You are on page 1of 20

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”

PRIJAVA ZA OBUKU
Prijavljujem se u centar za obuku letčkog osoblja Krila Podgorice - RF, radi upisa u Registar centra za obuku, za sledeću vrstu obuke:

I. Osnovni podaci o kandidatu: Ime Ime oca Prezime Datum rođenja Mjesto rođenja Matični broj Broj L.K. Broj pasoša Adresa stanovanja Zanimanje Nacionalnost Državljanstvo
Izmjena adrese

Izdata od

II. Podaci o osposobljenosti: Vrsta dozvole Broj dozvole Ovlašćenje Važnost

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice” III. Pregled naleta iz letačke knjižice Vrsta vazduhoplova VFR IFR Night Sim PIC FI TOTAL

IV Ljekarsko uvjerenje Ustanova Klasa Broj i datum

V. IZJAVA Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću, izjavljujem, da su navedeni podaci u prijavi tačni, kao i da od organizatora letenja-Centra za obuku neću tražiti nikakve naknade, u slučaju udesa ili povrede, sem onih koje mi pripadaju po osnovu polise osiguranja kod osiguravajućeg društva za osiguranje imovine i lica, koju lično posjedujem. SVOJERUČNI POTPIS KANDIDATA U Podgorici ,______________g. _______________________________

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”

JMBG

_  __ _ _  _ __  __ _ _ _ 

Br.Reg. ___________________ Datum ___________________

DOSIJE LETAČA
Ime,Očevo Ime,Prezime Datum i mjesto rođenja Nacionalnost i državljanstvo Zanimanje i gdje je zaposlen Bračno stanje Adresa i mjesto stanovanja Koga obavijestiti u slučaju potrebe Polisa osiguranja Krvna grupa Brkovi: Visina Brada: LIČNI OPIS Oči Lice Kosa Nos

PODACI O ZVANJIMA
VRSTA Broj dozvole/ ovlašćenja Datum izdavanja Rok važnosti Primjedba

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”

NALOG ZA LET
ORDER TO FLIGHT

Tip____________________________________, oznaka vazduhoplova ________________ Type Call sign Datum polijetanja i slijetanja : ____________________________________________________ Date of departure and arrival Teren polijetanja : _________________________, rejon opredeljenja : _________________ Departure Destination Ruta : _______________________________________________________________________ Route Svrha leta : __________________________________________________________________ Task of flight Pilot___________________________________________, Saputnik____________________ Captain Ostali članovi posade : _____________________________________________________________________________ Others members of crew

Vođa vazduhoplova Pilot in command _____________________
M.P.

Odgovorni rukovodilac Responsibile person _____________________

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”

DNEVNI PLAN TEORIJSKE OBUKE
DATUM :_____________ ČAS 1 2 3 4 5 6 7 PREDMET NASTAVNIK PROSTORIJA

DATUM :_____________ ČAS 1 2 3 4 5 6 7 PREDMET NASTAVNIK PROSTORIJA

Rukovodioc teorijske obuke ________________________ m.p.

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”

EVIDENCIJA O POLOŽENIM ISPITIMA
KANDIDAT: ________________________________________________

Rbr.

Naziv predmeta

Datum polaganja

Ocjena

Ispitivač

Rukovodilac teorijske obuke Rukovodilac centra za obuku _________________________ m.p. _________________________

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”
Uverenje br: Važi do:

Donosi

REŠENJE O PRIJEMU NA OBUKU
Kandidata Imenovani može da se obučava u okviru centra za obuku za sledeću vrstu obuke:

Kandidat je evidentiran pod rednim brojem u Registru obuke: i otvoren mu je dosije broj:

U Podgorici
m.p.

Rukovodilac centra za obuku

Prilog br.______________

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”

SPISAK VAZDUHOPLOVNO STRUČNOG OSOBLJA ANGAŽOVANOG NA RADU U CENTRU ZA OBUKU LETAČKOG OSOBLJA - RF R.br Ime i Prezime Funkcija Dozvole i ovlašćenja Teorijska obuka Praktična obuka

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8

Dragan Ivancevic Maks Podgornik Ajro Ljuca Vladimir Milic

R.L Z.R.L R.L R.L

ATPL-Instruktor CPL-Instruktor GPL-Instruktor GPL-Instruktor

X X x x

X X x x

m.p

Rukovodilac centra za obuku Maks Podgornik

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”

SPISAK VAZDUHOPLOVA KOJI SE KORISTE ZA OBUKU U CENTRU ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA „KRILA PODGORICE“ – RF
R.br TIP
PA38/112 PA38/112 BLANIK L13 BLANIK L13

Registracija
4O-DNB 4O-DNC 4O-DIA 4O-DIB

Osnov korišćenja
Ugovor Ugovor Vlasnistvo Vlasnistvo

Vlasništvo

Primjedba

1 2 3 4

Diair Diair
Krila Podgorice Krila Podgorice

m.p

Rukovodilac centra za obuku Dragan Ivancevic

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”

DNEVNIK NASTAVE

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”

1. SPISAK PREDMETA
Redni broj Naziv predmeta Predavač

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice” 2. SPISAK SLUŠAOCA

Redni broj

PREZIME, očevo ime i IME

Datum rođenja

Mjesto stanovanja (ulica i broj) telefon

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”
DATUMI ODRŽANIH PREDAVANJA

NAPOMENA

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”

Datum

Broj prisutnih

PREDMET I SADRŽAJ PREDAVANJA

Potpis predavača

Napomena

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice” ZAKLJUČAK: 1. Obuku počelo _______________ slušalaca. 2. Obuku završilo ______________ slušalaca. 3. Održano ukupno časova ______________.

Zapažanje:

Rukovodilac teorijske obuke _________________________ m.p

Rukovodilac centra za obuku ___________________________

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”
Na osnovu Priručnika o organizaciji i radu centra za obuku AK „Krila Podgorice“- RF, Rukovodilac centra za obuku 02.09.2009.godine odobrio je na korišćenje:

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU
- Centra za obuku vazduhoplovnog osoblja, Krila Podgorice - RF Član 1. Svi zaposleni u centru za obuku, osoblje na privremenom angažovanju – obuci, obavezni su da se pridržavaju „Uputstva o organizaciji života i rada na letilista .Cemovsko Polje“. Član 2. Zaposleni u centru za obuku su obavezni da se pridržavaju propisanog radnog vremena u aero klubu. Član 3. Osoblje na privremenom angažovanju u centru za obuku, (predavači teorijske nastave i instruktori praktične obuke) obavezni su da blagovremeno dolaze na zakazane časove, u skladu sa planom nastave – obuke. Član 4. Kandidati na školovanju – obuci obavezni su da prisustvuju nastavi u skladu sa Planom nastave – obuke. Član 5. Pravo predavača – instruktora je da onog kandidata koji neopravdano izostane sa obuke opomene ili ukoliko zakašnjenje ozbiljno ugrožava timski rad grupe, toga dana isključi sa obuke. Odluku o potpunom isključivanju kandidata sa obuke može da donese samo rukovodilac centra za obuku. Član 6. Kandidat na školovanju – obuci dužni su da se disciplinovano ponašaju u prostorijama centra za obuku i na poligonima za praktičnu obuku, kao i da čuvaju imovinu centra za obuku od oštećenja i otuđivanja. Član 7. Polaznici Centra za obuku imaju prava, dužnost i obavezu:       da pravilno koriste nastavna i praktična sredstva obuke, uz potpunu primjenu pravila zaštite na radu, da se pristojno ponašaju u centru za obuku i van centra za obuku, da čuvaju i pravilno koriste imovinu centra za obuku koja im je na raspolaganju, sa posebnom pažnjom na vazduhoplovima za obuku, da brinu o higijeni u učionici i ostalim prostorijama i prostorima centra za obuku, kao i u sredstvima za održavanje praktičnog dijela nastave, da svaku nastalu štetu na nastavnom sredstvu (vazduhoplov ili oprema iz učionice) odmah prijave nadležnom licu u centru za obuku, da namjerno pričinjenu štetu nadoknadi, a u skladu sa zakonskim normativima.

