You are on page 1of 9

Chanlyislam 1

Nhn Danh Allah


ng Rt Mc Lng
ng Rt Mc Khoan Dung

THNG IP CA NGY I L
EID AL ADHA
Abu Zaytune Usman Ibrahim
son tho


:
Mi li ca ngi v tn dng knh dng ln Allah, ng hon tt cc n hu
ca Ngi cho mi iu tt lnh, cu xin bng an v phc lnh cho v Nabi, v Thin s
cao qu nht, Nabi ca chng ta, Muhammad, v cho gia quyn ca Ngi, cng tt c
cc bn o ca Ngi.
Nu nhng tn gio xung quanh ta lun hnh din v t ho v cc chui ngy
ca h, cc i l ca h th tht ra cng ch l nhng n phc chp nhong, nhng
hnh phc mt thong qua bi v n c din ra trong s lm lc v sai quy... ch c
chn l, s hng dn vn cn mi, l con ng ca cng ng tn Nabi
Muhammad .
T n Allah, xin ca ngi v tn dng Ngi hng dn cho cng ng tn
Islam vi con ng tt p, ngay chnh v phc lnh, con ng m nhng cng
ng trc Islam cha tng c...
Bn hy nhn thy c cng ng c yu thng ny huy hong trong
ngy Eid (i l) ca h, h th phng Allah bng s n ung tha thch v hnh
phc ging nh h th phng Ngi trn phng din nhn chay.
ng Anas thut li rng thi Jahiliyah, trong mt nm mi ngi thng t
chc hai ngy l n mng v vui chi, v khi Nabi n Madinah th Ngi bo:

.
Cc ngi tng c hai ngy cc ngi vui chi v n mng, v qu tht,
Allah thay vo cho cc ngi hai ngy l tt p hn, l ngy Eid Al-
Fitri v ngy Eid Al-Adhha (Abu Dawood, Annasa-i).
Eid (i l) l mt biu hiu trong cc biu hiu ca Islam, l tinh thn v kh
th ca cng ng tn Muslim. Tuy nhin, mt s tn hi ht v th vi n,
h ch quan tm v hng n cc ngy l mi m ca thi i ny... ta thy h thng
ho hc chun b tht chu o v trnh trng cho cc ngy l nh Tt Ty, Tt Nguyn
Chanlyislam 2

n, Mothers Day (Ngy ca m), l Noel (Ging Sinh), v nhng ngy l khc
khng phi ca Islam. H v con ci ca h n mng nhng ngy l cn ho hc
v hn hoan hn nhng ngy Eid ca Islam, h sn sng chi nhiu tin ca t chc
n mng linh nh lm tng thm sc sng cho chng... cn ring nhng ngy Eid
ca Islam th i vi h chng c gi tr v ngha g c, h h hng n ni nhng
ngy Eid ca Islam i qua m khng thm m xa ti... trong khi Allah, ng Ti
Cao phn:

[ : 23 ]
y, v ai tn vinh cc biu hiu ca Allah th mi c lng knh s Ngi.
(Chng 22 Al-Hajj, cu 32).
Qu tht, ngy Eid l ngy ca nim vui v phn khi i vi nhng ai tm
kim nhng nim vui lnh mnh, nhng ai thnh tm hng v Allah... S khng phi
l Eid i vi ai ch bit mc qun o mi, t ho vi s lng v cht lng mnh c
c... m Eid thc s l i vi ai bit knh s vo Ngy c ha hn (Ngy Tn
th), bit knh s cho cuc hi ng v trnh din trc ng ca chic Ngai Vng
Arsh v i .. cng vi nhng git nc mt n nn sm hi v hy vng vo mt ngy
c nhn thy Thng Allah...
Qu o hu Muslim! Sau y bn hy cng lt qua mt s im dng ngn
v cc nghi thc v cc quy nh ca Eid:
Th nht: Bn hy ca ngi v tn dng Allah, ng Ti Cao, cho bn
c hon tt cc ngy trong thng thing ling v n phc, ph h bn hon thnh
vic nhn chay cng nh dng l nguyn Salah; bn hy u-a tht nhiu v tht nhiu
cu xin Allah n nhn nhng vic hnh o, dng l nguyn Salah ca bn, v xin
Ngi xa i nhng thiu st v sai phm trong hnh ng ca bn.
Th hai: Bn hy Takbir (tn dng s v i ca Allah), gio l Islam qui
nh khuyn khch Takbir t lc sau khi mt tri ln ca m Eid cho n khi dng l
nguyn Salah Eid. Allah, ng Ti Cao phn:

