§ºì¸¢Æ¡÷ «ÕǢ ¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷ Òá½õ

±ýÈ ¦Àâ Òá½õ (ÀýÉ¢Ãñ¼¡õ ¾¢ÕÓ¨È )
Ó¾ü ¸¡ñ¼õ -ºÕì¸õ 1 (¾¢ÕÁ¨Äî ºÕì¸õ) &
2 (¾¢ø¨Ä Å¡ú «ó¾½÷ ºÕì¸õ)
periya purANam of cEkkizAr
Part 1 - Canto 1/carukkam 1 & 2
in tamil script, TSCII format

Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)
Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten and Colleagues of the Univ. of Koeln, Germany
for providing us with the romanized version of the etext and giving permission
for release of the TSCII version as part of Project Madurai etext collections.
Proof-reading (TSCII) : tiruciRRampalam aRakaTTaLai, Kovilpatti, Tamilnadu
Thanks to Mr. S. Ganesh for arranging the proof-reading work.
Etext prep in pdf format: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
This pdf file is based on TSCInaimathi font embedded in the file. Hence this file can be
viewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unix
without the need to have the font installed in your computer.
© Project Madurai 2004
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

§ºì¸¢Æ¡÷ «ÕǢ ¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷ Òá½õ
±ýÈ ¦Àâ Òá½õ (ÀýÉ¢Ãñ¼¡õ ¾¢ÕÓ¨È )
Ó¾ü ¸¡ñ¼õ -ºÕì¸õ 1 (¾¢ÕÁ¨Äî ºÕì¸õ) &
2 (¾¢ø¨Ä Å¡ú «ó¾½÷ ºÕì¸õ)
¯ûÙ¨È
1. ¾¢ÕÁ¨Äî ºÕì¸õ
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

À¡Â¢Ãõ
¾¢ÕÁ¨Äî º¢ÈôÒ
¾¢Õ ¿¡ðÎî º¢ÈôÒ
¾¢Õ¿¸Ãî º¢ÈôÒ
¾¢ÕìÜð¼î º¢ÈôÒ
¾Îò¾¡ð¦¸¡ñ¼ Òá½õ

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07

¾¢ø¨Ä Å¡ú «ó¾½÷ Òá½õ
¾¢Õ¿£Ä¸ñ¼ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
þÂüÀ¨¸ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
þ¨Ç¡ý ÌÊ Á¡È ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¦Áöô ¦À¡Õû ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
Å¢ÈýÁ¢ñ¼ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
«Á÷ ¿£¾¢ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ

(1-10)
(11-50)
(51-85)
(86-135)
(136-146)
(147-349)

2. ¾¢ø¨Ä Å¡ú «ó¾½÷ ºÕì¸õ
(350-359)
(360-403)
(404-439)
(440 -466)
(467-494)
(495 - 505)
(506-550)

1.00 À¡Â¢Ãõ
001

002

003

004

¯Ä¦¸Ä¡õ ¯½÷ó §¾¡¾ü ¸Ã¢ÂÅý;
¿¢Ä× Ä¡Å¢Â ¿£÷ÁÄ¢ §Å½¢Âý,
«Ä¸¢ø §º¡¾¢Âý «õÀÄò¾¡ÎÅ¡ý;
ÁÄ÷ º¢ÄõÀÊ Å¡úò¾¢ ŽíÌÅ¡õ.

1.0.1

°ý «¨¼ó¾ ¯¼õÀ¢ý À¢ÈÅ¢§Â
¾¡ý «¨¼ó¾ ¯Ú¾¢¨Âî º¡ÕÁ¡ø;
§¾ý «¨¼ó¾ ÁÄ÷ô ¦À¡Æ¢ø ¾¢ø¨ÄÔû
Á¡ ¿¼ï ¦ºö Åþ÷ ¦À¡üÈ¡û ¦¾¡Æ.

1.0.2

±ÎìÌõ Á¡ì¸¨¾ þý¾Á¢úî ¦ºöÔÇ¡ö
¿¼ìÌõ §Áý¨Á ¿Áì¸Õû ¦ºö¾¢¼ò
¾¼ì¨¸ ³óШ¼ò ¾¡ú¦ºÅ¢ ¿£ûÓÊì
¸¼ì ¸Ç¢ü¨Èì ¸ÕòÐû þÕòÐ Å¡õ.

1.0.3

Á¾¢ÅÇ÷ º¨¼ÓÊ ÁýÚÇ¡¨Ã Óý
о¢ ¦ºÔõ ¿¡ÂýÁ¡÷ à ¦º¡øÁÄ÷ô
¦À¡¾¢ ¿Äý Ѹ÷¾Õ ÒÉ¢¾÷ §ÀèÅ
Å¢¾¢ Ó¨È ¯Ä¸¢É¢ø Å¢Çí¸¢ ¦Åø¸§Å.

1.0.4

005 «ÇŢġ¾ ¦ÀÕ¨ÁÂḢÂ

3

006

007

008

«ÇŢġ «Ê¡÷ Ò¸ú ÜÚ§¸ý
«Ç× Ü¼ ¯¨ÃôÀÐ «Ã¢Ð ¬Â¢Ûõ
«ÇŢġ¨º ШÃôÀ «¨Ȩ̀Åý.

1.0.5

¦¾Ã¢ÅÕõ ¦ÀÕ¨Áò ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ ¾õ
¦À¡ÕÅÕõ º£÷ Ò¸ÄÖü§Èý ÓüÈô
¦ÀÕÌ ¦¾ñ ¸¼ø °üÚñ ¦ÀÕ ¿¨º
´Õ Í½í¸¨É ´ìÌõ ¾¨¸¨Á§Âý.

1.0.6

¦ºôÀÖüÈ ¦À¡ÕÇ¢ý º¢ÈôÀ¢É¡ø
«ô ¦À¡ÕðÌ ¯¨Ã ¡ÅÕõ ¦¸¡ûÅ÷ ¬ø
þô ¦À¡ÕðÌ ±ý ¯¨Ã º¢È¢Ð ¬Â¢Ûõ
¦Áöô ¦À¡ÕðÌ ¯Ã¢Â¡÷ ¦¸¡ûÅ÷ §Áý¨Á¡ø.

1.0.7

§Á þù ¯¨Ã ¦¸¡ñΠŢÕõÒÁ¡õ
§ºÂÅý ¾¢Õô §À÷ «õÀÄõ ¦ºöÂ
à ¦À¡ýɽ¢ §º¡Æý ¿£ÞÆ¢À¡÷
¬Â º£÷ «¿À¡Âý «Ãº¨Å.

1.0.8

009 «ÕÇ¢ý ¿£÷¨Áò ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼È¢ÅÕõ
¦¾ÕÇ¢ø ¿£Ã¢Ð ¦ºôÒ¾ü¸¡õ ±É¢ý
¦ÅÕÇ¢ø ¦Áö ¦Á¡Æ¢ Å¡ý ¿¢Æø ÜÈ¢Â
¦À¡ÕÇ¢ý ¬Ìõ ±Éô Ò¸øÅ¡õ «ý§È.
þí¸¢¾ý ¿¡Áõ ÜÈ¢ý þù ¯Ä¸òÐ ÓýÉ¡û
¾í¸¢Õû þÃñÊø Á¡ì¸û º¢ó¨¾Ôû º¡÷óÐ ¿¢ýÈ
¦À¡í¸¢Â þÕ¨Ç ²¨Éô ÒÈ þÕû §À¡ìÌ ¸¢ýÈ
¦ºí ¸¾¢ÃÅý §À¡ø ¿£ìÌõ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ Òá½õ ±ýÀ¡õ.
----------

1.0.9

010

1.0.10

1. ¾¢ÕÁ¨Äî ºÕì¸õ
1. 1 ¾¢ÕÁ¨Äî º¢ÈôÒ
¾¢ÕüÈõÀÄõ
011

¦À¡ýÉ¢ý ¦Åñ¾¢Õ ¿£Ú Ò¨Éó¦¾Éô
ÀýÛõ ¿£ûÀÉ¢ Á¡øŨÃô À¡ÄÐ
¾ý¨É ¡÷ìÌõ «È¢Åâ¡ý ±ýÚõ
Áýɢšú ¸Â¢¨Äò ¾¢Õ Á¡Á¨Ä.

012 «ñ½ø Å£üÈ¢Õì¸ô ¦ÀüȾ¡¾Ä¢ý
¿ñÏõ ãýÚ ¯ÄÌó ¿¡ýÁ¨È¸Ùõ
±ñ½¢ø Á¡¾Åõ ¦ºö Åó¦¾ö¾¢Â
Òñ½¢Âó ¾¢ÃñÎ ¯ûÇÐ §À¡øÅÐ.
013

¿¢Ä×õ ±ñ½¢ø ¾Äí¸Ùõ ¿£¦¼¡Ç¢
þÄÌ ¾ñ¾Ç¢÷ ¬¸ ±Ø󾧾¡÷
¯Ä¸õ ±ýÛõ ´Ç¢Á½¢ ÅøÄ¢§Áø

1.1.1

1.1.2

4

014

ÁÄÕõ ¦ÅñÁÄ÷ §À¡øžõ Á¡øŨÃ.

1.1.3

§Áý¨Á ¿¡ýÁ¨È ¿¡¾Óõ Ţ墨Â÷
¸¡É Å£¨½Â¢ý µ¨ºÔõ ¸¡¦Ã¾¢÷
¾¡É Á¡ì¸û ÓÆì¸Óõ ¾¡Å¢ø º£÷
Å¡É ÐóÐÀ¢ ¬÷ôÒõ ÁÕí¦¸Ä¡õ.

1.1.4

015 ÀÉ¢ Å¢ÍõÀ¢ø «ÁÃ÷ À½¢óÐÝú
«É¢¾ §¸¡Ê «½¢ÓÊ Á¡¨ÄÔõ
ÒÉ¢¾ ¸üÀ¸ô ¦À¡ýÉâ Á¡¨ÄÔõ
ÓÉ¢Å÷ «ïºÄ¢ Á¡¨ÄÔõ Óý¦ÉÉÄ¡õ.
016

017

018

019

020

1.1.5

¿£Î §¾Å÷ ¿¢¨Ä¸Ùõ §ÅñÊÊý
¿¡Îõ ³õ ¦ÀÕõ â¾Óõ ¿¡ðÎÅ
§¸¡Ê §¸¡Ê ÌÈðº¢Ú â¾í¸û
À¡Ê ¬Îõ ÀÃôÀÐ À¡í¦¸Ä¡õ.

1.1.6

¿¡Â¸ý ¸Æø §ºÅ¢ì¸ ¿¡ýÓ¸ý
§Á ¸¡Äõ «Ä¡¨Á¢ý Á£ñ¼Åý
àÂÁ¡øŨÃî §º¡¾¢Â¢ø ãú¸¢¦Â¡ýÚ
¬Â «ýÉÓõ ¸¡½¡ ¾Â÷ìÌÁ¡ø.

1.1.7

¸¡¾¢ø ¦Åñ̨Ƨ¡ý ¸Æø ¦¾¡Æ
¦¿Ê§Â¡ý ¸¡Äõ À¡÷ò¾¢ÕóÐõ «È¢Â¡ý
§º¡¾¢ ¦Åñ ¸Â¢¨Äò ¾¡úŨà ӨÆ¢ø
о¢ì¨¸§Â¡ý °÷¾¢¨Âì ¸ñÎ
Á£¦¾Ø Àñ¨¼î ¦ºï ͼ÷ þýÚ
¦Åñͼ÷ ¬ÉÐ ±ýȾý ¸£ú
¬¾¢ ²ÉÁ¾¡ö þ¼ì¸ÖüÈ¡ý
±ýȾ¨É Å󾨽¾Õõ ¸ÖÆý.

1.1.8

«Ãõ¨ÀÂ÷ ¬¼ø ÓÆ×¼ý
ÁÕí¸¢ø «ÕÅ¢¸û ±¾¢÷ ±¾¢÷ ÓÆí¸
ÅÃõ ¦ÀÚ ¸¡¾ø ÁÉòмý ¦¾öÅ
ÁÐ ÁÄ÷ þÕ¨¸Ôõ ²ó¾¢
¿¢Ãó¾Ãõ Á¢¨¼ó¾ Å¢Á¡É §º¡À¡É
¿£ÎÂ÷ ÅƢ¢ɡø ²È¢ô
ÒÃó¾Ãý Ó¾Ä¡í ¸¼×Ç÷ §À¡üÈô
¦À¡Ä¢Å¾ò ¾¢ÕÁ¨Äô ÒÈõÒ.

1.1.9

§Å¾ ¿¡ýÓ¸ý Á¡ø ÒÃó¾Ãý Ӿġõ
Å¢ñ½Å÷ ±ñ½¢Ä¡÷ ÁüÚõ
¸¡¾Ä¡ø Á¢¨¼ó¾ Ó¾ø ¦ÀÕóò ¾¨¼Â¡õ
¸¾¢÷ Á½¢ì §¸¡ÒÃòÐûÇ¡÷
â¾ §Å¾¡Çô ¦ÀÕõ ¸½ ¿¡¾÷ §À¡üÈ¢¼ô
¦À¡ÐÅ¢ø ¿¢ýÚ ¬Îõ
¿¡¾É¡÷ ¬¾¢ §¾ÅÉ¡÷ §¸¡Â¢ø
¿¡Â¸ý ¿ó¾¢ ±õ¦ÀÕÁ¡ý.

1.1.10

5
022 ¦¿üȢ¢ý ¸ñ½÷ ¿¡ü ¦ÀÕ󧾡Ç÷
¿£È½¢ §ÁÉ¢Â÷ «§¿¸÷
¦ÀüȧÁø ¦¸¡ñ¼ ¾õÀ¢Ã¡ý «Ê¡÷
À¢ï»¸ý ¾ý «Õû ¦ÀÚÅ¡÷
ÁüÈÅ÷ì ¦¸øÄ¡õ ¾¨Ä¨Á¡õ À½¢Ôõ
ÁÄ쨸¢ø Í⨸Ôõ À¢ÃõÒõ
¸ü¨ÈÅ¡÷ º¨¼Â¡ý «ÕǢɡø ¦ÀüÈ¡ý
¸¡ôÀ¾ì ¸Â¢¨ÄÁ¡ø Ũþ¡ý.

1.1.11

022 ¨¸Â¢øÁ¡ý ÁØÅ÷ ¸í¨¸Ýú º¨¼Â¢ø
¸¾¢Ã¢Çõ À¢¨È¿Úí ¸ñ½¢
³Â÷ Å£üÈ¢ÕìÌõ ¾ý¨Á¢ɡÖõ
«ÇôÀÕõ ¦ÀÕ¨Á¢ɡÖõ
¦Áö¦Â¡Ç¢ ¾¨ÆìÌõ àö¨Á¢ɡÖõ
¦ÅýÈ¢ ¦Åñ̨¼ «¿À¡Âý
¦ºö§¸¡ø «ÀÂý ¾¢ÕÁÉò§¾¡íÌõ
¾¢Õì¸Â¢Ä¡Â ¿£ûº¢ÄõÒ.

1.1.12

023

024

025

026

027

028

029

«ýÉ ¾ý¾¢Õò ¾¡úŨâý þ¼òÐ
þýÉ ¾ý¨ÁÂý ±ýÈÈ¢Â¡î º¢Åý
¾ý¨É§Â ¯½÷óÐ ¬÷Åõ ¾¨Æ츢ýÈ¡ý
¯ýÉ¡Õõ º£÷ ¯ÀÁý ɢ ÓÉ¢.

1.1.13

¡¾Åý ÐŨÃ츢¨È ¡¸¢Â
Á¡¾Åý ÓʧÁø «Ê ¨Åò¾Åý
⾿¡¾ý ¦À¡ÕÅÕó ¦¾¡ñÊÛìÌ
¬¾¢ «ó¾õ þÄ¡¨Á «¨¼ó¾Åý.

1.1.14

«ò¾÷ ¾ó¾ «Õð À¡ü¸¼ø ¯ñÎ
º¢ò¾õ ¬÷óÐ ¦¾Å¢ðÊ ÅÇ÷ó¾Åý
Àò¾Ã¡Â ÓÉ¢Å÷ Àøġ¢ÃÅ÷
Íò¾ §Â¡¸¢¸û ÝÆ þÕóÐÆ¢.

1.1.15

«í¸ñ µ¦Ã¡Ç¢ ¬Â¢Ã »¡Â¢Ú
¦À¡íÌ §À¦Ã¡Ç¢ §À¡ýÚ Óý §¾¡ýÈ¢¼ò
Ðí¸ Á¡¾Å÷ Ýúó¾¢Õ󾡦ÃÄ¡õ
þí¸¢ ¦¾ý¦¸¡ø «¾¢ºÂõ ±ýÈÖõ.

1.1.16

«ó¾¢ Å¡ýÁ¾¢ ÝÊ «ñ½ø¾¡û
º¢ó¾¢Â¡ ¯½÷ó¾õ ÓÉ¢ ¦¾ý ¾¢¨º
Åó¾ ¿¡ÅÄ÷ §¸¡ýÒ¸ú Åý¦¾¡ñ¼ý
±ó¨¾Â¡÷ «ÕÇ¡ø «¨½Å¡ý ±É.

1.1.17

¨¸¸û ÜôÀ¢ò ¦¾¡Ø¦¾ØóÐ «ò ¾¢¨º
¦Áö¢ø ¬Éó¾ šâ Å¢ÃÅ¢¼î
¦ºö ¿£ûº¨¼ Á¡ÓÉ¢ ¦ºø×Æ¢
³Âõ ¿£í¸ Å¢Éקš÷ «ó¾½÷.

1.1.18

"ºõÒÅ¢ý «Êò ¾¡Á¨Ãô §À¡¾Ä¡ø
±õÀ¢Ã¡ý þ¨Èﺡ¢·¦¾ý" ±Éò

6
"¾õÀ¢Ã¡¨Éò ¾ý ¯ûÇõ ¾Æ£ÂÅý
¿õÀ¢ ¬åÃý ¿¡õ¦¾¡Øõ ¾ý¨Á¡ý".

1.1.19

±ýÚÜÈ þ¨Èﺢ þÂõÒÅ¡÷
¦ÅýÈ §À¦Ã¡Ç¢Â¡÷ ¦ºö Å¢Øò¾Åõ
¿ýÚ §¸ð¸ Å¢ÕõÒõ ¿¨ºÂ¢§É¡õ
þý¦ÈÁį̀à ¦ºöÐ «Õû ±ýÈÖõ.

1.1.20

¯ûÇ Åñ½õ ÓÉ¢Åý ¯¨Ã¦ºöÅ¡ý
" ¦ÅûÇ ¿£÷¼ ¦Áöô¦À¡ÕÇ¡¸¢Â
ÅûÇø º¡òÐõ ÁÐÁÄ÷ Á¡¨ÄÔõ
«ûÙõ ¿£Úõ ±Îò¾¨½ Å¡ÛÇý.

1.1.21

«ýÉÅý ¦ÀÂ÷ ¬Ä¡Ä Íó¾Ãý
ÓýÉõ ¬íÌ ´Õ¿¡û Ó¾øÅý ¾ÉìÌ
þýÉ ¬¦ÁÛõ ¿¡ñÁÄ÷ ¦¸¡ö¾¢¼ò
Ðýɢɡý ¿ó¾ÅÉî ÝÆÄ¢ø.

1.1.22

«íÌ Óýɧà ¬Ù¨¼ ¿¡Â¸¢
¦¸¡íÌ §º÷ ÌÆü¸¡õ ÁÄ÷ ¦¸¡ö¾¢¼ò
¾¢í¸û Å¡ûÓ¸î §ºÊÂ÷ ±ö¾¢É¡÷
¦À¡íÌ ¸¢ýÈ ¸Å¢Û¨¼ô â¨ÅÁ¡÷.

1.1.23

«ó¾Á¢ø º£÷ «É¢ó¾¢¨¾ ¬öÌÆø
¸ó¾ Á¡¨Äì ¸ÁĢɢ ±ýÀÅ÷
¦¸¡óÐ ¦¸¡ñ¼ ¾¢ÕÁÄ÷ ¦¸¡ö×Æ¢
ÅóÐ Å¡ÉÅ÷ ®º÷ «Õû ±É.

1.1.24

035 Á¡¾Åõ ¦ºö¾ ¦¾ý¾¢¨º Å¡úó¾¢¼ò
¾£Ð þÄ¡ò ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼ò ¦¾¡¨¸ ¾Ãô
§À¡ÐÅ¡÷ «Å÷ §ÁøÁÉõ §À¡ì¸¢¼ì
¸¡¾ø Á¡¾Õõ ¸¡ðº¢Â¢ø ¸ñ½¢É¡÷.

1.1.25

036 ÓýÉõ ¬í¸Åý ¦Á¡öõÓ¨¸ ¿¡ñÁÄ÷
±ý¨É ¬ð¦¸¡ñ¼ ®ºÛ째öÅÉ
Àý ÁÄ÷ ¦¸¡öÐ ¦ºøÄô ÀÉ¢ÁÄ÷
«ýÉõ «ýÉÅÕí ¦¸¡ñ¼¸ýÈ À¢ý.

1.1.26

030

031

032

033

034

037

038

¬¾¢ ã÷ò¾¢ «Åý¾¢Èõ §¿¡ì¸¢§Â
' Á¡¾÷ §Áø ÁÉõ ¨Åò¾¨É ¦¾ýÒÅ¢
Á£Ð §¾¡ýÈ¢ «õ ¦ÁøÄ¢ÂÄ¡÷ ¯¼ý
¸¡¾ø þýÀõ ¸ÄóÐ «¨½Å¡ö' ±É.

1.1.27

¨¸¸û «ïºÄ¢ ÜôÀ¢ì ¸Äí¸¢É¡ý
'¦ºö §ºÅÊ ¿£íÌï º¢Ú¨Á§Âý
¨ÁÂø Á¡Û¼Á¡ö ÁÂíÌõ ÅÆ¢
³Â§É ¾Îò¾¡ñ¼Õû ¦ºö' ±É.

1.1.28

039 «í¸½¡Çý «¾ü¸Õû ¦ºö¾ À¢ý
¿í¨¸ Á¡Õ¼ý ¿õÀ¢ÁüÈò ¾¢¨º

7

040

041

042

043

044

¾íÌ §¾¡üÈò¾¢ø þýÒüÚî º¡Ú¦ÁýÚ
«í¸Åý ¦ºÂø ±øÄ¡õ «¨Èó¾Éý.

1.1.29

«ó¾½¡ÇÕõ ¬í¸Ð §¸ð¼Å÷
"Àó¾ Á¡É¢¼ô À¡üÀÎ ¦¾ý¾¢¨º
þó¾ Å¡ý¾¢¨º ±ðÊÛõ §ÁüÀ¼
Åó¾ Òñ½¢Âõ ¡¦¾"É Á¡¾Åý.

1.1.30

"¦À¡ÕÅÕó ¾Åò¾¡ý ÒÄ¢ì ¸¡ÄÉ¡õ
«Õ ÓÉ¢ ±ó¨¾ «÷òÐõ ¯ûÇÐ
¦ÀÕ¨Á §º÷¦ÀÕõ ÀüÈôÒÄ¢ä÷ ±ýÚ
´Õ¨Á¡Ç÷ ¨ÅôÀ¡õ À¾¢ µíÌÁ¡ø.

1.1.31

«ò ¾¢ÕôÀ¾¢Â¢ø ¿¨Á ¬Ù¨¼
¦Áöò ¾Å즸¡Ê ¸¡½ Å¢ÕôÒ¼ý
«ò¾ý ¿£Ê «õÀÄò¾¡Îõ ÁüÚ
þò ¾¢Èõ ¦ÀÈÄ¡õ ¾¢¨º ±ò¾¢¨º..

1.1.32

â¾õ ¡¨Å¢ý ¯ûÇÄ÷ §À¡¦¾É
§Å¾ ãÄõ ¦ÅÇ¢ôÀÎ §Á¾¢É¢ì
¸¡¾ø Áí¨¸ þ¾Â ¸ÁÄÁ¡õ
Á¡¦¾¡÷ À¡¸É¡÷ ¬å÷ ÁÄ÷󾾡ø.

1.133

±õÀ¢Ã¡ðÊ þù§ÅØÄÌ ®ýÈÅû
¾õÀ¢Ã¡¨Éò ¾É¢ò ¾Åò¾¡ø ±ö¾¢ì
¸õ¨À ¬üÈ¢ø ÅÆ¢ÀÎ ¸¡ïº¢ ±ýÚ
¯õÀ÷ §À¡üÚõ À¾¢Ôõ ¯¨¼ÂÐ.

1.1.34

045 ¿í¸û ¿¡¾É¡õ ¿ó¾¢ ¾Å了öÐ
¦À¡íÌ ¿£¼Õû ±ö¾¢Â ¦À¡üÀÐ
¸í¨¸ §Å½¢ ÁÄÃì ¸ÉøÁÄ÷
¦ºí¨¸ ¡Ç÷ ³Â¡Úõ ¾¢¸úÅÐ.
046

047

048

049

1.1.35

§¾ºõ ±øÄ¡õ Å¢Ç츢 ¦¾ý ¾¢¨º
®º÷ §¾¡½¢ ÒÃòмý ±í¸Ïõ
⺨ÉìÌô ¦À¡ÕóÐõ þ¼õ ÀÄ
§Àº¢ø «ò¾¢¨º ´ùÅ¡ À¢È¾¢¨º".

1.1.36

±ýÚ Á¡ÓÉ¢ Åý¦¾¡ñ¼÷ ¦ºö¨¸¨Â
«ýÚ ¦º¡ýÉ ÀÊ¡ø «ÊÂÅ÷
¦¾¡ýÚ º£÷ò¾¢Õò ¦¾¡ñ¼ò ¦¾¡¨¸Å¢Ã¢
þýÚ ±ý ¬¾ÃÅ¡ø þí¸¢ÂõÒ§¸ý.

1.1.37

ÁüÈ¢¾üÌô À¾¢¸õ Åý¦¾¡ñ¼÷ ¾¡õ
ÒüÚ þ¼òÐ ±õÒá½÷ «ÕǢɡø
¦º¡üÈ ¦Áöò ¾¢Õò¦¾¡ñ¼ò¦¾¡¨¸ ±Éô
¦ÀüÈ ¿üÀ¾¢¸õ ¦¾¡Æô ¦ÀüȾ¡õ.

1.1.38

«ó¾ ¦Áöô À¾¢¸òÐ «Ê¡÷¸¨Ç
¿õ¾õ ¿¡¾É¡õ ¿õÀ¢Â¡ñ¼¡÷ ¿õÀ¢

8
Òó¾¢ ¬Ãô Ò¸ýÈ Å¨¸Â¢É¡ø
Åó¾ Å¡Ú ÅÆ¡Áø þÂõÒÅ¡õ.
¯Ä¸õ ¯öÂ×õ ¨ºÅõ ¿¢ýÚ µí¸×õ
«Ä¸¢ø º£÷¿õÀ¢ ¬åÃ÷ À¡ÊÂ
¿¢Ä× ¦¾¡ñ¼÷¾õ Üð¼õ ¿¢¨ÈóШÈ
ÌÄ× ¾ñÒÉø ¿¡ð¼½¢ ÜÚÅ¡õ.
----------

1.1.39

050

1.1.40

1.2 ¾¢Õ¿¡ðÎî º¢ÈôÒ
¾¢ÕüÈõÀÄõ
051

À¡ðÊÂø ¾Á¢Ø¨Ã À¢ýÈ ±ø¨ÄÔû
§¸¡ðÎÂ÷ ÀɢŨÃì ÌýÈ¢ý ¯îº¢Â¢ø
ÝðÊ ÅÇ÷ ÒÄ¢î §º¡Æ÷ ¸¡Å¢Ã¢
¿¡ðÊÂøÀ¾¨É ¡ý ¿Å¢Äø ¯üÈÉý.

1.2.1

¬¾¢ Á¡¾ÅÓÉ¢ «¸ò¾¢Âý ¾Õ
â¾ ¿£÷ì ¸Áñ¼Äõ ¦À¡Æ¢ó¾ ¸¡Å¢Ã¢
Á¡¾÷ Áñ Á¼ó¨¾ ¦À¡ý Á¡÷À¢ø ¾¡ú󾧾¡÷
µ¾¿£÷ ¿¢ò¾¢Äò ¾¡Áõ ´ìÌÁ¡ø.

1.2.2

¨ºÂÁ¡ø Ũà À¢ø ¾¨Ä¨Á º¡ýÈÐ
¦ºö â Á¸ðÌ ¿ü ¦ºÅ¢Ä¢ §À¡ýÈÐ
¨Å¸õ ÀøÖ¢÷ ÅÇ÷òÐ ¿¡¦¼¡Úõ
¯ö§ŠÍÃó¾Ç¢ò àðÎõ ¿£ÃÐ.

1.2.3

054 Á¡Ä¢ý ¯ó¾¢îÍÆ¢ ÁÄ÷ ¾ý §Áø ÅÕõ
º¡øÀ¢É¡ø ÀøÖ¢÷ ¾Õõ ¾ý Á¡ñÀ¢É¡ø
§¸¡Ä ¿üÌñʨ¸ ¾¡íÌí ¦¸¡û¨¸Â¡ø
§À¡Öõ ¿¡ýÓ¸¨ÉÔõ ¦À¡ýÉ¢ Á¡¿¾¢.

1.2.41

052

053

055

¾¢í¸û ÝÊ ÓÊî º¢¸ÃòÐ ¯îº¢Â¢ø
¦À¡íÌ ¦Åñ ¾¨Ä Ѩà ¦À¡ÕÐ §À¡¾Ä¡ø
±í¸û ¿¡Â¸ý ÓÊÁ¢¨º ¿¢ý§È¢Ƣ
¸í¨¸Â¡õ ¦À¡ýɢ¡õ ¸ýÉ¢ ¿£ò¾§Á.

056 Åñ½ ¿£û Ũà ¾Ã Åó¾ §Áý¨Á¡ø
±ñ½¢ø §À÷ «Èí¸Ùõ ÅÇ÷ìÌõ ®¨¸Â¡ø
«ñ½ø À¡¸ò¨¾ ¬Ù¨¼Â ¿¡Â¸¢
¯ñ¦½¸¢ú ¸Õ¨½Â¢ý ´Øì¸õ §À¡ýÈÐ.
057

058

ÅõÒÄ¡ ÁÄ÷ ¿£Ã¡ø ÅÆ¢ÀðÎî
¦ºõ¦À¡ý Å¡÷¸¨Ã ±ñ½¢ø º¢Å¡ÄÂòÐ
±õÀ¢Ã¡¨É þ¨ÈïºÄ¢ý ®÷õ ¦À¡ýÉ¢
¯õÀ÷ ¿¡Â¸÷ì¸ýÀÕõ ´ìÌÁ¡ø.
Å¡º¿£÷ ̨¼ Áí¨¸Â÷ ¦¸¡í¨¸Â¢ø
âÍõ ÌíÌÁÓõ Ò¨É º¡ó¾Óõ

1.2.5

1.2.6

1.2.7

9

059

060

061

062

063

064

065

066

067

068

Å£Í ¦¾ñʨà Á£¾¢Æ󧾡Îõ ¿£÷
§¾Í¨¼ò ¦¾É¢Ûõ ¦¾Ç¢Å¢øħ¾.

1.2.8

Á¡Å¢¨Ãò ¦¾ØóÐ ¬÷ôÀ Ũà ¾Õ
â Ţâò¾ ÒÐÁÐô ¦À¡í¸¢¼
šŢ¢ü ¦À¡Ä¢ ¿¡Î ÅÇõ¾Ãì
¸¡Å¢Ã¢ô ÒÉø ¸¡øÀÃóÐ µíÌÁ¡ø.

1.2.9

´ñ ШÈò ¾¨Ä Á¡Á¾ ÜÎ §À¡ö
ÁñÎ ¿£÷ÅÂÖðÒ¸ Å󦾾¢÷
¦¸¡ñ¼ ÁûÇ÷ ̨Ãò ¾¨¸ µ¨º§À¡ö
«ñ¼÷ Å¡Éò¾¢ý «ôÒÈï º¡ÕÁ¡ø.

1.2.10

Á¡¾÷ ¿¡Ú ÀÈ¢ôÀÅ÷ Á¡ðº¢Ôõ
º£¾ ¿£÷ÓÊ §º÷ôÀÅ÷ ¦ºö¨¸Ôõ
´¨¾Â¡÷ ¦ºö ¯Ø¿÷ ´Øì¸Óõ
¸¡¾ø ¦ºöŧ¾¡÷ ¸¡ðº¢ ÁĢ󾧾.

1.2.11

¯Ø¾ º¡øÁ¢¸ çÈ¢ò ¦¾Ç¢ó¾ §ºÚ
þØÐ ¦ºö¢Ûû þó¾¢Ãò ¦¾öžõ
¦¾¡ØÐ ¿¡Ú ¿ÎÅ¡÷ ¦¾¡Ì¾¢§Â
Àؾ¢ø ¸¡Å¢Ã¢ ¿¡ðÊý ÀÃô¦ÀÄ¡õ.

1.2.12

ÁñÎÒÉø ÀÃó¾ÅÂø ÅÇ÷ӾĢý ÍÕûŢâÂì
¸ñÎÆÅ÷ À¾í¸¡ð¼ì ¸¨Ç¸¨ÇÔí ¸¨¼º¢Â÷¸û
¾ñ¼ÃÇï ¦º¡Ã¢À½¢Äõ þ¼È¢Â¢¨¼ ¾Ç÷󾨺š÷
Åñ¼¨ÄÔõ ÌÆø«¨Ä Á¼¿¨¼Â¢ý ÅÃõÀ¨½Å¡÷.

1.2.13

¦ºíÌÅ¨Ç ÀÈ¢ò¾½¢Å¡÷ ¸ÕíÌÆø§Áø º¢¨È Åñ¨¼
«í¨¸ ÁÄ÷¸¨Çì ¦¸¡Î¨¸ò¾Âø ÅñÎõ ÅÃŨÆôÀ¡÷
¾¢í¸ûѾø ¦ÅÂ÷ÅÕõÀî º¢ÚÓÚÅø ¾ÇÅÕõÀô
¦À¡íÌÁÄ÷ì ¸ÁÄò¾¢ý ÒÐÁÐÅ¡ö ÁÎò¾Â÷Å¡÷.

1.2.14

¸ÕõÀøÄ ¦¿ø¦ÄýÉì ¸Ó¸øÄ ¸Õõ¦ÀýÉî
¸ÕõÀøÄ¢ ̨¼¿£Äò иÇøÄ À¸¦ÄøÄ¡õ
«ÕõÀøÄ Ó¨Ä¦ÂýÉ «Ó¾øÄ ¦Á¡Æ¢¦ÂýÉ
ÅÕõÀøġ¢Ãõ ¸¨¼º¢ Á¼ó¨¾Â÷¸û ÅÂø±øÄ¡õ.

1.2.15

¸ÂøÀ¡ö ¨Àó¾¼ ¿óàý ¸Æ¢ó¾ ¸ÕíÌÆ¢º¢
Å¢ÂøÅ¡ö ¦ÅûŨÇò ¾ÃÇ ÁÄ÷§Åâ ¯¨Äô¦Àö¾í
¸ÂÄ¡¨Á «Îô§ÀüÈ¢ «Ã측õÀø ¦¿ÕôâÐõ
ÅÂøÁ¡¾÷ º¢ÚÁ¸Ç¢÷ Å¢¨Ç¡ðÎ ÅÃõ¦ÀøÄ¡õ.

1.2.16

¸¡¦¼øÄ¡õ ¸¨Æì¸ÕõÒ ¸¡¦ÅøÄ¡õ ̨Æì¸ÕõÒ
Á¡¦¼øÄ¡õ ¸ÕíÌÅ¨Ç Å¦ÄøÄ¡õ ¦¿ÕíÌŨÇ
§¸¡¦¼øÄ¡õ Á¼«ýÉõ ÌǦÁøÄ¡õ ¸¼ø«ýÉ
¿¡¦¼øÄ¡õ ¿£÷¿¡Î ¾¨É ´ùÅ¡ ¿Ä¦ÁøÄ¡õ.

1.2.17

¬¨Ä À¡öÀÅ÷ ¬÷ôÒÚõ µÄÓõ
§º¡¨Ä Å¡öÅñÎ þ¨Ãò¦¾Ø Íõ¨ÁÔõ

10
»¡Äõ µí¸¢Â ¿¡ýÁ¨È µ¨¾Ôõ
§Å¨Ä µ¨ºÂ¢ý Á¢ìÌ Å¢Ã×Á¡ø.

1.2.18

069 «ýÉõ ¬Îõ «¸ýШÈô ¦À¡ö¨¸Â¢ø
ÐýÛõ §Á¾¢ÀÊÂò Ш¾ó¦¾Øõ
¸ýÉ¢ Å¡¨Ç ¸Ó¸¢ý §ÁüÀ¡öÅÉ
ÁýÛ Å¡ýÁ¢¨º Å¡ÉÅ¢ø §À¡ÖÁ¡ø.

1.2.19

070

071

072

073

074

075

076

077

078

¸¡Å¢É¢ü À¢Öí¸Ç¢ ÅñÊÉõ
šŢ¢ü ÀÊóÐ ¯ñÏõ ÁÄ÷ ÁÐ
§ÁÅ¢ «ò¾¼õ Á£¦¾Æô À¡ö¸Âø
¾¡Å¢ «ô¦À¡Æ¢Ä¢ü ¸É¢ º¡ÎÁ¡ø

1.2.20

º¡Ä¢¿£û ÅÂÄ¢ý µí¸¢ò ¾ó¿¢¸÷ þýÈ¢ Á¢ìÌ
Å¡Ä¢¾¡õ ¦Åñ¨Á ¯ñ¨Áì ¸ÕŢɡõ ÅÇò¾Å¡¸¢î
ÝøÓ¾¢÷ Àº¨Ä ¦¸¡ñÎ ÍÕø Ţâò¾¡Ûì ¸ýÀ÷
¬Ä¢É º¢ó¨¾ §À¡Ä «Ä÷ó¾É ¸¾¢÷¸¦ÇøÄ¡õ.

1.2.21

Àò¾¢Â¢ý À¡Ä÷ ¬¸¢ô ÀÃÁÛìÌ ¬Ç¡õ «ýÀ÷
¾ò¾Á¢ü ÜÊÉ¡÷¸û ¾¨Ä¢ɡø ŽíÌ Á¡§À¡ø
¦Á¡öò¾¿£û Àò¾¢Â¢ýÀ¡ø Ó¾¢÷¾¨Ä Å½í¸¢ Áü¨È
Å¢ò¾¸÷ ¾ý¨Á §À¡Ä Å¢¨Çó¾É º¡Ä¢¦ÂøÄ¡õ.

1.2.22

«Ã¢¾Õ ¦ºó¦¿ü ÝðÊý «Î츢 «Îì¸ø §º÷ôÀ¡÷
Àâ×Èò ¾Êó¾ ÀýÁ£ý À¼÷¦¿Îí ÌýÚ ¦ºöÅ¡÷
ÍÃ¢Å¨Ç ¦º¡Ã¢ó¾ Óò¾¢ý ͼ÷ô ¦ÀÕõ ¦À¡ÕôÒ Â¡ôÀ÷
ŢâÁÄ÷ ¸ü¨È §Åâ ¦À¡Æ¢ó¾¢Æ¢ ¦ÅüÒ ¨ÅôÀ¡÷.

1.2.23

º¡Ä¢Â¢ý ¸ü¨È ÐüÈ ¾¼Å¨Ã ӸΠº¡öòÐì
¸¡Ä¢Õõ À¸Î §À¡ìÌõ ¸Õõ¦ÀÕõ À¡ñÊø ®ð¼õ
¬Ä¢Â Ó¸¢Ä¢ý Üð¼õ «ÕŨÃî º¢ÁÂî º¡Ãø
§Áø ÅÄí ¦¸¡ñÎ ÝØí ¸¡ðº¢Â¢ý Á¢ì¸¾ý§È.

1.2.24

¨Å¦¾Ã¢ó ¾¸üÈ¢ ¬üÈ¢ Á¨Æô ¦ÀÂø Á¡Éò àüÈ¢î
¦ºö ¦À¡ü ÌýÚõ §ÅÚ ¿ÅÁÉ¢î º¢ÄõÒõ ±ýÉì
¨¸Å¢¨É ÁûÇ÷ Å¡Éõ ¸Ãì¸Å¡ì¸¢Â ¦¿ø ÌýÈ¡ø
¦Á¡öŨà ¯Ä¸õ §À¡Öõ ÓÇâ¿£÷ ÁÕ¾ ¨ÅôÒ.

1.2.25

«Ãͦ¸¡û ¸¼ý¸û ¬üÈ¢ Á¢Ì¾¢¦¸¡ñ¼Èí¸û §À½¢ô
ÀÃÅÕí ¸¼×ð §À¡üÈ¢ì ÌÃÅÕõ Å¢ÕóÐõ ÀñÀ¢ý
Å¢ÃŢ ¸¢¨ÇÔõ ¾¡í¸¢ Å¢Çí¸¢Â Ìʸû µí¸¢
ŨÃҨà Á¡¼õ¿£Ê Áø÷óÐÇ À¾¢¸û ±íÌõ.

1.2.26

¸ÕõÀÎ ¸ÇÁ÷ ¬¨Äì ¸Áú¿Úõ Ò¨¸§Â¡ Á¡¾÷
ÍÕõ¦ÀÆ «¸¢Ä¡ø þð¼ àÀ§Á¡ äÀ §ÅûÅ¢ô
¦ÀÕõ ¦ÀÂ÷î º¡¨Ä §¾¡Úõ À¢Èí¸¢Â Ò¨¸§Â¡ Å¡É¢ý
ÅÕí¸Õ Ó¸¢§Ä¡ ÝúÅ Á¡¼Óõ ¸¡×õ ±íÌõ.

1.2.27

¿¡Ç¢§¸Ãï ¦ºÕó¾¢ ¿ÚÁÄ÷ ¿Ãó¾õ ±íÌõ
§¸¡Ç¢ º¡Äó¾ Á¡Äõ ÌÇ¢÷ÁÄ÷ì ÌÃÅõ ±íÌõ

11

079

080

081

082

083

¾¡Ç¢Õõ §À¡óÐ ºóÐ ¾ñÁÄ÷ ¿¡¸õ ±íÌõ
¿£Ç¢¨Ä Åﺢ ¸¡ïº¢ ¿¢¨ÈÁÄ÷ì §¸¡í¸õ ±íÌõ.

1.2.28

ݾ À¡¼Äí¸û ±íÌõ Ýú Å¨Æ »¡Æø ±íÌõ
º¡¾¢ Á¡Ä¾¢¸û ±íÌõ ¾ñ¾Ç¢÷ ¿ÈÅõ ±íÌõ
Á¡¾Å¢ ºÃÇõ ±íÌõ ÅÌÇ ºñÀ¸í¸û ±íÌõ
§À¡¾Å¢ú ¨¸¨¾ ±íÌõ ⸠ÒýÉ¡¸õ ±íÌõ.

1.2.29

Áí¸Ä Å¢¨É¸û ±íÌõ Á½ï ¦ºö ¸õÀ¨Ä¸û ±íÌõ
Àí¸Â žÉõ ±íÌõ Àñ¸Ç¢ý ÁÆ¨Ä ±íÌõ
¦À¡í¦¸¡Ç¢ì ¸Äý¸û ±íÌõ ÒÐ ÁÄ÷ô Àó¾÷ ±íÌõ
¦ºí¸Âø ÀÆÉõ ±íÌõ ¾¢ÕÁ¸û ¯¨ÈÔû ±íÌõ.

1.2.30

§Á¸Óõ ¸Ç¢Úõ ±íÌõ §Å¾Óõ ¸¢¨¼Ôõ ±íÌõ
¡¸Óõ º¼íÌõ ±íÌõ þýÀÓõ Á¸¢ú×õ ±íÌõ
§Â¡¸Óõ ¾ÅÓõ ±íÌõ °ºÖõ ÁÚÌõ ±íÌõ
§À¡¸Óõ ¦À¡Ä¢×õ ±íÌõ Òñ½¢Â ÓÉ¢Å÷ ±íÌõ.

1.2.31

Àñ¾Õ Å¢Àﺢ ±íÌõ À¡¾ ¦ºõÀﺢ ±íÌõ
Åñ¼¨È ÌÆø¸û ±íÌõ ÅÇ÷ þ¨ºì ÌÆø¸û ±íÌõ
¦¾¡ñ¼÷ ¾õ þÕ쨸 ±íÌõ ¦º¡øÖÅ ¾¢Õ쨸 ±íÌõ
¾ñ¼¨Ä ÀÄ×õ ±íÌõ ¾¡¾¸¢ ÀÄ×õ ±íÌõ.

1.2.32

Á¡Î §À¡¾¸í¸û ±íÌõ ÅñÎ §À¡¾¸í¸û ±íÌõ
À¡Îõ «õÁ¨É¸û ±íÌõ À¢Öõ «õÁ¨É¸û ±íÌõ
¿£Î §¸¾Éí¸û ±íÌõ ¿¢¾¢ ¿¢§¸¾Éí¸û ±íÌõ
§¾¡Î Ýú Á¡¨Ä ±íÌõ Ш½Å÷ Ýú Á¡¨Ä ±íÌõ.

1.2.33

084 Å£¾¢¸û Å¢ÆÅ¢ý ¬÷ôÒõ Å¢ÕõÀ¢É÷ Å¢Õó¾¢ý ¬÷ôÒõ
º¡¾¢¸û ¦¿È¢Â¢ø ¾ôÀ¡ ¾ÉÂÕõ Á¨É¢ø ¾ôÀ¡
¿£¾¢Â ÒûÙõ Á¡×õ ¿¢Äò¾¢Õô ÒûÙ Á¡×õ
µ¾¢Â ±Øò¾¡õ «ïÍõ ¯ÚÀ¢½¢ ÅÃò ¾¡õ «ïÍõ
085

¿üÈÁ¢ú ŨÃôÀ¢ý µíÌ ¿¡õÒ¸ú ¾¢Õ¿¡Î ±ýÚõ
¦À¡ü ¾¼ó §¾¡Ç¡ø ¨ÅÂõ ¦À¡Ðì ¸ÊóÐ þɢР¸¡ìÌõ
¦¸¡üÈÅý «¿À¡Âý ¦À¡ü ̨¼ ¿¢Æø ÌÇ¢÷Ŧ¾ýÈ¡ø
ÁüȾý ¦ÀÕ¨Á ¿õÁ¡ø ÅÃõÒÈ Å¢ÇõÀÄ¡§Á¡.
¾¢ÕüÈõÀÄõ

----------

1.2.34

1.2.35

12

1.3 ¾¢Õ¿¸Ãî º¢ÈôÒ
¾¢ÕüÈõÀÄõ

086

¦º¡ýÉ ¿¡ðʨ¼ò ¦¾¡ý¨Á¢ø Á¢ì¸Ð
ÁýÛ Á¡ÁÄáû ÅÆ¢ Àð¼Ð
ÅýÉ¢Â¡Ú Á¾¢ ¦À¡¾¢ ¦ºï º¨¼î
¦ºýɢ¡÷ ¾¢ÕÅ¡å÷ò ¾¢Õ¿¸÷.

087 §Å¾ µ¨ºÔõ Å£¨½Â¢ý µ¨ºÔõ
§º¡¾¢ Å¡ÉÅ÷ §¾¡ò¾¢Ã µ¨ºÔõ
Á¡¾÷ ¬¼ø À¡¼ø Á½¢ ÓƧš¨ºÔõ
¸£¾ µ¨ºÔõ Á¡öì ¸¢Ç÷¯üȧÅ.
088

089

090

091

092

093

094

1.3.1

1.3.2

ÀøÄ¢Âí¸û ÀÃó¾ ´Ä¢Ô¼ý
¦ºøŠţ¾¢î ¦ºØÁ½¢ò §¾¦Ã¡Ä¢
ÁøÄø ¡¨É ´Ä¢Ô¼ý Á¡¦Å¡Ä¢
±ø¨Ä þýÈ¢ ±ØóÐÇ ±í¸Ïõ.

1.3.3

Á¡¼ Á¡Ç¢¨¸ ÝÇ¢¨¸ Áñ¼Àõ
ܼ º¡¨Ä¸û §¸¡ÒÃõ ¦¾üÈ¢¸û
¿£Î º¡Çà ¿£¼ÃíÌ ±í¦¸Ïõ
¬¼ø Á¡¾÷ «½¢ º¢Äõ À¡÷ôÀÉ .

1.3.4

«į́Ã즸ýÉ «ÇÅô À¾¢Â¢Ä¡÷
¾í¸û Á¡Ç¢¨¸Â¢ý ´ýÚ ºõÒÅ¢ý
Àí¸¢É¡û ¾¢Õî §ºÊ ÀèÅ¡õ
Áí¨¸Â¡÷ «Å¾¡Ãï ¦ºö Á¡Ç¢¨¸.

1.3.5

À¼÷ó¾ §À¦Ã¡Ç¢ô ÀýÁ½¢ Å£¾¢¾¡ý
þ¼ó¾ ²ÉÓõ «ýÉÓõ §¾ÎÅ¡÷
¦¾¡¼÷óÐ ¦¸¡ñ¼Åý ¦¾¡ñ¼÷ìÌò àÐ §À¡ö
¿¼ó¾ ¦ºó¾¡Á¨Ã «Ê ¿¡ÚÁ¡ø.

1.3.6

¦ºí¸ñ Á¡¾÷ ¦¾ÕÅ¢ø ¦¾Ç¢ò¾ ¦ºí
ÌíÌÁò¾¢ý ÌÆõ¨À «Å÷ ÌÆø
¦À¡íÌ §¸¡¨¾Â¢ü âóиû Å£úóмý
«í¸ñ §ÁÅ¢ «ÇÚ ÒÄ÷òÐÁ¡ø.

1.3.7

¯ûÇõ ¬÷ ¯Õ¸¡¾Å÷ °÷ Å¢¨¼
ÅûÇÄ¡÷ ¾¢ÕÅ¡å÷ ÁÕí¦¸Ä¡õ
¦¾ûÙõ µ¨ºò ¾¢ÕôÀ¾¢¸í¸û ¨Àí
¸¢û¨Ç À¡ÎÅ §¸ðÀÉ â¨Å¸û.

1.3.8

Å¢Çì¸õ Á¢ì¸ ¸Äý¸û Å¢ÃÅÄ¡ø
ÐÇ츢ø §À¦Ã¡Ä¢Â¡ø ÐýÛ Àñ¼í¸û
ÅÇò ¦¾¡Îõ ÀÄÅ¡Ú ÁÎò¾Ä¡ø
«Çì¸÷ §À¡ýÈÉ ¬Å½ Å£¾¢¸û.

1.3.9

13

095

096

097

098

099

¬Ã½í¸§Ç «øÄ ÁÚ¸¢¨¼
šýí¸Ùõ Á¡È¢ ÓÆíÌÁ¡ø
º£Ã½í¸¢Â §¾Å÷¸§Ç «Ä¡ø
§¾¡Ã½í¸Ç¢ø ¾¡ÁÓõ ÝØÁ¡ø.

1.3.10

¾¡úó¾ §Å½¢Â÷ ¨ºÅ÷ ¾§À¡¾É÷
Å¡úó¾ º¢ó¨¾ ÓÉ¢Å÷ Á¨ÈÂÅ÷
Å£úó¾ þýÀò ШÈÔû Å¢Ã×Å¡÷
Ýúó¾ Àø§ÅÚ þ¼ò¾ò ¦¾¡ø ¿¸÷.

1.3.11

¿¢Ä Á¸ðÌ «Æ¸¡÷ ¾¢Õ ¿£û Ѿø
¾¢Ä¸õ ´ôÀÐ ¦ºõÀ¢Â÷ Å¡úÀ¾¢
ÁÄ÷ Á¸ðÌ Åñ¾¡Á¨Ã §À¡øÁÄ÷ó(Ð)
«Ä¸¢ø º£÷ò¾¢ÕÅ¡å÷ Å¢ÇíÌÁ¡ø.

1.3.12

«ýÉ ¦¾¡ø ¿¸ÕìÌ «ÃÍ ¬Â¢É¡ý
ÐýÛ ¦ºí ¸¾¢§Ã¡ý ÅÆ¢ò §¾¡ýȢɡý
ÁýÛ º£÷ «¿À¡Âý ÅÆ¢ Ó¾ø
Á¢ýÛõ Á¡Á½¢ô âñÁÛ §Åó¾§É.

1.3.13

Áñ½¢ø Å¡ú¾Õ ÁýÛ¢÷¸ðÌ ±øÄ¡õ
¸ñÏõ ¬Å¢Ôõ ¬õ¦ÀÕí ¸¡ÅÄ¡ý
Å¢ñÏÇ¡÷ Á¸¢ú× ±ö¾¢¼ §ÅûÅ¢¸û
±ñ½¢Ä¡¾ý Á¡½ þÂüȢɡý .

1.3.14

¦¸¡üÈ ¬Æ¢ÌÅÄÂï Ýúó¾¢¼î
ÍüÚ ÁýÉ÷ ¾¢¨È ¸¨¼ Ýúó¾¢¼î
¦ºüÈõ ¿£ì¸¢Â ¦ºõ¨Á¢ý ¦Áöõ ÁÛô
¦ÀüÈ ¿£¾¢Ôõ ¾ý¦ÀÂ÷ ¬ì¸¢É¡ý.

1.3.15

100

101 ¦À¡íÌ Á¡ Á¨Èô ÒüÈ¢¼í ¦¸¡ñ¼Å÷
±íÌõ ¬¸¢ þÕó¾Å÷ ⺨ÉìÌ
«í¸ñ §ÅñÎõ ¿¢Àó¾õ ¬Ã¡öóÐÇ¡ý
Ðí¸ ¬¸Áõ ¦º¡ýÉ Ó¨È¨Á¡ø.
102

103

1.3.16

«Èõ ¦À¡Õû þýÀõ ¬É «È¦¿È¢ ÅÆ¡Áü ÒøÄ¢
ÁÈí ¸ÊóÐ «Ãº÷ §À¡üÈ ¨Å¸õ ¸¡ìÌõ ¿¡Ç¢ø
º¢Èó¾ ¿ø ¾Åò¾¡ø §¾Å¢ ¾¢ÕÁ½¢ Å¢üÈ¢ý ¨Áó¾ý
À¢Èó¾Éý ¯Ä¸õ §À¡üÈô §À÷ «Ã¢ì ÌÕ¨Ç «ýÉ¡ý.

1.3.17

¾ÅÓÂýÚ «Ã¢¾¢ø ¦ÀüÈ ¾É¢ þÇí ÌÁÃý ¿¡Ùõ
º¢Å ÓÂýȨ¼Ôó ¦¾öÅì ¸¨Ä ÀÄ ¾¢Õó¾ µ¾¢ì
¸ÅÉÅ¡õ ÒÃÅ¢ ¡¨É §¾÷ô À¨¼ò ¦¾¡Æ¢ø¸û ¸üÚô
ÀÅÓÂýÈÐ×õ §À§È ±ÉÅÕõ ÀñÀ¢ý Á¢ì¸¡ý.

1.3.18

104 «ÇÅ¢ø ¦¾¡ø ¸¨Ä¸û ÓüÈ¢ «Õõ ¦ÀÈø ¾ó¨¾ Á¢ì¸
¯ÇÁ¸¢ú ¸¡¾ø Üà µí¸¢Â ̽ò¾¡ø ¿£Ê
þÇÅÃÍ ±ýÛõ ¾ý¨Á ±öоü¸½¢Âý ¬¸¢

14

105

106

107

108

109

110

ÅÇâÇõ Àâ¾¢ §À¡ýÚ Å¡Ø¿¡û ´Õ¿¡û ¨Áó¾ý.

1.3.19

¾¢í¸û ¦Åñ ¸Å¢¨¸ ÁýÉý ¾¢Õ ÅÇ÷ §¸¡Â¢ø ¿¢ýÚ
ÁíÌø §¾¡ö Á¡¼ Å£¾¢ ÁýÉ¢Çí ÌÁÃ÷ ÝÆì
¦¸¡í¸Ä÷ Á¡¨Ä ¾¡úó¾ ÌíÌÁõ ÌÄ× §¾¡Ç¡ý
¦À¡í¸¢Â ¾¡¨É Ýúò §¾÷Á¢¨ºô ¦À¡Ä¢óÐ §À¡ó¾¡ý.

1.3.20

ÀÃÍ Åó¾¢Â÷ Óý ݾ÷ Á¡¸¾÷ ´ÕÀ¡ø À¡í¸÷
Å¢¨Ã ¿Úí ÌÆÄ¡÷ º¢óÐõ ¦Åû Å¨Ç ´ÕÀ¡ø Á¢ì¸
Ó溡Πºí¸õ ¬÷ôÀ ÓÆí¦¸¡Ä¢ ´ÕÀ¡ø ¦ÅýÈ¢
«Ãº¢Çí ÌÁÃý §À¡Ðõ «½¢ Á½¢ Á¡¼ Å£¾¢.

1.3.21

¾É¢ô¦ÀÕó ¾ÕÁõ ¾¡§É¡÷ ¾Â¡þýÈ¢ò ¾¡¨É ÁýÉý
ÀÉ¢ôÀ¢ø º¢ó¨¾Â¢É¢ø ¯ñ¨Á À¡ý¨Á §º¡¾¢ò¾¡ø ±ýÉ
ÁÉ¢ò¾÷ ¾ý ÅÃ× ¸¡½¡ Åñ½õ µ÷ Åñ½õ ¿ø ¬ý
ÒÉ¢üÈ¢Çí ¸ýÚ ÐûÇ¢ô §À¡ó¾¾õ ÁÚ¸¢ë§¼.

1.3.22

«õÒÉ¢üÈ¡Å¢ý ¸ý§È¡÷ «À¡Âò¾¢ý °Î §À¡¸¢î
¦ºõ¦À¡É¢ý §¾÷측ø Á£Ð Å¢¨ºÂ¢É¡ø ¦ºøÄô Àð§¼
¯õÀâý «¨¼Âì ¸ñ¼íÌ ¯Õ̾¡ö «ÄÁ󧾡Ê
¦ÅõÀ¢Îõ «ÄÚõ §º¡Õõ ¦Áöó ¿ÎìÌüÚ Å£Øõ.

1.3.23

ÁüÚÐ ¸ñÎ ¨Áó¾ý "Åó¾¾¢íÌ «À¡Âõ" ±ýÚ
¦º¡üÈÎÁ¡È¢ ¦¿ïº¢ø ÐÂÕÆóÐ «È¢× «Æ¢óÐ
"¦ÀüÈÓõ ¸ýÚõ þýÚ ±ý ¯½÷× ±Ûõ ¦ÀÕ¨Á Á¡Çî
¦ºüÈ, ±ý ¦ºö§¸ý" ±ýÚ
§¾Ã¢É¢ý þýÚ þÆ¢óРţúó¾¡ý.

1.3.24

«ÄÚ §À÷ ¬¨Å §¿¡ì¸¢ ¬Õ¢÷ À¨¾òÐî §º¡Õõ
¿¢ÄÁ¢¨ºì ¸ý¨È §¿¡ì¸¢ ¦¿ÊТ÷òÐ þÃí¸¢ ¿¢üÌõ
"ÁÄ÷ ¾¨Ä ¯Ä¸í ¸¡ìÌõ ÁÛ¦ÅÛõ ±ý §¸¡Á¡Ûì(Ì)
¯Ä¸¢ø þô ÀÆ¢ ÅóÐ ±ö¾ô À¢Èó¾Å¡ ´ÕÅý" ±ýÀ¡ý.

1.3.25

111 "Åó¾ þô ÀÆ¢¨Â Á¡üÚõ Ũ¸Â¢¨É Á¨È áø Å¡ö¨Á
«ó¾½÷ Å¢¾¢ò¾ ¬üÈ¡ø ¬üÚÅÐ «È§Á ¬¸¢ø
±ó¨¾ ®Ð «È¢Â¡ ÓýÉõ þÂüÚÅý" ±ýÚ ¨Áó¾ý
º¢ó¨¾ ¦Åó ÐÂÃõ ¾£÷ôÀ¡ý¾¢Õ Á¨ÈÂÅ÷ Óý ¦ºýÈ¡ý.
112

113

114

1.3.26

¾ýÛ¢÷ì ¸ýÚ Å£Âò ¾Ç÷ó¾ ¬ò ¾Ã¢Â¡¾¡¸¢
Óý ¦¿ÕôÒ¢÷òРŢõÁ¢ Ó¸ò¾¢É¢ø ¸ñ½£÷ Å¡Ã
ÁýÛ¢÷ ¸¡ìÌï ¦ºí§¸¡ø ÁÛÅ¢ý ¦À¡ü §¸¡Â¢ø š¢ø
¦À¡ýɽ¢ Á½¢¨Âî ¦ºýÚ §¸¡ðÊÉ¡ø Ò¨¼ò¾Ð «ý§È.

1.3.27

ÀÆ¢ôÀ¨È ÓÆ째¡ ¬÷ìÌõ À¡Åò¾¢ý ´Ä¢§Â¡ §Åó¾ý
ÅÆ¢ò¾¢Õ ¨Áó¾ý ¬Å¢ ¦¸¡ÇÅÕõ ÁÈÄ¢ °÷¾¢ì
¸Øò¾½¢ Á½¢Â¢ý ¬÷ô§À¡ ±ýÉò¾ý º¨¼Óý §¸¡Ç¡ò
¦¾Æ¢ò¦¾Øõ µ¨º ÁýÉý ¦ºÅ¢ôÒÄõ Òì¸ §À¡Ð.

1.3.28

¬í¸Ð §¸ð¼ §Åó¾ý «Ã¢Â¨½ þÆ¢óÐ §À¡óÐ
âí¦¸¡Ê š¢ø ¿ñ½ì ¸¡ÅÄ÷ ±¾¢§Ã §À¡üÈ¢

15

115

116

"®í¸¢§¾¡÷ ÀÍÅó¦¾ö¾¢ þ¨ÈÅ! ¿¢ý ¦¸¡üÈ Å¡Â¢ø
àí¸¢Â Á½¢¨Âì §¸¡ð¼¡ø ÐÇ츢ÂÐ" ±ýÚ ¦º¡ýÉ¡÷.

1.3.29

ÁýÉÅý «¾¨Éì §¸Ç¡ ÅÕó¾¢Â ÀͨŠ§¿¡ì¸¢
"±ý þ¾üÌüÈÐ" ±ýÀ¡ý «¨Áà þ¸úóÐ §¿¡ì¸
ÓýÛÈ ¿¢¸úó¾ ±øÄ¡õ «È¢óÐÇ¡ý Ó¾¢÷ó¾ §¸ûÅ¢ò
¦¾¡ø ¦¿È¢ «¨Áîºý ÁýÉý ¾¡Ç¢¨½ ¦¾¡ØÐ ¦º¡øÅ¡ý.

1.3.30

"ÅÇÅ! ¿¢ý Ò¾øÅý ¬í§¸¡÷ Á½¢ ¦¿Îó §¾÷§Áø ²È¢
«ÇÅ¢ø §¾÷ò¾¡¨É ÝÆ «ÃÍÄ¡ó ¦¾ÕÅ¢ø §À¡í¸¡ø
þ¨Ç¬ý ¸ýÚ §¾÷측ø þ¨¼ô ÒÌóÐ þÈ󾾡¸
¾Ç÷×Úõ þò¾¡ö ÅóРިÇò¾¾¢ò ¾ý¨Á" ±ýÈ¡ý.

1.3.31

117

«ùרà §¸ð¼ §Åó¾ý ¬×Ú ÐÂÃõ ±ö¾¢
¦ÅùÅ¢¼ó ¾¨Äì ¦¸¡ñ¼¡ü §À¡ø §Å¾¨É «¸òÐ Á¢ì"¸¢íÌ
þù Å¢¨É Å¢¨Çó¾Å¡Ú" ±ýÚ þ¼ÕÚõ þÃíÌõ ²íÌõ
"¦ºùŢР±ý ¦ºí§¸¡ø!" ±ýÛõ ¦¾ÕÁÕõ ¦¾Ç¢Ôõ §¾È¡ý. 1.3.32

118

"ÁýÛ¢÷ ÒÃóÐ ¨ÅÂõ ¦À¡Ðì ¸ÊóÐ «Èò¾¢ø ¿£Îõ
±ý¦ÉÈ¢ ¿ýÈ¡ø" ±ýÛõ "±ý¦ºö¾¡ø ¾£Õõ" ±ýÛõ
¾ýÉ¢Çí ¸ýÚ ¸¡½¡ò ¾¡öÓ¸í ¸ñÎ §º¡Õõ
«ó ¿¢¨Ä «Ãºý ¯üÈ ÐÂÃõ µ÷ «ÇÅ¢üÚ «ýÈ¡ø.

1.3.33

Áó¾¢Ã¢¸û «Ð¸ñÎ ÁýÉÅ¨É «Ê Å½í¸¢î
"º¢ó¨¾ ¾Ç÷óÐ «ÕÙÅÐ ÁüÚ þ¾üÌ ¾£÷× «ýÈ¡ø
¦¸¡ó¾Ä÷ò¾¡÷ ¨Áó¾¨É Óý §¸¡Å¨¾ ¦ºö¾¡÷ìÌ Á¨È
«ó¾½÷¸û Å¢¾¢ò¾Ó¨È ÅÆ¢¿¢Úò¾ø «Èõ" ±ýÈ¡÷.

1.3.34

"ÅÆìÌ ±ýÚ ¿£÷ ¦Á¡Æ¢ó¾¡ø ÁüÈÐ ¾¡ý ÅÄ¢ôÀðÎ
ÌÆì¸ý¨È þÆó¾ÄÚõ §¸¡×Ú §¿¡ö ÁÕ󾡧Á¡?
þÆ츢ý§Èý ¨Áó¾¨É ±ýÚ ±øÄ£Õï ¦º¡øĢ þî
ºÆìÌ þýÚ ¿¡ý þ¨ºó¾¡ø ¾ÕÁó ¾¡ý ºÄ¢Â¡§¾¡?"

1.3.35

Á¡¿¢Äí ¸¡ÅÄý ¬Å¡ý ÁýÛ¢÷ ¸¡ìÌí ¸¡¨Äò
¾¡É ¾ÉìÌ þ¨¼äÚ ¾ýÉ¡ø ¾ý ÀâºÉò¾¡ø
°É Á¢Ì À¨¸ò ¾¢Èò¾¡ø ¸ûÅáø ¯Â¢÷ ¾õÁ¡ø
¬É ÀÂõ ³óÐõ ¾£÷òÐ «Èõ ¸¡ôÀ¡ý «øħɡ?

1.3.36

119

120

121

122

"±ý Á¸ý ¦ºö À¡¾¸òÐìÌ þÕó¾Åí¸û ¦ºÂ þ¨ºó§¾
«ýÉ¢Âý µ÷ ¯Â¢÷ ¦¸¡ýÈ¡ø «Å¨Éì ¦¸¡ø§Åý ¬É¡ø
¦¾¡ý ÁÛáø ¦¾¡¨¼ ÁÛÅ¡ø Ш¼ôÒ ¯ñ¼Ð ±Ûõ Å¡÷ò¨¾
ÁýÛĸ¢ø ¦ÀÈ ¦Á¡Æ¢ó¾£÷! Áó¾¢Ã¢¸û! ÅÆìÌ" ±ýÈ¡ý.
1.3.37

123

±ýÚ «Ãºý þ¸úÐ ¯¨ÃôÀ ±¾¢÷ ¿¢ýÈ Á¾¢ «¨Áîº÷
"¿¢ýÈ ¦¿È¢ ¯Ä¸¢ý ¸ñ þÐ §À¡ø Óý ¿¢¸ú󾾡ø
¦À¡ýÚ Å¢ò¾ø ÁÃÒ «ýÚ Á¨È ¦Á¡Æ¢ó¾ «Èõ Òâ¾ø
¦¾¡ýÚ ¦¾¡Î ¦¿È¢ Âý§È¡? ¦¾¡ø ¿¢Äí ¸¡ÅÄ!" ±ýÈ¡÷.

124 «ù Åñ½õ ¦¾¡ØШÃò¾ «¨Áîº÷¸¨Ç Ó¸õ §¿¡ì¸¢
¦Áö Åñ½õ ¦¾Ã¢óÐ ¯½÷ó¾ ÁÛ ¦ÅýÛõ Å¢Èø §Åó¾ý

1.3.38

16
þù Åñ½õ ÀØÐ ¯¨Ãò¾£÷ ±ýÚ ±Ã¢Â¢ý þ¨¼ò §¾¡öó¾
¦ºù Åñ½ì ¸ÁÄõ §À¡ø Ó¸õ ÒÄóÐ ¦ºÂ¢÷òШÃôÀ¡ý.

1.3.39

"«ùרâø ÅÕ¦¿È¢¸û «¨Å ¿¢ü¸ «È¦¿È¢Â¢ý
¦ºùŢ ¯ñ¨Áò ¾¢Èõ ¿£÷ º¢ó¨¾ ¦ºÂ¡Ð ¯¨Ã츢ýÈ£÷
±ù ¯Ä¸¢ø ±ô ¦ÀüÈõ þô¦ÀüÈ¢ò ¾¡õ þ¼Ã¡ø
¦Åù×¢÷òÐì ¸¾È¢ Á½¢ ±È¢óРŢØó¾Ð?" Å¢ÇõÀ£÷.

1.3.40

125

126
"§À¡üÈ¢¨ºòÐô ÒÃó¾Ãý Á¡ø «Âý Ó¾§Ä¡÷ Ò¸úóÐ þ¨Èïº
Å£üÈ¢Õó¾ ¦ÀÕÁ¡É¡÷ §ÁÅ¢Ô¨È ¾¢ÕÅ¡å÷ò
§¾¡üÈÓ¨¼ ¯Â¢÷ ¦¸¡ýÈ¡ý ¬¾Ä¢É¡ø н¢¦À¡Õû ¾¡ý
¬üÈ×ÁüÚ «Åü ¦¸¡øÖõ «Ð§Å¡õ ±É ¿¢¨ÉÁ¢ý".
1.3.41
127

128

129

130

±É ¦Á¡Æ¢óÐ "ÁüÚ þ¾ÛìÌ
þÉ¢ þЧŠ¦ºÂø þù ¬ý
ÁÉõ «Æ¢Ôó ÐÂ÷ «¸üÈ
Á¡ð¼¡§¾ý ÅÕóÐõ þÐ
¾ÉÐÚ §À÷ þ¼÷ ¡Ûõ
¾¡íÌŧ¾ ¸ÕÁõ" ±É
«É¸ý «Õõ ¦À¡Õû н¢ó¾¡ý
«¨ÁîºÕõ «ïº¢É÷ «¸ýÈ¡÷.

1.3.42

ÁýÉÅý ¾ý ¨Áó¾¨É «íÌ
«¨Æò¦¾¡Õ Áó¾¢Ã¢ ¾ý¨É
"ÓýÉ¢Å¨É «ùÅ£¾¢ ÓÃñ
§¾÷측ø °÷¸" ±É
«ýÉÅÛõ «Ð ¦ºö¡Ð
«¸ýÚ ¾ý ¬Õ¢÷ ÐÈôÀò
¾ýÛ¨¼Â ÌÄÁ¸¨Éò ¾¡ý
¦¸¡ñÎ ÁÚí¸¨½ó¾¡ý.

1.3.43

´Õ ¨Áó¾ý ¾ý ÌÄòÐìÌ ¯ûÇ¡ý ±ýÀÐõ ¯½Ã¡ý
¾ÕÁõ ¾ý ÅƢø¨¸ ¸¼ý ±ýÚ ¾ý ¨Áó¾ý
ÁÕÁõ ¾ý §¾Ã¡Æ¢ ¯È°÷ó¾¡ý ÁÛ §Åó¾ý
«ÕÁó¾ «Ãº¡ðº¢ «Ã¢§¾¡? ÁüÚ ±Ç¢§¾¡ ¾¡ý.

1.3.44

¾ñ½Ç¢ ¦Åñ ̨¼ §Åó¾ý ¦ºÂø ¸ñÎ ¾Ã¢Â¡Ð
Áñ½Å÷ ¸ñÁ¨Æ ¦À¡Æ¢ó¾¡÷ Å¡ÉÅ÷ â Á¨Æ ¦º¡Ã¢ó¾¡÷
«ñ½ø «Åý ¸ñ ±¾¢§Ã «½¢ Å£¾¢ ÁÆ Å¢¨¼ §Áø
Å¢ñ½Å÷¸û ¦¾¡Æ ¿¢ýÈ¡ý Å£¾¢ Å¢¼í¸ô ¦ÀÕÁ¡ý.

1.3.45

131 º¨¼ ÁÕí¸¢ø þÇõ À¢¨ÈÔõ ¾É¢ ŢƢìÌó ¾¢ÕѾÖõ
þ¼õ ÁÕí¸¢ø ¯¨Á¡Ùõ ±õ ÁÕíÌõ ⾸½õ
Ò¨¼ ¦¿ÕíÌõ ¦ÀÕ¨ÁÔõ Óý ¸ñÎ «Ãºý §À¡üÈ¢ þ¨ºôÀ
Å¢¨¼ ÁÕ×õ ¦ÀÕÁ¡Ûõ Å¢Èø §Åó¾üÌ «Õû ¦¸¡Îò¾¡ý.
1.3.46
132 «ó ¿¢¨Ä§Â ¯Â¢÷ À¢Ã¢ó¾ ¬ý ¸ýÚõ «ù «Ãºý
ÁýÛâ¨Áò ¾É¢ì¸ýÚõ Áó¾¢Ã¢Ôõ ¯¼ý ±ÆÖõ

17

133

134

þýÉ À⺡ɡý ±ýÚ «È¢ó¾¢Äý §Åó¾Ûõ ¡÷ìÌõ
ÓýÉÅ§É Óý ¿¢ýÈ¡ø ÓÊ¡¾ ¦À¡Õû ¯Ç§¾¡?

1.3.47

«Ê À½¢ó¾ ¾¢ÕÁ¸¨É ¬¸ÓÈ ±ÎòÐ «¨½òÐ
¦¿ÊÐ Á¸¢úóÐ «Õó ÐÂÃõ ¿£í¸¢É¡ý ¿¢Ä§Åó¾ý
ÁÊ ÍÃóÐ ¦À¡Æ¢¾£õ À¡ø ÅÕí ¸ýÚ Á¸¢úóÐñÎ
ÀÊ ¿¨É ÅÕõ ÀÍ×õ ÀÕÅÃø ¿£í¸¢ÂÐ «ý§È.

1.3.48

¦À¡ý ¾ÂíÌ Á¾¢Ä¡å÷ô âí§¸¡Â¢ø «Á÷ó¾À¢Ã¡ý
¦ÅýÈ¢ÁÛ §Åó¾ÛìÌ Å£¾¢Â¢§Ä «Õû¦¸¡ÎòÐ
¦ºýÚ «ÕÙõ ¦ÀÕõ ¸Õ¨½ò ¾¢Èõ ¸ñÎ ¾ý «Ê¡÷ìÌ
±ýÚõ ±Ç¢ÅÕõ ¦ÀÕ¨Á ²ú ¯ÄÌõ ±Îò§¾òÐõ.

1.3.49

135 þ¨É Ũ¸ «È ¦¿È¢Â¢ø ±ñ½¢È󧾡÷ìÌ «Õû ÒâóÐ
Ó¨ÉÅ÷ «Å÷ Á¸¢úó¾ÕÇô ¦ÀüÚ¨¼Â ãà÷ §Áø
Ò¨ÉÔõ ¯¨Ã ¿õÁÇÅ¢ø Ò¸ÄÄ¡ó ¾¨¸¨Á§¾¡?
«¨É ¾Ûì ¸¸ÁÄáõ «ÈÅÉ¡÷ âí§¸¡Â¢ø.

1.3.50

¾¢ÕüÈõÀÄõ
----------

1.4 ¾¢ÕìÜð¼î º¢ÈôÒ
¾¢ÕüÈõÀÄõ
136

137

138

139

140

â¾ ¿¡Â¸÷ ÒüÚ þ¼õ ¦¸¡ñ¼Å÷
¬¾¢ §¾Å÷ «Á÷ó¾ âí §¸¡Â¢Ä¢ü
§º¡¾¢ Á¡Á½¢ ¿£û ͼ÷ ÓýÈ¢ø Ýú
㦾¢ø ¾¢Õ š¢ø ÓýÉ¡ÂÐ.

1.4.1

âÅ¡÷ ¾¢¨º Ó¸ý þó¾¢Ãý â Á¢¨º
Á¡ Å¡ú «¸ÄòÐ Á¡ø Ó¾ø Å¡ÉÅ÷
µÅ¡Ð ±ÅÕõ ¿¢¨ÈóÐ ¯ûÇÐ
§¾Å¡ º¢Ã¢Âý ±Ûó ¾¢Õì ¸¡Å½õ.

1.4.2

«Ãó¨¾ ¾£÷ìÌõ «ÊÂÅ÷ §ÁÉ¢§Áø
¿¢Ãó¾ ¿£üÚ ´Ç¢Â¡ø ¿¢¨È àö¨Á¡ø
ÒÃó¾ «ïÍ ±ØòÐ µ¨º ¦À¡Ä¢¾Ä¡ø
ÀÃó¾ ¬Â¢Ãõ À¡ü ¸¼ø §À¡øÅÐ.

1.4.3

«¸¢Ä ¸¡Ã½÷ ¾¡Ç À½¢Å¡÷¸û ¾¡õ
«¸¢Ä §Ä¡¸Óõ ¬ÇüÌ ¯Ã¢Â÷ ±ýÚ
«¸¢Ä §Ä¡¸òÐ ¯Ç¡÷¸û «¨¼¾Ä¢ý
«¸¢Ä §Ä¡¸Óõ §À¡øž ¾É¢¨¼.

1.4.4

«ò¾÷ §ÅñÊ Óý ¬ñ¼Å÷ «ýÀ¢É¡ø
¦Áöò ¾¨ÆóРŢ¾¢÷ôÒÚ º¢ó¨¾Â¡÷
¨¸ò ¾¢Õò ¦¾¡ñÎ ¦ºö¸¼ô À¡ðÊÉ¡÷
þò¾¢Èò¾Å÷ «ýÈ¢Ôõ ±ñ½¢Ä¡÷.

1.4.5

18
141 Á¡º¢Ä¡¾ Á½¢ ¾¢¸ú §ÁÉ¢ §Áø
âÍ ¿£Ú §À¡ø ¯ûÙõ ÒÉ¢¾÷¸û
§¾º¢É¡ø ±ò ¾¢¨ºÔõ Å¢Çí¸¢É¡÷
§Àº ´ñ½¡ô ¦ÀÕ¨Á À¢Èí¸¢É¡÷.
142

143

144

145

146

1.4.6

â¾õ ³óÐõ ¿¢¨Ä¢ü ¸Äí¸¢Ûõ
Á¡§¾¡÷ À¡¸÷ ÁÄ÷ò¾¡û ÁÈôÀ¢Ä¡÷
µÐ ¸¡¾ø ¯¨ÈôÀ¢ý ¦¿È¢ ¿¢ýÈ¡÷
§¸¡¾¢Ä¡¾ ̽ô ¦ÀÕí ÌýÈÉ¡÷.

1.4.7

§¸Îõ ¬ì¸Óõ ¦¸ð¼ ¾¢ÕŢɡ÷
µÎõ ¦ºõ¦À¡Ûõ ´ì¸§Å §¿¡ìÌÅ¡÷
ÜÎõ «ýÀ¢É¢ø ÌõÀ¢¼§Ä «ýÈ¢
Å£Îõ §Åñ¼¡ Å¢ÈÄ¢ý Å¢Çí¸¢É¡÷.

1.4.8

¬Ãõ ¸ñʨ¸ ¬¨¼Ôõ ¸ó¨¾§Â
À¡Ãõ ®ºý À½¢ «Ä¡Ð ´ýÚ þÄ¡÷
®Ã «ýÀ¢É÷ ¡Ðí ̨È× þÄ¡÷
Å£Ãõ ±ýÉ¡ø Å¢ÇõÒõ ¾¨¸Â§¾¡?

1.4.9

§ÅñÎ Á¡Ú Å¢ÕôÒÚõ §Å¼ò¾÷
¾¡ñ¼Åô ¦ÀÕÁ¡ý ¾É¢ò ¦¾¡ñ¼÷¸û
¿£ñ¼ ¦¾¡ø Ҹơ÷ ¾õ ¿¢¨Ä¨Á¨Â
®ñÎ Å¡úòЧ¸ý ±ýÉÈ¢óÐ ²òЧ¸ý.

1.4.10

þó¾ Á¡¾Å÷ Üð¼ò¨¾ ±õÀ¢Ã¡ý
«ó¾õ þø Ò¸ú ¬Ä¡Ä Íó¾Ãý
Íó¾Ãò ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼ò ¦¾¡¨¸ò ¾Á¢ú
ÅóÐ À¡Ê Åñ½õ ¯¨Ã ¦ºöÅ¡õ.

1.4.11

¾¢ÕüÈõÀÄõ
----------

1.5. ¾Îò¾¡ð¦¸¡ñ¼ Òá½õ
¾¢ÕüÈõÀÄõ
147

148

149

¸í¨¸Ôõ Á¾¢Ôõ À¡õÒõ ¸Î쨸Ôõ ÓÊ §Áø ¨Åò¾
«í¸½÷ µ¨Ä ¸¡ðÊ ¬ñ¼Å÷ ¾ÁìÌ ¿¡Î
Áí¨¸Â÷ Å¾É º£¾ Á¾¢ þÕÁÕíÌõ µÊî
¦ºí¸Âø ̨Ƹû ¿¡Îõ ¾¢ÕÓ¨ÉôÀ¡Ê ¿¡Î .

1.5.1

¦ÀÕ¸¢Â ¿Äò¾¡ø Á¢ì¸ ¦ÀÕõ ¾¢Õ ¿¡Î ¾ýÉ¢ø
«Õ Á¨Èî ¨ºÅõ µí¸ «ÕǢɡø «Å¾Ã¢ò¾
ÁÕŢ ¾Åò¾¡ø Á¢ì¸ ÅÇõÀ¾¢ Å¡ö¨Á ÌýÈ¡ò
¾¢Õ Á¨ÈÂÅ÷¸û ¿£Îõ ¾¢Õ ¿¡Åæáõ «ý§È.

1.5.2

Á¡¦¾¡ ´Õ À¡¸É¡÷ìÌ ÅÆ¢ ÅÆ¢ «Ê¨Á ¦ºöÔõ
§Å¾¢Â÷ ÌÄòÐû §¾¡ýÈ¢ §ÁõÀÎ º¨¼ÂÉ¡÷ì(Ì)

19

150

151

152

153

154

155

156

²¾Á¢ø ¸üÀ¢ý Å¡ú쨸 Á¨É þ¨º »¡É¢Â¡÷À¡ø
¾£¾¸ýÚ ¯Ä¸õ ¯öÂò ¾¢Õ «Å¾¡Ãõ ¦ºö¾¡÷.

1.5.3

¾õÀ¢Ã¡ý «ÕǢɡ§Ä ¾Åò¾¢É¡ø Á¢ì§¸¡÷ §À¡üÚõ,
¿õÀ¢ ¬åÃ÷ ±ý§È ¿¡ÁÓõ º¡üÈ¢Á¢ì¸
³õ À¨¼ º¾í¨¸ º¡ò¾¢ «½¢Á½¢î ÍðÊî º¡ò¾¢
¦ºõ ¦À¡ý ¿¡ñ «¨Ã¢ø
Á¢ýÉò ¦¾ÕÅ¢ø §¾÷ ¯ÕðÎ ¿¡Ç¢ø.

1.5.4

¿Ã º¢í¸ Ó¨ÉÂ÷ ±ýÛõ ¿¡Î Å¡ú «Ãº÷ ¸ñÎ
ÀÃÅÕí ¸¡¾øÜÃô ÀÂó¾Å÷ ¾õÀ¡ø ¦ºýÚ
Å¢ÃŢ ¿ñÀ¢É¡§Ä §ÅñÊÉ÷ ¦ÀüÚò ¾í¸û
«Ãº¢Çí ÌÁÃüÌ ²üÀ «ýÀ¢É¡ø Á¸ý¨Á ¦¸¡ñ¼¡÷.

1.5.5

¦ÀÕ¨Áº¡ø «Ãº÷ ¸¡¾ü À¢û¨Ç¡öô À¢ýÛõ ¾í¸û
ÅÕ Ó¨È ÁÃÀ¢ø ¨Å¸¢ ÅÇ÷óÐ Áí¸Äõ ¦ºö §¸¡ÄòÐ
«Õ Á¨È Óó áø º¡ò¾¢ «ÇÅ¢ø ¦¾¡ø ¸¨Ä¸û ¬öóÐ
¾¢Õ ÁÄ¢ º¢ÈôÀ¢ý µí¸¢î º£÷ Á½ô ÀÕÅï §º÷ó¾¡÷.

1.5.6

¾ó¨¾Â¡÷ º¨¼ÂÉ¡÷ ¾õ ¾É¢ò ¾¢Õ Á¸üÌî ¨ºÅ
«ó¾½÷ ÌÄòÐû ¾í¸û «Õõ ¦ÀÕõ ÁÃÒìÌ ²üÀ
Åó¾ ¦¾¡ø º¢ÈôÀ¢ü Òòà÷î º¼í¸Å¢ Á¨È§Â¡ý ¾ýÀ¡ø
¦ºó ¾¢Õ «¨É ¸ýÉ¢ Á½ò ¾¢Èï ¦ºôÀ¢ Å¢ð¼¡÷.

1.5.7

ÌÄ Ó¾ø «È¢Å¢ý Á¢ì§¸¡÷ §¸¡ò¾¢Ã Ó¨ÈÔõ §¾÷ó¾¡÷
¿Ä Á¢Ì Ó¾¢§Â¡÷ ¦º¡øÄî º¼í¸Å¢ ¿ý¨Á ²üÚ
ÁÄ÷ ¾Õ Ó¸ò¾ý ¬¸¢ Á½õ Òâ ¦ºÂÄ¢ý Å¡ö¨Á
ÀÄ×¼ý §Àº¢ ´ò¾ ÀñÀ¢É¡ø «ýÒ §¿÷ó¾¡ý

1.5.8

ÁüÈÅý þ¨ºó¾ Å¡÷ò¨¾ §¸ð¼Å÷ ÅûÇø ¾ý¨Éô
¦ÀüÈÅ÷ ¾õÀ¡ø ¦ºýÚ ¦º¡ýÉ À¢ý ¦ÀÕÌ º¢ó¨¾
¯üȧ¾¡÷ Á¸¢ú ±ö¾¢ Á½ Å¢¨É ¯ÅóÐ º¡üÈ¢ì
¦¸¡üÈÅ÷ ¾¢Õ×ìÌ ²üÀì ÌÈ¢òÐ ¿¡û µ¨Ä Å¢ð¼¡÷.

1.5.9

Áí¸Äõ ¦À¡Ä¢Âî ¦ºö¾ Á½ Å¢¨É µ¨Ä ²ó¾¢
«í¸Âü ¸ñ½¢É¡Õõ ¬¼Å÷ ÀÄÕõ ®ñÊì
¦¸¡í¸Ä÷î §º¡¨Ä ãà÷ ÌÚ¸¢É¡÷ ±¾¢§Ã ÅóÐ
Àí¸Â žɢ Á¡Õõ ¨Áó¾Õõ À½¢óÐ ¦¸¡ñ¼¡÷.

157 Á¸¢ú ¡ø Á½õ Á£ì ÜÈ¢ Áí¸Ä Å¢¨É¸û ±øÄ¡õ
Ò¸ú¡ø ¦À¡Ä¢óÐ §¾¡ýÈô §À¡üȢ ¦¾¡Æ¢ÄḢ
þ¸ú ´ýÈ¡Ûõ þýÈ¢ ²óÐ â Á¡¨Äô Àó¾÷
¿¢¸ú¢ý ¨Áó¾÷ ®ñÊ ¿£û  º¡ò¾¢É¡÷¸û.

1.5.10

1.5.11

158

Á½ Å¢¨ÉìÌ «¨Áó¾ ¦ºö¨¸ Á¡¾¢¨Éô ÀÂó¾¡÷ ¦ºöÂò
н÷ ÁÄ÷ì §¸¡¨¾ò ¾¡Áî ÍÕõÀ¨½ §¾¡Ç¢É¡¨Éô
Ò½÷ Á½ò ¾¢Õ¿¡û ÓýÉ¡ð ¦À¡Õó¾¢Â Å¢¾¢Â¢É¡§Ä
À¨½ ÓÃÍ þÂõÀ Å¡úò¾¢ ¨Àõ ¦À¡ý ¿¡ñ ¸¡ôÒî §º÷ò¾¡÷. 1.5.12

159

Á¡ Á¨È Å¢¾¢ ÅÆ¡Áø Á½òШÈì ¸¼ý¸û ¬üÈ¢ò

20

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

à Á¨È ãà÷ì ¸íÌø Áí¸Äó ÐýÈ¢ ¬÷ôÀò
§¾ÁÕ ¦¾¡¨¼Âø Á¡÷Àý ¾¢Õ Á½ì §¸¡Äõ ¸¡½ì
¸¡ÓÚ ÁÉò¾¡ý §À¡Äì ¸¾¢ÃÅý ¯¾Âõ ¦ºö¾¡ý.

1.5.13

¸¡¨Ä ¦ºö Å¢¨É¸û ÓüÈ¢ì ¸½¢¾ áø ÒÄÅ÷ ¦º¡ýÉ
§Å¨Ä ÅóÐ «¨½Ôõ ÓýÉ÷ Å¢¾¢ Á½ì§¸¡Äõ ¦¸¡ûÅ¡ý
áø «¨ºóÐ þÄíÌ Á¡÷À¢ý Ñ½í¸¢Â §¸ûÅ¢ §Á§Ä¡ý
Á¡¨ÄÔó ¾¡Õõ ¦À¡í¸ ÁïºÉ º¡¨Ä Ò측ý.

1.5.14

Å¡º ¦¿ö °ðÊ Á¢ì¸ ÁÄ÷ Å¢¨Ã «Îò¾ à ¿£÷ô
À¡ºÉòÐ «¨Áó¾ À¡í¸÷ô ÀÕÁ½¢ ¨Àõ¦À¡ý ¾¢ñ¸¡ø
¬ºÉòÐ «½¢ ¿£÷ ¬ðÊ «Ã¢ºÉõ º¡ò¾¢ «ýÀ¡ø
®ºÛìÌ þɢ¡ý §ÁÉ¢ ±Æ¢ø ¦ÀÈ Å¢Ç츢ɡ÷¸û

1.5.15

«¸¢ø Å¢¨Ãò àÀõ ²öó¾ «½¢ ¦¸¡û À𼡨¼ º¡ò¾¢
Ó¸¢ø Ñ¨Æ Á¾¢Âõ §À¡Äì ¨¸ÅÄ¡ý Óý ¨¸ Ýúó¾
и¢ø ¦¸¡Î Ìﺢ ®Ãõ ÒÄ÷ò¾¢ò ¾ý à ¦ºí¨¸
¯¸¢÷ Ѿ¢ ӨȢø §À¡ì¸¢ ´Ç¢÷ ¿Úﺢ¸Æ¢ ¬÷ò¾¡ý.

1.5.16

à¿Úõ ÀÍõ ¸÷ôâÃî Íñ½ò¾¡ø Åñ½ô §À¡¾¢ø
¬É ¾ñ ÀÉ¢ ¿£÷ ÜðÊ «¨Áó¾ ºó¾Éî §ºÈ¡ðÊ
Á¡ýÁ¾î º¡óÐ §¾¡öó¾ Áí¸Äì ¸Ä¨Å º¡ò¾¢ô
À¡ý Á¨È Óóáø Á¢ýÉô ÀÅ¢ò¾¢Ãï º¢Èó¾ ¨¸Â¡ý.

1.5.17

àÁÄ÷ô À¢¨½Âø Á¡¨Ä н÷ þ½÷ì ¸ñ½¢ì §¸¡¨¾
¾¡Áõ ±ýÚ þ¨É §ÅÚ ¾Ì¾¢Â¡ø «¨ÁÂî º¡ò¾¢
Á¡ Á½¢ «½¢ó¾ à ÅÇ÷ ´Ç¢ þÕû¸¡ø º£ìÌõ
¿¡Á ¿£û ¸Äý¸û º¡ò¾¢ ¿ýÁ½ì §¸¡Äõ ¦¸¡ñ¼¡ý.

1.5.18

ÁýÉÅ÷ ¾¢Õ×õ ¾í¸û ¨Å¾¢¸ò ¾¢Õ×õ ¦À¡í¸
¿ý¿¸÷ Å¢Æ× ¦¸¡ûÇ ¿õÀ¢ ¬åÃ÷ ¿¡¾ý
¾ý «Ê ÁÉòÐû ¦¸¡ñÎ ¾Ìõ ¾¢Õ¿£Ú º¡ò¾¢ô
¦À¡ý «½¢ Á½¢Â¡÷ §Â¡¸ô ÒÃÅ¢§Áü ¦¸¡ñÎ §À¡ó¾¡÷.

1.5.19

þÂõ ÀÄ Ð¨ÅôÀ ±íÌõ ²ò¦¾¡Ä¢ ±ÎôÀ Á¡¾÷
¿ÂóÐ ÀøÄ¡ñÎ §À¡üÈ ¿¡ýÁ¨È ´Ä¢Â¢ý µí¸
Å¢ÂóÐÀ¡÷ Å¢ÕõÀ ÅóРŢÃÅ¢É÷ìÌ þýÀï ¦ºö§¾
¯Â÷ó¾ Å¡¸É ¡Éí¸û Á¢¨º ¦¸¡ñ¼¡÷ ¯¨ÆÂáɡ÷.

1.5.20

Áí¸Ä ¸£¾ ¿¡¾ Á¨ÈÂÅ÷ ÌÆ¡í¸§Ç¡Î
¦¾¡í¸Öõ Å¢¨ÃÔõ Ýúó¾ ¨Áó¾Õõ ÐýÈ¢î ÝÐõ
Àí¸Â Ó¨¸Ôõ º¡ÂòÐô À¨½òÐ ±Øó ¾½¢Â¢ø Á¢ì¸
ÌíÌÁ ӨĢɡÕõ ÀÃó¦¾Ø ¦¸¡û¨¸ò ¾¡¸¢.

1.5.21

«Õí¸Ê ±Øó¾ §À¡ú¾¢ý ¬÷ò¾ ¦ÅûÅ¨Ç ¸Ç¡Öõ
þÕíÌ¨Æ Á¸Ãò ¾¡Öõ þÄí¦¸¡Ç¢ Á½¢¸Ç¡Öõ
¦¿Õí¸¢Â À£Ä¢î §º¡¨Ä ¿£Ä ¿£÷ò ¾Ãí¸ò ¾¡Öõ
¸Õí¸¼ø ¸¢Ç÷ó¾Ð ±ýÉì ¸¡ðº¢Â¢ø ¦À¡Ä¢ó¾Ð «ý§È.

1.5.22

¦¿ÕíÌ àâÂí¸û ²í¸ ¿¢¨Ãò¾ º¡Á¨Ã¸û µí¸ô

21

170

¦ÀÕį́¼ Á¢¨¼óÐ ¦ºøÄô À¢½íÌ âí ¦¸¡Ê¸û ¬¼
«Õí ¸Ê Á½õ ÅóÐ ±ö¾ «ýÚ ¦¾¡ðÎ ±ýÚõ «ýÀ¢ø
ÅÕíÌÄ Á¨È§Â¡÷ Òòà÷ Á½õ Åó¾ ÒòàáÁ¡ø.

1.5.23

¿¢¨È ̼õ àÀõ ¾£Àõ ¦¿ÕíÌ À¡Ä¢¨¸¸û ²ó¾¢
¿¨È ÁÄ÷ «ÚÌ Íñ½õ ¿Úõ ¦À¡Ã¢ ÀÄ×õ Å£º¢
¯¨ÈÁÄ¢ ¸Ä¨Å º¡ó¾¢ý ¯ÚÒÉø ¦¾Ç¢òРţ¾¢
Á¨ÈÂÅ÷ Á¼Å¡÷ ÅûÇø Á½õ ±¾¢÷ ¦¸¡ûÇ Åó¾¡÷.

1.5.24

171 ¸ñ¸û ±ñ½¢Ä¡¾ §ÅñÎýí ¸¡¨Ç¨Âì ¸¡½ ±ýÀ¡÷
¦Àñ¸Ç¢ø ¯Âà §¿¡ý ¾¡û º¼í¸Å¢ §À¨¾ ±ýÀ¡÷
Áñ ¸Ç¢ Üà Åó¾ Á½õ ¸ñÎ Å¡ú󧾡õ ±ýÀ¡÷
Àñ¸Ç¢ø ¿¢¨Èó¾ ¸£¾õ À¡ÎÅ¡÷ ¬ÎÅ¡÷¸û.

1.5.25

172

"¬ñ¼¨¸ «ÕÇ¢ý §¿¡ì¸¢ý ¦ÅûÇòÐû «¨Ä󧾡õ" ±ýÀ¡÷
"¾¡ñÊ ÀâÔõ ¿õÀ¡ø ¾Ì¾¢Â¢ý ¿¼ó¾Ð" ±ýÀ¡÷
"âñ¼ÂíÌ þÅ§É ¸¡Ïõ Òñ½¢Â ã÷ò¾¢" ±ýÀ¡÷
®ñÊ Á¼Å¡÷ Üð¼õ þýÉÉ þ¨ºôÀî ¦ºýÈ¡÷.
1.5.26

173

ÅÕÁ½ì §¸¡ÄòÐ ±í¸û ÅûÇÄ¡÷ ¦¾ûÙõ Å¡ºò
¾¢ÕÁ½ô Àó¾÷ ÓýÒ ¦ºýÚ ¦Åñ ºí¸õ ±íÌõ
¦ÀÕÁ¨Æì ÌÄò¾¢ý ¬÷ôÀô ÀâÁ¢¨º þÆ¢óÐ §ÀÏõ
´Õ Á½ò ¾¢Èò¾¢ý «íÌ ¿¢¸úó¾Ð ¦Á¡Æ¢§Åý ¯öó§¾ý.

1.5.27

174 ¬ÖÁ¨È Ýú¸Â¢¨Ä¢ý ¸ñ «Õû ¦ºö¾
º¡Ö¦Á¡Æ¢Â¡ø ÅÆ¢ ¾ÎòÐ «Ê¨Á ¦¸¡ûÅ¡ý
§ÁÖÈ ±ØóÐ Á¢Ì ¸£ØÈ «¸úóÐ
Á¡Öõ «ÂÛìÌõ «Ã¢Â¡÷ ´ÕÅ÷ Åó¾¡÷.

1.5.28

175 ¸ñ½¢¨¼ ¸Ãó¾ ¸¾¢÷ ¦ÅñÀ¼õ ±Éî Ýú
Òñ½¢Â Ѿø ÒÉ¢¾ ¿£Ú ¦À¡Ä¢× ±ö¾ò
¾ñÁ¾¢ Ó¾¢÷óÐ ¸¾¢÷ º¡öÅÐ ±É Á£§¾
¦Åñ½¨Ã ÓÊò¾Ð Å¢Ø󾢨¼ ºÆí¸.

1.5.29

176 ¸¡¾¢ø «½¢ ¸ñʨ¸ ÅÊó¾ Ì¨Æ ¾¡Æî
§º¡¾¢ Á½¢ Á¡÷À¢ý «¨º áÄ¢¦É¡Î §¾¡Ç¢ý
Á£Ð Ò¨É ¯ò¾Ã¢Â ¦Åñ и¢ø Ѽí¸
¬¾Àõ Á¨Èì ̨¼ «½¢ì¸Ãõ Å¢Çí¸.

1.5.30

177

178

Àñʺâ §¸¡Å½ ¯¨¼ô ÀƨÁ ÜÃì
¦¸¡ñ¼§¾¡÷ ºÆí¸Ö¨¼ ¬÷óÐ «ÆÌ ¦¸¡ûÇ
¦Åñ и¢Ö¼ý ̨º ÓÊóРŢΠ§ÅÏò
¾ñ¦¼¡Õ¨¸ ¦¸¡ñÎ ¸Æø ¾ûÙ ¿¨¼ ¦¸¡ûÇ.

1.5.31

¦Á¡öòÐ ÅÇ÷ §ÀÃÆÌ ãò¾ÅÊ §Å§Â¡
«ò¾¨¸Â ãô¦ÀÛõ «¾ý ÀÊÅ §Á§Â¡
¦Áöò¾ ¦¿È¢ ¨Å¾¢¸õ Å¢¨Çó¾ Ó¾§ø§Â¡
þò¾¨¸Â §Å¼õ ±É ³ÂÓÈ ±ö¾¢ .

1.5.32

179 Åóо¢Õ Á¡Á¨È Á½ò ¦¾¡Æ¢ø ¦¾¡¼íÌõ

22

180

Àó¾Ã¢¨¼ ¿õÀ¢ ±¾¢÷ ÀýÛ º¨À Óý ¿¢ýÚ
"þó¾ ¦Á¡Æ¢ §¸ñÁ¢ý ±¾¢÷ ¡Å÷¸Ùõ" ±ýÈ¡ý
Óó¨¾ Á¨È ¬Â¢Ãõ ¦Á¡Æ¢ó¾ ¾¢Õ š¡ý.

1.5.33

±ýڨà ¦ºö «ó¾½¨É ±ñ½¢ø Á¨È §Â¡Õõ
ÁýÈø Å¢¨É Áí¸Ä Á¼í¸ø «¨É ¡Ûõ
"¿ýÚ ¯ÁÐ ¿øÅÃ× ¿í¸û ¾Åõ ±ýÚ ²
¿¢ýÈÐ þÅñ ¿£÷ ¦Á¡Æ¢Á¢ý ¿£÷¦Á¡Æ¢ÅÐ" ±ýÈ¡÷.

1.5.34

181 À¢ï»¸Ûõ ¿¡ÅÄ÷ ¦ÀÕ󾨸¨Â §¿¡ì¸¢
±ýÉ¢¨¼Ôõ ¿¢ýÉ¢¨¼Ôõ ¿¢ýÈ þ¨º Å¡ø¡ý
ÓýÛ¨¼ÂÐ µ÷¦ÀÕ ÅÆ츢¨É ÓÊò§¾
¿¢ýÛ¨¼Â §ÅûŢ¢¨É ¿£ ÓÂø¾¢ ±ýÈ¡ý.
182

¦¿üÈ¢ ŢƢ¡ý ¦Á¡Æ¢Â ¿¢ýÈ ¿¢¸÷ þøÄ¡ý
" ¯üȧ¾¡÷ ÅÆìÌ ±É¢¨¼ ¿£ ¯¨¼ÂÐ ¯ñ§¼ø
ÁüÈÐ ÓÊò¾ø «ÄР¡ý ÅШŠ¦ºö§Âý
ÓüÈ þÐ ¦º¡øÖ¸" ±É ±ø¨Ä ÓÊ× þøÄ¡ý.

183 " ¬Å¾¢Ð §¸ñÁ¢ý Á¨È§Â¡÷! ±ý «Ê¡ý þó
¿¡Åø ¿¸÷ °Ãý þÐ ¿¡ý ¦Á¡Æ¢ÅÐ" ±ýÈ¡ý
§¾Å¨ÃÔõ Á¡ÄÂý Ó¾ý ¾¢ÕÅ¢ý Á¢ì§¸¡÷
¡ŨÃÔõ §ÅÚ «Ê¨Á ¡ר¼Â ±õÁ¡ý.
184

185

1.5.35

1.5.36

1.5.37

±ýÈ¡ý þ¨È§Â¡ý «Ð §¸ð¼Å÷ ±õ ÁÕíÌõ
¿¢ýÈ¡÷ þÕó¾¡÷ "þÅý ±ý ¿¢¨Éó¾¡ý ¦¸¡ø" ±ýÚ
¦ºýÈ¡÷ ¦ÅÌñ¼¡÷ º¢Ã¢ò¾¡÷ ¾¢Õ ¿¡Åø °Ã¡ý
"¿ýÈ¡ø Á¨È§Â¡ý ¦Á¡Æ¢" ±ýÚ ±¾¢÷ §¿¡ì¸¢ ¿ì¸¡ý.

1.5.38

¿ì¸¡ý Ó¸õ §¿¡ì¸¢ ¿Îí¸¢ Ñ¼í¸¢ ¡÷ìÌõ
Á¢ì¸¡ý Á¢¨ºÔò¾Ã¢Âò и¢ø ¾¡í¸¢ §Áø ¦ºýÚ
"«ì ¸¡Äõ ¯ý ¾ó¨¾ ¾ý ¾ó¨¾ ¬ûµ¨Ä ®¾¡ø
þì ¸¡Ã¢Âò¨¾ ¿£ þýÚ º¢Ã¢ò¾Ð ±ý ²¼" ±ýÉ.

1.5.39

186

Á¡º¢Ä¡ ÁÃÀ¢ø Åó¾ ÅûÇø §Å¾¢Â¨É §¿¡ì¸¢
§¿ºÓý ¸¢¼ó¾ º¢ó¨¾ ¦¿¸¢ú¡ø º¢Ã¢ôÒ ¿£í¸¢
"¬º¢ø «ó¾½÷¸û §Å§È¡÷ «ó¾½÷ìÌ «Ê¨Á ¬¾ø
§Àº þýÚ ¯ý¨Éì §¸ð§¼¡õ À¢ò¾§É¡ Á¨È§Â¡ý" ±ýÈ¡÷ 1.5.40

187

"À¢ò¾Ûõ ¬¸ô À¢ýÛõ §ÀÂÛõ ¬¸ ¿£ þýÚ
±ò¾¨É ¾£íÌ ¦º¡ýÉ¡ø ¡РÁüÚ «ÅüÈ¡ø ¿¡§½ý
«ò¾¨ÉìÌ ±ý¨É ´ýÚõ «È¢ó¾¢¨Ä ¬¸¢ø ¿¢ýÚ
Å¢ò¾¸õ §Àº §Åñ¼¡õ À½¢ ¦ºÂ §ÅñÎõ" ±ýÈ¡÷

1.5.41

"¸ñ¼§¾¡÷ ÅÊÅ¡ø ¯ûÇõ ¸¡¾ø ¦ºöÐ ¯Õ¸¡ ¿¢üÌõ
¦¸¡ñ¼§¾¡÷ À¢ò¾ Å¡÷ò¨¾ §¸¡ÀÓõ ¯¼§É ¬ìÌõ
¯ñ¦¼¡Ã¡û µ¨Ä ±ýÛõ «¾ý ¯ñ¨Á «È¢§Åý" ±ýÚ
¦¾¡ñ¼É¡÷ "µ¨Ä ¸¡ðθ" ±ýÈÉ÷ Ш½ÅÉ¡¨Ã.

1.5.42

188

189

"µ¨Ä ¸¡ðÎ" ±ýÚ ¿õÀ¢ ¯¨Ãì¸ "¿£ µ¨Ä ¸¡½ø

23

190

191

192

193

194

195

196

197

À¡¨Ä§Â¡ «¨Å Óý ¸¡ð¼ô À½¢¦ºÂü À¡¨Ä" ±ýÈ
§Å¨Ä¢ø ¿¡ÅæÃ÷ ¦ÅÌñÎ §Áø Å¢¨ÃóÐ ¦ºýÚ
Á¡ÄÂý ¦¾¡¼Ã¡ ¾¡¨É ÅÄ¢óÐ À¢ý¦¾¡¼Ãø ¯üÈ¡÷.

1.5.43

¬Å½õ ÀÈ¢ì¸î ¦ºýÈ «ÇŢɢø «ó¾½¡Çý
¸¡Å½òÐ þ¨¼§Â µ¼ì ¸ÊÐ À¢ý¦¾¡¼÷óÐ ¿õÀ¢
âÅÉòÐ «Å¨Ã ¯üÈ¡÷ «ÅÃÄ¡ø ÒÃí¸û ¦ºüÈ
²Å½î º¢¨Ä¢ɡ¨Ã ¡÷ ¦¾¡¼÷óÐ ±ð¼ ÅøÄ¡÷?

1.5.44

Á¨È¸û ¬Â¢É Óý §À¡üÈ¢ ÁÄ÷ôÀ¾õ ÀüÈ¢ ¿¢ýÈ
þ¨ÈŨÉò ¦¾¡¼÷óÐ ÀüÈ¢ ±ØÐõ¬û µ¨Ä Å¡í¸¢
«¨È ¸Æø «ñ½ø "¬Ç¡ö «ó¾½÷ ¦ºö¾ø ±ýÉ
Ó¨È"S ±Éì ¸£È¢Â¢ð¼¡÷ ӨȢð¼¡ý ÓÊŢġ¾¡ý.

1.5.45

«ÕÁ¨È ӨȢðÊýÛõ «È¢Å¾üÌ «È¢Â¡ý ÀüÈ¢
´Õ Ó¨È Ó¨È§Â¡ ±ýÉ ¯¨Æ ¿¢ýÈ¡÷ Å¢Ä츢 "þó¾ô
¦ÀÕ Ó¨È ¯Ä¸¢ø þøÄ¡ ¦¿È¢ ¦¸¡ñÎ À¢½íÌ ¸¢ýÈ
¾¢Õ Á¨È Óɢŧà ±íÌÇ£÷ ¦ºôÒõ" ±ýÈ¡÷.

1.5.46

±ýÈÖõ ¿¢ýÈ ³Â÷ "þí̧Çý þÕôÒï §ºÂÐ
«ýÈ¢ó¾ ¦Åñ¦½ö ¿øæ÷ «Ð¿¢ü¸ «Èò¾¡Ú þýÈ¢
ÅýÈ¢Èø ¦ºöÐ ±ý ¨¸Â¢ø ¬Å½õ ÅÄ¢Â Å¡í¸¢
¿¢ýÈ¢Åý ¸¢Æ¢òÐò ¾¡§É ¿¢ÃôÀ¢É¡ý «Ê¨Á" ±ýÈ¡ý.

1.5.47

Ì¨Æ Á¨È ¸¡¾¢É¡¨É §¸¡ø ¬åÃ÷ §¿¡ì¸¢ô
À¨Æ ÁýÈ¡Ê §À¡Öõ þÅý ±ýÚ ÀñÀ¢ý Á¢ì¸
Å¢¨Æ×Ú ÁÉÓõ ¦À¡í¸ "¦Åñ¦½ö ¿øæá§Âø ¯ý
À¢¨Æ ¦¿È¢ Å¡ú쨸 ¬í§¸ §Àº ¿£ §À¡¾¡ö" ±ýÈ¡÷.

1.5.48

§Å¾¢Âý «¾¨Éì §¸ðÎ "¦Åñ¦½ö ¿øæâ§Ä ¿£
§À¡¾¢Ûõ ¿ýÚ ÁüÈô ÒÉ¢¾ ¿¡ýÁ¨È§Â¡÷ ÓýÉ÷
¬¾¢Â¢ø ãÄ µ¨Ä ¸¡ðÊ ¿£ «Ê¨Á ¬¾ø
º¡¾¢ôÀý" ±ýÚ Óý§É ¾ñÎÓý ¾¡í¸¢î ¦ºýÈ¡ý.

1.5.49

¦ºøÖ ¿¡ý Á¨È§Â¡ý ¾ýÀ¢ý ¾¢Ã¢Ó¸ì ¸¡ó¾ï §º÷ó¾
ÅøÄ¢ÕõÀ¨½Ô Á¡ §À¡ø ÅûÇÖõ ¸ÊÐ ¦ºýÈ¡ý
±ø¨Ä¢ø ÍüÈò¾¡Õõ "þÐ ±ýÉ¡õ" ±ýÚ ¦ºøÄ
¿øÄ «ó¾½÷¸û Å¡Øõ ¦Åñ¦½ö ¿øæ¨Ã ¿ñ½¢.

1.5.50

§Å¾ À¡Ã¸Ã¢ý Á¢ì¸¡÷ Å¢ÇíÌ §À÷ «¨Å Óý ¦ºýÚ
¿¡¾É¡õ Á¨È§Â¡ý ¦º¡øÖõ "¿¡Åæ÷ ¬åÃý ¾ý
¸¡¾ø ±ý «Ê¡ý ±ýÉì ¸¡ðÊ µ¨Ä ¸£È¢
ã¾È¢Å£÷ Óý §À¡ó¾¡É¢Ð Áü¦Èý Ó¨ÈÀ¡Î" ±ýÈ¡ý.

1.5.51

198 «ó¾½÷ «¨Å¢ø Á¢ì¸¡÷ "Á¨ÈÂÅ÷ «Ê¨Á ¬¾ø
þó¾ Á¡ ¿¢Äò¾¢ø þø¨Ä ±ý ¦º¡ýÉ¡ö ³Â÷" ±ýÈ¡÷
Åó¾Å¡È¢¨º§Å «ý§È¡ ÅÆìÌ þÅý ¸¢Æ¢ò¾ µ¨Ä
¾ó¨¾ ¾ý ¾ó¨¾ §¿÷ó¾Ð ±ýÈÉý ¾É¢Â¡ö ¿¢ýÈ¡ý.
199

"þ¨ºÅ¢É¡ø ±ØÐõ µ¨Ä ¸¡ðÊÉ¡ý ¬¸¢ø þýÚ

1.5.52

24
Å¢¨ºÂ¢É¡ø ÅÄ¢Â Å¡í¸¢ì ¸¢Æ¢ôÀÐ ¦ÅüÈ¢ ¬§Á¡?
¾¨º¦ÂÄ¡õ ´Îí¸ ãò¾¡ý ÅÆ츢¨É º¡Ãî ¦º¡ýÉ¡ý
«¨ºÅ¢ø ¬åÃ÷ ±ñ½õ ±ý" ±ýÈ¡÷ «¨Å¢øÁ¢ì¸¡÷.

1.5.53

200

"«¨ÉòÐ áø ¯½÷ó¾£÷! ¬¾¢ ¨ºÅý ±ýÚ «È¢Å£÷! ±ý¨Éò
¾ÉìÌ §ÅÚ «Ê¨Á ±ýÚ þù «ó¾½ý º¡¾¢ò¾¡§Éø
ÁÉò¾¢É¡ø ¯½÷¾üÌ ±ð¼¡ Á¡¨Â ±ý ¦º¡øÖ§¸ý ¡ý
±ÉìÌ þÐ ¦¾Ç¢Â ´ñ½¡Ð ±ýÈÉý" ±ñ½õ Á¢ì¸¡ý.
1.5.54

201

«ùרà «¨Å¢ý ÓýÒ ¿õÀ¢ ¬åÃ÷ ¦º¡øÄî
¦ºùŢ Á¨È§Â¡÷ ¿¢ýÈ ¾¢Õ Á¨È ÓÉ¢¨Â §¿¡ì¸¢
"þù×ĸ¢ý ¸ñ ¿£ þýÚ þŨà ¯ý «Ê¨Á ±ýÈ
¦Åùרà ±õÓýÒ ²üÈ §ÅñÎõ" ±ýÚ ¯¨ÃòÐ Á£ñÎõ.

1.5.55

¬ðº¢Â¢ø ¬Å½ò¾¢ø «ýÈ¢ ÁüÚ «ÂÄ¡÷ ¾í¸û
¸¡ðº¢Â¢ø ãýÈ¢ø ´ýÚ ¸¡ðÎÅ¡ö ±ýÉ "Óý§É
ãðº¢Â¢ü ¸¢Æ¢ò¾ µ¨Ä Àʧ¡µ¨Ä ãÄ µ¨Ä
Á¡ðº¢Â¢ø ¸¡ð¼ ¨Åò§¾ý" ±ýÈÉý Á¡¨Â ÅøÄ¡ý.

1.5.56

Åø¨Ä§Âø ¸¡ðÊíÌ ±ýÉ Á¨ÈÂÅý ÅÄ¢ ¦ºö¡Áø
¦º¡øÄ ¿£÷ ÅøÄ£÷ ¬¸¢ø ¸¡ðΧÅý ±ýÚ ¦º¡øÄî
¦ºøÅ ¿¡ý Á¨È§Â¡ö! ¿¡í¸û ¾£íÌÈ ´ð§¼¡õ ±ýÈ¡÷
«øÄø ¾£÷òÐ ¬Ç ¿¢ýÈ¡÷ ¬Å½õ ¦¸¡ñÎ ¦ºýÈ¡÷.

1.5.57

þÕû Á¨È Á¢¼Ú ´ý ¨¸Â¢ø µ¨Ä ¸ñÎ «¨Å§Â¡÷ ²Å
«Õû ¦ÀÚ ¸¡Ã½ò¾¡Ûõ ¬Å½õ ¦¾¡ØÐ Å¡í¸¢î
ÍÕû ¦ÀÚ Áʨ ¿£ì¸¢ Ţâò¾Éý ¦¾¡ý¨Á §¿¡ì¸¢ò
¦¾Õû ¦ÀÚ º¨À§Â¡÷ §¸ðÀ Å¡º¸õ ¦ºôÒ ¸¢ýÈ¡ý.

1.5.58

«Õ Á¨È ¿¡Åø ¬¾¢ ¨ºÅý ¬åÃý¦ºö¨¸
¦ÀÕ ÓÉ¢ ¦Åñ¦½ö ¿øæ÷ô À¢ò¾Û츢¡Ûõ ±ýÀ¡ø
ÅÕ Ó¨È ÁÃҧǡÕõ ÅÆ¢ò ¦¾¡ñÎ ¦ºö¾üÌ µ¨Ä
þÕ¨Á¡ø ±Ø¾¢ §¿÷ó§¾ý þ¾üÌ þ¨Å ±ý ±ØòÐ.

1.5.59

Å¡º¸õ §¸ð¼ À¢ýÉ÷ ÁüÚ §Áø ±ØòÐ þð¼¡÷¸û
¬º¢Ä¡ ±Øò¨¾ §¿¡ì¸¢ «¨Å¦Â¡ìÌõ ±ýÈ À¢ýÉ÷
Á¡º¢Ä¡ Á¨È§Â¡÷ "³Â¡! ÁüÚí¸û §ÀÃÉ¡÷ ¾õ
§¾Í¨¼ ±Øò§¾ ¬¸¢ø ¦¾Ç¢Âô À¡÷òÐ «È¢Á¢ý" ±ýÈ¡÷.

1.5.60

«ó¾½÷ ÜÈ "þýÛõ ¬û µ¨Ä þÅ§É ¸¡ñÀ¡ý
¾ó¨¾ ¾ý ¾ó¨¾ ¾¡ý §ÅÚ ±ØШ¸î º¡òÐñ¼¡¸¢ø
þó¾ ¬Å½ò¾¢§É¡Îõ ±ØòÐ ¿£÷ ´ôÒ §¿¡ì¸¢
Åó¾Ð ¦Á¡Æ¢Á¢ý" ±ýÈ¡ý ÅĢ ¬ð¦¸¡ûÙõ ÅûÇø.

1.5.61

202

203

204

205

206

207

208

¾¢Ãñ¼ Á¡ Á¨È§Â¡÷ ¾¡Óõ ¾¢Õ ¿¡ÅæÃ÷ §¸¡ Óý
ÁÕñ¼Ð ¦¾Ç¢Â ÁüÈ Á¨ÈÂÅý ±Øò¾¡ø µ¨Ä
«Ãñ ¾Õ ¸¡ôÀ¢ø §ÅÚ ´ýÚ «¨ÆòÐ ¯¼ý ´ôÒ §¿¡ì¸¢
"þÃñÎõ ´ò¾¢Õó¾Ð ±ý§É! þÉ¢î ¦ºÂø þø¨Ä" ±ýÈ¡÷ 1.5.62

209

"¿¡ý Á¨È ÓɢŠɡ÷ìÌ ¿õÀ¢ ¬åÃ÷ §¾¡üÈ£÷

25

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

À¡ý¨Á¢ý ²Åø ¦ºö¾ø ¸¼ý" ±ýÚ ÀñÀ¢ø Á¢ì¸
§Áý¨Á§Â¡÷ Å¢ÇõÀ ¿õÀ¢ "Å¢¾¢ Ó¨È þЧŠ¬¸¢ø
¡ý þ¾üÌ þ¨º§Âý ±ýÉ þ¨ºÔ§Á¡" ±ýÚ ¿¢ýÈ¡÷.

1.5.63

¾¢ÕÁ¢Ì Á¨È§Â¡÷ ¿¢ýÈ ¦ºØÁ¨È ÓÉ¢¨Â §¿¡ì¸¢
"«ÕÓÉ¢! ¿£Óý ¸¡ðÎõ ¬Å½õ «¾É¢ø ±í¸û
¦ÀÕ¨Á§º÷ À¾¢§Â¡¸ô §Àº¢ÂÐÁìÌ þùçâø
ÅÕÓ¨È Á¨ÉÔõ ¿£Î Å¡ú쨸Ôõ ¸¡ðθ" ±ýÈ¡÷.

1.5.64

¦ÀÕÅÕõ ÅÆ측ø ¦ÅýÈ Òñ½¢Â ÓÉ¢Å÷ ±ý¨É
´ÕÅÕõ «È¢Â£Ã¡¸¢ø '§À¡Ðõ' ±ýÚ¨ÃòÐî Ýúó¾
¦ÀÕÁ¨ÈÂÅ÷ ÌÆ¡Óõ ¿õÀ¢Ôõ À¢ýÒ ¦ºøÄò
¾¢ÕÅÕð Шȧ Ò측÷ ¸ñÊÄ÷ ¾¢¨¸òÐ ¿¢ýÈ¡÷.

1.5.65

±õÀ¢Ã¡ý §¸¡Â¢ø ¿ñ½ þÄíÌ áø Á¡÷À÷ "±í¸û
¿õÀ÷ ¾í§¸¡Â¢ø Òì¸Ð ±ý¦¸¡§Ä¡" ±ýÚ ¿õÀ¢
¾õ¦ÀÕ Å¢ÕôÀ¢§É¡Î ¾É¢ò ¦¾¡¼÷óÐ «¨ÆôÀ Á¡§¾¡(Î)
¯õÀâý Å¢¨¼ §Áø §¾¡ýÈ¢ «Å÷ ¾ÁìÌ ¯½÷ò¾ø ¯üÈ¡÷.

1.5.66

"ÓýÒ ¿£ ¿ÁìÌò ¦¾¡ñ¼ý Óýɢ §Å𨸠ÜÃô
À¢ýÒ ¿õ ²ÅÄ¡§Ä À¢Èó¾¨É Áñ½¢ý Á£Ð
ÐýÒÚ Å¡ú쨸 ¿¢ý¨Éò ¦¾¡¼÷ÅÈò ¦¾¡¼÷óÐ ÅóÐ
¿ýÒÄ Á¨È§Â¡÷ ÓýÉ÷ ¿¡õ ¾Îò¾¡ñ§¼¡õ" ±ýÈ¡÷.

1.5.67

±ýÚ ±Øõ µ¨º §¸Ç¡ ®ýȬý ¸¨ÉôÒì §¸ð¼
¸ýÚ §À¡ø ¸¾È¢ ¿õÀ¢ ¸ÃºÃñ ¬¾¢ «í¸õ
ÐýȢ ÒǸõ ¬¸ò ¦¾¡Ø¾ ¨¸ ¾¨Ä §Áø ¬¸
"ÁýÚÇ£÷ ¦ºÂ§Ä¡ ÅóÐ ÅĢ ¬ð ¦¸¡ñ¼Ð" ±ýÈ¡÷.

1.5.68

±ñ½¢Â µ¨º ³óÐõ Å¢ÍõÀ¢¨¼ ¿¢¨È ±íÌõ
Å¢ñ½Å÷ ¦À¡Æ¢ â Á¡Ã¢ §Á¾¢É¢ ¿¢¨ÈóРŢõÁ
Áñ½Å÷ Á¸¢ú ¦À¡í¸ Á¨È¸Ùõ ÓÆí¸¢ ¬÷ôÀ
«ñ½¨Ä µ¨Ä ¸¡ðÊ ¬ñ¼Å÷ «ÕÇ¢î ¦ºöÅ¡÷.

1.5.69

"ÁüÚ ¿£ Åý¨Á §Àº¢ Åý¦¾¡ñ¼ý ±ýÛõ ¿¡Áõ
¦Àü鬃 ¿ÁìÌõ «ýÀ¢ø ¦ÀÕ¸¢Â º¢ÈôÀ¢ý Á¢ì¸
«üº¨É À¡ð§¼ ¬Ìõ ¬¾Ä¡ø Áñ §Áø ¿õ¨Áî
¦º¡ü ¾Á¢ú À¡Î¸ ±ýÈ¡÷" àÁ¨È À¡Îõ š¡÷.

1.5.70

§¾Ê «ÂÛõ Á¡Öõ ¦¾Ç¢×È¡ ³óÐ ±ØòÐõ
À¡Ê ¦À¡ÕÇ¡ö ¯ûÇ¡ý "À¡ÎÅ¡ö ¿õ¨Á" ±ýÉ
¿¡Ê ÁÉò¾Ã¡¸¢ ¿õÀ¢ ¬åÃ÷ ÁýÚû
¬Ê ¦ºö ¾¡¨Ç «ïºÄ¢ ÜôÀ¢ ¿¢ýÚ.

1.5.71

§Å¾¢Âý ¬¸¢ ±ý¨É ÅÆ츢ɡø ¦ÅøÄ Åó¾
°¾¢Âõ «È¢Â¡§¾ÛìÌ ¯½÷× ¾óÐ ¯öÂì ¦¸¡ñ¼
§¸¡¾¢Ä¡ «Ó§¾! þýÚ ¯ý ̽ô ¦ÀÕí ¸¼¨Ä ¿¡§Âý
¡¾¢¨É «È¢óÐ ±ý ¦º¡øÄ¢ô À¡Î§¸ý" ±É ¦Á¡Æ¢ó¾¡÷

1.5.72

«ýÀ¨É «ÕÇ¢ý §¿¡ì¸¢ «í¸½÷ «ÕÇ¢î ¦ºöÅ¡÷

26

220

221

222

223

224

225

"ÓýÒ ±¨Éô À¢ò¾ý ±ý§È ¦Á¡Æ¢ó¾¨É ¬¾Ä¡ø§Ä
±ý ¦ÀÂ÷ À¢ò¾ý ±ý§È À¡ÎÅ¡ö" ±ýÈ¡÷ ¿¢ýÈ
Åý¦ÀÕó ¦¾¡ñ¼÷ ¬ñ¼ ÅûǨÄô À¡¼ø ¯üÈ¡÷.

1.5.73

¦¸¡ò¾¡÷ ÁÄ÷ì ÌÆÄ¡û ´Õ ÜÈ¡ö «ÊÂÅ÷ À¡ø
¦Áöò ¾¡Â¢Ûõ þɢ¡¨É «ùÅ¢Âý ¿¡ÅÄ÷ ¦ÀÕÁ¡ý
"À¢ò¾¡ À¢¨È ÝÊ ±Éô ¦À⾡õ ¾¢Õô À¾¢¸õ
þò¾¡Ã½¢ Ӿġõ ¯ÄÌ ±øÄ¡õ ¯ö ±Îò¾¡÷.

1.5.74

Өȡø ÅÕ ÁÐÃò мý ¦Á¡Æ¢ þó¾Ç ӾĢø
̨È¡ ¿¢¨Ä Óõ¨ÁôÀ¡Êì ÜÎí ¸¢Æ¨Á ¢ɡø
¿¢¨È À¡½¢Â¢ý þ¨º §¸¡ûÒ½÷ ¿£Îõ Ò¸ú Ũ¸Â¡ø
þ¨È¡ý Á¸¢ú þ¨º À¡ÊÉý ±øÄ¡õ ¿¢¸÷ þøÄ¡ý.

1.5.75

¦º¡øÄ¡÷ ¾Á¢ú þ¨º À¡Ê ¦¾¡ñ¼ý ¾¨É þýÛõ
ÀøÄ¡Ú ¯Ä¸¢É¢ø ¿õ Ò¸ú À¡Î" ±ýÚÚ ÀâŢø
¿øÄ¡÷ ¦Åñ¦½ö ¿øæ÷ «ÕûÐ¨È §ÁŢ ¿õÀý
±øÄ¡ ¯ÄÌõ ¯öÂô ÒÃõ ±ö¾¡ý «Õû ¦ºö¾¡ý.

1.5.76

«Â§Ä¡÷ ¾Åõ ÓÂøÅ¡÷ À¢È÷ «ý§È Á½õ «Æ¢Ôõ
¦ºÂÄ¡ø ¿¢¸ú Òòà÷ ÅÕ º¢Å §Å¾¢Âý Á¸Ùõ
¯Â÷ ¿¡ÅÄ÷ ¾É¢ ¿¡¾¨É ´Æ¢Â¡Ð ¯½÷ ÅƢ¢ø
¦ÀÂáР¯Â÷ º¢Å§Ä¡¸Óõ ±Ç¢¾¡õ Ũ¸ ¦ÀüÈ¡û.

1.5.77

¿¡ÅÄ÷ §¸¡ý ¬åÃý ¾¨É ¦Åñ¦½ö ¿ø °Ã¢ø
§Á×õ «ÕûÐ¨È «Á÷ó¾ §Å¾¢Â÷ ¬ð¦¸¡ñÎ «¾üÀ¢ý
â «ÄÕõ ¾¼õ ¦À¡ö¨¸ò ¾¢Õ¿¡Åæ÷ ÒÌóÐ
§¾Å÷ À¢Ã¡ý ¾¨Éô À½¢óÐ ¾¢Õô À¾¢¸õ À¡ÊÉ¡÷.

1.5.78

º¢Åý ¯¨ÈÔó ¾¢ÕòШÈä÷ ¦ºýȨ½óÐ ¾£Å¢¨É¡ø
«Å ¦¿È¢Â¢ø ¦ºøÄ¡§Á ¾ÎòÐ ¬ñ¼¡ö «Ê§ÂüÌò
¾Å ¦¿È¢ ¾óÐ «Õû ±ýÚ ¾õÀ¢Ã¡ý Óý ¿¢ýÚ
ÀÅ ¦¿È¢ìÌ Å¢ÄìÌ ¬Ìó ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ À¡ÊÉ¡÷.

1.5.79

226

ÒÄý ´ýÚõ ÀÊ ¾Åò¾¢ü ÒÃ¢ó¾ ¦¿È¢ ¦¸¡ÎòÐ «ÕÇ
«Ä÷ ¦¸¡ñ¼ ¿Úï §º¡¨Äò ¾¢Õò ШÈä÷ «Á÷óÐ «ÕÙõ
¿¢Ä×õ ¾ñ ÒÉÖõ ´Ç¢÷ ¿£ûº¨¼§Â¡ý ¾¢ÕôÀ¡¾õ
ÁÄ÷ ¦¸¡ñÎ §À¡üÈ¢¨ºòÐ Åó¾¢ò¾¡÷ ÅÉ ¦¾¡ñ¼÷.
1.5.80

227

¾¢Õò ШÈä÷ ¾¨Éô À½¢óÐ º¢Å¦ÀÕÁ¡ý «Á÷óÐ «ÕÙõ
¦À¡Õò¾Á¡õ þ¼õ ÀÄ×õ Ò츢¨Èﺢ ¦À¡üÒÄ¢ä÷
¿¢Õò¾É¡÷ ¾¢Õì ÜòÐò ¦¾¡ØžüÌ ¿¢¨É×üÚ
ÅÕò¾õ Á¢Ì ¸¡¾Ä¢É¡ø ÅÆ¢ì ¦¸¡ûÅ¡ý ÁÉí ¦¸¡ñ¼¡÷

1.5.81

228

Á¨Ä ÅÇ÷ ºóÐ «¸¢ø À£Ä¢ ÁÄ÷ ÀÃôÀ¢ Á½¢ ¦¸¡Æ¢ìÌõ
«¨Ä ¾Õ¾ñ ÒÉø ¦Àñ¨½ Â¡Ú ¸¼óÐ ²È¢Â À¢ý
¿¢Ä× ÀÍõ ÒÃÅ¢¦¿Îõ §¾÷ þÃÅ¢ §Áø ¸¼Ä¢ø
¦ºÄŨ½Ôõ ¦À¡ØÐ «¨½Âò ¾¢Õž¢¨¸ ÒÈòÐ «¨½ó¾¡÷ 1.5.82

229

"¯¨¼Â «ÃÍ ¯Ä§¸òÐõ ¯ÆÅ¡Ãô À¨¼Â¡Ç¢

27

230

231

232

233

Å¢¨¼ÂÅ÷ìÌì ¨¸ò¦¾¡ñΠŢÕõÒ ¦ÀÕõ À¾¢¨Â Á¢¾¢òÐ
«¨¼Ôõ «¾üÌ «ïÍÅ¡ý" ±ýÚ «ó ¿¸Ã¢ø Ò̾¡§¾
Á¨¼ ÅÇ÷ ¾ñ ÒÈõ À¨½Â¢ü º¢ò¾Å¼ Á¼õ ÒÌó¾¡÷

1.5.83

Åâ ÅÇ÷ â狀¡¨Ä Ýú Á¼ò¾¢ý ¸ñ Åý¦¾¡ñ¼÷
Ţâ¾¢¨Ã ¿£÷ì ¦¸ÊÄ Å¼ Å£Ãð¼¡ÉòÐ þ¨È ¾¡û
Òâר¼Â ÁÉò¾¢Éáöô Ò¨¼ ±íÌõ Á¢¨¼¸¢ýÈ
ÀâºÉÓõ Тø ¦¸¡ûÇô ÀûÇ¢ «Á÷óÐ «ÕǢɡ÷.

1.5.84

«Ð ¸ñΠţÃð¼òÐ «Á÷óÐ «ÕÙõ «í¸½Õõ
ÓÐ ÅÊÅ¢ý Á¨ÈÂÅáö Óý ´ÕÅ÷ «È¢Â¡§Á
¦À¡Ð Á¼ò¾¢ý ¯ûÒÌóÐ âó ¾¡Ã¡ý ¾¢Õ ÓÊ §Áø
ÀÐÁ ÁÄ÷ò ¾¡û ¨ÅòÐô ÀûÇ¢ ¦¸¡ûÅ¡÷ §À¡ø À¢ýÈ¡÷.

1.5.85

«ó¿¢¨Ä ¬åÃý ¯½÷óÐ «ÕÁ¨È§Â¡ö ¯ýÉÊ ±ý
¦ºýɢ¢ø ¨Åò¾¨É ±ýÉò ¾¢¨º «È¢Â¡ Ũ¸ ¦ºö¾(Ð)
±ýÛ¨¼Â ãôÒì ¸¡ñ ±ýÚ «ÕÇ «¾üÌ þ¨ºóÐ
¾ý ÓÊ «ôÀ¡ø ¨Åò§¾ Тø «Á÷ó¾¡ý ¾Á¢ú ¿¡¾ý.

1.5.86

«íÌÁÅý ¾¢Õ ÓʧÁø Á£ðÎõ «Å÷ ¾¡û ¿£ð¼î
¦ºí¸Âø À¡ö ¾¼õ Ò¨¼ Ýú ¾¢Õ ¿¡ÅæáǢ
þíÌ ±ý¨Éô Àĸ¡Öõ Á¢¾¢ò¾¨É ¿£ ¡÷ ±ýÉì
¸í¨¸ º¨¼ì ¸Ãó¾ À¢Ã¡ý «È¢ó¾¢¨Ä§Â¡ ±Éì ¸Ãó¾¡ý.

1.5.87

234

¦ºõÁ¡óÐ þíÌ Â¡ý «È¢Â¡Ð ±ý ¦ºö§¾ý ±Éò ¦¾Ç¢óÐ
¾õÁ¡¨É «È¢Â¡¾ º¾¢Â¡÷ ¯Ç§Ã ±ý(Ú)
«õÁ¡¨Éò ¾¢Õž¢¨¸ Å£Ã𼡠ÉòÐ «Á÷ó¾
¨¸õÁ¡Å¢ý ¯Ã¢Â¡¨Éì ¸Æø À½¢óÐ À¡ÊÉ¡÷.
1.5.88

235

¦À¡ý ¾¢ÃÙõ Á½¢ò ¾¢ÃÙõ ¦À¡Õ ¸Ã¢¦Åñ §¸¡Î¸Ùõ
Á¢ýÈ¢Ãñ¼ ¦ÅñÓòÐõ Å¢¨ÃÁÄÕõ ¿Úí ÌÈÎõ
ÅýÈ¢¨Ã¸Ç¡ü ¦¸¡½÷óÐ ¾¢Õž¢¨¸ ÅÆ¢À¼Ä¡ø
¦¾ý ¾¢¨ºÂ¢ø ¸í¨¸ ±Ûõ ¾¢Õì ¦¸ÊÄõ ¾¢¨Çò¾¡Ê.

1.5.89

«í¸½¨Ã «Ê§À¡üÈ¢ «íÌ «¸ýÚ ÁüÚ «ó¾ô
¦À¡íÌ ¿¾¢ò ¦¾ý¸¨Ã §À¡öô §À¡÷ ÅÄ¢ò§¾¡û Á¡ÅÄ¢ ¾ý
Áí¸Ä §ÅûŢ¢ø ÀñÎ Å¡ÁÉÉ¡ö Áñ þÃó¾
¦ºí¸½Åý ÅÆ¢ Àð¼ ¾¢Õ Á¡½¢ìÌÆ¢ «¨½ó¾¡÷.

1.5.90

ÀÃõ ¦À¡Õ¨Çô À½¢óÐ ¾¡û ÀÃÅ¢ô§À¡öô À½¢ó¾Å÷ìÌ
ÅÃõ ¾ÕÅ¡ý ¾¢¨É ¿¸¨Ã Å½í¸¢É÷ Åñ ¾Á¢ú À¡Ê
¿ÃõÒ¨¼ ¡ú ´Ä¢ ÓÆÅ¢ý ¿¡¾ ´Ä¢ §Å¾ ´Ä¢
«Ãõ¨ÀÂ÷ ¾õ ¸£¾ ´Ä¢ «È¡ò ¾¢ø¨Ä ÁÕíÌ «¨½ó¾¡÷.

1.5.91

236

237

238

§¾õ «Äí¸ø «½¢ Á¡ Á½¢ Á¡÷À¢ý ¦ºõÁø «í¸Âø¸û ¦ºí¸ÁÄò ¾ñ
â ÁÄí¸ ±¾¢÷ À¡öÅÉ Á¡§¼ ÒûÇÄõÒ ¾¢¨Ã ¦Åû Å¨Ç Å¡Å¢
¾¡ ÁÄí̸û ¾¼õ À¨½ ÝØõ ¾ñ ÁÕíÌ ¦¾¡ØÅ¡÷¸û ¾õÓõ¨Á
Á¡ ÁÄí¸ÇÈ Å£Î «Õû ¾¢ø¨Ä ÁøÄø «õÀ¾¢Â¢ý ±ø¨Ä Å½í¸¢ . 1.5.92

239 ¿¡¸ ݾ ÅÌÇï ºÃÇï Ýú ¿¡Ç¢§¸Ãõ þÄÅí¸õ ¿Ãó¾õ

28
⸠»¡Æø ÌÇ¢÷ Å¡¨Æ Áà¸õ ¦À¡ÐÙõ Åﺢ ÀÄ ±íÌõ ¦¿Õí¸¢
§Á¸ º¡ÄÁÄ¢ §º¡¨Ä¸û ¬¸¢ Á£Ð §¸¡¸¢Äõ Á¢¨¼óÐ Á¢ÆüÈô
§À¡¸ âÁ¢Â¢Ûõ Á¢ìÌ Å¢ÇíÌõ âõÒÈõÀ¨½ ¸¼óÐ ÒÌó¾¡÷. 1.5.93
240

ÅýÉ¢ ¦¸¡ý¨È Å¨Æ ºñÀ¸õ ¬Ãõ ÁÄ÷ô ÀÄ¡¦º¡Î ¦ºÕó¾¢ Áó¾¡Ãõ
¸ýÉ¢ ¸¡Ãí ÌÃÅí ¸Áú Òý¨É ¸üÒ À¡¼Äõ ÜÅ¢Çõ µí¸¢ò
ÐýÛ º¡¾¢ ÁÕ Á¡Ä¾¢ ¦ÁªÅø Ш¾ó¾ ¿ó¾¢¸Ãõ Å£Ãõ Á¢¨¼ó¾
Àý ÁÄ÷ô ÒÉ¢¾ ¿ó¾ÅÉí¸û À½¢óÐ ¦ºýÈÉý Á½í¸Áú ¾¡Ã¡ý. 1.5.94

241 þ¼õ ÁÕíÌ ¾É¢ ¿¡Â¸¢ ¸¡½ ²ú ¦ÀÕõ ÒÅÉõ ¯ö ±ÎòÐ
¿¼¿Å¢ýÚ «Õû º¢Äõ¦À¡Ä¢ §À¡üÚõ ¿¡ý Á¨Èô À¾¢¨Â ¿¡Ùõ Ží¸
¸¼ø ÅÄí ¦¸¡ûÅÐ §À¡ø Ò¨¼ ÝØí ¸¡ðº¢ §ÁÅ¢ Á¢Ì
§ºð ¦ºÄ µíÌõ ¾¼ÁÕíÌ ÅÇ÷ ÁﺢÅ÷
þﺢ ¾ñ ¸¢¼í¨¸ ±¾¢÷ ¸ñÎ Á¸¢úó¾¡÷.
1.5.95
242 ÁýÚÇ¡Î ÁÐÅ¢ý ¿¨ºÂ¡§Ä
Á¨Èî ÍÕõÀ¨È ÒÈò¾¢ý ÁÕí§¸
ÌýÚ §À¡ÖÁ½¢ Á¡Á¾¢ø ÝØí
Ìñ¼ ¸Æì¸ÁÄ Åñ¼Ä÷ ¨¸¨¾ò
ÐýÚ ¿£ÚÒ¨É §Áɢ š¸¢ò
à ¿£Ú Ò¨É ¦¾¡ñ¼÷¸û ±ýÉî
¦ºýÚ ¦ºýÚ ÓÃø¸¢ýÈÉ ¸ñÎ
º¢ó¨¾ «ý¦À¡Î ¾¢¨ÇòÐ ±¾¢÷ ¦ºýÈ¡÷.

1.5.96

243 À¡÷ Å¢Çí¸ ÅÇ÷ ¿¡ý Á¨È ¿¡¾õ
À¢ýÈ ÀñÒÁ¢¸ ¦Åñ¦¸¡Ê ¬Îõ
º£÷ Å¢ÇíÌ Á½¢ ¿¡¦Å¡Ä¢Â¡Öõ
¾¢¨º¸û ¿¡ýÌ ±¾¢÷ ÒÈôÀ¼Ä¡Öõ
¾¡÷ Å¢ÇíÌ Å¨Ã Á¡÷À¢ý «Âý
¦À¡ý ºÐ÷Ó¸í¸û ±É ¬Â¢É ¾¢ø¨Ä
°÷Å¢ÇíÌ ¾¢Õš¢ø¸û ¿¡ý¸¢ý
¯ò¾Ãò ¾¢¨º š¢ø Óý ±ö¾¢.

1.5.97

244

«ýÀ¢ý ÅóÐ ±¾¢÷ ¦¸¡ñ¼ º£÷
«Ê¡÷ «Å÷¸§Ç¡ ¿õÀ¢ ¬åÃ÷ ¾¡§Á¡
Óý À¢¨ÈﺢÉâ ¡Å÷ ±ýÚ «È¢Â¡
ӨȨÁ¡ø ±¾¢÷ Å½í¸¢ Á¸¢úóÐ
À¢ýÒ ÌõÀ¢Îõ Å¢ÕôÀ¢ø ¿¢¨ÈóÐ
¦ÀÕÌ ¿¡Åø ¿¸Ã¡÷ ¦ÀÕÁ¡Ûõ
¦À¡ý À¢ÈíÌ Á½¢ Á¡Ç¢¨¸ ¿£Îõ
¦À¡ÕÅ¢Èó¾ ¾¢ÕÅ£¾¢ ÒÌó¾¡÷

245 «í¸ñ Á¡Á¨È ÓÆíÌõ ÁÕí§¸
¬¼Ãõ¨ÀÂ÷ «ÃíÌ ÓÆíÌõ
ÁíÌø Å¡É¢ýÁ¢¨º ³óÐõ ÓÆíÌõ
Å¡º Á¡¨Ä¸Ç¢ø ÅñÎ ÓÆíÌõ
¦À¡íÌõ «ýÀÕÅ¢ ¸ñ¦À¡Æ¢ ¦¾¡ñ¼÷
§À¡üÈ¢¨ºìÌõ ´Ä¢ ±íÌõ ÓÆíÌõ
¾¢í¸û ¾íÌ º¨¼ ¸í¨¸ ÓÆíÌõ
§¾Å §¾Å÷ ÒâÔõ ¾¢ÕÅ£¾¢.

1.5.98

1.5.99

29

246

247

248

249

250

251

§À¡¸ ¿£Î ¿¢¾¢ ÁýÉÅý ÁýÛõ
ÒÃí¸û ´ôÀÉ ÅÃõÀ¢Ä µí¸¢
Á¡¸õ Óý ÀÕ̸¢ýÈÉ §À¡Öõ
Á¡Ç¢¨¸ì ÌÄõ Á¢¨¼ó¾ À¾¡¨¸
§Â¡¸ º¢ó¨¾ Á¨È§Â¡÷¸û
ÅÇ÷ìÌõ µÁàÁõ ¯Â÷Å¡É¢ø «ÎôÀ
§Á¸ À󾢸Ǣý Á£¾¢¨¼±íÌõ
Á¢ý ѼíÌÅÉ ±ýÉ Å¢ÇíÌõ.

1.5.100

¬Î §¾¡¨¸ Ò¨¼ ¿¡º¢¸û
§¾¡Úõ «Ã½¢ ¾ó¾ ͼ÷ ¬Ì¾¢ §¾¡Úõ
Á¡Î¾¡ÁÁ½¢ š¢ø¸û
§¾¡Úõ Áí¸Äì ¸Äºõ §Å¾¢¨¸ §¾¡Úõ
§ºÎ ¦¸¡ñ¼ ´Ç¢ §¾÷ ¿¢¨Ã
§¾¡Úõ ¦ºó¦¿ø «ýÉÁ¨Ä º¡¨Ä¸û §¾¡Úõ
¿£Î ¾ñÒÉø¸û Àó¾÷¸û
§¾¡Úõ ¿¢¨Èó¾ §¾Å÷ ¸½õ ¿£Ç¢¨¼ §¾¡Úõ.

1.5.101

±ñ½¢ø §À÷ ¯ÄÌ «¨Éò¾¢Ûõ
¯ûÇ ±ø¨Ä¢ø «ÆÌ ¦º¡øĢ ±øÄ¡õ
Áñ½¢ø þôÀ¾¢Â¢ø Åó¾É ±ýÉ
Áí¸Äõ ¦À¡Ä¢ ÅÇò¾É ¬¸¢ô
Òñ½¢Âô ÒÉ¢¾ «ýÀ÷¸û ÓýÒ
Ò¸úóÐ À¡¼ø Òâ ¦À¡üÀ¢ý Å¢ÇíÌõ
«ñ½ø ¬Î ¾¢Õ«õÀÄõ Ýúó¾
«õ¦À¡ý Å£¾¢Â¢¨É ¿õÀ¢ Å½í¸¢ .

1.5.102

Á¡ø «Âý º¾Á¸ý ¦ÀÕõ §¾Å÷
ÁüÚõ ¯ûÇÅ÷¸û ÓüÚõ ¦¿Õí¸¢
º£Ä Á¡ÓÉ¢Å÷ ¦ºýÚ Óý ÐýÉ¢ò
¾¢Õô À¢ÃõÀ¢ý «Ê ¦¸¡ñÎ ¾¢¨ÇòÐì
¸¡Äõ §¿÷ Àξø À¡÷ò¾Âø ¿¢üÀì
¸¡¾ø «ýÀ÷ ¸½¿¡¾÷ ÒÌõ¦À¡ü
§¸¡Ä ¿£Î ¾¢Õš¢ø þ¨Èﺢì
ÌÅ¢ò¾ ¦ºí¨¸ ¾¨Ä §Áü¦¸¡Î Ò측÷.

1.5.103

¦ÀÕ Á¾¢ø º¢Èó¾ ¦ºõ ¦À¡ý Á¡Ç¢¨¸
Á¢ý À¢ÈíÌõ §ÀÃõÀÄõ §ÁÕ
ÅÕÓ¨È ÅÄõ ¦¸¡ñʨÈﺢÂ
À¢ýÉ÷ Å½í¸¢Â Á¸¢ú¦Å¡Îõ ÒÌó¾¡÷
«ÕÁ¨È ӾĢø ¿ÎŢɢø ¸¨¼Â¢ø
«ýÀ÷ ¾õ º¢ó¨¾Â¢ø «Ä÷ó¾
¾¢Õ ÅÇ÷ ´Ç¢ Ýú ¾¢ÕüÈõÀÄõ
Óý ¾¢Õ «Ïì¸ý ¾¢Õ š¢ø.

1.5.104

¨Å¸õ ¦À¡Ä¢Â Á¨Èî º¢ÄõÒ
¬÷ôÀ ÁýÚ§Ç Á¡ø «Âý §¾¼
³Â÷ ¾¡õ ¦ÅÇ¢§Â ¬Î¸¢ýÈ¡¨Ã
«ïºÄ¢ ÁÄ÷ò¾¢ Óý ÌÅ¢ò¾

30
¨¸¸§Ç¡ ¾¢¨Çò¾ ¸ñ¸§Ç¡ «ó¾ì
¸Ã½§Á¡ ¸Äó¾ «ýÒó¾î
¦ºö ¾Åô ¦Àâ§Â¡ý ¦ºýÚ ¾¡úóÐ
±Øó¾¡ý ¾¢Õì ¸Ç¢üÚôÀÊ ÁÕíÌ.

1.5.105

³óÐ §À÷ «È¢×õ ¸ñ¸§Ç ¦¸¡ûÇ
«ÇôÀÕõ ¸Ã½í¸û ¿¡ýÌõ
º¢ó¨¾§Â ¬¸ì ̽õ ´Õ ãýÚõ
¾¢ÕóÐ º¡òР޸§Á ¬¸
þóÐ Å¡ú º¨¼Â¡ý ¬Îõ ¬Éó¾
±ø¨Ä¢ø ¾É¢ô ¦ÀÕí Üò¾¢ý
Åó¾ §ÀâýÀ ¦ÅûÇòÐû ¾¢¨ÇòÐ
Á¡È¢Ä¡ Á¸¢ú¢ý ÁÄ÷ó¾¡÷.

1.5.106

253 "¦¾ñ½¢Ä¡ ÁÄ÷ó¾ §Å½¢Â¡ö
¯ýÈý ¾¢Õ¿¼õ ÌõÀ¢¼ô ¦ÀüÚ
Áñ½¢§Ä Åó¾ À¢ÈÅ¢§Â ±ÉìÌ
Å¡Ä¢¾¡õ þýÀõ ¬õ" ±ýÚ
¸ñ½¢ø ¬Éó¾ «ÕÅ¢ ¿£÷ ¦º¡Ã¢Âì
¨¸õÁÄ÷ ¯îº¢ §Áü ÌÅ¢òÐô
Àñ½¢É¡ø ¿£Ê «È¢ÅÕõ À¾¢¸õ
À¡ÊÉ¡÷ ÀÃŢɡ÷ À½¢ó¾¡÷.

1.5.107

252

254

255

256

¾ÎòÐ Óý ¬ñ¼ ¦¾¡ñ¼É¡÷
ÓýÒ ¾É¢ô ¦ÀÕó ¾¡ñ¼Åõ ÒâÂ
±Îò¾ §ºÅÊ¡÷ «ÕǢɡø "¾ÃÇõ
±È¢ÒÉø ÁÈ¢ ¾¢¨Ãô ¦À¡ýÉ¢
ÁÎò¾ ¿£û Åñ½ô Àñ¨½ ¬åâø
ÅÕ¸ ¿õÀ¡ø" ±É Å¡É¢ø
«Îò¾ §À¡¾¢É¢ø ÅóÐ ±Øó¾Ð
µ÷ ¿¡¾õ §¸ð¼Öõ «Ð ¯½÷óÐ ±Øó¾¡÷.

1.5.108

¬Î ¸¢ýÈÅ÷ §À÷ «ÕǢɡø ¿¢¸úó¾
«ô À½¢ ¦ºýÉ¢ §Áü ¦¸¡ñÎ
ÝÎ ¾í¸Ãí¸û «ïºÄ¢ ¦¸¡ñÎ
¦¾¡Øó ¦¾¡Úõ ÒÈÅ¢¨¼ ¦¸¡ñÎ
Á¡Î §À¦Ã¡Ç¢Â¢ý ÅÇÕõ «õÀÄò¨¾
ÅÄí ¦¸¡ñÎ Å½í¸¢É÷ §À¡óÐ
¿£ÎÅ¡ý À½¢Â ¯Â÷ó¾ ¦À¡ý ŨÃ
§À¡ø ¿¢¨Ä ±Ø §¸¡ÒÃí ¸¼óÐ.

1.5.109

¿¢ýÚ §¸¡ÒÃò¨¾ ¿¢ÄÓÈô À½¢óÐ
¦¿Îó ¾¢ÕÅ£¾¢¨Â Å½í¸¢
ÁýÈÄ¡÷ ¦ºøÅ ÁÚ¸¢ë§¼¸¢
Áýɢ ¾¢ÕôÀ¾¢ «¾É¢ø
¦¾ý¾¢¨º š¢ø ¸¼óÐ Óý
§À¡óÐ §ºðÀÎó ¾¢Õ ±ø¨Ä þ¨Èﺢì
¦¸¡ý¨È Å¡÷ º¨¼Â¡ý «Õ¨Ç§Â
¿¢¨ÉÅ¡÷ ¦¸¡ûÇ¢¼ò ¾¢Õ¿¾¢ ¸¼ó¾¡÷.

1.5.110

31
257 ÒÈó ¾ÕÅ¡÷ §À¡üÈ¢ þ¨ºôÀ Òâ Óóáø «½¢Á¡÷À÷
«Èõ ÀÂó¾¡û ¾¢ÕÓ¨Äô À¡ø «ÓÐñÎ ÅÇ÷ó¾Å÷ ¾¡õ
À¢ÈóÐ «ÕÙõ ¦ÀÕõ§ÀÚ ¦ÀüÈÐ ±É ÓüÚĸ¢ø
º¢Èó¾ Ò¸úì ¸ØÁÄÁ¡õ ¾¢ÕôÀ¾¢¨Âî ¦ºýÚ «¨½ó¾¡÷.
258

259

260

261

262

263

264

265

266

1.5.111

À¢û¨Ç¡÷ ¾¢Õ «Å¾¡Ãõ ¦ºö¾ ¦ÀÕõ ҸĢ
¯ûÙ ¿¡ý Á¢¾¢§Âý ±ýê÷ ±ø¨Äô ÒÈõ Å½í¸¢
ÅûÇÄ¡÷ ÅÄÁ¡¸ ÅÕõ¦À¡Ø¾¢ý Áí¨¸ þ¼í
¦¸¡ûÙÁ¡ø Å¢¨¼Â¡Ûõ ±¾¢÷ ¸¡ðº¢ ¦¸¡ÎòÐ «ÕÇ.

1.5.112

ÁñÊ §ÀÃýÀ¢É¡ø Åý¦¾¡ñ¼÷ ¿¢ýÚ þ¨Èﺢò
¦¾ñ ¾¢¨Ã §Å¨Ä¢ø Á¢¾ó¾ ¾¢Õò §¾½¢ ÒÃò ¾¡¨Ãì
¸ñÎ ¦¸¡ñ§¼ý ¸Â¢¨Ä¢ɢø Å£üÚ þÕó¾ ÀÊ ±ýÚ
Àñ¼Õõ þýÉ¢¨º À¢ýÈ ¾¢Õô À¾¢¸õ À¡ÊÉ¡÷.

1.5.113

þÕ째¡Äõ þÎõ¦ÀÕÁ¡ý ±¾¢÷ ¿¢ýÚõ ±ØóÐ «ÕÇ
¦ÅÕì §¸¡ÙüÈÐ ¿£í¸ ¬å÷ §Áü ¦ºÄ Å¢ÕõÀ¢ô
¦ÀÕ째¡¾õ ÝúÒÈÅô ¦ÀÕõ À¾¢¨Â Å½í¸¢ô §À¡öò
¾¢Õ째¡Ä측 Å½í¸¢ ¦ºó¾Á¢ú Á¡¨Ä¸û À¡Ê.

1.5.114

§¾ý ¬÷ìÌõ ÁÄ÷î §º¡¨Äò ¾¢Õô ÒýÜ÷ ¿õÀ÷ À¡ø
¬É¡ô §ÀÃýÒ Á¢¸ «Ê À½¢óÐ ¾Á¢ú À¡Ê
Á¡É¡÷ìÌõ ¸Ã¾Äò¾¡÷ Á¸¢ú¾ þ¼õ ÀÄ Å½í¸¢ì
¸¡É¡÷ìÌõ ÁÄ÷ò ¾¼ï Ýú ¸¡Å¢Ã¢Â¢ý ¸¨Ã «¨½ó¾¡÷.

1.5.115

ÅõÒÄ¡ ÁÄ÷ «¨Ä Á½¢¦¸¡Æ¢òÐ Åó¾¢Æ¢Ôõ
¨Àõ ¦À¡ý Å¡÷ ¸¨Ãô ¦À¡ýÉ¢ô À¢ø ¾£÷ò¾õ ÀÊó¾¡Ê
¾õÀ¢Ã¡ý Á¢ġÎÐ¨È Å½í¸¢ò ¾¡Å¢ø º£÷
«õÀ÷ Á¡¸¡Çò¾¢ý «Á÷ó¾ À¢Ã¡ý «Ê À½¢ó¾¡÷.

1.5.116

Á¢ýÉ¡÷ ¦ºïº¨¼ «ñ½ø Å¢ÕõÒ ¾¢ÕôÒ¸æ¨Ã
ÓýÉ¡¸ô À½¢ó§¾ò¾¢ Ó¾øÅý ¾ý «Õû ¿¢¨ÉóÐ
¦À¡ýÉ¡Õõ ¯ò¾Ã¢Âõ Òâ Óóáø «½¢ Á¡÷À÷
¦¾ý ¿¡ÅæáǢ ¾¢ÕÅ¡å÷ ¦ºýÚ «¨½ó¾¡÷.

1.5.117

§¾÷ ¬Õõ ¦¿Î Å£¾¢ò ¾¢ÕÅ¡å÷ Å¡úÅ¡÷ìÌ
"¬Ã¡¾ ¸¡¾Ä¢ý ¿õ ¬åÃý ¿¡õ «¨Æì¸
šá ¿¢ýÈ¡ý «Å¨É Á¸¢úóÐ ±¾¢÷ ¦¸¡ûÅ£÷" ±ýÚ
¿£Ã¡Õõ º¨¼ ÓʧÁø ¿¢ÄŽ¢ó¾¡÷ «Õû ¦ºö¾¡÷.

1.5.118

¾õÀ¢Ã¡ý «Õû ¦ºö¾ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ «Ð º¡üÈ¢
"±õ À¢Ã¡É¡÷ «Õû ¾¡ý þÕó¾ ÀÃ¢Í þÐÅ¡É¡ø
¿õ À¢Ã¡É¡÷ ¬Å¡÷ «ÅÃý§È" ±Ûõ ¿Äò¾¡ø
¯õÀ÷ ¿¡Î þÆ¢ó¾Ð ±É ±¾¢÷ ¦¸¡ûÇ ¯¼ý ±Øó¾¡÷.

1.5.119

Á¡Ç¢¨¸¸û Áñ¼Àí¸û ÁÕíÌ ¦ÀÕí ¦¸¡Ê ¦¿Õí¸ò
¾¡Ç¢ý ¦¿Îó §¾¡Ã½Óõ ¾¨Æì ¸ÓÌõ ̨Æò ¦¾¡¨¼Ôõ
¿£û þ¨Ä ¸¾Ä¢¸Ùõ ¿¢¨Èó¾ ÀÍõ ¦À¡üÈÍõÒõ
´Ç¢ ¦¿Î Á½¢Å¢ÇìÌõ ¯Â÷ š¢ø ¦¾¡Úõ ¿¢¨Ãò¾¡÷.

1.5.120

32
267 §º¡¾¢ Á½¢ §Å¾¢¨¸¸û à ¿Úï º¡óÐ «½¢ ¿£Å¢ì
§¸¡¾¢ø ¦À¡Ã¢ ¦À¡ü Íñ½í ÌÇ¢÷ ¾ÃÇ Á½¢ ÀÃôÀ¢
¾¡¾¢Å÷ âó ¦¾¡¨¼ Á¡¨Äò ¾ñ Àó¾÷¸Ùï º¨ÁòÐ
Å£¾¢¸û Ññ иû «¼í¸ Å¢¨Ãô ÀÉ¢¿£÷ Á¢¸ò¦¾Ç¢ò¾¡÷.

1.5.121

268 Áí¸Ä ¸£¾õ À¡¼ Á¨Æ ¿¢¸÷ àâÂõ ÓÆí¸î
¦ºí ¸Âü ¸ñ ÓüÈ¢¨Æ¡÷ ¦¾üÈ¢ ¦¾¡Úõ ¿¼õ À¢Ä
¿í¸û À¢Ã¡ý ¾¢ÕÅ¡å÷ ¿¸÷ Å¡úÅ¡÷ ¿õÀ¢¨Â Óý
¦À¡í¦¸Â¢ø ¿£û ¾¢Õš¢ø ÒÈõ ¯ÈÅóÐ ±¾¢÷¦¸¡ñ¼¡÷.

1.5.122

269

270

271

272

ÅóÐ ±¾¢÷ ¦¸¡ñΠŽíÌÅ¡÷ Óý
Åý¦¾¡ñ¼÷ «ïºÄ¢ ÜôÀ¢ ÅóÐ
º¢ó¨¾ ¸Ç¢ôÒÈ Å£¾¢äÎ ¦ºøÅ¡÷
¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ ¾õ¨Á §¿¡ì¸¢
"±ó¨¾ þÕôÀÐõ ¬å÷ «Å÷
±õ¨ÁÔõ ¬ûŧá §¸Ç£÷" ±ýÛõ
ºó¾ þ¨ºô À¾¢¸í¸û À¡Êò ¾õ
¦ÀÕÁ¡ý ¾¢Õš¢ø º¡÷ó¾¡÷.

1.5.123

Å¡ÛÈ ¿£û ¾¢Õ š¢ø §¿¡ì¸¢
ÁñÏÈ ³óÐ ¯ÚôÀ¡ø Å½í¸¢ò
§¾Û¨È ¸üÀ¸ Å¡ºÁ¡¨Äò
§¾Å¡º¢Ã¢Âý ¦¾¡ØÐ þ¨Èﺢ
°Ûõ ¯Â¢Õõ ¯ÕìÌõ «ýÀ¡ø
¯îº¢ ÌÅ¢ò¾ ¦ºí¨¸¸§û¡Îõ
à¿Úí ¦¸¡ý¨È¡ý ãÄð¼¡Éõ
Ýú ¾¢Õ Á¡Ç¢¨¸ š¢ø Ò측÷.

1.5.124

ÒüÈ¢¼í ¦¸¡ñ¼ Òá¾É¨Éô
âí§¸¡Â¢ø §Á À¢Ã¡¨É¡÷ìÌõ
ÀüÚ þ¼õ ¬Â ÀÃõ ¦À¡Õ¨Çô
À¡÷ôÀ¾¢ À¡¸¨É Àí¸Âò¾¡û
«÷îº¨É ¦ºö «Õû Òâó¾
«ñ½¨Ä ÁñÁ¢¨º Å£úóÐ þ¨Èﺢ
¿üÈÁ¢ú ¿¡ÅÄ÷ §¸¡ý ¯¼õÀ¡ø
¿ý¨Á¢ý ¾ý¨Á¨Â ¦Áöõ¨Á ¦ÀüÈ¡÷.

1.5.125

«ýÒ ¦ÀÕ¸ ¯Õ¸¢ ¯ûÇõ «¨ÄÂ
«ð¼¡í¸ Àﺡí¸õ ¬¸
ÓýÒ Ó¨È¨Á ¢ɡø Å½í¸¢
ÓÊ× þÄ¡ì ¸¡¾ø Ó¾¢Ã µí¸¢
¿ý ÒÄý ¬¸¢Â ³óÐõ ´ýÈ¢
¿¡Â¸ý §ºÅÊ ±ö¾ô ¦ÀüÈ
þýÀ ¦ÅûÇò¾¢¨¼ ãú¸¢ ¿¢ý§È
þýÉ¢¨º Åñ¼Á¢ú Á¡¨Ä À¡¼ .

