngy i l Eid Al-Adha ca cng ng Islam chng ta ngy
nay) hai cha con Nabi Ibrahim v Nabi Isma-il thi hnh sc lnh ca Allah. Nabi
Ibrahim dt con trai n Mina ti tr Aqabah (tr ln) ct c th Isma-il
tha vi cha: Ny cha yu, cha hy tri con li cho tht chc con khi giy gia. Ny
cha yu, cha hy ly o che con li mu ca con ng vng dnh vo ngi cha ri lm
cho m phi khc v con. Ny cha yu, khi ct c con cha hy p mt con xung t cha
khi thy v au n trn gng mt con ri cha au lng m khng thc hin c sc
lnh ca Allah. Ny cha yu, hy mi dao cho tht bn v hy ct cho tht nhanh con
cht c nh nhng hn, bi ci cht l cn au. Ny cha yu, khi cha tr v gp m cha
hy ni vi m con gi n m li Salam.
Nh Allah c phn li trong thin kinh Qur'an:

103 :

Th l hai cha con lp tc thi hnh sc lnh (ca Thng ), v khi (Ibrahim) ct c
(Isma-il) th p mt Y xung t. Al-Saffaat: 103 (chng 37).
Nhng khi Nabi Ibrahim a dao nh ct c con trai Isma-il th Shaytaan
xut hin dng li l nhn t khuyn bo Nabi Ibrahim khng nn ct c a con trai duy
nht ca Ngi. Nabi Ibrahim khng nghe lin ly nm n v Ngi mang Nabi
Isma-il di n v tr ca tr Wusta (tr trung). Ti y cng vy khi Ngi a dao
nh ct c con trai Isma-il th Shaytaan li xut hin quy ri na th Nabi Ibrahim
Chanlyislam

cng ly nm n v Ngi mang Nabi Isma-il di n v tr ca tr Shughra (tr


nh). Ti y, Shaytaan cng xut hin quy ri v hn cng b Nabi Ibrahim nm
nhng Ngi khng di i ch khc m lin a dao ct c a con m khng cht do d.
Ngay lc ny chuyn l xut hin, l khi con dao va k vo c Nabi Isma-il th con
dao li b dnh cht mt ch khng ti no ct c c nn Nabi Ibrahim rt tay cm dao
v ri lin k dao vo c a con ln th hai, ri ln th ba... tt c u nh ln u khng
th ct c c (c ng truyn ghi l khi ct c th con dao t ng xoay li b lng, lc
Isma-il bo cha hy m vo c mnh nhng khi Nabi Ibrahim m vn khng
m thng. C ng truyn khc th ghi Nabi Ibrahim c ko dao mi trn c con trai
Isma-il nhng li khng t th Isma-il bo cha: Hi cha yu, cha hy mnh tay
hn na, hy mnh tay hn na, y l sc lnh ca Allah). Bng lc c ting ro gi t
cao vng xung:

105 - 011 :

V TA (Allah) gi Y: Ny hi Ibrahim! * Qu l Ngi tin gic mng l s


tht. Nh th y TA dng ban thng cho nhng ngi c hnh. Al-Saffaat:
104 - 105 (chng 37).
Lp tc Nabi Ibrahim ngn u ln tri th thy mt con cu ang c a xung, nh
Allah k li:
011 :

V TA chuc mng ca Y (Isma-il) bng con vt t to ln. Al-Saffaat: 107


(chng 37). V Nabi Ibrahim ct c con cu thay mng cho con trai Ngi.
Hai cha con Nabi Ibrahim v Nabi Isma-il vt qua c cuc th thch
gian nan, cuc th thch chc chn rng trn i ny khng c ngi no c th vt qua
c,
106 :

Chc chn rng y l s th thch rt r rng dnh cho Ngi. Al-Saffaat: 106
(chng 37).
(C s ghi rng Allah dng con cu m Habeel con trai ca thy t Adam cng t
ngy xa thay mng cho Nabi Isma-il .)
Thn hu Muslim thn mn, chng ta nghe r cu chuyn git t lch s ny, v c
cu hi rng: Vy Allah mun git cht Isma-il tht sao m li ra lnh cho Nabi
Ibrahim nh th?
Cu tr li l Allah khng h mun ct c Nabi Isma-il m Ngi mun th thch
tnh thng nm trong tim ca Nabi Ibrahim dnh cho Isma-il v xem Nabi
Ibrahim xem trng vic no hn tnh thng dnh cho con hay sc lnh ca Allah. Cn
chng ta l tn Muslim hy t xem li c bao gi t mnh ct c nhng ti li ca chng
ta bng con dao sm hi quay v vi Allah hay cha, bng con dao cu xin s tha th ni
Allah ty sch con tim chng ta tr nn tinh khit hon ton, ri chm y vo tnh
thng dnh cho Allah khng t ln ln s thch bn thn, khng t ln ln s am m dc
vng, khng t ln ln lng am m trn gian. y l bc thng ip gi n ton th tn
Muslim nam v n, dnh cho tt c Ulama, dnh cho tt c nhng ai v ang trao di
kin thc Islam hy t mnh ct c lng am m danh vng, ct c bn tnh khoe khoan, ct
Chanlyislam

c bn tnh Nifaaq (ngy to), ct c lng am m tin bc v ct c tt c nim am m


ngoi Allah ang tn ti trong con tim ca chng ta. C th chng ta mi tr thnh tn
Muslim hon ton thun phc trc sc lnh ca Allah.

Allah tht v i, Allah tht v i, Allah tht v i, Allah tht v i, Allah tht v
i, Allah tht v i, Allah tht v i, Allah tht v i, Allah tht v i, khng c Thng
no xng ng c th phng m ch c Allah v Allah tht v i, Allah tht v i v
tt c mi li ca ngi v tn dng l ca Allah. T n Allah ng c phi Nabi
Muhammad mang n nim hnh phc cho nhn loi, lm tm gng mu mc v l
bng chng cho ton th con ngi. Allah mc khi cho Ngi mt tn gio chn l v
hnh phc, vi tn gio ny Allah dng cu vt con ngi thot khi mi dit vong v
hng dn con ngi thot khi mi lm lc u ti. Ti xin tuyn th khng c Thng
no xng ng c th phng m ch c Allah duy nht. Li giao c ca Allah gip
by ti ca Ngi l s tht v duy ch Ngi hy dit phe ng (chng i) v xin chng
nhn Muhammad l n l v l Rosul ca Ngi, cu xin Allah ban bnh an v phc lnh cho
Ngi cng dng tc v tt c bng hu ca Ngi ln nhng ai noi theo h cho n ngy
tn th. Amma Ba'd:
Thn hu Muslim thn mn, qua vic git t Qurbaan gip ngi Muslim tng nh
hai v Nabi ca Allah, Ibrahim v Isma-il , l c hi gip tn Muslim thy c
cch ng x ca hai v Nabi gng mu ng trc sc lnh ca Allah, mi tn
Muslim d nam hay n ly m bt chc lm theo, ly lm c hi hnh o knh dng
Thng , ly lm hnh din khi l tn ca nhng v Nabi ngoan o nh th, v
tn Muslim c nu cao biu hiu tn gio, bi Allah s khng tn vinh tn gio Islam cho
n khi mi tn Muslim bit t tn vinh biu hiu ca tn gio mnh.
Vic git t Qurbaan l s ct c lc , b, cu (tru) hoc d trong ngy i l Eid
Al-Adha v nhng ngy Tashreeq bng nh tm knh dng ln Allah.
2 - 1 :

Qu tht, TA (Allah) ban cho Ngi (Muhammad) mt con sng ni thin ng *


Bi th, hy ch v Thng Ngi (Muhammad) m dng l Salah v git t. AlKawthar: 1 - 2 (chng 108), Allah phn chng khc:
36 :

V nhng con Al-Budn (lc v b) m TA ban cp cho cc ngi git t l mt


trong nhng biu hiu ca Allah, qua vic git t cc ngi s tm c iu tt
p. Al-Haj: 36 (chng 22), Allah phn cu Kinh tip theo:
37 :
Chanlyislam