[ : 581 ]
V Ngi mun cc ngi hon tt s ngy (nhn chay) c n nh v mun cc
ngi Takbir (tn dng s v i ca Ngi) v vic Ngi hng dn cc ngi v
cho cc ngi c dp t n Ngi. (Chng 2 Albaqarah, cu 185).
Li Takbir theo Sunnah:


Ollo-hu akbar, Ollo-hu akbar, Ollo-hu akbar, la ila ha illollo-h, wollo-hu
akbar, wa lillahilhamdu
Allah v i nht, Allah v i nht, Allah v i nht, khng c Thng ch
thc no khc ngoi Allah, v Allah l ng v i nht, mi li ca ngi v tn
dng knh dng Allah.
Theo Sunnah, nam gii c khuyn khch ni to ting li Takbir ny trong
cc Masjid, trong cc ch, trong nh hay i ngoi ng nh mt s tuyn b tn
vinh Allah v th hin s th phng cng nh t n Ngi.
Chanlyislam 3

Th ba: Tm ra, sc du thm (nc hoa) i vi nam gii, v mc qun o
p (khng qu phung ph, khng mc qun o ph di ko l di t, khng co ru
cm v l nhng iu b cm trong gio lut); ring i vi ph n th gio lut cho
php h tham gia i ra ngoi dng l nguyn Salah ti ch dng l nguyn Salah Eid
tp th, h n mc y phc bnh thng khng chng din cng nh khng sc nc
hoa.
V tht l sai tri cho ngi ph n Muslim i hnh o tun lnh Allah m li
n mc theo phong cch tri lnh ca Ngi nh chng din, lm p, sc nc hoa
xut hin trc mt nam gii.
Th t: Dng l nguyn Salah Eid cng vi nhng ngi Muslim v ngi li
nghe bi thuyt ging. Theo quan im ng nht ca gii hc gi sau khi nghin
cu v xc thc li, trong c Sheikh Islam Ibnu Taymiyah, rng qu tht dng l
nguyn Salah Eid l ngha v bt buc i vi mi tn Muslim tr phi c l do
chnh ng (theo qui nh ca gio lut), ph n cng c qui nh phi tham gia Eid
cng vi nhng ngi Muslim nam ngay c khi c kinh nguyt, tuy nhin, ngi c
kinh nguyt s khng dng l nguyn Salah.
Th nm: i v v trn cc con ng khc nhau, gio lut Islam khuyn
khch ra i n ni dng l nguyn Salah Eid trn mt con ng v khi tr v th i
v trn con ng khc, bi Nabi lm nh vy.
Th su: Vic chc tng nhau ngy Eid l iu c php, chng hn nh li
cu chc:

Cu xin Allah chp nhn vic lm ca tt c chng


ta!.
Qu o hu Muslim, xin lu bn mt s vic lm sai tri m khng t
ngi Muslim thng dnh vo trong ngy Eid cng nh trong m ca n... tht k
l rng c mt s ng o Muslim kt thc vic lm tun lnh Allah bng nhng vic
lm ti li... v mt s khc th thay nhng li cu xin tha th ti li vo nhng ngy
cui bng nhng li ni th tc v sm by ..
Sau y l mt s iu khng c trong sunnah ca Nabi nn
chng ta khng cn phi lm nh:
1- c Takbir tp th mt cch ng lot hoc tp th lp li theo sau mt c nhn
no , hoc c Takbir vi nhng li Takbir khng nm trong Sunnah ca Thin s
Muhammad .
2- Quan nim rng gio lut qui nh phi to khng kh si ng cho m Eid
bng cch c cc Hadith khng xc thc.
3- n nh ngy Eid l ngy thm ving m m v cho Salam n nhng
ngi khut.
4- Nam n cng tr trn vi nhau mt cch hn tp trong nhng ni dng l
nguyn Salah Eid, trn cc con ng, nhng ni vui chi.
5- Mt s ngi t tp ca ht, ma nhy, vui chi khng ng n.
6- Hoang ph trong cch mc, n v ung cng nh trong sinh hot i thng
c php khc, bi Allah, ng Ti Cao phn:

