Elektrotehnički fakultet, Podgorica

Student: Željko Pekić 1/08
Mentor: Doc. dr Miloš Daković

Specijalistički rad
Automatizovanje procedure izrade  tenderske dokumentacije  korišćenjem VBA

Sadržaj
1. 2. 3. 4. 5. Uvod VBA u MS Office aplikacijama Postavka problema Opis rješenja Zaključak

1. Uvod
U radu prevashodni zadatak mi je da objasnim proceduru automatizacije tenderske dokumentacije. Postupak sam realizovao pomoću VBA (Visual Basic for Applications), koji je implementacija Microsoft‐ovog programskog jezika VISUAL BASIC. Specijalistički rad se sastoji od: uvodnog, teorijskog dijela i praktičnog dijela, koji je baziran od početka do kraja na objašnjavanju realizacije ove, meni, izuzetno zanimljive i korisne teme.
Elektrotehnički fakultet, Podgorica

Student: Željko Pekić 1/08
Mentor: Doc. dr Miloš Daković

2. VBA u MS Office aplikacijama
Korišćenjem VBA, mogućnost MS Office aplikacija se dodatno mogu proširiti tako da se i usko specijalizovani korisnički zahtjevi mogu automatizovati. VBA je izuzetno efikasan, krajnje ekonomičan i lak za učenje. Ekonomičan je u smislu vremena koje se uštedi korišćenjem VBA rješenja, a i na lakoću korišćenja dobijenog proizvoda. Do VBA koda nekoga makroa možemo doći na dva načina. Jedan od načina je korišćenjem menija Tools/Macro/Visual Basic Editor, a možemo i pomoću tasterske prečice <ALT>+F11.
Student: Željko Pekić 1/08
Mentor: Doc. dr Miloš Daković

3. Postavka problema
U ovom specijalističkom radu je opisano moguće rješenje automatskog popunjavanja obrazaca korišćenjem VBA programiranja. Posmatran je tender koji je realizovan na ETF‐u i na osnovu njega su izvedeni sledeći zaključci: 1. Tender se sastoji od pojedinačnih partija. 2. Za svaku partiju ponuđači mogu dostaviti ponudu sa detaljima ponude, cijenom i PDV‐om. 3. Tenderska komisija razmatra pojedinačne ponude i konstatuje postojanje eventualnih većih ili manjih nedostataka.
Student: Željko Pekić 1/08
Mentor: Doc. dr Miloš Daković

3. Postavka problema
4. Na kraju se svaka ponuda vrednuje prema kriterijumu navedenim u tenderskoj dokumentaciji, pri čemu se najčešće koriste dva kriterijuma: ponuđena cijena i rok isporuke. 5. Na kraju se dobijenim podacima popunjavaju dokumenti: Obrazac1, Obrazac2 i Zapisnik o vrednovanju ponuda. Cilj ovog specijalističkog rada je automatizovanje stavke broj 5.

Student: Željko Pekić 1/08
Mentor: Doc. dr Miloš Daković

4. Opis rješenja
Prvi korak je prikupljanje potrebnih podataka. Ovdje je iskorišćen MS Excel tako što je kreiran dokument Tender.xls sa svim potrebnim podacima za ispunjavanje obrazaca. Fajl se sastoji od dva radna lista. U radnom listu “Tender” upisana je informacija o broju partija, dok su u radnoj listu “Podaci” upisani podaci svakog ponuđača za svaku partiju. Naredni korak je analiza tabela koje se popunjavaju i kreiranje MS Word dokumenta Sabloni.doc koji sadrži nepopunjene primjerke svih tabela. Svaka tabela je obilježena Bookmark‐om kako bi se na lak način mogla identifikovati.
Student: Željko Pekić 1/08
Mentor: Doc. dr Miloš Daković

4. Opis rješenja
Sledeći korak je automatizacija pojedinačnih obrazaca. Ovdje počinjemo sa korišćenjem VBA programiranja. Ja ću na ovoj prezentaciji slikovito demonstirati, a kasnije i praktično, funkcionisanje makroa 3 iz MS Word dokumenta Obrazac1, koji ima naziv m3_kvantifikacija. U MS Word fajlu Obrazac1.doc bi trebalo prvo da odredimo poziciju gdje će se dati makro izvršavati. To određujemo sa bookmark‐om (Slika1 i Slika2), na primjer bookmark dodijelimo naziv Tab4 ( Insert/Bookmark/Tab4/Add)