Khng phi tht cng khng phi mu ca vt git t n vi TA m n vi TA l


lng knh s ca cc ngi. Al-Haj: 37 (chng 22).
Mt s Ulama cho rng git t Qurbaan l Waajib (bt buc), v l hnh ng
Haram i vi ai c kh nng git t m khng git t. Nhng kin ng nht l kin ca
Jamhoor (i a s Ulama) rng git t Qurbaan l Sunnah Mu-akkadah (tc Sunnah ny
gn nh Waajib) v s l Makrooh (khng nn) i vi ai khng git t trong khi c kh
nng git Qurbaan.
o hu Muslim, nhng ai c Allah ban cho s rng ri v tin bc th ng t
cm mnh hng n phc v i ny, ng mnh nh mt c hi vng mt nm ch c
mt ln. Mi tn hy bit rng ti sn tht s ca mi ngi chnh l nhng g anh ta
s dng, gi i trc, cn nhng g bn cnh anh ta chng phi l ti sn ca anh ta m
chnh l ca ngi tha k sau anh ta nhng anh ta s phi b Allah tra kho ht tt c s ti
sn m anh ta s hu trong cuc sng. Cho nn, mi tn hy t s dng cho bn thn
mnh nhng g tt p th chc chn s gp c tt c ni Allah,01 - 01 :

Hi con ngi, tt c cc ngi ch l nhng k ngho kh so vi Allah, bi Allah l


ng Giu C, ng ng c ca tng * Nu mun, Ngi s hy dit ht tt c cc
ngi v lp li s to ha mi * V vic chng c g nng nhc vi Allah c. Faatir: 15 17 (chng 35).
Hi tn hu Muslim no c Allah ban cho s rng ri v tin bc, hy t ha vi
Allah rng nm nay y mnh s git t Qurbaan knh dng ln ng Ch T ca ton v tr
v mun loi v lm vui mng nhng ngi ngho kh qua vic phn pht tht. Nu nh
nm ngoi cc bn git t mt con d hoc mt con b th nm nay hy t ha s git t gp
i hai con d hoc hai con b, hy rng lng i Allah s rng lng li vi cc bn, hy
b th i ng s hi mt phn trc ng c vng quyn l by tng tri v t.
ngha ca vic git t Qurbaan: y l biu hiu Allah cho php cng ng
Islam git t Qurbaan nhm to nim vui cho ngi ngho Muslim qua vic git tht phn
pht cho h trong dp i l Eid Al-Adha v nhm n li s git t duy nht trong th gii
loi ngi ca hai cha con Nabi Ibrahim v Nabi Isma-il .
Ni v n phc ca vic git t Qurbaan th khi c hi v n phc dnh cho


ngi git t Qurbaan th Nabi p: )) (( C mi si lng c mt n
phc. Mi ngi ngc nhin hi: Mi si lng con vt h, tha Rasul? Ngi p:


))
((

C mi s lng ca con vt git t l c hng mt n phc. Hadith do Ahmad,


Ibnu Majah v Al-Haakim ghi.
C Hadith do Aishah dn li Rasul rng:

((


))


Chanlyislam

Khng vic lm no ca con chu Adam trong ngy git t (tc trong ngy Eid AlAdha) c Allah yu thch bng vic lm cho mu tun trn (tc ct c sc vt lm
Qurbaan). Qu tht, vo ngy tn th con vt s c mang ra trnh din vi y
sng, y mng v y lng v qu tht mu ca con vt s ri vo v tr
Allah chp nhn (s git t ) trc khi n ri xung t. Th nn, cc ngi hy git
t Qurbaan bng tm trng hi lng. Hadith do Al-Tirmizhi ghi.

Cc iu khon bt buc khi git t Qurbaan:

Th nht: Phi l sc vt thuc ba loi lc , b v cu (tru) hoc d.

Th hai: Phi l sc vt nm trong tui c Nabi qui nh nh lc


trn 5 nm tui bc vo tui th su; b trn 2 nm tui bc vo tui th 3; d
trn 1 nm tui v bc vo tui th hai; v cu (tru) trn 6 thng tui v bc vo
thng tui th by.