[ : 25 ]
Chanlyislam 4

V cc ngi hy n v ung nhng ch ng phung ph bi qu tht Ngi
(Allah) khng yu thng nhng k hoang ph. (Chng 7 AlAraf, cu 31).
Qu o hu Muslim thn mn,
Bn ch ng qun rng bn phi tip tc phc tng v vng lnh Allah v lun
cu xin Ngi ph h cho bn c vng lng v kin nh trong tn gio ca Ngi cho
ti ngy trnh din Ngi... bn hy nh rng Eid khng phi l thi im kt thc ca
s tun lnh v th phng nh mt s ngi quan nim nh vy, bi Allah, ng
Ti Cao phn bo:

[ : 99 ]
Hy th phng Thng ca ngi cho n khi s kin nh n vi ngi.
(Chng 15 Al-Hijr, cu 99).
S kin nh y c ngha l ci cht .. mt s v Salaf (cc v Sahabah v
Tabieen) ni: Tt c mi vic lm ca ngi Muslim u v mc ch khng nm
ngoi ci cht.
Al Hasan ni: Th bi Allah, ngi c c tin khng phi l ngi ch hnh o
trong mt thng hay hai thng hoc mt nm hay hai nm, khng phi th, Allah ra
lnh cho ngi c c tin hnh o v lm iu thin tt cho n hi th cui cng.
Allah, ng Ti Cao phn:

[ : 23 ]
Qu tht, nhng ai ni: Thng ca chng ti l Allah ri thng bc trn
con ng ngay chnh th cc Thin thn s xung ng vin h, bo: Cc ngi
ch lo s cng ch nn bun phin m cc ngi hy vui ln vi tin mng v
Thin ng m qu v c ha hn. (Chng 41 Fussilat, cu 30).
Umar bin Alkhattab c cu Kinh ny khi ng thuyt ging vi mi ngi
trn bc ging, ng ni: S thng bc trn con ng ngay chnh l tun lnh Allah
v khng ln trnh, thoi thc mt cch mnh khe v xo quyt nh mt con co.
Qu ng o Muslim thn hu! Tiu biu cho nhng vic lm ngoan o
khuyn khch l:
Nhn chay ba ngy mi thng (tt nht l nhn chay ngy 13, 14, 15 ca mi
thng), nhn chay ngy Arafah i vi nhng ai khng i hnh hng Hajj, v nhn
chay ngy th hai v th nm hng tun.
Dng l nguyn trong m, duy tr l nguyn Salah Witir .. Allah, ng Ti
Cao phn:

[ : 51 ]
Ban m h thng t ng (v thc dng l nguyn Salah, tng nim)
(Chng 51 Azd-zdariyat, cu 17).
Chanlyislam 5

Duy tr cc l nguyn Salah Sunnah Rawa-tib gm 12 Rakat: 4 Rakat trc v
hai Rakat sau l nguyn Salah Zhuhur bt buc, 2 Rakat sau Salah Maghrib, 2 Rakat
sau Salah Isha v 2 Rakat trc Salah Fajar.
Duy tr vic c Quran mi ngy d ch l mt t.
Duy tr nhng vic lm thin tt v lun ngay chnh trong tun lnh v phc
tng Allah .. Ngi phn:

[ : 553 ]
Bi th, Ngi (Muhammad) hy ng vng mt cch ngay chnh nh c
sc lnh, v nhng ai sm hi (vi Allah) cng vi Ngi (Chng 11 Hud, cu
112).
Thng xuyn cu nguyn Allah ph h cho bn c sng trong Islam v cho
bn c cht trong c tin Iman, v xin Ngi lm cho ban lun vng chc v kin
nh trong li Tawhid, bi mt trong nhng li u-a m Nabi thng cu nguyn
Allah:

.
Hi ng xoay chuyn con tim, xin Ngi hy lm vng chc tri tim ca b ti
trn tn gio ca Ngi! (Tirmizhi).
C rt nhiu cc hnh thc phc tng v tun lnh Allah v chng mang li n
phc v i cho ngi b ti. Allah, ng Ti Cao phn:


