You are on page 1of 7

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
Universitatea Babe-Bolyai

1.2 Facultatea Psihologie i tiine ale Educaiei

1.3 Departamentul Psihologie
1.4 Domeniul de studii Psihologie
1.5 Ciclul de studii I
1.6 Programul de studiu /
Calificarea
Licen

2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea
disciplinei
Psihologia dezvoltrii (Psihologia copilului)

2.2 Titularul activitilor de curs Confereniar dr. Oana Benga
2.3 Titularul activitilor de
seminar
Dr. Georgiana Susa , Dr. Irina Pitica
2.4 Anul de
studiu
2 2.5 Semestrul I,
II
2.6. Tipul de
evaluare
Examen final scris,
proiect semestrial
aplicativ, evaluare
continu.
2.7 Regimul
disciplinei
Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp: ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 48
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 20
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 26
Tutoriat 5
Examinri 3
Alte activiti: .................. 6
3.7 Total ore studiu individual 94
3.8 Total ore pe semestru 56
3.9 Numrul de credite 6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum nscrierea la acest curs este condiionat de parcurgerea urmtoarelor
discipline: Introducere n psihologie, Introducere in Neurotiine,
Psihologie Cognitiv i Psihologie Experimental
4.2 de competene Capacitatea de analiz critic a literaturii de specialitate
Capacitatea de a opera cu conceptele fundamentale ale metodologiei


cercetrii psihologice

5. Condiii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfurare a
cursului
Calculator conectat la Internet
Imprimant
Acces la resurse bibliografice (ex. abonament la Biblioteca Central
Lucian Blaga)
Acces la echipamente de fotocopiere
Loc de desfurare: Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei,
Str. Sindicatelor nr. 7
5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului
Calculator conectat la Internet (pentru a putea accesa bazele de date i
resursele electronice suplimentare)
Imprimant
Acces la echipamente de fotocopiere
Loc de desfurare: Facultatea de Psihologie i tiine ale Educaiei,
Str. Sindicatelor nr. 7


6. Competenele specifice acumulate
C
o
m
p
e
t
e
n

e

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

1. Cunoatere i nelegere
cunoaterea teoriilor principale ale psihologiei dezvoltrii i metodelor specifice acesteia
cunoaterea principalelor caracteristici de dezvoltare din perioada prenatal i de la vrstele
mici
argumentarea modificrile ontogenetice care apar pn n perioada adolescenei
diferenierea mecanismelor i factorilor care determin dezvoltarea
2. Explicare si interpretare
interpretarea modificrilor ontogenetice din copilrie prin prisma mecanismelor i a factorilor
care stau la baza acestora
explicarea diferenelor dintre dezvoltarea normativ, tipic i traseele atipice de dezvoltare
3. Instrumental aplicative
proiectarea investigarii mecanismelor ontogenetice n copilrie
utilizarea metodelor i design-urile specifice domeniului (longitudinal i transversal)
realizarea de observaii comportamentale la vrste mici pe baza cunotinelor dobndite

C
o
m
p
e
t
e
n

e

t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e

Manifestarea atitudinii pozitive fa de orice vrst
Promovarea valorilor care optimizeaz dezvoltarea
Valorizarea diferenelor interindividuale
Integrarea multi-dimensional a informaiilor despre funcionarea uman


7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Conceptul de dezvoltare. Teorii ale dezvoltrii

Expunerea
Exemplul
Sinteza cunotinelor
Descoperire dirijat

Factorii dezvoltrii: interaciunea gene-mediu

Expunerea
Exemplul

7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Familiarizarea cu principalele caracteristici ale dezvoltarii copilului
7.2 Obiectivele specifice


Cunoaterea principalelor abordri teoretice ale psihologiei
dezvoltrii
Cunoaterea rolului factorilor genetici i de mediu n dezvoltare
Inelegerea modificrilor ontogenetice din timpul copilriei
Realizarea de observaii ale comportamentului la vrste mici, aplicnd
cunotinele nvateSinteza cunotinelor
Descoperire dirijat
Etapa prenatal

Expunerea
Exemplul
Sinteza cunotinelor
Descoperire dirijat

Etapa prenatal. Naterea

Expunerea
Exemplul
Sinteza cunotinelor
Descoperire dirijat

Primul an de via dezvoltare fizic

Expunerea
Exemplul
Sinteza cunotinelor
Descoperire dirijat

Primul an de via dezvoltare cognitiv Expunerea
Exemplul
Sinteza cunotinelor
Descoperire dirijat

Primul an de via dezvoltare socio-emoional


Expunerea
Exemplul
Sinteza cunotinelor
Descoperire dirijat

Etapa 1-3 ani - dezvoltare fizic i cognitiv

Expunerea
Exemplul
Sinteza cunotinelor
Descoperire dirijat

Etapa 1-3 ani - dezvoltare socio-emoional

Expunerea
Exemplul
Sinteza cunotinelor
Descoperire dirijat

Etapa precolar dezvoltare fizic

Expunerea
Exemplul
Sinteza cunotinelor
Descoperire dirijat

Etapa precolar dezvoltare cognitiv Expunerea
Exemplul
Sinteza cunotinelor
Descoperire dirijat

Etapa precolar - dezvoltare socio-emoional

Expunerea
Exemplul
Sinteza cunotinelor
Descoperire dirijat

Etapa colar mic - dezvoltare fizic i cognitiv

Expunerea
Exemplul
Sinteza cunotinelor
Descoperire dirijat

Etapa colar mic - dezvoltare socio-emoional

Expunerea
Exemplul
Sinteza cunotinelor
Descoperire dirijat


8.2 Seminar / laborator Metode de predareCe este psihologia dezvoltrii?

Conversaia
Expunerea
Sinteza cunotinelor
Clarificare
conceptual
Activiti de grup

Teorii ale dezvoltrii i relevana lor aplicativ

Conversaia
Expunerea
Sinteza cunotinelor
Clarificare
conceptual
Activiti de grup

Dezvoltarea prenatal Conversaia
Expunerea
Sinteza cunotinelor
Clarificare
conceptual
Activiti de grup

Relaia dezvoltare motorie dezvoltare cognitiv Conversaia
Expunerea
Sinteza cunotinelor
Clarificare
conceptual
Activiti de grup

Limbajul i dezvoltarea abilitilor de comunicare Conversaia
Expunerea
Sinteza cunotinelor
Clarificare
conceptual
Activiti de grup

Temperamentul i dezvoltarea emoional
Conversaia
Expunerea
Sinteza cunotinelor
Clarificare
conceptual
Activiti de grup

Analiz critic privind cercetarea fundamental i
aplicativ n domeniul psihologiei copilului
Conversaia
Expunerea
Sinteza cunotinelor
Clarificare
conceptual
Activiti de grup

Bibliografie
- Luciana, M. (2003). Cognitive development in children born preterm: Implications for theories of brain
plasticity following early injuries, Development and Psycholopathology, 15, p. 1017-1047 - Mar, R. A., ---
- Tackett, J. L., & Moore, C. (2010). Exposure to media and theory-of-mind development in preschoolers,
Cognitive Development, 25,p. 69-78
- Osrio, A., Martins, C., Meins, E., Martins, E. C., & Soares, I. (2011). Individual and relational
contributions to parallel and joint attention in infancy, Infant Behavior and Development, 34, 515-524
- Poole, D., Warren, A., & Nunez, N. (2007). The Story of Human Development.Prentice Hall: cap. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7
- Schaffer, H. R. (2005, 2007, 2010). Introducere n psihologia copilului, Ed. ASCR, Cluj-Napoca: cap. 1,


3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Siegler, R. S. (2004). Cognitive Variability: A Key to Understanding Cognitive Development, n M.
Gauvain & M. Cole (Eds.), Readings on the Development of Children, Worth Publishers

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Studenii vor dobndi att cunotine de ordin teoretic viznd caracteristicile dezvoltarii de la concepie
pn la vrsta colar mic , ct i abiliti practice cum ar fi: abilitatea de a observa comportamentul uman
din perspectiva proceselor de dezvoltare care se deruleaz la o anumit vrst; abilitatea de a comunica
prinilor sau altor persoane implicate n ngrijirea copiilor cunotine despre schimbrile normative pe
parcursul copilriei; abilitatea de a combate argumentat miturile nefundamentate tiinific cu privire la
dezvoltarea copiilor; abilitatea de a nelege individul i posibilele dificulti cu care se confrunt i din
perspectiva sarcinilor de dezvoltare specifice etapei n care se afl; abilitatea de a gndi un design de
cercetare centrat pe nelegerea unor diferene de vrst. Disciplina este fundamental pentru profesia de
psiholog.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din
nota final
10.4 Curs Demonstrarea nelegerii
cunotinelor acumulate i
a capacitii de transfer a
acestora.
Examen scris 40%
Realizarea unei lucrri
pentru demonstrarea
capacitii de a aplica
conceptele i teoriile
dezvoltrii n situaii
concrete.
Proiect aplicativ 30%
10.5 Seminar/laborator Demonstrarea nelegerii
cunotinelor acumulate i
a capacitii de transfer a
acestora.
Examen scris 20%
Gradul de implicare n
cadrul activitilor de
seminar prin rspunsul la
ntrebri i prin angajare
n discuii
Evaluare continu

10%

10.6 Standard minim de performan
Prezena la cursuri i seminarii n proporie de 70%
Prezena la examenul scris.Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar
.......................... ............................... ...................................Data avizrii n departament Semntura directorului de departament
........................................... ............................