1.5.126

273 šƢ Á¡ Á¨Èô ÒüÈ¢¼í¦¸¡û
ÁýÉÅÉ¡÷ «ÕÇ¡§Ä¡÷ Å¡ìÌ
"§¾¡Æ¨Á ¬¸ ¯ÉìÌ ¿õ¨Áò
¾ó¾Éõ ¿¡õ ÓýÒ ¦¾¡ñÎ ¦¸¡ñ¼

33
§ÅûŢ¢ø «ýÚ ¿£ ¦¸¡ñ¼ §¸¡Äõ
±ýÚõ Ò¨ÉóÐ ¿¢ý §Å𨸠¾£Ã
Å¡Æ¢ Áñ §Áø Å¢¨Ç¡ÎÅ¡ö" ±ýÚ
¬åÃ÷ §¸ð¸ ±Øó¾Ð «ý§È.
274 §¸ð¸ Å¢ÕõÀ¢ Åý¦È¡ñ¼÷ ±ýÚõ
§¸Î þÄ¡¾¡¨É þ¨Èﺢ ¿¢ý§È
¬ð¦¸¡Ç Åó¾ Á¨ÈÂŧÉ
¬å÷ «Á÷ó¾ «ÕÁ½¢§Â
Å¡ð¸Âø ¦¸¡ñ¼ ¸ñÁí¨¸ Àí¸¡!
ÁüÚ ¯ý ¦Àâ ¸Õ¨½ «ý§È
¿¡ð¸ÁÄô À¾õ ¾ó¾Ð þýÚ
¿¡Â¢§É¨É ¦À¡ÕÇ¡¸ ±ýÈ¡÷.
275

276

277

278

279

280

1.5.127

1.5.128

±ýÚ ÀÄ Ó¨È¡ø Å½í¸¢
±ö¾¢Â ¯ûÇì ¸Ç¢ôÀ¢¦É¡Îõ
¦ÅýÈ¢ «¼ø Å¢¨¼§À¡ø ¿¼óÐ
Å£¾¢ Å¢¼í¸ô ¦ÀÕÁ¡ý ÓýÒ
¦ºýÚ ¦¾¡ØРо¢òÐ Å¡úóÐ
¾¢ÕÁ¡Ç¢¨¸ ÅÄõ ¦ºöÐ §À¡ó¾¡÷
«ýÚ Ó¾ø «Ê¡÷¸û ±øÄ¡õ
¾õÀ¢Ã¡ý §¾¡Æ÷ ±ý§È «¨Æò¾¡÷.

1.5.129

¨ÁÅÇ÷ ¸ñ¼÷ «ÕǢɡ§Ä
Åñ¼Á¢ú ¿¡ÅÄ÷ ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý
¨ºÅ Å¢¼í¸¢ý «½¢Ò¨ÉóÐ
º¡ó¾Óõ Á¡¨ÄÔõ ¾¡Õõ ¬¸¢
¦Áö ÅÇ÷ §¸¡Äõ ±øÄ¡õ ¦À¡Ä¢Â
Á¢ì¸ Å¢Øò¾Å §Åó¾÷ ±ýÉò
¦¾öÅ Á½¢ô ÒüÚÇ¡¨Ãô À¡Êò¾¢¨ÇòÐ
Á¸¢ú¦Å¡Îï ¦ºøÄ¡ ¿¢ýÈ¡÷.

1.5.130

þ¾üÌ Óý ±ø¨Ä þøÄ¡ò ¾¢Õ ¿¸÷ þ¾Ûû ÅóÐ
Ó¾ø ¦ÀÕí ¸Â¢¨Ä ¬¾¢ Ó¾øÅ÷ ¾õ Àí¸¢É¡ðÌô
¦À¡Ðì ¸ÊóÐ ¯Ã¢¨Á ¦ºöÔõ âíÌÆü §ºÊÁ¡Ã¢ø
¸¾¢÷ò¾ âñ ²óÐ ¦¸¡í¨¸ ¸ÁĢɢ «Å¾Ã¢ò¾¡û.

1.5.131

¸¾¢÷ Á½¢ À¢Èó¾Ð ±ýÉ ¯Õò¾¢Ã ¸½¢¨¸ Á¡Ã¡õ
À¾¢Â¢Ä¡÷ ÌÄòÐû §¾¡ýÈ¢ô ÀèÅ¡÷ ±ýÛõ ¿¡Áõ
Å¢¾¢ÔÇ¢ Å¢Çì¸ò¾¡§Ä §Á¾Ì º¡ý§È¡÷ ¬ýÈ
Á¾¢Â½¢ ÒÉ¢¾ý ¿ýÉ¡û Áí¸Ä «½¢Â¡ø º¡üÈ¢.

1.5.132

ÀÃÅ¢É÷ ¸¡ôÒô §À¡üÈ¢ô À¢ø ¦ÀÕï ÍüÈõ ¾¢í¸û
Å¢ÃŢ ÀÕÅõ §¾¡Úõ Ţơ «½¢ ±ÎôÀ Á¢ì§¸¡÷
"Åà ÁÄ÷ Áí¨¸ þíÌ Åó¾Éû" ±ýÚ º¢ó¨¾
¾Ã ÅÕ Á¸¢ú ¦À¡í¸ò ¾Ç÷ ¿¨¼ô ÀÕÅï §º÷ó¾¡÷.

1.5.133

Á¡É¢Çõ À¢¨½§Â¡? ¦¾öÅ ÅÇÃ¢Ç Ó¨¸§Â¡? Å¡ºò
§¾É¢Çõ À¾§Á¡? §Å¨Äò ¾¢¨Ã þÇõ ÀÅÇ ÅøÄ¢ì
¸¡É¢Çõ ¦¸¡Ê§Â¡? ¾¢í¸û ¸¾¢Ã¢Çí ¦¸¡Ø󧾡? ¸¡Áý

34

281

¾¡É¢Çõ ÀÕÅõ ¸üÌõ ¾É¢ þÇó ¾Û§Å¡ ±ýÉ.

1.5.134

¿¡Îõ þý ¦À¡üÒ Å¡öôÒ ¿¡Ùõ ¿¡û ÅÇ÷óÐ ¦À¡í¸
¬Îõ ¦Áý ¸ÆíÌõ ÀóÐõ «õÁ¡¨É °ºø þýÉ
À¡Îõ þýÉ¢¨ºÔõ ¾í¸û ÀÉ¢Á¨Ä ÅøÄ¢ À¡¾õ
ÜÎõ «ýÒ ¯Õ¸ô À¡Îõ ¦¸¡û¨¸§Â¡÷ ÌÈ¢ôÒò §¾¡ýÈ..

1.5.135

282

À¢û¨Ç¨Áô ÀÕÅõ Á£¾¡õ §À¨¾¨Áô ÀÕÅõ ¿£í¸¢
«ûÙ¾üÌ «¨Áó¾ ¦À¡ü À¡ø «¿í¸ý ¦Áöò ¾Éí¸û ®ð¼õ
¦¸ûÇ Á¢ìÌÂ÷Å §À¡ýÈ ¦¸¡í¨¸§¸¡í ¸Õõ¨À Å£úôÀ
¯ûÇ ¦Áöò ¾ý¨Á Óý¨É ¯ñ¨ÁÔõ §¾¡ýÈ ¯öôÀ¡÷ .
1.5.136

283

À¡í¸¢Â÷ ÁÕíÌ ÝÆô À¼¦Ã¡Ç¢ ÁÚÌ ÝÆò
§¾í¸Áú ÌÆÄ¢ý Å¡ºõ ¾¢¨º¦ÂÄ¡õ ¦ºýÚ ÝÆ
µíÌ âí §¸¡Â¢ø ¯ûÇ¡÷ ´ÕŨà «ýÀ¢ §É¡Îõ
âí¸Æø Å½í¸ ±ýÚõ §À¡ÐÅ¡÷ ´Õ¿¡ð §À¡ó¾¡÷.

1.5.137

«½¢ º¢ÄõÒ «Ê¸û À¡÷ ¦ÅýÈÊô ÀÎò¾Éõ ±ýÚ ¬÷ôÀ
Á½¢ ¸¢Ç÷ ¸¡ïº¢ «øÌø Åâ «Ã ¯Ä¨¸ ¦ÅýÈ
н¢× ¦¸¡ñÎ ¬÷ôÀ ÁïÍ Íâ ÌÆü ¸Æ¢Â Å¢ñÏõ
À½¢Ôõ ±ý颃 ÅñÎ ¬÷ôÀ ÀèÅ¡÷ §À¡Ðõ §À¡¾¢ø.

1.5.138

ÒüÈ¢¼õ Å¢ÕõÀ¢É¡¨Ãô §À¡üÈ¢É÷ ¦¾¡ØÐ ¦ºøÅ¡÷
ÍüȢ ÀâºÉí¸û ÝÆ ¬Ù¨¼ ¿õÀ¢
¿ü ¦ÀÕõ À¡ý¨Á Üð¼ ¿¨¸¦À¡¾¢óÐ þÄíÌ ¦ºùÅ¡ö
Å¢ü Ҩà ѾĢý §Åü¸ñ Å¢ÇíÌ þ¨ÆÂŨÃì ¸ñ¼¡÷.

1.5.139

¸üÀ¸ò¾¢ý âí ¦¸¡õ§À¡? ¸¡Áý ¾ý ¦ÀÕ Å¡ú§Å¡?
¦À¡üÒ¨¼Â Òñ½¢Âò¾¢ý Òñ½¢Â§Á¡ ÒÂø ÍÁóÐ
Å¢ü ÌÅ¨Ç ÀÅÇ ÁÄ÷ Á¾¢âò¾ Å¢¨Ãì ¦¸¡Ê§Â¡?
«üÒ¾§Á¡? º¢ÅÉէǡ? «È¢§Âý ±ýÚ «¾¢ºÂ¢ò¾¡÷

1.5.140

µÅ¢Â ¿¡ýÓ¸ý ±Ø¾ ´ñ½¡¨Á ¯ûÇò¾¡ø
§ÁŢ ¾ý ÅÕò¾ÓÈ Å¢¾¢ò¾¦¾¡Õ Á½¢ Å¢Ç째¡
ã×ĸ¢ý ÀÂÉ¡¸¢ Óý ¿¢ýÈÐ ±É ¿¢¨ÉóÐ
¿¡ÅÄ÷ ¸¡ÅÄ÷ ¿¢ýÈ¡÷ ¿Î ¿¢ýÈ¡÷ À¨¼ Á¾É¡÷.

1.5.141

¾ñ¼ÃÇ Á½¢ò §¾¡Îõ
¾¨¸ò§¾¡Îõ ¸¨¼ À¢ÈØõ
¦¸ñ¨¼ ¦¿Îí ¸ñ Å¢ÂôÀô
¸¢Ç÷ ´Ç¢ô âñ ¯Ã§Å¡¨É
«ñ¼÷ À¢Ã¡ý ¾¢ÕÅÕÇ¡ø
«Âø «È¢Â¡ ÁÉõ Å¢ÕõÀô
Àñ¨¼ Å¢¾¢ ¸¨¼ Üð¼ô
ÀèÅ¡Õí ¸ñ¼¡÷.

1.5.142

284

285

286

287

288

289

¸ñ ¦¸¡ûÇ¡ì ¸Å¢ý
¦À¡Æ¢ó¾ ¾¢Õ§ÁÉ¢ ¸¾¢÷ ŢâôÀ
Å¢ñ ¦¸¡ûÇ¡ô §À¦Ã¡Ç¢Â¡ý
±¾¢÷ §¿¡ìÌõ ¦ÁøÄ¢ÂÖìÌ

35

290

±ñ ¦¸¡ûÇ¡ ¸¡¾Ä¢ý
ÓýÒ ±ö¾¡¾ ´Õ §Åð¨¸
Áñ ¦¸¡ûÇ¡ ¿¡ñ Á¼õ
«îºõ À¢÷ô¨À ÅÄ¢óÐ ±ÆÖõ .

1.5.143

Óý§É ÅóÐ ±¾¢÷ §¾¡ýÚõ
ÓÕ¸§É¡? ¦ÀÕÌ ´Ç¢Â¡ø
¾ý§Éâø Á¡Ã§É¡? ¾¡÷
Á¡÷À¢ý Ţ墨§ɡ?
Á¢ý §¿÷ ¦ºï º¨¼ «ñ½ø
¦ÁöÂÕû ¦ÀüÚ ¯¨¼Âŧɡ?
±ý§É ±ý ÁÉõ ¾¢Ã¢ò¾ þÅý
¡§Ã¡ ±É ¿¢¨Éó¾¡÷.

1.5.144

291 «ñ½ø «Åý ¾ý ÁÕí§¸
«Ç× þÈó¾ ¸¡¾Ä¢É¡ø
¯ñ½¢¨ÈÔõ ̽õ ¿¡ýÌõ
´Õ Ò¨¼î º¡öó¾É ±É¢Ûõ
Åñ½ ÁÄ÷ì ¸Õõ Üó¾ø
Á¼ì ¦¸¡Ê¨Â ÅÄ¢¾¡ì¸¢ì
¸ñ Ѿ¨Äò ¦¾¡Øõ «ý§À
¨¸ì ¦¸¡ñÎ ¦ºÄ×öôÀ.
292

À¡íÌ µÊî º¢¨Ä ŨÇòÐô
À¨¼ «¿í¸ý ŢΠÀ¡½õ
¾¡í§¸¡Ä¢ ±õ ÁÕíÌõ ¾¨¼
¦ºö Á¼ÅÃÖõ
§¾í§¸¡¨¾ ÁÄ÷ì ÌÆø §Áø
º¢¨È ÅñÎ ¸ÄóÐ ¬÷ôÀô
âí§¸¡Â¢ø «Á÷ó¾ À¢Ã¡ý ¦À¡ü
§¸¡Â¢ø §À¡öô ÒÌó¾¡ý.

1.5.145

1.5.146

293 Åý¦¾¡ñ¼÷ «Ð ¸ñÎ "±ý ÁÉõ ¦¸¡ñ¼ Á¢ø þÂÄ¢ý
þý ¦¾¡ñ¨¼î ¦ºí¸É¢ Å¡ö þÇí ¦¸¡Ê ¾¡ý ¡÷" ±ýÉ
«ýÈíÌ Óý ¿¢ýÈ¡÷ «Å÷ ¿í¨¸ ÀèÅ¡÷
¦ºýÚõÀ÷ ¾Ãò¾¡÷ìÌõ §º÷× «Ã¢Â¡÷ ±Éî ¦ºôÀ.
1.5.147
294

295

"§À÷ À芦Àñ¨Á¢ɢø ¦ÀÕõ ÀèŠŢÕõÀøÌø
¬÷À芫½¢ ¾¢¸Øõ Á½¢ ÓÚÅø «Õõ ÀèÅ
º£÷ À芬¢ɡû ¾¢Õ ¯ÕÅ¢ý ¦Áý º¡Âø
²÷ ÀèŠþ¨¼ô Àð¼ ±ý ¬¨º ±Ø ÀèÅ".

1.5.148

±ýÈ¢¨É ÀÄ×õ ¿¢¨ÉóÐ
±õ¦ÀÕÁ¡ý «Õû Ũ¸Â¡ý
Óý ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕí ¸¡¾ø
ӨȨÁ ¢ɡø ¦¾¡¼ìÌñÎ
"¿ýÚ ±¨É ¬ð ¦¸¡ñ¼Å÷
À¡ø ¿ñÏÅý" ±ýÚû Á¸¢úóÐ
¦ºýÚ¨¼Â ¿õÀ¢Ôõ §À¡öò
§¾Å÷ À¢Ã¡ý §¸¡Â¢ø Ò¸.

1.5.149

36

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

ÀèÅ¡÷ ÅÄí ¦¸¡ñÎ À½¢óÐ ²ò¾¢ ÓýɧÃ
ÒÃÅÄÉ¡÷ §¸¡Â¢Ä¢ý ¿¢ýÚ ´Õ ÁÕíÌ ÒÈôÀð¼¡÷
Å¢Ã× ¦ÀÕí ¸¡¾Ä¢É¡ø ¦ÁøÄ¢ÂÄ¡÷ ¾¨Á §ÅñÊ
«ÃÅ¢ý ¬Ãõ Ò¨Éó¾¡÷ «Ê À½¢ó¾¡÷ ¬åÃ÷.

1.5.150

«ùÅ¡Ú À½¢óÐ ²ò¾¢ «½¢ ¬å÷ Á½¢ô ÒüÈ¢ý
¨Á Å¡Øõ ¾¢Õ Á¢¼üÚ Å¡ÉÅ÷ À¡ø ¿¢ýÚõ §À¡óÐ
±ùÅ¡Ú ¦ºýÈ¡û ±ý þýÛ¢áõ «ýÉõ ±Éî
¦ºùÅ¡ö ¦Åñ ¿¨¸ì ¦¸¡Ê¨Âò §¾ÎÅ¡÷ ¬Â¢É¡÷.

1.5.151

"À¡ºÁ¡õ Å¢¨Éô ÀüÚ «ÚôÀ¡ý Á¢Ìõ
¬¨º §ÁÖõ µ÷ ¬¨º «Ç¢ôÀ§¾¡÷
§¾º¢ý ÁýÉ¢ ±ý º¢ó¨¾ ÁÂ츢Â
®ºÉ¡÷ «Õû ±ý ¦¿È¢î ¦ºýȧ¾".

1.5.152

"¯õÀ÷ ¿¡Â¸÷ ¾í¸Æø «øÄÐ
¿õÒÁ¡Ú «È¢§Â¨É ¿ÎìÌÈ
ÅõÒ Á¡ø ¦ºöÐ ÅøĢ¢ý ´ø¸¢Â¢ýÚ
±õ À¢Ã¡ý «Õû ±ó¦¿È¢î ¦ºýȧ¾".

1.5.153

"Àó¾õ ţΠ¾Õõ ÀÃÁý ¸Æø
º¢ó¨¾ ¬Ã×õ ¯ýÛõ ±ý º¢ó¨¾¨Â
ÅóÐ Á¡ø ¦ºöÐ Á¡ý ±É§Å ŢƢòÐ
±ó¨¾Â¡÷ «Õû ±ó ¦¿È¢î ¦ºýȧ¾

1.5.154

±ýÚ º¡Ä×õ ¬üÈÄ÷" ±ýÛ¢÷
¿¢ýÈÐ ±íÌ ±É ¿¢ò¾¢Äô âñ Ó¨Ä
ÁýÈø Å¡÷ÌÆø Åﺢ¨Âò §¾ÎÅ¡ý
¦ºýÚ §¾Å ¬º¢Ã¢Â¨Éî §º÷ó¾ À¢ý.

1.5.155

¸¡Å¢ §¿÷ ÅÕõ ¸ñ½¢¨Â ¿ñÏÅ¡ý
¡ŧáÎõ ¯¨Ã¢ÂõÀ¡Ð þÕóÐ
"¬Å¢ ¿øÌÅ¡÷ ¬å¨Ã ¬ñ¼Å÷
âÅ¢ý Áí¨¸¨Âò ¾óÐ" ±Ûõ §À¡ú¾¢É¢ø .

1.5.156

¿¡ðÎ ¿øÄ¢¨º ¿¡ÅæÃý º¢ó¨¾
§Åð¼ Á¢ýÉ¢¨¼ þý «Ó¾ò¾¢¨Éì
¸¡ðÎÅý ¸¼¨Ä ¸¨¼ó¾Ð ±ýÀ §À¡ø
âðÎõ ²ú Àâò §¾§Ã¡ý ¸¼ø Ò¸.

1.5.157

±öÐ ¦Áý ¦À¨¼§Â¡Îõ þ¨Ã §¾÷óÐ ¯ñÎ
¦À¡ö¨¸Â¢ü À¸ø §À¡ì¸¢Â ÒûÇ¢Éõ
¨ÅÌ §ºì¨¸ ¸ñ §Áü¦ºÄ Åó¾Ð
¨ÀÔû Á¡¨Ä ¾Á¢§Â¡÷ ÒÉ¢ôÒÈ.

1.5.158

Àﺢý ¦Áø «Êô À¡¨ÅÂ÷ ¯ûÇÓõ
Åïº Á¡ì¸û ¾õ Åø Å¢¨ÉÔõ «Ãý
«ïÍ ±ØòÐõ ¯½Ã¡ «È¢Å¢§Ä¡÷
¦¿ïÍõ ±ýÉ þÕñ¼Ð ¿£ñ¼ Å¡ý.

1.5.159

37

306 "ÁÚÅ¢ø º¢ó¨¾ Åý¦¾¡ñ¼÷ ÅÕó¾¢É¡ø
þÚ ÁÕíÌÄ¡÷ìÌ Â¡÷ À¢¨ÆôÀ¡÷" ±ýÚ
¿Ú ÁÄ÷ì ¸íÌø ¿í¨¸ Óý ¦¸¡ñ¼ Òý
ÓÚÅø ±ýÉ Ó¸¢úò¾Ð ¦Åñ ¿¢Ä¡ .
307

308

309

310

311

312

313

314

315

1.5.160

«Ãó¨¾ ¦ºöÅ¡÷ìÌ «Øí¸¢ò ¾õ ¬Õ¢÷
ÅÃý ¨¸ ¾£ñ¼ ÁÄ÷ ÌÄÁ¡¾÷ §À¡ø
ÀÃó¾ ¦Åõ À¸ü¦¸¡ø¸¢ô ÀÉ¢ Á¾¢ì
¸Ãí¸û ¾£ñ¼ «Ä÷ó¾ ¸Â¢ÃÅõ.

1.5.161

§¾¡üÚõ Áý ¯Â¢÷¸ðÌ ±Ä¡õ àö¨Á§Â
º¡üÚõ þýÀÓõ ¾ñ¨ÁÔõ ¾óÐ §À¡ö
¬üÈ «ñ¼õ ±Ä¡õ ÀÃóÐ «ñ½ø ¦Åñ
¿£üÈ¢ý §À¦Ã¡Ç¢ §À¡ýÈÐ ¿£û ¿¢Ä¡.

1.5.162

Å¡Å¢ Òû¦Ç¡Ä¢ Á¡È¢Â Á¡¨Ä¢ø
¿¡ÅæÃÕõ ¿í¨¸ ÀèÅ¡õ
À¡¨Å ¾ó¾ À¼÷ ¦ÀÕí ¸¡¾Öõ
¬Å¢ Ýúó¾ ¾É¢¨ÁÔõ ¬Â¢É¡÷.

1.5.163

"¾ó¾¢Õì ¸ñ ±Ã¢¾ÆÄ¢ü ÀðÎ
¦Åó¾ ¸¡Áý ¦ÅÇ¢§Â ¯Õî ¦ºöÐ
ÅóÐ ±ý Óý ¿¢ýÚ Å¡Ç¢ ¦¾¡ÎôÀ§¾
±ó¨¾Â¡÷ «Õû þù Åñ½§Á¡?" ±ýÀ¡÷.

1.5.164

¬÷ò¾¢ ¸ñÎõ ±ý §Áø ¿¢ýÚ «Æø ¸¾¢÷
à÷ôÀ§¾! ±¨Éò ¦¾¡ñÎ ¦¸¡ñÎ ¬ñ¼Å÷
¿£÷ò ¾Ãí¸ ¦¿Îí ¸í¨¸ ¿£û ÓÊî
º¡òÐõ ¦Åñ Á¾¢ §À¡ýÈ¢¨Ä ¾ñ Á¾¢!.

1.5.165

"«ÎòÐ §Áý §Áø «¨ÄòÐ ±Øõ ¬Æ¢§Â
¾ÎòÐ Óý ±¨É ¬ñ¼Å÷ ¾¡õ ¯½ì
¸Îò¾ ¿ïÍý ¾Ãí¸ì ¸Ãí¸Ç¡ø
±ÎòÐ ¿£ðÎ ¿£ ±ý¨É þýÚ ±ý ¦ºÂ¡ö ?"

1.5.166

"À¢Èó¾Ð ±í¸û À¢Ã¡ý ÁÄÂòÐ þ¨¼î
º¢ÈóÐ «¨½ó¾Ð ¦¾öÅ ¿£÷ ¿¡ðÊÉ¢ø
ÒÈõ À¨½ò ¾¼õ ¦À¡í¸Æø Å£º¢¼
ÁÈõ À¢ýÈÐ ±í§¸¡? ¾Á¢ú Á¡Õ¾õ!"

1.5.167

þýÉ ¾ý¨Á À¢ýÛõ þÂõÒÅ¡ý
ÁýÛ ¸¡¾Äý ¬¸¢Â ÅûÇø À¡ø
¾ý «Õõ ¦ÀÈø ¦¿ïÍ ¾Âí¸ô §À¡õ
«ýÉõ «ýÉÅû ¦ºö¨¸ «¨ÈÌÅ¡õ.

1.5.168

¸Éí¦¸¡ñ¼ Á½¢ ¸ñ¼÷ ¸Æø
Å½í¸¢ì ¸½Å¨É Óý ¦ÀÚÅ¡û §À¡Ä
þÉí ¦¸¡ñ¼ §ºÊÂ÷¸û
Ò¨¼ ÝÆ ±öÐ ¦ÀÕí ¸¡¾§Ä¡Îõ

38

316

317

318

319

320

¾Éí ¦¸¡ñÎ ¾Ç÷ ÁÕíÌü
ÀèÅÔõ Åý¦¾¡ñ¼÷ À¡ø
¾É¢òÐî ¦ºýÈ ÁÉí¦¸¡ñÎ ÅÕõ ¦Àâ ÁÂø
¦¸¡ñÎ ¾ýÁ½¢Á¡Ç¢¨¸¨Âî º¡÷ó¾¡û.

1.5.169

º£ÈÊ §Áø áÒÃí¸û «È¢ó¾É
§À¡ø º¢È¢¾Ç§Å ´Ä¢ôÀ ÓýÉ÷
§Å¦È¡ÕÅ÷ ¯¼ý §Àº¡û ¦ÁøÄ
«Ê ´Ðí¸¢ Á¡Ç¢¨¸Â¢ý §ÁÄ¡ø
²È¢ Áø¾ò à½òÐ þÄíÌ Á½¢
§Å¾¢¨¸Â¢ø ¿Äí ¦¸¡û ¦À¡ü ¸¡ø
Á¡È¢ø ÁÄ÷î §ºì¨¸ Á¢¨º Á½¢ ¿¢Ä¡
ÓýÈ¢ø ÁÕí¸¢Õó¾¡û ÅóÐ.

1.5.170

«ùÅÇÅ¢ø «Õ¸¢Õó¾ §ºÊ¾¨É
Ó¸§¿¡ì¸¢ "¬å÷ ¬ñ¼
¨ÁÅ¢Ã× ¸ñ¼¡¨Ã ¿¡õ Ží¸ô
§À¡õ ÁÚ¦¸¾¢÷ Åó¾Åá÷?" ±ýÉ
"þù×ĸ¢ø «ó¾½Ã¡ö þÕÅ÷
§¾¦¼¡ÕÅ÷ ¾¡õ ±¾¢÷ ¿¢ýÚ ¬ñ¼
¨ºÅ Ó¾ø ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ ¾õÀ¢Ã¡ý
§¾¡ÆÉ¡÷ ¿õÀ¢" ±ýÈ¡û.

1.5.171

±ýÈרà §¸ð¼Ö§Á "±õ À¢Ã¡ý
¾Á§Ã§Â¡" ±ýÉ¡ ÓýÉõ
Åý ¦¾¡ñ¼÷ À¡ø ¨Åò¾ ÁÉì
¸¡¾ø «Ç× þýÈ¢ ÅÇ÷óÐ ¦À¡í¸
¿¢ýÈ ¿¢¨È ¿¡ñӾġí ̽í¸Ù¼ý
¿£í¸ ¯Â¢÷ ´ýÚõ ¾¡í¸¢
Á¢ý ¾ÂíÌ Ññ þ¨¼Â¡û ¦Åù×¢÷òÐ
¦Áø «¨½ §Áø Å£úó¾ §À¡Ð.

1.5.172

¬Ã ¿Úï §ºÚ ¬ðÊ «Õõ ÀÉ¢
¿£÷ ¿Úó¾¢Å¨Ä «ÕÌ Å£º¢
®Ã þÇó ¾Ç¢÷ìÌǢâ ÀÎòÐ Á¼Å¡÷
¦ºö¾ þ¨ÅÔõ ±øÄ¡õ
§ÀÃÆÄ¢ý ¦¿ö ¦º¡Ã¢ó¾¡ø ´ò¾É
ÁüÚ «¾ý Á£Ð ºÁ¢¨¾ ±ýÉ
Á¡ÃÛõ ¾ý ¦ÀÕï º¢¨Ä¢ý ÅÄ¢¸¡ðÊ
ÁÄ÷ Å¡Ç¢ ¦º¡Ã¢ó¾¡ý ÅóÐ.

1.5.173

ÁÄÃÁÇ¢ò Тø ¬üÈ¡û ÅÕõ
¦¾ýÈø ÁÕíÌ ¬üÈ¡û ÁíÌø Å¡É¢ø
¿¢Ä×Á¢Øõ ¾Æø ¬üÈ¡û ¿¢¨È ¬üÚõ
¦À¡¨È ¬üÈ¡ ¿£÷¨Á §Â¡Îõ
¸ÄÅ Á¢ø ±É ±ØóÐ ¸Õí
ÌÆÄ¢ý ÀÃÁ¡üÈ¡ì ¨¸Âû ¬¸¢
þÄÅ þ¾úî ¦ºóÐÅ÷ Å¡ö ¦¿¸¢úóÐ
¬üÈ¡¨Á¢ý ÅÈ¢§¾ þýÉ ¦º¡ýÉ¡û.

1.5.174

39
321 ¸ó¾õ ¸Áú ¦Áý ÌÆÄ£÷! þÐ ±ý?
¸¨Ä Å¡ñ Á¾¢Âõ ¸ÉøÅ¡ý ±¨É þî
ºó¾¢ý ¾Æ¨Äô ÀÉ¢ ¿£÷ «ÇÅ¢ò
¾¼×í ¦¸¡Ê£÷! ¾Å¢Ã£÷! ¾Å¢Ã£÷!
ÅóÐ þíÌ ¯Ä×õ ¿¢Ä×õ Å¢¨Ã¡÷
Á¨Ä¡ɢÄÓõ ±Ã¢Â¡ö ÅÕÁ¡ø
«ó¾ñ ÒÉÖõ «Ã×õ Å¢Ã×õ º¨¼Â¡ý
«Õû ¦ÀüÚ¨¼Â¡÷ «ÕÇ¡÷".
322

"ÒÄÕõ ÀÊ ÂýÈ¢ þæÅýÉÇ×õ;
¦À¡¨ÈÔõ ¿¢¨ÈÔõ þ¨ÈÔõ ¾Ã¢Â¡,
¯ÄÕõ ¾ÉÓõ ÁÉÓõ Å¢¨É§Âý
´Õ§Åý «Ç§Å¡? ¦ÀÕ Å¡úרã÷
ÀÄÕõ ÒâÔõ ÐÂ÷¾¡ý þЧš
À¨¼ Áý Á¾É¡÷ Ò¨¼ ¿¢ýÚ «¸Ä¡÷!
«ÄÕõ ¿¢Ä×õ ÁÄÕõ ÓÊ¡÷ «Õû
¦ÀüÚ ¯¨¼Â¡÷ «Å§Ã¡ «È¢Â¡÷

323 "§¾Õõ ¦¸¡ÊÔõ Á¢¨¼Ôõ ÁÚ¸¢ø
¾¢ÕÅ¡ åâ÷! ¿£§Ã «øÄ¡ø
¬¦Ãý ÐÂÃõ «È¢Å¡÷? «Ê§¸û
«Ê§Âý «ÂÕõ Àʧ¡ þо¡ý?
¿£Õõ À¢¨ÈÔõ ¦À¡È¢Å¡û «ÃÅ¢ý
¿¢¨ÃÔõ ¿¢¨Ã ¦Åñ¼¨Ä¢ý Ò¨¼§Â
°Õõ º¨¼Â£÷! Å¢¨¼§Áø ÅÕÅ£÷!
¯ÁÐ «ýÀ¢Ä÷ §À¡ø ¡§É¡ ¯Ú§Åý?
324

325

1.5.175

1.5.176

1.5.177

±ýÈ¢ýɦŠÀÄ×õ Ò¸Öõ þÕÇ¡÷
«Ç¸î ÍÕû µ¾¢¨ÂÔõ
Åý ¦¾¡ñ¼¨ÃÔõ ÀʧÁø Åà ÓýÒ
«ÕÙÅ¡ý «ÕÙõ Ũ¸Â¡÷ ¿¢¨ÉÅ¡÷
¦ºýÚ ¯õÀ÷¸Ùõ À½¢Ôõ ¦ºøÅò
¾¢ÕÅ¡å÷ Å¡ú ¦ÀÕÁ¡ý «Ê¸û
«ýÚ «íÌ «Å÷ Áý鬀 ¿£÷ ¦ºÔõ
±ýÚ «Ê¡÷ «È¢Ôõ ÀÊ¡ø «ÕÇ¢.

1.5.178

ÁýÛõ Ò¸ú ¿¡ÅÄ÷ §¸¡ý Á¸¢Æ
"Áí¨¸ À芾ý¨Éò ¾ó§¾¡õ
þýÉùŨ¸ ¿õ «Ê¡÷ «È¢Ôõ
Àʧ ¯¨Ã ¦ºö¾Éõ" ±ýÚ «ÕÇ¢ô
¦À¡ýÉ¢ý Òâ Òý º¨¼Âý Å¢¨¼Âý
¦À¡ÕÁ¡ ¸Ã¢Â¢ý ¯Ã¢¨Å Ò¨ÉÅ¡ý
«ýÉó ¿¨¼Â¡û ÀèÅìÌ "«½¢ÂÐ
¬åÃý À¡ø Á½õ" ±ýÚ «ÕÇ.

1.5.179

326 ¸¡Áò ÐÂâø ¸ÅøÅ¡÷ ¦¿ïº¢ü
¸¨Ã¢ø þÕÙõ ¸íÌø ¸Æ¢ §À¡õ
¡ÁòÐ þÕÙõ ÒÄÃì ¸¾¢§Ã¡ý
±Ø¸¡¨Ä¢ø ÅóÐ «Ê¡÷ ÜÊî
§ºÁò Ш½Â¡õ «Å÷ §À÷ «Õ¨Çò

40

327

328

329

330

331

332

333

334

335

¦¾¡Ø§¾ ¾¢Õ ¿¡ÅÄ÷ §¸¡ý Á¸¢Æò
¾¡Áì ÌÆÄ¡û ÀèŠÅШŠ¾Ì
¿£÷¨Á ¢ɡø ¿¢¸Æî ¦ºö¾¡÷.

1.5.180

¦¾ý ¿¡Åæ÷ ÁýÉý §¾Å÷ À¢Ã¡ý ¾¢ÕÅÕÇ¡ø
Á¢ýÉ¡Õí ¦¸¡Ê ÁÕíÌø À花Ûõ ¦ÁøÄ¢Âø ¾ý
¦À¡ý ¬Õõ  µí¸ø Ò½÷ Ìŧ¼ º¡÷Å¡¸ô
ÀýÉ¡Ùõ À¢ø §Â¡¸ ÀÃõÀ¨Ã¢ý Å¢ÕõÀ¢É¡÷.

1.5.181

¾ý¨É¡٨¼Â À¢Ã¡ý ºÃ½Ã Å¢ó¾ ÁÄ÷
¦ºýɢ¢Öõ º¢ó¨¾Â¢Öõ ÁÄ÷Å¢òÐò ¾¢Õô À¾¢¸õ
ÀýÛ ¾Á¢úò ¦¾¡¨¼ Á¡¨Ä ÀÄ º¡ò¾¢ô À花Ûõ
Á¢ýÉ¢¨¼Â¡û ¯¼ý ÜÊ Å¢¨Ç¡Êî ¦ºø¸¢ýÈ¡÷.

1.5.182

Á¡Ð ¯¼ý ܼ ¨Å¸¢ Á¡Ç¢¨¸ ÁÕíÌ §º¡¨Ä
§À¡¾Ä÷ Å¡Å¢ Á¡Î ¦ºö ÌýÈ¢ý Ò¨¼§Â¡÷ ¦¾üÈ¢î
º£¾Çò ¾ÃÇô Àó¾÷î ¦ºØó ¾Å¢º¢ þÆ¢óÐ ¾í¸û
¿¡¾÷ âí §¸¡Â¢ø ¿ñ½¢ì ÌõÀ¢Îõ Å¢ÕôÀ¡ø ¿õÀ¢.

1.5.183

«ó¾ÃòÐ «ÁÃ÷ §À¡üÚõ «½¢ ¸¢Ç÷ ¬¨¼ º¡ò¾¢î
ºó¾ÉòÐ «ÇÚ §¾¡öó¾ ÌíÌÁì ¸Ä¨Å º¡ò¾¢î
Íó¾Ãî ÍÆ¢Âï º¡ò¾¢î ͼ÷ Á½¢ì ¸Äý¸û º¡ò¾¢
þó¾¢Ãò ¾¢ÕÅ¢ý §ÁÄ¡õ ±Æ¢ø Á¢¸ Å¢Çí¸¢ò §¾¡ýÈ

1.5.184

¨¸Â¢É¢ü Ò¨É ¦À¡ü§¸¡Öõ ¸¡¾¢É¢ø þÄíÌ §¾¡Îõ
¦Áö¢ɢø ÐÅÙ áÖõ ¦¿üȢ¢ø Å¢ÇíÌõ ¿£Úõ
³ÂÛìÌ «ÆÌ þ¾¡õ ±ýÚ ¬Â¢¨Æ Á¸Ç¢÷ §À¡üÈî
¨ºÅ ¦Áöò ¾¢ÕÅ¢ý §¸¡Äõ ¾¨ÆôÀ Å£¾¢Â¢¨Éî º¡÷ó¾¡÷

1.5.185

"¿¡Åæ÷ Åó¾ ¨ºÅ ¿ü ¾Åì ¸Ç¢§È" ±ýÚõ
"§ÁÄÅ÷ ÒÃí¸û ¦ºüÈ Å¢¨¼ÂÅ÷ìÌ «ýÀ÷" ±ýÚõ
"¾¡Å¢ø º£÷ô ¦ÀÕ¨Á ¬å÷ Á¨ÈÂÅ÷ ¾¨ÄÅ" ±ýÚõ
§ÁÅ¢É÷ þÃñÎ À¡Öõ §ÅÚ §ÅÈ¡Âõ §À¡üÈ.

1.5.186

¨¸ì ¸¢¼¡ ÌÃíÌ §¸¡Æ¢ º¢Åø ¸×¾¡Ã¢ ÀüÈ¢ô
Àì¸õ Óý §À¡ÐÅ¡÷¸û À¢ø ¦Á¡Æ¢ À¢üÈ¢î ¦ºøÄ
Á¢ì¸ âõ À¢¼¨¸ ¦¸¡û§Å¡÷ Å¢¨Ã¨¼ô¨À§Â¡÷ ÝÆ
¨Áì¸Õí ¸ñ½¢É¡÷¸û ÁÚ¸ ¿£û ÁÚ¸¢ø Åó¾¡÷.

1.5.187

¦À¡Äí ¸Äô ÒÃÅ¢ Àñ½¢ô
§À¡ÐÅ¡÷ À¢ýÒ §À¡¾
þÄí¦¸¡Ç¢ ÅÄÂô ¦À¡ü§¾¡û
þ¨¼ þ¨¼Á¢¨¼óÐ ¦¾¡í¸ø
¿Äí ¸¢Ç÷ ¿£Æø ÝÆ ¿¡ýÁ¨È
ÓɢŧáÎõ
«Äí¸Äó §¾¡Ç¢É¡ý ÅóÐ
«¨½ó¾¡ý «ñ½ø §¸¡Â¢ø.

1.5.188

¸ñ Ѿø §¸¡Â¢ø §¾Å ¬º¢Ã¢Âý ¬õ ¸¡Å½òÐ
Å¢ñ½Å÷ ´Æ¢Â Áñ §Áø Á¢ì¸ º£÷ «Ê¡÷ ÜÊ

41

336

337

±ñ þÄ¡÷ þÕó¾ §À¡¾¢ø þÅ÷ìÌ Â¡ý «Ê§Âý ¬¸ô
ÀñÏ ¿¡û ±ó¿¡û ±ýÚ ÀÃÁ÷ ¾¡û ÀÃÅ¢î ¦ºýÈ¡÷.

1.5.189

"«ÊÂÅ÷ìÌ «ÊÂý ¬§Åý"
±ýÛõ ¬¾Ã× ÜÃì
¦¸¡Ê ¦¿Îõ ¦¸¡üÈ Å¡Â¢ø À½¢óÐ
¨¸ ÌÅ¢òÐô Ò측÷
¸Ê ¦¸¡ûâí ¦¸¡ý¨È §Åöó¾¡÷
«Å÷ìÌ ±¾¢÷ ¸¡½ì ¸¡ðÎõ
ÀÊ ±¾¢÷ §¾¡ýÈ¢ ¿¢ü¸ô À¡¾í¸û
À½¢óÐ âñÎ.

1.5.190

Áý ¦ÀÕó ¾¢ÕÁ¡ Á¨È ÅñÎ Ýúó(Ð)
«ýÀ÷ º¢ó¨¾ «Ä÷ó¾ ¦ºó ¾¡Á¨Ã
¿ý ¦ÀÕõ ÀÃÁ ¬Éó¾ ¿ý ÁÐ
±ý ¾ÃòÐõ «Ç¢òÐ ±¾¢÷ ¿¢ýÈÉ.

1.5.191

338 »¡Äõ ¯ö ¿¼õ ÁýÚû ¬ÊÉ;
¸¡Äý ¬Õ¢÷ Á¡Çì ¸Õò¾É;
Á¡¨Ä ¾¡ú ÌÆø Á¡Á¨Ä¡û ¦ºí ¨¸
º£Äõ ¬¸ ÅÕ¼î º¢Åó¾É.
339

340

341

342

343

344

1.5.192

¿£¾¢ Á¡¾Å÷ ¦¿ïº¢ø ¦À¡Ä¢ó¾É;
§Å¾¢ ¡¾Å÷ ¾õ¨Á §Å¾¢ôÀÉ;
§º¡¾¢Â¡ö ±Øï §º¡¾¢Ô𠧺¡¾¢Â ;
¬¾¢ Á¡ø «Âý ¸¡½¡ «ÇÅ¢É .

1.5.193

§Å¾õ ¬Ã½õ §Áø ¦¸¡ñÎ þÕó¾É;
§À¨¾§Âý ¦ºö À¢¨Æ ¦À¡ÚòÐ ¬ñ¼É;
²¾õ ¬É¨Å ¾£÷ì¸ þ¨ºó¾É;
â¾ ¿¡¾! ¿¢ý Òñ¼Ã£¸ô À¾õ .

1.5.194

þýÉÅ¡Ú ²òÐ ¿õÀ¢ì §¸Ú §ºÅ¸É¡÷ ¾¡Óõ
«ó ¿¢¨Ä «Å÷¾¡õ §ÅñÎõ «¾¨É§Â «ÕÇ §ÅñÊ
ÁýÛ º£÷ «Ê¡÷ ¾í¸û ÅÆ¢ò ¦¾¡ñ¨¼ ¯½Ã ¿ø¸¢ô
À¢ý¨ÉÔõ «Å÷¸û ¾í¸û ¦ÀÕ¨Á¨Â «ÕÇ¢î ¦ºöÅ¡÷.

1.5.195

"¦ÀÕ¨Á¡ø ¾õ¨Á ´ôÀ¡÷; §À½Ä¡ø ±õ¨Áô ¦ÀüÈ¡÷
´Õ¨Á¡ø ¯Ä¨¸ ¦ÅøÅ¡÷; °Éõ §Áø ´ýÚõ þøÄ¡÷;
«Õ¨Á¡õ ¿¢¨Ä¢ø ¿¢ýÈ¡÷; «ýÀ¢É¡ø þýÀõ ¬÷Å¡÷
þÕ¨ÁÔõ ¸¼óÐ ¿¢ýÈ¡÷; þŨà ¿£ «¨¼Å¡ö" ±ýÚ

1.5.196

¿¡¾É¡÷ «ÕÇ¢î ¦ºö ¿õÀ¢ ¬åÃ÷" ¿¡ý þíÌ
²¾ó ¾£÷ ¦¿È¢¨Âô ¦Àü§Èý" ±ý¦È¾¢÷ Å½í¸¢ô §À¡üÈ
" ¿£¾¢Â¡ø «Å÷¸û ¾õ¨Áô À½¢óÐ ¿£ ¿¢¨È ¦º¡ý Á¡¨Ä
§¸¡¾¢Ä¡ Å¡ö¨Á¡§Ä À¡"¦¼É «ñ½ø ÜÈ.

1.5.197

¾ý¨É ¬Ù¨¼Â ¿¡¾ý ¾¡ý «Õû ¦ºöÂì §¸ðÎî
¦ºýɢ¡ø Å½í¸¢ ¿¢ýÈ ¾¢ÕÓ¨ÉôÀ¡Ê ¿¡¼÷
"þýÉÅ¡Ú þýÉ ÀñÒ ±ýÚ ²òЧ¸ý «¾üÌ Â¡ý ¡÷

42

345

346

ÀýÛÀ¡ Á¡¨Ä À¡Îõ ÀÃ¢Í ±ÉìÌ «Õû ¦ºö" ±ýÉ.

1.5.198

¦¾¡ø¨Ä Á¡ø Ũà ÀÂó¾ àö ¬û ¾ý ¾¢Õô À¡¸ý
«øÄø ¾£÷óÐ ¯ÄÌ ¯ö Á¨È «Ç¢ò¾ ¾¢Õ š측ø
" ¾¢ø¨Ä Å¡ú «ó¾½÷ ¾õ «Ê¡÷ìÌõ «Ê§Âý" ±ýÚ
"±ø¨Ä¢ø Åñ Ҹơ¨Ã ±ÎòÐ þ¨ºôÀ¡ ¦Á¡Æ¢" ±ýÈ¡÷.

1.5.199

ÁýÛ º£÷ ÅÂø ¬å÷ ÁýÉŨà Åý ¦¾¡ñ¼÷
¦ºýÉ¢ÔÈ «Ê Å½í¸¢ò ¾¢ÕÅÕû §Áø ¦¸¡û ¦À¡Ø¾¢ø
ÓýÉõ Á¡ø «Âý «È¢Â¡ Ó¾øÅ÷ ¾¡õ ±ØóÐ «ÕÇ
«ó ¿¢¨Ä ¸ñÎ «ÊÂÅ÷ À¡ø º¡÷žÛìÌ «¨½¸¢ýÈ¡÷.

1.5.200

347

àÃò§¾ ¾¢Õì Üð¼õ ÀÄ Ó¨È¡ø ¦¾¡ØÐ «ýÒ
§ºÃò ¾¡úóÐ ±ØóÐ «ÕÌ ¦ºýÚ ±ö¾¢ ¿¢ýÚ «Æ¢Â¡
Å£Ãò¾¡÷ ±øÄ¡÷ìÌõ ¾É¢ò ¾É¢ §ÅÚ «Ê§Âý ±ýÚ
¬÷Åò¾¡ø ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼ò ¦¾¡¨¸ô À¾¢¸õ «Õû ¦ºöÅ¡÷. 1.5.201

348

¾õ ¦ÀÕÁ¡ý ¦¸¡Îò¾ ¦Á¡Æ¢ Ó¾ø ¬¸ò ¾Á¢ú Á¡¨Äî
¦ºõ ¦À¡ÕÇ¡ø ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼ò ¦¾¡¨¸ ¬É ¾¢Õô À¾¢¸õ
¯õÀ÷ À¢Ã¡ý ¾¡ý «ÕÙõ ¯½÷× ¦ÀÈ ¯Ä§¸ò¾
±õ ¦ÀÕÁ¡ý Åý ¦¾¡ñ¼÷ À¡Ê «Å÷ ±¾¢÷ À½¢ó¾¡÷.

1.5.202

¯õÀ÷ ¿¡Â¸÷ «Ê¡÷ §À÷ ¯Å¨¸ ¾¡õ ±ö¾
¿õÀ¢ ¬åÃ÷ ¾¢Õì Üð¼ò¾¢ý ¿ÎŨ½ó¾¡÷
¾õÀ¢Ã¡ý §¾¡Æ÷ «Å÷ ¾¡õ ¦Á¡Æ¢ó¾ ¾Á¢ú ӨȧÂ
±õÀ¢Ã¡ý ¾Á÷¸û ¾¢Õò ¦¾¡ñÎ ²ò¾ø ¯Ú¸¢ý§Èý.

1.5.203

349

¾¢ÕÁ¨Äî ºÕì¸õ ÓüÈ¢üÚ.
ºÕì¸õ ´ýÚìÌò ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ - 349
----------

43

2. ¾¢ø¨Ä Å¡ú «ó¾½÷ ºÕì¸õ
2. 1 ¾¢ø¨Ä Å¡ú «ó¾½÷ Òá½õ
¾¢ÕüÈõÀÄõ
350 ¬¾¢Â¡ö ¿Î×Á¡¸¢ «Ç× þÄ¡ «Ç×Á¡¸¢î
§º¡¾¢Â¡ö ¯½÷×Á¡¸¢ò §¾¡ýȢ ¦À¡ÕÙÁ¡¸¢ô
§À¾¢Â¡ ²¸õ ¬¸¢ô ¦ÀñÏÁ¡ö ¬Ïõ ¬¸¢ô
§À¡¾¢Â¡ ¿¢üÌõ ¾¢ø¨Äô ¦À¡Ð ¿¼õ §À¡üÈ¢ §À¡üÈ¢.
351

352

353

354

355

356

357

2.1.1

¸üÀ¨É ¸¼ó¾ §º¡¾¢ ¸Õ¨½§Â ¯ÕÅõ ¬¸¢
«üÒ¾ì §¸¡Äõ ¿£Ê «Õ Á¨Èî º¢Èò¾¢ý §ÁÄ¡õ
º¢üÀà Ţ§Â¡Áõ ¬Ìõ ¾¢Õî º¢üÈõÀÄòÐû ¿¢ýÚ
¦À¡üÒ¼ý ¿¼õ ¦ºö¸¢ýÈ âí ¸Æø §À¡üÈ¢ §À¡üÈ¢.

2.1.2

§À¡üÈ¢ ¿£û ¾¢ø¨Ä Å¡ú «ó¾½÷ ¾¢Èõ Ò¸Äø ¯ü§Èý
¿£üȢɡø ¿¢¨Èó¾ §¸¡Ä ¿¢Õò¾ÛìÌ ¯Ã¢Â ¦¾¡ñ¼¡õ
§À¡üȢɡ÷ ¦ÀÕ¨ÁìÌ ±ø¨Ä ¬Â¢É¡÷ §À½¢ Å¡Øõ
¬üȢɡ÷ ¦ÀÕÌõ «ýÀ¡ø «Êò¾Åõ ÒâóÐ Å¡úÅ¡÷.

2.1.3

¦À¡í¸¢Â ¾¢ÕÅ¢ø ¿£Îõ ¦À¡üÒ¨¼ô À½¢¸û ²ó¾¢
Áí¸Äò ¦¾¡Æ¢ø¸û ¦ºöÐ Á¨È¸Ç¡ø о¢òÐ ÁüÚõ
¾í¸ÙìÌ ²üÈ ÀñÀ¢ø ¾Õõ À½¢ò ¾¨Ä ¿¢ýÚ ¯öò§¾
«í¸½÷ §¸¡Â¢ø ¯ûÇ¡ «¸õ ÀÊò ¦¾¡ñÎ ¦ºöÅ¡÷.

2.1.4

ÅÕ Ó¨È ±Ã¢ ãýÚ µõÀ¢ ÁýÛ¢÷ «ÕÇ¡ø Áø¸
¾ÕÁ§Á ¦À¡ÕÇ¡ì ¦¸¡ñÎ ¾òÐÅ ¦¿È¢Â¢ø ¦ºøÖõ
«ÕÁ¨È ¿¡ý¸¢§É¡Î ¬Ú «í¸Óõ À¢ýÚ ÅøÄ¡÷
¾¢Õ ¿¼õ Òâš÷ìÌ ¬Ç¡õ ¾¢ÕŢɡø º¢Èó¾ º£Ã¡÷.

2.1.5

ÁÚŢġ ÁÃÀ¢ý ÅóÐ Á¡È¢Ä¡ ´Øì¸õ âñ¼¡÷
«Ú ¦¾¡Æ¢ø ¬ðº¢Â¡§Ä «Õí¸Ä¢ ¿£ì¸¢ ¯ûÇ¡÷
¯ÚÅÐ ¿£üÈ¢ý ¦ºøÅõ ±Éì ¦¸¡Ùõ ¯ûÇõ Á¢ì¸¡÷
¦ÀÚÅÐ º¢Åý À¡ø «ýÀ¡õ §ÀÚ ±Éô ¦ÀÕ¸¢ Å¡úÅ¡÷.

2.1.6

»¡É§Á Ӿġõ ¿¡ýÌõ
¿¨Å «Èò ¦¾Ã¢óÐ Á¢ì¸¡÷
¾¡ÉÓõ ¾ÅÓõ ÅøÄ¡÷
¾Ì¾¢Â¢ý À̾¢ º¡÷ó¾¡÷
°É§Áø ´ýÚõ þøÄ¡÷
¯Ä¦¸Ä¡õ Ò¸úóÐ §À¡üÚõ
Á¡ÉÓõ ¦À¡¨ÈÔõ ¾¡í¸¢
Á¨É «Èõ ÒâóÐ Å¡úÅ¡÷.

2.1.7

¦ºõ¨Á¡ø ¾½¢ó¾ º¢ó¨¾ò
¦¾öÅ §Å¾¢Â÷¸û ¬É¡÷

44

358

359

Óõ¨Á ¬Â¢ÃÅ÷ ¾¡í¸û
§À¡üÈ¢¼ Ó¾øÅÉ¡¨Ã
þõ¨Á§Â ¦ÀüÚ Å¡úÅ¡÷
þÉ¢ô ¦ÀÚõ §ÀÚ ´ýÚ þøÄ¡÷
¾õ¨Á§Â ¾ÁìÌ ´ôÀ¡É
¿¢¨Ä¨Á¡ø ¾¨Ä¨Á º¡÷ó¾¡÷.

2.1.8

þýÈ¢Å÷ ¦ÀÕ¨Á ±õÁ¡ø
þÂõÀÄ¡õ ±ø¨Äò¾¡§Á¡
¦¾ý ¾Á¢úô ÀÂÉ¡ö ¯ûÇ
¾¢Õò ¦¾¡ñ¼ò ¦¾¡¨¸ Óý À¡¼
«ýÚ Åý ¦¾¡ñ¼÷ ¾õ¨Á
«ÕǢ ¬å÷ «ñ½ø
Óý ¾¢Õ š측ø §¸¡ò¾
Ó¾ø ¦À¡Õû ¬É¡÷ ±ýÈ¡ø.

2.1.9

«¸ø þ¼òÐ ¯Â÷ó¾ ¾¢ø¨Ä
«ó¾½÷ «¸¢Äõ ±øÄ¡õ
Ò¸ú ¾¢Õ Á¨È§Â¡÷ ±ýÚõ
¦À¡Ð ¿¼õ §À¡üÈ¢ Å¡Æ
¿¢¸ú ¾¢Õ ¿£Ä ¸ñ¼ì
ÌÂÅÉ¡÷ ¿£Î Å¡ö¨Á
¾¢¸Øõ «ýÒ¨¼Â ¦¾¡ñ¼÷
¦ºö ¾Åõ ÜÈø ¯üÈ¡õ.

2.1.10

¾¢ÕüÈõÀÄõ
----------

2.2. ¾¢Õ¿£Ä¸ñ¼ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¾¢ÕüÈõÀÄõ
360

§Å¾¢Â÷ ¾¢ø¨Ä ãà÷ §Å𠧸¡Å÷ ÌÄòÐ Åó¾¡÷
Á¡¦¾¡Õ À¡¸õ §¿¡ì¸¢ ÁýÛ º¢üÈõÀÄò§¾
¬¾¢Ôõ ÓÊ×õ þøÄ¡ «üÒ¾ò ¾É¢ì ÜòÐ ¬Îõ
¿¡¾É¡÷ ¸Æø¸û Å¡ú¾¢ ÅÆ¢ÀÎõ ¿Äò¾¢ý Á¢ì¸¡÷.

361 ¦À¡ö ¸ÊóÐ «Èò¾¢ý Å¡úÅ¡÷
ÒÉü º¨¼ ÓÊ¡÷ìÌ «ýÀ÷
¦Áö «Ê¡÷ ¸ðÌ ¬É ¦ºÔõ Å¢ÕôÀ¢ø ¿¢ýÈ¡÷
¨Å¸õ §À¡üÚõ ¦ºö¨¸ Á¨É «Èõ ÒâóÐ Å¡úÅ¡÷
¨ºÅ ¦Áöò ¾¢ÕÅ¢ý º¡÷§Å ¦À¡Õû ±Éî º¡Õ ¿£Ã¡÷.
362

363

«ÇŢġ ÁÃÀ¢ý Å¡ú쨸 Áñ ¸Äõ «ÓÐìÌ ¬ì¸¢
ÅÇâÇõ ¾¢í¸û ¸ñ½¢ ÁýÚÇ¡÷ «Ê¡÷ìÌ ±ýÚõ
¯Ç Á¸¢ú º¢ÈôÀ¢ý Áø¸ µÎ «Ç¢òÐ ´ØÌõ ¿¡Ç¢ø
þǨÁ Á£Ð °Ã þýÀò ШÈ¢ɢø ±Ç¢Â÷ ¬É¡÷.
«Å÷ ¾õ ¸ñ Á¨ÉŢ¡Õõ «Õó¾¾¢ ¸üÀ¢ý Á¢ì¸¡÷

2.2.1

2.2.2

2.2.3

45

364

365

366

ÒÅÉí¸û ¯ö ³Â÷ ¦À¡íÌ ¿ïÍ ¯ñ½ ¡õ ¦ºö
¾Å ¿¢ýÚ «Îò¾Ð ±ýÉò ¾¨¸óÐ ¾¡ý ¾Ã¢ò¾Ð ±ýÚ
º¢Åý ±ó¨¾ ¸ñ¼õ ¾ý¨Éò ¾¢Õ ¿£Ä ¸ñ¼õ ±ýÀ¡÷.

2.2.4

¬É ¾õ §¸ûÅ÷ «í§¸¡÷ ÀÃò¨¾ À¡ø «¨½óÐ ¿ñ½
Á¡ÉÓý ¦À¡È¡Ð Åó¾ °¼Ä¡ø Á¨É¢ý Å¡ú쨸
²¨É ±øÄ¡ï ¦ºö§¾ ¯¼ý ¯¨È× þ¨ºÂ¡÷ ¬É¡÷
§¾ÉÄ÷ ¸ÁÄô §À¡¾¢ø ¾¢ÕÅ¢Ûõ ¯ÕÅõ Á¢ì¸¡÷.

2.2.5

ãñ¼ «ô ÒÄÅ¢ ¾£÷ì¸ «ýÀÉ¡÷ ÓýÒ ¦ºýÚ
âñ¼ÂíÌ þǦÁý º¡Âø ¦À¡ý ¦¸¡Ê «¨É¡÷ ¾õ¨Á
§ÅñÎÅ þÃóÐ ÜÈ¢ ¦ÁöÔÈ «¨½Ôõ §À¡¾¢ø
¾£ñÎÅ£÷ ¬Â¢ý ±õ¨Áò ¾¢Õ ¿£Ä ¸ñ¼õ ±ýÈ¡÷.

2.2.6

¬¾¢Â¡÷ ¿£Ä ¸ñ¼òÐ «Ç× ¾¡õ ¦¸¡ñ¼ ¬÷Åõ
§À¾¢Â¡ ¬¨½ §¸ð¼ ¦ÀâÂÅ÷ ¦ÀÂ÷óÐ ¿£í¸¢
²¾¢Ä¡÷ §À¡Ä §¿¡ì¸¢ ±õ¨Á ±ýȾɡø Áü¨È
Á¡¾Ã¡÷ ¾¨ÁÔõ ±ý ¾ý ÁÉò¾¢Ûõ ¾£ñ§¼ý ±ýÈ¡÷.

2.2.7

367 ¸üÒÚ Á¨ÉŢ¡Õõ ¸½ÅÉ¡÷ìÌ ¬É ±øÄ¡õ
¦À¡üÒÈ ¦Áö ¯È¡Áø ¦À¡ÕóÐÅ §À¡üÈ¢î ¦ºöÂ
þø ÒÈõÒ ´Æ¢Â¡Ð «í ¸ñ þÕÅÕõ §ÅÚ ¨Å¸¢
«ýÒÚ Ò½÷ þý¨Á «ÂÄȢ¡¨Á Å¡úó¾¡÷.

2.2.8

368 þǨÁ¢ý Á¢ìÌÇ¡÷¸û þÕÅÕõ «È¢Â ¿¢ýÈ
«ÇÅ¢ø º£÷ ¬¨½ §À¡üÈ¢ ¬ñθû ÀÄ×õ ¦ºøÄ
ÅÇ ÁÄ¢ þǨÁ ¿£í¸¢ ÅÊ×Ú ãôÒ ÅóÐ
¾Ç÷¦Å¡Î º¡öóÐõ «ýÒ ¾õÀ¢Ã¡ý ¾¢ÈòÐî º¡Â¡÷.

2.2.9

369

370

371

372

373

þó ¦¿È¢ ´ØÌõ ¿¡Ç¢ø ±Ã¢ ¾Ç÷ó¾Ð ±ýÉ ¿£ñ¼
Á¢ý¦É¡Ç¢÷ º¨¼§Â¡ý ¾¡Ûó ¦¾¡ñ¼¨Ã Å¢Çì¸í ¸¡½
¿ý¦ÉÈ¢ þÐÅ¡õ ±ýÚ »¡Äò¾¡÷ Å¢ÕõÀ¢ ¯öÔõ
«ó ¦¿È¢ ¸¡ðÎõ ¬üÈø «Õû º¢Å §Â¡¸¢ ¬¸¢.

2.2.10

¸£û ´Î §¸¡Å½õ º¡ò¾¢ì §¸Î þÄ¡
Å¡û ŢΠ¿£üÚ ´Ç¢ ÁÄ÷ó¾ §ÁÉ¢ ¦Áø
§¾¡¦Ç¡Î Á¡÷À¢¨¼ò ÐÅÙõ áÖ¼ý
¿£¦Ç¡Ç¢ ÅÇ÷ ¾¢Õ Óñ¼ ¦¿üÈ¢Ôõ .

2.2.11

¦¿Îï º¨¼ ¸Ãó¾¢¼ ¦¿È¢ò¾ Àõ¨ÀÔõ
Å¢Îí ¸¾¢÷ ÓÚÅø ¦Åñ½¢Ä×õ §ÁõÀ¼
þÎõ ÀÄ¢ô À¡ò¾¢Ãõ ²óÐ ¨¸Âáö
¿¼óÐ §Å𧸡Å÷ ¾õ Á¨É¢ø ¿ñ½¢É¡÷.

2.2.12

¿ñ½¢Â ¾Åî º¢Å §Â¡¸ ¿¡¾¨Ãì
¸ñÏÈ §¿¡ì¸¢Â ¸¡¾ø «ýÀ÷ ¾¡õ
Òñ½¢Âò ¦¾¡ñ¼Ã¡õ ±ýÚ §À¡üÈ¢ ¦ºöÐ
±ñ½¢Â Ũ¸Â¢É¡ø ±¾¢÷ ¦¸¡ñÎ ²ò¾¢É¡÷.

2.2.13

À¢¨È ÅÇ÷ º¨¼ ÓÊô À¢Ã¡¨Éò ¦¾¡ñ¼÷ ±ýÚ

46
¯¨È ¯Ç¢ø «¨½óÐ §À÷ ¯Å¨¸ Ü÷ó¾¢¼
ӨȨÁ¢ý ÅÆ¢ À¼ ¦Á¡Æ¢ó¾ ⨺¸û
¿¢¨È ¦ÀÕ Å¢Õô¦À¡Î ¦ºöÐ ¿¢ýÈ À¢ý.
374 ±õÀ¢Ã¡ý ¡ý ¦ºÔõ À½¢ ±Ð ±ýÈÉ÷
ÅõÒÄ¡ ÁÄ÷î º¨¼ ÅûÇø ¦¾¡ñ¼É¡÷
¯õÀ÷ ¿¡Â¸Ûõ þù§Å¡Î ¿¢ýÀ¡ø ¨ÅòÐ
¿õÀ¢ ¿£ ¾Õ¸ ¿¡õ §ÅñÎõ §À¡Ð ±ýÚ.
375

376

377

378

379

380

381

2.2.14

2.2.15

¾ý¨É ´ôÒ «Ã¢ÂÐ ¾ÄòÐò ¾ý ¯¨Æò
Ðýɢ ¡¨ÅÔõ àö¨Á ¦ºöÅÐ
¦À¡ýÉ¢Ûõ Á½¢Â¢Ûõ §À¡üÈ §ÅñÎÅÐ
þýÉ ¾ý¨ÁÂÐ þÐ Å¡íÌ ¿£ ±É.

2.2.16

¦¾¡ø¨Ä §Å𧸡Å÷ ¾õ ÌÄòÐû §¾¡ýÈ¢Â
ÁøÌ º£÷ò ¦¾¡ñ¼É¡÷ Å½í¸¢ Å¡í¸¢ì ¦¸¡ñÎ
´ø¨Ä¢ý Á¨É¢ø µ÷ ÁÕíÌ ¸¡ôÒÚõ
±ø¨Ä¢ø ¨ÅòÐ ÅóÐ þ¨È¨Â ±ö¾¢É¡÷.

2.2.17

¨Åò¾ À¢ý Á¨ÈÂÅ÷ ¬¸¢ ÅóÐ «Õû
¿¢ò¾É¡÷ ¿£í¸¢¼ ¿¢ýÈ ¦¾¡ñ¼Õõ
¯öòÐ ¯¼ý §À¡ö Å¢¨¼ ¦¸¡ñÎ Á£ñ¼É÷
«ò¾÷ ¾¡õ «õÀÄõ «¨½Â §ÁŢɡ÷.

2.2.18

º¡Ä ¿¡û ¸Æ¢ó¾ À¢ýÒ ¾¨ÄÅÉ¡÷ ¾¡õ Óý ¨Åò¾
§¸¡ÄÁ¡÷ µÎ ¾ý¨Éì ÌÈ¢ þ¼òÐ «¸Äô §À¡ì¸¢î
º£ÄÁ¡÷ ¦¸¡û¨¸ ±ýÚõ ¾¢ÕóÐ §Å𧸡Å÷ ¾õÀ¡ø
Å¡Ä¢ ¾¡õ ¿¢¨Ä¨Á ¸¡ð¼ ÓýÒ §À¡ø Á¨É¢ø Åó¾¡÷.

2.2.19

Åó¾ À¢ý ¦¾¡ñ¼É¡Õõ ±¾¢÷ ÅÆ¢ À¡Î ¦ºöÐ
º¢ó¨¾ ¦ºöÐ «ÕÇ¢ø ±í¸û ¦ºö¾Åõ ±ýÚ ¿¢üÀ
Óó¨¾ ¿¡û ¯ýÀ¡ø ¨Åò¾ ¦Áö¦Â¡Ç¢ Å¢ÇíÌõ µÎ
¾óÐ ¿¢ø ±ýÈ¡ý ±øÄ¡õ ¾¡ý ¨ÅòÐ Å¡í¸ ÅøÄ¡ý.

2.2.20

±ýÈÅ÷ Å¢¨ÃóÐ ÜÈ
þÕó¾Å÷ ®ó¾ µÎ
¦ºýÚ Óý ¦¸¡½÷Å¡ý
Ò측÷ ¸ñÊÄ÷ ¾¢¨¸òÐ §¿¡ì¸¢
¿¢ýÈÅ÷ ¾õ¨Áì §¸ð¼¡÷
§¾ÊÔõ ¸¡½¡÷ Á¡¨Â
´ýÚõ «íÌ «È¢ó¾¢Ä¡÷
¾¡õ ¯¨ÃôÀÐ ´ýÚ þýÈ¢ ¿¢ýÈ¡÷.

2.2.21

Á¨ÈÂÅý ¬¸¢ ¿¢ýÈ
Á¨ÄÁ¸û §¸ûÅý ¾¡Ûõ
¯¨È ¯Ç¢ø ÒìÌ ¿¢ýÈ
´Õ ¦ÀÕó ¦¾¡ñ¼÷ §¸ð¼
þ¨È¢ø þíÌ ±ö¾ô
Ò측ö ¾¡úò¾Ð ±ý ±ýÉ ÅóÐ
¸¨È Á¨È Á¢¼üȢɡ¨Éì

47
¨¸ ¦¾¡ØÐ ¯¨Ãì¸ø ¯üÈ¡÷.
380

383

384

385

386

2.2.22

þ¨Æ½¢ Óóáø Á¡÷À¢ý
±ó¨¾ ¿£÷ ¾óÐ §À¡É
Å¢¨Æ ¾Ìõ µÎ ¨Åò¾ §ÅÚ
þ¼õ §¾Êì ¸¡§½ý
À¨Æ ÁüÚ «¾É¢ø ¿øÄ
À¡ò¾¢Ãõ ¾ÕÅý ¦¸¡ñÎ þô
À¢¨Æ¢¨Éô ¦À¡Úì¸ §ÅñÎõ
¦ÀÕÁ ±ýÚ þ¨Èﺢ ¿¢ýÈ¡÷

2.2.23

¦ºýɢ¡ø Å½í¸¢ ¿¢ýÈ
¦¾¡ñ¼¨Ãî ¦ºÂ¢÷òÐ §¿¡ì¸¢
±ýɢР¦Á¡Æ¢ó¾Å¡ ¿£ ¡ý
¨Åò¾ Áñ µÎ «ýÈ¢ô
¦À¡ýɢɡø «¨ÁòÐò ¾ó¾¡ö
¬Â¢Ûí ¦¸¡û§Çý §À¡üÈ
Óý¨É ¿¡ý ¨Åò¾ µ§¼ ¦¸¡ñÎ
Å¡ ±ýÈ¡ý Óý§É¡ý.

2.2.24

§¸Î þÄ¡ô ¦Àâ§Â¡ö ±ýÀ¡ø
¨Åò¾Ð ¦¸Î¾Ä¡§Ä
¿¡ÊÔõ ¸¡§½ý §ÅÚ ¿øÄÐ
µ÷ µÎ º¡Ä
¿£Î ¦ºøÅÐ ¾¡ý ´ýÚ
¾Õ¸¢§Èý ±É×õ ¦¸¡ûÇ¡Ð
°Ê ¿¢ýÚ ¯¨Ãò¾Ð ±ý
¾ý ¯½÷× ±Ä¡õ ´Æ¢ò¾Ð ±ýÉ.

2.2.25

¬Å¦¾ý ¯ýÀ¡ø ¨Åò¾ «¨¼ì¸Äô
¦À¡Õ¨Ç ¦ÅªÅ¢ô
À¡Å¸õ ÀÄ×õ ¦ºöÐ ÀÆ¢ìÌ
¿£ ´ýÚõ ¿¡½¡ö
¡ÅÕõ ¸¡½ ¯ý¨É ŨÇòÐ
¿¡ý ¦¸¡ñ§¼ «ýÈ¢ô
§À¡ÅÐõ ¦ºö§Âý ±ýÈ¡ý
Òñ½¢Âô ¦À¡ÕÇ¡ö ¿¢ýÈ¡ý.

2.2.26

ÅÇò¾¢É¡ø Á¢ì¸ µÎ
¦ÅªÅ¢§Éý «ø§Äý ´ø¨Ä
¯Çò¾¢Ûõ ¸ÇŢġ¨ÁìÌ
±ý ¦ºö§¸ý ¯¨ÃÔõ ±ýÉ
¸ÇòÐ ¿ïÍ ´Ç¢òÐ ¿¢ýÈ¡ý
¸¡¾ø ¯ý Á¸¨Éô ÀüÈ¢ì
ÌÇò¾¢É¢ø ãú¸¢ô §À¡ ±ýÚ
«ÕǢɡý ¦¸¡Î¨Á þøÄ¡ý .

2.2.27

387 ³Â÷ ¿£÷ «ÕÇ¢î ¦ºö¾ Åñ½õ
¡ý ¦ºöžüÌô
¦À¡ö¢ø º£÷ô Ò¾øÅý þø¨Ä

48
±ý ¦ºö§¸ý Ò¸Öõ ±ýÉ
¨ÁÂÚ º¢ÈôÀ¢ý Á¢ì¸ Á¨ÉÂÅû
¾ý¨Éô ÀüÈ¢
¦Á¡ö «Ä÷ Å¡Å¢ ÒìÌ ãúÌÅ¡ö
±É ¦Á¡Æ¢ó¾¡÷.

2.2.28

¸í¨¸ ¿¾¢ ¸Ãó¾ º¨¼ ¸ÃóÐ «ÕÇ¢ ±¾¢÷ ¿¢ýÈ
¦Åí ¸ñ Å¢¨¼ÂÅ÷ «ÕÇ §Å𧸡Å÷ ¯¨Ã¦ºöÅ¡÷
±í¸Ç¢ø µ÷ ºÀ¾ò¾¡ø ¯¼ý ãú¸ þ¨º× þø¨Ä
¦À¡íÌ ÒÉø ¡ýãú¸¢ò ¾Õ¸¢ý§Èý §À¡Ðõ ±É.

2.2.29

¾ó¾Ð Óý ¾¡Ã¡§¾ ¦¸¡ûÇ¡¨ÁìÌ ¯ý Á¨ÉÅ¢
«ó ¾Ç¢÷î ¦ºí ¨¸ôÀüÈ¢ «¨Ä ÒÉÄ¢ø ãú¸¡§¾
º¢ó¨¾ ÅÄ¢òÐ þÕ츢ýÈ¡ö ¾¢ø¨Ä Å¡ú «ó¾½÷¸û
ÅóÐ þÕó¾ §À÷ «¨Å¢ø ÁýÛÅý ¡ý ±Éî ¦ºýÈ¡÷.

2.2.30

¿ø ´Øì¸õ ¾¨Ä ¿¢ýÈ¡÷ ¿¡ý Á¨È¢ý Ð¨È §À¡É¡÷
¾¢ø¨Ä Å¡ú «ó¾½÷¸û ÅóÐ þÕó¾ ¾¢Õó¾¨Å¢ø
±ø¨Ä þÄ¡ý Óý ¦ºøÄ þÕ󦾡ñ¼÷ «Å÷ ¾¡Óõ
ÁøÌ ¦ÀÕõ ¸¡¾Ä¢É¡ø ÅÆìÌ §ÁÄ¢ðÎ «¨½ó¾¡÷.

2.2.31

«ó¾½ý ¬õ ±ó¨¾ À¢Ã¡ý «Õ Á¨È§Â¡÷ Óý À¸÷Å¡ý
þó¾ §Å𧸡ÅýÀ¡ø ¡ý ¨Åò¾ À¡ò¾¢Ãò¨¾ò
¾óÐ ´Æ¢Â¡ý ¦¸Îò¾¡§Éø ¾ý Á¨ÉÅ¢ ¨¸ôÀüÈ¢
ÅóÐ ãú¸¢Ôõ ¾¡Ã¡ý ÅÄ¢ ¦ºö¸¢ýÈ¡ý ±ýÈ¡÷.

2.2.32

392 ¿¨È ¸ÁØõ º¨¼ ÓÊÔõ ¿¡ü§È¡Ùõ Óì ¸ñÏõ
¸¨È ÁÕ×õ ¾¢Õ Á¢¼Õõ ¸ÃóÐ «ÕÇ¢ ±ØóÐ «ÕÙõ
Á¨ÈÂÅý þò¾¢Èõ ¦Á¡Æ¢Â Á¡ Á¨È§Â¡÷ ¯¨Ã ¦ºöÅ¡÷
¿¢¨ÈÔ¨¼Â §Å𧸡Å÷ ¿£÷ ¦Á¡Æ¢Ôõ ÒÌó¾Ð ±É.

2.2.33

393 ¿£½¢¾¢Â¡õ þÐ ±ýÚ
¿¢ýÈ þÅ÷ ¾Õõ µÎ
§À½¢ ¿¡ý ¨Åò¾ þ¼õ
¦ÀÂ÷óÐ ¸Ãó¾Ð ¸¡§½ý
âñ «½¢ áø Á½¢ Á¡÷À£÷
ÒÌó¾ ÀÃ¢Í þÐ ±ýÚ
§º½¢¨¼Ôõ ¾£íÌ «¨¼Â¡ò
¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷ ¯¨Ã¦ºö¾¡÷.

2.2.34

388

389

390

391

394

395

¾¢Õר¼ «ó¾½¡Ç÷ ¦ºôÒÅ¡÷ ¾¢¸úó¾ ¿£üÈ¢ý
¯Õר¼ þÅ÷ ¾¡õ ¨Åò¾ µðʨÉì ¦¸¡Îò¾£÷ ¬É¡ø
¾ÕÁ¢Å÷ ÌÇò¾¢ø ãú¸¢ò ¾Õ¸ ±ýÚ ¯¨Ãò¾¡÷ ¬¸¢ø
ÁÕŢ Á¨ÉÅ¢¦Â¡Î ãú̾ø ÅÆ째 ±ýÈ¡÷.

2.2.35

«Õó ¾Åò ¦¾¡ñ¼÷ ¾¡Óõ «ó¾½÷ ¦Á¡Æ¢Âì §¸ðÎò
¾¢Õó¾¢Â Á¨ÉŢ¡¨Ãò ¾£ñ¼¡¨Á ¦ºôÀ Á¡ð¼¡÷
¦À¡Õó¾¢Â Ũ¸Â¡ø ãú¸¢ò ¾Õ¸¢ý§Èý §À¡Ðõ ±ýÚ
¦ÀÕó ¾Å ÓɢŧáÎõ ¦ÀÂ÷óÐ ¾õ Á¨É¨Âî º¡÷ó¾¡÷.

2.2.36

49
396

397

398

399

400

401

Á¨ÉŢ¡÷ ¾õ¨Áì ¦¸¡ñÎ Á¨Èî º¢Å §Â¡¸¢Â¡÷ Óý
º¢ÉÅ¢¨¼ô À¡¸÷ §Á×õ ¾¢ÕôÒÄ£î ÍÃòÐ ÓýÉ÷
¿¨É ÁÄ÷î §º¡¨Ä Å¡Å¢ ¿ñ½¢ò ¾õ ¯ñ¨Á ¸¡ôÀ¡÷
Ò¨É Á½¢ §ÅÏò ¾ñÊý þÕ ¾¨Ä À¢ÊòÐô Ò측÷.

2.2.37

¾ñÊÕ ¾¨ÄÔõ ÀüÈ¢ô ÒÌõ «Å÷ ¾õ¨Á §¿¡ì¸¢
¦Åñ ¾¢Õ ¿£üÚ Óñ¼ §Å¾¢Â÷ Á¡¨¾ò ¾£ñÊì
¦¸¡ñÎ ¯¼ý ãú¸£÷ ±ýÉì ܼ¡¨Á À¡§Ã¡÷ §¸ð¸ô
ÀñÎ ¾õ ¦ºö¨¸ ¦º¡øÄ¢ ãú¸¢É¡÷ ÀØÐ þÄ¡¾¡÷.

2.2.38

šŢ¢ý ãú¸¢ ²Úõ ¸½ÅÕõ Á¨ÉÅ¢ ¡Õõ
§ÁŢ ãôÒ ¿£í¸¢ Å¢ÕôÒÚõ þǨÁ ¦ÀüÚò
§¾ÅÕõ ÓÉ¢Å÷ ¾¡Óõ º¢Èô¦À¡Î ¦À¡Æ¢Ôó ¦¾öÅô
âÅ¢ý Á¡ Á¨Æ¢ý Á£Ç ãúÌÅ¡÷ §À¡ýÚ §¾¡ýÈ.

2.2.39

«ó¿¢¨Ä «Å¨Ãì ¸¡Ïõ «¾¢ºÂõ ¸ñ¼¡÷ ±øÄ¡õ
Óý¿¢¨Ä ¿¢ýÈ §Å¾ Ó¾ø ŨÃì ¸ñ¼¡÷ þø¨Ä
þó¿¢¨Ä þÕó¾ Åñ½õ ±ý ±É ÁÕñÎ ¿¢ýÈ¡÷
Ðýɢ ŢÍõÀ¢ý °Î Ш½Ô¼ý Å¢¨¼ §Áø ¦¸¡ñ¼¡÷.

2.2.40

¸ñ¼É÷ ¨¸¸Ç¡Ãò ¦¾¡Ø¾É÷ ¸Äó¾ ¸¡¾ø
«ñ¼Õõ ²ò¾¢É¡÷¸û «ýÀ÷¾õ ¦ÀÕ¨Á §¿¡ì¸¢
Å¢ñ¼Õõ ¦À¡Ä¢× ¸¡ðÊ Å¢¨¼Â¢ý §Áø ÅÕÅ¡÷ ¾õ¨Áò
¦¾¡ñ¼Õõ Á¨ÉŢ¡Õõ ¦¾¡ØÐ ¯¼ý §À¡üÈ¢ ¿¢ýÈ¡÷.

2.2.41

ÁýÚ§Ç ¾¢Õì ÜòÐ ¬Ê «ÊÂÅ÷ Á¨É¸û §¾¡Úõ
¦ºýÈÅ÷ ¿¢¨Ä¨Á ¸¡ðÎõ §¾Å÷¸û §¾Å÷ ¾¡Óõ
¦ÅýÈ ³õ ÒÄÉ¡ø Á¢ì¸£÷ Å¢ÕôÒ¼ý þÕì¸ ¿õÀ¡ø
±ýÚõ þù þǨÁ ¿£í¸¡Ð ±ýÚ ±ØóÐ «ÕǢɡ§Ã.

2.2.42

402 Å¢ÈÖ¨¼ò ¦¾¡ñ¼É¡Õõ
¦Åñ½¨¸î ¦ºùÅ¡ö ¦Áý §¾¡û
«Èø þÂø Üó¾ø ¬Ç¡õ
Á¨ÉÅ¢Ôõ «ÕÇ¢ý ¬÷ó¾
¾¢ÈÖ¨¼î ¦ºö¨¸ ¦ºöÐ
º¢Å§Ä¡¸õ «¾¨É ±ö¾¢ô
¦ÀÈø «Õõ þǨÁ ¦ÀüÚô
§À÷ þýÀõ ¯üÈ¡÷ «ý§È
403

«Âø «È¢Â¡¾ Åñ½õ
«ñ½Ä¡÷ ¬¨½ ¯öò¾
ÁÂÄ¢ø º£÷ò ¦¾¡ñ¼É¡¨Ã
¡ý «È¢Å¨¸Â¡ø Å¡úò¾¢ô
ÒÂø ÅÇ÷ Á¡¼õ ¿£Îõ âõÒ¸¡÷
Ž¢¸÷ ¦À¡ö¢ø
¦ºÂø þÂü À¨¸Â¡÷ ¦ºö¾
¾¢Õò ¦¾¡ñÎ ¦ºôÀø ¯ü§Èý.
¾¢ÕüÈõÀÄõ

----------

2.2.43

2.2.44

50

2.3 þÂüÀ¨¸ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¾¢ÕüÈõÀÄõ
404

405

¦ºýÉ¢ ¦Åñ̨¼ ¿£Î «¿À¡Âý
¾¢Õì ÌÄõ Ò¸ú ¦ÀÕ츢 º¢ÈôÀ¢ý
ÁýÛ ¦¾¡ø Ò¸ú ÁÕ¾ ¿£÷ ¿¡ðÎ
ÅÂø ÅÇõ ¾Ã þÂøÀ¢É¢ø «Ç¢òÐô
¦À¡ýÉ¢ ¿ø ¿¾¢ Á¢ì¸ ¿£÷ À¡öóÐ
ҽâ ¾ý¨ÉÔõ ÒÉ¢¾ Á¡ìÌŧ¾¡÷
¿ý¦ÉÎõ ¦ÀÕõ ¾£÷ò¾ ÓýÛ¨¼Â
¿Äõ º¢Èó¾Ð ÅÇõ Ò¸¡÷ ¿¸Ãõ.

2.3.1

«ì ÌÄô À¾¢ì ÌÊ Ó¾ø Ž¢¸÷
«ÇÅ¢ø ¦ºøÅòÐ ÅǨÁ¢ý «¨Áó¾¡÷
¦ºì¸÷ ¦Åñ À¢¨Èî º¨¼ÂÅ÷
«Ê¨Áò ¾¢Èò¾¢ý Á¢ì¸Å÷ Á¨Èî º¢ÄõÀÊ¡÷
Á¢ì¸ º£÷ «Ê¡÷¸û ¡÷ ±É¢Ûõ
§ÅñÎõ ¡¨ÅÔõ þø¨Ä ±ýÉ¡§¾
þì ¸¼ø ÀÊ ¿¢¸Æ Óý ¦¸¡ÎìÌõ
þÂøÀ¢ý ¿¢ýÈÅ÷ ¯ÄÌ þÂü À¨¸Â¡÷.

2.3.2

406 ¬Ú ÝÊ ³Â÷ ¦Áö «Ê¨Á
«ÇŢġ¾ µ÷ ¯Çõ ¿¢¨È «ÕÇ¡ø
¿£Ú §º÷ ¾¢Õ §Áɢ¡÷ ÁÉòÐ
¿¢¨Éò¾ ¡¨ÅÔõ Å¢¨ÉôÀ¼ ÓÊòÐ
Á¡Ú þÄ¡¾ ¿ý¦ÉȢ¢ɢø Å¢ÇíÌõ
Á¨É «Èõ Òâ Á¸¢ú¢ý Åó¾
§À¦ÈÄ¡õ «Å÷ ²Å¢É ¦ºöÔõ
¦ÀÕ¨Á§Â ±Éô §À½¢ Å¡ú ¿¡Ç¢ø.

2.3.3

407 ¬Ôõ Ññ ¦À¡Õû ¬¸¢Ôõ ¦ÅÇ¢§Â
«õÀÄòÐû ¿¢ýÚ ¬ÎÅ¡÷ ¯õÀ÷
¿¡Â¸¢ìÌõ «·Ð «È¢Â§Å¡ À¢Ã¢Â¡
¿í¨¸¾¡ý «È¢Â¡¨Á§Â¡ «È¢§Â¡õ
à ¿£Ú ¦À¡ý §Áɢ¢ø Å¢Çí¸ò
à÷ò¾ §Å¼Óõ §¾¡ýÈ §Å¾¢Âáö
Á¡Â Åñ½§Á ¦¸¡ñÎ ¾õ ¦¾¡ñ¼÷
Á¡È¡¾ Åñ½Óõ ¸¡ðÎÅ¡ý Åó¾¡÷.

2.3.4

408 ÅóÐ ¾ñÒ¸¡÷ Ž¢¸÷ ¾õ ÁÚ¸¢ý
ÁÕíÌ þÂü À¨¸Â¡÷ Á¨É ÒÌó¾
±ó¨¾ ±õÀ¢Ã¡ý «ÊÂÅ÷ «¨½ó¾¡÷
±ýÚ ¿¢ýȧ¾¡÷ þýÀ ¬¾ÃÅ¡ø
º¢ó¨¾ «ý¦À¡Î ¦ºýÚ ±¾¢÷ Å½í¸¢î
º¢ÈôÀ¢ý Á¢ì¸ «÷ɸû Óý ¦ºöÐ
Óó¨¾ ±õ ¦ÀÕõ ¾Åò¾¢É¡¦Äý§¸¡
ÓÉ¢Å÷ þíÌ ±ØóÐ «ÕÇ¢ÂÐ ±ýÈ¡÷.

2.3.5

51
409

410

411

412

413

414

±ýÚ ÜȢ þÂüÀ¨¸Â¡÷ Óý
±ö¾¢ ¿¢ýÈ «ì ¨¸¾Å Á¨È§Â¡÷
¦¸¡ýÈ Å¡÷º¨¼Â¡÷ «Ê¡÷¸û
ÌÈ¢òÐ §ÅñÊÉ Ì½õ ±Éì ¦¸¡ñ§¼
´ýÚõ ¿£÷ ±¾¢÷ ÁÈ¡Ð ¯ÅóÐ
«Ç¢ìÌõ ¯ñ¨Á §¸ðÎ Ñõ À¡¦Ä¡ýÚ §ÅñÊ
þýÚ ¿¡ý þíÌ Åó¾Éý «¾ÛìÌ
þ¨ºÂÄ¡õ ±É¢ø þÂõÀÄ¡õ ±ýÈ¡÷.

2.3.6

±ýÉ «ùרà §¸ðÎ þÂüÀ¨¸Â¡÷
¡Ðõ ´ýÚõ ±ý Àì¸ø ¯ñ¼¡¸¢ø
«ýÉÐ ±õÀ¢Ã¡ý «ÊÂÅ÷ ¯¨¼¨Á
³Âõ þø¨Ä ¿£÷ «Õû ¦ºÔõ ±ýÉ
ÁýÛ ¸¡¾ø ¯ý Á¨ÉÅ¢¨Â §ÅñÊ
Åó¾Ð þíÌ ±É «í¸½÷ ±¾¢§Ã
¦º¡ýÉ §À¡¾¢Öõ Óý¨É¢ý Á¸¢úóÐ
à ¦¾¡ñ¼É¡÷ ¦¾¡ØÐ ¯¨Ã ¦ºöÅ¡÷.

2.3.7

þÐ ±ÉìÌ ÓýÒ ¯ûǧ¾ §ÅñÊ
±õ À¢Ã¡ý ¦ºö¾ §ÀÚ ±ÉìÌ ±ýÉ¡ì
¸Ð¦ÁÉî ¦ºýÚ ¾õ Á¨ÉÅ¡ú
Å¡ú쨸 ¸üÀ¢ý §ÁõÀÎ ¸¡¾Ä¢ ¡¨Ã
Å¢¾¢ Á½ì ÌÄ Á¼ó¨¾ þýÚ¨É
þõ ¦Áöò ¾Å÷ìÌ ¿¡ý ¦¸¡Îò¾Éý ±ýÉ
ÁÐ ÁÄ÷ì ÌÆÄ¡û Á¨ÉŢ¡÷ ¸Äí¸¢
ÁÉõ ¦¾Ç¢ó¾ À¢ý ÁüÚ þÐ ¦Á¡Æ¢Å¡÷.

2.3.8

þýÚ ¿£÷ ±ÉìÌ «Õû ¦ºö¾Ð
þЧÅø ±É ¯Â¢÷ìÌ ´Õ ¿¡¾ ¿£÷ ¯¨Ãò¾Ð
´ý¨È ¿¡ý ¦ºÔõ «ò¾¨É «øÄ¡ø
¯Ã¢¨Á §ÅÚ ¯Ç§¾¡ ±ÉìÌ ±ýÚ
¾ý ¾É¢ô¦ÀÕí ¸½Å¨Ã Ží¸ò
¾¡úóÐ ¦¾¡ñ¼É¡÷ ¾¡õ ±¾¢÷ Ží¸
¦ºýÚ Á¡¾Åý §ºÅÊ À½¢óÐ
¾¢¨¸òÐ ¿¢ýÈÉû ¾¢ÕÅ¢Ûõ ¦Àâ¡û .

2.3.9

Á¡Ð ¾ý¨É Óý ¦¸¡Îò¾ Á¡¾Å÷
¾¡õ ÁÉõ Á¸¢úóÐ §À÷ ¯Å¨¸Â¢ý ÁÄ÷ó§¾
¡Р¿¡ý þÉ¢î ¦ºö À½¢ ±ý§È
þ¨Èﺢ ¿¢ýÈÅ÷ ¾õ ±¾¢÷ §¿¡ì¸¢
º¡¾¢ §Å¾¢Â÷ ¬¸¢Â ¾¨ÄÅ÷ ¨¾Âø
¾ý¨É ¡ý ¾É¢ì ¦¸¡Î §À¡¸ì
¸¡¾ø §ÁŢ ÍüÈÓõ À¾¢Ôõ ¸¼ì¸
¿£ Ш½ §À¡Ð¸ ±ýÈ¡÷.

2.3.10

±ýÚ «Å÷ «ÕÇ¢î ¦ºö ¡§É Óý ¦ºö Ìü§ÈÅø
´ýÈ¢ÂÐ ¾ý¨É ±ý¨É ¯¨¼ÂÅ÷ «ÕÇ¢î ¦ºöÂ
¿¢ýÈÐ À¢¨Æ¡õ ±ýÚ ¿¢¨ÉóÐ §ÅÚ þ¼òÐô ÒìÌô
¦À¡ý ¾¢¸ú «Ú¨Å º¡ò¾¢ âí¸îÍô ¦À¡Ä¢Â ţ츢 .

2.3.11

52
415

416

417

418

419

420

421

Å¡¦Ç¡Î ÀĨ¸ ²ó¾¢ ÅóÐ ±¾¢÷ Å½í¸¢ Á¢ì¸
¬Çâ ²Ú §À¡øÅ¡÷ «Å¨Ã Óý §À¡ì¸¢ô À¢ý§É
§¾¡Ç¢¨½ Ш½§Â ¬¸ô §À¡Â¢É¡÷ Ðýɢɡ¨Ã
¿£Ç¢¨¼ô À¼ Óý ÜÊ ¿¢Äò¾¢¨¼ Å£úò¾ §¿÷Å¡÷.

2.3.12

Á¨ÉŢ¡÷ ÍüÈò¾¡Õõ
ÅûÇÄ¡÷ ÍüÈò¾¡Õõ
þ¨ÉÂÐ ´ýÈ¢ ¡§Ã ¦ºö¾¡÷
þÂüÀ¨¸ À¢ò¾ý ¬É¡ø
Ò¨É þ¨Æ ¾ý¨Éì ¦¸¡ñÎ
§À¡Å¾¡õ ´ÕÅý ±ýÚ
Ð¨É ¦ÀÕõ ÀÆ¢¨Â Á£ðÀ¡ý
¦¾¡¼÷žüÌ ±ØóÐ ÝúÅ¡÷

2.3.13

§Å¦Ä¡Î Å¢øÖõ Å¡Ùõ
Í⨸Ôõ ±ÎòÐ Á¢ì¸
¸¡¦ÄÉ Å¢¨ºÂ¢ø ¦ºýÚ
¸Ê¿¸÷ ÒÈòÐô §À¡¸¢ô
À¡Ä¢Õ ÁÕíÌõ ®ñÊô ÀÃó¾
¬÷Åõ ¦À¡í¸
Á¡ø ¸¼ø ¸¢Ç÷ó¾Ð ±ýÉ ÅóÐ
±¾¢÷ ŨÇòÐì ¦¸¡ñ¼¡÷.

2.3.14

ÅÆ¢ Å¢Îõ Ш½ À¢ý §À¡¾
ÅÆ¢òШ½ ¬¸¢ ¯ûÇ¡÷
¸Æ¢ ¦ÀÕõ ¸¡¾ø ¸¡ðÊì ¸¡Ã¢¨¸
¯¼ý §À¡õ §À¡¾¢ø
«Æ¢¾¸ý §À¡§¸ø ®ñ¼ù
ÅÕí ÌÄì ¦¸¡Ê¨Â Å¢ðÎô
ÀƢŢ¼ ¿£ §À¡ ±ýÚ À¸÷óÐ
±¾¢÷ ¿¢ÃóÐ Åó¾¡÷.

2.3.15

Á¨È ÓÉ¢ «ïº¢É¡ý §À¡ø
Á¡¾¢¨Éô À¡÷ì¸ Á¡Ðõ
þ¨ÈÅ§É «ïº §Åñ¼¡õ
þÂüÀ¨¸ ¦ÅøÖõ ±ýÉ
«¨È ¸Æø «ñ½ø §¸Ç¡
«Ê§Éý «Å¨Ã ±øÄ¡õ
¾¨È þ¨¼ô ÀÎòи¢ý§Èý
¾Ç÷óÐ «Õû ¦ºö§Âø ±ýÚ.

2.3.16

¦ÀÕ Å¢Èø ¬Ç¢ ±ýÉô À¢ÈíÌ ±Ã¢ º¢¾È §¿¡ì¸¢ô
ÀâÀÅô ÀðÎ Åó¾ À¼÷ ¦ÀÕï ÍüÈò ¾¡¨Ã
´ÕÅÕõ ±¾¢÷ ¿¢øÄ¡§Á µÊô §À¡öô À¢¨ÆÔõ «ý§Èø
±Ã¢ ͼ÷ Å¡Ç¢ø ÜÈ¡öò ÐÊ츢ýÈ£÷ ±ýÚ §¿÷ó¾¡÷.

2.3.17

²¼! ¿£ ±ý ¦ºö¾¡Â¡ø? þò¾¢Èõ þÂõÒ ¸¢ýÈ¡ö
¿¡ÎÚ ÀÆ¢Ôõ ´ýÉ¡÷ ¿¨¸¨ÂÔõ ¿¡½¡ö þýÚ
À¡¼Åõ ¯¨ÃôÀÐ ¯ýÈý Á¨ÉÅ¢¨Âô ÀÉÅüÌ ®ó§¾¡
ܼ§Å ÁÊÅÐ «ýÈ¢ì ¦¸¡Îì¸ Â¡õ µð§¼¡õ ±ýÈ¡÷.

2.3.18

53

422

423

424

425

426

427

428

429

ÁüÈÅ÷ ¦º¡ýÉ Á¡üÈõ §¸ð¼Öõ ÁÉò¾¢ý Åó¾
¦ºüÈ Óý ¦À¡í¸ ¯í¸û ¯¼ø н¢ ±íÌõ º¢ó¾¢
ÓüÚ Ñõ ¯Â¢¨Ã ±øÄ¡õ Ó¾ø Å¢ÍõÒ ²üÈ¢ì ¦¸¡ñÎ
¿üÈÅ÷ ¾õ¨Áô §À¡¸ ŢΧÅý ±ýÚ ±Øó¾¡÷ ¿ø§Ä¡÷.

2.3.19

§¿÷ó¾Å÷ ±¾¢÷ó¾ §À¡Ð
¿¢¨Èó¾ «î ÍüÈò¾¡Õõ
º¡÷ó¾Å÷ ¾õ Óý ¦ºøÄ¡÷
¨¾Â¨Äì ¦¸¡ñÎ ¦ÀüÈõ
°÷ó¾Å÷ ÀʧÁü ¦ºøÄ ¯üÚ
±¾¢÷ ¯¼ýÚ ¦À¡í¸¢
¬÷ó¾ ¦Åï º¢Éò¾¡ø §Áø ¦ºýÚ
«¼÷óÐ ±¾¢÷ ¾Îò¾¡÷ («ý§È.

2.3.20

¦ºýÚ «Å÷ ¾Îò¾ §À¡¾¢ø þÂüÀ¨¸Â¡÷ Óý º£È¢
ÅýÚ¨½ Å¡§Ç ¡¸î º¡Ã¢¨¸ Á¡È¢ ÅóÐ
ÐýÈ¢É÷ §¾¡Ùõ ¾¡Ùõ ¾¨Ä¸Ùõ н¢òРţúòÐ
¦ÅýÈÎ ÒÄ¢§ÂÚ «ýÉ «Á÷ Å¢¨Ç¡ðÊø Á¢ì¸¡÷.

2.3.21

ãñÎ Óý ÀÄáö Åó¾¡÷ ¾É¢ ÅóÐ ÓðÊÉ¡÷¸û
§ÅñÊ ¾¢¨º¸û §¾¡Úõ §ÅÚ §ÅÚ «Á÷ ¦ºö §À¡ú¾¢ø
¬ñ¼¨¸ Å£Ã÷ ¾¡§Á «¨ÉÅ÷ìÌõ «¨ÉÅ÷ ¬¸¢ì
¸¡ñ¼Ì Å¢¨ºÂ¢ø À¡öóÐ ¸ÄóÐ Óý н¢òРţúò¾¡÷.

2.3.22

¦º¡Ã¢ó¾É ̼ø¸û ±íÌõ н¢ó¾É ¯¼ø¸û ±íÌõ
Ţâó¾É ¾¨Ä¸û ±íÌõ Á¢¨¼ó¾É ¸ØÌõ ±íÌõ
±Ã¢ó¾É ŢƢ¸û ±íÌõ ±¾¢÷ôÀÅ÷ ´ÕÅ÷ þýÈ¢ò
¾¢Ã¢ó¾É÷ ¸ÇÉ¢ø ±íÌõ º¢Åý ¸Æø Ò¨Éó¾ Å£Ã÷.

2.3.23

Á¡¼¨Ä ÌÕ¾¢ ¦À¡í¸ ÁÊó¾ ¦ºí ¸Çò¾¢ý ¿¢ýÚõ
¬ÎÚ ¦ºÂÄ¢ý Åó¾ ¸¢¨Ç»§Ã¡Î «¨½ó¾¡÷ ¾õÁ¢ø
µÊÉ¡÷ ¯ûÇ¡÷ ¯öó¾¡÷ ´Æ¢ó¾Å÷ ´Æ¢ó§¾ Á¡ñ¼¡÷
¿£Ê šÙõ ¾¡Óõ ¿¢ýÈÅ÷ ¾¡§Á ¿¢ýÈ¡÷.

2.3.24

¾¢Õר¼ Á¨ÉŢ¡¨Ãì ¦¸¡ÎòÐ þ¨¼î ¦ºÚòÐ ÓýÒ
ÅÕ ¦ÀÕõ ÍüÈõ ±øÄ¡õ šǢɡø н¢òÐ Á¡ðÊ
«ÕÁ¨È ÓÉ¢¨Â §¿¡ì¸¢ «Ê¸û ¿£÷ «ïº¡ Åñ½õ
¦À¡ÕÅÕí ¸¡Éõ ¿£í¸ Å¢ÎÅý ±ýÚ ¯¼§É §À¡ó¾¡÷.

2.3.25

þÕÅáø «È¢Â ´ñ½¡
´ÕÅ÷ À¢ý ¦ºøÖõ ²¨Æ
¦À¡Õ ¾¢Èø Å£Ã÷ À¢ýÒ
§À¡¸ Óý §À¡Ìõ §À¡¾¢ø
«ÕÁ¨È ÓÉ¢Åý º¡ö측Î
«¾ý ÁÕíÌ «¨½Â §ÁÅ¢ò
¾¢Õ ÁÄ¢ §¾¡Ç¢É¡¨É
Á£û ±Éî ¦ºôÀ¢É¡§É .

2.3.26

54
430

431

432

¾Å ÓÉ¢ ¾ý¨É Á£Çî
¦º¡ýÉ À¢ý ¾¨Ä¡ø ¬Ã
«Åý ÁÄ÷ô À¾í¸û ÝÊ
«ïºÄ¢ ÜôÀ¢ ¿¢ýÚ
ÒÅÉõ ãýÚ ¯ö Åó¾ âÍÃý
¾ý¨É ²ò¾¢
þÅý «Õû ¦ÀÈô ¦Àü§Èý
±ýÚ þÂüÀ¨¸Â¡Õõ Á£ñ¼¡÷.

2.3.27

¦ºöžüÌ «Ã¢Â ¦ºö¨¸ ¦ºö¾ ¿ø ¦¾¡ñ¼÷ §À¡¸
¨Á ¾¢¸ú ¸ñ¼ý ±ñ§¾¡û Á¨ÈÂÅý Á¸¢úóÐ §¿¡ì¸¢ô
¦À¡ö ¾Õõ ¯ûÇõ þøÄ¡ý À¡÷츢Äý §À¡É¡ý ±ýÚ
¦Áö ¾Õ º¢ó¨¾Â¡¨Ã Á£Ç×õ «¨Æì¸ø ¯üÈ¡ý.

2.3.28

þÂüÀ¨¸ Óɢš µÄõ ®ñÎ ¿£ ÅÕÅ¡ö µÄõ
«Â÷ôÒ þÄ¡¾¡§É µÄõ «ýÀ§É µÄõ µÄõ
¦ºÂü¸Õï ¦ºö¨¸ ¦ºö¾ ¾£Ã§É µÄõ ±ýÈ¡ý
ÁÂì¸Ú Á¨È µÄ¢ðÎ Á¡ø «Âý §¾¼ ¿¢ýÈ¡ý.

2.3.29

433 «¨Æò¾ §À÷ µ¨º §¸Ç¡
«Ê§Éý Åó§¾ý Åó§¾ý
À¢¨Æò¾Å÷ ¯Ç§Ãø
þýÛõ ¦ÀÕÅÄ¢ ¾¼ì¨¸ Å¡Ç¢ý
þ¨Æò¾Å÷ ¬¸¢ýÈ¡÷
±ýÚ þÂüÀ¨¸Â¡÷ ÅóÐ ±ö¾ì
̨Æô ¦À¡Ä¢ ¸¡¾¢É¡Ûõ
Á¨Èó¾Éý §¸¡Äõ ¦¸¡ûÅ¡ý.
434

435

436

2.3.30

¦ºýÈÅ÷ ÓÉ¢¨Âì ¸¡½¡÷
§ºÂ¢¨Æ ¾ý¨Éì ¸ñ¼¡÷
¦À¡ý¾¢¸ú ÌýÚ ¦ÅûÇ¢ô
¦À¡ÕôÀ¢ý §Áø ¦À¡Ä¢ó¾Ð ±ýÉ
¾ýШ½ ¯¼§É Å¡É¢ø
¾¨ÄÅ¨É Å¢¨¼ §Áø ¸ñ¼¡÷
¿¢ýÈ¢Ä÷ ¦¾¡ØРţúó¾¡÷
¿¢Äò¾¢É¢ýÚ ±Øó¾¡÷ §¿÷ó¾¡÷.

2.3.31

¦º¡øÖÅÐ «È¢§Âý Å¡Æ¢
§¾¡üȢ §¾¡üÈõ §À¡üÈ¢
Åø¨Ä ÅóÐ «ÕÇ¢ ±ý¨É
ÅÆ¢ò¦¾¡ñÎ ¦¸¡ñ¼¡ö §À¡üÈ¢
±ø¨Ä¢ø þýÀ ¦ÅûÇõ
±ÉìÌ «Õû ¦ºö¾¡ö §À¡üÈ¢
¾¢ø¨Ä «õÀÄòÐû ¬Îõ
§ºÅÊ §À¡üÈ¢ ±ýÉ.

2.3.32

Å¢ñ½¢¨¼ ¿¢ýÈ ¦Åû¨Ç Å¢¨¼ÂÅ÷ «Ê¡÷ ¾õ¨Á
±ñ½¢Â ¯ÄÌ ¾ýÉ¢ø þôÀÊ ¿õÀ¡ø «ýÒ
Àñ½¢Â ÀÃ¢× ¸ñÎ Á¸¢úó¾Éõ ÀØÐ þÄ¡¾¡ö
¿ñ½¢Â Á¨ÉÅ¢ §Â¡Î ¿õÓ¼ý §À¡Ð¸ ±ýÚ.

2.3.33

55

437

438

439

¾¢ÕÅÇ÷ º¢ÈôÀ¢ý Á¢ì¸ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ ¾ÁìÌó §¾üÈõ
ÁÕŢ ¦¾öÅì ¸üÀ¢ý Á¨ÉŢ¡÷ ¾ÁìÌó ¾ì¸
¦ÀÕ¸¢Â «ÕÇ¢ý ¿£Î §ÀÚ «Ç¢òÐ þ¨Á§Â¡÷ ²ò¾ô
¦À¡Õ Å¢¨¼ô À¡¸÷ ÁýÛõ ¦À¡ü ¦À¡Ð «¾Ûû Ò측÷.

2.3.34

Å¡ÉÅ÷ âÅ¢ý Á¡Ã¢ ¦À¡Æ¢Â
Á¡ Á¨È¸û ¬÷ôÀ
»¡É Á¡ ÓÉ¢Å÷ §À¡üÈ ¿Ä
Á¢Ì º¢Å§Ä¡¸ò¾¢ø
°ÉÁ¢ø ¦¾¡ñ¼÷ ÌõÀ¢ðÎ
¯¼ý ¯¨È ¦ÀÕ¨Á ¦ÀüÈ¡÷
²¨É ÍüÈò¾¡Õõ Å¡É¢¨¼
þýÀõ ¦ÀüÈ¡÷.

2.3.35

þýÒÚ ¾¡Ãõ ¾ý¨É ®ºÛìÌ «ýÀ÷ ±ý§È
ÐýÒÈ¡Ð ¯¾×õ ¦¾¡ñ¼÷ ¦ÀÕ¨Á¨Âò ¦¾¡ØÐ Å¡úò¾¢
«ýÒÚ ÁÉò¾¡ø ¿¡¾ý «ÊÂÅ÷ìÌ «ýÒ ¿£Î
ÁýÒ¸ú þ¨Ç¨º Á¡Èý ÅÇò¾¢¨É ÅØò¾ø ¯ü§Èý.

2.3.36

¾¢ÕüÈõÀÄõ
----------

2.4 þ¨Ç¡ý ÌÊ Á¡È ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¾¢ÕüÈõÀÄõ
440

«õ ¦À¡ý ¿£Ê «õÀÄò¾¢É¢ø
¬ÎÅ¡÷ «Ê ÝÎÅ¡÷
¾õÀ¢Ã¡ý «Ê¨Áò ¾¢ÈòÐ ¯Â÷
º¡øÀ¢ý §Áý¨Á ¾Ã¢òÐÇ¡÷
¿õÒ Å¡ö¨Á¢ø ¿£Î Ýò¾¢Ã
¿ü ÌÄõ ¦ºö ¾Åò¾¢É¡ø
þõÀ÷ »¡Äõ Å¢Ç츢ɡ÷
þ¨Ç¡ý ÌÊô À¾¢ Á¡ÈÉ¡÷.

2.4.1

441 ²Ã¢ý ÁøÌ ÅÇò¾¢É¡ø ÅÕõ
±ø¨Ä þøĦ¾¡÷ ¦ºøÅÓõ
¿£Ã¢ý Áø¸¢Â §Å½¢Â¡÷ «Ê¡÷
¾¢ÈòÐ ¿¢¨È󾧾¡÷
º£Ã¢ý Áø¸¢Â «ýÀ¢ý §Áý¨Á
¾¢Õó¾ Áýɢ º¢ó¨¾Ôõ
À¡Ã¢ý Áø¸ Å¢ÕõÀ¢ ÁüȨÅ
¦ÀüÈ ¿£Î ÀÂý ¦¸¡ûÅ¡÷.

2.4.2

442

¬Ãõ ±ýÒ Ò¨Éó¾ ³Â÷ ¾õ
«ýÀ÷ ±ýÀ§¾¡÷ ¾ý¨Á¡ø
§¿Ã Åó¾Å÷ ¡Å÷ ¬Â¢Ûõ
¿¢ò¾õ ¬¸¢Â Àò¾¢ Óý

56

443

Üà ÅóÐ ±¾¢÷ ¦¸¡ñÎ ¨¸¸û
ÌÅ¢òÐ ¿¢ýÚ ¦ºÅ¢ô ÒÄòÐ
®Ãõ ¦Áý ÁÐÃô À¾õ Àâ×
±ö¾ Óýۨà ¦ºö¾À¢ý.

2.4.3

¦¸¡ñÎ ÅóÐ Á¨Éô ÒÌóÐ
ÌÄ¡× À¡¾õ Å¢Ç츢§Â
ÁñÎ ¸¡¾Ä¢ý ¬¾ÉòÐ
þ¨¼¨ÅòÐ «Õîº¨É ¦ºö¾ À¢ý
¯ñÊ ¿¡Ö Å¢¾ò¾¢ø ¬Ú
ͨÅò ¾¢Èò¾¢É¢ø ´ôÒ þÄ¡
«ñ¼÷ ¿¡Â¸÷ ¦¾¡ñ¼÷
þ¢ø «ÓÐ ¦ºö «Ç¢òÐÇ¡÷.

2.4.4

444 ¬Ùõ ¿¡Â¸÷ «ýÀ÷ ¬ÉÅ÷
«Ç× þÄ¡÷ ¯Çõ Á¸¢Æ§Å
¿¡Ùõ ¿¡Ùõ ¿¢¨ÈóÐ ÅóÐ
Ѹ÷ó¾ ¾ý¨Á¢ý ¿ý¨Á¡ø
¿£Ùõ Á¡ ¿¢¾¢Â¢ý ÀÃôÒ ¦¿ÕíÌ
¦ºøÅõ ¿¢Ä¡Å¢ ±ñ
§¾¡Ç¢É¡÷ «Ç¨¸ìÌ þÕò¾¢Â
§¾¡ÆÉ¡÷ ±É Å¡Øõ ¿¡û.

2.4.5

445 ¦ºøÅõ §ÁŢ ¿¡Ç¢ø þÂø
¦ºöÅÐ «ýÈ¢Ôõ ¦Áö¢ɡø
«øÄø ¿øÌÃ× ¬É §À¡¾¢Ûõ
ÅøÄ÷ ±ýÚ «È¢Å¢ì¸§Å
ÁøÄø ¿£Ê ¦ºøÅõ ¦ÁøÄ
Á¨ÈóÐ ¿¡û ¦¾¡Úõ Á¡È¢ ÅóÐ
´ø¨Ä¢ø ÅÚ¨Áô À¾õ Ò¸
¯ýɢɡ÷ ¾¢ø¨Ä Áýɢɡ÷.

2.4.6

446 þýÉÅ¡Ú ÅÇõ ÍÕí¸×õ
±õÀ¢Ã¡ý þ¨Ç¡ý ÌÊ
ÁýÉý Á¡Èý ÁÉõ ÍÕí̾ø
þýÈ¢ ¯ûÇÉ Á¡È¢Ôõ
¾ý¨É Á¡È¢ þÚì¸ ¯ûÇ
¸¼ý¸û ¾ì¸É ¦¸¡ñÎ À¢ý
Óý¨É Á¡È¢ø ¾¢ÕôÀ½¢ì ¸ñ
Ó¾¢÷ó¾ ¦¸¡û¨¸Â÷ ¬Â¢É¡÷.

2.4.7

447 ÁüÚ «Å÷ ¦ºÂø þýÉ ¾ý¨ÁÂÐ ¬¸ Á¡ø «ÂÉ¡É «ì
¦¸¡üÈ ²ÉÓõ «ýÉÓõ ¦¾Ã¢Â¡¾ ¦¸¡û¨¸Â÷ ¬Â¢É÷
¦ÀüÈõ °÷ÅÐõ þýÈ¢ ¿£Ê §À¨¾Â¡Ù¼ý þýÈ¢ µ÷
¿üÈÅò¾Å÷ §Å¼§Á ¦¸¡Î »¡Äõ ¯öó¾¢¼ ¿ñ½¢É¡÷.

2.4.8

448

Á¡Ã¢ì ¸¡ÄòÐ þÃŢɢø ¨Å¸¢§Â¡÷
¾¡Ã¢ôÒ þýÈ¢ô Àº¢ ¾¨Äì ¦¸¡ûÅÐ
À¡Ã¢òÐ þøÄõ «¨¼ó¾ À¢ý ÀñÒÈ
§ÅâòÐ ¬Ã¡ý Å¢ÕóÐ ±¾¢÷ ¦¸¡ñ¼Éý.

2.4.9

57

449

450

451

®Ã §ÁÉ¢¨Â ¿£ì¸¢ þ¼í ¦¸¡ÎòÐ
¬Ã þýÉÓÐ °ðξüÌ ¬¨ºÂ¡ø
¾¡Ã Á¡¾¨Ã §¿¡ì¸¢ò ¾§À¡¾É÷
¾£Ã§Å Àº¢ò¾¡÷ ¦ºöÅÐ ±ý ±ýÚ.

2.4.10

¿ÁìÌ ÓýÒ þíÌ ¯½Å¢¨Ä ¬Â¢Ûõ
þÁì ÌÄ즸¡Ê À¡¸÷ìÌ þÉ¢ÂÅ÷
¾ÁìÌ ¿¡õ þý «Êº¢ø ¾¸×È
«¨ÁìÌ Á¡Ú ±í¹§É «½í§¸ ±É.

2.4.11

Á¡Ð ÜÚÅ¡û ÁüÚ ´ýÚí ¸¡ñ¸¢§Äý
²¾¢Ä¡Õõ þÉ¢ò ¾ÕÅ¡÷ þø¨Ä
§À¡Ðõ ¨Å¸¢üÚô §À¡õ þ¼õ §ÅÈ¢ø¨Ä
¾£Ð ¦ºöÅ¢¨É §ÂüÌ ±ý ¦ºÂø.

2.4.12

452 ¦ºøÄø ¿£í¸ô À¸ø Å¢ò¾¢Â ¦ºó¦¿ø
ÁøÄø ¿£÷ Ó¨Ç Å¡Ã¢ì ¦¸¡Î Åó¾¡ø
ÅøÄÅ¡Ú «ÓÐ ¬ì¸Öõ ¬Ìõ ÁüÚ
«øÄÐ ´ýÚ «È¢§Âý ±ýÚ «Â÷×È
453

454

455

456

457

458

2.4.13

ÁüÈ Á¡üÈõ Á¨ÉŢ¡÷ ÜÈ Óý
¦ÀüÈ ¦ºøÅõ ±Éô ¦ÀâР¯û Á¸¢úóÐ
¯üÈ ¸¡¾Ä¢É¡ø ´Õô Àð¼É÷
ÍüÚ ¿£÷ ÅÂø ¦ºøÄò ¦¾¡¼íÌÅ¡÷ .

2.4.14

¦ÀÕÌ Å¡Éõ À¢Èí¸ Á¨Æ ¦À¡Æ¢óÐ
«ÕÌ ¿¡ôÀñ «È¢ÅÕí ¸íÌø ¾¡ý
¸ÕÌ ¨Á þÕÇ¢ý ¸½õ ¸ðΠŢðÎ
¯ÕÌ ¸¢ýÈÐ §À¡ýÈÐ ¯ÄÌ ±Ä¡õ.

2.4.15

±ñÏõ þù ¯Ä¸ò¾Å÷ ¡ÅÕõ
Ðñ¦½ÛõÀÊ §¾¡ýÈ Óý §¾¡ýÈ¢Êø
Åñ½ ¿£Ê ¨ÁìÌÆõÀ¡õ ±ýÚ
¿ñ½ø ¦ºö¡ ¿ÎÅ¢Õû ¡ÁòÐ .

2.4.16

¯ûÇõ «ýÒ ¦¸¡ñÎ °ì¸§Å¡÷ §À⼡ì
¦¸¡ûÇ Óý ¸Å¢òÐì ÌȢ¢ý ÅÆ¢ô
ÒûÙõ ¯ÈíÌõ ÅÂø Ò¸ô §À¡Â¢É¡÷
ÅûÇÄ¡÷ þ¨Ç¡ý ÌÊ Á¡ÈÉ¡÷.

2.4.17

¸¡Ä¢É¡ø ¾¼Å¢î ¦ºýÚ ¨¸¸Ç¡ø
º¡Ä¢ ¦Åñ  ¿£÷ ÅÆ¢î º¡÷ó¾É
§¸¡Ä¢ šâ þ¼¡ ¿¢¨ÈÂì ¦¸¡ñÎ
§Áø ±ÎòÐî ÍÁóÐ ´ø¨Ä Á£ñ¼¡÷.

2.4.18

Åó¾ À¢ý Á¨ÉŢ¡Õõ Å¡ö¾Ä¢ý ¿¢ýÚ Å¡í¸¢î
º¢ó¨¾Â¢ø Å¢ÕõÀ¢ ¿£Ã¢ø §ºüÈ¢¨É «ÄõÀ¢ °üÈ¢
¦Åõ ¾Æø «ÎôÀ¢ý ãð¼ Å¢ÈÌ þø¨Ä ±ýÉ §Á§Ä¡÷
«ó¾Á¢ø Á¨É¢ø ¿£Îõ «Ä¸¢¨É «ÚòРţúò¾¡÷.

2.4.19

58

459

ÓÈ¢òÐ «¨Å «ÎôÀ¢ý Á¡ðÊ
Ó¨Ç Å¢òÐô À¾õ Óý ¦¸¡ûÇ
ÅÚò¾ À¢ý «Ã¢º¢Â¡ì¸¢
š츢 ¯¨Ä¢ø ¦ÀöÐ
¦ÅÚôÀ¢ø þý «Êº¢ø ¬ì¸¢§Áõ
ÀÎ ¸üÀ¢ý Á¢ì¸¡÷
¸È¢ìÌ þÉ¢ ±ý ¦ºö§¸¡õ
±ýÚ þ¨Èﺢɡ÷ ¸½ÅÉ¡¨Ã.

460 ÅÆ¢ ÅÕõ þ¨ÇôÀ¢ý µÎõ ÅÕò¾¢Â Àº¢Â¢É¡§Ä
«Æ¢×Úõ ³Âý ±ýÛõ «ýÀ¢É¢ø ¦À¡Ä¢óÐ ¦ºýÚ
ÌÆ¢ ¿¢ÃõÀ¡¾ Òý¦ºöì ÌÚõÀ¢÷ ¾¼Å¢ô À¡ºô
ÀÆ¢ Ó¾ø ÀÈ¢ôÀ¡÷ §À¡Äô ÀÈ¢òÐ «¨Å ¸È¢ìÌ ¿ø¸.
461

462

463

464

465

466

2.4.20

2.4.21

Á¨ÉŢ¡÷ ¦¸¡Ø¿÷ ¾ó¾ ÁÉõ Á¸¢ú ¸È¢¸û ¬öóÐ
ÒÉø þ¨¼ì ¸ØÅ¢ò ¾ì¸ ÒÉ¢¾ À¡ò¾¢ÃòÐì ¨¸õ¨Á
Å¢¨É¢ɡø §ÅÚ §ÅÚ ¸È¢ «ÓÐ ¬ì¸¢ô Àñ¨¼
¿¢¨ÉŢɡø ̨Ȩ §¿÷óÐ ¾¢ÕÅÓÐ «¨ÁòÐ ¿¢ýÚ.

2.4.22

¸½ÅÉ¡÷ ¾õ¨Á §¿¡ì¸¢ì ¸È¢ «ÓÐ ¬É ¸¡ðÊ
þ¨½ þÄ¡¾¡¨Ã ®ñ¼ «ÓÐ ¦ºöÅ¢ô§À¡õ ±ýÉ
¯½Å¢É¡ø ¯½Ã ´ñ½¡ ´ÕŨà ¯½÷ò¾ §ÅñÊ
«¨½Â Óý ¦ºýÚ ¿¢ýÚ «íÌ «Å÷ Тø «¸üÈø ¯üÈ¡÷.

2.4.23

«Øó¾¢Â þ¼Õû ¿£í¸¢
«Ê§Éý ¯ö ±ýÀ¡ø
±Øó¾Õû ¦Àâ§Â¡ö ®ñÎ
«ÓÐ ¦ºöÐ «Õû¸ ±ýÚ
¦¾¡ØõÀÉ¡÷ ¯¨Ãò¾ §À¡¾¢ø
§º¡¾¢Â¡ö ±ØóÐò §¾¡ýÈî
¦ºØó ¾¢Õ Á¨ÉŢ¡Õõ
¦¾¡ñ¼Õõ ¾¢¨¸òÐ ¿¢ýÈ¡÷.

2.4.24

Á¡ÄÂüÌ «Ã¢Â ¿¡¾ý ÅÊ× ´Õ §º¡¾¢ ¬¸î
º¡Ä§Å ÁÂíÌÅ¡÷ìÌî ºí¸Ãý ¾¡ý Á¸¢úó§¾
²ÄÅ¡÷ ÌÆÄ¡û ¾ý§É¡Î þ¼À Å¡¸ÉÉ¡ö §¾¡ýÈ¢î
º£ÄÁ¡÷ ⨺ ¦ºö¾ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ ¾õ¨Á §¿¡ì¸¢.

2.4.25

«ýÀ§É «ýÀ÷ ⨺
«Ç¢ò¾ ¿£ «½í¸¢§É¡Îõ
±ý ¦ÀÕõ ¯Ä¸õ ±ö¾¢
þÕ¿¢¾¢ì ¸¢ÆÅý ¾¡§É
Óý ¦ÀÕ ¿¢¾¢Âõ ²ó¾¢
¦Á¡Æ¢ ÅÆ¢ ²Åø §¸ðÀ
þýÀõ ¬÷óÐ þÕì¸
±ý§È ¦ºö¾¡ý ±Å÷ìÌõ Á¢ì¸¡ý.

2.4.26

þôÀÃ¢Í þÅ÷ìÌò ¾ì¸
Ũ¸Â¢É¡ø þýÀõ ¿ø¸¢

59
ÓôÒÃõ ¦ºüÈ¡÷ «ýÀ÷ ÓýÒ
±ØóÐ «ÕÇ¢ô §À¡É¡÷
«ô ¦ÀâÂÅ÷ ¾õ à «Ê
þ¨½ ¾¨Ä §Áø ¦¸¡ñÎ
¦Áöô ¦À¡Õû §º¡¾¢ §Åó¾ý
¦ºÂÄ¢¨É Å¢ÇõÀø ¯ü§Èý.
¾¢ÕüÈõÀÄõ
----------

2.4.27

60

2.5. ¦Áöô ¦À¡Õû ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¾¢ÕüÈõÀÄõ

467

468

469

470

§º¾¢ ¿ýÉ¡ðÎ ¿£Î ¾¢Õì §¸¡Åæâý ÁýÉ¢
Á¡¦¾¡Õ À¡¸÷ «ýÀ¢ý ÅÆ¢ ÅÕ ÁÄ¡¼÷ §¸¡Á¡ý
§Å¾ ¿ø ¦¿È¢Â¢ý Å¡ö¨Á Å¢Çí¸¢¼ §Áý¨Á âñÎ
¸¡¾Ä¡ø ®º÷ìÌ «ýÀ÷ ¸ÕòÐ «È¢óÐ ²Åø ¦ºöÅ¡÷.

2.5.1

«Ãº¢Âø ¦¿È¢Â¢ý Åó¾ «È¦¿È¢ ÅÆ¡Áø ¸¡òÐ
Ũà ¦¿Îõ󧾡ǡø ¦ÅýÚ Á¡üÈÄ÷ Өɸû Á¡üÈ¢
¯¨Ã ¾¢ÈõÀ¡¾ ¿£¾¢ µíÌ ¿£÷¨Á¢ɢý Á¢ì¸¡÷
¾¢¨Ã ¦ºö ¿£÷¼Â¡ý «ýÀ÷ §Å¼§Á º¢ó¨¾ ¦ºöÅ¡÷.

2.5.2

Áí¨¸¨Âô À¡¸Á¡¸ ¯¨¼ÂÅ÷ ÁýÛõ §¸¡Â¢ø
±í¸Ïõ ⨺ ¿£Ê ²Æ¢¨ºô À¡¼ø ¬¼ø
¦À¡í¸¢Â º¢ÈôÀ¢ý Áø¸ô §À¡üÚ¾ø ÒâóÐ Å¡úÅ¡÷
¾í¸û ¿¡Â¸ÕìÌ «ýÀ÷ ¾¡ÇÄ¡ø º¡÷Ò ´ýÚ þøÄ¡÷.

2.5.3

§¾Ê Á¡Î ¿£Î ¦ºøÅÓõ ¾¢ø¨Ä ÁýÚû
¬Ê ¦ÀÕÁ¡ý «ýÀ÷ìÌ ¬ÅÉ ¬Ìõ ±ýÚ
¿¡Ê ÁÉò¾¢§É¡Î ¿¡ÂýÁ¡÷ «¨½ó¾ §À¡Ð
ÜÊ Á¸¢ú ¦À¡í¸ì ̨È× «Èì ¦¸¡ÎòÐ Åó¾¡÷.

2.5.4

471 þýÉÅ¡Ú ´ØÌõ ¿¡Ç¢ø þ¸ø ¾¢Èõ ÒâóÐ µ÷ ÁýÉý
«ýÉÅ÷ ¾õ¨Á ¦ÅøÖõ ¬¨ºÂ¡ø «Á÷ §Áü¦¸¡ñÎ
¦À¡ý «½¢ µ¨¼ ¡¨Éô ¦À¡Õ Àâ ¸¡Ä¡û ÁüÚõ
Àý Ó¨È þÆóÐ §¾¡üÚô ÀâÀÅô ÀðÎô §À¡É¡ý.
472

473

474

2.5.5

þôÀÊ þÆó¾ Á¡üÈ¡ý
þ¸Ä¢É¡ø ¦ÅøÄ Á¡ð¼¡ý
¦Áöô ¦À¡Õû §Åó¾ý º£Äõ
«È¢óÐ ¦Åñ ¿£Ú º¡òÐõ
«ô¦ÀÕ §Å¼õ ¦¸¡ñ§¼
«üÈò¾¢ø ¦ÅøÅ¡ý ¬¸î
¦ºôÀÕ ¿¢¨Ä¨Á ±ñ½¢ò
¾¢Õì §¸¡Åæâø §º÷Å¡ý

2.5.6

¦Áö ±øÄ¡õ ¿£Ú ⺢ §Å½¢¸û ÓÊòÐì ¸ðÊì
¨¸Â¢É¢ø À¨¼ ¸Ãó¾ Òò¾¸ì ¸ÅÇ¢ ²ó¾¢
¨Á ¦À¡¾¢ Å¢Ç째 ±ýÉ ÁÉò¾¢Ûû ¸ÚôÒ ¨ÅòÐô
¦À¡ö ¾Å §Å¼õ ¦¸¡ñÎ ÒÌó¾Éý Óò¾ ¿¡¾ý.

2.5.7

Á¡ ¾Å §Å¼õ ¦¸¡ñ¼ Åý¸½¡ý Á¡¼õ §¾¡Úõ
§¸¡¨¾ Ýú «Ç¸ À¡Ãì ̨Æì ¦¸¡Ê ¬¼ Á£Ð
§º¡¾¢ ¦Åñ ¦¸¡Ê¸û ¬Îï ͼ÷ ¦¿Î ÁÚ¸¢ø §À¡¸¢î
§ºÂ¾¢÷ ¦ÀÕÁ¡ý §¸¡Â¢ø ¾¢ÕÁ½¢ š¢ø §º÷ó¾¡ý.

2.5.8

61
475

476

477

478

479

480

481

482

¸¨¼ ¯¨¼ì ¸¡ÅÄ¡Ç÷
¨¸ ¦¾¡ØÐ ²È ¿¢ý§È
¯¨¼ÂÅ÷ ¾¡§Á Åó¾¡÷ ¯û
±ØóÐ «ÕÙõ ±ýÉò
¾¨¼ ÀÄ Òì¸ À¢ýÒ ¾É¢ò
¾¨¼ ¿¢ýÈ ¾ò¾ý
þ¨¼ ¦¾Ã¢óÐ «ÕÇ §ÅñÎõ
Тø ¦¸¡ûÙõ þ¨ÈÅý ±ýÈ¡ý.

2.5.9

±ýÚ «Åý ÜÈì §¸ð§¼ ¡ý «ÅüÌ ¯Ú¾¢ ÜÈ
¿¢ýȢΠ¿£Ôõ ±ý§È «Å¨ÉÔõ ¿£ì¸¢ô ÒìÌô
¦À¡ý ¾¢¸ú ÀûÇ¢ì ¸ðÊø ÒÃÅÄý Ð墀 Á¡§¼
ÁýÈÄí ÌÆø ¦Áý º¡Âø Á¡ §¾Å¢ þÕôÀì ¸ñ¼¡ý .

2.5.10

¸ñÎ ¦ºýÚ «¨½Ôõ §À¡Ð
¸Ðõ ±É þÆ¢óÐ §¾Å¢
Åñ¼Ä÷ Á¡¨Ä¡¨É ±ØôÀ¢¼
¯½÷óÐ ÁýÉý
«ñ¼÷ ¿¡Â¸É¡÷ ¦¾¡ñ¼Ã¡õ
±Éì ÌÅ¢ò¾ ¦ºí¨¸
¦¸¡ñÎ ±ØóÐ ±¾¢§Ã ¦ºýÚ
¦¸¡û¨¸Â¢ý Å½í¸¢ ¿¢ýÚ.

2.5.11

Áí¸Äõ ¦ÀÕ¸ ÁüÚ ±ý Å¡ú× ÅóÐ «¨½ó¾Ð ±ýÉ
þíÌ ±ØóÐ «ÕÇô ¦ÀüÈÐ ±ý ¦¸¡§Ä¡ ±ýÚ ÜÈ
¯í¸û ¿¡Â¸É¡÷ ÓýÉõ ¯¨Ãò¾ ¬¸Á áø Áñ§Áø
±íÌõ þÄ¡¾Ð ´ýÚ ¦¸¡Î Åó§¾ý þÂõÀ ±ýÈ¡ý.

2.5.12

§ÀÚ ±ÉìÌ þ¾ý §Áø ¯ñ§¼¡
À¢Ã¡ý «Õû ¦ºö¾ þó¾
Á¡È¢Ä¡ ¬¸Áò¨¾ Å¡º¢òÐ
«ÕÇ §ÅñÎõ ±ýÉ
¿¡Ú âí §¸¡¨¾ Á¡Ð ¾Å¢Ã§Å
¿¡Ûõ ¿£Ôõ
§ÅÚ þ¼òÐ þÕì¸ §ÅñÎõ
±ýÚ «Åý Å¢ÇõÀ §Åó¾ý.

2.5.13

¾¢ÕÁ¸û ±ýÉ ¿¢ýÈ §¾Å¢Â¡÷ ¾õ¨Á §¿¡ì¸¢ô
Àâ׼ý Å¢¨Ã «ó¾ôÒÃò¾¢¨¼ô §À¡¸ ²Å¢ò
¾Õ ¾Å §Å¼ò¾¡¨Éò ¾Å¢º¢ý §Áø þÕò¾¢ò ¾¡Óõ
þÕ ¿¢ÄòÐ þÕóÐ §À¡üÈ¢ þÉ¢ «Õû ¦ºöÔõ ±ýÈ¡ý.

2.5.14

¨¸ò ¾ÄòÐ þÕó¾ Åïºì ¸ÅÇ¢¨¸ ÁÊ §Áø ¨ÅòÐô
Òò¾¸õ «Å¢úôÀ¡ý §À¡ýÚ ÒÃ¢ó¾ «Å÷ ŽíÌõ §À¡¾¢ø
Àò¾¢Ãõ Å¡í¸¢ò ¾¡ý Óý ¿¢¨Éò¾ «ô À⧺ ¦ºöÂ
¦Áöò ¾Å §Å¼§Á ¦Áöô¦À¡Õû ±Éò ¦¾¡ØÐ ¦ÅýÈ¡÷.

2.5.15

Á¨Èò¾Åý ÒÌó¾ §À¡§¾ ÁÉõ «íÌ ¨Åò¾ ¾ò¾ý
þ¨Èô ¦À¡Ø¾¢ý ¸ñ ÜÊ Å¡Ç¢É¡ø ±È¢Âø ¯üÈ¡ý
¿¢¨Èò¾ ¦ºí ÌÕ¾¢ §º¡Ã Å£ú¸¢ýÈ¡÷ ¿£ñ¼ ¨¸Â¡ø

62

483

484

485

486

487

488

489

¾¨Èô ÀÎõ «ÇÅ¢ø ¾ò¾¡ ¿Á÷ ±Éò ¾ÎòРţúó¾¡÷.

2.5.16

§Å¾¨É ±ö¾¢ Å£úó¾ §Åó¾Ã¡ø Å¢Äì¸ô Àð¼
¾¡¾É¡ó ¾ò¾ý ¾¡Ûõ ¾¨Ä¢ɡø Å½í¸¢ò ¾¡í¸¢
¡Р¿¡ý ¦ºö§¸ý ±ýÉ ±õÀ¢Ã¡ý «Ê¡÷ §À¡¸
Á£¾¢¨¼ Å¢Ä측 Åñ½õ ¦¸¡ñÎ §À¡ö ŢΠ¿£ ±ýÈ¡÷.

2.5.17

«ò ¾¢Èõ «È¢ó¾¡÷ ±øÄ¡õ
«Ãº¨Éò ¾£íÌ ¦ºö¾
¦À¡öò ¾Åý ¾ý¨Éì
¦¸¡ø§Å¡õ ±Éô Ò¨¼ Ýúó¾ §À¡Ð
¾ò¾Ûõ «Å¨Ã ±øÄ¡õ
¾ÎòÐ ¯¼ý ¦¸¡ñÎ §À¡Å¡ý
þò ¾Åý §À¡¸ô ¦ÀüÈÐ
þ¨ÈÅÉÐ ¬¨½ ±ýÈ¡ý.

2.5.18

«ùÅÆ¢ «Å÷¸û ±øÄ¡õ «ïº¢§Â «¸ýÚ ¿£í¸î
¦ºùŢ ¦¿È¢Â¢ø ¾ò¾ý ¾¢Õ¿¸÷ ¸¼óÐ §À¡óÐ
¨¸ ÅÊ ¦¿ÎÅ¡û ²ó¾¢ ¬ÙÈ¡ì ¸¡Éï §ºÃ
¦Åù Å¢¨Éì ¦¸¡Ê§Â¡ý
¾ý¨É Å¢ð¼ À¢ý Á£ñÎ §À¡ó¾¡ý.

2.5.19

ÁüÚ «Åý ¦¸¡ñÎ §À¡É Åïº¨É §Å¼ò¾¡ý §Áø
¦ºüÈÅ÷ ¾õ¨Á ¿£ì¸¢ò ¾£Ð þÄ¡ ¦¿È¢Â¢ø Å¢ð¼
¦º¡ø ¾¢Èõ §¸ð¸ §ÅñÊî §º¡÷¸¢ýÈ ¬Å¢ ¾¡íÌõ
¦¸¡üÈÅý ÓýÒ ¦ºýÈ¡ý §¸¡Á¸ý ÌÈ¢ôÀ¢ø ¿¢ýÈ¡ý.

2.5.20

¦ºýÚ «Ê Å½í¸¢ ¿¢ýÚ
¦ºö ¾Å §Å¼õ ¦¸¡ñÎ
¦ÅýÈÅüÌ þ¨¼äÚ þýÈ¢
Å¢ð¼Éý ±ýÚ ÜÈ
þýÚ ±ÉìÌ ³Âý ¦ºö¾Ð
¡÷ ¦ºÂ ÅøÄ¡÷ ±ýÚ
¿¢ýÈÅý ¾ý¨É §¿¡ì¸¢ ¿¢¨È
¦ÀÕõ ¸Õ¨½ Ü÷ó¾¡÷.

2.5.21

«Ãº¢Âø ¬Âò¾¡÷ìÌõ
«Æ¢×Úõ ¸¡¾Ä¡÷ìÌõ
Å¢ÃŢ ¦ºö¨¸ ¾ý¨É
Å¢ÇõÒÅ¡÷ Å¢¾¢Â¢É¡§Ä
ÀÃŢ ¾¢Õ ¿£üÚ «ýÒ À¡Ð
¸¡òÐ ¯öôÀ£÷ ±ýÚ
ÒÃÅÄ÷ ÁýÚû ¬Îõ âí
¸Æø º¢ó¨¾ ¦ºö¾¡÷.

2.5.22

¦¾¡ñ¼É¡÷ìÌ þÁÂô À¡¨Å
Ш½ÅÉ¡÷ «Å÷ Óý ¾õ¨Áì
¸ñ¼Å¡Ú ±¾¢§Ã ¿¢ýÚ
¸¡ðº¢ ¾ó¾ÕÇ¢ Á¢ì¸
«ñ¼ Å¡ÉÅ÷ ¸ðÌ ±ð¼¡

63

490

«Õû ¸Æø ¿£Æø §ºÃì
¦¸¡ñ¼Å¡Ú þ¨¼ «È¡Áø
ÌõÀ¢Îõ ¦¸¡û¨¸ ®ó¾¡÷.

2.5.23

þýÛ¢÷ ¦ºÌì¸ì ¸ñÎõ
±õÀ¢Ã¡ý «ýÀ÷ ±ý§È
¿ý ¦¿È¢ ¸¡ò¾ §º¾¢
¿¡¾É¡÷ ¦ÀÕ¨Á ¾ýÉ¢ø
±ý ¯¨Ã ¦ºö§¾ý ¬¸ þ¸ø
Å¢Èý Á¢ñ¼÷ ¦À¡ü ¾¡û
¦ºýÉ¢ ¨ÅòÐ «Å÷ Óý ¦ºö¾
¾¢Õò ¦¾¡ñÎ ¦ºôÀø ¯ü§Èý

2.5.24

¾¢ÕüÈõÀÄõ
----------

64

2.6. Å¢ÈýÁ¢ñ¼ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¾¢ÕüÈõÀÄõ
491

492

493

494

495

Å¢¨Ã ¦ºö ¿Úõ âó ¦¾¡¨¼
þ¾Æ¢ §Å½¢Â¡÷ ¾õ ¸Æø ÀÃÅ¢ô
ÀÃͦÀÚ Á¡ ¾Å ÓÉ¢Åý
ÀÃÍ Ã¡Áý ¦ÀÚ ¿¡Î
¾¢¨Ã ¦ºö ¸¼Ä¢ý ¦ÀÕÅÇÅÛõ
¾¢ÕóÐ ¿¢ÄÉ¢ý ¦ºØ ÅÇÛõ
Ũâý ÅÇÛõ ¯¼ý
¦ÀÕ¸¢ ÁøÌ ¿¡Î Á¨Ä ¿¡Î.

2.6.1

šâ ¦º¡Ã¢Ôõ ¸¾¢÷ ÓòÐõ
ÅÂø¦Áý ¸ÕõÀ¢ø ÀÎ ÓòÐõ
§ÅÃø Å¢¨ÇÔõ ÌÇ¢÷ ÓòÐõ
§ÅÆ ÁÕôÀ¢ý ´Ç¢÷ ÓòÐõ
ãÃø ±Éî ¦º¡ø ¦Åñ Óò¾
¿¨¸Â¡÷ ¦¾Ã¢óÐ Ó¨È §¸¡ìÌõ
§ºÃ÷ ¾¢Õ ¿¡ðÎ °÷¸Ç¢ý Óý
º¢Èó¾ ãà÷ ¦ºíÌýê÷.

2.6.2

±ýÛõ ¦ÀÂâý Å¢Çí¸¢ ¯Ä§¸Úõ
¦ÀÕ¨Á ¯¨¼ÂÐ ¾¡ý
«ýÉõ À¢Öõ ÅÂø ¯ÆÅ¢ý
«¨Áó¾ ÅÇò¾¡ø ¬öó¾ Á¨È
¦º¡ýÉ ¦¿È¢Â¢ý ÅÆ¢ ´ØÌõ
à ÌʨÁò ¾¨Ä ¿¢ýÈ¡÷
ÁýÛõ ÌÄò¾¢ý Á¡ Á¨È áø
ÁÃÀ¢ü ¦Àâ§Â¡÷ Å¡ú À¾¢Â¡õ.

2.6.3

«ô ¦À¡ý À¾¢Â¢ý þ¨¼ §ÅÇ¡ñ
ÌÄò¨¾ Å¢Çì¸ «Å¾Ã¢ò¾¡÷
¦ºôÀüÌ «Ã¢Â ¦ÀÕõ º£÷ò¾¢î
º¢ÅÉ¡÷ ¦ºö ¸Æø ÀüÈ¢
±ô ÀüÈ¢¨ÉÔõ «È ±È¢Å¡÷
±ø¨Ä ¦¾Ã¢Â ´ñ½¡¾¡÷
¦Áöô Àò¾÷¸û À¡ø Àâר¼Â¡÷
±õÀ¢Ã¡É¡÷ Å¢Èý Á¢ñ¼÷.

2.6.4

¿¾¢Ôõ Á¾¢Ôõ Ò¨Éó¾ º¨¼ ¿õÀ÷
Å¢ÕõÀ¢ ¿Äõ º¢Èó¾
À¾¢¸û ±íÌõ ÌõÀ¢ðÎô À¼Õõ
¸¡¾ø ÅÆ¢î ¦ºøÅ¡÷
Ó¾¢Õõ «ýÀ¢ø ¦ÀÕõ ¦¾¡ñ¼÷
ӨȨÁ ¿£Î ¾¢Õì Üð¼òÐ
±¾¢÷ Óý ÀÃ×õ «Õû ¦Àü§È
þ¨ÈÅ÷ À¡¾õ ¦¾¡Æô ¦ÀüÈ¡÷.

2.6.5

65
496

497

498

499

500

501

¦À¡ý ¾¡ú «ÕÅ¢ Á¨Ä¿¡Î
¸¼óÐ ¸¼ø Ýú ÒÅ¢ ±íÌõ
¦ºýÚ ¬û ¯¨¼Â¡÷ «ÊÂÅ÷
¾õ ¾¢ñ¨Á ´Øì¸ ¿¨¼ ¦ºÖò¾¢
Åý ¾¡û §ÁÕî º¢¨Ä ŨÇòÐô
ÒÃí¸û ¦ºüÈ ¨Å¾¢¸ò §¾÷
¿¢ýÈ¡÷ þÕó¾ ¾¢ÕÅ¡å÷
À½¢ó¾¡÷ ¿¢¸÷ ´ýÚ þøÄ¡¾¡÷.

2.6.6

¾¢ÕÅ¡÷ ¦ÀÕ¨Á ¾¢¸ú¸¢ýÈ
§¾Å ¬º¢Ã¢Âý þ¨¼ô ¦À¡Ä¢óÐ
ÁÕÅ¡ ¿¢ýÈ º¢ÅÉÊ¡÷
¾õ¨Áò ¦¾¡ØÐ ÅóÐ «¨½Â¡Ð
´ÕÅ¡Ú ´ÐíÌõ Åý ¦¾¡ñ¼ý
ÒȦ¸ýÚ ¯¨ÃôÀî º¢Åý «ÕÇ¡ø
¦ÀÕ¸¡ ¿¢ýÈ ¦ÀÕõ §ÀÚ
¦ÀüÈ¡÷ ÁüÚõ ¦ÀÈ ¿¢ýÈ¡÷.

2.6.7

§ºñ ¬÷ §ÁÕî º¢¨Ä ŨÇò¾
º¢ÅÉ¡÷ «Ê¡÷ ¾¢ÕìÜð¼õ
§À½¡Ð ²Ìõ °ÃÛìÌõ
À¢Ã¡É¡õ ¾ý¨Áô À¢¨È ÝÊô
⽡÷ «ÃÅõ Ò¨Éó¾¡÷ìÌõ
ÒÈÌ ±ýÚ ¯¨Ãì¸ ÁüÈÅ÷ À¡ø
§¸¡½¡ «Õ¨Çô ¦ÀüÈ¡÷
ÁüÚ þɢ¡÷ ¦ÀÕ¨Á ÜÚÅ¡÷.

2.6.8

»¡Äõ ¯öÂ ¿¡õ ¯öÂ ¿õÀ¢
¨ºÅ ¿ý ¦ÉȢ¢ý
º£Äõ ¯öÂò ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼ò
¦¾¡¨¸ Óý À¡¼î ¦ºØ Á¨È¸û
µÄõ þ¼×õ ¯½÷× «Ã¢Â¡÷
¯¼É¡õ ¯ÇÐ ±ýÈ¡ø
¬Äõ «ÓÐ ¦ºö¾ À¢Ã¡ý
«Ê¡÷ ¦ÀÕ¨Á «È¢ó¾¡Ã¡÷.

2.6.9

´ì¸ ¦¿Î ¿¡û þù ¯Ä¸¢ø
¯Â÷ó¾ ¨ºÅô ¦ÀÕó ¾ý¨Á
¦¾¡ì¸ ¿¢¨Ä¨Á ¦¿È¢ §À¡üÈ¢ò
¦¾¡ñÎ ¦ÀüÈ Å¢Èý Á¢ñ¼÷
¾ì¸ Ũ¸Â¡ø ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý
«ÕǢɡ§Ä ¾¡û ¿¢Æøü¸£ú
Á¢ì¸ ¸½ ¿¡Â¸÷ ¬Ìõ ¾ý¨Á
¦ÀüÚ Å¢Çí¸¢É¡÷.
§ÅÚ À¢Ã¢¦¾ý ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼ò
¦¾¡¨¸Â¡ø ¯ÄÌ Å¢Çí¸ ÅÕõ
§ÀÚ ¾ÉìÌì ¸¡Ã½Ã¡õ À¢Ã¡É¡÷
Å¢Èý Á¢ñ¼Ã¢ý ¦ÀÕ¨Á
ÜÚõ «Ç× ±ý «ÇÅ¢ü§È

2.6.10

66
«Å÷ ¾¡û ¦ºýÉ¢ §Áü ¦¸¡ñ§¼
¬¨È Ž¢¸÷ «Á÷ ¿£¾¢ «ýÀ÷
¾¢Õò ¦¾¡ñÎ «¨ÈÌÅ¡õ.

2.6.11

¾¢ÕüÈõÀÄõ
----------

2.7. «Á÷ ¿£¾¢ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¾¢ÕüÈõÀÄõ
502

503

504

505

506

507

508

509

º£Ã¢ø ¿£Ê ¦ºõÀ¢Â÷ ¦À¡ýÉ¢ ¿ýÉ¡ðÎì
¸¡Ã¢ý §ÁŢ ¸Ç¢ «Ç¢ ÁÄ÷ô ¦À¡Æ¢ø ÝúóÐ
§¾Ã¢ý §ÁŢ ¦ºØ Á½¢Å£¾¢¸û º¢ÈóÐ
À¡Ã¢ø ¿£Ê ¦ÀÕ¨Á §º÷ À¾¢ À¨Æ¡¨È.

2.7.1

ÁýÛõ «ô À¾¢ Ž¢¸÷ ¾õ ÌÄò¾¢É¢ø Åó¾¡÷
¦À¡ýÛõ ÓòÐõ ¿ø Á½¢¸Ùõ âóи¢ø Ӿġ
±ó ¿¢Äò¾¢Ûõ ¯ûÇÉ ÅÕ ÅÇòÐ þÂøÀ¡ø
«ó ¿¢¨Äì¸ñ Á¢ì¸Å÷ «Á÷ ¿£¾¢Â¡÷ ±ýÀ¡÷.

2.7.2

º¢ó¨¾ ¦ºöÅÐ º¢Åý ¸Æø «øÄÐ ´ýÚ þøÄ¡÷
«ó¾¢ Åñ½÷ ¾õ «ÊÂÅ÷ìÌ «ÓÐ ¦ºöÅ¢òÐì
¸ó¨¾ ¸£û ¯¨¼ §¸¡Å½õ ¸ÕòÐ «È¢óÐ ¯¾Å¢
Åó¾ ¦ºøÅò¾¢ý ÅÇò¾¢É¡ø ÅÕõ ÀÂý ¦¸¡ûÅ¡÷.

2.7.3

Óì¸ñ ¿ì¸Ã¡õ Ó¾øÅÉ¡÷ «Å÷ ¾¢Õ ¿æ÷
Á¢ì¸ º£÷ ÅÇ÷ ¾¢ÕŢơ Å¢ÕôÒ¼ý Å½í¸¢ò
¾ì¸ «ýÀ÷¸û «ÓÐ ¦ºö ¾¢ÕÁ¼õ º¨Áò¾¡÷
¦¾¡ì¸ ÍüÈÓõ ¾¡Óõ ÅóÐ «¨½ó¾É÷ à§Â¡÷.

2.7.4

ÁÕ×õ «ý¦À¡Î Å½í¸¢É÷ Á½¢ ¸ñ¼÷ ¿øæ÷ò
¾¢Õ Ţơ «½¢ §ºÅ¢òÐò ¾¢Õ Á¼òÐ «Ê¡÷
¦ÀÕÌõ þýÀ§Á¡Î «ÓÐ ¦ºö¾¢¼ «Õû §À½¢
¯ÕÌ º¢ó¨¾Â¢ý Á¸¢úóÐ ¯¨È ¿¡û þ¨¼ ´Õ¿¡û.

2.7.5

À¢¨Èò ¾Ç¢÷ º¨¼ô ¦ÀÕ󾨸ô ¦ÀÕõ ¾¢Õ ¿øæ÷ì
¸¨Èì ¸ÇòÐ þ¨È §¸¡Å½ô ¦ÀÕ¨Á Óý ¸¡ðÊ
¿¢¨Èò¾ «ýÒ¨¼ò ¦¾¡ñ¼÷ìÌ ¿£¼Õû ¦¸¡ÎôÀ¡ý
Á¨Èì ÌÄò¦¾¡Õ À¢ÃÁº¡Ã¢Â¢ý ÅÊ× ¬¸¢.

2.7.6

¦ºö Òý º¨¼ ¸Ãó¾Ð µ÷ ¾¢ÕÓÊî º¢¨¸Ôõ
¨ºÅ ¦Åñ ¾¢Õ ¿£üÚ Óñ¼¸òÐ ´Ç¢ò ¾¨ÆôÒõ
¦Áö¢ý ¦Åñ Òâ áÖ¼ý Å¢ÇíÌõ Á¡ý §¾¡Öõ
¨¸Â¢ø Áýɢ ÀÅ¢ò¾¢Ã Áø¾ì ¸¾¢Õõ.

2.7.7

Óﺢ ¿¡ÏÈ ÓÊó¾Ð º¡ò¾¢Â «¨Ã¢ø
¾ïº Á¡ Á¨Èì §¸¡Å½ ¬¨¼Â¢ý «¨º×õ
Åïº Åø Å¢¨Éì ¸ÚôÀÚõ ÁÉòÐ «Ê¡÷¸û

67

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

¦¿ïº¢ø ¿£í¸¢¼¡ «Ê ÁÄ÷ ¿£½¢Äõ ¦À¡Ä¢Â.

2.7.8

¸ñ¼Å÷ìÌ ¯Ú ¸¡¾Ä¢ý ÁÉõ ¸¨ÃóÐ ¯Õ¸ò
¦¾¡ñ¼÷ «ýÒ ±Ûõ à ¦¿È¢ ¦ÅÇ¢ô ÀÎôÀ¡÷ ¬öò
¾ñÊý Á£Ð ¾¢Õ §¸¡Å½õ ¿£üÚô¨À ¾Õô¨À
¦¸¡ñÎ ÅóÐ «Á÷ ¿£¾¢Â¡÷ ¾¢Õ Á¼õ ÌÚ¸.

2.7.9

ÅÊ× ¸¡ñ¼Öõ ÁÉò¾¢Ûõ Á¢¸ Ó¸õ ÁÄ÷óÐ
¸ÊÐ ÅóÐ ±¾¢÷ Å½í¸¢ þõ Á¼ò¾¢É¢ø ¸¡Ïõ
ÀÊ þÄ¡¾ ¿£÷ «¨½Â Óý À¢ø ¾Åõ ±ý§É¡
«Ê§Éý ¦ºö¾Ð ±ýÈÉ÷ «Á÷¿£¾¢ «ýÀ÷.

2.7.10

§ÀÏõ «ýÀ¨Ã §¿¡ì¸¢ ¿£÷ ¦ÀÕ¸¢Â «Ê¡÷ìÌ
°Ïõ §Áý¨Á¢ø °ðÊ ¿ü ¸ó¨¾ ¸£û ¯¨¼¸û
¡½÷ ¦Åñ ¸¢Æ¢ì §¸¡Å½õ ®¾ø §¸ðÎ ¯õ¨Áì
¸¡½ Åó¾Éõ ±ýÈÉý ¸ñ Ѿø ¸Ã󧾡ý.

2.7.11

±ýÚ ¾õÀ¢Ã¡ý «Õû ¦ºÂ þò ¾¢Õ Á¼ò§¾
¿ýÚ ¿¡ý Á¨È ¿üÈÅ÷ «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕÇò
ÐýÚ §Å¾¢Â÷ àö¨Á¢ý «¨ÁôÀÐõ ¯Ç¾¡ø
þýÚ ¿£Õõ þíÌ «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕÙõ ±ýÚ þ¨Èïº.

2.7.12

ŽíÌõ «ýÀ¨Ã §¿¡ì¸¢ «õ Á¨ÈÂÅ÷ þ¨ºó§¾
«½íÌ ¿£÷ô ¦À¡ýÉ¢ ¬Ê ¿¡ý Åà Á¨Æ ÅâÛõ
¯½íÌ §¸¡Å½õ ¨ÅòÐ ¿£÷ ¾¡Õõ ±ýÚ ´Õ ¦Åñ
Ì½í ¦¸¡û §¸¡Å½õ ¾ñÊÉ¢ø «Å¢úòÐì ¦¸¡ÎôÀ¡÷.

2.7.13

µíÌ §¸¡Å½ô ¦ÀÕ¨Á¨Â ¯ûÇÅ¡Ú ¯Á째
®íÌ ¿¡ý ¦º¡øÄ §ÅñÎÅÐ þø¨Ä ¿£÷ þ¾¨É
Å¡í¸¢ ¿¡ý ÅÕõ «Ç×õ ¯õÁ¢¼òÐ þ¸Æ¡§¾
¬íÌ ¨ÅòÐ ¿£÷ ¾¡Õõ ±ýÚ «Å÷ ¨¸Â¢ø ¦¸¡Îò¾¡÷.

2.7.14

¦¸¡Îò¾ §¸¡Å½õ ¨¸ì ¦¸¡ñÎ §¸¡Ð þÄ¡ «ýÀ÷
¸ÎôÀ¢ø þíÌ ±ØóÐ «ÕÙõ ¿£÷ ÌÇ¢òÐ ±Éì ¸í¨¸
ÁÎò¾ ÐõÀ¢Â ÅÇ÷ º¨¼ Á¨Èò¾ «õ Á¨È§Â¡÷
«Îò¾ ¦¾ñʨÃô ¦À¡ýÉ¢ ¿£÷ ¬¼ ±ýÚ «¸ýÈ¡÷.

2.7.15

¾ó¾ §¸¡Å½õ Å¡í¸¢Â ¾É¢ô ¦ÀÕó ¦¾¡ñ¼÷
Óó¨¾ «ó¾½÷ ¦Á¡Æ¢ ¦¸¡ñÎ ÓýÒ ¾¡õ ¦¸¡ÎìÌõ
¸ó¨¾ ¸£û ¯¨¼ §¸¡Å½õ «ýÈ¢ µ÷ ¸¡ôÒî
º¢ó¨¾ ¦ºöÐ §ÅÚ þ¼òÐ ´Õ §ºÁò¾¢ý ¨Åò¾¡÷.

2.7.16

§À¡É §Å¾¢Â÷ ¨Åò¾ §¸¡Å½ò¾¢¨Éô §À¡ì¸¢ô
À¡ÉÄóШÈô ¦À¡ýÉ¢ ¿£÷ ÀÊóÐ Å󾡧á
à¿Úï º¨¼ì ¸í¨¸ ¿£÷ §¾¡öóÐ Å󾡧á
Å¡Éõ ¿£÷ Á¨Æ ¦À¡Æ¢ó¾¢¼ ¿¨ÉóÐ ÅóÐ «¨½ó¾¡÷.

2.7.17

¸¾¢÷ þÇõ À¢¨Èì ¸ñ½¢Â÷ ¿ñ½¢Â ¦À¡Ø¾¢ø
Ó¾¢Õõ «ýÒ ¯¨¼ò ¦¾¡ñ¼÷ ¾¡õ ӨȨÁ¢ý Óý§É
«¾¢¸ ¿ý¨Á¢ý «Ú ͨÅò ¾¢ÕÅÓÐ ¬ì¸¢

68

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

±¾¢÷ ±ØóÐ ¦ºýÚ þ¨Èﺢ¼ ¿¢¨Èó¾ áø Á¡÷À÷.

2.7.18

¦¾¡ñ¼÷ «ýÒ ±Ûõ à ¿£÷ ¬Î¾ø §ÅñÊ
ÁñÎ ¾ñ ÒÉø ãú¸¢Â ®Ãò¨¾ Á¡üÈò
¾ñÊý §ÁÄÐõ ®Ãõ ¿¡ý ¾ó¾ §¸¡Å½ò¨¾ì
¦¸¡ñÎ Å¡Õõ ±ýÚ ¯¨Ãò¾É÷ §¸¡Å½ì ¸ûÅ÷.

2.7.19

³Â÷ ¨¸¾Åõ «È¢×È¡Ð «Å÷ ¸ÊÐ «Ï¸¢
±ö¾¢ §¿¡ìÌÈì §¸¡Å½õ þÕó¾ §ÅÚ þ¼ò¾¢ø
¨Á þø º¢ó¨¾Â÷ ¸ñÊÄ÷ ¨Åò¾ §¸¡Å½õ Óý
¦ºö¾Ð ±ý ±ýÚ ¾¢¨¸ò¾É÷ §¾ÎÅ¡÷ ¬É¡÷.

2.7.20

¦À¡íÌ ¦Åñ ¸¢Æ¢ì §¸¡Å½õ §À¡Â¢É ¦¿È¢ §Áø
ºí¨¸ þýÈ¢§Â ¾ôÀ¢ÉÐ ±ýÚ ¾õ ºÃ츢ø
±íÌ ¿¡ÊÔõ ¸ñÊÄ÷ ±ý ¦ºöÅ¡÷ ¿¢ýÈ¡÷
«í¸ñ §Å¾¢Â÷ ¦ÀÕõ ¦¾¡¼ì¸¢É¢ø «¸ô Àð¼¡÷.

2.7.21

Á¨ÉÅ¢ ¡¦Ã¡Î Áýɢ ¸¢¨Ç»Õõ ¾¡Óõ
þ¨ÉÂÐ ´ýÚ ÅóÐ ±ö¾¢ÂÐ ±É þ¼÷ Ü÷óÐ
¿¢¨ÉÅÐ ´ýÚ þÄ÷ ÅÕó¾¢É÷ ¿¢ü¸×õ Á¡ð¼¡÷
Ҩɠ§ÅÚ ´Õ §¸¡Å½õ ¦¸¡Î ÒÈôÀð¼¡÷.

2.7.22

«ò¾÷ ÓýÒ ¦ºýÚ «Ê¸û ¿£÷ ¾ó¾ §¸¡Å½ò¨¾
¨Åò¾ þ¼òÐ ¿¡ý ¸ñʧÄý ÁüÚõ µ÷ þ¼ò¾¢ø
¯öòÐ ´Ç¢ò¾É÷ þø¨Ä «·Ð ´Æ¢ó¾Å¡Ú «È¢§Âý
þò¾¨¸ò¾ §ÅÚ «¾¢ºÂõ ¸ñʧÄý ±ýÚ.

2.7.23

§ÅÚ ¿øÄÐ µ÷ §¸¡Å½õ Å¢ÕõÀ¢ Óý ¦¸¡½÷ó§¾ý
¸£Ú §¸¡Å½õ «ýÚ ¦¿ö¾¨Áò¾Ð ¸¢Ç÷ ¦¸¡û
¿£Ú º¡ò¾¢Â ¦¿üȢ£÷ ÁüÚÐ ¸¨ÇóÐ
Á¡Ú º¡ò¾¢ ±ý À¢¨Æ ¦À¡ÚôÀ£÷ ±É Ží¸.

2.7.24

¿¢ýÈ §Å¾¢Â÷ ¦ÅÌñÎ «Á÷ ¿£¾¢Â¡÷ ¿¢¨Ä¨Á
¿ýÚ º¡Ä×õ ¿¡û þ¨¼ ¸Æ¢ó¾Ðõ «ýÈ¡ø
þýÚ ¿¡ý ¨Åò¾ §¸¡Å½õ ¦¸¡ñÎ «¾üÌ ±¾¢÷ §ÅÚ
´ýÚ ¦¸¡û¸ ±É ¯¨ÃôÀ§¾ ¿£÷ ±É ¯¨Ã¡.

2.7.25

¿øÄ §¸¡Å½õ ¦¸¡ÎôÀý ±ýÚ ¯Ä¸¢ý §Áø ¿¡Ùõ
¦º¡øÖõ Å¢¾ò¾Ð ±ý §¸¡Å½õ ¦¸¡ûÅРн¢ó§¾¡
´ø¨Ä ®íÌ ¯Ú Å¡½¢Àõ «Æ¸¢§¾ ¯ÁìÌ ±ýÚ
±ø¨Ä þøÄÅý ±Ã¢ ÐûǢɡø ±É ¦ÅÌñ¼¡ý.

2.7.26

ÁÈ¢ ¸ÃóÐ ¾ñÎ ²ó¾¢Â Á¨ÈÅ÷ ¦ÅÌÇô
¦À¡È¢ ¸Äí¸¢Â ¯½÷Å¢É÷ ¬ö Ó¸õ ÒÄ÷óÐ
º¢È¢Â ±ý ¦ÀÕõ À¢¨Æ ¦À¡ÚòÐ «Õû ¦ºöÅ£÷ «Ê§Âý
«È¢Â Åó¾Ð ´ýÚ ±É «Ê À½¢óÐ «Â÷Å¡÷.

2.7.27

¦ºÂò¾Ìõ À½¢ ¦ºöÅý þì §¸¡Å½õ «ýÈ¢
¿Âò ¾Ìó¾É ¿øÄ ÀðÎ ¬¨¼¸û Á½¢¸û
¯Â÷ò¾ §¸¡Ê ¦¸¡ñÎ «ÕÙõ ±ýÚ ¯¼õÀ¢É¢ø «¼í¸¡ô

69

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

ÀÂò¦¾¡Îį́ÄóÐ «Ê Á¢¨ºô ÀÄ Ó¨È À½¢ó¾¡÷.

2.7.28

À½¢Ôõ «ýÀ¨Ã §¿¡ì¸¢ «ô ÀÃõ ¦À¡ÕÇ¡É¡÷
¾½¢Ôõ ¯ûÇò¾¡÷ ¬Â¢É¡÷ §À¡ýÚ ¿£÷ ¾ó¾
Á½¢Ôõ ¦À¡ýÛõ ¿ø ¬¨¼Ôõ ÁüÚõ ±ý ¦ºöÂ
«½¢Ôõ §¸¡Å½õ §¿÷ ¾Ã «¨ÁÔõ ±ýÈ¡ý.

2.7.29

ÁÄ÷ó¾ º¢ó¨¾Â÷ ¬¸¢Â Ž¢¸÷ ²Ú «¨É¡÷
«Ä÷ó¾ ¦Åñ½¢Èì §¸¡Å½õ «¾üÌ §¿Ã¡¸
þÄíÌ âó и¢ø ¦¸¡ûžüÌ þ¨ºóÐ «Õû ¦ºö£÷
¿Äí ¦¸¡û §¸¡Å½õ ¾Õõ ÀÃ¢Í Â¡¦¾É ¿õÀ÷.