[ : 91 ]
Ai lm vic thin, d nam hay n, v l mt ngi c c tin th chc chn TA s
cho y sng mt i sng lnh mnh v tt p, v chc chn TA s ban cho h
phn thng ty theo iu tt nht m h lm. (Chng 16 Annaml, cu 97).
Bi th, l ngi Muslim, bn hy c gng duy tr cc vic lm ngoan o v
thin tt, v hy lun cnh gic ng mnh cht trong ti li ..
Qu ng o Muslim thn hu!
Cc ngy Eid khng phi l nhng ngy ca s vui chi trc tng v xao lng,
m l nhng ngy ca s th phng v t n, l nhng ngy m ngi c c tin
thay i cc hnh thc th phng... v mt trong cc hnh thc th phng l
nhng g c Allah yu thng v hi lng: hn gn tnh mu m rut tht, thm
ving b con dng h v bn b, xa b nhng him khch v k, thng xt ngi
ngho kh v tr m ci, mang nim vui n cho nhng ph n ga v nhng ngi
i rch.
Qu tht, nhng chui ngy tri qua tht rt nhanh... Do , bn phi mau mau
sm hi v chn thnh tm kim s cu ri ni Allah, ng Ti Cao; phi thc y bn
thn trong vic tun lnh Ngi, phi duy tr cc bn phn hnh o bi cuc i ny
tht ngn ngi... hy bit rng tri tim ca ngi c c tin s khng cm thy bnh
yn, lng ca y s khng cm thy an ton cho n khi chn ca y bc vo Thin
ng .. do , hy nhanh chn n vi Thin ng ca Allah, ni m khong rng ca
Chanlyislam 6

n bao la nh s bao la ca cc tng tri v tri t, hy li ko bn thn ra xa khi
con ng n vi Ha Ngc, ni dng thiu t nhng k bt hnh v hn h...
V bn hy ghi nh li di hun ca Thin s Muhammad :


.
Cc ngi hy trung thc trong vic hnh o, cc ngi hy n lc phn u
lm vic thin tt; v cc ngi hy bit rng khng mt ai trong cc ngi c
vo Thin ng bng vic lm ca y (m bng lng thng xt ca Allah), v
Allah yu thch nhng vic lm c duy tr thng xuyn cho d ch l rt t.
(Albukhari).

Nhng biu hiu ca ngy Eid
ng Abdullah bin Qurt thut li rng Thin s ca Allah ni:

.
Qu tht, ngy thing ling nht i vi Allah Ti Cao v n Phc l ngy
Nahr, k n l ngy Al-Qar (ngy tr li) (Abu Dawood ghi li vi ng dn
truyn kh tt)
(1)
.
Hadith l bng chng ni v n phc ca ngy Nahr rng l ngy thing ling
nht i vi Allah v n c gi ngy i Hajj, nh Thin s ca Allah ni:

.
Ngy i Hajj l ngy Nahr (Abu Dawood ghi li vi ng dn truyn Sahih)
(2)
.
ng Uqbah bin Amir thut li, Thin s ca Allah ni:


.
Ngy Arafah, ngy Nahr v nhng ngy Tashreeq l nhng ngy tt ca chng
ta, nhng tn ca Islam, v l nhng ngy n v ung (Abu Dawood:
2419, Tirmizhi: 773, Annasa-i: 5/252, Ahmad: 28/605, vi ng dn truyn Sahih).
Ngy l Eid Nahr tt hn ngy Eid Al-Fitri bi v trong ngy Eid Nahr c l
nguyn Salah v git t Qurbaan v trong ngy Eid Nahr c l nguyn Salah v c vic
lm Sadaqah, v s git t Qurbaan tt hn c vic lm Sadaqah, hn na ngy Nahr
tp hp s thing ling v khng gian c thi gian.
Nhng vic nn lm trong ngy :
i dng l nguyn Salah Eid trong thn trng tt nht, hy lm p thn th
theo s cho php ca gio lut, hy gi s p v c th thanh sch cho n khi git

)1(
Abu Dawood: 5/184 vi ng dn kh tt nh Sheikh Albani ni trong Takhreej Al-Mishkaah: 2/81; cn ngy Al-Qar
l ngy sau ngy Nahr tc ngy mi mt ca Zdul-Hajj bi v ngy hm mi ngi vn cn tr Mina.
(2)
Abu Dawood: 5/420, Ibnu Ma-jah: 2/1016, Albukhari ghi li theo phng php ghi ch (8/320), xem Irwa Alghaleel:
4/300.
Chanlyislam 7

