You are on page 1of 19

Elektronisko dokumentu apmaia

Lietotja rokasgrmata
Versija: 1.0.0
ASSAKO SMART 2014
Winlats Telema EDI LRG 2
SATURS
1. IEVADS .................................................................................................. 3
1.1. ROKASGRMATAS MRIS ......................................................................... 3
1.2. PIEEMTIE APZMJUMI UN VIENOANS ........................................................ 3
1.3. SAISTBA AR CITIEM DOKUMENTIEM / ATSAUCES .............................................. 4
1.4. ROKASGRMATAS SATURS ........................................................................ 4
2. ELEKTRONISKS DOKUMENTU APMAIAS KONFIGURANA ................ 5
2.1. PIEGDTJA DATU KONFIGURANA ............................................................ 5
2.2. PIRCJA DATU KONFIGURANA .................................................................. 6
2.3. TELEMA GATEWAY .................................................................................. 8
2.4. E-DOKUMENTU IMPORTA UN EKSPORTA MAPES IZVEIDE ....................................... 8
3. E-DOKUMENTU APMAIA ....................................................................... 9
3.1. E-DOKUMENTU APMAIAS TIPI.................................................................... 9
3.1.1. Pastjums .................................................................................... 9
3.1.2. Pavadzme .................................................................................... 9
3.2. PIEGDTJA DARBBAS ......................................................................... 10
3.2.1. Pastjuma pieprasjuma saemana .............................................. 10
3.2.2. Pavadzmes sagatavoana ............................................................. 12
3.2.1. Pavadzmes eksports .................................................................... 13
4. PROBLMU APSTRDE ......................................................................... 16
4.1. IMPORTA PROBLMAS ............................................................................ 16
4.1.1. Telema importa folderis nav atrasts ................................................ 16
4.1.2. Nav importjamo rakstu ............................................................... 16
4.1.3. Nezinms partneris ...................................................................... 16
4.1.4. Nepazstama nomenklatra ........................................................... 16
4.1.5. Piegdes datums ir agrks par odienu ........................................... 17
4.1.6. Kda XML struktr ..................................................................... 17
4.2. EKSPORTA PROBLMAS .......................................................................... 17
4.2.1. Telema eksporta mape nav atrasta ................................................. 17
4.2.2. Trkst partnera datu .................................................................... 18
4.2.3. Nezinms produkta kods/svtrkods ................................................. 18
4.2.4. Piegdes datums ir agrks par odienu ........................................... 18
4.2.5. Sagatavotie XML dati netiek ielasti Telema ..................................... 18
5. EDI APMAIAS VSTURE ..................................................................... 18

Winlats Telema EDI LRG 3
1. Ievads
1.1. Rokasgrmatas mris
Rokasgrmata ir izstrdta pamatojoties uz Winlats un Telema e-dokumentu apmaias
prasbu specifikciju [1] un paredzta finanu uzskaites sistmas Winlats (turpmk tekst
sistma) lietotjiem, kuriem pieirtas atbilstoas tiesbas, lai vartu veikt elektronisko
dokumentu importu un eksportu, k ar konfigurt un administrt sistmu.
Rokasgrmatas mris ir:
Aprakstt elektronisks dokumentu apmaias darbbas principus un
sistmas administranas iespjas;
Informt sistmas lietotjus, kd veid veikt noteiktas darbbas
sistm, importjot un eksportjot dokumentus un veicot to apstrdi
sistm;
Sniegt katras funkcijas ievades un izvades ekrnformu piemrus, k ar
ekrnformas ievadlauku un pieejamo darbbu aprakstu;
Sniegt paskaidrojumus rcbai iespjamo kdu un problmu situciju
gadjumos;
Sniegt sistm un dokument izmantoto sasinjumu, apzmju un
terminu skaidrojumu.
Informt sistmas lietotjus, kd veid veikt noteiktas darbbas
sistm, veicot sistmas konfiguranu.
1.2. Pieemtie apzmjumi un vienoans
Tabula 1. Dokument izmantotie apzmjumi un sasinjumi
Defincija/Akronms/
Sasinjums
Skaidrojums
Ekrnforma
Programmas loga vai t kdas daas saturs,
kas veic kdu biznesa funkciju.
Sistma Finanu uzskaites sistmas Winlats
Ievadlauks
Ekrnformas elements, kur lietotjs var
ievadt kdu vrtbu
Izstrdtjs SIA ASSAKO SMART
Izvlne
Ekrnformas elements, kur lietotjs var
izvlties, kdu no izvles saraksta dotm
vrtbm.
Slpsvtra /
Slpsvtra saista izvlnes komandas un/vai
spieampogas, kuras ir secgi jizvlas.
Piemram apzmjums 4-Faili/9-
Nomenklatru saraksts nozm, ka
galvenaj izvlne izvlas izvlni Faili, pc
tam izvlas izvli Nomenklatru saraksts
Lietotjs
Persona, kas darbojas ar sistmu saska
ar tai pieirtajm tiesbm
Metadati
T ir kopja datu informcija, kas apraksta
kdu citu datu kopu.
Winlats Telema EDI LRG 4
Defincija/Akronms/
Sasinjums
Skaidrojums
Galvens izvlnes logs
Josla loga augj da, kas satur tematiski
nodaltas izvlnes.
e-dokuments
Elektroniski sagatavots XML formta
dokuments saska ar Telema standartiem
[2]
Nordes uz citiem dokumentiem, kuru pilns
nosaukums atrodams noda 1.3 Saistba ar
citiem dokumentiem / Atsauces.
Pc noklusjuma
Standarta iestatjumi, kuros sistmas
lietotjs nav veicis citus uzstdjumus.
Globlie dati
Winlats klienta konfigurcijas parametri [3-
Sistmas dati; 1-Globlie dati]
EDI
Elektronisko dokumentu apmaia
sasinjums no angu termina Electronic
Data Interchange
Telema Gateway
Lietotja infrastruktr instalta saskarnes
aplikcija, ko izmanto Telema EDI sistmai,
lai prraidtu EDI paziojumus no Lietotja
sistmas Winlats uz Telema EDI sistmu
ILN (GLN)
EDI klienta apmaias numurs (atslga),
kuru izsniedz GS1 http://www.gs1.org
Piezme!
Svargs paskaidrojums, kas jievro
sistmas lietotjam, veicot kdas konkrtas
darbbas sistm.
1.3. Saistba ar citiem dokumentiem / Atsauces
[1] Winlats un Telema e-dokumentu apmaias prasbu specifikcija.
[2] Telema eDoc format description.
1.4. Rokasgrmatas saturs
aj dokumentcij aprakstts:
1. nodaa Ievads aprakstts dokumenta nolks, lietoanas apraksts,
uzskaittas un izskaidrotas dokument izmantots defincijas un
sasinjumi, nordta saistba ar citiem dokumentiem.
2. nodaa Elektronisks dokumentu apmaias konfigurana, kur
aprakstts k nepiecieams sagatavot sistmu darbam ar e-dokumentiem.
3. nodaa E-dokumentu apmaia, kur aprakstts k noris e-dokumentu
apmaias process.
4. nodaa Problmu apstrde, kur aprakstts k rkoties situcijs, kad
rodas problmas datu sagatavoanas vai importanas proces.
nodaa EDI apmaias vsture, kur aprakstta importa/eksporta vstures
saglabana un dzana.
Winlats Telema EDI LRG 5
2. Elektronisks dokumentu apmaias konfigurana
Lai izmantotu Telema e-dokumentu apmaiu, lietotja organizcijai jbt reistrtam
Telema e-dokumentu apmaias klientam. Bez tam organizcijai un katrai ts piegdes vietai
nepiecieams ILN kods, ja tda nav, tas jreistr GS1. SIA Telema var sniegt atbalstu ILN
koda saeman, kontaktinformcija www.telema.lv.
2.1. Piegdtja datu konfigurana
Savu uzmumu nepiecieams reistrt partneru sarakst. Izveidots partnera
kartias uniklo numuru (U_Nr) jnorda Winlats Globlajos datos.


Attls 1. Uzmuma informcijas papildinana
Lai vartu izmantot EDI, nepiecieams nordt:
- Partnera karti zem pogas [Fililes/ILN] ja nav, izveidot adresi,
- Adreses lauk ILN/GLN nordt ILN numuru,
- atzmt EDI partnera lomu piegdtjs.
Winlats Telema EDI LRG 6

Attls 2. Piegdtja adreses pievienoana


Attls 3. Piegdtja EDI parametru ievade
2.2. Pircja datu konfigurana
Lai vartu izmantot EDI, nepiecieams nordt:
- Partnera karti zem pogas [Fililes/ILN], jizveido visas piegdes adreses
(Attls 4. Pircja EDI konfigurana kreisais logs)
- Katrai adresei lauk ILN/GLN norda no Telema saemto ILN numuru
Winlats Telema EDI LRG 7
- Atzm EDI partnera lomu piegdtjs (Attls 4. Pircja EDI konfigurana labais
logs).

Attls 4. Pircja EDI konfigurana
Katrai piegdes vietai jnorda ts ILN: Partneris-Filile/ILN-Piegdes adrese, skat.
Attls 5. Piegdes adresu konfigurana, kur kreisaj log izvlas piegdes adresi, labaj
ievada ts ILN.

Attls 5. Piegdes adreu konfigurana
Winlats Telema EDI LRG 8
2.3. Telema Gateway
Lai apmaintos ar elektronisko dokumentu informciju, izmantojot operatoru Telema,
nepiecieams instalt Telema Gateway. Instalcijas informciju un saiti var saemt sazinoties
ar Telema specilistiem.
Dokumentu apmaias bieums tiek uzstdts Windows Task Sheduler. Noklusts
vrtbas ir 10 mintes.

Attls 6. Apmaias perioda konfigurana
2.4. E-dokumentu importa un eksporta mapes izveide
E-dokumentu saemanai un nostanai nepiecieamas Winlats konfiguranas
Winlats.ini fail nordt ceu, kur uzinstalts Telema Gateway:

Piemram:
X:\Program Files\Telema Gateway\data
kur
X: diska iekrta, uz kuras atrodas sistma.
Program Files\Telema Gateway\ noklustais datu apmaias ce uz EDI mapm jeb
folderiem


Winlats Telema EDI LRG 9
Attls 7. Faila winlats.ini piemrs
Ieteicams izmantot Telema Gateway noklustos parametrus, bet nepiecieambas
gadjum var nordt citus.
3. E-dokumentu apmaia
3.1. E-dokumentu apmaias tipi

Skot no ASSAKO SMART Winlats versijas 3.03 (un vlkajs) tiek nodrointi di
e-dokumentu apmaias tipi:

Attls 8. Winlats un Telema apmaias dokumenti

3.1.1. Pastjums
Sistma nodroina piegdtjam pastjuma saemanu no pircja Kredta projekta
veid.
3.1.2. Pavadzme
Sistma nodroina piegdtjam K-izejoas pavadzmes nostanu pircjam.

Winlats Telema EDI LRG 10
3.2. Piegdtja darbbas
3.2.1. Pastjuma pieprasjuma saemana

Attls 9. Saemts pastjums no Telema Gateway
No galvens izvlnes loga tiek izsaukta komanda 7-Datu apmaia/Telema EDI
imports/eksports.
Sistma prbauda winlats.ini faila nordts importa mapes saturu un inform lietotju
par importa rezulttu.