2.7.30

¯Îò¾ §¸¡Å½õ ´Æ¢Â ¿¡õ ¯õ ¨¸Â¢ø ¾Ã ¿£÷
¦¸¡Îò¾¾¡¸ Óý ¦º¡øÖõ «ì ¸¢Æ¢ó¾ §¸¡Å½§¿÷
«Îò¾ §¸¡Å½õ þÐ ±ýÚ ¾ñÊÉ¢ø «Å¢Æ¡Ð
±ÎòÐ ÁüÚ þ¾ý ±¨¼Â¢Îõ §¸¡Å½õ ±ýÈ¡÷.

2.7.31

¿ýÚ º¡Ä ±ýÚ «ýÀÕõ ´Õ Ð¨Ä ¿¡ð¼ì
ÌýÈ Å¢øĢ¡÷ §¸¡Å½õ ´Õ ¾ðÊø þð¼¡÷
¿¢ýÈ ¦¾¡ñ¼Õõ ¨¸Â¢É¢ø ¦¿ö¾ §¸¡Å½ò ¾ðÎ
´ýÈ¢§Ä þ¼ ¿¢¨È ¿¢Ä¡Ð ´Æ¢ó¾¨Á ¸ñ¼¡÷ .

2.7.32

¿¡Îõ «ý¦À¡Î ¿¡ÂýÁ¡÷ì ¸Ç¢ì¸ Óý ¨Åò¾
¿£Î §¸¡Å½õ «¨¼Â §¿Ã¡¸ ´ýÚ ´ýÈ¡ì
§¸¡Î ¾ðÊý Á£Ð þ¼ì ¦¸¡ñÎ ±Øó¾Ð ¸ñÎ
¬Î §ºÅÊìÌ «ÂÕõ «üÒ¾õ ±ö¾¢.

2.7.33

¯Ä¸¢ø þøħ¾¡÷ Á¡¨Â þì §¸¡Å½õ ´ýÚìÌ
«Ä¸¢ø §¸¡Å½õ ´ò¾¢Ä ±ýÚ «¾¢ºÂòÐô
ÀÄ×õ ¦Áý и¢ø Àðμý þ¼ þ¼ ¯ÂÃ
þÄÌ âóи¢ü ¦À¡¾¢¸¨Ç ±ÎòÐ §Áø þð¼¡÷.

2.7.34

ÓðÊø «ýÀ÷ ¾õ «ýÀ¢Îó ¾ðÎìÌ Ó¾øÅ÷
ÁðÎ ¿¢ýÈ ¾ðÎ «Õ¦Ç¡Î ¾¡ú× ¯Úõ ÅÆ측ø
À𦼡Îõ и¢ø «§¿¸ §¸¡Ê¸Ç¢Îõ Àò¾÷
¾ðÎ §Áü À¼ò ¾¡úó¾Ð §¸¡Å½ò ¾ðÎ.

2.7.35

¬É ¾ý¨Á ¸ñÎ «ÊÂÅ÷ «ïº¢ «ó¾½÷ Óý
à ¿Úó и¢ø Å÷ì¸ áø Å÷츧Á Ӿġ
Á¡Éõ þøÄÉ ÌÅ¢ì¸×õ ¾ðÊý ÁðÎ þÐÅ¡ø
²¨É ±ý ¾Éõ þ¼ô¦ÀÈ §ÅñÎõ ±ýÚ þ¨Èïº.

2.7.36

Áí¨¸ À¡¸Ã¡õ Á¨ÈÂÅ÷ ÁüÚ «¾üÌ þ¨ºó§¾
þíÌ ¿¡õ þÉ¢ §ÅÚ ´ýÚ ¦º¡øÅÐ ±ý ¦¸¡ø
«íÌ ÁüÚ ¯í¸û ¾Éí¸Ç¢É¡¸¢Öõ þÎÅ£÷
±í¸û §¸¡Å½õ §¿÷ ¿¢ü¸ §ÅñÎÅÐ ±ýÈ¡÷.

2.7.37

¿øÄ ¦À¡ý¦É¡Îõ ¦ÅûÇ¢Ôõ ¿Å Á½¢ò ¾¢ÃÙõ
Àø Ũ¸ò ¾¢ÈòÐ ¯§Ä¡¸Óõ Ò½÷¸û ÀÄ×õ
±ø¨Ä þø ¦À¡Õû ÍÁóÐ «Å÷ þ¼ þ¼ì ¦¸¡ñ§¼

70

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

ÁøÌ ¾ðÎ Á£Ð ±Øó¾Ð Å¢Âó¾É÷ Áñ§½¡÷.

2.7.38

¾Åõ ¿¢¨Èó¾ ¿¡ý Á¨Èô ¦À¡Õû áø¸Ç¡ø º¨Áó¾
º¢Åý Å¢ÕõÀ¢Â §¸¡Å½õ þÎõ ¦ºØó¾ðÎìÌ
«ÅÉ¢ §ÁÄÁ÷ ¿£¾¢Â¡÷ ¾É¦ÁÄ¡õ «ýÈ¢ô
ÒÅÉõ ¡¨ÅÔõ §¿÷ ¿¢Ä¡ ±ýÀÐ Ò¸§Æ¡.

2.7.39

¿¢¨Ä¨Á ÁüÈÐ §¿¡ì¸¢Â ¿¢¸÷ þÄ¡÷ §¿÷ ¿¢ýÚ
¯¨ÄÅ¢ø À·ÈÉõ ´ýÚ ´Æ¢Â¡¨Á ¯öòÐ ´Æ¢ó§¾ý
¾¨ÄŠ¡Ûõ ±ý Á¨ÉÅ¢Ôõ º¢ÚÅÛõ ¾Ì§Áø
ШÄ¢ø ²È¢¼ô ¦ÀÚÅÐ ¯ý «Õû ±Éò ¦¾¡Ø¾¡÷.

2.7.40

¦À¡îºÁ¢øÄ «Ê¨Áò ¾¢Èõ Òâó¾Å÷ ±¾¢÷¿¢ýÚ
«îº ÓýÒÈ ¯¨Ãò¾Öõ «í¸½÷ «ÕÇ¡ø
¿¢îºÂ¢ò¾Å÷ ¿¢¨Ä¢¨Éò Ð¨Ä ±Ûï ºÄò¾¡ø
þî ºÆ츢ɢýÚ ²üÚÅ¡÷ ²Ú¾üÌ þ¨ºó¾¡÷.

2.7.41

ÁÉõ Á¸¢úóÐ «Å÷ ÁÄ÷ì¸Æø ¦ºýɢ¡ø Å½í¸¢ô
Ò¨É ÁÄ÷ì ÌÆø Á¨ÉŢ¡÷ ¾õ¦Á¡Î Ò¾øÅý
¾¨É ¯¼ý ¦¸¡Î ¾É¢ò Ð¨Ä ÅÄõ ¦¸¡ñÎ ¾¸Å¡ø
þ¨É ¦ºö¨¸Â¢ø ²ÚÅ¡÷ ÜÚÅ¡÷ ±ÎòÐ.

2.7.42

þ¨Æò¾ «ýÀ¢É¢ø þ¨È ¾¢Õ¿£üÚ ¦Áö «Ê¨Á
À¢¨Æò¾¢§Ä¡õ ±É¢ø ¦ÀÕóÐ¨Ä §¿÷ ¿¢ü¸ ±ýÚ
Á¨Æò ¾¼õ ¦À¡Æ¢ø ¾¢Õ ¿øæ÷ þ¨ÈÅ¨Ã Å½í¸¢ò
¾¨Æò¾ «ï¦ºØòÐ µ¾¢É¡÷ ²È¢É¡÷ ¾ðÊø.

2.7.43

ÁñÎ ¸¡¾Ä¢ý ÁüÈÅ÷ Á¸¢úóÐ ¯¼ý ²È
«ñ¼÷ ¾õÀ¢Ã¡ý ¾¢Õ «¨Ãì §¸¡Å½õ «Ð×õ
¦¸¡ñ¼ «ýÀ¢É¢ø ̨ÈÀ¼¡ «ÊÂÅ÷ «Ê¨Áò
¦¾¡ñÎõ ´ò¾Ä¡ø ´òÐ §¿÷ ¿¢ýÈÐ «ò Шľ¡ý.

2.7.44

Á¾¢ Å¢Çí¸¢Â ¦¾¡ñ¼÷ ¾õ ¦ÀÕ¨Á¨Â Áñ§½¡÷
о¢ ¦ºöÐ ±í¸Ïõ «¾¢ºÂõ ¯È ±¾¢÷ ¦¾¡Ø¾¡÷
¸¾¢÷ Å¢ÍõÒ þ¨¼ ¸Ãó¾¢¼ ¿¢Ãó¾ ¸üÀ¸ò¾¢ý
Ò¾¢Â â Á¨Æ þ¨ÁÂÅ÷ Á¸¢ú×¼ý ¦À¡Æ¢ó¾¡÷.

2.7.45

«ñ¼÷ â Á¨Æ ¦À¡Æ¢Â ÁüÚ «¾É¢¨¼ ´Ç¢ò¾
Óñ¼ §Å¾¢Â÷ ´Õ ÅƢ¡ý Ó¾ø ¿øæ÷ô
ÀñÎ ¾¡õ À¢ø §¸¡Ä§Á Å¢ÍõÀ¢É¢ü À¡¸í
¦¸¡ñ¼ §À¨¾Ôõ ¾¡ÓÁ¡öì ¸¡ðº¢ Óý ¦¸¡Îò¾¡÷.

2.7.46

¦¾¡ØÐ §À¡üÈ¢ «ò Ð¨Ä Á¢¨º ¿¢ýÚ §¿÷ о¢ìÌõ
ÅØÅ¢ø «ýÀÕõ ¨Áó¾Õõ Á¨ÉŢ¡÷ ¾¡Óõ
ÓØÐõ þýÉÕû ¦ÀüÚò ¾õ Óý ¦¾¡ØÐ þÕìÌõ
«Æ¢Å¢ø Å¡ý À¾í ¦¸¡ÎòÐ ±ØóÐ «ÕǢɡ÷ ³Â÷.

2.7.47

¿¡¾÷ ¾õ ¾¢Õ «ÕǢɡø ¿ø ¦ÀÕó ШħÂ
Á£Ð ¦¸¡ñ¦¼Ø Å¢Á¡Éõ «ÐÅ¡¸¢ §Áø ¦ºøÄì
§¸¡¾¢ø «ýÀÕõ ÌÎõÀÓõ ̨È× «Èì ¦¸¡Îò¾

71

550

¬¾¢ ã÷ò¾¢Â¡÷ ¯¼ý º¢Å Òâ¢¨É «¨½ó¾¡÷.

2.7.48

ÁÄ÷ Á¢¨º «ÂÛõ Á¡Öõ ¸¡Ï¾üÌ «Ã¢Â ÅûÇø
ÀÄ÷ Ò¸ú ¦Åñ¦½ö ¿øæ÷ «Å½ô ÀƨÁ ¸¡ðÊ
¯ÄÌ ¯ö ¬ñÎ ¦¸¡ûÇô ¦ÀüÈÅ÷ À¡¾õ ¯ýÉ¢ò
¾¨Ä Á¢¨º ¨ÅòÐ Å¡Øõ ¾¨Ä¨Á ¿õ ¾¨Ä¨Á ¬Ìõ.

2.7.49

¾¢ÕüÈõÀÄõ

¾¢ø¨ÄÅ¡ú «ó¾½÷ ºÕì¸õ ÓüÈ¢üÚ.
ºÕì¸õ þÃñÎìÌò ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ - 550

§ºì¸¢Æ¡÷ «ÕǢ "¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷ Òá½õ"
±ýÈ "¦Àâ Òá½õ" -Ó¾ü ¸¡ñ¼õ
ºÕì¸õ 3 (þ¨Ä ÁÄ¢ó¾ ºÕì¸õ)
periya purANam of cEkkizAr
part 1b - canto 1/carukkam 3
in tamil script, TSCII format

Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)
Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten and Colleagues of the Univ. of Koeln, Germany
for providing us with the romanized version of the etext and giving permission
for release of the TSCII version as part of Project Madurai etext collections.
Proof-reading (TSCII) : tiruciRRampalam aRakaTTaLai, Kovilpatti, Tamilnadu
Thanks to Mr. S. Ganesh for arranging the proof-reading work.
Etext prep in pdf format: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
This pdf file is based on TSCInaimathi font embedded in the file. Hence this file can be
viewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unix
without the need to have the font installed in your computer.
© Project Madurai 2004
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

§ºì¸¢Æ¡÷ «ÕǢ ¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷ Òá½õ
±ýÈ ¦Àâ Òá½õ -Ó¾ü ¸¡ñ¼õ
3. þ¨Ä ÁÄ¢ó¾ ºÕì¸õ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

¯ûÙ¨È
±È¢ Àò¾ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (551-607)
²É¡¾¢¿¡¾ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (608- 649)
¸ñ½ôÀ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (650 -835)
ÌíÌÄ¢Âì ¸Ä ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (836-870)
Á¡Éì¸ïº¡È ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (871-907 )
«Ã¢Å¡ð¼¡Â ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ ( 908-930 )
¬É¡Â ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (931 - 972)

3.1 ±È¢ Àò¾ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (551-607)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
551

552

553

554

555

556

ÁøÄø ¿£÷ »¡Äó ¾ýÛû ÁÆÅ¢¨¼ ¯¨¼Â¡ý «ýÀ÷ìÌ
´ø¨Ä ÅóÐ ¯üÈ ¦ºö¨¸ ¯üÚ þ¼òÐ ¯¾×õ ¿£Ã¡÷
±ø¨Ä¢ø ҸƢý Á¢ì¸ ±È¢Àò¾÷ ¦ÀÕ¨Á ±õÁ¡ø
¦º¡øÄÄ¡õ ÀÊòÐ «ý§ÈÛõ ¬¨ºÂ¡ø ¦º¡øÄø ¯üÈ¡õ

3.1.1

¦À¡ý Á¨Äô ÒÄ¢ ¦ÅýÚ µí¸ô ÒÐÁ¨Ä þÊòÐô §À¡üÚõ
«ó ¦¿È¢ ÅÆ¢§Â ¬¸ «Âø ÅÆ¢ «¨¼ò¾ §º¡Æý
Áýɢ «¿À¡Âý º£÷ ÁÃÀ¢ý Á¡ ¿¸ÃÁ¡Ìõ
¦¾¡ý ¦¿Îí ¸Õç÷ ±ýÛïͼ÷ Á½¢ Å£¾¢ ãà÷

3.1.2

Á¡ Á¾¢ø ÁïÍ ÝØõ Á¡Ç¢¨¸ ¿¢¨Ã Å¢ñ ÝØõ
à Á½¢ š¢ø ÝØõ §º¡¨Ä¢ø Å¡ºõ ÝØõ
§¾ÁÄ÷ «Ç¸ï ÝØõ º¢Ä Á¾¢ ¦¾ÕÅ¢ü ÝØõ
¾¡õ Á¸¢úóÐ «ÁÃ÷ ÝØõ º¾Á¸ý ¿¸Ãõ ¾¡Æ

3.1.3

¸¼ ¸Ã¢ ШÈ¢ø ¬Îõ ¸Ç¢ Á¢ø ÒÈÅ¢ø ¬Îõ
«¼÷ Á½¢ «Ãí¸¢ø ¬Îõ «Ã¢¨ÅÂ÷ ÌÆø ÅñÎ ¬Îõ
À¼¦Ã¡Ç¢ ÁÚ¸¢ø ¬Îõ À¢ø ¦¸¡Ê ¸¾¢÷ Á£Ð ¬Îõ
¾¼õ ¦¿Îõ ÒÅ¢ ¦¸¡ñ¼¡Îõ ¾É¢ ¿¸÷ ÅǨÁ ®¾¡ø

3.1.4

Áýɢ º¢ÈôÀ¢ý Á¢ì¸ ÅÇ ¿¸÷ «¾É¢ø ÁøÌõ
¦À¡ýÉ¢Âø Ò⨺ ÝúóÐ ÍÃ÷¸Ùõ §À¡üÚõ ¦À¡üÀ¡ø
Ðýɢ «ýÀ¢ý Á¢ì¸ ¦¾¡ñ¼÷ ¾õ º¢ó¨¾ ¿£í¸¡
«ó¿¢¨Ä «ÃÉ¡÷ Å¡úÅÐ ¬É¢¨Ä ±ýÛõ §¸¡Â¢ø

3.1.5

¦À¡ÕðÊÕ Á¨È ¸¼ó¾ ÒÉ¢¾¨Ã þɢР«ì §¸¡Â¢ø
ÁÕðÎ¨È Á¡üÚõ ¬üÈ¡ø ÅÆ¢ ÀÎõ ¦¾¡Æ¢Ä÷ ¬¸¢
þÕð¸Î ´ÎíÌ ¸ñ¼òÐ þ¨ÈÂÅ÷ìÌ ¯Ã¢¨Á âñ¼¡÷ìÌ
«Õð ¦ÀÕõ ¦¾¡ñÎ ¦ºöÅ¡÷ «Å÷ ±È¢Àò¾÷ ¬Å¡÷

3.1.6

3
557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

Á¨Æ ÅÇ÷ ¯Ä¸¢ø ±íÌõ Áýɢ ¨ºÅõ µí¸
«ÆÄÅ¢÷ º¨¼Â¡ý «ýÀ÷ìÌ «¼¡¾É «Îò¾ §À¡Ð
Ó¨ÆÂâ ±ýÉò §¾¡ýÈ¢ ÓÃñ ¦¸¼ ±È¢óÐ ¾£÷ìÌõ
ÀÆ Á¨È ÀÃÍõ à ÀÃÍ Óý ±Îì¸ô ¦ÀüÈ¡÷

3.1.7

«ñ½Ä¡÷ ¿¢¸Øõ ¿¡Ç¢ø ¬É¢¨Ä «Ê¸Ç¡÷ìÌò
¾¢ñ½¢Â «ýÒ Ü÷ó¾ º¢Å¸¡Á¢ ¬ñ¼¡÷ ±ýÛõ
Òñ½¢Â ÓÉ¢ÅÉ¡÷ ¾¡õ âô ÀÈ¢òÐ «Äí¸ø º¡ò¾¢
¯ñ½¢¨È ¸¡¾§Ä¡Îõ ´ØÌÅ¡÷ ´Õ ¿¡û Óý §À¡ø

3.1.8

¨Å¸¨È ¯½÷óÐ §À¡óÐ ÒÉø ãú¸¢ Å¡Ôõ ¸ðÊ
¦Áöõ ÁÄ÷ ¦¿ÕíÌ Å¡º ¿ó¾ ÅÉòÐ ÓýÉ¢ì
¨¸Â¢É¢ø ¦¾Ã¢óÐ ¿øÄ ¸Áú Ó¨¸ «ÄÕõ §Å¨Äò
¦¾öÅ ¿¡Â¸ÕìÌî º¡òÐõ ¾¢Õô ÀûÇ¢ò ¾¡Áõ ¦¸¡öÐ

3.1.9

§¸¡Äô âí ܨ¼ ¾ý¨É ¿¢¨Èò¾É÷ ¦¸¡ñÎ ¦¿ïº¢ø
šĢ §¿ºõ ¦¸¡ñÎ ÁÄ÷ì ¨¸Â¢ø ¾ñÎõ ¦¸¡ñÎ «íÌ
¬ÄÂõ «¾¨É §¿¡ì¸¢ «í¸½÷ «¨ÁòÐî º¡òÐõ
¸¡¨Ä ÅóÐ ¯¾Å §ÅñÊì ¸Ê¾¢É¢ø šá ¿¢ýÈ¡÷

3.1.10

ÁüÈÅ÷ «¨½Â þôÀ¡ø ÅÇ¿¸÷ «¾É¢ø ÁýÛõ
¦¸¡üÈÅ÷ ÅÇÅ÷ ¾í¸û ÌÄô Ò¸úî §º¡ÆÉ¡÷ ¾õ
ÀüÈÄ÷ Өɸû º¡öìÌõ Àð¼ Å÷ò¾ÉÁ¡õ ÀñÒ
¦ÀüÈ ¦Åí ¸Ç¢Ú §¸¡Äõ ¦ÀÕÌ Á¡ ¿ÅÁ¢ ÓýÉ¡û

3.1.11

Áí¸Ä Å¢¨Æ× ¦¸¡ñÎ ÅÕ ¿¾¢ò Ð¨È ¿£Ã¡Êô
¦À¡í¸¢Â ¸Ç¢ôÀ¢§É¡Îõ ¦À¡Æ¢ Á¾õ ¦º¡Ã¢Â ¿¢ýÈ¡÷
±í¸Ïõ þâÂø §À¡¸ ±¾¢÷ ÀÃ¢ì ¸¡Ã÷ µ¼ò
Ðí¸ Á¡ø Ũà §À¡ø §¾¡ýÈ¢ò Ðñ¦½É «¨½ó¾Ð «ý§È

3.1.12

¦ÅýÈ¢Á¡ø ¡¨É ¾ý¨É §Áø ¦¸¡ñ¼ À¡¸§Ã¡Îõ 1
¦ºýÚ ´Õ ¦¾ÕÅ¢ý ÓðÊî º¢Å¸¡Á¢Â¡÷ Óý ¦ºøÄ
Åý ¾É¢ò ¾ñÊø àíÌõ ÁÄ÷ ¦¸¡û âì ܨ¼ ¾ý¨Éô
À¢ý ¦¾¡¼÷óÐ µÊî ¦ºýÚ À¢ÊòÐ Óý ÀÈ¢òÐî º¢ó¾

3.1.13

§Áø ¦¸¡ñ¼ À¡¸÷ ¸ñΠިº ¦¸¡ñ¼ ¸Ç¢Ú ºñ¼ì
¸¡ø ¦¸¡ñÎ §À¡Å¡÷ §À¡Äì ¸ÊÐ ¦¸¡ñÎ «¸Äô §À¡¸
áø ¦¸¡ñ¼ Á¡÷À¢ý ¦¾¡ñ¼÷ §¿¡ì¸¢É÷ À¨¾òÐô ¦À¡í¸¢
Á¡ø ¦¸¡ñ¼ ¸Ç¢üÈ¢ý À¢ýÒ ¾ñÎ ¦¸¡ñÎ «Êì¸ Åó¾¡÷

3.1.14

«ô¦À¡ØÐ «¨½Â ´ð¼¡Ð «¼ü ¸Ç¢Ú «¸ýÚ §À¡¸ 1
¦Áöô ¦À¡Õû ¦¾¡ñ¼÷ ãôÀ¡ø Å¢¨ÃóÐ À¢ý ¦ºøÄ Á¡ð¼¡÷
¾ôÀ¢É÷ Å¢ØóÐ ¨¸Â¡ø ¾¨Ã «ÊòÐ ±ØóÐ ¿¢ýÚ
¦ºôÒ «Õõ ÐÂÃõ ¿£Êî ¦ºÂ¢÷òÐ Óý º¢Å¾¡ ±ýÀ¡÷

3.1.15

¸Ç¢ ¡¨É¢ý ®÷ ¯Ã¢Â¡ö º¢Å¾¡!
±Ç¢Â¡÷ ÅĢ¡õ þ¨ÈÅ¡! º¢Å¾¡!
«Ç¢Â¡÷ «Ê¡÷ «È¢§Å! º¢Å¾¡!
¦¾Ç¢Å¡÷ «Ó§¾! º¢Å¾¡! º¢Å¾¡!

3.1.16

4
567

568

569

570

571

572

573

574

575.

576

¬Úõ Á¾¢Ôõ «½¢Ôõ º¨¼ §Áø
²Úõ ÁĨÃì ¸Ã¢ º¢óÐŧ¾
§ÅÚû ¿¢¨ÉÅ¡÷ ÒÃõ ¦ÅóÐ «Å¢Âî
º£Úõ º¢¨Ä¡ö! º¢Å¾¡! º¢Å¾¡!

3.1.17

¾ï§º ºÃ½õ ÒÌÐó ¾Á¢§Â¡÷
¦¿ï§ºö ÐÂÃõ ¦¸¼ §¿÷ ¦¾¡¼Õõ
Á狀 ±É Å£ú ÁÈÄ¢ìÌ þ¨È ¿£û
¦ºï §ºÅÊ¡ö! º¢Å¾¡! º¢Å¾¡!

3.1.18

¦¿Ê§Â¡ý «È¢Â¡ ¦¿È¢Â¡÷ «È¢Ôõ
ÀÊ¡ø «Ê¨Áô À½¢ ¦ºöÐ ´ØÌõ
«Ê¡÷¸Ç¢ø ¡ý ¬Ã¡ «¨½Å¡ö
ÓÊ¡ Ӿġö ±É§Å ¦Á¡Æ¢Â

3.1.19

±ýÚ «Å÷ ¯¨Ãò¾ Á¡üÈõ ±È¢ Àò¾÷ ±¾¢§Ã šá
¿¢ýÈÅ÷ §¸Ç¡ ãÙõ ¦¿ÕôÒ ¯Â¢÷òÐ «ÆýÚ ¦À¡í¸¢
ÁýÈÅ÷ «Ê¡÷ìÌ ±ýÚõ ÅÆ¢ô À¨¸ ¸Ç¢§È «ý§È¡
¦¸¡ýÚ «Ð Å£úôÀý ±ýÚ ¦¸¡¨Ä ÁØ ±ÎòÐ Åó¾¡÷

3.1.20

Åó¾Å÷ «¨Æò¾ ¦¾¡ñ¼÷ ¾¨Áì ¸ñÎ Å½í¸¢ ¯õ¨Á
þó¾ Åø þÎõ¨À ¦ºö¾ ¡¨É ±íÌ ¯üÈÐ ±ýÉ
±ó¨¾Â¡÷ º¡òÐõ â¨Å ±ý ¨¸Â¢ø ÀÈ¢òÐ Áñ §Áø
º¢ó¾¢ Óý À¢¨ÆòÐô §À¡¸¡ ¿¢ýÈÐ þò ¦¾Õ§Å ±ýÈ¡÷

3.1.21

þíÌ «Ð À¢¨ÆôÀÐ ±í§¸ þÉ¢ ±É ±Ã¢Å¡ö º¢óÐõ
«í¨¸Â¢ý ÁØ×õ ¾¡Óõ «ÉÖõ ¦Åí¸¡Öõ ±ýÉô
¦À¡í¸¢Â Å¢¨ºÂ¢ø ¦ºýÚ ¦À¡Õ ¸Ã¢ ¦¾¡¼÷óÐ ÀüÚõ
¦ºí¸ñ Å¡û «Ã¢Â¢ü ÜÊì ¸¢¨¼ò¾É÷ º£üÈ Á¢ì¸¡÷

3.1.22

¸ñ¼Å÷ þÐ ÓýÒ «ñ½ø ¯Ã¢ò¾ «ì ¸Ç¢§È §À¡Öõ
«ñ¼Õõ Áñ ¯§Ç¡Õõ ¾Î츢Ûõ «¼÷òÐî º¢ó¾ò
ÐñÊòÐì ¦¸¡ø§Åý ±ýÚ Í¼÷ ÁØ ÅÄò¾¢ø Å£º¢ì
¦¸¡ñÎ ±ØóÐ ¬÷òÐî ¦ºýÚ ¸¡Ä¢É¡ø ÌÖí¸ô À¡öó¾¡÷

3.1.23

À¡ö¾Öõ Á¢¨º ¦¸¡ñÎ ¯öìÌõ À¡¸¨Ãì ¦¸¡ñÎ º£È¢ì
¸¡ö ¾Æø ¯Á¢ú ¸ñ §ÅÆõ ¾¢Ã¢óÐ §Áü ¸ÐÅ «îºõ
¾¡ö ¾¨Ä «ýÀ¢ý Óý ¿¢ü̧Á ¾¨¸óÐ À¡öóÐ
§¾¡ö ¾É¢ò ¾¼ì¨¸ Å£Æ ÁØŢɡø н¢ò¾¡÷ ¦¾¡ñ¼÷

3.1.24

¨¸Â¢¨Éò н¢ò¾ §À¡Ð ¸¼ø ±Éì ¸¾È¢ Å£úóÐ
¨Á Ũà «¨É §ÅÆõ ÒÃñʼ ÁÕíÌ Åó¾
¦Åö §¸¡ø À¡¸÷ À¡¸÷ ãÅ÷ Á¢¨º ¦¸¡ñ¼¡÷ þÕÅ÷ ¬¸
³Å¨Ãì ¦¸¡ýÚ ¿¢ýÈ¡÷ «ÕŨà «¨É §¾¡Ç¡÷

3.1.25

¦ÅðÎñÎ ÀðΠţúó¾¡÷ ´Æ¢Â ÁüÚ ¯ûÇ¡÷ µÊ
ÁðÎ «Å¢ú ¦¾¡í¸ø ÁýÉý š¢ø ¸¡ÅĨà §¿¡ì¸¢
Àð¼ Å÷ò¾ÉÓõ ÀðÎô À¡¸Õõ Àð¼¡÷ ±ýÚ
Óð¼ ¿£÷ ¸ÊÐ ÒìÌ Ó¾øÅÛìÌ ¯¨ÃÔõ ±ýÈ¡÷

3.1.26

5
577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

ÁüÚ «Å÷ ¦Á¡Æ¢ó¾ Á¡üÈõ Á½¢ì ¸¨¼ ¸¡ô§À¡÷ §¸Ç¡ì
¦¸¡üÈÅý ¾ýÀ¡ø ±ö¾¢ì ̨à ¸Æø À½¢óÐ §À¡üÈ¢ô
ÀüÈÄ÷ þÄ¡¾¡ö ¿¢ý ¦À¡ü Àð¼Á¡ø ¡¨É Å£Æî
¦ºüÈÉ÷ º¢Äáõ ±ýÚ ¦ºôÀ¢É¡÷ À¡¸÷ ±ýÈ¡÷

3.1.27

ÅÇÅÛõ §¸ð¼ §À¡¾¢ø Á¡È¢ýÈ¢ Áñ ¸¡ì¸¢ýÈ
¸¢Ç÷ Á½¢ò §¾¡û «Äí¸ø ÍÕõÒ þÉõ ¸¢Ç÷óÐ ¦À¡í¸
«ÇÅ¢ø º£üÈò¾¢É¡§Ä ¡÷ ¦ºö¾¡÷ ±ýÚõ §¸Ç¡ý
þÇ «Ã¢ ²Ú §À¡Ä ±Æ¢ø Á½¢ š¢ø ¿£í¸

3.1.28

¾ó¾¢Ãò ¾¨ÄÅ÷ ¾¡Óõ ¾¨ÄÅý ¾ý ¿¢¨Ä¨Á ¸ñÎ
ÅóÐÈî §º¨É ¾ý¨É Åø Å¢¨ÃóÐ ±Æ Óý º¡üÈ
«ó¾ÃòÐ «¸Äõ ±øÄ¡õ «½¢ и¢ø À¾¡¨¸ à÷ôÀ
±ó¾¢Ãò §¾Õõ Á¡×õ þ¨¼ þ¨¼ ¸Ç¢Úõ ¬¸¢

3.1.29

Å¢ø¦Ä¡Î §Åø Å¡û ¾ñÎ À¢ñÊ À¡Äí¸û Á¢ì¸
Åø¦ÄØõ ¯ºÄõ §¿Á¢ ÁØì ¸Øì ¸¨¼ Óý ¬É
Àø À¨¼ì ¸Äý¸û ÀüÈ¢ô ¨Àí¸Æø Åâó¾ Åý ¸ñ
±ø¨Ä¢ø À¨¼»÷ ¦¸¡ðÒüÚ ±Øó¾É÷ ±íÌõ ±íÌõ

3.1.30

ºí¦¸¡Î ¾¡¨Ã ¸¡Çõ ¾Æí¦¸¡Ä¢ ÓÆíÌ §Àâ
¦ÅíÌÃø Àõ¨À ¸ñ¨¼ Å¢Âý ÐÊ ¾¢Á¢¨Ä ¾ðÊ
¦À¡í¦¸¡Ä¢î º¢ýÉõ ±øÄ¡õ ¦À¡Õ À¨¼ Á¢¨¼ó¾ ¦À¡üÀ¢ý
ÁíÌø Å¡ý ¸¢Ç÷ ¿¡½ ÁÕíÌ ±ØóÐ þÂõÀ¢ Áø¸

3.1.31

àâÂò ШÅôÒõ ÓðÎï ͼ÷ô À¨¼ ´Ä¢Ôõ Á¡Å¢ý
¾¡÷ Á½¢ þ¨ºôÒõ §ÅÆ ÓÆì¸Óõ ¾¼ó§¾÷î º£Õõ
Å£Ã÷ ¾ï¦ºÕ츢ý ¬÷ôÒõ Á¢ìÌ ±ØóÐ ´ýÈ¡õ ±ø¨Äì
¸¡Õ¼ý ¸¨¼¿¡û ¦À¡íÌõ ¸¼ø ±Éì ¸Ä¢ò¾ «ý§È

3.1.32

ÀñÏÚõ ¯ÚôÒ ¿¡ý¸¢ø ÀÃóÐ ±Ø §º¨É ±øÄ¡õ
Áñ½¢¨¼ þÚ ¸¡ø §Áø §Áø ÅóÐ ±Øó¾Ð §À¡ø §¾¡ýÈ
¾ñ½Ç¢ì ¸Å¢¨¸ ÁýÉý ¾¡¨É À¢ý ¦¾¡¼Ãò ¾¡§É¡÷
«ñ½Äõ ÒÃÅ¢ §Áü¦¸¡ñÎ «Ãº Á¡ Å£¾¢ ¦ºýÈ¡ý

3.1.33

¸Î Å¢¨º Óθ¢ô §À¡¸¢ì ¸Ç¢ü ¦È¡Îõ À¡¸÷ Å£úó¾
ÀÎ ¸Çõ ÌÚ¸î ¦ºýÈ¡ý À¨¸ ÒÄòÐ «Å¨Ãì ¸¡½¡ý
ŢΠͼ÷ ÁØ ´ýÚ ²ó¾¢ §ÅÚ þÕ ¾¼ì ¨¸ò¾¡Â
«Î ¸Ç¢Ú ±ýÉ ¿¢ýÈ «ýÀ¨Ã ÓýÒ ¸ñ¼¡ý

3.1.34

¦À¡ý ¾Åú «ÕÅ¢ì ÌýÈõ ±Éô ÒÃû ¸Ç¢üÈ¢ý ÓýÒ
¿¢ýÈÅ÷ ÁýÚû ±ýÚõ ¿¢Õò¾§Á À¢Öõ ¦ÅûÇ¢ì
ÌýÈÅ÷ «Ê¡÷ ¬É¡÷ ¦¸¡üÈÅ÷ þÅ÷ ±ýÚ µÃ¡ý
¦ÅýÈÅ÷ þÅ÷ ¡Å÷ ±ýÈ¡ý ¦ÅÊÀ¼ ÓÆíÌõ ¦º¡øÄ¡ý

3.1.35

«Ãºý ¬íÌ «ÕÇ¢î ¦ºö «ÕÌ ¦ºýÚ «¨½óÐ À¡¸÷
Å¢¨Ã ¦ºö¾¡÷ Á¡¨Ä§Â¡ö ¿¢ý Å¢Èü ¸Ç¢üÚ ±¾¢§Ã ¿¢üÌõ
¾¢¨Ã ¦ºö ¿£÷ ¯Ä¸¢ý ÁýÉ÷ ¡ÕÇ¡÷ ¾£íÌ ¦ºö¾¡÷
ÀÃÍ Óý ¦¸¡ñÎ ¿¢ýÈ þÅ÷ ±Éô À½¢óÐ ¦º¡ýÉ¡÷

3.1.36

6
587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

̨ƽ¢ ¸¡¾¢É¡ÛìÌ «ýÀáõ ̽ò¾¢ý Á¢ì¸¡÷
À¢¨Æ ÀÊý «ýÈ¢ì ¦¸¡øÄ¡÷ À¢¨Æò¾Ð ¯ñÎ ±ýÚ ¯ð¦¸¡ñÎ
Á¨Æ Á¾ ¡¨Éî §º¨É ÅÃÅ¢¨É Á¡üÈ¢ ÁüÈ
¯¨Æ ÅÂô ÒÃÅ¢ §Áø ¿¢ýÚ þÆ¢ó¾Éý ¯Ä¸ ÁýÉý

3.1.37

¨Áò ¾¼õ ÌýÚ §À¡Öõ Á¾ì ¸Ç¢üÚ ±¾¢§Ã þó¾
¦Áöò¾Å÷ ¦ºýÈ §À¡Ð §ÅÚ ´ýÚõ Ò̾¡ Å¢ð¼
«ò ¾Åõ ¯¨¼§Âý ¬§Éý «õÀÄ Å¡½÷ «ýÀ÷
þò¾¨É ÓÉ¢Âì ¦¸ð§¼ý ±ý ¦¸¡§Ä¡ À¢¨Æ ±ýÚ «ïº¢

3.1.38

¦ºÈ¢ó¾Å÷ ¾õ¨Á ¿£ì¸¢ «ýÀ÷ Óý ¦¾¡ØÐ ¦ºýÚ ®Ð
«È¢ó¾¢§Äý «Ê§Âý «íÌ §¸ð¼Ð ´ýÚ «Ð¾¡ý ¿¢ü¸
ÁÈ¢ó¾ þì ¸Ç¢üÈ¢ý ÌüÈõ À¡¸§Ã¡Î þ¾¨É Á¡Ç
±È¢ó¾§¾ §À¡Ð§Á¡¾¡ý «Õû ¦ºöÔõ ±ýÚ ¿¢ýÈ¡÷

3.1.39

ÁýÉÅý ¾ý¨É §¿¡ì¸¢ Å¡ÉÅ÷ ®º÷ §¿º÷
¦ºýÉ¢ þò Ðí¸ §ÅÆõ º¢Å¸¡Á¢ ¬ñ¼¡÷ ¦¸¡öÐ
Àýɸ ¬Àý÷ º¡ò¾ì ¦¸¡ÎÅÕõ ÀûÇ¢ò ¾¡Áõ
¾ý¨É Óý ÀÈ¢òÐî º¢ó¾ò ¾¨Ã À¼ò н¢òРţúò§¾ý

3.1.40

Á¡¾í¸õ ¾£íÌ ¦ºö ÅÕ Àâ측Ã÷ ¾¡Óõ
Á£¾íÌ ¸¼¡×Å¡Õõ Å¢Ä츢¼¡Ð ´Æ¢óÐ Àð¼¡÷
®¾íÌ ¿¢¸úó¾Ð ±ýÈ¡÷ ±È¢ Àò¾÷ ±ýÉ «ïº¢ô
À¡¾í¸û Өȡø ¾¡úóÐ ÀÕŨÃò ¾¼ó§¾¡û ÁýÉý

3.1.41

«í¸½÷ «Ê¡÷ ¾õ¨Áî ¦ºö¾ þù «Àá¾òÐìÌ
þíÌ þÐ ¾ýÉ¡ø §À¡¾¡Ð ±ý¨ÉÔõ ¦¸¡øÄ §ÅñÎõ
Áí¸Ä ÁØÅ¡ø ¦¸¡ø¨¸ ÅÆìÌõ «ýÚ þÐÅ¡õ ±ýÚ
¦ºí¨¸Â¡ø ¯¨¼Å¡û Å¡í¸¢ì ¦¸¡Îò¾É÷ ¾£÷× §¿÷Å¡÷

3.1.42

¦Åó¾Æø ͼ÷ Å¡û ¿£ðÎõ §Åó¾¨É §¿¡ì¸¢¸ ¦¸ð§¼ý
«ó¾Á¢ø Ҹơý «ýÒìÌ «ÇÅ¢ý¨Á ¸ñ§¼ý ±ýÚ
¾ó¾ Å¡û Å¡í¸ Á¡ð¼¡÷ ¾ý¨Éò ¾¡ý ÐÈìÌõ ±ýÚ
º¢ó¨¾Â¡ø ¯½÷×üÚ «ïº¢ Å¡í¸¢É¡÷ ¾£íÌ ¾£÷ôÀ¡÷

3.1.43

Å¡í¸¢Â ¦¾¡ñ¼÷ ÓýÒ ÁýÉÉ¡÷ ¦¾¡ØÐ ¿¢ý§È
®íÌ ±¨É šǢɡø ¦¸¡ýÚ ±ý À¢¨Æ ¾£÷ì¸ §ÅñÊ
µí¸¢Â ¯¾Å¢ ¦ºöÂô ¦ÀüÈÉý þÅ÷ À¡ø ±ý§È
¬íÌ «Å÷ ¯ÅôÀì ¸ñ¼ ±È¢Àò¾÷ «¾ÛìÌ «ïº¢

3.1.44

Åý ¦ÀÕí ¸Ç¢Ú À¡¸÷ ÁÊÂ×õ ¯¨¼ Å¡¨Çò ¾óÐ
±ý ¦ÀÕõ À¢¨Æ¢ɡ§Ä ±ý¨ÉÔõ ¦¸¡øÖõ ±ýÛõ
«ýÀÉ¡÷ ¾ÁìÌò ¾£íÌ ¿¢¨Éó¾Éý ±ýÚ ¦¸¡ñÎ
ÓýÒ ±ÉÐ ¯Â¢÷ ¦ºÌòÐ ÓÊôÀ§¾ ÓÊ× ±ýÚ ±ñ½¢

3.1.45

Òâó¾Å÷ ¦¸¡Îò¾ Å¡¨Ç «ýÀ÷ ¾õ ¸Øò¾¢ø âðÊ
«Ã¢ó¾¢¼ø ¯üÈ §À¡¾¢ø «ÃºÛõ ¦Àâ§Â¡÷ ¦ºö¨¸
þÕó¾Å¡Ú ±ý? ¦¸ð§¼ý? ±ýÚ ±¾¢÷ ¸Ê¾¢ü ¦ºýÚ
¦ÀÕó¾¼ó §¾¡Ç¡ø ÜÊô À¢Êò¾Éý Å¡Ùõ ¨¸Ôõ

3.1.46

7
597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

ÅÇÅÉ¡÷ Å¢¼¡Ð ÀüÈ Á¡¾Å÷ ÅÕóÐ ¸¢ýÈ
«Ç× þÄ¡ô ÀâŢø Åó¾ þÎ츨½ «¸üÈ §ÅñÊì
¸Ç Á½¢ ¸ÇòÐî ¦ºö ¸ñϾø «ÕÇ¡ø Å¡ìÌì
¸¢Ç÷ ´Ç¢ Å¢ÍõÀ¢ý §Áø ÅóÐ ±Øó¾Ð ÀÄÕõ §¸ðÀ

3.1.47

¦¾¡Øõ ¾¨¸ «ýÀ¢ý Á¢ì¸£÷! ¦¾¡ñ欃 Áñ §Áü¸¡ð¼î
¦ºØó ¾¢ÕÁĨà þýÚ º¢Éì¸Ã¢ º¢ó¾ò ¾¢í¸û
¦¸¡ØóÐ «½¢ §Å½¢ì Üò¾÷ «ÕǢɡø ÜÊüÚ ±ýÚ «íÌ
±Øó¾Ð À¡¸§Ã¡Îõ ¡¨ÉÔõ ±Øó¾Ð «ý§È

3.1.48

®Ã§Å âðÎõ Å¡û Å¢ðÎ ±È¢Àò¾÷ ¾¡Óõ «ó¾
§¿Ã¢Â÷ ¦ÀÕÁ¡ý ¾¡û §Áø Å¢Øó¾É÷ ¿¢ÕÀ÷ §¸¡Ûõ
§À¡÷ ÅÊ Å¡¨Çô §À¡¸ ±È¢óÐ «Å÷ ¸Æø¸û §À¡üÈ¢ô
À¡÷Á¢¨º À½¢ó¾¡ý Å¢ñ§½¡÷ ÀÉ¢ÁÄ÷ Á¡Ã¢ à÷ò¾¡÷

3.1.49

þÕÅÕõ ±ØóÐ Å¡É¢ø ±Øó¾ §À¦Ã¡Ä¢¨Âô §À¡üÈ
«ÕÁ¨È ¦À¡ÕÇ¡ö ¯ûÇ¡÷ «½¢¦¸¡û âíܨ¼ ¾ýÉ¢ø
ÁÕŢ ÀûÇ¢ò ¾¡Áõ ¿¢¨Èó¾¢¼ «ÕÇ ÁüÚ «ò
¾¢ÕÅÕû ¸ñÎ Å¡úóÐ º¢Å¸¡Á¢Â¡Õõ ¿¢ýÈ¡÷

3.1.50

Áð¼Å¢ú «Äí¸ø ¦ÅýÈ¢ ÁýÉÅ÷ ¦ÀÕÁ¡ý ÓýÉ÷
¯ð¼Õ ¸Ç¢ôÀ¢§É¡Îõ ¯Èí¸¢ Á£Ð ±Øó¾Ð ´òÐ
Óð¼ ¦Åí¸¼í¸û À¡öóÐ Ó¸¢ø ±É ÓÆí¸¢ô ¦À¡íÌõ
Àð¼ Å÷ò¾Éò¨¾ì ¦¸¡ñÎ À¡¸Õõ «¨½Â Åó¾¡÷

3.1.51

¬É º£÷ò ¦¾¡ñ¼÷ ÌõÀ¢ðÎ «Ê§Éý ¸Ç¢ôÀ þó¾
Á¡É ¦Åí ¸Ç¢üÈ¢ø ²È¢ Á¸¢úóÐ ±ØóÐ «ÕÙõ ±ýÉ
§Áý¨ÁÂô À½¢ §Áü ¦¸¡ñÎ Å½í¸¢ ¦Åñ ̨¼Â¢ý ¿£Æø
¡¨É §Áü ¦¸¡ñÎ ¦ºýÈ¡÷ þ×Ç¢§Áü ¦¸¡ñÎ Åó¾¡÷

3.1.52

«ó¿¢¨Ä ±Øó¾ §º¨É ¬÷¸Ä¢ ²Øõ ´ýÈ¡ö
Áýɢ ´Ä¢Â¢ý ¬÷ôÀ Áñ ±Ä¡õ Á¸¢úóÐ Å¡úò¾ô
¦À¡ý¦ÉÎõ ¦À¡ÐÅ¢ø ¬¼ø ¿£Ê ÒÉ¢¾÷ ¦À¡üÈ¡û
¦ºýɢ¢ü ¦¸¡ñÎ ¦ºýÉ¢ ¾¢ÕÅÇ÷ §¸¡Â¢ø Ò측ý

3.1.53

¾õÀ¢Ã¡ý À½¢§Áü ¦¸¡ñÎ º¢Å¸¡Á¢Â¡Õõ º¡Ã
±õÀ¢Ã¡ý «ýÀÃ¡É ±È¢Àò¾÷ ¾¡Óõ ±ý§É
«õÀÄõ ¿¢¨Èó¾¡÷ ¦¾¡ñ¼÷ «È¢Å¾üÌ «Ã¢Â¡÷ ±ýÚ
¦ºõÀ¢Âý ¦ÀÕ¨Á ¯ýÉ¢ò ¾¢ÕôÀ½¢ §¿¡ì¸¢î ¦ºýÈ¡÷

3.1.54

ÁüÈÅ÷ þ¨ÉÂÅ¡É Åý¦ÀÕõ ¦¾¡ñÎ Áñ§Áø
¯üÈ¢¼òÐ «Ê¡÷ Óý ¦ºýÚ ¯¾Å¢§Â ¿¡Ùõ ¿¡Ùõ
¿ø¾Åì ¦¸¡û¨¸ ¾¡í¸¢ ¿ÄÁ¢Ì ¸Â¢¨Ä ¦ÅüÀ¢ø
¦¸¡üÈÅ÷ ¸½ò¾¢ý ÓýÉ¡õ §¸¡ Ó¾ø ¾¨Ä¨Á ¦ÀüÈ¡÷

3.1.55

¬Ù¨¼ò ¦¾¡ñ¼÷ ¦ºö¾ ¬ñ¨ÁÔõ ¾õ¨Áì ¦¸¡øÄ
Å¡Ç¢¨Éì ¦¸¡ÎòÐ ¿¢ýÈ ÅÇÅÉ¡÷ ¦ÀÕ¨Á ¾¡Ûõ
¿¡Ùõ ÁüÈÅ÷ìÌ ¿øÌõ ¿õÀ÷ ¾¡õ «Ç츢ÄýÈ¢
¿£Ùõ þò ¦¾¡ñÊý ¿£÷¨Á ¿¢¨É츢ø ¬÷ «Çì¸ ÅøÄ¡÷?

3.1.56

8
607

§¾É¡Õõ ¾ñ âí ¦¸¡ý¨Èî ¦ºïº¨¼ÂÅ÷ ¦À¡üÈ¡Ç¢ø
¬É¡¾ ¸¡¾ø «ýÀ÷ ±È¢Àò¾÷ «Ê¸û ÝÊ
Å¡É¡Ùõ §¾Å÷ §À¡üÚõ ÁýÚÇ¡÷ ¿£Ú §À¡üÚõ
²É¡¾¢ ¿¡¾÷ ¦ºö¾ ¾¢Õò ¦¾¡Æ¢ø þÂõÀÖü§Èý

3.1.57

¾¢ÕüÈõÀÄõ
--------------------

3.2 ²É¡¾¢¿¡¾ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (608-649)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
608

609

610

611

612

613

614

Òñ¼Ã¢¸õ ¦À¡ý Ũà §Áø ²üÈ¢ô ÒÅ¢ «Ç¢ìÌõ
¾ñ¼ÃÇ ¦Åñ¸Å¢¨¸ò ¾¡÷ ÅÇÅ÷ §º¡½¡ðÊø
Åñ¼¨È âï §º¡¨Ä ÅÂø ÁÕ¾ò ¾ñ À¨½ ÝúóÐ
±ñ ¾¢¨ºÔõ ²È¢Â º£÷ ±Â¢ý ãà÷ ±Â¢Éë÷

3.2.1

§ÅÆì ¸ÕõÀ¢§É¡Î ¦Áý ¸ÕõÒ ¾ñÅÂÄ¢ø
¾¡Æì ¸¾¢÷Ģ ¾¡ý µíÌõ ¾ý¨Á¾¡ö
Å¡Æì ÌÊ ¾¨ÆòÐ Áýɢ «ô ¦À¡ü À¾¢Â¢ø
®Æì ÌÄî º¡ýÈ¡÷ ²É¡¾¢ ¿¡¾É¡÷

3.2.2

¦¾¡ý¨Áò ¾¢Õ ¿£üÚò ¦¾¡ñÊý ÅÆ¢À¡ðÊý
¿ý¨Áì ¸ñ ¿¢ýÈ ¿Äõ ±ýÚõ ÌýÈ¡¾¡÷
ÁýÉ÷ìÌ ¦ÅýÈ¢ ÅÊÅ¡ð À¨¼ À¢üÚõ
¾ý¨Áò ¦¾¡Æ¢ø Ţ墨¢ø ¾¨Ä¨Á º¡÷óÐ ¯ûÇ¡÷

3.2.3

Å¡Ç¢ý À¨¼ À¢üÈ¢ Åó¾ ÅÇõ ±øÄ¡õ
¿¡Ùõ ¦ÀÕ Å¢ÕôÀ¡ø ¿ñÏí ¸¼ô À¡ðÊø
¾¡Ùõ ¾¼ ÓÊÔõ ¸¡½¡¾¡÷ ¾õ¨ÁÔó ¦¾¡ñÎ
¬Ùõ ¦ÀÕÁ¡ý «Êò ¦¾¡ñ¼÷ìÌ ¬ìÌÅ¡÷

3.2.4

¿ûÇ÷¸Ùõ §À¡üÚõ ¿ý¨Áò ШÈ¢ý ¸ñ
±ûÇ¡¾ ¦ºö¨¸ þÂøÀ¢ý ´ØÌ ¿¡û
¾ûÇ¡¾ ¾í¸û ¦¾¡Æ¢ø ¯Ã¢¨Áò ¾¡Âò¾¢ý
¯ûÇ¡ý «¾¢ÝÃý ±ýÀ¡ý ¯Çý ¬É¡ý

3.2.5

ÁüÈ «ÅÛõ ¦¸¡üÈ ÅÊÅ¡ð À¨¼ò ¦¾¡Æ¢ø¸û
¸üÈÅ÷¸û ¾ýÉ¢ø ¸¼óÐûÇ¡÷ þø¨Ä ±Ûõ
¦ÀüÈ¢¨Á¡ý Á¡ ¿¢ÄòÐ Á¢ì¸ ¦ÀÕÁ¢¾õ ÅóÐ
¯üÚĸ¢ø ¾ý¨É§Â º¡Ä Á¾¢òÐ ¯ûÇ¡ý

3.2.6

¾¡É¡û Å¢Õò¾¢ ¦¸¼ò ¾í¸û ÌÄò ¾¡Âò¾¢ý
¬É¡¾ ¦ºö ¦¾¡Æ¢Ä¡õ ¬º¢Ã¢Âò ¾ý¨Á ÅÇõ
§ÁÉ¡Ùõ ̨ÈóÐ ÁüÈÅ÷째 §ÁõÀ¼Ä¡ø
²É¡¾¢ ¿¡¾÷ ¾¢ÈòÐ ²Ä¡ þ¸ø Òâó¾¡ý

3.2.7

9
615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

¸¾¢§Ã¡ý ±Æ ÁØí¸¢ì ¸¡øº¡Ôí¸¡¨Ä
Á¾¢ §À¡ø «Æ¢óÐ ¦À¡È¡ ÁüÈÅÛï ÍüÈô
À¾¢§Â¡÷ ¯¼ý ܼô Àñ½¢ «Á÷ §Áø ¦ºýÚ
±¾¢÷ §À¡÷ Å¢¨ÇôÀ¾ü§¸ ±ñ½¢ò н¢óÐ ±Øó¾¡ý

3.2.8

§¾¡û ¦¸¡ñ¼ Åø ¬ñ¨Áî ÍüÈò¦¾¡Îõ Ш½Â¡õ
§¸¡û ¦¸¡ñ¼ §À¡÷ ÁûÇ÷ Üð¼ò¦¾¡Îï ¦ºýÚ
Å¡û ¦¸¡ñ¼ ¾¡Âõ ÅĢ¡§Ã ¦¸¡ûÅÐ ±É
ãû¸¢ýÈ ¦ºüÈò¾¡ý Óý ¸¨¼Â¢ø ¿¢ýÚ «¨Æò¾¡ý

3.2.9

¦Åí¸ð ÒÄ¢ ¸¢¼ó¾ ¦Åõ ӨƢø ¦ºýÚ «¨ÆìÌõ
¨Àí¸ñ Ìڿâ§Â §À¡øÅ¡ý À¨¼ ¦¸¡ñÎ
¦À¡í¸¢ô ÒÈõ ÝúóÐ §À¡÷ ÌÈ¢òÐ §¿÷ ¿¢ý§È
«í¸ð ¸¨¼ ¿¢ýÚ «¨Æò¾¡ý ´Ä¢ §¸Ç¡

3.2.10

¬÷ ¦¸¡ø ¦À¡Ã «¨Æò¾¡÷? ±ýÈâ ²üÈ¢ý ¸¢Ç÷óÐ
§º÷× ¦ÀÈì ¸îº¢ø ¦ºÈ¢ó¾ ¯¨¼ §Áø ţ츢
Å¡÷ ¸ÆÖí ¸ðÊ ÅÊÅ¡ð ÀĨ¸¦¸¡Î
§À¡÷ Өɢø ²É¡¾¢ ¿¡¾÷ ÒÈôÀð¼¡÷

3.2.11

ÒÈôÀð¼ §À¡¾¢ý ¸ð §À¡÷ò ¦¾¡Æ¢ø¸û ¸üÌõ
Å¢Èø ¦ÀÕï º£÷ì ¸¡¨ÇÂ÷¸û §ÅÚ þ¼òÐ ¿¢ýÈ¡÷
ÁÈô À¨¼ Å¡û ÍüÈò¾¡÷ §¸ðÎ µÊ ÅóÐ
¦ºÈü¸Õõ §À¡÷ Å£Ã÷ìÌ þÕ ÁÕíÌõ §º÷ó¾¡÷¸û

3.2.12

Åó¾¨Æò¾ Á¡üÈ¡ý ÅÂô ÒÄ¢ §À¡òÐ «ýÉ¡÷ Óý
¿õ ¾ÁÐ Å¡û À¢üÚ ¿üÈ¡Âõ ¦¸¡ûÙí¸¡ø
þó¾ ¦ÅÇ¢ §Áü¨¸ ÅÌòÐ þÕ§Åõ ¦À¡Õ À¨¼Ôõ
ºó¾¢òÐ «Á÷ Å¢¨Çò¾¡ø º¡Â¡¾¡÷ ¦¸¡ûŦ¾ý

3.2.13

±ýÚ À¨¸ò§¾¡ý ¯¨ÃôÀ ²É¡¾¢ ¿¡¾÷ «Ð
¿ýÚ ¯ÉìÌ §ÅñΧÁø ¿ñÏÅý ±ýÚ ¯û Á¸¢úóÐ
¦ºýÈÅý Óý ¦º¡ýÉ ¦ºÕì ¸ÇòÐô §À¡÷ ÌÈ¢ôÀì
¸ýÈ¢ þÕ À¨¼Ôõ ¨¸ ÅÌòÐ §¿÷ Á¨ÄÅ¡÷

3.2.14

§Á¸ ´Øí̸û Óý ¦¸¡Î Á¢ýÉ¢¨Ã ¾õÁ¢¨¼§Â ¦¸¡Î
Á¡¸ ÁÕí¸¢Ûõ Áñ½¢Ûõ ÅøÖÕ §Áø ±¾¢÷ ¦ºøÅÉ
Å¡¸ ¦¿Îõ ÀÄ ¨¸ìÌÄ Á¡û Å¢¨É Å¡Ù¨¼ ¬¼Å÷
¸¡¸ Á¢¨¼ó¾ ¸Çò¾¢Õ ¨¸¸Ç¢ý ÅóÐ ¸Äó¾É÷

3.2.15

¸¡ø ¸Æø ¸ðÊ ÁûÇ÷¸û ¨¸¸Ç¢ý ¦Áö¸û «¼ì¸¢Â
Å¡¦Ç¡Ç¢ Åð¼ Ó¨Çò¾¢¼ ÅóÐ þÕ ¨¸¸Ç¢ý Óó¾¢É÷
§Å¦Ä¡Î §Åø ±¾¢÷ ¿£ûÅÉ §ÁŢ À¡¾Äõ Å¢ðÎÂ÷
»¡ÄÓÚõ À½¢ Å£Ã÷¸û ¿¡ ¿¢Á¢÷¸¢ýÈÉ ´ò¾É

3.2.16

¦Åí¸ñ Å¢Èü º¢¨Ä Å£Ã÷¸û §ÅÚ þÕ ¨¸Â¢Öõ §¿÷ÀÅ÷
¾í¸û º¢¨ÄìÌÄõ ¯ó¾¢É ¾¡Å¢ø ºÃí¸û ¦¿ÕíÌÅ
¦À¡íÌ º¢ÉòÐ ±Ã¢Â¢ü Ò¨¸ §À¡Ì ¦¸¡Êì¸û ŨÇòÐ ±¾¢÷
¦ºí¸ñ Å¢Æ¢ì ¸Éø º¢ó¾¢Â º£Ú ¦À¡È¢î ¦ºÄ× ´ò¾É

3.2.17

10
625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

Å¡¦Ç¡Î ¿£û ¨¸ ÐÊò¾É Á¡÷¦À¡Î §Åø¸û ÌÇ¢ò¾É
§¾¡¦Ç¡Î Å¡Ç¢ ¿¢Äò¾É §¾¡¦Ä¡Î §¾¡ø¸û ¾¨¸ò¾É
¾¡¦Ç¡Î Å¡÷ ¸Æø þüÈÉ ¾¡¦Ã¡Î Ýú º¢Ãõ «üÈÉ
¿¡¦Ç¡Î º£È¢ Á¨ÄôÀÅ÷ ¿¡Ê §À¡÷ ¦ºö ¸Çò¾¢É¢ø

3.2.18

ÌÕ¾¢Â¢ý ¿¾¢¸û ÀÃó¾É Ì¨È ¯¼ø µÊ «¨Äó¾É
¦À¡Õ À¨¼ «Ú н¢ º¢ó¾¢É Ò¨¼ ¦º¡Ã¢ ̼÷ ¯¼ø ÀõÀ¢É
¦ÅÕÅà ±Õ¨Å ¦¿Õí¸¢É Å£º¢ÂÚ Ðʸû ÒÃñ¼É
þÕ À¨¼ ¾É¢Ûõ ±¾¢÷ó¾Å÷ ±¾¢÷ ±¾¢÷ «Á÷ ¦ºö ÀÈó¾¨Ä

3.2.19

¿£û þ¨¼ Óθ¢ ¿¼óÐ ±¾¢÷ §¿÷ þÕÅâø ´Õ Åý¦È¡¼÷
¾¡Ç¢Õ ¦¾¡¨¼ «È Óý ¦ÀÂ÷ º¡Ã¢¨¸ ӨȨÁ ¾Êó¾Éý
Å¡¦Ç¡Î Ţؼø ¦ÅýÈÅý Á¡÷À¢¨¼ «ÈÓý ±È¢ó¾¢¼
¬Ç¢Â¢ý «ÅÛõ «È¢ó¾Éý ¬Â¢É÷ ÀÄ÷ ¯Ç÷ ±í¸Ïõ

3.2.20

Ü÷  «Â¢ø ¦¸¡Î ÓðÊÉ÷ ÜÊ Óý ¯ÕŢ ¾ðμý
§¿ÕÃõ ¯ÕÅ ¯ÃôÒ¼ý §¿÷À¼ ±¾¢÷ ±¾¢÷ Ìò¾¢É÷
¬Õ¢÷ ¸Æ¢Â×õ ¿¢üÀÅ÷ ¬ñ¨Á¢ø þÕÅÕõ ´ò¾¨Á
§À¡ÃÎ À¨¼¦¸¡Î «ÇôÀÅ÷ §À¡øÀÅ÷ «ÇÅ¢Ä÷ Àð¼É÷

3.2.21

¦À¡üº¢¨Ä ŨÇ ±¾¢÷ó¾Å÷ ÒüÈÃ× «¨É ºÃõÀ¼
Å¢üÀ¨¼ н¢Â×õ ¿¢ýÈ¢Ä÷ ¦ÅüÈ¢ ¦¸¡û Í⨸ ÅÆí¸¢É÷
ÓüȢ ¦ÀÕÅÇý þýÈ¢Ôõ ÓüÀÎ ¦¸¡¨¼ ¿¢¨Ä ¿¢ýÈ¢¼
¯üÈÉ ¯¾Å¢Â ÀñÀ¢É÷ ´ò¾É÷ ¯Ç÷ º¢Ä ¸ñ¼¸÷

3.2.22

«¼ø ÁÈÅ÷ ÁÊó¾Å÷ «Ä÷ Ó¸õ ¯Â¢ÕÇ ¦ÅýÚÚ
À¼÷ º¢¨È ÍÄ× ¸Õí¦¸¡Ê À¼÷ÅÉ ÍÆøÅÉ ÐýÈÄ¢ø
ŢΠͼ÷ ŢƢ¸û þÕõÒ ¦ºö Å¢¨É»÷ ¾õ ¯¨Ä¢ý Ó¸õ ¦À¡¾¢
Ò¨¼ Á¢¨¼ ¸Ã¢Â¢¨¼ ¾í¸¢Â Ò¨¸ ŢΠ¾Æ¨Ä ¿¢¸÷ò¾É

3.2.23

¾¢ñ À¨¼ ÅÂÅ÷ À¢½õÀÎ ¦ºí¸Çõ «¾É¢¨¼ Óý º¢Ä÷
ÒñÀÎ ÅÆ¢ ¦º¡Ã¢Ôõ ̼÷ ¦À¡í¸¢Â ¸ØÌ ÀÕ󦾡Î
¦¸¡ñ¦¼Ø ¦À¡Ø¾¢Ûõ Óý ¦ºÂø ÌýÚ¾ø þÄ÷ ¾¨Ä ¿¢ýÈÉ÷
Å¢ñÀ¼÷ ¦¸¡Ê ŢΠÀñ À¢ø Ţ墨Â÷ ÌÁèà ¦ÅýÈÉ÷

3.2.24

þõ Өɠ¦Åõ §À¡Ã¢ø þÕ À¨¼Â¢ý Å¡û Å£Ã÷
¦Åõ Өɢø Å£ÊÂÀ¢ý Å£¼¡Ð Á¢ìÌ ´Æ¢ó¾
¾õÓ¨¼Â Àø À¨¼»÷ À¢ýÉ¡¸ò ¾¡õ ÓýÒ
¦¾õӨɢø ²É¡¾¢ ¿¡¾÷ ¦ºÂ¢÷òÐ ±Øó¾¡÷

3.2.25

¦ÅﺢÉÅ¡û ¾£ ¯Á¢Æ Å£Ãì ¸Æø ¸Ä¢ôÀ
¿ïº½¢ ¸ñ¼÷ìÌ «ýÀ÷ ¾¡õ ±¾¢÷ó¾ »¡ðÀ¢ý ¸ñ
±ïº¢ ±¾¢÷ ¿¢ýÈ þ¸ø Өɢø §ÅÖÆÅ÷
¾ïº¢ÃÓõ §¾¡ÙÃÓõ ¾¡ÙÃÓõ ¾¡óн¢ò¾¡÷

3.2.26

¾¨ÄôÀð¼¡÷ ±øÄ¡Õõ ¾É¢ Å£Ã÷ Å¡Ç¢ø
¦¸¡¨Äô Àð¼¡÷ Ó𼡾¡÷ ¦¸¡ø ¸Çò¨¾ Å¢ðÎ
¿¢¨ÄôÀð¼ ¦Áö ¯½÷× §¿÷ Àð¼ §À¡¾¢ø
«¨ÄôÀð¼ ¬÷ÅÓ¾ø ÌüÈõ §À¡ø ¬Â¢É¡÷

3.2.27

11
635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

þó ¿¢¨Ä ¦Åí¸Çò¾¢ø ²üÈÆ¢ó¾ Á¡Éò¾¡ø
¾ýÛ¨¼Â Àø À¨¼»÷ Á£ñ¼¡÷ ¾¨Áì ¦¸¡ñÎ
Á¢ý¦É¡Ç¢ Å¡û Å£º¢ Å¢Èø Å£Ã÷ ¦Åõ ÒÄ¢ §ÂÚ
«ýÉÅ÷ ¾õ Óý ¦ºýÚ «¾¢ ÝÃý §¿÷ «¼÷ó¾¡ý

3.2.28

ÁüÈÅ÷ ¾õ ¦ºö¨¸ ÅÊ Å¡û ´Ç¢ ¸¡½î
ÍüÈ¢ ÅÕõ Åð¼ «¨½Â¢ø §¾¡ýÈ¡ Ũ¸ ¸ÄóÐ
ÀüÈ¢ «¼÷ìÌõ ¦À¡Ø¾¢ø ¾¡Ûõ À¨¼ À¢¨ÆòÐô
¦À¡üÈ¼ó §¾¡û Å£Ã÷ìÌ ¯¨¼óÐ Òȸ¢ð¼¡ý

3.2.29

§À¡É «¾¢ÝÃý §À¡Ã¢ø «Å÷ì ¸Æ¢ó¾
Á¡É Á¢¸ Á£àà Áñ ÀÎÅ¡ý ¸ñ À¼¡ý
¬É ¦ºÂø µ÷ þÃ×õ º¢ó¾¢òÐ «ÄÁó§¾
®É Á¢Ì ÅﺨÉ¡ø ¦ÅøÅý ±É ±ñ½¢É¡ý

3.2.30

§¸ð¼¡Õõ ¸íÌø ÒÄ÷¸¡¨Äò ¾£§Â¡Ûõ
¿¡ð¼¡¨Ãì ¦¸¡øÄ¡§¾ ¿¡õ þÕ§Åõ §ÅÚ þ¼òÐ
Å¡ð¼¡Âí ¦¸¡û §À¡÷ Á¨Äì¸ ÅÕ¸ ±Éò
§¾¡ð¼¡÷ âó¾¡Ã¡÷ìÌî ¦º¡øÄ¢î ¦ºÄÅ¢ð¼¡ý

3.2.31

þùÅ¡Ú §¸ð¼Ö§Á ²É¡¾¢ ¿¡¾É¡÷
«ùÅ¡Ú ¦ºö¾ø «Æ¸¢¦¾É «¨ÁóÐ
¨¸ Å¡û «Á÷ Å¢¨Çì¸ò ¾¡ý ¸ÕÐõ «ì ¸Çò¾¢ø
¦ÅùÅ¡û ¯Ã§Å¡ý ÅÕ¸ ±É §Áü ¦¸¡ûÅ¡÷

3.2.32

ÍüÈò¾¡÷ ¡Õõ «È¢Â¡ Ũ¸ ͼ÷ Å¡û
¦À¡ü ÀĨ¸Ôõ ¾¡§Á ¦¸¡ñÎ ÒÈõ §À¡óÐ
ÁüÈÅý Óý ¦º¡øÄ¢ ÅÃìÌÈ¢ò§¾ «ì ¸Çò§¾
ÀüÈÄ¨É Óý ÅÃ× À¡÷òÐò ¾É¢ ¿¢ýÈ¡÷

3.2.33

¾£íÌ ÌÈ¢òÐ «¨Æò¾ ¾£§Â¡ý ¾¢Õ ¿£Ú 1
¾¡í¸¢Â ¦¿üȢ¢ɡ÷ ¾í¸¨Ç§Â ±ùÅ¢¼òÐõ 2
¬íÌ «ÅÕõ ¾£íÌ þ¨Æ¡÷ ±ýÀÐ «È¢ó¾¡É¡öô
À¡í¸¢ø ¾¢Õ ¿£Ú ÀñÎ À¢ġ¾¡ý

3.2.34

¦Åñ½£Ú ¦¿üÈ¢ Å¢ÃÅô ÒÈõ ⺢
¯û ¦¿ïº¢ø Åïºì ¸ÚôÒõ ¯¼ý ¦¸¡ñÎ
Åñ½î ͼ÷ Å¡û Á½¢ô ÀĨ¸ ¨¸ì ¦¸¡ñÎ
Òñ½¢Âô §À¡÷ Å£Ã÷ìÌî ¦º¡ýÉ þ¼õ ÒÌó¾¡ý

3.2.35

¦ÅýÈ¢ Á¼í¸ø Å¢¼ìÌ Åà Óý À¡÷òÐ
¿¢ýÈ¡ü §À¡ø ¿¢ýÈ ¿¢¨Ä ¸ñÎ ¾ý ¦¿üÈ¢
¦ºýÚ ¸¢¼ôÀÇ×ó ¾¢ñ ÀĨ¸Â¡ý Á¨Èò§¾
Óý ¾ý Å£Ã÷ìÌ ±¾¢§Ã ãñ¼¡ý ÁÈõ âñ¼¡ý

3.2.36

«¼ø Å¢¨¼§ÂÚ ±ýÉ «¼ò¾Å¨Éì ¦¸¡øÖõ
þ¨¼ ¦¾Ã¢óÐ ¾¡û ¦ÀÂ÷ìÌõ ²É¡¾¢ ¿¡¾÷
Ò¨¼ ¦ÀÂ÷ó¾ Á¡üÈ¡ý ÀĨ¸ ÒÈõ §À¡ì¸ì
¸¨¼ÂÅý ¾ý ¦¿üȢ¢ý §Áø ¦Åñ½£Ú ¾¡õ ¸ñ¼¡÷

3.2.37

12
645

646

647

648

649

¸ñ¼ ¦À¡Ø§¾ ¦¸ð§¼ý ÓýÒ þÅ÷ §Áø ¸¡½¡¾
¦Åñ ¾¢Õ ¿£üÈ¢ý ¦À¡Ä¢× §Áü¸ñ§¼ý §ÅÚ þÉ¢ ±ý
«ñ¼÷ À¢Ã¡ý º£÷ «Ê¡÷ ¬Â¢É¡÷ ±ýÚ ÁÉõ
¦¸¡ñÎ þÅ÷ ¾õ ¦¸¡û¨¸ì ÌÈ¢ ÅÆ¢ ¿¢ü§Àý ±ýÚ

3.2.38

¨¸ Å¡Ù¼ý ÀĨ¸ ¿£ì¸ì ¸Õ¾¢ÂÐ
¦ºö¡÷ ¿¢Ã¡Ô¾¨Ãì ¦¸¡ýÈ¡÷ ±Ûõ ¾£¨Á
±ö¾¡¨Á §ÅñÎõ þÅ÷ìÌ ±ýÚ þÕõ ÀĨ¸
¦¿ö Å¡Ù¼ý «¼÷òÐ §¿÷Å¡÷ §À¡ø ¿¢ýÈ¡÷

3.2.39

«ó¿¢ýÈ ¦¾¡ñ¼÷ ¾¢Õ ¯ûÇõ ¬÷ «È¢Å¡÷
Óý ¿¢ýÈ À¡¾¸Ûõ ¾ý ¸Õò§¾ ÓüÚ Å¢ò¾¡ý
þó ¿¢ýÈ ¾ý¨Á «È¢Å¡÷ «Å÷ìÌ «ÕÇ
Á¢ýÉ¢ýÈ ¦ºïº¨¼Â¡÷ ¾¡§Á ¦ÅÇ¢ ¿¢ýÈ¡÷

3.2.40

ÁüȢɢ ¿¡õ §À¡üÚÅÐ ±ý Å¡§É¡÷ À¢Ã¡ý «Õ¨Çô
ÀüÈÄ÷ ¾õ ¨¸ Å¡Ç¡ø À¡ºõ «ÚòÐ «ÕÇ¢
¯üÈŨà ±ýÚõ ¯¼ý À¢Ã¢Â¡ «ýÒ «ÕÇ¢ô
¦À¡ü¦È¡Ê¡û À¡¸É¡÷ ¦À¡ýÉõÀÄõ «¨½ó¾¡÷

3.2.41

¾õ ¦ÀÕÁ¡ý º¡òÐõ ¾¢Õ ¿£üÚî º¡÷Ò¨¼Â
±õ ¦ÀÕÁ¡ý ²É¡¾¢ ¿¡¾÷ ¸Æø þ¨Èﺢ
¯õÀ÷ À¢Ã¡ý ¸¡Çò¾¢ ¯ò¾Á÷ìÌì ¸ñ½ôÒõ
¿õ ¦ÀÕÁ¡ý ¦ºö¾ À½¢ ¿¡õ ¦¾Ã¢ó¾Å¡Ú ¯¨ÃôÀ¡õ

3.2.42

¾¢ÕüÈõÀÄõ
-------------------

3.3. ¸ñ½ôÀ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (650-835)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
650

651

652

§ÁÄÅ÷ ÒÃí¸û ¦ºüÈ Å¢¨¼ÂÅ÷ §Å¾ Å¡ö¨Áì
¸¡ÅÄ÷ ¾¢Õì ¸¡Çò¾¢ì ¸ñ½ôÀ÷ ¾¢Õ ¿¡Î ±ýÀ÷
¿¡ÅÄ÷ Ò¸úóÐ §À¡üÚõ ¿ø ÅÇõ ¦ÀÕ¸¢ ¿¢ýÈ
âÅÄ÷ Å¡Å¢ §º¡¨Ä Ýúó¾ ¦À¡ò¾ôÀ¢ ¿¡Î

3.3.1

þò ¾¢Õ ¿¡Î ¾ýÉ¢ø þÅ÷ ¾¢Õô À¾¢Â¡¦¾ýÉ¢ø
¿¢ò¾¢Ä «ÕÅ¢î º¡Ãø ¿£û Ũà Ýúó¾ À¡í¸÷
Áò¾ ¦Åõ ¸Ç¢üÚì §¸¡ðÎ Åý ¦¾¡¼÷ §ÅÄ¢ §¸¡Ä¢
´ò¾ §À÷ «Ã½õ Ýúó¾ ÓÐ À¾¢ ¯Îôâ÷ ¬Ìõ

3.3.2

ÌýÈÅ÷ «¾É¢ø Å¡úÅ¡÷ ¦¸¡Îï ¦ºÅ¢ »ÁÄ¢ ¡ò¾
ÅýÈ¢Ãû Å¢ÇÅ¢ý §¸¡ðÎ Å¡÷Å¨Ä ÁÕíÌ àí¸ô
ÀýÈ¢Ôõ ÒÄ¢Ôõ ±ñÌõ ¸¼¨ÁÔõ Á¡É¢ý À¡÷¨Å
«ýÈ¢Ôõ À¡¨È ÓýÈ¢ø ³ÅÉõ ¯½íÌõ ±íÌõ

3.3.3

13
653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

Åý ÒÄ¢ì Ìըǧ¡Îõ ÅÂì ¸Ã¢ ¸ýÈ¢§É¡Îõ
ÒýȨÄî º¢Ú Á¸¡÷¸û ÒâóÐ ¯¼ý ¬¼ø «ýÈ¢
«ýÒÚ ¸¡¾ø ÜÈ «¨½Ôõ Á¡ý À¢¨½¸§Ç¡Îõ
þýÒÈ ÁÕÅ¢ ¬Îõ ±Â¢üÈ¢Â÷ Á¸Ç¢÷ ±íÌõ

3.3.4

¦Åø À¨¼ò ¾Ú¸ñ ¦Å了¡ø §ÅðÎÅ÷ Üð¼õ §¾¡Úõ
¦¸¡ø ±È¢ ÌòÐ ±ýÚ ¬÷òÐì ÌØÁ¢Â µ¨º «ýÈ¢î
º¢øÄâò ÐÊÔõ ¦¸¡õÒõ º¢Ú ¸ñ ¬ÌÇ¢Ôõ ÜÊ
¸ø ±Ûõ ´Ä¢Â¢ý §ÁÖõ ¸Èí¸¢¨º «ÕÅ¢ ±íÌõ

3.3.5

¬È¨ÄòÐ ¯ñÏõ §Å¼÷ «Âü ÒÄí ¸Å÷óÐ ¦¸¡ñ¼
§ÅÚ Àø ¯ÕÅ¢ý Á¢ìÌ Å¢Ã×õ ¬ý ¿¢¨Ã¸û «ýÈ¢
²Ú¨¼ Å¡Éõ ¾ýÉ¢ø þÊì ÌÃø ±Æ¢Ä¢ §Â¡Î
Á¡Ú¦¸¡û ÓÆì¸í ¸¡ðÎõ Á¾ì¨¸ Á¡¿¢¨Ã¸û ±íÌõ

3.3.6

¨Áî ¦ºÈ¢ó¾¨É §ÁÉ¢ Åý ¦¾¡Æ¢ø ÁÈÅ÷ ¾õÀ¡ø
«îºÓõ «ÕÙõ ±ýÚõ «¨¼Å¢Ä¡÷ ¯¨¼ Åý §¾¡Ä¡÷
¦À¡î¨º ¢ý ¿È×õ °É¢ý ÒØì¸Öõ ¯½× ¦¸¡ûÙõ
¿îºÆüÀ¸Æ¢ §Å¼÷ìÌ «¾¢À¾¢ ¿¡¸ý ±ýÀ¡ý

3.3.7

¦ÀüȢ¡ø ¾ÅÓý ¦ºö¾¡ý ¬Â¢Ûõ À¢ÈôÀ¢ý º¡÷À¡ø
ÌüȧÁ ̽Á¡ Å¡úÅ¡ý ¦¸¡Î¨Á§Â ¾¨Ä ¿¢ýÚûÇ¡ý
Å¢ø ¦¾¡Æ¢ø Å¢ÈÄ¢ý Á¢ì¸¡ý ¦Åïº¢É Á¼í¸ø §À¡øÅ¡ý
ÁüÈÅý ÌȢ Å¡ú쨸 Á¨ÉÅ¢Ôõ ¾ò¨¾ ±ýÀ¡û

3.3.8

«Õõ ¦ÀÈø ÁÈÅ÷ ¾¡Âò¾¡ýÈ ¦¾¡ø ÌÊ¢ø Åó¾¡û
þÕõ ÒÄ¢ ±Â¢üÚò ¾¡Ä¢ þ¨¼ þ¨¼ ÁÉ× §¸¡òÐô
¦ÀÕõ ÒÈõ «¨ÄÂô âñ¼¡ý À£Ä¢Ôõ ̨ÆÔõ ¾ð¼î
ÍÕõÒÚ À¼¨Ä Óî Ý÷ «Ã¢ô À¢½× §À¡øÅ¡ý

3.3.9

¦À¡ÕÅÕõ º¢ÈôÀ¢ý Á¢ì¸¡÷ þÅ÷ìÌ þÉ¢ô Ò¾øÅ÷ §À§È
«Ã¢ÂÐ ±ýÚ ±ÅÕõ ÜÈ «¾üÀÎ ¸¡¾Ä¡§Ä
ÓÕ¸Ä÷ «Äí¸ø ¦ºù§Åû ÓÕ¸§Åû ÓýÈ¢ø ¦ºýÚ
ÀÃ×¾ø ¦ºöÐ ¿¡Ùõ Àáöì ¸¼ý ¦¿È¢Â¢ø ¿¢üÀ¡÷

3.3.10

Å¡Ã½î §ºÅ§Ä¡Îõ ÅâÁ¢ü ÌÄí¸û Å¢ðÎò
§¾¡Ã½ Á½¢¸û à츢î ÍÕõÀ½¢ ¸¾õÀõ ¿¡üÈ¢ô
§À¡Ã½¢ ¦¿Î§Å§Ä¡üÌô Ò¸úÒâ ÌèŠàí¸ô
§ÀýíÌ ¬¼ø ¦ºöÐ ¦ÀÕŢơ ±Îò¾ À¢ý¨È

3.3.11

À¢ø ÅÎô ¦À¡Ä¢ó¾ ¡쨸 §Å¼÷¾õ À¾¢Â¡õ ¿¡¸üÌ
±Â¢Ö¨¼ô ÒÃí¸û ¦ºüÈ ±ó¨¾Â¡÷ ¨Áó¾÷ ¬É
Á¢֨¼ì ¦¸¡üÈ °÷¾¢ ŨÃÔÃí ¸¢Æ¢ò¾ ¾¢ñ¨Á
«Â¢Ö¨¼ò ¾¼ì¨¸ ¦ÅýÈ¢ «ñ½Ä¡÷ «ÕǢɡ§Ä

3.3.12

¸¡ÉÅ÷ ÌÄõ Å¢Çí¸ò ¾ò¨¾À¡ø ¸ÕôÀõ ¿£¼
°ÉÁ¢ø ÀÄ¢¸û §À¡ì¸¢ ¯Ú¸¼ý ¦ÅÈ¢ ¬ð§¼¡Îõ
¬É «ò ¾¢í¸û ¦ºøÄ «ÇÅ¢ø ¦ºö ¾Åò¾¢É¡§Ä
À¡ýÁ¾¢ ¯Åâ ®ýÈ¡ø ±É Á¸ô ÀÂó¾ §À¡Ð

3.3.13

14
663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

¸Ã¢ôÀÕ ÁÕôÀ¢ý ÓòÐõ ¸¨Æ Å¢¨Ç ¦ºØ¿£÷ ÓòÐõ
¦À¡ÕôÀ¢ý Á½¢Ôõ §Å¼÷ ¦À¡Æ¢ ¾Õ Á¨Æ§Â «ýÈ¢
Åâî ÍÕõÒ «¨Ä šɢý ÁÄ÷ Á¨Æ ¦À¡Æ¢ó¾Ð ±íÌõ
«Ã¢ìÌÚó Ðʧ «ýÈ¢ «ÁÃ÷ ÐóÐÀ¢Ôõ ¬÷ò¾

3.3.14

«ÕŨÃì ÌÈÅ÷ ¾í¸û «¸ý ÌÊî º£ê÷ ¬Âõ
¦ÀÕ Å¢Æ¡ ±ÎòÐ Á¢ì¸ ¦ÀÕí¸Ç¢ ÜÚõ ¸¡¨Äì
¸ÕŨà ¸¡Ç §Á¸õ ²ó¾¢ÂÐ ±ýÉò ¾¡¨¾
¦À¡ÕŨÃò §¾¡û¸Ç¡Ãô Ò¾øÅ¨É ±ÎòÐì ¦¸¡ñ¼¡ý

3.3.15

¸Õí ¸¾¢÷ ŢâìÌõ §ÁÉ¢ ¸¡ÁÕ ÌÆÅ¢ ¾¡Ûõ
þÕõÒÄ¢ ÀÈÆ¢ý µí¸¢ þÈ×Ç÷ «Ç§Å «ýÈ¢
«Õõ ¦ÀÈø ¯Ä¸¦ÁøÄ¡õ «ÇôÀÕõ ¦ÀÕ¨Á ¸¡ðÊò
¾ÕíÌÈ¢ ÀÄ×õ º¡üÚõ ¾ý¨Á¢ü ¦À¡Ä¢óÐ §¾¡ýÈ

3.3.16

«ñ½¨Äì ¨¸Â¢ø ²ó¾üÌ «Õ¨Á¡ø ¯Ã¢¨Áô §ÀÕõ
¾¢ñ½ý ±ýÈ¢ÂõÒõ ±ýÉò ¾¢ñº¢¨Ä §Å¼÷ ¬÷ò¾¡÷
Òñ½¢Âô ¦À¡ÕÇ¡ö ¯ûÇ ¦À¡ÕÅ¢ø º£÷ ¯ÕŢɡ¨Éì
¸ñ½¢ÛìÌ «½¢Â¡ò ¾í¸û ¸ÄýÀÄ «½¢ó¾¡÷ «ý§È

3.3.17

ŨÃÔ¨È ¸¼×𠸡ôÒ ÁÈÌÊ ÁÃÀ¢ø ¾í¸û
Ҩâø ¦¾¡ø ӨȨÁìÌ ²üÀô ¦À¡ÕóÐÅ §À¡üÈ¢î ¦ºöÐ
Å¢¨Ã¢Çó ¾Ç¢Õï ÝðÊ §ÅõÒ þ¨ÆòÐ þ¨¼§Â §¸¡ò¾
«¨Ã Á½¢ì ¸ÅÊ ¸ðÊ «ÆÌÈ ÅÇ÷ìÌõ ¿¡Ç¢ø

3.3.18

ÅÕÓ¨Èô ÀÕÅõ §¾¡Úõ ÅÇÁ¢Ì º¢ÈôÀ¢ø ¦¾öÅô
¦ÀÕÁ¨¼ ¦¸¡ÎòÐò ¦¾¡ì¸ ¦ÀÕÅ¢Èø §Å¼÷즸øÄ¡õ
¾¢ÕÁÄ¢ ÐÆÉ¢ ¦À¡í¸î ¦ºØí¸Ç¢ Á¸¢ú ¦ºö§¾
«Õ¨Á¢ø Ò¾øÅ÷ ¦ÀüÈ ¬÷ÅÓõ §¾¡ýÈ ¯öò¾¡÷

3.3.19

¬ñÎ ±¾¢÷ «¨½óÐ ¦ºøÄ Å¢Îõ «Êò ¾Ç÷× ¿£í¸¢ô
âñ ¾¢¸ú º¢Ú Òý Ìﺢô ÒÄ¢Ô¸¢÷î ÍðÊ º¡ò¾¢
ãñ¦¼Ø º¢ÉòÐî ¦ºí¸ñ ÓÇ× Óû «Ã¢óÐ §¸¡ò¾
¿¡ñ¼Õõ ±Â¢üÚò ¾¡Ä¢ ¿Äí¸¢Ç÷ Á¡÷À¢ø àí¸

3.3.20

À¡¦º¡Ç¢ Á½¢§Â¡Î ¬÷ò¾ Àý Á½¢î º¾í¨¸ ²í¸
¸¡¦º¡Î ¦¾¡Îò¾ ¸¡ôÒì ¸Äý Ò¨É «¨Ã»¡ñ §º÷ò¾¢ò
§¾Í¨¼ ÁÕôÀ¢ø ¾ñ¨¼ ¦ºÈ¢Á½¢ì ̾õ¨À Á¢ýÉ
Á¡ºÚ §¸¡Äõ ¸¡ðÊ ÁÚ¸¢¨¼ ¬Îõ ¿¡Ç¢ø

3.3.21

¾ñ ÁÄ÷ «Äí¸ø ¾¡¨¾ ¾¡ö ÁÉõ ¸Ç¢ôÀ ÅóÐ
Òñ½¢Â ¸í¨¸ ¿£Ã¢ø ÒÉ¢¾Á¡õ ¾¢ÕÅ¡ö ¿£Ã¢ø
¯ñ½¨ÉóÐ «Ó¾õ °È¢ ´Ø¸¢Â ÁƨÄò ¾£ï ¦º¡ø
Åñ½ ¦Áý ÀÅÇî ¦ºùÅ¡ö ̾ðʧ ÅÇá ¿¢ýÈ¡÷

3.3.22

¦À¡Õ ÒÄ¢ô À¡÷¨Åô §ÀúÅ¡ö  ±Éô ¦À¡ü¨¸ ¿£ð¼ô
À⯨¼ò ¾ó¨¾ ¸ñÎ ¨Àó¾¨Æ ¨¸ì ¦¸¡ñ§¼¡îº
þÕ Í¼÷ì ÌÚ ¸ñ ¾£÷ìÌõ ±Æ¢ø ÅÇ÷ ¸ñ½£÷ Áø¸¢
ÅÕÐÇ¢ Óò¾õ «ò¾¡ö Å¡ö Óò¾õ ¦¸¡ûÇ Á¡üÈ¢

3.3.23

15
673

ÐÊì ÌÈÎ ¯ÕðÊ µÊò ¦¾¡¼ìÌ ¿¡öô À¡ºõ ÍüÈ¢ô
À¢ÊòÐ «ÚòÐ ±Â¢Éô À¢û¨Çô §À¨¾Â÷ þ¨Æò¾ Åñ¼ø
«Êî º¢Ú ¾Ç¢Ã¡ø º¢ó¾¢ «ÕÌÚ º¢ÚŧáÎõ
ÌÊî ¦ºÚ ÌÃõ¨À ±íÌõ ÌÚ ¿¨¼ ÌÚõÒ ¦ºöÐ

3.3.24

«¨ÉÂÉ ÀÄ×õ ¦ºö§¾ ³ó¾¢ý §Áø ¬É ¬ñÊý
Å¨É ¾Õ ÅÊÅ¡÷ ¸ñ½¢ ÁÈî º¢Ú ¨Áó¾ §Ã¡Îõ
º¢¨É ÁÄ÷ì ¸¡×¸û ¬Ê ¦ºÈ¢ÌÊì ÌȢ Ýúó¾
Ò¨É ÁÕô ÒÆ¨Ä §ÅÄ¢ô ÒÈîº¢Ú ¸¡É¢ü §À¡¸¢

3.3.25

¸Î ÓÂø ÀÈÆ¢§É¡Îí ¸¡É ²Éò¾¢ý ÌðÊ
¦¸¡Î Åâì ÌÕ¨Ç ¦ºó¿¡ö ¦¸¡Îï ¦ºÅ¢î º¡Àõ ¬É
Óθ¢Â Å¢¨ºÂ¢ø µÊò ¦¾¡¼÷óÐ ¯¼ý ÀüÈ¢ ÓüÈòÐ
þÎ ÁÃò ¾¢ÃÇ¢ø ¸ðÊ ÅÇôÀÉ ±ñ½¢Ä¡¾

3.3.26

«Ä÷ À¸ø ¸Æ¢ó¾ «ó¾¢ ³ÂÅ¢ô Ò¨¸Ôõ ¬ðÊì
ÌÄÓÐ ÌÈò¾¢ °ðÊì ¦¸¡ñÎ ¸ñ ТüÈ¢ì ¸íÌø
ÒÄà °ý ¯½× ¿ø¸¢ô Òâ Å¢¨Ç¡ðÊý Å¢ðÎî
º¢Ä Ó¨È ¬ñÎ ¦ºøÄ º¢¨Ä À¢ø ÀÕÅõ §º÷ó¾¡÷

3.3.27

¾ó¨¾Ôõ ¨Áó¾É¡¨Ã §¿¡ì¸¢ò ¾ý ¾Êò¾ §¾¡Ç¡ø
º¢ó¨¾ ¯û Á¸¢Æô ÒøÄ¢î º¢¨Äò ¦¾¡Æ¢ø À¢üÈ §ÅñÊ
Óó¨¾ «ò ШÈ¢ø Á¢ì¸ Ó¾¢Â¨Ã «¨ÆòÐì ÜðÊ
Åó¾ ¿¡û ÌÈ¢ò¾Ð ±øÄ¡õ ÁÈÅ÷ìÌî ¦º¡øÄ¢ Å¢ð¼¡ý

3.3.28

§Å¼÷ ¾õ §¸¡Á¡ý ¿¡¾ý ¦ÅýÈ¢ §Åû «ÕÇ¡ø ¦ÀüÈ
§º¼Ã¢ý Á¢ì¸ ¦ºö¨¸ò ¾¢ñ½ý Å¢ø À¢Ê츢ýÈ¡ý ±ýÚ
¬ÊÂø ÐÊÔõ º¡üÈ¢ «¨Èó¾ §À÷ µ¨º §¸ðÎ
Á¡ÎÂ÷ Á¨Ä¸û ¬Ùõ ÁÈì ÌÄò ¾¨ÄÅ÷ ±øÄ¡õ

3.3.29

Á¨Ä ÀÎ Á½¢Ôõ ¦À¡ýÛõ ¾ÃÇÓõ Åâ¢ý §¾¡Öõ
¦¸¡¨Ä Ò⠸ǢüÚì §¸¡Îõ À£Ä¢Â¢ý ̨ÅÔõ §¾Ûõ
¦¾¡¨ÄÅ¢ø Àø ¿È×õ °Ûõ ÀÄí¸Ùõ ¸¢ÆíÌõ ÐýÈî
º¢¨Ä À¢ø §Å¼÷ ¦¸¡ñÎ ¾¢¨º ¦¾¡Úõ ¦¿Õí¸ Åó¾¡÷

3.3.30

680 . Áø¸¢Â ÅÇí¸û ±øÄ¡õ ¿¢¨Èó¾¢¼ Á¡È¢ø º£ê÷
±ø¨Ä¢ø «¼í¸¡ Åñ½õ ®ñÊÉ÷ ¦¸¡½÷ó¾¡ ±íÌõ
Àø¦ÀÕí ¸¢¨Ç»÷ §À¡üÈô Àáöì ¸¼ý ÀÄ×õ ¦ºöÐ
Å¢ø Ţơ ±Îì¸ ±ýÚ Å¢ÇõÀ¢É¡ý §Å¼÷ §¸¡Áý

3.3.31

674

675

676

677

678

679

681

682

À¡ý¨Á¢ø º¨ÁòÐì ¦¸¡ñÎ À¨¼ì¸Äõ Å¢¨É»÷ ²ó¾
§¾ÉÄ÷ ¦¸¡ý¨È¡÷ ¾õ ¾¢Õ¨Äî ¦ºõ¦À¡ý §ÁÕ
Å¡ÉÐ ¸¼Ä¢ý ¿ïÍõ ¬ì¸¢¼ «Å÷째 À¢ýÛõ
¸¡É °ý «Ó¾õ ¬ìÌõ º¢¨Ä¢¨Éì ¸¡ôÒî ¦ºö¾¡÷

3.3.32

º¢¨Ä¢¨Éì ¸¡ôÒì ¸ðÎõ ¾¢ñ ÒÄ¢ ¿ÃõÀ¢ø ¦ºö¾
¿ÄÁ¢Ì ¸¡ôÒ ¿ýÉ¡ñ ¿¡¸É¡÷ ÀÂó¾ ¿¡¸÷
ÌÄõ Å¢ÇíÌ ¸Ã¢Â ÌýÈ¢ý §¸¡Äõ Óý¨¸Â¢ø §º÷ò¾¢
Á¨Ä ¯¨È Á¡ì¸û ±øÄ¡õ Å¡úò¾ ±ÎòÐ þÂõÀ¢É¡÷¸û

3.3.33

16
683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

³ÅÉ «Êº¢ø ¦Åù§ÅÚ «¨Áó¾É ÒüÀ¡ü ¦º¡ýÈ¢
¦Áö ŨÃò ¾¢¨É ¦Áý §º¡Ú ãí¸¢ø Åý À¾í¸û ÁüÚõ
¨¸Å¢¨É ±Â¢É÷ ¬ì¸¢ì ¸Äó¾ °ý ¸¢ÆíÌ ÐýÈî
¦ºö Ũà ¯öôÀ ±íÌõ ¸Äó¾É÷ º¢ÉÅ¢ø §Å¼÷

3.3.34

¦ºõ ¾¢¨É þÊÔõ §¾Ûõ «ÕóÐÅ¡÷ §¾É¢ø §¾¡öòÐ
¦Åó¾ °ý «Â¢øÅ¡÷ §Åâ Å¢Çí¸É¢ ¸ÅÇõ ¦¸¡ûÅ¡÷
¿ó¾¢Â ®Âø ¯ñÊ ¿¨º¦Â¡Î Á¢¨ºÅ¡÷ ¦Åù§ÅÚ
«ó¾Á¢ø ¯½Å¢ý §Á§Ä¡÷ ¬Â¢É÷ «ÇŢġ÷¸û

3.3.35

«Âø ŨÃô ÒÄò¾¢ý Åó¾¡÷ «ÕíÌÊ þÕôÀ¢ý ¯ûÇ¡÷
þÂø Ũ¸ ¯½Å¢ø ¬÷ó¾ ±Â¢üÈ¢Â÷ ±Â¢É÷ ±øÄ¡õ
¯Â÷ ¸¾¢÷ ¯îº¢ ¿£í¸ ´Æ¢Å¢ø Àø ¿È× Á¡ó¾¢
ÁÂÖÚ ¸Ç¢ôÀ¢ý ¿£Ê Å⺢¨Ä Å¢Æ× ¦¸¡ûÅ¡÷

3.3.36

À¡º¢¨Äô À¼¨Äî ÍüÈ¢ô Àý ÁÄ÷ò ¦¾¡¨¼Âø ÝÊì
¸¡Í¨¼ żò §¾¡ø ¸ðÊ ¸ÅÊ ¦Áöì ¸Äý¸û âñ¼¡÷
Á¡º¢ø º£÷ ¦Å𺢠ÓýÉ¡ ÅÕШÈì ¸ñ½¢ ÝÊ
¬º¢ø ¬º¢Ã¢Âý ²óÐõ «¼ü º¢¨Ä ÁÕíÌ Ýúó¾¡÷

3.3.37

¦¾¡ñ¼¸ ÓÃÍõ ¦¸¡õÒõ ÐʸÙõ Ð¨Ç ¦¸¡û §ÅÔõ
±ñʨº ¿¢¨ÈóРŢõÁ ±Øó¾ §À÷ ´Ä¢Â¢§É¡Îõ
¾¢ñÊÈø ÁÈÅ÷ ¬÷ôÒî §ºñ Å¢ÍõÒ þÊòÐî ¦ºøÄì
¦¸¡ñ¼ º£÷ Å¢Æ× ¦À¡í¸ì ÌȢ¨Â ÅÄõ ¦¸¡ñ¼¡÷¸û

3.3.38

ÌýÈÅ÷ ¸Ç¢ ¦¸¡ñ¼¡¼ì ¦¸¡ÊÂ÷ Ð½í¨¸ ¬¼
ÐýȢ Á¸¢ú§Â¡Îõ Ý÷ «ÃÁ¸Ç¢÷ ¬¼
¦ÅýÈ¢ Å¢ø Å¢ÆÅ¢§É¡Îõ Å¢ÕôÒ¨¼ ²Æ¡õ ¿¡Ç¡õ
«ýÈ¢Õ Á¼íÌ ¦ºö¨¸ «ÆÌÈ «¨Áò¾ À¢ýÉ÷

3.3.39

¦Åí¸¾¢÷ Å¢ÍõÀ¢ý ¯îº¢ §ÁŢ ¦À¡Ø¾¢ø ±íÌõ
Áí¸Ä Å¡úòÐ Áø¸ ÁÕíÌ ÀøÄ¢Âí¸û ¬÷ôÀò
¾í¸û ¦¾¡ø ÁÃÀ¢ý Ţ墨ò ¾Ûò ¦¾¡Æ¢ø ÅÄÅ÷ ¾õÀ¡ø
¦À¡í¦¸¡Ç¢ì ¸Õõ §À¡÷ ²ü¨Èô ¦À¡Õº¢¨Ä À¢ÊôÀ¢ò¾¡÷¸û

3.3.40

¦À¡üȼ Ũâý À¡í¸÷ô Òâ×Ú ¸¼ý Óý ¦ºö¾
Å¢ø ¦¾¡Æ¢ø ¸Çò¾¢ø ¿ñ½¢ Å¢¾¢Ó¨È Å½í¸¢ §Á×õ
«ü¨È ¿¡û ¦¾¡¼í¸¢ ¿¡Ùõ «¼ø º¢¨Ä ¬ñ¨Á ÓüÈì
¸üÈÉ÷ ±ý¨É ¬Ùõ ¸¡ÉÅ÷ìÌ «Ã¢Â º¢í¸õ

3.3.41

Åñ½¦Åï º¢¨ÄÔõ ÁüÈô À¨¼¸Ùõ ÁÄÃì ¸üÚ
¸ñ½¸ø º¡Âø ¦À¡í¸ì ¸¨Ä ÅÇ÷ ¾¢í¸§Ç §À¡ø
±ñ½¢ÃñÎ ¬ñÊý ¦ºùÅ¢ ±ö¾¢É¡÷ ±ø¨Ä þøÄ¡ô
Òñ½¢Âõ §¾¡ýÈ¢ §Áø §Áø ÅÇ÷ «¾ý ¦À¡Ä¢× §À¡øÅ¡÷

3.3.42

þù Åñ½õ ¾¢ñ½É¡÷ ¿¢ÃõÒ ¿¡Ç¢ø
þÕí ÌÈÅ÷ ¦ÀÕíÌȢìÌ þ¨ÈÅý ¬Â
¨Á Åñ½ Ũà ¦¿Îó §¾¡û ¿¡¸ý ¾¡Ûõ Á¨Ä ±íÌõ
ÅÉõ ±íÌõ ÅÃõÀ¢ø ¸¡Äõ
¨¸ Åñ½î º¢¨Ä §Å𨼠¬Êò ¦¾ùÅ÷ ¸½

17

693

694

695

696

697

¿¢¨Ã¸û ÀÄ ¸Å÷óÐ ¸¡Éõ ¸¡òÐ
¦Áö Åñ½ó¾Ç÷ ãôÀ¢ý ÀÕÅõ ±ö¾¢ Å¢øÖÆÅ¢ý
¦ÀÕ ÓÂüº¢ ¦ÁÄ¢Åý ¬É¡ý

3.3.43

«í¸ñ Á¨Äò ¾¼ïº¡Ãø ÒÉí¸û ±íÌõ
«¼§ÄÉõ ÒÄ¢ ¸ÃÊ ¸¼¨Á ¬Á¡
¦Åí ¸ñ Á¨Ã ¸¨Ä¦Â¡Î Á¡ý Ӿġö ¯ûÇ Á¢Õ¸í¸û
Á¢¸ ¦¿Õí¸¢ Á£à÷ ¸¡¨Äò
¾¢í¸û Ó¨È §Å𨼠Ţ¨É ¾¡ú¾Ð ±ýÚ º¢¨Ä
§Å¼÷ ¾¡õ ±øÄ¡õ ¾¢ÃñÎ ¦ºýÚ
¾í¸û ÌÄ Ó¾ø ¾¨ÄÅý ¬¸¢ ¯ûÇ ¾ñ ¦¾Ã¢Âø
¿¡¸ý À¡ø º¡÷óÐ ¦º¡ýÉ¡÷

3.3.44

¦º¡ýÉ ¯¨Ã §¸ð¼Ö§Á ¿¡¸ý ¾¡Ûõ ÝúóÐ
ÅÕõ ¾ý ãôÀ¢ý ¦¾¡¼÷× §¿¡ì¸¢
Óý «Å÷¸ðÌ ¯¨Ã ¦ºöÅ¡ý ãôÀ¢É¡§Ä ÓýÒ §À¡ø
§Åð¨¼Â¢É¢ø ÓÂÄ ¸¢ø§Äý
±ý Á¸¨É ¯í¸ÙìÌ ¿¡¾É¡¸ ±øÄ£Õõ ¨¸ì
¦¸¡ñÁ¢ý ±ýÈ §À¡¾¢ý
«ýÉÅÕõ þÃí¸¢ô À¢ý Á¸¢úóÐ ¾õ §¸¡ý «Ê Å½í¸¢
þõ Á¡üÈõ «¨Ã¸¢ýÈ¡÷¸û

3.3.45

þò¾¨É ¸¡ÄÓõ ¿¢ÉÐ º¢¨Äì ¸£ú ¾í¸¢ þÉ¢Ð
¯ñÎ ¾£íÌ þýÈ¢ þÕ󧾡õ þýÛõ
«ò¾! ¿¢ÉÐ «Õû ÅÆ¢§Â ¿¢üÀÐ «øÄ¡ø «Îò¾ ¦¿È¢
§ÅÚ ¯Ç§¾¡ «Ð§Å «ýÈ¢
¦Áöò¾ Å¢Èø ¾¢ñ½¨É ¯ý ÁÃÀ¢ø º¡Ä §Áõ À¼§Å
¦ÀüÚ «Ç¢ò¾¡ö Å¢ÇíÌ §Áý¨Á
¨Åò¾ º¢¨Ä ¨Áó¾¨É ®ñÎ «¨ÆòÐ Ñí¸û ŨÃ
¬ðº¢ «Õû ±ýÈ¡÷ Á¸¢úóÐ §Å¼÷

3.3.46

º¢¨Ä ÁÈÅ÷ ¯¨Ã ¦ºö ¿¡¸ý ¾¡Ûõ ¾¢ñ½¨É
Óý ¦¸¡ñÎÅÃî ¦ºôÀ¢ Å¢ðÎ
Á¨Ä ÁÕ× ¦¿Îõ ¸¡É¢ø ¸ýÉ¢ §Å𨼠Á¸ý §À¡¸ì
¸¡Î ÀÄ¢ Á¸¢ú× °ð¼
¾¨Ä ÁÃÀ¢ý ÅÆ¢ Åó¾ §¾Åáðʾ¨É «¨ÆÁ¢ý ±É
«íÌî º¡÷󧾡÷ ¦ºýÚ
¿¢¨Ä¨Á «Åû ¾ÉìÌ ¯¨ÃôÀ ¿¨Ã 㾡ðÊ ¦¿ÊÐ ÅóÐ
Å¢ÕôÀ¢§É¡Îõ ¸ÊÐ Åó¾¡û

3.3.47

¸¡É¢ø Åâò¾Ç¢÷ Ш¾ó¾ ¸ñ½¢ ÝÊì ¸¨Ä
ÁÕôÀ¢ý «Ã¢ó¾ Ì¨Æ ¸¡¾¢ø ¦ÀöÐ
Á¡É¢ý Å¢üÚ «Ã¢¾¡Ãò ¾¢Ä¸õ þðÎ Á¢ø ¸ØòÐ
ÁÉ× Á½¢ żÓõ âñÎ
¾¡ý þÆ¢óÐ þÃí¸¢  ºÃ¢óÐ ¾¡Æò ¾¡¨ÆôÀ£Ä¢
ÁÃ×â §Áø º¡Ã ±ö¾¢ô
â ¦¿ÕíÌ §¾¡¨Ã ÁÄ¢ §º¨¼ ¿ø¸¢ô §À¡÷ §Å¼÷
§¸¡Á¡¨Éô §À¡üÈ¢ ¿¢ýÈ¡û

3.3.48

18
698

699

700

701

702

703

¿¢ýÈ ÓÐÌÈ째¡Äô ÀÊÁò¾¡¨Ç §¿÷ §¿¡ì¸¢
«ý¨É ¿£ ¿¢ÃôÒ ¿£í¸¢
¿ýÚ þÉ¢¾¢ý þÕó¾¨É§Â¡ ±ýÚ ÜÚõ ¿¡¸ý
±¾¢÷ ¿Äõ ¦ÀÕ¸ Å¡úò¾¢ ¿øÄ
¦Áý ¾¨ºÔõ ®Â¦Ä¡Î ¿È×õ ¦ÅüÀ¢ø Å¢¨Ç
ÅÇÛõ §ÅñÊüÚ ±øÄ¡õ
«ýÚ ¿£ ¨Åò¾ÀÊ ¦ÀüÚ Å¡ú§Åý «¨Æò¾ À½¢
±ý ±ýÈ¡û «½íÌ º¡÷ó¾¡û

3.3.49

§¸¡ð¼Á¢ø ±ýÌÄ ¨Áó¾ý ¾¢ñ½ý ±í¸û
ÌÄò ¾¨Ä¨Á ¡ý ¦¸¡ÎôÀ즸¡ñÎ âñÎ
âðÎÚ ¦Åï º¢¨Ä §Å¼÷ ¾õ¨Áì ¸¡ìÌõ ¦À¡ÕôÒâ¨Á
Ò̸¢ýÈ¡ý «ÅÛìÌ ±ýÚõ
§Å𨼠Ţ¨É ±ÉìÌ §ÁÄ¡¸ Å¡öòÐ §ÅÚ
ÒÄí ¸Å÷ ¦ÅýÈ¢ §Á× Á¡Ú
¸¡ðÊÖ¨È ¦¾öÅí¸û Å¢ÕõÀ¢ ¯ñ½ì ¸¡Î ÀÄ¢
°ðÎ ±ýÈ¡ý ¸Å¨Ä þøÄ¡ý

3.3.50

ÁüÚ «Åý¾ý ¦Á¡Æ¢ §¸ð¼ ŨÃî ÝáðÊ ÁÉÁ¸¢úóÐ
þíÌ «ý§À¡Î ÅÕ¸¢ý§ÈÛìÌ
±ü¨È¢Ûí ÌÈ¢¸û Á¢¸ ¿øÄ ¬É þ¾É¡§Ä ¯ý
¨Áó¾ý ¾¢ñ½É¡É ¦ÅüÈ¢ Åâî
º¢¨Ä§Â¡ý ¿¢ý «ÇÅ¢ø «ýÈ¢ §ÁõÀθ¢ýÈ¡ý
±ýÚ Å¢ÕõÀ¢ Å¡úò¾¢ì
¦¸¡üÈÅý ¦¾öÅí¸û Á¸¢Æ °ð¼ §ÅñÎÅÉ
̨ÈÅ¢ýÈ¢ì ¦¸¡ñÎ §À¡É¡û

3.3.51

¦¾öÅ ¿¢¸ú ÌÈ Ó¾¢Â¡û ¦ºýÈ À¢ýÒ ¾¢ñ½É¡÷
º¢¨Äò ¾¡¨¾ «¨ÆôÀî º£÷¦¸¡û
¨ÁÅ¢Ã× ¿Úí Ìﺢ Å¡ºì ¸ñ½¢ Á½¢ ¿£Ä
´ýÚ Åó¾Ð ±ýÉì
¨¸Å¢Ã× º¢¨Ä §Å¼÷ §À¡üÈ ÅóÐ ¸¡¾ø Òâ
¾¡¨¾ ¸Æø ŽíÌõ §À¡¾¢ø
¦ºöŨà §À¡ø ÒÂõ þÃñÎõ ¦ºÈ¢Âô ÒøÄ¢î
¦ºØõ ÒÄ¢ò§¾¡ø þÕ쨸¢ý Óý§ºÃ ¨Åò¾¡ý

3.3.52

Óý þÕó¾ ¨Áó¾ý Ó¸õ §¿¡ì¸¢ ¿¡¸ý
ãôÒ ±¨É ÅóÐ «¨¼ó¾Ä¢É¡ø ÓýÒ§À¡Ä
±ýÛ¨¼Â ÓÂüº¢Â¢É¡ø §Å𨼠¬¼ þÉ¢
±ÉìÌì ¸ÕòÐ þø¨Ä ±ÉìÌ §ÁÄ¡ö
ÁýÛ º¢¨Ä Á¨ÄÂ÷ ÌÄì ¸¡Åø âñÎ Á¡Ú
±È¢óÐ Á¡ §Å𨼠¬Ê ±ýÚõ
¯ýÛ¨¼Â ÁÃÒ ¯Ã¢¨Á ¾¡íÌÅ¡ö ±ýÚ¨¼Â
§¾¡Öõ Í⨸Ôõ ¨¸ì ¦¸¡Îò¾¡ý «ý§È

3.3.53

¾ó¨¾ ¿¢¨Ä ¯û¦¸¡ñÎ ¾Ç÷× ¦¸¡ñÎ ¾í¸û
ÌÄò ¾¨Ä¨ÁìÌî º¡÷× §¾¡ýÈ
Åó¾ ̨ÈÀ¡Î «¾¨É ¿¢ÃôÒÁ¡Ú ÁÉõ ¦¸¡ñ¼
ÌÈ¢ôÀ¢É¡ø ÁÈ¡¨Á ¦¸¡ñÎ
Óó¨¾ÂÅý ¸Æø Å½í¸¢ ӨȨÁ ¾ó¾ Ó¾ø Í⨸

19

704

705

706

707

708

709

710

711

¯¨¼ §¾¡Öõ Å¡í¸¢ì ¦¸¡ñÎ
º¢ó¨¾ ÀÃí¦¸¡Ç ¿¢ýÈ ¾¢ñ½É¡÷ìÌò ¾¢Õò
¾¡¨¾ Ó¸õ ÁÄ÷óÐ ¦ºôÒ¸¢ýÈ¡ý

3.3.54

¿õÓ¨¼Â ÌÄ ÁÈÅ÷ ÍüÈò¾¡¨Ã ¿¡ý ¦¸¡ñÎ
ÀâòÐ «¾ý §Áø ¿Ä§Á ¦ºöÐ
¦¾õ Өɢø «Âü ÒÄí¸û ¸Å÷óÐ ¦¸¡ñ¼ ¾¢ñ
º¢¨Ä¢ý ÅǦÁ¡Æ¢Â¡î º¢ÈôÀ¢ý Å¡úÅ¡ö
¦Åõ Өɢý §Å𨼸Ùõ ¯ÉìÌ Å¡öìÌõ
Å¢¨ÃóÐ ¿£ ¾¡Æ¡§¾ §Å𨼠¬¼
þõ ÓÃñ ¦Åï º¢¨Ä §Å¼÷ ¾í¸§Ç¡Îõ ±Ø¸ ±É
Å¢¨¼ ¦¸¡Îò¾¡ý þÂøÀ¢ø ¿¢ýÈ¡ý

3.3.55

¦ºí¸ñ ÅÂì §¸¡Çâ§ÂÚ «ýÉ ¾¢ñ¨Á
¾¢ñ½É¡÷ ¦ºö ¾Åò¾¢ý ¦ÀÕ¨Á ¦ÀüÈ
¦Åí¸ñ Å¢Èø ¾¡¨¾ ¸Æø Å½í¸¢ ¿¢ýÚ Å¢¨¼
¦¸¡ñÎ ÒÈõ §À¡óÐ §Å¼§Ã¡Îõ
Áí¸Ä ¿£÷î ꬃ ÀÊóÐ Á¨É¢ý ¨Å¸¢ ¨Å¸¢ÕÇ¢ý
ÒÄ÷ ¸¡¨Ä ÅâŢü º¡¨Äô
¦À¡íÌ º¢¨Ä «¼ø §Åð¨¼ì §¸¡Äõ ¦¸¡ûÇô Ò¨É
¦¾¡Æ¢ø ¨¸ Å¢¨É»§Ã¡Îõ ¦À¡Ä¢óÐ Ò측÷

3.3.56

¦¿È¢ ¦¸¡ñ¼ Ìﺢî ÍÕû Ðﺢ ¿¢Á¢÷óÐ ¦À¡í¸
ÓÈ¢ ¦¸¡ñ¼ ¸ñ½¢ìÌ þ¨¼ ¦Á¡ö¦Â¡Ç¢ô À£Ä¢ §º÷ò¾¢
¦ÅÈ¢ ¦¸¡ñ¼ Óø¨Äô À¢¨½Á£Ð ÌȢﺢ ¦Åðº¢
¦ºÈ¢ ¦¸¡ñ¼ ÅñÊý ÌÄõ º£÷ ¦¸¡Çô À¢ýÒ ¦ºöÐ

3.3.57

Óý ¦¿üȢ¢ý Á£Ð ÓÕ󾢨¼ ¨Åò¾ ÌýÈ¢
¾ýÉ¢ø Òâ ¦¸¡ñ¼ Á¢÷ ¸Â¢È¡Ãî º¡ò¾¢
Á¢ýÉø ¾¢¸ú ºíÌ Å¢ÇíÌ ¦Åñ §¾¡Î ¸¡¾¢ý
ÁýÉ¢ô Ò¨¼ ¿¢ýÈÉ Á¡ Á¾¢ §À¡Ä ¨Å¸

3.3.58

¸ñ¼ò¾¢¨¼ ¦Åñ ¸ÅÊì ¸¾¢÷ Á¡¨Ä §ºÃ
¦¸¡ñ¼ì ¦¸¡Î Àý Á½¢ §¸¡ò¾¢¨¼ ²Éì §¸¡Î
Ðñ¼ô À¢¨È §À¡øÅÉ àí¸¢¼ §Åí¨¸ Åý§¾¡ø
¾ñ¨¼î ¦ºÂø ¦À¡í¸¢Â ºýÉ Å£Ãõ ¾Âí¸

3.3.59

Á¡÷À¢ø º¢Ú ¾ó¾ Á½¢ò¾¢Ãû Á¡¨Äò ¾¡Æò
¾¡Ã¢ü ¦À¡Ä¢ §¾¡û ÅÄÂí¸û ¾¨ÆòÐ Á¢ýÉî
§º÷Å¢ü ¦À¡Ä¢ ¸í¸½ Á£Ð ¾¢¸ú¾ Óý ¨¸ì
¸¡÷Å¢ü ¦ºÈ¢ ¿¡ñ ±È¢ ¨¸î ¦ºÈ¢ ¸ðÊ ¸ðÊ

3.3.60

«¨Ã¢ø ºÃ½òÐ ¯Ã¢ ¬¨¼Â¢ý Á£Ð ¦ÀªÅòÐ
¾¢¨Ã¢ø ÀÎ ¦ÅûÇÄÌ ¬÷òРŢǢõÒ §º÷ò¾¢
¿¢¨Ã¢ø ¦À¡Ä¢ ¿£Ù¨¼ §¾¡ø¸Ã¢ ¨¸ôÒÈõ Ýú
Å¢¨Ã¢ø ÐÅ÷ Å¡÷ Å¢º¢ §À¡ì¸¢ «¨ÁòРţ츢

3.3.61

Å£Ãì ¸Æø ¸¡Ä¢ý Å¢Çí¸ «½¢óÐ À¡¾õ
§ºÃò ¦¾¡Î ¿£Î ¦ºÕôÒ Å¢ÕôÒ Å¡öôÀô

20

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

À¡Ãô ¦ÀÕ Å¢ø ÅÄõ ¦¸¡ñÎ À½¢óÐ ¾¢ñ½ý
º¡Ãò ¾¢Õò¾¡û ÁÊòÐ ²üÈ¢ Å¢ÂóÐ ¾¡í¸¢

3.3.62

«íÌ «ô¦À¡Ø¾¢ø ÒÅÉòÐ þ¼÷ Å¡í¸ µí¸¢ò
Ðí¸ô ¦ÀÕ Á¡ Á¨Æ §À¡ýÚ Ðñ ±ýÚ ´Ä¢ôÀ
¦Åí¸ñ º¢É ¿£Î Å¢ÄíÌ Å¢Äí¸¢ ¿£í¸î
¦ºí¨¸ò ¾Äò¾¡ø ¾¼Å¢î º¢Ú ¿¡ñ ±È¢ó¾¡÷

3.3.63

Àø§ÅÚ Å¡Ç¢ Ò¨¾ À¡÷òÐ ¯¼ý §À¡¾ ²Å¢
Å¢ø §Å¼÷ ¬Âò ÐÊ §ÁÅ¢ ´Ä¢ìÌ ÓýÈ¢ø
¦º¡ø §ÅÚ Å¡úòÐò ¾¢¨º§¾¡Úõ Ш¾óРŢõÁ
Åø§ÄÚ §À¡øÅ¡÷ «¼ø Å¡Ç¢ ¦¾Ã¢óÐ ¿¢ýÈ¡÷

3.3.64

Á¡Éî º¢¨Ä §Å¼÷ ÁÕíÌ ¦¿ÕíÌõ §À¡¾¢ø
À¡ÉüÌÄ Á¡ÁÄâø À¼÷ §º¡¾¢Â¡÷ Óý
§¾ÉüȨº §¾Èø ºÕô ¦À¡Ã¢ ÁüÚõ ¯ûÇ
¸¡Éô ÀÄ¢ §¿÷ ¸¼×û ¦À¡¨È¡ðÊ Åó¾¡û

3.3.65

¿¢ýÚ ±íÌõ ¦Á¡öìÌõ º¢¨Ä §Å¼÷¸û ¿£í¸ô ÒìÌî
¦ºýÚ «íÌ ÅûÇø ¾¢Õ ¦¿üȢ¢ø §º¨¼ º¡ò¾¢
¯ý ¾ó¨¾ ¾ó¨¾ìÌõ þó ¿ý¨Á¸û ¯ûÇ ÅøÄ
¿ýÚõ ¦ÀâРŢÈø ¿õÁÇ× «ýÚ þÐ ±ýÈ¡û

3.3.66

«ô ¦ÀüȢ¢ø Å¡úòÐõ «½į́¼ ¬ðÊ ¾ý¨Éî
¦ºôÀüÌ «Ã¢¾¡Â º¢ÈôÒ ±¾¢÷ ¦ºöÐ §À¡ì¸¢ì ¨¸ô ÀüÈ¢Â
¾¢ñ º¢¨Ä ¸¡÷ Á¨Æ §Á¸õ ±ýÉ
¦Áöô ¦À¡üÒ¨¼ §Åð¨¼Â¢ý §Áø ¦¸¡ñÎ ±ØóÐ §À¡ó¾¡÷

3.3.67

¾¡Ç¢ø Å¡ú ¦ºÕôÀ÷ §¾¡ø ¾¨Æò¾ ¿£Î ¾¡¨ÉÂ÷
Å¡Ç¢§Â¡Î º¡Àõ §Á× ¨¸Â÷ ¦Åö Åý ¸½¡÷
¬Ç¢ ²Ú §À¡Ä ²Ìõ «ñ½Ä¡÷ Óý ±ñ½¢Ä¡÷
Á£Ç¢ §Å¼÷ ¿£Î Üð¼õ Á¢ìÌ §Áø ±Ø󾧾

3.3.68

Åý ¦¾¡¼÷ À¢½¢ò¾ À¡ºõ Åý ¨¸ ÁûÇ÷ ¦¸¡ûǧÅ
¦ÅýÈ¢ Áí¨¸ §Å¼÷ Å¢øÄ¢ý Á£Ð §Á× À¡¾Óý
¦ºýÚ ¿£ÙÁ¡Ú §À¡øÅ ¦ºö ¿¡Å¢ý Å¡Â Å¡ö
´ý§È¡Î ´ýÚ §¿÷ À¼¡Áø µÎ ¿¡ö¸û Á¡¦¼Ä¡õ

3.3.69

§À¡÷ ŨÄî º¢¨Äò ¦¾¡Æ¢ø ÒÈò¾¢§Ä Å¢¨ÇôÀî
º¡÷ ŨÄò ¦¾¡¼ìÌ «Úì¸ ²Ìõ ³Â÷ ¾õ Óý§É
¸¡÷ ŨÄô ÀÎò¾ ÌýÚ ¸¡ÉÁ¡ ŨÇì¸ ¿£û
Å¡÷ ŨÄò ¾¢Èõ ÍÁóÐ Åó¾ ¦ÅüÀ÷ Óó¾¢É¡÷

3.3.70

¿ñ½¢ Á¡ Á¨Èì ÌÄí¸û ¿¡¼ ±ýÚ ¿£Îõ «ò
¾ñ½¢Ä¡ «¼õÒ ¦¸¡ý¨È ¾íÌ §Å½¢Â¡÷ ¾¨Áì
¸ñ½¢ø ¿£Î À¡÷¨Å ´ýÚ ¦¸¡ñÎ ¸¡Ïõ «ýÀ÷ Óý
±ñ½¢ø À¡÷¨Å ¦¸¡ñÎ §Å¼÷ ±õ ÁÕíÌõ ²¸¢É¡÷

3.3.71

§¸¡ÎÓý ¦À¡Ä¢ì¸×õ ÌÚí ¸½¡ ÌÇ¢ìÌÄõ
Á¡Î ¦ºýÚ þ¨ºôÀ×õ ÁÕíÌ Àõ¨À ¦¸¡ð¼×õ

21

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

§ºÎ ¦¸¡ñ¼¨¸ Å¢Ç¢î º¢Èó¾ µ¨º ¦ºøÄ×õ
¸¡Î ¦¸¡ñÎ ±Øó¾ §ÅÎ ¨¸ ŨÇóÐ ¦ºýȧ¾

3.3.72

¦¿ÕíÌ ¨Àó¾Õì ÌÄí¸û ¿£Î ¸¡Î ܼ §¿÷
ÅÕí¸Õï º¢¨Äò ¾¼ì¨¸ Á¡É §Å¼÷ §º¨É ¾¡ý
¦À¡Õó ¾¼ó ¾¢¨Ã츼ø ÀÃôÒ þ¨¼ô ÒÌõ ¦ÀÕí
¸Õó¾Ãí¸ ¿£û ÒÉø ¸Ç¢ó¾¢ ¸ýÉ¢ ´ò¾§¾

3.3.73

¦¾ý ¾¢¨ºô ¦À¡ÕôÒ¼ý ¦ºÈ¢ó¾ ¸¡É¢ý Á¡ý þÉõ
ÀýÈ¢ ¦Åõ Á¨Ãì ¸½í¸û ¬¾¢Â¡É Àø ÌÄõ
ÐýÈ¢ ¿¢ýÈ ±ýÈÊî ÍÅðÊý ´üÈ÷ ¦º¡øħÅ
Åý ¾¼ì¨¸ Å¡÷¦¸¡Î ±õ ÁÕíÌõ §Å¼÷ µÊÉ¡÷

3.3.74

µÊ ±È¢óÐ Å¡¦Ã¡Ø츢 §Â¡º¨Éô ÀÃôÒ ±Ä¡õ
¦¿Ê ¾¢ñ ŨÄò ¦¾¡¼ìÌ ¿£Ç¢¨¼ô À¢½¢òÐ §¿÷
¸Ê ¦¸¡Çô ÀÃó¾ ¸¡Î ¸¡Åø ¦ºöÐ «¨Áò¾ À¢ý
¦ºÊ ¾¨Äî º¢¨Ä쨸 §Å¼÷ ¾¢ñ½É¡÷ Óý ¿ñ½¢É¡÷

3.3.75

¦Åﺢ¨Ä쨸 Å£ÃÉ¡Õõ §Å¼§Ã¡Î ÜÊ Óý
ÁﺨÄìÌ Á¡Á¨Ä ºÃ¢ô ÒÈòÐ Åó¾ Á¡
«ïÍÅ¢òÐ «¼÷ìÌõ ¿¡ö¸û «ð¼Á¡¸ Å¢ðÎ ¿£û
¦ºïºÃò¾¢§É¡Î ÌÆø ¦ºö¾ ¸¡Ûû ±ö¾¢É÷

3.3.76

¦Åö Á¡ ±ØôÀ ²Å¢ ¦ÅüÀáÂõ µÊ §¿÷
±öÔõ Å¡Ç¢ Óý ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ñÎ ¦ºøÄ ±í¸Ïõ
¦Á¡ö ÌÃø ÐÊì ÌÄí¸û Àõ¨À Óý º¢¨ÄòÐ ±Æì
¨¸ ŢǢòÐ «¾¢÷òÐ Á¡ ±ØôÀ¢É¡÷¸û ¸¡¦ÉÄ¡õ

3.3.77

²É§Á¡Î Á¡ý þÉí¸û ±ñÌ ¾¢ñ ¸¨Äì ÌÄõ
¸¡É §Á¾¢ ¡¨É ¦Åõ ÒÄ¢ì ¸½í¸û ¸¡ý Á¨Ã
¬É Á¡ «§¿¸ Á¡ ¦ÅÕñÎ ±ØóÐ À¡Â Óý
§º¨É §Å¼÷ §Áø «¼÷óÐ º£È¢ «õÀ¢ø áȢɡ÷

3.3.78

¾¡ÇÚÅý þ¨¼ н¢ÅÉ ¾¨Ä ÐÁ¢ÅÉ ¸¨ÄÁ¡
Å¡Ç¢¸¦Ç¡Î ̼ø ¦º¡Ã¢¾Ã ÁÈ¢ÅÉ º¢Ä Á¨Ã Á¡
¿£Ù¼ø ŢΠºÃõ ¯ÕÅ¢¼ ¿¢Á¢÷ÅÉ Á¢¨¼ ¸¼ Á¡
Á£Ç¢¦¸¡û ¸¨½ ÀÎõ ¯¼ø ±Æ Å¢ØÅÉ ÀÄ ¯¨Æ§Â

3.3.79

¦Åí¸¨½ ÀÎ À¢¼÷ ¸¢Æ¢À¼ Å¢¨º ¯ÕŢ ¸ÂÅ¡ö
¦ºí ¸Éø Å¢¼ «¾¦É¡Î ¸¨½ ¦ºÈ¢Â Óý þÕ ¸ÕÁ¡
«íÌ ±Øõ º¢Ãõ ¯ÕŢ ¦À¡ØÐ «¼ø ±Â¢Ú ¯È «¾¨Éô
¦À¡í¸¢Â º¢É¦Á¡Î ¸Å÷ÅÉ Ò¨ÃÅÉ º¢Ä ÒÄ¢¸û

3.3.80

À¢ý ÁÈÅ÷¸û ŢΠÀ¸Æ¢¸û À¢È ÌÈ Å¢Ȣ¨¼ §À¡ö
Óý ¿ÎÓ¸ Á¢¨º ¯ÕÅ¢¼ Óθ¢Â Å¢¨ºÔ¼ý «ì
¦¸¡ý  «Î ºÃõ þÉõ ±¾¢÷ ÌÚ¸¢Â Ó¸õ ¯ÕÅò
¾ý ±¾¢÷ ±¾¢÷ ¦À¡ÕÅÉ ¿¢¸÷ ¾¨ÄÂÉ ÀÄ ¸¨Ä¸û

3.3.81

¸Õ Ũà ´Õ ¾Û¦Å¡Î Å¢¨º ¸Î¸¢ÂÐ ±É  §¿÷
Ì⺢ø Óý Å¢Îõ «ÎºÃõ ±¾¢÷ ¦¸¡¨Ä À¢ø ¦À¡ØÐ «¨Å§Â

22

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

¦À¡Õ ¸Ã¢ ¦Â¡Î º¢É «Ã¢Â¢¨¼ Ò¨ÃÂÈ×¼ø Ҹġø
ÅÕõ þæšΠÀ¸ø «¨½ÅÉ ±É Á¢¨¼Ôõ «ùÅɧÁ

3.3.82

¿£Ç¢¨¼ Å¢¨º Á¢¨º ̾¢¦¸¡Ç ¦¿Î Ó¸¢ø ¦¾¡¼ ±Ø Á¡ý
¾¡ÙÚ ¸Æø ÁÈÅ÷¸û ŢΠºÃõ ¿¢¨Ã ¦¾¡¼÷ÅÉ ¾¡õ
Å¡û Ţθ¾¢÷ Á¾¢ À¢Ã¢×È ÅÕ¦ÁÉ Å¢Øõ ¯¨Æ¨Âì
§¸¡¦Ç¡Î À¢ø À½¢ ¦¾¡¼÷ ¿¢¨Ä ¦¸¡Ç×Ç ±¾¢÷ ÀħÅ

3.3.83

¸¼ø Ţâ ÒÉø ¦¸¡Ç Å¢ØÅÉ ¸Õ Ó¸¢¦ÄÉ ¿¢¨Ã§Â
À¼÷¦Å¡Î ¦ºÈ¢ ¾¨Æ ¦À¡ÐǢ À¢ø Ò¾ø ÅÉõ «¾ý §Áø
«¼ÖÚ ºÃõ ¯¼ÖÈ Å¨Ã «Ê¢¼õ «ÄÁÃÄ¡ø
Á¢¨¼ ¸Õ Á¨Ã ¸Ãʸû µÎ Å¢ØÅÉ ÅÉ §Á¾¢

3.3.84

ÀÄ Ð¨È¸Ç¢ý ¦ÅÕÅæġΠÀ¢ø ŨÄÂÈ Ñ¨Æ Á¡
¯Ä¦Á¡Î À¼÷ÅÉ ¾¨¸ÔÈ ¯Ú º¢É¦Á¡Î ¸Å÷ ¿¡ö
¿¢ÄŢ þÕ Å¢¨É Å¨Ä þ¨¼ ¿¢¨Ä ÍÆø ÀÅ÷ ¦¿È¢ §º÷
ÒÄÛÚ ÁÉÉ¢¨¼ ¾¨¼¦ºö¾ ¦À¡È¢¸Ç¢ý «Ä×ǧÅ

3.3.85

ÐÊÂÊÂÉ ÁÊ ¦ºÅ¢ÂÉ Ðڸ ÓÉ¢ ¦¾¡¼Ã¡÷
¦ÅÊ À¼ Ţâ º¢Ú ÌըǸû Á¢¨º ÀÎ ¦¸¡¨Ä Å¢ÃÅ¡÷
«Ê ¾Ç÷×Ú ¸Õ ¯¨¼ÂÉ «¨½ ¯Ú À¢¨½ «¨Ä¡÷
¦¸¡ÊÂÉ ±¾¢÷ Óθ¢Ôõ ¯Ú ¦¸¡¨Ä Òâ º¢¨Ä ÁÈÅ÷

3.3.86

þùŨ¸ ÅÕ ¦¸¡¨Ä ÁÈÅ¢¨É ±¾¢÷ ¿¢¸ú×Æ¢ «¾¢Ãì
¨¸Å¨Ã¸Öõ ¦ÅÕ×È þ¨¼ ¸¡ý ±Øŧ¾¡÷ ²Éõ
¦Àö ¸ÕÓ¸¢ø ±É þʦ¡ΠÀ¢¾¢÷ ¸Éø ŢƢ º¢¾È¢
¦Á¡ö Ũĸ¨Ç «È ¿¢Á¢÷ Óθ¢Â ¸Î Å¢¨ºÂ¢ø

3.3.87

§À¡ÁÐ ¾¨½ «Î¾¢È¦Ä¡Î ¦À¡Õ ÁÈÅ÷¸û «Ã¢§ÂÚ
¬ÁÅ÷ ¦¾¡¼÷×Úõ Å¢¨ºÔ¼ý «Ê ÅÆ¢ ¦ºÖõ «ÇÅ¢ø
¾¡õ ´ÕÅÕõ «È¢¸¢ÄÃÅ÷ ¾É¢ ¦¾¡¼÷×Æ¢ «¾ý§Áø
²Ó¨É «Î º¢¨Ä Å¢¼¨Ä¸û þÕÅ÷¸û «Ê À¢Ã¢Â¡÷

3.3.88

¿¡Ê ¸Æø ÅÂÅ÷¸û «Å÷ ¿¡½Ûõ ¦¿Î ÅâŢø
¸¡¼Ûõ ±Ûõ þÕÅÕõ Á¨Ä ¸¡ÅĦáΠ¸Ê¾¢ø
ÜÊÉ÷ ŢΠÀ¸Æ¢¸¦Ç¡Î ¦¸¡¨Ä »ÁÄ¢¸û ÅØÅ¢
¿£Ê ºÃ¢ À¼÷ÅÐ ¾Õ ¿£ÆÄ¢ý Å¢¨Ã §¸Æø

3.3.89

ÌýÈ¢¨Â ¿¢¸÷ Óý ¦ºÈ ±Ã¢ ¦¸¡Î ŢƢ þ¼ì ÌÃø ¿£û
ÀýÈ¢Ôõ «¼ø Åý ¾¢È¦Ä¡Î À¼÷ ¦¿È¢ ¦¿Ê§¾¡Êò
ÐýÈ¢ÂÐ ´Õ ÌýÚ «Ê Ũà ÍÄŢ ¦¿È¢ ÌÆø
¦ºýÚ «¾É¢¨¼ ¿¢ýÈÐ ÅĢР¦¾ÕÁà ¿¢¨Ã¢ø

3.3.90

«ò ¾Õ ÅÇ÷ ÍÆø þ¨¼ «¨¼ «¾ý ¿¢¨Ä «È¢ÀÅ÷ Óý
¨¸ò ¦¾Ã¢ ¸¨½Â¢É¢ø «ÎÅÐ ¸Õ¾Ä÷ Å¢¨º ¸Î¸¢
¦Á¡öò¦¾Ø ͼ÷ ŢΠÍ⨸¨Â  ¦ÀÈ ±¾¢÷ ¯ÕÅ¢
Ìò¾¢É÷ ¯¼ø ÓÈ¢À¼ ¦ÅÈ¢ ÌÄ ÁÈÅ÷¸û ¾¨ÄÅ÷

3.3.91

§Å¼÷ ¾í¸Ã¢Â ¦ºí¸ñ Å¢øĢ¡÷ Å¢¨ºÂ¢ø Ìò¾
Á¡ÊÕ Ð½¢Â¡ö Å£úó¾ Åá¸ò¨¾ì ¸ñÎ ¿¡½ý

23

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

¸¡¼§É þ¾ý À¢ý þýÚ ¸¡¾í¸û ÀÄ ÅóÐ ±öò§¾¡õ
¬¼Åý ¦¸¡ýÈ¡ý «î§º¡ ±ýÚ «Ê¢ø ¾¡úó¾¡÷

3.3.92

ÁüÈÅ÷ ¾¢ñ½É¡÷ìÌ ¦Á¡Æ¢¸¢ýÈ¡÷ ÅÆ¢ ÅóÐ ¬üÈ
¯üÈÐ Àº¢ ÅóÐ ±õ¨Á ¯¾Å¢Â þ¾¨Éì ¸¡öî
ºüÚ ¿£ «Õó¾¢ Â¡Óõ ¾¢ýÚ ¾ñ½£÷ ÌÊòÐ
¦ÅüÈ¢ ¦¸¡û §Åð¨¼ì ¸¡Î ÌÕ̧šõ ¦ÁøÄ ±ýÈ¡÷

3.3.93

±ýÚ «Å÷ ÜÈ §¿¡ì¸¢ò ¾¢ñ½É¡÷ ¾ñ½£÷ ±í§¸
¿ýÚõ þù ÅÉò¾¢ø ¯ûÇÐ ±ýÚ ¯¨Ã ¦ºö ¿¡½ý
¿¢ýÈ þô ¦Àâ §¾ì¸¢ý «ôÒÈõ ¦ºýÈ¡ø ¿£ñ¼
ÌýÈ¢ÛìÌ «Â§Ä µÎõ ÌÇ¢÷ó¾ ¦À¡ý ӸĢ ±ýÈ¡ý

3.3.94

¦À¡í¸¢Â º¢É Å¢ø §Å¼ý ¦º¡ýÉÀ¢ý §À¡§Å¡õ «í§¸
þí¸¢Ð ¾ý¨Éì ¦¸¡ñÎ §À¡ÐÁ¢ý ±ýÚ ¾¡Óõ
«í¸Ð §¿¡ì¸¢î ¦ºýÈ¡÷ ¸¡Å¾õ «¨Ã¢ø ¸ñ¼¡÷
¦ºí¸ñ ²Ú ¯¨¼Â¡÷ ¨ÅÌõ ¾¢ÕÁ¨Äî º¡Ãø §º¡¨Ä

3.3.95

¿¡½§É §¾¡ýÚõ ÌýÈ¢ø ¿¡Ï§Å¡õ ±ýÉ ¿¡½ý
¸¡½ ¿£ §À¡¾¢ý ¿øÄ ¸¡ðº¢§Â ¸¡Ïõ þó¾î
§ºÏÂ÷ ¾¢Õì ¸¡Çò¾¢ Á¨Ä Á¢¨º ±ØóÐ ¦ºù§Å
§¸¡½Á¢ø ÌÎÁ¢ò §¾Å÷ þÕôÀ÷ ÌõÀ¢¼Ä¡õ ±ýÈ¡ý

3.3.96

¬Å¦¾ý þ¾¨Éì ¸ñÎ þíÌ «¨½ ¦¾¡Úõ ±ý §Áø À¡Ãõ
§À¡ÅÐ ´ýÚ ¯ÇÐ §À¡Öõ ¬¨ºÔõ ¦À¡í¸¢ §Áø §Áø
§ÁŢ ¦¿ïÍõ §Å§È¡÷ Å¢ÕôÒÈ Å¢¨Ã¡ ¿¢üÌõ
§¾Å÷ «íÌ þÕôÀÐ ±í§¸ §À¡¦¸ýÈ¡÷ ¾¢ñ½É¡÷ ¾¡õ

3.3.97

¯¨Ã ¦ºöРިÃóÐ ¦ºøÄ «Å÷¸Ùõ ¯¼§É §À¡óÐ
¸¨Ã ÅÇ÷ ¸¨Æ¢ý ÓòÐõ ¸¡÷ «¸¢ø ÌÈÎõ ºóÐõ
Ũà ¾Õ Á½¢Ôõ ¦À¡ýÛõ Å¢ÃÓõ ÒÇ¢Éõ §¾¡Úõ
¾¢¨Ã¸û Óý ¾¢ÃðÊ ¨Åò¾ ¾¢Õ ӸĢ¢¨Éî º¡÷ó¾¡÷

3.3.98

¬íÌ «¾ý ¸¨Ã¢ý À¡í§¸¡÷ «½¢ ¿¢Æø §¸Æø þðÎ
Å¡íÌ Å¢ø ¸¡¼ý ¾ý¨É ÁÃì ¸¨¼ ¾£ì §¸¡ø Àñ½¢
®íÌ ¿£ ¦¿ÕôÒì ¸¡ñÀ¡ö þõÁ¨Ä ²È¢ì ¸ñÎ
¿¡í¸û ÅóÐ «¨½§Å¡õ ±ýÚ ¿¡½Ûõ ¾¡Óõ §À¡ó¾¡÷

3.3.99

«Ç¢ Á¢¨¼ ¸¨Ã Ýú §º¡¨Ä «Ä÷¸û ¦¸¡ñÎ «¨½ó¾ ¬üÈ¢ý
¦¾Ç¢ ÒÉø þÆ¢óÐ º¢ó¨¾ ¦¾Ç¢×Úõ ¾¢ñ½É¡÷ ¾¡õ
¸Ç¢ ÅÕõ Á¸¢ú ¦À¡í¸ì ¸¡Çò¾¢ ¸ñÎ ¦¸¡ñÎ
ÌÇ¢÷ ÅÕ ¿¾¢ °Î ²¸¢ì ÌÄŨÃî º¡Ãø §º÷ó¾¡÷

3.3.100

¸¾¢ÃÅý ¯îº¢ ¿ñ½ì ¸¼×û Á¡ø Ũâý ¯îº¢
«¾¢÷ ¾Õõ µ¨º ³óÐõ ¬÷ ¸Ä¢ ÓÆì¸õ ¸¡ð¼
þÐ ±ý ¦¸¡ø ¿¡½¡ ±ýÈ¡÷ìÌ þõ Á¨Äô ¦ÀÕó§¾ý ÝúóÐ
ÁÐ ÁÄ÷ ®ì¸û ¦Á¡öòÐ ÁÕíÌ ±Øõ ´Ä¢ ¦¸¡ø ±ýÈ¡ý

3.3.101

ÓýÒ ¦ºö ¾Åò¾¢ý ®ð¼õ ÓÊŢġ þýÀõ ¬É
«ýÀ¢¨É ±ÎòÐì ¸¡ð¼ «ÇŢġ ¬÷Åõ ¦À¡í¸¢

24

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

Áý ¦ÀÕõ ¸¡¾ø Üà ÅûÇÄ¡÷ Á¨Ä¨Â §¿¡ì¸¢
±ýÒ ¦¿ìÌ ¯Õ¸¢ ¯ûÇòÐ ±Ø ¦ÀÕ §Å𨸠§Â¡Îõ

3.3.102

¿¡½Ûõ «ýÒõ ÓýÒ ¿Ç¢÷ Ũà ²Èò ¾¡Óõ
§ÀÏ ¾òÐÅí¸û ±ýÛõ ¦ÀÕÌ §º¡À¡Éõ ²È¢
¬¨½Â¡õ º¢Åò¨¾î º¡Ã¡ «¨½ÀÅ÷ §À¡Ä ³Â÷
¿£½¢¨Ä Á¨Ä¨Â ²È¢ §¿÷ À¼î ¦ºøÖõ §À¡¾¢ø

3.3.103

¾¢í¸û §º÷ º¨¼Â¡÷ ¾õ¨Áî ¦ºýÈÅ÷ ¸¡½¡ Óý§É
«õ ¸ñ½÷ ¸Õ¨½ Ü÷ó¾ «Õû ¾¢Õ §¿¡ì¸õ ±ö¾ò
¾í¸¢Â ÀÅò¾¢ý Óý¨Éî º¡÷Ò Å¢ðÎ «¸Ä ¿£í¸¢ô
¦À¡í¸¢Â ´Ç¢Â¢ý ¿£Æø ¦À¡ÕÅ¢ø «ýÒ ¯ÕÅõ ¬É¡÷

3.3.104

Á¡¸Á¡÷ ¾¢Õì ¸¡Çò¾¢ Á¨Ä ±Ø ¦¸¡Øó¾¡ö ¯ûÇ
²¸ ¿¡Â¸¨Ãì ¸ñ¼¡÷ ±Øó¾ §À÷ ¯Å¨¸ «ýÀ¢ý
§Å¸õ ¬ÉÐ §Áø ¦ºøÄ Á¢ì¸Ð µ÷ Å¢¨ÃÅ¢ý µÎõ
§Á¡¸Á¡ö µÊî ¦ºýÈ¡÷ ¾ØŢɡ÷ §Á¡óÐ ¿¢ýÈ¡÷

3.3.105

¦¿ÊÐ §À¡Ð ¯Â¢÷òÐ ¿¢ýÚ ¿¢¨ÈóÐ ±Ø Á¢÷측ø §¾¡Úõ
ÅʦÅÄ¡õ ÒǸõ ¦À¡í¸ ÁÄ÷ì ¸ñ½£÷ «ÕÅ¢ À¡Â
«Ê§ÉüÌ þÅ÷ ¾¡õ þí§¸ «¸ôÀð¼¡÷ «î§º¡ ±ýÚ
ÀÊ þÄ¡ô ÀÃ¢× ¾¡ý µ÷ ÀÊÅÁ¡õ ÀÃ¢Í §¾¡ýÈ

3.3.106

¦Åõ ÁÈì ÌÄòÐ Åó¾ §ÅðÎÅî º¡¾¢Â¡÷ §À¡ø
¨¸õ Á¨Ä ¸ÃÊ §Åí¨¸ «Ã¢ ¾¢Ã¢ ¸¡Éõ ¾ýÉ¢ø
¯õÓ¼ý Ш½Â¡ö ¯ûÇ¡÷ ´ÕÅÕõ þýÈ¢ì ¦¸ð§¼ý
þõ Á¨Äò ¾É¢§Â ¿£÷ þíÌ þÕôÀ§¾ ±ýÚ ¨¿ó¾¡÷

3.3.107

¨¸îº¢¨Ä Å¢Øó¾Ð µÃ¡÷ ¸¡¨Ç¡÷ Á£Ç þó¾ô
À¨Ä§Â¡Îõ â×õ ÀÈ¢ò¾¢ðÎ ¿£Õõ Å¡÷òÐ
ÁР¦ºö¾¡÷ ¡§Ã¡ ±ýÈÖõ ÁÕíÌ ¿¢ýÈ
«îº¢¨Ä ¿¡½ý ¾¡Ûõ ¿¡ý þÐ «È¢ó§¾ý ±ýÀ¡ý

3.3.108

ÅýÈ¢Èø ¯ó¨¾ §Â¡Î Á¡ §Å𨼠¬Êô ÀñÊì
ÌýÚ þ¨¼ Å󧾡õ ¬¸ì ÌÇ¢÷ó¾ ¿£÷ þŨà ¬ðÊ
´ýȢ þ¨Äô âîÝðÊ °ðÊ ÓýÒ «¨Èó¾ §¾÷ À¡÷ôÀ¡ý
«ýȢР¦ºö¾¡ý þýÚõ «Åý ¦ºö¾Ð ¬Ìõ ±ýÈ¡ý

3.3.109

¯ñ½¢¨ÈóÐ ±Øó¾ §¾Ûõ ´Æ¢Å¢ýÈ¢ ¬Ã¡ «ýÀ¢ø
¾¢ñ½É¡÷ ¾¢Õì ¸¡Çò¾¢ ¿¡ÂÉ¡÷ìÌ þɢ ¦ºö¨¸
±ñ½¢Â þ¨Å¦¸¡Ä¡õ ±ýÚ þÐ ¸¨¼ô À¢ÊòÐì ¦¸¡ñÎ «ù
«ñ½¨Äô À¢Ã¢Â Á¡ð¼¡ «ÇÅ¢ø ¬¾Ã× ¿£¼

3.3.110

þÅ÷ ¾¨Áì ¸ñ§¼ÛìÌò ¾É¢Âáö þÕó¾¡÷ ±ý§É
þÅ÷ ¾ÁìÌ «ÓÐ ¦ºö þ¨ÈÔõ þÎÅ¡÷ þø¨Ä
þÅ÷ ¾¨Áô À¢Ã¢Â ´ñ½¡Ð ±ý¦ºö§¸ý þÉ¢ ¡ý º¡Ä
þÅ÷ ¾ÁìÌ þ¨È ¦¸¡ñÊíÌ ±ö¾×õ §ÅñÎõ ±ýÚ

3.3.111

§À¡ÐÅ÷ Á£ñÎõ ¦ºøÅ÷ ÒøÖÅ÷ Á£Çô §À¡Å÷
¸¡¾Ä¢ý §¿¡ì¸¢ ¿¢üÀ÷ ¸ýÚ «¸ø ÒÉ¢üÚ ¬ô §À¡øÅ÷

25

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

¿¡¾§É «ÓÐ ¦ºö ¿øÄ ¦Áø þ¨È ¿¡§É
§¸¡¾Èò ¦¾Ã¢óÐ §ÅÚ ¦¸¡ñÎ þíÌ ÅÕ§Åý ±ýÀ¡÷

3.3.112

¬÷¾ÁḠ¿£÷ þíÌ þÕôÀÐ ±ýÚ «¸ÄÁ¡ð§¼ý
¿£÷ Àº¢òÐ þÕì¸ þíÌ ¿¢ü¸×õ þø§Äý ±ýÚ
§º¡÷ ¾Õ ¸ñ½£÷ Å¡Ãô §À¡ö ÅÃò н¢ó¾¡÷ ¬¸¢
Å¡÷ º¢¨Ä ±ÎòÐì ¦¸¡ñÎ ÁÄ÷ì ¨¸Â¡ø ¦¾¡ØÐ §À¡ó¾¡÷

3.3.113

ÓýÒ ¿¢ýÚ «Ã¢¾¢ø ¿£í¸¢ ¦Á¡ö Ũà þÆ¢óÐ ¿¡½ý
À¢ýÒ ÅóÐ «¨½Â Óý¨Éô À¢È Ð¨È §Å𨸠¿£í¸¢
«ýÒ ¦¸¡ñÎ ¯öôÀî ¦ºøÖõ «Å÷ ¾¢Õ ӸĢ ¬üÈ¢ý
¦À¡ý Ò¨É ¸¨Ã¢ø ²È¢ô ÒÐ ÁÄ÷ì ¸¡Å¢ø Ò측÷

3.3.114

¸¡¼Ûõ ±¾¢§Ã ¦ºýÚ ¦¾¡ØÐ ¾£ì ¸¨¼óÐ ¨Åò§¾ý
§¸¡Î¨¼ ²Éõ ¯í¸û ÌÈ¢ôÀÊ ¯Úô¨À ±øÄ¡õ
Á¡ÎÈ §¿¡ì¸¢ì ¦¸¡ûÙõ ÁÈ¢òÐ ¿¡õ §À¡¨¸ìÌ þýÚ
¿£¼ ¿£÷ ¾¡úò¾Ð ±ý§É¡ ±ýÈÖõ ¿¢ýÈ ¿¡½ý

3.3.115

«í¸¢Å÷ Á¨Ä¢ø §¾Å÷ ¾õ¨Áì ¸ñÎ «¨½òÐì ¦¸¡ñÎ
Åí¸¢¨Éô ÀüÈ¢ô §À¡¾¡ÅøÖÎõÒ ±ýÉ ¿£í¸¡ý
þíÌõ «ò §¾Å÷ ¾¢ýÉ þ¨È ¦¸¡ñÎ ²¸ô §À¡ó¾¡ý
¿õÌÄò ¾¨Ä¨Á Å¢ð¼¡ý ¿ÄôÀð¼¡ý §¾Å÷ìÌ ±ýÈ¡ý

3.3.116

±ý ¦ºö¾¡ö ¾¢ñ½¡ ¿£ ¾¡ý ±ýÉ Á¡ø ¦¸¡ñ¼¡ö ±í¸û
Óý ¦ÀÕ Ó¾Ä¢ «ø¨Ä§Â¡ ±É Ó¸ò¨¾ §¿¡ì¸¡÷
Åý ¦ÀÕõ ÀýÈ¢ ¾ý¨É ±Ã¢Â¢É¢ø ž츢 Á¢ì¸
þýÒÚ ¾¨º¸û ¦Åù§ÅÚ «õÀ¢É¡ø ®÷óÐ ¦¸¡ñÎ

3.3.117

§¸¡Ä¢É¢ø §¸¡òÐì ¸¡ö ¦¸¡Øõ ¾¨º À¾ò¾¢ø §ÅÅ
šĢ ͨÅÓý ¸¡ñÀ¡ý š¢ɢø «Ð츢ô À¡÷òÐî
º¡Ä×õ þɢ ±øÄ¡õ ºÕÌ þ¨Ä þ¨½ò¾ ¸ø¨Ä
²Ä§Å §¸¡Ä¢ì ܼ «¾ý Á¢¨º þÎÅ¡÷ ¬É¡÷

3.3.118

ÁÕíÌ ¿¢ýÈÅ÷¸û À¢ýÛõ ÁÂø Á¢¸ Ó¾¢÷ó¾¡ý ±ý§É
«Õõ ¦ÀÈø þ¨È ¸¡ö «Ð츢 §ÅÚ ¯Á¢Æ¡ ¿¢ýÈ¡ý
¦ÀÕõ Àº¢ ¯¨¼Âý ²Ûõ §ÀÄý ±ÁìÌõ §ÀÚ
¾Õõ ÀÃ¢Í ¯½Ã¡ý Áü¨Èò ¾¨º ÒÈòÐ ±È¢Â¡ ¿¢ýÈ¡ý

3.3.119

§¾×Á¡ø ¦¸¡ñ¼¡ý þó¾ò ¾¢ñ½ý ÁüÚ þ¾¨Éò ¾£÷ì¸ø
¬ÅÐ ´ýÚ «È¢§Â¡õ §¾Åáðʨ ¿¡¸§É¡Î
§ÁÅ¢ ¿¡õ ¦¸¡½÷óÐ ¾£÷ì¸ §ÅñÎõ «ù §Åð¨¼ì ¸¡É¢ø
²Åø ¬ð¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÎ §À¡Ðõ ±ýÚ ±ñ½¢ô §À¡É¡÷

3.3.120

¸¡ÉÅ÷ §À¡ÉÐ µÃ¡÷ ¸Ê¾¢É¢ø ¸ø¨Ä¢ý ¸ñ
°ý «ÓÐ «¨ÁòÐì ¦¸¡ñÎ ÁïºÉõ ¬ð¼ ¯ýÉ¢
Á¡ ¿¾¢ ¿ýÉ£÷ à š¢ɢø ¦¸¡ñÎ ¦¸¡ö¾
à ¿Úõ ÀûÇ¢ò ¾¡Áí Ìﺢ §Áø Ш¾Âì ¦¸¡ñ¼¡÷

3.3.121

¾Û ´Õ ¨¸Â¢ø ¦Åö ºÃòмý ¾¡í¸¢ì ¸ø¨Äô
ÒÉ¢¾ ¦Áø þ¨È ¿øÄ §À¡É¸õ ´Õ ¨¸ ²ó¾¢

26

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

þɢ ±õÀ¢Ã¡É¡÷ º¡Äô Àº¢ôÀ÷ ±ýÚ þÃí¸¢ ²í¸¢
¿É¢ Å¢¨ÃóÐ þ¨ÈÅ÷ ¦Åü¨À ¿ñ½¢É¡÷ ¾¢ñ½É¡÷¾¡õ

3.3.122

þ¨Çò¾É÷ ¿¡ÂÉ¡÷ ±ýÚ ®ñ¼î ¦ºýÚ ±ö¾¢ ¦ÅüÀ¢ý
Ó¨ÇòÐ ±Ø Ó¾¨Äì ¸ñÎ ÓÊÁ¢¨º ÁĨÃì ¸¡Ä¢ø
ŨÇò¾ ¦À¡ü ¦ºÕôÀ¡ø Á¡üÈ¢ š¢ý ÁïºÉ ¿£÷ ¾ý¨É
Å¢¨Çò¾ «ýÒ ¯Á¢úÅ¡÷ §À¡ýÚ Å¢ÁÄÉ¡÷ ÓʧÁø Å¢ð¼¡÷

3.3.123

¾¨Ä Á¢¨ºî ÍÁó¾ ÀûÇ¢ò ¾¡Áò¨¾ò ¾¼í ¸¡Çò¾¢
Á¨Ä Á¢¨ºò ¾õÀ¢Ã¡É¡÷ ÓÊ Á¢¨º Å½í¸¢î º¡ò¾¢î
º¢¨ÄÁ¢¨ºô ¦À¡Ä¢ó¾ ¦ºí¨¸ò ¾¢ñ½É¡÷ §º÷ò¾ ¸ø¨Ä
þ¨Ä Á¢¨ºô À¨¼ò¾ °É¢ý ¾¢Õ «ÓÐ ±¾¢§Ã ¨ÅòÐ

3.3.124

¦¸¡ØŢ ¾¨º¸û ±øÄ¡õ §¸¡Ä¢É¢ø ¦¾Ã¢óÐ §¸¡òÐ «íÌ
«ÆÖÚ À¾ò¾¢ø ¸¡öô ÀøĢɡø «Ð츢 ¿¡Å¢ø
ÀƸ¢Â þÉ¢¨Á À¡÷òÐô À¨¼ò¾ þù þ¨È º¡Ä
«Æ¸¢Ð ¿¡ÂÉ£§Ã «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕÙõ ±ýÈ¡÷

3.3.125

«ýÉ þõ ¦Á¡Æ¢¸û ¦º¡øÄ¢ «ÓÐ ¦ºöÅ¢ò¾ §Å¼÷
ÁýÉÉ¡÷ ¾¢Õì ¸¡Çò¾¢ Á¨Ä¢ɡ÷ìÌ þɢ ¿ø °ý
þýÉÓõ §ÅñÎõ ±ýÛõ ±Ø ¦ÀÕõ ¸¡¾ø ¸ñÎ
Àý¦ÉÎí ¸Ãí¸û ÜôÀ¢ô À¸ÄÅý Á¨Ä¢ø ¾¡úó¾¡ý

3.3.126

«ùÅÆ¢ «ó¾¢ Á¡¨Ä «¨½¾Öõ þÃ× §ºÕõ
¦ÅùÅ¢ÄíÌ ¯Ç ±ýÚ «ïº¢ ¦Áö¨Á¢ý §ÅÚ ¦¸¡ûÇ¡î
¦ºùŢ «ýÒ ¾¡í¸¢ò ¾¢Õì ¨¸Â¢ø º¢¨ÄÔõ ¾¡í¸¢
¨ÁŨà ±ýÉ ³Â÷ ÁÕíÌ ¿¢ýÚ «¸Ä¡ ¿¢ýÈ¡÷

3.3.127

º¡÷ÅÕõ ¾Åí¸û ¦ºöÐ ÓÉ¢ÅÕõ «ÁÃ÷ ¾¡Óõ
¸¡÷Ũà «¼Å¢ §º÷óÐõ ¸¡Ï¾üÌ «Ã¢Â¡÷ ¾õ¨Á
¬÷Åõ Óý ¦ÀÕ¸ ¬Ã¡ «ýÀ¢É¢ø ¸ñÎ ¦¸¡ñ§¼
§¿÷ ¦ÀÈ §¿¡ì¸¢ ¿¢ýÈ¡÷ ¿£û þÕû ¿£í¸ ¿¢ýÈ¡÷

3.3.128

¸¨Æ ¦º¡Ã¢ ¾ÃÇì ÌýÈ¢ø ¸¾¢÷ ¿¢Ä× ´ÕÀ¡ø ¦À¡í¸
 «Ã× ¯Á¢úó¾ ¦ºö Á½¢ ¦Å¢ø ´ÕÀ¡ø ¦Á¡öôÀò
¾¨Æ ¸¾¢÷ô Àâ¾¢§Â¡Îõ ºó¾¢Ãý ¾¨Ä ¯Å¡Å¢ø
̨ƽ¢ ¸¡¾÷ ¦Åü¨Àì ÌõÀ¢¼î ¦ºýÈ¡ø ´ìÌõ

3.3.129

Å¢Ã× ÀýÁ½¢¸û ¸¡ýÈ Å¢Ã¢¸¾¢÷ô À¼¨Ä ¦À¡í¸
Áø¾õ ´Ç¢ ¦¸¡û ¿£Ä Á½¢¸Ùõ þ¨ÁìÌõ §º¡¾¢
¦À¡Ã þÕ Í¼ÕìÌ «ïº¢ô §À¡Â¢É Ò¨¼¸û §¾¡Úõ
þÃ× þÕû ´Ðí¸¢É¡§Ä §À¡ýÚ ¯ÇÐ ±íÌõ ±íÌõ

3.3.130

¦ºó¾Æø ´Ç¢Â¢ø ¦À¡íÌõ ¾£À Á¡ ÁÃí¸Ç¡Öõ
Á󾢸û ӨƢø ¨Åò¾ Á½¢ Å¢ÇìÌ ´Ç¢¸Ç¡Öõ
³óÐõ ¬È¼ì¸¢ ¯ûÇ¡÷ «Õõ ¦ÀÕõ §º¡¾¢Â¡Öõ
±ó¨¾Â¡÷ ¾¢Õ측Çò¾¢ Á¨Ä¢ɢø þÃ× ´ýÚ þø¨Ä

3.3.131

ÅÕõ ¸¨Èô ¦À¡ØÐ ¿£í¸¢ Áø¸¢Â ¡Áï ¦ºýÚ
ÍÕí¸¢¼ «È¢ó¾ ÒûÇ¢ý Ýú º¢ÄõÒ µ¨º §¸ðÎì

27

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

¸Õí¸¼ø ±ýÉ ¿¢ýÈ ¸ñ Тġ¾ Å£Ã÷
«Õõ ¦ÀÈø ¾õÀ¢ÃÉ¡÷ìÌ «ÓÐ ¦¸¡ñÎ «¨½Â §ÅñÊ

3.3.132

²Ú¸¡üÀýÈ¢§Â¡Îõ þÕí¸¨Ä ÒÉÁ¡ý ÁüÚõ
§ÅÚ §ÅÚ þÉí¸û §Å𨼠ިÉò ¦¾¡Æ¢ø Ţø¢É¡§Ä
°Ú¦ºö ¸¡Äõ º¢ó¾¢òÐ ¯ÕÁ¢¸ò ¦¾Ã¢Â¡ô §À¡¾¢ý
Á¡ÈÎ º¢¨ÄÔõ ¦¸¡ñÎ ÅûǨÄò ¦¾¡ØÐ §À¡ó¾¡÷

3.3.133

¦Á¡ö ¸¡ðÎõ þÕû Å¡í¸¢ Ó¸õ ¸¡ðÎõ §¾÷ þÃÅ¢
¦Áö ¸¡ðÎõ «ýÒ¨¼Â Å¢øÄ¢Â÷ ¾É¢ §Åð¨¼
±ö¸¡ðÊý Á¡Å¨Çì¸ þð¼ ¸Õõ ¾¢¨Ã ±ÎòÐì
¨¸ ¸¡ðÎõ Å¡ý §À¡Äì ¸¾¢÷ ¸¡ðÊ ±Øõ §À¡¾¢ø

3.3.134

±ö¾¢Â º£÷ ¬¸Áò¾¢ø þÂõÀ¢Â ⺨ÉìÌ ²üÀì
¦¸¡ö¾ ÁÄÕõ ÒÉÖõ Ó¾Ä¡É ¦¸¡ñÎ «¨½ó¾¡÷
¨Á ¾¨ÆÔõ ¸ñ¼òÐ Á¨Ä ÁÕó¨¾ ÅÆ¢ À¡Î
¦ºöÐ ÅÕõ ¾Åõ ¯¨¼Â ÓÉ¢Å÷ º¢Å §¸¡ºÃ¢Â¡÷

3.3.135

ÅóÐ ¾¢ÕÁ¨Ä¢ý ¸ñ Å¡ÉÅ÷ ¿¡Â¸÷ ÁÕíÌ
º¢ó¨¾ ¿¢ÂÁò§¾¡Îõ ¦ºø ¸¢ýÈ¡÷ ¾¢Õ ÓýÒ
¦Åó¾ þ¨ÈÔõ ±ÖõÒõ ¸ñÎ «¸Ä Á¢¾¢òÐ µÊ
þó¾ «Ûº¢¾õ ¦¸ð§¼ý ¡÷ ¦ºö¾¡÷ ±ýÚ «Æ¢Å¡÷

3.3.136

§Áŧ¿÷ Åà «ïº¡ §ÅÎŧà þÐ ¦ºö¾¡÷
§¾Å §¾Å ®º§É ¾¢ÕÓý§À þÐ ¦ºöÐ
§À¡Å§¾ þù Åñ½õ Ò̾ ¿£÷ ¾¢Õ ¯ûÇõ
¬Å§¾¡ ±Éô À¾È¢ «ØРŢØóÐ «ÄÁó¾¡÷

3.3.137

¦À¡ÕôÀ¢ø ±Øï ͼ÷ì ¦¸¡Øó¾¢ý ⺨ÉÔõ ¾¡úì¸ ¿¡ý
þÕôÀÐ þÉ¢ ²ý ±ýÚ «ù þ¨È ±ÖõÒ¼ý þ¨ÄÔõ
¦ºÕôÒ «ÊÔõ ¿¡ö «ÊÔõ ¾¢Õ «Ä¸¡ø Á¡üȢ À¢ý
Å¢ÕôÀ¢ý ´Îõ ¾¢ÕӸĢô ÒÉø ãú¸¢ Å¢¨ÃóÐ «¨½ó¾¡÷

3.3.138

ÀØÐ ÒÌó¾Ð «Ð ¾£Ãô ÀÅ¢ò¾¢ÃÁ¡õ ¦ºÂø ÒâóÐ
¦¾¡ØÐ ¦ÀÚÅÉ ¦¸¡ñÎ àÂ âº¨É ¦¾¡¼í¸¢
ÅØÅ¢ø ¾¢Õ ÁïºÉ§Á ÅÕõ Ӿġ¸ ÅÕõ ⨺
ÓØРӨȨÁ¢ý ÓÊòÐ Ó¾øÅÉ¡÷ ¸Æø À½¢ó¾¡÷

3.3.139

À½¢óÐ ±ØóÐ ¾É¢ Ӿġõ ÀÃý ±ýÚ Àý Өȡø
н¢ó¾ Á¨È ¦Á¡Æ¢Â¡§Ä ÐÊ ¦ºöРͼ÷ò ¾¢í¸û
«½¢ó¾ º¨¼ ÓÊì ¸ü¨È «í¸½¨Ã Å¢¨¼ ¦¸¡ñÎ
¾½¢ó¾ ÁÉò ¾¢ÕÓÉ¢Å÷ ¾§À¡ ÅÉò¾¢¨¼ º¡÷ó¾¡÷

3.3.140

þù Åñ½õ ¦ÀÕÓÉ¢Å÷ ²¸¢É¡÷ þÉ¢ þôÀ¡ø
¨ÁÅñ½ì ¸Õí Ìﺢ ÅÉ §Å¼÷ ¦ÀÕÁ¡É¡÷
¨¸Åñ½î º¢¨Ä ŨÇòÐì ¸¡ý §Å𨼠¾É¢ ¬Êî
¦ºöÅñ½ò ¾¢Èõ ¦Á¡Æ¢§Åý ¾£Å¢¨É¢ý ¾¢Èõ ´Æ¢§ÅÉ

3.3.141

¾¢Õ Á¨Ä¢ý ÒÈõ §À¡É ¾¢ñ½É¡÷ ¦ºÈ¢ ÐÚ¸ø
¦ÀÕÁ¨Ä¸û þ¨¼î ºÃ¢Å¢ø ¦ÀÕõ ÀýÈ¢ ÒÉõ §ÁöóÐ

28

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

ÅÕÅÉ×õ н¢ ÀÎòÐ Á¡ý þÉí¸û ¸¡ý þ¨¼ ¿¢ýÚ
´Õ ÅÆ¢î ¦ºýÚ ²Ú Ð¨È ´Ç¢ ¿¢ýÚ ¦¸¡ýÚ «ÕÇ¢

3.3.142

À¢ø ŢǢ¡ø ¸¨Ä «¨ÆòÐô À¡Î ¦ÀÈ °ÎÕ×õ
«Â¢ø Ó¸¦Åí ¸¨½ §À¡ì¸¢ «Ê ´üÈ¢ Á¨Ã þÉí¸û
Тø þ¨¼Â¢ø ¸¢¨¼ ¦ºöÐ ¦¾¡¼÷óÐ ¸¼¨Á¸û ±öÐ
¦Å¢ø ÀÎ ¦Åí¸¾¢÷ Ó¾¢Ãò ¾É¢ §Å𨼠Ţ¨É ÓÊò¾¡÷

3.3.143

Àð¼ ÅÉ Å¢ÄíÌ ±øÄ¡õ À¼÷ ÅÉò¾¢ø ´Õ ÝÆø
þðÎ «ÕÌ ¾£ì ¸¨¼ §¸¡ø þÕõ Í⨸ ¾¨É ¯ÕÅ¢
¦ÅðÊ ¿Úí §¸¡ø §¾Ûõ Á¢¸ ÓÈ¢òÐò §¾ìÌ þ¨Ä¡ø
Åð¼ÓÚ ¦ÀÕí ¸ø¨Ä ÁÕíÌ Ò¨¼ À¼ «¨Áò¾¡÷

3.3.144

þó¾Éò¨¾ ÓÈ¢òÐ «Î츢 ±Ã¢ ¸¨¼Ôõ «Ã½¢Â¢É¢ø
¦Åõ ¾Æ¨Äô À¢ÈôÀ¢òÐ Á¢¸ ÅÇ÷òÐ Á¢Õ¸í¸û
¦¸¡ó¾¢ «Â¢ø «Ä¸õÀ¡ø Ìð¼õ þðÎì ¦¸¡ØôÀâóÐ
Åó¾É ¦¸¡ñÎ ±Øõ ¾ÆÄ¢ø ÅìÌÉ ÅìÌÅ¢òÐ

3.3.145

Å¡ö «õÀ¡ø «Æ¢ôÀÐ×õ ÅÌôÀÐ×õ ¦ºöÐ «ÅüÈ¢ý
¬Â ¯ÚôÒ þ¨È ¦ÂÄ¡õ «Ã¢óÐ ´Õ¸ø þ¨Ä¢ø þðÎ
¸¡Â ¦¿Îõ §¸¡ø §¸¡òÐì ¸ÉÄ¢ý ¸ñ ¯È측ö
à ¾¢Õ «ÓÐ «¨Áì¸î ͨŠ¸¡½ø ¯Ú¸¢ýÈ¡÷

3.3.146

±ñ½¢¨Èó¾ ¸¼×ÇÕìÌ þÎõ ¯½× ¦¸¡ñÎ °ðÎõ
Åñ½ ±Ã¢ š¢ý ¸ñ ¨Åò¾Ð ±Éì ¸¡Çò¾¢
«ñ½Ä¡÷ìÌ ¬õ ÀÃ¢Í ¾¡õ §º¡¾¢òÐ «¨ÁôÀ¾üÌò
¾¢ñ½É¡÷ ¾¢Õš¢ø «¨Áò¾¡÷ °ý ¾¢Õ «ÓÐ

3.3.147

¿øÄ À¾ÓÈ ¦ÅóÐ ¿¡Å¢ý ¸ñ þÎõ þ¨È
¸ø¨Ä¢ɢü À¨¼òÐò §¾ý À¢Æ¢óÐ ¸ÄóÐ ¦¸¡ñÎ
Åø Å¢¨ÃóÐ ¾¢Õô ÀûÇ¢ò ¾¡ÁÓõ ¯óàö ÁïºÉÓõ
´ø¨Ä¢ɢý ÓýÒ §À¡ø ¯¼ý ¦¸¡ñÎ ÅóÐ «¨½ó¾¡÷

3.3.148

ÅóÐ ¾¢Õì ¸¡Çò¾¢ Á¨Ä ²È¢ ÅɺÃ÷¸û
¾ó¾¨ÄÅÉ¡÷ þ¨Á§Â¡÷ ¾¨ÄÅÉ¡÷ ¾¨Á ±ö¾¢
«ó¾½É¡÷ ⨺¢¨É ÓýÒ §À¡ø «¸üȢ À¢ý
Óó¨¾ Ó¨È ¾õÓ¨¼Â ⺨É¢ý ¦ºÂø ÓÊôÀ¡÷

3.3.149

°ÉÓÐ ¸ø¨Ä ¯¼ý ¨ÅòÐ þÐ Óý¨É¢ý ¿ýÈ¡ø
²É¦Á¡Î Á¡ý ¸¨Ä¸û Á¨Ã ¸¼¨Á þ¨Å¢üÈ¢ø
¬É ¯ÚôÒ þ¨È «ÓÐ «Ê§ÂÛõ ͨŠ¸ñ§¼ý
§¾Ûõ ¯¼ý ¸ÄóÐ þо¢ò¾¢ìÌõ ±É ¦Á¡Æ¢ó¾¡÷

3.3.150

þô ÀÃ¢Í ¾¢Õ «ÓÐ ¦ºöÅ¢òÐò ¾õÓ¨¼Â
´ôÀÃ¢Â âº¨É ¦ºöÐ «ó¦¿È¢Â¢ø ´ØÌÅ¡÷
±ô¦À¡ØÐõ §Áý§ÁøÅóÐ ±Øõ «ýÀ¡ø ¸¡Çò¾¢
«ôÀ÷ ±¾¢÷ «øÖÈí¸¡÷ À¸ø §Å𨼠¬ÎÅ¡÷

3.3.151

Á¡ÓÉ¢Å÷ ¿¡û §¾¡Úõ ÅóÐ «¨½óÐ ÅÉ §Åó¾÷
¾¡õ ÓÂÖõ ⺨ÉìÌî º¡Ä Á¢¸ò ¾Ç÷× ±ö¾¢ò

29

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

¾£¨Á ±É «Ð ¿£ì¸¢î ¦ºôÀ¢Â ¬¸Á Å¢¾¢Â¡ø
¬Ó¨È¢ø «÷îº¨É ¦ºöÐ «ó ¦¿È¢Â¢ø ´Øšáø

3.3.152

¿¡½¦É¡Î ¸¡¼Ûõ §À¡ö ¿¡¸ÛìÌî ¦º¡øÄ¢ÂÀ¢ý
°Ïõ ¯Èì¸Óõ þýÈ¢ «½íÌ ¯¨ÈÅ¡¨ÇÔõ ¦¸¡ñÎ
§ÀÏ Á¸É¡÷ ¾õ À¡ø ÅóÐ ±øÄ¡õ §À¾¢òÐì
¸¡Ï ¦¿È¢ ¾í¸û ÌÈ¢ šáÁø ¨¸ Å¢ð¼¡÷

3.3.153

ÓýÒ ¾¢Õì ¸¡Çò¾¢ Ó¾øÅÉ¡÷ «Õû §¿¡ì¸¡ø
þýÒÚ §Å¾¸òÐ þÕõÒ ¦À¡ý ¬É¡ø §À¡ø ¡쨸ò
¾ý ÀâÍõ Å¢¨É þÃñÎõ º¡Õõ ÁÄõ ãýÚõ «È
«ýÒ À¢Æõ À¡öò ¾¢Ã¢Å¡÷ «Å÷ ¸Õò¾¢ý «ÇŢɧá?