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice” Član 8. Za vrijeme održavanja časova u prostorijama centra za obuku mora vladati red i mir. Pauzu polaznici koriste prema predviđenom rasporedu časova. Član 9. Za vrijeme trajanja ispita, polaznici se moraju ponasati u skladu sa Pravilnikom a kao za vrijeme odrzavanja nastave. U učionici polaznici mogu ući 15 minuta prije početka nastavnog časa. Po ulasku nastavnika/profesora u učionicu i početka časa polaznicima je zabranjeno ulaženje u učionicu. Član 10. Polaznici i radnici u Centru za obuku mogu koristiti knjige iz biblioteke Centru za obuku. Knjige se zaduzuju kod ovlašćenog lica Centru za obuku, a oštećene i izgubljene knjige se moraju nadoknaditi. Član 11. Zabranjeno je pušenje, unošenje i korišćenje alkohola i drugih opojnih sredstava u prostorijama centra za obuku. Član 12. Radnici centra za obuku dužni su da u svim prostorijama centra za obuku održavaju red i da se brižljivo odnose prema sredstvima za rad koja su im predata na korišćenje. Član 13. Prostorije centra za obuku koriste svi radnici centra za obuku, a za uređivanje i održavanje prostorija određeni su posebni pomoćni radnici centra za obuku. Član 14. Radnici centra za obuku dužni su da svaku neispravnost ili nekompletnost prijave nadležnom licu centra za obuku i da preduzmu potrebne mjere da se isti što prije (odmah) otklone. Član 15. Oprema i inventar centra za obuku kao i potrorošni materijal, ne smije se upotrebljavati u nenamenske svrhe, izvan nastavnog procesa. Član 16. Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve radnike i polaznike u centru za obuku kao i na sva druga lica dok se nalaze u prostorijama centru za obuku Član 17. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Rukovodilac centra za obuku Dragan Ivancevic

U Podgorici , 02.09.2009.godine

m.p.

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”

EVIDENCIJA IZDATIH POTVRDA, UVJERENJA I DIPLOMA
R.br. Ime, (Ime oca), Prezime Dokument koji se izdaje Broj u registru dokumentacije, datum Ovlašćeno lice koje je izdalo dokument

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”

EVIDENCIJA O UDESIMA I NEZGODAMA
R.br. 1.

Vrsta podatka
Datum, vrijeme i mjesto Tip vazduhoplova i registarski broj / oznaka
R.Br. 1.

Podaci

2.

3.

Ime i Prezime

Br.dozvole

Članovi posade i brojevi radnih dozvola
4.

2. 3. 4. 5.

Opis i skica događaja

5.

Posledice udesa ili nezgode

6.

Preduzete mjere

Datum:________________ Mjesto:_________________

m.p.

Rukovodilac centra:

CENTAR ZA OBUKU VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA

Aerokluba „Krila Podgorice”

Centar za obuku vazduhoplovnog osoblja Krila Podgorice-RF
Važi do:

Uvjerenje br:

Izdaje

POTVRDU O UPISU U REGISTAR Škole/školskog centra za upis učenika i pripravnika koji se nalaze na obuci za vazduhoplovno osoblje
da je učenik – pripravnik evidentiran pod rednim brojem u Registru obuke: i izvodi sledeću vrstu obuke:

Potvrda služi radi dokazivanja da je učnik-pripravnik na obuci u ovom centru, i da može sa nastavnikom – instruktorom ili samostalno da obavlja stručni posao na vazduhoplovu za koji se obučava prema programu obuke. U Podgorici m.p. Rukovodilac centra za obuku