Attls 10. Telema importa un eksporta izsaukana
Winlats Telema EDI LRG 11

Attls 11. Importa rezultta paziojums

Pastjuma pieprasjums no pircja sistm tiek ielasts Kredta projekta dokumenta
form.
Pc dokumentu ielasanas ieraksti no Telema Gateway importa mapes tiek prcelti
uz arhvu, kur tos nepiecieambas gadjum iespjams atrast.
Lai apstrdtu ielastos dokumentus, nepiecieams atjaunint Noliktavas dokumentu
sarakstu (atverot un aizverot kdu no iepriekjiem dokumentiem vai izejot no Noliktavas
modua un palaiot to vlreiz).

Attls 12. Kredta projekts izveidots
Winlats Telema EDI LRG 12
Attls 13. Visu importa sesij izveidoto kredta projektu saraksts parda Noliktavas
ierakstus pirms importa (augj da) un pc importa (apakj da).

Attls 13. Visu importa sesij izveidoto kredta projektu saraksts
3.2.2. Pavadzmes sagatavoana
No kredta projektiem tiek veidotas pavadzmes:
- tiek maints dokumenta veids ar pogu [Maint-1-D-K-P-R zmi] no P-Kredta
projekts uz K-Izejo P/Z,
- tiek ielasta preces cena, saska ar Partnera, no kur preci pastjis, kartias
papildus datos nordto cenu grupu,
- kori dokumenta numuru,
- ja nepiecieams, kori ielastais Apmaksas datums,
- ielastais piegdes datums attlojas lauk [Grmatojuma datums].
Winlats Telema EDI LRG 13

Attls 14. Pavadzmes sagatavoana
3.2.1. Pavadzmes eksports
Pavadzmes eksportam sarakst ar pogu [X] uzstda pazmi [3], lai sagatavotu
dokumentu eksportam.
Attls 15. Pavadzmju saraksts eksportam parda Noliktavas ierakstus pirms importa
(augj da) un pc importa (apakj da).
Winlats Telema EDI LRG 14
Attls 15. Pavadzmju saraksts eksportam
Kad visas pavadzmes martas eksportam, izsauc Telema eksportu, skat.Attls 10.
Telema importa un eksporta izsaukana.
Norda eksporta periodu, kur ir eksportam paredztie dokumenti un eksporta
sagatavoanas pazme jeb raksta statuss [3].


Attls 16. Telema apmaias faila sagatavoana
Par katru no Telema apmaiai nosttajm pavadzmm Winlats izdod atbilstous
paziojumus.

Winlats Telema EDI LRG 15

Attls 17. Telema apmaias fails sagatavots
Sagatavotie dokumenti apmaiai tiek sagalabti nordtaj Telema Gateway folder
XML formt un ir gatavi nostanai saska ar 2.3. punkt Telema Gateway uzstdto
Telema datu apmaias periodiskumu.

Attls 18. Telema apmaias faili sagatavoti


Winlats Telema EDI LRG 16
4. Problmu apstrde
4.1. Importa problmas
4.1.1. Telema importa folderis nav atrasts
Problma Ja saemat kdas paziojumu Telema importa folderis nav atrasts,
tas liecina, ka nav pareizi nordts punkt 2.4 E-dokumentu importa un eksporta mapes
izveide apraksttais failu mape.
Risinjums Winlats.ini fail nordt korektu mapi.
4.1.2. Nav importjamo rakstu
Problma Ja saemat kdas paziojumu Nav importjamo rakstu, tas liecina,
ka nav winlats.ini nordtaj map nav importanai sagatavotu rakstu.
Risinjums Prbaudt tkla pieslgumu; prbaudt Telema Gateway konfigurciju,
prbaudt Telema Portal https://service.telema.com.
4.1.3. Nezinms partneris
Kdainie ieraksti tiek ieimportti sistm, tau lietotjam jveic to tlka apstrde,
veicot korekcijas.
Problma Ja ieraksts importts ar paziojumu Nezinms partneris, tas liecina,
ka sistm is partneris nav reistrts Partneru sarakst.
Risinjums Sistma nomaina partnera vrtbu uz vrtbu [Citi]. Lietotjs manuli
kori, izvloties pareizo partneri vai ievada to Partneru sarakst.
4.1.4. Nepazstama nomenklatra
Kdainie ieraksti tiek ieimportti sistm, tau lietotjam jveic to tlka apstrde,
veicot korekcijas.
Problma Ja saemat kdas paziojumu Nepazstama nomenklatra, tas
liecina, ka produkta kods ir kdaini ievadts nav ievadts vispr.
Winlats Telema EDI LRG 17

Attls 19. Paziojums par nomenklatras kdu
Risinjums izvlties precei korekto nomenklatru no saraksta vai ievadt jaunu.

4.1.5. Piegdes datums ir agrks par odienu
Kdainie ieraksti tiek ieimportti sistm, tau lietotjam jveic to tlka apstrde,
veicot korekcijas.
Problma Ja pastjuma piegdes datums ir agrks par odienu, tad ieraksts tiek
sagatavots importam ar paziojumu Piegdes datums ir agrks par odienu.
Risinjums Lietotjs pieem lmumu importt atbilstoo ierakstu vai n.
4.1.6. Kda XML struktr
Problma Ja sistma nevar ieimportt ierakstu XML struktras neatbilstbas d,
ieraksts netiek importts un saemts paziojums Kda XML struktr.
Risinjums sazinties ar Izstrdtju par tlku problmas risinanu.
4.2. Eksporta problmas
Piezme! No sistmas Winlats ierakstus ir iespjams labot un atkrtoti mart
eksportam un sagatavot XLM failus, tau Telema serviss atkrtoti neapstrds ierakstu ar
tdu pau numuru, kur jau iepriek ielasts.
4.2.1. Telema eksporta mape nav atrasta
Problma Ja saemat kdas paziojumu Telema eksporta mape nav atrasta,
tas liecina, ka nav izveidota punkt 2.34. Telema Gateway aprakstt mape.
Winlats Telema EDI LRG 18
Risinjums izveidot mapi.
4.2.2. Trkst partnera datu
Problma Ja saemat kdas paziojumu Trkst partnera datu, tas liecina, ka
sistm is partneris nav reistrts Partneru sarakst vai tam nav piesaistts ILN kods. ds
ieraksts eksportam netiek sagatavots.
Risinjums ievadt trkstoo informciju par partneri un atkrtoti mart eksportam.
4.2.3. Nezinms produkta kods/svtrkods
Problma Ja saemat kdas paziojumu Nezinms produkta kods/svtrkods,
tas liecina, ka sistm is produkta kods vai svtrkods nav ievadts. ds ieraksts eksportam
netiek sagatavots.
Risinjums ievadt trkstoo informciju par preci un atkrtoti mart eksportam.
4.2.4. Piegdes datums ir agrks par odienu
Problma Ja pastjuma piegdes datums ir agrks par odienu, tad lietotjs saem
paziojumu Piegdes datums ir lielks par odienu.
Risinjums Lietotjs pieem lmumu: eksportt atbilstoo ierakstu vai n.
4.2.5. Sagatavotie XML dati netiek ielasti Telema
Problma Sagatavotie XML dati netiek ielasti Telema.
Risinjums Prbaudt, vai ir savienojums ar Telema Portal.
5. EDI apmaias vsture
Edi apmaias vsture tiek uzgalbta log failos, kuri ir pieejami no Telema Gateway
map.
Vsture satur informciju par importa/eksporta datumu un laiku,
importtajiem/eksporttajiem ierakstiem, partneriem un importa statusu.
Winlats Telema EDI LRG 19
Attls 20. Telema EDI apmaias vsture
Vstures faili tiek uzglabti ldz lietotjs dz EDI importa vsturi, nodzot Log failu.