3.3.154

«ó¿¢¨Ä¢ø «ýÀÉ¡÷ «È¢ó¾ ¦¿È¢ ⺢ôÀ
Áýɢ ¬¸Áô ÀÊ¡ø Á¡ÓÉ¢Å÷ «ÕòÐ þíÌ
±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸§É þÐ ¦ºö¾¡÷ ¾¨Áì ¸¡§½ý
¯ýÛ¨¼Â ¾¢ÕÅÕÇ¡ø ´Æ¢òÐ «ÕÇ §ÅñÎõ ±É

3.3.155

«ýÚ þÃ× ¸ÉÅ¢ý ¸ñ «Õû ÓÉ¢Å÷ ¾õÀ¡§Ä
Á¢ý ¾¢¸Øõ º¨¼ Á×Ä¢ §Å¾¢Â÷ ¾¡õ ±ØóÐ «ÕÇ¢
Åý¾¢Èø §ÅÎÅý ±ýÚ ÁüÚ «Å¨É ¿£ ¿¢¨É§Âø
¿ýÈÅý ¾ý ¦ºÂø ¾ý¨É ¿¡õ ¯¨ÃôÀì §¸û ±ýÚ

3.3.156

«ÅÛ¨¼Â ÅÊ× ±øÄ¡õ ¿õ Àì¸ø «ýÒ ±ýÚõ
«ÅÛ¨¼Â «È¢¦ÅøÄ¡õ ¿¨Á «È¢Ôõ «È¢× ±ýÚõ
«ÅÛ¨¼Â ¦ºÂø ±øÄ¡õ ¿ÁìÌ þÉ¢ÂÅ¡õ ±ýÚõ
«ÅÛ¨¼Â ¿¢¨Ä þùÅ¡Ú «È¢¿£ ±ýÚ «Õû ¦ºöÅ¡÷

3.3.157

¦À¡ÕðÀ¢É¢ø Åó¾Åý ¦ºöÔõ ⺨ÉìÌ Óý¦Àý§Áø
«ÕôÒÚ¦Áý ÁÄ÷Óý¨É «¨Å ¿£ìÌõ ¬¾ÃÅ¡ø
Å¢ÕôÒÕõ «ý¦ÀÛõ ¦ÅûÇ측ø ¦ÀÕ¸¢ü ¦ÈÉÅ£úó¾
¦ºÕôÀÊ «ùÅ¢ÇõÀÕÅî §ºÂÊ¢ü º¢ÈôÒ¨¼ò¾¡ø.

3.3.158

¯Õ¸¢Â «ý¦À¡Æ¢Å¢ýÈ¢ ¿¢¨Èó¾ «Åý ¯Õ¦ÅýÛõ
¦ÀÕ¸¢Â¦¸¡û ¸ÄÓ¸ò¾¢ø À¢Èí¸¢Â¢É¢ ¦¾¡Ø̾ġø
´ÕÓÉ¢Åý ¦ºÅ¢¯Á¢Øõ ¯Â÷¸í¨¸ Ó¾ø¾£÷ò¾ô
¦À¡ÕÒÉÄ¢ý ±Éì¸Åý¾ý Å¡ÔÁ¢Øõ ÒÉøÒÉ¢¾õ.

3.3.159

þõÁ¨ÄÅó ¦¾¨É¨¼ó¾ ¸¡ÉÅý¾ý þÂøÀ¡§Ä
¦ÁöÁÄÕõ «ýÒ§Áø Ţâó¾É§À¡ø Ţؾġø
¦ºõÁÄ÷§Áø «Â¦É¡ÎÁ¡ø Ó¾ø§¾Å÷ ÅóÐÒ¨É
±õÁÄÕõ «Åý ¾¨Ä¡ø þÎÁÄ÷§À¡ø ±É즸¡øÅ¡

3.3.160

¦Åö¸Éü À¾í¦¸¡ûÇ ¦ÅóÐǧ¾¡ ±Ûõ «ýÀ¡ø
¨¿ÔÁÉò ¾¢É¢¨Á¢ɡø ¨¿ÂÁ¢¸ ¦ÁýÈ¢¼Ä¡ø
¦ºöÔÁ¨È §ÅûÅ¢§Â¡÷ ÓýÒ¾Õó ¾¢Õó¾Å¢Â¢ø
±öÔõÅÃ¢î º¢¨ÄÂÅó¾¡ý þð¼°ý ±É츢ɢÂ.

3.3.161

Áý¦ÀÕÁ¡ Á¨È¦Á¡Æ¢¸û Á¡ÓÉ¢Å÷ Á¸¢úóШÃìÌõ
þýÀ¦Á¡Æ¢ò §¾¡ò¾¢Ãí¸û Áó¾¢Ãí¸Ç¢Â¡¨Å¢Ûõ

30

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

ÓýÀ¢ÕóÐ ÁüÈÅý¾ýÓ¸ÁÄà «¸¦¿¸¢Æ
«ýÀ¢ø¿¢¨Éó ¦¾¨ÉÂøÄ¡ø «È¢×È¡ ¦Á¡Æ¢¿øÄ.

3.3.162

¯Éì¸Åý ¾ý ¦ºÂø ¸¡ð¼ ¿¡¨Ç ¿£ ´Ç¢òÐ þÕó¾¡ø
±ÉìÌ «Åý ¾ý ÀÃ¢× þÕìÌõ ÀÃ¢Í ±øÄ¡õ ¸¡ñ¸¢ýÈ¡ö
ÁÉì ¸Å¨Ä ´Æ¢¸ ±ýÚ Á¨È ÓÉ¢Å÷ìÌ «Õû ¦ºöÐ
ÒÉø ºÊÄò ¾¢Õ ÓÊ¡÷ ±ØóÐ «ÕÇ¢ô §À¡É¡÷

3.3.163

¸É× ¿¢¨Ä ¿£í¸¢Â À¢ý ŢƢòÐ ¯½÷óÐ ¸íÌø þ¨¼ô
Ò¨É ¾ÅòÐ Á¡ÓÉ¢Å÷ ÒÄ÷ «Ç×õ ¸ñ Тġ÷
ÁÉõ ¯Úõ «üÒ¾Á¡¸¢ ÅÕõ ÀÂÓõ ¯¼ý ¬¸¢ò
Ð¨É ÒÃÅ¢ò ¾É¢ò §¾÷ §Áø §¾¡ýÚÅ¡ý ¸¾¢÷ §¾¡ýÈ

3.3.164

Óý¨É ¿¡û §À¡ø ÅóÐ ¾¢ÕӸĢô ÒÉø ãú¸¢ô
Àý Ó¨ÈÔõ ¾õÀ¢Ã¡ý «Õû ¦ºö¾ ÀÊ ¿¢¨ÉóÐ
ÁýÛ ¾¢Õì ¸¡Çò¾¢ Á¨Ä ²È¢ ÓýÒ §À¡ø
À¢ï»¸¨Éô ⺢òÐô À¢ýÀ¡¸ ´Ç¢ò¾¢Õó¾¡÷

3.3.165

¸ÕÓ¸¢ø ±ýÉ ¿¢ýÈ ¸ñ À¼¡ Å¢øĢ¡÷ ¾¡õ
ÅÕÓ¨È ¬È¡õ ¿¡Ç¢ø ÅÕõ þÃ× ´Æ¢ó¾ ¸¡¨Ä
«ÕÁ¨È ÓÉ¢ÅÉ¡÷ Å󾨽 žý ÓýÉõ §À¡¸¢ò
¾ÕÓ¨È ÓýÒ §À¡Äò ¾É¢ô¦ÀÕ §Å𨼠¬Ê

3.3.166

Á¡È¢ø °ý «ÓÐõ ¿øÄ ÁïºÉô ÒÉÖõ ¦ºýÉ¢
²Ú ¿¡ñ ÁÄÕõ ¦Åù§ÅÚ þÂøÀ¢É¢ø «¨ÁòÐì ¦¸¡ñÎ
§¾ÚÅ¡÷ìÌ «Ó¾õ ¬É ¦ºøÅÉ¡÷ ¾¢Õ측Çò¾¢
¬Ú§º÷ º¨¼Â¡÷ ¾õ¨Á «Ï¸ ÅóÐ «¨½Â¡ ¿¢ýÈ¡÷

3.3.167

þò¾¨É ¦À¡ØÐ ¾¡úò§¾ý ±É Å¢¨ÃóÐ ²ÌÅ¡÷ Óý
¦Á¡öò¾ ÀøºÌÉõ ±øÄ¡õ Ó¨È Ó¨È ¾£íÌ ¦ºöÂ
þò ¾Ì ¾£Â Òð¸û ®ñ¼ Óý ¯¾¢Ãí ¸¡ðÎõ
«¾ÛìÌ ±ý ¦¸¡ø ¦¸ð§¼ý «Îò¾Ð ±ýÚ «¨½Ôõ §À¡¾¢ø

3.3.168

«ñ½Ä¡÷ ¾¢Õì ¸¡Çò¾¢ «Ê¸Ç¡÷ ÓÉ¢ÅÉ¡÷ìÌ
¾¢ñ½É¡÷ ÀÃ¢× ¸¡ð¼ò ¾¢Õ ¿ÂÉò¾¢ø ´ýÚ
Ðñ¦½É ¯¾¢Ãõ À¡Â þÕó¾É÷ àÃò§¾ «ù
Åñ½¦Åï º¢¨Ä¡÷ ¸ñÎ Åø Å¢¨ÃóÐ µÊ Åó¾¡÷

3.3.169

Åó¾Å÷ ÌÕ¾¢ ¸ñ¼¡÷ ÁÂí¸¢É¡÷ š¢ø ¿ýÉ£÷
º¢ó¾¢¼ì ¨¸Â¢ø °Ûõ º¢¨ÄÔ¼ý º¢¾È¢ Å£Æì
¦¸¡ó¾Å÷ ÀûÇ¢ò ¾¡Áõ Ìﺢ ¿¢ýÚ «¨ÄóÐ §º¡Ãô
¨Àó¾¨Æ «Äí¸ø Á¡÷À÷ ¿¢ÄòÐ þ¨¼ô À¨¾òРţúó¾¡÷

3.3.170

Å¢Øó¾Å÷ ±ØóÐ ¦ºýÚ Ð¨¼ò¾É÷ ÌÕ¾¢ Å£úÅÐ
´Æ¢ó¾¢¼ì ¸¡½¡÷ ¦ºöÅÐ «È¢ó¾¢Ä÷ ¯Â¢÷òÐ Á£Ç
«Æ¢óÐ §À¡ö Å£úó¾¡÷ §¾È¢ ¡âР¦ºö¾¡÷ ±ýÉ¡
±Øó¾É÷ ¾¢¨º¸û ±íÌõ À¡÷ò¾É÷ ±Îò¾¡÷ Å¢øÖõ

3.3.171

Å¡Ç¢Ôó ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ñÎ þõ Á¨Ä¢¨¼ ±ÉìÌ Á¡È¡
Á£Ç¢ ¦Åõ ÁÈÅ÷ ¦ºö¾¡÷ ¯Ç÷ ¦¸¡§Ä¡? Å¢Äí¸¢ý º¡¾¢

31

822

823

824

825

¬Ç¢ ÓýÉ¡¸¢ ÔûÇ Å¢¨Çò¾§Å¡? «È¢§Âý ±ýÚ
¿£Ç¢Õí Ìý¨Èî º¡Ãø ¦¿Ê¾¢¨¼ §¿Êî ¦ºýÈ¡÷

3.3.172

§Å¼¨Ãì ¸¡½¡÷ ¾£Â Å¢Äí̸û ÁÕíÌ ±íÌõ
¿¡ÊÔí ¸¡½¡÷ Á£ñÎõ ¿¡ÂÉ¡÷ ¾õÀ¡ø ÅóÐ
¿£Ê §º¡¸ò§¾¡Î ¿¢¨È ÁÄ÷ô À¡¾õ ÀüÈ¢
Á¡ÎÈì ¸ðÊì ¦¸¡ñÎ ¸¾È¢É¡÷ ¸ñ½£÷ Å¡Ã

3.3.173

À¡Å¢§Âý ¸ñ¼ Åñ½õ ÀÃÁÉ¡÷ìÌ «Îò¾Ð ±ý§É¡?
¬Å¢Â¢ý þɢ ±í¸û «ò¾É¡÷ìÌ «Îò¾Ð ±ý§É¡ ?
§ÁŢɡ÷ À¢Ã¢Â Á¡ð¼¡ Å¢ÁÄÉ¡÷ìÌ «Îò¾Ð ±ý§É¡?
¬ÅÐ ´ýÚ «È¢¸¢§Äý ¡ý ±ý ¦ºö§¸ý ±ýÚ À¢ýÛõ

3.3.174

±ý ¦ºö¾¡ø ¾£Õ§Á¡¾¡ý? ±õÀ¢Ã¡ý ¾¢ÈòÐò ¾£íÌ
Óý¦ºö¾¡÷ ¾õ¨Áì ¸¡§½ý ¦Á¡ö ¸Æø §Å¼÷ ±ýÚõ
Á¢ý¦ºöÅ¡÷ À¸Æ¢ô Òñ¸û ¾£÷ìÌõ ¦Áö ÁÕóÐ §¾Êô
¦À¡ý¦ºö ¾¡ú Ũâü ¦¸¡ñÎ ÅÕÅý ¿¡ý ±ýÚ §À¡É¡÷

3.3.175

¿¢¨Éò¾É÷ §ÅÚ §ÅÚ ¦¿Õí¸¢Â ÅÉí¸û ±íÌõ
þÉò¾¢¨¼ À¢Ã¢ó¾ ¦ºí¸§½Ú ±É ¦ÅÕì ¦¸¡ñÎ ±ö¾¢ô
ÒÉò¾¢¨¼ô ÀÈ¢òÐì ¦¸¡ñÎ â¾ ¿¡Â¸ýÀ¡ø ¨Åò¾
ÁÉò¾¢Ûõ ¸ÊÐ ÅóÐ ¾õ ÁÕóиû À¢Æ¢óÐ Å¡÷ò¾¡÷

3.3.176

826 ÁüÈÅ÷ À¢Æ¢óÐ Å¡÷ò¾ ÁÕó¾¢É¡ø ¾¢Õì ¸¡Çò¾¢ì
¦¸¡üÈÅ÷ ¸ñ½¢ø Òñ½£÷ Ì¨È À¼¡Ð þÆ¢Âì ¸ñÎõ
þü¨È¢ý ¿¢¨Ä¨ÁìÌ ±ý§É¡ þÉ¢î ¦ºÂø ±ýÚ À¡÷ôÀ¡÷
¯üÈ §¿¡ö ¾£÷ôÀÐ °ÛìÌ °ý ±Ûõ ¯¨ÃÓý ¸ñ¼¡÷
827

828

829

830

831

3.3.177

þ¾ü¸¢É¢ ±ý¸ñ «õÀ¡ø þ¼óÐ «ôÀ¢ý ±ó¨¾Â¡÷ ¸ñ
«¾ü¸¢Ð ÁÕó¾¡öô Òñ½£÷ ¿¢ü¸×õ «ÎìÌõ ±ýÚ
Á¾÷òÐ ±Øõ ¯ûÇò§¾¡Î Á¸¢úóÐ Óý þÕóÐ ¾í¸ñ
Ó¾üºÃõ «ÎòÐ Å¡í¸¢ Ó¾øÅ÷ ¾õ ¸ñ½¢ø «ôÀ

3.3.178

¿¢ýÈ ¦ºíÌÕ¾¢ ¸ñ¼¡÷ ¿¢Äò¾¢ý ¿¢ý§Èô À¡öó¾¡÷
Ìý¦ÈÉ ÅÇ÷ó¾ §¾¡û¸û ¦¸¡ðÊÉ¡÷ ÜòÐõ ¬Ê
¿ýÚ ¿¡ý ¦ºö¾ þó¾ Á¾¢ ±É ¿¨¸Ôõ §¾¡ýÈ
´ýȢ ¸Ç¢ôÀ¢É¡§Ä ¯ý Áò¾÷ §À¡Ä Á¢ì¸¡÷

3.3.179

ÅÄò¾¢Õ ¸ñ½¢ø ¾õ ¸ñ «ôÀ¢Â ÅûÇÄ¡÷ ¾õ
¿Äò¾¢¨Éô À¢ýÛõ ¸¡ð¼ ¿¡ÂÉ¡÷ Áü¨Èì ¸ñ½¢ø
¯ÄôÀ¢ø ¦ºõ ÌÕ¾¢ À¡Âì ¸ñ¼É÷ ¯Ä¸¢ø §Å¼÷
ÌÄô¦ÀÕó ¾Åò¾¡ø ÅóÐ ¦¸¡û¨¸Â¢ý ¯õÀ÷ §ÁÄ¡÷

3.3.180

¸ñ¼À¢ý ¦¸ð§¼ý ±í¸û ¸¡Çò¾¢Â¡÷ ¸ñ ´ýÚ
Òñ¼Õ ÌÕ¾¢ ¿¢ü¸ Áü¨Èì ¸ñ ÌÕ¾¢ ¦À¡í¸¢
ÁñÎÁüÚ þ¾ÛìÌ «ï§ºý ÁÕóÐ ¨¸ ¸ñ§¼ý þýÛõ
¯ñ¦¼¡Õ ¸ñ «ì¸ñ¨½ þ¼óÐ «ôÀ¢ ´Æ¢ô§Àý ±ýÚ

3.3.181

¸ñϾø ¸ñ½¢ø ¾õ ¸ñ þ¼óÐ «ôÀ¢ü ¸¡Ïõ §¿÷À¡Î
±ñÏÅ÷ ¾õÀ¢Ã¡ý ¾ý ¾¢Õì ¸ñ½¢ø þ¼ì¸¡ø °ýÈ¢

32

832

833

834

835

¯ñ½¢¨È Å¢ÕôÀ¢§É¡Îõ ´Õ ¾É¢ô À¸Æ¢ ¦¸¡ñÎ
¾¢ñ½É¡÷ ¸ñ½¢ø °ýÈò ¾Ã¢ò¾¢Ä÷ §¾Å §¾Å÷

3.3.182

¦ºí¸ñ ¦ÅûÅ¢¨¼Â¢ý À¡¸÷ ¾¢ñ½É¡÷ ¾õ¨Á ¬ñ¼
«í¸½÷ ¾¢Õì ¸¡Çò¾¢ «üÒ¾÷ ¾¢Õ쨸 «ýÀ÷
¾í¸ñ Óý þ¼ìÌí ¨¸¨Âò ¾Îì¸ ãýÚ «ÎìÌ ¿¡¸
¸í¸½÷ «Ó¾Å¡ìÌì ¸ñ½ôÀ ¿¢ü¸ ±ýÈ

3.3.183

¸¡ÉÅ÷ ¦ÀÕÁ¡É¡÷ ¾í¸ñ þ¼óÐ «ôÒõ §À¡Ðõ
°ÉÓõ ¯¸ó¾ ³Â÷ ¯üÚ Óý À¢ÊìÌõ §À¡Ðõ
»¡É Á¡ÓÉ¢Å÷ ¸ñ¼¡÷ ¿¡ýÓ¸ý Ӿġö ¯ûÇ
Å¡ÉÅ÷ ÅÇ÷ â Á¡Ã¢ ¦À¡Æ¢ó¾É÷ Á¨È¸û ¬÷ôÀ

3.3.184

§ÀȢɢ þ¾ý §Áø ¯ñ§¼¡? À¢Ã¡ý ¾¢Õì ¸ñ½¢ø Åó¾
°Ú ¸ñÎ «ïº¢ò ¾õ ¸ñ þ¼ó¾ôÀ ¯¾×õ ¨¸¨Â
²ÚÂ÷ò¾Å÷ ¾õ ¨¸Â¡ø À¢ÊòÐì ¦¸¡ñÎ ±ý ÅÄò¾¢ø
Á¡È¢Ä¡ö ¿¢ü¸ ±ýÚ ÁýÛ §À÷ «Õû Òâó¾¡÷

3.3.185

ÁíÌø Å¡ú ¾¢Õì ¸¡Çò¾¢ ÁýÉÉ¡÷ ¸ñ½¢ø Òñ½£÷
¾í¸½¡ø Á¡üÈô ¦ÀüÈ ¾¨ÄÅ÷ ¾¡û ¾¨Ä§Áü ¦¸¡ñ§¼
¸í¨¸ Å¡ú º¨¼Â¡÷ Å¡Øõ ¸¼çâø ¸ÄÂɡáõ
¦À¡í¸¢Â ҸƢý Á¢ì¸¡÷ ¾¢Õò ¦¾¡ñÎ Ò¸Äø ¯ü§Èý

3.3.186

¾¢ÕüÈõÀÄõ
----------------

3.4. ÌíÌÄ¢Âì ¸Ä ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (836 - 870)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
836

837

838

839

Å¡öó¾ ¿£÷ ÅÇò¾¡ø µí¸¢ Áýɢ ¦À¡ýÉ¢ ¿¡ðÊý
²öó¾ º£÷ Á¨È§Â¡÷ Å¡Øõ ±Â¢ü À¾¢ ±È¢ ¿£÷ì ¸í¨¸
§¾¡öó¾ ¿£û º¨¼Â¡÷ ÀñÎ ¦¾¡ñ¼÷ §Áø Åó¾ Üü¨Èì
¸¡öó¾ §ºÅÊ¡÷ ¿£Ê þÕôÀÐ ¸¼ç÷ ¬Ìõ

3.4.1

ÅÂø ±Ä¡õ Å¢¨Ç ¦ºï º¡Ä¢ ÅÃõÒ ±Ä¡õ ŨÇ¢ý Óò¾õ
«Âø ±Ä¡õ §ÅûÅ¢î º¡¨Ä «¨½ ±Ä¡õ ¸Ø¿£÷ì ¸ü¨È
ÒÂø ±Ä¡õ ¸Ó¸¢ý ¸¡Î «ôÒȦÁÄ¡õ «¾ý º£÷ §À¡üÈø
¦ºÂø ±Ä¡õ ¦¾¡Æ¢ø¸û ¬§È ¦ºØó ¾¢Õì ¸¼ç÷ ±ýÚõ

3.4.2

Ì¼í ¨¸Â¢ý «¸ýÈ ¯ñ ¸ñ ¸¨¼º¢Â÷ ÌØÁ¢ ¬Îõ
þ¼õ ÀÎ Àñ¨½ §¾¡Úõ ±ØÅÉ ÁÕ¾õ À¡¼ø
żõ Òâ Óóáø Á¡÷À¢ý ¨Å¾¢¸ Á¨È§Â¡÷ ¦ºö¨¸î
º¼į́¼ þ¼í¸û §¾¡Úõ ±ØÅÉ º¡Áõ À¡¼ø

3.4.3

Ðí¸ ¿£û ÁÕôÀ¢ý §Á¾¢ ÀÊóÐ À¡ø ¦º¡Ã¢ó¾ Å¡Å¢
¦ºí¸Âø À¡öóÐ Å¡ºì ¸ÁÄÓõ ¾£õ À¡ø ¿¡Úõ
ÁíÌø §¾¡ö Á¡¼î º¡¨Ä ÁÕíÌ þ¨È ´ÐíÌõ ÁïÍõ
«í¸¨Å ¦À¡Æ¢ó¾ ¿£Õõ ¬Ì¾¢ Ò¨¸ôÀ¡ø ¿¡Úõ

3.4.4

33

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

ÁÕŢ ¾¢ÕÅ¢ý Á¢ì¸ ÅÇõÀ¾¢ «¾É¢ø Å¡úÅ¡÷
«ÕÁ¨È Óóáø Á¡÷À¢ý «ó¾½÷ ¸ÄÂ÷ ±ýÀ¡÷
¦ÀÕ¿¾¢ «½¢Ôõ §Å½¢ô À¢Ã¡ý ¸Æø §À½¢ ¿¡Ùõ
¯Õ¸¢Â «ýÒ Ü÷ó¾ º¢ó¨¾Â¡÷ ´Øì¸õ Á¢ì¸¡÷

3.4.5

À¡ÄÉ¡õ Á¨È§Â¡ý ÀüÈô ÀÂí¦¸¡ÎòÐ «ÕÙõ ¬üÈ¡ø
Á¡Öõ ¿¡ý Ó¸Ûõ ¸¡½¡ ÅÊ× ¦¸¡ñÎ ±¾¢§Ã ÅóÐ
¸¡ÄÉ¡÷ ¯Â¢÷ ¦ºüÈ¡÷ìÌì ¸Áúó¾ ÌíÌÄ¢Âò àÀõ
º¡Ä§Å ¿¢¨ÈóРŢõÁ þÎõ À½¢ ¾¨Ä ¿¢ýÚûÇ¡÷

3.4.6

¸í¨¸ ¿£÷ ¸Ä¢ìÌõ ¦ºýÉ¢ì ¸ñϾø ±õÀ¢Ã¡÷ìÌ
¦À¡íÌ ÌíÌÄ¢Âò àÀõ ¦À¡Ä¢×Èô §À¡üÈ¢î ¦ºøÄ
«í¸Å÷ «ÕǢɡ§Ä ÅÚ¨Á ÅóÐ «¨¼ó¾ À¢ýÛõ
¾í¸û ¿¡Â¸÷ìÌò ¾¡õ Óý¦ºö À½¢ ¾Å¡¨Á ¯öò¾¡÷

3.4.7

þó¦¿È¢ ´ØÌ ¿¡Ç¢ø þÄõÀ¡Î ¿£Î ¦ºøÄ
¿ýÉ¢Äõ ÓüÚõ Å¢üÚõ ¿¡Ê «Ê¨Á Å¢üÚõ
Àý¦ÉÎó ¾Éí¸û Á¡Çô À¢ø Á¨É Å¡ú쨸 ¾ýÉ¢ø
Áýɢ ÍüÈò§¾¡Î Áì¸Ùõ ÅÕó¾¢É¡÷¸û

3.4.8

¡¦¾¡ýÚõ þø¨Ä¡¸¢ þÕ À¸ø ¯½× Á¡È¢ô
§ÀÐÚ ¨Áó¾§Ã¡Îõ ¦ÀÕÌ ÍüÈò¨¾ §¿¡ì¸¢
¸¡¾ø¦ºö Á¨ÉŢ¡÷ ¾õ ¸½ÅÉ¡÷ ¸ÄÂÉ¡÷ ¨¸ì
§¸¡¾¢ø Áí¸Ä áø ¾¡Ä¢ ¦¸¡ÎòÐ ¦¿ø ¦¸¡ûÙõ ±ýÈ¡÷

3.4.9

«ô¦À¡ØÐ «¾¨Éì ¦¸¡ñÎ ¦¿ø ¦¸¡ûÅ¡ý «ÅÕõ §À¡¸
´ôÀ¢ø ÌíÌÄ¢Âõ ¦¸¡ñÎ µ÷ Ž¢¸Ûõ ±¾¢÷ ÅóÐ ¯üÈ¡ý
þô¦À¡¾¢ ±ý ¦¸¡ø? ±ýÈ¡÷ìÌ ¯ûÇÅ¡Ú þÂõÀì §¸ðÎ
ÓôÒâ ¦Åñáø Á¡÷À÷ Ó¸õ ÁÄ÷óÐ þ¾¨Éî ¦º¡ýÉ¡÷

3.4.10

¬Ú ¦ºï º¨¼§Áø ¨Åò¾ «í¸½÷ ⨺측É
¿¡ÚÌíÌÄ¢Âõ ®§¾ø ¿ýÚ þýÚ ¦Àü§Èý ¿øÄ
§ÀÚ ÁüÈ¢¾ý §Áø ¯ñ§¼¡ ¦ÀÈ¡ô§ÀÚ ¦ÀüÚ ¨ÅòÐ
§ÅÈ¢É¢ì ¦¸¡ûÅÐ ±ý ±ýÚ ¯¨Ãò¦¾Øõ Å¢ÕôÀ¢ý Á¢ì¸¡÷

3.4.11

¦À¡ý ¾Ãò ¾¡Õõ ±ýÚ Ò¸ýÈ¢¼ Ž¢¸ý ¾¡Ûõ
±ý ¾Ã þ¨ºó¾Ð ±ýÉò ¾¡Ä¢¨Âì ¸ÄÂ÷ ®ó¾¡÷
«ýÈÅý «¾¨É Å¡í¸¢ «ô¦À¡¾¢ ¦¸¡ÎôÀì ¦¸¡ñÎ
¿¢ýÈ¢Ä÷ Å¢¨ÃóÐ ¦ºýÈ¡÷ ¿¢¨ÈóÐ ±Ø¸Ç¢ôÀ¢§É¡Îõ

3.4.12

Å¢¨¼ÂÅ÷ Å£Ã𠼡Éõ Å¢¨ÃóÐ ¦ºýÚ ±ö¾¢ ±ý¨É
¯¨¼ÂÅ÷ ±õ¨Á ¬Ùõ ´ÕÅ÷ ¾õ Àñ¼¡Ãò¾¢ø
«¨¼×È ´Î츢 ±øÄ¡õ «Â÷òÐ ±Øõ «ýÒ ¦À¡í¸î
º¨¼ÂÅ÷ ÁÄ÷ò¾¡û §À¡üÈ¢ þÕó¾É÷ ¾ÁìÌ ´ôÒ þøÄ¡¡÷

3.4.13

«ýÀ÷ «íÌ þÕôÀ ¿õÀ÷ «ÕǢɡø «Ç¨¸ §Åó¾ý
¾ý ¦ÀÕ ¿¢¾¢Âó à÷òÐò ¾Ã½¢ §Áø ¦¿Õí¸ ±íÌõ
¦À¡ýÀ¢ø ̨ÅÔõ ¦¿øÖõ ¦À¡ÕÅ¢ø Àø ÅÇÛõ ¦À¡í¸
Áø¦ÀÕï ¦ºøÅõ ¬ì¸¢ ¨Åò¾Éý Á¨É¢ø ¿£¼

3.4.14

34

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

ÁüÈÅ÷ Á¨ÉŢ¡Õõ Áì¸Ùõ Àº¢Â¡ø Å¡Ê
«ü¨È ¿¡û þÃ× ¾ýÉ¢ø «Â÷×Èò ТÖõ §À¡¾¢ø
¿ø¾Åì ¦¸¡ÊÂÉ¡÷ìÌ ¸ÉÅ¢¨¼ ¿¡¾ý ¿ø¸ò
¦¾ü¦ÈÉ ¯½÷óÐ ¦ºøÅõ ¸ñ¼ À¢ý º¢ó¨¾ ¦ºöÅ¡÷

3.4.15

¦¸¡õÀÉ¡÷ þøÄõ ±íÌõ ̨È× þÄ¡ ¿¢¨ÈÅ¢ø ¸¡Ïõ
«õ ¦À¡É¢ý ̨ÅÔõ ¦¿øÖõ «Ã¢º¢Ôõ Ӿġö ¯ûÇ
±õÀ¢Ã¡ý «ÕÇ¡õ ±ý§È þÕ¸Ãí ÌÅ¢òÐô §À¡üÈ¢ò
¾õ ¦ÀÕõ ¸½ÅÉ¡÷ìÌò ¾¢Õ «ÓÐ «¨Áì¸î º¡÷ó¾¡÷

3.4.16

¸¡Ä¨Éì ¸¡öó¾ ¦ºö ¸¡ÄÉ¡÷ ¸ÄÂɡáõ
¬Öõ «ýÒ¨¼Â º¢ó¨¾ «ÊÂÅ÷ «È¢Ôõ ¬üÈ¡ø
º¡Ä¿£ Àº¢ò¾¡ö ¯ý ¾ý ¾¼ ¦¿Î Á¨É¢ø ¿ñ½¢ô
À¡Ä¢ý «Êº¢ø ¯ñÎ ÀÕÅÃø ´Æ¢¸ ±ýÈ¡÷

3.4.17

¸¨ÄÂÉ¡÷ «¾¨Éì §¸Ç¡ì ¨¸ ¦¾¡ØÐ þ¨Èïº¢ì ¸í¨¸
«¨ÄÒÉø ¦ºýɢ¡÷ ¾õ «Õû ÁÚòÐ þÕì¸ «ïº¢ò
¾¨Ä Á¢¨ºô À½¢§Áü ¦¸¡ñÎ ºí¸Ãý §¸¡Â¢ø ¿¢ýÚ
Á¨Ä ¿¢¸÷ Á¡¼ Å£¾¢ ÁÕíÌ ¾õ Á¨É¨Âî º¡÷ó¾¡÷

3.4.18

þøÄò¾¢ø ¦ºýÚ Ò측÷ þÕ¿¢¾¢ì ̨Ÿû ¬÷ó¾
¦ºøÅò¨¾ì ¸ñÎ ¿¢ýÚ ¾¢Õ Á¨É¡¨Ã §¿¡ì¸¢
Å¢ø¦Ä¡ò¾ Ѿġö þó¾ Å¢¨Ç× ±øÄ¡õ ±ý¦¸¡ø ±ýÉ
«ø¦Ä¡ò¾ ¸ñ¼ý ±õÁ¡ý «Õû ¾Ã Åó¾Ð ±ýÈ¡÷

3.4.19

Á¢ýÉ¢¨¼ Á¼Å¡÷ ÜÈ Á¢ì¸ º£÷ ¸ÄÂÉ¡÷ ¾¡õ
Áýɢ ¦ÀÕõ ¦ºøÅòÐ ÅÇÁÄ¢ º¢Èô¨À §¿¡ì¸¢
±ý¨ÉÔõ ¬Ùõ ¾ý¨ÁòÐ ±ó¨¾ ±õ¦ÀÕÁ¡ý ®ºý
¾ýÉÕû þÕó¾ Åñ½õ ±ýÚ ¨¸¾¨Ä§Áø ¦¸¡ñ¼¡÷

3.4.20

ÀÐÁ ¿ü¾¢ÕÅ¢ý Á¢ì¸¡÷ Àâ¸Äó ¾¢Õò¾¢ì ¦¸¡ñÎ
¸Ð ¦ÁÉì ¸½ÅÉ¡¨Ãì ¸ñϾüÌ «ýÀ§Ã¡Îõ
Å¢¾¢Ó¨È ¾£Àõ ²ó¾¢ §Á×õ þý «Êº¢ø °ð¼
«Ð Ѹ÷óÐ þýÀõ ¬÷ó¾¡÷ «ÕÁ¨Èì ¸ÄÂÉ¡÷ ¾¡õ

3.4.21

°÷ ¦¾¡Úõ ÀÄ¢ ¦¸¡ñÎ ¯öìÌõ ´ÕÅÉÐ «ÕǢɡ§Ä
À¡Ã¢É¢ø ¬÷ó¾ ¦ºøÅõ ¯¨¼Âáõ ÀñÀ¢ø ¿£Êî
º£Õ¨¼ «Êº¢ø ¿øÄ ¦ºØí¸È¢ ¾Â¢÷ ¦¿ö À¡Ä¡ø
¬÷¾Õ ¸¡¾ø Üà «ÊÂÅ÷ìÌ ¯¾×õ ¿¡Ç¢ø

3.4.22

¦ºí¸ñ ¦Åû ²üÈ¢ý À¡¸ý ¾¢Õô ÀÉó ¾¡Ç¢ø §Á×õ
«í¸½ý ¦ºõ¨Á ¸ñÎ ÌõÀ¢¼ «Ãºý ¬÷Åõ
¦À¡í¸¢ò ¾ý §ÅÆõ ±øÄ¡õ âð¼×õ §¿÷ ¿¢øÄ¡¨Áì
¸íÌÖõ À¸Öõ ¾£Ã¡ì ¸Å¨Ä ¯üÚ «Øí¸¢î ¦ºøÄ

3.4.23

ÁýÉÅý ÅÕò¾í §¸ðÎ Á¡ºÚ ҸƢý Á¢ì¸
¿ý§ÉÈ¢ ¸ÄÂÉ¡÷ ¾¡õ ¿¡¾¨É §¿§Ã ¸¡Ïõ
«ó¦¿È¢ ¾¨Ä ¿¢ýÈ¡ý ±ýÚ «Ãº¨É Å¢ÕõÀ¢ò ¾¡Óõ
Á¢ý¦ÉÈ¢òÐ «¨É §Å½¢ Å¢¸¢÷¾¨É Å½í¸ Åó¾¡÷

3.4.24

35

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

ÁØר¼î ¦ºö ¨¸Â÷ §¸¡Â¢ø¸û ÁÕíÌ ¦ºýÚ
¦¾¡ØÐ §À¡óÐ «ýÀ¢§É¡Îõ ¦¾¡ýÁ¨È ¦¿È¢ ÅÆ¡¨Á
ÓØÐĸ¢¨ÉÔõ §À¡üÈ ãýÚ ±Ã¢ÒÃô §À¡÷ Å¡Øõ
¦ºØ ÁÄ÷î §º¡¨Ä §ÅÄ¢ò ¾¢Õô ÀÉó ¾¡Ç¢ø §º÷ó¾¡÷

3.4.25

¸¡¾Ä¡ø «Ãºý ¯üÈ ÅÕò¾Óõ ¸Ç¢üÈ¢§É¡Îõ
¾£¾¢Ä¡î §º¨É ¦ºöÔõ ¾¢ÕôÀ½¢ §¿÷ À¼¡¨Á
§Á¾¢É¢ Á¢¨º§Â ±öòРţúóÐ þ¨ÇôÀÐ×õ §¿¡ì¸¢
Á¡¾Åì ¸ÄÂ÷ ¾¡Óõ ÁÉò¾¢É¢ø ÅÕò¾õ ±ö¾¢

3.4.26

§º¨ÉÔõ ¬¨É âñ¼ ¾¢ÃÙõ ±öòÐ ±Æ¡¨Á §¿¡ì¸¢
¡Ûõ þù þ¨Çô ÒüÚ ±öìÌõ þÐ ¦ÀÈ §ÅñÎõ ±ýÚ
§¾ÉÄ÷ ¦¸¡ý¨È¡÷ ¾õ ¾¢Õ§ÁÉ¢ô âí¸î §ºöó¾
Á¡ÉÅý ¸Â¢Ú âñÎ ¸Øò¾¢É¡ø ÅÕó¾ø ¯üÈ¡÷

3.4.27

¿ñ½¢Â ´Õ¨Á «ýÀ¢ý ¿¡ÕÚ À¡ºò¾¡§Ä
¾¢ñ½¢Â ¦¾¡ñ¼÷ âðÊ þ¨Çò¾ À¢ý ¾¢ÈõÀ¢ ¿¢ü¸
´ñϧÁ¡? ¸ÄÂÉ¡÷ ¾õ ´ÕôÀ¡Î ¸ñ¼ §À¡§¾
«ñ½Ä¡÷ §¿§Ã ¿¢ýÈ¡÷ «ÁÃÕõ Å¢ÍõÀ¢ø ¬÷ò¾¡÷

3.4.28

À¡÷Á¢¨º ¦¿Õí¸ ±íÌõ ÀÃôÀ¢É÷ À¢ø â Á¡Ã¢
§¾÷ÁÄ¢ ¾¡¨É ÁýÉý §º¨ÉÔõ ¸Ç¢Úõ ±øÄ¡õ
¸¡÷¦ÀÚ ¸¡Éõ §À¡Äì ¸Ç¢ò¾É ¨¸¸û ÜôÀ¢
Å¡÷¸Æø §Åó¾ý ¦¾¡ñ¼÷ ÁÄ÷ «Ê ¾¨Ä§Áø ¨ÅòÐ

3.4.29

Å¢ñ À¢ø ÒÃí¸û §ÅÅ ¨Å¾¢¸ò §¾Ã¢ø §ÁÕò
¾¢ñº¢¨Ä Ìɢ ¿¢ýÈ¡÷ ¦ºó¿¢¨Äì ¸¡½î ¦ºö¾£÷
ÁñÀ¸¢÷ó¾ÅÛõ ¸¡½¡ ÁÄÃÊ þÃñÎõ ¡§Ã
ÀñÒ¨¼ «Ê¡÷ «øÄ¡ø ÀâóÐ §¿÷ ¸¡½ ÅøÄ¡÷

3.4.30

±ýÚ¦Áöò ¦¾¡ñ¼÷ ¾õ¨Á ²ò¾¢ «íÌ ±õÀ¢Ã¡ÛìÌ
´ýȢ À½¢¸û ÁüÚõ ¯ûÇÉ ÀÄ×õ ¦ºöÐ
¿¢ýÈ ¦Åñ ¸Å¢¨¸ ÁýÉý ¿£í¸×õ ¿¢¸Ã¢ø «ýÀ÷
ÁýÈ¢¨¼ ¬¼ø ¦ºöÔõ ÁÄ÷ì ¸Æø Å¡úò¾¢ ¨Å¸¢

3.4.31

º¢ÄÀ¸ø ¸Æ¢ó¾ À¢ýÒ ¾¢Õ츼çâø ¿ñ½¢
¿¢Ä×¾õ À½¢Â¢ø ¾í¸¢ ¿¢¸Øõ ¿¡û ¿¢¸Ã¢ø ¸¡Æ¢ò
¾¨ÄÅáõ À¢û¨Ç¡Õõ ¾¡ñ¼¸î ºÐÃáÌõ
«Ä÷Ò¸ú «ÃÍíܼ «íÌ ±ØóÐ «ÕÇì ¸ñÎ

3.4.32

Á¡È¢Ä¡ Á¸¢ú ¦À¡í¸ ±¾¢÷ ¦¸¡ñÎ Á¨É¢ø ±ö¾¢
®È¢Ä¡ «ýÀ¢ý Á¢ì¸¡÷ìÌ þý «ÓÐ ²üÌõ ¬üÈ¡ø
¬Ú ¿üͨŸû µí¸ «¨ÁòÐ «Å÷ «Õ§Ç «ýÈ¢
¿¡Ú âí¦¸¡ý¨È §Å½¢ ¿õÀ÷ ¾õ «ÕÙõ ¦ÀüÈ¡÷

3.4.33

¸ÕôÒ Å¢ø§Ä¡¨Éì Üü¨Èì ¸¡öó¾Å÷ ¸¼ç÷ ÁýÉ¢
Å¢ÕôÒÚõ «ýÒ §Áý§Áø Á¢ìÌ ±Øõ §Å𨸠ÜÃ
´ÕôÀÎõ ¯ûÇò ¾ý¨Á ¯ñ¨Á¡ø ¾ÁìÌ §¿÷ó¾
¾¢ÕôÀ½¢ ÀÄ×ï ¦ºöÐ º¢Å À¾ ¿¢ÆÄ¢ø §º÷ó¾¡÷

3.4.34

36

870

§¾Éì¸ §¸¡¨¾ Á¡¾÷ ¾¢Õ¦¿Îó ¾¡Ä¢ Á¡È¢ì
ÜÉø¾ñ À¢¨È¢ɡ÷ìÌ ÌíÌÄ¢Âõ ¦¸¡ñÎ ¯öò¾
À¡ý¨Áò¾¢ñ ¸ÄÂÉ¡¨Ãô À½¢óÐ «Å÷ «ÕǢɡ§Ä
Á¡Éì¸ï º¡È÷ Á¢ì¸ ÅñÒ¸ú ÅØò¾ø ¯ü§Èý

3.4.35

¾¢ÕüÈõÀÄõ
---------------

3.5. Á¡Éì¸ïº¡È ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (871-902)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
871

872

873

874

875

876

877

§ÁÄ¡Ú ¦ºïº¨¼ §Áø ¨Åò¾Å÷ ¾¡õ Å¢ÕõÀ¢ÂÐ
áÄ¡Ú ¿ýÌ ¯½÷Å¡÷ ¾¡õ À¡Îõ §¿¡ý¨ÁÂÐ
§¸¡Ä¡Ú §¾ý ¦À¡Æ¢Âì ¦¸¡Øí ¸É¢Â¢ý º¡Ú ´ØÌõ
¸¡Ä¡Ú ÅÂø ¸ÕõÀ¢ý ¸Æú º¡ê÷ ¸ïº¡ê÷

3.5.1

¸ñ½£Äì ¸¨¼º¢Â÷¸û ¸Îí¸¨Ç¢ü À¢¨ÆòÐ ´Ðí¸¢
¯ñ½£÷¨Áô Ò½÷îº¢ì ¸ñ ¯¨ÈòÐ ÁÄ÷ì¸ñ º¢ÅìÌõ
¾ñ½£÷ ¦Áý ¸Ø¿£÷ìÌò ¾¼ïº¡Ä¢ ¾¨Ä ŽíÌõ
Áñ½£÷¨Á ¿ÄﺢÈó¾ ÅÇ ÅÂø¸û ¯Ç «Âø¸û

3.5.2

ÒÂø ¸¡ðÎí Üó¾ø º¢Ú ÒÈí¸¡ð¼ô ÒÉ Á¢Ģý
þÂø ¸¡ðÊ þ¨¼ ´Ðí¸ þÉí¸¡ðÎõ ¯Æò¾¢Â÷¸ñ
ÓÂø ¸¡ðÎõ Á¾¢ §¾¡üÌõ Ó¸õ ¸¡ð¼ì ¸ñ ãâì
¸ø ¸¡ðÎó ¾¼í¸û ÀÄ ¸¾¢÷¸¡ðÎó ¾¼õ À¨½¸û

3.5.3

§º÷ «½¢ ¾ñ ÀÆÉ ÅÂø ¦ºØ¦¿øÄ¢ý ¦¸¡Øí ¸¾¢÷ §À¡ö
§ÅÈÕÌ Á¢¨¼ §ÅÄ¢ô ¨Àí¸Ó¸¢ý Á¢¼Úâﺢ
Á¡¦Èؾ¢ñ Ì¨Ä Å¨ÇôÀ Åñ¼¨Ä ¾ñ¼¨Ä ¯ÆÅ÷
¾¡È¢Ã¢Ôõ ¦¿Îí¦¸¡ÎÅ¡û «¨ÉÂÔÇ ¾É¢ þ¼í¸û

3.5.4

À¡íÌ Á½¢ôÀÄ ¦Å¢Öõ ÍĦÅ¢Öõ ¯Ç Á¡¼õ
»¡í¸Ã½¢ и¢ü ¦¸¡ÊÔõ ¿¸¢ü ¦¸¡ÊÔõ ¯Ç «Ãí¸õ
µíÌ ¿¢¨Äò §¾¡Ã½Óõ âý ÌõÀÓõ ¯ÇÅ¡ø
âõ ¸¨½ Å£¾¢Â¢ø «¨½§Å¡÷ ÒÄÁÚÌï º¢ÄÁÚÌ

3.5.5

Á¨É º¡Öõ ¿¢¨Ä «Èò¾¢ý ÅÆ¢Åó¾ ÅÇõ ¦ÀÕÌõ
Å¢¨É º¡Öõ ¯Æ× ¦¾¡Æ¢ø Á¢ì¸ ¦ÀÕõ ÌÊ ÐÅýÈ¢ô
Ò¨É º¡Âø Á¢ø «¨É¡÷ ¿¼õ ÒâÂô Ò¸ø ÓÆÅõ
¸¨É º¡Ú Á¢¨¼ Å£¾¢ì ¸ïº¡Ú Å¢Çí¸¢Â¾¡ø

3.5.6

«ô À¾¢Â¢ø ÌÄô À¾¢Â¡ö «Ãº÷ §ºÉ¡ À¾¢Â¡õ
¦ºôÀÅÕí ÌÊ Å¢Çí¸ ¾¢Õ «Å¾¡Ãõ ¦ºö¾¡÷
¦Áöô ¦À¡Õ¨Ç «È¢óÐ ¯½÷ó¾¡÷ Å¢ØÁ¢Â §ÅÇ¡ñ ÌʨÁ
¨ÅôÀ¨É §Áý¨Á¢ɡ÷ Á¡Éì¸ï º¡ÈÉ¡÷

3.5.7

37
878 À½¢×¨¼Â ÅÊר¼Â¡÷ À½¢Â¢¦É¡Îõ ÀÉ¢ Á¾¢Â¢ý
«½¢×¨¼Â º¨¼ ÓÊ¡÷ìÌ ¬Ç¡Ìõ À¾õ ¦ÀüÈ
¾½¢Å¢ø ¦ÀÕõ §ÀÚ¨¼Â¡÷ ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý ¸Æø º¡÷ó¾
н¢×¨¼Â ¦¾¡ñ¼÷째 ²Åø ¦ºÔõ ¦¾¡Æ¢ø âñ¼¡÷
879

880

881

882

883

884

885

886

887

Á¡È¢ø ¦ÀÕ了øÅò¾¢ý ÅÇõ ¦ÀÕ¸ ÁüȦ¾Ä¡õ
¬ÚÄ×ï º¨¼ì ¸ü¨È «ó¾½÷ ¾õ «Ê¡áõ
®È¢ø ¦ÀÕó ¾¢Õר¼Â¡÷ ¯¨¼Â¡÷ ±ýȢ¡¨ÅÔ§¿÷
ÜÚžýÓý «Å÷ ¾íÌÈ¢ôÒ «È¢óÐ ¦¸¡ÎòÐûÇ¡÷

3.5.8

3.5.9

Ţ⸼ø Ýú ÁñÏĨ¸ Å¢Ç츢 þò ¾ý¨ÁÂáõ
¦ÀâÂÅ÷ìÌ Óý º¢Ä ¿¡û À¢û¨Çô §ÀÚ þý¨Á¢ɡø
«Ã¢ÂȢ¡ ÁÄ÷ì ¸Æø¸û «È¢Â¡¨Á «Ã¢Â¡¾¡÷
ÅÕ Á¸× ¦ÀÈø ¦À¡ÕðÎ ÁÉò¾ÕÇ¡ø ÅØò¾¢É¡÷

3.5.10

̨Æì ¸¨ÄÔõ ÅÊ ¸¡¾¢ø Üò¾É¡÷ «ÕÇ¡§Ä
Á¨ÆìÌ ¯¾×õ ¦ÀÕí¸üÀ¢ý Á¨Éì ¸¢Æò¾¢Â¡÷ ¾õÀ¡ø
þ¨ÆìÌõ Å¢¨Éô ÀÂý Ýúó¾ þô À¢ÈÅ¢ìÌ ¦¸¡ÎïÝÆø
À¢¨ÆìÌõ ¦¿È¢ ¾ÁìÌ ¯¾Åô ¦Àñ ¦¸¡Ê¨Âô ¦ÀüÚ ±Îò¾¡÷

3.5.11

À¢Èó¾ ¦ÀÕ Á¸¢ú¢ɡø ¦ÀÕ ãà÷ ¸Ç¢ º¢ÈôÀî
º¢Èó¾ ¿¢¨È Áí¸Ä àâÂõ ÓÆí¸ò §¾Å÷ À¢Ã¡ý
«Èó¾¨Ä ¿¢ýÚ «Å÷즸øÄ¡õ «ÇÅ¢ø ÅÇòÐ «Õû ¦ÀÕ츢ô
ÒÈó¾ÕÅ¡÷ §À¡üÈ¢ þ¨ºôÀ ¦À¡ý ¦¸¡Ê¨Â ÅÇ÷츢ýÈ¡÷

3.5.12

¸¡ôÀ½¢Ôõ þÇíÌÆÅ¢ô À¾¿£ì¸¢ì ¸Áú ÍÕõÀ¢ý
âôÀ¢Öï ÍÕû ÌÆÖõ ¦À¡Äį́ÆÔõ ¯¼ý ¾¡Æ
¡ôÒÚ ¦Áý º¢ÚÁ½¢§Á¸¨Ä «½¢ º¢üÈ¡¨¼Ô¼ý
§¸¡ôÒ¨Á ¸¢ñ¸¢½¢ «¨ºÂì ÌÚó¾Ç¢÷ ¦ÁøÄÊ ´Ðí¸¢

3.5.13

Ò¨É ÁÄ÷¦Áý ¸Ãí¸Ç¢É¡ø §À¡üȢ ¾¡¾¢Â÷ ¿ÎÅñ
Á¨É¸òÐ Á½¢ãýÈ¢ø Á½ø º¢üÈ¢ø þ¨ÆòÐ Á½¢ì
¸¨É ÌÃø áÒÃõ «¨ÄÂì ¸ÆýӾġö À¢ýÚ Ó¨Ä
¿¨É Ӹ了ö Ó¾ø ÀÕÅõ ¿ñ½¢Éû «ô¦Àñ «Ó¾õ

3.5.14

¯Ú¸Å¢ý ¦Áöô ÒÈõ ¦À¡Ä¢Â ´Ç¢ ÑÍô¨À  ÅÕò¾
ÓÚÅø ÒÈ ÁÄá¾ Ó¸¢ñÓò¾ ¿¨¸ ±ýÛõ
¿ÚÓ¨¸ ¦Áý ¦¸¡Ê ÁÕíÌø ¿Ç¢÷î ÍÕû «ó¾Ç¢÷ ¦ºí¨¸
ÁÚÅ¢ø ¦¸¡Øó¾¢ÛìÌ Á½ô ÀÕÅõ Å󾨽Â

3.5.15

¾¢ÕÁ¸ðÌ §Áø Å¢ÇíÌõ ¦ºõÁ½¢Â¢ý ¾£Àõ ±Ûõ
´Õ Á¸¨Ç Áñ ¯Ä¸¢ø µíÌ ÌÄ ÁÃÀ¢Éáöì
¸Õ Á¢¼üÚ Á¨ÈÂÅÉ¡÷ ¾Á÷ ¬Â ¸Æø ²Â÷
¦ÀÕ Á¸üÌ Á¸û §Àº ÅóÐ «¨½ó¾¡÷ ¦ÀÕ Ó¾¢§Â¡÷

3.5.16

Åó¾ ãÐ «È¢§Å¡¨Ã Á¡Éì¸ï º¡ÈÉ¡÷
Óó¨¾ Ó¨È¨Á¢ý Å¢ÕõÀ¢ ¦Á¡Æ¢ó¾ Á½ò ¾¢Èõ §¸ð§¼
±ó¾ÁÐ ÁÃÀ¢ÛìÌò ¾Õõ À⺡ø ²Ôõ ±Éî
º¢ó¨¾ Á¸¢ú×È ¯¨ÃòÐ Á½§¿÷óÐ ¦ºÄÅ¢ð¼¡÷

3.5.17

38
888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

¦ºýÈÅÕõ ¸ïº¡È÷ Á½õ þ¨ºó¾ÀÊ ¦ºôÀì
ÌýȨÉ ÒÂò§¾Â÷ §¸¡É¡Õõ Á¢¸ Å¢ÕõÀ¢
¿¢ýÈ ¿¢¨Ä¨Á¢ý þÃñÎ ¾¢Èò¾¡÷ìÌõ §¿÷Å¡Â
ÁýÈø Å¢¨É Áí¸Ä ¿¡û Á¾¢áø ÅøÄÅ÷ ÅÌò¾¡÷

3.5.18

Áí¸ÄÁ¡ï ¦ºÂø Å¢ÕõÀ¢ Á¸û ÀÂó¾ ÅûÇÄ¡÷
¾íÌÄ ¿£û ÍüÈõ ±Ä¡õ ¾ÂíÌ ¦ÀÕí¸Ç¢ º¢ÈôÀô
¦À¡í¸¢Â ¦Åñ Ó¨Çô ¦ÀöÐ ¦À¡Äí ¸Äí¸Ç¢¨¼ ¦¿Õí¸ì
¦¸¡í¸Ä÷ ¾ñ ¦À¡Æ¢ø ãà÷ ÅÐ¨Å Ó¸í §¸¡Êò¾¡÷

3.5.19

¸ïº¡È÷ Á¸û ¦¸¡ÎôÀì ¨¸ô À¢Êì¸ ÅÕ¸¢ýÈ
±ïº¡¾ Ò¸úô ¦ÀÕ¨Á ²Â÷ ÌÄô ¦ÀÕÁ¡Ûõ
¾ïº¡øÒ ¿¢¨È ÍüÈõ ¾¨Ä ¿¢¨È ÓÃÍ þÂõÀ
ÁﺡÖõ ÁÄ÷î §º¡¨Äì ¸ïº¡üÈ¢ý ÁÕí¸¨½Â

3.5.20

ÅûÇÄ¡÷ Á½õ «ùç÷ ÁÕíÌ «¨½Â¡ Óý ÁÄ÷ì¸ñ
´ûÇ¢¨Æ¨Âô ÀÂó¾¡÷ ¾ó ¾¢ÕÁ¨É¢ø ´Õ ÅÆ¢§Â
¦¾ûÙ¾¢¨Ã ¿£÷ ¯Ä¸õ ¯öžüÌ ÁüÈÅ÷¾õ
¯ûÇ ¿¢¨Äô ¦À¡ÕÇ¡Â ¯õÀ÷ À¢Ã¡ý ¾¡õ «¨½Å¡÷

3.5.21

Óñ¼¿¢¨È ¦¿üȢ¢ý §Áø ÓñÊò¾ ¾¢ÕÓÊ¢ø
¦¸¡ñ¼º¢¨¸ Ó¢ý ¸ñ §¸¡ò¾½¢ó¾ ±üÒ Á½¢
Àñ¦¼¡ÕÅý ¯¼ø «í¸õ Àâò¾ ¿¡û «Ð ¸¨¼ó¾
¦Åñ¼ÃÇõ ±Éì ¸¡¾¢ý Á¢¨º «¨ºÔõ Ìñ¼ÄÓõ

3.5.22

«ù¦ÅýÀ¢ý ´Ç¢Á½¢ §¸¡òÐ «½¢ó¾ ¾¢Õò ¾¡úżÓõ
¨ÀÅý§À÷ «Ã× ´Æ¢Âò §¾¡Ç¢ø þÎõ Àðʨ¸Ôõ
¨ÁÅó¾ ¿¢Èì §¸º żô âñ áÖõ ÁÉî
¦ºùÅýÀ÷ ÀÅÁ¡üÚó ¾¢Õ ¿£üÚô ¦À¡ì¸½Óõ

3.5.23

´Õ Óý ¨¸ò¾É¢ Á½¢§¸¡òÐ «½¢ó¾ ´Ç¢÷ Ýò¾¢ÃÓõ
«ÕÁ¨È áø §¸¡Å½ò¾¢ý Á¢¨º «¨ºÔõ ¾¢Õר¼Ôõ
þÕ ¿¢Äò¾¢ý Á¢¨º §¾¡öó¾ ±Ø¾Ã¢Â ¾¢ÕÅÊÔõ
¾¢ÕÅÊ¢ø ¾¢Õô Àïº Óò¾¢¨ÃÔõ ¾¢¸úóÐ þÄí¸

3.5.24

¦À¡Ê ãÎ ¾Æø ±ýÉò ¾¢Õ §ÁÉ¢ ¾É¢ü¦À¡Ä¢ó¾
ÀÊ ¿£Î ¾¢Õ¿£üÈ¢ý ÀÃôÀ½¢ó¾ À¡ý¨ÁÂáöì
¦¸¡Î ¿£Î ÁÚÌ «¨½óÐ ¾õÓ¨¼Â ÌÇ¢÷ ¸ÁÄòÐ
«Ê ¿£Îõ ÁÉòÐ «ýÀ÷ ¾õ Á¨É¢ý «¸õ ÒÌó¾¡÷

3.5.25

ÅóÐ «¨½ó¾ Á¡ Ţþ ÓɢŨÃì ¸ñÎ ±¾¢÷ ±ØóÐ
º¢ó¨¾ ¸Ç¢ Ü÷óÐ Á¸¢ú º¢Èó¾ ¦ÀÕó ¦¾¡ñ¼É¡÷
±ó¨¾ À¢Ã¡ý Òâ ¾Åò§¾¡÷ þù þ¼ò§¾ ±ØóÐ «ÕÇ
¯öóÐ ´Æ¢ó§¾ý «Ê§Âý ±ýÚ ¯Õ¸¢Â «ý¦À¡Î À½¢ó¾¡÷

3.5.26

¿üÈÅáõ ¦ÀÕÁ¡É¡÷ ¿ÄÁ¢Ìõ «ýÀ¨Ã §¿¡ì¸¢
¯üÈ ¦ºÂø Áí¸Äõ þíÌ ´ØÌÅÐ ±ý ±É «Ê§Âý
¦ÀüÈÐ ´Õ ¦Àñ¦¸¡Ê ¾ý ÅШŠ±Éô ¦ÀÕó¾Åõ
ÁüÚ ¯ÁìÌî §º¡ÀÉõ ¬ÌÅÐ ±ýÚ Å¡ö ¦Á¡Æ¢ó¾¡÷

3.5.27

39
898

»¡Éõ ¦ºö¾Å÷ «Ê §Áø À½¢óÐ Á¨É «¸õ ¿ñ½¢
Á¡Éì¸õ º¡ÈÉ¡÷ Á½ì §¸¡Äõ Ò¨ÉóÐ þÕó¾
§¾Éì¸ ÁÄ÷ì Üó¾ø ¾¢Õ Á¸¨Çì ¦¸¡ñÎ «¨½óÐ
À¡Éü¸ó ¾Ã Á¨ÈòÐ ÅÕõ «Å¨Ãô À½¢Å¢ò¾¡÷

3.5.28

899

¾õ ºÃ½òÐ þ¨¼ô À½¢óÐ ¾¡úóÐ ±Øó¾ Á¼ì ¦¸¡Ê ¾ý
ÁïÍ ¾¨ÆòÐ ±É ÅÇ÷ó¾ ÁÄ÷ì Üó¾ø ÒÈõ §¿¡ì¸¢
«ïºÄ¢ ¦Áöò ¦¾¡ñ¼¨Ãô À¡÷òÐ «½íÌ þÅû ¾ý Á¢÷ ¿ÁìÌô
Àïº ÅÊ측õ ±ýÈ¡÷ ÀÃÅ «Êò ¾Äí¦¸¡ÎôÀ¡÷
3.5.29

900

«Õû ¦ºö¾ ¦Á¡Æ¢ §¸Ç¡ «¼ø Í⨸¾¨É ¯ÕÅ¢ô
¦À¡Õû ¦ºö¾¡õ ±Éô ¦Àü§Èý ±Éì ¦¸¡ñÎ âí¦¸¡Ê ¾ý
þÕû ¦ºö¾ ¸ÕíÜó¾ø «Ê¢ø «Ã¢óÐ ±¾¢÷ ¿¢ýÈ
ÁÕû ¦ºö¾ À¢ÈôÒ «ÚôÀ¡÷ ÁÄ÷ì ¸Ãò¾¢É¢¨¼ ¿£ð¼

3.5.30

Å¡íÌÅ¡÷ §À¡ø ¿¢ýÈ Á¨Èô ¦À¡ÕÇ¡õ «Å÷ Á¨ÈóÐ
À¡í¸¢ý Á¨Ä ÅøÄ¢Ô¼ý À¨Æ ÁÆÅ¢¨¼ §ÂÈ¢
µí¸¢Â Å¢ñ Á¢¨º Åó¾¡÷ ´Ç¢ Å¢ÍõÀ¢ý ¿¢Äý ¦¿Õí¸ò
àí¸¢Â ¦À¡ýÁÄ÷ Á¡Ã¢ ¦¾¡ØõÀ÷ ¦¾¡ØÐ ±¾¢÷ Å¢Øó¾¡÷

3.5.31

Å¢ØóÐ ±ØóÐ ¦Áöõ ÁÈó¾ ¦Áö «ýÀ÷ ¾ÁìÌ Á¾¢ì
¦¸¡ØóÐ «¨Ä ŢØí ¸í¨¸ ̾¢ò¾ º¨¼ì Üò¾É¡÷
±Øõ ÀÃ¢× ¿õ Àì¸ø ¯ÉìÌ þÕó¾ À⺢ó¾î
¦ºØõ ÒÅÉí¸Ç¢ø ²Èî ¦ºö§¾¡õ ±ýÚ «Õû ¦ºö¾¡÷

3.5.32

ÁÕíÌ ¦ÀÕí¸½ ¿¡¾÷ §À¡üÈ¢¨ºôÀ Å¡ÉÅ÷¸û
¦¿Õí¸ Å¢¨¼ §Áø ¦¸¡ñÎ ¿¢ýÈÅ÷ Óý ¿¢ýÈÅ÷¾¡õ
´Õí¸¢Â ¦¿ï¦º¡Î ¸Ãí¸û ¯îº¢Â¢ý §Áø ÌÅ¢ò¨¾Â÷
¦ÀÕí ¸Õ¨½ò ¾¢Èõ §À¡üÚõ ¦ÀÕõ §ÀÚ §¿÷ ¦ÀüÈ¡÷

3.5.33

¦¾¡ñ¼É¡÷ ¾ÁìÌ «ÕÇ¢î ÝúóÐ þ¨Á§Â¡÷ о¢ ¦ºöÂ
þñ¨¼ Å¡÷ º¨¼ ÓÊ¡÷ ±ØóÐ «ÕÇ¢ô §À¡Â¢É¡÷
ÅñÎÅ¡÷ ÌÆü ¦¸¡Ê¨Âì ¨¸ô À¢Êì¸ Á½ì §¸¡Äõ
¸ñ¼Å÷¸û ¸ñ ¸Ç¢ôÀì ¸Ä¢ì ¸¡ÁÉ¡÷ ÒÌó¾¡÷

3.5.34

Åó¾¨½ó¾ ²Â÷ ÌÄ ÁýÉÅÉ¡÷ ÁüÈó¾î
º¢ó¨¾ ¿¢¨É× «Ã¢Â ¦ºÂø ¦ºÈ¢ó¾Å÷ À¡ø §¸ð¼ÕÇ¢ô
Òó¾¢Â¢É¢ø Á¢¸ ¯ÅóÐ ÒÉ¢¾É¡÷ «Õû §À¡üÈ¢î
º¢ó¨¾ ¾Ç÷óÐ «Õû ¦ºö¾ ¾¢Õš츢ý ¾¢Èõ §¸ðÎ

3.5.35

ÁÉó¾ÇÕõ þ¼÷ ¿£í¸¢ Å¡ÉÅ÷ ¿¡Â¸÷ «ÕÇ¡ø
Ò¨Éó¾ ÁÄ÷ì ÌÆø ¦ÀüÈ âí¦¸¡Ê¨Â Á½õ ÒâóÐ
¾Éõ ¦À¡Æ¢óÐ ¦ÀÕÅШŠ¯Ä¦¸Ä¡õ ¾¨Ä º¢ÈôÀ
þÉõ¦ÀÕ¸ò ¾õÓ¨¼Â ±Â¢ý ãà÷ ¦ºýȨ½ó¾¡÷

3.5.36

901

902

903

904

905

906

907

´Õ Á¸û Üó¾ø ¾ý¨É ÅШŠ¿¡û ´ÕÅ÷ìÌ ®ó¾
¦ÀÕ¨Á¡÷ ¾ý¨Á §À¡üÚõ ¦ÀÕ¨Á ±ý «ÇÅ¢üÈ¡§Á
ÁÕŢ ¸Áâü Òì¸ Á¡ ÅΠާ¼ø ±ý µ¨º
¯Ã¢¨Á¡ø §¸ð¸ ÅøÄ¡÷ ¾¢Èõ þÉ¢ ¯¨Ãì¸ø ¯ü§Èý
¾¢ÕüÈõÀÄõ

3.5.37

40

3.6. «Ã¢Å¡ð¼¡Â ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (908-930)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
908

909

910

911

912

913

914

915

916

ÅÕõ ÒÉü¦À¡ýÉ¢ ¿¡ðÎ ´Õ Å¡úÀ¾¢
¸ÕõÒ Åñ¦¼¡Î ÝúóÐ ÓÃýÈ¢¼
Å¢ÕõÒ ¦Áý¸ñ ¯¨¼ÂÅ¡ö Å¢ðÎ ¿£û
¸ÕõÒ §¾ý ¦À¡Æ¢Ôõ ¸½Áí¸Äõ

3.6.1

¦ºó¦¿øÄ¡÷ ÅÂø ¸¡ð¼ ¦ºó¾¡Á¨Ã
ÓýÉ÷ ¿óÐÁ¢ú Óò¾õ ¦º¡Ã¢ó¾¢¼ò
ÐýÛ ÁûÇ÷ ¨¸õ §Áü ¦¸¡ñÎ §¾¡ýÚÅ¡÷
ÁýÛ Àí¸Â Á¡¿¢¾¢ §À¡ýÚûÇ¡÷

3.6.2

ÅÇò¾¢ø ¿£Îõ À¾¢Â¾ý ¸ñÅâ
¯Ç÷òÐõ ³õÀ¡ø ¯¨¼§Â¡÷ Ó¸ò¾¢Ûõ
¸Çò¾¢ý Á£Ðõ ¸ÂøÀ¡ö ÅÂø «Âø
ÌÇòÐõ ¿£Ùõ ̨ÆÔ¨¼ ¿£Äí¸û

3.6.3

«ìÌÄ À¾¢ ¾ýÉ¢ø «È¦¿È¢ò
¾ì¸ Á¡Á¨É Å¡ú쨸¢ø ¾í¸¢É¡÷
¦¾¡ì¸ Á¡¿¢¾¢ò ¦¾¡ý¨Á¢ø µí¸¢Â
Á¢ì¸ ¦ºøÅòÐ §ÅÇ¡ñ ¾¨Ä¨Á¡÷

3.6.4

¾¡ÂÉ¡÷ ±Ûõ ¿¡Áõ ¾Ã¢òÐûÇ¡÷
§ºÂ ¸¡Äó ¦¾¡¼÷óÐó ¦¾Ç¢Å¢Ä¡
Á¡ÂÉ¡÷ Áñ ¸¢¨ÇòÐ «È¢Â¡¾ «ò
à ¿¡ñ ÁÄ÷ô À¡¾õ ¦¾¡¼÷óÐÇ¡÷

3.6.5

Á¢ýÛõ ¦ºïº¨¼ §Å¾¢Â÷측õ ±ýÚ
¦ºó ¦¿ø þýÉÓ§¾¡Î ¦ºí¸£¨ÃÔõ
ÁýÛ ¨Àóн÷ Á¡ÅÎ×õ ¦¸¡½÷óÐ
«ýÉ ±ýÚõ «ÓÐ ¦ºöÅ¢ôÀ¡Ã¡ø

3.6.6

þó¾ ¿ýÉ¢¨Ä þýÉø ÅóÐ ±ö¾¢Ûõ
º¢ó¨¾ ¿£í¸¡î ¦ºÂÄ¢ý ¯Åó¾¢¼
Óó¨¾ §Å¾ Ó¾øÅ÷ «Å÷ ÅÆ¢
Åó¾ ¦ºøÅõ «È¢Â¡¨Á Á¡üȢɡ÷

3.6.7

§Á× ¦ºøÅõ ¸Ç¢Ú ¯ñ Å¢Çí¸É¢
¬Å¾¡¸¢ «Æ¢Â×õ «ýÀ¢É¡ø
À¡¨Å Àí¸÷ìÌ ÓýÒ À¢ýÈ «ò
¾¡Å¢ø ¦ºö¨¸ ¾Å¢÷ó¾¢Ä÷ ¾¡ÂÉ¡÷

3.6.8

«øÄø ¿øÌÃ× ¬Â¢¼ì ÜÄ¢ìÌ
¦¿ø «ÚòÐ ¦Áöó ¿£Ê «ýÀ¢É¡ø
¿øÄ ¦ºó¦¿Ä¢ü ¦ÀüÈÉ ¿¡ÂÉ¡÷ìÌ
´ø¨Ä þýÉÓ¾¡ì ¦¸¡ñÎ ´ØÌÅ¡÷

3.6.9

41

917

918

919

920

921

922

922

924

925

926

º¡Ä¢ §¾Ê «Úò¾¨Å ¾¡õ ¦ÀÚõ
ÜÄ¢ ±øÄ¡õ ¾¢Õ «Ó¾¡ì ¦¸¡ñÎ
¿£Ä ¦¿øÄâ ÜÄ¢ ¦¸¡ñÎ ¯ñÏõ ¿¡û
Á¡ø «ÂüÌ «Ã¢Â¡÷ «Ð Á¡üÚÅ¡÷

3.6.10

¿ñ½¢Â ÅÂø¸û ±øÄ¡õ ¿¡û ¦¾¡Úõ ÓýÉõ ¸¡½
Åñ½Å¡÷ ¸¾¢÷î ¦ºïº¡Ä¢ ¬ì¸¢¼ Á¸¢úóÐ º¢ó¨¾
«ñ½Ä¡÷ «Úò¾ ÜÄ¢ ¦¸¡ñÎ þ·Ð «Ê§Âý ¦ºö¾
Òñ½¢Âõ ±ýÚ §À¡¾ «ÓÐ ¦ºöÅ¢ôÀ¡÷ ¬É¡÷

3.6.11

¨Å¸Öõ ¯½× þÄ¡¨Á Á¨Éô À¼ô¨À¢ɢü ÒìÌ
¨¿¸Ãõ þøÄ¡ «ýÀ¢ý ¿í¨¸ ¨¸«¼Ì ¦¸¡öÐ
¦Àö¸ÄòÐ «¨ÁòÐ ¨Åì¸ô ¦ÀÕ󾨸 «Õó¾¢ò ¾í¸û
¦ºö¸¼ý Ó𼡠Åñ½ó ¾¢ÕôÀ½¢ ¦ºöÔõ ¿¡Ç¢ø

3.6.12

Á¨É ÁÕíÌ «¼Ì Á¡Ç ż ¦¿Î Å¡É Á£§É
«¨ÉÂÅ÷ ¾ñ½£÷ Å¡÷ì¸ «ÓÐ ¦ºöÐ «ýÀÉ¡Õõ
Å¢¨É ¦ºÂø ÓÊòÐî ¦ºøÄ §Á× ¿¡û ´Õ¿¡û Á¢ì¸
Ó¨ÉÅÉ¡÷ ¦¾¡ñ¼÷ìÌ «íÌ ¿¢¸úó¾Ð ¦Á¡Æ¢Âô ¦Àü§Èý

3.6.13

ÓýÒ §À¡ø Ó¾øÅÉ¡¨Ã «ÓÐ ¦ºöÅ¢ì¸ ãÙõ
«ýÒ §À¡ø à ¦ºó¦¿ø «Ã¢º¢ Á¡ÅÎ ¦Áý ¸£¨Ã
ÐýÒ§À¡õ ÁÉòÐò ¦¾¡ñ¼÷ ܨ¼Â¢ø ÍÁóÐ §À¡¸ô
À¢ýÒ§À¡õ Á¨ÉŢ¡÷ ¬ý ¦ÀüÈ «ïÍ ²ó¾¢î ¦ºýÈ¡÷

3.6.14

§À¡¾Ã¡ ¿¢ýÈ §À¡Ð ÒÄ÷óÐ ¸¡ø ¾Ç÷óÐ ¾ôÀ¢
Á¡¾Ã¡÷ ÅÕó¾¢ Å£úÅ¡÷ Áð¸Ä ãΨ¸Â¡ø
¸¡¾Ä¡ø «¨½òÐõ ±øÄ¡õ ¸Áâ¨¼î º¢ó¾ì ¸ñÎ
⾿¡Â¸÷ ¾õ ¦¾¡ñ¼÷ §À¡ÅÐ «íÌ þÉ¢ ²ý ±ýÚ

3.6.15

¿øÄ ¦ºí¸£¨Ã à Á¡ÅÎ «Ã¢º¢ º¢ó¾
«øÄø ¾£÷ò¾¡Ç ÅøÄ¡÷ «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕÙõ «ô§ÀÚ
±ø¨Ä¢ø ¾£¨Á§Âý þíÌ ±ö¾¢¼ô ¦ÀüÈ¢§Äý ±ýÚ
´ø¨Ä¢ø «Ã¢Å¡û âðÊ °ðʨ «Ã¢Âø ¯üÈ¡÷

3.6.16

¬ð ¦¸¡ûÙõ ³Â÷ ¾¡õ þíÌ «ÓÐ ¦ºö¾¢Ä÷ ¦¸¡ø ±ýÉ¡ô
âðÊ «Ã¢Å¡û ÀüÈ¢ô Ò¨ÃÂÈ Å¢Ã×õ «ýÒ
¸¡ðÊ ¦¿È¢Â¢ý ¯ûÇó ¾ñÎ «Èì ¸Øò¾¢§É¡§¼
°ðÊÔõ «Ã¢Â ¿¢ýÈ¡÷ ¯ÚÀ¢Èô Àâš÷ ´ò¾¡÷

3.6.17

Á¡ºÚ º¢ó¨¾ «ýÀ÷ ¸ØòÐ «Ã¢ «Ã¢Å¡û ÀüÚõ
¬º¢øÅñ ¨¸¨Â Á¡üÈ «õÀÄòÐ ¬Îõ ³Â÷
Å£º¢Â ¦ºö ¨¸Ôõ Á¡ÅΠާ¼ø Å¢§¼ø ±ý
µ¨ºÔõ ¸Áâø ¿¢ýÚõ ´ì¸§Å ±Øó¾ «ý§È

3.6.18

¾¢Õ쨸 ¦ºýÚ «Ã¢Å¡û ÀüÚõ ¾¢ñ ¨¸¨Âô À¢Êò¾ §À¡Ð
¦ÅÕ즸¡Î ¾õ ÜÚ ¿£í¸ ¦Åù Å¢¨É Å¢ðÎ ¿£í¸¢ô
¦ÀÕ츧ŠÁ¸¢ú ¿£¼ò ¾õÀ¢Ã¡ý §À½¢ò ¾ó¾
«Õð ¦ÀÕõ ¸Õ¨½ §¿¡ì¸¢ «ïºÄ¢ ÜôÀ¢ ¿¢ýÚ

3.6.19

42

927

928

929

930

«Ê§Éý «È¢× þÄ¡¨Á ¸ñÎõ ±ý «Ê¨Á §ÅñÊô
ÀÊ Á¢¨ºì ¸Áâø ÅóÐ þíÌ «ÓÐ ¦ºö ÀÃ§É §À¡üÈ¢
ÐÊ¢¨¼ À¡¸ Á¡É à¿ü §º¡¾¢ §À¡üÈ¢
¦À¡Ê½¢ ÀÅÇ §ÁÉ¢ô Òâ º¨¼ô Òá½ §À¡üÈ¢

3.6.20

±ýÈÅ÷ §À¡üÈ¢ ¦ºö þ¼À Å¡¸Éáöò §¾¡ýÈ¢
¿ýÚ ¿£ ÒÃ¢ó¾ ¦ºö¨¸ ¿ýÛ¾ø ¯¼§É ܼ
±ýÚõ ¿õ ¯Ä¸¢ø Å¡úÅ¡ö ±ýÚ «Å÷ ¯¼§É ¿ñ½
ÁýÚ§Ç ¬Îõ ³Â÷ ÁÆ Å¢¨¼ ¯¨¸òÐî ¦ºýÈ¡÷

3.6.21

ÀÃ¢× ¯Ú º¢ó¨¾ «ýÀ÷ ÀÃõ ¦À¡ÕÇ¡¸¢ ¯ûÇ
¦ÀâÂÅ÷ «ÓÐ ¦ºöÂô ¦ÀüÈ¢§Äý ±ýÚ Á¡Å¢ý
ÅâÅΠާ¼¦ÄÉ¡ Óý Åý ¸ØòÐ «Ã¢Å¡û âðÊ
«Ã¢¾Ä¡ø «Ã¢Å¡ð¼¡Â÷ ¬Â¢É¡÷ à ¿¡Áõ

3.6.22

ÓýÉ¢¨Ä ¸Á§Ã ¡¸ Ó¾øÅÉ¡÷ «ÓÐ ¦ºöÂî
¦ºó¦¿Ä¢ý «Ã¢º¢ º¢ó¾î ¦ºÅ¢ÔÈ ÅÎÅ¢ý µ¨º
«ó ¿¢¨Ä §¸ð¼ ¦¾¡ñ¼÷ «Ê þ¨½ ¦¾¡ØÐ Å¡úò¾¢
ÁýÛõ ¬É¡Â÷ ¦ºö¨¸ «È¢ó¾Å¡Ú ÅØò¾ø ¯ü§Èý

3.6.23

¾¢ÕüÈõÀÄõ
--------------------

3.7. ¬É¡Â ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (931 -972)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
931

932

933

934

Á¡Î Å¢¨Ãô ¦À¡Ä¢ §º¡¨Ä¢ý Å¡ý Á¾¢ÅóÐ ²Èî
ÝÎ ÀÃôÀ¢Â Àñ¨½ ÅÃõÒ ÍÕõ§ÀÈ
®Î ¦ÀÕ츢 §À¡÷¸Ç¢ý §Á¸õ þ¨Çò§¾È
¿£Î ÅÇò¾Ð §ÁýÁÆ ¿¡¦¼Ûõ ¿£÷ ¿¡Î

3.7.1

¿£Å¢ ¿¢¾õÀ ¯Æò¾¢Â÷ ¦¿öì ÌÆø ¨Áî ÝÆø
§ÁÅ¢ ¯ÈíÌÅ ¦Áý º¢¨È ÅñΠިÃì ¸ïºô
âÅ¢ø ¯ÈíÌÅ ¿£û ¸Âø âÁÄ¢ §¾Á¡Å¢ý
¸¡Å¢ý ¿Úí ÌÇ¢÷ ¿£Æø ¯ÈíÌÅ ¸¡÷ §Á¾¢

3.7.2

ÅýÉ¢¨Ä ÁûÇ÷ ¯¨¸ôÀ ±Øó¾ ÁÃ째¡¨Å
Àý Ó¨È ÅóÐ ±Øõ µ¨º À¢ýÈ ÓÆì¸ò¾¡ø
«ýÉõ ÁÕíÌ¨È ¾ñ Ð¨È Å¡Å¢ «¾ý À¡¨Äì
¸ýÉø «Îõ Ò¨¸Â¡ø Ó¸¢ø ¦ºöÅ ¸ÕôÀ¡¨Ä

3.7.3

¦À¡í¸¢Â Á¡¿¾¢ ¿£¼¨Ä ¯óÐ ÒÉü ºí¸õ
Ðí¸ þ¨Äì ¸¾Ä¢ô Ò¾ø Á£Ð ¦¾¡¼í¸¢ô §À¡ö
¾í¸¢Â À¡º¨¼ Ýú ¦¸¡Ê äÎ ¾Åúó§¾È¢ô
¨Àí¸Ó¸¢ý ¾¨Ä Óò¾õ ¯¾¢÷ìÌÅ À¡¨Ç¦ÂÉ

3.7.4

43
935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

«øÄ¢ ÁÄ÷ô ÀÆÉòÐ «Âø ¿¡¸¢Ç ¬ý ®Ûõ
´ø¨Ä ÓØô¨À ¯¨¸ôÀ¢ý ¯ÆìÌ ÌÆì¸ýÚ
¦¸¡ø¨Ä Á¼ìÌÄ Á¡ý ÁÈ¢§Â¡Î ̾¢òÐ µÎõ
ÁøÌ ÅÇò¾Ð Óø¨Ä ¯Îò¾ ÁÕí§¸¡÷À¡ø

3.7.5

¸ñ ÁÄ÷ ¸¡Å¢¸û À¡Â þÕôÀÉ ¸¡÷ Óø¨Äò
¾ñ ¿¨¸ ¦Åñ Ó¨¸ §Á×õ ÍÕõÒ ¾¼ï º¡Ä¢ô
Àñ¨½ ±Øí¸Âø À¡Â þÕôÀÉ ¸¡Â¡Å¢ý
Åñ½ ¿Úﺢ¨É §ÁŢ Åý º¢¨È Åñ¼¡Éõ

3.7.6

¦À¡í¸Ã¢ø ÅñÎ ÒÈõÀ¨Ä §º¡¨Ä¸û §Áø µÎõ
¦Åí¸¾¢÷ ¾í¸ Å¢Çí¸¢Â §ÁýÁÆ ¿ýÉ¡¼¡õ
«í¸Ð Áñ½¢ý «Õí¸ÄÁ¡¸ «¾ü§¸§Â¡÷
Áí¸Ä Á¡ÉÐ Áí¸Äõ ¬¸¢Â Å¡ú ãà÷

3.7.7

´ôÀ¢ø ¦ÀÕíÌÊ ¿£Ê ¾ý¨Á¢ø µÅ¡§Á
¾ôÀ¢ø ÅÇí¸û ¦ÀÕ츢 «ÈõÒâ º¡ø§À¡Îõ
¦ºôÀ ¯Â÷ó¾ º¢ÈôÀ¢ý ÁÄ¢ó¾Ð º£÷ §Á×õ
«ôÀ¾¢ Áýɢ ¬Â÷ ÌÄò¾Å÷ ¬É¡Â÷

3.7.8

¬Â÷ ÌÄò¨¾ Å¢Ç츢¼ ÅóÐ ¯¾Âõ ¦ºö¾¡÷
à ͼ÷¾¢Õ ¿£Ú Å¢ÕõÒ ¦¾¡ØõÒûÇ¡÷
š¢ɢý ¦Áö¢ý ÅØòÐ ÁÉò¾¢ý Å¢¨Éô À¡Ä¢ø
§ÀÔ¼ý ¬Î À¢Ã¡ý «Ê «øÄÐ §À½¡¾¡÷

3.7.9

¬É¢¨Ã ܼ «¸ý ÒÈ Å¢ø ¦¸¡Î ¦ºýÚ ²È¢ì
¸¡Û¨È ¾£Â Å¢ÄíÌÚ §¿¡ö¸û ¸ÊóÐ ±íÌõ
à¿Ú ¦ÁýÒø «Õó¾¢ Å¢ÕõÀ¢Â à ¿£ÚñÎ
°ÉÁ¢ø ¬Âõ ¯ÄôÀ¢Ä Àø¸ «Ç¢òÐ ¯ûÇ¡÷

3.7.10

¸ý¦È¡Î À¡ø Á¨È ¿¡Ì ¸ÈôÀÉ À¡Ä¡×õ
Òý鬀 ¦Áýº¢¨Ä ¬¦É¡Î ¿£Î ÒÉ¢üÈ¡×õ
¦ÅýÈ¢ Å¢¨¼ì ÌħÁ¡Îõ þÉ󦾡Úõ ¦Åù§Å§È
ÐýÈ¢ ¿¢¨ÈóÐÇ ÝÆø ¯¼ý ÀÄ §¾¡Æí¸û

3.7.11

¬Å¢ý ¿¢¨Ãì ÌÄõ «ôÀÊ Àø¸ «Ç¢ò¦¾ýÚõ
§¸¡ÅÄ÷ ²Åø Òâ󾢼 ¬Â÷ ÌÄõ §ÀÏõ
¸¡ÅÄ÷ ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý «Ê «ýÒÚ ¸¡Éò¾¢ý
§Á× Ð¨Çì ¸ÕÅ¢ì ÌÆø Å¡º¨É §Áü¦¸¡ñ¼¡÷

3.7.12

Óó¨¾ Á¨È áýÁÃÀ¢ý ¦Á¡Æ¢ó¾ Ó¨È ±Øó¾§Åö
«ó¾ Ó¾ø ¿¡Ä¢ÃñÊø «Ã¢óÐ ¿ÃõÒÚ ¾¡Éõ
Åó¾Ð¨Ç ¿¢¨Ã¡츢 Å¡Ô Ó¾ø ÅÆíÌ Ð¨Ç
«ó¾Á¢ø º£÷ þ¨¼ ®ðÊý «íÌÄ¢ ±ñ ¸Ç¢ý «¨ÁòÐ

3.7.13

±Îò¾ ÌÆü ¸ÕŢ¢ɢø ±õÀ¢Ã¡ý ±ØòÐ «ïÍõ
¦¾¡Îò¾ Ó¨È ²ú þ¨ºÂ¢ý ÍÕ¾¢ ¦ÀÈ Å¡º¢òÐ
«Îò¾ºÃ¡ ºÃí¸¦ÇÄ¡õ ¾í¸ÅÕó ¾í¸Õ¨½
«Îò¾ þ¨º «ÓÐ «Ç¢òÐî ¦ºø¸¢ýÈ¡÷ «íÌ ´Õ ¿¡û

3.7.14

44
945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

Å¡º ÁÄ÷ô À¢¨½ ¦À¡í¸ Á¢÷ Ñؾ¢ ÁÕíÌ ¯Â÷ó¾
§¾Í¨¼Â º¢¸Æ¢¨¸Â¢ü ¦ºÈ¢ ¸ñ½¢ò ¦¾¡¨¼ ¦ºÕ¸¢ô
À¡º¢¨Ä ¦Áý ¦¸¡Ê¢ý żõ À墀 ¿Ú ŢĢ Ò¨ÉóÐ
¸¡Í¨¼ ¿¡ñ «¾ü¸Â§Ä ¸ÕïÍÕÇ¢ý ÒÈí¸¡ðÊ

3.7.15

¦Åñ §¸¡¼ø þ¨Äî ÍÕÇ¢ü ¨À󧾡ðΠިÃò §¾¡ýÈ¢ò
¾ñ §¸¡Ä ÁÄ÷ Ò¨Éó¾ ÅÊ ¸¡¾¢ý ´Ç¢ ¾Âí¸ò
¾¢ñ §¸¡Ä ¦¿üȢ¢ý §Áø ¾¢Õ ¿£üÈ¢ý ´Ç¢ ¸ñ§¼¡÷
¸ñ §¸¡¼ø ¿¢¨Èó¾¡Ã¡ì ¸Å¢ý Å¢Çí¸ Á¢¨º «½¢óÐ

3.7.16

¿¢¨Èó¾ ¿£Ú «½¢ Á¡÷À¢ý ¿¢¨Ã Óø¨Ä Ó¨¸ ÍÕ츢î
¦ºÈ¢ó¾ Ò¨É Å¼õ ¾¡Æò ¾¢Ãû §¾¡Ç¢ý Ò¨¼ «Äí¸ø
«¨Èó¾ ÍÕõÒ þ¨º «ÕõÀ «¨ÃÔÎò¾ ÁÃ×â¢ý
ÒÈó¾¨Æ¢ý ÁÄ¢ ¾¡¨Éô âõ ÀðÎô ¦À¡Ä¢óÐ «¨ºÂ

3.7.17

§ºÅÊ¢ø ¦¾¡Î §¾¡Öõ ¦ºí¨¸Â¢É¢ø ¦Åñ §¸¡Öõ
§Á×õ þ¨º §ÅöíÌÆÖõ Á¢¸ Å¢Çí¸ Å¢¨É ¦ºöÔõ
¸¡ÅøÒâ ÅøÄ¡Â÷ ¸ýÚ¨¼ ¬ý ¿¢¨Ã ÝÆô
âÅÄ÷ ¾¡÷ì §¸¡ÅÄÉ¡÷ ¿¢¨Ã ¸¡ì¸ô ÒÈõ §À¡ó¾¡÷

3.7.18

¿£ÄÁ¡ Á層 ²í¸ ¿¢¨Ãì ¦¸¡Êô ÒÈÅõ À¡¼ì
§¸¡Ä ¦Åñ Ó¨¸§Â÷ Óø¨Ä §¸¡Àõ Å¡ö ÓÚÅø ¸¡ð¼
¬Ö Á¢ýÉ¢¨¼î Ýú Á¡¨Äô À§Â¡¾Ãõ «¨ºÂ Åó¾¡û
»¡Ä ¿£Î «Ãí¸¢ø ¬¼ì ¸¡÷ ±Ûõ ÀÕÅ ¿øÄ¡û

3.7.19

±õÁÕíÌ ¿¢¨Ã ÀÃôÀ ±Îò¾ §¸¡Ö¨¼ô ¦À¡ÐÅ÷
¾õÁÕíÌ ¦¾¡ØÐ «¨½Âò ¾ñ ÒÈÅ¢ø ÅÕó¾¨ÄÅ÷
«õÁÕíÌ ¾¡úó¾ º¢¨É «Ä÷ ÁÕíÌ ÁÐ×ñÎ
¦ºõÁÕó¾ñ ÍÕõÒ ÍÆø ¦ºØí ¦¸¡ý¨È ÁÕíÌ «¨½ó¾¡÷

3.7.20

¦ºýȨ½ó¾ ¬É¡Â÷ ¦ºö¾ Å¢¨Ãò ¾¡Áõ ±É
ÁýÈø ÁÄ÷òÐÉ÷ à츢 ÁÕí̾¡ú º¨¼Â¡÷ §À¡ø
¿¢ýÈ ¿Úí ¦¸¡ý¨È¢¨É §¿÷ §¿¡ì¸¢ ¿¢ýÚ ¯Õ¸¢
´ýȢ º¢ó¨¾Â¢ø «ý¨À ¯¨¼ÂÅ÷ À¡ø Á¨¼ ¾¢Èó¾¡÷

3.7.21

«ýâÈ¢ Á¢¨ºô ¦À¡íÌõ «Ó¾ þ¨ºì ÌÆø ´Ä¢Â¡ø
Åýâ¾ô À¨¼Â¡Ç¢ ±ØòÐ ³óÐõ ÅØò¾¢ò ¾¡õ
Óýâ¾¢ ÅÕõ «ÇÅ¢ý ӨȨÁ§Â ±ù×¢Õõ
±ýâÎ ¸¨ÃóÐ ¯ÕìÌõ þýÉ¢¨º §Åöí ¸ÕÅ¢¸Ç¢ø

3.7.22

²Ø Å¢Ãø þ¨¼ þð¼ þýÉ¢¨º Åí¸¢Âõ ±ÎòÐò
¾¡ØÁÄ÷ ÅâÅñÎ ¾¡Ð À¢ÊôÀÉ §À¡Äî
ÝØÓÃýÚ ±Æ ¿¢ýÚ à ¦ÀÕõ ¾É¢ò ШÇ¢ø
šƢ ¿ó§¾¡ýÈÄ¡÷ Á½¢ «¾Ãõ ¨Åòà¾

3.7.23

Óò¾¢¨Ã§Â Ó¾ø «¨ÉòÐõ Ó¨Èò ¾¡Éõ §º¡¾¢òÐ
¨Åò¾ Ð¨Ç ¬Ã¡ö Åì¸Ã¨É ÅÆ¢ §À¡ì¸¢
´ò¾ ¿¢¨Ä ¯½÷óÐ «¾üÀ¢ý ´ýÚ Ó¾øÀÊ Ó¨È¡õ
«ò¾¨¸¨Á ¬§Ã¡¨º «Á§Ã¡¨º¸Ç¢ý «¨Áò¾¡÷

3.7.24

45
955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

Á¡ÚÓ¾ü Àñ½¢ý À¢ý ÅÇ÷ Óø¨Äô Àñ½¡ì¸¢
²È¢Â ¾¡ÃÓõ ¯¨ÆÔõ ¸¢Æ¨Á ¦¸¡Ç þÎó¾¡Éõ
¬ÚÄ×ï º¨¼ ÓÊ¡÷ «ï¦ºØò¾¢ý þ¨º ¦ÀÕ¸ì
ÜȢ À𼨼ì ÌÃÄ¡í ¦¸¡Êô À¡¨Ä¢ɢø ¿¢Úò¾¢

3.7.25

¬Â þ¨ºô Ò¸ø ¿¡ý¸¢ý «¨Áó¾ Ò¸ø Ũ¸ ±ÎòÐ
§ÁÂ Ð¨Ç ÀüÚÅÉ Å¢ÎÀÉÅ¡õ Å¢Ãø ¿¢¨Ã¢ü
§ºÂ ¦Å¡Ç¢Â¢¨¼ «¨ÄÂò ¾¢ÕÅ¡Çý ±Øò¾ïÍõ
à þ¨ºì ¸¢¨Ç ¦¸¡ûÙó ШÈÂﺢý Ó¨È Å¢¨Çò¾¡÷

3.7.26

Áó¾ÃòÐõ Áò¾¢ÁòÐõ ¾¡ÃòÐõ ÅÃý Өȡø
¾ó¾¢Ã¢¸û ¦ÁĢŢòÐõ ºÁí¦¸¡ñÎõ ÅĢŢòÐõ
«ó¾ÃòРŢÃø ¦¾¡Æ¢ø¸û «Ç× ¦ÀÈ «¨ºò¾¢Â츢î
Íó¾Ãî ¦ºí¸É¢Å¡Ôõ ШÇÅ¡Ôõ ¦¾¡¼ìÌñ½

3.7.27

±ñ½¢Â áø ¦ÀÕÅñ½õ þ¨¼ Åñ½õ ÅÉô¦ÀýÛõ
Åñ½ þ¨º Ũ¸ ±øÄ¡õ Á¡ Ðâ ¿¡¾ò¾¢ø
¿ñ½¢Â À¡½¢Ôõ þÂÖõ àìÌ ¿¨¼ Ó¾ü¸¾¢Â¢ø
Àñ½¨Á ±Øõ µ¨º ±õ ÁÕíÌõ ÀÃôÀ¢É¡÷

3.7.28

ÅûÇÄ¡÷ Å¡º¢ìÌõ Á½¢ò ШÇÅ¡ö §Åöí ÌÆÄ¢ý
¯ûÙ¨È «ï¦ºØò¾¡¸ ´Ø¸¢ ÁÐà ´Ä¢
¦ÅûÇ¿¢¨ÈóÐ ±ù×¢÷ìÌõ §Áø «ÁÃ÷ ¾ÕÅ¢¨Ç §¾ý
¦¾ûÇÓ¾¢ý ¯¼ý ¸ÄóÐ ¦ºÅ¢ Å¡÷ôÀÐ ±Éò §¾ì¸

3.7.29

¬É¢¨Ã¸û «Ú¸Õó¾¢ «¨º Å¢¼¡Ð «¨½óÐ «ÂÃô
À¡ø Ѩà šöò ¾¡ö Ó¨Äô À¡ø ÀüÚõ þÇí¸ýÚ þÉÓõ
¾¡ý ¯½× ÁÈóÐ ´Æ¢Âò ¾¼ ÁÕôÀ¢ý Å¢¨¼ì ÌÄÓõ
Á¡ý Ӿġõ ¸¡ý Å¢ÄíÌõ Á¢÷ Ó¸¢úòÐ ÅóÐ «¨½Â

3.7.30

¬Î Á¢ø þÉí¸Ùõ «íÌ «¨º× «Â÷óÐ ÁÕí¸Ï¸
°Î¦ºÅ¢ þ¨º ¿¢¨Èó¾ ¯ûÇõ ´Î ÒûÇ¢ÉÓõ
Á¡ÎÀÊóÐ ¯½÷× ´Æ¢Â ÁÕíÌ ¦¾¡Æ¢ø ÒâóÐ ´ØÌõ
ÜÊÂÅñ §¸¡ÅÄÕõ Ì¨È Å¢¨É¢ý Ð¨È ¿¢ýÈ¡÷

3.7.31

À½¢ ÒÅÉí¸Ç¢ø ¯ûÇ¡÷ À¢ø À¢Äí¸û ÅÆ¢ «¨½ó¾¡÷
Á½¢Å¨Ã Å¡ú «ÃÁ¸Ç¢÷ ÁÕíÌ ÁÂí¸¢É÷ ÁÄ¢ó¾¡÷
¾½¢Å¢ø ´Ç¢ Ţ墨Â÷¸û º¡Ã½÷ ¸¢ýÉÃ÷ «ÁÃ÷
«½¢Å¢ÍõÀ¢ø «Â÷× ±ö¾¢ Å¢Á¡Éí¸û Á¢¨º «¨½ó¾¡÷

3.7.32

ÍÃÁ¸Ç¢÷ ¸üÀ¸ô â狀¡¨Ä¸Ç¢ý ÁÕí¸¢ÕóÐ
¸Ã ÁÄâý «ÓÐ °ðÎõ ¸É¢ Å¡ö ¦Áý ¸¢û¨ÇÔ¼ý
Å¢Ã× ¿ÚíÌÆø «¨Ä ŢÁ¡Éí¸û Å¢¨ÃóÐ ²È¢ô
ÀÃŢ ²Æ¢¨º «Ó¾õ ¦ºÅ¢ ÁÎòÐô ÀÕ¸¢É¡÷

3.7.33

¿Ä¢Å¡Õõ ¦ÁĢšÕõ ¯½÷× ´ýÈ¡ö ¿Âò¾¢Ä¢É¡ø
ÁĢšö¦Åû ±Â¢üÚ «ÃÅõ Á¢ø Á£Ð ÁÕñΠŢØõ
ºÄ¢Â¡¾ ¿¢¨Ä «Ã¢Ôõ ¾¼õ ¸Ã¢Ôõ ¯¼ý º¡Õõ
ÒÄ¢ š¢ý ÁÕíÌ «¨½Ôõ ÒøÅ¡Â ÒøÅ¡Ôõ

3.7.34

46
965

966

967

968

969

970

971

972

ÁÕŢ ¸¡ø Å¢¨ºòÐ «¨ºÂ¡ ÁÃí¸û ÁÄ÷î º¢¨É ºÄ¢Â¡
¸ÕŨà ţú «ÕÅ¢¸Ùõ ¸¡ý¡Úõ ¸Ä¢òÐ µ¼¡
¦ÀÕ Ó¸¢Ä¢ý ÌÄí¸û Ò¨¼ ¦ÀÂ÷× ´Æ¢Âô ÒÉø §º¡Ã¡
þÕ Å¢ÍõÀ¢ý þ¨¼ ÓÆí¸¡ ±Ø¸¼Öõ þ¨¼ ÐÙõÀ¡

3.7.35

þùÅ¡Ú ¿¢üÀÉÓõ ºÃ¢ôÀÉ×õ þ¨º ÁÂÁ¡ö
¦Áö Å¡Øõ ÒÄý ¸Ã½ §ÁŢ ´ýÚ ¬Â¢ÉÅ¡ø
¦Á¡öÅ¡º ¿Úí¦¸¡ý¨È ÓÊî º¨¼Â¡÷ «Êò ¦¾¡ñ¼÷
¦ºùš¢ý Á¢¨º ¨Åò¾ ¾¢ÕìÌÆø Å¡º¨É ¯Õì¸

3.7.36

¦ÁöÂýÀ÷ ÁÉòÐ «ýÀ¢ý Å¢¨Çó¾ þ¨ºì ÌÆø µ¨º
¨ÅÂõ ¾ý¨ÉÔõ ¿¢¨ÈòÐ Å¡Éõ ¾ý ÅÂÁ¡ì¸¢ô
¦À¡ö «ýÒìÌ ±ð¼¡¾ ¦À¡ü ¦À¡ÐÅ¢ø ¿¼õ ÒâÔõ
³Âý ¾ý ¾¢Õî ¦ºÅ¢Â¢ý «Õ¸¨½Â ¦ÀÕ¸¢Â¾¡ø

3.7.37

¬É¡Â÷ ÌÆø µ¨º §¸ðÎ «ÕÇ¢ «Õû ¸Õ¨½
¾¡É¡Â ¾¢Õ ¯ûÇõ ¯¨¼Â ¾Å ÅøÄ¢Ô¼ý
¸¡É¡¾¢ ¸¡Ã½Ã¡õ ¸ñϾġ÷ Å¢¨¼Ô¨¸òÐ
Å¡É¡Ú Å󾨽ó¾¡÷ Á¾¢ ¿¡Úï º¨¼ ¾¡Æ

3.7.38

¾¢¨º ÓØÐí ¸½¿¡¾÷ §¾Å÷¸ðÌ Óý ¦¿Õí¸¢
Á¢¨º Á¢¨¼óÐ ÅÕõ ¦À¡ØÐ §ÅüÚ ´Ä¢¸û Å¢ÃÅ¡§Á
«¨ºÂ ±ØíÌÆø ¿¡¾òÐ «ï¦ºØò¾¡ø ¾¨Áô ÀÃ×õ
þ¨º Å¢ÕõÒõ Üò¾É¡÷ ±Øó¾ÕÇ¢ ±¾¢÷ ¿¢ýÈ¡÷

3.7.39

Óý ¿¢ýÈ ÁÆÅ¢¨¼ §Áø Ó¾øÅÉ¡÷ ±ô¦À¡ØÐõ
¦ºó¿¢ýÈ ÁÉô ¦Àâ§Â¡÷ ¾¢Õì ÌÆø Å¡º¨É §¸ð¸
þó¿¢ýÈ ¿¢¨Ä§Â ¿õÀ¡ø «¨½Å¡ö ±É «ÅÕõ
«ó¿¢ýÈ ¿¢¨Ä ¦ÀÂ÷ôÀ¡÷ ³Â÷ ¾¢Õ ÁÕíÌ «¨½ó¾¡÷

3.7.40

Å¢ñ½Å÷¸û ÁÄ÷ Á¡Ã¢ Á¢¨¼óÐ ¯Ä¸Á¢¨º Å¢Çí¸
±ñ½¢ø «ÕÓÉ¢Å÷ ÌÆ¡õ þÕìÌ ¦Á¡Æ¢ ±ÎòÐ ²ò¾
«ñ½Ä¡÷ ÌÆø ¸ÕÅ¢ «ÕÌ þ¨ºòÐ «íÌ ¯¼ý ¦ºøÄô
Òñ½¢ÂÉ¡÷ ±ØóÐ «ÕÇ¢ô ¦À¡ü ¦À¡ÐÅ¢ý þ¨¼ô Ò측÷

3.7.41

Íó¾Ãã÷ò¾¢ ÍÅ¡Á¢¸û о¢
¾£Ð ¦¸¡û Å¢¨ÉìÌ Å¡§Ã¡õ ¦ºïº¨¼ì Üò¾÷ ¾õ¨Áì
¸¡Ð ¦¸¡û ̨Ƹû Å£Íõ ¸¾¢÷ ¿¢Ä× þÕû ¸¡ø º£ôÀ
Á¡Ð ¦¸¡û ÒÄÅ¢ ¿£ì¸ Á¨É¢¨¼ þÕ ¸¡ø ¦ºøÄò
àÐ ¦¸¡ûÀÅáõ ¿õ¨Áò ¦¾¡ØõÒ ¦¸¡ñÎ ¯Ã¢¨Á ¦¸¡ûÅ¡÷

3.7.42

¾¢ÕüÈõÀÄõ

þ¨Ä ÁÄ¢ó¾ ºÕì¸õ ÓüÈ¢üÚ.
ºÕì¸õ 3-ìÌò ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ - 972

§ºì¸¢Æ¡÷ «ÕǢ "¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷ Òá½õ"
±ýÈ "¦Àâ Òá½õ" -Ó¾ü ¸¡ñ¼õ
ºÕì¸õ 4 ( Óõ¨Á¡ø ¯Ä¸¡ñ¼ ºÕì¸õ ) &
ºÕì¸õ 5 (¾¢Õ¿¢ýÈ ºÕì¸õ)
periya purANam of cEkkizAr
part 1b - canto 1/carukkam 4 & 5
in tamil script, TSCII format

Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)
Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten and Colleagues of the Univ. of Koeln, Germany
for providing us with the romanized version of the etext and giving permission
for release of the TSCII version as part of Project Madurai etext collections.
Proof-reading (TSCII) : tiruciRRampalam aRakaTTaLai, Kovilpatti, Tamilnadu
Thanks to Mr. S. Ganesh for arranging the proof-reading work.
Etext prep in pdf format: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
This pdf file is based on TSCInaimathi font embedded in the file. Hence this file can be
viewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unix
without the need to have the font installed in your computer.
© Project Madurai 2004
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

2

§ºì¸¢Æ¡÷ «ÕǢ ¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷ Òá½õ
±ýÈ ¦Àâ Òá½õ -Ó¾ü ¸¡ñ¼õ
4 Óõ¨Á¡ø ¯Ä¸¡ñ¼ ºÕì¸õ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ã÷ò¾¢ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
ÓÕ¸ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¯Õò¾¢Ã ÀÍÀ¾¢ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¾¢Õ ¿¡¨Çô §À¡Å÷ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¾¢Õì ÌÈ¢ôÒò ¦¾¡ñ¼ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
ºñ§¼Íà ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ

(973- 1021 )
(1022-1035)
(1036-1045
(1046 -1082 )
(1083 - 1210 )
(1211- 1270)

5. ¾¢Õ¿¢ýÈ ºÕì¸õ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
---------------

¾¢Õ¿¡×ì¸ÃÍ ÍÅ¡Á¢¸û Òá½õ
ÌÄ¨È ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¦ÀÕ Á¢Æ¨Äì ÌÚõÀ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¸¡¨Ã측ø «õ¨Á¡÷ Òá½õ
«ôâ¾¢ «Ê¸û ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¾¢Õ ¿£Ä ¿ì¸ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¿Á¢¿ó¾¢ «Ê¸û ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ

(1271- 1699)
(1700-1710)
(1711 -1721)
(1722-1787 )
(1788-1832)
(1833-1870)
(1871 -1903 )

¾¢ÕüÈõÀÄõ

4.1 ã÷ò¾¢ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (973- 1021)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
973

974

975

976

º£÷ ÁýÛ ¦ºøÅìÌÊ ÁøÌ º¢ÈôÀ¢ý µíÌõ
¸¡÷ ÁýÛ ¦ºýÉ¢ì ¸¾¢÷ Á¡Á½¢ Á¡¼ ¨ÅôÒ
¿¡÷ ÁýÛ º¢ó¨¾ô ÀÄ ¿üÚ¨È Á¡ó¾÷ §À¡üÚõ
À¡÷ ÁýÛ ¦¾¡ý¨Áô Ò¸ú âñ¼Ð À¡ñÊ ¿¡Î

4.1.1

º¡Ôó¾Ç¢÷ ÅøÄ¢ ÁÕíÌø ¦¿Îó ¾¼í¸ñ
§ÅÔõ ÀÎ §¾¡Ç¢Â÷ ÀñÀÎõ þý¦º¡ø ¦ºöÂ
Å¡Ôõ ÀÎõ ¿£û ¸¨Ã Áñ ¦À¡Õó¾ñ ¦À¡Õó¾õ
À¡Ôí ¸¼Öõ ÀÎõ ¿£÷¨Á À½¢ò¾ Óò¾õ

4.1.2

¦Á¡ö¨Åò¾ ÅñÊý ¦ºÈ¢ÌÆø ÓÃýÈ ºó¾¢ý
¨Á ¨Åò¾ §º¡¨Ä ÁÄÂó¾Ã Åó¾ Áó¾
¦Áö ¨Åò¾ ¸¡Öó ¾Õõ »¡Äõ «Çó¾ §Áý¨Áò
¦¾öÅò ¾Á¢Øõ ¾Õõ ¦ºùÅ¢ Á½ï¦ºÂ£Ãõ

4.1.3

ÝØõ¢¾úô Àí¸ÂÁ¡¸ «ò §¾¡ðÊý §ÁÄ¡û
¾¡ú× þýÈ¢ ±ýÚõ ¾É¢ Å¡úÅÐ «ò ¨¾Âø ´ôÀ¡÷
¡Ƣý ¦Á¡Æ¢Â¢ø ÌÆø þýÉ¢¨ºÔõ ÍÕõÒõ
Å¡Øõ ¿¸Ãõ ÁÐáÒâ ±ýÀÐ ¬Ìõ

4.1.4

3
977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

º¡øÀ¡Â Óõ¨Áò ¾Á¢ú ¾í¸¢Â «í¸ñ ãà÷
áø À¡ö þ¼òÐõ ¯Ç §¿¡ý鬀 §Á¾¢ À¡Âô
À¡ø À¡ö  §¾¡ö ÁÐô Àí¸Âõ À¡Â ±íÌõ
§ºø À¡ö ¾¼òÐõ ¯Ç ¦ºöÔû Á¢ì§¸Ú ºí¸õ

4.1.5

Áó¾¡ ¿¢Äõ ÅóÐ «¨º Àó¾Ã¢ý Á¡¼õ ÓýÈ¢ø
Àó¾¡Ê Áí¨¸Â÷ Àí¸Âî ¦ºí¨¸ ¾¡íÌõ
ºó¾¡÷  §ÁÄÉ ¾¡ú Ì¨Æ Å¡û Ó¸ô¦À¡ü
¦ºó¾¡Á¨Ã §ÁÄÉ ¿¢ò¾¢Äï §º÷ó¾ §¸¡¨Å

4.1.6

Óõ¨Áô ÒÅÉí¸Ç¢ý Á¢ì¸Ð «ý§È «õ ãà÷
¦Áööõ¨Áô ¦À¡ÕÇ¡ó ¾Á¢ú áÄ¢ý Å¢ÇíÌ Å¡ö¨Á
¦ºõ¨Áô ¦À¡ÕÙó ¾ÕÅ¡÷ ¾¢Õ¬Äš¢ø
±õ¨Áô ÀÅó ¾£÷ôÀÅ÷ ºí¸õ þÕó¾Ð ±ýÈ¡ø

4.1.7

«ô ¦À¡ü À¾¢Å¡ú Ž¢¸ì ÌÄòÐ ¬ýÈ ¦¾¡ý¨Áî
¦ºôÀò ¾Ì º£÷ì ÌÊ ¦ºö¾Åï ¦ºö Åó¾¡÷
±ôÀüÈ¢¨ÉÔõ «ÚòÐ ²Ú¨¸òÐ ²ÚÅ¡÷ ¾¡û
¦Áöô ÀüÚ ±Éô ÀüÈ¢ Å¢¼¡¾ Å¢ÕôÀ¢ý Á¢ì¸¡÷

4.1.8

¿¡Ùõ ¦ÀÕí ¸¡¾ø ¿ÂôÒÚõ §Å𨸠¡§Ä
§¸Ùõ Ш½Ôõ Ó¾ø §¸Êø À¾í¸û ±øÄ¡õ
¬Ùõ ¦ÀÕÁ¡ý «Êò ¾¡Á¨Ã «øÄÐ þøÄ¡÷
ãÙõ ¦ÀÕìÌ «ýÒ ±Ûõ ã÷ò¾¢Â¡÷ ã÷ò¾¢Â¡÷¾¡õ

4.1.9

«ó¾¢ô À¢¨È ¦ºïº¨¼ §Áø «½¢ ¬Äš¢ø
±ó¨¾ìÌ «½¢ ºó¾Éì ¸¡ôÀ¢¼ ±ýÚõ Óð¼¡
«ó¾î ¦ºÂÄ¢ý ¿¢¨Ä ¿¢ýÚ «Ê¡÷ ¯ÅôÀî
º¢ó¨¾ìÌ þÉ¢¾¡Â ¾¢ÕôÀ½¢ ¦ºöÔõ ¿¡Ç¢ø

4.1.10

¸¡Éì ¸Ê Ýú ÅÎ¸ì ¸Õ ¿¡¼÷ ¸¡Åø
Á¡Éô À¨¼ ÁýÉý ÅÄ¢óÐ ¿¢Äõ ¦¸¡ûÅ¡É¡ö
¡¨Éì ̾¢¨Ãì ¸ÕÅ¢ô À¨¼ Å£Ã÷ ¾¢ñ§¼÷
§º¨Éì ¸¼Öí ¦¸¡Î ¦¾ý ¾¢¨º §¿¡ì¸¢ Åó¾¡ý

4.1.11

ÅóÐüÈ ¦ÀÕõ À¨¼ Áñ Ò¨¾Âô ÀÃôÀ¢î
ºó¾ô ¦À¡¾¢Â¢ø ¾Á¢ú ¿¡Î ¯¨¼ ÁýÉý Å£Ãõ
º¢ó¾î ¦ºÕ ¦ÅýÚ ¾ý ¬¨½ ¦ºÖòÐõ ¬üÈ¡ø
¸ó¾ô ¦À¡Æ¢ø Ýú ÁÐá Òâ ¸¡Åø ¦¸¡ñ¼¡ý

4.1.12

ÅøÄ¡ñ¨Á¢ý Åñ ¾Á¢ú ¿¡Î ÅÇõ ÀÎò¾¢
¿¢øÄ¡ ¿¢¨Ä ´ýȢ þý¨Á¢ý ¿£ñ¼ §ÁÕ
Å¢øÄ¡ý «Ê¨Áò ¾¢Èõ §ÁŢ ¿£üÈ¢ý º¡÷Ò
¦ºøÄ¡¾Õ ¸ó¾÷ ¾¢Èò¾¢É¢ø º¢ó¨¾ ¾¡úó¾¡ý

4.1.13

¾¡Øõ ºÁñ ¨¸Â÷ ¾Åò¨¾ ¦Áö ±ýÚ º¡÷óÐ
Å£Øõ ¦¸¡Ê§Â¡ý «Ð «ýÈ¢Ôõ ¦Åö Óý¨Éî
ÝØõ Å¢¨É¡ø «ÃÅõ ͼ÷ò ¾¢í¸§Ç¡Îõ
Å¡Øõ º¨¼Â¡ý «Ê¡¨ÃÔõ Åý¨Á ¦ºöÅ¡ý

4.1.14

4
987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

¦ºì¸÷î º¨¼Â¡÷ Å¢¨¼Â¡÷ ¾¢Õ ¬Ä Å¡Ôû
Óì¸ð ÀÃÉ¡÷ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼¨Ã ã÷ò¾¢Â¡¨Ã
¨Áì¸üҨà ¦¿ïͨ¼ Åﺸý ¦Åïº Áñ §À¡÷
±ì¸÷ì̼ɡ¸ þ¸ú¾É ¦ºö ±ñ½¢

4.1.15

«ó¾õ þÄÅ¡õ þ¨È ¦ºöÂ×õ «ýÀÉ¡÷ ¾¡õ
Óó¨¾ ¾õ ӨȨÁô À½¢ Óð¼Ä÷ ¦ºöÐ Åó¾¡÷
¾õ ¾õ ¦ÀÕ¨ÁìÌ «ÇÅ¡¸¢Â º¡÷À¢ø ¿¢üÌõ
±õ ¾õ ¦ÀÕ Áì¸¨Ç Â¡Å÷ ¾Îì¸ ÅøÄ¡÷

4.1.16

±ûÙõ ¦ºÂø Åý¨Á¸û ±ø¨Ä þøÄ¡¾ ¦ºöÂò
¾ûÙï ¦ºÂø þøÄ¡÷ ºó¾Éì ¸¡ôÒò §¾Êì
¦¸¡ûÙó ШÈÔõ «¨¼ò¾¡ý ¦¸¡Îõ §¸¡ý¨Á ¦ºöÅ¡ý
¦¾ûÙõ ÒÉø §Å½¢Â÷ìÌ «ýÀÕõ º¢ó¨¾ ¦¿¡óÐ

4.1.17

Òý¨Áî ¦ºÂøÅø «ÁñÌñ¼Ã¢ü §À¡Ð §À¡ìÌõ
Åý¨Áì ¦¸¡Îõ À¡¾¸ý Á¡ö¾¢¼ Å¡ö¨Á §Å¾
¿ý¨Áò ¾¢Õ ¿£üÚ ¯Â÷ ¿ý¦ÉÈ¢ ¾¡íÌ §Áý¨Áò
¾ý¨Áô ÒÅ¢ ÁýɨÃî º¡÷Ŧ¾ý(Ú)?" ±ýÚ º¡÷Å¡÷

4.1.18

¸¡ö×üÈ ¦ºüÈí ¦¸¡Î ¸ñ¼¸ý ¸¡ôÀ×õ ¦ºýÚ
¬ö×üÈ ¦¸¡ðÀ¢ø À¸ø ±ø¨Ä «¼í¸ ¿¡Ê
²ö×üÈ ¿üºó¾Éõ ±íÌõ ¦ÀÈ¡Ð º¢ó¨¾
º¡ö ¯üÈ¢¼ Åó¾É÷ ¾õÀ¢Ã¡ý §¸¡Â¢ø ¾ýÉ¢ø

4.1.19

¿ð¼õ Òâš÷ «½¢ ¿üÈ¢Õ ¦Áöô âîÍ þýÚ
ÓðÎõ ÀÃ¢Í ¬Â¢Ûõ §¾öìÌõ ¨¸Óð¼¡Ð ±ýÚ
Åð¼õ ¾¢¸ú À¡¨È¢ý ¨ÅòÐ ÓÆí¨¸ §¾öò¾¡÷
¸ðÎõ ÒÈ󧾡ø ¿ÃõÒ ±ýÒ ¸¨ÃóÐ §¾Â

4.1.20

¸øÄ¢ý ÒÈó §¾öó¾ ÓÆí¨¸ ¸ÖúóÐ §º¡Ã¢
¦ºøÖõ ÀÃôÒ ±í¸Ïõ ±ýÒ ¾¢ÈóÐ Ó¨Ç
ÒøÖõÀÊ ¸ñÎ ¦À¡Úò¾¢Ä÷ ¾õÀ¢Ã¡ý ¬É¡÷
«øÄ¢ý ¸ñ ±Øó¾Ð ¯ÅóÐ «Õû ¦ºö¾ Å¡ìÌ

4.1.21

«ýÀ¢ý н¢Å¡ø þÐ ¦ºö¾¢¼ø ³Â! ¯ýÀ¡ø
Åý Òý¸ñ Å¢¨Çò¾Åý ¦¸¡ñ¼ Áñ ±øÄ¡õ ¦¸¡ñÎ
Óý À¢ýÉø ÒÌó¾É ÓüÈ×õ ¿£òÐì ¸¡òÐô
À¢ýÒ ¯ý À½¢ ¦ºöÐ ¿õ §À÷ ¯ÄÌ ±öи ±ýÉ

4.1.22

þù Åñ½õ ±Øó¾Ð §¸ðÎ ±ØóÐ «ïº¢ ÓýÒ
¦ºö Åñ½õ ´Æ¢ó¾¢¼ò §¾öó¾ Òñ °Ú ¾£÷óÐ
¨¸ Åñ½õ ¿¢ÃõÀ¢É Å¡ºõ ±øÄ¡õ ¸ÄóÐ
¦Á¡ö Åñ½ Å¢ÇíÌ ´Ç¢ ±ö¾¢É÷ ã÷ò¾¢Â¡÷ ¾¡õ

4.1.23

«ó ¿¡û þÃÅ¢ý ¸ñ «Áñ Ò¸ø º¡÷óÐ Å¡Øõ
Áý ¬¸¢Â §À¡÷ ÅÎ¸ì ¸Õ¿¡¼÷ ÁýÉý
¾ýÉ¡Ùõ ÓÊó¾Ð ºí¸Ãý º¡÷Ò þ§Ä¡÷ìÌ
Á¢ýÉ¡õ ±É ¿£Ê ¦Áöó ¿¢¨Ä¡¨Á ¦ÅøÄ

4.1.24

5
997

998

999

þùÅ¡Ú ¯Ä¸ò¾¢ý þÈôÀ ¯Â÷ó¾ ¿ø§Ä¡÷
¦Áö Å¡ú ¯Ä¸òРިÃóÐ «¨½Å¡÷¸§Ç §À¡ø
«ùÅ¡Ú «ÃÉ¡÷ «Ê¡¨Ã «¨Äò¾ ¾£§Â¡ý
¦ÅùÅ¡ö ¿¢ÃÂòÐ þ¨¼ Å¢¨ÃóРţó¾¡ý

4.1.25

ÓØÐõ Àا¾ Òâ ã÷ì¸ý ¯Äó¾ §À¡¾¢ý
±ØÐõ ¦¸¡Ê §À¡øÀÅ÷ ¯ðÀ¼ ²íÌ ÍüÈõ
ÓØÐõ ÒÄ÷×üÈÐ ÁüÚ «Åý «ýÉ Á¡¨Äô
¦À¡ØÐõ ÒÄ÷×üÈÐ ¦ºí¸¾¢÷ Á£Ð §Á¡¾

4.1.26

«ù §Å¨Ä¢ø «í¸ñ «¨Áîº÷¸û ÜÊò ¾í¸û
¨¸ §ÅÚ ¦¸¡û ®Á «Õí¸¼ý ¸¡¨Ä ÓüÈ¢
¨Å §ÅÄÅý ¾ý ÌÄ ¨Áó¾Õõ þý¨Á ¡§Ä
¦ºö §ÅÚ Å¢¨Éò ¾¢Èõ º¢ó¾¨É ¦ºöÐ §¾÷Å¡÷

4.1.27

1000 ¾¡Øõ ¦ºÂÄ¢ýÚ ´Õ ÁýÉÅý ¾¡í¸ §ÅñÎõ
ÜØõ ÌÊÔõ Ó¾Ä¡Â¢É ¦¸¡û¨¸ò§¾Ûõ
ÝØõ À¨¼ ÁýÉÅý §¾¡û þ¨½ì ¸¡Åø þýÈ¢
Å¡Øõ ¾¨¸òÐ «ýÈ¢ þó¾ ¨Å¸õ ±ýÚ ¦º¡ýÉ¡÷
1001

4.1.28

Àø Ó¨È ¯Â¢÷¸û ±øÄ¡õ À¡Ä¢òÐ »¡Äõ ¸¡ôÀ¡ý
¾ý ¦¿Îõ ̨¼ì ¸£úò ¾õ ¾õ ¦¿È¢¸Ç¢ø ºÃ¢óÐ Å¡Øõ
Áýɨà þýÈ¢ ¨ÅÌõ ÁñÏÄÌ ±ñÏí ¸¡¨Ä
þýÛ¢÷ þýÈ¢ Å¡Øõ ¡쨸¨Â ´ìÌõ ±ýÀ¡÷

4.1.29

þù Ũ¸ ÀÄ×õ ±ñ½¢ þíÌ þÉ¢ «Ãº÷ þø¨Ä
¦ºöŨ¸ þЧŠ±ýÚ ¦¾Ç¢ÀÅ÷ º¢ÈôÀ¢ý Á¢ì¸
¨Á Ũà «¨É §ÅÆõ ¸ñ ¸ðÊ Å¢ð¼¡ø ÁüÈì
¨¸ Ũà ¨¸ì ¦¸¡ñ¼¡÷ Áñ ¸¡Åø ¨¸ì ¦¸¡ûÅ¡÷ ±ýÚ

4.1.30

¦ºõ Á¡ñ Å¢¨É «÷îº¨É áø Ó¨È ¦ºöÐ §¾¡Ç¡ø
þõ Á¡¿¢Äõ ²ó¾ µ÷ ²ó¾¨Ä ²óи ±ýÚ
¦Àöõ Á¡ Ó¸¢ø §À¡ø Á¾õ À¡ö ¦ÀÕ§¸¡¨¼ ¦¿üÈ¢ì
¨¸õÁ¡¨Å ¿Úó и¢ø ¦¸¡ñÎ ¸ñ ¸ðÊ Å¢ð¼¡÷

4.1.31

¸ñ ¸ðÊ Å¢Îí¸Ç¢ ¡¨É «ì ¸¡Åø ãà÷
Áñ ¦¸¡û ÒÈ Å£¾¢ ÁÕíÌ ¾¢Ã¢óÐ §À¡¸¢ò
¾¢ñ ¦À¡ý ¾¼ Á¡Á¾¢ø Ýú ¾¢Õ ¬Ä š¢ý
Å¢ñ À¢üÀ¼ µí¸¢Â §¸¡ÒÃõ ÓýÒ §ÁÅ¢

4.1.32

1005 ¿£íÌõ þÃÅ¢ý ¸ñ ¿¢¸úó¾Ð ¸ñ¼ ¦¾¡ñ¼÷
®íÌ ±õ ¦ÀÕÁ¡ý «ÕÇ¡õ ±É¢ø þó¾ ¨ÅÂõ
¾¡íÌõ ¦ºÂø âñÀý ±ýÚ ¯ûÇõ ¾Ç÷× ¿£í¸¢ô
âí¦¸¡ý¨È Á¢¨Äó¾Å÷ §¸¡Â¢ø ÒÈòÐ ¿¢üÀ

4.1.33

1002

1003

1004

1006

§ÅÆòÐ «ÃÍ «í¸ñ Å¢¨ÃóÐ ¿¼óÐ ¦ºýÚ
Å¡ú×üÚ ¯Ä¸õ ¦ºö¾Åò¾¢É¢ý ÅûÇÄ¡¨Ãî
Ýú ¦À¡ü ͼ÷ Á¡Á½¢ Á¡¿¢Äõ §¾¡Â ÓýÒ
¾¡ú×üÚ ±ÎòÐô À¢¼÷ Á£Ð ¾Ã¢ò¾Ð «ý§È

4.1.34

6
1007

1008

Á¡¾í¸õ ±Õò¾¢É¢ø ¨Åò¾Å÷ ¾õ¨Áì ¸¡½¡
²¾í¦¸¼ ±ñ½¢Â ¾¢ñ¨Á «¨Áîº÷ ±øÄ¡õ
À¡¾í¸Ç¢ý Á£Ð À½¢óÐ ±Øó¾¡÷¸û «ô§À¡Ð
µ¾í¸¢Ç÷ §Å¨Ä¨Â ´òÐ ´Ä¢ Á¢ì¸Ð «ùç÷

4.1.35

ºí¸í¸û ÓÃýÈÉ ¾¡¨Ã¸û §À⠧¡Îõ
±íÌ ±íÌõ þÂõÀ¢É ÀøÄ¢Âõ ±ø¨Ä¢øÄ
«íÌ «íÌ ÁÄ¢ó¾É Å¡úò¦¾¡Ä¢ «õ¦À¡ü ¦¸¡õÀ¢ý
Àí¸ý «ÕÇ¡ø ¯ÄÌ ¬ûÀÅ÷ À¡í¸÷ ±íÌõ

4.1.36

1009 ¦Åí¸ð ¸Ç¢üÈ¢ý Á¢¨º ¿¢ýÚõ þƢ §ÅâòÐ
¦¾¡í¸ø ͼ÷ Á¡¨Ä¸û Ýú ÓÊ ÝÎ º¡¨Ä
«í¸ñ ¦¸¡Î Òì¸Ã¢ ¬ºÉòÐ ²üÈ¢ ´ü¨Èò
¾¢í¸ð̨¼ì ¸£ú ¯Ã¢¨Áî ¦ºÂø ÝúóÐ ¦ºöÅ¡÷
1010

4.1.37

ÁýÛó ¾¢¨º §Å¾¢Â¢ø Áí¸Ä ¬Ì¾¢ì ¸ñ
ÐýÛï ͼ÷ ÅýÉ¢ ÅÇ÷òÐò Ш¾ó¾ áø Ýú
¦À¡ýÉ¢ý ¸Äºí¸û ̼í¸û ââò¾ à ¿£÷
¯ýÛï ¦ºÂø Áó¾¢Ã §Â¡¸÷ ¿¢Úò¾¢É¡÷¸û

4.1.38

ÅóÐü¦ÈØ Áí¸Ä Á¡ó¾÷¸û ¾õ¨Á §¿¡ì¸¢î
º¢ó¨¾î º¢Å§Á ¦¾Ç¢Ôõ ¾¢Õ ã÷ò¾¢Â¡÷ ¾¡õ
Óó¨¾î ¦ºÂÄ¡õ «Áñ §À¡ö Ó¾ø ¨ºÅõ µí¸¢ø
þó¾ô ÒÅ¢ ¾¡í¸¢ þù Å¢ýÉÃÍ ¬ûÅ¡ý ±ýÈ¡÷

4.1.39

«ùÅ¡Ú ¦Á¡Æ¢ó¾Ð §¸ð¼ «¨ÁáÎ
¦Áö Å¡ú ¾Õ áø «È¢Å¢ý Á¢Ì Á¡ó¾÷ ¾¡Óõ
±ùÅ¡Ú «Õû ¦ºö¾¨É ÁüÚ «¨Å «ýÈ¢ ¡Å÷
¦ºöÅ¡÷ ¦Àâ§Â¡ö ±Éî §ºÅÊ ¾¡úóÐ ¦ºôÀ

4.1.40

¨ÅÂõ Ó¨È ¦ºö¦Åý ¬¸¢ø ÅÂíÌ ¿£§È
¦ºöÔõ «À¢§¼¸Óõ ¬¸ ¦ºØí¸Äý¸û
³Âý «¨¼Â¡ÇÓõ ¬¸ «½¢óÐ ¾¡íÌõ
¦Á¡ö Òý º¨¼Á¡Óʧ ÓÊ ¬ÅÐ ±ýÈ¡÷

4.1.41

±ýÚ þùרà §¸ð¼Öõ ±ø¨Ä¢ø ¸øÅ¢ §Â¡Õõ
Åý ¾¢ñ Á¾¢ áø ÅÇ÷ Å¡ö¨Á «¨Áîº÷ ¾¡Óõ
¿ýÈ¢íÌ «Õû ¾¡ý ±É ¿ü¾Å §Åó¾÷ º¢ó¨¾
´ýÚõ «Ãº¡û ¯Ã¢¨Áî ¦ºÂÄ¡É ¯öò¾¡÷

4.1.42

Á¡Î ±íÌõ ¦¿Õí¸¢Â Áí¸Ä µ¨º Áø¸î
ÝÎõ º¨¼ ¦ÁªÄ¢ «½¢ó¾Å÷ ¦¾¡ø¨Ä ²Éõ
§¾Îí ¸ÆÄ¡÷ ¾¢Õ¬Ä Å¡ö ¦ºýÚ ¾¡úóÐ
¿£Îí¸Ç¢üÈ¢ý Á¢¨º ¿£û ÁÚÜÎ §À¡ó¾¡÷

4.1.43

1016 Á¢ýÛõ Á½¢ Á¡Ç¢¨¸ š¢Ģý §ÅÆ Á£Ð
¾ýÉ¢ýÚõ þÆ¢óÐ ¾ÂíÌ ´Ç¢ Áñ¼Àò¾¢ø
¦À¡ýÉ¢ý «Ã¢ ¦ÁøĨ½î º¡Á¨Ãì ¸¡Á÷ âí¸¡ø
ÁýÛõ ̨¼ ¿£Æø þÕó¾É÷ ¨ÅÂõ ¾¡í¸¢

4.1.44

1011

1012

1013

1014

1015

7
1017 ÌÄ×ó Ð¨È ¿£¾¢ «¨Áîº÷ ÌÈ¢ôÀ¢ý ¨Å¸ì
¸Ä¸õ ¦ºö «Áñ¦ºÂø ¬Â¢É ¸ðÎ ¿£í¸¢
¿¢Ä×õ ¾¢Õ ¿£üÚ ¦¿È¢ò Ð¨È ¿£Î Å¡Æ
¯Ä¦¸íÌõ ¿¢ÃõÀ¢Â ¨ºÅõ ¯Â÷óÐ ÁýÉ
1018

ѾĢý ¸ñ ŢƢò¾Å÷ Å¡ö¨Á ѽíÌ áÄ¢ý
À¾õ ±íÌõ ¿¢¨ÈóРŢÇí¸ô ÀÅí¸û Á¡È
¯¾×õ ¾¢Õ¿£Ú ¯Â÷ ¸ñʨ¸ ¦¸¡ñ¼ §Å½¢
Ó¾ý Óõ¨Á¢ɡø ¯ÄÌ ¬ñ¼É÷ ã÷ò¾¢Â¡÷ ¾¡õ

4.1.45

4.1.46

1019 ²Äõ ¸Áú §¸¡¨¾Â÷ ¾õ ¾¢Èõ ±ýÚõ ¿£íÌõ
º£Äí¦¸¡Î ¦Åõ ÒÄý ¦¾ù×¼ý ¦ÅýÚ ¿£ì¸¢
»¡Äó ¾É¢ §¿Á¢ ¿¼¡ò¾¢ ¿Äõ ¦¸¡û °Æ¢ì
¸¡Äõ ¯Â¢÷¸ðÌ þ¼÷ ¬É ¸ÊóÐ ¸¡òÐ

4.1.47

1020 À¡¾õ Àà ÁýÉÅ÷ ÝúóÐ À½¢óÐ §À¡üÈ
²¾õ À¢½¢Â¡ Ũ¸ þù ¯ÄÌ ¬ñÎ ¦¾¡ñÊý
§À¾õ Òâ¡ «Õû §À÷ «Ãº¡Çô ¦ÀüÚ
¿¡¾ý ¸Æø §ºÅÊ ¿ñ½¢É÷ «ñ½Ä¡§Ã

4.1.48

1021

«¸ø À¡¨È¢ý ¨ÅòÐ ÓÆí ¨¸¨Â «ýÚ §¾öò¾
þ¸Ä¡÷ ¸Ç¢üÚ «ýÀ¨Ã ²ò¾¢ Óոɡáõ
Ó¸¢ø Ýú ¿Úï §º¡¨Ä¢ý ¦Á¡ö ´Ç¢ Á¡¼ Å£¾¢ô
Ò¸æ÷ ÅÕõ «ó¾½÷ ¾õ ¾¢Èõ §À¡üÈø ¯üÈ¡õ

4.1.49

¾¢ÕüÈõÀÄõ
---------------------

4.2 ÓÕ¸ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (1022 -1035)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
1022

1023

1024

1025

¾¡Ð ÝØõ ÌÆø Á¨Ä¡û ¾Ç¢ì¨¸ ÝØõ ¾¢Õ§ÁÉ¢
Á£Ð ÝØõ ÒÉø ¸ü¨È §Å½¢ ¿õÀ÷ Å¢ÕõÒ À¾¢
§º¡¾¢ ÝØõ Á½¢ ¦ÁªÄ¢î §º¡Æ÷ ¦À¡ýÉ¢ ¾¢Õ ¿¡ðÎô
§À¡Ð ÝØõ ¾¼ï§º¡¨Äô ¦À¡ö¨¸ ÝØõ âõ Ò¸æ÷

4.2.1

¿¡Á ãà÷ ÁüȾÛû ¿ø§Ä¡÷ ÁÉõ §À¡ø «Ã× «½¢ó¾
§ºÁ ¿¢Ä× ¾¢Õ ¿£üÈ¢ý º¢Èó¾ ¦Åñ¨Áò ¾¢Õ󦾡Ǣ¡ø
¡Á þÕÙõ ¦ÅÇ¢ ¬ìÌõ þ犫øÄ Å¢¨Ã ÁÄ÷ §Áø
¸¡Á÷ ÁÐ×ñ º¢¨È ÅñÎõ ¸Çí¸õ þýÈ¢ Å¢ÇíÌÁ¡ø

4.2.2

¿ñÏõ þ¨º §¾÷ ÁÐ ¸Ãí¸û ¿¨É ¦Áý º¢¨É¢ý ÁÕí¸¨ÄÂ
Åñ½ ÁÐÃò §¾ý ¦À¡Æ¢Å Å¡º ÁÄ÷ Å¡§Â «øÄ
¾ñ¦½ý §º¡¨Ä ±õ ÁÕíÌõ º¡Õõ Á¼¦Áý º¡Ã¢¨¸Â¢ý
Àñ½¢ý ¸¢ÇÅ¢ Á½¢Å¡Ôõ À¾¢¸î ¦ºØó §¾ý ¦À¡Æ¢ÔÁ¡ø

4.2.3

ÅñÎ À¡¼ô ÒÉø ¾¼òÐ ÁÄ÷óÐ ¸ñ½£÷ «ÕõÒÅÉ
¦¸¡ñ¼ Å¡º Ó¨¸ «Å¢úó¾ ÌÇ¢÷ Àí¸Âí¸§Ç «øÄ

8
«ñ¼÷ ¦ÀÕÁ¡ý ¾¢Õô À¡ðÊý «Ó¾õ ¦ÀÕ¸î ¦ºÅ¢ ÁÎìÌõ
¦¾¡ñ¼÷ Å¾É Àí¸ÂÓõ ÐÇ¢ò¾ ¸ñ½£÷ «ÕõÒÁ¡ø
1026 ¬É ¦ÀÕ¨Á ÅÇﺢÈó¾ «ó¾ñ Ò¸æ÷ «Ð ¾ýÉ¢ø
Á¡É Á¨È§Â¡÷ ÌÄ ÁÃÀ¢ý Åó¾¡÷ Óó¨¾ Ó¾øÅ÷
»¡É ÅÃõÀ¢ý ¾¨Ä ¿¢ýÈ¡÷ ¿¡¸õ Ò¨Ç Å¡÷ §ºÅÊì ¸£ú
°Éõ þýÈ¢ ¿¢¨È «ýÀ¡ø ¯ÕÌ ÁÉò¾¡÷ Óոɡ÷
1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

4.2.4

4.2.5

«¨¼ §Áø «ÄÅý Тø ¯½Ã «Ä÷ ¦ºí ¸ÁÄ ÅÂø ¸Âø¸û
Á¨¼ §Áø ¯¸Ùõ ¾¢ÕôÒ¸æ÷ ÁýÉ¢ Å¡Øó ¾ý¨ÁÂáö
Å¢¨¼ §Áø ÅÕÅ¡÷ìÌ ¬Ç¡É ¦Áöõ¨Á ¾Åò¾¡ø «Å÷ ¸ü¨Èî
º¨¼ §Áø «½¢Âò ¾¢Õô ÀûÇ¢ò ¾¡Áõ ÀÈ¢òÐî º¡òÐÅ¡÷

4.2.6

ÒÄÕõ ¦À¡Ø¾¢ý Óý ±ØóÐ ÒÉ¢¾ ¿£Ã¢ø ãú¸¢ô §À¡ö
ÁÄÕõ ¦ºùÅ¢ò ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý ÓʧÁø Å¡ý ¿£÷ ¬ÚÁ¾¢
¯Ä×õ ÁÕíÌ ÓÕÌ ¯Â¢÷ì¸ ¿¨¸ìÌõ À¾ò¾¢ý ¯¼ý ÀÈ¢ò¾
«Ä¸¢ø ÁÄ÷¸û ¦Åù §ÅÚ ¾¢Õôâõ ܨ¼¸Ç¢ø «¨ÁôÀ¡÷

4.2.7

§¸¡ðÎ ÁÄÕõ ¿¢Ä ÁÄÕõ ¿£÷ ÁÄÕõ ¦¸¡Øí ¦¸¡Ê¢ý
§¾¡ðÎ ÁÄÕõ Á¡ ÁÄÕõ ÍÕ¾¢ ÁÄÕó ¾¢Õš¢ø
¸¡ðÎ ÓÚÅø ¿¢Ä× «ÄÃì ¸É¸ Ũâü Àýɸ ¿¡ñ
âðÎõ ´ÕÅ÷ ¾¢Õ ÓÊ §Áø Ò¨ÉÂÄ¡Ìõ ÁÄ÷ ¦¾Ã¢óÐ

4.2.8

¦¸¡ñÎ ÅóÐ ¾É¢ þ¼ò¾¢ø þÕóÐ §¸¡ìÌõ §¸¡¨Å¸Ùõ
þñ¨¼î ÍÕìÌõ ¾¡Áõ ¯¼ý þ¨½ìÌõ Å¡º Á¡¨Ä¸Ùõ
¾ñÊø ¸ðÎõ ¸ñ½¢¸Ùõ ¾¡Ç¢ø À¢¨½ìÌõ À¢¨½Âø¸Ùõ
Ññ¼¡Ð þ¨ÈìÌõ ¦¾¡¨¼Âø¸Ùõ º¨ÁòРѼíÌ áýÁ¡÷À÷

4.2.9

¬í¸ô À½¢¸û ¬ÉÅüÚìÌ «¨Áò¾ ¸¡Äí¸Ç¢ý «¨ÁòÐò
¾¡í¸¢ì ¦¸¡Î ¦ºýÚ «ýÀ¢¦É¡Îõ º¡ò¾¢ Å¡öó¾ «÷ɸû
À¡í¸¢ø ÒâóÐ ÀâóÐûÇ¡÷ ÀÃÁ÷ À¾¢¸ô ÀüÈ¡É
µí¸¢î º¢Èó¾ «ï¦ºØòÐõ µÅ¡ ¿¡Å¢ý ¯½÷Ţɡ÷

4.2.10

¾ûÙõ ӨȨÁ ´Æ¢ó¾¢¼ þò ¾Ì¾¢ ´ØÌõ Á¨ÈÂÅ÷ ¾¡õ
¦¾ûÙ Á¨È¸û Ó¾Ä¡É »¡Éõ ¦ºõ ¦À¡ý ÅûÇò¾¢ø
«ûÇ¢ «¸¢Äõ ®ýÚ «Ç¢ò¾ «õ¨Á Ó¨ÄôÀ¡ø ¯¼ý ¯ñ¼
À¢û¨Ç¡÷ìÌ ¿ñÀÕõ ¬õ ¦ÀÕ¨Á ¯¨¼Â¡÷ ¬Â¢É¡÷

4.2.11

«ýÉ ÅÊ×õ ²ÉÓÁ¡ö «È¢Å¡÷ þÕÅ÷ «È¢Â¡Áø
ÁýÛõ Ò¸æ÷ ¯¨ÈÅ¡¨Ã Å÷ò¾ Á¡É Å£îÍÃòÐ
¿ýÉ÷ Á¸¢ú ÁÉõ ¦¸¡ûÇ ¿¡Ùõ ⨺ ÅØÅ¡§Á
ÀýÛõ ¦ÀÕ¨Á «ï¦ºØòÐõ À¢ý§È À½¢óÐ ÀÃŢɡ÷

4.2.12

1034

«í¸ñ «ÁÕó ¾¢ÕÓÕ¸÷ «Æ¸¡÷ ҸĢô À¢û¨Ç¡÷
¦À¡íÌ Á½ò¾¢ý Óý ¦ºö¾ ⨺ «¾É¡ø Òì¸ÕÇ¢î
¦ºí¸ñ «¼§ÄÚ ¯¨¼ÂÅ÷ ¾¡ïº¢Èó¾ «ÕÇ¢ý ¦À¡Õû «Ç¢ì¸ò
¾í¸û ¦ÀÕÁ¡ý «Ê ¿£Æø ¾¨Ä¡õ ¿¢¨Ä¨Á º¡÷× ¯üÈ¡÷
4.2.13

1035

«ÃÅõ «½¢ó¾ «¨Ã¡¨Ã «ÕòÐ «Å÷ ¾õ ¸Æø ¿¢Æø ¸£ú
Å¢Ã× Ò¸æ÷ Óոɡ÷ ¦Áö¨Áò ¦¾¡ñÊý ¾¢Èõ §À¡üÈ¢ì

9
¸ÃÅ¢ø «Å÷ À¡ø ÅÕÅ¡¨Ãì ¸Õò¾¢ø ¯Õò¾¢Ãõ ¦¸¡ñÎ
ÀÃ×õ «ýÀ÷ ÀÍÀ¾¢Â¡÷ À½¢ó¾ ¦ÀÕ¨Á À¸÷ ¯ü§Èý

4.2.14

¾¢ÕüÈõÀÄõ
------------------

4.3 ¯Õò¾¢Ã ÀÍÀ¾¢ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (1036 -1045)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
1036 ¿¢Äò¾¢ý µí¸¢Â ¿¢Åó¦¾Øõ ¦ÀÕõ ÒÉø ¿£ò¾õ
ÁÄ÷ò ¾¼õ À¨½ ÅÂø ÒÌ ¦À¡ýÉ¢ ¿ýÉ¡ðÎì
ÌÄò¾¢ý µí¸¢Â ̨È× þÄ¡ ¿¢¨È ÌÊ ÌØÁ¢ò
¾Äò¾¢ý §Áõ ÀÎ ¿Äò¾Ð ¦ÀÕó ¾¢Õò ¾¨Ää÷
1037

Å¡ý «Ç¢ôÀÉ Á¨ÈÂÅ÷ §ÅûŢ¢ý ÅÇ÷ ¾£
§¾ý «Ç¢ôÀÉ ¿ÚÁÄ÷ ¦ºÈ¢ ¦ºØï §º¡¨Ä
¬ý «Ç¢ôÀÉ «õ ͸óÐ ¬ÎÅ¡÷ìÌ «ùç÷
¾¡ý «Ç¢ôÀÉ ¾ÕÁÓõ ¿£¾¢Ôï º¡øÒõ

4.3.1

4.3.2

1038 «í¸ñ Á¡ ¿¸÷ «¾ý þ¨¼ «ÕÁ¨È Å¡ö¨Áò
Ðí¸ §Å¾¢Â÷ ÌÄò¾¢É¢ø §¾¡ýȢ à§Â¡÷
¦ºí¸ñ Á¡ø Å¢¨¼Â¡÷ ¦ºØõ ¦À¡ý Á¨Ä ÅøÄ¢
Àí¸É¡÷ «Ê¨Áò ¾¢Èõ Òâ ÀÍÀ¾¢Â¡÷

4.3.3

1039 ¬Â «ó¾½÷ «ÕÁ¨È ¯Õò¾¢Ãõ ¦¸¡ñÎ
Á¡ÂÉ¡÷ «È¢Â¡ ÁÄ÷î §ºÅÊ ÅØòÐõ
à «ý¦À¡Î ¦¾¡¼÷À¢É¢ø þ¨¼ÂÈ¡î ÍÕ¾¢
§¿Â ¦¿ïº¢É÷ ¬¸¢ «ò ¦¾¡Æ¢ø ¾¨Ä ¿¢ýÈ¡÷

4.3.4

1040

1041

1042

1043

¸¨Ã¢ø ¸õÀ¨Ä Òû ´Ä¢ ¸Èí¸¢¼ ÁÕíÌ
À¢Ãº ¦Áý ÍÕõÒ «¨Èó¾¢¼ì ¸Õ Åáø À¢ÈØõ
¿¢¨Ã ¦¿Îí ¸Âø ¿£Ã¢¨¼ ¦¿ÕôÒ ±Øó¾Ð «¨ÉÂ
Å¢¨Ã ¦¿¸¢úó¾ ¦ºí ¸ÁÄõ ±ý ¦À¡ö¨¸Ôû §ÁÅ¢

4.3.5

¦¾ûÙ ¾ñ ÒÉø ¸Øò¾Ç× ¬Â¢¨¼î ¦ºÈ¢Â
¯ûÙÈô ÒìÌ ¿¢ýÚ ¨¸ ¯îº¢ §Áø ÌÅ¢òÐò
¾ûÙ ¦ÅñʨÃì ¸í¨¸ ¿£÷ ¾ÐõÀ¢Â º¨¼Â¡÷
¦¸¡ûÙõ «ýÀ¢É¢ø ¯Õò¾¢Ãõ ÌÈ¢ô¦À¡Î À¢ýÈ¡÷

4.3.6

«Õ Á¨Èô ÀÂý ¬¸¢Â ¯Õò¾¢Ãõ «¾¨É
ÅÕ Ó¨Èô ¦ÀÕõ À¸Öõ ±øÄ¢Ôõ ÅØÅ¡§Á
¾¢ÕÁÄ÷ô ¦À¡ÕðÎ þÕó¾Åý «¨ÉÂÅ÷ º¢Ä ¿¡û
´Õ¨Á ¯öó¾¢¼ ¯¨Á þ¼õ Á¸¢úó¾Å÷ ¯Åó¾¡÷

4.3.7

¸¡¾ø «ýÀ÷ ¾õ «Õõ ¾Åô ¦ÀÕ¨ÁÔõ ¸Äó¾
§Å¾ Áó¾¢Ã ¿¢Â¾¢Â¢ý Á¢Ì¾¢Ôõ Å¢ÕõÀ¢
¬¾¢ ¿¡Â¸÷ «Á÷óÐ «Õû ¦ºö ÁüÈÅ÷ ¾¡õ
¾£Ð þÄ¡ ¿¢¨Äî º¢ÅÒâ ±ø¨Ä¢ø §º÷ó¾¡÷

4.3.8

10
1044

1045

¿£Îõ «ýÀ¢É¢ø ¯Õò¾¢Ãõ µ¾¢Â ¿¢¨Ä¡ø
¬Î §ºÅÊ «ÕÌÈ «¨½ó¾É÷ «Å÷ìÌô
À¡Î ¦ÀüÈ º£÷ ¯Õò¾¢Ã ÀÍÀ¾¢Â¡Ã¡õ
ÜÎ ¿¡ÁÓõ ¿¢¸úó¾Ð ÌÅÄÂõ §À¡üÈ
«Â¢ø ¦¸¡û ÓìÌÎÁ¢ô À¨¼Â¡÷ ÁÕíÌ «ÕÇ¡ø
À¢ø ¯Õò¾¢Ã ÀÍÀ¾¢Â¡÷ ¾¢Èõ Àú¢
±Â¢ø ¯¨¼ò ¾¢ø¨Ä ±ø¨Ä¢ø ¿¡¨Çô §À¡Å¡Ã¡õ
¦ºÂÖ¨¼ôÒÈò ¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷ ¾¢Èò¾¢¨É ¦Á¡Æ¢Å¡õ

4.3.9

4.3.10

¾¢ÕüÈõÀÄõ
---------------

4.4 ¾¢Õ ¿¡¨Çô §À¡Å÷ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (1046- 1082)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
1046

1047

À¸÷óÐÄÌ º£÷ §À¡üÚõ À¨Æ ÅÇõ À¾¢Â¡Ìõ
¾¢¸úó¾ ÒÉü ¦¸¡ûÇ¢¼õ ¦À¡ý ¦ºØÁ½¢¸û ¾¢¨Ãì ¸Ãò¾¡ø
Ó¸óÐ ¾Ã þÕ ÁÕíÌõ ÓÇâ ÁÄ÷ì ¨¸§ÂüÌõ
«¸ø À¨½ ¿£÷ ¿ýÉ¡ðÎ §Áü¸¡¿¡ðÎ ¬¾ë÷

4.4.1

¿£üÈÄ÷ §À÷ ´Ç¢ ¦¿ÕíÌõ «ôÀ¾¢Â¢ý ¿¢¨È ¸ÕõÀ¢ý
º¡üÚ «¨ÄÅý Ì¨Ä ÅÂÄ¢ø ¾¸ðÎ Åáø ±Æô À¸ð§¼÷
¬üÈÄÅý ¦¸¡Øì ¸¢Æ¢ò¾ º¡ø ÅÆ¢ §À¡ö «¨ºóÐ ²È¢î
§ºüÈÄÅý ¸Õ ¯Â¢÷ì¸ ÓÕÌ¢÷ìÌõ ¦ºØí ¸ÁÄõ

4.4.2

1048 ¿¨É ÁÕ×ï º¢¨É ¦À¡ÐÇ¢ ¿Ú Å¢¨Ã Ýú ¦ºÈ¢ ¾Ç¢Ã¢ø
¾¢É¸Ã Áñ¼Äõ ÅÕÎï ¦ºØó ¾ÕÅ¢ý ÌÄõ ¦ÀÕ¸¢ì
¸ÉÁÕÅ¢ «¨ºóÐ «¨ÄÂì ¸Ç¢ ÅñÎ Ò¨¼ ÝÆô
ÒÉø Á¨Æ§Â¡ ÁÐÁ¨Æ§Â¡ ¦À¡Æ¢× ´Æ¢Â¡ â狀¡¨Ä
1049

À¡¨Ç Ţâ Á½í ¸ÁØõ ¨Àí¸¡ö Åý ̨Äò¦¾í¸¢ý
¾¡Ç¾¢Ã Á¢¨º ÓðÊò ¾¼õ ¸¢¼í¸¢ý ±ÆôÀ¡öó¾
Å¡¨Ç Ò¨¾Âî ¦º¡Ã¢ó¾ ÀÆÁ¢¾ôÀ Åñ ÀÄÅ¢ý
¿£ÇÓ¾¢÷ ¸É¢ ¸¢Æ¢ §¾ý ¿£ò¾ò¾¢ø ±ØóиÙõ

1050 ÅÂø ÅÇÓõ ¦ºÂø ÀÎ ¨Àó м¨Å¢¨¼ ÅÕÅÇÓõ
Å¢ÂÄ¢¼õ ±í¸Ïõ ¿¢¨È Á¢ì¸ ¦ÀÕõ ¾¢ÕŢɡõ
ÒÂĨ¼Ôõ Á¡¼í¸û ¦À¡Ä¢× ±ö¾ ÁÄ¢Ô¨¼ò¾¡ö
«ÂÄ¢¨¼ §ÅÚ «Ê ¦¿Õí¸ì ÌÊ ¦¿Õí¸¢ ¯ÇÐ «ùç÷
1051

1052

ÁüÈùç÷ ÒÈõ À¨½Â¢ý ÅÂø ÁÕíÌ ¦ÀÕõ ̨Ä¢ø
ÍüÈõ Å¢ÕõÀ¢Â ¸¢Æ¨Áò ¦¾¡Æ¢ø ¯ÆÅ÷ ¸¢¨Ç ÐÅýÈ¢ô
ÀüȢ ¨Àí ¦¸¡Êî ͨà §Áø À¼÷ó¾ ÀÆõ ܨÃÔ¨¼ô
ÒüÌÃõ¨Àî º¢üÈ¢ø ÀÄ ¿¢¨ÈóÐ ¯Ç§¾¡÷ Ò¨ÄôÀ¡Ê
ÜÕ¸¢÷ ¦ÁøÄÊ «Ä¸¢ý ÌÚõ À¡÷ôÒì ÌØî ÍÆÖõ
Å¡÷ À¢ø ÓýȢĢø ¿¢ýÈ ÅûÙ¸¢÷ ¿¡ö ÐûÙ ÀÈú

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

11

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

¸¡÷ þÕõÀ¢ý ºÃ¢ ¦ºÈ¢¨¸ì ¸Õõ º¢È¡÷ ¸Å÷óÐ µ¼
¬÷ º¢Ú ¦Áý ̨ÃôÀ¼ìÌõ «¨ÃìÌ «¨ºò¾ þÕôÒ Á½¢

4.4.7

Åý º¢Ú §¾¡øÁ¢¨º ¯Æò¾¢ Á¸× ¯ÈìÌõ ¿¢Æø ÁÕÐõ
¾ý º¢¨É ¦Áý ¦À¨¼¦Â¡ÎíÌó ¾¼íÌÆ¢º¢ô Ò¨¾ ¿£Æø
¦Áý º¢¨É Åﺢ¸Ùõ Å¢º¢ô À¨È àí¸¢É Á¡×õ
Òý鬀 ¿¡öô ÒÉ¢üÚ Ó¨Æô Ò¨¼òÐ ±íÌõ ¯¨¼òÐ ±íÌõ

4.4.8

¦ºÈ¢ÅÄ¢ò ¾¢ñ ¸¨¼»÷ Å¢¨Éî ¦ºÂøÒâ¨Å ¸¨È ¡Áì
ÌÈ¢ «Çì¸ ¯¨ÇìÌõ ¦ºí ÌÎÁ¢ Å¡Ã½î §ºì¨¸
¦ÅÈ¢ ÁÄ÷ò ¾ñ º¢¨Éì ¸¡ïº¢ Ţâ ¿£Æø ÁÕíÌ ±øÄ¡õ
¦¿È¢ ÌÆø Òý Ò¨Ä Á¸Ç¢÷ ¦¿ü ÌÚ À¡ðÎ ´Ä¢ ÀÃìÌõ

4.4.9

ÒûÙõ ¾ñ ÒÉø ¸Ä¢ìÌõ ¦À¡ö¨¸Ô¨¼ô Ò¨¼ ±íÌõ
¾ûÙõ ¾¡û ¿¨¼ «¨ºÂò ¾¨Ç «Å¢ú âíÌÅ¨Ç ÁÐ
Å¢ûÙõ ¨Àí ÌÆø ¸¾¢÷ ¦¿ø Á¢¨Ä Òý Ò¨ÄÂ÷¸û
¸ûÙñÎ ¸Ç¢ àí¸ì ¸ÈíÌ À¨ÈÔõ ¸Ä¢ìÌõ

4.4.10

þôÀÊòÐ ¬¸¢Â ¸¨¼»÷ þÕôÀ¢ý ŨÃôÀ¢É¢ý Å¡úÅ¡÷
¦ÁöôÀÃ¢× º¢Åý ¸Æü§¸ Å¢¨Çò¾ ¯½÷¦Å¡Îõ Åó¾¡÷
«ôÀ¾¢Â¢ø °÷ ҨĨÁ ¬ýÈ ¦¾¡Æ¢ø ¾¡Âò¾¡÷
´ôÀ¢ÄÅ÷ ¿ó¾É¡÷ ±É ´ÕÅ÷ ¯Ç÷ ¬É¡÷

4.4.11

À¢ÈóÐ ¯½÷× ¦¾¡¼í¸¢Â À¢ý À¢¨Èì ¸ñ½¢ô ¦ÀÕ󾨸À¡ø
º¢Èó¾ ¦ÀÕõ ¸¡¾Ä¢É¡ø ¦ºõ¨Á Òâ º¢ó¨¾Âáö
ÁÈóÐõ «Âø ¿¢¨É× þýÈ¢ ÅÕ À¢ÈôÀ¢ý ÅÆ¢ Åó¾
«Èõ Òâ ¦¸¡û¨¸Âá§Â «Êò¦¾¡ñÊý ¦¿È¢ ¿¢ýÈ¡÷

4.4.12

°Ã¢ø Å¢Îõ À¨Èò Ш¼¨Å ¯½×â¨Á¡즸¡ñÎ
º¡÷À¢ø ÅÕõ ¦¾¡Æ¢ø ¦ºöÅ¡÷ ¾¨Ä ¿¢ýÈ¡÷ ¦¾¡ñÊÉ¡ø
Üâ¨Ä Óì ÌÎÁ¢ô À¨¼ «ñ½ø §¸¡Â¢ø ¦¾¡Úõ
§À⨸ Ó¾Ä¡Â Ó¸ì ¸ÕÅ¢ À¢ÈÅ¢ÛìÌõ

4.4.13

§À¡÷¨Åò §¾¡ø Å¢º¢ Å¡÷ ±ýÚ þ¨ÉÂÉ×õ Ò¸Öõ þ¨º
§¿÷ ¨Åò¾ Å£¨½ìÌõ ¡ØìÌõ ¿¢¨Ä Ũ¸Â¢ø
§º÷×üÈ ¾ó¾¢Ã¢Ôõ §¾Å÷ À¢Ã¡ý «÷îº¨É ¸ðÌ
¬÷Åò¾¢ý ¯¼ý §¸¡§Ã¡º¨ÉÔõ þ¨Å «Ç¢òÐ ¯ûÇ¡÷

4.4.14

1060 þù Ũ¸Â¢ø ¾ó¦¾¡Æ¢Ä¢ý þÂýÈ ¦ÅÄ¡õ ±ùÅ¢¼òÐõ
¦ºöÅÉ×õ §¸¡Â¢ø¸Ç¢ø ¾¢Õ š¢ø ÒÈõ ¿¢ýÚ
¦Áö Å¢Ã× §ÀÃýÒ Á¢Ì¾¢Â¢É¡ø ¬Î¾Öõ
«ùÅ¢ÂøÀ¢ø À¡Î¾ÖÁ¡ö ¿¢¸úÅ¡÷ «ó¿¡Ç¢ø
1061

1062

¾¢Õô ÒýÜ÷î º¢Å§Ä¡¸ý §ºÅʸû Á¢¸ ¿¢¨ÉóÐ
Å¢ÕôÀ¢§É¡Îõ ¾õ À½¢¸û §ÅñÎÅÉ ¦ºöžü§¸
«Õò¾¢Â¢É¡ø ´ÕôÀðÎ «íÌ ¬¾ë÷ ¾É¢ø ¿¢ýÚõ
ÅÕò¾ÓÚí ¸¡¾Ä¢É¡ø ÅóÐ «ùç÷ ÁÕí¸¨½ó¾¡÷
º£÷ ²Úõ þ¨º À¡Êò ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ ¾¢Õ š¢ø
§¿§Ã ÌõÀ¢¼ §ÅñÎõ ±É ¿¢¨Éó¾¡÷ìÌ «Ð §¿÷Å¡÷

4.4.15

4.4.16

12

1063

1064

1065

1066

¸¡÷ ²Úõ ±Â¢ø Òý Ü÷ì ¸ñϾġ÷ ¾¢Õ ÓýÒ
§À¡§Ãü¨È Å¢Äí¸ «Õû ÒâóÐ «ÕÇ¢ô ÒÄôÀÎò¾¡÷

4.4.17

º¢Å§Ä¡¸õ ¯¨¼ÂÅ÷ ¾õ ¾¢Õ š¢ø ÓýÉ¢ýÚ
ÀÅ §Ä¡¸õ ¸¼ôÀÅ÷ ¾õ À½¢Å¢ðÎô À½¢óÐ ±ØóÐ
ÍŧġÎÅ¡÷ «¨ÄÂô §À¡Å¡÷ À¢ý ¦À¡Õ ÝÆø
«Å§Ä¡Îõ «Îò¾Ð ¸ñÎ ¬¾Ã¢òÐì ÌÇõ ¦¾¡ð¼¡÷

4.4.18

żõ ¦¸¡ñ¼ ¦À¡ý þ¾Æ¢ Á½¢ ÓÊ¡÷ ¾¢Õ «ÕÇ¡ø
¾¼õ ¦¸¡ñ¼ ÌÇòÐ «Ç× º¨ÁòÐ «¾üÀ¢ý ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý
þ¼õ ¦¸¡ñ¼ §¸¡Â¢ø ÒÈõ ÅÄõ ¦¸¡ñÎ À½¢óÐ ±ØóÐ
¿¼õ ¦¸¡ñΠި¼ ¦¸¡ñÎ ¾õ À¾¢Â¢ø ¿ñ½¢É¡÷

4.4.19

þò ¾ý¨Á ®º÷ Á¸¢ú À¾¢ ÀÄ×õ ¦ºýÚ þ¨Èﺢ
¦Áöò ¾¢Õò ¦¾¡ñÎ ¦ºöРŢÃ×Å¡÷ Á¢ìÌ ±Øó¾
º¢ò¾¦Á¡Îó ¾¢Õò ¾¢ø¨Äò ¾¢Õ ÁýÚ ¦ºýÚ þ¨Èïº
¯öò¾ ¦ÀÕí ¸¡¾ø ¯½÷× ´Æ¢Â¡Ð ÅóÐ ¯¾¢ôÀ

4.4.20

«ýÚ þÃ× ¸ñ Тġ÷ ÒÄ÷óÐ «¾üÀ¢ý «íÌ ±ö¾
´ýȢ¨½ ¾Õ ¾ý¨Á ¯Ú ÌÄò§¾¡Î þ¨º× þø¨Ä
±ýÚ þÐ×õ ±õ¦ÀÕÁ¡ý ²Åø ±Éô §À¡ìÌ ´Æ¢Å¡÷
¿ýÚ¦ÁØí ¸¡¾ø Á¢¸ ¿¡¨Çô §À¡§Åý ±ýÀ¡÷

4.4.21

1067 . ¿¡¨Çô §À¡§Åý ±ýÚ ¿¡û¸û ¦ºÄò ¾Ã¢Â¡Ð
â¨Çô âÅ¡õ À¢ÈÅ¢ô À¢½¢ôÒ ´Æ¢Âô §À¡Å¡Ã¡ö
À¡¨Çô âí¸ÓÌÎò¾ ÀÆõ À¾¢Â¢ý ¿¢ýÚõ §À¡ö
Å¡¨Çô §À¡òÐ ±Øõ ÀÆÉï Ýú ¾¢ø¨Ä ÁÕí¸¨½Å¡÷
1068

¦ºø¸¢ýÈ §À¡úÐ «ó¾ò ¾¢Õ ±ø¨Ä À½¢óÐ ±ØóÐ
ÀøÌõ ¦ºó¾£ ÅÇ÷ò¾ À¢ø §ÅûÅ¢ ±Øõ Ò¨¸Ôõ
ÁøÌ ¦ÀÕõ þ¨¼§Â¡Ðõ Á¼í¸û ¦¿Õí¸¢É×õ ¸ñÎ
«øÌõ ¾õ ÌÄõ ¿¢¨Éó§¾ «ïº¢ «¨½ó¾¢Ä÷ ¿¢ýÈ¡÷

1069 ¿¢ýÈÅ÷ «íÌ ±ö¾üÌ «Ã¢Â ¦ÀÕ¨Á¢¨É ¿¢¨ÉôÀ¡÷ Óý
¦ºýÚ þ¨ÅÔõ ¸¼óÐ °÷ Ýú ±Â¢ø ¾¢Õš¢¨Äô Ò측÷
ÌýÚ «¨É Á¡Ç¢¨¸¸û ¦¾¡Úõ ÌÄ×õ §Å¾¢¨¸¸û
´ýȢ ãš¢Ãõ «íÌ ¯Ç ±ýÀ¡÷ ¬Ì¸û
1070

1071

1072

4.4.22

4.4.23

4.4.24

þôÀ⺡ö þÕì¸ ±ÉìÌ ±ö¾ø «Ã¢Ð ±ýÚ «ïº¢
«ôÀ¾¢Â¢ý Á¾¢ø ÒÈò¾¢ý ¬Ã¡¾ ¦ÀÕí ¸¡¾ø
´ôÀ «Ã¢¾¡ö ÅÇ÷óÐ µí¸ ¯û ¯Õ¸¢ì ¨¸ ¦¾¡Ø§¾
¦ºôÀ «Ã¢Â ¾¢Õ ±ø¨Ä ÅÄí ¦¸¡ñÎ ¦ºø¸¢ýÈ¡÷

4.4.25

þù Åñ½õ þÃ× À¸ø ÅÄõ ¦ºöÐ «íÌ ±öÐ «Ã¢Â
«ù Åñ½õ ¿¢¨ÉóÐ «Æ¢ó¾ «Êò ¦¾¡ñ¼÷ «Â÷× ±ö¾¢
¨Á Åñ½òÐ ¾¢Õ Á¢¼üÈ¡÷ ÁýÈ¢ø ¿¼õ ÌõÀ¢ÎÅÐ
±ù Åñ½õ ±É ¿¢¨Éó§¾ ²ºÈÅ¢¦ÉÎó ТøÅ¡÷

4.4.26

þýÉø ¾Õõ þÆ¢ À¢ÈÅ¢ þÐ ¾¨¼ ±ý§È ТøÅ¡÷
«ó ¿¢¨Ä¨Á «õÀÄòÐû ¬ÎÅ¡÷ «È¢óÐ «ÕÇ¢

13

1073

1074

1075

ÁýÛ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ «Å÷ ÅÕò¾õ ±øÄ¡õ ¾£÷ôÀ¾üÌ
Óý «¨½óÐ ¸ÉÅ¢ý ¸ñ ÓÚŧġÎõ «Õû ¦ºöÅ¡÷

4.4.27

þô À¢ÈÅ¢ §À¡ö ¿£í¸ ±Ã¢Â¢É¢¨¼ ¿£ ãú¸¢
ÓôÒâ áø Á¡÷À÷ ¯¼ý Óý «¨½Å¡ö ±ýÉ ¦Á¡Æ¢óÐ
«ô À⧺ ¾¢ø¨Ä Å¡ö «ó¾½÷ìÌõ ±Ã¢ «¨Áì¸
¦Áöô ¦À¡Õû ¬É¡÷ «ÕÇ¢ «õÀÄò§¾ §ÁŢɡ÷

4.4.28

¾õ ¦ÀÕÁ¡ý À½¢ §¸ð¼ ¾Å Á¨È§Â¡÷ ±øÄ¡Õõ
«õÀÄÅ÷ ¾¢Õš¢ý ÓýÒ «îºÓ¼ý ®ñÊ
±õ¦ÀÕÁ¡ý «Õû ¦ºö¾ À½¢ ¦ºö§Å¡õ ±ýÚ ²ò¾¢ò
¾õ ÀÃ¢× ¦ÀÕ¸ ÅÕõ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ À¡ø º¡÷ó¾¡÷

4.4.29

³Â§Ã «õÀÄÅ÷ «ÕÇ¡ø þô ¦À¡ØÐ «¨½ó§¾¡õ
¦Åö «Æø «¨ÁòÐ ¯ÁìÌò ¾Ã §ÅñÊ ±É Å¢ÇõÀ
¨¿Ôõ ÁÉò ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ ¿¡ý ¯öó§¾ý ±Éò ¦¾¡Ø¾¡÷
¦¾öÅ Á¨È ÓÉ¢Å÷¸Ùõ ¾£ «¨Áò¾ ÀÊ ¦Á¡Æ¢ó¾¡÷

4.4.30

1076 Á¨ÈÂÅ÷¸û ¦Á¡Æ¢óÐ «¾ý À¢ý ¦¾ý ¾¢¨ºÂ¢ý Á¾¢ø ÒÈòÐô
À¢¨È ¯Ã¢ïÍõ ¾¢Õš¢ø ÓýÀ¡¸ À¢ï»¸÷ ¾õ
¿¢¨È «ÕÇ¡ø Á¨ÈÂÅ÷¸û ¦¿ÕôÒ «¨Áò¾ ÌÆ¢ ±ö¾¢
þ¨ÈÂÅ÷ ¾¡û ÁÉõ ¦¸¡ñ§¼ ±Ã¢ ÝÆ ÅÄõ ¦¸¡ñ¼¡÷
1077

¨¸ ¦¾¡ØÐ ¿¼Á¡Îí ¸ÆÖýÉ¢ «Æø Ò측÷
±ö¾¢Â «ô ¦À¡Ø¾¢ý ¸ñ ±Ã¢Â¢ý ¸ñ þõÁ¡Âô
¦À¡ö ¾¨¸Ôõ ¯Õ¦Å¡Æ¢òÐô Òñ½¢Â Á¡ ÓÉ¢ ÅÊÅ¡ö
¦Áö ¾¢¸ú ¦Åñßø Å¢Çí¸ §Å½¢ ÓÊ ¦¸¡ñÎ ±Øó¾¡÷

1078 ¦ºó¾£ §Áø ±Øõ ¦À¡ØÐ ¦ºõÁÄ÷ §Áø ÅóÐ ±Øó¾
«ó¾½ý §À¡ø §¾¡ýȢɡ÷ «ó¾ÃòÐ ÐóÐÀ¢ ¿¡¾õ
ÅóÐ ±Øó¾Ð þÕ Å¢ÍõÀ¢ø Å¡ÉÅ÷¸û Á¸¢úóÐ ¬÷òÐô
¨Àóн÷ Áó¾¡Ãò¾¢ý ÀÉ¢ ÁÄ÷Á¡Ã¢¸û ¦À¡Æ¢ó¾¡÷
1079

4.4.31

4.4.32

4.4.33

¾¢Õר¼Â ¾¢ø¨ÄÅ¡ú «ó¾½÷¸û ¨¸ ¦¾¡Ø¾¡÷
ÀÃÅâ ¦¾¡ñ¼÷¸Ùõ À½¢óÐ ÁÉõ ¸Ç¢ô À¢ýÈ¡÷
«ÕÁ¨È Ýú ¾¢Õ ÁýÈ¢ø ¬Î¸¢ýÈ ¸Æø Ží¸
ÅÕ¸¢ýÈ¡÷ ¾¢Õ ¿¡¨Çô §À¡Å¡Ã¡õ Á¨È ÓÉ¢Å÷

4.4.34

1080 ¾¢ø¨Ä Å¡ú «ó¾½Õõ ¯¼ý ¦ºøÄî ¦ºýÚ ±ö¾¢
´ø¨Ä Á¡ý ÁÈ¢ì ¸Ãò¾¡÷ §¸¡ÒÃò¨¾ò ¦¾¡ØÐ þ¨Èﺢ
´ø¨Ä §À¡ö ¯ðÒÌó¾¡÷ ¯ÄÌ ¯ö ¿¼õ ¬Îõ
±ø¨Ä¢¨Éò ¾¨ÄôÀð¼¡÷ ¡Å÷ ¸Ùõ ¸ñÊÄáø

4.4.35

1081

1082

«ó¾½÷¸û «¾¢ºÂò¾¡÷ «ÕÓÉ¢Å÷ о¢ ¦ºö¾¡÷
Åó¾¨½ó¾ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ ¾õ¨Á Å¢¨É Á¡Í «ÚòÐ
Íó¾Ãò ¾¡Á¨Ã Ò¨ÃÔõ Ш½ «Ê¸û ¦¾¡ØÐ þÕì¸
«ó¾õ þÄ¡ ¬Éó¾ô ¦ÀÕõ Üò¾÷ «Õû Òâó¾¡÷
Á¡Í ¯¼õÒ Å¢¼ò ¾£Â¢ý ÁïºÉõ ¦ºöÐ «ÕÇ¢ ±ØóÐ
¬º¢ø Á¨È Óɢ¡¸¢ «õÀÄÅ÷ ¾¡û «¨¼ó¾¡÷

4.4.36

14
§¾Í¨¼Â ¸Æø Å¡úò¾¢ò ¾¢Õì ÌÈ¢ôÒò ¦¾¡ñ¼Å¢¨Çô
À¡ºõ ¯È ÓÂýÈÅ÷¾õ ¾¢Õò ¦¾¡ñÊý ÀÃ¢Í ¯¨ÃôÀ¡õ

4.4.37

¾¢ÕüÈõÀÄõ
---------------

4.5 ¾¢Õì ÌÈ¢ôÒò ¦¾¡ñ¼ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (1083 - 1210 )
¾¢ÕüÈõÀÄõ
1083

²ÔÁ¡Ú Àø ¯Â¢÷¸ÙìÌ ±ø¨Ä¢ø ¸Õ¨½ò
¾¡ö ¬É¡û ¾É¢ ¬Â¢É ¾¨ÄŨÃò ¾ØÅ
¬Ô ¿¡ýÁ¨È §À¡üÈ ¿¢ýÚ «Õõ ¾Åõ ÒâÂò
à Á¡¾Åõ ¦ºö¾Ð ¦¾¡ñ¨¼ ¿ø ¿¡Î

1084. ¿ý¨Á ¿£Ê ¿Î¿¢¨Ä ´Øì¸òÐ ¿Âó¾
¾ý¨Á §ÁŢ ¾¨Ä¨Á º¡ø ¦ÀÕíÌÊ ¾¨ÆôÀ
Åý¨Á µíÌ ±Â¢ø ÅÇõ À¾¢ À¢ýÈÐ ÅÃõÀ¢ý
¦¾¡ý¨Á §Áý¨Á¢ø ¿¢¸ú ¦ÀÕõ ¦¾¡ñ¨¼ ¿ø ¿¡Î
1085.

¿üÈ¢ÈõÒâ À¨ÆÂë÷î º¢Úò¦¾¡ñ¼÷ ¿¨Å ÅóÐ
¯üÈ §À¡Ð ¾õ ¯Â¢¨ÃÔõ Ž¢¸ÛìÌ ´Õ ¸¡ø
¦º¡üÈ ¦Áöõ¨ÁÔõ à츢 «î ¦º¡ø¨Ä§Â ¸¡ì¸ô
¦ÀüÈ §Áý¨Á¢ø ¿¢¸úó¾Ð ¦ÀÕõ ¦¾¡ñ¨¼ ¿¡Î

4.5.1

4.5.2

4.5.3

1086. ¬¨½Â¡õ ±É ¿£Ú ¸ñÎ «ÊÃý ±ýÛõ
§ºñ ¯Ä¡× º£÷î §ºÃÉ¡÷ ¾¢ÕÁ¨Ä ¿¡ðÎ
Å¡ñ ¿¢Ä¡× âñ ÅÂÅ÷¸û ¨ÁòÐÉì §¸ñ¨Á
§À½ ¿£Ê ӨÈÂÐ ¦ÀÕõ ¦¾¡ñ¨¼ ¿¡Î

4.5.4

1087. ¸¨È Å¢Çí¸¢Â ¸ñ¼÷ À¡ü ¸¡¾ø ¦ºö ӨȨÁ
¿¢¨È Òâ󾢼 §¿÷ þ¨Æ «Èõ ÒÃ¢ó¾ «¾É¡ø
À¢¨È ¯Ã¢ïÍ ±Â¢ø À¾¢Â¢ø ¦ÀÕõ ¦¾¡ñ¨¼ ¿¡ðÎ
ӨȨÁ¡õ ±É ¯Ä¸¢É¢ø Á¢Ì ¦Á¡Æ¢ ¯¨¼ò¾¡ø

4.5.5

1088.

1089.

1090.

¾¡Å¢ø ¦ºõÁ½¢ «ÕÅ¢Â¡Ú þÆ¢ÅÉ º¡Ãø
âÅ¢ø ÅñÎ þÉõ ÒÐ ¿È× «ÕóÐÅ ÒÈÅõ
Å¡Å¢ ¿£û ¸Âø ÅÃõÒ þÈ ¯¨¸ôÀÉ ÁÕ¾õ
¿£Å¢ ¿¢ò¾¢Äõ ÀÃò¾¢Â÷ ¯½ìÌÅ ¦¿ö¾ø

4.5.6

ÌÈÅ÷ Àø Á½¢ «Ã¢òÐ þ¨¾ Å¢¨¾ôÀÉ ÌȢﺢ
¸È¨Å ¬ý ¿¢¨Ã Á¡ý ¯¼ý À¢øÅÉ ¸¡Éõ
ÀȨŠ¾¡Á¨Ã þÕóÐ þÈ ÅÕóÐÅ ÀÆÉõ
ÍÈÅ Óû ÁÕôÒ «½íÌ «Â÷ÅÉ ¸Æ¢î ÝÆø

4.5.7

¦¸¡ñ¼ø Å¡Éò¾¢ý Á½¢ ¦º¡Ã¢ÅÉ ÌÄ Å¨ÃôÀ¡ø
¾ñÎ ¯½÷ì ¦¸¡ý¨È ¦À¡ý ¦º¡Ã¢ ¾Ç ÅÂüÀ¡ø
Åñ¼ø Óò¾ ¿£÷ ÁñÎ ¸¡ø ¦º¡Ã¢ÅÉ ÅÂüÀ¡ø
¸ñ¼ø Óý ШÈì ¸Ã¢ ¦º¡Ã¢ ÅɸÄí ¸¼üÀ¡ø

4.5.8

15
1091.

§¾ý ¿¢¨Èó¾ ¦ºó¾¢¨É þÊ ¾Õ Á¨Äî º£ê÷
À¡ø ¿¢¨Èó¾ Òø À¾ò¾É Óø¨Ä ¿£û À¡Ê
à ¦¿ø «ýÉõ ¦¿ö ¸ýÉÄ¢ý ¸É¢Â ¾ñ ШÈä÷
Á£ý ¿¢¨Èó¾ §À÷ ¯½Å¢É §Å¨Ä ¨ÅôÒ þ¼í¸û

4.5.9

1092. ÌÆø ¦ºö ÅñÎ þÉõ ÌȢﺢ ¡ú ÓÃøÅÉ ÌȢﺢ
ÓÆ× ¸¡÷ ¦¸¡Ç Óø¨Ä¸û Ó¨¸ôÀÉ Óø¨Ä
ÁÆ¨Ä ¦Áý ¸¢Ç¢ ÁÕ¾Á÷ §ºì¨¸Â ÁÕ¾õ
¿¢Æø ¦ºö ¨¸¨¾ Ýú ¦¿ö¾Äí ¸Æ¢ÂÉ ¦¿ö¾ø

4.5.10

1093. ÁøÌõ «ô¦ÀÕ ¿¢Äí¸Ç¢ø Ũà ҽ÷ ÌȢﺢ
±ø¨Ä ±í¸Ïõ þÈ×Ç÷ ²Éø Óý Å¢¨ÇìÌõ
Àø ¦ÀÕõ ÒÉõ À¢øÅÉ À¼÷ º¢¨Èò §¾¡¨¸
¦º¡øÖõ «ôÒÉí ¸¡ôÀ×õ Íâ ÌÆø §¾¡¨¸

4.5.11

1094. «í¸ñ Å¡ýÁ¢¨º «Ãõ¨ÀÂ÷ ¸Õõ ÌÆø ÍÕõÒ
¦À¡íÌ âñÓ¨Äì ¦¸¡ÊÂ÷ ÌÆø ãú¸¢ô §À¡¸¡î
¦ºõ ¸ñ Á¡ø Å¢¨¼Â¡÷ ¾¢Õ측Çò¾¢ ±ýÛõ
ÁíÌø Ýú Ũà ¿¢ÄŢ šúŢɡø ÁøÌõ

4.5.12

1095.

§ÀÚ §ÅÚÝú þ¨ÁÂÅ÷ «Ãõ¨ÀÂ÷ À¢ÈóÐ
Á¡È¢ø §Å¼Õõ Á¡¾Õõ ¬¸§Å ŽíÌõ
¬ÚÝú º¨¼ «ñ½Ä¡÷ ¾¢Õ Å¢¨¼î ÍÃÓõ
ÜÚ §Áý¨Á¢ý Á¢ì¸ ¾õ ¿¡ðÎ Åñ ÌȢﺢ

4.5.13

1096 «õ¦À¡ý Å¡÷ ÌÆø ¦¸¡ÊÂ÷ ¯¼ý «Ã Á¸Ç¢÷
ÅõÒÄ¡ ÁÄ÷î ꬃ ÀÊóÐ ¬Î ¿£û ŨÃôÀ¢ý
¯õÀ÷ ¿¡Â¸÷ ¾¢Õì ¸Øì ÌýÈÓõ ¯¨¼ò¾¡ø
¦¸¡õÀ÷ ÅñÎ Ýú ÌȢﺢ ¦ºö ¾ÅíÌ¨È ¯Ç§¾¡?

4.5.14

1097.

§¸¡Ä Óø¨ÄÔõ ÌȢﺢÔõ «Îò¾ º¢øÄ¢¼í¸û
¿£Ä Å¡û À¨¼ ¿£Ä §¸¡ð¼í¸Ùõ ¿¢ÃóÐ
¸¡Ä §ÅɢĢø ¸Îõ À¸ø ¦À¡Ø¾¢¨Éô ÀüÈ¢ô
À¡¨ÄÔõ ¦º¡Äø ¬ÅÉ ¯Ç ÀÃø ÓÃõÒ

4.5.15

¦º¡øÖõ ±ø¨Ä¢ý ÒÈò¾É н÷î ÍÕõÒ «¨ÄìÌõ
Àø ¦ÀÕõ ÒÉø ¸¡É¢Â¡È¢¨¼ þ¨¼ ÀÃóÐ
¦¸¡ø¨Ä ¦Áø þ½÷ì ÌÕó¾¢ý §Áü À¼÷ó¾ âõÀó¾÷
Óø¨Ä ¦Áý Ò¾ø ÓÂø ¯¨¸òÐ ¾¼íÌ ¿£û Óø¨Ä

4.5.16

À¢Ç× ¦¸¡ñ¼ ¾ñ Á¾¢ Ѿø §À¨¾Â÷ ±Â¢ü¨Èì
¸Ç× ¦¸¡ñ¼Ð «Ç× ±Éì ¸ÇÅÄ÷ àüÚõ
«Ç× ¸ñ¼Å÷ ÌÆø ¿¢Èõ ¸É¢Ôõ «ì ¸Ç¨Åò
¾Ç× ¸ñÎ ±¾¢÷ º¢Ã¢ôÀÉ ¾ÁìÌõ ¯ñÎ ±ýÚ

4.5.17

1100. Áí¨¸Â÷ìÌ Å¡û ŢƢ¢¨½ §¾¡üÈ Á¡ý ÌÄí¸û
±íÌõ ÁüÈÅ÷ þ¨¼ìÌ þ¨¼ ÁÄ÷ì ¦¸¡Ê ±íÌõ
«í¸ñ Óø¨Ä¢ý ¦¾öÅõ ±ýÚ «Õó ¾Á¢ú ¯¨ÃìÌõ
¦ºí¸ñ Á¡ø ¦¾¡Øõ º¢Åý Á¸¢ú ¾¢Õ Óø¨Ä š¢ø

4.5.18

1098.

1099.

16
1101.

¿£Ú §º÷ ¾¢Õ §ÁÉ¢Â÷ ¿¢Ä¡ò ¾¢¸ú ÓʧÁø
Á¡È¢ø ¸í¨¸ ¾¡ý «Å÷ìÌ ÁïºÉó¾Ã «¨½ó§¾
°Ú ¿£÷ ¾Õõ ´Ç¢ ÁÄ÷ì ¸Ä¢¨¸ Á¡ ¿¸¨Ã
§ÅÚ ¾ý ¦ÀÕ ¨ÅôÒ ±É Å¢ÇíÌ Á¡Óø¨Ä

1102. Å¡º ¦Áý ÁÄ÷ Áø¸¢Â Óø¨Ä Ýú ÁÕ¾õ
Å£Í ¦¾ñʨà ¿¾¢ ÀÄ Á¢ìÌ ¯Â÷óÐ µÊ
À¡º¨¼ò ¾¼ó ¾¡Á¨Ãô ÀÆÉí¸û ÁÕíÌõ
âºø Åý ¸¨Ãì ÌÇí¸Ùõ ²Ã¢Ôõ ÒÌÅ
1103.

4.5.19

4.5.20

Ðí¸ Á¡¾Åý ÍÃÀ¢Â¢ý ¾¢Õ ¦º¡Ã¢ À¡ø
¦À¡íÌõ ¾£÷ò¾Á¡ö ¿ó¾¢ Á¡ø Ũà Á¢¨ºô §À¡ó§¾
«í¸ñ ¿¢ò¾¢Äõ ºó¾Éõ «¸¢¦Ä¡Î Á½¢¸û
Àí¸Âò ¾¼õ ¿¢¨ÈôÀ ÅóÐ þÆ¢ÅÐ À¡Ä¢

4.5.21

1104. À¢û¨Ç ¨¾ÅÃô ¦ÀÕÌÀ¡ø ¦º¡Ã¢Ó¨Äò ¾¡ö §À¡ø
ÁûÇ÷ §ÅɢĢý Á½ø ¾¢¼÷ À¢¨ºóÐ ¨¸ ÅÕ¼
¦ÅûÇ ¿£÷ þÕ ÁÕíÌ ¸¡ø ÅÆ¢ Á¢¾óÐ ²È¢ô
ÀûÇ ¿£û ÅÂø ÀÕÁ¨¼ ¯¨¼ôÀÐ À¡Ä¢

4.5.22

1105. «¨ÉÂÅ¡¸¢Â ¿¾¢ ÀÃóÐ «¸ý À¨½ ÁÕí¸¢ø
¸¨É ¦¿Îõ ÒÉø ¿¢¨ÈóÐ ¾¢ñ ¸¨Ãô ¦ÀÕíÌÇí¸û
Ò¨É þÕí¸Ê Á¾ÌÅ¡ö ¾¢Èó¾¢¼ô ÒÈõ §À¡ö
Å¢¨É»÷ ¬÷ô¦À¡Ä¢ ±ÎôÀ ¿£÷ ÅÆíÌŠŢÂý¸¡ø

4.5.23

1106.

Á¡È¢ø Åñ À¸ð§¼÷ ÀÄ ¦¿Õí¸¢¼ ÅÂø¸û
§ºÚ ¦ºöÀÅ÷ ¦ºó¦¿Ä¢ý ¦Åñ  º¢¾È¢
¿¡Ú Å¡÷ôÀÅ÷ ÀÈ¢ôÀÅ÷ ¿ÎÀÅ÷ ¬É
§ÅÚ Àø Å¢¨É ¯¨¼ô ¦ÀÕõ ¸õÀ¨Ä Á¢ÌÁ¡ø

1107. ÅÕõ ÒÉø ¦ÀÕõ ¸¡ø¸¨Ç ÁÈ¢ò¾¢¼ Å¡¨Ç
¦ÀÕį́ÄôÀ¼ Å¢ÄíÌÅ À¢ÈíÌ ¿£÷ô ÀÆÉõ
¦¿ÕíÌ §ºüÌÄõ ¯Â÷òÐÅ ¿£û ¸¨Ãô ÀÎòÐî
ÍÕí¨¸ ¿£÷ ÅÆìÌ «ÚôÀÉ ÀÕ Åáø ¦¾¡Ì¾¢
1108.

¾¨Çò¾ ¾¼õ À¨½ ±Øó¾ ¦ºó¾¡Á¨Ãò ¾Å¢º¢ý
þ¨Çò¾ Ýø Å¨Ç ¸ñ ÀÎôÀÉ þ¨¼ ±íÌõ
Å¢¨Çò¾ À¡¦º¡Ç¢ Å¢ÇíÌ ¿£û Å¢ÍõÀ¨¼ °÷ §¸¡û
ŨÇó¾ Á¡ Á¾¢ §À¡ýÚ ¯Ç ÁÕ¾ ¿£÷ ¨ÅôÒ

1109. µíÌ ¦ºó¦¿Ä¢ý Ò¨¼ÂÉ ¯Â÷ ¸¨Æì ¸ÕõÒ
âí¸ÕõÒ «Âø Á¢¨¼ÅÉ â¸õ «ôâ¸ô
À¡íÌ ¿£û ̨Äò ¦¾íÌ ¨Àí¸¾Ä¢ Åñ ÀÄ×
àíÌ ¾£í¸É¢î ݾ ¿£û §ÅĢ §º¡¨Ä
1110.

¿£Î ¾ñ À¨½ ¯Îò¾ ¿£û ÁÕí¸¢É ¦¿øÄ¢ý
ÜÎ ÐýȢ þÕ쨸 ŢÕóÐ ±¾¢÷ ¦¸¡ûÙõ
À£Î ¾í¸¢Â ¦ÀÕí ÌÊ Á¨É «Èõ À¢ÈíÌõ
Á¡¼õ µí¸¢Â ÁÚ¸¢É ÁøÄø ãà÷¸û

4.5.24

4.5.25

4.5.26

4.5.27

4.5.28

17
1111 ¦¾¡ø¨Ä ¿¡ýÁ¨È Ó¾ø ¦ÀÕõ ¸¨Ä¦Â¡Ä¢ ÐÅýÈ¢
þøÄÈõ ÒâóÐ ¬Ì¾¢ §ÅûŢ¢ø ±Øó¾
ÁøÌ ¾ñ Ò¨¸ Á¨Æ ¾Õõ Ó¸¢ø ÌÄõ ÀÃôÒõ
¦ºøÅõ µí¸¢Â ¾¢ÕÁ¨ÈÂÅ÷ ¦ºØõ À¾¢¸û
1112

¾£Ð ¿£í¸¢¼ò ¾£ì ¸Ä¢Â¡õ «×½üÌ
¿¾¡÷ ¾¡õ «Õû Òâó¾Ð ¿øÅ¢¨Éô ÀÂý ¦ºö
Á¡¾÷ §¾¡ýȢ ÁÃÒ¨¼ Á¨ÈÂÅ÷ ÅøÄõ
â¾¢ º¡¾Éõ §À¡üȢ ¦À¡üÀ¢É¡ø Å¢ÇíÌõ

4.5.29

4.5.30

1113. «ÕÅ¢ ¾ó¾ ¦ºõ Á½¢¸Ùõ ÒÈÅ¢ø ¬ö ÁÄÕõ
ÀÕÅ¢ µ¨¼¸û ¿¢¨Èó¾¢Æ¢ À¡Ä¢Â¢ý ¸¨Ã¢ý
ÁÕ× ¸í¨¸ Å¡ú º¨¼ÂÅ÷ Á¸¢úó¾ Á¡ü §ÀÈ¡õ
¦À¡ÕÅ¢ø §¸¡Â¢Öõ Ýúó¾ô âõÀ¨½ ÁÕ¾õ

4.5.31

1114. Å¢ÕõÒ §Áý¨Á¦Âý À¸÷ÅРŢâ ¾¢¨Ã ¿¾¢¸û
«Õí¸¨Ãô À¢ø º¢Å¡ÄÂõ «§É¸Óõ «¨½óÐ
ÀÕí¨¸ ¡¨É¨Â ¯Ã¢ò¾Å÷ þÕó¾ «ô À¡Ý÷
ÁÕíÌ Ýú ¾Åõ Òâó¾Ð «ý§È¡ ÁüÈ ÁÕ¾õ

4.5.32

1115 . â ÁÕõ ÒÉø ÅÂø ¸Çõ À¡Ê ¦À¡Õ¿÷
¾¡ÁÕí ¸¢¨ÇÔ¼ý ¾¼ ¦Áý ÁÄ÷ Á¢¨ÄóÐ
Á¡ ÁÕíÌ ¾ñ½£ÆÄ¢ý ÁÕ¾ ¡ú ÓÃÖõ
¸¡Á÷ ¾ñ À¨½ô ÒÈò¾Ð ¸Õí¸Æ¢ ¦¿ö¾ø

4.5.33

1116 . à ¦Åñ ШÈô ÀþÅ÷ ¦¾¡ÎôÀÉ Å¨Ä¸û
§ºÂ ¿£û ŢƢô ÀÃò¾¢Â÷ ¦¾¡ÎôÀÉ ¦ºÕó¾¢
¬Â §À÷ «Çò ¾ÇÅ÷¸û «ÇôÀÉ ¯ôÒ
º¡Âý ¦ÁøÄ¢¨¼ «Çò¾¢Â÷ «ÇôÀÉ ¾ÃÇõ

4.5.34

1117

.¦¸¡Î Å¢¨Éò ¦¾¡Æ¢ø ѨÇÂ÷¸û ¦¸¡ÎôÀÉ ¦¸¡ØÁ£ý
ÀÎ Á½ü ¸¨Ã ѨÇÂ÷ ¦¸¡ÎôÀÉ ÀÅÇõ
¦¾¡Î ¸¼ø ºíÌ Ð¨ÈÂÅ÷ ÌÇ¢ôÀÉ «Å÷ ¾õ
ÅΠŸ¢÷ì ¸ñÁí¨¸Â÷ ÌÇ¢ôÀÉ Á½ü§¸½¢

4.5.35

1118 .¸Æ¢ô ÒÉø ¸¼ø µ¾Óý ÝúóÐ ¦¸¡ñÎ «½¢Â
ÅÆ¢ì ¸¨Ãô ¦À¡¾¢ ¦À¡ýÉÅ¢úôÀÉ ÁÄ÷ô Òý¨É
ŢƢìÌ ¦¿ö¾Ä¢ý Å¢¨Ã ÁÄ÷ì ¸ðÍÕõÒ ¯ñ½ì
¸Æ¢ì¸¨Ãô ¦À¡¾¢ §º¡Ú «Å¢úôÀÉ Á¼ü¨¸¨¾

4.5.36

1119 . ¸¡Âø Åñ ¸¨Ãô Ҩà ¦¿È¢ «¨¼ôÀÉ ¸É¢ Óð
§ºÂ ¾ñ½Úï ¦ºØÓ¨¸ ¦ºÈ¢Ôõ Óñ¼¸í¸û
¬Â Ññ Á½ø ¦Åñ¨Á¨Â Á¨ÈôÀÉ «ýÉõ
¾¡Â ÓýÚ¨Èî ÝÆø Ýú »¡ÆÄ¢ý ¾¡Ð

4.5.37

1120 . Å¡õ ¦ÀÕó ¾¢¨ÃÅÇ¡¸ Óý ÌÊ À¢ø ŨÃôÀ¢ø
¾¡õ ÀÃôÀ¢Â ¸Âø¸Ç¢ý Å¢Æ¢ì ¸Âø ¾Å¢Ãì
¸¡õÀ¢ §¿÷ ÅÕó §¾¡Ç¢Â÷ ¸Æ¢ì ¸Âø Å¢¨Ä ¦ºö
§¾õ ¦À¡¾¢ó¾ º¢ý ÁÆ¨Ä ¦Áý ¦Á¡Æ¢Â ¦ºùÅÆ¢ ¡ú

4.5.38

18
1121 .ÁÕ𦸡Îó ¦¾¡Æ¢ø ÁýÉÅý þÈ츢 Åâ¨Â
¦¿Õ츢 Óý ¾¢Õ¦Å¡üÈ¢ä÷ ¿£í¸ ±ýÚ ±ØÐõ
´Õò¾÷ ¾õ ¦ÀÕõ §¸¡Â¢Ä¢ý ´Õ ÒÈõ Ýúó¾
¾¢Õô ÀÃô¨ÀÔõ ¯¨¼Â «ò ¾¢¨Ãì ¸¼ø ŨÃôÒ

4.5.39

1122 .¦Áö ¾Õõ Ò¸úò ¾¢Õ Á¢ġ Òâ Å¢¨Ã Ýú
¦Á¡ö ¾ÂíÌ ¾ñ ¦À¡Æ¢ø ¾¢ÕÅ¡ýÁ¢ä÷ Ӿġô
¨À ¾Õõ À½¢ «½¢ó¾Å÷ À¾¢ ±¨Éô ÀÄÅ¡ø
¦¿ö¾ø ±ö¾ Óý ¦ºö¾ «õ ¿¢¨È ¾Åõ º¢È¢§¾¡

4.5.40

1123 . §¸¡Î ¦¸¡ñÎ ±Øõ ¾¢¨Ãì ¸¼ø ÀÅÇ ¦Áý ¦¸¡ØóÐ
Á¡Î ¦Á¡ö ŨÃî ºó¾Éî º¢¨É Á¢¨º ÅÇÕõ
¿£Î ¦¿ö¾Öõ ÌȢﺢÔõ Ò½÷¿¢Äõ ÀÄÅ¡ø
¬Î ¿£û ¦¸¡Ê Á¡¼ Á¡ Áø¨Ä§Â «¨ÉÂ

4.5.41

1124

.Á¨Ä ŢƢôÀÉ ±É ÅÂø §ºø ŨÃô À¡¨Èò
¾¨ÄÔ¨¸ôÀ×õ ¾¨Çî ¦ºÚ Å¢¨¼ ¦¿Îí ¸ÕÁ¡ý
̾¢ôÀÉ ¸Õõ À¸ð§¼÷ ¿¢¸÷ôÀ×Á¡ö
«¨Ä ÒÉø À¨½ ÌȢﺢ§Â¡Î «¨ÉÅÉ «§É¸õ

4.5.42

1125 .Ò½÷ó¾ ¬É¢¨Ã ÒÈ Å¢¨¼ì ÌÚ ÓÂø ¦À¡ÕôÀ¢ý
«¨½ó¾ Å¡ý Á¾¢ ÓÂÄ¢¨É þÉõ ±É «¨½óÐ
Á½í¦¸¡û ¦¸¡ø¨Ä¢ø ÅÃÌ §À¡÷ ÁïºÉõ ŨÃ측÷
þ¨½óÐ Óø¨ÄÔõ ÌȢﺢÔõ ¸ÄôÀÉ ±íÌõ

4.5.43

1126 .¸ÅÕõ Á£ý ̨Š¸Æ¢ÂÅ÷ ¸¡ÉÅ÷ìÌ «Ç¢òÐ
º¢ÅÖõ §ºÅÖõ Á¡È¢Ôõ º¢Ú ¸Æ¢îº¢Â÷¸û
«Å¨Ã ²ÉÖìÌ ±Â¢üÈ¢Â÷ ÀÅÇ ÓòÐ «ÇóÐõ
¯Åâ ¦¿ö¾Öõ ¸¡ÉÓõ ¸ÄóÐÇ ´Øì¸õ

4.5.44

1127

.«Âø ¿Úõ ÒÈŢɢø þ¨¼îº¢Â÷ «½¢ ¿¨¼Ôõ
Å¢Âý ¦¿Îõ À¨½ ¯Æò¾¢Â÷ º¡ÂÖõ Å¢ÕõÀ¢
þÂÖõ «ýÉÓõ §¾¡¨¸Ôõ ±¾¢÷ ±¾¢÷ À¢Ä
ÅÂÖõ Óø¨ÄÔõ þ¨ÂÅÉ ÀÄ×Ç ÁÕíÌ

4.5.40

1128 .Á£Ùõ µ¾Óý ¦¸¡Æ¢ò¾ ¦Åñ ¾ÃÇÓõ ¸Ó¸¢ý
À¡¨Ç ¯ì¸×õ Å¢ÃÅÄ¢ø ÀÃò¾¢Â÷ À¨½ ¦Áý
§¾¡Ùõ ¯Æò¾¢Â÷ Á¸Ç¢÷ Á¡È¡Ê Óý ¦¾¡ÌìÌõ
¿£Ùõ ¦¿ö¾Öõ ÁÕ¾Óõ ¸ÄóÐÇ ¿¢Äí¸û

4.5.46

1129 .¬Â ¿¡É¢ÄòÐ «¨Á¾¢Â¢ø ¾ò¾ÁìÌ «Îò¾
§Á ¦ºö ¦¾¡Æ¢ø §ÅÚ Àø ÌÄí¸Ç¢ý Å¢Çí¸¢ò
¾£Â ±ýÀÉ ¸ÉÅ¢Öõ ¿¢¨É× þÄ¡î º¢ó¨¾ò
à Á¡ó¾÷ Å¡ú ¦¾¡ñ¨¼ ¿¡ðÎ þÂøÒ ¦º¡ø ŨÃò¾§¾¡?

4.5.47

1130 . þù ÅÇõ ¾Õ ¦ÀÕõ ¾¢Õ¿¡ðʨ¼ ±ýÚõ
¦Áö ÅÇó ¾Õ º¢ÈôÀ¢É¡ø ¯Ä¦¸Ä¡õ Å¢ÂôÀ
±ù׸í¸Ùõ ¯ûÇÐ ±ýÚ Â¡ÅÕõ ²òÐõ
¨¸ Å¢Çí¸¢Â ¿¢¨ÄÂÐ ¸¡ïº¢ Á¡ ¿¸Ãõ

4.5.48

19
1131 .¬É ¦¾¡ø ¿¸÷ «õÀ¢¨¸ ¾õ ¦ÀÕÁ¡¨É
Á¡É «÷îº¨É Â¡ø ´Õ ¸¡ÄòÐ ÅÆ¢ÀðÎ
°ÉÁ¢ø «Èõ «§É¸Óõ ¯ÄÌö ¨Åò¾
§Áý¨Á âñ¼ «ô ¦ÀÕ¨Á¨Â «È¢ó¾Å¡ Å¢ÇõÀ¢ø

4.5.49

1132 .¦ÅûÇ¢ Á¡øŨÃì ¸Â¢¨Ä¢ø Å£üÚ þÕóÐ «ÕÇ¢ò
ÐûÙ Å¡÷ ÒÉø §Å½¢Â÷ «Õû ¦ºÂò ¦¾¡ØÐ
¦¾ûÙ Å¡ö¨Á¢ý ¬¸Áò ¾¢Èý ±Ä¡õ ¦¾Ã¢Â
¯ûÇÅ¡Ú §¸ðÎ «ÕǢɡý ¯Ä¨¸ ¬Ù¨¼Â¡û

4.5.50

1133 . ±ñ½¢ø ¬¸Áõ þÂõÀ¢Â þ¨ÈÅ÷ ¾¡õ Å¢ÕõÒõ
¯ñ¨Á ¬ÅÐ âº¨É ±É ¯¨ÃòÐ «ÕÇ
«ñ½Ä¡÷ ¾¨Á «÷îº¨É Òâ ¬¾Ã¢ò¾¡û
¦Àñ½¢ý ¿øÄÅû ¬Â¢É ¦ÀÕó ¾Åì ¦¸¡ØóÐ

4.5.51

1134 . ¿í¨¸ ¯û ¿¢¨È ¸¡¾¨Ä
§¿¡ì¸¢ ¿¡Â¸ý ¾¢Õ ¯ûÇòÐ Á¸¢úó§¾
«í¸ñ ±ö¾¢Â ÓÚÅÖõ §¾¡ýÈ «Îò¾Ð
±ý ¦¸¡ø ¿¢ý À¡ø ±É Å¢ÉÅ
þíÌ ¿¡¾ ¿£ ¦Á¡Æ¢ó¾ ¬¸Áò¾¢ý
þÂøÀ¢É¡ø ¯¨É «÷îº¨É ÒâÂô
¦À¡í̸¢ýÈÐ ±ý ¬¨º ±ýÚ þ¨Èﺢ
§À¡¸Á¡÷ò¾ âñ ӨĢɡû §À¡üÈ

4.5.52

1135

1136

. §¾Å §¾ÅÛõ «Ð ¾¢Õ×ûÇï
¦ºöÐ ¦¾ý ¾¢¨º Á¢ì¸ ¦ºö ¾Åò¾¡ø
¡ÅÕõ ¾¨É «¨¼ÅÐ Áñ §Áø
±ýÚõ ¯ûÇÐ ¸¡ïº¢ ÁüÚ «¾Ûû
Á¡ «Á÷ó¾ ¿õ þÕ쨸¢ø «¨½óÐ
ÁýÛ âº¨É Á¸¢úóÐ ¦ºöÅ¡ö ±ýÚ
²Å ±õ ¦ÀÕÁ¡ðÊÔõ À¢Ã¢Â¡ þ¨º×
¦¸¡ñÎ ±ØóÐ «ÕÙ¾üÌ þ¨ºó¾¡û

4.5.53

²¾Á¢ø Àħ¡ɢ ±ñ ÀòÐ
¿¡ýÌ áÚ ¬Â¢ÃòÐ «¾Ûû
§À¾Óõ ÒÃóÐ «ÕÙõ «ì ¸Õ¨½ô
À¢Ã¡ý ¦Á¡Æ¢ó¾ ¬¸Á ÅÆ¢ §À½¢ô
§À¡Ð ¿£÷¨Á¢ø ¦¾¡Ø¾Éû §À¡¾ô
¦À¡ÕôÀ¢ø §Åó¾Ûõ Å¢ÕôÀ¢ø ÅóÐ ±ö¾¢
Á¡ ¾Åõ ÒâóÐ «ÕÙ¾üÌ «¨Áó¾
ÅÇò¦¾¡Îõ ÀâºÉí¸¨Ç Å¢Îò¾¡ý

4.5.54

1137 . ÐýÛ ÀøÖ¢÷ Å¡ÉÅ÷ Ӿġî
ÝúóÐ ¯¼ý ¦ºÄì ¸¡ïº¢Â¢ø «¨½Âò
¾ý¨É §¿÷ ÅÕõ ÀÐÁ Á¡ ¿¡¸õ ¾õÀ¢Ã¡ðÊ
¾¡û ¾¨ÄÁ¢¨º ¨Åò§¾
«ý¨É¡ö ¯ÄÌ «¨Éò¨¾Ôõ
®ýÈ¡ö «Ê§Éý ¯¨È À¢Äõ «¾ý þ¨¼§Â
ÁýÛ §¸¡Â¢ø ¦¸¡ñÎ «ÕÙÅ¡ö
±ýÉ Á¨Ä Á¼ó¨¾ ÁüÚ «¾üÌ «Õû ÒâóÐ

4.5.55

20

1138

«íÌ Áñ ¯Ä¸òÐ ¯Â¢÷ ¾¨ÆôÀ
«ÇÅ¢ø þýÀò¾¢ý «Õð ¸Õ Å¢Õò¾¢ò
¾¢í¸û ¾í¸¢Â Òâ º¨¼Â¡÷ìÌò
¾¢ÕóÐ âº¨É Å¢ÕõÀ¢Éû ¦ºöÂ
±íÌõ ¿¡¼×õ ¾¢Õ Å¢¨Ç¡ð¼¡ø
²¸ Á¡ Ó¾ø ±¾¢÷ôÀ¼¡Ð ´Æ¢Âô
¦À¡íÌ Á¡ ¾Åõ ¦ºöÐ ¸¡ñÀ¾ü§¸
ÒÃ¢× ¦ºö¾Éû ¦À¡ý Á¨Ä ÅøÄ¢

4.5.56

1139 . ¦¿ïºõ ®º¨Éì ¸¡ñÀ§¾ Å¢ÕõÀ¢
¿¢Ãó¾Ãõ ¾¢Õ š츢ɢø ¿¢¸úÅÐ
«ï¦ºØòЧÁ ¬¸ ¬Ù¨¼Â
«õ¨Á ¦ºõÁÄ÷ì ¨¸ ÌÅ¢òÐ «ÕÇ¢ò
¾ïºõ ¬¸¢Â «Õõ ¾Åõ ÒâÂò
¾Ã¢ôÀ§Ã «Åû ¾É¢ô ¦ÀÕí ¸½Å÷
Åïºõ ¿£ì¸¢Â Á¡Å¢ý ãÄò¾¢ø
ÅóÐ §¾¡ýȢɡ÷ Á¨Ä Á¸û ¸¡½

4.5.57

1140 . ¸ñ¼ §À¡¾¢ø «ô¦ÀÕõ ¾Åô
ÀÂÉ¡õ ¸õÀõ §ÁŢ ¾õ ¦ÀÕÁ¡¨É
ÅñÎ ¯Ä¡í ÌÆø ¸ü¨È Óý ¾¡Æ
Å½í¸¢ ÅóÐ ±Øõ ¬¨º Óý ¦À¡í¸ì
¦¸¡ñ¼ ¸¡¾Ä¢ý Å¢ÕôÀÇ× þýÈ¢ì
ÌÈ¢ò¾ âº¨É ¦¸¡û¨¸ §Áü ¦¸¡ñÎ
¦¾¡ñ¨¼Âí¸É¢ Å¡ö ¯¨Á ¿í¨¸
à «÷îº¨É ¦¾¡¼í̾ø Òâšû

4.5.58

1141 . ¯õÀ÷ ¿¡Â¸÷ ⺨ÉìÌ «Å÷ ¾¡õ
¯¨Ãò¾ ¬¸ÁòÐ ¯ñ¨Á§Â ¾¨Ä ¿¢ýÚ
±õ À¢Ã¡ðÊ «÷îº¨É ÒâžÛìÌ
þÂøÀ¢ø Å¡ú ¾¢Õî §ºÊÂáÉ
¦¸¡õÀÉ¡÷¸û âõ À¢¼¨¸ ¦¸¡ñÎ
«¨½Âì ÌÄ× ¦Áý ¾Ç¢÷ «Ê þ¨½ ´Ðí¸¢
«õÀ¢¸¡ÅÉ Á¡ó¾¢ÕÅÉò¾¢ø ¬É
à ¿Úõ ÒÐ ÁÄ÷ ¦¸¡ö¾¡û

4.5.59

1142 . ¦¸¡ö¾ ÀýÁÄ÷ ¸õ¨À Á¡ ¿¾¢Â¢ø
ÌÄ× ÁïºÉõ ¿¢Ä× ¦Áöô âº
¦¿ö ¾Õõ ¦¸¡Øõ àÀ ¾£Àí¸û
¿¢¨Èó¾ º¢ó¨¾Â¢ø ¿£Ê «ýÀ¢ý
¦Áö ¾ÕõÀÊ §ÅñÊÉ ±øÄ¡õ
§ÅñÎõ §À¡¾¢É¢ø ¯¾Å ¦Áöô âº
±ö¾ ¬¸Á Å¢¾¢ ±Ä¡õ ¦ºö¾¡û
¯Â¢÷¸û ¡¨ÅÔõ ®ýÈ ±õ À¢Ã¡ðÊ

4.5.60

1143 . ¸Ãó¾Õõ ÀÂý þÐ ±É ¯½÷óÐ
¸õÀõ §ÁŢ ¯õÀ÷ ¿¡Â¸÷À¡ø
¿¢Ãó¾ ¸¡¾ø ¦ºö ¯ûÇò¾Ç¡¸¢ ¿£Î
¿ý¨Á¸û ¡¨ÅÔõ ¦ÀÕ¸

21
ÅÃõ ¾Õõ ¦À¡ÕÇ¡õ Á¨Ä ÅøÄ¢
Á¡È¢Ä¡ Ũ¸ ÁÄ÷ó¾ §À÷ «ýÀ¡ø
º¢Ãõ À½¢óÐ ±Ø ⨺ ¿¡û §¾¡Úõ
¾¢Õ ¯Çõ ¦¸¡Çô ¦ÀÕ¸¢ÂÐ «ý§È

4.5.61

1144 . ¿¡¾Õõ ¦ÀÕ Å¢Õô¦À¡Î ¿ÂóÐ
¿í¨¸ «÷îº¨É ¦ºöÔõ «ô¦À¡Ø¾¢ø
¸¡¾ø Á¢ì¸§Å¡÷ ¾¢Õ Å¢¨Ç¡ðÊø
¸Éį́ÆìÌ «Õû Òâ󾢼 §ÅñÊ
µ¾ Á¡÷ ¸¼ø ²Øõ ´ýÚ ¬¸¢ µí¸¢
Å¡ÉÓõ ¯ðÀ¼ô ÀÃóÐ
Á£Ð ¦ºøÅÐ §À¡ø ÅÃì ¸õ¨À
¦ÅûÇõ ¬õ ¾¢Õ ¯ûÇÓõ ¦ºö¾¡÷

4.5.62

1145 . «ñ½Ä¡÷ «Õû ¦ÅûÇò¨¾
§¿¡ì¸¢ «õ ¸Âø ¸ñ½¢ ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý §Áø
Å¢ñ ±Ä¡õ ¦¸¡Ç ÅÕõ ¦ÀÕ ¦ÅûÇõ
Á£Ð ÅóÐÚõ ±É ¦ÅÕì ¦¸¡ñ§¼
¯ñ½¢Ä¡Å¢Â À¨¾ôÒÚ ¸¡¾Ö¼ý
¾¢Õì ¨¸Â¡ø ¾ÎòÐõ ¿¢øÄ¡¨Á
¾ñ½¢Ä¡ ÁÄ÷ §Å½¢Â¢É¡¨Ãò
¾ØÅ¢ ¦¸¡ñ¼Éû ¾ý¨É§Â ´ôÀ¡û

4.5.63

1146

. Á¨Äì ÌÄì ¦¸¡Ê Àâ×Ú ÀÂò¾¡ø
Á¡Å¢ý §ÁŢ §¾Å ¿¡Â¸¨Ã
Ó¨ÄìÌÅ𦼡ΠŨÇì ¨¸Â¡ø
¦¿Õ츢 ÓÚÌ ¸¡¾Ä¡ø þÚ¸¢¼ò ¾ØÅî
º¢¨Äò ¾É¢ò ¾¢ÕѾø ¾¢Õ Ó¨ÄìÌõ
¦ºó ¾Ç¢÷ì ¸Ãí¸ÙìÌõ ¦Áò¦¾É§Å
¦¸¡¨Äì ¸Ç¢üÚâ Ò¨Éó¾ ¾õ §ÁÉ¢
̨ÆóÐ ¸¡ðÊÉ¡÷ Å¢¨Æó¾ ¦¸¡û¨¸Â¢É¡÷

4.5.64

1147 . ¸õÀ÷ ¸¡¾Ä¢ ¾ØÅ ¦Áö ̨ÆÂ
¸ñÎ ¿¢üÀ×õ ºÃ¢ôÀ×õ ¬É
¯õÀ§Ã Ó¾ø §Â¡É¢¸û ±øÄ¡õ
¯Â¢Õõ ¡쨸Ôõ ¯Õ¸¢ ´ýÈ¡¸¢
±õ À¢Ã¡ðÊìÌ ¦ÁøÄ¢Â÷ ¬É¡÷
±ýÚõ ²¸õÀ÷ ±ýÚ ±ÎòÐ ²ò¾
ÅõÒÄ¡ ÁÄ÷ ¿¢¨È Ţñ ¦À¡Æ¢Âì
¸õ¨ÀÂ¡Ú Óý Å½í¸¢ÂÐ «ý§È

4.5.65

1148 . ⾢¡¸¢Â ÒÉ¢¾ ¿£÷ ¬Êô ¦À¡íÌ
¸í¨¸ §¾¡ö ÓÊî º¨¼ Ò¨ÉóÐ
¸¡¾¢ø ¦Åñ Ì¨Æ ¸ñʨ¸ ¾¡Æì
¸Äó¾ §Â¡¸ò¾¢ý ÁÕŢ ¸Õò¾¡ø
¬¾¢ §¾ÅɡáÔÁ¡¾Åï ¦ºö «ù
ÅÃí¦¸¡§Ä¡ «¸¢Äõ ®ýÚ «Ç¢ò¾
Á¡Ð ¦Áöô ÀÂý ¦¸¡ÎôÀ§Å ¦¸¡ñÎ
ŨÇò ¾ØõÒ¼ý Ó¨Äî ÍÅÎ «½¢ó¾¡÷

4.5.66

22
1149 . §¸¡¾¢Ä¡ «ÓÐ «¨ÉÂÅû Ó¨Äì
̨Æó¾ ¾õ Á½Å¡Ç ¿ø §¸¡Äõ
Á¡Ð šƧŠ¸¡ðÊ Óý ¿¢ýÚ ÅÃí¸û
§ÅñÎÅ ¦¸¡û¸ ±ýÚ «ÕÇ
§Å¾ ¸¡Ã½Ã¡Â ²¸õÀ÷ Å¢¨Ã ÁÄ÷î
¦ºö ¾¡Á¨Ã ¸Æø ¸£ú
²¾õ ¿£í¸¢Â âº¨É ÓÊó¾ ¾¢ý¨Á
¾¡ý «È¢Å¢ôÀ¾üÌ þ¨Èﺢ

4.5.67

1150 . «ñ¼÷ ¿¡Â¸÷ ±¾¢÷ ¿¢ýÚ ÜÚõ
«ÇŢɡø «ïº¢ «ïºÄ¢ ÜôÀ¢ì
¦¸¡ñ¼ þü¨È ±ý âº¨É þýÛõ
Ì¨È ¿¢ÃõÀ¢¼ì ¦¸¡û¸ ±ýÚ «ÕÇ
ÅñÎ Å¡÷ ÌÆø Á¨Ä Á¸û ¸ÁÄ Å¾Éõ
§¿¡ì¸¢ «õÁÄ÷ì ¸ñ ¦¿üȢ¢ý §Áø
Óñ¼ ¿£üÈ÷ ¿¢ý âº¨É ±ýÚõ
ÓÊž¢ø¨Ä ¿õ À¡ø ±É ¦Á¡Æ¢Â

4.5.68

1151 Á¡È¢Ä¡¾ þô âº¨É ±ýÚõ ÁýÉ
±õÀ¢Ã¡ý Á¸¢úóÐ ¦¸¡ñÎ «ÕÇ¢
®È¢Ä¡¾ þôÀ¾¢Â¢Ûû ±øÄ¡ «ÈÓõ
¡ý ¦ºÂ «Õû ¦ºÂ §ÅñÎõ
§ÅÚ ¦ºö Å¢¨É ¾¢ÕÅÊô À¢¨Æò¾ø
´Æ¢Â þíÌ ¯Ç¡÷ §ÅñÊÉ ¦ºÂ¢Ûõ
§ÀÚ Á¡¾Åô ÀÂý ¦¸¡ÎòÐ «ÕÇô
¦ÀÈ×õ §ÅñÎõ ±ýÈÉû À¢ÈôÒ ´Æ¢ôÀ¡û

4.5.69

1152 . Å¢¨¼Â¢ý §ÁÄÅ÷ Á¨ÄÁ¸û §Åñ¼
Å¢ÕõÒ âº¨É §ÁÅ¢ Å£üÚ þÕó§¾
þ¨¼ÂÈ¡ «Èõ ÅÇ÷ìÌõ Å¢ò¾¡¸
þ¸ Àà ¾¢Õ ¿¡Æ¢ ¦¿ø «Ç¢òÐì
¸¨¼Â÷ ¬¸¢Ôõ ¯Â÷ó¾Å÷ ¬¸¢Ôõ
¸¡ïº¢ Å¡úÀÅ÷ ¾¡õ ¦ºö ¾£Å¢¨ÉÔõ
¾¨¼À¼¡Ð ¦Áöó ¦¿È¢ «¨¼Å¾ü¸¡õ
¾Åí¸Ç¡¸×õ ¯ÅóÐ «Õû ¦ºö¾¡÷

4.5.70

1153 ±ñ½ «Õõ ¦ÀÕõ ÅÃí¸û Óý
¦ÀüÈ «íÌ ±õ À¢Ã¡ðÊ ¾õÀ¢Ã¡ý Á¸¢úóÐ «ÕÇ
Áñ½¢ý §Áø ÅÆ¢À¡Î ¦ºöÐ «ÕÇ¢
Á¨É «Èõ ¦ÀÕìÌõ ¸Õ¨½Â¢É¡ø
¿ñÏõ ÁýÛ¢÷ ¡¨ÅÔõ Àø¸
¿¡Î ¸¡¾Ä¢ý ¿£Ê šú쨸ô
Òñ½¢Â ¾¢Õì ¸¡Á §¸¡ð¼òÐô
¦À¡Ä¢Â ÓôÀ§¾¡Î þÃñÎ «Èõ ÒÃìÌõ

4.5.71

1154

«Ä¸¢ø ¿£û ¾ÅòÐ «Èô ¦ÀÕõ
¦ºøÅ¢ «ñ¼Á¡õ ¾¢Õ Á¨ÉìÌ þÎõ ¾£Àõ
¯Ä¸¢ø ÅóÐ ¯Ú ÀÂý «È¢Å¢ì¸
µíÌõ ¿¡û ÁÄ÷ ãýÚ¼ý ´ýÚ
¿¢ÄÅ ¬ñÊÛìÌ ´Õ Ó¨È ¦ºöÔõ

23

1155

¿£Î ¦¾¡ý¨Á¡ø ¿¢Èó¾ §À÷ ¯Ä¸õ
ÁÄ÷ ¦ÀÕõ ¾¢Õì ¸¡Á §¸¡ð¼òÐ
¨Åò¾ ¿øÄÈõ ÁýɧŠÁýÛõ

4.5.72

. ¾£íÌ ¾£÷ìÌõ ¿ø ¾£÷ò¾í¸û §À¡üÚõ
º¢ÈôÀ¢É¡ø ¾¢Õì ¸¡Áì §¸¡ð¼ò¾¢ý
À¡íÌ ãýÚĸò¾¢ø ¯û§Ç¡Õõ
ÀÃ× ¾£÷ò¾Á¡õ ¨Àõ ÒÉü§¸½¢
Å¡íÌ ¦¾ñ ¾¢¨Ã §Åø¨¸ §Á¸¨Ä
Ýú ¨Å¸õ ¾ÉìÌ ±ö¾¢Â ÀÊ¡ö
µíÌ ¾ý ÅÊÅ¡ö ¿¢¸úóÐ ±ýÚõ
¯ûÇÐ ´ýÚ ¯Ä¸¡½¢ ±ýÚ ¯Ç¾¡ø

4.5.73

1156 . «ó¾õ þýÈ¢ ¿ø «Èõ ÒâóÐ
«Ç¢ìÌõ «ý¨É ¾ý ¾¢Õì ¸¡Áì §¸¡ð¼ò¾¢ø
ÅóÐ ºó¾¢Ã ÝâÂ÷ Á£Ð ÅÆ¢ì ¦¸¡ûÇ¡¾
¾ý ÁÕíÌ §À¡Ä¢É¡ø
ºó¾ Á¡¾¢Ã ÁÂí¸¢ ±õ ÁÕíÌõ
º¡¨Â Á¡È¢Â ¾ý ¾¢¨º ÁÂìÌõ
þó¾ Á¡¿¢Äò¾Å÷ ±Ä¡õ ¸¡½ ±ýÚõ
¯ûÇÐ ´ýÚ þýÚõ «íÌ ¯Ç¾¡ø

4.5.74

1157 . ¸ýÉ¢ ¿ý¦ÉÎí ¸¡ôÒ¨¼ ŨÃôÀ¢ø
¸¡ïº¢Â¡õ ¾¢Õ ¿¾¢ì ¸¨Ã ÁÕíÌ
¦ºýɢ¢ü À¢¨È «½¢ó¾Å÷ Å¢ÕõÒõ
¾¢Õô ¦ÀÕõ ¦ÀÂ÷ þÕ쨸¢ø ¾¢¸úóÐ
ÁýÛ ¦Åí ¸¾¢÷ Á£Ð ±Øõ §À¡Ðõ
ÁÈ¢òÐ §Áü ¸¼ø ¾¨Ä Å¢Øõ §À¡Ðõ
¾ýÉ¢Æø À¢Ã¢Â¡¾ Åñ ¸¡ïº¢ò ¾¡Éõ
§ÁŢ §Áý¨ÁÔõ ¯¨¼ò¾¡ø

4.5.75

1158 . Á¨È¸Ç¡ø о¢òÐ «Õõ ¾Åõ ÒâóÐ
Á¡ÚȢġ ¿¢ÂÁõ ¾¨Ä ¿¢ýÚ
ӨȨÁ¡ø ÅÕõ âº¨É ¦ºöÂ
ÓÉ¢Å÷ Å¡ÉÅ÷ Ó¾ø ¯Â¢÷ ±øÄ¡õ
¿¢¨ÈÔõ «ýÀ¢É¡ø «÷îº¨É ¦ºö ¿£Î
¬¸Áí¸û «Å÷ «Å÷ìÌ «ÕÇ¢
þ¨ÈÅ÷ ¾¡õ Á¸¢úóÐ «ÕǢ À¾¢¸û
±ñ½¢Èó¾ «ò ¾¢Õ ¿¸÷ ±ø¨Ä

4.5.76

1159 . ÁýÛ ¸¢ýÈ «ò ¾¢Õ¿¸÷ ŨÃô À¢ý
Áñ½¢ø Á¢ì¸§¾¡÷ ¿ý¨Á ¢ɡ§Ä
ÐýÛõ ¡¨É¨Âò àüÈ¢ø Å¡ú ÓÂø
Óý ÐÃì¸ ±ö¾¢Â ¦¾¡¨Ä× þø °ì¸ò¾¡ø
¾ýÉ¢ÄòÐ ¿¢ýÚ «¸üÚ¾ø ¦ºöÔõ
¾¡Éõ «ýÈ¢Ôõ ¾Û ±Øõ ¾Ã½¢
±ó ¿¢¨Äò¾¢Ûõ ¸¡ñÀÕõ þÈÅ¡ò
¾¡Éõ ±ýÚ þ¨Å þÂøÀ¢É¢ø ¯¨¼ò¾¡ø

4.5.77

24
1160 . ®ñÎ ¾£Å¢¨É ¡¨ÅÔõ ¿£ì¸¢
þýÀ§Á ¾Õõ Òñ½¢Â ¾£÷ò¾õ
§ÅñÊÉ¡÷ ¾ÁìÌ þð¼ º¢ò¾¢Â¾¡ö
Å¢ÇíÌ ¾£÷ò¾õ ¿ý Áí¸Ä ¾£÷ò¾õ
¿£ñ¼ ¸¡ôÒ¨¼ò ¾£÷ò¾õ ãýÚ ¯Ä¸¢ø
¿¢¸úó¾ º¡ÕÅ ¾£÷ò¾Ó Ӿġ
¬ñÎ ¿£Ê ¾£÷ò¾õ ±ñ½¢Ä×õ «ÁÃ÷
¿¡ð¼Å÷ ¬Î¾ø ´Æ¢Â¡÷

4.5.78

1161 . ¾¡ÇÐ ´ýȢɢø ãýÚ â ÁÄÕõ
¾ÁÉ¢Âî ¦ºØõ ¾¡Á¨Ãò ¾¼Óõ
¿£Ç Å¡÷ ÒÉø ̼¾¢¨º µÊ ¿£÷
¸ÃìÌ Á¡ ¿¾¢Ô¼ý ¿£Î
¿¡û «Ä÷óÐ ¦ºíÌÅ¨Ç ¨Àí ¸ÁÄõ
¿ñÀ¸ø À¸ø ¾Õõ À¡¼Äõ «ýÈ¢ì
¸¡Ç §Á¸õ ´ôÀ¡û ¯¨È ŨÃôÀ¢ø
¸ñ À¼¡¾ ¸¡Â¡ô ÒÇ¢ ¯Ç¾¡ø

4.5.79

1162 º¡¨Â Óý À¢½¢ìÌõ ¸¢½Ú
´ýÚ ¾ïºõ ¯ñ½¢ý ¿ïº¡ó¾¼õ ´ýÚ
Á¡¨Â þýÈ¢ ÅóÐûǨ¼ó¾¡÷¸û
Å¡ÉÃòÐ ¯ÕÅ¡õ À¢Äõ ´ýÚ
§Á «ù×Õ ¿£í¸¢¼ì ÌÇ¢ìÌõ
Å¢Çí¸ ¦À¡ö¨¸Ôõ ´ýÚ Å¢ñ½Å§Ã¡Î
¬Â þýÀõ ¯öìÌõ À¢Äõ ´ý§È¡Î
«¨É ¬¸¢Â «¾¢ºÂõ ÀÄÅ¡ø

4.5.80

1163

1164

«ïÍ Å¡ý ¸Ãò¾¡Ú þÆ¢ Á¾ò§¾¡÷
¬¨É ¿¢ü¸×õ «¨Ã þÕû ¾¢Ã¢Ôõ
ÁïÍ ¿£ûÅÐ §À¡Öõ Á¡ §ÁÉ¢ ÁÄ÷ô
À¾í¸Ç¢ø Åñ º¢ÄõÒ ´Ä¢ôÀ
¿ïÍ À¢ø¸ ±Â¢üÚ «ÃÅ ¦ÅüÚò ¾¨Ã¢ý
¿¡Á ãýÈ¢¨Ä À¨¼ ¯¨¼ô À¢û¨Ç
±ïºø þýÈ¢ Óý ¾¢Ã¢Â×õ ÌýÈõ
±È¢ó¾ §ÅÄÅý ¸¡ì¸×õ þ¨ºÔõ

4.5.81

ºò¾¢ ¾ü Àú¢ò¾¢ §Â¡¸¢¸Ùõ
º¡¾¸ò ¾É¢ ¾¨ÄÅÕõ Ӿġ
¿¢ò¾õ ±ö¾¢Â ¬Ôû ¦Áöò ¾Å÷¸û
¿£ÎÅ¡ú ¾¢Õô À¡ÊÔõ «§É¸õ
º¢ò¾÷ Ţ墨Â÷ þÂì¸÷ ¸ó¾ÕÅ÷
¾¢¸úóÐ ÁýÛÅ¡÷ ¦ºñΨ¸ ²ó¾¢
Å¢ò¾¸ì ¸Ã¢ §Áü ¦¸¡Ùõ ¸¡Ã¢ §Á×õ
¦ºñÎ «¨½ ¦ÅÇ¢Ôõ ´ýÚ ¯Ç¾¡ø

4.5.82

1165 . ÅóÐ «¨¼ó¾Å÷ ¾õ ¯Õ Á¡Â ÁüÚ
¯Ç¡¨Ãò ¾¡õ ¸¡ñÀ¢¼õ ¯ÇÐ
º¢ó¨¾ §Â¡¸òÐ ÓÉ¢Å÷ §Â¡¸¢É¢¸û
§ºÕõ §Â¡¸ À£¼Óõ ¯ÇÐ ±ýÚõ
«ó¾Á¢ø «Èõ ÒÃôÀÅû §¸¡Â¢ø

25

1166

1167

¬É §À¡¸ À£¼Óõ ¯Ç¾¡Ìõ
±ó¨¾Â¡÷ Á¸¢ú ¸¡ïº¢ ¿£Î ±ø¨Ä
±ø¨Ä þøÄÉ ¯ûÇ ¬÷ «È¢Å¡÷

4.5.83

.àñÎ §º¡¾¢ ´ýÚ ±ØóÐ þÕû
ÐÃìÌõ ÍÃ÷¸û ÅóÐ Ýú ¯Õò¾¢Ã §º¡¨Ä
§ÅñÊÉ¡÷¸û ¾õ À¢ÈôÀ¢¨É ´Æ¢ìÌõ
¦Áöó ¦¿È¢ì ¸½¢ýÈ¡÷¸û ¾¡õ Å¢ÕõÀ¢ò
¾£ñÊø ¡¨ÅÔõ ¦ºõ ¦À¡ý
¬ìÌÅÐ µ÷ º¢¨ÄÔõ ¯ñÎ ¯¨Ã ¦ºöžüÌ «Ã¢¾¡ø
¬ñ¼ ¿¡Â¸¢ ºÁÂí¸û ¬Úõ
«¸¢Ä §Â¡É¢Ôõ «Ç¢ìÌõ «ó ¿¸Ãõ

4.5.84

.±ýÚõ ¯ûÇ þó ¿¸÷ ¸Ä¢Ô¸ò¾¢ø
þÄíÌ §Åü¸Ã¢¸¡ø ¦ÀÕÅÇò§¾¡ý
Åý ¾¢ÈüÒÄ¢ þÁÂÁ¡ø Ũà §Áø
¨Åì¸ ²Ì§Åý ¾ÉìÌ þ¾ý ÅǨÁ
¦ºýÚ §Å¼ý Óý ¸ñÎ ¯¨Ã ¦ºöÂÐ
þÕóÐ ¸¡¾ ¿¡ýÌ ¯ðÀ¼ ÅÌòÐì
ÌýÚ §À¡Öõ Á¡ Á¾¢ø Ò¨¼ §À¡ì¸¢ì
ÌÊ þÕò¾¢É ¦¸¡û¨¸Â¢ý Å¢ÇíÌõ

4.5.85

1168 . ¾ñ ¸¡ïº¢ ¦Áý º¢¨Éô âõ ¦¸¡õÀ÷
¬¼ø º¡÷óÐ «¨ºÂ «¾ý ÁÕíÌ ÍÕõÒ ¾¡úóÐ
Àñ ¸¡ïº¢ þ¨º À¡Îõ ÀÆÉ §ÅÄ¢ô
À¨½ ÁÕ¾õ Ò¨¼ ¯¨¼ò¾¡öô À¡Ã¢ø ¿£Îõ
¾¢ñ ¸¡ïº¢ ¿¸÷ ¦¿¡îº¢ þﺢ Ýúó¾
¦ºØõ ¸¢¼íÌ ¾¢Õ Á¨È¸û ´Ä¢ìÌõ ¦¾öÅ
Åñ ¸¡ïº¢ «øÌø Á¨Ä ÅøÄ¢ ¸¡ì¸ ÅÇ÷
¸Õ¨½ì ¸¼ø ¯Ä¸õ Ýúó¾¡ø Á¡Ûõ
1169

¦¸¡ó¾Ä÷ âí ÌÆø þÁÂì ¦¸¡õÒ
¸õÀ÷ ¦¸¡ûÙõ ⺨Éì ÌÈ¢ò¾ ¾¡Éõ ¸¡ì¸
Áó¾¢Ã Á¡ Á¾¢ø «¸Æ¢ «Å÷ ¾¡õ ¾ó¾
Å¡ö¨Á ¬¸Á Å¢¾¢Â¢ý ÅÌôÒô §À¡Öõ
«ó¾Á¢ø º£÷ì ¸¡ïº¢¨Â ÅóÐ «¨¼ó¾¡÷ìÌ
«ýÈ¢ «¨¼¸Çí¸õ «ÚôÀ÷ ±ýÚ«È¢óÐ ÝÆ
ÅóÐ «¨½óÐ ¾ý ¸ÚôÒõ ¯Å÷ôÒõ ¿£ìÌõ
Á¡ ¸¼Öõ §À¡Öõ ÁÄ÷ì ¸¢¼íÌ Á¡§¾¡

1170 .¬íÌ ÅÇ÷ ±Â¢Ä¢Û¼ý Å¢ÇíÌõ
š¢ø «ôÀ¾¢Â¢ø Å¡ú ¦Àâ§Â¡÷ ¯ûÇõ §À¡Ä
µíÌ ¿¢¨Äò ¾ý¨ÁÂÅ¡ö «¸¢Äõ ¯öÂ
¯¨ÁÀ¡¸÷ «Õû ¦ºö¾ ´Øì¸õ «øÄ¡ø
¾£íÌ ¦¿È¢ «¨¼Â¡¾ ¾¨¼Ôõ ¬¸¢î¦ºó
¦¿È¢ì¸ñ ¿¢¸ú Å¡ö¨Á ¾¢ÕóÐ Á¡÷ì¸õ
¾¡íÌÄÅ ¿¢ÄÅ¢ ÅÇ÷ ´Ç¢Â¡ø ±ýÚõ ¾¼
¦¿ÎÅ¡ý «ÇôÀÉ Å¡õ ¾¨¸Â Å¡Ìõ

4.5.86

4.5.87

4.5.88

26
1171

1172.

.Á¡Ú ¦ÀÈø «Õõ ¸É¸ Á¡¼õ ¿£Î Á½¢
ÁÚÌõ ¦¿Îõ ¦¾Õ×õ ÅÇò¾¢ø Åó¾
¬Ú À¢ø ¬Å½ Å£¾¢¸Ùõ ÁüÚõ «¨Áó¾
¿¸÷ «½¢ Ũøû ¿Î× §À¡ì¸¢ì
ÜÚÀÎ ¿Å ¸ñ¼õ «ýÈ¢ Áø¸ì ¦¸¡ñ¼
«§É¸õ ¸ñ¼õ ¬¸¢ «ýÉ
§ÅÚ ´Õ Áñ ¯ÄÌ ¾É¢ø ¯Ç¾¡õ ±ýÉ
Å¢Çí¸¢Â Á¡ §Ä¡¸ ¿¢¨Ä §ÁÅ¢üÚ «ý§È

4.5.89

À¡¸õ ÁÕíÌ þÕ Ò¨¼Ôõ ¯Â÷óÐ
¿£ñ¼ À¼÷ ´Ç¢ Á¡Ç¢¨¸ ¿¢¨Ã¸û À¢ø ¦Áý Üó¾ø
§¾¡¨¸Â÷ ¾õ ÌÆ¡õ «¨ÄÂò àìÌ Óò¾¢ý
ͼ÷ì §¸¡¨Åì ÌÇ¢÷ ¿£÷¨Á Ш¾ó¾ Å£¾¢
Á¡¸Á¢¨¼ ´Ç¢ ¾¨ÆôÀ ÁýÉ¢ ¿£Î ÁÕíÌ
¾¡Ã¨¸ «¨Ä ÅÃõÀ¢ø Åñ½
§Á¸Á¢¨¼ ¸¢Æ¢òÐ ´ØÌõ ¦¾öÅì ¸í¨¸
§Áø ¿¾¢¸û ÀÄ Áñ §Áø Å¢Çí¸¢ ´ìÌõ

4.5.90

1173. . ¸¢Ç÷ ´Ç¢î ¦ºí¸É¸ ÁÂó¾¡É¡ö
Á¡Î ¸£ú ¿¢¨Ä§Â¡÷ ¿£Äî §º¡ÀÉõ â½ì
¦¸¡Ç «¨ÁòÐ Á£Ð ´ÕÀ¡ø «ýÉ º¡¨Ä
ÌÄ Å¢Ãò¾¡ø «¨Áò¾ ¦¸¡û¨¸Â¡§Ä
«ÇÅ¢ø ͼ÷ô À¢ÆõÒ ¬É¡÷ ¾õ¨Áò §¾Ê
«¸úóÐ ²Éõ ¬É¡Ûõ «ýÉõ ¬¸¢
ÅÇ÷ Å¢ÍõÀ¢ø ±Øó¾¡Ûõ §À¡Ä ¿£Î
Á¡Ç¢¨¸Ôõ ¯Ç ÁüÚ ÁÚÌ §¾¡Úõ

4.5.91

1174. Á¢ý ¦À¡Ä¢ Àý Á½¢ Á¢¨¼ó¾ ¾ÅÇ
Á¡¼õ Á¢¨ºô À¢ø ºó¾¢Ã ¸¡ó¾õ Å¢ÍõÀ¢ý Á£Ð
¦À¡ý Ò¨ÃÔõ ¦ºì¸÷ ¿¢Èô ¦À¡ØÐ §¾¡ýÚõ
ÒÉ¢üÈ¢ Á¾¢ ¸ñÎ ¯Õ¸¢ô ¦À¡Æ¢ó¾ ¿£Ã¡ø
Åý ÒĢ¢ý ¯Ã¢Â¡¨¼ò ¾¢Õ ²¸õÀ÷ ÅÇ÷º¨¼Ôõ
þÇõ À¢¨ÈÔõ ¸ñÎ ÌõÀ¢ðÎ
«ýÒ ¯Õ¸¢ ¦Áö ¦À¡Æ¢Âì ¸ñ½£÷ Å¡Õõ
«ÊÂÅÕõ «¨ÉÂ×Ç «Ä¸¢Ä¡¾

4.5.92

1175. Ó¸¢ø ¯Ã¢ïÍõ ¦¸¡Ê ¦¾¡Îò¾ ÓÊÂ
¬Ìõ ÓØô ÀÇ¢í¸¢ý Á¡Ç¢¨¸¸û ÓüÚõ ÍüÚõ
¿¢¸Ã¢ø ºÃ¡ ºÃí¸û ±øÄ¡õ ¿¢ÆĢɡ§Ä
¿¢¨È¾Ä¢ý ¬ø ¿¢¨È ¾Å了ö þÁÂô À¡¨Å
¿¸¢ø ¯Ø¾ ÍÅÎõ ŨÇò ¾ØõÒõ âñ¼
¿¡Â¸É¡÷ ¿¡ýÌ Ó¸üÌô À¨¼ì¸ ¿øÌõ
«¸¢Ä§Â¡É¢¸û ±øÄ¡õ «¨ÁòÐ ¨Åò¾
«Õõ ¦ÀÕõ Àñ¼¡Ã ¿¢¨Ä «¨É ¬Ìõ

4.5.93

1176.

¦À¡ý ¸ÇÀ Á¡Ç¢¨¸ §Áø ÓýÈ¢ø
¿¢ýÚ âõ ¸ÆíÌ Á½¢ô ÀóÐõ §À¡üÈ¢ ¬Îõ
Å¢ø ÒÕÅì ¦¸¡Ê Á¼Å¡÷ ¸Äý¸û º¢ó¾¢
Å¢ØÅÉ×õ ¦¸Ø× Ð¨½ §Á× Á¡¾÷
«üÒ Ó¾¢÷ ¸ÄŢ¢ɢø ÀâóÐ º¢óÐõ

27
«½¢Á½¢ §ºÊÂ÷ ¦¾¡ÌìÌõ «¨ÅÔõ ¬¸¢
¿ü¸É¸ Á¨Æ «ýÈ¢ì ¸¡ïº¢ ±ø¨Ä
¿ÅÁ½¢ Á¡Ã¢Ôõ ¦À¡Æ¢Ôõ ¿¡Ùõ ¿¡Ùõ

4.5.94

1177. â Á¸ÙìÌ ¯¨ÈÔû ±Ûõ
¾¨¸Â ¬É ¦À¡ý Á¡¼ò ¾ÃÁ¢Âí¸û ¦À¡Ä¢Â ¿¢ýÚ
Á¡ Á¸Ãì Ì¨Æ Á¸Ç¢÷ ¨Áó¾÷ «í¸ñ
ÅóÐ ²ÚÓý ¿Ú ¿£÷ Åñ¼ø ¬¼ò
àÁ½¢ô ¦À¡ý Ò¨É ¿¡ÇòÐÕò¾¢ Å£Íõ
ͼ÷ŢΠ¦ºíÌíÌÁ ¿£÷ò ÐÅ¨Ä §¾¡öó¾
¸¡Á÷ Á½¢ ¿¡º¢¨¸Â¢ý ÁÕíÌ ¾íÌõ
¸ÕÓ¸¢ø¸û ¦ºõÓ¸¢ø ¸Ç¡¸¢ì ¸¡ðÎõ

4.5.95

1178.

þÁõ ÁĢ ±Îò¾ ¦¿Î Ũøû
§À¡Ä þÄíÌ Í¨¾ò ¾ÅÇ Á¡Ç¢¨¸ ¿£û §¸¡ðÎî
º¢¨Á «¨¼Ôõ §º¡À¡É ¿¢¨ÃÔõ Å¢ñÏõ
¦¾Ã¢× «Ã¢Â àö¨Á¢ɡø «ÅüÚû §º÷óÐ
¾Á÷ ¸Ù¼ý þÆ¢óÐ ²Úõ ¨Áó¾÷ Á¡¾÷
¾í¸¨ÇÔõ Å¢ÍõÀ¢¨¼ ¿¢ýÚ þƢ¡ ¿¢üÌõ
«ÁèÃÔõ «ÃÁ¸Ç¢÷ ¾¨ÁÔõ ¦Åù§ÅÚ
«È¢Å⾡õ ¾¨¸¨ÁÂÉ «§É¸õ «í¸ñ

4.5.96

«ÃÅ ¦¿Îó §¾÷ Å£¾¢ «ÕÌ Á¡¼òÐ
«½¢Á½¢ì §¸¡ÒÃòÐ «Â§Ä Å¢Âø Å¡ö ¿£ñ¼
Å¢Ã× Áø¾î §º¡¾¢ §Å¾¢ò ¾¢ñ¨½
ŢǢõÀ¢ý ´Ç¢ ÐÙõÒ Ó¨Èô ÀÊ Á£Ð ²Úõ
ÌÃÅÄÕõ ÌÆø Á¼Å¡÷ «Ê¢ø °ðÎõ
ÌÆõÒ «Îò¾ ¦ºõÀﺢý ÍÅðÎì §¸¡Äõ
À芦¿Îõ ¾Ãí¸õ Á¢¨º Å¢Çí¸¢ò §¾¡ýÚõ
ÀÅÇ ¿Úõ ¾Ç¢÷ «¨É ÀÄ×õ ÀÃí¸÷

4.5.97

1180. §ÅõÒ º¢Éì ¸Ç¢üÚ «¾¢÷×õ Á¡Å¢ý
¬÷ôÒõ Å¢Âý ¦¿Îó §¾÷ì ¸¡ø þ¨ºôÒõ Å¢Æ׫ȡ¾
«õ ¦À¡ý Á½¢ Å£¾¢¸Ç¢ø «Ãí¸¢ø ¬Îõ
«Ã¢¨ÅÂ÷ áÒà ´Ä¢§Â¡Î «¨ÁÔõ þõÀ÷
¯õÀâý þó¾¢Ãý ¸Ç¢üÈ¢ý ÓÆìÌó
¦¾öÅ ¯Â÷ þÃÅ¢ Á¡ì ¸Ä¢ôÒõ «Âý °÷¾¢ò §¾÷
ÀõÀ¢¨ºÔõ Å¢Á¡ÉòÐû ¬Îó ¦¾öÅô
À¡¨ÅÂ÷ áÒà «ÃÅòм§É ÀøÌõ

4.5.98

1181. «ÕÁ¨È «ó¾½÷ ÁýÛõ
þÕì¨¸Â¡É ¬Ì¾¢Â¢ý Ò¨¸ «Îò¾ «õ ¦À¡ý Á¡¼ô
¦ÀÕ ÁÚÌ ¦¾¡Úõ §ÅûÅ¢î º¡¨Ä
±íÌõ ¦ÀÚõ «Å¢ô À¡¸õ ¦¸¡ÎìÌõ ¦ÀüÈ¢ §Á§Ä¡÷
ÅÕӨȨÁ «¨Æì¸ Å¢Î Áó¾¢Ãõ ±õ
ÁÕíÌõ Å¡ÉÅ÷ ¿¡Â¸÷ ¾¢Õ ²¸õÀ÷ ÓýÈ¢ø
¾¢ÕÁÄ¢ ¦À¡ý §¸¡ÒÃòÐ ¦¿ÕíÌõ
±øÄ¡ò §¾Å¨ÃÔõ «½¢ò¾¡¸ì ¦¸¡ñÎ ¦ºøÖõ

4.5.99

1179.

28
1182.

«Ãº÷ ÌÄô ¦ÀÕõ ¦¾Õ×õ
¦¾üÈ¢ ÓüÈòÐ ¬Ô¾í¸û À¢Öõ Å¢Âø þ¼Óõ «í¸ñ
Òèº Á¾ì ¸Ã¢¸¦Ç¡Î ÒÃÅ¢ ²Úõ
¦À¡üÒ¨¼Â Å£¾¢¸Ùõ ¦À¡Ä¢Â ±íÌõ
Å¢¨Ã ¦ºö ¿Ú󦾡¨¼ «Äí¸ø ÌÁÃ÷
¦ºöÔõ Å¢ÂôÒÚ ¦ºö ¦¾¡Æ¢ø ¸ñΠŢ墨 Å¢ñ§½¡÷
¿¢¨Ã ¦ºÈ¢Ôõ Å¢Á¡É °÷¾¢¸Ç¢ý §ÁÖõ
¿¢ÄÁ¢¨ºÔõ ÀÄ Ó¨ÈÔõ ¿¢ÃóÐ ¿£í¸¡÷

4.5.100

1183. ¦Å¢ø ¯Á¢Øõ ÀýÁ½¢ô
âñ Ž¢¸ Á¡ì¸û Å¢Ã× ¿¢¾¢ ÅÇõ ¦ÀÕìÌõ ¦ÅÚ쨸 Á¢ì¸
Å¢ý ¿¢Ä× Á½¢ì ¸¨¼ Á¡ ¿¸÷¸û
±øÄ¡õ ÅÉôÒ ¯¨¼Â ¦À¡ÕðÌÄí¸û ÁÄ¢¾Ä¡§Ä
¸Â¢¨Ä Á¨Ä¡÷ ¸îº¢ ¬ÄÂí¸û
ÀÄ×õ ¸õÀÓ§ÁŢ ¾ý¨Á ¸ñÎ §À¡üÈô
À¢Öõ ¯ÕôÀÄ ¦¸¡ñÎ ¿¢¾¢ì §¸¡ý
¾í¸ô À¢ø «Ç¸¡Òâ ÅÌò¾ ÀÃ¢Í ¸¡ðÎõ
4.5.101
1184. Å¢Æ× ÁÄ¢ ¾¢Õì ¸¡ïº¢ ŨÃôÀ¢ý
§ÅÇ¡ñ Å¢Øì ÌʨÁ ¦ÀÕõ ¦ºøÅ÷ Å¢ÇíÌõ §Å½¢
ÁÆ þÇ ¦Åñ ¾¢í¸û Ò¨É ¸õÀ÷ ¦ºõ
¦À¡ý Á¨ÄÅøÄ¢ì ¸Ç¢ò ¾ÅÇ÷ ¯½Å¢ý ãÄõ
¦¾¡Æ ¯ÄÌ ¦ÀÚõ «Åû ¾¡ý «ÕÇ
¦ÀüÚò ¦¾¡ýÉ¢ÄòÐ ÁýÛ À¢÷ §Å¾ Å¡ö¨Á
¯Æ×ò ¦¾¡Æ¢Ä¡ø ¦ÀÕ츢 ¯Â¢÷¸û ±øÄ¡õ
µí¸ ÅÕõ ¾ÕÁ Å¢¨ÉìÌ ¯Çáø ±ýÚõ
1185.

µí¸¢Â ¿¡ø ÌÄòÐ ´ùÅ¡ô
Ò½÷Å¢ø ¾õÁ¢ø ¯Â÷ó¾É×õ þÆ¢ó¾É×õ ¬É º¡¾¢
¾¡õ ÌØÁ¢ô À¢Èó¾ ÌÄ §À¾õ ±øÄ¡õ ¾õ
¾¨¸¨ÁìÌ ²üÈ ¾É¢ þ¼í¸û §ÁÅ¢
¬íÌ ¿¢¨È ¸¢¨Ç À¢ýÚ ÁÃÀ¢ý ¬üÈ «Îò¾
Å¢¨Éò ¦¾¡Æ¢Ä¢ý ӨȨÁ ÅÆ¡¨Á ¿£Î
À¡íÌ ÅÇ÷ þÕ쨸 ¿¢¨Ä ÀÄ×õ ±øÄ¡õ
ÀñÒ ¿£Ê ¯Ã¢¨Áô À¡Ä «ý§È

4.5.102

4.5.103

1186. ¬¾¢ 㦾¢ø «ó ¿¸÷ ÁýÉ¢Â
§º¡¾¢ ¿£û Á½¢ò àÀÓõ ¾£ÀÓõ
§¸¡¾¢ø ÀøÄ¢ÂÓõ ¦¸¡ÊÔõ À¢ø
Å£¾¢ ¿¡Ùõ ´Æ¢Â¡ Ţơ Ž¢

4.5.104

1187. š¢ø ±í¸Ïõ §¾¡Ã½õ Á¡Á¾¢ø
»¡Â¢ø ±í¸Ïï Ýú Ó¸¢ø ¿¡ûÁ¾¢
§¾¡Â¢ø ±í¸Ïõ Áí¸Äõ ¦¾¡ñ¼÷ Ýú
§¸¡Â¢ø ±í¸Ïõ ¯õÀ÷ ÌÄì ÌÆ¡õ

4.5.105

1188.

§Å¾ §Å¾¢Â÷ §ÅûÅ¢§Â ¾£ÂÉ
Á¡¾÷ µ¾¢ Áħà À¢½¢ÂÉ
¸¡¾ø Å£¾¢ Å¢Ä째 ¸Å¨ÄÂ
ݾ Á¡¾Å¢§Â ÒÈõ ÝúÅÉ

4.5.106

29

1189.

1190.

1191.

1192.

º¡ÂÄ¡÷¸û ÑÍô§À ¾Ç÷ÅÉ
¬Â Á¡¼ì ¦¸¡Ê§Â «¨ºÅÉ
§ºÂ µ¨¼ì ¸Ç¢§È ¾¢¨¸ôÀÉ
À¡Â §º¡¨Äò ¾Õ§Å ÀÂò¾É

4.5.107

«ñ½Ä¡÷ «ýÀ÷ «ý§À Óý ¬÷ò¾É
¾ñ½Úï ¦ºØ󾡧¾ иûÅÉ
Åñ½ ¿£û Á½¢ Á¡¨Ä§Â ¾¡úÅÉ
±ñ½¢ø ÌíÌÁî §º§È þØ츢É

4.5.108

¦ÅýÈ¢ Å¡ÉÅ÷ ¾¡õ Å¢¨Ç¡¼Öõ
±ýÚõ ¯ûÇÅ÷ Å¡Øõ þÂü¨¸Ôõ
¿ýÚõ ¯ûÇòÐ ¿ñ½¢É÷ §Å𨸸û
´ýÚõ «íÌ ´Æ¢Â¡ Ũ¸ ¯öôÀÐ

4.5.109

ÒÃõ ¸¼ó¾Å÷ ¸¡ïº¢ ÒÃõ Ò¸ú
ÀÃõÒ ¿£û ÒÅÉõ À¾¢ ¿¡ý¸¢Ûõ
ÅÃõÀ¢ø §À¡¸ ÅÉôÀ¢ý ÅǦÁøÄ¡õ
¿¢ÃõÒ ¦¸¡û¸Äõ ±ýÉ ¿¢¨Èó¾Ä¡ø

4.5.110

1193. «ùŨ¸Â ¾¢Õ¿¸Ãõ «¾ý ¸ñ ´Õ ÁÕį́ÈÅ¡÷
þù×ĸ¢ø À¢ÈôÀ¢É¡ø ²¸¡Ä¢ì ÌÄòÐûÇ¡÷
¦ºùŢ «ýÒ¨¼ ÁÉò¾¡÷ º£Äò¾¢ý ¦¿È¢ ¿¢ýÈ¡÷
¨Á Å¢Ã× ¸ñ¼ÃÊ ÅÆ¢ò ¦¾¡ñ¼÷ ¯Ç÷ ¬É¡÷
1194.

1195.

1196.

1197

1198.

4.5.111

Áñ½¢ý Á¢¨º Åó¾ «¾üÀ¢ý ÁÉõ Ó¾ø ¬Â¢É ãýÚõ
«ñ½Ä¡÷ §ºÅÊ¢ý º¡÷Å¡¸ «¨½Å¢ôÀ¡÷
Òñ½¢Â ¦Áöò ¦¾¡ñ¼÷ ¾¢Õì ÌÈ¢ôÒ «È¢óÐ §À¡üÚ ¿¢¨Äò
¾¢ñ¨Á¢ɡø ¾¢Õì ÌÈ¢ôÒò ¦¾¡ñ¼÷ ±Ûõ º¢ÈôÀ¢É¡÷

4.5.112

§¾÷ ´Ä¢ì¸ Á¡ ´Ä¢ì¸ò ¾¢¨º ´Ä¢ìÌõ Ò¸úì ¸¡ïº¢
°¦Ã¡Ä¢ìÌõ ¦ÀÕ Åñ½¡÷ ±É¦Å¡ñ½¡ ¯ñ¨Á¢ɡ÷
¿£¦Ã¡Ä¢ì¸ «Ã¡ þ¨Ãì¸ ¿¢Ä¡ Ó¸¢úìÌõ ¾¢ÕÓÊ¡÷
§À¦Ã¡Ä¢ì¸ ¯ÕÌõ «Å÷ìÌ ´Ä¢ôÀ÷ ¦ÀÕ Å¢ÕôÀ¢ ¦É¡Îõ

4.5.113

§¾Í¨¼Â ÁÄ÷ì ¸ÁÄî §ºÅÊ¡÷ «Ê¡÷¾õ
àͨ¼Â иû Á¡Í ¸Æ¢ôÀ¡÷ §À¡ø ¦¾¡ø¨Ä Å¢¨É
¬Í¨¼Â ÁÄ ãýÚõ «¨½Â ÅÕõ ¦ÀÕõ À¢ÈÅ¢
Á¡Í ¾¨É Å¢¼ì ¸Æ¢òÐ ÅÕõ ¿¡Ç¢ø «íÌ ´Õ ¿¡û

4.5.114

¦À¡ý þÁÂô ¦À¡Õô À¨ÃÂý ÀÂóÐ «ÕÙõ âí¦¸¡Ê¾ý
¿ýÉ¢¨Ä¨Á «ýÚ «Çì¸ ±ØóÐ «ÕÙõ ¿õ ¦ÀÕÁ¡ý
¾ýÛ¨¼Â «ÊÂÅ÷ ¾õ ¾É¢ò ¦¾¡ñ¼÷ ¾õÓ¨¼Â
«ó¿¢¨Ä¨Á ¸ñÎ «ýÀ÷ìÌ «Õû Òâšý ÅóÐ «¨½Å¡÷

4.5.115

º£¾ÁÄ¢ ¸¡ÄòÐò ¾¢Õì ÌÈ¢ôÒò ¦¾¡ñ¼÷À¡ø
¬ÐÄáö ¦ÁÄ¢óÐ Á¢¸ «ØìÌ «¨¼ó¾ ¸ó¨¾Ô¼ý
Á¡¾Å §Å¼õ ¾¡í¸¢ Á¡ø «È¢Â¡ ÁÄ÷ «Ê¸û
§¸¡¾¨¼Â¡ ÁÉò¾Å÷ Óý ÌÚ ¿¨¼¸û ¦¸¡Çì ÌÚ¸¢

4.5.116

30

1199. . ¾¢Õ§ÁÉ¢ ¦Åñ½£Ú ¾¢¸úóÐ ´Ç¢Õõ §¸¡ÄòÐì
¸Õ §Á¸õ ±É «ØìÌì ¸ó¨¾Ô¼ý ±ØóÐ «ÕÇ¢
ÅÕ§ÁÉ¢ «Õó ¾Å¨Ãì ¸ñÎ ÁÉõ Á¸¢úóÐ ±¾¢÷ ¦¸¡ñÎ
¯Õ§Á×õ Á¢÷ô ÒǸõ ¯ÇÅ¡¸ô À½¢óÐ ±Øó¾¡÷

4.5.117

1200. ±öÐõ «Å÷ ÌÈ¢ôÒ «È¢ó§¾ þý ¦Á¡Æ¢¸û ÀÄ ¦Á¡Æ¢óÐ
¦ºö ¾Åò¾£÷ ¾¢Õ§ÁÉ¢ þ¨ÇòÐ þÕó¾Ð ±ý ±ýÚ
¨¸ ¦¾¡ØÐ ¸ó¨¾Â¢¨Éò ¾óÐ «ÕÙõ ¸ØÅ ±É
¨Á ¾¢¸ú ¸ñ¼õ ¸Ãó¾ Á¡¾Åò§¾¡÷ «Õû ¦ºöÅ¡÷

4.5.118

1201.

þì ¸ó¨¾ «ØìÌ ²È¢ ±Îì¸ ´½¡Ð ±É¢Ûõ ¡ý
¦Áöì ¦¸¡ñ¼ ÌÇ¢÷ì ̨¼óРŢ¼ Á¡ð§¼ý §Áø ¸¼ø À¡ø
«ì ÌýÈõ ¦Åí¸¾¢§Ã¡ý «¨½Å¾ý Óý ¾ÕÅ£§Ãø
¨¸ì ¦¸¡ñÎ §À¡ö ´Ä¢òÐì ¦¸¡ÎÅ¡Õõ ¸ÊÐ ±ýÈ¡÷

1202. ¾óÐ «ÕÙõ þì ¸ó¨¾ ¾¡Æ¡§¾ ´Ä¢òÐ ¯ÁìÌ þýÚ
«ó¾¢ ÀΞý ÓýÉõ ¾Õ¸¢ý§Èý ±É «ÅÕõ
¸ó¨¾ þÐ ´Ä¢òÐ ¯½ì¸¢ì ¸ÊÐ þý§È ¾¡Ã£§Ãø
þó¾ ¯¼üÌ þ¼÷ ¦ºö¾£÷ ±ýÚ ¦¸¡ÎòÐ ²¸¢É¡÷
1203.

ÌÈ¢ò¾ ¦À¡Ø§¾ ´Ä¢òÐì ¦¸¡ÎôÀ¾üÌì ¦¸¡Î §À¡óÐ
¦ÅÈ¢ò ¾¼¿£÷ò ШÈ¢ý ¸ñ Á¡ ¦ºÈ¢óÐ Á¢¸ô ÒØ츢ô
À¢È¢òÐ ´Ä¢ì¸ô ÒÌõ «ÇÅ¢ø ¦ÀÕõ À¸ø §À¡öô À¢ýÀ¸Ä¡ö
ÁÈ¢ì¸Ãò¾¡÷ ¾¢Õ «ÕÇ¡ø Á¨Æ ±ØóÐ ¦À¡Æ¢ó¾¢Á¡ø

1204. ¾¢¨º ÁÂí¸ ¦ÅǢ¨¼ò¾ ¦ºÈ¢ Ó¸¢Ä¢ý ÌÆ¡õ Á¢¨¼óÐ
Á¢¨º ¦º¡Ã¢Ôõ ÒÉø ¾¡¨Ã ŢƢ ѨÆ¡ Ũ¸ Á¢¨¼Â
«¨ºÔ¨¼Â ÁÉòÐ «ýÀ÷ «È¢× ÁÈóÐ «Õó¾Å÷ À¡ø
þ¨º× ¿¢¨ÉóÐ «Æ¢óÐ þÉ¢ ¡ý ±ý ¦ºö§¸ý ±É ¿¢ýÈ¡÷
1205

1206

1207.

1208.

4.5.119

4.5.120

4.5.121

4.5.122

µÅ¡§¾ ¦À¡Æ¢Ô Á¨Æ ´Õ ¸¡ø Å¢ðÎ ´Æ¢Ôõ ±Éì
¸¡Å¡Ä¢ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ ¾É¢ ¿¢ýÈ¡÷ Å¢¼ì ¸¡½¡÷
§ÁÅ¡÷ §À¡ø ¸íÌø Åà ¦Áö ÌÇ¢Õõ Å¢Øó¾Å÷ À¡ø
¬! ¬! ±ý Ìü§ÈÅø «Æ¢ó¾ Å¡ ±É Å¢Øó¾¡÷

4.5.123

Å¢Øó¾ Á¨Æ ´Æ¢Â¡Ð ¦Áöò¾Å÷ ¦º¡øĢ ±ø¨Ä
¸Æ¢ó¾Ð ÓýÒ ´Ä¢òÐ Á¨ÉìÌ ¬üÚ ²ü¸ «È¢ó¾¢§Äý
¦ºØõ ¾Å÷ ¾õ ¾¢Õ§ÁÉ¢ ÌÇ¢÷ ¸Ïõ ¾£íÌ þ¨Æò¾
¦¾¡ØõÀ§ÉüÌ þÉ¢ þЧŠ¦ºÂø ±ýÚ Ð½¢óÐ ±ØÅ¡÷

4.5.124

¸ó¨¾ Ò¨¼ò¾¢¼ ±üÚõ ¸øÀ¡¨È Á¢¨ºò ¾¨Ä¨Âî
º¢ó¾ ±ÎòÐ ±üÚÅ¡ý ±ýÚ «¨½óÐ ¦ºØõ À¡¨È Á¢¨ºò
¾ó¾¨Ä¨Âô Ò¨¼òÐ ±üÈ «ôÀ¡¨È ¾ý ÁÕíÌ
ÅóÐ ±ØóÐ À¢Êò¾Ð «½¢ ŨÇò ¾ØõÀ÷ ÁÄ÷î ¦ºí¨¸

4.5.125

Å¡ý ¿¢¨Èó¾ ÒÉø Á¨Æ §À¡ö ÁÄ÷ Á¨Æ¡ö þ¼ ÁÕíÌ
§¾ý ¿¢¨Èó¾ ÁÄ÷ þ¾Æ¢ò ¾¢ÕÓÊ¡÷ ¦À¡ÕÅ¢¨¼Â¢ý
§Áø ¿¢¨Èó¾ Ш½Å¢ ¦Â¡Îõ ¦ÅÇ¢ ¿¢ýÈ¡÷ ¦Áöò ¦¾¡ñ¼÷
¾¡ý ¿¢¨Èó¾ «ýÒ ¯Õ¸ì ¨¸ ¦¾¡ØÐ ¾É¢ ¿¢ýÈ¡÷

4.5.126

31

1209.

1210.

Óý «Å¨Ã §¿÷ §¿¡ì¸¢ Óì ¸ñ½÷ ã×ÄÌõ
¿¢ý ¿¢¨Ä¨Á «È¢Å¢ò§¾¡õ ¿£Ôõ þÉ¢ ¿£Ê ¿õ
ÁýÛÄÌ À¢Ã¢Â¡Ð ¨ÅÌÅ¡ö ±É «ÕÇ¢
«ó ¿¢¨Ä§Â ±ØóÐ «ÕÇ¢ «½¢ ²¸¡õÀÃõ «¨½ó¾¡÷

4.5.127

º£÷ ¿¢Ä× ¾¢Õì ÌÈ¢ôÒò ¦¾¡ñ¼÷ ¾¢Õò¦¾¡Æ¢ø §À¡üÈ¢ô
À¡÷ ÌÄÅò ¾ó¨¾ ¾¡û «È ±È¢ó¾¡÷ ÀÃ¢Í ¯¨Ã째ý
§À÷ «ÕÇ¢ý ¦Áöò ¦¾¡ñ¼÷ À¢ò¾ý ±Éô À¢¾üھġø
¬Õĸ¢ø þ¾ý ¯ñ¨Á «È¢óÐ ¯¨Ãì¸ þ¨ºóÐ ±ØÅ¡÷

4.5.128

¾¢ÕüÈõÀÄõ
-------------

4.6 ºñ§¼Íà ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (1211 - 1270)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
1211 âó¾ñ ¦À¡ýÉ¢ ±ó ¿¡Ùõ ¦À¡ö¡Р«Ç¢ìÌõ ÒÉø ¿¡ðÎ
Å¡öó¾ Áñ½¢ò ¦¾ý ¸¨Ã¢ø ÁýÉ Óý ¿¡û Ũà ¸¢Æ¢Â
²óÐõ «Â¢ø §Åø ¿¢¨Ä ¸¡ðÊ þ¨Á§Â¡÷ þ¸ø ¦Åõ À¨¸ ¸¼ìÌõ
§ºó¾ý «Ç¢ò¾ ¾¢ÕÁ¨È§Â¡÷ ãà÷ ¦ºøÅî §ºöïæ÷
4.6.1
1212.

1213.

1214.

1215

1216

1217

¦ºõ¨Á ¦Åñ½£üÚ ´Õ¨Á¢ɡ÷ þÃñÎ À¢ÈôÀ¢ý º¢ÈôÀ¢É¡÷
Óõ¨Áò ¾Æ§Ä¡õÀ¢Â ¦¿È¢Â¡÷ ¿¡ýÌ §Å¾õ Ó¨È À¢ýÈ¡÷
¾õ¨Á ³óÐ ÒÄÛõ À¢ý ¦ºøÖõ ¾¨¸Â¡÷ «Ú¦¾¡Æ¢Ä¢ý
¦Áöõ¨Á ´Øì¸õ ²Ø ¯ÄÌõ §À¡üÚõ Á¨È§Â¡÷ Å¢ÇíÌÅÐ

4.6.2

§¸¡¾¢ø Á¡ý §¾¡ø Òâ Óóáø ÌÄ× Á¡÷À¢ø ̨Æì ÌÎÁ¢
µÐ¸¢¨¼ Ýú º¢ÚÅ÷¸Ùõ ¯¾×õ ¦ÀÕ¨Á ¬º¡Ûõ
§À¡¾¢ý Å¢ÇíÌõ ¾¡Ã¨¸Ôõ Á¾¢Ôõ §À¡Äô Ò½÷ Á¡¼í¸û
Á£Ð ÓÆíÌ Ó¸¢ø ´Ðí¸ §Å¾ ´Ä¢¸û ÓÆíÌÅÉ

4.6.3

¡¸õ ¿¢Ä×õ º¡¨Ä ¦¾¡Úõ Á¨È§Â¡÷ ®ó¾ «Å¢Ô½Å¢ý
À¡¸õ Ѹà ÅÕõ Á¡Öõ «ÂÛõ °Õõ À¼÷ º¢¨ÈôÒû
Á¡¸õ þ¸óÐ ÅóÐ þÕìÌõ §ºì¨¸ ±É×õ Å¡ÉÅ÷ §¸¡ý
¿¡¸õ «¨½Ôõ ¸óÐ ±É×õ ¿¡ðÎõ äÀ ®ð¼ÓÇ

4.6.4

¾£õ À¡ø ´Ø¸ô ¦À¡ØÐ ¦¾¡Úõ µÁ §¾Ûî ¦ºøÅÉ×õ
¾¡õ À¡Ê º¡Áõ ¸½¢ô§À¡÷ ºÁ¢¨¾ þ¼õ ¦¸¡ñÎ «¨ÉÅÉ×õ
âõ À¡º¨¼¿£÷ò ¾¼õ ãú¸¢ Á¨È§Â¡÷ Á¸Ç¢÷ ÒÌÅÉ×õ
¬õ À¡ý¨Á¢ɢø Å¢ÇíÌÅÉ «½¢ ¿£û ÁÚÌ ÀÄ×ÓÇ

4.6.5

Å¡ú ¦À¡ý À¾¢ ÁüÚ «¾ý ÁÕíÌ Áñ½¢ò ¾¢¨Ã¸û ÅÂø ÅÃõÀ¢ý
¾¡úÅ¢ø ¾ÃÇõ ¦º¡Ã¢ ̨ÄôÀ¡ø º¨Áò¾ ¡¸ò ¾¼õ º¡¨Ä
Ýú ¨ÅôÒ þ¼í¸û ¦¿Õí¸¢ÔÇ ¦¾¡¼íÌ º¼íÌ ÓÊòÐ ²Úõ
§ÅûÅ¢ò ¾¨ÄÅ÷ ¦ÀÕó§¾÷¸û Å¢ñ§½¡÷ ²Úõ Å¢Á¡Éí¸û

4.6.6

Á¨¼Â¢ø ¸Ø¿£÷ ¦ºØ¿£÷ ÝúÅÂÄ¢ø º¡Ä¢ì ¸¾¢÷ì¸ü¨Èô
Ò¨¼Â¢ø ÍÕõÒ Á¢¨¼ ¸ÓÌ ÒÉÄ¢ø ÀÃõÒ âõÀ¡¨Ç

32

1218

«¨¼Â¢ø À¢Öó ¾¡Á¨Ã ¿£û «Äâø ТÖõ ¸Âø¸û ÅÆ¢
¿¨¼Â¢ø À¼÷¦Áý ¦¸¡Ê ¦ÁªÅø ¿¨É¢ø ¾¢¸Øõ º¢¨Éì ¸¡ïº¢

4.6.7

¦ºýÉ¢ «ÀÂý ̧ġòÐí¸î §º¡Æý ¾¢ø¨Äò ¾¢Õ ±ø¨Ä
¦À¡ýÉ¢ý ÁÂõ ¬ì¸¢Â ÅÇÅ÷ §À¡÷ ²Ú ±ýÚõ ÒÅ¢ ¸¡ìÌõ
ÁýÉ÷ ¦ÀÕÁ¡ý «¿À¡Âý ÅÕó ¦¾¡ø ÁÃÀ¢ý ÓÊ ÝðÎõ
¾ý¨Á ¿¢Ä× À¾¢ ³ó¾¢ý ´ýÈ¡ö ¿£Îõ ¾¨¸ò¾Ð «ùç÷

4.6.8

1219 Àñ½¢ý ÀÂÉ¡õ ¿ø þ¨ºÔõ À¡Ä¢ ÀÂÉ¡õ þñ ͨÅÔõ
¸ñ½¢ý ÀÂÉ¡õ ¦ÀÕÌ ´Ç¢Ôõ ¸Õò¾¢ý ÀÂÛõ ±ØòÐ ³óÐõ
Å¢ñ½¢ý ÀÂÉ¡õ ¦À¡Æ¢ Á¨ÆÔõ §Å¾ô ÀÂÉ¡õ ¨ºÅÓõ §À¡ø
Áñ½¢ý ÀÂÉ¡õ «ôÀ¾¢Â¢ý ÅÇò¾¢ý ¦ÀÕ¨Á ÅÃõÒ ¯¨¼ò§¾¡
1220

1221

¦ÀÕ¨Á À¢ÈíÌõ «ôÀ¾¢Â¢ý Á¨È§Â¡÷ ¾õÓû ¦ÀÕÁ¨É Å¡ú
¾ÕÁõ ¿¢Ä× ¸¡º¢Â §¸¡ò¾¢ÃòÐò ¾¨Ä¨Á º¡ø ÁÃÀ¢ø
«Õ¨Á Á½¢Ôõ «Ç¢ò¾Ð§Å ¿ïÍõ «Ç¢ìÌõ «Ã× §À¡ø
þÕ¨Á Å¢¨ÉìÌõ ´Õ ÅÊ× ¬õ ±îº ¾ò¾ý ¯ÇÉ¡É¡ý

1224

1225

1226

1227

4.6.10

Áü¨È Á¨È§Â¡ý ¾¢Õ Á¨ÉÅ¢ Å¡öó¾ ÁÃÀ¢ý ÅóÐ ¯¾¢ò¾¡û
ÍüÈõ Å¢ÕõÒõ þøÅ¡ú쨸ò ¦¾¡Æ¢Ä¡û ¯Ä¸¢ø Ш½ô Ò¾øÅ÷
¦ÀüÚ Å¢ÇíÌõ ¾Åõ ¦ºö¾¡û ¦ÀÚõ §ÀÚ ±ø¨Äô ÀÂý ¦ÀÚÅ¡û
Àü¨È ±È¢Ôõ ÀüÚÅ¡÷ º¡÷À¡ö ¯ûÇ ÀÅ¢ò¾¢¨Ã¡õ
4.6.11

1222 . ¿ýÈ¢ ÒâÔõ «Å÷ ¾õ À¡ø ¿ý¨Á Á¨È¢ý Ð¨È Å¢Çí¸
±ýÚõ Á¨È§Â¡÷ ÌÄõ ¦ÀÕ¸ ²Ø ÒÅÉí¸Ùõ ¯öÂ
ÁýÈ¢ø ¿¼õ ¦ºöÀÅ÷ ¨ºÅ Å¡ö¨Á ÅÇà Á¡ ¾Åò§¾¡÷
¦ÅýȢŢÇí¸ ÅóÐ ¯¾Âõ ¦ºö¾¡÷ Å¢º¡Ã ºÕÁÉ¡÷
1223

4.6.9

4.6.12

³óÐ ÅÕ¼õ «Å÷ìÌ «¨½Â «í¸õ ¬Úõ ¯¼ý ¿¢¨Èó¾
ºó¾ Á¨È¸û ¯ðÀ¼ Óý ¾¨ÄÅ÷ ¦Á¡Æ¢ó¾ ¬¸Áí¸û
Óó¨¾ «È¢Å¢ý ¦¾¡¼÷¢ɡø Ó¨¸ìÌ ÁÄâý Å¡ºõ §À¡ø
º¢ó¨¾ ÁÄà ¯¼ý ÁÄÕõ ¦ºùÅ¢ ¯½÷× º¢È󾾡ø

4.6.13

¿¢¸Øõ ӨȨÁ ¬ñÎ ²Øõ ¿¢ÃõÒõ ÀÕÅõ ÅóÐ ±ö¾ô
Ò¸Øõ ¦ÀÕ¨Á ¯À ¿ÂÉô ¦À¡ÕÅ¢ø º¼íÌ ÓÊòÐ «È¢Å¢ý
þ¸Ø ¦¿È¢Â «øÄ¡¾ ±øÄ¡õ þÂó¾ ±É¢Ûõ ¾õ
¾¢¸Ø ÁÃÀ¢ý µÐ Å¢ìÌõ ¦ºö¨¸ ÀÂó¾¡÷ ¦ºöÅ¢ò¾¡÷

4.6.14

ÌÄ× Á¨ÈÔõ ÀÄ ¸¨ÄÔõ ¦¸¡ÙòОý Óý ¦¸¡ñÎ «¨Áó¾
¿¢Ä×õ ¯½÷Å¢ý ¾¢Èõ ¸ñÎ ¿¢Ú×õ Á¨È§Â¡÷ «¾¢ºÂ¢ò¾¡÷
«Ä¸¢ø ¸¨Ä¢ý ¦À¡ÕðÌ ±ø¨Ä ¬Îõ ¸Æ§Ä ±Éì ¦¸¡ñ¼
¦ºÄ× Á¢Ìó¾ º¢ó¨¾Â¢É¢ø ¦¾Ç¢ó¾¡÷ º¢È¢Â ¦ÀÕó ¾¨¸Â¡÷

4.6.15

¿¼§Á ÒâÔõ §ºÅÊ¡÷ ¿õ¨Á ¯¨¼Â¡÷ ±ýÚõ ¦Áöõ¨Á
¯¼§É §¾¡ýÚõ ¯½÷Å¢ý ¸ñ ´Æ¢Â¡Ð °Úõ ÅÆ¢ «ýÀ¢ý
¸¼§É þÂøÀ¡ö ÓÂüÈ¢ ÅÕõ ¸¡¾ø §Áø§Áø ±Øõ ¸Õò¾¢ý
¾¢¼õ §¿÷ ¿¢üÌõ ¦ºõÁÄ¡÷ ¾¢¸Øõ ¿¡Ç¢ø ¬íÌ ´Õ ¿¡û

4.6.16

µÐ ¸¢¨¼Â¢ý ¯¼ý §À¡Å¡÷ °÷ ¬ý ¿¢¨Ã¢ý ¯¼ý Òì¸
§À¡Ð ÁüÚ «íÌ ´Õ ÒÉ¢üÈ¡ §À¡üÚõ «Åý §Áø ÁÕôÒ µîº

33

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

¡Ðõ ´ýÚõ ܺ¡§¾ ±Îò¾ §¸¡ø ¦¸¡ñÎ «Åý Ò¨¼ôÀ
Á£Ð ¦ºýÚ Á¢Ìõ Àâšø ¦ÅÌñΠŢÄ츢 ¦Áö ¯½÷óÐ

4.6.17

À¡×õ ¸¨Ä¸û ¬¸Ááø ÀÃôÀ¢ý ¦¾¡Ì¾¢ô À¡ý¨Á¢ɡø
§Á×õ ¦ÀÕ¨Á «Õ Á¨È¸û ãÄÁ¡¸ Å¢ÇíÌ ¯Ä¸¢ø
¡×õ ¦¾Ç¢ó¾ ¦À¡Õû ¿¢¨Ä§Â ±ö¾ ¯½÷ó¾ ¯ûÇò¾¡ø
¬Å¢ý ¦ÀÕ¨Á ¯ûÇÀÊ «È¢ó¾¡÷ ¬ÂüÌ «Õû ¦ºöÅ¡÷

4.6.18

¾íÌõ «¸¢Ä §Â¡É¢¸ðÌõ §ÁÄ¡õ ¦ÀÕ¨Áò ¾¨¸¨ÁÂÉ
¦À¡íÌ ÒÉ¢¾ ¾£÷ò¾í¸û ±øÄ¡õ ±ýÚõ ¦À¡ÕóÐÅÉ
Ðí¸ «ÁÃ÷ ¾¢ÕÓÉ¢Å÷ ¸½í¸û ÝúóÐ À¢Ã¢Â¡¾
«í¸õ «¨ÉòÐõ ¾¡Ó¨¼Â «øħš? ¿ø ¬É¢Éí¸û

4.6.19

¬Â º¢ÈôÀ¢É¡ø ¦ÀüÈ «ý§È ÁýÚû ¿¼õ ÒâÔõ
¿¡ÂÉ¡÷ìÌ ÅÇ÷ Á¾¢Ôõ ¿¾¢Ôõ ¿Ì ¦Åñ¼¨Äò ¦¾¡¨¼Ôõ
§Á §Å½¢ò ¾¢Õ ÓʧÁø Å¢ÕõÀ¢ ¬Ê «ÕÙ¾üÌò
à ¾¢ÕÁïºÉõ ³óÐõ «Ç¢ìÌõ ¯Ã¢¨Áî ÍÃÀ¢¸û ¾¡õ

4.6.20

º£ÄÓ¨¼Â §¸¡ìÌÄí¸û º¢ÈìÌõ ¾¨¸¨Áò §¾ÅÕ¼ý
¸¡Äõ ÓØÐõ ¯Ä¸¨ÉòÐõ ¸¡ìÌõ Ó¾ø ¸¡Ã½÷ ¬Ìõ
¿£Ä¸ñ¼÷ ¦ºö º¨¼ ¿¢Õò¾÷ º¡òÐ ¿£Ú¾Õõ
ãÄõ «Å¾¡Ãõ ¦ºöÔõ ã÷ò¾õ ±ýÈ¡ø ÓÊ× ±ý§É¡

4.6.21

¯ûÙõ ¾¨¸¨Á þÉ¢ô À¢È§ÅÚǧŠ¯¨Æ Á¡ý ÁÈ¢ì¸ýÚ
ÐûÙõ ¸Ãò¾¡÷ «½¢ À½¢Â¢ý ͼ÷ Ýú Á½¢¸û Íÿ¾¢ ¿£÷
¦¾ûÙõ º¨¼Â¡÷ §¾Å÷¸û ¾õÀ¢Ã¡ðÊ ¯¼§É §ºÃÁ¢¨ºì
¦¸¡ûÙõ º¢É Á¡ø Å¢¨¼ò §¾Å÷ ÌÄõ «ý§È¡? þî ÍÃÀ¢ ÌÄõ

4.6.22

±ýÈ¢ýÉɧŠÀÄ×õ ¿¢¨ÉóÐ þ¾ò¾¢ý ÅÆ¢§Â §ÁöòÐ þó¾ì
¸ýÚ À¢ø ¬ý ¿¢¨Ã ¸¡ìÌõ þ¾ý §Áø þø¨Ä ¸¼ý þЧÅ
ÁýÚû ¬Îõ §ºÅʸû ÅØòÐ ¦¿È¢Â¡ÅÐõ ±ýÚ
¿¢ýÈ ¬Âý ¾¨É §¿¡ì¸¢ ¿¢¨Ã §ÁöôÒ ´Æ¢¸ ¿£ ±ýÀ¡÷

4.6.23

¡§É þÉ¢ þ󿢨à §ÁöôÀý ±ýÈ¡÷ «ïº¢ þ¨¼ Á¸Ûõ
¾¡§É÷ þ¨Èﺢ Å¢ðÎ «¸ýÈ¡ý ¾¡Óõ Á¨È§Â¡÷ þ¨ºÅ¢É¡ø
¬§É ¦¿ÕíÌõ §ÀáÂõ «Ç¢ôÀ¡÷ ¬¸¢ô ¨ÀíÜúìÌ
Å¡§É ±ýÉ ¿¢¨Ã ¸¡ì¸ Åó¾¡÷ ¦¾öÅ Á¨Èî º¢ÚÅ÷

4.6.24

§¸¡Öõ ¸Â¢Úõ ¦¸¡ñΠ̨Æì ÌÎÁ¢ «¨ÄÂì ÌÄ× Á¡ý
§¾¡Öõ áÖõ º¢Ú Á¡÷À¢ø ÐÅÇ «¨Ãì §¸¡Å½õ ͼÃô
À¡Öõ ÀÂÛõ ¦ÀÕ¸ ÅÕõ ÀÍì¸û §ÁöìÌõ À¡ý¨Á¢ɡø
º¡Öõ ÒøÄ¢ý «¨Å §ÅñÎó ¾¨ÉÔõ Á¢¨ºÔõ ¾¨Äî ¦ºýÚ

4.6.25

À¾× ¸¡Äí¸Ç¢ø §ÁöòÐõ ÀÈ¢òÐõ «Ç¢òÐõ ÀÃ¢× «¸üÈ¢
þ¾õ ¯ñ ШÈÔû ¿üÈñ½£÷ °ðÊ «îºõ ±¾¢÷ ¿£ì¸¢
«¾÷ ¿øÄÉ Óý ¦ºÄ ¿£Æø «Á÷ Å¢òÐ «Ó¾ ÁÐÃôÀ¡ø
¯¾×õ ¦À¡ØÐ À¢¨Æ¡Áø ¯¨¼§Â¡÷ þøÄõ ¦¾¡Úõ ¯öò¾¡÷

4.6.26

Áñ½¢ì ¸¨Ã¢ý ÅÇ÷ ÒÈÅ¢ý Á¡Îõ Àθ÷ ÁÕí¸¢É¢Öõ
¾ñ½¢ò¾¢Ä ¿£÷ ÁÕ¾ò ¾ñ¾¨Ä Ýú ̨Ä¢ý º¡÷À¢É¢Öõ

34
±ñ½¢ü ¦ÀÕÌ ¿¢¨Ã §ÁöòÐî ºÁ¢¨¾ ¯¼ý §Áø ²Ã¢¦¸¡ñÎ
¿ñ½¢ø ¸íÌø Óý ÒÌóÐõ ¿ýÉ¡û ÀÄÅ¡õ «ó ¿¡Ç¢ø
1238 ¬Â ¿¢¨Ã¢ý ÌÄõ ±øÄ¡õ «Æ¸¢ý Å¢Çí¸¢ Á¢¸ô Àø¸¢
§Á þɢ Òø ¯½×õ Å¢ÕõÒ ÒÉÖõ ¬÷¾Ä¢É¡ø
²Â ÁÉí¦¸¡û ¦ÀÕ Á¸¢ú ±ö¾¢ þÃ×õ ¿ñÀ¸Öõ
à ¾£õÀ¡ø ÁÊ ¦ÀÕ¸¢î ¦º¡Ã¢Â Өĸû ¦º¡Ã¢ó¾ÉÅ¡ø
1239

âÏõ ¦¾¡Æ¢ø §ÅûÅ¢î º¼íÌ Òâ µÁ §¾Ûì¸û
¸¡Ïõ ¦À¡Ä¢Å¢ý Óý¨É¢Ûõ «§É¸ Á¼íÌ ¸ÈôÀÉÅ¡ö
§ÀÏó ¾Ì¾¢ «ýÀ¡ø þô À¢ÃÁ º¡Ã¢ §Áöò¾ «¾üÀ¢ý
Á¡Ïó ¾¢Èò¾Å¡É ±É Á¨È§Â¡÷ ±øÄ¡õ ÁÉõ Á¸¢úó¾¡÷

4.6.27

4.6.28

4.6.29

1240 «¨ÉòÐò ¾¢ÈòÐõ ¬É¢Éí¸û «¨½ó¾ Á¸¢ú «Ç× þýÈ¢
Á¨Éì ¸ñ ¸ýÚ À¢Ã¢ó¾¡Öõ ÁÕ×ï º¢È¢Â Á¨Èì ¸ýÚ
¾¨Éì ¸ñÎ «ÕÌ º¡÷óÐ ¯Õ¸¢ò ¾¡Â¡ó ¾ý¨Á ¿¢¨Ä¨ÁÂÅ¡öì
¸¨½òÐî ÍÃóÐ Ó¨Äì ¸ñ¸û ¸ÈÅ¡§Á À¡ø ¦À¡Æ¢ó¾ÉÅ¡ø
4.6.30
1241

1242

1243

¾õ¨Á «¨½ó¾ ¬ý Ó¨ÄôÀ¡ø ¾¡§Á ¦À¡Æ¢Âì ¸ñÎ ÅóÐ
¦ºõ¨Á ¦¿È¢§Â ¯ÚÁÉò¾¢ø ¾¢Õ ÁïºÉÁ¡õ ÌÈ¢ôÒ ¯½÷ó§¾
±õ¨ÁÔ¨¼Â ÅûÇÄ¡÷ ±ö¾ ¿¢¨ÉóÐ ¦¾Ç¢óÐ «¾É¢ø
¦Áö¨Áî º¢ÅÉ¡÷ ⺨ɨ ŢÕõÒõ §Å𨸠ިÃóÐ ±ÆÖõ

4.6.31

«í¸ñ Óý¨É «÷É¢ý «ÇÅ¢ý ¦¾¡¼÷ Å¢¨Ç¡ð¼¡ô
¦À¡íÌõ «ýÀ¡ø Áñ½¢ Á½ü ÒÇ¢Éì ̨È¢ø ¬ò¾¢Â¢ý ¸£úî
¦ºí¸ñ Å¢¨¼Â¡÷ ¾¢Õ§ÁÉ¢ Á½Ä¡ø ¬ì¸¢î º¢Å ¬ÄÂÓõ
Ðí¸ ¿£Î §¸¡ÒÃÓõ ÍüÈ¡ÄÂÓõ ÅÌòÐ «¨Áò¾¡÷

4.6.32

¬ò¾¢ ÁÄÕõ ¦ºØó¾Ç¢Õõ Ӿġ «ÕÌ ÅÇ÷ ÒÈÅ¢ø
âò¾ ÁÄ÷¸û ¾¡ó¦¾Ã¢óÐ ÒÉ¢¾÷ ºÊÄò ¾¢Õ ÓʧÁø
º¡ò¾ø ¬Ìõ ¾¢Õô ÀûÇ¢ò ¾¡Áõ ÀÄ×õ ¾¡õ ¦¸¡öÐ
§¸¡ò¾ þ¨Äô âíܨ¼Â¢É¢ø ¦¸¡½÷óÐ Á½õ ¾í¸¢¼ ¨Åò¾¡÷ 4.6.33

1244 ¿øÄ ¿Å ÌõÀí¸û ¦ÀÈ ¿¡Êì ¦¸¡ñÎ ¿¡½ø âí
¦¸¡ø¨Ä þ¼òÐõ Ì¨È Á¨È×õ §Á×í §¸¡ì¸û ¯¼ý ܼ
´ø¨Ä «¨½óÐ À¡Ä¡ì¸û ´ýÚìÌ ´Õ ¸¡Ä¡¸ ±¾¢÷
¦ºøÄ «¨ÅÔõ ¸¨ÉòÐ Ó¨Ä ¾£ñ¼î ¦ºØõÀ¡ø ¦À¡Æ¢ó¾ÉÅ¡ø 4.6.34
1245

¦¸¡ñ¼ ÁÎò¾ ̼ ¿¢¨ÈÂì ¦¸¡½÷óРŢÕõÒõ ¦¸¡û¨¸Â¢É¡ø
«ñ¼÷ ¦ÀÕÁ¡ý ¦ÅñÁ½ø ¬ÄÂòÐû «¨Å Óý ¾¡À¢òÐ
ÅñÎ ÁÕ×ó ¾¢Õô ÀûÇ¢ò ¾¡Áõ ¦¸¡ñÎ ÅÃý ӨȧÂ
Àñ¨¼ô Àâšø «ÕòÐô À¡Ä¢ý ¾¢Õ ÁïºÉõ ¬ðÊ
4.6.35

1246

Á£Ç Á£Ç þùÅñ½õ ¦Åñ À¡ø ¦º¡Ã¢ ÁïºÉõ ¬ð¼ ¬û ¯¨¼Â¡÷
¾õÓ¨¼Â «ýÀ÷ «ýÀ¢ýÀ¡ø ¯Ç¾¡ö ãÇ «Á÷ó¾
¿Âô À¡Î Ó¾¢÷ó¾ ÀüÚ ÓüÈî Ýú
§¸¡Çõ «¾É¢ø ¯û ¿¢¨ÈóÐ ÌÈ¢ò¾ ⨺ ¦¸¡û¸¢ýÈ¡÷
4.6.36

1247

¦ÀÕ¨Á À¢ÈíÌõ §ºö»æ÷ À¢û¨Ç¡÷ ¾õ ¯ûÇò¾¢ø
´Õ¨Á ¿¢¨ÉÅ¡ø ¯õÀ÷À¢Ã¡ý ¯ÅìÌõ ⨺ ¯ÚôÀ¡É

35

1248

1249

¾¢Õ ÁïºÉ§Á Ó¾ø «ÅüÈ¢ø §¾¼¡¾É «ýÀ¢É¢ø ¿¢ÃõÀ¢
ÅÕõ «ó ¦¿È¢§Â «÷îº¨É ¦ºöÐ «ÕÇ¢ Å½í¸¢ Á¸¢ú¸¢ýÈ¡÷

4.6.37

þ¨È§Â¡ý «Êì ¸£ú Á¨ÈÂÅÉ¡÷ ±ÎòÐò ¾¢ÕÁïºÉõ ¬ðÎõ
¿¢¨È ⺨ÉìÌì ̼í¸û À¡ø ¿¢ÃõÀî ¦º¡Ã¢óÐ ¿¢¨Ãì ÌÄí¸û
̨ÈÀ¡Î þýÈ¢ ÁÊ ¦ÀÕ¸ì ÌÅ¢ó¾ Ó¨ÄôÀ¡ø ̨È× þýÈ¢
Á¨È§Â¡÷ Á¨É¢ý ÓýÒ ¾Õõ ÅÇí¸û ¦À¡Ä¢Â ¨ÅÌÁ¡ø

4.6.38

¦ºÂø þôÀʧ ÀÄ ¿¡Ùõ º¢Èó¾ ⨺ ¦ºöžüÌ
ÓÂø×üÚ «Ð§Å ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡𼡸 Óóáø «½¢Á¡÷À÷
þÂøÀ¢ø ÒâÔõ ÁüÚ þ¾¨Éì ¸ñÊò ¾¢Èò¨¾ «È¢Â¡¾
«Âø ÁüÚ ´ÕÅý «ô À¾¢Â¢ø «ó¾½¡Ç÷ìÌ «È¢Å¢ò¾¡ý

4.6.39

1250 «î ¦º¡ø §¸ð¼ «ÕÁ¨È§Â¡÷ ¬Âý «È¢Â¡ý ±ýÚ «ÅüÈ¢ý
þ ÅÆ¢§Â ¡ý §Áöô§Àý ±ýÚ ±õ ÀÍì¸û ¾¨Áì ¸ÈóÐ
¦À¡îºõ ´ØÌ Á¡½Å¸ý ¦À¡øÄ¡íÌ ¯¨Ãì¸ «Åý ¾¡¨¾
±îº ¾ò¾ý ¾¨É «¨ÆÁ¢ý ±ýÈ¡÷ «¨Å¢ø þÕó¾¡÷¸û

4.6.40

1251

¬íÌ ÁÕíÌ ¿¢ýÈ¡÷¸û «ù «ó¾½ý ¾ý ¾¢ÕÁ¨É¢ý
À¡íÌ ¦ºýÚ ÁüÈÅ¨É «¨ÆòÐì ¦¸¡ñÎ ÅÃô ÀÃó¾
µíÌ º¨À§Â¡÷ «Å¨Éô À¡÷òÐ °÷ ¬É¢¨Ã §ÁöòÐ ¯ý Á¸ý ¦ºö
¾£íÌ ¾ý¨Éì §¸û ±ýÚ ÒÌó¾ ÀÃ¢Í ¦ºôÒÅ¡÷
4.6.41

1252

«ó¾ñ Á¨È§Â¡÷ ¬Ì¾¢ìÌì ¸ÈìÌõ ÀÍì¸Ç¡É ±Ä¡õ
º¢ó¨¾ Á¸¢úóÐ ÀâŢɡø ¾¢ÃÇì ¦¸¡Î§À¡ö §ÁöÀ¡ý §À¡ø
¸ó¾õ ÁÄ¢âõ ÒÉø Áñ½¢ Á½Ä¢ø ¸ÈóÐ À¡ø ¯ÌòÐ
Åó¾ À⧺ ¦ºö¸¢ýÈ¡ý ±ýÈ¡ý ±ýÚ Å¡ö ¦Á¡Æ¢ó¾¡÷

4.6.42

Á¨È§Â¡÷ ¦Á¡Æ¢Âì §¸ðÎ «ïº¢ º¢Ú Á¡½Å¸ý ¦ºö¾ þÐ
þ¨ÈÔõ ¿¡ý Óý ÀȢ󾢧Äý þ¾üÌ ÓýÒ ÒÌóÐ «¾¨É
¿¢¨ÈÔõ ¦ÀÕ¨Á «ó¾½÷¸¡û ¦À¡Úì¸ §ÅñÎõ ¿£í¸û
±Éì Ì¨È ¦¸¡ñÎ þ¨Èﺢ þÉ¢ô
Ò̾¢ø ÌüÈõ ±É§¾Â¡õ ±ýÈ¡ý

4.6.43

«ó¾½¡Ç÷ ¾¨Á Å¢¨¼ ¦¸¡ñÎ «ó¾¢ ¦¾¡ØÐ Á¨É ÒÌóÐ
Åó¾ ÀÆ¢ ´ýÚ ±É ¿¢¨Éó§¾ Á¸É¡÷ ¾ÁìÌ Å¡ö §¿Ã¡ý
þó¾ ¿¢¨Ä¨Á «È¢§Åý ±ýÚ þÃ× ¸Æ¢óÐ ¿¢¨Ã §Áöì¸
¨Áó¾É¡÷ ¾¡õ §À¡Â¢É À¢ý Á¨ÈóÐ ¦ºýÈ¡ý Á¨È Ó¾¢§Â¡ý

4.6.44

1255 ¦ºýÈ Á¨È§Â¡ý ¾¢ÕÁ¸É¡÷ º¢Èó¾ °÷ ¬ý ¿¢¨Ã ¦¸¡Î §À¡ö
ÁýÈø ÁÕ×õ ÒÈÅ¢ý ¸ñ §ÁöôÀ¡÷ Áñ½¢ Á½ü ̨È¢ø
«ýÚ ¾¢ÃÇì ¦¸¡Î ¦ºýÈ «¾¨É «È¢óÐ Á¨Èó¾ô À¡ø
¿¢ýÈ ÌÃÅ¢ý Á¢¨º ²È¢ ¿¢¸úÅÐ «È¢Â ´Ç¢òÐ þÕó¾¡ý

4.6.45

1253

1254

1256

«ýÒ ÒâÔõ À¢ÃÁ º¡Ã¢¸Ùõ ãú¸¢ «ÃÉ¡÷ìÌ
ÓýÒ §À¡Ä Á½ø §¸¡Â¢ø ¬ì¸¢ Ó¨¸ ¦Áý ÁÄ÷ ¦¸¡öÐ
À¢ýÒ ÅÕõ ¬ý  ¦À¡Æ¢À¡ø ¦ÀÕÌõ ̼í¸û §ÀÏõ þ¼õ
¾ýÀ¡ø ¦¸¡½÷óÐ ¾¡À¢òÐô À¢È×õ §ÅñÎÅÉ º¨Áò¾¡÷

4.6.46

36
1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

¿¢ýÈ Å¢¾¢Â¢ý Å¢¨Ç¡ð¼¡ø ¿¢¨Èó¾ «Õõ âº¨É ¦¾¡¼í¸¢
´ýÚõ ¯ûÇòÐ ¯ñ¨Á¢ɡø ¯¨¼Â ¿¡¾ý ¾¢Õ ÓʧÁø
ÁýÈø Å¢Ã×õ ¾¢Õô ÀûÇ¢ò ¾¡Áõ º¡ò¾¢ ÁïºÉÁ¡
¿ýÚ ¿¢¨È ¾£õ À¡ø ̼í¸û ±ÎòÐ ¿ÂôÒ ¯üÚ ¬ðξÖõ

4.6.47

ÀÃÅ §Áø §Áø ±Øõ Àâ×õ À¨Æ À¡ý¨Á Á¢Ìõ ÀñÒõ
Å¢ÃÅ §Á¾ì¸Å÷ À¡ø §Á×õ ¦ÀÕ¨Á ¦ÅÇ¢ô ÀÎôÀ¡ý
«ÃÅõ §Á×õ º¨¼ÓÊ¡÷ «ÕÇ¡õ ±ýÉ «È¢× «Æ¢óÐ
ÌÃÅ §Á× ÓÐ Á¨È§Â¡ý §¸¡À §Á×õ ÀÊ ¸ñ¼¡ý

4.6.48

¸ñ¼ §À¡§¾ Å¢¨ÃóÐ þÆ¢óÐ ¸ÊÐ ¦ºýÚ ¨¸ò ¾ñÎ
¦¸¡ñÎ Á¸É¡÷ ¾¢Õ Óи¢ø Ò¨¼òÐì ¦¸¡Ê¾¡õ ¦Á¡Æ¢ ÜÈò
¦¾¡ñÎ ÒâÔõ º¢È¢Â ¦ÀÕõ ¦¾¡ýÈÄ¡÷ ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý §Áø
ÁñÎ ¸¡¾ø «ÕÉ¢ý ¨Åò¾¡÷ ÁüÚ ´ýÚ «È¢ó¾¢Äáø

4.6.49

§ÁÄ¡õ ¦Àâ§Â¡÷ Àĸ¡Öõ ¦ÅÌñ§¼¡ý «Êì¸ §ÅÚ ¯½Ã¡÷
À¡Ä¡÷ ¾¢ÕÁïºÉõ ¬ðÎõ À½¢Â¢ø ºÄ¢Â¡¾Ð ¸ñÎ
Á¡Ä¡ Á¨È§Â¡ý Á¢¸î ¦ºÂ¢÷òÐ ¨Åò¾ ¾¢ÕÁïºÉì ̼ôÀ¡ø
¸¡Ä¡ø þ¼È¢î º¢ó¾¢É¡ý ¨¸Â¡ø ¸¼¨Áò ¾¨Ä ¿¢ýÈ¡ý

4.6.50

º¢óÐõ ¦À¡Ø¾¢ø «Ð §¿¡ìÌõ º¢ÚÅ÷ þ¨È¢ø ¾£§Â¡¨Éò
¾ó¨¾ ±É§Å «È¢ó¾Åý ¾ý ¾¡û¸û º¢óÐõ ¾Ì¾¢Â¢É¡ø
Óó¨¾ ÁÕíÌ ¸¢¼ó¾ §¸¡ø ±Îò¾¡÷ìÌ «Ð§Å ӨȨÁ ¢ɡø
ÅóÐ ÁØš¢¼ ±È¢ó¾¡÷ Áñ §Áø Å£úó¾¡ý Á¨È§Â¡Ûõ

4.6.51

±È¢ó¾ «Ð§Å «÷É¢ø þ¨¼äÚ «¸üÚõ À¨¼Â¡¸
ÁÈ¢ó¾ ¾¡¨¾ þÕ¾¡Ùõ н¢ò¾ ¨Áó¾÷ ⺨É¢ø
«È¢ó¾ þ¨¼äÚ «¸üÈ¢É÷ ¬ö Óý §À¡ø «Õò¾¢¼ôÒ¸Öõ
¦ºÈ¢ó¾ º¨¼ ¿£û ÓÊ¡Õõ §¾Å¢§Â¡Îõ Å¢¨¼ ²È¢

4.6.52

â¾ ¸½í¸û Ò¨¼ ÝÆô Òá½ ÓÉ¢Å÷ Òò§¾Ç¢÷
§Å¾ ¦Á¡Æ¢¸û ±ÎòÐ ²ò¾ Å¢ÁÄ ã÷ò¾¢ ¾¢Õ ¯ûÇõ
¸¡¾ø Üà ¦ÅÇ¢ô À¼Öõ ¸ñÎ ¦¾¡ØÐ ÁÉõ ¸Ç¢òÐô
À¡¾ ÁÄ÷¸û §Áø Å¢Øó¾¡÷ Àò¾¢ Ó¾¢÷ó¾ À¡Ä¸É¡÷

4.6.53

1264

¦¾¡Îò¾ þ¾Æ¢ Ýú º¨¼Â¡÷ Ш½ò ¾¡û ¿¢Æø ¸£ú Å¢Øó¾Å¨Ã
±ÎòÐ §¿¡ì¸¢ ¿õ ¦À¡Õð¼¡ø ®ýÈ ¾¡¨¾ Å¢Æ ±È¢ó¾¡ö
«Îò¾ ¾¡¨¾ þÉ¢ ¯ÉìÌ ¿¡õ ±ýÚ «Õû ¦ºöÐ «¨½òÐ «ÕÇ¢
ÁÎò¾ ¸Õ¨½Â¡ø ¾¼Å¢ ¯îº¢ §Á¡óÐ Á¸¢úóÐ «ÕÇ
4.6.54

1265

¦ºí¸ñ Å¢¨¼Â¡÷ ¾¢Õ ÁÄ÷쨸 ¾£ñ¼ô ¦ÀüÈ º¢ÚÅÉ¡÷
«í¸ñ Á¡¨Â ¡쨸¢ý §Áø «ÇÅ¢ýÚ ¯Â÷ó¾ º¢ÅÁÂÁ¡ö
¦À¡í¸¢ ±Øó¾ ¾¢Õ «ÕÇ¢ý ãú¸¢ô â §Áø «Âý Ӿġõ
Ðí¸ «ÁÃ÷ о¢ ¦ºöÂî Ýúó¾ ´Ç¢Â¢ø §¾¡ýȢɡ÷

1266

4.6.55

«ñ¼÷ À¢Ã¡Ûõ ¦¾¡ñ¼÷ ¾ÁìÌ «¾¢Àý ¬ì¸¢ «¨ÉòÐ ¿¡õ
¯ñ¼ ¸ÄÓõ ¯ÎôÀÉ×õ ÝÎÅÉ×õ ¯É측¸î
ºñ˺Ûõ ¬õ À¾õ ¾ó§¾¡õ ±ýÚ «íÌ «Å÷ ¦À¡ý ¾¼ ÓÊìÌò
Ðñ¼ Á¾¢§º÷ º¨¼ì ¦¸¡ý¨È Á¡¨Ä Å¡í¸¢î ÝðÊÉ¡÷
4.6.56

37
1267

±øÄ¡ ¯ÄÌõ ¬÷ôÒ ±ÎôÀ ±íÌõ ÁÄ÷ Á¡Ã¢¸û ¦À¡Æ¢Âô
Àøġ¢ÃÅ÷ ¸½ ¿¡¾÷ ÀÊ ¬Êì ¸Ç¢ À¢Äî
¦º¡øÄ¡÷ Á¨È¸û о¢ ¦ºöÂî Ýú ÀøÄ¢Âí¸û ±Æî ¨ºÅ
¿øÄ¡Ú µí¸ ¿¡Â¸Á¡õ ¿í¸û ¦ÀÕÁ¡ý ¦¾¡ØÐ «¨½ó¾¡÷

1268 »¡Äõ «È¢Âô À¢¨Æ ÒâóÐ ¿õÀ÷ «ÕÇ¡ø ¿¡ø Á¨È¢ý
º£Äõ ¾¢¸Øõ §ºö»æ÷ô À¢û¨Ç¡÷ ¾õ ¾¢Õ쨸¢ø
§¸¡Ä ÁØÅ¡ø ²ÚñÎ ÌüÈõ ¿£í¸¢î ÍüÈõ ¯¼ý
ãÄ Ó¾øÅ÷ º¢Å §Ä¡¸õ ±ö¾ô ¦ÀüÈ¡ý ÓÐ Á¨È§Â¡ý
1269

1270

4.6.57

4.6.58

ÅóÐ Á¢¨¸ ¦ºö ¾¡¨¾ ¾¡û ÁØÅ¡ø н¢ò¾ Á¨Èî º¢ÚÅ÷
«ó¾ ¯¼õÒ ¾ý ¯¼§É «ÃÉ¡÷ Á¸É¡÷ ¬Â¢É¡÷
þó¾ ¿¢¨Ä¨Á «È¢ó¾¡Ã¡÷? ®È¢Ä¡¾¡÷ ¾ÁìÌ «ýÒ
¾ó¾ «Ê¡÷ ¦ºö¾É§Å ¾ÅÁ¡õ «ý§È¡ º¡üÚõ ¸¡ø

4.6.59

Íó¾Ã ã÷ò¾¢ ÍÅ¡Á¢¸û о¢
§¿ºõ ¿¢¨Èó¾ ¯ûÇò¾¡ø ¿£Äõ ¿¢¨Èó¾ Á½¢ ¸ñ¼òÐ
®ºý «Ê¡÷ ¦ÀÕ¨Á¢¨É ±øÄ¡ ¯Â¢Õõ ¦¾¡Æ ±ÎòÐò
§¾ºõ ¯öÂò ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼ò ¦¾¡¨¸ Óý À½¢ò¾ ¾¢ÕÅ¡Çý
Å¡º ÁÄ÷ ¦Áý ¸Æø Å½í¸ Åó¾ À¢Èô¨À ŽíÌÅ¡õ

4.6.60

ºÕì¸õ 4-ìÌò ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ - 1270
¾¢ÕüÈõÀÄõ

Óõ¨Á¡ø ¯Ä¸¡ñ¼ ºÕì¸õ ÓüÈ¢üÚ.

38

¾¢ÕüÈõÀÄõ

5. ¾¢Õ¿¢ýÈ ºÕì¸õ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

¾¢Õ¿¡×ì¸ÃÍ ÍÅ¡Á¢¸û Òá½õ
ÌÄ¨È ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¦ÀÕ Á¢Æ¨Äì ÌÚõÀ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¸¡¨Ã측ø «õ¨Á¡÷ Òá½õ
«ôâ¾¢ «Ê¸û ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¾¢Õ ¿£Ä ¿ì¸ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ
¿Á¢¿ó¾¢ «Ê¸û ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ

(1271 - 1699)
(1700-1710)
(1711 -1721)
(1722-1787)
(1788-1832)
(1833 -1870)
(1871 -1902 )

5.1 ¾¢Õ¿¡×ì¸ÃÍ ÍÅ¡Á¢¸û Òá½õ (1271 - 1699)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
1271

¾¢Õ ¿¡×ìÌ «Ãº÷ ÅÇ÷ ¾¢Õò ¦¾¡ñÊý ¦¿È¢ Å¡Æ
ÅÕ »¡Éò ¾ÅÓÉ¢Å÷ Å¡¸£º÷ Å¡ö¨Á ¾¢¸ú
¦ÀÕ ¿¡Áî º£÷ ÀÃÅø ¯Ú¸¢ý§Èý §À÷ ¯Ä¸¢ø
´Õ ¿¡×ìÌ ¯¨Ã ¦ºö ´ñ½¡¨Á ¯½Ã¡§¾ý

1272 ¦¾¡ý¨Á Ó¨È ÅÕ Áñ½¢ý иû «ýÈ¢ò иû þøÄ¡
¿ý¨Á ¿¢¨Ä ´Øì¸òÐ ¿Äõ º¢Èó¾ ÌÊ Áø¸¢î
¦ºýÉ¢ Á¾¢ Ò¨ÉÂÅÇ÷ Á½¢ Á¡¼î ¦ºØõ À¾¢¸û
ÁýÉ¢ ¿¢¨ÈóÐ ¯ÇÐ ¾¢Õ Ó¨ÉôÀ¡Ê ÅÇ¿¡Î
1273

1274

1277

5.1.2

ÒÉô Àñ¨½ Á½¢Â¢§É¡Îõ ÒÈÅ¢ý ¿Úõ ÒÐÁÄâý
¸Éô¦Àñ½¢ø ¾¢¨Ã ÍÁóÐ ¸¨Ã ÁÕíÌ ¦ÀÕõ À¸ð§¼÷
þÉô Àñ¨½ ¯Øõ Àñ¨½ ±È¢óÐ ¯ÄÅ¢ ±ù×ÄÌõ
ÅÉô¦Àñ½ ÅÕõ ¦Àñ¨½ Á¡ ¿¾¢ À¡ö ÅÇõ ¦ÀÕÌõ

5.1.3

¸¡¦ÄøÄ¡õ ¾¸ðÎ Åáø ¸ÕõÒ ±øÄ¡õ ¸ñ ¦À¡Æ¢ §¾ý
À¡¦ÄøÄ¡õ ¸¾¢÷î º¡Ä¢ ÀÃôÒ ±øÄ¡õ ̨Äì ¸ÓÌ
º¡¦ÄøÄ¡õ ¾ÃÇ ¿¢¨Ã ¾¼õ ±øÄ¡õ ¦ºí¸Ø¿£÷
§Á¦ÄøÄ¡ õ «¸¢ø àÀõ Å¢ÕóÐ ±øÄ¡õ ¾¢ÕóÐ Á¨É

5.1.4

1275 ¸¨¼»÷ Á¢¨¼ ÅÂø ̨Èò¾ ¸ÕõÒ Ì¨È ¦À¡Æ¢ ¦¸¡Øõ º¡Ú
þ¨¼ ¦¾¡Îò¾ §¾ý ¸¢Æ¢Â þÆ¢óÐ ´ØÌ ¿£ò¾õ ¯¼ý
Ò¨¼ ÀÃóÐ »¢Á¢¦È¡Ä¢ôÀô ÒÐô ÒÉø §À¡ø Á¨¼ ¯¨¼ôÀ
¯¨¼ Á¨¼Âì ¸ÕõÀÎ ¸ðÊ¢ý «¨¼ôÀ °÷¸û ¦¾¡Úõ
1276

5.1.1

¸Õõ ¸¾Ä¢ô ¦ÀÕį́ĸû ¸Ç¢üÚì ¨¸õ Ó¸õ ¸¡ð¼
ÁÕíÌ ÅÇ÷ ¸¾¢÷î ¦ºó¦¿ø ÅÂô ÒÃÅ¢ Ó¸õ ¸¡ð¼ô
¦ÀÕﺸΠ§¾÷ ¸¡ð¼ Å¢¨É»÷ ¬÷ô¦À¡Ä¢ À¢Èí¸
¦¿Õí¸¢Â º¡ÐÃí¸ ÀÄ ¿¢¸÷ÀÉÅ¡õ ¿¢¨È ÁÕ¾õ
¿¨È¡üÚí ¸ÓÌ ¿Å Á½¢ì ¸Øò¾¢ý ¯¼ý Üó¾ø
¦À¡¨È ¬üÈ¡ Á¸Ç¢÷ ±Éô ÒÈõÒ «¨Ä ¾ñ¼¨Ä §ÅÄ¢ò

5.1.5

5.1.6

39

1278

1279

1280

Ð¨È ¬üÈ Á½¢ Åñ½î ÍÕõÒ þ¨ÃìÌõ ¦ÀÕõ Àñ¨½
¿¢¨È ¬üÚ ¿£÷ì ¦¸¡ØóÐ À¼÷ó§¾Úõ ¿¢¨Ä¨Á¾¡ø

5.1.7

ÁÕ §Á× ÁÄ÷ §Á Á¡ ¸¼Ä¢Ûð ÀÊÔõ
¯Õ §Á¸õ ±É ÁñÊ ¯¨¸ò¾ ¸Õõ ¸ýÚ §À¡ø
ÅÕ §ÁÉ¢î ¦ºí¸ñ Åáø Á¼ Óð¼ô À¡ø ¦º¡Ã¢Ôõ
¸Õ §Á¾¢ ¾¨Éì ¦¸¡ñÎ ¸¨Ã ÒÃûÅ ¾¢¨Ã Å¡Å¢

5.1.8

¦Á¡öÂÇ¢ Ýú ¿¢¨Ã¿£Ä ÓØ ÅÄÂí¸Ç¢ý «¨ÄÂî
¦ºö ¾Ç¢÷ ¿Ú Å¢ÃÄ¢ø ¦ºØ Ó¨¸Â¢ý ¿¸õ º¢ÈôÀ
¦Áö¦Â¡Ç¢Â¢ý ¿¢Æø ¸¡Ïõ ¬Ê ±É ¦Åñ Á¾¢¨Â
¨Å Á¸û ¨¸ «¨½ò¾¡ø §À¡ø ¯Â÷Å ÁÄ÷î §º¡¨Ä

5.1.9

±Â¢ø ÌÄ×õ ÅÇõ À¾¢¸û ±íÌõ Á½õ ¾íÌõ ÅÂø
À¢÷ì ¸ñÅ¢Âø þ¼í¸û ÀÄ ÀÃóÐ ¯Â÷ ¦¿ü ÜθÙõ
¦Å¢ø ¸¾¢÷¦Áý Ì¨Æ Á¸Ç¢÷ Å¢ÃŢ Á¡¼Óõ §ÁÅ¢
Á¢ø ÌÄÓõ Ó¸ø ÌÄÓõ Á¡È¡¼ ÁÕíÌ ¬Îõ

5.1.10

1281 ÁÈõ ¾Õ ¾£ ¦¿È¢ Á¡È Á½¢¸ñ¼÷ Å¡ö¨Á ¦¿È¢
«Èõ ¾Õ ¿¡×ì¸ÃÍõ ¬Ä¡Ä Íó¾ÃÕõ
À¢ÈóÐ «ÕÇ ¯Ç¾¡É¡ø ¿õ «Ç§Å¡ §À÷ ¯Ä¸¢ø
º¢Èó¾ ¾¢ÕÓ¨Éô À¡Êò ¾¢Èõ À¡Îõ º£÷ô À¡Î
1282

1283

1284

1285

1286

1287

5.1.11

þù Ũ¸Â ¾¢Õ ¿¡ðÊø ±¨Éô ÀÄ °÷¸Ùõ ±ýÚõ
¦Áö ÅÇí¸û µí¸ ÅÕõ §Áý¨ÁÂÉ ¬íÌ «ÅüÚû
¨ºÅ ¦¿È¢ ²ú ¯ÄÌõ À¡Ä¢ìÌõ ¾ý¨Á¢ɡø
¦¾öÅ ¦¿È¢î º¢Åõ ¦ÀÕìÌõ ¾¢ÕÅ¡ã÷ ¾¢ÕÅ¡ã÷

5.1.12

¬íÌ ÅÉ Ó¨Ä¸û ÍÁóÐ «½íÌÅÉ Á¸Ç¢÷ þ¨¼
²íÌÅÉ áÒÃí¸û þÃíÌÅÉ Á½¢ì ¸¡ïº¢
µíÌÅÉ Á¡¼ ¿¢¨Ã ´ØÌÅÉ ÅØÅ¢ø «Èõ
¿£íÌÅÉ ¾£íÌ ¦¿È¢ ¦¿ÕíÌÅÉ ¦ÀÕõ Ìʸû

5.1.13

ÁÄ÷ ¿£Äõ ÅÂø ¸¡ðÎõ ¨Áï »£Äõ Á¾¢ ¸¡ðÎõ
«Ä÷ ¿£Î ÁÚ ¸¡ðÎõ «½¢ °ºø ÀÄ ¸¡ðÎõ
ÒÄ÷ ¿£Äõ þÕû ¸¡ðÎõ ¦À¡ØÐ ¯ÆÅ÷ ´Ä¢ ¸¡ðÎõ
¸Ä ¿£Î Á¨É ¸¡ðÎõ ¸¨Ã ¸¡ð¼¡ô ¦ÀÕÅÇí¸û

5.1.14

¾Äò¾¢ý ¸ñ Å¢Çí¸¢Â «ò ¾É¢ô À¾¢Â¢ø «¨ÉòРŢ¾
¿Äò¾¢ý ¸ñ ÅØÅ¡¾ ¿¨¼ ÁÃÀ¢ø ÌÊ ¿¡ôÀñ
Å¢Äí¸¢ý Á¨É ´Øì¸ò¾¢ý §Á¾ì¸ ó¢¨Ä§ÅÇ¡ñ
ÌÄò¾¢ý ¸ñ ÅÕõ ¦ÀÕ¨Áì ÌÚ쨸Â÷ ¾õ ÌÊ Å¢ÇíÌõ

5.1.15

«ì ÌÊ¢ý §Áø §¾¡ýÈÄ¡Â ¦ÀÕõ ¾ý¨Á¢ɡ÷
Á¢ì¸ Á¨É «Èõ ÒâóРŢÕóÐ «Ç¢ìÌõ §Áý¨Á¢ɡ÷
´ì¸ø ÅÇ÷ ¦ÀÕõ º¢ÈôÀ¢ý ¯Ç÷ ¬É¡÷ ¯Ç÷ ¬É¡÷
¾¢ìÌ ¿¢Ä×õ ¦ÀÕ¨Á ¾¢¸Æ ÅÕõ Ò¸ÆÉ¡÷

5.1.16

Ò¸ÆÉ¡÷ ¾ÁìÌ ¯Ã¢¨Áô ¦À¡ÕÅ¢ø ÌÄìÌÊ¢ý ¸ñ
Á¸¢ÆÅÕ Á½õ Ò½÷ó¾ Á¡¾¢É¢Â¡÷ Á½¢ Å¢üÈ¢ø

40

1288

¿¢¸Øõ ÁÄ÷î ¦ºí¸ÁÄ ¿¢¨Ã þ¾Æ¢ý «¸Å¢ɢø
¾¢¸Æ ÅÕó ¾¢Õ «¨É ¾¢Ä¸Å¾¢Â¡÷ À¢Èó¾¡÷

5.1.17

¾¢Ä¸Å¾¢Â¡÷ À¢ÈóÐ º¢Ä Ó¨È ¬ñÎ «¸ýȾý À¢ý
«Ä¸¢ø ¸¨Äò Ð¨È ¾¨ÆôÀ «Õõ ¾Åò§¾¡÷ ¦¿È¢Å¡Æ
¯Ä¸¢ø ÅÕõ þÕû ¿£ì¸¢ ´Ç¢ Å¢ÇíÌ ¸¾¢÷ §À¡ø À¢ý
ÁÄÕõ ÁÕû ¿£ì¸¢Â¡÷ ÅóÐ «Å¾¡Ãõ ¦ºö¾¡÷

5.1.18

1289 Á¡¾¢É¢Â¡÷ ¾¢Õ Å¢üÈ¢ý Áýɢ º£÷ô Ҹɡ÷
¸¡¾ÄÉ¡÷ ¯¾¢ò¾ ¾üÀ¢ý ¸¼ý ӨȨÁ Áí¸Äí¸û
§Á¾Ì ¿ø Å¢¨É º¢ÈôÀ Å¢ÕõÀ¢Â À¡Ã¡ðÊÛ¼ý
²¾Á¢ø Àø ¸¢¨Ç §À¡üÈ þÇí ÌÆÅ¢ô À¾õ ¸¼ó¾¡÷
1290

ÁÕû ¿£ì¸¢Â¡÷ ¦ºýÉ¢ Á¢÷ ¿£ìÌõ Á½Å¢¨ÉÔõ
¦¾Õñ ¿£÷ôÀý Á¡ó¾÷ ±Ä¡õ Á¸¢ú º¢ÈôÀî ¦ºöÐ «¾üÀ¢ý
¦À¡Õû ¿£ò¾õ ¦¸¡Ç Å£º¢ô ÒÄý ¦¸¡ÙÅ ÁÉ Ó¸¢úò¾
ÍÕû ¿£ì¸¢ ÁÄ÷ Å¢ìÌõ ¸¨Ä À¢Äò ¦¾¡¼íÌ Å¢ò¾¡÷

1291 ¾ó¨¾Â¡÷ ¸Ç¢ Á¸¢ú ¾¨Ä º¢Èì¸ Ó¨È¨Á¢ɡø
º¢ó¨¾ ÁÄ÷óÐ ±Øõ ¯½÷Å¢ø ¦ºØõ ¸¨Ä¢ý ¾¢Èí¸û ±øÄ¡õ
Óó¨¾ Ó¨È¨Á¢ø À¢ýÚ Ó¾¢Ã «È¢× ±¾¢Õõ Ũ¸
¨Áó¾É¡÷ ÁÚ ´Æ¢ò¾ þÇõ À¢¨È §À¡ø ÅÇ÷ ¸¢ýÈ¡÷
1292

«ó¿¡Ç¢ø ¾¢Ä¸Å¾¢Â¡ÕìÌ ¬ñÎ ¬Ú þÃñÊý
ÓýÉ¡¸ ´ò¾ ÌÄ Ó¾ø §ÅÇ¡ñ ÌÊò ¾¨ÄÅ÷
Á¢ýÉ¡÷ ¦ºïº¨¼ «ñ½ø ¦Áö «Ê¨Á Å¢ÕôÒ¨¼Â¡÷
¦À¡ýÉ¡Õõ Á½¢ ¦ÁªÄ¢ô ÒÃÅÄý À¡ø «Õû ¯¨¼Â¡÷

1293 ¬ñ ¾¨¸¨Áò ¦¾¡Æ¢Ä¢ý ¸ñ «¼ø «Ã¢§ÂÚ ±É ¯ûÇ¡÷
¸¡ñ ¾¨¸Â ¦ÀÕÅÉôÀ¢ø ¸Ä¢ôÀ¨¸Â¡÷ ±Ûõ ¦ÀÂá÷
âñ¼ ¦¸¡¨¼ô Ò¸ÆÉ¡÷ À¡ø ¦À¡ÕÅ¢ý Á¸û ¦¸¡ûÇ
§ÅñÊ ±Øí ¸¡¾Ä¢É¡ø §Á§Ä¡¨Ãî ¦ºÄÅ¢ð¼¡÷
1294

1295

5.1.20

5.1.21

5.1.22

5.1.23

«½íÌ «¨É ¾¢Ä¸Å¾¢Â¡÷ ¾õ¨Á ¬íÌ «Å÷ìÌ
Á½õ §Àº¢ Åó¾ÅÕõ Åó¾ÀÊ «È¢Å¢ôÀì
̽õ §Àº¢ì ÌÄõ §Àº¢ì §¸¡¾¢ø º£÷ô Ò¸ÆÉ¡÷
À½õ ¦¸¡û «Ã× «¸ø «øÌø ¨Àó ¦¾¡Ê¨Â Á½õ §¿÷ó¾¡÷

5.1.24

¸ýÉ¢ò ¾¢Õò ¾¡¨¾Â¡÷ Á½õ þ¨º× ¸Ä¢ôÀ¨¸Â¡÷
Óý «¨½ó¾¡÷ «È¢Å¢ôÀ ÅШŠŢ¨É ÓÊôÀ¾ý Óý
ÁýÉÅüÌ Å¼ÒÄòÐ µ÷ Á¡Ú ²ü¸ ÁüÈÅ÷§Áø
«ýÉÅ÷ìÌ Å¢¨¼ ¦¸¡Îò¾¡ý «ùÅ¢¨É §Áø «Å÷ «¸ýÈ¡÷

5.1.25

1296 §Åó¾üÌ ¯üÚ ¯Æ¢ Å¢¨É §Áø ¦ÅïºÁò¾¢ø Å¢¨¼ ¦¸¡ñÎ
§À¡ó¾ ÅÕõ ¦À¡Õ À¨¼Ôõ ¯¼ý ¦¸¡ñÎ º¢Ä ¿¡Ç¢ø
¸¡öó¾ º¢Éô À¨¸ô ÒÄò¨¾ì ¸ÄóÐ ¸Îõ ºÁ÷ì ¸¼¨Ä
¿£óÐÅ¡÷ ¦¿Î ¿¡û¸û ¿¢¨È ¦Åõ §À¡÷ò Ð¨È Å¢¨Çò¾¡÷
1297

5.1.19

¬Â ¿¡û þ¨¼ þôÀ¡ø «½íÌ «¨É¡û ¾¨Éô ÀÂó¾
àÂÌÄô Ò¸ÆÉ¡÷ ¦¾¡ýÚ ¦¾¡Î ¿¢¨Ä¡¨Á

5.1.26

41
§Á Ţ¨Éô ÀÂò¾¡§Ä þù ¯Ä¨¸ Å¢ðÎ «¸Äò
¾£Â «Õõ À¢½¢ ¯ÆóРŢñ ¯Ä¸¢ø ¦ºýÚ «¨¼ó¾¡÷
1298 ÁüÈÅ÷ ¾¡õ ¯Â¢÷ ¿£ôÀ Á¨ÉŢ¡÷ Á¡¾¢É¢Â¡÷
ÍüÈõ ¯¼ý Á츨ÇÔõ иǡ§Å ¿£òÐô
¦ÀüÈ¢¨Á¡ø ¯¼ý ±ýÚõ À¢Ã¢Â¡¾ ¯ÄÌ ±öÐõ
¸üÒ ¦¿È¢ ÅØÅ¡Áø ¸½ÅÉ¡÷ ¯¼ý ¦ºýÈ¡÷
1299

¾¡¨¾Â¡Õõ ÀÂó¾ ¾¡Â¡Õõ þÈó¾ «¾ý À¢ý
Á¡¾Ã¡÷ ¾¢Ä¸Å¾¢Â¡Õõ «Å÷ À¢ý Åó¾
¸¡¾ÄÉ¡÷ ÁÕñ ¿£ì¸¢Â¡Õõ ÁÉì ¸Å¨Ä¢ɡø
§ÀÐ ¯Ú ¿ø ÍüȦÁ¡Îõ ¦ÀÕõ ÐÂâø «Øó¾¢É¡÷

1300 ´ÕÅ¡Ú ¦ÀÕõ ¸¢¨Ç»÷ ÁÉõ §¾üÈò ÐÂ÷ ´Æ¢óÐ
¦ÀÕ Å¡Éõ «¨¼ó¾Å÷ìÌî ¦ºö ¸¼ý¸û ¦ÀÕ츢ɡ÷
ÁÕÅ¡÷§Áø ÁýÉÅü¸¡ö Á¨ÄÂô §À¡õ ¸Ä¢ôÀ¨¸Â¡÷
¦À¡ÕÅ¡Õõ §À¡÷ì ¸Çò¾¢ø ¯Â¢÷ ¦¸¡ÎòÐô Ò¸ú ¦¸¡ñ¼¡÷
1301

1302

1305

1306

1307

5.1.28

5.1.29

5.1.30

¦Åõ  §Áø ¸Ä¢ôÀ¨¸Â¡÷ §Åø §Åó¾ý ²Åô §À¡ö
«õ Өɢø À¨¸ ÓÕ츢 «Á÷ ¯Ä¸õ ¬ûžüÌò
¾õ ¯¨¼Â ¸¼ý ¸Æ¢ò¾ ¦ÀÕ Å¡÷ò¨¾ ¾Äõ º¡üÈî
¦ºõÁÄ÷ §Áø ¾¢Õ «¨É ¾¢Ä¸Å¾¢Â¡÷ §¸ð¼¡÷

5.1.31

±ó¨¾Ôõ ±õ «¨ÉÔõ «Å÷ìÌ ±Éì ¦¸¡Îì¸ þ¨ºó¾¡÷¸û
«ó¾ Өȡø «Å÷째 ¯Ã¢ÂÐ ¿¡ý ¬¾Ä¢É¡ø
þó¾ ¯Â¢÷ «Å÷ ¯Â¢§Ã¡Î þ¨ºÅ¢ôÀý ±Éò н¢Â
Åó¾Å÷ ¾õ «Ê þ¨½ §Áø ÁÕñ ¿£ì¸¢Â¡÷ Å¢Øó¾¡÷

5.1.32

1303 «ó ¿¢¨Ä¢ø Á¢¸ô ÒÄõÀ¢ «ý¨ÉÔõ «ò¾Ûõ «¸ýÈ
À¢ý¨ÉÔõ ¿¡ý ¯¨Á Ží¸ô ¦ÀھĢý ¯Â¢÷ ¾Ã¢ò§¾ý
±ý¨É þÉ¢ò ¾É¢ì ¨¸Å¢ðÎ ²ÌÅ£÷ ±É¢ø ¡Ûõ
ÓýÉõ ¯Â¢÷ ¿£ôÀý ±É ¦Á¡Æ¢óÐ þ¼Ã¢ý «Øó¾¢É¡÷
1304

5.1.27

5.1.33

¾õÀ¢Â¡÷ ¯Ç÷ ¬¸ §ÅñÎõ ±É ¨Åò¾ ¾Â¡
¯õÀ÷ ¯ÄÌ «¨½Â ¯Ú ¿¢¨Ä Å¢Äì¸ ¯Â¢÷ ¾¡í¸¢
«õ ¦À¡ý Á½¢ áø ¾¡í¸¡Ð «¨ÉòÐ ¯Â¢÷ìÌõ «Õû ¾¡í¸¢
þõÀ÷ Á¨Éò ¾Åõ ÒâóÐ ¾¢Ä¸Å¾¢Â¡÷ þÕó¾¡÷

5.1.34

Á¡º¢ý ÁÉò ÐÂ÷ ´Æ¢Â ÁÕñ ¿£ì¸¢Â¡÷ ¿¢ÃõÀ¢ò
§¾º ¦¿È¢ ¿¢¨Ä¡¨Á ¸ñÎ «Èí¸û ¦ºöÅ¡÷ ¬öì
¸¡º¢É¢ §Áø Ò¸ú Å¢Çí¸ ¿¢¾¢ «Ç¢òÐì ¸Õ¨½Â¢É¡ø
¬º¢ø «Èî º¡¨Ä¸Ùõ ¾ñ½£÷ô Àó¾Õõ «¨ÁôÀ¡÷

5.1.35

¸¡ ÅÇ÷òÐõ ÌÇõ ¦¾¡ðÎõ ¸¼ôÀ¡Î ÅØÅ¡Áø
§ÁÅ¢É÷ìÌ §ÅñÎÅÉ Á¸¢úóÐ «Ç¢òÐõ Å¢ÕóÐ «Ç¢òÐõ
¿¡ÅÄ÷ìÌ ÅÇõ ¦ÀÕ¸ ¿ø¸¢Ôõ ¿¡ø ¿¢ÄòÐ ¯û§Ç¡÷
¡Å÷ìÌõ ¾Å¢Ã¡¾ ®¨¸ Å¢¨Éò Ð¨È ¿¢ýÈ¡÷

5.1.36

¿¢øÄ¡¾ ¯ÄÌ þÂøÒ ¸ñÎ ¿¢¨Ä¡ Å¡ú쨸
«ø§Äý ±ýÚ «Èò ÐÈóÐ ºÁÂí¸Ç¡É ÅüÈ¢ý

42

1308

¿øøÄ¡Ú ¦¾Ã¢óнà ¿õÀ÷ «ÕÇ¡¨Á ¢ɡø
¦¸¡øÄ¡¨Á Á¨ÈóÐ ¯¨ÈÔõ «Áñ ºÁÂõ ÌÚÌÅ¡÷

5.1.37

À¡¼Ä¢ Òò¾¢Ãõ ±ýÛõ À¾¢ «¨½óÐ ºÁñ ÀûÇ¢
Á¡¼¨½ó¾¡÷ ÅøÄÁ½÷ ÁÕíÌ «¨½óÐ ÁüÈÅ÷ìÌ
ţΠ«È¢Ôõ ¦¿È¢ þЧŠ±É ¦Áö §À¡ø ¾í¸Ù¼ý
ܼÅÕõ ¯½÷× ¦¸¡Çì ÌÈ¢ ÀÄ×õ ¦¸¡ÙŢɡ÷

5.1.38

1309 «íÌ «ÅÕõ «Áñ ºÁÂòÐ «Õõ ¸¨Ä áø ¬É ±Ä¡õ
¦À¡íÌõ ¯½÷×Èô À¢ý§È «ó ¦¿È¢Â¢ø ÒÄý º¢ÈôÀò
Ðí¸ ÓØ ¯¼ø ºÁ½÷ ÝúóÐ Á¸¢úÅ¡÷ «Å÷ìÌò
¾í¸Ç¢øý §ÁÄ¡õ ¾ÕÁ §ºÉ÷ ±Ûõ ¦ÀÂ÷ ¦¸¡Îò¾¡÷
1310

«òШÈ¢ý Á£ì ÜÕõ «¨Á¾¢Â¢É¡ø «¸ø þ¼ò¾¢ø
º¢ò¾ ¿¢¨Ä «È¢Â¡¾¡¨ÃÔõ Å¡¾¢ý ¸ñ
¯öò¾ ¯½÷Ţɢø ¦Åý§È ¯Ä¸¢ý ¸ñ ´Ç¢ ¯¨¼Â
Å¢ò¾¸Ã¡ö «Áñ ºÁÂò ¾¨Ä¨Á¢ɢø §Áõ Àð¼¡÷

1311 «ó ¦¿È¢Â¢ý Á¢ì¸¡÷ «Å÷ ´Ø¸ ¬ýÈ ¾Åî
¦ºó¦¿È¢Â¢ý ¨ÅÌõ ¾¢Ä¸Å¾¢Â¡÷ ¾¡Óõ
¦¾¡ý¦ÉȢ¢ý ÍüÈò ¦¾¡¼÷Ò ´Æ¢Âò à º¢Å
¿ý¦ÉÈ¢§Â §º÷žüÌ ¿¡¾ý ¾¡û ¿ñÏÅ¡÷
1312

1313

1314

1317

5.1.40

5.1.41

§Àá¾ À¡ºô À¢½¢ôÒ ´Æ¢Âô À¢ï»¸ý À¡ø
¬Ã¡¾ «ýÒ ¦ÀÈ ¬¾Ã¢ò¾ «õ Á¼Å¡÷
¿£Ã¡÷ ¦¸ÊÄ Å¼ ¿£û ¸¨Ã¢ø ¿£Î ¦ÀÕõ
º£Ã¡÷ ¾¢Õž¢¨¸ Å£Ãð¼¡Éõ §º÷ó¾¡÷

5.1.42

¦ºýÚ ¾¢Õ Å£Ãð¼¡ÉòÐ þÕó¾ ¦ºõ ÀÅÇì
Ìý¨È «Ê À½¢óÐ §¸¡¾¢ø º¢Å º¢ýÉõ
«ýÚ Ó¾ø ¾¡í¸¢ ¬÷Åõ ¯Èò ¾õ ¨¸Â¡ø
ÐýÚ ¾¢Õô À½¢¸û ¦ºöÂò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷

5.1.43

ÒÄ÷žý Óý ¾¢ÕÅÄÌ À½¢ Á¡È¢ô ÒÉ¢ «¸ýÈ
¿Äõ ÁÄ¢ ¬ý º¡½ò¾¡ø ¿ýÌ ¾¢Õ ¦ÁØ츢ðÎ
ÁÄ÷ ¦¸¡öÐ ¦¸¡Î ÅóÐ Á¡¨Ä¸Ùõ ¦¾¡ÎòÐ «¨ÁòÐô
ÀÄ÷ Ò¸Øõ ÀñÀ¢É¡ø ¾¢ÕôÀ½¢¸û ÀÄ ¦ºö¾¡÷

5.1.44

1315 ¿¡Ùõ Á¢Ìõ À½¢ ¦ºöР̨ÈóÐ «¨¼Ôõ ¿ýÉ¡Ç¢ø
§¸ÙÚõ «ýÒÈ ´ØÌõ §¸ñ¨Á¢ɡ÷ À¢ý À¢Èó¾¡÷
§¸¡ÙÚ ¾£Å¢¨É Óó¾ô Àà ºÁÂõ ÌÈ¢òÐ «¾üÌ
ãÙõ ÁÉì ¸Å¨Ä¢ɡø ÓüÈ ÅÕõ ÐÂ÷ ¯ÆóÐ
1316

5.1.39

àñÎ ¾Å Å¢ÇìÌ «¨É¡÷ ͼ÷ ´Ç¢¨Âò ¦¾¡ØÐ ±ý¨É
¬ñÎ «ÕÙõ ¿£Ã¡¸¢ø «Ê§Âý À¢ý Åó¾Å¨É
®ñΠިÉô Àà ºÁÂì ÌÆ¢ ¿¢ýÚõ ±ÎòÐ ¬Ç
§ÅñÎõ ±Éô ÀÄ Ó¨ÈÔõ Å¢ñ½ôÀõ ¦ºö¾Éáø
¾Åõ ±ýÚ À¡ö þÎ츢 ¾¨Ä ÀÈ¢òÐ ¿¢ýÚ ¯ñÏõ
«Åõ ´ýÚ ¦¿È¢ Å£úÅ¡ý ţơ§Á «ÕÙõ ±Éî

5.1.45

5.1.46

43

1318

1319

º¢Åõ ´ýÚ ¦¿È¢ ¿¢ýÈ ¾¢Ä¸Å¾¢Â¡÷ ÀÃÅô
ÀÅõ ´ýÚõ Å¢¨É ¾£÷ôÀ¡÷ ¾¢Õ ¯ûÇõ ÀüÚÅ¡÷

5.1.47

ÁýÛ ¾§À¡ ¾É¢Â¡÷ìÌì ¸ÉÅ¢ý ¸ñ ÁÆ Å¢¨¼Â¡÷
¯ýÛ¨¼Â ÁÉì ¸Å¨Ä ´Æ¢ ¿£ ¯ý ¯¼ý À¢Èó¾¡ý
ÓýɧÁ Óɢ¡¸¢ ±¨É «¨¼Âò ¾Åõ ÓÂýÈ¡ý
«ýÉÅ¨É þÉ¢î Ý¨Ä ÁÎòÐ ¬ûÅ¡ý ±É «ÕÇ¢

5.1.48

ÀñÎ Òâ ¿ø ¾ÅòÐô Àؾ¢ý «ÇÅ¢ø þ¨È ÅØ×õ
¦¾¡ñ¼¨Ã ¬Çò ¦¾¡¼íÌõ Ý¨Ä §Å¾¨É ¾ý¨Éì
¸ñ ¾Õ ¦¿üÈ¢Â÷ «ÕÇì ¸Îõ ¸Éø §À¡ø «Îõ ¦¸¡ÊÂ
ÁñÎ ¦ÀÕõ Ý¨Ä «Å÷ Å¢üÈ¢ý þ¨¼ô Ò츾¡ø

5.1.49

1320 «¨¼Å¢ø «Áñ Òâ ¾ÕÁ §ºÉ÷ Å¢üÚ «¨¼Ôõ «Ð
ż «ÉÖõ ¦¸¡Î Å¢¼Óõ ÅÃ×õ À¢È×Á¡õ
¦¸¡Ê ±Ä¡õ ´ýÈ¡Ìõ ±Éì ̼âý «¸õ ̨¼Âô
À¼÷ ¯ÆóÐ ¿Îí¸¢ «Áñ À¡Æ¢Â¨È þ¨¼ Å¢Øó¾¡÷
1321

«î ºÁÂòÐ þ¨¼ò ¾¡õ Óý «¾¢¸Ã¢òÐ Å¡öòÐ ÅÕõ
Ţ¸Ç¡ø ¾Îò¾¢¼×õ §Áø §ÁÖõ Á¢¸ Óθ¢
¯îºõ ¯È §Å¾¨É §¿¡ö µí¸¢ ±Æ ¬íÌ «Å÷ ¾¡õ
¿îºÃÅ¢ý Å¢¼õ ¾¨Äì ¦¸¡ñÎ ±É ÁÂí¸¢ ¿¨ÅÔüÈ¡÷

5.1.50

5.1.51

1322 «Å÷ ¿¢¨Ä¨Á ¸ñ¼ «¾üÀ¢ý «Áñ ¨¸Â÷ ÀÄ÷ ®ñÊì
¸Å÷ ¸¢ýÈ Å¢¼õ §À¡ø Óý ¸ñÎ «È¢Â¡ì ¦¸¡Îõ ݨÄ
þÅ÷ ¾ÁìÌ Åó¾Ð þÉ¢ ¡Р¦ºÂø ±ýÚ «Æ¢ó¾¡÷
¾Åõ ±ýÚ Å¢¨Éô ¦ÀÕì¸¢î º¡÷Ò «øÄ¡ ¦¿È¢º¡÷Å¡÷

5.1.52

1323 Òñ ¾¨ÄÅý ÓÕðÎ «Á½÷ ÒÄ÷óÐ ¦ºÂø «È¢Â¡Ð
Ìñʨ¸ ¿£÷ Áó¾¢Ã¢òÐì ÌÊôÀ¢òÐõ ¾½¢Â¡¨Á
¸ñÎ Á¢¸ô À£Ä¢ ¦¸¡Î ¸¡ø «Ç×õ ¾¼Å¢ þ¼×õ
Àñ¨¼Â¢Ûõ §¿¡× Á¢¸ô ÀâÀÅò¾¡ø þ¼÷ ¯Æó¾¡÷

5.1.53

1324

¾¡Å¡¾ Ò¸úò ¾ÕÁ §ºÉÕìÌ Åó¾ À¢½¢
µÅ¡Ð ¿¢ýÚ þ¼Öõ ´Æ¢Â¡¨Á ¯½÷ó¾¡Ã¡ö
¬! ¬! ¿¡õ ±ý ¦ºö§¸¡õ ±ýÚ «Æ¢ó¾ ÁÉò¾¢Éáöô
§À¡Å¡÷¸û þÐ ¿õÁ¡ø §À¡ì¸ «Ã¢¾¡õ ±Éô Ò¸ýÚ

5.1.54

1325 Ìñ¼÷¸Ùõ ¨¸ Å¢ð¼¡÷ ¦¸¡Îõ Ý¨Ä Á¢¨ºì ¦¸¡ñÎ
ÁñÊ Á¢¸ §Áø §ÁÖõ ¦ÀÕ̾ġø Á¾¢ ÁÂí¸¢ô
Àñ¨¼ ¯È× ¯½÷ó¾¡÷ìÌò ¾¢Ä¸Å¾¢Â¡÷ ¯Çá¸ì
¦¸¡ñÎ «Å÷À¡ø °ðÎÅ¡ý ¾¨ÉÅ¢ð¼¡÷ ÌÈ¢ôÒ ¯½÷ò¾

5.1.55

1326

1327

¬íÌ «Åý §À¡öò ¾¢Õž¢¨¸ ¾¨½ «¨¼Â «Õõ ¾Åò¾¡÷
âí¸Áú ¿ó¾ÉÅÉò¾¢ý ÒÈõÒ «¨½Âì ¸ñÎ þ¨Èﺢ
®íÌ Â¡ý ¯ÁìÌ þ¨Ç¡÷ ²ÅĢɡø Åó¾Ð ±Éò
¾£íÌ ¯Ç§Å¡ ±É Å¢ÉÅ ÁüÈÅÛõ ¦ºôÒÅ¡ý
¦¸¡øÄ¡Ð Ý¨Ä §¿¡ö ̼÷ Ӽ츢ò ¾£Ã¡¨Á
±øÄ¡Õõ ¨¸ Å¢ð¼¡÷ þÐ ¦ºÂø ±ý Óý À¢Èó¾

5.1.56

44

1328

¿øÄ¡û À¡ø ¦ºýÚ þÂõÀ¢ ¿¡ý ¯öÔõÀÊ §¸ðÎ þíÌ
«øÄ¡Ìõ ¦À¡ØÐ «¨½Å¡ö ±ýÈ¡÷ ±ýÚ «È¢Å¢ò¾¡ý

5.1.57

±ýÚ «Åý Óý ÜÚ¾Öõ ¡ý «íÌ ¯ý ¯¼ý §À¡óÐ
¿ýÚ «È¢Â¡ «Áñ À¡Æ¢ ¿ñϸ¢§Äý ±Ûõ Á¡üÈõ
¦ºýÚ «ÅÛìÌ ¯¨Ã ±ýÚ ¾¢Ä¸Å¾¢Â¡÷ ¦Á¡Æ¢Â
«ýÚ «ÅÛõ Á£ñÎ §À¡öô ÒÌó¾ÀÊ «Å÷ìÌ ¯¨Ãò¾¡ý

5.1.58

1329 «ù Å¡÷ò¨¾ §¸ð¼Ö§Á «Â÷× ±ö¾¢ þ¾üÌ þÉ¢ ¡ý
±ùÅ¡Ú ¦ºöÅý ±É ®º÷ «Õû Üξġø
´ùÅ¡ þô Òý ºÁÂòÐ ´Æ¢Â¡ þòÐÂ÷ ´Æ¢Âî
¦ºùÅ¡Ú §º÷ ¾¢Ä¸ ž¢Â¡÷ ¾¡û §º÷Åý ±É
1330

1331

±Îò¾ ÁÉì ¸ÕòÐ ¯ö ±Ø¾Ä¡ø ±Ø ÓÂüº¢
«Îò¾Ö§Á «Â÷× ´Ðí¸ò ¾¢Õž¢¨¸ «¨½Å¾ÛìÌ
¯ÎòÐ ¯ÆÖõ À¡ö ´Æ¢Â ¯È¢ ¯Ú Ìñʨ¸ ´Æ¢Âò
¦¾¡Îò¾ À£Ä¢Ôõ ´Æ¢Âô §À¡Å¾üÌò н¢óÐ ±Øó¾¡÷

5.1.60

¦À¡ö ¾Õõ Á¡ø ¯ûÇòÐô Òý ºÁ½÷ þ¼õ ¸Æ¢óÐ
¦Áö ¾ÕÅ¡ý ¦¿È¢ «¨¼Å¡÷ ¦Åñ Ò¨¼¨Å ¦Áö ÝúóÐ
¨¸ ¾ÕÅ¡÷ ¾¨Á °ýÈ¢ì ¸¡½¡§Á þÃÅ¢ý ¸ñ
¦ºö ¾Å Á¡¾Å÷ Å¡Øõ ¾¢Õž¢¨¸ ¦ºýÚ «¨¼Å¡÷

5.1.61

1332 ÍÄÅ¢ Å¢üÚ «¸õ ¸ÉÖõ Ý¨Ä §¿¡Ô¼ý ¦¾¡¼Ãì
ÌÄÅ¢ ±Øõ ¦ÀÕÅ¢ÕôÒì ¦¸¡ñÎ «¨½Âì ÌÄŨà §À¡ýÚ
þÄÌ Á½¢ Á¾¢ø §º¡¾¢ ±¾¢÷ ¦¸¡û ¾¢Õž¢¨¸Â¢É¢ø
¾¢Ä¸ ž¢Â¡÷ þÕó¾ ¾¢Õ Á¼ò¨¾î ¦ºýÚ «¨½ó¾¡÷
1333

1334

1337

5.1.62

ÅóÐ «¨½óÐ ¾¢Ä¸Å¾¢Â¡÷ «Ê§Áø ¯È Å½í¸¢
¿õ ¾ÁÐ ÌÄõ ¦ºö¾ ¿ø ¾Åò¾¢ý ÀÂý «¨É£÷
þó¾ ¯¼ø ¦¸¡Îõ ݨÄì ¸¢¨¼óÐ «¨¼ó§¾ý þÉ¢ ÁÂí¸¡Ð
¯öóÐ ¸¨Ã ²Ú¦¿È¢ ¯¨ÃòÐ «ÕÙõ ±É ¯¨ÃòÐ

5.1.63

¾¡û þ¨½ §Áø Å¢ØóÐ «ÂÕõ ¾õÀ¢Â¡÷ ¾¨Á §¿¡ì¸¢
¬û ¯¨¼Â ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý «Õû ¿¢¨ÉóÐ ¨¸ ¦¾¡ØÐ
§¸¡Ç¢ø ÀúÁ ¦¿È¢ì ÌƢ¢ø Å¢ØóÐ «È¢Â¡Ð
ãÙõ «Õõ ÐÂ÷ ¯Æó¾£÷! ±Øó¾£÷! ±É ¦Á¡Æ¢ó¾¡÷

5.1.64

1335 ÁüÈ ×¨Ã §¸ð¼Öõ ² ÁÕñ ¿£ì¸¢Â¡÷ ¾¡Óõ
¯üÈ À¢½¢ ¯¼ø ¿Îí¸¢ ±ØóÐ ¦¾¡Æ ¯Â÷ ¾Åò§¾¡÷
¸ü¨È §Å½¢Â÷ «Õ§Ç ¸¡Ïõ þÐ ¸Æø «¨¼ó§¾¡÷
ÀüÚ «ÚôÀ¡÷ ¾¨Áô À½¢óÐ À½¢ ¦ºöÅ£÷ ±Éô À½¢ò¾¡÷
1336

5.1.59

±ýÈ ¦À¡ØÐ «Å÷ «Õ¨Ç ±¾¢÷ ²üÚì ¦¸¡ñÎ þ¨Èïº
¿¢ýÈ ¾§À¡¾É¢Â¡Õõ ¿¢ýÁÄý §À÷ «Õû ¿¢¨ÉóÐ
¦ºýÚ ¾¢Õ Å£Ãð¼õ ÒÌžüÌò ¾¢Õì ¸Â¢¨Äì
ÌýÚ ¯¨¼Â¡÷ ¾¢Õ ¿£ü¨È «ïÍ ±ØòÐ µ¾¢ì ¦¸¡Îò¾¡÷
¾¢Õ Å¡Çý ¾¢Õ ¿£Ú ¾¢Ä¸Å¾¢Â¡÷ «Ç¢ôÀ
¦ÀÕ Å¡ú× Åó¾Ð ±Éô ¦ÀÕ󾨸¡÷ À½¢óÐ ²üÈ «íÌ

5.1.65

5.1.66

45
¯ÕÅ¡Ã «½¢óÐ ¾ÁìÌüÈ þ¼òÐ ¯öÔõ ¦¿È¢
¾Õšáöò ¾õ ÓýÒ Åó¾¡÷ À¢ý ¾¡õ Åó¾¡÷
1338 ¿£Ú «½¢ó¾¡÷ «¸òÐ þÕÙõ ¿¢¨È ¸íÌø ÒÈòÐ þÕÙõ
Á¡È ÅÕõ ¾¢Õô ÀûÇ¢ ±Ø¢ɢø Á¡¾Åõ ¦ºö
º£÷ «Ê¡÷ ¾¢Õ «ÄÌõ ¾¢Õ ¦ÁØìÌõ §¾¡ñÊÔõ ¦¸¡ñÎ
¬Ú «½¢ó¾¡÷ §¸¡Â¢Ä¢ý ¯û «¨¼ó¾Å¨Ãì ¦¸¡Î Ò측÷
1339

1342

1343

5.1.68

¾¢¨Ãì ¦¸ÊÄ Å£Ãð¼¡ÉòÐ þÕó¾ ¦ºí¸É¸
ŨÃî º¢¨Ä¡÷ ¦ÀÕõ §¸¡Â¢ø ¦¾¡ØÐ ÅÄõ ¦¸¡ñÎ þ¨Èﺢò
¾¨Ãò ¾Äò¾¢ý Á¢¨º Å£úóÐ ¾õÀ¢Ã¡ý ¾¢Õ «ÕÇ¡ø
¯¨Ãò ¾Á¢ú Á¡¨Ä¸û º¡òÐõ ¯½÷× ¦ÀÈ ¯½÷óÐ ¯¨ÃôÀ¡÷
5.1.69

1340 ¿£üÈ¡ø ¿¢¨È× ¬¸¢Â §ÁÉ¢Ô¼ý
¿¢¨È «ýÒ ¯Ú º¢ó¨¾Â¢ø §¿ºõ Á¢¸
Á¡üÈ¡÷ ÒÃõ Á¡üȢ §Å¾¢Â¨Ã ÁÕÙõ
À¢½¢ Á¡¨Â «Úò¾¢ÎÅ¡ý
ÜüÚ ¬Â¢ÉÅ¡Ú Å¢Ä츸¢Ä£÷ ±É
¿£Ê §¸¡¾¢ø ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ
§À¡üÈ¡ø ¯ÄÌ ²Æ¢ý ÅÕõ ÐÂÃõ
§À¡Á¡Ú ±¾¢÷ ¿¢ýÚ Ò¸ýÈÉáø
1341

5.1.67

5.1.70

ÁýÛõ À¾¢¸õ «Ð À¡ÊÂÀ¢ý
ÅÂ¢Ú ¯üÚ «Î Ý¨Ä ÁÈôÀ¢½¢¾¡ý
«ó ¿¢ýÈ ¿¢¨Äì ¸ñ «¸ýÈ¢¼Öõ
«Ê§Âý ¯Â¢§Ã¡Î «Õû ¾ó¾Ð ±É¡î
¦ºó ¿¢ýÈ ÀÃõ ¦À¡Õû ¬ÉÅ÷ ¾õ
¾¢ÕÅ¡ÃÕû ¦ÀüÈ º¢ÈôÒ ¯¨¼§Â¡÷
Óý ¿¢ýÈ ¦¾Õ𺢠ÁÕðº¢Â¢É¡ø
Ó¾øÅý ¸Õ¨½ì ¸¼ø ãú¸¢É¡§Ã

5.1.71

«í¸í¸û «¼í¸ ¯§Ã¡Áõ
±Ä¡õ «¨¼Âô ÒǸõ ¸ñ Ó¸¢úòÐ «ÄÃô
¦À¡íÌõ ÒÉø ¸ñ¸û ¦À¡Æ¢óÐ
þÆ¢Âô ÒÅ¢ Á£Ð Å¢ØóÐ ÒÃñÎ «Â÷Å¡÷
þíÌ ±ý ¦ºÂø ¯üÈ À¢¨ÆôÒ
«¾É¡ø ²È¡¾ ¦ÀÕó¾¢¼÷ ²È¢¼ ¿¢ý
¾íÌõ ¸Õ¨½ô ¦ÀÕ ¦ÅûÇõ
þ¼ò ¾Ì§Á¡ ±É þýÉÉ ¾¡õ ¦Á¡Æ¢Å¡÷

5.1.72

¦À¡ö Å¡ö¨Á ¦ÀÕ츢Â
Òý ºÁÂô ¦À¡È¢Â¢ø ºÁñ ¿£º÷ ÒÈò ШÈ¡õ
«ùÅ¡ú ÌƢ¢ý ¸ñ Å¢ØóÐ
±ØÁ¡Ú «È¢Â¡Ð ÁÂí¸¢ «Åõ Òâ§Åý
¨Á Å¡º ¿Úõ ÌÆø Á¡ Á¨Ä¡û
Á½Å¡Çý ÁÄ÷ì¸Æø ÅóÐ «¨¼Ôõ
þù Å¡ú× ¦ÀÈò ¾Õ ݨÄ¢ÛìÌ
±¾¢÷¦ºö Ì¨È ±ý ¦¸¡ø ±Éò ¦¾¡ØÅ¡÷

5.1.73

46
1344 §Á×üÈ þù §Å¨Ä¢ø
¿£Ê º£÷ Å£Ãð¼õ «Á÷ó¾ À¢Ã¡ý «ÕÇ¡ø
À¡×üÚ «Ä÷ ¦ºó¾Á¢Æ¢ý ¦º¡ø ÅÇô
À¾¢¸ò ¦¾¡¨¼À¡Ê À¡ý¨Á¢ɡø
¿¡×ìÌ «ÃÍ ±ýÚ ¯ÄÌ ²Æ¢Ûõ
¿¢ý ¿ý¿¡Áõ ¿ÂôÒÈ ÁýÛ¸ ±ýÚ
¡Å÷ìÌõ Å¢ÂôÒÈ ÁïÍ ¯¨ÈÅ¡ý
þ¨¼§Â ´ÕÅ¡ö¨Á ±Øó¾Ð§Å

5.1.74

1345 þò ¾ý¨Á ¿¢¸úóÐÆ¢
¿¡Å¢ý ¦Á¡Æ¢ìÌ þ¨È ¬¸¢Â «ýÀÕõ þó ¦¿Î¿¡û
º¢ò¾õ ¾¢¸ú ¾£Å¢¨É§Âý «¨¼Ôõ
¾¢Õ§Å¡ þÐ ±ýÚ ¦¾ÕñÎ «È¢Â¡
«ò¾ý¨ÁÂý ¬¸¢Â þáŽÛìÌ
«ÕÙõ ¸Õ¨½ò ¾¢ÈÁ¡É «¾ý
¦Áöò ¾ý¨Á «È¢óРо¢ôÀЧÅ
§Áø ¦¸¡ñÎ Å½í¸¢É÷ ¦ÁöÔȧÅ

5.1.75

1346

ÀÃÍõ ¸Õ¨½ô ¦Àâ§Â¡ý
«ÕÇô ÀÈ¢ Òý ¾¨Ä§Â¡÷ ¦¿È¢ À¡úÀ¼ ÅóÐ
«ÃÍ þíÌ «Õû ¦ÀüÚ ¯ÄÌ
¯öó¾Ð ±É¡ «Ê¡÷ Ò¨¼ Ýú «¾¢¨¸ô À¾¢ ¾¡ý
Óúõ À¼ ¸óÐÊ ¾ñϨÁ ¡ú
ÓÆÅõ ¸¢¨Ç ÐóÐÀ¢ ¸ñ¨¼ ¯¼ý
¿¢¨Ã ºíÌ ´Ä¢ ±íÌõ ÓÆí̾ġø
¦¿Î Á¡ ¸¼ø ±ýÉ ¿¢¨ÈóÐǧ¾

5.1.76

1347 ¨ÁÂø Ð¨È ²È¢ Á¸¢úóÐ
«Ä÷ º£÷ Å¡¸£º÷ ÁÉò¦¾¡Î Å¡ö¨ÁÔ¼ý
¦Áö ¯üÈ ¾¢ÕôÀ½¢ ¦ºöÀÅáö
Å¢Ã×õ º¢Å º¢ýÉõ Å¢Çí¸¢¼§Å
±öÐüÈ ¾¢Â¡Éõ «È¡ ¯½÷×õ
®Ú þýÈ¢ ±Øõ ¾¢ÕÅ¡º¸Óõ
¨¸Â¢ø ¾¢¸Øõ ¯ÆÅ¡ÃÓ¼ý ¨¸ì
¦¸¡ñÎ ¸ÄóÐ ¸º¢ó¾É§Ã

5.1.77

1348 ¦Áöõ¨Áô À½¢ ¦ºö¾
Å¢ÕôÒ «¾É¡ø Å¢ñ§½¡÷ ¾É¢ ¿¡Â¸É¡÷ ¸ÆÄ¢ø
¾õ þ ¿¢ÃõÀ ÅÃõ ¦ÀÚõ
«ò ¾ý¨Áô À¾¢ §ÁŢ¾¡ À¾¢Â¡÷
¦À¡ö¨Áî ºÁÂô À¢½¢ Å¢ð¼Å÷
Óý §À¡Ðõ À¢½¢ Å¢ð¼ÕÇ¢ô ¦À¡ÕÇ¡
±õ¨Áô À½¢¦¸¡û ¸Õ¨½ò ¾¢Èõ
þíÌ Â¡÷ ¦ÀüÈÉ÷ ±ýÉ þ¨ÈﺢɧÃ

5.1.78

1349

þýÉ ¾ý¨Á¢ø þÅ÷ º¢Å ¦¿È¢Â¢¨É ±ö¾¢
ÁýÛ §À÷ «Õû ¦ÀüÚ þ¼÷ ¿£í¨¸Â Åñ½õ
ÀýÛ ¦¾¡ý¨Á¢ø À¡¼Ä¢ Òò¾¢Ã ¿¸Ã¢ø
Òý¨Á §Â Òâ «Á½÷ ¾¡õ §¸ðÎ «Ð ¦À¡È¡Ã¡ö

5.1.79

47
1350

1351

1352

1353

¾ÕÁ §ºÉ÷ìÌ Åó¾ «ò ¾ÎôÀ «Õõ ݨÄ
´ÕÅáÖõ þíÌ ´Æ¢ó¾¢¼¡¨Á¢ý «Å÷ ¯öÂô §À¡öô
¦ÀÕÌ ¨ºÅáöô ¦ÀÂ÷óÐ ¾õ À¢½¢ ´Æ¢òÐ ¯öó¾¡÷
ÁÕ× ¿õ ¦ÀÕõ ºÁÂõ Å£úó¾Ð ±É ÁÕûÅ¡÷

5.1.80

Á¨ÄÔõ Àø ºÁÂí¸Ùõ ¦ÅýÚ ÁüÈÅáø
¿¢¨ÄÔõ ¦ÀüÈ þó¦¿È¢ þÉ¢ «Æ¢ó¾Ð ±ýÚ «Øí¸¢ì
¦¸¡¨ÄÔõ ¦À¡ö¨ÁÔõ þÄõ ±ýÚ ¦¸¡Î¨Á§Â Òâ§Å¡÷
¾¨ÄÔõ À£Ä¢Ôõ ¾¡Æ ÅóÐ ´Õ º¢¨È º¡÷ó¾¡÷

5.1.81

þùŨ¸ô ÀÄ «Á½÷¸û ÐÂÕý ®ñÊ
¦Áö Ũ¸ò ¾¢Èõ «È¢ó¾¢Êø §Åó¾Ûõ ¦ÅÌñÎ
¨ºÅÉ¡¸¢ ¿õ Å¢Õò¾¢Ôõ ¾Å¢÷ìÌõ ÁüÚ þÉ¢ ¿¡õ
¦ºöÅÐ ±ý ±É Åïº¨É ¦¾Ã¢óÐ º¢ò¾¢Ã¢ôÀ¡÷

5.1.82

¾ù¨Å ¨¸ÅòÐ ¿¢üÈÄ¢ý ¾ÕÁ §ºÉÕõ ¾¡õ
¦À¡ö ÅÌò¾Ð µ÷ Ý¨Ä ¾£÷ó¾¢ÄÐ ±Éô §À¡ö þíÌ
±ùÅ Á¡¸ «íÌ ±ö¾¢ ¿õ ºÁ «í¸ÉÓõ
¦¾öÅ ¿¢ó¨¾Ôõ ¦ºö¾É÷ ±Éî ¦º¡Äò ¦¾Ç¢ó¾¡÷

5.1.83

1354 ¦º¡ýÉ Åñ½§Á ¦ºöÅРн¢ó¾ Ðý Á¾¢§Â¡÷
ÓýÉõ ¿¡õ ¦ºýÚ Ó¨ÈôÀΧšõ ±É ÓÂý§È
þýÉ ¾ý¨Á¢ø þÕû ÌÆ¡õ ¦ºøÅÐ §À¡Ä
ÁýÉý ¬¸¢Â ÀøÄÅý ¿¸Ã¢ø ÅóÐ «¨½ó¾¡÷
1355

5.1.84

¯¨¼ ´Æ¢óÐ ´Õ §ÀîÍ þ¨¼ þýÈ¢ ¿¢ýÚ ¯ñ§À¡÷
¸¨¼ «¨½ó¾Åý š¢ø ¸¡ÅÄÕìÌ ¿¡í¸û
«¨¼Â Åó¾¨Á «ÃºÛìÌ «È¢Å¢Ôõ ±ýÉ
þ¨¼ «È¢óÐ Òì¸ ÅÕõ ¾õ þ¨ÈÅÛìÌ þ¨ºôÀ¡÷

5.1.85

1356 «Ê¸ñÁ¡÷ ±øÄ¡Õõ ¬ÌÄÁ¡ö Á¢¸ «Æ¢óÐ
¦¸¡Ê ѼíÌ ¾¢Õš¢ø ÒÈòÐ «¨½ó¾¡÷ ±Éì ÜÈ
ÅÊ ¦¿Î§Åø ÁýÉÅÛõ ÁüÈÅ÷ º¡÷Ò ¬¾Ä¢É¡ø
¸ÊÐ «¨½Å¡ý «Å÷ìÌ ¯üÈÐ
±ý ¦¸¡ø ±Éì ¸ÅýÚ ¯¨Ãò¾¡ý

5.1.86

1357

1358

1359

¸¨¼ ¸¡Åø ¯¨¼Â¡÷¸û Ò̾ Å¢¼ì ¸¡ÅÄý À¡ø
¿¨¼ ¬Îõ ¦¾¡Æ¢ø ¯¨¼Â¡÷ ¿ñ½¢ò ¾¡õ ±ñ½¢ÂÅ¡Ú
¯¨¼Â¡÷ ¬¸¢Â ¾ÕÁ §ºÉ÷ À¢½¢ ¯üȡáöî
º¨¼Â¡ÛìÌ ¬Ç¡ö ¿¢ý ºÁÂõ ´Æ¢ò¾¡÷ ±ýÈ¡÷

5.1.87

Å¢¨Ã «Äí¸ø ÀøÄÅÛõ «Ð §¸ðÎ ¦ÅÌñÎ ±ØóÐ
Ҩà ¯¨¼Â ÁÉò¾¢Éáö §À¡Å¾üÌô ¦À¡öô À¢½¢ ¦¸¡ñÎ
¯¨Ã º¢Èó¾ ºÁÂò¨¾ «Æ¢òÐ ´Æ¢Âô ¦ÀÚŧ¾
¸¨Ã¢ø ¾Åò¾£÷ þ¾ÛìÌ ±ý ¦ºöÅÐ ±Éì ¸ÉýÈ¡ý

5.1.88

¾¨Ä ¦¿È¢ ¬¸¢Â ºÁÂõ ¾ý¨É «Æ¢òÐ ¯ýÛ¨¼Â
¿¢¨Ä ¿¢ýÈ ¦¾¡ø ÅÃõÀ¢ý ¦¿È¢ «Æ¢ò¾ ¦À¡È¢ þÄ¢¨Â
«¨Ä Òâšö ±Éô ÀÃÅ¢ š¡ø «ïº¡Ð ¯¨Ãò¾¡÷
¦¸¡¨Ä Òâ¡ ¿¢¨Ä ¦¸¡ñÎ ¦À¡ö ´ØÌõ «Áñ Ìñ¼÷

5.1.89

48

1360 «Õû ¦¸¡ñ¼ ¯½÷× þýÈ¢ ¦¿È¢§¸¡Ê «È¢¦ÅýÚ
ÁÕû ¦¸¡ñ¼ ÁýÉÅÛõ Áó¾¢Ã¢¸û ¾¨Á §¿¡ì¸¢ò
¦¾Õû ¦¸¡ñ§¼¡÷ þÅ÷ ¦º¡ýÉ ¾£§Â¡¨Éî ¦ºÚžüÌô
¦À¡Õû ¦¸¡ñΠŢ¼¡Ð ±ý À¡ø ¦¸¡ÎÅ¡Õõ ±Éô Ò¸ýÈ¡ý

5.1.90

1361 «ÃºÉÐ À½¢¾¨Ä ¿¢ýÈ «¨Áîº÷¸Ùõ «ó¿¢¨Ä§Â
ÓÃÍ «¾¢Õõ ¾¡¨É¦Â¡Î Óý ¦ºýÚ Ó¸¢ø ÝúóÐ
Å¢¨Ã ¦ºÈ¢Ôõ §º¡¨Ä Ýú ¾¢Õž¢¨¸ ¾¨É §ÁÅ¢
ÀúÁÂô ÀüÚ «Úò¾ À¡ý¨Á¢ɡ÷ À¡ø ¦ºýÈ¡÷

5.1.91

1362 ¦ºýÚ «¨½ó¾ «¨Áîº÷ ¯¼ý §º¨É Å£ÃÕõ ÝúóÐ
Á¢ý ¾ÂíÌ Òâ§Å½¢ §Å¾¢ÂÉ¡÷ «ÊÂŨÃ
þýÚ Ñ¨Á «Ãºý «¨Æì¸ ±¨Á Å¢Îò¾¡ý §À¡Ðõ ±É
¿¢ýÈŨà §¿÷ §¿¡ì¸¢ ¿¢¨È ¾Åò§¾¡÷ ¯¨Ã ¦ºöÅ¡÷

5.1.92

1363

¿¡õ ¬÷ìÌõ ÌÊ «ø§Ä¡õ ±ýÚ ±ÎòÐ ¿¡ýÁ¨È¢ý
§¸¡Á¡¨É ¿¾¢Â¢ý ¯¼ý ÌÇ¢÷ Á¾¢ Å¡ú º¨¼ ¡¨Éò
§¾Á¡¨Äî ¦ºó¾Á¢Æ¢ý ¦ºØõ ¾¢Õò ¾¡ñ¼¸õ À¡Ê
¬Á¡Ú ¿£÷ «¨ÆìÌõ «¨¼Å¢Äõ ±ýÚ «Õû ¦ºö¾¡÷

1364 ¬ñ¼ «ÃºÕû ¦ºöÂì §¸ð¼ ÅÕõ «Ê Å½í¸¢
§ÅñÊÂÅ÷ì ¦¸¡ñÎ ²¸ Å¢¨¼ ¯¨¸ò¾¡÷ ¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷
®ñÎ ÅÕõ Å¢¨É¸ÙìÌ ±õÀ¢Ã¡ý ¯Çý ±ýÚ þ¨ºóÐ þÕó¾¡÷
ãñ¼ º¢Éô §À¡÷ ÁýÉý Óý «¨½óÐ «íÌ «È¢Å¢ò¾¡÷
1365

5.1.93

5.1.94

ÀøÄÅÛõ «Ð §¸ðÎô À¡íÌ þÕó¾ À¡ö ¯Î쨸
Åø «Á½÷ ¾¨Á §¿¡ì¸¢ ÁüÚ «Å¨Éî ¦ºöÅÐ þÉ¢î
¦º¡øÖõ ±É «Èõ ÐÈóÐ ¾ÁìÌ ¯Ú¾¢ «È¢Â¡¾
Òø «È¢§Å¡÷ «ïº¡Ð ¿£üÚ «¨È¢ø þ¼ô Ò¸ýÈ¡÷

5.1.95

1366 «ÕÌ «¨½ó¾¡÷ ¾¨Á §¿¡ì¸¢ «ù Åñ½õ ¦ºö¸ ±Éô
¦ÀÕÌ º¢Éì ¦¸¡Îí §¸¡Ä¡ý ¦Á¡Æ¢ó¾¢¼Öõ ¦ÀÕó ¾¨¸¨Â
¯ÕÌ ¦ÀÕõ ¾Æø ¦Åõ¨Á ¿£üÚ «¨È¢ý ¯û þÕò¾¢ò
¾¢ÕÌ ¸Õõ ¾¡û ¦¸¡ÙÅ¢î §ºÁí¸û ¦ºöÐ «¨Áò¾¡÷

5.1.96

1367 ¬ñ¼ «ÃÍ «¾ý «¸òÐû «¨½ó¾ ¦À¡ØÐ «õÀÄòÐò
¾¡ñ¼Åõ Óý ÒâóÐ «ÕÙõ ¾¡û ¿¢Æ¨Äò ¾¨Äì ¦¸¡ñ§¼
®ñÎ ÅÕõ ÐÂ÷ ¯Ç§Å¡ ®ºý «Ê¡÷ìÌ ±ýÚ
ãñ¼ÁÉõ §¿÷ §¿¡ì¸¢ Ó¾øŨɧ ¦¾¡ØÐ þÕó¾¡÷

5.1.97

1368

1369

¦Åö ¿£üÚ «¨ÈÂÐ ¾¡ý Å£íÌ þǧÅÉ¢ø ÀÕÅõ
¨¾ ÅÕõ ¾ñ ¦¾ýÈø «¨½ ¾ñ ¸Ø¿£÷ò ¾¼õ §À¡ýÚ
¦Á¡ö ´Ç¢ ¦Åñ ¿¢Ä× «Ä÷óÐ ÓÃýÈ Â¡ú ´Ä¢Â¢É¾¡ö
³Â÷ ¾¢ÕÅÊ ¿£Æø «Õû ¬¸¢ ÌÇ¢÷󾧾

5.1.98

Á¡Í þø Á¾¢ ¿£ÎÒÉø ÁýÉ¢ ÅÇ÷ ¦ºýɢ¨Éô
§Àº þɢ¡¨É ¯Ä¸ ¬Ù¨¼Â À¢ï»¸¨É
®º¨É ±õ¦ÀÕÁ¡¨É ±ù ¯Â¢Õõ ¾ÕÅ¡¨É
¬¨º þø ¬Ã¡ «Ó¨¾ «Ê Å½í¸¢ þɢРþÕó¾¡÷

5.1.99

49

1370 µ÷ ±Ø¿¡û ¸Æ¢óÐ «¾ýÀ¢ý ¯½÷Å¢ø «Á½¨Ã «¨ÆòÐô
À¡Õõ þÉ¢ ¿£üÚ «¨È¨Â ±É ¯¨Ãò¾¡ý ÀøÄÅÛõ
¸¡÷ þÕñ¼ ÌÆ¡õ §À¡Öõ ¯Õ ¯¨¼Â ¸¡÷ «Á½÷
§¾Õõ ¿¢¨Ä þøÄ¡¾¡÷ ¿£üÚ «¨È¨Âò ¾¢Èó¾¡÷¸û

5.1.100

1371 ¬Éó¾ ¦ÅûÇò¾¢ý þ¨¼ ãú¸¢ «õÀÄÅ÷
§¾ý ¯óÐ ÁÄ÷ À¡¾òÐ «ÓÐ ¯ñÎ ¦¾Ç¢× ±ö¾¢
°Éõ ¾¡ý þÄ÷ ¬¸¢ ¯ÅóÐ þÕó¾¡÷ ¾¨Áì ¸ñ§¼
®Éõ ¾í¸¢ÂÐ þľ¡õ ±ýÉ «¾¢ºÂõ ±ýÈ¡÷

5.1.101

1372 «¾¢ºÂõ «ýȢРÓý¨É «Áñ ºÁÂî º¡¾¸ò¾¡ø
þÐ ¦ºöÐ À¢¨ÆòÐ þÕó¾¡ý ±É §Åó¾üÌ ¯¨Ã ¦ºöÐ
Á¾¢ ¦ºöÅÐ þÉ¢ì ¦¸¡Ê Åø Å¢¼õ °ðÎÅÐ ±ýÚ
Ó¾¢Ã ÅÕõ À¡¾¸ò§¾¡÷ Ó¨¼ š¡ø ¦Á¡Æ¢ó¾¡÷¸û

5.1.102

1373

¬íÌ «Ð §¸ð¼Öõ ¦¸¡Ê «Áñ º¡÷À¡ø ¦¸Î ÁýÉý
µíÌ ¦ÀÕ¨Á¢ɡø ¿ïÍ °ðÎõ ±É ¯¨ÃôÀò
§¾í¸¡¾¡÷ ¾¢Õ¿¡×츨Ã¨à «ò ¾£Â Å¢¼ô
À¡íÌ ¯¨¼Â À¡ø «Êº¢ø «ÓÐ ¦ºÂô Àñ½¢É¡÷

5.1.103

¿ïÍõ «ÓÐ ¬õ ±í¸û ¿¡¾ý «Ê¡÷ìÌ ±ýÚ
Åïºõ Á¢Ì ¦¿ïÍ ¯¨¼Â¡÷ ÅﺨÉ¡õ ÀÊ «È¢ó§¾
¦ºïº¨¼Â¡÷ º£÷ Å¢ÇìÌõ ¾¢Èø ¯¨¼Â¡÷ ¾£ Å¢¼ò¾¡ø
¦ÅïºÁ½÷ þÎÅ¢ò¾ À¡ø «Êº¢ø Á¢¨ºóÐ þÕó¾¡÷

5.1.104

¦À¡Ê ¬÷ìÌõ ¾¢Õ§ÁÉ¢ô ÒÉ¢¾÷ìÌô ÒÅÉõ¸û
ÓÊÅ¡ìÌõ ÐÂ÷ ¿£í¸ Óý¨É Å¢¼õ «Ó¾¡É¡ø
ÀÊ¡÷ìÌõ «È¢ «Ã¢Â ÀÍÀ¾¢Â¡÷ ¾õ ¯¨¼Â
«Ê¡÷ìÌ ¿ïÍ «Ó¾õ ¬ÅÐ ¾¡ý «üÒ¾§Á¡

5.1.105

«ù Å¢¼ò¨¾ ¬ñ¼ «ÃÍ «ÓÐ ¦ºöÐ Óý þÕôÀ
¦Åù Å¢¼Óõ «ÓÐ ¬Â¢üÚ ±É «Á½÷ ¦ÅÕì ¦¸¡ñ§¼
þù Å¢¼ò¾¢ø þÅý À¢¨Æ츢ø ±ÁìÌ ±øÄ¡õ þÚ¾¢ ±Éò
¦¾ù Å¢¼òÐî ¦ºÂø ÒâÔõ ¸¡ÅÄüÌî ¦ºôÒÅ¡÷

5.1.106

¿ïÍ ¸ÄóÐ °ðʼ×õ ¿õ ºÁÂò¾¢É¢ø Å¢¼õ ¾£÷
¾ïºÓ¨¼ Áó¾¢Ãò¾¡ø º¡¾¢Â¡ Ũ¸ ¾Îò¾¡ý
±ïÍõ Ũ¸ «ÅüÌ þħ¾ø ±õ ¯Â¢Õõ ¿¢ý Ó¨ÈÔõ
ÐïÍÅÐ ¾¢¼õ ±ýÈ¡÷ Ýú Å¢¨É¢ý Ð¨È ¿¢ýÈ¡÷

5.1.107

ÁüÈÅ÷ ¾õ ¦Á¡Æ¢ §¸ðÎ Á¾¢ ¦¸ð¼ ÁýÉÅÛõ
¦ºüÈ «Å¨É þÉ¢ì ¸ÊÔõ ¾¢Èõ ±ùÅ¡Ú ±Éî ¦ºôÀ
¯üÈÅÕõ Áó¾¢Ã º¡¾¸õ ¿¡í¸û ´Æ¢ò¾¢¼ ¿¢ý
¦¸¡üÈ ÅÂì ¸Ç¢üÚ ±¾¢§Ã Å¢ÎÅÐ ±Éì ÜȢɡ÷

5.1.108

1379 Á¡ À¡Å¢ì ¸¨¼ «Á½÷ Å¡¸£ºò ¾¢ÕÅÊ¡õ
¸¡ À¡Ä¢ «ÊÂÅ÷ À¡ø ¸¼ì ¸Ç¢ü¨È Ţθ ±ýÉô
â À¡Ä÷ ¦ºÂø §Áü¦¸¡û Ò¨Äò ¦¾¡Æ¢§Ä¡ý «Å÷ ¾õ §Áø
§¸¡ À¡¾¢ ºÂÁ¡É ¦¸¡¨Äì ¸Ç¢ü¨È Å¢¼î ¦º¡ýÉ¡ý

5.1.109

1374

1375

1376

1377

1378

50

1380

1377

ܼò¨¾ì Ìò¾¢ ´Õ ÌýÈõ ±Éô ÒÈôÀðÎ
Á¡¼ò¨¾ ÁÈò¾¢ðÎ Áñ¼Àí¸û ±ÎòÐ ±üÈ¢ò
¾¡¼ò¾¢ø Àâ측Ã÷ ¾¨Ä þ¼È¢ì ¸¼ì ¸Ç¢üÈ¢ý
§Å¼ò¾¡ø ÅÕõ ÜüÈ¢ý Á¢ì¸Ð ´Õ Å¢Èø §ÅÆõ

5.1.110

À¡ºò ¦¾¡¨¼ ¿¢¸Çò ¦¾¡¼÷ÀÈ¢Âò ¾È¢ ÓȢ¡
Á£ ÍüȢ ÀȨÅì ÌÄõ ¦ÅÕÅò н¢Å¢Ä¸¡
°ºø ¸Ãõ ±¾¢÷ ÍüÈ¢¼ ¯ÃÈ¢ô Àâ ¯ÆÈ¡
Å¡ºì ¸¼ Á¨Æ ÓüÀ¼ Á¾¦ÅüÒ ±¾¢÷ ÅÕÁ¡ø

5.1.111

1378 . þÊ ¯üÚ ±Øõ ´Ä¢Â¢ø ¾¢¨º þÀ ¯ð¸¢¼ «Ê¢ø
ÀÊ ÒìÌ ¯È ¦¿Ç¢Âô À¼÷ ÀÅÉì ¸¾¢ Å¢¨ºÂ¢ø
¸ÊÐ ¯üÚ «Î ¦ºÂÄ¢ø ¸¢Ç÷ ¸¼Ä¢ø ÀÎ ¸¨¼Â¢ý
ÓÊÅ¢ø ¸Éø ±É Óý º¢Éõ Óθ¢ì ¸Î¸¢Â§¾
1379

1380

1381

1382

1383

1384

5.1.112

Á¡Î ¯üÚ «¨½ þ×Ç¢ì ÌÄõ ÁÈ¢Âî ¦ºÈ¢ Å¢Ãì
§¸¡ÎüÚ þÕ À¢ÇÅ¢ðÎ «Ú Ì¨È ¨¸ì¦¸¡Î ÓÈ¢Âî
º¡ÎüȢΠÁ¾¢ø ¦¾üÈ¢¸û ºÃ¢Âô Ò¨¼ «½¢ ¦ºüÚ
¬ÎüÚ «¸ø ¦ÅÇ¢ÔüÚ «Ð «ùż÷ ¨¸ìÌÄ Å¨Ã§Â

5.1.113

À¡Åì ¦¸¡Î Å¢¨É ÓüȢ ÀÊÚüÚ «Î ¦¸¡Ê§Â¡÷
¿¡×ì¸Ãº÷ ±¾¢÷ Óü¦¸¡Î ¿Ï¸¢ì ¸ÕŨà §À¡ø
²Å¢î ¦ºÚ ¦À¡Õ¨¸ì ¸Ã¢Â¢¨É ¯öò¾¢¼ ¦ÅÕÇ¡÷
§ºÅ¢üÚ ¾¢¸úÀÅ÷ ¦À¡ý ¸Æø ¦¾Ç¢× ¯üÈÉ÷ ¦Àâ§Â¡÷

5.1.114

«ñ½ø «Õó ¾Å §Åó¾÷ ¬¨½ ¾õ §Áø ÅÃì ¸ñÎ
Å¢ñ½Å÷ ¾õ ¦ÀÕÁ¡¨É Å¢¨¼ ¯¸óÐ ²Úõ À¢Ã¡¨Éî
Íñ½ ¦Åñ ºó¾Éî º¡óÐ ¦¾¡Îò¾ ¾¢Õô À¾¢¸ò¨¾
Áñ ¯ÄÌ ¯ö ±ÎòÐ Á¸¢ú ¯¼§É À¡Î¸¢ýÈ¡÷

5.1.115

Åﺸ÷ Ţ𼠺¢Éô §À¡÷ Á¾¦Åí ¸Ç¢üÈ¢¨É §¿¡ì¸¢î
¦ºïº¨¼ ¿£û ÓÊì Üò¾÷ §¾Å÷ìÌõ §¾Å÷ À¢Ã¡É¡÷
¦Åõïͼ÷ ãÅ¢¨Äî ÍÄ Å£Ãð¼÷ ¾õ «Ê§Â¡õ ¿¡õ
«ïÍÅÐ þø¨Ä ±ýÚ ±ý§È «Õó¾Á¢ú À¡Ê ¯¨Èó¾¡÷

5.1.116

¾ñ ¾Á¢ú Á¡¨Ä¸û À¡Êò ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý ºÃ½¡¸ì
¦¸¡ñ¼ ¸Õò¾¢ø þÕóÐ ÌġŢ «ýÒÚ ¦¸¡û¨¸ò
¦¾¡ñ¼¨Ã Óý ÅÄÁ¡¸î ÝúóÐ ±¾¢÷ ¾¡úóÐ ¿¢Äò¾¢ø
±ñ ¾¢¨º§Â¡÷¸Ùõ ¸¡½ þ¨Èﺢ ±Øó¾Ð §ÅÆõ

5.1.117

¬ñ¼ «Ã¨º Å½í¸¢ «ïº¢ «ù §ÅÆõ ¦ÀÂÃò
àñÊ §Áø ÁÈô À¡¸÷ ¦¾¡¼ì¸¢ «¼òÐò ¾¢Ã¢óÐ
Á£ñÎõ «¾¨É «Å÷ §Áø Á¢¨È ¦ºöÐ ¸¡ðʼ Å£º¢
®ñÎ «Å÷ ¾í¸¨Ç§Â ¦¸¡ýÚ «Á½÷ §Áø µÊüÚ ±¾¢÷ó§¾

5.1.118

1385 µÊ «Õ¸÷¸û ¾õ¨Á ¯ÆÈ¢ Á¢¾¢òÐô À¢ÇóÐ
¿¡Êô ÀĨÃÔõ ¦¸¡ýÚ ¿¸Ãõ ¸Äí¸¢ ÁÚ¸
¿£Ê §Å¨Ä ¸ÄìÌõ ¦¿Îõ Áó¾Ã¸¢Ã¢ §À¡Ä
¬Ê «ù ¡¨ÉÔõ ÁýÉüÌ ¬ÌÄõ ¬ì¸¢ÂÐ «ý§È

5.1.119

51

1386

1387

1388

1389

1390

1391

¡¨É¢ý ¨¸Â¢ø À¢¨Æò¾ Å¢¨É «Áñ ¨¸Â÷¸û ±øÄ¡õ
Á¡Éõ «Æ¢óÐ ÁÂíÌ ÅÕó¾¢Â º¢ó¨¾Â÷ ¬¸¢ò
¾¡¨É ¿¢Ä ÁýÉý ¾¡Ç¢ø ¾É¢ò ¾É¢ Å£úóÐ ÒÄõÀ
§Áý¨Á ¦¿È¢ Ţ𼠧Åó¾ý ¦ÅÌñÎ
þÉ¢î ¦ºöÅÐ ±ý ±ýÈ¡ý

5.1.120

¿í¸û ºÁÂò¾¢ý ¿¢ý§È ¿¡Ê ÓðÊ ¿¢¨Ä¡ø
±í¸û ±¾¢÷ ²Ú «Æ¢Â ¡¨É¡ø þù Åñ½õ ¿¢ý º£÷
Àí¸ô ÀÎò¾Åý §À¡¸ô ÀâÀÅõ ¾£Õõ ¯ÉìÌô
¦À¡í¸Æø §À¡¸ «¾ý À¢ý Ò¨¸ «¸ýÈ¡ø ±É ±ýÈ¡÷

5.1.121

«øÄ¢Õû «ýÉÅ÷ ÜÈ «Õõ ¦ÀÕõ À¡Åò¾Åý ¾¡ý
¦¾¡ø¨Äî ºÁÂõ «Æ¢òÐò ÐÂÃõ Å¢¨ÇÅ¢ò¾Åý ¾ý¨Éî
¦º¡øÖõ þÉ¢î ¦ºöÅÐ ±ýÉî Ýú ÓÊìÌõ ¦¾¡Æ¢§Ä¡÷
¸øÖ¼ý À¡ºõ À¢½¢òÐì ¸¼ø þ¨¼ô À¡öîÍÅÐ ±ýÈ¡÷

5.1.122

¬íÌ «Ð §¸ð¼ «Ãºý «ùÅ¢¨É Á¡ì¸¨Ç §¿¡ì¸¢ò
¾£íÌ Òâó¾Åý ¾ý¨Éî §ºÁõ ¯Èì ¦¸¡Î §À¡¸¢ô
À¡íÌ ´Õ ¸øÄ¢ø «¨½òÐô À¡ºõ À¢½¢òÐ µ÷ À¼¸¢ø
Å£íÌ ´Ä¢ §Å¨Ä¢ø ±üÈ¢ Å£úòÐÁ¢ý ±ýÚ Å¢Îò¾¡ý

5.1.123

«ù Å¢¨É ¦ºö¾¢¼ô §À¡Ìõ «ÅÕ¼ý §À¡Â÷ ¯¸ó¾
¦ÅùÅ¢¨É ¡ÇÕõ ¦ºýÚ §ÁÅ¢¼ ¿¡×ì¸Ãº÷
¦ºùŢ ¾õ ¾¢Õ ¯ûÇõ º¢ÈôÀ «ÅÕ¼ý ¦ºýÈ¡÷
ÀùÅò¾¢ø ÁýÉÅý ¦º¡ýÉÀÊ ÓÊò¾¡÷ «ôÀ¡¾¸÷

5.1.124

«ôÀÃ¢Í «ùÅ¢¨É ÓüÈ¢ «Å÷ «¸ýÚ ²¸¢Â À¢ýÉ÷
´ôÀÕõ ¬ú ¸¼ø Òì¸ ¯¨ÈôÒ ¯¨¼ ¦Áöò¦¾¡ñ¼÷ ¾¡Óõ
±ôÀÃ¢Í ¬Â¢Ûõ ¬¸ ²òÐÅý ±ó¨¾¨Â ±ýÚ
¦ºôÀ¢Â Åñ ¾Á¢ú ¾ýÉ¡ø º¢Åý «ï¦ºØòÐõ о¢ôÀ¡÷

5.1.125

1392 ¦º¡ø Ш½ §Å¾¢Âý ±ýÛõ àö ¦Á¡Æ¢
¿ø ¾Á¢ú Á¡¨Ä ¬õ ¿Áš ±ýÚ
«üÈ Óý ¸¡ìÌõ «ïÍ ±Øò¨¾ «ý¦À¡Î
ÀüÈ¢ ¯½÷Ţɡø À¾¢¸õ À¡ÊÉ¡÷
1393

1394

1395

5.1.126

¦ÀÕ¸¢Â «ýÀ¢É÷ À¢Êò¾ ¦ÀüȢ¡ø
«ÕÁħáý Ó¾ø «ÁÃ÷ Å¡úòоüÌ
«Ã¢Â «ïÍ ±Øò¨¾Ôõ «ÃÍ §À¡üÈ¢¼ì
¸Õ ¦¿Îí¸¼Ä¢ý ¯ð ¸ø Á¢¾ó¾§¾

5.1.127

«ô ¦ÀÕí¸øÖõ «íÌ «ÃÍ §Áø ¦¸¡Çò
¦¾ôÀ Á¡ö Á¢¾ò¾Ä¢ø ¦ºÈ¢ó¾ À¡ºÓõ
¾ôÀ¢ÂÐ «¾ý Á¢¨º þÕó¾ ¾¡Å¢ø º£÷
¦Áöô ¦ÀÕõ ¦¾¡ñ¼É¡÷ Å¢Çí¸¢ò §¾¡ýȢɡ÷

5.1.128

þÕÅ¢¨Éô À¡ºÓõ ÁÄì¸ø ¬÷ò¾Ä¢ý
ÅÕÀÅì ¸¼Ä¢ø Å£ú Á¡ì¸û ²È¢¼

52
«ÕÙõ ¦Áö «ï¦ºØòÐ «Ã¨º þ츼ø
´Õ ¸ø §Áø ²üÚ þ¼ø ¯¨Ãì¸ §ÅñΧÁ¡
1396 «Õû ¿ÂóÐ «ï¦ºØòÐ ²ò¾ô ¦ÀüÈ «ì
¸Õ¨½ ¿¡Åú¢¨Éò ¾¢¨Ãì ¸Ãí¸Ç¡ø
¦¾Õû ¦¿È¢ ¿£÷¨Á¢ý º¢Ãò¾¢ø ¾¡í¸¢¼
ÅÕ½Ûõ ¦ºö¾Éý ÓýÒ Á¡ ¾Åõ
1397

5.1.129

5.1.130

Å¡öó¾ º£÷ ÅÕ½§É š츢ý ÁýɨÃî
§º÷󾨼 ¸Õí¸§Ä º¢Å¢¨¸ ¬Â¢¼
²ó¾¢§Â ¦¸¡ñÎ ±ØóÐ «Õû Å¢ò¾Éý
âó¾¢Õô À¡¾¢Ã¢ô ÒÄ¢ä÷ô À¡í¸Ã¢ø

5.1.131

1398 «ò ¾¢Õô À¾¢Â¢É¢ø «¨½ó¾ «ýÀ¨Ã
¦Áöò ¾Åì ÌÆ¡õ ±Ä¡õ §ÁÅ¢ ¬÷ò¦¾Æ
±ò ¾¢¨º¨ÂÛõ «Ã ±ýÛõ µ¨º§À¡ø
¾òÐ ¿£÷ô ¦ÀÕí¸¼ø ¾¡Ûõ ¬÷ò¾§¾

5.1.132

1399

1400

¦¾¡Øõ ¾¨¸ ¿¡Å¢ÛìÌ «ÃÍõ ¦¾¡ñ¼÷ Óý
¦ºØõ ¾¢Õô À¡¾¢Ã¢ô ÒÄ¢ä÷ò ¾¢í¸û ¦Åñ
¦¸¡ØóÐ «½¢ º¨¼Â¡¨Ãì ÌõÀ¢ðÎ «ýÒÈ
Å¢ØóÐ ±ØóÐ «Õû ¦¿È¢ Å¢Çí¸ô À¡ÎÅ¡÷

5.1.133

®ýÈ¡Ùõ ¬ö ±ÉìÌ ±ó¨¾Ôõ ¬¸¢ ±É ±ÎòÐò
§¾¡ýÈ¡ò Ш½Â¡ö þÕó¾Éý ¾ý «Ê§Â¡í ¸ðÌ ±ýÚ
Å¡ý ¾¡ú ÒÉø ¸í¨¸ Å¡ú º¨¼Â¡¨É ÁüÚ ±ù ¯Â¢÷ìÌõ
º¡ýÈ¡õ ´ÕŨÉò ¾ñ ¾Á¢ú Á¡¨Ä¸û º¡ò¾¢É¡§Ã

5.1.134

1401 ÁüÚõ þ¨½ÂÉ Åñ ¾Á¢ú Á¡¨Ä¸û À¡Ê ¨Å¸¢
¦ÅüÈ¢ ÁÆÅ¢¨¼ Å£Ãð¼÷ À¡¾õ Á¢¸ ¿¢¨ÉÅ¡ø
¯üȦ¾¡÷ ¸¡¾Ä¢ý «íÌ ¿¢ýÚ ²¸¢ ´ýÉ¡÷ ÒÃí¸û
¦ºüÈÅ÷ Å¡Øõ ¾¢Õž¢¨¸ô À¾¢ ¦ºýÚ «¨¼Å¡÷

5.1.135

1402 §¾Å÷ À¢Ã¡ý ¾¢Õ Á¡½¢ì ÌÆ¢Ôõ ¾¢¨É ¿¸Õõ
§ÁÅ¢É÷ ¦ºýÚ Å¢ÕõÀ¢Â ¦º¡ø ÁÄ÷ ¦¸¡ñÎ þ¨Èﺢô
âÅÄ÷ §º¡¨Ä Á½ÁÊ ÒøÄô ¦À¡Õû ¦Á¡Æ¢Â¢ý
¸¡ÅÄ÷ ¦ºøÅò ¾¢Õì ¦¸ÊÄò¨¾ì ¸¼óÐ «¨½ó¾¡÷

5.1.136

1403 ¦ÅïºÁñ Ìñ¼÷¸û ¦ºöÅ¢ò¾ ¾£Âõ þ¨È¸û ±øÄ¡õ
±ïº ¦ÅýÚ ²È¢Â þý ¾Á¢ú ®º÷ ±ØóÐ «ÕÇ
ÁﺢÅ÷ Á¡¼ò ¾¢Õž¢¨¸ô À¾¢ Å¡½÷ ±øÄ¡õ
¾õ ¦ºÂø ¦À¡í¸ò ¾ÆíÌ ´Ä¢ Áí¸Äõ º¡üÈø ¯üÈ¡÷

5.1.137

1404 Á½¢ ¦¿Îó §¾¡Ã½õ Åñ ̨Äô â¸õ Á¼ü ¸¾Ä¢
þ¨½ÔÈ ¿¡ðÊ ±Ø ¿¢¨Äì §¸¡ÒÃõ ¦¾üÈ¢ ±íÌõ
¾½¢Å¢ø ¦ÀÕ¦¸¡Ç¢ò ¾¡Áí¸û ¿¡üÈ¢î ¦ºï º¡óÐ ¿£Å¢
«½¢ ¿¸÷ Óý¨É «½¢ §Áø «½¢ ¦ºöÐ «Äí¸Ã¢ò¾¡÷

5.1.138

1405 Áýɢ «ýÀ¢ý ÅÇ ¿¸÷ Á¡ó¾÷ ÅÂíÌ þ¨Æ¡÷
þýɢ ¿¡¾Óõ ²ú þ¨º µ¨ºÔõ ±íÌõ Å¢õÁô

53
¦À¡ý þÂø Íñ½Óõ â×õ ¦À¡Ã¢¸Ùõ àÅ¢ ±íÌõ
¦¾¡ø ¿¸Ã¢ý ÒÈõ ÝúóÐ ±¾¢÷ ¦¸¡ñ¼É÷ ¦¾¡ñ¼¨Ã§Â

5.1.139

1406 à ¦Åñ ¿£Ú Ш¾ó¾ ¦À¡ý §ÁÉ¢Ôõ ¾¡ú żÓõ
¿¡Â¸ý §ºÅÊ ¨¾ÅÕõ º¢ó¨¾Ôõ ¨¿óÐ ¯Õ¸¢ô
À¡öÅÐ §À¡ø «ýÒ ¿£÷ ¦À¡Æ¢ ¸ñÏõ À¾¢¸î ¦ºï ¦º¡ø
§Á ¦ºùÅ¡Ôõ ¯¨¼Â¡÷ ÒÌó¾É÷ Å£¾¢ ¯û§Ç

5.1.140

1407 ¸ñ¼¡÷¸û ¨¸ ¾¨Ä§Áø ÌÅ¢òÐ þó¾ì ¸Õ¨½ ¸ñ¼¡ø
Á¢ñ¼¡Â ¦ºí¨¸ «Áñ¨¸Â÷ ¾£íÌ Å¢¨Çì¸î ¦ºüÈõ
¯ñ¼¡ö¢É Åñ½õ ±ù Åñ½õ ±ýÚ ¯¨ÃôÀ¡÷¸û À¢ýÛõ
¦¾¡ñÎ ¬ñÎ ¦¸¡ñ¼ À¢Ã¡¨Éò ¦¾¡ØРо¢ò¾É§Ã

5.1.141

1408 þù Åñ½õ §À¡Ä ±¨Éô ÀÄ Á¡ì¸û þÂõÀ¢ ²ò¾
¦Áö Åñ½ ¿£üÚ ´Ç¢ §Á×õ ÌÆ¡í¸û Å¢ÃÅ¢î ¦ºøÄ
«ù Åñ½õ ¿ñ½¢Â «ýÀÕõ ÅóÐ ±ö¾¢ «õÀÅÇî
¦ºù Åñ½÷ §¸¡Â¢ø ¾¢Õ Å£Ãð¼¡Éò¨¾î §º÷ó¾É§Ã

5.1.142

1409

1410

1411

¯õÀ÷ ¾õ §¸¡¨É ¯¨¼Â À¢Ã¡¨É ¯û ÒìÌ þ¨Èﺢ
¿õÒÚõ «ýÀ¢ý ¿ÂôÒÚ ¸¡¾Ä¢É¡ø ¾¢¨Çò§¾
±õ ¦ÀÕÁ¡ý ¾¨É ²¨Æ§Âý ¿¡ý ÀñÎ þ¸úó¾Ð ±ýÚ
¾õ Àâšø ¾¢Õò ¾¡ñ¼¸î ¦ºó¾Á¢ú º¡üÈ¢ Å¡úó¾¡÷

5.1.143

«Ã¢ «ÂÛìÌ «Ã¢Â¡¨É «ÊÂÅÕìÌ ±Ç¢Â¡¨É
Ţâ ÒÉø Ýú ¾¢Õž¢¨¸ Å£Ãð¼¡ÉòÐ «Ó¨¾ò
¦¾Ã¢Åâ ¦ÀÕõ ¾ý¨Áò ¾¢Õ¿¡×ì ¸ÃÍ ÁÉõ
Àâ×Ú ¦ºó¾Á¢úô À¡ðÎô ÀÄÀ¡Êô À½¢ ¦ºÔõ ¿¡û

5.1.144

Òø «È¢Å¢ø ºÁ½÷측ô ¦À¡øÄ¡íÌ ÒâóÐ ´ØÌõ
ÀøÄÅÛõ ¾ýÛ¨¼Â ÀÆÅ¢¨Éô À¡ºõ ÀÈ¢Â
«øÄø ´Æ¢óÐ «íÌ ±ö¾¢ ¬ñ¼ «Ãº¢¨Éô À½¢óÐ
ÅøÄÁ½÷ ¾¨Á ¿£òÐ ÁÆÅ¢¨¼§Â¡ý ¾¡û «¨¼ó¾¡ý

5.1.145

1412 ţΠ«È¢Â¡î ºÁ½÷ ¦Á¡Æ¢ ¦À¡ö ±ýÚ ¦Áö ¯½÷ó¾
¸¡¼ÅÛõ ¾¢Õž¢¨¸ ¿¸Ã¢ý ¸ñ ¸ñ ѾüÌô
À¡¼Ä¢ Òò¾¢Ãò¾¢ø «Áñ ÀûÇ¢¦Â¡Î À¡Æ¢¸Ùõ
ܼ þÊòÐì ¦¸¡½÷óР̽ ÀÃÅ£îºÃõ ±Îò¾¡ý
1413

þó ¿¡Ç¢ø ¾¢ÕôÀ½¢¸û ¦ºö¸¢ýÈ þý ¾Á¢ØìÌ
ÁýÉ¡É Å¡¸£ºò ¾¢ÕÓÉ¢Ôõ Á¾¢î º¨¼§Áø
ÀýÉ¡¸õ «½¢ó¾Å÷ ¾õ À¾¢ ÀÄ×õ ¦ºýÚ þ¨Èﺢî
¦º¡ýÉ¡Áò ¾Á¢ú Ò¨ÉóÐ ¦¾¡ñÎ ¦ºöÅ¡ý ¦¾¡¼÷óÐ ±ØÅ¡÷

1414 ¾¢Õž¢¨¸ô À¾¢ ÁÕíÌ ¾¢Õ ¦Åñ¦½ö ¿øæÕõ
«ÕÙõ ¾¢Õ ¬Á¡òà÷ ¾¢Õ째¡Åæ÷ Ӿġ
ÁÕ× ¾¢ÕôÀ¾¢ À¢È×õ Å½í¸¢ ÅÇò ¾Á¢ú À¡Êô
¦ÀÕÌ Å¢ÕôÒ¼ý Å¢¨¼Â¡÷ Á¸¢ú ¦Àñ½¡¸¢¼õ «¨½ó¾¡÷
1415

¸¡÷ ÅÇÕõ Á¡¼í¸û ¸Äó¾ Á¨È ´Ä¢ ÅÇ÷ìÌõ
º£÷ ¯¨¼ «ó¾½÷ Å¡Øõ ¦ºØõ À¾¢Â¢ý «¸òÐ ±ö¾¢

5.1.146

5.1.147

5.1.148

54
Å¡÷ º¨¼Â¡÷ ÁýÛ ¾¢Õò àí¸¡¨É Á¡¼ò¨¾ô
À¡÷ ÀÃ×õ ¾¢ÕÓÉ¢Å÷ À½¢óÐ ²ò¾¢ô ÀÃŢɡ÷
1416 Òý ¦¿È¢Â¡õ «Áñ ºÁÂò ¦¾¡¼ìÌñÎ §À¡ó¾×¼ý
¾ýÛ¼§É ¯Â¢÷Å¡Æò ¾Ã¢§Âý ¿¡ý ¾Ã¢ôÀ¾ÛìÌ
±ýÛ¨¼Â ¿¡Â¸ ¿¢ý þÄ¨É þðÎ «Õû ±ýÚ
ÀýÛ ¦ºØó¾Á¢ú Á¡¨Ä Óý ¿¢ýÚ À¡ÎÅ¡÷
1417

1418

1419

1420

1423

1424

5.1.150

¦À¡ý ¬÷ó¾ ¾¢ÕÅÊìÌ ±ý Å¢ñ½ôÀõ ±ýÚ ±ÎòÐ
Óý ¬¸¢ ±ô ¦À¡ÕðÌõ ÓÊÅ¡¸¢ ¿¢ýÈ¡¨Éò
¾ý ¬¸òÐ ¯¨Á À¡¸õ ¦¸¡ñ¼¡¨Éî ºí¸Ã¨É
¿ø ¿¡Áò ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ ¿Äõ º¢Èì¸ô À¡Î¾Öõ

5.1.151

¿£Î ¾¢Õò àí¸¡¨É Á¡¼òÐ ¿¢Ä× ¸¢ýÈ
¬¼¸ §ÁÕî º¢¨Ä¡ý «ÕÇ¡ø µ÷ º¢Åâ¾õ
Á¡¦¼¡ÕÅ÷ «È¢Â¡§Á Å¡¸£º÷ ¾¢Õò §¾¡Ä¢ø
§ºÎÂ÷ ãÅ¢¨Äî ÝÄõ º¢É Å¢¨¼Â¢ý ¯¼ý º¡ò¾

5.1.152

¬í¸Å÷ ¾õ ¾¢Õò §¾¡Ç¢ø ¬÷ó¾ ¾¢Õ þÄ¨É¨Âò
¾¡õ ¸ñÎ ÁÉõ ¸Ç¢òÐò ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý «Õû ¿¢¨ÉóÐ
àí¸ÕÅ¢ ¸ñ ¦À¡Æ¢Âò ¦¾¡ØРŢØóÐ ¬÷Åò¾¡ø
µí¸¢Â º¢ó¨¾Â÷ ¬¸¢ ¯öóÐ ´Æ¢ó§¾ý ±É ±Øó¾¡÷

5.1.153

àí¸¡¨É Á¡¼òÐî ͼ÷ì ¦¸¡Øó¾¢ý «ÊÀÃÅ¢ô
À¡í¸¡¸ò ¾¢Õò ¦¾¡ñÎ ¦ºöÐ À¢ýÚ «ÁÕõ ¿¡û
âí¸¡Éõ Á½õ ¸ÁØõ ¦À¡ÕÅ¢ø ¾¢Õ «Ãò ШÈÔõ
§¾í¸¡Å¢ý Ó¸¢ø ¯ÈíÌõ ¾¢ÕÓÐ ÌýÈÓõ À½¢óÐ

5.1.154

1421 Åñ¾Á¢ú ¦Áý ÁÄ÷ Á¡¨Ä Ò¨Éó¾ÕÇ¢ ÁÕíÌûÇ
¾ñ Ð¨È ¿£÷ô À¾¢¸Ç¢Öõ ¾É¢ Å¢¨¼Â¡÷ §ÁÅ¢¼õ
¦¸¡ñ¼ÕÙõ ¾¡Éí¸û ÌõÀ¢ðÎì ̽ ¾¢¨º §Áø
Òñ¼Ã¢¸ò ¾¼õ Ýúó¾ ¿¢Å¡ì ¸¨Ã§Â §À¡ÐÅ¡÷
1422

5.1.149

5.1.155

¬É¡¾ º£÷ò ¾¢ø¨Ä «õÀÄò§¾ ¬Î¸¢ýÈ
Å¡É¡Ú Ò¨¼ ÀÃìÌõ ÁÄ÷î º¨¼Â¡÷ «Ê Å½í¸¢
°É¡Öõ ¯Â¢Ã¡Öõ ¯ûÇ ÀÂý ¦¸¡Ç ¿¢¨ÉóÐ
§¾É¡Õõ ÁÄ÷î §º¡¨Äò ¾¢ÕôÒÄ¢ä÷ ÁÕíÌ «¨½ó¾¡÷

5.1.156

¿¡×ì ¸ÃºÕõ þÕÅ÷ìÌ
«Ã¢ÂÅ÷ ¿¼õ ¬Ê ¾¢Õ ±ø¨Ä À¡ø
§ÁÅ¢ò ¾Äõ ¯È ¦Áö¢ø ¦¾¡Ø¾
À¢ý §Áø §Áø ±Ø¾Õõ Å¢¨Ã§Å¡Îõ
¸¡Å¢ø ¸Ç¢ Á¢ø Á¸¢ú ¯üÚ ±¾¢÷
±¾¢÷ ¬¼ì ¸Ê ¸Áú ¸ÁÄõ Ýú
Å¡Å¢ò ¾¼ÁÄ÷ žÉõ ¦À¡Ä¢×Ú
ÁÕ¾ò ¾ñÀ¨½ ÅÆ¢ Åó¾¡÷

5.1.157

ÓÕ¸¢ø ¦ºÈ¢ þ¾ú ÓÇâô
Àθâø ÓÐ §Á¾¢¸û ÒÐÁÄ÷ §ÁÔõ
«Õ¸¢ø ¦ºÈ¢ÅÉõ ±É Á¢ìÌÂ÷

55

1425

1426

¸¨Æ «ÇÅ¢ø ¦ÀÕ¸¢¼ ÅÇ÷ þìÌô
¦ÀÕ¸¢ô Ò¨¼ Ó¾¢÷ ¾ÃÇõ ¦º¡Ã¢ÅÉ
¦Àâ§Â¡÷ «Å÷ ¾¢ÕÅÊì ¸ñÎ
¯Õ¸¢ô Àâ×Ú ÒÉø ¸ñ ¦À¡Æ¢ÅÉ
±É ÓýÒÇ ÅÂø ±íÌõ

5.1.158

«È¢Å¢ø ¦ÀâÂÅ÷ «Âø
¦¿ø À¨½ ÅÂø «¨Å À¢üÀÎõ Ũ¸ «¨½¸¢ýÈ¡÷
À¢ÈÅ¢ô À¨¸ ¦¿È¢ Å¢ÎÅ£÷ þÕÅ¢¨É
¦ÀÕ¸¢ò ¦¾¡¼÷À¢½¢ ¯ÚÀ¡ºõ
ÀÈ¢×üÈ¢¼ «¨½ÔÁ¢ý ±ýÚ þÕÒ¨¼
À¢ø Ýú º¢¨É Á¢¨º Ì¢ø Ü×õ
¦ºÈ¢Å¢ø ÀÄ¾Õ ¿¢¨Ä¢ø ¦À¡Ä¢×Ú
¾¢Õ ¿ó¾É ÅÉõ ±¾¢÷ ¸ñ¼¡÷

5.1.159

«Å÷ Óý À½¢¦Å¡Î ¦¾¡ØÐ
«íÌ «¨½×È «½¢ ¦¸¡õÀâý Á¢¨º «ÕÌ ±íÌõ
¾Åõ Óý Òâ¾Ä¢ø ÅÕ ¦¾¡ñÎ
±Ûõ ¿¢¨Ä¾¨Ä ¿¢ýÚ ¯Â÷ ¾Á¢ú þ¨È§Â¡Ã¡õ
þÅ÷ ¾õ ¾¢ÕÅÊÅÐ ¸ñÎ «¾¢ºÂõ
±É ÅóÐ ±¾¢÷ «Ã¸Ã ±ý§È
º¢Å Óý À¢ø ¦Á¡Æ¢ À¸÷ ¸¢ýÈÉ
ÅÇ÷ º¢¨È ¦Áý ¸¢Ç¢¦Â¡Î º¢Ú â¨Å

5.1.160

1427 «ï¦º¡ø ¾¢ÕÁ¨È «Å÷
Óý À¸÷¾Öõ «ÅÕõ ¦¾¡ØÐ Óý «Ç¢ÜÕõ
¦¿ïº¢ø ¦ÀÕ¸¢Â Á¸¢ú×õ ¸¡¾Öõ
¿¢¨È «ý¦À¡Îõ ¯¨Ã ¾ÎÁ¡Èî
¦ºï¦º¡ø ¾¢ÕÁ¨È ¦Á¡Æ¢ «ó¾½÷
À¢ø ¾¢ø¨Äò ¾¢Õ ¿¸÷ ±ø¨ÄôÀ¡ø Áﺢø
¦À¡Ä¢ ¦¿Î Á¾¢ø Ýú ̼¾¢¨º
Á½¢ š¢ø ÒÈõ ÅóÐüÈ¡÷

5.1.161

1428 «øÄø ÀÅõ «È «ÕÙõ
¾Å Ó¾ø «Ê¡÷ ±¾¢÷ ¦¸¡Ç «Å§Ã¡Îõ
ÁøÄø ÒÉø ¸Áú Á¡§¼ š¢Ģý
ÅÆ¢ÒìÌ ±¾¢÷ ¦¾¡ØÐ «¨½ ¯üÈ¡÷
¸øÅ¢ò Ð¨È ÀÄ ÅÕ Á¡ Á¨È Ó¾ø
¸¨Ã ¸ñÎ ¯¨¼ÂÅ÷ ¸Æø §ÀÏõ
¦ºøÅì ÌÊ ¿¢¨È ¿ø ¨ÅôÒ þ¨¼
ÅÇ÷ º¢Å§Á ¿¢ÄŢ ¾¢ÕÅ£¾¢

5.1.162

1429 ¿Å Á¢ý ͼ÷ Á½¢ ¦¿Î
Á¡¨ÄÔõ ¿Ú ÁÄ÷ Á¡¨ÄÔõ ¿¢¨È ¾¢ÕÅ£¾¢ô
ÒÅÉí¸Ç¢ý Ó¾ø þ¨Á§Â¡÷
¾¼ÓÊ ¦À¡Õó¾¢Â Á½¢ §À¡¸ðÊô
ÀÅÉý À½¢ ¦ºÂ ÅÕ½ý ÒÉø
¦¸¡Î À½¢ Á¡È×õ «¨Å Àؾ¡õ ±ýÚ
±ÅÕõ ¦¾¡ØÐ ±Øõ «Ê¡÷ ¾¢Õ
«ÄÌ þÎÅ¡÷ ÌÇ¢÷ÒÉø Å¢ÎÅ¡÷¸û

5.1.163

56

1430 §ÁÄõ ÀþÄõ ¿¢¨ÈÔõ
¦¸¡Ê¸Ç¢ø Ţâ ¦Åí¸¾¢÷ ѨÆÅÐ «Ã¢¾¡Ìõ
§¸¡Äõ ¦ÀÕ¸¢Â ¾¢ÕÅ£¾¢¨Â Ó¨È
ÌÄ×õ ¦ÀÕ¨ÁÂ÷ À½¢×ü§È
»¡Äõ ¾¢¸ú ¾¢Õ Á¨È¢ý ¦ÀÕÌ
´Ä¢ ¿ÄÁ¡÷ ÓÉ¢Å÷¸û о¢§Â¡Îõ
µÄõ ¦ÀÕ¸¢Â ¿¢¨Ä ²ú §¸¡ÒÃõ
¯È¦Áö ¦¸¡Î ¦¾¡ØÐûÒ측÷

5.1.164

1431 ÅÇ÷ ¦À¡ý ¸É¸ Á½¢
¾¢Õ Á¡Ç¢¨¸Â¢¨É ÅÄõ ÅóÐ «ÄÁÕ Å¨Ã ¿¢øÄ¡
«ÇÅ¢ø ¦ÀÕ¸¢Â ¬÷ÅòÐ þ¨¼
±Øõ «ýÀ¢ý ¸¼ø ¿¢¨È ¯¼ø ±íÌõ
ÒÇ¸î ¦ºÈ¢ ¿¢¨Ã Å¢ÃÅò ¾¢ÕÁÄ¢
¦À¡ý §¸¡ÒÃõ «Ð ÒÌÅ¡÷ Óý
¸ÇÉ¢ø ¦À¡Ä¢Å¢¼õ ¯¨¼Â¡÷ ¿¼¿Å¢ø
¸É¸ô ¦À¡Ð ±¾¢÷ ¸ñÏüÈ¡÷

5.1.165

1432

¿£Îõ ¾¢Õ×¼ý ¿¢¸Øõ
¦ÀÕÌ ´Ç¢ ¿¢¨È «õÀÄõ ¿¢¨É×È §¿§Ã
ÜÎõ ÀÊ ÅÕõ «ýÀ¡ø þýÒÚ
̽õ Óý ¦ÀÈÅÕ ¿¢¨Ä ܼò
§¾Îõ À¢ÃÁÛõ Á¡Öõ §¾ÅÕõ
Ӿġõ §Â¡É¢¸û ¦¾Ç¢× ´ýÈ¡
¬Îí¸Æø Òâ «Ó¾ò ¾¢Õ ¿¼õ
¬Ã¡ Ũ¸ ¦¾¡ØÐ ¬÷¸¢ýÈ¡÷

1433 ¨¸Ôõ ¾¨Ä Á¢¨º Ò¨É
«ïºÄ¢ÂÉ ¸ñÏõ ¦À¡Æ¢ Á¨Æ ´Æ¢Â¡§¾
¦ÀöÔõ ¾¨¸ÂÉ ¸Ã½í¸Ùõ
¯¼ý ¯ÕÌõ ÀâŢÉ
§ÀÚ ±öÐõ ¦ÁöÔõ ¾¨ÃÁ¢¨º
Å¢ØÓý ¦ÀؾÕõ Á¢ý¾¡ú º¨¼¦Â¡Î
³Âý ¾¢Õ¿¼õ ±¾¢÷ ÌõÀ¢Îõ «Å÷
¬÷Åõ ¦ÀÕ̾ø «Ç× þýÈ¡ø
1434

1435

þò ¾ý¨ÁÂ÷ ÀÄ Ó¨ÈÔõ
¦¾¡ØÐ ±Æ ±ýÚ ±ö¾¢¨É ±É ÁýÈ¡Îõ
«ò¾ý ¾¢Õ «Õû ¦À¡Æ¢Ôõ
¸Õ¨½Â¢ý «Õû ¦ÀüÈ¢¼ ÅÕõ ¬Éó¾õ
¦Áöò ¾ý¨Á ¢ɢø Å¢Õò¾ò
¾¢Õ¦Á¡Æ¢ À¡Êô À¢ý¨ÉÔõ §Áø §ÁÖõ
º¢ò¾õ ¦ÀÕ¸¢Â Àâšø þýÒÚ
¾¢Õ §¿Ã¢¨º ¦Á¡Æ¢ À¸÷¸¢ýÈ¡÷
Àò¾É¡öô À¡¼
Á¡ð§¼ý ±ýÚ Óý ±ÎòÐô Àñ½¡ø
«ò¾¡ ¯ý ¬¼ø ¸¡ñÀ¡ý
«Ê§Éý Åó¾Å¡Ú ±ýÚ

5.1.166

5.1.167

5.1.168

57

1436

þò¾¢Èõ §À¡üÈ¢ ¿¢ý§È
þý ¾Á¢ú Á¡¨Äô À¡Ê
¨¸ò ¾¢Õò ¦¾¡ñÎ ¦ºöÔõ
¸¡¾Ä¢ø À½¢óÐ §À¡ó¾¡÷

5.1.169

¿£Ê Á½¢Â¢ý
§º¡¾¢ ¿¢¨È ¾¢Õ ÓýÈ¢ý Á¡Îõ
¬Î ¯Â÷ ¦¸¡Ê Ýú ¦À¡ý
§¾÷ «½¢ ¾¢Õ Å£¾¢ ¯ûÙõ
ÜÊ À½¢¸û ¦ºöÐ
ÌõÀ¢Îõ ¦¾¡Æ¢Ä÷ ¬¸¢ô
À¡Ê ÒÉ¢¾ š츢ý
À½¢¸Ùõ À¢Äî ¦ºöÅ¡÷

5.1.170

1437 «Õû ¦ÀÕ Á¸¢ú
¦À¡í¸ «ýÉõ À¡Ä¢ìÌõ ±ýÛõ
¾¢Õì ÌÚó ¦¾¡¨¸¸û À¡Êò
¾¢Õ ¯ÆÅ¡Ãí ¦¸¡ñÎ
¦ÀÕòÐ ±Ø ¸¡¾§Ä¡Îõ ¦ÀÕõ
¾¢Õò ¦¾¡ñÎ ¦ºöÐ
Å¢ÕôÒÚ §ÁÉ¢ ¸ñ½£÷
¦Åñ½£üÚ Åñ¼Ä¡¼

5.1.171

1438 §ÁŢ À½¢¸û ¦ºöÐ
Å¢ÇíÌ¿¡û §Åð¸ÇòÐî
§º×Â÷ ¦¸¡Ê¡÷ ¾õ¨Áî
¦ºýÚ Óý Å½í¸¢ô À¡Êì
¸¡Å¢Âõ ¸ñ¼¡÷ ÁýÛõ
¾¢Õì¸Æ¢ô À¡¨Ä ¾ýÉ¢ø
¿¡Å¢ÛìÌ «Ãº÷ ¦ºýÚ
¿ñ½¢É¡÷ Áñ§½¡÷ Å¡Æ

5.1.172

1439

1440

º¢É Å¢¨¼ §ÂÚ¨¸ò
§¾¡Úõ Á½Å¡Ç ¿õÀ¢¸Æø ¦ºýÚ ¾¡úóÐ
ÅÉ ÀÅÇ Å¡ö¾¢ÈóÐ Å¡ÉÅ÷ìÌõ
¾¡ý «Å§É ±ý¸¢ýÈ¡û ±ýÚ
«¨É ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ ¯¼ý
«ýÒÚ Åñ ¾Á¢ú À¡Ê «íÌ ¨Å¸¢
¿¢¨ÉÅâ¡÷ ¾¨Áô §À¡üÈ¢ ¿£Î
¾¢ÕôÒÄ¢ä¨Ã ¿¢¨ÉóÐ Á£ûÅ¡÷

5.1.173

Á¨Éô À¼ôÀ¢ø ¸¼ø
¦¸¡ØóÐ Å¨Ç ¦º¡Ã¢Ôõ ¸Æ¢ô À¡¨Ä ÁØíÌ ¿£í¸¢
¿¨É¨É ¦Áý ÌÇ¢»¡Æø
¦À¡Æ¢ø °Î ÅÆ¢ ¦¸¡ñÎ ¿ñÏõ §À¡¾¢ø
¿¢¨ÉôÀÅ÷ ¾õ ÁÉõ §¸¡Â¢ø
¦¸¡ñÎ «ÕÙõ «õÀÄòÐ ¿¢Õò¾É¡¨Ãò
¾¢¨Éò¾¨É¡õ ¦À¡ØÐ ÁÈóÐ
¯ö§Å§É¡ ±Éô À¡Ê ¾¢ø¨Ä º¡÷ó¾¡÷

5.1.174

58
1441

1442

1443

1444

1445

1446

«Ã¢Â¡¨É ±ýÚ ±Îò§¾
«ÊÂÅÕìÌ ±Ç¢Â¡¨É «Å÷¾õ º¢ó¨¾
À¢Ã¢Â¡¾ ¦Àâ ¾¢Õò ¾¡ñ¼¸î
¦ºó¾Á¢ú À¡Êô À¢ÈíÌ §º¡¾¢
Ţâ¡ ¿¢ýÚ ±ù ¯ÄÌõ Å¢Çí¸¢Â
¦À¡ý «õÀÄòÐ §ÁÄ¢ ¬¼ø
Òâ¡ ¿¢ýÈÅ÷ ¾õ¨Áô À½¢óÐ
¾Á¢Æ¡ø À¢ýÛõ §À¡üÈø ¦ºöÅ¡÷

5.1.175

¦ºïº¨¼ì ¸ü¨È
ÓüÈòÐ þÇ¿¢Ä¡ ±È¢ìÌõ ±Ûõ º¢Èó¾ Å¡ö¨Á
«Õ了¡ø ÅÇò ¾Á¢ú Á¡¨Ä
«¾¢ºÂÁ¡õ ÀÊ À¡Ê «ýÒ Ýúó¾
¦¿ïÍ ¯Õ¸ô ¦À¡Æ¢ ÒÉøÅ¡÷
¸ñ þ¨½Ôõ ÀÃŢ ¦º¡ø ¿¢¨Èó¾ Å¡Ôõ
¾õ ¦ºÂÄ¢ý ´Æ¢Â¡¾ ¾¢ÕôÀ½¢Ôõ
Á¡È¡Ð º¡Õõ ¿¡Ç¢ø

5.1.176

¸¨¼Ô¸ò¾¢ø ¬Æ¢Â¢ý
§Áø Á¢¾ó¾ ¸Ø ÁÄò¾¢ý þÕó¾ ¦ºõ¸ñ
Å¢¨¼ ¯¨¸ò¾¡÷ ¾¢Õ «ÕÇ¡ø
¦ÅüÀ¨ÃÂý À¡¨Å ¾¢ÕÓ¨Äô À¡§Ä¡Îõ
«¨¼Â ¿¢¨È º¢Åõ ¦ÀÕ¸ ÅÇ÷
»¡Éõ ̨ÆòÐ °ð¼ «ÓÐ ¦ºö¾
¯¨¼ Á¨Èô À¢û¨Ç¡÷ ¾¢ÕÅ¡÷ò¨¾
«Ê¡÷¸û ¯¨ÃôÀì §¸ð¼¡÷

5.1.177

¬Æ¢Å¢¼õ ¯ñ¼ ŨÃ
«õ¨Á ¾¢ÕôÀ¡ø «Ó¾õ ¯ñ¼ §À¡§¾
²ú þ¨º Åñ ¾Á¢ú Á¡¨Ä þÅý
±õÁ¡ý ±Éì ¸¡ðÊ þÂõÀÅøÄ
¸¡Æ¢ ÅÕõ ¦ÀÕõ ¾¨¸ º£÷
§¸ð¼Ö§Á «¾¢ºÂÁ¡õ ¸¡¾ø ÜÃ
Å¡Æ¢ «Å÷ ÁÄ÷ì ¸Æø¸û ŽíÌžüÌ
ÁÉòÐ ±Øó¾ Å¢ÕôÒ Å¡öó¾

5.1.178

«ô¦À¡Ø§¾ «õÀÄòÐû
¬Î¸¢ýÈ ¸Æø Å½í¸¢ «Õû Óý ¦ÀüÚô
¦À¡öô À¢ÈÅ¢ô À¢½¢ µðÎõ ¾¢ÕÅ£¾¢
ÒÃñÎ ÅÄõ ¦¸¡ñÎ §À¡ó§¾
±ô ÒÅÉí¸Ùõ ¿¢¨Èó¾ ¾¢ÕôÀ¾¢Â¢ý
±ø¨Ä¢¨É þ¨Èﺢ ²ò¾¢î
¦ºôÀâ ¦ÀÕ¨Á¢ɡ÷ ¾¢Õ ¿¡¨Ãä÷
À½¢óÐ À¡Êî ¦ºøÅ¡÷

5.1.179

¦¾¡ñ¼÷ ÌÆ¡õ Ò¨¼ ÝÆò
¦¾¡Ø¾ ¸Ãò¦¾¡Î ¿£Ú Ш¾ó¾ §¸¡Äõ
¸ñ¼Å÷ ¾õ ÁÉõ ¸º¢óÐ ¸¨ÃóÐ
¯ÕÌõ ¸Õ¨½ ÒÈõ ¦À¡Æ¢óÐ ¸¡ð¼ò
¦¾ñ ¾¢¨ÃÅ¡öì ¸ø Á¢¾ôÀ¢ø

59

1447

1448

¯¨¸òÐ ²Úõ ¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷ ¾¡Óõ
Åñ ¾Á¢Æ¡ø ±ØÐ Á¨È ¦Á¡Æ¢ó¾
À¢Ã¡ý ¾¢ÕôҸĢ ÁÕíÌ º¡÷ó¾¡÷

5.1.180

¿£ñ¼ Ũà ŢøĢ¡÷
¦ÅïÝ¨Ä ÁÎòÐ «ÕÇ¢ §¿§Ã ÓýÉ¡û
¬ñ¼ «ÃÍ ±ØóÐ «ÕÇì
§¸ð¼ÕÇ¢ ¬Ù¨¼Â À¢û¨Ç¡Õõ
¸¡ñ¼¨¸Â ¦ÀÕ Å¢ÕôÒì ¨¸õ
Á¢ì¸ ¾¢Õ ¯ûÇì ¸Õò¾¢§É¡Î
ãñ¼ «Õû ÁÉòÐ «ýÀ÷ Ò¨¼ ÝÆ
±ØóÐ «ÕÇ¢ Óý§É Åó¾¡÷

5.1.181

¦¾¡ØÐ «¨½ ¯üÚ ¬ñ¼
«ÃÍ «ýÒ ¯Õ¸ò ¦¾¡ñ¼÷ ÌÆ¡ò¾¢¨¼§Â ¦ºýÚ
Àؾ¢ø ¦ÀÕõ ¸¡¾Ö¼ý «ÊÀ½¢Âô
À½¢ó¾Å÷¾õ ¸Ãí¸û ÀüÈ¢
±Ø¾Ã¢Â ÁÄ쨸¡ø ±ÎòÐ
þ¨Èﺢ Å¢¨¼Â¢ý §Áø ÅÕÅ¡÷¾õ¨Á
«ØÐ «¨ÆòÐì ¦¸¡ñ¼Å÷¾¡õ
«ôÀ§Ã ±É «ÅÕõ «Ê§Âý ±ýÈ¡÷

5.1.182

1449 «õÀ¢¨¸ ¦ºõ ¦À¡ý
¸¢ñ½òÐ «Ó¾ »¡Éõ ¦¸¡ÎôÀ «Ø¨¸ ¾£÷ó¾
¦ºõÀÅÇ Å¡öôÀ¢û¨Ç ¾¢Õ¿¡×ìÌ
«Ãº÷ ±Éî º¢Èó¾ º£÷ò¾¢
±õ ¦ÀÕ Áì¸Ùõ þ¨Âó¾
Üð¼ò¾¢ø «Ãý «Ê¡÷ þýÀõ ±ö¾¢
¯õÀ÷¸Ùõ §À¡üÈ¢ þ¨ºôÀî º¢Åõ
¦ÀÕÌõ ´Ä¢¿¢¨Èò¾¡÷ ¯Ä¸õ ±øÄ¡õ
1450

1451

5.1.183

À¢û¨Ç¡÷ ¸Æø Ží¸ô
¦Àü§Èý ±ýÚ «ÃÍ ¯ÅôÀô ¦ÀÕÌ »¡É
ÅûÇÄ¡÷ Å¡¸£º÷ ¾¨Á Ží¸ô
¦ÀüȾüÌ Á¸¢ú ¦À¡í¸
¯ûÇõ ¿¢¨È ¸¡¾Ä¢É¡ø ´ÕÅ÷
´ÕÅâø ¸Äó¾ ¯ñ¨Á §Â¡Îõ
¦ÅûÇ ¿£÷ ¾¢Õò§¾¡½¢ Å£üÚ þÕó¾¡÷
¸Æø ŽíÌõ Å¢ÕôÀ¢ý Á¢ì¸¡÷

5.1.184

«Õû ¦ÀÕÌ ¾É¢ì ¸¼Öõ
¯ÄÌìÌ ±øÄ¡õ «ýÒ ¦ºÈ¢ ¸¼ÖÁ¡õ ±É×õ µíÌõ
¦À¡Õû ºÁ Ӿø ¨ºÅ ¦¿È¢ ¾¡ý
¦ÀüÈ Òñ½¢Âì ¸ñ þÃñÎ ±É×õ ÒÅÉõ ¯öÂ
þÕû ¸Î ¯ñ¼Å÷ «ÕÙõ ¯Ä¸õ
±øÄ¡õ ®ýÈ¡û ¾ý ¾¢Õ «ÕÙõ ±É×õ ÜÊò
¦¾Õû ¸¨Ä »¡Éì ¸ýÚõ «ÃÍõ
¦ºýÚ ¦ºõ º¨¼ Å¡ÉÅ÷ §¸¡Â¢ø §º÷ó¾¡÷ «ý§È

5.1.185

60
1452

1453

1454

1455

1456

Àñ À¢ø ÅñÎ «¨È §º¡¨Ä ÝØõ
¸¡Æ¢ô ÀÃÁ÷ ¾¢Õì §¸¡ÒÃò¨¾ô À½¢óÐûÒìÌ
Å¢ñ À½¢Â µíÌ ¦ÀÕ Å¢Á¡Éõ
¾ý¨É ÅÄõ ¦¸¡ñÎ ¦¾¡ØРŢØó¾ ±ø¨Äî
ºñ¨À ÅÕ À¢û¨Ç¡÷ «ôÀ÷
¯í¸û ¾õÀ¢Ã¡É¡¨Ã ¿£÷ À¡Ë÷ ±ýÉì
¸ñ À¢Öõ ÒÉø ¦À¡Æ¢Â «ÃÍõ Å¡ö¨Á
¸¨Ä À¢Öõ ¦Á¡Æ¢ ¦À¡Æ¢Âì ¸º¢óÐ À¡Ê

5.1.186

¦Àâ ¦ÀÕÁ¡ðÊÔ¼ý §¾¡½¢
Á£Ð §À½¢ Å£üÚ þÕóÐ «ÕÙõ À¢Ã¡ý Óý ¿¢ýÚ
Àâ×Ú ¦ºó¾Á¢ú Á¡¨Ä Àò¾¢ §Â¡Îõ
À¡÷ ¦¸¡ñÎ ãÊ ±Ûõ À¾¢¸õ §À¡üÈ¢
«Ã¢Â Ũ¸ ÒÈõ §À¡óÐ À¢û¨Ç¡÷
¾¢ÕÁ¼ò¾¢ø ±ØóÐ «ÕÇ¢ «ÓÐ ¦ºöÐ
ÁÕŢ ¿ñÒÚ §¸ñ¨Á «ü¨È ¿¡û
§À¡ø ÅÇ÷óÐ µí¸ ¯¼ý ÀÄ ¿¡û ¨ÅÌõ ¿¡Ç¢ø

5.1.187

«ò¾ý¨Á¢ɢø «ÃÍõ
À¢û¨Ç¡Õõ «ÇÅǡŢ Á¸¢ú «Ç× þÄ¡¾
º¢ò¾ ¦¿¸¢ú¢§É¡Î ¦ºøÖõ ¿¡Ç¢ø
¾¢Õ¿¡×ì¸ÃÍ ¾¢Õ ¯ûÇõ ¾ýÉ¢ø
¨Áò ¾¨ÆÔõ Á½¢ Á¢¼üÈ÷ ¦À¡ýÉ¢
Áýɢ ¾¡Éí¸û ±øÄ¡õ Å½í¸¢ô §À¡üÈ
¦ÁöòÐ ±Øó¾ ¦ÀÕõ ¸¡¾ø À¢û¨Ç¡÷ìÌ
Å¢ÇõÒ¾Öõ «ÅÕõ «Ð §ÁÅ¢ §¿÷Å¡÷

5.1.188

¬ñ¼ «ÃÍ ±ØóÐ «ÕÇì
§¸¡Äì ¸¡¨Å «Å§Ã¡Îõ ¦ºýÚ þ¨Èﺢ «ýÒ¦¸¡ñÎ
Á£ñ¼ «ÕǢɡ÷ «ÅÕõ Å¢¨¼ ¦¸¡ñÎ
þôÀ¡ø §Å¾ ¿¡Â¸÷ Å¢ÕõÒõ À¾¢¸Ç¡É
¿£ñ¼ ¸Õô ÀÈ¢Âæ÷ ÒýÜ÷ ¿£Î
¾¢Õì ÌÚ쨸 ¾¢Õ ¿¢ýÈ¢ äÕõ
¸¡ñ ¾¨¸Â ¿É¢ÀûÇ¢ Ӿġ ¿ñ½¢ì
¸ñϾġ÷ ¸Æø ¦¾¡ØÐ ¸ÄóÐ ¦ºøÅ¡÷

5.1.189

§Á× ÒÉø ¦À¡ýÉ¢ þÕ
¸¨ÃÔõ º¡÷óРި¼ ¯Â÷ò¾¡÷ ¾¢Õî ¦ºõ ¦À¡ý ÀûÇ¢À¡Êì
¸¡×ÂÕõ Á¢ġÎÐ¨È ¿£û ¦À¡ýÉ¢ì
¸¨Ãò ÐÕò¾¢ §ÅûÅ¢ìÌÊ ±¾¢÷ ¦¸¡û À¡Ê
À¡×Ú ¦ºó¾Á¢ú Á¡¨Ä À¡Êô §À¡üÈ¢ô
ÀÃÁ÷ ¾¢ÕôÀ¾¢ ÀÄ×õ À½¢óÐ §À¡ó§¾
¬×Úõ «ïÍ ¬ÎÅ¡÷ §¸¡Ê¸¡Å¢ø «¨½óÐ
À¨½óÐ ¬ÅÎ ¾ñ ШȨÂî º¡÷ó¾¡÷
5.1.190

1457 ¬ÅÎ ¾ñ ШÈ¡¨Ã «¨¼óÐ
¯öó§¾ý ±ýÈ «ÇÅ¢ø ¾¢Õò ¾¡ñ¼¸õ Óý«ÕÇ¢î ¦ºöÐ
§Á× ¾¢Õì ÌÚ󦾡¨¸ §¿÷ þ¨ºÔõ
ºó¾ Å¢Õò¾í¸û ¬É¨ÅÔõ §ÅÚ §ÅÚ
À¡ÅÄ÷ ¦ºó¾Á¢úò ¦¾¡¨¼Â¡ø ÀûÇ¢ò

61
¾¡Áõ ÀÄ º¡ò¾¢ Á¢ìÌ ±Øó¾ ÀâŢý µÎõ
â ÅÂÄò¾Å÷ ÀÃÅô ÀÄ ¿¡û ¾í¸¢ô Òâ¯Ú
¨¸ò ¦¾¡ñÎ §À¡üÈ¢î ¦ºöÅ¡÷

5.1.191

1458

±È¢ ÒÉø ¦À¡ý Á½¢ º¢¾Úõ
¾¢¨Ã ¿£÷ô ¦À¡ýÉ¢ þ¨¼ ÁÕ¨¾î ¦ºýÚ ±ö¾¢«ýÀ¢§É¡Î
ÁÈ¢ Å¢Ã× ¸Ãò¾¡¨Ã Å½í¸¢ ¨Å¸¢ Åñ
¾Á¢úô À¡Á¡¨Ä ÀÄ Á¸¢Æî º¡ò¾¢ô
¦À¡È¢ «ÃÅõ Ò¨É󾡨Ãò ¾¢Õ ¿¡§¸îÍÃòÐô
§À¡üÈ¢ «Õõ ¾Á¢ú Á¡¨Ä Ò¨ÉóЧÀ¡óÐ
¦ºÈ¢ Å¢¨Ã ¿ýÁÄ÷î §º¡¨Äô À¨Æ¡Ú
±ö¾¢ò ¾¢Õîºò¾¢ ÓüÈò¾¢ü ¦ºýÚ §º÷ó¾¡÷
5.1.192

1459

¦ºýÚ §º÷óÐ ¾¢Õî
ºò¾¢ ÓüÈòÐ þÕó¾ º¢Åì ¦¸¡Øó¨¾
ÌýÈ Á¸û ¾ý ÁÉì ¸¡¾ø ÌÄ×õ
⨺ ¦¸¡ñÎ «ÕÙõ
±ýÚõ þɢ ¦ÀÕÁ¡¨É þ¨Èﺢ
þÂøÀ¢ø ¾¢ÕôÀ½¢¸û
ÓýÈ¢ø «¨½óÐ ¦ºöÐ ¾Á¢ú
¦Á¡Æ¢ Á¡¨Ä¸Ùõ º¡òÐÅ¡÷

5.1.193

§¸¡Å¡ö Óθ¢ ±ýÚ
±ÎòÐì ÜüÈõ ÅóР̨ÁôÀ¾ý Óý
âÅ¡÷ «Ê¸û ±ýÚ «¨Ä§Áø
¦À¡È¢òÐ ¨ÅôÀ¡ö ±Éô Ò¸ýÚ
¿¡Å¡÷ À¾¢¸õ À¡Î¾Öõ ¿¡¾ý ¾¡Ûõ ¿øæâø
Å¡ Å¡ ±ý§È «Õû ¦ºöÂ Å½í¸¢ Á¸¢úóÐ Å¡¸£º÷

5.1.194

¿ý¨Á ¦ÀÕ¸«Õû
¦¿È¢§Â ÅóÐ «¨½óÐ ¿øæâý
ÁýÛ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼É¡÷ Å½í¸¢
Á¸¢úóÐ ±Øõ ¦À¡Ø¾¢ø
¯ýÛ¨¼Â ¿¢¨ÉôÀ¾¨É
Óʸ¢ý§È¡õ ±ýÚ «Å÷¾õ
¦ºýÉ¢ Á¢¨ºô À¡¾ ÁÄ÷
ÝðÊÉ¡ý º¢Å¦ÀÕÁ¡ý

5.1.195

¿¨Éó¾¨ÉÂ
¾¢ÕÅÊ ±ý¾¨Ä§Áø ¨Åò¾¡÷ ±ýÚ
Ò¨ÉÔõ ¾¢Õò¾¡ñ¼¸ò¾¡ø
§À¡üÈ¢ þ¨ºòÐô ÒÉ¢¾÷ «Õû
¿¢¨ÉóÐ ¯Õ¸¢ Å¢ØóÐ ±ØóÐ
¿¢¨ÈóÐ ÁÄ÷óÐ ´Æ¢Â¡¾
¾Éõ ¦ÀâÐõ ¦ÀüÚ Åó¾
ÅÈ¢§Â¡ý §À¡ø ÁÉõ ¾¨Æò¾¡÷

5.1.196

1460

1461

1462

1463

¿¡×ìÌ ÁýÉ÷ ¾¢Õ ¿øæâø ¿õÀ÷ À¡ø
§Á×üÈ ¾¢Õô À½¢¸û §Á×È ¿¡Ùõ ¦ºöÐ
À¡×üÈ ¾Á¢ú Á¡¨Ä À¡Êô À½¢óÐ ²ò¾¢ò

62

1464

§¾×üÈ ¾¢Õò¦¾¡ñÎ ¦ºöÐ ´Ø¸¢ ¦ºøÖ ¿¡û

5.1.197

¸Õ¸¡ç÷ Ӿġ¸ì
¸ñϾ§Ä¡ý «Á÷óÐ «ÕÙõ
¾¢ÕÅ¡ç÷ ¾¢Õô À¡¨ÄòШÈ
À¢È×õ ¦ºýÚ þ¨Èﺢô
¦ÀÕÌ ¬÷Åò ¾¢Õò ¦¾¡ñÎ
¦ºöÐ ¦ÀÕó¾¢Õ ¿øæ÷
´Õ ¸¡Öõ À¢Ã¢Â¡§¾ ¯û
¯Õ¸¢ô À½¢¸¢ýÈ¡÷

5.1.198

1465 ¬Ù¨¼Â ¿¡Â¸ý
¾ý «Õû ¦ÀüÚ «íÌ «¸ýÚ §À¡ö
Å¡¨Ç À¡ö ÒÉø ÀÆÉò
¾¢Õô ÀÆÉõ ÁÕíÌ «¨½óÐ
¸¡ÇÅ¢¼õ ¯ñÎ þÕñ¼
¸ñ¼÷ À½¢ì ¸Äý âñÎ
¿£û þÃÅ¢ø ¬ÎÅ¡÷ ¸Æø
Å½í¸ §¿÷ ¦ÀüÈ¡÷
1466

5.1.199

«ôÀ¾¢¨Âî Ýúó¾ ¾¢ÕôÀ¾¢Â¢ø «ÃÉ¡÷ Á¸¢Øõ
´ôÀâ ¾¡Éí¸û ¯û ¯Õ¸¢ô À½¢ó¾¨½Å¡÷
¦Áöô¦À¡Õû§¾÷ ¿¡Å¢ÛìÌ §Åó¾÷ ¾¡õ §ÁŢɡ÷
¦ºôÀÕﺣ÷ «ôâ¾¢ «Ê¸û °÷ ¾¢í¸é÷

5.1.200

1467 «ó¾½Ã¢ý §ÁõÀð¼ «ôâ¾¢ «Ê¸Ç¡÷
¾õ ¾ÉÂÕ¼ý º¡¨Ä ÜÅø ÌÇõ ¾Õ ¾ñ½£÷ô
Àó¾÷ ÀÄ ¬ñ¼ «ÃÍ ±Ûõ ¦ÀÂáø Àñ½¢É¨Á
ÅóÐ «¨½ó¾ Å¡¸£º÷ §¸ðÎ «Å÷ ¾õ Á¨É ¿ñ½

5.1.201

1468

ÁüÈÅÕõ ÁÉõ Á¸¢úóÐ Á¨ÉŢ¡÷ ¨Áó¾÷ ¦ÀÕõ
ÍüÈÓ¼ý ¸Ç¢ ÜÃò ¦¾¡ØÐ ±ØóÐ ÝúóÐ ¦Á¡Æ¢ì
¦¸¡üÈŨà «ÓÐ ¦ºÂì Ì¨È ¦¸¡ûÅ¡÷ þ¨È¦¸¡ûÇô
¦ÀüÈ ¦ÀÕõ ¾Åò ¦¾¡ñ¼÷ ¾¢Õ ¯ûÇõ ¦ÀÈô ¦ÀüÈ¡÷

1469 ¸¡ñ¼¨¸¨Á þýÈ¢ÔÓý ¸Äó¾ ¦ÀÕí §¸ñ¨Á¢ɡ÷
âñ¼ ¦ÀÕõ ¸¡¾Ö¼ý §À¡É¸Óõ ¸È¢ «ÓÐõ
§ÅñÎÅÉ ¦Åù§ÅÚ Å¢¾í¸û ¦ÀÈ Å¢ÕôÀ¢É¡ø
¬ñ¼ «ÃÍ «ÓÐ ¦ºÂò ¾¢Õ «Ó¾¡õ ÀÊ «¨ÁòÐ
1470

5.1.202

5.1.203

¾¢Õ¿¡×ì¸ÃÍ «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕÇ ÁüÈÅ÷ ¾õ
¦ÀÕ¿¡Áõ º¡ò¾¢Â «ôÀ¢û¨Ç¾¨É «¨ÆòÐ «ýÒ
¾Õ»¡Éò ¾¢ÕÁ¨È§Â¡÷ ¾ñ¼¨Ä¢ý Åñ¸¾Ä¢ì
ÌÕ ¿¡Çì ÌÕòÐ «Ã¢óÐ ¦¸¡ñÎ Åà ¾É¢Å¢ð¼¡÷

5.1.204

1471 ¬íÌ «ÅÛõ Å¢¨ÃóÐ ±ö¾¢ «õÁÕíÌ ¾¡Æ¡§¾
âí ¸¾Ä¢ì ÌÕòÐ «Ã¢Âô ÒÌõ «ÇÅ¢ø ´Õ ¿¡¸õ
¾£íÌ þ¨Æì¸ «Ð §À½¡ý ¾¢Õ «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕÇ
µíÌ ¸¾Ä¢ì ÌÕòÐì ¦¸¡ñÎ ´ø¨Ä ÅóÐ «¨½ó¾¡ý

5.1.205

63
1472

1473

1474

¾£Â Å¢¼õ ¾¨Äì ¦¸¡ûÇò ¦¾ÕÁóÐ ¦ºØõ ÌÕò¨¾ò
¾¡Â¸Ãò¾¢É¢ø ¿£ðÊò ¾Ç÷óÐ ¾¨Éò ¾Æø ¿¡¸õ
§ÁÂÀÊ ¯¨Ã ¦ºö¡ý Å¢Æì ¸ñÎ ¦¸ðÎ ´Æ¢ó§¾¡õ
àÂÅ÷ þíÌ «ÓÐ ¦ºÂò ¦¾¡¼í¸¡÷ ±ýÚ «Ð ´Ç¢ò¾¡÷

5.1.206

¾õ Ò¾øÅý ºÅõ Á¨ÈòÐò ¾ÎÁ¡üÈõ þÄḢ
±õ ¦ÀÕÁ¡ý «ÓÐ ¦ºÂ §ÅñÎõ ±É ÅóÐ þ¨Èïº
¯õÀ÷ À¢Ã¡ý ¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷ ¯ûÇò¾¢ø ¾ÎÁ¡üÈõ
¿õÀ÷ ¾¢ÕÅÕÇ¡§Ä «È¢óÐ «ÕÇ¢ ¿¨Å ¾£÷ôÀ¡÷

5.1.207

«ýÚ «Å÷¸û Á¨Èò¾ «¾ÛìÌ «Ç× þÈó¾ ¸Õ¨½Âáöì
¦¸¡ý¨È ¿Úõ º¨¼Â¡÷ ¾õ §¸¡Â¢Ä¢ý Óý ¦¸¡½÷Å¢ò§¾
´ýÚ ¦¸¡Ä¡õ ±Éô À¾¢¸õ ±ÎòÐ ¯¨¼Â¡ý º£÷ À¡¼ô
À¢ý¨ÈÅ¢¼õ §À¡ö ¿£í¸¢ô À¢û¨Ç ¯½÷óÐ ±ØóÐ þÕó¾¡ý

5.1.208

1475 «Õõ ¾ÉÂý ¯Â¢÷ ¦ÀüÈ «Ð ¸ñÎõ «ÓÐ ¦ºÂ¡Ð
þÕó¾¾üÌò ¾Ç÷× ±ö¾¢ þ¼÷ ¯Æó¾¡÷ ÐÂ÷ ¿£í¸
ÅÕóÐõ «Å÷ Á¨Éô ÒÌóÐ Å¡¸£ºò ¾¢ÕÓÉ¢Å÷
Å¢ÕóÐ «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕÇ¢ Å¢ÕôÀ¢Û¼ý §Á×õ ¿¡û
1476

1477

1478

1479

5.1.209

¾¢í¸é÷ ¾É¢ø ¿¢ýÚõ ¾¢ÕÁ¨È§Â¡÷ À¢ý ¦ºøÄô
¨Àí¸ñ Å¢¨¼ò ¾É¢ôÀ¡¸÷ ¾¢ÕôÀÆÉô À¾¢ ÒÌóÐ
¾íÌ ¦ÀÕõ ¸¡¾¦Ä¡Îõ ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý ¸Æø º¡÷óÐ
¦À¡í¸¢Â «ýÒÈ Å½í¸¢ Óý ¿¢ýÚ §À¡üÈ¢ þ¨ºôÀ¡÷

5.1.210

Ò¨¼ Á¡¨Ä Á¾¢ì¸ñ½¢ô Ò⺨¼Â¡÷ ¦À¡ý ¸Æø ¸£ú
«¨¼ Á¡¨Äî º£Äõ ¯¨¼ «ôâ¾¢ «Ê¸û ¾¨Á
¿¨¼Á¡½î º¢ÈôÀ¢òÐ ¿ý¨Á Òâ ¾£ó¾Á¢Æ¢ý
¦¾¡¨¼Á¡¨Äò ¾¢ÕôÀ¾¢¸î ¦º¡ýÁ¡¨Ä À¡ÊÉ¡÷

5.1.211

±Øõ À½¢Ôõ þÇõÀ¢¨ÈÔõ «½¢ó¾Å¨Ã ±õ ÁÕíÌõ
¦¾¡ØõÀ½¢ §Áü ¦¸¡ñÎ «ÕÇ¢ ¾¢Õ¡üÚò Ð¨È Ó¾Ä¡ò
¾ØõÒÚ §¸ñ¨Á¢ø ¿ñ½¢ò ¾¡Éí¸û ÀÄ À¡Êî
¦ºõÀÆÉòÐ þ¨È §¸¡Â¢ø ¾¢Õò ¦¾¡ñÎ ¦ºöÐ þÕó¾¡÷

5.1.212

º¡Ä ¿¡û «íÌ «Á÷óÐ ¾õ ¾¨Ä§Áø ¾¡û ¨Åò¾
¬ÄÁ¡÷ Á½¢ Á¢¼üÈ¡÷ «½¢ ÁÄ÷î §ºÅÊ ¿¢¨ÉóÐ
§ºÖÄ¡õ ÒÉø ¦À¡ýÉ¢ò ¦¾ý¸¨Ã ²È¢î ¦ºýÚ
§¸¡Ä ¿£û Á½¢ Á¡¼ò ¾¢Õ ¿øæ÷ ÌÚ¸¢É¡÷

5.1.213

1480 «íÌ «¨½óÐ ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý «Ê Å½í¸¢ ¬Ã¡Ð
¦À¡í¸¢Â «ý¦À¡Î ¾¢¨ÇòÐô §À¡üÈ¢ þ¨ºòÐô À½¢ ¦ºÔõ ¿¡û
¾íÌ ¦ÀÕõ ¸¡¾Ä¢É¡ø ¾¡Á¨Ã §Áø ŢâﺦɡÎ
¦ºí¸ñ Á¡ø «È¢Åâ¡÷ ¾¢ÕÅ¡å÷ ¦¾¡Æ ¿¢¨Éó¾¡÷
5.1.214
1481

¿øæâø ¿õÀ÷ «Õû ¦ÀüÚô §À¡öô À¨Æ¡¨È
Àøæ÷ ¦Åñ¼¨Äì ¸Ãò¾¡÷ À¢Öõ þ¼õ ÀÄ À½¢óÐ
¦º¡øæ÷ Åñ¾Á¢ú À¡Ê ÅÄï ÍÆ¢¨Âò ¦¾¡ØÐ ²ò¾¢
«øæ÷ ¦Åñ À¢¨È «½¢ó¾¡÷ ¾¢Õì
̼ãìÌ «¨½óÐ þ¨Èﺢ

5.1.215

64

1482

1483

1484

1485

1486

¿¡æ÷ ¦¾ý ¾¢Õ¨È ̼š¢ø ¿¨Èä÷ §º÷
À¡æÕõ þý ¦Á¡Æ¢Â¡û À¡¸É¡÷ ¸Æø ÀÃÅ¢
§Áæ÷¾¢ Å¢¨¼ì ¦¸¡Ê¡÷ §Á×õ þ¼õ ÀÄ À¡Êì
§ºæ÷ ¾ñ À¨½ Ýúó¾ ¦¾ý ¾¢Õ šﺢÂõ «¨½ó¾¡÷

5.1.216

¦ÀÕÅ¡º ÁÄ÷î §º¡¨Äô ¦ÀÕ §Åé÷ À½¢óÐ ²ò¾¢
ÓÕ¸¡Õõ ÁÄ÷ì ¦¸¡ý¨È Ó¾øÅÉ¡÷ À¾¢ À¢È×õ
¾¢ÕÅ¡Õõ Å¢ÇÁÕ¼ý ¦ºýÚ þ¨Èﺢ Å¡¸£º÷
ÁÕÅ¡å÷ ±Ã¢ò¾Å÷ ¾õ ¾¢ÕÅ¡å÷ ÅóÐ «¨¼ó¾¡÷

5.1.217

¬ñ¼ «ÃÍ ±Øó¾ÕÇ ¬åâø «ýÀ÷¸û ¾¡õ
¿£ñ¼ º¨¼ ÓÊ¡÷ À¡ø ¿¢¨Èó¾ «Õû ¦ÀüÚ¨¼Â¡÷
¸¡ñ ¾Ì Á¡Ç¢¨¸ Á¡¼õ ¸Å¢ý º¢ÈóÐ µí¸¢¼ ±íÌõ
§ºñ ¾¢¸ú Å£¾¢¸û ¦À¡Ä¢Âò ¾¢Õ ÁÄ¢ Áí¸Äõ ¦ºö¾¡÷

5.1.218

Åø «Áñ Ìñ¼÷ ¾õ Á¡¨Â ¸¼óÐ ÁÈ¢ ¸¼Ä¢ø
¸ø§Ä Á¢¾ôÀ¡¸ô §À¡ó¾Å÷ Åó¾¡÷ ±Ûõ ¸Ç¢ôÀ¡ø
±ø¨Ä¢ø ¦¾¡ñ¼÷ ±Â¢øÒÈõ ¦ºýÚ ±¾¢÷ ¦¸¡ñ¼§À¡Ð
¦º¡øÄ¢ý «Ãº÷ Å½í¸¢ò ¦¾¡ØÐ ¯¨Ã¦ºöÐ «¨½Å¡÷

5.1.219

ÀüÚ ´ýÚ þÄ¡ÅÕõ À¡¾¸÷ ¬Ìõ «Á½÷ ¾õ À¡ø
¯üÈ À¢½¢ ´Æ¢óÐ ¯öÂô §À¡ó§¾ý ¦ÀÈø ¬ÅÐ ´ý§È
ÒüÈ¢¼õ ¦¸¡ñ¼¡ý ¾ý ¦¾¡ñ¼÷ìÌò
¦¾¡ñ¼Ã¡õ Òñ½¢Âõ ±ýÚ
«üÈ ¯½÷¦Å¡Îõ ¬å÷ò ¾¢ÕÅ£¾¢ ¯û «¨½ó¾¡÷

5.1.220

1487 ÝØõ ¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷ ¾õÓ¼ý §¾¡Ã½ š¢ø ¿ñ½¢
Å¡Æ¢ ¾¢Õ ¦¿Îõ §¾Å¡º¢Ã¢Âý Óý ÅóÐ þ¨Èﺢ
¬Æ¢ ŨÃò ¾¢Õ Á¡Ç¢¨¸ š¢ø «¨Å ÒÌóÐ
¿£û ͼ÷ Á¡ Á½¢ô ÒüÚ ¯¸ó¾¡¨Ã §¿÷ ¸ñÎ ¦¸¡ñ¼¡÷
1488

5.1.221

¸ñÎ ¦¾¡ØРŢØóÐ ¸Ã ºÃñ ¬¾¢ «í¸õ
¦¸¡ñ¼ ÒǸí¸Ç¡¸ ±ØóÐ «ýÒ ÜÃì ¸ñ¸û
¾ñÐÇ¢ Á¡Ã¢ ¦À¡Æ¢Âò ¾¢Õ ãÄð¼¡É÷ ¾õ¨Áô
Òñ¼Ã¢¸ì ¸Æø §À¡üÈ¢ò ¾¢Õò¾¡ñ¼¸õ Ò¨ÉóÐ

5.1.222

¸¡ñ¼§Ä ¸Õò¾¡ö ¿¢¨ÉóÐ ±ýÛõ ¸¨Äô À¾¢¸õ
àñ¼¡ Å¢ÇìÌ «ýÉ §º¡¾¢ Óý ¿¢ýÚ Ð¾¢òÐ ¯Õ¸¢
®ñÎ Á½¢ì §¸¡Â¢ø ÝÆ ÅÄõ ¦ºöÐ þ¨Èﺢ «ýÒ
âñ¼ ÁÉò¦¾¡Î ¿£û ¾¢Õš¢ø ÒÈòÐ «¨½ó¾¡÷

5.1.223

1490 ¦ºö Á¡ Á½¢ ´Ç¢ Ýú ¾¢Õ ÓýÈ¢ý
Óý §¾Å ¬º¢Ã¢Âý º¡÷óÐ
¦¸¡öÔÁ¡ ÁÄ÷î §º¡¨Äì Ì¢ø ÜÅ Á¢ø ¬Öõ ¬åá¨Ãì
¨¸Â¢É¡ø ¦¾¡Æ¡Ð ´Æ¢óÐ ¸É¢
þÕì¸ì ¸¡ö ¸Å÷ó¾ ¸ûŧÉý ±ýÚ
±öÐ «Ã¢Â ¨¸ ÂÈÅ¡ø ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ
«Õû ¦ºöÐ «íÌ þÕó¾¡÷ «ý§È

5.1.224

1489

65
1491 Á¡÷ À¡Ãô ¦À¡Æ¢ ¸ñ½£÷ Á¨Æ Å¡Õõ ¾¢ÕÅÊ×õ ÁÐÚ츢ø
§º÷ Å¡Ìõ ¾¢Õš¢ø ¾£õ ¾Á¢Æ¢ý Á¡¨Ä¸Ùõ ¦ºõ ¦À¡ý ¾¡§Ç
º¡÷Å¡É ¾¢ÕÁÉÓõ ¯ÆÅ¡Ãò ¾É¢ôÀ¨¼Ôõ ¾¡Óõ ¬¸¢ô
À¡÷ Å¡Æò ¾¢Õ Å£¾¢ô À½¢ ¦ºöÐ À½¢óÐ ²ò¾¢ô ÀÃÅ¢î ¦ºøÅ¡÷
1492

1493

1494

1495

1496

5.1.225

¿£Î Ò¸úò ¾¢ÕÅ¡å÷ ¿¢Ä× Á½¢ô
ÒüÈ¢¼õ ¦¸¡û ¿¢Õò¾÷ ¾õ¨Áì
ÜÊ «ý¦À¡Î ¸¡Äí¸Ç¢ø
«¨½óÐ ÌõÀ¢ðÎì §¸¡¾¢ø Å¡ö¨Áô
À¡Î þÇõ â¾ò¾¢É¡ý ±Ûõ
À¾¢¸õ Ó¾Ä¡É ÀÄ×õ À¡Ê
¿¡Ê ¬÷Åõ ¦ÀÕ¸ ¨¿óÐ ÁÉõ
¸¨ÃóÐ ¯Õ¸¢ ¿ÂóÐ ¦ºøÅ¡÷

5.1.226

¿¡ý Á¨Èáø ¦ÀÕ¨Á ¿Á¢ ¿ó¾¢
«Ê¸û ¾¢Õò¦¾¡ñÊý ¿ý¨Á
À¡ý¨Á ¿¢¨Ä¡ø «Å¨Ãô ÀÃÁ÷
¾¢ÕÅ¢Õò¾Ðû ¨ÅòÐô À¡Ê
§¾ý ÁÕ×õ ¦¸¡ý¨È¡÷ ¾¢ÕÅ¡å÷
«Ãý ¦¿È¢Â¢ø ¿¢¸Øõ ¾ý¨Á
¬É ¾¢ÈÓõ §À¡üÈ¢ «½¢ Å£¾¢ô
À½¢ ¦ºöÐ «íÌ «ÁÕõ ¿¡Ç¢ø

5.1.227

¿£÷ ¬Õõ º¨¼ ÓÊ¡÷ ¿¢Ä×
¾¢Õ ÅÄ¢ ÅÄÓõ ¿¢¨ÉóÐ ¦ºýÚ
Å¡÷ ¬Õõ  Áí¨¸ ¯¨Á
Àí¸÷ ¸Æø À½¢óÐ Á¸¢úóÐ À¡Êì
¸¡÷ ¬Õõ ¸¨Èì ¸ñ¼÷ ¸£ú
§ÅÙ÷ ¸ýÈ¡ô â÷ ¸ÄóÐ À¡Ê
¬Ã¡¾ ¸¡¾Ä¢É¡ø ¾¢ÕÅ¡å÷
¾É¢ø Á£ñÎõ «¨½ó¾¡÷ «ý§È

5.1.228

§Á× ¾¢ÕÅ¡¾¢¨Ã ¿¡û Å£¾¢Å¢¼í¸ô
¦ÀÕÁ¡û ÀÅÉ¢ ¾ýÉ¢ø
§¾ÅÕ¼ý ÓÉ¢Å÷¸û Óý
§ºÅ¢ìÌõ «Ê¡÷¸Ù¼ý §ºÅ¢òÐ
ã×ÄÌõ ¸Ç¢ Üà ÅÕõ ¦ÀÕ¨Á
ӨȨÁ ¦ÂÄ¡õ ¸ñÎ §À¡üÈ¢
¿¡Å¢ÛìÌò ¾É¢ «Ãº÷ ¿ÂìÌ
¿¡û ¿õÀ÷ ¾¢Õ «ÕǢɡ§Ä

5.1.229

¾¢ÕôÒ¸æ÷ «Á÷óÐ «ÕÙõ º¢Å
¦ÀÕÁ¡ý §ºÅʸû ÌõÀ¢ðÎ ²òÐõ
Å¢ÕôÒ¨¼Â ¯ûÇòÐ §ÁÅ¢ ±Øõ
¸¡¾ø Òâ §Å𨸠ÜÃ
´ÕôÀÎÅ¡÷ ¾¢ÕÅ¡å÷ ´ÕÅ¡Ú
¦¾¡ØÐ «¸ýÚ «íÌ ¯ûÇõ ¨ÅòÐô
¦À¡ÕôÀ¨ÃÂý Á¼ô À¡¨Å þ¼ô
À¡¸÷ À¾¢ À¢È×õ À½¢óÐ §À¡ó¾¡÷

5.1.230

66
1497 «ó¿¡Ç¢ø ¬Ù¨¼Â À¢û¨Ç¡÷
¾¢ÕôҸĢ «¾ý ¸ñ ¿¢ýÚõ
ÀýÉ¡¸ô âñ «½¢Å¡÷ À¢ýÈ
¾¢ÕôÀ¾¢ ÀÄ×õ À½¢óÐ ¦ºøÅ¡÷
ÒýÉ¡¸ Á½õ ¸ÁØõ âõ Ò¸æ÷
ÅóÐ þ¨Èﺢô ¦À¡Õ× þø º£÷ò¾¢
Á¢ý ¬Õõ Òâ Óóáø Óոɡ÷
¾¢ÕÁ¼ò¾¢ø §Á×õ ¸¡¨Ç

5.1.231

1498 ¬ñ¼ «ÃÍ ±ØóÐ «ÕÇ¢ «½¢
¬å÷ Á½¢ô ÒüÈ¢ø «Á÷óÐ Å¡Øõ
¿£ñ¼ ͼ÷ Á¡ Á½¢¨Âì ÌõÀ¢ðÎ
¿£Î ¾¢ÕôÒ¸æ÷ §¿¡ì¸¢
Á£ñÎ «ÕǢɡ÷ ±ýÚ §¸ðÎ «ÕÇ¢
±¾¢÷¦¸¡ûÙõ Å¢ÕôÀ¢ §É¡Îõ
®ñÎ ¦ÀÕõ ¦¾¡ñ¼÷ ÌÆ¡õ Ò¨¼ ÝÆ
±ØóÐ «ÕÇ¢ ±¾¢§Ã ¦ºýÈ¡÷

5.1.232

1499

1500

¸Ãñ¼ÁÄ¢ ¾¼õ ¦À¡ö¨¸ì ¸¡Æ¢Â÷
§¸¡ý ±¾¢÷ «¨½Ôõ ¸¡¾ø §¸ðÎ
ÅÃýÚ Á½¢ô ÒÉüÒ¸æ÷ §¿¡ì¸¢
ÅÕõ Å¡¸£º÷ Á¸¢úóÐ Åó¾¡÷
¾¢ÃñÎ ÅÕõ ¾¢Õ ¿£üÚò ¦¾¡ñ¼÷
ÌÆ¡õ þÕ ¾¢ÈÓõ §º÷ó¾ §À¡¾¢ø
þÃñÎ ¿¢ÄÅ¢ý ¸¼ø¸û ´ýÈ¡¸¢
«¨½ó¾ §À¡ø þ¨ºó¾ «ý§È

5.1.233

¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷ ±¾¢÷ ¦ºýÚ
þ¨Èïºî º¢ÃÒÃòÐò ¦¾öÅ Å¡ö¨Á
¦ÀÕ »¡É ºõÀó¾ô À¢û¨Ç¡÷
±¾¢÷ Å½í¸¢ «ôÀ§Ã ¿£÷
ÅÕ ¿¡Ç¢ø ¾¢ÕÅ¡å÷ ¿¢¸ú
¦ÀÕ¨Á ÅÌòÐ ¯¨ÃôÀ£÷ ±ýÚ ÜÈ
«Õ ¿¡ÁòÐ «ï¦ºØòÐõ À¢ø
Å¡ö¨Á «ÅÕõ ±¾¢÷ «ÕÇ¢î ¦ºö¾¡÷

5.1.234

1501 º¢ò¾õ ¿¢Ä¡×õ ¦¾ý ¾¢Õ ¬å÷ ¿¸Ã¡Ùõ
¨Áò ¾¨Æ ¸ñ¼÷ ¬¾¢¨Ã ¿¡Ç¢ý Á¸¢ú ¦ºøÅõ
þò ¾¨¸¨ÁòÐ ±ýÚ ±ý ¦Á¡Æ¢§¸ý? ±ýÚ «Õû ¦ºö¾¡÷
ÓòРŢ¾¡É Á½¢ô ¦À¡ý ¸Åâ ¦Á¡Æ¢ Á¡¨Ä
1502

«õ¦Á¡Æ¢ Á¡¨Äî ¦ºó¾Á¢ú §¸Ç¡ «½¢ ºñ¨À
¨Áõ ÁÄ÷ ¸ñ¼òÐ «ñ¼÷ À¢Ã¡É¡÷ Á¸É¡Õõ
¦¸¡öõ ÁÄ÷ Å¡Å¢ò ¦¾ý ¾¢Õ ¬å÷ ÌõÀ¢ð§¼
¯õÓ¼ý ÅóÐ þíÌ ¯¼ý «Á÷§Åý ±ýÚ ¯¨Ã ¦ºö¾¡÷

1503 Á¡ Á¾¢ø ¬å÷ Áýɨà «íÌ Å½í¸î ¦ºó
¾¡Á¨Ã µ¨¼î ºñ¨ÀÂ÷ ¿¡¾ý ¾¡ý ²¸
¿¡ÁÕ ¦º¡øÄ¢ý ¿¡¾Õõ ¬÷Åò¦¾¡Î Ò측÷
â ÁÄ÷ Å¡ºõ ¾ñ À¨½ ÝØõ Ò¸æâø

5.1.235

5.1.236

5.1.237

67

1504

1505

1506

«ò ¾¢Õ ãà÷ §ÁŢ ¿¡×ì ¸ÃÍó¾õ
º¢ò¾õ ¿¢¨Èó§¾ «ýÒ ¦¾Å¢ðÎõ ¦¾Ç¢¦ÅûÇõ
¦Á¡öòÐ þÆ¢ ¾¡¨Ãì ¸ñ ¦À¡Æ¢ ¿£÷ ¦Áöõ Óؾ¡Ãô
¨Àò ¾¨Ä ¿¡¸ô âñ «½¢Å¡¨Ãô À½¢ ¯üÈ¡÷

5.1.238

§¾Å÷ À¢Ã¡¨Éò ¦¾ý Ò¸æ÷ Áýɢ §¾¨Éô
À¡ þÂø Á¡¨Äî ¦ºó¾Á¢ú À¡Êô Àâ§Å¡Î
§ÁŢ ¸¡Äõ §¾¡Úõ Å¢ÕôÀ¢ø ÌõÀ¢ð§¼
µ×¾ø µ× ¾¢ÕôÀ½¢ ¦ºöÐ «íÌ ¯¨È¸¢ýÈ¡÷

5.1.239

º£÷ ¾Õ ¦ºí¸¡ð¼í ÌÊ ¿£Îõ ¾¢Õ¿ûÇ¡Ú
¬÷ ¾Õ §º¡¨Ä Ýú¾Õ º¡ó¨¾ «ÂÅó¾¢
Å¡÷ ¾¢¸ú ¦Áý Өġý ´Õ À¡¸ý ¾¢ÕÁÕ¸ø
²÷ ¾Õõ «ýÀ¡ø ¦ºýÚ Å½í¸¢ þýÒüÈ¡÷

5.1.240

1507 «ôÀÊî º¢ýÉ¡û ¦ºýÈ À¢ý ¬å÷ ¿¸÷ ¬Ùõ
ÐôÒ ¯Èú §Å½¢ì ¸ñ Ѿġ¨Ãò ¦¾¡ØÐ þôÀ¡ø
¦Áöô ¦À¡Õû »¡Éõ ¦ÀüÈÅ÷ §ÅÏ ÒÃòÐ ±í¸û
¦À¡ý Òâ Óóáø Á¡÷ÀÕõ Åó¾¡÷ Ò¸æâø
1508

À¢û¨Ç¡÷ ±ØóÐ «ÕÇô ¦ÀÕ Å¢ÕôÀ¡ø Å¡¸£º÷
¯ûÇõ Á¸¢úóÐ ±¾¢÷ ¦¸¡ñÎ «íÌ ¯¼ý ¯¨ÈÔõ ¿¡Ç¢ý¸ñ
ÅûÇÄ¡÷ º¢Úò ¦¾¡ñ¼÷ ÁüÚ «Å÷ À¡ø ±ØóÐ «ÕÇ
±û «Õõ º£÷ ¿£Ä ¿ì¸÷ ¾¡Óõ ±ØóÐ «ÕǢɡ÷

1509 ¬íÌ «¨½Ôõ «Å÷¸Ù¼ý «ôÀ¾¢Â¢ø «ó¾½Ã¡õ
µíÌ Ò¸ú Óոɡ÷ ¾¢Õ Á¼ò¾¢ø ¯¼É¡¸ô
À¡í¸¢ø ÅÕõ º£÷ «Ê¡÷ ÀÄÕõ ¯¼ý À¢ø §¸ñ¨Á
¿£í¸Ã¢Â ¾¢Õò ¦¾¡ñÊý ¿¢¨Ä ¯½÷óÐ ¿¢¸ú¸¢ýÈ¡÷
1510

1511

1512

1513

5.1.241

5.1.242

5.1.243

¾¢Õô À¾¢¸î ¦ºØó¾Á¢Æ¢ý ¾¢Èõ §À¡üÈ¢ Á¸¢ú×üÚô
¦À¡ÕôÒ «¨ÃÂý Á¼ôÀ¡¨Å þ¼ô À¡¸÷ ¦À¡ý ¾¡Ç¢ø
Å¢ÕôÒ ¯¨¼Â ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷
¦ÀÕ¨Á¢¨É ŢâòÐ ¯¨ÃòÐ «íÌ
´ÕôÀÎõ º¢ó¨¾Â¢É¡÷¸û ¯¼ý ¯¨ÈÅ¢ý ÀÂý ¦ÀüÈ¡÷

5.1.244

«ó ¿¡Ç¢ø ¾ÁìÌ ²üÈ ¾¢Õò ¦¾¡ñÊý ¦¿È¢ ¬üÈ
Á¢ýÉ¡÷ ¦ºïº¨¼ «ñ½ø §Á×õ À¾¢ ±¨Éô ÀÄ×õ
ÓýÉ¡¸î ¦ºýÚ ²ò¾¢ Ó¾øÅý ¾¡û ¦¾¡ØžüÌô
¦À¡ýÉ¡Õõ Á½¢ Á¡¼ô âõ Ò¸æ÷ ¦¾¡ØÐ «¸ýÈ¡÷

5.1.245

¾¢Õ ¿£Ä ¿ì¸ «Ê¸û º¢Úò¦¾¡ñ¼÷ Óոɡ÷
¦ÀÕ¿£÷¨Á «Ê¡÷¸û À¢ÈÕõ Å¢¨¼ ¦¸¡ñÎ ²¸
´Õ ¿£÷¨Á ÁÉòÐ ¯¨¼Â À¢û¨Ç¡ռý «ÃÍõ
ÅÕõ º£÷ ¦ºïº¨¼ì ¸Ãó¾¡÷ ¾¢Õ «õÀ÷ Å½í¸¢É¡÷

5.1.246

¦ºíÌÓ¾ ÁÄ÷ Å¡Å¢ò ¾¢Õ츼ç÷ «¨½óÐ «ÕÇ¢ô
¦À¡í¸¢Â ¦ÅíÜüÚ «¼÷ò¾ ¦À¡ý «Ê¸û ¦¾¡ØÐ ²ò¾¢ì

68

1514

1515

ÌíÌÄ¢Âì ¸ÄÂÉ¡÷ ¾¢ÕÁò¾¢ø Ì¨È «ÚôÀ
«íÌ «Å÷À¡ø º¢Åý «Ê¡ռý «ÓÐ ¦ºö¾¡÷¸û

5.1.247

º£÷ ÁýÛõ ¾¢Õì ¸¼ç÷ò ¾¢ÕÁ¡ÉÓõ Å½í¸¢
²÷ ÁýÛõ þýÉ¢¨ºôÀ¡ô ÀÄ À¡Ê þɢР«Á÷óÐ
¸¡÷ ÁýÛõ ¸¨Èì ¸ñ¼÷ ¸Æø þ¨½¸û ¦¾¡ØÐ «¸ýÚ
§¾÷ ÁýÛõ Á½¢ Å£¾¢ò ¾¢Õ ¬ìÜ÷ ¦ºýÚ «¨½ó¾¡÷

5.1.248

º¡÷ó¾¡÷ ¾õ Ò¸ø þ¼ò¨¾ò ¾¡ý §¾¡ýÈ¢ Á¡¼òÐì
Ü÷óÐ ¬÷Åõ ¯Èô À½¢óÐ §¸¡¾¢ø ¾Á¢úò¦¾¡¨¼ Ò¨ÉóÐ
Å¡÷òÐ ¬Îõ º¨¼Â¡÷ ¾õ À¾¢ ÀÄ×õ Å½í¸¢ ¯¼ý
§º÷ó¾¡÷¸û ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý ¾¢Õ ţƢ Á¢Æ¨Ä¢¨É

5.1.249

1516 ţƢ Á¢Æ¨Ä ÅóÐ «¨½Â §Á×õ ¿¡×ìÌ «Ãº¢¨ÉÔõ
¸¡Æ¢ »¡Éô À¢û¨Ç¨ÂÔõ ¸Äó¾ ¯ûÇì ¸¡¾Ä¢É¡ø
¬Æ¢ ÅÄÅý «È¢Â¡¾ «Ê¡÷ «Ê¡÷ «Å÷¸Ù¼ý
Å¡Æ¢ Á¨È§Â¡÷ ±¾¢÷ ¦¸¡ñÎ Å½í¸ Å½í¸¢ ¯ûÒ측÷
1517

Á¡¼ Å£¾¢ «Äí¸Ã¢òÐ Á¨È§Â¡÷ š¢ý Á½¢ Å¢ÇìÌ
¿£Î ¸¾Ä¢ ¾¨Æô â¾õ ¿¢¨ÃòÐ ¿¢¨È ¦À¡ý ̼õ ±ÎòÐô
À£Î ¦ÀÕÌõ Å¡¸£º÷ À¢û¨Ç¡Õõ ¦¾¡ñ¼÷¸Ùõ
ܼ Á¸¢úóРŢñ þÆ¢ó¾ §¸¡Â¢ø š¢ø ¦ºýÚ «¨½ó¾¡÷

1518 ¦ºýÚ ¯û ÒÌóÐ ¾¢ÕţƢ Á¢Æ¨Ä «Á÷ó¾ ¦ºí¸É¸ì
ÌýÈ Å¢øĢ¡÷ Á¸¢úó¾ §¸¡Â¢ø ÅÄÁ¡ ÅóÐ ¾¢Õ
ÓýÈ¢ø Å½í¸¢ Óý ±ö¾¢ Óì¸ñ ¦ºì¸÷ º¨¼ Á×Ä¢
¦ÅýÈ¢ Å¢¨¼Â¡÷ §ºÅÊì ¸£ú Å¢Øó¾¡÷ ±Øó¾¡÷ Å¢õÁ¢É¡÷
¨¸¸û ÌÅ¢òÐì ¸Æø §À¡üÈ¢ì
¸Äó¾ «ýÒ ¸¨ÃóÐ ¯Õ¸
¦Áö¢ø ÅÆ¢Ôõ ¸ñ «ÕÅ¢
Å¢ÃÅô ÀÃ×õ ¦º¡ø Á¡¨Ä
¦ºö º¨¼Â¡÷ ¾¨Áî §ºÃ¡÷
¾£íÌ ¦¿È¢ §º÷¸¢ýÈ¡÷ ±ýÚ
¯öÔõ ¦¿È¢ò ¾¡ñ¼ ¾õ ¦Á¡Æ¢óÐ
«íÌ ´Æ¢Â¡ì ¸¡¾ø º¢ÈóÐ µí¸
1520 ÓýÉ¡û «ÂÛõ ¾¢ÕÁ¡Öõ
ÓÊ×õ Ó¾Öõ ¸¡½¡¾
¦À¡ýÉ¡÷ §ÁÉ¢ Á½¢ ¦Åü¨Àô
â ¿£÷ Á¢Æ¨Ä¢ɢø §À¡üÈ¢ô
Àø ¿¡û À¢Ã¢Â¡ ¿¢¨Ä¨Á¢ɡø
À¢Äì ÌõÀ¢ðÎ þÕôÀ¡Ã¡ö
«ó¿¡û Á¨È§Â¡÷ ¾¢ÕôÀ¾¢Â¢ø
þÕó¾¡÷ ¦Áöõ¨Á «Õó¾Å÷¸û

5.1.250

5.1.251

5.1.252

1519

1521 º£Ã¢ý Å¢ÇíÌõ ¾¢Õò¦¾¡ñ¼÷
þÕóÐ º¢Ä ¿¡û ¦ºýÚ «¾ý À¢ý
Á¡Ã¢ ÍÕí¸¢ ÅÇõ ¦À¡ýÉ¢ ¿¾¢Ôõ
ÀÕÅõ Á¡Ú¾Öõ
¿£Ã¢ý þÂýÈ ¯½× «Õ¸¢ ¿¢Ä×õ

5.1.253

5.1.254

69

1522

1523

ÀÄ Áý ¯Â¢÷¸û ±øÄ¡õ
À¡Ã¢ý ÁÄ¢ó¾ þÄõ À¡ðÊø
À¼÷ Ü÷ ÅÚ¨Á ÀÃ󾾡ø

5.1.255

¨ÅÂõ ±íÌõ Åü¸¼õ ¬öî ¦ºøÄ ¯Ä§¸¡÷ ÅÕò¾ÓÈ
¨¿Ôõ ¿¡Ç¢ø À¢û¨Ç¡÷ ¾ÁìÌõ ¿¡×ìÌ «ÃºÕìÌõ
¨¸Â¢ø Á¡Ûõ ÁØ×õ ¯¼ý ¸¡½ì ¸ÉÅ¢ø ±ØóÐ «ÕÇ¢î
¦ºö º¨¼Â¡÷ ¾¢ÕţƢ Á¢Æ¨Ä ¯¨¼Â¡÷ «Õû ¦ºöÅ¡÷

5.1.256

¸¡Ä ¿¢¨Ä¨Á¡ø ¯í¸û ¸Õò¾¢ø Å¡ð¼õ ¯È£÷ ±É¢Ûõ
²Ä ¯õ¨Á ÅÆ¢ ÀÎÅ¡÷ìÌ «Ç¢ì¸ «Ç¢ì¸¢ý§È¡õ ±ýÚ
§¸¡Äõ ¸¡½ ±ØóÐ «ÕÇ¢ì ÌÄ×õ ¦ÀÕ¨Á þÕÅ÷ìÌõ
»¡Äõ «È¢Âô ÀÊì¸¡Í ¨Åò¾¡÷ Á¢Æ¨Ä ¿¡Â¸É¡÷

5.1.257

1524 Å¢ñ½¢ý ¿¢ýÚ þÆ¢ó¾ Å¢Á¡Éò¾¢ý
¸¢ÆìÌõ §ÁüÌõ À£¼ò¾¢ø
«ñ½ø ҸĢ ¬ñ ¾¨¸Â¡÷
¾ÁìÌõ ¬ñ¼ «Ãº¢ÛìÌõ
¿ñÏõ ¿¡û¸û ¦¾¡Úõ ¸¡Í
ÀʨÅòÐ «ÕÇ ¿¡É¢Äò¾¢ø
±ñ½¢ø «Ê¡÷ ¯¼ý «ÓÐ
ºöÐ «íÌ þÕó¾¡÷ þÕÅ÷¸Ùõ
1525

«øÄ¡÷ ¸ñ¼òÐ «ñ¼÷ À¢Ã¡ý
«ÕÇ¡ø ¦ÀüÈ ÀÊ측Í
ÀøÄ¡Ú þÂýÈ ÅÇõ ¦ÀÕ¸ô
ÀÃÁý «Ê¡÷ ¬É¡÷¸û
±øÄ¡õ ±ö¾¢ ¯ñ¸±É þÃñÎ
¦À¡ØÐõ À¨È ¿¢¸úò¾¢î
¦º¡øÄ¡ø º¡üÈ¢î §º¡Ú þð¼¡÷
ÐÂ÷ Ü÷ ÅÚ¨Á ¦¾¡¨Äò¾¢ð¼¡÷

5.1.258

5.1.259

1526 ®º÷ Á¢Æ¨Ä þ¨ÈÂÅ÷ À¡ø þ¨ÁÂô À¡¨Å ¾¢ÕÓ¨Äô À¡ø
§¾ºõ ¯ö ¯ñ¼Å÷ ¾¡õ ¾¢ÕÁ¡ Á¸É¡÷ ¬¾Ä¢É¡ø
¸¡Í Å¡º¢Ô¼ý ¦ÀüÈ¡÷ ¨¸ò ¦¾¡ñÎ ¬Ìõ ÀʨÁ¢ɡø
Å¡º¢ þøÄ¡ì ¸¡Í ÀÊ ¦ÀüÚ Åó¾¡÷ Å¡¸£º÷

5.1.260

1527 ¬Ú º¨¼ §Áø «½¢óÐ «ÕÙõ «ñ½ø ¨Åò¾ ÀÊì ¸¡º¡ø
®Ú þÄ¡¾ ¦À¡Õû ¯¨¼Â þÕÅ÷ ¯¨¼Â ¾¢ÕÁ¼í¸û
§º¡Ú ¿¡Ùõ ¦¾¡ñ¼÷ Á¸¢úóÐ ¯ñ½ ¯ñ½ò ¦¾¡¨Ä¡§¾
²Ú ¦ÀÕ¨Á ÒÅ¢ §À¡üÈ þýÒüÚ þÕìÌõ «ó ¿¡Ç¢ø

5.1.261

1528 ¸¡Äõ ¾ÅÚ ¾£÷óÐ ±íÌõ ¸Ä¢ Å¡ý ¦À¡Æ¢ó¾ ÒÉø ¸ÄóÐ
»¡Äõ ±øÄ¡õ ÌÇ¢÷ àí¸¢ ¯½× ¦ÀÕ¸¢ ¿Äõ º¢ÈôÀ
ãÄ «ýÀ÷ þÕÅ÷¸Ùõ ¦Á¡Æ¢ Á¡¨Ä¸Ùõ ÀÄ º¡ò¾¢
¿£Ä ¸ñ¼÷ ¯¨È À¾¢¸û À¢È×õ Å½í¸ ¿¢¨É×üÈ¡÷

5.1.262

1529 Å¡öó¾ Á¢Æ¨Ä Á¡ Á½¢¨Â
Å½í¸¢ô À¢Ã¢Â¡ Å¢¨¼ ¦¸¡ñÎ
âó¾ñ ÒÉø Ýú šﺢÂò¨¾ô

70
§À¡üÈ¢ô ÒÉ¢¾÷ Å¡úÀ¾¢¸û
²öó¾ «ýÀ¢É¡ø þ¨Èﺢ
þ¨º Åñ ¾Á¢ú¸û Ò¨ÉóÐ §À¡öî
§º÷ó¾¡÷ ¦ºøÅò ¾¢ÕÁ¨È측Î
±ø¨Ä þøÄ¡î º£÷ò¾¢Â¢É¡÷
1530 ÁýÈø Å¢Ã× ÁÄ÷ô Òý¨É Á½õ Ýú §º¡¨Ä ¯ôÀÇò¾¢ý
ÓýÈ¢ø §¾¡Úõ º¢Ú Á¼Å¡÷ Óò¾õ ¦¸¡Æ¢ìÌõ Á¨Èì ¸¡ðÎì
ÌýÈ Å¢øĢ¡÷ Á¸¢úó¾ §¸¡Â¢ø ÒÌóÐ ÅÄõ ¦¸¡ñÎ
¦ºýÚ §º÷ó¾¡÷ ¦¾ý Ò¸Ä¢ì §¸¡×õ «ÃÍõ ¾¢Õ ÓýÒ
1531

À芵¾ì ¸Æ¢ì¸¡Éø À¡íÌ ¦¿ÕíÌõ «ô À¾¢Â¢ø
«ÃÅî º¨¼ «ó¾½É¡¨Ã «¸¢Ä Á¨È¸û «÷îº¨É ¦ºöÐ
¯ÃÅì ¸¾Åõ ¾¢Õì ¸¡ôÒî ¦ºö¾ «ó¿¡û Ó¾ø þó¿¡û
ŨÃÔõ «¨¼ò§¾ ¿¢ü¸¢ýÈ Á½¢ ¿£Ç š¢ø ŽíÌÅ¡÷

5.1.263

5.1.264

5.1.265

1532 ¦¾¡ø¨Ä §Å¾õ ¾¢Õì ¸¡ôÒî
¦ºö¾ š¢ø ¦¾¡¼÷ «¸üÈ
ÅøÄ «ýÀ÷ «¨½Â¡¨Á ÁÕíÌ
µ÷ š¢ø ÅÆ¢ ±ö¾¢
«øÄø ¾£÷ôÀ¡÷ ¾¨Á «ÕôÀ¡÷¸û
¦¾¡ØÅ¡÷ ¬õÀÊ ¸ñÎ
±ø¨Ä þøÄ¡ô ¦ÀÕõ Ҹơ÷
þ¾¨É «íÌì §¸ðÎ «È¢ó¾¡÷

5.1.266

1533 ¬íÌ «ô À⨺ «È¢óÐ «ÕÇ¢ ¬Æ¢ò §¾¡½¢ ÒÃòÐ «Ãº÷
µíÌ §Å¾õ «Õîº¨É ¦ºö ¯õÀ÷ À¢Ã¡¨É ¯û ÒìÌò
§¾õ¸¡ ¾¢Õ§Å¡õ §¿÷ þ¨Èïºò ¾¢ÕÓý ¸¾Åõ ¾¢Õ측ôÒ
¿£í¸ô À¡Îõ «ôÀ÷ ±É ¿£Îõ ¾¢Õ¿¡×ìÌ «Ãº÷

5.1.267

1534 ¯ñ½£÷¨Á¢ɡø À¢û¨Ç¡÷
¯¨Ã ¦ºöÐ «ÕÇ «¾É¡§Ä
Àñ½¢§ÉÕ ¦Á¡Æ¢Â¡û ±ýÚ
±ÎòÐô À¡¼ô ÀÂý ÐöôÀ¡ý
¦¾ñ½£÷ «½¢ó¾¡÷ ¾¢Õ측ôÒ
¿£ì¸ò ¾¡úì¸ò ¾¢Õì ¸¨¼ì¸¡ôÒ
±ñ½£÷ þÃì¸õ ´ýÚ þøÄ£÷
±ýÚ À¡Ê þ¨Èï;Öõ

5.1.268

1535 §Å¾ ÅÇò¾¢ý ¦Áöô ¦À¡ÕÇ¢ý «ÕÇ¡ø Å¢ÇíÌõ Á½¢ì ¸¾Åõ
¸¡¾ø «ýÀ÷ ÓýÒ ¾¢Õì ¸¡ôÒ ¿£í¸ì ¸¨Ä ¦Á¡Æ¢ìÌ
¿¡¾÷ »¡É ÓÉ¢ÅÕ¼ý ¦¾¡ØРŢØó¾¡÷ »¡ÄòÐû
µ¾ ´Ä¢Â¢ý Á¢ìÌ ±Øó¾ ÐõÀ÷ ¬÷ôÒõ Á¨È ´Ä¢Ôõ

5.1.269

1536 «ýÀ÷ ®ð¼õ ¸Ç¢ º¢ÈôÀ ¬ñ¼ «ÃÍõ º¢Åì ¸ýÚõ
þýÀ ¦ÅûÇòÐ þ¨¼ ãú¸¢ ±ØóÐ ¯û ÒÌóÐ ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý
ÓýÒ À½¢óÐ §À¡üÈ¢ þ¨ºòÐô ÀÃÅ¢ ¦Á¡Æ¢ Á¡¨Ä¸û À¡Ê
±ýÒ ¸¨Ã ¯û ¯Õ¸¢ þ¨Èﺢ «Ã¢¾¢ø ÒÈòÐ «¨½ó¾¡÷

5.1.270

71
1537

ÒÈõÒ ¿¢ýÚ Å¡¸£º÷ ÒÉ¢¾÷
«ÕÇ¡ø þì ¸¾Åõ
¾¢ÈóÐõ «¨¼òÐõ ¦ºøÖõ
¦¿È¢ ¾¢Õó¾ Á¨Ä¡û ¾¢ÕӨĢø
¸Èó¾ »¡Éõ ̨Æò¾ «ÓÐ
¦ºö¾ Ò¸Ä¢ì ¸×½¢Â¨Ã
¿¢¨Èó¾ ¸¾Åõ «¨¼ìÌõ
Ũ¸ ¿£Õõ À¡Ê «ÕÙõ ±É

1538 ºñ¨À ¬Ùõ ¾Á¢ú Ţø÷ ¾¡Óõ ¾¢Õ ¿¡×ì¸Ãº÷
ÀñÀ¢ý ¦Á¡Æ¢ó¾ ¯¨Ã ¦¸¡ñÎ À¾¢¸õ À¡Îõ «ùÅÇÅ¢ø
¸ñ ¦À¡üÀ¨Áó¾ Ѿø ¸¡Ç¸ñ¼÷ «ÕÇ¡ø ¸Êм§É
¾¢ñ ¦À¡ý ¸¾Åõ ¾¢Õì ¸¡ôÒî ¦ºöÐ ±Îò¾ ¾¢Õô À¡ðÊø
1539

1540

1541

5.1.271

5.1.272

«Ð ¸ñÎ ¯¨¼Â À¢û¨Ç¡÷
¾¡Óõ ¬ñ¼ «ÃÍõ Á¸¢úóÐ
þÐ ¿õ ¦ÀÕÁ¡ý «Õû ¦ºöÂô
¦Àü§È¡õ ±ýÚ «íÌ þ¨Èﺢ À¢ý
À¾¢¸õ ¿¢ÃõÀô À¢û¨Ç¡÷
À¡Êò ¦¾¡ØÐ À½¢× ¯üÈ¡÷
±¾¢÷ ¦À¡ý ¾¢Õš¢Ģý ÅÆì¸õ
±ýÚõ ¿¢¸ú ±ö¾¢ÂÐ ¬ø

5.1.273

«íÌ ¿¢¸úó¾ «î ¦ºÂø ¸ñÎ «Ê¡÷ ±øÄ¡õ «¾¢ºÂ¢òÐô
¦À¡íÌ ÒǸõ ±ö¾¢¼ ¦Áö ¦À¡Æ¢Ôõ ¸ñ½£÷ ÀÃóÐ þÆ¢Â
±íÌõ ¿¢¸÷ ´ýÚ þøÄ¡¾ þÕÅ÷ À¡¾õ þ¨Èﺢɡ÷
¿í¸û ҸĢô ¦ÀÕõ ¾¨¸Ôõ «ÃÍõ Á¼ò¾¢ø ¿ñ½¢Â À¢ý

5.1.274

«Ã¢¾¢ø ¾¢Èì¸ò ¾¡õ À¡¼ «¨¼ì¸ «Å÷ À¡Ê ±Ç¢¨Á
¸Õ¾¢ ¿õÀ÷ ¾¢Õ×ûÇõ «È¢Â¡Ð «Â÷ó§¾ý ±Éì ¸ÅýÚ
¦ÀâÐõ «ïº¢ò ¾¢ÕÁ¼ò¾¢ø ´ÕÀ¡ø «¨½óÐ §Àú ¸½¢òÐ
ÁÕ×õ ¯½÷Å¢ø Тø ¦¸¡ñ¼¡÷ Å¡ö¨Á ¾¢ÈõÀ¡ Å¡¸£º÷

5.1.275

1542 ÁýÛõ ¦ºøÅ Á¨È측ðÎ Á½¢Â¢ý À¡¾õ ÁÉò¾¢ý ¸ñ
¯ýÉ¢ò ТÖõ ¦À¡Ø¾¢ý ¸ñ ¯¨Á µ÷ À¡¸õ ¯¨¼ÂÅ÷ ¾¡õ
¦À¡ýÉ¢ý §ÁÉ¢ ¦Åñ ¿£Ú Ò¨Éó¾ §¸¡Äô ¦À¡Ä¢Å¢¦É¡Îõ
ÐýÉ¢ «Å÷ìÌ Å¡ö ãâø þÕô§À¡õ ¦¾¡¼Ã Å¡ ±ýÈ¡÷

5.1.276

1543 §À¡¾õ ¿¢¸Æ Å¡ ±ýÚ §À¡É¡÷ ±ý ¦¸¡ø ±Éô À¡Ê
®Ð ±õ¦ÀÕÁ¡ý «ÕÇ¡¸¢ø ¡Ûõ §À¡§Åý ±ýÚ ±ØóÐ
§Å¾ ÅÉò¨¾ô Òȸ¢ðΠިÃóÐ §À¡¸ «Å÷ Óý§É
¬¾¢ ã÷ò¾¢ Óý ¸¡ðÎõ «ù §Å¼ò¾¡ø ±ØóÐ «ÕÇ

5.1.277

1544

º£Ã¡÷ À¾¢Â¢ý ¿¢ýÚ ±ØóÐ
¦ºøÖõ ¾¢Õ¿¡×ìÌ «Ãº÷
¬Ã¡ «ýÀ¢ø ¬ÃÓ¾õ ¯ñ½
±ö¾¡ Å¡§È §À¡ø
¿£Ã¡÷ º¨¼Â¡÷ ±ØóÐ «ÕÇ
¦¿ÊÐ À¢ýÒ ¦ºøÖõ «Å÷

72

1545

1546

1547

§ÀáǨà Óý ¦¾¡¼÷óÐ
«¨½Âô ¦ÀÚÅ¡÷ ±ö¾ô ¦ÀüÚ þÄáø

5.1.278

«ýÉ Åñ½õ ±ØóÐ «ÕÇ¢
«½¢ò§¾ ¸¡ðº¢ ¦¸¡ÎôÀ¡÷ §À¡ø
¦À¡ýÉ¢ý §¸¡Â¢ø ´ýÚ ±¾¢§Ã
¸¡ðÊ «¾Ûû ÒìÌ «ÕÇò
ÐýÛõ ¦¾¡ñ¼÷ «õ ÁÕíÌ
Å¢¨ÃóÐ ¦¾¡¼Ãô §À¡ó¾ ÀÊ
ÁýÛõ ҸĢ ÅûÇÄ¡÷ ¾¡Óõ
§¸ðÎ ÅóÐ «¨½ó¾¡÷

5.1.279

«¨ÆòÐì ¦¸¡Î §À¡óÐ «½¢Â¡÷
§À¡ø ¸¡ðÊ Á¨Èó¾¡÷ ±É «Â÷óÐ
À¢¨ÆòÐî ¦ºùÅ¢ «È¢Â¡§¾
¾¢ÈôÀ¢ò §¾Û째 «øÄ¡ø
¯¨Æò¾¡õ ´Ç¢ò¾¡ø ¸¾Åõ
¦¾¡ñÎ ¯¨Èì¸ô À¡Ê «¨¼ôÀ¢ò¾
¾¨Æò¾ ¦Á¡Æ¢Â¡÷ ¯ôÀ¡Ä¡÷
¾¡õ þíÌ ±ôÀ¡ø Á¨ÈÅÐ ±É

5.1.280

Á¡¼ ¿£Î ¾¢ÕôҸĢ ÁýÉ÷ «Å÷ìÌ Á¡ø «ÂÛõ
§¿Ê þýÉí ¸¡½¡¾¡÷ §¿§Ã ¸¡ðº¢ ¦¸¡ÎòÐ «ÕÇ
¬¼ø ¸ñÎ À½¢óÐ ²ò¾¢ «ÃÍõ ¸¡½ì ¸¡ðξÖõ
À¡¼ «Ê¡÷ ±ýÚ ±ÎòÐô ÀÃÁ÷ ¾õ¨Áô À¡ÊÉ¡÷

5.1.281

1548 À¡Îõ ¾Á¢ú Á¡¨Ä¸û ¦¸¡ñÎ
ÀÃÁ÷ ¾¡Óõ ±ØóÐ «ÕÇ
¿£Îõ ¾¢ÕÅ¡öã÷ «¨¼óÐ
¿¢Ä×õ §¸¡Â¢ø ÅÄõ ¦ºöÐ
ÝÎõ À¢¨È¡÷ ¦ÀÕõ ¦¾¡ñ¼÷
¦¾¡ØÐ §À¡üÈ¢ò о¢ ¦ºöÐ
¿¡Îõ ¸¡¾ø ÅÇ÷óÐ µí¸
¿ÂóÐ «ó ¿¸Ã¢ø ¯¼ý ¯¨Èó¾¡÷

5.1.282

1549 ¬ñ¼ «ÃÍõ À¢û¨Ç¡÷ ¯¼§É «í¸ñ þɢР«Á÷óÐ
âñ¼ ¸¡¾ø ¦À¡í¸¢ ±Æ Å¡ö ã÷ «Ê¸û §À¡üÈ¢
ãñ¼ «ýÀ¢ý ¦Á¡Æ¢Á¡¨Ä º¡ò¾¢ »¡É ÓÉ¢Å÷ ´Î
Á£ñÎ ÅóÐ ¾¢ÕÁ¨Èì ¸¡Î ±ö¾¢ Å¢ÁÄ÷ ¾¡û À½¢ó¾¡÷

5.1.283

1550 ¬¾¢ Ó¾øÅ÷ ¾¨Áô À½¢óÐ «íÌ ¬É À½¢ ¦ºöÐ «ÁÕõ ¿¡û
º£¾ Á¾¢ ¦Åñ ̨¼ ÅÇÅ÷ Á¸Ç¡÷ ¦¾ýÉý §¾Å¢Â¡õ
§¸¡¾¢ø ̽òÐô À¡ñÊ Á¡ §¾Å¢Â¡÷ Óý ÌÄ¨È¡÷
§À¡¾ Å¢ð¼¡÷ º¢Ä÷ Åó¾¡÷ ҸĢ §Åó¾÷ ¾¨Áì ¸¡½

5.1.284

1551 ÅóÐ º¢ÅÉ¡÷ ¾¢ÕÁ¨Èì ¸¡Î
±ö¾¢ ÁýÛ §ÅÏÒâ
«ó¾½¡Ç÷ ¾ÁìÌ «È¢Å¢òÐ
«Å÷ À¡ø ±ö¾¢ «Ê Ží¸
º¢ó¨¾ Á¸¢úóÐ ¾£Ð þý¨Á

73

1552

1553

1554

1555

1556

ÅÉÅò ¾£íÌõ ¯ÇÅ¡§Á¡
þó¾ ¯Ä¸õ ¯Â Åó¾£÷
þÕ ¾¡û ¿¢¨ÉÅ¡÷ìÌ ±ýÚ ¯¨ÃôÀ¡÷

5.1.285

¨ºÅ ¦¿È¢ ¨Å¾¢¸õ ¿¢ü¸î
ºÆìÌ ¦¿È¢¨Âò ¾Åõ ±ýÛõ
¦À¡ö Åø «Á½÷ ¦ºÂø ¾ý¨Éô
¦À¡Úì¸ ¸¢ø§Ä¡õ ±Éì §¸ð§¼
«ù Åý ¦¾¡Æ¢§Ä¡÷ ¦ºÂø Á¡üÈ¢
¬¾¢¨ºÅ ¦¿È¢ Å¢Çí¸ò
¦¾öÅ ¿£Ú ¿¢¨ÉóÐ ±Øó¾¡÷ º£÷
¦¸¡û ºñ¨Àò ¾¢Õ Á¨È§Â¡÷

5.1.286

¬Â ¦À¡ØÐ ¾¢Õ ¿¡×ì¸ÃÍ Ò¸Ä¢ ¬ñ ¾¨¸ìÌì
¸¡Â Á¡Í ¦ÀÕ츢 ¯Æø ¸Ä¾¢ «Á½÷ ¸ÎÅ¢¨É ¦ºö
Á¡¨Â º¡Äõ Á¢¸ ÅøÄ¡÷ «Å÷ ÁüÚ ±ý¨É Óý ¦ºö¾
¾£Â ¦¾¡Æ¢Öõ ÀÄ ¦¸ð§¼ý ¦º¡øÄ þ¨º§Âý ¡ý ±ýÈ¡÷

5.1.287

±ýÚ ÜÈ ±ø¨Ä þÄ¡ ¿£Ú §À¡üÚõ þÕŨÃÔõ
¦ºýÚ ¸¡Ïõ ¸ÕòÐ ¯¨¼§Âý «íÌò ¾£íÌ Òâ «Á½÷
¿¢ýÈ ¿¢¨Ä¨Á «Æ¢Å¢òÐî ¨ºÅ ¦¿È¢ À¡Ã¢òÐ «ýÈ¢
´ýÚõ ¦ºö§Âý ¬¨½ ¯ÁÐ ±ýÈ¡÷ ¯¨¼Â À¢û¨Ç¡÷

5.1.288

§À¡Á¡ н¢óÐ ¿£÷ «íÌô §À¡¸ô §À¡¾¡ «ù «Á½÷
¾£ Á¡¨Â¢¨É ¡§É §À¡öî º¢¨¾òÐ ÅÕ¸¢ý§Èý ±ýÉ
¬Á¡Ú ±øÄ¡õ ¯¨ÃòÐ «Å¨Ã ÁÚì¸ Á¡ð¼Ð «ÃÍ þÕôÀò
¾¡õ ¬¾ÃÅ¡ø ¾Á¢ú ¿¡ðÊø §À¡É¡÷ »¡Éò ¾¨ÄÅÉ¡÷

5.1.289

§ÅÏ ÒÃ째¡ý ±ØóÐ «ÕÇ Å¢¨¼¦¸¡ñÎ þÕó¾ Å¡¸£º÷
âÏõ «ýÀ¡ø Á¨È측ðÊø ÒÉ¢¾÷ ¾õ¨Áô §À¡üÈ¢ þ¨ºòÐô
§À½¢ þÕóÐ «íÌ ¯¨ÈÔõ ¿¡û ¦ÀÂ÷Å¡÷ ţƢÁ¢Æ¨Ä «Á÷
¾¡ÏÅ¢ý ¾ý ¦ºö ¸Æø Á£ñÎõ º¡Ã ¿¢¨É츢ýÈ¡÷

5.1.290

1557 §º¡¨Ä Á¨Èì ¸¡ðÎ «Á÷óÐ
«ÕÙõ §º¡¾¢ «Õû ¦ÀüÚ «¸ýÚ §À¡ö
§Å¨Ä Å¢¼õ ¯ñ¼Å÷ ţƢ Á¢Æ¨Ä
Á£ñÎõ ¦ºøÅý ±É
»¡Äõ ¿¢¸úó¾ ¿¡¨¸ì ¸¡§Ã¡½õ
À¢È×õ ¾¡õ À½¢óÐ
º¡Ö ¦Á¡Æ¢ Åñ ¾Á¢úô À¡Êò
¾¨ÄÅ÷ Á¢Æ¨Ä ÅóÐ «¨¼ó¾¡÷
1558

1559

ţƢ Á¢Æ¨Ä ¾É¢ô À½¢óÐ §Å¾ Ó¾øÅ÷ ¾¡õ þÕôÀ
¬Æ¢ ÅÄõ ²ó¾¢Â «Ã¢Â¡ø ¬¸¡ºò¾¢ý ¿¢ýÚ þÆ¢ó¾
Å¡Æ¢ ÁÄ÷ó¾ §¸¡Â¢ø¾É¢ø ÁýÛõ ¦À¡Õ¨Ç §À¡üÈ¢¨ºòÐò
¾¡Øõ ¿¡Ç¢ø À¢ÈÀ¾¢Ôõ À½¢Ôõ ¸¡¾ø ¾¨Ä ¿¢üÀ¡÷
âÅ¢ø ¦À¡Ä¢Ôõ ÒÉø ¦À¡ýÉ¢ì
¸¨Ã §À¡öô À½¢Å¡÷ ¦À¡üÒ «¨Áó¾
¬×ìÌ «ÕÙõ ¬ÅÎ ¾ñ

5.1.291

5.1.292

74
ШÈ¡÷ À¡¾õ «¨½óÐ þ¨Èﺢ
¿¡×ì ¸Ãº÷ »¡Éô §À¡É
¸÷ìÌî ¦ºõ ¦À¡ý ¬Â¢ÃÓõ
À¡×ìÌ «Ç¢ò¾ ¾¢Èõ §À¡üÈ¢ô
§À¡óÐ À¢È×õ À½¢¸¢ýÈ¡÷

5.1.293

1560 ¦ºö º¨¼Â¡÷ À¨Æ¡¨È ±ö¾
«¾É¢ø ¦ºø ¦À¡Ø¾¢ø
¨ÁÂø «Á½÷ Á¨Èò¾ ż¾Ç¢Â¢ý
ÁýÛõ º¢ÅÉ¡¨Ãì
¨¸¸û ÜôÀ¢ò ¦¾¡ØÐ «ÕÇì
¸ñ¼Å¡üÈ¡ø «Á½÷¸û ¾õ
¦À¡ö ¦¸¡û Å¢Á¡Éõ ±Éì §¸ðÎô
¦À¡È¡¾ ¯ûÇõ Á¢¸ô ÒØí¸¢

5.1.294

1561 «ó¾ Å¢Á¡Éõ ¾ÉìÌ «Õ¸¡
¬íÌ µ÷ þ¼ò¾¢ý À¡íÌ ±ö¾¢ì
¸ó¾õ ÁÄÕõ ¸Êì ¦¸¡ý¨È
ÓÊ¡÷ ¦ºö ¸Æø ¯ýÉ¢
Áó¾ «Á½÷ ÅﺨÉ¡ø
Á¨Èò¾ Åïºõ ´Æ¢ò¾ÕÇ¢ô
Àó¾õ ¦¸¡ñ¼ Ìñ¼÷ ¾¢Èõ
À¡üÚõ ±ýÚ À½¢óÐ þÕó¾¡÷

5.1.295

1562

Åñ½õ ¸ñÎ ¿¡ý ¯õ¨Á
Å½í¸¢ «ýÈ¢ô §À¡§¸ý ±ýÚ
±ñ½ ÓÊìÌõ Å¡¸£º÷
þÕó¾¡÷ «ÓÐ ¦ºö¡§¾
«ñ½Ä¡Õõ «Ð ¯½÷óÐ
«íÌ «ÃÍ ¾õ¨Áô À½¢Å¾üÌò
¾¢ñ½Á¡¸ ÁýÉÛìÌì
¸ÉÅ¢ø «ÕÇ¢î ¦ºö¸¢ýÈ¡÷

1563 «È¢Å¢ø «Á½÷ ¿¨Á Á¨ÈôÀ
þÕ󧾡õ ±ýÚ «íÌ «¨¼Â¡Çì
ÌÈ¢¸û «È¢Âî ¦ºöÐ «ÕÇ¢
¿õ¨Á «ÃÍ ÌõÀ¢ÎÅ¡ý
¦¿È¢Â¢ø «Á½÷ ¾¨Á «Æ¢òÐ
¿£ì¸¢ô §À¡ìÌ ±ýÚ «Õû ÒâÂ
¦ºÈ¢Å¢ø «È¢×üÚ ±ØóÐ «ÅÛõ
¦ºí¨¸ ¾¨Ä§Áø ÌÅ¢òÐ þ¨Èﺢ
1564

¸ñ¼ Å¢ÂôÒ Áó¾¢Ã¢¸ðÌ þÂõÀ¢ì Ü¼ì ¸ÊÐ ±ö¾¢
«ñ¼÷ ¦ÀÕÁ¡ý «Õû ¦ºö¾ «¨¼Â¡Çò¾¢ý ÅÆ¢ ¸ñÎ
Ìñ¼÷ ¦ºö¾ Åﺨ½¨Âì ÌÈ¢òÐ §Åó¾ý ÌÄ× ¦ÀÕõ
¦¾¡ñ¼÷ ¾õ¨Á «Ê Å½í¸¢ò ¦¾¡ì¸ «Á½÷ à÷ «Úò¾¡ý

1565 ¬¨É þÉò¾¢ø Ш¸ôÒñ¼ «Áñ ¬Â¢ÃÓõ Á¡öó¾ü À¢ý
§Áý¨Á «Ãºý ®º÷ìÌ Å¢Á¡Éõ ¬ì¸¢ Å¢Ç츢ÂÀ¢ý

5.1.296

5.1.297

5.1.298

75
¬É ÅÆ¢ À¡ðÎ «÷ÉìÌ ¿¢Àó¾õ ±øÄ¡õ «¨ÁòÐ þ¨Èïº
»¡É «ÃÍõ ÒìÌ þ¨Èﺢ ¿¡¾÷ ÓýÒ §À¡üÚÅ¡÷

5.1.299

1566 ¾¨Ä¢ý Á¢¨Ãô ÀÈ¢òÐ ¯ñßõ
º¡¾¢ «Á½÷ Á¨Èò¾¡Öõ
¿¢¨Ä þÄ¡¾¡÷ ¿¢¨Ä¨Á¢ɡø
Á¨Èì¸ ´ñϧÁ¡ ±ýÛõ
Å¢¨Ä þø Å¡ö¨ÁìÌÚõ ¦¾¡¨¸¸û
Å¢ÇõÀ¢ô ÒÈõ §À¡óÐ «íÌ «Á÷ó§¾
þ¨Ä ¦¸¡û ÝÄô À¨¼Â¡÷ §º÷
þ¼í¸û À¢È×õ ¦¾¡Æ «¨½Å¡÷

5.1.300

1571 ¦À¡íÌ ÒÉÄ¡÷ ¦À¡ýɢ¢ø
þÃñÎ ¸¨ÃÔõ ¦À¡ÕÅ¢¨¼Â¡÷
¾íÌõ þ¼í¸û ÒìÌ þ¨Èﺢò
¾Á¢ú Á¡¨Ä¸Ùõ º¡ò¾¢ô §À¡ö
±íÌõ ¿¢¨Èó¾ Ò¸ú ¬Ç÷ ®È¢ø
¦¾¡ñ¼÷ ±¾¢÷ ¦¸¡ûÇî
¦ºí¸ñ Å¢¨¼Â¡÷ ¾¢ÕÅ¡¨Éì
¸¡Å¢ý ÁÕíÌ ¦ºýÚ «¨½ó¾¡÷

5.1.301

1572 º¢Äó¾¢ìÌ «ÕÙõ ¸Æø Å½í¸¢î
¦ºï¦º¡ø Á¡¨Ä ÀÄ À¡Ê
þÄíÌ º¨¼Â¡÷ ±ÚõÀ¢ä÷
Á¨ÄÔõ þ¨Èﺢ À¡ÊÂÀ¢ý
§º¡¾¢ò ¾¢ÕáôÀûÇ¢ Á¨ÄÔõ
¸üÌÊÔõ
¿Äõ ¦¸¡û ¦ºøÅò ¾¢ÕôÀáöò
ШÈÔõ ¦¾¡ØÅ¡ý ¿ñ½¢É¡÷

5.1.302

1573

1574

1575

ÁüÈô À¾¢¸û Ó¾Ä¡É ÁÕíÌ ¯ûÇÉ×õ ¨¸ ¦¾¡ØÐ
¦À¡ý ÒüÚ «¨Áó¾ ¾¢ÕôÀ½¢¸û ¦ºöÐ À¾¢¸õ ¦¸¡Î §À¡üÈ¢
¯üÈ «ÕÇ¡ø ¸¡Å¢Ã¢¨Â ²È¢ ´ýÉ¡÷ ÒÃõ ±Ã¢Âî
¦ºüÈ º¢¨Ä¡÷ ¾¢Õô¨ÀﻣĢ¢¨Éî ¦ºýÚ §º÷¸¢ýÈ¡÷

5.1.303

ÅÆ¢ §À¡õ ¦À¡ØÐ Á¢¸ þ¨ÇòÐ
ÅÕò¾õ ¯È ¿£÷ §Å𨸦¡Îõ
«Æ¢Å¡õ Àº¢ ÅóÐ «¨½ó¾¢¼×õ
«¾üÌî º¢ò¾õ «¨Ä¡§¾
¦Á¡Æ¢ §Åó¾Õõ Óý ±ØóÐ
«ÕÇ ÓÕÌ ¬÷ §º¡¨Äô ¨ÀﻣĢ
ŢƢ ²ó¾¢Â ¦¿üȢ¢ɡ÷ ¾õ
¦¾¡ñ¼÷ ÅÕò¾õ Á£ðÀ¡Ã¡ö

5.1.304

¸¡×õ ÌÇÓõ Óý º¨ÁòÐì
¸¡ðÊ ÅÆ¢ §À¡õ ¸Õò¾¢É¡ø
§Á×õ ¾¢Õ¿£üÚ «ó¾½Ã¡ö
Å¢ÕõÒõ ¦À¡¾¢ §º¡Úõ ¦¸¡ñÎ
¿¡Å¢ý ¾É¢ ÁýÉÅ÷ìÌ ±¾¢§Ã
¿ñ½¢ þÕó¾¡÷ Å¢ñ½¢ý §Áø

76

1576

¾¡×õ ÒûÙõ Áñ ¸¢Æ¢ìÌõ ¾É¢
²ÉÓõ ¸¡ñÒ «Ã¢ÂÅ÷ ¾¡õ

5.1.305

«í¸ñ þÕó¾ Á¨ÈÂÅ÷ À¡ø
¬ñ¼ «ÃÍõ ±ØóÐ «ÕÇ
¦Åí¸ñ Å¢¨¼ §Å¾¢Â÷ §¿¡ì¸¢
Á¢¸×õ ÅÆ¢ ÅóÐ þ¨ÇòÐ þÕó¾£÷
þíÌ ±ý À¡§Ä ¦À¡¾¢ §º¡Ú
¯ñÎ þ¾¨É ¯ñÎ ¾ñ½£÷ þô
¦À¡íÌ ÌÇò¾¢ø ÌÊòÐ þ¨ÇôÒô
§À¡ì¸¢ô §À¡Å£÷ ±Éô Ò¸ýÈ¡÷

5.1.306

1577 ¿ñÏõ ¾¢Õ¿¡×ìÌ «Ãº÷ ¿õÀ÷
«Õû ±ýÚ «È¢ó¾¡÷ §À¡ø
¯ñÏõ ±ýÚ ¾¢ÕÁ¨È§Â¡÷
¯¨ÃòÐô ¦À¡¾¢ §º¡Ú «Ç¢ò¾Ö§Á
±ñ½ ¿¢¨É¡Р±¾¢÷ Å¡í¸¢
þÉ¢¾¡õ «ÓÐ ¦ºöÐ þÉ¢Â
¾ñ½£÷ «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕÇ¢ò
àö¨Á ¦ºöÐ ¾Ç÷× ´Æ¢ó¾¡÷
1578

±öôÒ ¿£í¸¢ ¿¢ýÈŨà §¿¡ì¸¢
þÕó¾ Á¨ÈÂÅÉ¡÷
«ôÀ¡ø ±íÌ ¿£÷ §À¡ÅÐ ±ýÈ¡÷
«ÃÍõ «Å÷ìÌ ±¾¢§Ã
¦ºôÒÅ¡÷ ¡ý ¾¢Õô¨Àï
»£Ä¢ìÌô §À¡Å ±ýÚ ¯¨ÃôÀ
´ôÒ þÄ¡Õõ ¡ý «íÌô
§À¡¸¢ý§Èý ±ýÚ ¯¼ý §À¡ó¾¡÷

1579 ܼ ÅóÐ Á¨ÈÂÅÉ¡÷ ¾¢Õô¨ÀﻣĢ ÌÚ¸¢Â¢¼
§Å¼õ «Å÷ Óý Á¨Èò¾Ö§Á ¦Áöõ¨Áò ¾ÅòÐ §ÁÄÅ÷ ¾¡õ
¬¼ø Òâó¾¡÷ «Ê§Â¨Éô ¦À¡ÕÇ¡ö «Ç¢ò¾ ¸Õ¨½ ±Éô
À¡¼ø ÒâóРŢØóÐ ±ØóÐ ¸ñ½£÷ Á¡Ã¢À¢ø Å¢ò¾¡÷
1580

1581

5.1.307

5.1.308

5.1.309

¨Àï »£Ä¢Â¢É¢ø «Á÷óÐ «ÕÙõ ÀÃÁ÷ §¸¡Â¢ø ¦ºýÚ ±ö¾¢
¨Áï »£ÄòÐ Á½¢ ¸ñ¼÷ ¾õ¨Á Å½í¸¢ Á¸¢ú º¢ÈóÐ
¦Áöï »£Ä¢÷ ¨Á¢ɢø «ýÒÕ¸ Å¢ÕõÒõ ¾Á¢ú Á¡¨Ä¸û À¡Êì
¨¸ï»£Ê ¾õ ¾¢Õò¦¾¡ñÎ ¦ºöÐ ¸¡¾Ö¼ý þÕó¾¡÷

5.1.310

¿¡¾÷ ÁÕ×õ ¾¢ÕÁ¨Ä¸û ¿¡Îõ À¾¢¸û ÀÄ Á¢¸×õ
¸¡¾ø ÜÃî ¦ºýÚ þ¨Èïº¢ì ¸Äó¾ þ¨º Åñ ¾Á¢ú À¡Ê
Á¡§¾¡÷ À¡¸÷ «ÕÇ¡§Ä żÀ¡ø §¿¡ì¸¢ Å¡¸£º÷
¬¾¢ §¾Å÷ «Á÷ó¾ ¾¢Õ «ñ½¡Á¨Ä¨Â ¿ñ½¢É¡÷

5.1.311

1582 ¦ºí¸ñ Å¢¨¼Â¡÷ ¾¢Õ «ñ½¡ Á¨Ä¨Âò ¦¾¡ØÐ ÅÄõ ¦¸¡ñÎ
Ðí¸ Å¨Ã¢ý Á¢¨º ²È¢ ¦¾¡ñ¼÷ ¦¾¡ØõÒìÌ ±¾¢÷ ¿¢üÌõ
«í¸ñ «Ã¨ºò ¦¾¡ØÐ ±ØóÐ ¾¢¨ÇòÐò ¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷
¾íÌ À¢Èô§À Å£ðÊÛìÌ §ÁÄ¡õ ¦ÀÕ¨Á º¡¾¢ò¾¡÷
5.1.312

77
1583 «ñ½¡Á¨Ä Á¨Ä §Áø «½¢Á¨Ä¨Â ¬Ã¡ «ýÀ¢ý «ÊÂÅ÷ ¾õ
¸ñ½¡÷ «Ó¨¾ Å¢ñ§½¡¨Ãì ¸¡ì¸ì ¸¼Ä¢ø ÅóÐ ±Øó¾
¯ñ½¡ ¿ïºõ ¯ñ¼¡¨Éì ÌõÀ¢ðÎ ¯ÕÌõ º¢ó¨¾ ¯¼ý
Àñ½¡÷ À¾¢¸ò ¾Á¢ú À¡Êô À½¢óÐ ÀÃÅ¢ô À½¢ ¦ºö¾¡÷
1584

À½¢Â¡÷ §Å½¢î º¢Å ¦ÀÕÁ¡ý À¡¾õ §À¡üÈ¢ô À½¢ ¦ºÔõ ¿¡û
Á½¢Â¡÷ ¸ñ¼òÐ ±õ ¦ÀÕÁ¡ý Áñ §Áø Á¸¢Øõ þ¼õ ±íÌõ
¾½¢Â¡ì ¸¡¾Ö¼ý ¦ºýÚ Å½í¸¢ò ¾ì¸ À½¢ ¦ºöÅ¡÷
«½¢Â¡÷ ¦¾¡ñ¨¼ò ¾¢Õ¿¡ðÊø «ÕÇ¡ø «¨½Å¡÷ ¬Â¢É¡÷

1585 ¸¡¾ø ¦ºöÔõ ¸Õò¾¢ý ¯¼ý ¸¡Îõ Á¨ÄÔõ ¸¡ý ¬Úõ
ݾÁÄ¢ ¾ñ À¨½ô À¾¢¸ý ÀÄ×õ ¸¼óÐ ¦º¡øÄ¢ìÌ
¿¡¾÷ §À¡óÐ ¦ÀÕõ ¦¾¡ñ¨¼ ¿ýÉ¡Î ±ö¾¢ Óý ¬¸î
º£¾ ÁÄ÷ ¦Áý §º¡¨Ä Ýú ¾¢Õ ´òàâø ¦ºýÚ «¨¼ó¾¡÷

5.1.313

5.1.314

5.1.315

1586 ¦ºì¸÷ º¨¼Â¡÷ ¾¢Õ ´òÐòà÷ §¾Å÷ À¢Ã¡É¡÷ ¾õ §¸¡Â¢ø
ÒìÌ ÅÄõ ¦¸¡ñÎ ±¾¢÷ þ¨Èﺢô §À¡üÈ¢ì ¸ñ¸û ÒÉø ¦À¡Æ¢Â
Óì ¸ñ À¢Ã¡¨É Å¢ÕõÒõ ¦Á¡Æ¢ò ¾¢Õò ¾¡ñ¼¸í¸û Ӿġ¸ò
¾ì¸ ¦Á¡Æ¢ Á¡¨Ä¸û º¡ò¾¢î º¡÷óÐ À½¢ ¦ºöÐ ´ØÌÅ¡÷
5.1.316
1587 ¦ºö ³Â÷ ¾¢Õ ´òà÷ ²ò¾¢ô §À¡óÐ ¦ºØõ ÒÅÉõ
¯ö ¿ïÍ ¯ñÎ «ÕÙõ «Å÷ ¯¨ÈÔõ À¾¢¸û ÀÄ Å½í¸¢ò
¨¾Âø ¾ØÅì ̨Æó¾ À¢Ã¡ý ¾íÌõ ¦¾öÅô À¾¢ ±ýÚ
¨ÅÂõ ÓØÐõ ¦¾¡ØÐ ²òÐõ Á¾¢ø Ýú ¸¡ïº¢ ÁÕíÌ «¨½ó¾¡÷ 5.1.317
1588 »¡Äõ ¯öÂò ¾¢Õž¢¨¸ ¿õÀ÷ ¾õ §À÷ «ÕǢɡø
Ý¨Ä ÁÎòÐ Óý ¬ñ¼ ¦¾¡ñ¼÷ ÅÃô¦Àü§È¡õ ±ýÚ
¸¡¨Ä ÁÄÕõ ¸ÁÄõ §À¡ø ¸¡ïº¢ Å¡½÷ Ó¸õ ±øÄ¡õ
º¡Ä ÁÄ÷óÐ ¸Ç¢ º¢ÈôÀò ¾¨Æò¾ ÁÉí¸û ¾¡íÌÅ¡÷
1589

Á¡¼ Å£¾¢ ÁÕíÌ ±øÄ¡õ Á½¢ š¢ø¸Ç¢ø §¾¡Ã½í¸û
¿£Î ¸¾Ä¢Ô¼ý ¸ÓÌ ¿¢¨ÈòÐ ¿¢¨È ¦À¡ü̼õ ¾£Àõ
§¾¡Î ÌÄ× ÁÄ÷ Á¡¨Ä Ýúó¾ Å¡ºô Àó¾÷¸Ùõ
¬Î ¦¸¡ÊÔõ ¯¼ý ±ÎòÐ «íÌ «½¢ó£û ¸¡ïº¢ «Äí¸Ã¢ò¾¡÷

5.1.318

5.1.319

1590

¦¾¡ñ¼÷ ®ñÊ ±¾¢÷¦¸¡ûÇ ±ØóÐ ¦º¡øÖìÌ «Ãº÷ À¡ø
¦¸¡ñ¼ §Å¼ô ¦À¡Ä¢Å¢¦É¡Îõ ÌÄ×õ Å£¾¢ À½¢ ¦ºöÔõ
«ñ¼÷ «È¢¾üÌ «Ã¢Â ¾¢Õ «ÄÌ Ó¾ø ¬õ «¨Å ²ó¾¢
þñ¨¼ Ò¨Éó¾ º¨¼ ÓÊ¡÷ìÌ «ýÀ÷ ¾õ¨Á ±¾¢÷ ¦¸¡ñ¼¡÷ 5.1.320

1591

±¾¢÷ ¦¸¡ñÎ þ¨ÈïÍõ º£÷ «Ê¡÷ ¾õ¨Á þ¨Èﺢ ±ØóÐ «ÕÇ¢
Á¾¢ø ¦¸¡ñÎ «½¢ó¾ ¸¡ïº¢ ¿¸÷ ÁÚÌ ¯û §À¡óÐ Å¡É¿¾¢
̾¢ ¦¸¡ñÎ þÆ¢ó¾ º¨¼ì ¸õÀ÷ ¦ºõ ¦À¡ý §¸¡Â¢ø ÌÚ¸¢É¡÷
«¾¢÷ ¦¸¡ñÎ «¨Ä §¿÷ Á½¢ Á¢¼üÈ¡÷ ¬ñ¼ ¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷
5.1.321

1592 ¾¢Õ š¢Ģ¨Éô À½¢óÐ ±ØóÐ ¦ºøÅò ¾¢Õ ÓýÈ¢¨Ä «¨½óÐ
¸ÕÅ¡÷ ¸îº¢ ²¸õÀ÷ ¸É¸ Á½¢ Á¡Ç¢¨¸ ÝúóÐ
ÅÕÅ¡÷ ¦ºõ ¦À¡ý Á¨Ä ÅøÄ¢ ¾ØÅì ̨Æó¾ Á½¢ §ÁÉ¢ô
¦ÀÕ Å¡úÅ¢¨É Óý ¸ñÎ þ¨Èﺢô §Àá «ýÒ ¦ÀÕ츢ɡ÷
5.1.322

78
1593

1594

1595

1596

Å¡÷óÐ ¦º¡Ã¢Ôõ ¸ñ «ÕÅ¢ Á¢÷ì ¸¡ø §¾¡Úõ ÅÕõ ÒǸõ
¬÷ó¾ §ÁÉ¢ô ÒÈõÒ «¨ÄôÀ «ýÒ ¸¨ÃóÐ Òû «¨ÄôÀî
§º÷ó¾ ¿ÂÉô ÀÂý ¦ÀüÚò ¾¢¨ÇôÀò ¾¢Õ§Å¸õÀ÷ ¾¨Á
§¿÷ó¾ ÁÉò¾¢ø ¯È ¨ÅòÐ ¿£Îõ À¾¢¸õ À¡ÎÅ¡÷

5.1.323

¸ÃÅ¡Îõ Åý ¦¿ïº÷ìÌ «Ã¢Â¡¨É ±ýÚ ±ÎòÐô
ÀÃÅ¡Â ¦º¡ø Á¡¨Äò ¾¢Õô À¾¢¸õ À¡Ê À¢ý
Ţâš÷ ¾õ ÒÃõ ±Ã¢ò¾ Å¢¨¼ÂÅÉ¡÷ ¦Åû ±Â¢üÈ¢ý
«Ã× ¬Ãõ Ò¨Éó¾Å÷ ¾õ ¾¢ÕÓýÈ¢ø ÒÈòÐ «¨½ó¾¡÷

5.1.324

¨¸Â¡÷ó¾ ¾¢Õò¦¾¡ñÎ ¸Æ¢Â Á¢Ìõ ¸¡¾§Ä¡Îõ
¦ºö¡ ¿¢ý§È ±øÄ¡î ¦ºó¾Á¢ú Á¡¨ÄÔõ À¡Ê
¨Á¡÷ó¾ Á¢¼üÈ÷ ¾¢Õ Á¡Éò¨¾ ÅÄõ ¦¸¡ñÎ
¦Áö¡÷Åõ ¯Èò ¦¾¡ØРŢÕôÀ¢§É¡Î §Á× ¿¡û

5.1.325

º£÷ ÅÇÕõ Á¾¢ø ¸îº¢ ¿¸÷ò ¾¢Õ §Áø ¾Ç¢ Ӿġõ
¿£÷ ÅÇÕõ º¨¼ÂÅ÷ ¾¡õ ¿¢ÄÅ¢ ¯¨È ¬ÄÂí¸û
¬÷Åõ ¯Èô À½¢óÐ ²ò¾¢ ¬öó¾ ¾Á¢úî ¦º¡ø ÁÄáø
º¡÷×Ú Á¡¨Ä¸û º¡ò¾¢ò ¾Ìõ ¦¾¡ñÎ ¦ºö¾¢Õó¾¡÷

5.1.326

1597 «ó¿¸Ã¢ø «ù Åñ½õ «Á÷óÐ ¯¨ÈÔõ ¿¡Ç¢ý ¸ñ
ÁýÛ ¾¢Õ Á¡ü §ÀÚ ÅóÐ «¨½óÐ ¾Á¢ú À¡Êî
¦ºýÉ¢ Á¢¨º Á¾¢ Ò¨ÉÅ¡÷ À¾¢ ÀÄ×õ ¦ºýÚ þ¨Èﺢò
Ðýɢɡ÷ ¸¡ïº¢Â¢¨Éò ¦¾¡¼÷ó¾ ¦ÀÕõ ¸¡¾Ä¢É¡ø
1598

1599

1600

1601

1602

5.1.327

²¸õÀý ¸¡ñ «Åý ±ý ±ñ½ò¾¡ý ±Éô §À¡üÈ¢ô
À¡¸õ ¦Àñ ¯ÕÅ¡¨Éô ¨Àí ¸ñ Å¢¨¼ ¯Â÷ò¾¡¨É
¿¡¸õ âñ ¯¸ó¾¡¨É ¿Äõ ¦ÀÕÌõ ¾¢Õ ¿£üÈ¢ý
¬¸ó§¾¡ö «½¢Â¡¨É «¨½óÐ À½¢óÐ þýÒüÈ¡÷

5.1.328

¾¢Õì¸îº¢ ²¸õÀõ À½¢óÐ ²ò¾¢ò ¾¢í¸Ç¡÷
¦¿Õì¸î ¦ºïº¨¼ìÌ «½¢ó¾¡÷ ¿£Î À¾¢ ¦¾¡Æ ¿¢¨ÉÅ¡÷
ÅÕì¨¸î ¦ºïꬂ ¦À¡Æ¢ §¾ý
ÅÂø Å¢¨ÇìÌõ ¿¡ðÎ þ¨¼ §À¡öô
ÀÕ쨸ò ¾¢ñ ¸Ç¢üÚ ¯Ã¢Â¡÷ ¸Øì ÌýÈ¢ý À¡íÌ «¨½ó¾¡÷

5.1.329

¿£Î ¾¢Õì ¸Øì ÌýÈ¢ø ¿¢Õò¾É¡÷ ¸Æø Å½í¸¢ô
À¡Î ¾Á¢úò ¦¾¡¨¼ Ò¨ÉóÐ À¡íÌ ÀÄ À¾¢¸Ç¢Öõ
ÝÎõ þÉõ À¢¨È ÓÊ¡÷ ¾¨Áò ¦¾¡ØÐ §À¡üÈ¢ô §À¡ö
Á¡Î ¦ÀÕõ ¸¼ø ¯Îò¾ Å¡ýÁ¢ä÷ ÁÕíÌ «¨½ó¾¡÷

5.1.330

¾¢ÕÅ¡ýÁ¢ä÷ ÁÕó¨¾î §º÷óÐ À½¢ó¾ «ýÀ¢¦É¡Îõ
¦ÀÕ Å¡ö¨Áò ¾Á¢úÀ¡Ê «õ ÁÕíÌ À¢ÈôÒ «ÚòÐò
¾ÕÅ¡÷ ¾õ §¸¡Â¢ø ÀÄ º¡÷óÐ þ¨Èﺢò ¾Á¢ú §Åó¾÷
ÁÕÅ¡Õõ ÁÄ÷î §º¡¨Ä Á¢ġôâ÷ ÅóÐ «¨¼ó¾¡÷

5.1.331

Ũà ÅÇ÷ Á¡ Á¢ø ±ýÉ Á¡¼Á¢¨º ÁﺡÎõ
¾¨Ã ÅÇ÷ º£÷ò ¾¢ÕÁ¢¨Äî ºí¸ÃÉ¡÷ ¾¡û Å½í¸¢
¯¨Ã ÅÇ÷ Á¡¨Ä¸û «½¢Å¢òÐ ¯ÆÅ¡Ãô À¨¼ ¬Ç¢
¾¢¨Ã ÅÇ÷ §Å¨Äì ¸¨Ã §À¡ö ¾¢Õ ´üÈ¢ä÷ §º÷ó¾¡÷

5.1.332

79

1603

1604

1605

´üÈ¢ä÷ ÅÇ ¿¸ÃòÐ ´Ç¢ Á½¢ Å£¾¢¸û Å¢Ç츢
¿ü¦¸¡Ê Á¡¨Ä¸û â¸õ ¿Úõ ¸¾Ä¢ ¿¢¨Ã ¿¡ðÊô
¦À¡ü̼í¸û àÀí¸û ¾£Àí¸û ¦À¡Ä¢Å¢òÐ
ÁüÈŨà ±¾¢÷ ¦¸¡ñÎ ¦¸¡Î Ò측÷ ÅÆ¢ò ¦¾¡ñ¼÷

5.1.333

¾¢Õ ¿¡×ì ¸ÃºÕõ «ò ¾¢Õ ´üÈ¢ä÷ «Á÷ó¾
¦ÀÕ ¿¡¸ò¾¢ý º¢¨Ä¡÷ §¸¡ÒÃò¨¾ þ¨Èﺢô ÒìÌ
´Õ »¡Éò ¦¾¡ñ¼÷ ¯¼ý ¯Õ¸¢ ÅÄõ ¦¸¡ñÎ «Ê¡÷
¸Õ ¿¡Áõ ¾Å¢÷ôÀ¡¨Ãì ¨¸ ¦¾¡ØÐ Óý Å£úó¾¡÷

5.1.334

±Ø¾¡¾ Á¨È «Ç¢ò¾ ±ØòÐ «È¢Ôõ ¦ÀÕÁ¡¨Éò
¦¾¡Ø¾ ¬÷Åõ ¯È ¿¢Äò¾¢ø §¾¡öóÐ ±Øó§¾ «í¸õ ±øÄ¡õ
ÓØÐ ¬Â ÀÃźò¾¢ý Ó¸¢úò¾ Á¢÷측ø ãú¸
Ţؾ¡¨Ã ¸ñ ¦À¡Æ¢Â Å¢¾¢÷ôÒ ¯üÚ Å¢õÁ¢É¡÷

5.1.335

1606 ÅñÎ µíÌõ ¦ºí ¸ÁÄõ ±É ±ÎòÐ ÁÉõ ¯Õ¸ô
Àñ §¾¡öó¾ ¦º¡ø ¾¢Õò ¾¡ñ¼¸õ À¡Êô ÀÃ×Å¡÷
Å¢ñ §¾¡öó¾ ÒÉø ¸í¨¸ §Å½¢Â¡÷ ¾¢Õ ¯ÕÅõ
¸ñÎ µíÌ ¸Ç¢î º¢ÈôÀì ¨¸ ¦¾¡ØÐ ÒÈòÐ «¨½ó¾¡÷
1607

5.1.336

Å¢ÇíÌ ¦ÀÕó ¾¢ÕÓýÈ¢ø §Á×õ ¾¢ÕôÀ½¢ ¦ºö§¾
¯Çí¦¸¡û ¾¢Õ Å¢Õò¾í¸û µíÌ ¾¢Õì ÌÚó ¦¾¡¨¸¸û
¸Çí¦¸¡û ¾¢Õ §¿Ã¢¨º¸û ÀÄ À¡Êì ¨¸ ¦¾¡ØÐ
ÅÇí¦¸¡û ¾¢Õô À¾¢Âõ ¾É¢ø ÀÄ ¿¡û¸û ¨Å¸¢É¡÷

5.1.337

1608 «į́ÈÔõ ¿¡Ç¢ý¸ñ «ÕÌÇÅ¡õ º¢Å¡ÄÂí¸û
±íÌõ ¦ºýÚ þɢРþ¨Èﺢ ²òÐõ «Å÷ þ¨È «ÕÇ¡ø
¦À¡íÌ ÒÉø ¾¢Õ ´üÈ¢ä÷ ¦¾¡ØÐ §À¡óÐ ¯¨Á¡û
Àį́¼Â¡÷ «Á÷ó¾¢Õô À¡Ýáõ À¾¢ «¨½ó¾¡÷

5.1.338

1609 ¾¢ÕôÀ¡Ý÷ ¿¸÷ ±ö¾¢î º¢ó¨¾Â¢É¢ø ÅóÐ °Úõ
Å¢ÕôÒ ¬÷Åõ §Áü ¦¸¡ûÇ §Åö þ¼õ ¦¸¡ñÎ ¯ÄÌ ¯öÂ
þÕôÀ¡¨Ãô ÒÃõ ãýÚõ ±Ã¢òÐ «ÕÇ ±Îò¾ ¾É¢ô
¦À¡ÕôÀ¡÷ ¦Åﺢ¨Ä¡¨Ãò ¦¾¡ØÐ ±ØóÐ §À¡üÚÅ¡÷

5.1.339

1610 Óó¾¢ ã¦Å¢ø ±ö¾ Ó¾øÅÉ¡÷ ±É ±ÎòÐî
º¢ó¨¾ ¸¨ÃóÐ ¯ÕÌ ¾¢Õì ÌÚó ¦¾¡¨¸Ôõ ¾¡ñ¼¸Óõ
ºó¾õ ¿¢¨È §¿÷ þ¨ºÔõ Ó¾Ä¡É ¾Á¢ú À¡Ê
±ó¨¾Â¡÷ ¾¢Õ «Õû ¦ÀüÚ ²ÌÅ¡÷ Å¡¸£º÷

5.1.340

1611

1612

«õ ÁÄ÷î º£÷ô À¾¢¨Â «¸ýÚ «Âø ¯ÇÅ¡õ À¾¢ «¨Éò¾¢ý
¨Áõ ÁÄÕõ ¸Çò¾¡¨Ã Å½í¸¢ Á¸¢ú¦Å¡Îõ §À¡üÈ¢
¦Áöõ¨Á ¿¢¨Ä ÅØÅ¡¾ §ÅÇ¡Ç Å¢Øì ÌʨÁî
¦ºõ¨Á¢ɡø À¨ÆÂë÷ò ¾¢Õ ¬Ä ÅÉõ À½¢ó¾¡÷

5.1.341

¾¢Õ ¬Äí¸¡Î ¯¨ÈÔõ ¦ºøÅ÷¾¡õ ±Éî º¢ÈôÀ¢ý
´ÕÅ¡¾ ¦ÀÕõ ¾¢Õò ¾¡ñ¼¸õ Ӿġõ µíÌ ¾Á¢úô
¦ÀÕ Å¡ö¨Áò ¦¾¡¨¼ Á¡¨Ä ÀÄ À¡Êô À¢È À¾¢Ôõ
ÁÕ¬÷Åõ ¦ÀÈ Å½í¸¢ ż¾¢¨º §Áø ÅÆ¢ì ¦¸¡ûÅ¡÷

5.1.342

80

1613

1614

1611

1612

1613

1614

1615

Àø À¾¢Ôõ ¦¿Îõ ¸¢Ã¢Ôõ À¼÷ ÅÉÓõ ¦ºýÚ «¨¼Å¡÷
¦ºø ¸¾¢ Óý «Ç¢ôÀ¡÷ ¾õ ¾¢Õì¸¡Ã¢ì ¸¨Ã À½¢óÐ
¦¾¡ø ¸¨Ä¢ý ¦ÀÕ§Åó¾÷ ¦¾¡ñ¼÷¸û À¢ý ¯õÀ÷ ÌÆ¡õ
ÁøÌ ¾¢Õì ¸¡Çò¾¢ Á¡ Á¨Ä ÅóÐ ±ö¾¢É¡÷

5.1.343

¦À¡ý ӸĢò ¾¢Õ¿¾¢Â¢ý ÒÉ¢¾ ¦¿Îõ ¾£÷ò¾ò¾¢ø
Óý Óظ¢ì ¸¡Çò¾¢ ¦Á¡ö Ũâý ¾¡úŨâø
¦ºýÉ¢ ¯Èô À½¢óÐ ±ØóÐ ¦ºõ ¸ñ Å¢¨¼ò ¾É¢ôÀ¡¸÷
ÁýÛõ Á¨Ä Á¢¨º ²È¢ ÅÄõ ¦¸¡ñΠŽíÌÅ¡÷

5.1.344

¸¡¾½¢ ¦Åñ ̨Æ¡¨Éì ¸¡Çò¾¢ Á¨Äì ¦¸¡Øó¨¾
§Å¾ ¦Á¡Æ¢ ãÄò¨¾ Å¢ØóÐ þ¨Èﺢ ±ØóÐ ¦ÀÕõ
¸¡¾ø Òâ ÁÉõ ¸Ç¢ôÀì ¸ñ ¸Ç¢ôÀô ÀÃźÁ¡ö
¿¡¾¨É ±ý¸ñÏÇ¡ý ±ýÛõ ¾¢Õò¾¡ñ¼¸õ ¿Å¢ýÈ¡÷

5.1.345

Á¨Äî º¢¸Ãî º¢¸¡ Á½¢Â¢ý ÁÕíÌ ¯È Óý§É ¿¢üÌõ
º¢¨Äò ¾¼ì¨¸ì ¸ñ½ôÀ÷ ¾¢ÕôÀ¡¾õ §º÷óÐ þ¨Èﺢ
«¨ÄòРŢØõ ¸ñ «ÕÅ¢ ¬¸òÐô À¡öóÐ þÆ¢Âò
¾¨Äì ÌÅ¢ò¾ ¨¸Â¢Éáöò ¾¡úóÐ ÒÈõ §À¡óÐ «¨½ó¾¡÷

5.1.346

§ºñ ¿¢Ä× ¾¢ÕÁ¨Ä¢ø ¾¢ÕôÀ½¢ ¬Â¢É ¦ºöÐ
¾¡ÏÅ¢¨É «õÁ¨Ä §Áø ¾¡û À½¢ó¾ ÌÈ¢ôÀ¢É¡ø
§À½¢¾¢Õì ¸Â¢¨Ä Á¨Ä Å£üÚ þÕó¾ ¦ÀÕí §¸¡Äõ
¸¡ÏÁÐ ¸¡¾Ä¢ò¾¡÷ ¸¨Ä Å¡ö¨Áì ¸¡ÅÄÉ¡÷

5.1.347

«í¸ñ Á¡ Á¨Ä§Áø ÁÕó¨¾ Å½í¸¢Â¡÷ «ÕÇ¡ø Á¢¸ô
¦À¡íÌ ¸¡¾Ä¢ý ¯ò¾Ãò ¾¢¨º §Áø Å¢Õô§À¡Î §À¡ÐÅ¡÷
Ðí¸ Á¡ø Ũà ¸¡É¢Â¡Ú ¦¾¡¼÷ó¾ ¿¡Î ¸¼ó¾À¢ý
¦ºí¸ñ Á¡ø Å¢¨¼ «ñ½ø §Á×õ ¾¢Õô ÀÕôÀ¾õ ±ö¾¢É¡÷

5.1.348

Á¡É Ţ墨Â÷ Å¡É ¿¡¼÷¸û Å¡ý þÂì¸÷¸û º¢ò¾÷¸û
¸¡É ¸¢ýÉÃ÷ Àýɸ¡¾¢À÷ ¸¡Á º¡Ã¢¸§Ç Ó¾ø
»¡É §Á¡É¢¸û ¿¡Ùõ ¿õÀ¨Ã ÅóÐ þ¨Èﺢ ¿Äõ ¦ÀÚõ
¾¡Éõ ¬É ¾¢ÕÄõ¨À Å½í¸¢ Åñ ¾Á¢ú º¡üȢɡ÷

5.1.349

1616 «õ ÁÕíÌ ¸¼óÐ §À¡õ «Å÷ ¬÷ ¦¸¡û ÝÄ «Â¢ø À¨¼î
¦ºõÁø ¦Åñ ¸Â¢¨Äô ¦À¡Õô¨À ¿¢¨ÉóÐ ±Øó¾ µ÷ º¢ó¨¾Â¡ø
±õ ÁÕíÌõ µ÷ ¸¡¾ø þýÈ¢ þÃñÎ À¡Öõ Å¢ÂóÐ ¯§Ç¡÷
¨¸õ ÁÕíÌ «¨½Ôõ ¦¾ÖíÌ ¸¼óÐ ¸ýɼõ ±ö¾¢É¡÷
5.1.350
1617 ¸Õ ¿¼õ ¸Æ¢Å¡¸ ²¸¢Â À¢ý ¸Äó¾ ÅÉí¸Ùõ
¾¢Õ ¿¾¢ò Ð¨È Â¡¨ÅÔõ À¢ø §ºñ ¦¿Îõ ¸¢Ã¢ Åð¨¼Ôõ
¦ÀÕ ¿Äõ ¸¢Ç÷ ¿¡Îõ ±ñ½¢Ä À¢ýÀ¼ô ¦À¡üÀ¢É¡ø
ÅÕ ¦¿Îõ ¸¾¢÷ §¸¡Ö §º¡¨Ä Á¡ÇÅò¾¢¨É ¿ñ½¢É¡÷
1618

«íÌ ÓüÈ¢ «¸ýÚ §À¡¸¢ «Õõ ÍÃí¸û ¸¼óÐ ¦ºýÚ
±íÌõ Á¢ì¸ «Èí¸û ¿£Îõ þÄ¡¼ âÁ¢ þ¸óÐ §À¡ö
ÁíÌø ÍüȢ ¦ÅüÀ¢§É¡Î ÅÉí¸û ¬Ú ¸¼óÐ «Âø
Àí¸Âô ÀÆÉòÐ Áò¾¢Â ¨À ¾¢Ãò¾¢¨É ±ö¾¢É¡÷

5.1.351

5.1.352

81

1619 «ýÉ ¿¡Î ¸¼óÐ ¸í¨¸ «¨½óÐ ¦ºýÚ ÅÄõ ¦¸¡Ùõ
Á¢ýÛ §Å½¢Â÷ šý¡º¢ Å¢ÕôÀ¢§É¡Î À½¢óÐ ¯¼ý
À¢ý «¨½ó¾Å÷ ¾õ¨Á «í¸ñ ´Æ¢óÐ ¸í¨¸ ¸¼óÐ §À¡ö
ÁýÛ ¸¡¾ø ¦ºö ¿¡Å¢ý ÁýÉÅ÷ ÅóÐ ¸üÍÃõ Óó¾¢É¡÷

5.1.353

1620 Á¡¸õ Á£Ð ÅÇ÷ó¾ ¸¡É¸õ ¬¸¢ ±íÌõ ÁÉ¢ò¾Ã¡ø
§À¡¸Ä¡ ¦¿È¢ «ýÈ¢Ôõ Ò⸢ýÈ ¸¡¾ø ¦À¡Ä¢óÐ ±Æî
º¡¸ ãÄ ÀÄí¸û ÐöôÀÉ×õ ¾Å¢÷òÐ ¾É¢òÐ §¿÷
²¸¢É¡÷ þÃ×õ ¦ÀÕõ ¸Â¢¨Äì ÌÄ츢â ±öÐÅ¡÷

5.1.354

1621

¬ÂÅ¡÷ þÕÇ¢ý ¸ñ ²Ìõ «ù «ýÀ÷ ¾õ¨Á «¨½óÐ Óý
¾£Âš ŢÄíÌ Åý ¦¾¡Æ¢ø ¦ºö «ïº¢É ¿ï͸¡ø
Å¡Â ¿¡¸ Á½¢ô À½í ¦¸¡û Å¢ÇìÌ ±Îò¾É ÅóÐ
§¾¡Â Å¡ÉÅá¢Ûõ ¾É¢ Ðý «ÕïÍÃõ Óýɢɡ÷

5.1.355

1622

¦Åí¸¾¢÷ô À¸ø «ì¸¼òÐ þ¨¼ ¦ÅöÂÅý ¸¾¢÷ ¨¸ ÀÃóÐ
±íÌõ Á¢ì¸ À¢ÇôÀ¢ø ¿¡¸÷ ¾õ ±ø¨Ä ÒìÌ ±Ã¢¸¢ýÈÉ
¦À¡í¸ÆüÚ ±Ú À¡¨Ä ¦Åó¿¢Æø Òì¸ ÝÆø ÒÌõ À¸ø
¦ºí¸¾¢÷ì ¸Éø §À¡Öõ «ò¾¢¨º ¾¢ñ¨Á ¦Áöò¾Å÷ ¿ñ½¢É¡÷ 5.1.356

1623

þí¹Éõ þÃ×õ À¸ü ¦À¡ØÐõ «Õõ ÍÃõ ±öÐÅ¡÷
Àí¸Âõ Ҩà ¾¡û ÀÃð¼Ç×õ À¨ºò ¾¨º §¾Â×õ
Áí¨¸ Àí¸÷ ¾õ ¦ÅûÇ¢Á¡ø Ũà ¨Åò¾ º¢ó¨¾ ÁÈôÀ§Ã¡
¾õ ¸Ãí¸û þÃñΧÁ ¦¸¡Î ¾¡Å¢ ²Ì¾ø §ÁŢɡ÷

5.1.357

¨¸¸Ùõ Á½¢ ÀóÐ «¨ºóÐȧŠ¸¨ÃóÐ º¢¨¾ó¾À¢ý
¦Áö ¸ÄóÐ ±Ø º¢ó¨¾ «ýÀ¢ý Å¢ÕôÒ Á£Á¢¨º ¦À¡í¸¢¼
¦Á¡ö ¸Îí ¸Éø ¦ÅõÀÃø Ò¨¸ ãÙõ «ò¾ ÓÂí¸¢§Â
¨Á ¦¸¡û ¸ñ¼÷ ¾õ «ýÀ÷ ¦ºøÄ ÅÕó¾¢ ¯ó¾¢É÷ Á¡÷À¢É¡ø

5.1.358

1624

1625

Á¡÷ÀÓõ ¾¨º ¨¿óÐ º¢ó¾¢ ÅÃ¢ó¾ ±ýÒ Óâ󾢼
§¿÷ ÅÕõ ÌÈ¢ ¿¢ýÈ º¢ó¨¾Â¢ý §¿ºõ ®º¨É §¿Î ¿£Î
¬÷Åõ «íÌ ¯Â¢÷ ¦¸¡ñÎ °¨¸ìÌõ ¯¼õÒ «¼í¸õ °ý ¦¸¼î
§º÷ ÅÕõ ÀØÅõ ÒÃñÎ ÒÃñÎ ¦ºýÈÉ÷ ¦ºõ¨Á§Â¡÷
5.1.359

1626 «ôÒÈõ ÒÃû¸¢ýÈ ¿£û þ¨¼ «í¸õ ±íÌõ «¨Ãó¾¢¼î
¦ºôÀ «Õõ ¸Â¢¨Äî º¢ÄõÒ «Ê º¢ó¨¾ ¦ºýÚ ¯Úõ ¬¾Ä¡ø
¦Áöô ÒÈò¾¢ø ¯ÚôÒ «Æ¢ó¾ À¢ý ¦ÁøÄ ¯óÐ ÓÂüº¢Ôõ
¾ôÒÈî ¦ºÂø þýÈ¢ «ó¦¿È¢ ¾í¸¢É¡÷ ¾Á¢ú ¬Ç¢Â¡÷

5.1.360

1627 «ýÉ ¾ý¨ÁÂ÷ ¸Â¢¨Ä¨Â «¨½Å¾üÌ «ÕÇ¡÷
ÁýÛõ ¾£ó¾Á¢ú ÒŢ¢ý §Áø À¢ý¨ÉÔõ ÅØò¾
¿ý¦ÉÎõ ÒÉø ¾¼Óõ ´ýÚ ¯¼ý ¦¸¡Î ¿¼ó¾¡÷
Àýɸõ Ò¨É ÀÃÁ÷ µ÷ ÓÉ¢Åáõ ÀÊ¡ø

5.1.361

1628 ÅóÐ ÁüÈÅ÷ ÁÕíÌÈ «¨½óÐ §¿÷ ¿¢ýÚ
¦¿¡óÐ §¿¡ì¸¢ ÁüÈÅ÷ ±¾¢÷ §¿¡ì¸¢¼ ÑÅøÅ¡÷

82
º¢ó¾¢ þù ¯ÚôÒ «Æ¢ó¾¢¼ ÅÕó¾¢Â ¾¢Èò¾¡ø
þó¾ ¦Åí¸¼òÐ ±ö¾¢ÂÐ ±ý ±É þ¨ºò¾¡÷
1629 Á¡º¢ø Åü¸¨Ä ¬¨¼Ôõ Á¡÷À¢ý ÓóáÖõ
§¾Í¨¼î º¨¼ Á×Ä¢Ôõ ¿£Úõ ¦Áö ¾¢¸Æ
¬º¢ø ¦Áöò¾Å÷ ¬¸¢ ¿¢ýÈÅ÷ ¾¨Á §¿¡ì¸¢ô
§Àº ¯üȧ¾¡÷ ¯½÷× ¯È Å¢ÇõÒÅ¡÷ ¦Àâ§Â¡÷
1630

5.1.362

5.1.363

ÅñÎÄ¡í ÌÆø Á¨Ä Á¸Ù¼ý ż ¸Â¢¨Ä
«ñ¼÷ ¿¡Â¸÷ þÕìÌõ «ô ÀÃ¢Í «Å÷ «Ê§Âý
¸ñÎ ÌõÀ¢¼ Å¢Õô¦À¡Îõ ¸¡¾Ä¢ý «¨¼ó§¾ý
¦¸¡ñ¼ ±ý ÌÈ¢ôÒ þÐ ÓÉ¢§Â ±Éì ÜÈ

5.1.364

¸Â¢¨Ä Á¡ø Ũà ¡ÅÐ ¸¡º¢É¢ ÁÕíÌ
À¢Öõ Á¡Û¼ô À¡ý¨Á§Â¡÷ «¨¼Å¾üÌ ±Ç¢§¾¡
«Â¢ø ¦¸¡û §Åø À¨¼ «ÁÃÕõ «Ï̾üÌ «Ã¢¾¡ø
¦Å¢ø ¦¸¡û ¦ÅïÍÃòÐ ±ý ¦ºö¾£÷ ÅóÐ ±É Å¢ÇõÀ¢

5.1.365

Á£Ùõ «ò¾¨É ¯ÁìÌ þÉ¢ì ¸¼ý ±É Å¢ÇíÌõ
§¾¡Ùõ ¬¸Óõ ÐÅÙõ Óóáø ÓÉ¢ ¦º¡øÄ
¬Ùõ ¿¡Â¸ý ¸Â¢¨Ä¢ø þÕ쨸 ¸ñÎ «øÄ¡ø
Á¡Ùõ þù×¼ø ¦¸¡ñÎ Á£§Çý ±É ÁÚò¾¡÷

5.1.366

¬íÌ ÁüÈÅ÷ н¢× «È¢ó¾Å÷ ¾¨Á «È¢Â
¿£íÌ Á¡¾Å÷ Å¢ÍõÒ þ¨¼ì ¸ÃóÐ ¿£û ¦Á¡Æ¢Â¡ø
µíÌ ¿¡Å¢ÛìÌ «Ãº§É ±Øó¾¢÷ ±ýÚ ¯¨ÃôÀò
¾£íÌ ¿£í¸¢Â ¡쨸 ¦¸¡ñÎ ±ØóÐ ´Ç¢ ¾¢¸úÅ¡÷

5.1.367

«ñ½§Ä ±¨É ¬ñÎ ¦¸¡ñÎ «ÕǢ «Ó§¾
Å¢ñ½¢§Ä Á¨ÈóÐ «Õû Ò⠧ž ¿¡Â¸§É
¸ñ½¢É¡ø ¾¢Õì ¸Â¢¨Ä¢ø þÕó¾ ¿¢ý §¸¡Äõ
¿ñ½¢ ¿¡ý ¦¾¡Æ ¿ÂóÐ «Õû Òâ ±Éô À½¢ó¾¡÷

5.1.368

¦¾¡ØÐ ±Øó¾ ¿ø ¦¾¡ñ¼¨Ã §¿¡ì¸¢ Å¢ñ ¾Äò¾¢ø
±Ø ¦ÀÕõ ¾¢Õš츢ɡø þ¨ÈÅ÷ þô ¦À¡ö¨¸
Óظ¢ ¿õ¨Á ¿£ ¸Â¢¨Ä¢ø þÕó¾ «õ ӨȨÁ
Àؾ¢ø º£÷ò ¾¢Õ¨Å¡üÈ¢ø ¸¡ñ ±Éô À½¢ò¾¡÷

5.1.369

1636 ²üȢɡ÷ «Õû ¾¨Ä Á¢¨ºì ¦¸¡ñÎ ±ØóÐ þ¨Èﺢ
§ÅüÚõ ¬¸¢ Å¢ñ ¬¸¢ ¿¢ýÈ¡÷ ¦Á¡Æ¢ Å¢ÕõÀ¢
¬üÈø ¦ÀüÈ «ù «ñ½Ä¡÷ «ïÍ ±ØòÐ µ¾¢ô
À¡ø ¾¼õ ÒÉø ¦À¡ö¨¸Â¢ø ãú¸¢É¡÷ À½¢Â¡ø

5.1.370

1637 ¬¾¢ §¾Å÷ ¾õ ¾¢Õ «Õû ¦ÀÕ¨Á ¡÷ «È¢ó¾¡÷
§À¡¾ Á¡¾Å÷ ÀÉ¢ÁÄ÷ô ¦À¡ö¨¸Â¢ø ãú¸¢
Á¡§¾¡÷ À¡¸É¡÷ Á¸¢Øõ ³ ¬üÈ¢ø µ÷ Å¡Å¢
Á£Ð §¾¡ýÈ¢ ÅóÐ ±Øó¾É÷ ¯Ä¦¸Ä¡õ Å¢ÂôÀ

5.1.371

1631

1632

1633

1634

1635

1638 ÅõÒÄ¡õ ÁÄ÷ šŢ¢ý ¸¨Ã¢ø ÅóÐ ²È¢
¯õÀ÷ ¿¡Â¸÷ ¾¢Õ «Õû ¦ÀÕ¨Á¨Â ¯½÷Å¡÷

83
±õ À¢Ã¡ý ¾Õõ ¸Õ¨½ ¦¸¡ø þÐ ±É þÕ ¸ñ
ÀõÒ ¾¡¨Ã ¿£÷ šŢ¢ø ÀÊóÐ ±Øõ ÀÊ¡÷
1639 Á¢¨¼Ôõ ¿£û ¦¸¡Ê Å£¾¢¸û Å¢Çí¸¢Â ³Â¡Ú
¯¨¼Â ¿¡Â¸÷ §ºÅÊ À½¢Â ÅóÐ ¯ÚÅ¡÷
«¨¼Â «ôÀ¾¢ ¿¢üÀ×õ ºÃ¢ôÀ×õ ¬É
Ò¨¼ «Á÷ó¾ ¾õ Ш½¦Â¡Îõ ¦À¡Ä¢ÅÉ ¸ñ¼¡÷
1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

5.1.372

5.1.373

¦À¡ý Á¨Äì ¦¸¡ÊÔ¼ý «Á÷¦ÅûÇ¢Âõ ¦À¡ÕôÀ¢ø
¾ý¨Á ¬õ ÀÊ ºò¾¢Ôõ º¢ÅÓÁ¡õ ºÃ¢¨¾ô
Àý¨Á §Â¡É¢¸û ¡¨ÅÔõ À¢øÅÉ À½¢ó§¾
ÁýÛõ Á¡¾Å÷ ¾õÀ¢Ã¡ý §¸¡Â¢ø Óý Åó¾¡÷

5.1.374

¸¡Ïõ «ô¦ÀÕí §¸¡Â¢Öõ ¸Â¢¨Ä Á¡ø Ũáöô
§ÀÏõ Á¡ø «Âý þó¾¢Ãý Ó¾ø ¦ÀÕó§¾Å÷
âÏõ «ý§À¡Î §À¡üÈ¢ þ¨ºòÐ ±Øõ ´Ä¢ ¦À¡í¸ò
¾¡Ï Á¡ Á¨È ¡¨ÅÔõ ¾É¢ò ¾É¢ ÓÆí¸

5.1.375

§¾Å÷ ¾¡ÉÅ÷ º¢ò¾÷ Å¢î º¡¾Ã÷ þÂì¸÷
§Á× Á¡¾Å÷ ÓÉ¢Å÷¸û Ò¨¼¦ÂÄ¡õ Á¢¨¼Âì
¸¡Å¢ Å¡û ŢƢ «Ãõ¨ÀÂ÷ ¸¡ÉÓõ ÓÆ×õ
¾¡Å¢ø ²ú ¸¼ø ÓÆ츢Ûõ ¦ÀÕ¦¸¡Ä¢ ¾¨ÆôÀ

5.1.376

¸í¨¸§Â Ó¾ø ¾£÷ò¾Á¡õ ¸¼×û Á¡ ¿¾¢¸û
Áí¸Äõ ¦À¡Ä¢ ÒÉø ¦ÀÕõ ¾¼õ ¦¸¡Î Ží¸
±íÌõ ¿£Ê ¦ÀÕõ ¸½ ¿¡¾÷¸û þ¨Èïºô
¦À¡í¸¢Âí¸Ç¡ø â¾ §Å¾¡Çí¸û §À¡üÈ

5.1.377

«ó¾ñ ¦ÅûÇ¢ Á¡ø Ũà þÃñ¼¡õ ±É «¨½óÐ µ÷
º¢ó¨¾ ¦ºö¾¢¼î ¦ºí¸ñ Á¡ø Å¢¨¼ ±¾¢÷ ¿¢üÀ
Óó¨¾ Á¡¾Åô ÀÂý ¦ÀÚ Ó¾ý¨Á¡ø Á¸¢úó§¾
¿ó¾¢ ±õÀ¢Ã¡ý ¿Î Å¢¨¼ ¬Ê Óý ¿Ï¸

5.1.378

¦ÅûÇ¢ ¦ÅüÀ¢ý §Áø Áø¾ì ¦¸¡Ê ¯¼ý Å¢ÇíÌõ
¦¾ûÙ §À÷ ´Ç¢ô ÀÅÇ ¦ÅüÒ ±É þ¼ôÀ¡¸õ
¦¸¡ûÙõ Á¡ Á¨Ä¡û ¯¼ý ܼ Å£üÚ þÕó¾
ÅûÇÄ¡¨Ã Óý ¸ñ¼É÷ š츢ý ÁýÉÅÉ¡÷

5.1.379

¸ñ¼ ¬Éó¾ì ¸¼Å¢¨Éì ¸ñ¸Ç¡ø Ó¸óÐ
¦¸¡ñÎ ¨¸ ÌÅ¢òÐ ±¾¢÷ Å¢ØóÐ ±ØóÐ ¦Áö ̨ÄÂ
«ñ¼÷ ÓýÒ ¿¢ýÚ ¬ÊÉ¡÷ À¡ÊÉ¡÷ «Ø¾¡÷
¦¾¡ñ¼É¡÷ìÌ «íÌ ¿¢¸úó¾É ¡÷ ¦º¡Ä ÅøÄ¡÷

5.1.380

1647 ÓýÒ ¸ñÎ ¦¸¡ñÎ «ÕǢɡ÷ «ÓÐ ¯ñ½ ãÅ¡
«ýÒ ¦ÀüÈÅ÷ «Ç× þÄ¡ ¬÷Åõ Óý ¦À¡í¸ô
¦À¡ý À¢Èí¸¢Â º¨¼Â¡¨Ãô §À¡üÚ ¾¡ñ¼¸í¸û
þýÀõ µí¸¢¼ ²ò¾¢É¡÷ ±ø¨Ä¢ø ¾Åò§¾¡÷
1648 ¬ÂÅ¡Ú ÁüÚ «Å÷ ÁÉõ ¸Ç¢ôÒÈì ¸Â¢¨Ä
§Á ¿¡¾÷ ¾õ Ш½¦Â¡Îõ Å£üÚ þÕóÐ «ÕÇ¢ò

5.1.381

84

1649

à ¦¾¡ñ¼Õõ ¦¾¡ØÐ ±¾¢÷ ¿¢ü¸ «ì §¸¡Äõ
§ºÂÐ ¬ì¸¢É¡÷ ¾¢Õ¨ÅÂ¡Ú «Á÷ó¾¨Á ¾¢¸Æ

5.1.382

³Â÷ §¸¡Äõ «íÌ «Ç¢òÐ «¸ýÈ¢¼ «Êò ¦¾¡ñ¼÷
¨ÁÂø ¦¸¡ñÎ ¯Çõ Á¸¢úó¾¢¼ ÅÕó¾¢ ÁüÚ þíÌî
¦ºö §Å½¢Â÷ «Õû þЧš ±Éò ¦¾Ç¢óÐ
¨ÅÂõ ¯öó¾¢¼ ¸ñ¼¨Á À¡ÎÅ¡÷ Á¸¢úóÐ

5.1.383

1650 Á¡¾÷ À¢¨Èì ¸ñ½¢Â¡¨É Á¨Ä¡ý Á¸¦Ç¡Îõ ±ýÛõ
§¸¡¾Ú ¾ñ ¾Á¢úî ¦º¡øÄ¡ø ÌÄ× ¾¢ÕôÀ¾¢¸í¸û
§Å¾ Ó¾øÅ÷ ³Â¡üÈ¢ø Å¢Ã×õ ºÃ¡ºÃõ ±øÄ¡õ
¸¡¾ø Ш½ ´Îõ Ü¼ì ¸ñ§¼ý ±Éô À¡Ê ¿¢ýÈ¡÷
1651

1652

1653

5.1.384

¸ñÎ ¦¾¡ØÐ Å½í¸¢ì ¸ñ Ѿġ÷ ¾¨Áô §À¡üÈ¢ì
¦¸¡ñ¼ ¾¢Õò ¾¡ñ¼¸í¸û ÌÚ󦾡¨¸ §¿Ã¢¨º «ýÀ¢ý
ÁñΠŢÕò¾í¸û À¡Ê Å½í¸¢ò ¾¢Õò¦¾¡ñÎ ¦ºö§¾
«ñ¼÷ À¢Ã¡ý ¾¢Õ¨ÅÂ¡Ú «Á÷ó¾É÷ ¿¡×ìÌ «Ãº÷

5.1.385

¿£Ê «ôÀ¾¢ ¿¢ýÚ ¦¿öò¾¡É§Á Ӿġ¸
Á¡ÎÂ÷ ¾¡Éõ À½¢óÐ ÁÆÀ¡Ê¡¨Ã Å½í¸¢ô
À¡Ê ¦ºó¾Á¢ú Á¡¨Ä À¸÷óÐ À½¢ ¦ºöÐ §À¡üÈ¢ò
§¾Ê Á¡ÖìÌ «Ã¢Â¡÷ ¾¢Õô âó ÐÕò¾¢¨Âî §º÷ó¾¡÷

5.1.386

§º÷óРŢÕô¦À¡Îõ ÒìÌò ¾¢Õ ¿¼ Á¡Ç¢¨¸ ÓýÉ÷î
º¡÷óÐ ÅÄõ ¦¸¡ñÎ þ¨Èﺢò ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý ¾¢Õ ÓýÒ
§¿÷ó¾ Àâ¦Å¡Îõ ¾¡úóÐ ¿¢¨ÈóÐ ´Æ¢Â¡ «ýÒ ¦À¡í¸
¬÷ó¾ ¸ñ½£÷ Á¨Æ àí¸ «Â÷ ¯Úõ ¾ý¨ÁÂ÷ ¬É¡÷

5.1.387

1654

¾¢Õôâó ÐÕò¾¢ «Á÷ó¾ ¦ºïº¨¼Â¡¨É ¬ý ²üÚô
¦À¡ÕôÒ °÷óÐ «ÕÙõ À¢Ã¡¨Éô ¦À¡ö¢Ģ¨Âì ¸ñ§¼ý ±ýÚ
Å¢ÕôÒÚ ¾¡ñ¼¸ò§¾¡Î §ÁŢ ¸¡¾ø Å¢¨ÇôÀ
þÕô§À¡õ ¾¢ÕÅÊ츣ú ¿¡õ ±ýÛõ ÌÚó ¦¾¡¨¸ À¡Ê
5.1.388

1655

«íÌ ¯¨ÈÔõ ¾ý¨Á §ÅñÊ ¿¡õ «Ê §À¡üÚÅÐ ±ýÚ
¦À¡íÌ ¾Á¢úî ¦º¡ø Å¢Õò¾õ §À¡üȢ À¡¼ø ÒâóÐ
¾í¸¢ò ¾¢Õò ¦¾¡ñÎ ¦ºöÅ¡÷ ¾õÀ¢Ã¡É¡÷ «Õû ¦ÀüÚò
¾¢í¸Ùõ »¡Â¢Úõ §¾¡Ôõ ¾¢Õ Á¼õ ¬íÌ ´ýÚ ¦ºö¾¡÷

5.1.389

Àø Ũ¸ò ¾¡ñ¼¸ò §¾¡Îõ ÀÃ×õ ¾É¢ò ¾¡ñ¼¸Óõ
«øÄø «ÚôÀÅ÷ ¾¡ÉòÐ «¨¼×õ ¾¢Õò ¾¡ñ¼¸Óõ
¦ºø ¸¾¢ ¸¡ðʼô §À¡üÚõ ¾¢Õ «í¸ Á¡¨ÄÔõ ¯ûÇ¢ðÎ
±ø¨Ä¢ø Àý¨Áò ¦¾¡¨¸Ôõ þÂõÀ¢É÷ ²ò¾¢ þÕó¾¡÷

5.1.390

1656

1657 ¦À¡ýÉ¢ ÅÄõ ¦¸¡ñ¼ ¾¢Õô âóÐÕò¾¢ «Å÷ þÕôÀì
¸ø ÁÉòÐ Åø «Á½÷ ¾¨Á Å¡¾¢ø ¸ðÎ «Æ¢òÐò
¦¾ýÉÅý Üý ¿¢Á¢÷ò¾¢ «ÕÇ¢ò ¾¢Õ ¿£üÈ¢ý ´Ç¢ ¸ñÎ
Áýɢ º£÷ ºñ¨À ¿¸÷ Á¨ÈÂÅÉ¡÷ ÅÕ¸¢ýÈ¡÷
1658 ¾£õ ¾Á¢ú ¿¡ðÎ þ¨¼ ¿¢ýÚõ ±ØóÐ «ÕÇ¢î ¦ºØõ ¦À¡ýÉ¢
Å¡öó¾ ÅÇõ ¾Õ ¿¡ðÎ ÅóÐ «¨½ó¾¡÷ š츢ÛìÌ

5.1.391

85

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1671

1672

§Åó¾÷ þÕó¾¨Á §¸ðΠިÃó¾Å÷ À¡ø ¦ºøÅý ±Éô
âóÐÕò¾¢ ÅÇõ À¾¢Â¢ý ÒÈõÒ «¨½Â¢ø ÅóÐ «¨½ó¾¡÷

5.1.392

ºñ¨À ÅÕó ¾Á¢ú Ţø÷ ±Øó¾ÕÇò ¾¡í§¸ðÎ
Áñ ÀÃ×õ ¦ÀÕí ¸£÷ò¾¢ Å¡¸£º÷ ÁÉõ Á¸¢úóÐ
¸ñ ¦ÀÕÌí ¸Ç¢¦¸¡ûÇì ¸ñÎ þ¨ÈïÍõ ¸¡¾Ä¢É¡ø
±ñ ¦ÀÕÌõ Å¢ÕôÒ ±ö¾ ±ØóÐ «ÕÇ¢ ±¾¢÷ ¦ºýÈ¡÷

5.1.393

¸¡Æ¢Â÷ §¸¡ý ÅÕõ ±ø¨Ä ¸ÄóÐ ±ö¾¢ì ¸¡¾Ä¢ò¾¡÷
ÝØõ þ¨¼ó¾¢Î ¦¿Õ츢ø ¸¡½¡§Á ¦¾¡ØÐ «ÕÇ¢
Å¡Æ¢ «Å÷ ¾¨Áò ¾¡íÌõ Á½¢Óò¾¢ý º¢Å¢¨¸Â¢¨Éò
¾¡Øõ ¯¼ø þÐ ¦¸¡ñÎ ¾¡íÌÅý ¡ý ±Éò ¾Ã¢ò¾¡÷

5.1.394

ÅóÐ ´ÕÅ÷ «È¢Â¡§Á Á¨Èó¾ ÅʦšÎõ ҸĢ
«ó¾½É¡÷ ²È¢ ±ØóÐ «ÕÇ¢ ÅÕõ Á½¢ Óò¾¢ý
ºó¾ Á½¢î º¢Å¢¨¸Â¢¨Éò ¾¡íÌÅ¡÷ ¯¼ý ¾¡í¸¢î
º¢ó¨¾ ¸Ç¢ôÒÈ ÅÕÅ¡÷ ¾¨Á¡Õõ ¦¾Ç¢óÐ þÄáø

5.1.395

¾¢Õ »¡É Á¡ÓÉ¢Å÷ «ÃÍ þÕó¾ âó ÐÕò¾¢ìÌ
«Õ̸¡¸ ±ØóÐ «ÕÇ¢ ±íÌ ¯üÈ¡÷ «ôÀ÷ ±É
¯Õ¸¡ ¿¢ýÚ ¯õ «Ê§Âý ¯õ «Ê¸û ¾¡í¸¢ ÅÕõ
¦ÀÕ Å¡ú× ÅóÐ ±ö¾ô ¦ÀüÚ þíÌ ¯ü§Èý ±ýÈ¡÷

5.1.396

À¢û¨Ç¡÷ «Ð§¸Ç¡ô ¦ÀÕÌ Å¢¨Ã× ¯¼ý þÆ¢ó§¾
¯ûÇÁ¢Ì À¨¾ôÒ ±ö¾¢ ¯¨¼Â «Ãº¢¨É Ží¸
ÅûÇÄ¡÷ Å¡¸£º÷ «Å÷ Å½í¸¡ Óý Ží¸ò
ÐûÙ Á¡ý ÁÈ¢ì ¸Ãò¾¡÷ ¦¾¡ñ¼÷ ±Ä¡õ ¦¾¡ØÐ ¬÷ò¾¡÷

5.1.397

¸Ø ÁÄì §¸¡ý ¾¢Õ¿¡×ìÌ «ÃºÕ¼ý ¸ÄóÐ «ÕÇ¢î
¦ºØ Á¾¢Âõ ¾Åú §º¡¨Äô âóÐÕò¾¢ò ¾¢ÕôÀ¾¢Â¢ý
ÁØÅ¢¦É¡Î Á¡ý ²óÐõ ¾¢Õì¸Ãò¾¡÷ ÁÄ÷ò ¾¡û¸û
¦¾¡ØÐ ¯Õ¸¢ þýÒüÚò о¢ ¦ºöÐ «íÌ ¯¼ý þÕó¾¡÷

5.1.398

Åø «Á½÷ ¾¨Á Å¡¾¢ø ¦ÅýÈÐ×õ Åؾ¢ À¡ø
ÒøĢ Üý ¿¢Á¢÷ò¾Ð×õ ¾ñ ¦À¡Õó¾ô ÒÉø ¿¡ðÊø
±ø¨Ä þÄ¡ò ¾¢Õ ¿£Ú ÅÇ÷òÐ «Ð×õ þÕó ¾Åò§¾¡÷
¦º¡øÄ «Ð §¸ðÎ ¯Åó¾¡÷ à Ҹú Å¡¸£º÷

5.1.399

ÀñÒ¨¼Â À¡ñÊ Á¡ §¾Å¢Â¡÷ ¾õ Àâ×õ
¿ñÒ¨¼Â ÌÄî º¢¨È¡÷ ¦ÀÕ¨ÁÔõ »¡Éò ¾¨ÄÅ÷
±ñ ¦ÀÕ¸ ¯¨ÃòÐ «ÕÇ ±ø¨Ä¢ø º£÷ Å¡¸£º÷
Áñ ÌÄ× ¾Á¢ú ¿¡Î ¸¡ñÀ¾üÌ ÁÉõ ¦¸¡ñ¼¡÷

5.1.400

À¢ÃÁ ÒÃò ¾¢Õ ÓÉ¢Å÷ ¦ÀÕõ ¦¾¡ñ¨¼ ¿ø ¿¡ðÊø
«Ãý ¯¨ÈÔõ ¾¡Éí¸û «¨½óÐ þ¨Èﺢô À¡Î¾üÌ «íÌ
¯Ãý ¯¨¼Â ¾¢Õ ¿¡×ìÌ «Ãº÷ ¯¨Ã ¦ºöÐ «ÕÇô
ÒÃõ ±Ã¢ò¾¡÷ ¾¢ÕÁ¸É¡÷ âóÐÕò¾¢ ¦¾¡ØÐ «¸ýÈ¡÷

5.1.401

¬ñ¼ «ÃÍ «í¸½÷ º£÷ «Õû ¦ÀüÈô À¾¢ ¿¢ýÚõ
À¡ñÊ ¿¡ðÎ ±ØóÐ «ÕÙõ À¡ý¨ÁÂáöò ¦¾ý ¾¢¨º §À¡öì

86

1673

1674

1675

1676

¸¡ñ ¾¨¸Â ¾¢Õô Òòà÷ À½¢óÐ ²ò¾¢ì ¸¾¢÷ Á¾¢Âõ
¾£ñÎ ¦¸¡Ê Á¾¢ø ÁШÃò ¾¢Õ ¬ÄÅ¡ö §º÷ó¾¡÷

5.1.402

¦ºýÚ «¨½óÐ ÁШâɢø ¾¢Õó¾¢Â áø ºí¸òÐû
«ýÚ þÕóÐ ¾Á¢ú ¬Ã¡öóÐ «ÕǢ «í¸½÷ §¸¡Â¢ø
ÓýȢĢ¨É ÅÄõ ¦¸¡ñÎ Óý þ¨Èﺢ ¯û ÒìÌ
Åý ¾É¢ Á¡ø Å¢¨¼Â¡¨Ã Å½í¸¢ Á¸¢ú¦Å¡Îõ ¾¢¨Çò¾¡÷

5.1.403

±ö¾¢Â §À÷ ¬Éó¾ þýÀò¾¢ý þ¨¼ «Øó¾¢
¦Á¡ö ¾¢¸Øõ º¨¼Â¡¨É Ó¨Çò¾¡¨É ±ýÚ ±ÎòÐî
¦ºö ¾Åò§¾¡÷ ¾¡ñ¼¸î ¦ºó¾Á¢ú À¡Êô ÒÈòÐ «¨½Å¡÷
¨¸ ¦¾¡ØÐ À½¢óÐ ²ò¾¢ò ¾¢Õ ¯ûÇõ ¸Ç¢ º¢Èó¾¡÷

5.1.404

º£÷ ¾¢¸Øõ À¡ñÊÁ¡ §¾Å¢Â¡÷ ¾¢Õ ¿£üÈ¢ý
º¡÷× «¨¼Â Üý ¿¢Á¢÷ó¾ ¦¾ýÉÅÉ¡÷ ¾õ ¯¼§É
À¡÷ ÀÃ×õ ÌÄî º¢¨È¡÷ Å¡¸£º÷ ¾¨Áô À½¢ ¯üÚ
¬Ã¸¢Ä¡ì ¸¡¾ø Á¢¸ «Ê §À¡üÈ «íÌ þÕó¾¡÷

5.1.405

¾¢Õ ¬ÄÅ¡ö «Á÷ó¾ ¦ºïͼ¨Ãî ¦ºØõ ¦À¡Õû áø
¾ÕÅ¡¨É §¿÷ þ¨ºÔõ ¾¡ñ¼¸Óõ ӾġÉ
¦ÀÕ Å¡ö¨Áò ¾Á¢ú À¡Êô §ÀÏ ¾¢ÕôÀ½¢ ¦ºöÐ
ÁÕÅ¡÷ ¾õ ÒÃõ ±Ã¢ò¾¡÷ âŽò¨¾ ÅóÐ «¨¼ó¾¡÷

5.1.406

1677 ¦¸¡Ê Á¡¼õ ¿¢Ä× ¾¢Õô âŽòÐì §¸¡Â¢Ä¢ý ¯û
¦¿Ê¡ÛìÌ «È¢Â «Ã¢Â¡÷ §¿÷ §¾¡ýÈ ¸ñÎ þ¨Èﺢ
ÅʧÅÖ ¾¢Ã¢ÝÄò ¾¡ñ¼¸ò¾¡ø ÅØò¾¢ô §À¡öô
¦À¡Ê ¿£Î ¾¢Õ§ÁÉ¢ô ÒÉ¢¾÷ À¾¢ À¢È À½¢Å¡÷

5.1.407

1678 ¦¾ý þÄí¨¸ þáŽý ¾ý º¢Ãõ ®¨ÃóÐõ н¢ò¾
ÁýÉÅý ¬õ þáÁÛìÌ ÅÕõ ¦ÀÕõ À¡¾¸õ ¾£÷ò¾
À¢ï»¸¨Ãò ¦¾¡ØžüÌ ¿¢¨ÉóÐ §À¡öô ¦ÀÕ Á¸¢ú
ÐýÉ¢ ÁÉõ ¸¨ÃóÐ ¯Õ¸ò ¦¾¡ØÐ ±Øó¾¡÷ ¦º¡ø «Ãº÷

5.1.408

1679

§¾Å÷ ¦¾¡Øõ ¾É¢ Ó¾¨Äò ¾¢Õ þá§ÁîÍÃòÐ
§ÁŢ ºí¸Ã¨É ±¾¢÷ ¿¢ýÚ Å¢ÕôÒÚ ¦Á¡Æ¢Â¡ø
À¡× ¾¢Õ §¿÷ þ¨º¸û Ó¾Ä¡É ¾Á¢ú À¡Ê
¿¡Åú÷ ¾¢Õò ¦¾¡ñÎ ¿Äõ ¦ÀÕ¸î ¦ºöÐ «Á÷ó¾¡÷

1680 «į́ÈóÐ ¸ñ Ѿġ÷ «Ê ÝÊ «¸ýÚ §À¡öô
¦À¡íÌ ¾Á¢úò ¾¢Õ ¿¡ðÎô ÒÈõ À¨½ Ýú ¦¿ø §ÅÄ¢
¦ºí¸ñ Å¢¨¼Â¡÷ ÁýÛõ ¾¢Õì ¸¡Éô §À÷ Ӿġõ
±íÌõ ¿¢¸ú ¾¡Éí¸û ±øÄ¡õ ÒìÌ þ¨ÈïÍÅ¡÷
1681

1682

¦¾¡ØÐ ÀÄ Å¨¸Â¡Öõ ¦º¡ø ¦¾¡¨¼ Åñ ¾Á¢ú À¡Ê
ÅØÅ¢ø ¾¢ÕôÀ½¢ ¦ºöÐ ÁÉõ ¸º¢× ¯üÚ ±ô ¦À¡ØÐõ
´Ø¸¢Â ¸ñ ¦À¡Æ¢ ÒÉÖõ µÅ¡Ð º¢Åý ¾¡û¸û
¾ØŢ º¢ó¨¾Â¢ø ¯½÷×õ ¾í¸¢Â ¿£÷¨Á¢ø ºÃ¢ò¾¡÷
§¾ý ¦À¡Æ¢Ôõ ¦ºó¾Á¢ú ¿¡ðÊÉ¢ø ±íÌõ ¦ºýÚ þ¨Èﺢô
À¡õÒ «½¢Å¡÷ ¾¨Áô À½¢Å¡÷ ¦À¡ýÉ¢ ¿¡¼Ð «¨½óÐ

5.1.409

5.1.410

5.1.411

87

1683

1684

1685

Å¡õ ÒÉø Ýú ÅÇ ¿¸÷¸û À¢ýÛõ §À¡ö Å½í¸¢§Â
âõ Ò¸æ÷ ÅóÐ «¨¼ó¾¡÷ ¦À¡öô À¡ºõ §À¡ìÌÅ¡÷

5.1.412

¦À¡ö¨¸ Ýú âõ Ò¸æ÷ô ÒÉ¢¾÷ ÁÄ÷ò ¾¡û Å½í¸¢
¨¿Ôõ ÁÉô ÀâŢ§É¡Îõ ¿¡û §¾¡Úõ ¾¢Õ ÓýÈ¢ø
¨¸ ¸Äó¾ ¾¢Õò ¦¾¡ñÎ ¦ºöÐ ¦ÀÕõ ¸¡¾ø ¯¼ý
¨ÅÌ ¿¡û ±ñ þÈó¾ Åñ ¾Á¢ú Á¡¨Ä¸û ¦Á¡Æ¢Å¡÷

5.1.413

¿¢ýÈ ¾¢Õò ¾¡ñ¼¸Óõ ¿£Î ¾É¢ò ¾¡ñ¼¸Óõ
ÁýÚ ¯¨ÈÅ¡÷ Å¡ú À¾¢¸û ÅØòÐ ¾¢Õò ¾¡ñ¼¸Óõ
¦¸¡ý¨È ÁÄ÷î º¨¼Â¡÷ À¡ø ̨Èó¾ ¾¢Õ §¿÷ þ¨ºÔõ
ÐýÚ ¾É¢ §¿÷ þ¨ºÔõ Ó¾Ä¡É ¦¾¡ÎòÐ «¨Áò¾¡÷

5.1.414

¬Õ¢âý ¾¢Õ Å¢Õò¾õ ¾º Òá½òÐ «¨¼×õ
À¡÷ ÀÃ×õ À¡Å ¿¡ºô À¾¢¸õ ÀýÓ¨ÈÔõ
§¿÷ À¼ ¿¢ýÚ «¨È Ü×õ ¾¢ÕôÀ¾¢¸õ Ó¾ø À¢È×õ
§À÷ «ÕÇ¢ý ¸¼ø «Ç¢ìÌõ ¦ÀÕÁ¡¨Éô À¡ÊÉ¡÷

5.1.415

1686 «ó ¿¢¨Ä¨Á¢ɢø ¬ñ¼ «ÃÍ À½¢ ¦ºö «Å÷
¿ø ¿¢¨Ä¨Á ¸¡ðÎÅ¡÷ ¿õÀ÷ ¾¢Õ Á½¢ ÓýÈ¢ø
¾ýÉ¢ø ÅÕõ ¯ÆÅ¡Ãõ ѨÆó¾ þ¼õ ¾¡ý ±íÌõ
¦À¡ýÉ¢¦É¡Î ¿ÅÁ½¢¸û ¦À¡Ä¢óÐ þÄí¸ «Õû ¦ºö¾¡÷

5.1.416

1687 ¦ºõ¦À¡ýÛõ ¿ÅÁ½¢Ôõ §ºñ Å¢Çí¸ ¬í¦¸¡¨ÅÔõ
¯õÀ÷ À¢Ã¡ý ¾¢ÕÓýÈ¢ø ¯Õû ÀÕ쨸 ¯¼ý ´ì¸
±õ ¦ÀÕÁ¡ý Å¡¸£º÷ ¯Æ Å¡Ãò¾¢É¢ø ²ó¾¢
ÅõÀÄ÷ ¦Áý âí¸ÁÄ Å¡Å¢Â¢É¢ø Ò¸ ±È¢ó¾¡÷

5.1.417

1688 Òø§Ä¡Îõ ¸ø§Ä¡Îõ ¦À¡ý§É¡Îõ Á½¢§Â¡Îõ
¦º¡ø§Ä¡Îõ §ÅÚ À¡Î þÄ¡ ¿¢¨Ä¨Á н¢óÐ þÕó¾
¿ø§Ä¡÷ Óý ¾¢Õô Ò¸æ÷ ¿¡Â¸É¡÷ ¾¢Õ «ÕÇ¡ø
Å¢ø§Ä¡Î Ѿø Á¼Å¡÷ Å¢ÍõâÎ ÅóÐ þÆ¢ó¾¡÷

5.1.418

1689 šɸõ Á¢ýÛì ¦¸¡Ê¸û ÅóÐ þÆ¢ó¾¡ø ±É ÅóÐ
¾¡É ¿¢¨È ÍÕ¾¢¸Ç¢ø ¾Ìõ «Äí¸¡Ãò ¾ý¨Á
¸¡É «Ó¾õ ÀÃìÌõ ¸É¢Å¡Â¢ø ´Ç¢ ÀÃôÀô
À¡Éø ¦¿Îí ¸ñ¸û ¦ÅÇ¢ ÀÃôÀ¢ þ¨º À¡ÎÅ¡÷

5.1.419

1690 ¸üÀ¸ô âó¾Ç¢÷ «Ê §À¡õ ¸¡ÁÕ º¡Ã¢¨¸ ¦ºöÂ
¯üÀÄõ ¦Áý Ó¸¢ú Å¢Ãø ÅðÎ «¨½§Â¡Îõ ¨¸ ¦ÀÂÃô
¦À¡üÒÚõ «ì ¨¸Â¢ý ÅÆ¢ô ¦À¡Õ ¸Âø ¸ñ Ò¨¼ ¦ÀÂÃ
«üÒ¾ ¦À¡ý ¦¸¡Ê Ñ¼í¸¢ ¬ÎŧÀ¡ø ¬ÎÅ¡÷

5.1.420

1691

1692

¬ÎÅ¡÷ À¡ÎÅ¡÷ «Ä÷ Á¡Ã¢ §Áø ¦À¡Æ¢Å¡÷
ÜÎÅ¡÷ §À¡ýÚ «¨½Å¡÷ ÌÆø «Å¢Æ þ¨¼ Ѽí¸
µÎÅ¡÷ Á¡Ã §ÅÙ¼ý Á£ûÅ¡÷ ´Ç¢ ¦ÀÕ¸
¿£ÎÅ¡÷ и¢ø «¨ºÂ ¿¢üÀ¡Õõ ¬Â¢É¡÷
þò ¾ý¨Á «Ãõ¨ÀÂ÷¸û ±ùÅ¢¾Óõ ¦ºÂø ÒâÂ
«ò¾É¡÷ ¾¢ÕÅÊì ¸£ú ¿¢¨É× «¸Ä¡ «ýÒ ¯ÕÌõ

5.1.421

88

1693

1694

1695

¦Áöò ¾ý¨Á ¯½÷× ¯¨¼Â Å¢Øò ¾ÅòÐ §Á§Ä¡÷ ¾õ
º¢ò¾ ¿¢¨Ä ¾¢Ã¢Â¡Ð ¦ºö À½¢Â¢ý ¾¨Ä ¿¢ýÈ¡÷

5.1.422

þõ Á¡Âô ÀÅò ¦¾¡¼ì¸¡õ þÕÅ¢¨É¸û ¾¨Á §¿¡ì¸¢
¯õÁ¡ø þíÌ ±ýÉ Ì¨È ¯¨¼§Âý ¡ý ¾¢ÕÅ¡å÷
«õÁ¡ÛìÌ ¬û ¬§Éý «¨Ä§Âý Á¢ý ¿£÷ ±ýÚ
¦À¡öõ Á¡Âô ¦ÀÕí ¸¼Öû ±Ûõ ¾¢Õò ¾¡ñ¼¸õ Ò¸ýÈ¡÷

5.1.423

Á¡¾÷ «Å÷ ÁÕíÌ «¨½Â ÅóÐ ±ö¾¢ Á¾É źì
¸¡¾Ä÷ ÒâóÐ ´ØÌõ ¨¸ ¾Åí¸û ¦ºö¾¢¼×õ
§À¾õ þÄ¡ µ÷ ¯½÷Å¢ø ¦Àâ ŨÃô ¦ÀÂ÷Å¢ì¸
¡Ðõ ´Õ ¦ºÂø þøÄ¡¨Á¢ø þ¨Èﺢ ±¾¢÷ «¸ýÈ¡÷

5.1.424

þó ¿¢¨Ä¨Á ¯ÄÌ ²Øõ ±ö¾ «È¢óÐ þÂøÒ ²ò¾
Áýɢ «ýÒ ¯Ú Àò¾¢ ÅÊ× ¬É Å¡¸£º÷
Á¢ý ¿¢Ä×õ º¨¼Â¡÷ ¾õ ¦Áö «Õû ¾¡ý ±ö¾ ÅÕõ
«ó¿¢¨Ä¨Á «½¢òÐ ¬¸î º¢Ä ¿¡û «íÌ «Á÷óÐ þÕó¾¡÷

5.1.425

1696 Áýɢ «ó¾ì ¸Ã½õ ÁÕ×¾¨Äô À¡ðÊÉ¡ø
¾ýÛ¨¼Â ºÃñ ¬É ¾Á¢§Â¨Éô Ò¸æÃý
±ý¨É þÉ¢î §ºÅÊ츣ú þÕò¾¢Îõ ±ýÚ ±Ø¸¢ýÈ
Óý ¯½÷Å¢ý ÓÂüº¢Â¢É¡ø ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ ÀÄ ¦Á¡Æ¢ó¾¡÷
1697

Áñ Ӿġõ ¯ÄÌ ²ò¾ ÁýÛ ¾¢Õò ¾¡ñ¼¸ò¨¾ô
Òñ½¢Â¡ ¯ý «Ê째 §À¡Ð¸¢ý§Èý ±Éô Ò¸ýÚ
¿ñ½Ã¢Â º¢Å ¬Éó¾ »¡É ÅʧŠ¬¸¢
«ñ½Ä¡÷ §ºÅÊì ¸£ú ¬ñ¼ «ÃÍ «Á÷óÐ þÕó¾¡÷

5.1.426

5.1.427

1698 Å¡ÉÅ÷¸û ÁÄ÷ Á¡Ã¢ Áñ ¿¢¨È Ţñ ¯Ä¸¢ý
§Áø ¿¢¨Èó¾ ³óÐ §Àâ ´Ä¢Ôõ Ţâïºý Ó¾ø
§Â¡É¢¸û ¬Â¢É ±øÄ¡õ ¯û ¿¢¨Èó¾ ¦ÀÕ Á¸¢ú
¾¡ý ¿¢¨Èó¾ º¢ò¾¢¨Ã¢ø º¾Âõ ¬õ ¾¢Õ ¿¡Ç¢ø

5.1.428

1699 «ÊÂý ²ý ¬¾ÃÅ¡ø ¬ñ¼ «Ãº¢ý ºÃ¢¾ô
Àʨ ¡ý «È¢ó¾ÀÊ À¸÷ó§¾ý «ô Àà ÓÉ¢Åý
¸Ê ÁÄ÷ ¦Áý §ºÅʸû ¨¸ ¦¾¡ØÐ ÌÄî º¢¨È¡÷
ÓÊÅ¢ø Ò¸úò ¾¢Õò ¦¾¡ñÊý ÓÂüº¢Â¢¨É ¦Á¡Æ¢¸¢ý§Èý

5.1.429

¾¢ÕüÈõÀÄõ
----------------5.2 ÌÄ¨È ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (1700 - 1710)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
1700 ÀýÛ ¦¾¡ø Ò¸úô À¡ñÊ ¿ý ¿¡ðÎ þ¨¼î
¦ºó¦¿Ä¡÷ ÅÂø ¾£õ ¸ÕõÀ¢ý «Âø
ÐýÛ â¸ô ÒÈõ À¨½ Ýúó¾Ð
ÁýÛ Åñ¨Á¢ɡ÷ Á½ §ÁüÌÊ

5.2.1

89
1701

1702

1703

«ôÀ¾¢ìÌ Ó¾øÅ÷ Åý ¦¾¡ñ¼÷ ¾¡õ
´ôÀÕõ ¦ÀÕ ¿õÀ¢ ±ýÚ µ¾¢Â
¦ºôÀÕõ º£÷ì ÌÄî º¢¨È¡÷ ¾¢ñ¨Á
¨ÅôÀ¢É¡ø ¾¢Õò¦¾¡ñÊø ÅÆ¡¾Å÷

5.2.2

¸¡Ã½í¸û ¸ñ ѾüÌ «ýÀ÷ ±ýɧÅ
Å¡Ãõ ¬¸¢ Á¸¢úó¾Å÷ ¾¡û Á¢¨º
¡Õõ «ý¦À¡Î Å£úóÐ «ïºÄ¢ Ó¸¢úòÐ
®Ã ¿ø ¦Á¡Æ¢ ±ö¾ þ¨ºòÐ ¯ûÇ¡÷

5.2.3

ÌȢ¢ø ¿¡ýÌ ÌÄò¾¢É÷ ¬Â¢Ûõ
¦¿È¢Â¢ý «ìÌÄõ ¿£í¸¢É÷ ¬Â¢Ûõ
«È¢× ºí¸ÃüÌ «ýÀ÷ ±Éô ¦ÀÈ¢ø
¦ºÈ¢×Èô À½¢óÐ ²ò¾¢Â ¦ºö¨¸Â¡÷

5.2.4

1704 ¯Ä¸÷ ¦¸¡ûÙõ ¿Äò¾¢É÷ ¬Â¢Ûõ
«Ä¸¢ø ¾£¨ÁÂ÷ ¬Â¢Ûõ «õÒÄ¢
þÄÌ ¦ºïº¨¼Â¡÷ìÌ «Ê¡÷ ±É¢ø
¾Äõ ¯Èô À½¢óÐ ²òÐõ ¾¨¸¨Á¡÷
1705

1706

5.2.5

ÀñÒ Á¢ì¸¡÷ ÀÄáö «¨½Â¢Ûõ
¯ñÀ §ÅñÊ ´ÕÅ÷ «¨½Â¢Ûõ
±ñ ¦ÀÕ츢 «ýÀ¡ø ±¾¢÷ ¦¸¡ñÎ
¿ñÒ Ü÷óÐ «ÓÐ °ðÎõ ¿Äò¾¢É¡÷

5.2.6

â¾¢ §¸¡Å½õ º¡¾Éò¾¡ø ¦À¡Ä¢óÐ
¬¾¢ §¾Å÷ ¾õ «ï¦ºØò¾¡õ «¨Å
µÐ ¿¡ Žì¸ò¾¡ø ¯¨ÃôÀÅ÷
À¡¾õ ¿¡Ùõ ÀÃŢ ÀñÀ¢É¡÷

5.2.7

1707 þýÉ ¿ø ´Øì¸ò¾¢É¡÷ ®È¢ø º£÷ò
¦¾ýÉÅý ¦¿Î Á¡ÈüÌî º£÷ ¾¢¸ú
ÁýÛ Áó¾¢Ã¢¸ðÌ §Áø ¬¸¢Â¡÷
´ýÉÄ÷î ¦ºüÚ ¯Ú¾¢ì ¸ñ ¿¢ýÚ ¯Ç¡÷

5.2.8

1708 ¬Â ¦ºö¨¸Â÷ ¬ÂÅ÷ ¬È½¢
¿¡ÂÉ¡÷ ¾¢Õô À¡¾õ ¿Å¢ýÚ ¯Ç¡÷
À¡Â º£÷ Ò¨É À¡ñÊ Á¡ §¾Å¢Â¡÷
§Á ¦¾¡ñÎìÌ ¦Áöò ¦¾¡ñ¼÷ ¬Â¢É¡÷

5.2.9

1709 Òý¨ÉÂò ¾Õ¸ó¾÷ ¦À¡ö ¿£ì¸×õ
¦¾ýÉ÷ ¿¡Î ¾¢Õ¿£Ú §À¡üÈ×õ
ÁýÛ ¸¡Æ¢Â÷ ÅûÇÄ¡÷ ¦À¡ý «Ê
¦ºýÉ¢ §º÷ò¾¢ Á¸¢úó¾ º¢ÈôÀ¢É¡÷
1710 Å¡¾¢ø §¾¡üÈ «Á½¨Ã Åý ¸Øò
¾£Ð ¿£í¸¢¼ ²üÚÅ¢ò¾¡÷ ¾¢Èõ
¡Р§À¡üÈ¢§Éý §Áø þÉ¢ ²òЧ¸ý
§Å¾ ¿£¾¢ Á¢Æ¨Äì ÌÚõÀ÷ ¾¡û
¾¢ÕüÈõÀÄõ

5.2.10

5.2.11

90

5.3 ¦ÀÕ Á¢Æ¨Äì ÌÚõÀ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (1711 -1721 )
¾¢ÕüÈõÀÄõ
1711

1712

1713

ݾõ ¦¿ÕíÌ Ì¨Äò ¦¾íÌ ÀÄ×õ â¸ïÝúÒ¨¼ò¾¡ö
Å£¾¢§¾¡Úõ ¿£üÈ¢ý ´Ç¢ Ţâ §ÁÅ¢ Å¢ÇíÌ À¾¢
¿£¾¢ ÅØÅ¡ ¦¿È¢Â¢Éáö ¿¢Ä×õ ÌÊ¡ø ¦¿Î ¿¢ÄòÐ
Á£Ð Å¢ÇíÌõ ¦¾¡ý¨ÁÂÐ Á¢Æ¨Ä ¿¡ðÎô ¦ÀÕÁ¢Æ¨Ä

5.3.1

«ýÉ ¦¾¡ý¨Áò ¾¢ÕôÀ¾¢ì ¸ñ «¾¢À÷ Á¢Æ¨Äì ÌÚõÀÉ¡÷
¦ºýÉ¢ Á¾¢Âõ ¨Åò¾Å÷ ¾õ «Ê¡÷ìÌ ¬É ¦ºö À½¢¸û
þýÉ Åñ½õ ±ýÈÅ÷ ¾¡õ ¯¨Ã¡ ÓýÉõ ±¾¢÷ ²üÚ
ÓýÉõ ¯½÷óÐ ¦ºöšáö Ó¾¢Õõ «È¢Å¢ý ÀÂý ¦¸¡ûÅ¡÷

5.3.2

¦¾¡ñ¼÷ ÀÄÕõ ÅóÐ ®ñÊ ¯ñ½ò ¦¾¡¨Ä¡ «ÓÐ °ðÊì
¦¸¡ñÎ ¦ºøÄ þÕ ¿¢¾¢Âõ Ó¸óÐ ¦¸¡ÎòÐì ̨Èó¾ «¨¼Å¡÷
ÅñÎ ÁÕ×õ ÌÆø ¯¨Á¡û §¸ûÅý ¦ºö ¾¡û ±ýÛõ
Òñ¼ ã¸õ «¸ ÁÄâø ¨ÅòÐô §À¡üÚõ ¦À¡üÀ¢É¡÷

5.3.3

1714 þò ¾ý¨ÁÂáö ¿¢¸Øõ ¿¡û ±ø¨Ä þøÄ¡ò ¾¢Õò ¦¾¡ñÊý
¦Áöò ¾ý¨Á¢¨É ¯ÄÌ «È¢Â Å¢¾¢Â¡ø Å½í¸¢ ¦Áö «Ê¡÷
º¢ò¾õ ¿¢Ä×õ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼ò ¦¾¡¨¸ À¡Ê ¿õÀ¢¨Âô À½¢óÐ
¿¢ò¾ý «Õû ¦ÀüÈÅ÷ À¡¾õ ¿¢¨ÉìÌõ ¿¢ÂÁò ¾¨Ä ¿¢ýÈ¡÷
1715

¨Á¡÷ ¾¼í ¸ñ ÀèÅ¡÷ Á½Å¡Çý ¾ý ÁÄ÷ì ¸Æø¸û
¨¸Â¡ø ¦¾¡ØÐ Å¡ö Å¡úò¾¢ ÁÉò¾¡ø ¿¢¨ÉìÌõ ¸¼ô À¡ðÊø
¦ºö¡û §¸¡Ûõ ¿¡ýÓ¸Ûõ «È¢Â¡î ¦ºõ¦À¡ý ¾¡û þ¨½ì ¸£ú
¯öÅ¡ý §ºÃ ¯üÈ ¦¿È¢ þЧŠ±ýÚ «ýÀ¢É¢ø ¯öò¾¡÷

5.3.4

5.3.5

1716 ¿¡Ùõ ¿õÀ¢ ¬åÃ÷ ¿¡Áõ ¿Å¢ýÈ ¿Äò¾¡§Ä
¬Ùõ ÀÊ¡ø «½¢ Á¡¾¢ º¢ò¾¢Â¡É «¨½ó¾ «¾üÀ¢ý
ãÙõ ¸¡¾Ö¼ý ¦ÀÕ¸ Ó¾øÅ÷ ¿¡ÁòÐ «ï¦ºØòÐõ
§¸Ùõ ¦À¡ÕÙõ ¯½÷×Á¡õ ÀÃ¢Í Å¡öôÀì ¦¸ØÁ¢É¡÷

5.3.6

1717 þýÉ Å¡§È þÅ÷ ´Ø¸ ²Ú ¦¸¡Ê §Áø ¯Â÷ò¾Å÷ ¾õ
¦À¡ýÉí ¸Æø¸û Áñ½¢ý §Áø ¦À¡Õó¾ ÅóÐ ÅÆìÌ ¯¨ÃòÐ
ÁýÛõ µ¨Ä «¨Å ÓýÒ ¸¡ðÊ ¬ñ¼Åý ¦¾¡ñ¼÷
¦ºýÉ¢ Á¾¢ §¾¡ö Á¡¼ ÁÄ¢ ¦¸¡Îí §¸¡é¨Ãî §º÷×üÈ¡÷

5.3.7

1718 «ï¨ºì ¸ÇòÐ ¿ïÍ ¯ñ¼ «Ó¨¾ô ÀÃÅ¢ «¨½×ÚÅ¡÷
¦ºï¦º¡ø ¾Á¢ú Á¡¨Ä¸û ¦Á¡Æ¢Âò §¾Å÷ ¦ÀÕÁ¡ý «ÕÇ¡§Ä
Áﺢø ¾¢¸Øõ ż ¸Â¢¨Äô ¦À¡ÕôÀ¢ø ±ö¾ ÅÕõ Å¡ú×
¦¿ïº¢ø ¦¾Ç¢Â þíÌ ¯½÷ó¾¡÷ ¿£Î Á¢Æ¨Äì ÌÚõÀÉ¡÷

5.3.8

1719 Áñ½¢ø ¾¢¸Øõ ¾¢Õ ¿¡Åæâø Åó¾ Åý ¦¾¡ñ¼÷
¿ñ½üÌ «Ã¢Â ¾¢Õì ¸Â¢¨Ä ¿¡¨Ç ±ö¾ ¿¡ý À¢Ã¢óÐ
¸ñ½¢ø ¸Ã¢Â Á½¢ ¸Æ¢Â Å¡úÅ¡÷ §À¡Ä Å¡§Æý ±ýÚ
±ñ½¢î º¢Åý ¾¡û þý§È ¦ºýÚ «¨¼Åý §Â¡¸ò¾¡ø ±ýÀ¡÷

5.3.9

91
1720 ¿¡Ö ¸Ã½í¸Ùõ ´ýÈ¡ö ¿øÄ «È¢× §Áø ¦¸¡ñÎ
¸¡Öõ À¢ÃÁ ¿¡Ê ÅÆ¢ì ¸ÕòÐî ¦ºÖò¾ì ¸À¡Ä ¿Î
²Ä§Å Óý À¢ýÈ ¦¿È¢ ±Îò¾ Á¨È ãÄõ ¾¢ÈôÀ
ãÄ Ó¾øÅ÷ ¾¢Õô À¡¾õ «¨½Å¡÷ ¸Â¢¨Ä Óý «¨¼ó¾¡÷
1721

À¢¨Äî ¦ºÈ¢ó¾ §Â¡¸ò¾¡ø À¡¨Å §¸ûÅý À¡¾ÓÈì
¸Â¢¨Ä ¦À¡ÕôÀ÷ «Ê «¨¼ó¾ Á¢Æ¨Äì ÌÚõÀ÷ ¸Æø Å½í¸¢
Á¢¨Äô ÒÈõ ¦¸¡û ¦Áý º¡Âø Á¸Ç¢÷ ¸¢ÇÅ¢ ¡Ƣ¦É¡Îõ
Ì¢¨Äô ¦À¡Õ×õ ¸¡¨Ã측ø «õ¨Á ¦ÀÕ¨Á ÜÚÅ¡õ

5.3.10

5.3.11

¾¢ÕüÈõÀÄõ
------------------5.4 ¸¡¨Ã측ø «õ¨Á¡÷ Òá½õ (1722 - 1787)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
1722

1723

Á¡Éõ Á¢Ì ¾ÕÁò¾¢ý ÅÆ¢ ¿¢ýÚ Å¡ö¨Á¢ɢø
°ÉÁ¢ø º£÷ô ¦ÀÕ Å½¢¸÷ ÌÊ ÐÅýÈ¢ µíÌ À¾¢
ÜÉø Å¨Ç ¾¢¨Ã ÍÁóÐ ¦¸¡ñÎ ²È¢ ÁñÎ ¸Æ¢ì
¸¡Éø Á¢¨º ¯Ä× ÅÇõ ¦ÀÕÌ ¾¢Õì ¸¡¨Ã측ø

5.4.1

Åí¸ ÁÄ¢ ¸¼ø ¸¡¨Ã측Ģý ¸ñ Å¡ú Ž¢¸÷
¾í¸û ÌÄò ¾¨ÄÅÉ¡÷ ¾É¾ò¾É¡÷ ¾Åò¾¡ø
«íÌ «Å÷ À¡ø ¾¢Õ Á¼ó¨¾ «Å¾Ã¢ò¾¡û ±É ÅóÐ
¦À¡í¸¢Â §À÷ «ÆÌ Á¢¸ô ÒÉ¢¾Å¾¢Â¡÷ À¢Èó¾¡÷

5.4.2

1724 Ž¢¸÷ ¦ÀÕõ ÌÄõ Å¢Çí¸ ÅóÐ À¢ÈóÐ «ÕÇ¢ÂÀ¢ý
«½¢ ¸¢Ç÷ ¦Áø «Ê ¾Ç÷×üÚ «¨ºÔõ ¿¨¼ô ÀÕÅò§¾
À½¢ «½¢Å¡÷ ¸ÆüÌ «Ê¨Á ÀƸ¢ À¡íÌ ¦ÀÈò
¾½¢Å¢ø ¦ÀÕ ÁÉì ¸¡¾ø ¾ÐõÀ ÅÕõ ¦Á¡Æ¢ À¢ýÈ¡÷

5.4.3

1725 Àø ¦ÀÕ ¿ü¸¢¨Ç ¯ÅôÀô À¢ø ÀÕÅî º¢ÈôÒ ±øÄ¡õ
¦ºøÅ Á¢Ì ¾ó¨¾Â¡÷ ¾¢Õô ¦ÀÕÌõ ¦ºÂø ÒâÂ
ÁøÌ ¦ÀÕõ À¡Ã¡ðÊý ÅÇ÷¸¢ýÈ¡÷ Å¢¨¼ÂÅ÷ À¡ø
«ø¸¢Â «ýÒ¼ý «Æ¸¢ý ¦¸¡ØóÐ ±ØÅÐ ±É ÅÇ÷Å¡÷

5.4.4

1726

Åñ¼ø À¢øÅÉ ±øÄ¡õ ÅÇ÷ Á¾¢Âõ Ò¨Éó¾ º¨¼
«ñ¼÷ À¢Ã¡ý ¾¢Õ Å¡÷ò¨¾ «¨½Â ÅÕÅÉ À¢ýÚ
¦¾¡ñ¼÷ Åâø ¦¾¡ØÐ ¾¡¾¢Â÷ §À¡üÈò Ш½ Өĸû
¦¸¡ñ¼ ÑÍôÒ ´ÐíÌ À¾ì ¦¸¡û¨¸Â¢É¢ø ÌÚ¸¢É¡÷

1727 ¿øĦÅÉ ¯ÚôÒ áÄÅ÷ ¯¨ÃìÌõ ¿Äõ ¿¢ÃõÀ¢ 1
ÁøÌ ¦ÀÕ ÅÉôÒ Á£ì Üà ÅÕ Á¡ðº¢Â¢É¡ø
þøÄ¢¸Å¡ô ÀÕÅò¾¢ø þÅ÷¸û ÁÃÀ¢ÛìÌ ²üÌõ
¦¾¡ø ÌÄòРŽ¢¸÷ Á¸ý §À;üÌò ¦¾¡¼íÌÅ¡÷
1728

¿£Ê º£÷ì ¸¼ø ¿¡¨¸ ¿¢¾¢À¾¢ ±ýÚ ¯Ä¸¢ý ¸ñ
À¡Î ¦ÀÚ Ò¸ú Ž¢¸ý ÀÂó¾ ÌÄ ¨Áó¾ÛìÌò

5.4.5

5.4.6

92
§¾¼ÅÕõ ¾¢ÕÁÃÀ¢ø §ºÂ¢¨Æ¨Â Á¸ý §Àº
Á¡¼ ÁÄ¢ ¸¡¨Ã측ø ÅÇ ¿¸Ã¢ø ÅÃÅ¢ð¼¡÷

5.4.7

1729 Åó¾ ãÐ «È¢§Å¡÷¸û Á½õ ÌÈ¢ò¾ Á¨É ÒÌóÐ
¾ó¨¾Â¡õ ¾É¾ò¾ý ¾¨É §¿÷óÐ ¿£ ÀÂó¾
¨Àó ¦¾¡Ê¨Â ¿¢¾¢À¾¢ ¨Áó¾ý ÀÃÁ ¾ò¾ÛìÌ
Óó¨¾ ÁÃÀ¢ÛìÌ ²üÌõ ӨȨÁ Á½õ Ò⸠±ýÈ¡÷

5.4.8

1730 ÁüÚ «ÅÛõ ӨȨÁ¢ɡø Á½õ þ¨ºóÐ ¦ºÄ× þ¼î ¦ºýÚ
¯üÈÅ÷¸û ¯¨Ã §¸ð¼ ¿¢¾¢À¾¢Ôõ ¯Â÷ º¢ÈôÒô
¦ÀüÈÉý §À¡ø ¯ÅóÐ ¾É¢ô ¦ÀÕ Á¸ðÌò ¾¢ÕÁÄ¢Ôõ
ÍüÈõ ¯¼ý ¸Ç¢ Ü÷óÐ ÅШŠŢ¨Éò ¦¾¡Æ¢ø âñ¼¡ý

5.4.9

1731 Á½õ þ¨ºó¾ ¿¡û µ¨Ä ¦ºÄÅ¢ðÎ Áí¸Ä ¿¡û
«¨½Â ÅШÅò ¦¾¡Æ¢ø¸û ¬É ±Ä¡õ «¨ÁÅ¢ò§¾
þ½÷ «Äí¸ø ¨Áó¾¨ÉÔõ Á½ «½¢Â¢ý ±Æ¢ø Å¢Ç츢
À¨½ Óúõ ±ØóÐ ¬÷ôÀì ¸¡¨Ã측ø À¾¢ ÒÌó¾¡÷
1732

1733

1734

5.4.10

«Ç¢ Á¢¨¼ ¬÷ò¾ ¾É ¾ò¾ý «½¢ Á¡¼òÐû ÒÌóÐ
¦¾Ç¢¾Õ áø Å¢¾¢ ÅÆ¢§Â ¦ºÂø ӨȨÁ ¦ºöÐ «¨ÁòÐò
¾Ç¢÷ «Ê ¦Áý ¿¨¸ Á¢¨Äò ¾¡Ð «Å¢ú ¾¡÷ì ¸¡¨ÇìÌì
¸Ç¢ Á¸¢ú ÍüÈõ §À¡üÈì ¸Ä¢Â¡½õ ¦ºö¾¡÷¸û

5.4.11

Áí¸Ä Á¡ Á½ Å¢¨É¸û ÓÊòÐ þÂøÀ¢ý ¨ÅÌ ¿¡û
¾í¸û ÌÊìÌ «Õõ Ò¾øÅ¢ ¬¾Ä¢É¡ø ¾É ¾ò¾ý
¦À¡í¦¸¡Ä¢ ¿£÷ ¿¡¨¸Â¢É¢ø §À¡¸¡§Á ¸½Åý ¯¼ý
«í¸ñ «Á÷óÐ þɢРþÕì¸ «½¢ Á¡¼õ ÁÕíÌ «¨Áò¾¡ý

5.4.12

Á¸û ¦¸¡¨¼Â¢ý Á¸¢ú º¢ÈìÌõ ÅÃõÀ¢ø ¾Éõ ¦¸¡ÎòÐ «¾ýÀ¢ý
¿¢¸÷ôÒ «Ã¢Â ¦ÀÕõ º¢ÈôÀ¢ø ¿¢¾¢À¾¢ ¾ý ÌÄ Á¸Ûõ
¾¨¸ôÀ¢ø ¦ÀÕõ ¸¡¾Ä¢É¡ø ¾íÌ Á¨É ÅÇõ ¦ÀÕ츢
Á¢¸ô ÒâÔõ ¦¸¡û¨¸Â¢É¢ø §Áõ Àξø §ÁŢɡý

5.4.13

1735 ¬íÌ «Åý ¾ý þøÅ¡ú쨸 «Õõ Ш½Â¡ö «Á÷¸¢ýÈ
âíÌÆÄ¡÷ «Å÷ ¾¡Óõ ¦À¡Õ Å¢¨¼Â¡÷ ¾¢ÕÅÊì ¸£ú
µí¸¢Â «ýÒÚ ¸¡¾ø ´Æ¢× þýÈ¢ Á¢¸ô ¦ÀÕ¸ô
À¡í¸¢ø ÅÕõ Á¨É «Èò¾¢ý ÀñÒ ÅÆ¡¨Á¢ø À¢øÅ¡÷

5.4.14

1736 ¿õÀ÷ «Ê¡÷ «¨½ó¾¡ø ¿øÄ ¾¢Õ «ÓÐ «Ç¢òÐõ
¦ºõ¦À¡ýÛõ ¿Å Á½¢Ôõ ¦ºØó и¢Öõ ӾġÉ
¾õ ÀâŢɡø «Å÷ìÌò ¾Ì¾¢Â¢ý §ÅñÎÅ ¦¸¡ÎòÐõ
¯õÀ÷ À¢Ã¡ý ¾¢ÕÅÊì ¸£ú ¯½÷× Á¢¸ ´ØÌ ¿¡û

5.4.15

1737

À¡į́¼Â ¦¿È¢Â¢ý ¸ñ À¢ø ÀÃÁ ¾ò¾ÛìÌ
Á¡í¸É¢¸û µÃ¢ÃñÎ ÅóÐ «¨½ó¾¡÷ º¢Ä÷ ¦¸¡ÎôÀ
¬íÌ «¨Å ¾¡ý Óý Å¡í¸¢ «Å÷ §ÅñÎõ Ì¨È «Ç¢ò§¾
®íÌ þÅü¨È þøÄòÐìÌ ¦¸¡Îì¸ ±É þÂõÀ¢É¡ý

1738 ¸½Åý ¾¡ý Åà ŢÎò¾ ¸É¢ þÃñÎõ ¨¸ì ¦¸¡ñÎ
Á½õ ÁÄ¢Ôõ ÁÄ÷ì Üó¾ø Á¡¾Ã¡÷ ¨ÅòÐ «¾üÀ¢ý

5.4.16

93

1739

1740

1741

1742

À½ «ÃÅõ Ò¨ÉóÐ «ÕÙõ ÀÃÁÉ¡÷ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷
¯½Å¢ý Á¢Ì §Å𨸠¢ɡø ´ÕÅ÷ Á¨ÉÔû ÒÌó¾¡÷

5.4.17

§Å¾í¸û ¦Á¡Æ¢ó¾ À¢Ã¡ý ¦Áöò ¦¾¡ñ¼÷ ¿¢¨Ä ¸ñÎ
¿¡¾ý ¾ý «Ê¡¨Ãô Àº¢ ¾£÷ô§Àý ±É ¿ñ½¢ô
À¡¾í¸û Å¢Çì¸ ¿£÷ Óý «Ç¢òÐô Àâ¸Äõ ¨ÅòÐ
²¾õ ¾£÷ ¿ø Å¢Õó¾¡õ þý «Êº¢ø °ðÎÅ¡÷

5.4.18

¸È¢ «Ó¾õ «íÌ ¯¾Å¡§¾ ¾¢Õ «ÓÐ ¨¸ ܼ
¦ÅÈ¢ ÁÄ÷ §Áø ¾¢Õ «¨É¡÷ Å¢¨¼ÂÅý ¾ý «Ê¡§Ã
¦ÀÈø «Ã¢Â Å¢Õó¾¡É¡ø §ÀÚ þ¾ý §Áø þø¨Ä ±Ûõ
«È¢Å¢Éáö «Å÷ «ÓÐ ¦ºöžÛìÌ ¬¾Ã¢ôÀ¡÷

5.4.19

þøÄ¡Çý ¨Åì¸ ±Éò¾õ Àì¸ø Óý þÕó¾
¿øÄ ¿Ú Á¡í¸É¢¸û þÃñÊÉ¢ø ´ý¨Èì ¦¸¡ñÎ
Åø Å¢¨ÃóÐ ÅóÐ «¨½óÐ À¨¼òÐ ÁÉõ Á¸¢ú¢ɡø
«øÄø ¾£÷ôÀÅ÷ «Ê¡÷ ¾¨Á «ÓÐ ¦ºöÅ¢ò¾¡÷

5.4.20

ãôÒÚõ «ò ¾Ç÷Å¡Öõ Ó¾¢÷óÐ Óθ¢Â §Åð¨¸ò
¾£ô Àº¢Â¢ý ¿¢¨Ä¡Öõ «Â÷óÐ «¨½ó¾ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷
Å¡öôÒÚ ¦Áý ͨŠ«Êº¢ø Á¡í¸É¢§Â¡Î þɢР«Õó¾¢ô
âôÀ¢ø ¦Áý ÌÆø Á¼Å¡÷ ¦ºÂø ¯ÅóÐ §À¡Â¢É¡÷

5.4.21

1743 ÁüÈÅ÷ ¾¡õ §À¡Â¢É À¢ý Á¨Éô À¾¢ ¬¸¢Â Ž¢¸ý
¯üÈ ¦ÀÕõ À¸Ä¢ý ¸ñ µí¸¢Â §À÷ þø ±ö¾¢ô
¦À¡üÒÈ Óý ¿£÷ ¬Êô ÒÌóÐ «Êº¢ø ÒâóÐ «Â¢Äì
¸üÒ¨¼Â Á¼Å¡Õõ ¸¼ô À¡ðÊø °ðÎÅ¡÷
1744

1745

5.4.22

þý «Êº¢ø ¸È¢¸û ¯¼ý ±öÐõ Ó¨È þðÎ «¾ýÀ¢ý
Áýɢ º£÷ì ¸½Åý ¾¡ý Á¨É þ¨¼ Óý ¨ÅôÀ¢ò¾
¿ø ÁÐà Á¡í¸É¢Â¢ø þÕó¾ «¾¨É ¿Úõ Üó¾ø
«ýÉ Á¨É¡÷ ¾¡Óõ ¦¸¡Î ÅóÐ ¸ÄòÐ «Ç¢ò¾¡÷

5.4.23

Á¨ÉŢ¡÷ ¾¡õ À¨¼ò¾ ÁÐÃõ Á¢¸ Å¡öò¾ ¸É¢
¾¨É Ѹ÷ó¾ þɢ ͨŠ¬Ã¡¨Á ¾¡÷ Ž¢¸ý
þ¨ÉÂÐ ´Õ ÀÆõ þýÛõ ¯ÇÐ «¾¨É þθ ±É
«¨ÉÂÐ ¾¡õ ¦¸¡ñÎ Åà «¨½Å¡÷ §À¡ø «íÌ «¸ýÈ¡÷

5.4.24

1746 «õ ÁÕíÌ ¿¢ýÚ «Â÷Å¡÷ «Õõ ¸É¢ìÌ «íÌ ±ý¦ºöÅ¡÷
¦Áöõ ÁÈóÐ ¿¢¨ÉóÐ ¯üÈ þ¼òÐ ¯¾×õ Å¢¨¼ÂÅ÷ ¾¡ý
¾õ ÁÉõ ¦¸¡ñÎ ¯½÷¾Ö§Á «Å÷ «ÕÇ¡ø ¾¡ú ÌÆÄ¡÷
¨¸õ ÁÕíÌ ÅóÐ þÕó¾Ð «¾¢ÁÐÃì ¸É¢ ´ýÚ

5.4.25

1747 ÁüȾ¨Éì ¦¸¡Î ÅóÐ Á¸¢úóÐ þ¼Öõ «Â¢ýÚ «¾É¢ø
¯üÈ Í¨Å «Ó¾¢Ûõ §Áø À¼ ¯Ç¾¡Â¢¼ þÐ ¾¡ý
Óý ¾Õ Á¡í ¸É¢ «ýÚ ã×ĸ¢ø ¦ÀÈ÷ìÌ «Ã¢¾¡ø
¦ÀüÈÐ §ÅÚ ±íÌ ±ýÚ ¦Àö ŨÇ¡÷ ¾¨Áì §¸ð¼¡ý

5.4.26

1748 «ùרà §¸ð¼Öõ Á¼Å¡÷ «Õû ¯¨¼Â¡÷ «Ç¢òÐ «ÕÙõ
¦ºùŢ §À÷ «Õû Å¢ÇõÒõ ¾¢Èõ «ýÚ ±ýÚ ¯¨Ã ¦ºö¡÷

94
¨¸ ÅÕ ¸üÒ¨¼ ¦¿È¢Â¡ø ¸½Åý ¯¨Ã ¸¡Å¡¨Á
¦Áö ÅÆ¢ «ýÚ ±É Å¢ÇõÀø Å¢¼ Á¡ð¼¡÷ Å¢¾¢÷ôÒ ¯ÚÅ¡÷

5.4.27

¦ºö¾ ÀÊ ¦º¡øÖŧ¾ ¸¼ý ±ýÛõ º£Äò¾¡÷
¨Á ¾¨ÆÔõ ¸ñ¼÷ §ºÅʸû ÁÉòÐ ¯È Å½í¸¢
±ö¾ÅÕõ ¸É¢ «Ç¢ò¾¡÷ ¡÷ ±ýÛõ ¸½ÅÛìÌ
¦Á¡ö ¾Õ âíÌÆø Á¼Å¡÷ ÒÌó¾ÀÊ ¾¨É ¦Á¡Æ¢ó¾¡÷

5.4.28

1750 ®ºý «Õû ±Éì §¸ð¼ þø þ¨ÈÅý «Ð ¦¾Ç¢Â¡ý
Å¡º ÁÄ÷ò ¾¢Õ «¨É¡÷ ¾¨Á §¿¡ì¸¢ ÁüÚ þÐ ¾¡ý
§¾Í¨¼Â º¨¼ô ¦ÀÕÁ¡ý ¾¢ÕÅÕ§Çø þýÉÓõ µ÷
¬º¢ø ¸É¢ «Åý «ÕÇ¡ø «¨ÆòÐ «Ç¢ôÀ¡ö ±É ¦Á¡Æ¢ó¾¡ý

5.4.29

1749

1751

1752

1753

À¡íÌ «ýÚ Á¨ÉŢ¡÷ À½¢ «½¢Å¡÷ ¾¨Áô ÀÃÅ¢
®íÌ þÐ «Ç¢òÐ «ÕÇ£§Ãø ±ý ¯¨Ã ¦À¡ö¡õ ±ýÉ
Á¡í¸É¢ ´ýÚ «ÕÇ¡ø ÅóÐ ±öоÖõ ÁüÚ «¾¨É
¬íÌ «Åý ¨¸ì ¦¸¡Î¾Ö§Á «¾¢ºÂ¢òÐ Å¡í¸¢É¡ý

5.4.30

Ž¢¸Ûõ ¾ý ¨¸ô Òì¸ Á¡í¸É¢ À¢ý¨Éì ¸¡½¡ý
¾½¢ÅÕõ ÀÂõ §Áü¦¸¡ûÇ ¯ûÇÓõ ¾ÎÁ¡Ú ±ö¾¢
«½¢ ÝÆø «Å¨Ã §ÅÚ µ÷ «½íÌ ±Éì ¸Õ¾¢ ¿£íÌõ
н¢× ¦¸¡ñÎ ±Å÷ìÌõ ¦º¡øÄ¡ý ¦¾¡¼÷Å¢ýÈ¢ ´ØÌ ¿¡Ç¢ø

5.4.31

Å¢Îŧ¾ ±ñ½õ ¬¸ §ÁŢ ÓÂüº¢ ¦ºöÅ¡ý
Àξ¢¨Ãô ÀèŠÁ£Ð À¼÷ ¸Äõ ¦¸¡ñÎ §À¡¸¢
¦¿Î ¿¢¾¢ ¦¸¡ñ§Åý ±ýÉ ¿¢Ãó¾Àø ¸¢¨Ç»÷ ¬Ìõ
ÅÎÅ¢ø º£÷ Ž¢¸ Á¡ì¸û ÁÃì¸Äõ º¨ÁôÀ¢ò¾¡÷¸û

5.4.32

1754 ¸Äï º¨ÁòÐ «¾üÌ §ÅñÎõ ¸õÁ¢Â÷ ¯¼§É ¦ºøÖõ
ÒÄí¸Ç¢ø Å¢ÕõÒ Àñ¼õ ¦À¡ÕóÐÅ ¿¢ÃõÀ ²üÈ¢
ºÄõ ¾Õ ¸¼×û §À¡üÈ¢ò ¾¨Ä¨Á¡õ ¿¡ö¸ý ¾¡Ûõ
¿Äõ ¾Õ ¿¡Ç¢ø ²È¢ ¿Ç¢÷ ¾¢¨Ãì ¸¼ø §Áø §À¡É¡ý
1755

¸¼ø Á¢¨º Åí¸õ µðÊì ¸Õ¾¢Â §¾Âõ ¾ýÉ¢ø
«¨¼ ¯Èî ¦ºýÚ §º÷óÐ «íÌ «ÇÅ¢ø Àø ÅÇí¸û ÓüÈ¢
þ¨¼ º¢Ä ¿¡ð¸û ¿£í¸ Á£ñÎõ «ì ¸Äò¾¢ø ²È¢ô
À¼÷ ÒÉø ¸ýÉ¢ ¿¡ð§¼¡÷ ÀðÊÉõ ÁÕíÌ §º÷ó¾¡ý

5.4.33

5.4.34

1756 «ô À¾¢ ¾ýÉ¢ø ²È¢ «Ä¸¢ø Àø ¦À¡Õû¸û ¬ìÌõ
´ôÀ¢ø Á¡ ¿¢¾¢Âõ ±øÄ¡õ ´ÕÅÆ¢ô ¦ÀÕ¸ ¯öòÐ
¦Áöô Ò¸ú Å¢ÇíÌõ «ùç÷ Å¢ÕõÀ§Å¡÷ Ž¢¸ý ¦ÀüÈ
¦ºôÀÕí ¸ýÉ¢ ¾ý¨Éò ¾¢ÕÁÄ¢ ÅШŠ¦ºö¾¡ý

5.4.35

1757 ¦ÀÈø «Õõ ¾¢ÕŢɡ¨Çô ¦ÀÕ Á½õ Ò½÷óÐ Óý¨É
«Èø þÂø ¿Úõ ¦Áý Üó¾ø «½í¸É¡÷ ¾¢Èò¾¢ø «üÈõ
ÒÈõ ´Õ ¦ÅÇ¢ ¯È¡Áø ¦À¡¾¢ó¾ º¢ó¾¨É¢ý µÎ
ӨȨÁ¢ý ÅÆ¡¨Á ¨Å¸¢ Ó¸õ ÁÄ÷óÐ ´ØÌõ ¿¡Ç¢ø

5.4.36

1758 ÓÕ¸Ä÷ §º¡¨Ä ãà÷ «¾ý Ó¾ø Ž¢¸§Ã¡Îõ
þÕ ¿¢¾¢ì ¸¢ÆÅý ±ö¾¢Â ¾¢ÕÅ¢ý Á¢ìÌô

95

1759

¦À¡Õ ¸¼ø ¸Äí¸û §À¡ìÌõ ҸƢɡý Á¨ÉÅ¢ ¾ýÀ¡ø
¦ÀÕ¦¸¡Ç¢ Å¢ÇìÌô §À¡ø µ÷ ¦Àñ¦¸¡Ê «Ã¢¾¢ø ¦ÀüÈ¡ý

5.4.37

Á¼ Á¸û ¾ý¨Éô ¦ÀüÚ Áí¸Äõ §À½¢ò ¾¡ý ÓýÒ
¯¼ý ¯¨È× «ïº¢ ¿£ò¾ ´Õ ¦ÀÕ Á¨ÉÅ¢ ¡¨Ãò
¦¾¡¼÷ «È ¿¢¨ÉóÐ ¦¾öÅò ¦¾¡Ø ÌÄõ ±ý§È ¦¸¡ñÎ
¸¼ý «¨Áò¾Å÷ ¾õ ¿¡Áõ ¸¡¾ø ¦ºö Á¸¨Å þð¼¡ý

5.4.38

1760 þó¿¢¨Ä þÅý þíÌ ±ö¾¢ þÕó¾Éý þôÀ¡ø ¿£Îõ
¸ýÉ¢ Á¡ Á¾¢ø Ýú Á¡¼ì ¸¡¨Ã측ø Ž¢¸ý ¬É
¾ý ¿¢¸÷ ¸¼ó¾ ¦ºøÅò ¾É¾ò¾ý Á¸Ç¡÷ ¾¡Óõ
Áýɢ ¸üÀ¢§É¡Î Á¨É «Èõ ÒâóÐ ¨Å¸
1761

Å¢¨Ç ÅÇõ ¦ÀÕì¸ Åí¸õ Á£Ð §À¡õ ÀÃÁ ¾ò¾ý
ÅÇ÷ Ò¸úô À¡ñÊ ¿¡ðÎ µ÷ Á¡ ¿¸÷ ¾ýÉ¢ø ÁýÉ¢
«ÇÅ¢ø Á¡ ¿¢¾¢Âõ ¬ì¸¢ «Á÷óÐ þɢРþÕó¾¡ý ±ýÚ
¸¢Ç÷ ´Ç¢ Á½¢ì ¦¸¡õÒ «ýÉ¡÷ ¸¢¨Ç»÷ ¾¡õ §¸ð¼¡÷ «ý§È

1762 «õ ¦Á¡Æ¢ §¸ð¼ §À¡§¾ «½í¸É¡÷ ÍüÈò¾¡Õõ
¾õ ¯Ú ¸¢¨Ç»÷ô §À¡ì¸¢ «Åý ¿¢¨Ä ¾¡Óõ §¸ðÎ
ÁõÁ÷ ¦¸¡û ÁÉò¾÷ ¬¸¢ ÁüÈÅý þÕó¾ À¡í¸÷
¦¸¡õ¨Á ¦Åõ ӨĢý ¬¨Ç ¦¸¡ñÎ §À¡ö Å¢ÎÅÐ ±ýÈ¡÷
1763

5.4.39

5.4.40

5.4.41

Á¡ Á½¢î º¢Å¢¨¸ ¾ýÉ¢ø Á¼ ¿¨¼ Á¢ø «ýÉ¡¨Ãò
¾¡Á¨Ãò ¾Å¢º¢ø ¨ÅÌõ ¾É¢ò ¾¢Õ ±ýÉ ²üÈ¢ì
¸¡ÁÕ ¸ÆÉ¢ Å£úòÐì ¸¡¾ø ¦ºö ÍüÈò¾¡Õõ
§¾ ¦Á¡Æ¢ÂÅÕõ ÝÆî §ºñ þ¨¼ì ¸Æ¢óÐ ¦ºýÈ¡÷

5.4.42

1764 º¢Ä À¸ø ¸¼óÐ ¦ºýÚ ¦ºõ ¾Á¢úò ¾¢Õ¿¡Î ±ö¾¢
ÁÄ÷ Ò¸úô ÀÃÁ ¾ò¾ý Á¡ ¿¸÷ ÁÕíÌ ÅóÐ
ÌÄ Ó¾ø Á¨ÉŢ¡¨Ãì ¦¸¡ñÎ ÅóÐ «¨½ó¾ ¾ý¨Á
¦¾¡¨ÄÅ¢ø º£÷ì ¸½ÅÉ¡÷ìÌî ¦º¡øÄ¢ Óý ¦ºøÄ Å¢ð¼¡÷

5.4.43

1765 Åó¾Å÷ «¨½ó¾ Á¡üÈõ §¸ð¼Öõ Ž¢¸ý ¾¡Ûõ
º¢ó¨¾Â¢ø «îºõ ±ö¾¢î ¦ºØ Á½õ À¢ýÒ ¦ºö¾
¨Àó ¦¾¡Ê ¾¨ÉÔõ ¦¸¡ñÎ ÀÂó¾ ¦Àñ Á¸Å¢ý ´Î
ÓóÐÈî ¦ºø§Åý ±ýÚ ¦Á¡ö ÌÆø «Å÷ À¡ø Åó¾¡ý

5.4.44

1766 ¾¡Ûõ «õ Á¨ÉÅ¢ §Â¡Îõ ¾Ç¢÷ ¿¨¼ Á¸Å¢ §É¡Îõ
Á¡ý þÉõ À¢¨½ §À¡ø ¿¢ýÈ Á¨ÉŢ¡÷ «Ê¢ø ¾¡úó§¾
¡ý ¯ÁÐ «ÕÇ¡ø Å¡ú§Åý þù þÇõ ÌÆÅ¢ ¾¡Ûõ
À¡ý¨Á¡ø ¯ÁÐ ¿¡Áõ ±ýÚ Óý À½¢óРţúó¾¡ý

5.4.45

1767 ¸½Åý ¾¡ý Ží¸ì ¸ñ¼ ¸¡Á÷ âí¦¸¡ÊÂÉ¡Õõ
«¨½×Úõ ÍüÈò¾¡÷ À¡ø «îº §Á¡Î ´Ðí¸¢ ¿¢üÀ
¯½÷×Ú ¸¢¨Ç»÷ ¦Åû¸¢ ¯ý ¾¢Õ Á¨ÉÅ¢ ¾ý¨É
Á½õ ÁÄ¢ ¾¡Ã¢É¡ö ¿£ ŽíÌÅÐ ±ý ¦¸¡ø ±ýÈ¡÷

5.4.46

1768 ÁüÈÅ÷ ¾õ¨Á §¿¡ì¸¢ Á¡Û¼õ þÅ÷ ¾¡õ «øÄ÷
¿ü ¦ÀÕõ ¦¾öÅõ ¬¾ø ¿¡ý «È¢óÐ «¸ýÈ À¢ýÒ

96
¦ÀüÈ þõ Á¸× ¾ý¨Éô §À÷ þð§¼ý ¬¾Ä¡§Ä
¦À¡üÀ¾õ À½¢ó§¾ý ¿£Õõ §À¡üÚ¾ø ¦ºöÁ¢ý ±ýÈ¡ý
1769 ±ýÈÖõ ÍüÈò¾¡Õõ þÐ ±ý ¦¸¡ø ±ýÚ ¿¢ýÈ¡÷
ÁýÈÄí ÌÆĢɡÕõ Ž¢¸ý Å¡ö Á¡üÈõ §¸Ç¡ì
¦¸¡ý¨È Å¡÷ º¨¼Â¢É¡÷ ¾õ ̨à ¸Æø §À¡üÈ¢î º¢ó¨¾
´ýȢ §¿¡ì¸¢ø Á¢ì¸ ¯½÷× ¦¸¡ñÎ ¯¨Ã ¦ºö¸¢ýÈ¡÷
1770

1771

1772

1775

1776

1777

5.4.48

®íÌ þÅý ÌÈ¢ò¾ ¦¸¡û¨¸ þÐ þÉ¢ þÅÛìÌ ¬¸ò
¾¡í¸¢Â ÅÉôÒ ¿¢ýÈ ¾¨ºô ¦À¡¾¢ ¸Æ¢òÐ þíÌ ¯ý À¡ø
¬íÌ ¿¢ý ¾¡û¸û §À¡üÚõ §Àö ÅÊ× «Ê§ÂÛìÌô
À¡íÌÈ §ÅñÎõ ±ýÚ ÀÃÁ÷ ¾¡û ÀÃÅ¢ ¿¢ýÈ¡÷

5.4.49

¬É «ô¦À¡ØÐ ÁýÚû ¬ÎÅ¡÷ «ÕǢɡ§Ä
§Á¦ÉÈ¢ ¯½÷× Üà §ÅñÊü§È ¦ÀÚÅ¡÷ ¦Áö¢ø
°ý «¨¼ ÅÉô¨À ±øÄ¡õ ¯¾È¢ ±üÒ ¯¼õ§À ¬¸
Å¡ÉÓõ ÁñÏõ ±øÄ¡õ ŽíÌõ §Àö ÅÊÅõ ¬É¡÷

5.4.50

ÁÄ÷ Á¨Æ ¦À¡Æ¢ó¾Ð ±íÌõ Å¡É ÐóÐÀ¢Â¢ý ¿¡¾õ
¯Ä¦¸Ä¡õ ¿¢¨ÈóРŢõÁ ¯õÀÕõ ÓÉ¢Å÷ ¾¡Óõ
ÌÄÅ¢É÷ ¸½í¸û ±øÄ¡õ ̽¨Ä þð¼É Óý ¿¢ýÈ
¦¾¡¨ÄÅ¢ø Àø ÍüÈò¾¡Õõ ¦¾¡ØÐ «ïº¢ «¸ýÚ §À¡É¡÷

5.4.51

1773 ¯ü ÀÅ¢òÐ ±Øó¾ »¡ÉòÐ ´Õ¨Á¢ý ¯¨Á §¸¡ý ¾ý¨É
«ü Ò¾ò ¾¢Õ «ó¾¡¾¢ «ô¦À¡ØÐ «ÕÇ¢î ¦ºöÅ¡÷
¦À¡üÒ¨¼î ¦ºö À¡¾ Òñ¼ ã¸í¸û §À¡üÚõ
¿ü ¸½ò¾¢É¢ø ´ýÚ ¬§Éý ¿¡ý ±ýÚ ¿ÂóÐ À¡Ê
1774