Student: Željko Pekić 1/08
Mentor: Doc. dr Miloš Daković

4. Opis rješenja

Slika 1. Postavimo kursor na poziciju gdje želimo da počne  izvršavanje makroa
Student: Željko Pekić 1/08
Mentor: Doc. dr Miloš Daković

4. Opis rješenja

Slika 2. Zatim toj poziciji u dokumentu dodijelimo bookmark  Tab4
Student: Željko Pekić 1/08
Mentor: Doc. dr Miloš Daković

4. Opis rješenja
Kada je određena pozicija gdje dati makro treba da se izvrši, preostalo je još samo da ga izvršimo. To možemo trenutno na dva načina. Prvi je pomoću dugmeta u toolbaru, otvara se forma, čiji je izgled prikazan na slici3. Drugi način je startovanje tastaturske prečice <ALT>+F8.

Slika 3. Na slici je dat izgled Forme

Student: Željko Pekić 1/08
Mentor: Doc. dr Miloš Daković

4. Opis rješenja
Nakon izvršenja datog makroa, MS Word dokument Obrazac1 se popunjava tabelama. Na Slici 4. je data tabela za prvu partiju sa potencijalnim ponuđačima.
PARTIJA1:
A D F G=D- F H I = G+H KVANTIFIKACIJA Ponuđena stavka koja se Korigovana Prosječna Prilagodjena kvantifikuje cijena cijena stavki cijena ugovora Iznos iz ostalih umanjena za bez popusta Stavka u ponuda stavke koje se (opisati) Ponudi kvantifikuju
--------1284 1230.5 1177 1070 ----1284 1230.5 1177 1070

E

Br

Ime ponuđača

Korigovana
Valuta cijena ugovora

1 2 3 4

Kliford doo Elite doo Acme doo Ajax doo

€ € € €

1284 1230.5 1177 1070

Slika 4. Partija1 za makro m3_kvantifikacija
Student: Željko Pekić 1/08
Mentor: Doc. dr Miloš Daković

4. Opis rješenja
Popunjavanje počinje od petoga reda (br+4=1+4=5), i to naravno, ako imamo ponuđača. U prvoj ćeliji reda ćemo upisati broj partije, ćelija A u MS Excel‐u. U drugoj ćeliji ćemo upisati naziv ponuđača, odnosno u MS Excel ćelija B. U trećoj ćeliji ćemo upisati oznaku za euro (€ ). U četvrtoj, sedmoj i devetoj ćeliji ćemo unijeti ukupnu cijenu sa PDV‐om, ćelija E u MS Excel‐u. U petoj, šestoj i osmoj ćeliji ćemo upisati crtice “‐ ‐”.

Student: Željko Pekić 1/08
Mentor: Doc. dr Miloš Daković

5. Zaključak
U ovom radu posmatran je tender koji je realizovan na ETF‐u i na osnovu njega su izvedeni zaključci koji predstavljaju srž ovoga fenomena. Tender se sastoji od pojedinačnih partija; za svaku partiju ponuđači mogu dostaviti ponudu sa detaljima ponude; tenderska komisija razmatra ponude; svaka ponuda se na kraju vrednuje po ponuđenoj cijeni i roku isporuke, i na kraju se dobijenim podacima popunjavaju dokumenti. Dokumenti su Obrazac1, Obrazac2 i Zapisnik o vrednovanju ponuda.

5. Zaključak
Cilj ovog specijalističkog rada jeste automatizovanje popunjavanja navedenih dokumenata. VBA programiranje je veoma korisno za automatizovanje tenderske dokumentacije, olakšava posao i u hodu ga obavljamo sa minimalnim trudom i ulaganjem, a greške gotovo da ne postoje ili su svedene na prihvatljiv minimum. Nadam se da sam uspio da vam približim moju temu i ovaj rad učinim razumljivim. Na vama je izbor, a moj izbor je svakako VBA programiranje!!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful