FOR FOUNDATIOI{ THEPRESERVATIOI{ oF lEwrsH HERTTAGE IT{ POLAI{D

ivoowsnrco

FUNDACfA OCHROl{Y DZIEDZICTWA

www.fodz.pl

W ar szawa, lutego2009 r. 26

R e ko me ndacja Fundacji i Ar i dla Ar do projektu,,1 statasiq cisza... Rakutowo Kujawach" na Fundacja popieraprojekt Fundacji Ari ,,1 OchronyDziedzictwa Zydowskiego Ari stata projektujest ochronai popularyzacja siq cisza...Rakutowo Kujawach". na Zadaniem krajobrazu kulturowego poprzez przywr6ceniedo spotecznej pamiqci miejsc znacz4cych, takich jak cmentarze mniejszoici narodowych i etnicznych gminy Kowal i Baruchowo terenu pograniczazaborowegoi zamieszkuj4cych kulturowego. W ramach tego projektu Fundacja Ari Ari zorganizuje oboz wolontariacki, kt6regouczestnicy, migdzyinnymi,dokonajqdokumentacji oraz prac porz4dkowych cmentarzu na 2ydowskim Kowalu. w Cel ten zgodnyjest z zakresem dziatah FODZi jako taki ma nasza akceptacjq zgodg na przeprowadzenie i w/w dzialah.Ponadtoudzielimy FundacjiAri Ari wsparciamerytorycznego zakresie w n i e z b q d n ymo zre a l i zo w a n ip ro j ektu. d a

MonikaKrawczyk

,//

Dyrektor General

I I

I www.fodz.pl
Zydowskiego Fundacja OchronyDziedzictwa 2f44, 00-131 Warszawa ul. Grzybowska 022436 06 58 tel.022436 60 00;faks fodzglfodz.pl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful