You are on page 1of 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 21 tháng 02 năm 2011.

HỢP ĐỒNG
Số: 01/HĐ-XD
Về việc Thi công xây dựng công trình nhà ở

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội
khóa XI, kỳ họp thứ 4;
Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về
quản lý chất lượng công trình xây dựng; Căn cứ Nghị định số 49/2008/NĐ-CP
ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004;
Căn cứ Giấy phép xây dựng số 30/CPXD ngày 15 tháng 02 năm 2011 của
UBND thị xã Lai Châu;
Hôm nay, ngày 21 tháng 02 năm 2011 tại gia đình ông Phùng Sa Cường, tổ
2 – phường Tân Phong – thị xã Lai Châu, chúng tôi gồm có:
1. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):
- Người đại diện là ông: Phùng Sa Cường – Chủ gia đình.
- Sinh ngày 03/9/1983.
- Địa chỉ: Tổ 2 – phường Tân Phong – thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Đô thị - thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 0979.886.456 (01268.208.898).
- Email: phungsacuong@gmail.com
- Số tài khoản: 36210000032852 tại NH Đầu tư & Phát triển tỉnh Lai Châu.
2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):
- Người đại diện là ông: Đỗ Duy Hà – Chủ thầu xây dựng.
- Sinh ngày 06/02/1978.
- Địa chỉ: Tổ 12 – phường Tân Phong – thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.
- Điện thoại: 01678.209.684.
HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU
Điều 1. Nội dung của hợp đồng:
Bên A giao cho Bên B thực hiện thi công xây dựng, công trình nhà ở gia đình
quy mô cấp IV (01 tầng tại thửa đất số 30, lô 4B7, khu dân cư số 4, phường Tân
Page 1 of 4

xây móng. ốp toàn bộ nền 01 tầng (bao gồm cả công cắt gạch lát). (Không bao gồm sơn hoàn thiện và hệ thống điện. Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu.. lở đất. .5m2 = 56. . nếu quá thời hạn trên mà bên B chưa bàn giao cho bên A thì bên B phải chịu phạt 20% giá trị hợp đồng và bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thời gian và tiến độ thực hiện: 2 tháng 15 ngày. ốp gạch chống trơn và tường nhà vệ sinh. Tổng giá trị hợp đồng là: 600. ốp lát tường gian phòng khách và phòng ăn. Thời gian hoàn thành. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật: Phải thực hiện theo đúng thiết kế. Điều 2. Điều 3. nội dung và trình tự bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.Phong. mái tôn chống nóng). + Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế. bão.Trường hợp bất khả kháng do thiên tai như động đất. xây và trát cầu thang. 2.000 đồng/m2. đảm bảo chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Điều 6. + Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu toàn bộ công trình. được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 05/5/2011 (Tức ngày 03 tháng 4 năm Tân Mão). sóng thần. ngày 05 tháng 5 năm 2011. Thời gian bắt đầu. Hạng mục thi công và giá trị hợp đồng: 2. Bảo hành công trình: Page 2 of 4 .Tổng diện tích xây dựng: (7*12) = 84m2 + Ban công (7*1. Hạng mục thi công: Bên B phải thực hiện cho bên A các hạng mục sau: Đào móng nhà.Tiền thuê giàn giáo. Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng: . bảo đảm sự bền vững và chính xác của các kết cấu xây dựng và thiết bị lắp đặt. Tổng cộng là: 94. hoả hoạn. Khối lượng theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và có sự trao đổi với chủ nhà trước khi thi công các hạng mục công trình. Giá trị hợp đồng trên có thể được điều chỉnh trong các trường hợp: .Điều kiện để bàn giao công trình đưa vào sử dụng: + Đảm bảo các yêu cầu về nguyên tắc. lũ. tum (Nếu có). Khi đó các bên tham gia hợp đồng thương thảo để xác định giá trị hợp đồng điều chỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật. lụt. Điều 5. điều chỉnh khối lượng thực tế so với hợp đồng. ngày 21 tháng 02 năm 2011.000đ x 94. bảy trăm nghìn đồng chẵn. đổ mái. xây và ốp lát bếp nấu.5m2.2. xây tường thu hồi mái để lợp tôn.Điều kiện nghiệm thu: + Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng công trình.700. ốp gạch chân tường của tất cả các phòng. Giá hợp đồng là: 600. lốc.. nước. mà không lường trước được. + Đảm bảo an toàn khi đưa công trình vào sử dụng. thuê cốt pha. . Điều 4. đào và xây bể phốt vệ sinh. trát tường. toàn bộ dụng cụ lao động do bên B tự túc. xây tường. thị xã Lai Châu) theo đúng thiết kế của ông Phùng Sa Cường. .000 đồng.5) = 10.Bổ sung.1.5m2. đổ cột.

: Được ứng tiếp 10 triệu đồng.Trát xong toàn bộ tường trong. Page 3 of 4 . + Bên B chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ hộ xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành. 7. khiếm khuyết hoặc khi sử dụng không bình thường do lỗi của nhà thầu gây ra. Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.Xong toàn bộ phần móng: Được ứng 15 triệu đồng. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục. . Tranh chấp và giải quyết tranh chấp: . .Thanh toán hợp đồng: Sau khi bàn giao công trình hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh lý hợp đồng. . tường ngoài.. . Điều 9.2. cầu thang. Điều 7. ốp lát nền. Tạm ứng: Việc tạm ứng do hai bên thoả thuận. .. vệ sinh. . Bên A giữ lại số tiền bào hành và thanh toán nốt cho bên B số tiền còn lại khi hết thời gian bảo hành. Tạm dừng. huỷ bỏ hợp đồng: .Bên thi công xây dựng (Bên B) có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho chủ hộ.Tạm dừng thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau: + Do lỗi của Bên giao thầu hoặc Bên nhận thầu gây ra. + Các trường hợp bất khả kháng.Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt. + Các trường hơp khác do hai bên thỏa thuận. trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại. Trọng tài hoặc tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.Đồng tiền thanh toán: Tiền Việt Nam Điều 8.1. việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải.Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa hai bên. sửa chữa.. thay thế thiết bị hư hỏng. nhưng phải báo cho bên kia biết và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng xây dựng đã ký kết. .000đ (Mười triệu đồng chẵn) để bào hành công trình.Mức tiền cam kết để bảo hành công trình: + Bên A giữ lại 10. Tạm ứng. hai bên chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.Đổ xong mái tầng 01: Được ứng tiếp 15 triệu đồng.Huỷ bỏ hợp đồng trong các trường hợp sau: + Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật quy định. thời gian là 06 tháng. Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận để khắc phục.Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng. .. .000. thanh toán hợp đồng: 7.Thời hạn bảo hành công trình được tính từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Sử dụng vật liệu thi công đúng mục đích và tiết kiệm.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.. . Hiệu lực của hợp đồng: .Ứng tiền và thanh toán đầy đủ cho bên B theo đúng thỏa thuận tại Điều 7. . Nước đầy đủ cho bên thi công. .Bảo đảm vật tư như Cát.Trong quá trình thi công. các bộ phận kết cấu công trình như Bê tông phải trộn đảo bằng máy trộn bê tông.Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng.Hợp đồng này gồm 04 trang.1.Phải bảo đảm bàn giao công trình theo đúng Hợp đồng đã ký. cót đổ mái. Bên B giữ 02 bản để làm cơ sở thực hiện. . Bên A giữ 02 bản. Sắt thép.+ Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ. Điều khoản chung: 10.1. thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền.. ./. Đá. 10.Đảm bảo trật tự an ninh. Trách nhiệm của hai bên: 10.1. .Phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho thợ và đảm bảo an toàn lao động trong suốt quá trình thi công (Nếu xảy ra tai nạn lao động trong quá trình thi công thì bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết). đăng ký tạm trú cho công nhân tham gia xây dựng công trình. được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. . Bên A: . không được gây lãng phí nguyên vật liệu.1. + Khi hợp đồng bị huỷ bỏ. mỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và bảo dưỡng các kết cấu theo đúng quy định.Có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi theo khả năng có thể để bên B thi công đảm bảo tiến độ. Gạch. giàn giáo thi công.Đảm bảo cốt pha. các bộ phận kết cấu khác phải có máy thi công thích hợp. . nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia.Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành nghiệm thu. Xi măng.. .. Bên B: . thì bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường. 10. thanh toán và thanh lý hợp đồng theo quy định. Điều 10.. . kỹ.2. Đảm bảo cung cấp Điện. . ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Page 4 of 4 .2.Đảm bảo chất lượng.Số lượng người tham gia thi công phải đảm bảo từ 10 người (ít nhất 07 thợ và 03 phụ biết việc xây dựng) trở lên và bố trí theo tiến độ từ hai bên. .