Qurbaan. Hy nn n ch dng l nguyn Salah Eid sm c th ng gn Imam v
c th hng c n phc ca vic ch l nguyn Salah.
Theo Sunnah, khuyn khch Takbir trong lc trn ng n ch dng l
nguyn Salah, khuyn khch Takbir cho ti khi Imam n, v khi Imam thuyt ging
th khng Takbir nhng khi Imam Takbir th Takbir cng vi Imam.
Khuyn khch i v v trn con ng khc nhau, c ngha l i li ny v li
khc. ng Jabir bin Abdullah thut li rng vo ngy Eid, Nabi thng i v v
trn hai ng khc nhau. (Albukhari ghi li trong Fath: 2/472).
Theo Sunnah, vo ngy Eid Al-Adha khuyn khch khng nn n g cho n khi
xong l nguyn Salah Eid, nh Abdullah bin Buraidah thut li t cha ca ng rng:
vo ngy Eid Al-Fitri Thin s ca Allah khng i Salah cho n khi n mt cht
g cn vo ngy Eid Al-Adha th Ngi khng n g cho ti khi xong l nguyn
Salah. (Tirmizhi ghi li)
(3)
.
L nguyn Salah Eid l Sunnah Muakkadah nn ngi Muslim phi c gng
duy tr n, phi nn khuyn khch con ci tham gia bui l nguyn, ngay c tr con,
nhm th hin cc biu hiu ca Islam; v mt s hc gi cho rng l nguyn Salah
l ngha v bt buc.
Sau l nguyn Salah v sau phn thuyt ging ca Imam th ngi lm Quran
hy t tay git con vt Qurbaan bng git tt nht, y hy ly tht n mt phn, biu
tng ngi thn v lng ging mt phn, v mt phn th phn pht cho ngi ngho.
c php d tr tht Qurbaan, cn Hadith cm d tr tht Qurbaan cng nh cm n
tht Qurbaan sau ba ngy l Hadith c bi xa bi nhng Hadith khc, theo quan
im ca i a s hc gi; mt s hc gi thy rng Hadith khng b bi xa m
khi no thy c ngi cn th cm d tr.
Khng c php xem thng hoc em b tht Qurbaan, tri li, mt trong
nhng biu hin s hon ho ca lng t n l tn dng ti a v hy em cho nhng
ai cn cho d iu c tn cng th no.
Khng vn g trong vic chc tng nhau ngy Eid, phi nn i thm ving
cha m v b con trong ngy Eid, nn u tin vic i thm ving h ri mi n lt
ving thm nhng anh em ng o.
Ly Allah, xin Ngi hy ban cho bn thn ca by ti lng Taqwa, hy thanh lc
tm hn v bn thn by ti bi v Ngi l ng thanh lc tt nht. Ly Allah, xin
Ngi hy ph h cho by ti c kt cuc tt p nht, v xin Ngi hy ph h by ti
iu tt p nht trn trn gian ny v gip by ti trnh khi Ha Ngc i Sau,
xin Ngi hy tha th ti li ca by ti, cho cha m ca by ti v cho nhng ngi
ng o Muslim
(3)
Tirmizhi: 3/98, Ibnu Ma-jah: 1/292, Ahmad: 28/87 t ng dn Thauwaab bin Utbah Abdullah bin Buraidah
Buraidah, ng dn truyn kh tt, Thauwaab bin Utbah c li ph bnh v ng nhng ng c Ibn Muayyin xc nhn l
ng tin. Abu Dawood ni: Khng vn g v ng ta v Hadith ny kh tt; Hadith ny Al-Hakim xc nhn l Sahih:
1/294, Azdzdahabi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah v Ibnu Al-Qittaan u ng thun vi Al-Hakim.
Chanlyislam 8

n phc ca nhng ngy Tashreeq

ng Nubaishah Alhazli thut li rng Thin s ca Allah ni:

1111 .
Nhng ngy Tashreeq l nhng ngy n v ung v trong mt li dn khc:
l nhng ngy tng nim Allah Ti Cao v n Phc (Muslim: 1141).
Hadith l bng chng ni v n phc ca nhng ngy Tashreeq, l ngy 11,
12, 13.
y l nhng ngy n phc c n nh nh trong li phn ca Allah:

[ : 332 ]
V hy tng nim v tn dng Allah vo nhng ngy ( Mina) c n nh.
(Chng 2 Albaqarah, cu 203).
Qu tht, Hadith trn ch ra hai iu:
Th nht: Nhng ngy Tashreeq l nhng ngy n v ung, nhng ngy biu
hin nim vui v s hn hoan, biu hin s rng ri v ho phng vi v con; nhng
ngy c th c ngh ngi, tinh thn c khy kha khng cn bn tm n
nhng iu cm, khng cn bn rn vi vic tun lnh Allah. Thin s ca Allah
ni:


.
Ngy Arafah, ngy Nahr v nhng ngy Tashreeq l nhng ngy tt ca chng
ta, nhng tn ca Islam, v l nhng ngy n v ung (Abu Dawood:
2419, Tirmizhi: 773, Annasa-i: 5/252, Ahmad: 28/605, vi ng dn truyn Sahih).
Khng c s ngn cm trong vic ho phng v rng ri v thc n v ung
trong nhng ngy ny c bit l i vi tht, bi v Thin s ca Allah m t
nhng ngy ny l nhng ngy n v ung v d nhin khng c phung ph hoc
xem thng n hu ca Allah Ti Cao v n Phc.
Th hai: Nhng ngy ny l nhng ngy tng nh Allah Ti Cao bng cch
Takbir sau mi l nguyn Salah v vo tt c mi gi. V ngi Muslim d nhin phi
lun tng nh n Allah thng xuyn trong mi hon cnh, nim danh Allah trc
khi n v ung, t n Ngi sau khi n v ung bng cch ni Alhamdulillah, v iu
ny nn c nhn mnh hn na trong nhng ngy ny.
Do , ngi Muslim phi ht sc lu tm ng bn thn mnh qun lng
Allah. Ngi Muslim nn tn dng cc thi gian n phc ca cuc i vo vic tun
lnh Allah, lm vic thin, ch ng nh mt n bi s vui chi v th tiu khin
ging nh nhiu ngi trong thi i ca chng ta ngy nay, h thng thc khuya
vui chi v ch ri b l cc l nguyn Salah v thc hin khng ng gi gic, h
git thi gian v dng n hu ca Allah lm iu tri lnh Ngi.
Chanlyislam 9

Hy bit rng khng c php nhn chay trong nhng ngy Tashreeq, d nhng
ngy Tashreeq nhm vo ngy y thng nhn chay Sunnah nh ngy th nm, ba ngy
mi thng (ngy 13) th cng khng c php nhn chay, tr phi ngi lm Hajj
Tamatua nhng khng c kh nng git t Hady th c php nhn chay. ng Ibnu
Umar v b Aishah ni:

1981 .
Khng c php nhn chay trong nhng ngy Tashreeq tr nhng ai khng
tm thy Hady (Albukhari: 1894).

..

..

.
Ly Allah, xin Ngi hy ban cho cuc sng ca by ti v ci i Sau ca by
ti iu tt lnh, xin Ngi lm cc vic lm ca by ti gt hi c nhng thnh qu
tt lnh, xin Ngi hy lm cho nhng ngy m by ti gp c nhiu iu tt lnh,
xin Ngi hy ph h by ti n vi nhng g Ngi hi lng.
Ly Allah, xin Ngi hy lm vng chc by ti trn c tin Iman v nhng vic
lm ngoan o thin tt, xin Ngi hy cho by ti c sng vi cuc sng tt p v
an lnh, v xin Ngi hy nhp by ti cng hi cng thuyn vi nhng ngi ngoan
o ..
Ly Thng ca by ti, xin Ngi hy n nhn tt c nhng vic lm
ngoan o v thin tt ca by ti bi qu tht Ngi l ng Hng Nghe v Hng Bit,
xin Ngi hy tha th ti li cho by ti, cho cha m ca by ti, v cho ton th nhng
ngi Muslim ..
V cui li mi gi, xin ni rng mi li ca ngi v tn dng knh dng ln
Allah, ng Ch T ca v tr v mun loi !!!Abu Zaytune Usman Ibrahim son tho

You might also like