Th ba: Khng c php git sc vt gy cm, bnh hon, b qu, b tt


nguyn, b ui mt, b m mt, b gy rng, b gy sng, b ct l tai, sc vt qu gi khng
cn tht.
Mt con lc hay mt con b lm c cho by ngi v mt con d hoc con cu
(tru) th lm cho mt ngi v gia nh.
Thi gian c php git t Qurbaan l t sau l Salah i l Eid Al-Adha n mt
tri ln ngy 13 ca nhng ngy Tashreeq (tc t ngy 10 n ngy 13 thng Zul Hijjah
(thng 12 theo lch Islam)) nh c nhc qua hai Hadith do Al-Barra bin Azib dn li
Rasul :


(())

Qu tht, vic lm u tin chng ta lm trong ngy (Eid) ny l hnh l Salah, xong
tr v git Qurbaan. Ai lm ng nh th l lm ng Sunnah ca Ta, cn ai
git t trc l Salah th ch l tht cho gia nh y n m thi ch khng lin
quan g n tht Qurbaan. Hadith do Al-Bukhari v Muslim ghi.Nabi ni Hadith khc: ))

(( Nhng ngy Tashreeq l git t

Qurbaan. Tham kho quyn Al-Silsilah Al-Soheehah s 2467.


Trong nhng ngy Tashreeq ny v hai ngy i l Eid Al-Fit-r v i l Eid AlAdh-ha cm nhn chay, bi y l nhng ngy tt vui v, tt n ung ca cng ng Islam
nh Nabi ni:))


((

Nhng ngy Tashreeq l nhng ngy n ung v tng nim, tn dng Allah. Hadith
do Muslim ghi.
Qu o hu Muslim thn mn, hy cu xin bnh an v phc lnh cho Nabi
Muhammad, y l sc lnh ca Allah phn truyn:

Chanlyislam

Qu tht, Allah v Thin Thn ca Ngi cu xin bnh an v phc lnh cho Nabi, hi
nhng ngi c c tin hy cu xin bnh an v phc lnh cho Ngi cho tht nhiu.
Al-Ahzaab: 56 (chng 33), v Nabi c ni:


))

((

Ai cu xin phc lnh cho Ta mt ln s c Allah ban cho mi ln. Hadith do


Muslim ghi li.

Cu xin Allah ban nim may mn trong Thin Kinh Qur'an v i cho ti v cho mi
ngi, xin Ngi nng cao a v ca ti v mi ngi qua nhng cu kinh v li tn dng
sng sut. Ti ni ra nhng li ny ri cu xin Allah tha th ti li cho ti, cho mi ngi
v cho tt c ngi Muslim. Cho nn, hy cu xin Allah tha th i, qu tht Ngi l ng v
cng lng v cng khoan dung.

Ly Allah, cu xin hy ban s bnh an v phc lnh cho Nabi Muhammad v dng
tc ca Ngi ging nh Ngi ban cho Nabi Ibrahim v dng tc ca Ngi. Qu thc,
Ngi l ng Ti Cao v Rng Lng.


:

.

Hi anh ch em Muslim! Qu tht, Allah ra lnh thi hnh nn cng l, lm nhn


c v b th (gip ) b con rut tht, ng thi cm lm mi iu c, ti li v bt
cng. Ngi dy bo cc ngi nh th may ra cc ngi lu nh (n phc v ti)
Al-Nahl: 90.
Hy thc hin mi giao ko m mi ngi cam kt vi Allah, cng ch hy b li
th sau khi khng nh trong khi Allah ban cho mi ngi quyn cai qun, qu tht
Allah thu hiu mi iu cc ngi lm. Hy tng nh Allah ng V i, ng Cao Qu
i s c Ngi nh n cc ngi, hy t n Allah vi nhng hng n ban tng s c
Ngi thm cho v li tng nh Allah tht v i Allah am tng mi hnh ng ca cc
ngi.

Abu Hisaan Ibnu Ysa son tho

Chanlyislam

You might also like