5.4.47

5.4.52

¬öó¾ º£÷ þÃ𨼠Á¡¨Ä «ó¾¡¾¢ ±ÎòÐô À¡Ê
²öó¾ §À÷ ¯½÷× ¦À¡í¸ ±Â¢ø ´Õ ãýÚõ ÓýÉ¡û
¸¡öó¾Å÷ þÕó¾ ¦ÅûÇ¢ì ¨¸¨Ä Á¡ø Ũè ¿ñ½
Å¡öó¾ §À÷ «Õû Óý ÜÈ ÅÆ¢ ÀÎõ ÅƢ¡ø Åó¾¡÷

5.4.53

¸ñ¼Å÷ Å¢ÂôÒüÚ «ïº¢ì ¨¸ «¸ýÚ µÎÅ¡÷¸û
¦¸¡ñ¼Ð µ÷ §Å¼ò ¾ý¨Á ¯ûÇÅ¡Ú ÜÈì §¸ð§¼
«ñ¼ ¿¡Â¸É¡¦Ãý¨É «È¢Å§Ãø «È¢Â¡ Å¡ö¨Á
±ñ ¾¢¨º Áì¸ÙìÌ Â¡ý ±ù×ÕÅ¡ö ±ý ±ýÀ¡÷

5.4.54

ż ¾¢¨º §¾ºõ ±øÄ¡õ ÁÉò¾¢Ûõ ¸ÊÐ ¦ºýÚ
¦¾¡¨¼ «Å¢ú þ¾Æ¢ Á¡¨Äî ÝÄ À¡½¢ÂÉ¡÷ §Á×õ
À¼÷ ´Ç¢ì ¨¸¨Ä ¦ÅüÀ¢ý À¡íÌ «¨½óÐ ¬íÌì ¸¡Ä¢ý
¿¨¼Â¢¨Éò ¾Å¢÷òÐ À¡÷ §Áø ¾¨Ä¢ɡø ¿¼óÐ ¦ºýÈ¡÷

5.4.55

¾¨Ä¢ɡø ¿¼óÐ ¦ºýÚ ºí¸Ãý þÕó¾ ¦ÅûÇ¢
Á¨Ä¢ý §Áø ²Úõ §À¡Ð Á¸¢ú¡ø «ýÒ ¦À¡í¸ì
¸¨Ä þÇõ ¾¢í¸û ¸ñ½¢ì ¸ñ Ѿø ´Õ À¡¸òÐî
º¢¨Ä Ѿø þÁ ÅøÄ¢ ¾¢Õì ¸ñ §¿¡ìÌüÈÐ «ý§È

5.4.56

1778 «õÀ¢¨¸Â¢ý ¾¢Õ×ûÇò¾¢ý «¾¢ºÂ¢òÐ «ÕÇ¢ò ¾¡úóÐ
¾õ ¦ÀÕÁ¡¨É §¿¡ì¸¢ò ¾¨Ä¢ɡø ¿¼óÐ þíÌ ²Úõ

97
±õ ¦ÀÕÁ¡ý µ÷ ±üÀ¢ý ¡쨸 «ýÒ ±ý§É ±ýÉ
¿õ ¦ÀÕ Á¡ðÊìÌ «íÌ ¿¡Â¸ý «ÕÇ¢î ¦ºöÅ¡ý

5.4.57

1779 ÅÕõ þÅý ¿õ¨Áô §ÀÏõ «õ¨Á ¸¡ñ ¯¨Á§Â ÁüÚ þô
¦ÀÕ¨Á §º÷ ÅÊÅõ §ÅñÊô ¦ÀüÈÉû ±ýÚ À¢ý¨È
¦ÀÕÌ ÅóÐ «¨½Â §¿¡ì¸¢ «õ¨Á§Â ±ýÛõ ¦ºõ¨Á
´Õ ¦Á¡Æ¢ ¯Ä¸õ ±øÄ¡õ ¯ö§Š«ÕÇ¢î ¦ºö¾¡÷

5.4.58

1780

«í¸½ý «õ¨Á§Â ±ýÚ «Õû ¦ºÂ «ôÀ¡ ±ýÚ
Àí¸Âî ¦ºõ ¦À¡ý À¡¾õ À½£óРţúóÐ ±Øó¾¡÷ ¾õ¨Áî
ºí¸ ¦Åñ ̨Æ¢ɡÕõ ¾¡õ ±¾¢÷ §¿¡ì¸¢ ¿õÀ¡ø
þíÌ §ÅñÎÅÐ ±ý ±ýÉ þ¨Èﺢ ¿¢ýÚ þÂõÒ ¸¢ýÈ¡÷

5.4.59

þÈÅ¡¾ þýÀ «ýÒ §ÅñÊô À¢ý §ÅñÎ ¸¢ýÈ¡÷
À¢ÈÅ¡¨Á §ÅñÎõ Á£ñÎõ À¢ÈôÒ ¯ñ§¼ø ¯ý¨É ±ýÚõ
ÁÈÅ¡¨Á §ÅñÎõ þýÛõ §ÅñÎõ ¿¡ý Á¸¢úóÐ À¡Ê
«ÈÅ¡ ¿£ ¬Îõ §À¡Ð ¯ý «Ê¢ý ¸£ú þÕì¸ ±ýÈ¡÷

5.4.60

ÜÎ Á¡Ú «Õû ¦¸¡ÎòÐì ÌÄ× ¦¾ý ¾¢¨ºÂ¢ø ±ýÚõ
¿£Î Å¡ú ÀÆÉ ãà÷ ¿¢ÄŢ ¬Äõ ¸¡ðÊø
¬Îõ Á¡ ¿¼Óõ ¿£ ¸ñÎ ¬Éó¾õ §º÷óÐ ±ô§À¡Ðõ
À¡ÎÅ¡ö ¿õ¨Á ÀÃ×Å¡÷ ÀüÈ¡ö ¿¢ýÈ¡ý

5.4.61

1783 «ô ÀÃ¢Í «ÕÇô ¦ÀüÈ «õ¨ÁÔõ ¦ºõ¨Á §Å¾
¦Áöô ¦À¡Õû ¬É¡÷ ¾õ¨Á Å¢¨¼ ¦¸¡ñÎ Å½í¸¢ô §À¡óÐ
¦ºôÀÕõ ¦ÀÕ¨Á «ýÀ¡ø ¾¢¸ú ¾¢Õ ¬Äõ ¸¡¼¡õ
¿ü À¾¢ ¾¨Ä¢ɡ§Ä ¿¼óÐ ÒìÌ «¨¼ó¾¡÷ «ý§È

5.4.62

1784 ¬Äí¸¡Î «¾É¢ø «ñ¼ÓÈ ¿¢Á¢÷óÐ ¬Î¸¢ýÈ
§¸¡Äõ ¸¡ñ ¦À¡ØÐ ¦¸¡í¨¸ ¾¢Ãí¸¢ ±ýÚ ±ÎòÐ «íÌ
ãÄõ ¸¡ñÀâ¡÷ ¾õ¨Á ãò¾ ¿ø À¾¢¸õ À¡Ê
»¡Äõ ¸¡¾Ä¢òÐô §À¡üÚõ ¿¼õ §À¡üÈ¢ ¿ñÏõ ¿¡Ç¢ø

5.4.63

1785 Áð¼Å¢ú ¦¸¡ý¨È¢ɡ÷ ¾õ ¾¢ÕìÜòÐ Óý ŽíÌõ
þð¼ Á¢Ì ¦ÀÕí ¸¡¾ø ±ØóÐ µí¸ Å¢ÂôÒ ±ö¾¢
±ðÊ þÄÅõ Á£¨¸ ±É ±ÎòÐò ¾¢Õô À¾¢¸õ
¦¸¡ð¼ ÓÆÅõ ÌƸý ¬Îõ ±Éô À¡ÊÉ¡÷

5.4.64

1786 ÁÎò¾ ÒÉø §Å½¢Â¢É¡÷ «õ¨Á ±É ÁÐà ¦Á¡Æ¢
¦¸¡ÎòÐ «ÕÇô ¦ÀüÈ¡¨Ãì ÌÄŢ ¾¡ñ¼Åò¾¢ø «Å÷
±ÎòÐ «ÕÙõ §ºÅÊì ¸£ú ±ýÚõ þÕ츢ýÈ¡¨Ã
«Îò¾ ¦ÀÕõ º£÷ ÀÃÅø ¬÷ «Çš¢ÉÐ «õÁ¡

5.4.65

1781

1782

1787

¬¾¢§Â¡Î «ó¾õ þøÄ¡ý «Õû ¿¼õ ¬Îõ §À¡Ð
¸£¾õ Óý À¡Îõ «õ¨Á ¸¢Ç÷ ´Ç¢ ÁÄ÷ò¾¡û §À¡üÈ¢î
º£¾ ¿£÷ ÅÂø Ýú ¾¢í¸éâø «ô⾢¡áõ
§À¡¾ Á¡ ÓÉ¢Å÷ ¦ºö¾ ¾¢Õò ¦¾¡ñÎ Ò¸Äø ¯ü§Èý

¾¢ÕüÈõÀÄõ
--------------

5.4.66

98

5.5 «ôâ¾¢ «Ê¸û ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (1788 - 1832 )
¾¢ÕüÈõÀÄõ
1788

1789

¾¡ñ¼Åõ Òâ ÅøÄ ¾õÀ¢Ã¡É¡ÕìÌ «ýÀ÷
®ñÊ ҸƢý À¡Ä¡÷ ±ø¨Ä¢ø ¾Åò¾¢ý Á¢ì¸¡÷
¬ñ¼ º£÷ «Ãº¢ý À¡¾õ «¨¼ó¾Å÷ «È¢Â¡ Óý§É
¸¡ñ ¾Ì ¸¡¾ø ÜÃì ¸Äó¾ «ýÀ¢Éáö ¯ûÇ¡÷

5.5.1

¸Ç× ¦À¡ö ¸¡Áõ §¸¡Àõ ӾĢ ÌüÈõ ¸¡öó¾¡÷
ÅÇõ Á¢Ì Á¨É¢ý Å¡ú쨸 ¿¢¨Ä¢ɡ÷ Á¨Éô À¡ø ¯ûÇ
«Ç¨Å¸û ¿¢¨È§¸¡ø Áì¸û ¬ ¦Å¡Î §Á¾¢ ÁüÚõ
¯Ç ±Ä¡õ «Ãº¢ý ¿¡Áõ º¡üÚõ «ù¦Å¡Ø¸ø ¬üÈ¡÷

5.5.2

1790 ÅÊ× ¾¡õ ¸¡½¡÷ ¬Ôõ ÁýÛº£÷ š츢ý §Åó¾÷
«Ê¨ÁÔõ ¾õÀ¢Ã¡É¡÷ «ÕÙõ §¸ð¼Å÷ ¿¡Áò¾¡ø
ÀÊ ¿¢¸ú Á¼í¸û ¾ñ½£÷ô Àó¾÷¸û Ӿġö ¯ûÇ
ÓÊ× þÄ¡ «Èí¸û ¦ºöРӨȨÁ¡ø Å¡Øõ ¿¡Ç¢ø
1791

1792

1793

1794

1795

1796

5.5.3

¦À¡ÕôÀ¨ÃÂý Á¼ô À¢Ê¢ý ¯¼ý Ò½Õõ º¢Åì¸Ç¢üÈ¢ý
¾¢Õô ÀÆÉõ À½¢óÐ À½¢ ¦ºö ¾¢Õ¿¡×ìÌ «Ãº÷
´Õô ÀÎ ¸¡¾Ä¢ø À¢È×õ ¯¨¼ÂÅ÷ ¾õÀ¾¢ ŽíÌõ
Å¢ÕôÀ¢¦É¡Îõ ¾¢í¸é÷ ÁÕíÌ ÅÆ¢ §Á×Å¡÷

5.5.4

«ÇÅ¢ø ºÉõ ¦ºÄ× ´Æ¢Â¡ ÅƢ츨âø «Õû ¯¨¼Â¡÷
¯Çõ «¨É ¾ñ «Ç¢ò¾¡ö ¯Ú§ÅÉ¢ø ÀÃ¢× «¸üÈ¢ì
ÌÇõ ¿¢¨Èó¾ ¿£÷ò ¾¼õ §À¡ø ÌÇ¢÷ àíÌõ ÀÃôÀ¢É¾¡ö
ÅÇõ ÁÕ×õ ¿¢Æø ¾Õ ¾ñ½£÷ô Àó¾÷ ÅóÐ «¨½ó¾¡÷

5.5.5

ÅóÐ «¨Éó¾ Å¡¸£º÷ Áó¾ Á¡Õ¾ º£¾ô
Àó¾÷ ¯¼ý «Ó¾Á¡õ ¾ñ½£Õõ À¡÷òÐ «ÕÇ¢î
º¢ó¨¾ Å¢ÂôÒÈ ÅÕÅ¡÷ ¾¢Õ¿¡×ì¸Ã¦ºÛõ §À÷
ºó¾õ ¯È ŨÃóÐ «¾¨É ±õ ÁÕíÌõ ¾¡õ ¸ñ¼¡÷

5.5.6

þô Àó¾÷ þô ¦ÀÂ÷ þðÎ þíÌ «¨Áò¾¡÷ ¡÷ ±ýÈ¡÷ìÌ
«ô Àó¾÷ «È¢ó¾¡÷¸û ¬ñ¼ «ÃÍ ±Ûõ ¦ÀÂáø
¦ºôÀÕï º£÷ «ôâ¾¢ «Ê¸Ç¡÷ ¦ºöÐ «¨Áò¾¡÷
¾ôÒ þýÈ¢ ±íÌõ ¯Ç º¡¨Ä ÌÇõ ¸¡ ±ýÈ¡÷

5.5.7

±ýÚ ¯¨Ãì¸ «ÃÍ §¸ðÎ þ¾üÌ ±ý§É¡ ¸ÕòÐ ±ýÚ
¿¢ýÈ Å¨Ã §¿¡ì¸¢ «Å÷ ±ùÅ¢¼ò¾¡÷ ±É Å¢ÉÅò
ÐýȢ áø Á¡÷ÀÕõ þò ¦¾¡ø À¾¢Â¡÷ Á¨É¢ý ¸ñ
¦ºýÈÉ÷ þô¦À¡ØÐ «Ð×õ §ºöòÐ «ýÚ ¿½¢òÐ ±ýÈ¡÷

5.5.8

«íÌ «¸ýÚ ÓÉ¢ÅÕõ §À¡ö «ôâ¾¢ «Ê¸Ç¡÷
¾íÌõ Á¨Éì ¸¨¼ò ¾¨Ä Óý º¡÷Å¡¸ ¯û þÕó¾
¾¢í¸é÷ Á¨Èò ¾¨ÄÅ÷ ¦ºØõ ¸¨¼Â¢ø ÅóÐ «¨¼ó¾¡÷
¿í¸û À¢Ã¡ý ¾Á÷ ´ÕÅ÷ ±Éì §¸ðÎ ¿ñ½¢É¡÷

5.5.9

99

1797 ¸ÊÐ «¨½óÐ Å¡¸£º÷ ¸Æø À½¢Â ÁüÚ «Å÷ ¾õ
«Ê À½¢Â¡ Óý À½¢Ôõ «Ãº¢ý ±¾¢÷ «ó¾½É¡÷
ÓÊÅ¢ø ¾Åõ ¦ºö§¾ý ¦¸¡ø ÓýÒ ´Æ¢Ôõ ¸Õ¨½ Òâ
ÅÊר¼Â£÷ ±ý Á¨É¢ø ÅóÐ «ÕÇ¢üÚ ±ý ±ýÈ¡÷

5.5.10

1798 ´Õ ÌýÈ Å¢øÄ¡¨Ãò ¾¢Õô ÀÆÉòÐû þ¨Èﺢ
ÅÕ¸¢ý§È¡õ ÅÆ¢ì ¸¨Ã¢ø ¿£÷ ¨Åò¾ Å¡öó¾ ÅÇõ
¾Õ¸¢ýÈ ¿¢Æø ¾ñ½£÷ô Àó¾Õõ ¸ñ¼ «ò ¾¨¸¨Á
Ò⸢ýÈ «Èõ À¢È×õ §¸ðÎ «¨½ó§¾¡õ ±Éô Ò¸øÅ¡÷

5.5.11

1799 ¬È½¢Ôõ º¨¼ ÓÊ¡÷ «Ê¡÷ìÌ ¿£÷ ¨Åò¾
®È¢ø ¾ñ½£÷ô Àó¾Ã¢ø Ñõ §À÷ ±Ø¾¡§¾
§ÅÚ ´Õ §À÷ Óý ±Ø¾ §ÅñÊ ¸¡Ã½õ ±ý ¦¸¡ø
ÜÚõ ±É ±¾¢÷ ¦Á¡Æ¢ó¾¡÷ §¸¡¾¢ø ¦Á¡Æ¢ì ¦¸¡üÈÅÉ¡÷

5.5.12

1800 ¿¢ýÈ Á¨È§Â¡÷ §¸Ç¡ ¿¢¨Ä «Æ¢ó¾ º¢ó¨¾Âáö
¿ýÚ «ÕÇ¢î ¦ºöÐ þÄ£÷ ¿¡½¢ø «Áñ À¾¸÷ ¯¼ý
´ýȢ ÁýÉÅý Ý𺢠¾¢Õò ¦¾¡ñÊý ¯¨Èô À¡§Ä
¦ÅýÈÅ÷ ¾õ ¾¢Õô§À§Ã¡ §ÅÚ ´Õ §À÷ ±É ¦ÅÌûÅ¡÷

5.5.13

1801

1802

1803

1804

¿õ¨Á ¯¨¼ÂÅ÷ ¸Æø ¸£ú ¿Âó¾ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼¡§Ä
þõ¨Á¢Öõ À¢¨ÆôÀÐ ±É ±ý §À¡ø Å¡Õõ ¦¾Ç¢Âî
¦ºõ¨Á Òâ ¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷ ¾¢Õô ¦ÀÂ÷ ±Ø¾
¦Åõ¨Á ¦Á¡Æ¢ ¡ý §¸ð¸ Å¢ÇõÀ¢É£÷ ±É Å¢ÇõÀ¢

5.5.14

¦À¡íÌ ¸¼ø ¸ø Á¢¾ôÀ¢ø §À¡óÐ ²Úõ «Å÷ ¦ÀÕ¨Á
«í¸½÷ ¾õ ÒÅÉò¾¢ø «È¢Â¡¾¡÷ ¡÷ ¯Ç§Ã
Áí¸Äõ ¬õ ¾¢Õ §Å¼òмý þýÚ þùŨ¸ ¦Á¡Æ¢ó¾£÷
±íÌ ¯¨ÈÅ£÷ ¿£÷ ¾¡õ ¡÷ þÂõÒõ ±É þÂõÀ¢É¡÷

5.5.15

¾¢Õ Á¨È§Â¡÷ «Ð ¦Á¡Æ¢Âò ¾¢Õ ¿¡×ì¸Ãº÷ «Å÷
¦ÀÕ¨Á «È¢óÐ ¯¨Ã ¦ºöÅ¡÷ À¢È ШÈ¢ý ¿¢ý§ÈÈ
«ÕÙõ ¦ÀÕõ ݨÄ¢ɡø ¬ð ¦¸¡ûÇ «¨¼óÐ ¯öó¾
¦¾ÕÙõ ¯½÷× þøÄ¡¾ º¢Ú¨Á §Âý ¡ý ±ýÈ¡÷

5.5.16

«ÃÍ «È¢Â ¯¨Ã ¦ºö «ôâ¾¢ «Ê¸û ¾¡õ
¸Ã ¸ÁÄõ Á¢¨º ÌÅ¢Âì ¸ñ «ÕÅ¢ ¦À¡Æ¢óÐ þÆ¢Â
¯¨Ã ÌÆÈ¢ ¯¼õÒ ±øÄ¡õ ¯§Ã¡Á ÒǸõ ¦À¡Ä¢Âò
¾¨Ã¢ý Á¢¨º Å£úó¾Å÷ ¾õ ºÃ½ ¸ÁÄõ âñ¼¡÷

5.5.17

1805 ÁüÈŨà ±¾¢÷ Å½í¸¢ Å¡¸£º÷ ±ÎòÐ «ÕÇ
«üÈÅ÷¸û «Õ ¿¢¾¢Âõ ¦ÀüÈ¡÷ §À¡ø «Õ Á¨È§Â¡÷
ÓüÈ×õ ¸Ç¢ ÜÈ Óý ¿¢ýÚ Üò¾¡Ê
¯üÈ Å¢ÕôÒ ¯¼ý ÝÆ µÊÉ¡÷ À¡ÊÉ¡÷

5.5.18

1806 ãñ¼ ¦ÀÕ Á¸¢ú¢ɡø Óý ¦ºöÅÐ «È¢Â¡§¾
®ñ¼ Á¨É «¸òÐ ±ö¾¢ þøÄÅ÷ìÌõ Áì¸ÙìÌõ
¬ñ¼ «ÃÍ ±ØóÐ «ÕÙõ µ¨¸ ¯¨ÃòÐ ¬÷Åõ ¯Èô
âñ¼ ¦ÀÕõ ÍüÈõ ±Ä¡õ ¦¸¡Î Á£Çô ÒÈôÀð¼¡÷

5.5.19

100

1807 Á¨ÉŢ¡÷ ¯¼ý Áì¸û ÁüÚõ ¯ûÇ ÍüÈò§¾¡÷
«¨ÉŨÃÔõ ¦¸¡ñÎ þ¨Èﺢ ¬Ã¡¾ ¸¡¾ø ¯¼ý
Ó¨ÉŨà ¯û ±ØóÐ «ÕÙÅ¢òÐ «Å÷ ¾¡û Óý Å¢ÇìÌõ
Ò¨É ÁÄ÷ ¿£÷ ¾í¸û §Áø ¦¾Ç¢òÐ ¯ûÙõ ââò¾¡÷

5.5.20

1808 ¬ºÉò¾¢ø ⺨ɸû «Á÷ Å¢òРŢÕôÀ¢ý ¯¼ý
Å¡ºõ ¿¢¨È ¾¢Õ ¿£üÚì ¸¡ôÒ ²ó¾¢ ÁÉõ ¾¨ÆôÀò
§¾ºõ ¯ö Åó¾ ŨÃò ¾¢Õ «ÓÐ ¦ºöÅ¢ìÌõ
§¿ºõ ¯È Å¢ñ½ôÀõ ¦ºÂ «ÅÕõ «Ð §¿÷ó¾¡÷

5.5.21

1809

1810

1811

¦ºö¾Å÷ þ¨ºó¾ §À¡Ð ¾¢Õ Á¨É¡¨Ã §¿¡ì¸¢
±ö¾¢Â §ÀÚ ¿õÀ¡ø þÕó¾Å¡Ú ±ý§É ±ýÚ
¨Á ¾¢¸ú Á¢¼üȢɡý ¾ý «ÕǢɡø Åó¾Ð ±ý§È
¯öÐõ ±ýÚ ¯ÅóÐ ¦¸¡ñÎ ¾¢Õ «ÓÐ ¬ì¸ø ¯üÈ¡÷

5.5.22

à ¿ø ¸È¢¸û ¬É «ÚŨ¸î ͨÅ¡ø ¬ì¸¢
¬Â þý «ÓÐõ ¬ì¸¢ «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕÇò ¾í¸û
§ºÂÅ÷ ¾õÁ¢ø ãò¾ ¾¢Õ¿¡×ìÌ «Ã¨º Å¡¨Æ
§Á ¦À¡ý ÌÕòÐì ¦¸¡ñÎÅ¡ ±É Å¢¨ÃóРŢð¼¡÷

5.5.23

¿øÄ ¾¡ö ¾ó¨¾ ²Å ¿¡ý þÐ ¦ºÂô ¦Àü§Èý ±ýÚ
´ø¨Ä¢ø Å¢¨ÃóÐ §¾¡ð¼òÐû ÒìÌô ¦Àâ š¨Æ
ÁøÄø «õ ÌÕò¨¾ ®Õõ ¦À¡Ø¾¢É¢ø Å¡û «Ã¡ ´ýÚ
«øÄø ¯üÚ «Øí¸¢î §º¡Ã «í¨¸Â¢ø ¾£ñÊüÚ «ý§È

5.5.24

1812 ¨¸Â¢É¢ø ¸Å÷óÐ ÍüÈ¢ì ¸ñ ±Ã¢ ¸¡óи¢ýÈ
¨À «Ã¡ ¯¾È¢ Å£úòÐô À¨¾ôÒ ¯¼ý À¡ó¾¡û ÀüÚõ
¦Åö §Å¸ò¾¡ø ţơ ÓýÉõ §Å¸ò¾¡ø ±ö¾¢ì
¦¸¡ö¾ þì ÌÕò¨¾î ¦ºýÚ ¦¸¡ÎôÀý ±ýÚ µÊ Åó¾¡ý

5.5.25

1813 ¦À¡Õó¾¢Â Å¢¼ §Å¸ò¾¢ø §À¡ÐÅ¡ý §Å¸õ ¯ó¾
ÅÕ󾢧 «¨½Ôõ §À¡úÐ Á¡Í½õ ¸Å÷ó¾Ð ¡÷ìÌõ
«Õõ ¾Å÷ «ÓÐ ¦ºöÂò ¾¡úì¸ Â¡ý «¨È§Âý ±ýÚ
¾¢Õó¾¢Â ¸Õò¾¢§É¡Îõ ¦ºØÁ¨É ¦ºýÚ Ò측ý

5.5.26

1814 ±Ã¢Å¢¼õ Өȧ ²È¢ò ¾¨Äì ¦¸¡ñ¼ ²Æ¡õ §Å¸õ
¦¾Ã¢×È ±Â¢Úõ ¸ñÏõ §ÁÉ¢Ôõ ¸Õ¸¢ò ¾£óÐ
ŢâԨà ÌÆÈ¢ ¬Å¢ Å¢¼ì ¦¸¡ñÎ ÁÂí¸¢ Å£úÅ¡ý
Àâ ¸Äì ÌÕò¨¾ò ¾¡Â¡÷ À¡ø ¨ÅòÐô ÀÊ §Áø Å£úó¾¡ý

5.5.27

1815 ¾Ç÷óРţú Á¸¨Éì ¸ñÎ ¾¡ÂÕõ ¾ó¨¾ ¡Õõ
¯Çõ À¨¾òÐ ¯üÚ §¿¡ì¸¢ ¯¾¢Ãõ §º¡÷ ÅÊ×õ §ÁÉ¢
Å¢Çí¸¢Â ÌÈ¢Ôõ ¸ñΠŢ¼ò¾¢É¡ø Å£úó¾¡ý ±ýÚ
ÐÇí̾ø þýÈ¢ò ¦¾¡ñ¼÷ «ÓÐ ¦ºöžüÌî ÝúÅ¡÷

5.5.28

1816 ¦ÀÈø «Õõ Ò¾øÅý ¾ý¨Éô À¡Â¢Ûû ¦ÀöÐ ãÊô
ÒÈ Á¨É ÓýÈ¢ø À¡íÌ µ÷ Ò¨¼Â¢É¢ø Á¨ÈòÐ ¨Åò§¾
«È þÐ ¦¾Ã¢Â¡ Åñ½õ «ÓÐ ¦ºöÅ¢ô§À¡õ ±ýÚ
Å¢Èø ¯¨¼ò ¦¾¡ñ¼É¡÷ À¡ø Å¢Õô¦À¡Î Å¢¨ÃóÐ Åó¾¡÷

5.5.29

101

1817 ¸ÊÐ ÅóÐ «ÓÐ ¦ºöÂì ¸¡Äõ ¾¡ú¸¢ýÈÐ ±ý§È
«Êº¢Öõ ¸È¢Ôõ ±øÄ¡õ «ÆÌ ¯È «¨½Â ¨ÅòÐô
ÀÊ¢ø º£÷ò ¦¾¡ñ¼É¡÷ Óý À½¢óÐ ±ØóÐ «ÓÐ ¦ºöÐ ±õ
ÌÊ ÓØÐõ ¯öÂì ¦¸¡ûÅ£÷ ±ýÚ «Å÷ ÜÈì §¸ðÎ

5.5.30

1818 «Õõ ¾Å÷ ±ØóÐ ¦ºö «Ê þ¨½ Å¢Ç츢 §ÅÚ µ÷
¾¢ÕóÐõ ¬ºÉò¾¢ø ²È¢ô Àâ¸Äõ ¾¢ÕòÐõ ÓýÉ÷
þÕóÐ ¦Åñ ¿£Ú º¡ò¾¢ þÂøÒ¨¼ þÕÅÕìÌõ
¦À¡Õó¾¢Â ¿£Ú ¿ø¸¢ô Ò¾øÅ÷ìÌõ «Ç¢ìÌõ §À¡ú¾¢ø

5.5.31

1819 ¬¾¢ ¿¡ýÁ¨È áø Å¡ö¨Á «ô⾢¡¨Ã §¿¡ì¸¢ì
¸¡¾Ä÷ þÅ÷ìÌ ãò¾ §º¨ÂÔõ ¸¡ðÎõ Óý§É
§Á¾Ì â¾¢ º¡ò¾ ±ýÈÖõ Å¢¨Çó¾ ¾ý¨Á
¡Ðõ ´ýÚ ¯¨Ã¡÷ þô§À¡Ð
þíÌ «Åý ¯¾Å¡ý ±ýÈ¡÷

5.5.32

1820

«ùרà §¸ð¼ §À¡§¾ «í¸½÷ «ÕÇ¡ø «ýÀ÷
¦ºùŢ ¾¢Õ ¯ûÇòÐ µ÷ ¾Î Á¡üÈõ §ºÃ §¿¡ì¸¢
þù ¯¨Ã ¦À¡È¡Ð ±ý ¯ûÇõ ±ýÚ
±ý ¦ºö¾¡ý þ¾üÌ ´ýÚ ¯ñ¼¡ø
¦Áö ŢâòÐ ¯¨ÃÔõ ±ýÉ Å¢ÇõÒÅ¡÷ Å¢¾¢÷ôÒ ¯üÚ «ïº¢

5.5.33

1821 ¦ÀâÂÅ÷ «ÓÐ ¦ºöÔõ §ÀÚ þÐ À¢¨Æì¸ ±ý§É¡
ÅÕÅÐ ±ýÚ ¯¨Ã¡÷ ²Ûõ Á¡¾Å÷ Å¢ÉÅ Å¡ö¨Á
¦¾Ã¢×È ¯¨Ãì¸ §ÅñÎõ º£Äò¾¡ø º¢ó¨¾ ¦¿¡óÐ
Àâ¦Å¡Î Å½í¸¢ ¨Áó¾÷ìÌ ¯üÈÐ À¸÷ó¾¡÷ «ý§È

5.5.34

1822 ¿¡Å¢ÛìÌ «Ãº÷ §¸Ç¡ ¿ýÚ ¿£÷ Òâó¾ Åñ½õ
¡Å÷ þò ¾ý¨Á ¦ºö¾¡÷ ±ýÚ Óý ±ØóÐ ¦ºý§È
¬Å¢ ¾£÷ ºÅò¨¾ §¿¡ì¸¢ «ñ½Ä¡÷ «ÕÙõ Åñ½õ
À¡ þ¨ºô À¾¢¸õ À¡Êô À½¢ Å¢¼õ À¡üÚ Å¢ò¾¡÷

5.5.35

1823 ¾£ Å¢¼õ ¿£í¸ ¯öó¾ ¾¢Õ Á¨ÈÂÅ÷ ¾õ §ºÔõ
§ÁŢ ¯Èì¸õ ¿£í¸¢ Å¢¨ÃóÐ ±ØÅ¡¨Éô §À¡ýÚ
§º×¨¸ò¾Å÷ ¬ð ¦¸¡ñ¼ ¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷ ¦ºöÂ
âÅÊ Å½í¸ì ¸ñÎ ÒÉ¢¾ ¿£Ú «Ç¢ò¾¡÷ «ý§È

5.5.36

1824

À¢Ã¢×Úõ ¬Å¢ ¦ÀüÈ À¢û¨Ç¨Âì ¸¡ñÀ¡÷ ¦¾¡ñÊý
¦¿È¢Â¢¨Éô §À¡üÈ¢ Å¡úó¾¡÷ ¿¢ýÈ «ô ÀÂó¾¡÷ ¾¡í¸û
«È¢ÅÕõ ¦ÀÕ¨Á «ýÀ÷ «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕÙ¾üÌî
º¢È¢Ð þ¨¼äÚ ¦ºö¾¡ý þÅý ±ýÚ º¢ó¨¾ ¦¿¡ó¾¡÷

1825 ¬í¸Å÷ Å¡ð¼õ ¾ý¨É «È¢óÐ ¦º¡ø «Ãº÷ ܼ
µí¸¢Â Á¨É¢ø ±ö¾¢ «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕÇ ¯üÈ
À¡í¸¢É¢ø þÕôÀ Óóáø À¢ø Á½¢ Á¡÷À÷ ¾¡Óõ
¾¡í¸¢Â Á¸¢ú §Â¡Îõ ¾ÌÅÉ º¨ÁòÐî º¡÷Å¡÷
1826 Ò¸úó¾ §¸¡ÁÂòÐ ¿£Ã¡ø âÁ¢¨Âô ¦À¡Ä¢Â ¿£Å¢ò
¾¢¸úó¾ Å¡ý ͨ¾Ôõ §À¡ì¸¢î º¢ÈôÒ¨¼ò ¾£Àõ ²üÈ¢

5.5.37

5.5.38

102
¿¢¸úó¾ «ì ¸¾Ä¢ ¿£ñ¼ ÌÕò¾¢¨É ŢâòÐ ¿£Ã¡ø
Á¸¢úóмý Å¢Ç츢 ®÷Å¡ö ÅÄõ ¦ÀÈ ÁÃÀ¢ý ¨Åò¾¡÷

5.5.39

1827 ¾¢Õó¾¢Â Å¡º ¿ø ¿£÷ «Ç¢ò¾¢¼ ¾¢Õ쨸 ¿£×õ
¦ÀÕó¾Å÷ Á¨È§Â¡÷ ¾õ¨Áô À¢û¨Ç¸û ¯¼§É §¿¡ì¸¢
«Õõ Ò¾øÅ÷¸Ùõ ¿£Õõ «ÓÐ ¦ºöÅ£÷ þíÌ ±ýÉ
Å¢ÕõÀ¢Â ¯ûÇò§¾¡Î §ÁÄÅ÷ ²Åø ¦ºöÅ¡÷

5.5.40

1828 ¨Áó¾Õõ Á¨È§Â¡÷ ¾¡Óõ ÁÕíÌ þÕóÐ «ÓÐ ¦ºöÂî
º¢ó¨¾ Á¢ìÌ þøÄ Á¡¾÷ ¾¢Õ «ÓÐ ±ÎòÐ ¿ø¸ì
¦¸¡óÐ «Å¢ú ¦¸¡ý¨È §Å½¢ì Üò¾É¡÷ «Ê¡§Ã¡Îõ
«õ ¾Á¢ú ¬Ç¢Â¡÷ «íÌ «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕǢɡ§Ã

5.5.41

1829 Á¡ ¾Å Á¨È§Â¡÷ ¦ºøÅ Á¨É þ¨¼ «ÓÐ ¦ºöÐ
¸¡¾ø ¿ñÒ «Ç¢òÐô Àø ¿¡û ¸ÄóÐ ¯¼ý þÕó¾ À¢ý¨È
§Á ¾Ì ¿¡Å¢ý ÁýÉ÷ Å¢Çí¸¢Â ÀÆÉ ãà÷
¿¡¾÷ ¾õ À¡¾õ §º÷óÐ ¿ø ¾Á¢úô À¾¢¸õ ¦ºöÅ¡÷

5.5.42

1830 «ôâ¾¢ «Ê¸Ç¡÷ ¾õ «Ê¨Á¨Âî º¢ÈôÀ¢òÐ ¬ýÈ
¦Áöô â¾¢ «½¢ó¾¡÷ ¾õ¨Á Å¢ÕõÒ ¦º¡ø Á¡¨Ä §Åöó¾
þô â¾¢ ¦ÀüÈ ¿ø§Ä¡÷ ±ø¨Ä þø «ýÀ¡ø ±ýÚõ
¦ºôÒ °¾¢Âõ ¨¸ì ¦¸¡ñ¼¡÷ ¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷ À¡¾õ

5.5.43

1831 þù Ũ¸ «Ãº¢ý ¿¡Áõ ²ò¾¢ ±ô ¦À¡ÕÙõ ¿¡Ùõ
«ùÅÕõ ¾Å÷ ¦À¡ý ¾¡¨Ç ±É ¯½÷óÐ «¨¼Å¡÷ ¦ºøÖõ
¦ºùŢ ¦¿È¢ÂÐ ¬¸ò ¾¢Õò ¾¢ø¨Ä ÁýÚû ¬Îõ
¿ùÅ¢Âõ ¸ñ½¡û Àí¸÷ ¿ø ¸Æø ¿ñ½¢É¡§Ã

5.5.44

1832 Á¡ý ÁÈ¢ì ¨¸Â÷ ¦À¡ý ¾¡û Å¡¸£º÷ «¨¼Å¡ø ¦ÀüÈ
§Áý¨Á «ô⾢¡áõ §Å¾¢Â÷ À¡¾õ §À¡üÈ¢ô
¸¡ý ÁÄ÷ì ¸ÁÄ Å¡Å¢ì ¸ÆÉ¢ Ýú º¡ò¾ Áí¨¸
¿¡ý Á¨È ¿£Ä ¿ì¸÷ ¾¢Õò ¦¾¡Æ¢ø ¿Å¢Äø ¯ü§Èý

5.5.45

¾¢ÕüÈõÀÄõ
------------------5.6 ¾¢Õ ¿£Ä ¿ì¸ ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (1833 -1870)
¾¢ÕüÈõÀÄõ
1833

1834

âò¾ Àí¸Âô ¦À¡ÌðÊý §Áø ¦À¡Õ¸Âø ¯¸Ùõ
¸¡öò¾ ¦ºó ¦¿Ä¢ý ¸¡Î Ýú ¸¡Å¢Ã¢ ¿¡ðÎî
º¡ò¾ Áí¨¸ ±ýÚ ¯ÄÌ ±Ä¡õ Ò¸ú ¯Úõ ¾¨¸ò¾¡ø
Å¡öò¾ Áí¸Ä Á¨ÈÂÅ÷ Ó¾üÀ¾¢ ÅÉôÒ

5.6.1

¿ý¨Á º¡Öõ «ôÀ¾¢ þ¨¼ ¿Ú Ѿø Á¼Å¡÷
¦Áý ÁÄ÷ò ¾¼õ ÀÊ ÁüÈÅÕ¼ý Å¢ÃÅ¢
«ýÉõ Óý Ð¨È ¬ÎÅ À¡ÎÅ º¡Áõ
Àý Á¨Èì ¸¢¨¼Ô¼ý À¢üÚÅ ÀÄ â¨Å

5.6.2

103

1835 ¬öó¾ ¦Áöô ¦À¡Õû ¿£Ú ±É ÅÇ÷ìÌõ «ì ¸¡ôÀ¢ø
²öó¾ ãýÚ ¾£ ÅÇ÷òÐÇ¡÷ þÕ À¢ÈôÀ¡Ç÷
¿£óÐ ¿ø «Èõ ¿£÷¨Á¢ý ÅÇ÷ìÌõ «ò¾£¨Â
Å¡öó¾ ¸üÒ¼ý ¿¡ýÌ ±É ÅÇ÷ôÀ÷ ¸ñ Á¼Å¡÷
1836

1837

5.6.3

º£Äõ ¯öò¾ «ò ¾¢ÕÁ¨È§Â¡÷ ¦ºØ ãà÷
»¡Äõ Á¢ì¸ ¿¡ý Á¨Èô ¦À¡Õû Å¢Ç츢 ¿Äò¾¡÷
¬Äõ ¨Åò¾ ¸ñ¼ò¾Å÷ ¦¾¡ñ¼Ã¡õ «ýÀ÷
¿£Ä ¿ì¸É¡÷ ±ýÀÅ÷ ¿¢¸úóÐÇ¡÷ ¬É¡÷

5.6.4

§Å¾ ¯ûÙ¨È ¬ÅÉ Å¢Ã¢ÒÉø §Å½¢
¿¡¾÷ ¾õ¨ÁÔõ «Å÷ «Ê¡¨ÃÔõ ¿ÂóÐ
À¡¾õ «÷îº¨É ÒâÅÐõ À½¢ÅÐõ ±ý§È
¸¡¾Ä¡ø «¨Å þÃñΧÁ ¦ºö ¸ÕòÐ ¯¨¼Â¡÷

5.6.5

1838 ¦Áöò¾ ¬¸Á Å¢¾¢ ÅÆ¢ §Å¾ ¸¡Ã½¨Ã
¿¢ò¾ø âº¨É ÒâóÐ ±Ø ¿¢ÂÓõ ¦ºö§¾
«ò¾÷ «ýÀÕìÌ «ÓÐ ¦ºöÅ¢ôÀРӾġ
±ò ¾¢Èò¾É À½¢¸Ùõ ²üÚ ±¾¢÷ ¦ºöÅ¡÷

5.6.6

1839 ¬Â ¦ºö ¨¸Â¢ø «ÁÕõ ¿¡û ¬¾¢¨Ã ¿¡Ç¢ø
§ÁÂ âº¨É ¿¢Â¾¢¨Â Å¢¾¢Â¢É¡ø ÓÊòÐò
à ¦¾¡ñ¼É¡÷ ¦¾¡ø¨Ä ¿£Î «ÂÅó¾¢ «Á÷ó¾
¿¡ÂÉ¡¨ÃÔõ «Õîº¨É Òâ󾢼 ¿Âó¾¡÷

5.6.7

1840 ¯¨ÈÔû ¬¸¢Â Á¨É ¿¢ýÚõ ´Õ¨Á «ýÒüÈ
ӨȨÁ¡ø ÅÕ â¨ºìÌõ ÓüÈ §ÅñÎÅÉ
̨ÈÅÈì ¦¸¡ñÎ Á¨ÉŢ¡÷ ¾õ¦Á¡Îõ ܼ
þ¨ÈÅ÷ §¸¡Â¢ø ÅóÐ ±ö¾¢É÷ ±ø¨Ä¢ø ¾Åò§¾¡÷

5.6.8

1841

«¨½Â ÅóÐ ÒìÌ «ÂÅó¾¢ §ÁŢ «Ó¾¢ý
Ш½ ÁÄ÷ì ¸Æø ¦¾¡ØÐ âº¨É ¦ºÂò ¦¾¡¼í¸¢
þ¨½Â ¿¢ýÚ «íÌ §ÅñÎ Á¨ÉŢ¡÷ ²ó¾
¯½÷Å¢ý Á¢ì¸Å÷ ¯Â÷ó¾ «÷îº¨É Ó¨È ¯öò¾¡÷

1842 ¿£Î âº¨É ¿¢ÃõÀ¢Ôõ «ýÀ¢É¡ø ¿¢ÃõÀ¡÷
Á¡Î Ýú Ò¨¼ ÅÄõ ¦¸¡ñÎ Å½í¸¢ Óý ÅØò¾¢ò
§¾Î Á¡ Á¨Èô ¦À¡ÕÇ¢¨Éò ¦¾Ç¢×È §¿¡ì¸¢
¿¡Îõ «ï¦ºØòÐ ¯½÷×È þÕóÐ Óý ¿Å¢ýÈ¡÷
1843

1844

5.6.9

5.6.10

¦¾¡¨ÄÅ¢ø ¦ºö ¾Åò ¦¾¡ñ¼É¡÷ ÍÕ¾¢§Â Ӿġõ
¸¨Ä¢ý ¯ñ¨Á¡õ ±ØòÐ «ïÍõ ¸½¢ì¸¢ýÈ ¸¡¨Ä
¿¢¨Ä¢ý ¿¢ýÚ Óý ÅØÅ¢¼ ¿£ñ¼ ¦À¡ý §ÁÕî
º¢¨Ä¢ɡ÷ ¾¢Õ§ÁÉ¢ §Áø Å¢Øó¾Ð µ÷ º¢ÄõÀ¢

5.6.11

Å¢Øó¾ §À¡¾¢ø «íÌ «Âø ¿¢ýÈ Á¨ÉŢ¡÷ Å¢¨Ã×üÚ
±Øó¾ «îº§Á¡Î þÇõ ÌÆŢ¢ø Å¢Øõ º¢ÄõÀ¢
´Æ¢óÐ ¿£í¸¢¼ °¾¢ Óý ÐÁ¢ôÀÅ÷ §À¡Äô
¦À¡Æ¢ó¾ «ýÀ¢É¡ø °¾¢ §Áø ÐÁ¢ó¾É÷ §À¡¸

5.6.12

104

1845

À¨¾ò¾ ¦ºö¨¸Â¡ø Á¨ÉŢ¡÷ Óý ¦ºÂô Àó¾õ
º¢¨¾ìÌ Á¡ ¾Åò ¾¢Õ Á¨ÈÂÅ÷ ¸ñÎ ¾õ ¸ñ
Ò¨¾òÐ ÁüȢР¦ºö¾Ð ±ý ¦À¡È¢ þÄ¡ö ±ýÉî
ͨ¾î º¢ÄõÀ¢ §Áø Å¢Æ °¾¢ò ÐÁ¢ó¾Éý ±ýÈ¡÷

5.6.13

1846 Á¨ÉŢ¡÷ ¦ºö¾ «ýÀ¢¨É ÁÉò¾¢É¢ø ¦¸¡ûÇ¡÷
Ò¨ÉÔõ áø Á½¢ Á¡÷À÷ ¾õ ⺨Éò ¾¢Èò¾¢ø
þ¨É ¦ºö¨¸ þíÌ «Ñº¢¾Á¡õ ±É ±ñÏõ
¿¢¨ÉŢɡø «Å÷ ¾õ¨Á Å¢ðÎ «¸ýÈ¢¼ ¿£ôÀ¡÷

5.6.14

1847 Á¢ý ¦¿Îﺨ¼ Å¢ÁÄ÷ §Áø Å¢Øó¾ áø º¢ÄõÀ¢
¾ý¨É §ÅÚ ´Õ À⺢ɡø ¾Å¢÷ôÀÐ ¾Å¢Ã
Óý «¨ÉóÐ ÅóÐ °¾¢ Å¡ö ¿£÷ô À¼ ÓÂýÈ¡ö
¯ý¨É ¡ý þÉ¢ò ÐÈó¾Éý ®íÌ ±É ¯¨Ãò¾¡÷

5.6.15

1848 ÁüÈ §Å¨Ä¢ø ¸¾¢ÃÅý Á¨ÄÁ¢¨º Á¨Èó¾¡ý
¯üÈ ²ÅÄ¢ý Á¨ÉŢ¡÷ ´ÕÅÆ¢ ¿£í¸
ÓüÈ §ÅñÎÅ ÀØÐ ¾£÷ âº¨É ÓÊòÐì
¸ü¨È §Å½¢Â¡÷ ¦¾¡ñ¼Õõ ¸ÊÁ¨É ÒÌó¾¡÷

5.6.16

1849 «ïÍõ ¯ûǧÁ¡Î «Å÷ ÁÕíÌ «¨½×È Á¡ð¼¡÷
¿ïºõ ¯ñ¼Å÷ §¸¡Â¢Ä¢ø ¿í¨¸Â¡÷ þÕó¾¡÷
¦ºï¦º¡ø ¿¡ý Á¨Èò ¾¢Õ ¿£Ä ¿ì¸÷¾¡õ þÃ×
Àﺢý ¦Áø «¨½ô ÀûǢ¢ø ÀûÇ¢ ¦¸¡û¸¢ýÈ¡÷

5.6.17

1850 ÀûÇ¢ ¦¸¡û ¦À¡ØÐ ¾ÂÅó¾¢ô ÀÃÁ÷ ¾¡õ ¸ÉÅ¢ø
¦ÅûÇ ¿£÷î º¨¼¦Â¡Î ¿¢ýÚ §ÁÉ¢¨Âì ¸¡ðÊ
¯ûÇõ ¨ÅòÐ ±¨Á °¾¢ Óý ÐÁ¢ó¾ À¡ø ´Æ¢Âì
¦¸¡ûÙõ þô ÒÈõ º¢ÄõÀ¢Â¢ý ¦¸¡ôÒû ±ýÚ «ÕÇ

5.6.18

1851 ¸ñ¼ «ô¦ÀÕõ ¸ÉÅ¢¨É ¿É× ±Éì ¸Õ¾¢ì
¦¸¡ñ¼ «îº§Á¡Î «ïºÄ¢ ÌÅ¢òÐ ¯¼ý ŢƢòÐò
¦¾¡ñ¼É¡÷ ¦¾¡ØÐ ¬ÊÉ¡÷ À¡ÊÉ¡÷ о¢ò¾¡÷
«ñ¼÷ ¿¡Â¸÷ ¸Õ¨½¨Âô §À¡üÈ¢ ¿¢ýÚ «Ø¾¡÷

5.6.19

1852

1853

§À¡Ð §À¡ö þÕû ÒÄ÷ó¾¢¼ì §¸¡Â¢ø ¯û ÒÌó§¾
¬¾¢ ¿¡Â¸÷ «ÂÅó¾¢ «Á÷ó¾ «í¸½÷¾õ
À¡¾ ãÄí¸û À½¢óРţúóÐ ±ØóÐ Óý ÀÃÅ¢
Á¡¾Ã¡¨ÃÔõ ¦¸¡ñÎ ¾õ Á¨É¢ø Á£ñÎ «¨½ó¾¡÷

5.6.20

À¢ýÒ Óý¨É¢ø ¦ÀÕ¸¢Â Á¸¢ú Åóбö¾
þýÒÚõ ¾¢ÈòÐ ±ø¨Ä¢ø âº¨É þÂüÈ¢
«ýÒ §Áõ ÀÎõ «ÊÂÅ÷ Á¢¸ «¨½ Å¡÷ìÌ
ÓýÒ §À¡ø «Å÷ §ÅñΊŢÕôÀ Ó¼ý ÓÊôÀ¡÷

5.6.21

1854 «ýÉ ¾ý¨Á¢ø «Á÷óÐ þɢР´ØÌõ «ó¿¡û¢ø
ÁýÛ âõ ¾Ã¡ö ÅÕ Á¨Èô À¢û¨Ç¡÷ ¦ÀÕ¨Á
ÀýÉ¢ ¨Å¸õ §À¡üÈ¢¼ ÁüÚ «Å÷ À¡¾õ
¦ºýÉ¢ ¨ÅòÐ ¯¼ý §º÷×Úõ Å¢ÕôÀ¢É¡ø º¢Èó¾¡÷

5.6.22

105

1855 ÀñÒ §ÁõÀÎ ¿¢¨Ä¨Á¡÷ À¢Öõ «ôÀÕÅ
Áñ ¦ÀÕõ ¾Åô ÀÂý ¦ÀÈ ÁÕ× ¿ø À¾¢¸û
Å¢ñ À¢ÈíÌ ¿£÷ §Å½¢Â¡÷ ¾¨Áò ¦¾¡Æ «¨½Å¡÷
ºñ¨À ÁýÉÕõ º¡ò¾ Áí¨¸Â¢ø ÅóÐ º¡÷ó¾¡÷

5.6.23

1856 ¿£Î º£÷ò ¾¢Õ ¿£Ä¸ñ¼ô ¦ÀÕõ À¡½÷
§¾¡ÎÄ¡í ÌÆø Å¢ÈĢ¡÷ ¯¼ý ÅÃò ¦¾¡ñ¼÷
ÜÎõ «ô ¦ÀÕõ ÌÆ¡ò§¾¡Îõ ҸĢÂ÷ ¦ÀÕÁ¡ý
Á¡Î Åó¾¨Á §¸ðÎ ¯Çõ Á¸¢ú ¿£Ä ¿ì¸÷

5.6.24

1857

§¸ð¼ «ô ¦À¡Ø§¾ ¦ÀÕ Á¸¢ú¢ø ¸¢Ç÷óÐ
§¾¡ð¼Äí¸Öõ ¦¸¡Ê¸Ùõ Ò¨ÉóÐ §¾¡Ã½í¸û
¿¡ðÊ ¿£û ¿¨¼ì ¸¡Å½õ þðÎ ¿ø ÍüÈòÐ
®¼Óõ ¦¸¡Î ¾¡Óõ Óý ±¾¢÷ ¦¸¡Ç ±Øó¾¡÷

1858 ¦ºýÚ À¢û¨Ç¡÷ ±ØóÐ «ÕÙõ ¾¢Õì Üð¼õ
´ýÈ¢ «íÌ ±¾¢÷ ¦¸¡ñÎ ¾õ ¸Ç¢ôÀ¢É¡ø ´ÕÅ¡Ú
«ýÈ¢ ¬ÊÔõ À¡ÊÔõ ¦¾¡ØÐ ±ØóÐ «¨½Å¡÷
¦À¡ý ¾ÂíÌ ¿£û Á¨É þ¨¼ ¯¼ý ¦¸¡ñÎ ÒÌó¾¡÷
1859

1860

1861

1862

1863

1864

5.6.25

5.6.26

À¢û¨Ç¡÷ ±ØóÐ «ÕǢ ¦ÀÕ¨ÁìÌò ¾ì¸
¦ÅûÇõ ¬¸¢Â «ÊÂÅ÷ Üð¼Óõ Å¢ÕõÀ
¯ûÇõ ¬¾Ã× µí¸¢¼ µíÌ º£¸¡Æ¢
ÅûÇÄ¡¨Ãò ¾õ Á¨É þ¨¼ «ÓÐ ¦ºöÅ¢ò¾¡÷

5.6.27

«ÓÐ ¦ºö¾ À¢ý À¸ÄÅý §Áø ¸¼ø «¨½Âì
ÌÓ¾ šŢ¢ø ÌÇ¢÷ Á¾¢ì ¸¾¢÷ «¨½ §À¡¾¢ø
þÁ Áí¨¸ ¾ý ¾¢Õ «ÓÐ ¯ñ¼¡÷ þÃ×õ
¾ÁÐ º£÷ Á¨Éò ¾í¸¢¼ §ÅñÎÅ º¨Áò¾¡÷

5.6.28

º£Ä ¦Áöò ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼§Ã¡Î «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕÇ¢
»¡Äõ Á¢ì¸¢¼ ¿¡Â¸¢ ¯¼ý ¿õÀ÷ ¿ñÏõ
¸¡Äõ Óü¦ÀÈ «Ø¾Å÷ «¨Æò¾¢¼ì ¸ÊÐ
¿£Ä ¿ì¸É¡÷ ÅóÐ «Ê À½¢óÐ Óý ¿¢ýÈ¡÷

5.6.29

¿¢ýÈ «ýÀ¨Ã ¿£Ä ¸ñ¼ô ¦ÀÕõ À¡½÷ìÌ
þýÚ ¾í¸ µ÷ þ¼õ ¦¸¡ÎòÐ «ÕÙÅ£÷ ±ýÉ
¿ýÚõ þýÒüÚ ¿Î Á¨É §Å¾¢Â¢ý À¡í¸÷î
¦ºýÚ ÁüÚ «Å÷ìÌ þ¼õ ¦¸¡Îò¾É÷ ¾¢ÕÁ¨È§Â¡÷

5.6.30

¬íÌ §Å¾¢Â¢ø «È¡¾ ¦ºõ ¾£ ÅÄõ ÍÆ¢×üÚ
µí¸¢ Óý¨É¢ø ´Õ ÀÊòÐ «ýÈ¢§Â ´Ç¢Ã
¾¡íÌ áÄÅ÷ Á¸¢ú ¯Èî º§¸¡¼ ¡úò ¾¨ÄÅ÷
À¡íÌ À¡½¢Â¡÷ ¯¼ý «ÕÇ¡ø ÀûÇ¢ ¦¸¡ñ¼¡÷

5.6.31

¸íÌÄ¢ø ÀûÇ¢ ¦¸¡ñ¼ À¢ý ¸×½¢Â÷ìÌ þ¨ÈÅ÷
«íÌ ¿¢ýÚ ±ØóÐ «ÕÙÅ¡÷ «ÂÅó¾¢ «Á÷ó¾
¾¢í¸û Ýʨ ¿£Ä ¿ì¸¨Ãî º¢ÈôÀ¢ò§¾
¦À¡íÌ ¦ºó¾Á¢ú ¾¢ÕôÀ¾¢¸ò ¦¾¡¨¼ Ò¨Éó¾¡÷

5.6.32

106

1865

À¾¢¸ ¿¡ý ÁÄ÷ ¦¸¡ñÎ ¾õÀ¢Ã¡ý ¸Æø ÀÃÅ¢
«¾¢¸ ¿ñÀ¢¨É ¿£Ä ¿ì¸ÕìÌ «Ç¢òÐ «ÕÇ¢
±¾¢÷ ¦¸¡Ùõ À¾¢¸Ç¢ø ±ØóÐ «ÕǢɡ÷ ±ýÚõ
Ò¾¢Â ¦ºó¾Á¢úô ÀÆ Á¨È ¦Á¡Æ¢ó¾ âÍÃÉ¡÷

5.6.33

1866 À¢û¨Ç¡÷ ±ØóÐ «ÕÇ «ò¦¾¡ñ¼÷ ¾¡õ À¢ýÒ
¾ûÙõ «ýÒ¼ý §¸ñ¨ÁÔõ ¾Å¢÷ôÀ¢Ä ±É¢Ûõ
ÅûÇÄ¡÷ ¾¢Õ «ÕÇ¢¨É ÅĢ Á¡ð¼¡¨Á
¯ûÇõ «íÌ ¯¼ý §À¡ì¸¢ Á£ñÎ ´Õ Ũ¸ þÕó¾¡÷

5.6.34

1867

1868

1869

1870

§Á× ¿¡Ç¢ø «ù §Å¾¢Â÷ ÓýÒ §À¡ø Å¢ÕõÒõ
¾¡Å¢ø âº¨É Ó¾ø ¦ºö¨¸ ¾¨Äò¾¨Ä º¢ÈôÀî
§ºÅ¢ý §ÁÄÅ÷ ¨Áó¾Ã¡õ ¾¢Õ Á¨Èî º¢ÚÅ÷
âÅÊò ¾Äõ ¦À¡Õó¾¢Â ¯½÷¦Å¡Îõ À¢ýÈ¡÷

5.6.35

ºñ¨À ¬Ç¢Â¡÷ ¾¡õ ±ØóÐ «ÕÙõ ±ô À¾¢Ôõ
¿ñÒ §ÁõÀ¼ ¿¡û þ¨¼î ¦ºÄÅ¢ðÎ ¿ñ½¢
Åñ ¦ÀÕõ Ò¸ÆÅ÷ ¯¼ý À¢ýÚ ÅóÐ ¯¨Èó¾¡÷
¾¢ñ ¦ÀÕõ ¦¾¡ñ¼÷ ¬¸¢Â ¾¢Õ ¿£Äì¸÷

5.6.36

¦ÀÕÌ ¸¡¾Ä¢ø À¢ý ¦¿Î ¿¡û Ó¨È À¢Èí¸
ÅÕ¦ÀÕõ ¾Å Á¨ÈÂÅ÷ Å¡Æ¢ º£¸¡Æ¢
´ÕÅ÷ ¾õ ¾¢Õì ¸øĢ¡½ò¾¢É¢ø ¯¼§É
¾¢ÕÁ½ò ¾¢Èõ §ºÅ¢òÐ ¿õÀ÷ ¾¡û §º÷ó¾¡÷

5.6.37

¾Õ ¦¾¡Æ¢ø ¾¢Õ Á¨ÈÂÅ÷ º¡ò¾ Áí¨¸Â¢É¢ø
ÅÕÓ¾ø ¦ÀÕõ ¾¢Õ¿£Ä ¿ì¸÷ ¾¡û Å½í¸¢
þÕ À¢ÈôÒ¨¼ «ó¾½÷ ²ÚÂ÷ò¾Å÷ À¡ø
´Õ¨Á ¯öòн÷ ¿Á¢ ¿ó¾¢Â¡÷ ¦¾¡Æ¢ø ¯¨ÃôÀ¡õ

5.6.38

¾¢ÕüÈõÀÄõ
---------------

5.7 ¿Á¢¿ó¾¢ «Ê¸û ¿¡ÂÉ¡÷ Òá½õ (1871 -1903 )
¾¢ÕüÈõÀÄõ
1871

¨ÅÂõ ÒÃìÌõ ¾É¢î ¦ºí§¸¡ø ÅÇÅ÷ ¦À¡ýÉ¢ò ¾¢Õ¿¡ðÎî
¦ºö ¸ÁÄò ¾¼õ À¨½Ôõ ¦ºØõ ¿£÷ò ¾¼Óõ Ò¨¼ ¯¨¼ò¾¡ö
¦À¡ö¾£÷ Å¡ö¨Á «ÕÁ¨È áø ÒÃ¢ó¾ º£Äô Ò¸ú «¾É¡ø
±öÐõ ¦ÀÕ¨Á ±ñ ¾¢¨ºÔõ ²ê÷ ²Áô §À÷ °Ã¡ø

1872 Á¡¨Ä À¢Öõ §¾¡Ã½í¸û ÁÕíÌ À¢Öõ Á½¢ ÁÚÌ
§Å¨Ä À¢Öõ ÒÉø ÀÕÌ §Á¸õ À¢Öõ Á¡¼í¸û
§º¡¨Ä À¢Öõ ÌÇ¢÷ó¾ þÕû ÍÕõÒ À¢Öõ «Õõâ¸õ
¸¡¨Ä À¢Öõ §Å¾ ´Ä¢ ¸Ø¿£÷ À¢Öõ ¦ºØ¿£÷î ¦ºö
1873

À¨½Â¢ø Å¢¨Çó¾ ¦Åñ ¦¿øÄ¢ý ÀÃôÀ¢ý Á£Ð À¼î ¦ºöÂ
н÷ ¦Áý ¸ÁÄõ þ¨¼ þ¨¼§Â ͼ÷ Å¢ðÎ ±ØóÐ §¾¡ýÚÅÉ

5.7.1

5.7.2

107

1874

1875

Ò½÷ ¦Åñ Òâ áÄÅ÷ §ÅûÅ¢ì ¸Çò¾¢ø Ò¨Éó¾ §Å¾¢¨¸ §Áø
Á½ø ¦Åñ ÀÃôÀ¢ý þ¨¼ þ¨¼§Â ÅÇ÷ò¾ ¦ºó¾£Á¡ÛÁ¡ø

5.7.3

¦ÀÕ¨Á Å¢ÇíÌõ «ôÀ¾¢Â¢ø §ÀÏõ ¿£üÚî ¨ºÅ ¦¿È¢
´Õ¨Á ¦¿È¢ Å¡ú «ó¾½÷ ¾õ µíÌ ÌÄò¾¢Ûû Åó¾¡÷
þÕ¨Á ¯ÄÌõ ®º÷ ¸Æø þ¨Èﺢ ²ò¾ô ¦ÀüÈ ¾ÅòÐ
«Õ¨Á Òâš÷ ¿Á¢ ¿ó¾¢ «Ê¸û ±ýÀ¡÷ ¬Â¢É¡÷

5.7.4

Å¡ö¨Á Á¨È áø º£Äò¾¡ø ÅÇ÷ìÌõ ¦ºó¾£ ±Éò ¾ÌÅ¡÷
àö¨Áò ¾¢Õ ¿£üÚ «¨¼§Å ¦Áöô ¦À¡Õû ±ýÚ «È¢Ôõ н¢Å¢É¡÷
º¡Á ¸ñ¼÷ ¦ºö ¸Æø ÅÆ¢ÀðÎ ´ØÌõ ¾¨Ä¨Á ¿¢¨Ä
¡Á þÃ×õ À¸Öõ ¯½÷ ´Æ¢Â¡ þýÀõ ±ö¾¢É¡÷
5.7.5

1876 «ùç÷ ¿¢ýÚõ ¾¢ÕÅ¡å÷ «¾¨É «¨¼Å¡÷ «Ê¡÷§Áø
¦ÅùçÚ «¸üÚõ ¦ÀÕÁ¡ý ¾ý Å¢¨Ã Ýú ÁÄ÷ò¾¡û À½¢ ¯Ú¾ø
±ùç¾¢ÂÓõ ±Éì ¦¸¡ûÙõ ±ñ½õ ¯¨¼Â¡÷ ÀÄ ¿¡Ùõ
¦¾ùç÷ ±Ã¢ò¾ ŨÃ¨Ä¡÷ ¾¢Õô À¡¾í¸û Å½í¸¢É¡÷

5.7.6

1877 ¦ºõ ¦À¡ý ÒüÈ¢ý Á¡½¢ì¸î ¦ºØõ §º¡¾¢¨Â §¿÷ ¦¾¡Øï º£Äõ
¾õ ÀüÈ¡¸ ¿¢¨ÉóÐ «¨½óÐ ¾¡úóÐ À½¢óÐ Å¡úóÐ §À¡óÐ
«õ ¦À¡ý Ò⨺ò ¾¢ÕÓýÈ¢ø «¨½Å¡÷ À¡í§¸¡÷ «Ãý ¦¿È¢Â¢ý
¿õÀ÷ìÌ þ¼Á¡õ §¸¡Â¢Ä¢ý ¯ðÒìÌ Å½í¸ ¿ñ½¢É¡÷

5.7.7

1878

¿ñ½¢ þ¨Èﺢ «ýÀ¢É¡ø ¿ÂôÒ ¯üÚ ±Øó¾ ¸¡¾ø ¯¼ý
«ñ½Ä¡¨Ãô À½¢óÐ ±ØÅ¡÷ «Îò¾ ¿¢¨Ä¨Áì ÌÈ¢ôÀ¢É¡ø
ÀñÏó ¦¾¡ñÊý À¡íÌ ÀÄ À¢ýÚ ÀÃÅ¢ Å¢Ã×Å¡÷
±ñ½¢ø ¾£Àõ ²üÚžüÌ ±Îò¾ ¸Õò¾¢ý þ¨ºóÐ ±ØÅ¡÷

5.7.8

1879 ±Øó¾ ¦À¡ØÐ À¸ø ¦À¡Ø¾¢ý «íÌ þÈíÌ Á¡¨Ä ±öоÖõ
¦ºØó¾ñ À¾¢Â¢ý þ¨¼ «ôÀ¡ø ¦ºøÄ¢ø ¦ºøÖõ ¦À¡ØÐ ±ýÉ
´Æ¢óÐ «íÌ «¨½ó§¾¡÷ Á¨É¢ø Å¢ÇìÌÚ ¦¿ö §ÅñÊ ¯û Ò¸Öõ
«Æ¢ó¾ ¿¢¨Ä¨Á «Á½÷ Á¨É ¬Â¢üÚ «í¸ñ «Å÷ ¯¨ÃôÀ¡÷
5.7.9
1880

¨¸Â¢ø Å¢ÇíÌõ ¸Éø ¯¨¼Â¡÷ ¾ÁìÌ Å¢ÇìÌ Á¢¨¸ ¸¡Ïõ
¦¿ö þíÌ þø¨Ä Å¢ÇìÌ ±Ã¢ôÀ£÷ ¬¸¢ø ¿£¨Ã Ó¸óÐ ±Ã¢ò¾ø
¦ºöÔõ ±ýÚ ¾¢Õò ¦¾¡ñ¼÷ìÌ ¯¨Ãò¾¡÷ ¦¾Ç¢Â¡Ð ´Õ ¦À¡Õ§Ç
¦À¡öÔõ ¦ÁöÔõ ¬õ ±ýÛõ ¦À¡Õû§Áü ¦¸¡ûÙõ Ҩà ¦¿È¢Â¡÷ 5.7.10

1881

«Õ¸÷ Á¾¢Â¡Ð ¯¨Ãò¾ ¯¨Ã ¬üÈ¡÷ ¬¸¢ «ô¦À¡Ø§¾
¦ÀÕ¸ ÁÉò¾¢ø ÅÕò¾Ó¼ý ¦ÀÂ÷óÐ §À¡óÐ À¢¨È «½¢ó¾
ÓÕÌ Å¢Ã¢Ôõ ÁÄ÷ì ¦¸¡ý¨È ÓÊ¡÷ §¸¡Â¢ø Óý ±ö¾¢
¯ÕÌõ «ýÀ÷ À½¢óÐ Å¢Æ ´ÕÅ¡ìÌ ±Øó¾Ð ¯Â÷ Å¢ÍõÀ¢ø

5.7.11

Åó¾ ¸Å¨Ä Á¡üÚõ þÉ¢ Á¡È¡ Å¢ÇìÌô À½¢ Á¡È
þó¾ ÁÕí¸¢ø ÌÇòÐ ¿£÷ Ó¸óÐ ¦¸¡Î ÅóÐ ²üÚõ ±É
«ó¾¢ Á¾¢Âõ «½¢ó¾ À¢Ã¡ý «ÕÇ¡ø ±Øó¾ ¦Á¡Æ¢ §¸Ç¡î
º¢ó¨¾ Á¸¢úóÐ ¿Á¢¿ó¾¢ «Ê¸û ¦ºöÅÐ «È¢ó¾¢Äáø

5.7.12

1882

1883 ¦ºýÉ¢ Á¢¨º ¿£÷ ¾Ã¢ò¾ À¢Ã¡ý «Õ§Ç º¢ó¨¾ ¦ºöÐ ±ØÅ¡÷
¿ýÉ£÷ ¦À¡ö¨¸ ¿ÎôÒìÌ ¿¡¾÷ ¿¡Áõ ¿Å¢ýÚ ²ò¾¢

108

1884

1885

1886

«ó¿£÷ Ó¸óÐ ¦¸¡ñÎ ²È¢ «ôÀ÷ §¸¡Â¢ø «¨¼óÐ «¸Öû
Óó¿£÷ ¯Ä¸õ «¾¢ºÂ¢ôÀ ÓÚìÌõ ¾¢Ã¢ §Áø ¿£÷ Å¡÷ò¾¡÷

5.7.13

§º¡¾¢ Å¢ÇìÌ ´ýÚ ²üÚ¾Öõ ͼ÷ Å¢ðÎ ±Øó¾Ð «Ð §¿¡ì¸¢
¬¾¢ Ó¾øÅ÷ «Ãý ¦¿È¢Â¡÷ §¸¡Â¢ø «¨¼Â Å¢ÇìÌ ²üÈ¢
²¾õ ¿¢¨Éó¾ «Õ¸ó¾÷ ±¾¢§Ã Ó¾¢Õõ ¸Ç¢ôÀ¢Û¼ý
¿¡¾÷ «ÕÇ¡ø ¾¢Õ Å¢ÇìÌ ¿£Ã¡ø ±Ã¢ò¾¡÷ ¿¡Î «È¢Â

5.7.14

¿¢¨ÈÔõ ÀÃ¢Í ¾¢ÕÅ¢ÇìÌ Å¢ÊÔõ «Ç×õ ¿¢ýÚ ±Ã¢Âì
̨ÈÔõ ¾¸Ç¢¸ÖìÌ ±øÄ¡õ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ ¿£÷ Å¡÷òÐ
Á¨È¢ý ¦À¡Õ¨Ç «ÕìÌõ Á¨É¢ý ¿¢Â¾¢ ÅØÅ¡Áø
¯¨ÈÔõ À¾¢Â¢ý «ùŢ犫¨½Å¡÷ À½¢ ¯üÚ ´ÕôÀð¼¡÷

5.7.15

þÃ× ¦ºýÚ ¾õ À¾¢Â¢ø ±ö¾¢ Á¨ÉôÒìÌ ±ýÚõ §À¡ø
Å¢ÃÅ¢ ¿¢ÂÁò ¦¾¡Æ¢ø Өȧ ŢÁÄ÷ ¾õ¨Á «ÕòÐô
ÀÃÅ¢ «ÓÐ ¦ºöÐ «ÕÇ¢ô ÀûÇ¢ ¦¸¡ñÎ ÒÄ÷ ¸¡¨Ä
«ÃÅõ «½¢Å¡÷ ⨺ «¨ÁòÐ ¬å÷ ¿¸Ã¢ý Á£ñÎ «¨½ó¾¡÷

5.7.16

1887 ÅóÐ Å½í¸¢ «Ãý ¦¿È¢Â¡÷ Á¸¢Øõ §¸¡Â¢ø ÅÄõ ¦¸¡ñÎ
º¢ó¨¾ Á¸¢Æô À½¢óÐ ±ØóÐ ÒÈõÒõ ¯ûÙõ ¾¢ÕôÀ½¢¸û
Óó¾ ÓÂýÚ À¸ø ±øÄ¡õ Өȧ ¦ºöÐ Á¨ÈÂÅÉ¡÷
«ó¾¢ «¨ÁÂòÐ «Ã¢Â Å¢ÇìÌ ±íÌõ ²üÈ¢ «Ê À½¢Å¡÷
1888

1889

ÀñÎ §À¡Äô ÀÄ ¿¡Ùõ À¢Öõ À½¢ ¦ºöÐ «Å÷ ´Ø¸ò
¾ñÊ «Ê¸Ç¡ø «Á½÷ ¸Äì¸õ Å¢¨ÇóÐ º¡÷Å¢ø «Áñ
Ìñ¼÷ «Æ¢Â ²ú ¯ÄÌõ ÌÄ×õ ¦ÀÕ¨Á ¿¢ÄŢ¾¡ø
«ñ¼÷ ¦ÀÕÁ¡ý ¦¾¡ñ¼÷ ¸Æø «ÁÃ÷ À½¢Ôõ Á½¢ ¬å÷

5.7.18

¿¡¾ Á¨È §¾÷ ¿Á¢¿ó¾¢ «Ê¸Ç¡÷ ¿ø ¦¾¡ñÎ ¬¸ô
â¾ ¿¡¾÷ ÒüÈ¢¼í ¦¸¡û ÒÉ¢¾÷ìÌ «ÓÐÀÊ Ó¾Ä¡õ
¿£¾¢ ÅÇÅý ¾¡ý §ÅñÎõ ¿¢Àó¾õ ÀÄ×õ «Ã¢ «¨½Â¢ý
Á£Ð ¾¢¸Æ þÕóÐ «¨Áò¾¡ý §Å¾ ¬¸Á Å¢¾¢ Å¢Çí¸

5.7.19

1890 ¦ÅýÈ¢ Å¢¨¼Â¡÷ Á¾¢î º¨¼Â¡÷ Å£¾¢ Å¢¼í¸ô ¦ÀÕÁ¡û ¾¡õ
±ýÚõ ¾¢ÕÅ¡å÷ ¬Ùõ þÂøÀ¢ý ӨȨÁ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡ðÎ
´ýÚõ ¦ºÂÖõ ÀíÌÉ¢ ¯ò¾¢ÃÁ¡õ ¾¢Õ¿¡û ¯Â÷ º¢ÈôÒõ
¿¢ýÚ Å¢ñ½ôÀõ ¦ºö¾ÀÊ ¦ºöÐ «ÕÙõ ¿¢¨Ä¦ÀüÈ¡÷
1891

1892

1893

5.7.17

5.7.20

þýÉ ÀÃ¢Í ¾¢Õô À½¢¸û ÀÄ×õ ¦ºö§¾ ²ú ¯ÄÌõ
ÁýÛõ ¦ÀÕ¨Áò ¾¢ÕÅ¡å÷ ÁýÉ÷ «Ê¡÷ ÅÆ¢ ¿¢üÀ¡÷
«ýÉ Åñ½õ ¾¢ÕÅ¢¨Ç¡ðÎ ¬Ê «ÕÇ ±ó¿¡Ùõ
¿ý¨Á ¦ÀÕ¸ ¿Á¢ ¿ó¾¢ «Ê¸û ¦¾¡Ø¾¡÷ ¿¡õ ¯öÂ

5.7.21

§¾Å÷ ¦ÀÕÁ¡ý ±Ø ¾¢Õ Á½Ä¢ìÌ ´Õ ¿¡û ±ØóÐ «ÕÇ
¡Å÷ ±ýÉ¡Ð ¯¼ý §ºÅ¢òÐ ±øÄ¡ì ÌÄò¾¢ø ¯û§Ç¡Õõ
§ÁÅ «ýÀ÷ ¾¡Óõ ¯¼ý §ºÅ¢òÐ «¨½óРŢñ½Å÷¾õ
¸¡ÅÄ¡Ç÷ µÄì¸õ «í§¸ ¸ñÎ ¸Ç¢ôÒüÈ¡÷

5.7.22

¦À¡ØÐ ¨Å¸î §ºÅ¢òÐô ÒÉ¢¾÷ Á£ñÎõ §¸¡Â¢ø Ò¸ò
¦¾¡ØÐ ¾õ °÷ ÁÕíÌ «¨½óÐ à Á¨É ¯û Ò̾¡§¾

109

1894

1895

þØÐõ þÕû §º÷ þÃ× ÒÈõ ¸¨¼Â¢ø Ð墀 þøÄòÐ
ÓØÐõ ¾ÕÁõ Òâ Á¨É¡÷ ÅóÐ ¯û Ò̾ ¦Á¡ú¸¢ýÈ¡÷

5.7.23

¾¢í¸û ÓÊ¡÷ ⺨ɸû ÓÊòÐî ¦ºöÔõ ¸¼ý Өȡø
«í¸¢ ¾¨É §ÅðÎ «ÓÐ ¦ºöÐ ÀûÇ¢ ¦¸¡ûÅ£÷ ±É «Å÷ìÌò
¾í¸û ¦ÀÕÁ¡ý ¾¢ÕÁ½Ä¢ìÌ ±Ø §ºÅ¢òÐ ¯¼ý ¿ñ½
±íÌõ ±øÄ¡Õõ §À¡¾ þÆ¢× ¦¾¡¼ì¸¢üÚ ±¨É ±ýÚ

5.7.24

¬¾Ä¡§Ä ÌÇ¢òÐ «Îò¾ àö¨Á ¦ºö§¾ «¸õÒÌóÐ
§Å¾ ¿¡¾÷ ⺨ɨÂò ¦¾¡¼í¸ §ÅñÎõ «¾üÌ ¿£
º£¾ ¿ýÉ£÷ Ó¾Ä¡É ¦¸¡ñÎ þíÌ «¨½Å¡ö ±Éî ¦ºôÀì
¸¡¾Ä¡ø Á¨É¡÷ ¾¡Óõ «¨Å ¦¸¡½Õõ «¾üÌ ¸ÊÐ «¨½ó¾¡÷ 5.7.25

1896 ¬Â ¦À¡ØÐ ¾õ ¦ÀÕÁ¡ý «ÕÇ¡§Ä§Â¡? §Áɢ¢ɢø
²Ôõ «¨ºÅ¢ý «Â÷Å¡§Ä¡? «È¢§Â¡õ þ¨ÈÔõ ¾¡Æ¡§¾
§Á ¯Èì¸õ ÅóÐ «¨½Â Å¢ñ§½¡÷ ¦ÀÕÁ¡ý ¸Æø ¿¢¨ÉóÐ
à «ýÀ÷ Тø ¦¸¡ñ¼¡÷ ТÖõ ¦À¡ØÐ ¸ÉÅ¢ý ¸ñ

5.7.26

1897 §Áý¨Á Å¢ÇíÌõ ¾¢ÕÅ¡å÷ Å£¾¢ Å¢¼í¸ô ¦ÀÕÁ¡û ¾¡õ
Á¡É «ýÀ÷ ⺨ÉìÌ ÅÕÅ¡÷ §À¡Ä ÅóÐ «ÕÇ¢
»¡É Á¨È§Â¡ö ¬åâø À¢Èó¾¡÷ ±øÄ¡õ ¿õ ¸½í¸û
¬É ÀÃ¢Í ¸¡ñÀ¡ö ±ýÚ «ÕÇ¢î ¦ºöÐ «íÌ ±¾¢÷ «¸ýÈ¡÷

5.7.27

1898

1899

¬¾¢ §¾Å÷ ±ØóÐ «ÕÇ ¯½÷ó¾¡÷ þÃ× «÷îº¨É ¦ºö¡Ð
²¾õ ¿¢¨Éó§¾ý ±É «ïº¢ ±Øó¾ Àʧ ÅÆ¢ÀðÎ
Á¡¾Ã¡÷ìÌõ ÒÌó¾ÀÊ ¦Á¡Æ¢óРŢÊÂø Å¢¨Ã§Å¡Î
¿¡¾É¡÷ ¾õ ¾¢ÕÅ¡å÷ Ò̾ ±¾¢÷ «ó ¿¸÷ ¸¡ñÀ¡÷

5.7.28

¦¾öÅô ¦ÀÕÁ¡û ¾¢ÕÅ¡å÷ô À¢ÈóÐ Å¡úÅ¡÷ ±øÄ¡Õõ
¨Á ¨Åò¾ «¨É Á½¢¸ñ¼÷ ÅʧŠ¬¸¢ô ¦ÀÕÌ ´Ç¢Â¡ø
¦Á¡ö ¨ÅòÐ «Á÷ó¾ §ÁÉ¢Âáõ ÀÃ¢Í ¸ñÎ ÓÊÌÅ¢ò¾
¨¸¨ÅòÐ «ïº¢ «ÅÉ¢Á¢¨º Å¢ØóÐ À½¢óÐ ¸û¢º¢Èó¾¡÷

5.7.29

1900 ÀÊÅõ Á¡üÈ¢ô ÀÆõ Àʧ ¿¢¸ú×õ ¸ñÎ ÀÃÁ÷ À¡ø
«Ê§Âý À¢¨Æ¨Âô ¦À¡ÚòÐ «ÕÇ §ÅñÎõ ±ýÚ À½¢ó¾ «ÕÇ¡ø
ÌÊÔõ ¾¢ÕÅ¡å÷ «¸òÐô ÒÌóÐ Å¡úÅ¡÷ ÌÅÄÂòÐ
¦¿ÊÐ ¦ÀÕÌõ ¾¢Õò¦¾¡ñÎ ¿¢¸Æî ¦ºöÐ ¿¢Ä×Å¡÷
5.7.30
1901

1902

¿£Ú Ò¨ÉÅ¡÷ «Ê¡÷ìÌ ¦¿Î¿¡û ¿¢Â¾¢ ¬¸§Å
§ÅÚ §ÅÚ §ÅñÎÅÉ ±øÄ¡õ ¦ºöÐ §Á׾ġø
²Ú º¢ÈôÀ¢ý Á½¢ô ÒüÈ¢ø þÕó¾¡÷ ¦¾¡ñ¼÷ìÌ ¬½¢ ±Ûõ
§ÀÚ ¾¢Õ¿¡×ì¸Ãº÷ Å¢ÇõÀô ¦ÀüÈ ¦ÀÕ¨Á¢ɡ÷

5.7.31

þýÉ Å¨¸Â¡ø ¾¢ÕôÀ½¢¸û ±øÄ¡ ¯ÄÌõ ¦¾¡Æî ¦ºöÐ
¿ý¨Á ¦ÀÕÌõ ¿Á¢¿ó¾¢ «Ê¸û ¿ÂÁ¡÷ ¾¢ÕÅ£¾¢î
¦ºýÉ¢ Á¾¢Ôõ ¾¢Õ¿¾¢Ôõ «¨Ä ÅÕÅ¡÷ ¾¢ÕÅ¡å÷
ÁýÉ÷ À¡¾ ¿£Æø Á¢Ìõ ÅÇ÷ ¦À¡ý §º¡¾¢ Áýɢɡ÷

5.7.32

110
Íó¾Ãã÷ò¾¢ ÍÅ¡Á¢¸û о¢
1903 ¿¡ð¼¡÷ «È¢Â ÓýÉ¡Ç¢ø ¿ýÉ¡û ¯Äó¾ ³õ À¨¼Â¢ý
âð¼¡÷ Á¡÷À¢ø º¢È¢Â Á¨Èô Ò¾øÅý ¾ý¨Éô ÒìÌ ´Ç¢ä÷ò
¾ð¼¡ Á¨Ã¢ý ÁÎÅ¢ý ¸ñ ¾É¢ Á¡ Ó¾¨Ä Å¡ö ¿¢ýÚõ
Á£ð¼¡÷ ¸Æø¸û ¿¢¨ÉÅ¡¨Ã Á£Ç¡ ÅƢ¢ý Á£ðÀɧÅ
¾¢ÕüÈõÀÄõ

¾¢Õ¿¢ýÈ ºÕì¸õ ÓüÈ¢üÚ.
ºÕì¸õ 5-ìÌò ¾¢ÕÅ¢Õò¾õ - 1903

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

ேசக்கிழார் அருளிய
திருத்ெதாண்டர் புராணம் என்ற ெபரிய புராணம்
இரண்டாம் காண்டம் - சருக்கம் 6
(வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம் )
6.1 திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் -முதல்
பகுதி (1899- 2598)
periya purANam of cEkkizAr
Canto 2, Carukkam -6 part 1
(vampaRA varivaNTuc carukkam)
In tamil script, unicode/UTF-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten and Colleagues of the Univ. of Koeln, Germany
for providing us with the transliterated/romanized version of the etext and giving us permission
to release the TSCII version as part of Project Madurai etext collections.
TSCII proof reading by tiruciRRampalam aRakaTTaLai, Kovilpatti, Tamilnadu.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram Lausanne, Switzerland.
This webpage presents the Etext in Tamil script but in Unicode encoding.
To view the Tamil text correctly you need to set up the following:
i). You need to have Unicode fonts containing Tamil Block (Latha, Arial Unicode MS, TSCu_Inaimathi,
Code2000, UniMylai,...) installed on your computer and the OS capable of rendering Tamil Scripts (Windows
2000 or Windows XP).
ii)Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages (Netscape 6, Internet Explorer 5, FireFox
Mozilla,..) with the Unicode Tamil font chosen as the default font for the UTF-8 char-set/encoding view.

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of electronic texts of tamil
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

1/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

literary works and to distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

ேசக்கிழார் அருளிய திருத்ெதாண்டர் புராணம்
என்ற ெபரிய புராணம் -முதற் காண்டம்
6. வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம் - முதல் பகுதி
6.1 திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் /
முதல் பகுதி (1899 - 2598)
திருச்சிற்றம்பலம்
1899 ேவத ெநறி தைழத்து ஓங்க மிகு ைசவத் துைற விளங்கப்
பூத பரம்பைர ெபாலியப் புனித வாய் மலர்ந்து அழுத
சீ த வள வயல் புகலித் திருஞான சம்பந்தர்
பாத மலர் தைலக் ெகாண்டு திருத் ெதாண்டு பரவுவாம்
1900 ெசன்னி வளர் மதி அணிந்த சிலம்பு அணி ேசவடியார் தம்
மன்னிய ைசவத் துைறயின் வழி வந்த குடி வளவர்
ெபான்னி வளம் தரு நாடு ெபாலிவு எய்த நிலவியதால்
கன்னி மதில் மருங்கு முகில் ெநருங்கும் கழுமல மூதூர்
1901 அப் பதி தான் அந்தணர் தம் கிைடகள் அரு மைற முைறேய
ெசப்பும் ஒலி வளர் பூகச் ெசழும் ேசாைல புறம் சூழ
ஒப்பில் நகர் ஓங்குதலால் உகக் கைட நாள் அன்றிேய
எப்ெபாழுதும் கடல் ேமேல மிதப்பது என இைசந்து உளதால்
1902 அரி அயேன முதல் அமரர் அடங்க எழும் ெவள்ளங்கள்
விரி சுடர் மா மணிப் பதணம் மீ து எறிந்த திைர வைரகள்
புரிைச முதல் புறம் சூழ்வ ெபாங்கு ஓதம் கைட நாளில்
வரி அரவி மந்தரம் சூழ் வடம் ேபால வயங்குமால்
1903 வளம் பயிலும் புறம் பைணப் பால் வாசப் பாசைட மிைடந்த
தளம் ெபாலியும் புனல் ெசந்தாமைரச் ெசவ்வித தட மலரால்
களம் பயில் நீர்க் கடல் மலர்வது ஒரு பரிதி எனக் கருதி
இளம் பரிதி பல மலர்ந்தாற் ேபால்ப உள இலஞ்சி பல
1904 உளம் ெகாள் மைற ேவதியர் தம் ஓமத் தூமத்து இரவும்
கிளர்ந்த திரு நீற்று ஒளியில் ெகழுமிய நண் பகலும் அலர்ந்து
அளந்து அறியாப் பலூழி ஆற்றுதலால் அகல் இடத்து
விளங்கிய அம்மூதூர்க்கு ேவறு இரவும் பகலும் மிைக
1905 பரந்த விைளவயல் ெசய்ய பங்கயமாம் ெபாங்கு எரியில்
வரம்பில் வளர் ேதமாவின் கனி கிழிந்த மது நறு ெநய்
நிரந்தரம் நீள் இைலக் கைடயால் ஒழுகுதலால் ெநடிது அவ்வூர்
மரங்களும் ஆகுதி ேவட்கும் தைகய என மணந்து உளதால்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7
2/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

1906 ேவைல அழல் கதிர் படிந்த வியன் கங்குல் ெவண்மதியம்
ேசாைல ெதாறும் நுைழந்து புறப்படும் ெபாழுது துைதந்த மலர்ப்
பால் அைணந்து மதுத் ேதாய்ந்து தாது அைளந்து பயின்று அந்தி
மாைல எழும் ெசவ்ெவாளிய மதியம் ேபால் வதியுமால்
1907 காமர் திருப்பதி அதன் கண் ேவதியர் ேபால் கடி கமழும்
தாமைரயும் புல்லிதமும் தயங்கிய நூலும் தாங்கித்
தூமரு நுண் துகள் அணிந்து துளி வருகண்ண ீர் ததும்பித்
ேதமரு ெமன் சுரும்பு இைசயால் ெசழும் சாமம் பாடுமால்
1908 புைனவார் ெபான் குைழ அைசயப் பூந்தாைன பின் ேபாக்கி
விைன வாய்ந்த தழல் ேவதி ெமழுக்குற ெவண் சுைத ஒழுக்கும்
கைன வானமுகில் கூந்தல் கதிர் ெசய் வடமீ ன் கற்பின்
மைன வாழ்க்ைகக் குலமகளிர் வளம் ெபாலிவ மாடங்கள்
1909 ேவள்வி புரி சடங்கு அதைன விைளயாட்டுப் பண்ைண ெதாறும்
பூழியுற வகுத்து அைமத்துப் ெபான் புைன கிண்கிணி ஒலிப்ப
ஆழி மணிச் சிறு ேதர் ஊர்ந்த அவ்விரதப் ெபாடியாடும்
வாழி வளர் மைறச் சிறார் ெநருங்கியுள மணி மறுகு
1910 விடு சுடர் நீள் மணி மறுகின் ெவண் சுைத மாளிைக ேமகம்
ெதாடு குடுமி நாசி ெதாறும் ெதாடுத்த ெகாடி சூழ் கங்குல்
உடுஎனு நாள் மலர் அலர உறு பகலில் பல நிறத்தால்
ெநடு விசும்பு தளிப்பது என ெநருங்கியுள மருங்கு எல்லாம்
1911 மைட எங்கும் மணிக்குப்ைப வயல் எங்கும் கயல் ெவள்ளம்
புைட எங்கும் மலர்ப் பிறங்கல் புறம் எங்கும் மகப் ெபாலிவு
கிைட எங்கும் கைலச் சூழல் கிளர் எங்கும் முரல் அளிகள்
இைட எங்கும் முனிவர் குழாம் எயில் எங்கும் பயில் எழிலி
1912 பிரமபுரம் ேவணுபுரம் புகலி ெபருெவம் குரு நீர்ப்
ெபாருவில் திருத் ேதாணிபுரம் பூம்தராய் சிரபுரம் முன்
வருபுறவம் சண்ைப நகர் வளர் காழி ெகாச்ைச வயம்
பரவு திருக் கழுமலமாம் பன்னிரண்டு திருப் ெபயர்த்தால்
1913 அப்பதியின் அந்தணர் தம் குடி முதல்வர் ஆசில் மைற
ைகப்படுத்த சீ லத்துக் கவுணியர் ேகாத்திரம் விளங்கச்
ெசப்பும் ெநறி வழிவந்தார் சீ வபாத இருதயர் என்று
இப் புவி வாழத் தவம் ெசய் இயல்பினார் உளர் ஆனார்
1914 மற்றவர் தம் திரு மைனயார் வாய்ந்த மரபின் வரு
ெபற்றியினார் எவ்வுலகும் ெபறற்கு அரிய ெபருைமயினார்
ெபாற்புைடய பகவதியார் எனப் ேபாற்றும் ெபயர் உைடயார்
கற்பு ேமம்படு சிறப்பால் கணவனார் கருத்து அைமந்தார்
1915 மரபு இரண்டும் ைசவ ெநறி வழிவந்த ேகண்ைமயினார்
அரவு அணிந்த சைட முடியார் அடியலால் அறியாது
பரவு திருநீற்று அன்பு பாலிக்கும் தன்ைமயராய்
விரவு மைற மைன வாழ்க்ைக வியப்பு எய்த ேமவு நாள்
1916 ேமதினி ேமல் சமண் ைகயர் சாக்கியர் தம் ெபாய்ம்மிகுந்த
ஆதி அருமைற வழக்கம் அருகி அரன் அடியார் பால்
பூதி சாதன விளக்கம் ேபாற்றல் ெபறாது ஒழியக் கண்டு
ஏதமில் சீ ர் சிவ பாத இருதயர் தாம் இடர் உழந்தார்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1.12

6.1.13

6.1.14

6.1.15

6.1.16

6.1.17

6.1.18
3/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

1917 . மைன அறத்தில் இன்பம் உறு மகப் ெபறுவான் விரும்புவார்
அைனயநிைல தைல நின்ேற ஆய ேசவடிக் கமலம்
நிைனவுற முன் பர சமயம் நிராகரித்து நீர் ஆக்கும்
புைன மணிப்பூண் காதலைனப் ெபறப் ேபாற்றும் தவம் புரிந்தார்
1918 ெபருத்து எழும் அன்பால் ெபரிய நாச்சியார் உடன் புகலித்
திருத்ேதாணி வற்று

இருந்தார் ேசவடிக் கீ ழ் வழிபட்டுக்
கருத்து முடிந்திடம் பரவும் காதலியார் மணி வயிற்றில்
உருத் ெதரிய வரும் ெபரும் ேபறு உலகு உய்ய உளதாக
1919 ஆள் உைடயாளுடன் ேதாணி அமர்ந்த பிரான் அருள் ேபாற்றி
மூளும் மகிழ்ச்சியில் தங்கள் முதல் மைறநூல் முைறச் சடங்கு
நாள் உைடய ஈைரந்து திங்களினும் நலம் சிறப்பக்
ேகளிர் உடன் ெசயல் புரிந்து ேபர் இன்பம் கிளர்வ்வுறுநாள்
1920 அருக்கன் முதல் ேகான் அைனத்தும் அழகிய உச்சங்களிேல
ெபருக்க வலியுடன் நிற்கப் ேபணிய நல்ேலாைர எழத்
திருக்கிளரும் ஆதிைர நாள் திைச விளங்கப் பரசமயத்
தருக்ெகாழியச் ைசவம் முதல் ைவதிகமும் தைழத்து ஓங்க
1921 ெதாண்டர் மனம் களி சிறப்பத் தூய திருநீற்று ெநறி
எண் திைசயும் தனி நடப்ப ஏழ் உலகும் குளிர் தூங்க
அண்டர் குலம் அதிசயிப்ப அந்தணர் ஆகுதி ெபருக
வண் தமிழ் ெசய்தவம் நிரம்ப மாதவத்ேதார் ெசயல் வாய்ப்ப
1922 திைச அைனத்தின் ெபருைம எலாம் ெதன் திைசேய ெவன்று ஏற
மிைச உலகும் பிறவுலகும் ேமதினிேய தனி ெவல்ல
அைசவில் ெசழும் தமிழ் வழக்ேக அயல் வழக்கின் துைறெவல்ல
இைச முழுதும் ெமய் அறிவும் இடம் ெகாள்ளும் நிைல ெபருக
1923 தாளுைடய பைடப்பு என்னும் ெதாழில் தன்ைம தைலைம ெபற
நாளுைடய நிகழ்காலம் எதிர்காலம் நைவ நீங்க
வாளுைடய மணிவதி
ீ வளர்காழிப் பதிவாழ
ஆளுைடய திருத்ேதாணி அமர்ந்த பிரான் அருள் ெபருக
1924 அவம் ெபருக்கும் புல் அறிவின் அமண் முதலாம் பரசமயப்
பவம் ெபருக்கும் புைர ெநறிகள் பாழ்பட நல் ஊழி ெதாறும்
தவம் ெபருக்கும் சண்ைபயிேல தாவில் சராசரங்கள் எலாம்
சிவம் ெபருக்கும் பிள்ைளயார் திரு அவதாரம் ெசய்தார்
1925 அப்ெபாழுது ெபாற்புறு திருக்கழு மலத்ேதார்
எப்ெபயரிேனாரும் அயல் எய்தும் இைடயின்றி
ெமய்ப்படு மயிர்ப் புளகம் ேமவி அறியாேம
ஓப்பில் களி கூர்வேதார் உவப்புற உைரப்பார்
1926 சிவன் அருள் எனப் ெபருகும் சித்தம் மகிழ் தன்ைம
இவண் இது நமக்கு வர எய்தியது என் என்பார்
கவுணியர் குலத்தில் ஒரு காதலன் உதித்தான்
அவன் வருநிமித்தம் இது என்று அதிசயித்தார்
1927 பூ முைக அவிழ்ந்து மணம் ேமவும் ெபாழில் எங்கும்
ேத மருவு தாேதாடு துைதந்த திைச எல்லாம்
தூ மருவு ேசாதி விரியத் துகள் அடக்கி
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.19

6.1.20

6.1.21

6.1.22

6.1.23

6.1.24

6.1.25

6.1.26

6.1.27

6.1.28

4/87

12/16/2009

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

மா மலய மாருதமும் வந்து அைசயும் அன்ேற
ேமைல இைமேயார்களும் விருப்ெபாடு கரப்பில்
ேசாைல மலர் ேபால மலர் மா மைழ ெசாரிந்ேத
ஞாலம் மிைச வந்து வளர் காழி நகர் ேமவும்
சீ ல மைறேயார்கள் உடன் ஓம விைன ெசய்தார்
பூத கண நாதர் புவி வாழ அருள் ெசய்த
நாதன் அருளின் ெபருைம கண்டு நலம் உய்ப்பார்
ஓதும் மைறேயார் பிறிது உைரத்திடினும் ஓவா
ேவத ெமாழியால் ஒலி விளங்கி எழும் எங்கும்
பயன் தருவ ப·றருவும் வல்லிகளும் மல்கித்
தயங்கு புனலும் ெதளிவ தண்ைமயுடன் நண்ணும்
வயங்கு ஒளி விசும்பு மலினம் கழியும் மாறா
நயம் புரிவ புள் ஒலிகள் நல்ல திைச எல்லாம்
அம்கண் விழவில் ெபருகு சண்ைப அகல் மூதூர்ச்
சங்கம் படகம் கருவி தாைர முதலான
எங்கணும் இயற்றுபவர் இன்றியும் இயம்பும்
மங்கல முழக்கு ஒலி மலிந்த மறுகு எல்லாம்
இரும் புவனம் இத்தைகைம எய்த அவர் தம்ைமத்
தரும் குல மைறத் தைலவர் தம் பவன முன்றில்
ெபரும் களி வியப்ெபாடு பிரான் அருளினாேல
அரும் திரு மகப் ெபற அைணந்த அணி ெசய்வார்
காதல் புரி சிந்ைத மகிழக் களி சிறப்பார்
மீ து அணியும் ெநய் அணி விழாெவாடு திைளப்பார்
சூத நிகழ் மங்கல விைனத் துழனி ெபாங்கச்
சாதக முைறப் பல சடங்கு விைன ெசய்வார்
மா மைற விழுக்குல மடந்ைதயர்கள் தமில்
தாம் உறு மகிழ்ச்சிேயாடு சாயல் மயில் என்னத்
தூ மணி விளக்ெகாடு சுடர்க் குைழகள் மின்னக்
காமர் திரு மாளிைக கவின் ெபாலிவு ெசய்வார்
சுண்ணெமாடு தண் மலர் துைதந்த துகள் வசி

உண்ணிைறந்த விருப்பின் உடன் ஓைக உைர ெசய்வார்
ெவண் முைளய பாலிைககள் ேவதி ெதாறும் ைவப்பார்
புண்ணிய நறும் புனல் ெகாள் ெபான் குடம் நிைரப்பார்
ெசம் ெபான் முதலான பல தான விைன ெசய்வார்
நம்பர் அடியார் அமுது ெசய்ய நலம் உய்ப்பார்
வம்பலர் நறும் ெதாைடயல் வண்ெடாடு ெதாடுப்பர்
நிம்பம் முதலான கடி நீடு விைன ெசய்வார்
ஐயவி உடன் பல அைமத்த புைகயாலும்
ெநய் அகில் நறுங்குைற நிைறத்த புைகயாலும்
ெவய்ய தழல் ஆகுதி விழுப் புைகயினாலும்
ெதய்வ மணம் நாறவரு ெசய் ெதாழில் விைளப்பார்
ஆய பல ெசய் ெதாழில்கள் அன்று முதல் விண்ேணார்
நாயகன் அருள் ெபருைம கூறும் நலம் எய்த

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.29

6.1.30

6.1.31

6.1.32

6.1.33

6.1.34

6.1.35

6.1.36

6.1.37

6.1.38

6.1.39

5/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

தூய திரு மா மைற ெதாடர்ந்த நைட நூலின்
ேமய விதி ஐயிரு தினத்தினும் விைளத்தார்
1939 நாம கரணத்து அழகு நாள் ெபற நிறுத்திச்
ேசம உதயப் பரிதியில் திகழ் பிராைனத்
தாமைர மிைசத் தனி முதல் குழவி என்னத்
தூ மணி நிைரத்து அணி ெசய் ெதாட்டில் அமர்வித்தார்
1940 ெபரு மைல பயந்த ெகாடி ேபணும் முைலயின் பால்
அரு மைற குைழத்த அமுது ெசய்து அருளுவாைரத்
தருமிைறவியார் பரமர் தாள் பரவும் அன்ேப
திருமுைல சுரந்து அமுது ெசய்து அருளுவித்தார்
1941 ஆறுலவு ெசய்ய சைட ஐயர் அருளாேல
ேபறு உலகினுக்கு என வரும் ெபரியவர்க்கு
ேவறு பல காப்பு மிைக என்று அைவ விரும்பார்
நீறு திரு ெநற்றியில் நிறுத்தி நிைறவித்தார்
1942 தாயர் திரு மடித்தலத்தும் தயங்கு மணித் தவிசினிலும்
தூய சுடர்த் ெதாட்டிலினும் தூங்கு மலர்ச் சயனத்தும்
ேசய ெபாருள் திருமைறயும் தீம் தமிழும் சிறக்க வரு
நாயகைனத் தாலாட்டும் நலம் பல பாராட்டினார்
1943 வரும் முைறைமப் பருவத்தில் வளர் புகலிப் பிள்ைளயார்
அரு மைறகள் தைல எடுப்ப ஆண்ட திருமுடி எடுத்துப்
ெபரு மழுவர் ெதாண்டு அல்லால் பிரிது இைசேயாம் என்பார்
ேபால்
திருமுக மண்டலம் அைசயச் ெசங்கீ ைர ஆடினார்
1944 நாம் அறிேயாம் பர சமயம் உலகிர் எதிர் நாடாது
ேபாம் அகல என்று அங்ைக தட்டுவதும் புனிதன் பால்
காமரு தாளம் ெபறுதற்கு ஒத்துவதும் காட்டுவ ேபால்
தாமைரச் ெசங்ைக களினால் சப்பாணி ெகாட்டினார்
1945 விதி தவறுபடும் ேவற்றுச் சமயங்கள் இைட விழுந்து
கதி தவழ இரு விசும்பு நிைறந்த கடிவார் கங்ைக
நதி தவழும் சைட முடியார் ஞானம் அளித்திட உரியார்
மதி தவழ் மாளிைக முன்றின் மருங்கு தவழ்ந்து அருளினார்
1946 சூழ வரும் ெபருஞ்சுற்றத்துத் ேதாைகயரும் தாதியரும்
காழியர் தம் சீ ர் ஆட்ேட கவுணியர் கற்பகேம என்று
ஏழ் இைசயும் எவ் உலகும் தனித் தனிேய
வாழ வரும் அவர் தம்ைம வருக வருக என அைழப்ப
1947 திரு நைகயால் அைழத்து அவர் தம் ெசழு முகங்கள் மலர்வித்தும்
வருமகிழ்வு தைல சிறப்ப மற்றவர் ேமல் ெசலவுைகத்தும்
உருகி மனம் கைரந்து அைலய உடன் அைணந்து தழுவியும் முன்
ெபருகிய இன்புற அளித்தார் ெபரும் புகலிப் பிள்ைளயார்
1948 வளர் பருவ முைற ஆண்டு வருவதன் முன் மலர் வரிவண்டு
உளர் கரு ெமன் சுருள் குஞ்சியுடன் அைலயச் ெசந்நின்று
கிளர் ஒலி கிண்கிணி எடுப்பக் கீ ழ்ைம ெநறிச் சமயங்கள்
தளர் நைட இட்டு அறத் தாமும் தளர் நைட இட்டு அருளினார்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.40

6.1.41

6.1.42

6.1.43

6.1.44

6.1.45

6.1.46

6.1.47

6.1.48

6.1.49

6.1.50
6/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

1949 தாதியர் தங்ைகப் பற்றித் தளர் நைடயின் அைசவு ஒழிந்து
ேசாதி அணி மணிச் சதங்ைக ெதாடுத்த வடம் புைட சூழ்ந்த
பாத மலர் நிலம் ெபாருந்தப் பருவ முைற ஆண்டு ஒன்றின்
மீ து அைணய நடந்து அருளி விைளயாடத் ெதாடங்கினார்
1950 சிறு மணித்ேதர் ெதாடர்ந்து உருட்டிச் ெசழுமணல் சிற்றில்கள்
இைழ
நறு நுதல் ேபைதயார் மழுங்கு நடந்து ஓடி அடர்ந்து அழித்தும்
குறு வியர்ப்புத் துளி அரும்பக் ெகாழும்ெபாடி ஆடிய ேகால
மறுகு இைடப் ேபர் ஒளி பரப்ப வந்து வளர்ந்து அருளினார்
1951 மங்ைகேயாடு உடன் ஆகி வளர் ேதாணி வற்று

இருந்த
திங்கள் ேசர் சைடயார் தம் திரு அருட்குச் ெசய் தவத்தின்
அங்குரம் ேபால் வளர்ந்து அருளி அரு மைறேயாடு உலகு உய்ய
எங்கள் பிரான் ஈர் ஆண்டின் ேமல் ஓர் ஆண்டு எய்து தலும்
1952 நாவாண்ட பல கைலயும் நா மகளும் நலம் சிறப்பப்
பூவாண்ட திருமகளும் புண்ணியமும் ெபாலிவு எய்த
ேசவாண்ட ெகாடியவர் தம் சிரபுரத்துச் சிறுவருக்கு
மூவாண்டில் உலகு உய்ய நிகழ்ந்தது அதைன ெமாழிகின்ேறன்
1953 பண்டு திருவடி மறவாப் பான்ைமேயார் தைமப் பரமர்
மண்டு தவ மைறக் குலத்ேதார் வழிபாட்டின் அளித்து அருளத்
ெதாண்டின் நிைல தர வருவார் ெதாடர்ந்த பிரிவு உணர்வு
ஒருகால்
ெகாண்டு எழலும் ெவருக் ெகாண்டாற் ேபால் அழுவார் குறிப்பு
அயலாய்
1954 ேமதைகய இந் நாளில் ேவறு ஒரு நாள் ேவத விதி
நீதி முைறச் சடங்கு ெநறி முடிப்பதற்கு நீர் ஆடத்
தாைதயார் ேபாம் ெபாழுது தம் ெபருமான் அருள் கூடச்
ேசாதி மணி மைன முன்றில் ெதாடர்ந்து அழுது பின் ெசன்றார்
1955 பின் ெசன்ற பிள்ைளயார் தைம ேநாக்கிப் ெபருந்தவத்ேதார்
முன்ெசல்ைக தைன ஒழிந்து முனிவார் ேபால் விலக்குதலும்
மின் ெசய் ெபாலங் கிண் கிணிக் கால் ெகாட்டி அவர் மீ ளாைம
உன் ெசய்ைக இது ஆகில் ேபா என்று அங்கு உடன் ெசன்றார்
1956 கைட உகத்தில் தனி ெவள்ளம் பல விரிக்கும் கருப்பம் ேபால்
இைட அறாப் ெபரும் தீர்த்தம் எவற்றினுக்கும் பிறப்பு இடமாய்
விைட உயர்த்தார் திருத் ேதாணிப் பற்று விடா ேமன்ைம அதாம்
தடம் அதனில் துைற அைணந்தார் தருமத்தின் தைல நின்றார்
1957 பிள்ைளயார்தைமக் கைரயில் ைவத்துத் தாம் பிரிவு அஞ்சித்
ெதள்ளு நீர்ப் புக மாட்டார் ேதவிெயாடும் திருத்ேதாணி
வள்ளலார் இருந்தாைர எதிர் வணங்கி மணி வாவி
உள்ளிழிந்து புனல் புக்கார் உலகு உய்ய மகப் ெபற்றார்
1958 நீர் ஆடித் தருப் பிடித்து நியமங்கள் பல ெசய்வார்
நீர் ஆடும் திரு மகனார் காண்பதன் முன் ெசய்து அதன்பின்
ஆராத விருப்பினால் அகமர் உடம்படிய நீர்
ேபராது மூழ்கினார் ெபரும் காவல் ெபற்றாராய்
1959 மைற முனிவர் மூழ்குதலும் மற்றவர் தம்ைமக் காணாது

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.51

6.1.52

6.1.53

6.1.54

6.1.55

6.1.56

6.1.57

6.1.58

6.1.59

6.1.60
7/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

இைற ெதரியார் எனும் நிைலைம தைலக்கு ஈடா ஈசர் கழல்
முைற புரிந்த முன் உணர்வு மூள அழத் ெதாடங்கினார்
6.1.61
நிைற புனல் வாவிக் கைரயில் நின்று அருளும் பிள்ைளயார்
1960 கண் மலர்கள் நீர் ததும்பக் ைகம் மலர்களால் பிைசந்து
வண்ண மலர்ச் ெசங்கனிவாய் மணி அதரம் புைட துடிப்ப
எண்ணில் மைற ஒலி ெபருக எவ் உயிரும் குதுகலிப்ப
புண்ணியக் கன்று அைனயவர் தாம் ெபாருமி அமுது அருளினார் 6.1.62
1961 ெமய்ம் ேமல் கண் துளி பனிப்ப ேவறு எங்கும் பார்த்து அழுவார்
தம் ேமைலச் சார்பு உணர்ந்ேதா சாரும் பிள்ைள ைமதாேனா
ெசம் ேமனி ெவண் நீற்றார் திருத் ேதாணி சிகரம் பார்த்து
6.1.63
அம்ேம அப்பா என்று என்று அைழத்து அருளி அழுது அருள
1962 அந்நிைலயில் திருத்ேதாணி வற்று

இருந்தார் அருள் ேநாக்கால்
முன் நிைலைமத் திருத் ெதாண்டு முன்னி அவர்க்கு அருள்
புரிவான்
ெபான் மைல வல்லியும் தாமும் ெபாருவிைட ேமல் எழுந்து
அருளிச்
ெசன்னி இளம் பிைற திகழச் ெசழும் ெபாய்ைக மருங்கு
அைணந்தார்
1963 திரு மைறநூல் ேவதியர்க்கும் ேதவியர்க்கும் தாம் ெகாடுத்த
ெபருகு வரம் நிைனந்ேதா தான் தம் ெபருைம கழல் ேபணும்
ஒரு ெநறியில் வரு ஞானம் ெகாடுப்ப அதனுக்கு உடன் இருந்த
அரு மைறயாள் உைடயவைள அளித்து அருள அருள் ெசய்வார்
1964 அழுகின்ற பிள்ைளயார் தைம ேநாக்கி அருள் கருைண
எழுகின்ற திரு உள்ளத்து இைறயவர் தாம் எவ்வுலகும்
ெதாழுகின்ற மைலக் ெகாடிையப் பார்த்து அருளித் துைண
முைலகள்
ெபாழிகின்ற பால் அடிசில் ெபான் வள்ளத்து ஊட்டு என்ன
1965 ஆரணமும் உலகு ஏழும் ஈன்று அருளி அைனத்தினுக்கும்
காரணமாய் வளம் ெபருகு கருைண திருவடிவான
சீ ர் அணங்கு சிவெபருமான் அருளுதலும் ெசன்று அைணந்து
வார் இணங்கு திருமுைலப்பால் வள்ளத்துக் கறந்து அருளி
1966 எண்ணரிய சிவஞானத்தின் இன் அமுதம் குைழத்து அருளி
உண் அடிசில் என ஊட்ட உைம அம்ைம எதிர் ேநாக்கும்
கண் மலர் நீர் துைடத்து அருளிக் ைகயில் ெபான் கிண்ணம்
அளித்து
அண்ணைல அங்கு அழுைக தீர்த்த அங்கணனார் அருள் புரிந்தார்
1967 யாவர்க்கும் தந்ைத தாய் எனும் இவர் இப்படி அளித்தார்
ஆவதனால் ஆளுைடயப் பிள்ைளயாராய் அகில
ேதவருக்கும் முனிவர்க்கும் ெதரிஅரிய ெபாருளாகும்
தாவில் தனிச் சிவ ஞான சம்பந்தர் ஆயினார்
1968 சிவன் அடிேய சிந்திக்கும் திருப்ெபருகு சிவஞானம்
பவம் அதைன அற மாற்றும் பாங்கினில் ஓங்கிய ஞானம்
உவைம இலாக் கைல ஞானம் உணர்வு அரிய ெமய்ஞ் ஞானம்
தவ முதல்வர் சம்பந்தர் தாம் உணர்ந்தார் அந்நிைலயில்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.64

6.1.65

6.1.66

6.1.67

6.1.68

6.1.69

6.1.70
8/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

1969 எப்ெபாருளும் ஆக்குவான் ஈசேன எனும் உணர்வும்
அப்ெபாருள்தான் ஆளுைடயார் அடியார்கள் எனும் அறிவும்
இப்படியால் இது அன்றித் தம் இைசவு ெகாண்டு இயலும்
துப்புரவில்லார் துணிவு துகளாகச் சூழ்ந்து எழுந்தார்
1970 சீ ர் மைறேயார் சிவபாத இருதயரும் சிறு ெபாழுதில்
நீர் மருவித் தாம் ெசய்யும் நியமங்கள் முடித்து ஏறி
ேபர் உணர்வில் ெபாலிகின்ற பிள்ைளயார்தைம ேநாக்கி
யார் அளித்த பால் அடிசில் உண்டது நீ என ெவகுளா
1971 எச்சில் மயங்கிட உனக்கு ஈது இட்டாைரக் காட்டு என்று
ைகச் சிறியது ஒருமாறு ெகாண்ேடாச்சக் கால் எடுத்ேத
அச் சிறிய ெபருந்தைகயார் ஆனந்தக் கண் துளி ெபய்து
உச்சியினில் எடுத்து அருளும் ஒரு திருக்ைக விரல் சுட்டி
1972 விண் நிைறந்த ெபருகு ஒளியால் விளங்கு மழ விைடேமல்
பண் நிைறந்த அருமைறகள் பணிந்து ஏத்தப் பாைவ உடன்
எண் நிைறந்த கருைணயினால் நின்றாைர எதிர் காட்டி
உள் நிைறந்து ெபாழிந்து எழுந்த உயர் ஞானத் திருெமாழியால்
1973 எல்ைல இலா மைற முதல் ெமய்யுடன் எடுத்த எழுது மைற
மல்லல் ெநடும் தமிழால் இம் மா நிலத்ேதார்க்கு உைர சிறப்ப
பல் உயிரும் களிகூரத் தம் பாடல் பரமர் பால்
ெசல்லு முைற ெபறுவதற்குத் திருெசவிையச் சிறப்பித்து
1974 ெசம்ைம ெபற எடுத்த திருத் ேதாடுைடய ெசவியன் எனும்
ெமய்ம்ைம ெமாழித் திருப்பதிகம் பிரமபுரம் ேமவினார்
தம்ைம அைடயாளங்களுடன் சாற்றித் தாைதயார்க்கு
எம்ைம இது ெசய்த பிரான் இவன் அன்ேற என இைசத்தார்
1975 மண் உலகில் வாழ்வார்கள் பிைழத்தாலும் வந்தைடயின்
கண் நுதலான் ெபரும் கருைண ைகக் ெகாள்ளும் எனக்காட்ட
எண்ணம் இலா வல் அரக்கன் எடுத்து முறிந்து இைசபாட
அண்ணல் அவற்கு அருள் புரிந்த ஆக்கப்பாடு அருள் ெசய்தார்
1976 ெதாழுவார்க்ேக அருளுவது சிவெபருமான் எனத் ெதாழார்
வழுவான மனத்தாேல மாலாய மால் அயனும்
இழிவாகும் கருவிலங்கும் பறைவயுமாய் எய்தாைம
விழுவார்கள் அஞ்ெசழுத்தும் துதித்து உய்ந்த படி விரித்தார்
1977 ேவத காரணராய ெவண் பிைற ேசர் ெசய்ய சைட
நாதன் ெநறி அறிந்து உய்யார் தம்மிேல நலம் ெகாள்ளும்
ேபாதம் இலாச் சமண் ைகயர் புத்தர் வழியாக்கும்
ஏதேம என ெமாழிந்தார் எங்கள் பிரான் சம்பந்தர்
1978 திருப்பதிகம் நிைறவித்துத் திருக்கைடக் காப்புச் சாத்தி
இருக்கு ெமாழிப் பிள்ைளயார் எதிர் ெதாழுது நின்று அருள
அருள் கருைணத் திருவாளனார் அருள் கண்டு அமரர் எலாம்
ெபருக்க விசும்பினில் ஆர்த்துப் பிரசமலர் மைழ ெபாழிந்தார்
1979 வந்து எழும் மங்கலமான வான் அகத் துந்துபி முழக்கும்
கந்தருவர் கின்னரர்கள் கான ஒலிக் கடல் முழக்கும்
இந்திரேன முதல் ேதவர் எடுத்து ஏத்தும் இைசமுழக்கும்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.71

6.1.72

6.1.73

6.1.74

6.1.75

6.1.76

6.1.77

6.1.78

6.1.79

6.1.80

9/87

12/16/2009

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

அந்தம் இல் பல் கண நாதர் அர எனும் ஓைசயின் அடங்க
மைறகள் கிளர்ந்து ஒலி வளர முழங்கிட வாேனார் தம்
நிைற முடி உந்திய நிைர மணி சிந்திட நீள் வானத்து
உைற என வந்து உலகு அைடய நிைறந்திட ஓவாெமய்ப்
ெபாைற ெபருகும் தவமுனிவர் எனும் கடல் புைட சூழ
அைணவுற வந்து எழும் அறிவு ெதாடங்கின அடியார் பால்
இைண இல் பவம் கிளர் கடல்கள் இகந்திட இரு தாளின்
புைண அருள் அங்கணர் ெபாருவிைட தங்கிய புணர் பாகத்து
துைணெயாடு அைணந்தனர் சுருதி ெதாடர்ந்த ெபரும் ேதாணி
அண்ணல் அைணந்தைம கண்டு ெதாடர்ந்து எழும் அன்பாேல
மண்மிைச நின்ற மைறச் சிறு ேபாதகம் அன்னாரும்
கண் வழி ெசன்ற கருத்து விடாது கலந்து ஏகப்
புண்ணியர் நண்ணிய பூமலி ேகாயிலின் உள் புக்கார்
ஈறில் ெபரும் தவம் முன் ெசய்து தாைத எனப் ெபற்றார்
மாறு விழுந்த மலர்க்ைக குவித்து மகிழ்ந்து ஆடி
ேவறு விைளந்த ெவருட்சி வியப்பு விருப்ேபாடும்
கூறும் அரும் தமிழின் ெபாருளான குறிப் ேபாவார்
தாணுவிைனத் தனிகண்டு ெதாடர்ந்தவர் தம்ைமப் ேபால்
காணுதல் ெபற்றிலேரனும் நிகழ்ந்தன கண்டு உள்ளார்
ேதாணி புரத்திைற தன் அருள் ஆதல் துணிந்து ஆர்வம்
ேபணும் மனத்ெதாடு முன்புகு காதலர் பின் ெசன்றார்
அப்ெபாழுது அங்கண் அைணந்தது கண்டவர் அல்லாதார்
முப்புரிநூல் மைறேயார்கள் உேராமம் முகிழ்ப்பு எய்தி
இப்படி ஒப்பேதார் அற்புதம் எங்கு உளது என்று என்ேற
துப்பு உறழ் ேவணியர் ேகாயிலின் வாயில் புறம் சூழ
ெபாங்கு ஒளி மால் விைட மீ து புகுந்து அணி ெபான் ேதாணி
தங்கி இருந்த ெபரும் திரு வாழ்வு தைலப்பட்ேட
இங்கு எைன ஆளும் உைடயான் உைமேயாடும் இருந்தான்
என்று
அங்கு எதிர் நின்று புகன்றனர் ஞானத்து அமுது உண்டார்
இன் இைச ஏழும் இைசந்த ெசழும் தமிழ் ஈசற்ேக
ெசான்முைற பாடும் ெதாழும்பர் அருள் ெபற்ற ெதாடக்ேகாடும்
பல் மைற ேவதியர் காண விருப்ெபாடு பால் நாறும்
ெபான்மணி வாயினர் ேகாயிலின் நின்று புறப்பட்டார்
ேபணிய அற்புத நீடு அருள் ெபற்ற பிரான் முன்ேன
நீண் நிைலயில் திகழ் ேகாபுர வாயிலின் ேநர் எய்தி
வாண் நிலவில் திகழ் ேவணியர் ெதாண்டர்கள் வாழ்வு எய்தும்
ேதாணி புரத்தவர் தாம் எதிர் ெகாண்டு துதிக்கின்றார்
காழியர் தவேம கவுணியர் தனேம கைல ஞானத்து
ஆழிய கடேல அதன் இைட அமுேத அடியார் முன்
வாழிய வந்து இம்மண் மிைச வாேனார் தனி நாதன்
ஏழ் இைச ெமாழியாள் தன் திரு அருள் ெபற்று அைன என்பார்
மைற வளர் திருேவ ைவதிக நிைலேய வளர் ஞானப்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.81

6.1.82

6.1.83

6.1.84

6.1.85

6.1.86

6.1.87

6.1.88

6.1.89

6.1.90

6.1.91

10/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

ெபாைற அணி முகிேல புகலியர் புகேல ெபாருெபான்னித்
துைற ெபறு மணிேய சுருதியின் ஒளிேய ெவளிேய வந்து
இைறயவன் உைமயாள் உடன் அருள் தர எய்திைன என்பார்
1991 புண்ணிய முதேல புைன மணி அைர ஞாெணாடு ேபாதும்
கண் நிைற கதிேர கைல வளர் மதிேய கவின் ேமவும்
பண் இயல் கதிேய பருவமது ஒரு மூவருடத்ேத
எண்ணிய ெபாருளாய் நின்றவர் அருள் ெபற்றைன என்பார்
1992 என்று இைனய பல கூறி இருக்கு
ெமாழி அந்தணரும் ஏைனேயாரும்
நின்று துதி ெசய்து அவர்தாள் நீள் முடிக்கண்
ேமல் ஏந்தி நிரந்த ேபாது
ெசன்று அைணந்த தாைதயர் சிவபாத
இருதயர் தாம் ெதய்வ ஞானக்
கன்றிைன முன் புக்கு எடுத்துப் பியலின் ேமல்
ெகாண்டு களி கூர்ந்து ெசல்ல
1993 மா மைறேயார் குழத்தின் உடன் மல்கு
திருத் ெதாண்டர் குழாம் மருங்கு சூழ்ந்து
தாம் அறுைவ உத்தரியம் தனி விசும்பில்
எறிந்து ஆர்க்கும் தன்ைமயாேல
பூ மறுகு சிவானந்தப் ெபருக்காறு ேபாத
அதன் மீ து ெபாங்கும்
காமர் நுைரக் குமிழி எழுந்து இழிவன ேபால்
விளங்கும் ெபரும் காட்சித்தாக
1994 நீடு திருக் கழுமலத்து நிலத்ேதவர்
மாளிைக ேமல் ெநருங்கி அங்கண்
மாடு நிைற மடவார்கள் மங்கலமாம்
ெமாழிகளால் வாழ்த்தி வாசத்
ேதாடு மலி நறுமலரும் சுண்ணமும் ெவண்
ெபாரியிெனாடும் தூவிநிற்பர்
ேகாடு பயில் குல வைர ேமல் மின் குலங்கள்
புைட ெபயரும் ெகாள்ைகத்தாக
1995 மங்கல தூர் இயந்து ைவப்பர்
மைறச் சாமம் பாடுவார் மருங்கு ேவதிப்
ெபாங்கு மணி விளக்கு எடுத்து பூரண கும்பமும்
நிைரப்பார் ேபாற்றி ெசய்வார்
அங்கு அவர்கள் மனத்து எழுந்த அதிசயமும்
ெபருவிருப்பும் அன்பும் ெபாங்கத்
தங்கு திரு மலி வதிச்

சண்ைப நகர் வலம்
ெசய்து சாரும் காைல
1996 தம் திரு மாளிைகயின் கண் எழுந்து
அருளிப் புகும் ெபாழுது சங்க நாதம்
அந்தர துந்துபி முதலா அளவில் ெபருகு
ஒலி தைழப்ப அைணந்து புக்கார்
சுந்தரப் ெபான் ேதாணி மிைச இருந்த பிரானுடன்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.92

6.1.93

6.1.94

6.1.95

6.1.96

6.1.97

11/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

அமர்ந்த துைணவி ஆகும்
ைபந்ெதாடியாள் திரு முைலயின் பால் அறா
மதுர ெமாழிப் பவள வாயார்
1997 தூ மணி மாளிைகயின் கண்
அமர்ந்து அருளி அன்று இரவு ெதால்ைல நாத
மா மைறகள் திரண்ட ெபரும் திருத்
ேதாணி மன்னி வற்று

இருந்தார் ெசய்ய
கா மரு ேசவடிக் கமலம் கருத்திலுற
இைடயறாக் காதல் ெகாண்டு
நாம ெநடும் கதிர் உதிப்ப நண்ணினார்
திருத் ேதாணி நம்பர் ேகாயில்
1998 காதல் உடன் அைணந்து திருக்
கழுமலத்துக் கலந்து வற்று

இருந்த தங்கள்
தாைத யாைரயும் ெவளிேய தாங்க அரிய
ெமய்ஞ்ஞானம் தம்பால் வந்து
ேபாதம் முைல சுரந்து அளித்த புண்ணியத்
தாயாைரயும் முன் வணங்கிப் ேபாற்றி
ேம தைகய அருள் ெபற்றுத் திருக்ேகாலக் கா
இைறஞ்ச விருப்பில் ெசன்றார்

6.1.98

6.1.99

6.1.100

1999 ெபருக் ேகால் இட்டு அைல பிறங்கும் காவிரி நீர் பிரச மலர்
தரளம் சிந்த
வரிக் ேகால வண்டு ஆட மாதரார் குைடந்து ஆடும் மணி நீர்
வாவி
திருக் ேகாலக்கா எய்திதித் ேதவர்பிரான் ேகாயில் வலம் ெசய்து
முன் நின்று
இருக்ேகால் இட்டு அறிவு அரிய திருப்பாதம் ஏத்துவதற்கு
6.1.101
எடுத்துக் ெகாள்வார்
2000 ெமய்ந் நிைறந்த ெசம் ெபாருளாம் ேவதத்தின் விழுப் ெபாருைள
ேவணி மீ து
ைபந் நிைறந்த அரவுடேன பசுங்குழவித் திங்கள் பரித்து
அருளுவாைன
ைமந் நிைறந்த மிடற்றாைன மைடயில் வாைளகள் பாய
என்னும் வாக்கால்
ைகந் நிைறந்த ஒத்து அறுத்துக் கைலப் பதிகம் கவுணியர் ேகான்
6.1.102
பாடும் காைல
2001 ைக அதனால் ஒத்து அறுத்துப் பாடுதலும் கண்டு அருளி
கருைண கூர்ந்த
ெசய்ய சைட வானவர் தம் அஞ்ெசழுத்தும் எழுதிய நல்
ெசம்ெபான் தாளம்
ஐயர் அவர் திரு அருளால் எடுத்த பாடலுக்கு இைசந்த அளவால்
ஒத்த
ைவயம் எல்லாம் உய்ய வரு மைறச் சிறுவர் ைகத் தலத்து
6.1.103
வந்தது அன்ேற
2002 காழி வரும் ெபரும் தைகயார் ைகயில் வரும் திருத் தாளக்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

12/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

கருவி கண்டு
வாழிய தம் திருமுடி ேமல் ெகாண்டு அருளி மனம் களிப்ப மதுர
வாயில்
ஏழ் இைசயும் தைழத்து ஓங்க இன்னிைச வண் தமிழ்ப் பதிகம்
எய்தப் பாடித்
தாழும் மணிக் குைழயார் முன் தக்க திருக் கைடக் காப்புச் சாத்தி
6.1.104
நின்றார்
2003 உம்பர் உலகம் அதிசயிப்ப
ஓங்கிய நாதத்து அளவின் உண்ைம ேநாக்கித்
தும்புரு நாரதர் முதலாம் சுருதி இைசத் துைற
உள்ேளார் துதித்து மண் ேமல்
வம்பு அலர் மா மைழ ெபாழிந்தார் மைற
வாழ வந்து அருளும் மதைலயாரும்
தம் ெபருமான் அருள் ேபாற்றி மீ ண் டு அருளிச்
6.1.105
சண்ைப நகர் சாரச் ெசல்வார்
2004 ெசங்கமல மலர்க் கரத்துத் திருத்
தாளத்துடன் நடந்து ெசல்லும் ேபாது
தங்கள் குலத் தாைதயார் தரியாது ேதாளின்
ேமல் தரித்துக் ெகாள்ள
அங்கு அவர் தம் ேதாளின் மிைச எழுந்து அருளி
அைணந்தார் சூழ்ந்து அமரர் ஏத்தும்
திங்கள் அணிமணி மாடத் திருத் ேதாணி புரத்
6.1.106
ேதாணிச் சிகரக் ேகாயில்
2005 திருப் ெபருகு ெபரும் ேகாயில் சூழ
வலம் ெகாண்டு அருளித் திருமுன் நின்ேற
அருள் ெபருகு திருப்பதிகம் எட்டு ஒரு கட்டைள
ஆக்கி அவற்றுள் ஒன்று
விருப்புறு ெபான் திருத்ேதாணி வற்று

இருந்தார்
தைமப் பாட ேமவும் காதல்
ெபாருத்தமுற அருள் ெபற்றுப் ேபாற்றி எடுத்து
6.1.107
அருளினார் பூவார் ெகான்ைற
2006 எடுத்த திருப் பதிகத்தின் இைச
திருத் தாளத்தினால் இைசய ஒத்தி
அடுத்த நைட ெபறப் பாடி ஆர்வமுற வணங்கிப்
ேபாந்து அைலநீர்ப் ெபான்னி
மடுத்த வயல் பூந் தராய் அவர் வாழ மழ
விளங் ேகாலத்துக் காட்சி
ெகாடுத்து அருளி ைவகினார் குைறவு இலா நிைற
6.1.108
ஞானக் ெகாண்டலார் தாம்
2007 அந் நிைலயில் ஆளுைடய பிள்ைளயார்
தைம முன்னம் அளித்த தாயார்
முன் உதிக்க முயன்ற தவத் திரு நன்னி பள்ளி
முதல் மைறேயார் எல்லாம்
மன்னு ெபரு மகிழ்ச்சி உடன் மங்கல தூரியம்
துைவப்ப மைறகள் ஓதிக்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

13/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

கன்னி மதில் சண்ைப நகர் வந்து அைணந்து
கவுணியர் ேகான் கழலில் தாழ்ந்தார்

2008 மங்கலமாம் ெமய்ஞ்ஞானம் மண்
களிப்ப ெபற்ற ெபரு வார்த்ைதயாேல
எங்கணும் நீள் பதி மருங்கில் இரு பிறப்பாளரும்
அல்லா ஏைனேயாரும்
ெபாங்கு திருத் ெதாண்டர்களும் அதிசயித்துக்
குழாங் ெகாண்டு புகலியார் தம்
சிங்க இளஏற்றின் பால் வந்து அைணந்து கழல்
பணியும் சிறப்பின் மிக்கார்
2009 வந்த திருத் ெதாண்டர்க்கும் மல்கு ெசழு
மைறயவர்க்கும் மற்று உேளார்க்கும்
சிந்ைத மகிழ்வுற மலர்ந்து திருவமுது முதல் ஆன
சிறப்பின் ெசய்ைக
தம் தம் அளவினில் விரும்பும் தைகைமயினால்
கடன் ஆற்றும் சண்ைப மூதூர்
எந்ைத பிரான் சிவேலாகம் என விளங்கி எவ் உலகும்
ஏத்தும் நாளில்
2010 ெசழும் தரளப் ெபான்னி சூழ் திரு
நன்னி பள்ளி உள்ேளார் ெதாழுது திங்கள்
ெகாழுந்து அணியும் சைடயாைர எங்கள்
பதியினில் கும்பிட்டு அருள அங்ேக
எழுந்து அருள ேவண்டும் என இைசந்து
அருளித் ேதாணி வற்று

இருந்தார்
பாதம் ெதாழும் தைகைமயால் இைறஞ்சி அருள்
ெபற்றுப் பிறபதியும் ெதாழமுன் ெசல்வார்
2011 தாது அவிழ் ெசந்தாமைரயின் அக
இதழ் ேபால் சீ ர் அடிகள் தைரயின் மீ து
ேபாதுவதும் பிறர் ஒருவர் ெபாறுப்பதுவும்
ெபாறா அன்பு புரிந்த சிந்ைத
மாதவம் ெசய் தாைதயார் வந்து எடுத்துத்
ேதாளின்ேமல் ைவத்துக் ெகாள்ள
நாதர் கழல் தம் முடிேமல் ெகாண்ட கருத்து
உடன் ேபாந்தார் ஞானம் உண்டார்
2012 ேதன் அலரும் ெகாண்ைறயினார்
திரு நன்னி பள்ளியிைனச் சாரச் ெசல்வார்
வான் அைணயும் மலர்ச் ேசாைல ேதான்றுவது
எப் பதி என்ன மகிழ்ச்சி எய்திப்
பானல் வயல் திரு நன்னி பள்ளி எனத்
தாைதயர் பணிப்பக் ேகட்டு
ஞான ேபானகர் ெதாழுது நல் தமிழ்ச் ெசால்
ெதாைட மாைல நவிலல் உற்றார்
2013 காைரகள் கூைக முல்ைல
என நிகழ் கைல ேசர் வாய்ைமச்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.109

6.1.110

6.1.111

6.1.112

6.1.113

6.1.114

14/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

சீ ர் இயல் பதிகம் பாடித் திருக்
கைடக் காப்புத்தன்னில்
நாரிேயார் பாகம் ைவகும் நனி பள்ளி
உள்குவார் தம்
ேபர் இடர் ெகடுதற்கு ஆைண நமது
எனும் ெபருைம ைவத்தார்
2014 ஆதியார் ேகாயில் வாயில் அைணந்து புக்கு அன்பு கூர
நீதியால் பணிந்து ேபாற்றி நீடிய அருள் முன் ெபற்றுப்
ேபாதுவார் தம்ைமச் சூழ்ந்து பூசுரர் குழாங்கள் ேபாற்றும்
காதல் கண்டு அங்கு அமர்ந்தார் கவுணியர் தைலவனார் தாம்
2015 அம்பிைக அளித்த ஞானம் அகிலமும் உய்ய உண்ட
நம் ெபரும் தைகயார் தம்ைம எதிர் ெகாண்டு நண்ண ேவண்டி
உம்பரும் வணங்கும் ெமய்ம்ைம உயர் தவத் ெதாண்டேராடு
தம் ெபரும் விருப்பால் வந்தார் தைலைச அந்தணர்கள் எல்லாம்
2016 காவணம் எங்கும் இட்டுக் கமுெகாடு கதலி நாட்டி
பூவைண தாமம் தூக்கிப் பூரண கும்பம் ஏந்தி
ஆவண வதி
ீ எல்லாம் அலங்கரித்து அண்ணலாைர
மா அைண மலர் ெமன் ேசாைல வளம் பதி ெகாண்டு புக்கார்
2017 திரு மைறேயார்கள் சூழ்ந்து சிந்ைதயின் மகிழ்ச்சி ெபாங்கப்
ெபரு மைற ஓைச மல்கப் ெபரும் திருக் ேகாயில் எய்தி
அரு மைறப் ெபாருள் ஆனாைரப் பணிந்து அணிநல் சங்கத்தின்
தரு முைற ெநறி அக் ேகாயில் சார்ந்தைம அருளிச் ெசய்தார்
2018 கைற அணி கண்டர் ேகாயில் காதலால் பணிந்து பாடி ேபாந்து
மைறயவர் ேபாற்ற வந்து திரு வலம் புரத்து மன்னும்
இைறவைரத் ெதாழுது பாடும் ெகாடியுைட ஏந்தி
நிைறபுனல் திருச் சாய்க்காடு ெதாழுதற்கு நிைனந்து ெசல்வார்
2019 பன்னகப் பூணினாைரப் பல்லவ ன ீச்சரத்துச்
ெசன்னியால் வணங்கி ஏத்தித் திருந்து இைசப்பதிகம் பாடி
ெபான்னி சூழ் புகாரில் நீடு புனிர்தம் திருச்சாய்க் காட்டு
மன்னுசீ ர்த் ெதாண்டர் எல்லாம் மகிழ்ந்து எதிர் ெகாள்ளப் புக்கார்
2020 . வான் அளவு உயர்ந்த வாயில் உள் வலம் ெகாண்டு புக்குத்
ேதன் அலர் ெகான்ைறயார் தம் திருமுன்பு ெசன்று தாழ்ந்து
மானிடம் தரித்தார் தம்ைமப் ேபாற்றுவார் மண்புகார் என்று
ஊன் எலாம் உருக ஏத்தி உச்சி ேமல் குவித்தார் ெசங்ைக
2021 சீ ரினில் திகழ்ந்த பாட்டில் திருக் கைடக் காப்புப் ேபாற்றிப்
பாரினில் ெபாலிந்த ெதாண்டர் ேபாற்றிடப் பயில்வார் பின்னும்
ஏர் இைசப் பதிகம் பாடி ஏத்திப் ேபாந்து இைறவர் ெவண்காடு
ஆரு ெமய்க் காதேலாடும் பணிவதற்கு அைணந்தார் அன்ேற
2022 ெபான்னிதழ்க் ெகான்ைற வன்னி புனல் இள மதியம் நீடு
ெசன்னியர் திருெவண் காட்டுத் திருத் ெதாண்டர் எதிேர ெசன்று
இன்ன தன்ைமயர்கள் ஆனார் என ஒணா மகிழ்ச்சி ெபாங்க
மன்னுசீ ர் சண்ைப ஆளும் மன்னைரக் ெகாண்டு புக்கார்
2023 முத்தமிழ் விரகர் தாமும் முதல்வர் ேகாபுரத்து முன்னர்ச்
சித்த நீடு உவைக ேயாடும் ெசன்று தாழ்ந்து எழுந்து புக்குப்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.115

6.1.116

6.1.117

6.1.118

6.1.119

6.1.120

6.1.121

6.1.122

6.1.123

6.1.124

15/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

பத்தராம் அடியார் சூழப் பரமர் ேகாயிைலச் சூழ் வந்து
நித்தனார் தம் முன்பு எய்தி நிலம் உறத் ெதாழுது வழ்ந்தார்

2024 ெமய்ப் ெபாருள் ஆயினாைர ெவண்காடு ேமவினாைரச்
ெசப்பரும்பதிக மாைல கண் காட்டு நுதல் முன் ேசர்த்தி
முப்புரம் ெசற்றார் பாதம் ேசரும் முக்குளமும் பாடி
ஒப்பரும் ஞானம் உண்டார் உளம் மகிழ்ந்து ஏத்தி வாழ்ந்தார்
2025 அருைமயால் புறம்பு ேபாந்து வணங்கி அங்கு அமரும் நாளில்
திருமுல்ைல வாயில் எய்திச் ெசந்தமிழ் மாைல சாத்தி
மருவிய பதிகள் மற்றும் வணங்குவார் மைறேயார் ஏத்தத்
தருமலி புகலி வந்து ஞானசம்பர் சார்ந்தார்
2026 ேதாணி வற்று

இருந்தார் தம்ைமத் ெதாழுது முன் நின்று தூய
ஆணியாம் பதிகம் பாடி அருள் ெபரு வாழ்வு கூரச்
ேசண் உயர் மாடம் ஓங்கும் திருப்பதி அதனில் ெசய்ய
ேவணியார் தம்ைம நாளும் ேபாற்றிய விருப்பின் மிக்கார்
2027 ைவகும் அந்நாளில் கீ ழ் பால் மேயந்திரப் பள்ளி வாசம்
ெசய் ெபாழில் குருகா வூரும் திருமுல்ைல வாயில் உள்ளிட்டு
எய்திய பதிகள் எல்லாம் இன்புற இைறஞ்சி ஏத்தித்
ைதயலாள் பாகர் தம்ைமப் பாடினார் தமிழ்ச் ெசால் மாைல
2028 அவ்வைக மருங்கு சூழ்ந்த பதிகளில் அரனார் ெபான் தாள்
ெமய் வைக ஞானம் உண்ட ேவதியர் விரவிப் ேபாற்றி
உய் வைக மண் உேளாருக்கு உதவிய பதிகம் பாடி
எவ்வைகேயாரும் ஏத்த இைறவைர ஏத்தும் நாளில்
2029 திரு நீல கண்டத்துப் ெபரும் பாணர் ெதள் அமுதின்
வருநீர்ைம இைசப்பாட்டு மதங்க சூளா மணியார்
ஒரு நீர்ைமயுடன் உைடய பிள்ைளயார் கழல் வணங்கத்
தரு நீர்ைம யாழ் ெகாண்டு சண்ைபயிேல வந்து அைணந்தார்
2030 ெபரும் பாணர் வரவு அறிந்து பிள்ைளயார் எதிர் ெகாள்ளச்
சுரும்பு ஆர் கமல மலர்த் துைணப் பாதம் ெதாழுது எழுந்து
விரும்பு ஆர்வத்ேதாடும் ஏத்தி ெமய்ம் ெமாழிகளால் துதித்து
வரும் பான்ைம தரு வாழ்வு வந்து எய்த மகிழ் சிறந்தார்
2031 அளவு இலா மகிழ்ச்சியினார் தைம ேநாக்கி ஐயா நீர்
உளம் மகிழ இங்கு அைணந்த உறுதி உைடேயாம் என்ேற
இள நிலா நைக முகிழ்ப்ப இைசத்த அவைர உடன் ெகாண்டு
கள நிலவு நஞ்சு அணிந்தார் பால் அைணயும் கவுணியனார்
2032 ேகாயிலினில் புற முன்றில் ெகாடு புக்குக் கும்பிடுவித்து
ஏயும் இைச யாழ் உங்கள் இைறவருக்கு இங்கு இயற்றும் என
ஆய புகழ்ப் பிள்ைளயார் அருள் ெபற்ற அதற்கு இைறஞ்சி
ேமய ெதாைடத் தந்திரி யாழ் வக்கி

இைச விரிக்கின்றார்
2033 தான நிைலக் ேகால் வடித்துப் படி முைறைமத் தகுதியினால்
ஆன இைச ஆராய்வுற்று அங்கணர் பாணியிைன
மான முைறப் பாடினியார் உடன் பாடி வாசிக்க
ஞான ேபானகர் மகிழ்ந்தார் நான் மைறேயார் அதிசயித்தார்
2034 யாழில் எழும் ஓைசயுடன் இருவர் மிடற்று இைச ஒன்றி
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.125

6.1.126

6.1.127

6.1.128

6.1.129

6.1.130

6.1.131

6.1.132

6.1.133

6.1.134

6.1.135

16/87

12/16/2009

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

வாழி திருத் ேதாணி உளார் மருங்கு அைணயும் மாட்சியிைனத்
தாழும் இரு சிைறப் பறைவ படிந்த தனி விசும்பு இைட நின்று
ஏழ் இைச நூல் கந்தருவர் விஞ்ைசயரும் எடுத்து இைசத்தார்
எண்ணரும் சீ ர் திருத்ேதாணி எம் ெபருமான் கழல் பரவிப்
பண் அைமயாழ் இைச கூடப்ெபரும் பாணர் பாடிய பின்
கண் நுதலார் அருளினால் காழியர் ேகான் ெகாடு ேபாந்து
நண்ணி உைற இடம் சைமத்து நல் விருந்து சிறந்து அளிப்ப
பிள்ைளயார் அருள் ெபற்ற ெபரும்பாணர் பிைற அணிந்த
ெவள்ள நீர்ச் சைடயாைர அவர் ெமாழிந்த ெமய்ப் பதிகம்
உள்ளபடி ேகட்டலுேம உருகு ெபரு மகிழ்ச்சியராய்த்
ெதள் அமிர்தம் அருந்தினர் ேபால் சிந்ைத களிப்பு உறத்
ெதாழுதார்
காழியர் தவப்பயனாம் கவுணியர் தம் ேதான்றலார்
ஆழி விடம் உண்டவர் தம் அடி ேபாற்றும் பதிக இைச
யாழின் முைறைமயின் இட்ேட எவ் உயிரும் மகிழ்வித்தார்
ஏழ் இைசயும் பணி ெகாண்ட நீல கண்ட யாழ்ப்பாணர்
சிறிய மைறக் களிறு அளித்த திருப்பதிக இைச யாழின்
ெநறியில் இடும் ெபரும் பாணர் பின்னும் நீர் அருள் ெசய்யும்
அறிவரிய திருப்பதிக இைச யாழில் இட்டு அடிேயன்
பிறிவு இன்றிச் ேசவிக்கப் ெபற ேவண்டும் எனத் ெதாழுதார்
மற்றதற்குப் பிள்ைளயார் மனம் மகிழ்வுற்று இைசந்து அருள
ெபற்றவர் தாம் தம்பிரான் அருள் இதுேவ எனப் ேபணிச்
ெசால் தமிழ் மாைலயின் இைசகள் சுருதி யாழ் முைற
ெதாடுத்ேத
அற்ைற நாள் ேபால் என்றும் அகலா நண்பு உடன் அமர்ந்தார்
சிரபுரத்தில் அமர்ந்து அருளும் திருஞான சம்பந்தர்
பரவு திருத் தில்ைல நடம் பயில்வாைரப் பணிந்து ஏத்த
விரவி எழும் ெபரும் காதல் ெவள்ளத்ைத உள்ளத்தில்
தர இைசயும் குறிப்பு அறியத் தவ முனிவர்க்கு அருள் ெசய்தார்
பிள்ைளயார் அருள் ெசய்யப் ெபரும் தவத்தால் ெபற்று எடுத்த
வள்ளலார் தாமும் உடன் ெசல்வதற்கு மனம் களிப்ப
ெவள்ளி மால் வைர என்னத் திருத் ேதாணி வற்று

இருந்த
புள்ளி மான் உரியாைரத் ெதாழுது அருளால் புறப்பட்டார்
தாழ்வில் யாழ்ப் பாணெராடும் தாைதயார் தம்ேமாடும்
ேமவிய சீ ர் அடியார்கன் புைட வர ெவம் குரு ேவந்தர்
பூவின் ேமல் அயன் ேபாற்றும் புகலியிைனக் கடந்து ேபாய்த்
ேதவர்கள் தம் ெபரும் ேதவர் திருத் தில்ைல வழிச் ெசல்வார்
நள்ளிருட்கண் நின்று ஆடுவார்
உைற பதி நடுவு கண்டன ேபாற்றி
முள்ளிைடப் புற ெவள் இதழ்க் ேகாைத
முகிழ் விரி மணம் சூழப்
புள்ளிைடத் தடம் பழனமும் படு கரும்பு
உைட கழிந்திடப் ேபாந்து
ெகாள்ளிடத் திரு நதிக்கைர அைணந்தார்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.136

6.1.137

6.1.138

6.1.139

6.1.140

6.1.141

6.1.142

6.1.143

6.1.144

17/87

12/16/2009

2044

2045

2046

2047

2048

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

கவுணியர் குல தீபர்
வண்டிைரத்து எழு ெசழு மலர்ப்
பிறங்கலும் மணியும் ஆரமும் உந்தித்
தண் தைலப் பல வளத்ெதாடும் வருபுனல்
தாழ்ந்து ேசவடித்தாழ
ெதண் திைரக் கடல் பவழமும் பணிலமும்
ெசழு மணித் திரள் முத்தும்
ெகாண்டிரட்டி வந்ேதாதமங்ெகதிர்
ெகாளக் ெகாள்ளிடம் கடந்து ஏறி
பல்கு ெதாண்டர் தம் குழாத்
ெதாடும் உடன் வரும் பயில் மைறயவர் சூழச்
ெசல் கதிப் பயன் காண்பவர் ேபால் களி
சிந்ைத கூர் தரக் கண்டு
மல்கு ேதவேர முதல் அைணத்து உயிர்களும்
வணங்க ேவண்டின எல்லாம்
நல்கு தில்ைல சூழ் திரு எல்ைல பணிந்தனர்
ஞான ஆரமுது உண்டார்
ெசங்கண் ஏற்றவர் தில்ைலேய
ேநாக்கி இத் திருந்து உலகினிற்கு எல்லாம்
மங்கலம் தரு மழவிளம் ேபாதகம் வரும்
இரு மருங்கு எங்கும்
தங்கு புள்ெளாலி வாழ்த்து உைர எடுத்து
முன் தாமைர மது வாசப்
ெபாங்கு ெசம்முைக கரம் குவித்து அலர்
முகம் காட்டின புனல் ெபாய்ைக
கலவ ெமன் மயில் இனம் களித்து
தைழத்திடக் கடி மணக் குளிர் கால் வந்து
உலவி முன் பணிந்து எதிர் ெகாளக் கிளர்ந்து
எழுந்து உடன் வரும் சுரும்பு ஆர்ப்ப
இலகு ெசந்தளிர் ஒளி நிறம் திகழ் தர
இரு குைழ புைட ஆட
மலர் முகம் ெபாலிந்து அைசய ெமன்
ெகாம்பர் நின்று ஆடுவ மலர்ச் ேசாைல
இைழத் தடம் ெகாங்ைக
இமய மாமைலக் ெகாடி இன் அமுது என ஞானம்
குைழத்து அளித்திட அமுது ெசய்து
அருளிய குருைளயார் வரக் கண்டு
மைழத்த மந்த மருதத்தினால் நறு மலர்
வண்ண நுண் துகள் தூவித்
தைழத்த ெபாங்கு எழில் முகம் ெசய்து
வணங்கின தடம் பைண வயல் சாலி

6.1.145

6.1.146

6.1.147

6.1.148

6.1.149

6.1.150

2049 ஞாலம் உய்ந்திட ஞானம்
உண்டவர் எழுந்து அருளும் அந் நலம் கண்டு
ேசல் அலம்பும் தண் புனல் தடம் படிந்து
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

18/87

12/16/2009

2050

2051

2052

2053

2054

2055

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

அைண சீ த மாருதம் வசச்

சாலவும் பல கண் ெபறும் பயன் ெபறும்
தன்ைமயில் களி கூர்வ
ேபால் அைசந்து இரு புைடமிைடந்து
6.1.151
ஆடின புறம்பு அைண நறும் பூகம்
பவம் தவிர்ப்பவர் தில்ைல சூழ்
எல்ைலயில் மைறயவர் பயில் ேவள்விச்
சிவம் தரும் பயன் உைடய ஆகுதிகளின்
ெசழும் புைக பரப்பாேல
தவம் தைழப்ப வந்து அருளிய பிள்ைளயார்
தாம் அைணவுற முன்ேன
நிவந்த நீல நுண் துகில் விதானத்தது
6.1.152
ேபான்றது ெநடுவானம்
கரும்பு ெசந்ெநல் ைபம் கமுெகாடு கலந்து உயர் கழனி அம்
பைண நீங்கி
அரும்பு ெமன் மலர் தளிர் பல மூலம் என்று அைணத்தின்
ஆகரம் ஆன
மருங்கில் நந்தன வனம் பணிந்து அைணந்தனர் மாட மாளிைக
ஓங்கி
ெநருங்கு தில்ைல சூழ் ெநடுமதில் ெதன் திரு வாயில் ேநர்
6.1.153
அணித்தாக
ெபாங்கு ெகாங்ைகயில் கறந்த ெமய் ஞானமாம் ேபானகம்
ெபான் குன்றம்
மங்ைக ெசங்ைகயால் ஊட்ட உண்டு அருளிய மதைலயார்
வந்தார் என்று
அங்கண் வாழ் ெபரும் திருத்தில்ைல அந்தணர் அன்பர்களுடன்
ஈண்டி
எங்கும் மங்கல அணிமிக அலங்கரித்து எதிர் ெகாள
6.1.154
அைணவார்கள்
ேவத நாதமும் மங்கல முழக்கமும் விசும்பு இைட நிைறந்து
ஓங்க
சீ த வாச நீர் நிைற குடம் தீபங்கள் திைச எலாம் நிைறந்து ஆரச்
ேசாதி மா மணி வாயிலின் புறம் ெசன்று ேசாபன ஆக்கமும்
ெசால்லிக்
6.1.155
ேகாதிலாதவர் ஞானசம்பந்தைர எதிர் ெகாண்டு புக்கார்
ெசல்வம் மல்கிய தில்ைல மூதூரினில் ெதன் திைசத்
திருவாயில்
எல்ைல நீங்கி உள் புகும் திருமருங்கு நின்று எடுக்கும் ஏத்து ஒலி
சூழ
மல்லல் ஆவண மறுகிைடக் கழிந்து ேபாய் மைறயவர் நிைற
வாழ்க்ைகத்
ெதால்ைல மாளிைக நிைரத் திரு வதிையத்

ெதாழுது
6.1.156
அைணந்தனர் தூேயார்
மலர்ந்த ேபர் ஒளி குளிர் தரச் சிவமணம் கமழ்ந்து வான் துகள்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

19/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

மாறிச்
சிலம்பு அலம்பு ேசவடியவர் பயில் உறும் ெசம்ைமயால்
திருத்ெதாண்டு
கலந்த அன்பர் தம் சிந்ைதயில் திகழ் திருவதி
ீ கண் களி ெசய்யப்
பலன் ெகாள் ைமந்தனார் எழுநிைலக் ேகாபுரம் பணிந்து
6.1.157
எழுந்தனர் ேபாற்றி
2056 நீடுநீள் நிைலக் ேகாபுரத்துள் புக்கு நிலவிய திரு முன்றின்
மாடு ெசம் ெபானின் மாளிைக வலம் ெகாண்டு வானுற வளர்
திங்கள்
சூடுகின்ற ேபரம்பலம் ெதாழுது ேபாந்து அருமைற ெதாடர்ந்து
ஏத்த
ஆடுகின்றவர் முன்புற அைணந்தனர் அணிகிளர் மணிவாயில் 6.1.158
2057 நந்தி எம்பிரான் முதல் கண நாதர்கள் நலம் ெகாள்பவன் முைற
கூட
அந்தம் இல்லவர் அணுகி முன் ெதாழுதிரு அணுக்கனாம்
திருவாயில்
சிந்ைத ஆர்வமும் ெபருகிடச் ெசன்னியில் சிறிய ெசங்ைக ேயற
உய்ந்து வாழ் திரு நயனங்கள் களி ெகாள்ள உருகும் அன்ெபாடு
6.1.159
புக்கார்
2058 அண்ணலார் தமக்கு அளித்த ெமய்ஞ் ஞானேம ஆன அம்பல
முந்தம்
உள் நிைறந்த ஞானத்து எழும் ஆனந்த ஒரு ெபரும் தனிக்
கூத்தும்
கண்ணின் முன்புறக் கண்டு கும்பிட்டு எழும் களிப்ெபாடும் கடல்
காழிப்
புண்ணியக் ெகாழுந்து அைனயவர் ேபாற்றுவார் புனிதர் ஆடிய
6.1.160
ெபாற்பு

2059 உணர்வின் ேநர் ெபற வரும் சிவ ேபாகத்ைத ஒழிவு இன்றி
உருவின் கண்
அைணயும் ஐம் ெபாறி அளவினும் எளிவர அருளிைன எனப்
ேபாற்றி
இைண இல் வண் ெபருங் கருைணேய ஏத்தி முன் எடுத்த ெசால்
பதிகத்தில்
6.1.161
புணரும் இன் இைச பாடினர் ஆடினர் ெபாழிந்தனர் விழி மாரி
2060 ஊழி முதல்வர்க்கு உரிைமத் ெதாழில் சிறப்பால்
வாழி திருத் தில்ைல வாழ் அந்தணைர முன் ைவத்ேத
ஏழ் இைசயும் ஓங்க எடுத்தார் எைம ஆளும்
6.1.162
காழியர் தம் காவலனார் கற்றாங் ெகரிேயாம்பி
2061 ண்ணார் பதிகத் திருக் கைட காப்புப் பரவி
உள் நாடும் என்பும் உயிரும் கைரந்து உருகும்
விண் நாயகன் கூத்து ெவட்ட ெவளிேய திைளத்துக்
6.1.163
கண்ணார் அமுது உண்டார் காலம் ெபற அழுதார்
2062 முன் மால் அயன் அறியா மூர்த்தியார் முன் நின்று
ெசால் மாைலயால் காலம் எல்லாம் துதித்து இைறஞ்சி
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

20/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

பல் மா மைற ெவள்ளம் சூழ்ந்து பரவுகின்ற
6.1.164
ெபான் மாளிைகைய வலம் ெகாண்டு புறம் ேபாந்தார்
2063 ெசல்வத் திருமுன்றில் தாழ்ந்து எழுந்து ேதவர் குழாம்
மல்கும் திருவாயில் வந்து இைறஞ்சி மா தவங்கள்
நல்கும் திரு வதி
ீ நான்கும் ெதாழுது அங்கண்
6.1.165
அல்கும் திறம் அஞ்சுவார் சண்ைப ஆண்டைகயார்
2064 ெசய்ய சைடயார் திருேவட்களம் ெசன்று
ைக ெதாழுது ெசால் பதிகம் பாடிக் கழுமலக் ேகான்
ைவகி அருளும் இடம் அங்கு ஆக மன்றாடும்
6.1.166
ஐயன் திருக் கூத்துக் கும்பிட்டு அைண உறும் நாள்
2065 ைகம் மான் மறியார் கழிப்பாைல உள் அைணந்து
ெமய்ம் மாைலச் ெசால் பதிகம் பாடி விைரக் ெகான்ைறச்
ெசம்மாைல ேவணித் திரு உச்சி ேமவியுைற
6.1.167
அம்மாைனக் கும்பிட்டு அரும் தமிழும் பாடினார்
2066 பாடும் பதிக இைச யாழ்ப்பாணரும் பயிற்றி
நாடும் சிறப்பு எய்த நாளும் நடம் ேபாற்றுவார்
நீடும் திருத்தில்ைல அந்தணர்கள் நீள் மன்றுள்
6.1.168
ஆடும் கழற்கு அணுக்கராம் ேபறு அதிசயிப்பார்
2067 ஆங்கு அவர் தம் சீ லத்து அளவு இன்ைமயும் நிைனந்ேத
ஓங்கி எழும் காதல் ஒழியாத உள்ளத்தார்
ேதன் கமழும் ேசாைலத் திருேவட்களம் கடந்து
6.1.169
பூங்கிடங்கு சூழ் புலியூர் புக்கு அைணயும் ேபாழ்தின்கண்
2068 அண்டத்து இைறவர் அருளால் அணி தில்ைல
முண்டத் திருநீற்று மூவாயிரவர்களும்
ெதாண்டத் தைகைமக் கண நாதராய்த் ேதான்றக்
6.1.170
கண்ட அப் பரிசு ெபரும் பாணர்க்கும் காட்டினார்
2069 ெசல்வம் பிரிவு அறியாத் தில்ைல வாழ் அந்தணரும்
எல்ைலயில் சீ ர்ச் சண்ைப இளேவறு எழுந்து அருளி
ஒல்ைல இைறஞ்சா முன் தாமும் உடன் இைறஞ்சி
6.1.171
மல்லல் அணி வதி
ீ மருங்கு அைணய வந்தார்கள்
2070 ெபாங்கி எழும் காதல் புலன் ஆகப் பூசுரர் தம்
சிங்கம் அைனயார் திரு முடியின் ேமல் குவித்த
பங்கயத்தின் ெசவ்வி பழித்து வனப்பு ஓங்கும்
6.1.172
ெசங்ைகெயாடும் ெசன்று திருவாயில் உட்புக்கார்
2071 ஒன்றிய சிந்ைத உருக உயர் ேமருக்
குன்று அைனய ேபர் அம்பலம் மருங்கு கும்பிட்டு
மன்று உள் நிைறந்து ஆடும் மாணிக்கக் கூத்தர் எதிர்
6.1.173
ெசன்று அைணந்து தாழ்ந்தார் திருக்களிற்றுப் படிக் கீ ழ்
2072 ஆடினாய் நறு ெநய்ெயாடு பால் தயிர் என்று எடுத்து ஆர்வத்தால்
பாடினார் பின்னும் அப்பதிகத்தினில் பரவிய பாட்டு ஒன்றில்
நீடு வாழ் தில்ைல நான் மைறேயார் தைமக் கண்ட அந் நிைல
எல்லாம்
கூறுமாறு ேகாத்து அவர் ெதாழுது ஏத்துச் சிற்றம் பலம் எனக்
6.1.174
கூறி

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

21/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

2073 இன்ன தன்ைமயில் இன் இைசப்
பதிகமும் திருக்கைடக் காப்பு ஏத்தி
மன்னும் ஆனந்த ெவள்ளத்தில் திைளத்து
எதிர் வந்து முன் நின்று ஆடும்
பின்னுவார் சைடக் கூத்தர் ேபர் அருள்
ெபறப் பிரியாத விைடெபற்றுப்
ெபான்னின் அம்பலம் சூழ்ந்து தாழ்ந்து
எழுந்து ேபாந்து அைணந்தனர் புறமுன்றில்
2074 அப் புறத்து இைட வணங்கி அங்கு
அருளுடன் அணிமணித் திருவாயில்
ெபாற்புறத் ெதாழுது எழுந்து உடன்
ேபாதரப் ேபாற்றிய புகழ்ப் பாணர்
நற்பதம் ெதாழுது அடியேனன் பதி
முதல் நதி நிவாக்கைர ேமய
ஒப்பில் தானங்கள் பணிந்திட ேவண்டும்
என்று உைர ெசய அது ேநர்வார்
2075 ெபாங்கு ெதண்திைரப் புனித நீர்
நிவாக்கைரக் குடதிைச மிைசப் ேபாந்து
தங்கு தந்ைதயாருடன் பரிசனங்களும்
தவ முனிவரும் ெசல்லச்
ெசங்ைக யாழ்த் திரு நீலக் கண்டப்
ெபரும் பாணருடன் ேசர
மங்ைகயார் புகழ் மதங்க சூளாமணியாருடன்
வரவந்தார்
2076 இரும் தடங்களும் பழனமும் கடந்து
ேபாய் எருக்கத்தம் புலியூரின்
மருங்கு ெசன்றுற நீல கண்டப்
ெபரும்பாணர் வணங்கிக் கார்
ெநருங்கு ேசாைல சூழ் இப்பதி
அடிேயன்பதி என ெநடிது இன்புற்று
அருங்கைலச் சிறு மழ இளங்களிறனார்
அங்கைணந்து அருள் ெசய்வார்
2077 ஐயர் நீர் அவதரித்திட இப்பதி அளவில் மாதவம் முன்பு
ெசய்வாறு எனச் சிறப்பு உைரத்து அருளி அச் ெசழும்பதி இடம்
ெகாண்ட
ைம ெகாள் கண்டர் தம் ேகாயில் உட்புக்கு வலம் ெகாண்டு
வணங்கி பார்
உய்ய வந்தவர் ெசழும் தமிழ்ப் பதிகம் அங்கு இைசயுடன் உைர
ெசய்தார்
2078 அங்கு நின்று எழுந்து அருளி மற்றவருடன்
அம்ெபான்மா மைல வல்லி
பங்கர் தாம் இனிது உைறயும் நற் பதி பல
பரிெவாடும் பணிந்து ஏத்தித்
துங்க வண்தமிழ்த் ெதாைட மலர் பாடிப்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.175

6.1.176

6.1.177

6.1.178

6.1.179

22/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

ேபாய்த் ெதால்ைல ெவங்குரு ேவந்தர்
ெசங்கண் ஏற்றவர் திரு முது குன்றிைனத்
ெதாழுது ெசன்று அைணகின்றார்
2079 ெமாய் ெகாள் மா மணிக் ெகாழித்து
முத்தாறு சூழ் முது குன்ைற அைடேவாம் என்று
எய்து ெசால் மலர் மாைல வண் பதிகத்ைத
இைசெயாடும் புைனந்து ஏத்தி
ெசய் தவத் திரு முனிவரும் ேதவரும்
திைசெயலாம் ெநருங்கப் புக்கு
ஐயர் ேசவடி பணியும் அப் ெபாருப்பினில்
ஆதரவுடன் ெசன்றார்
2080 வான நாயகர் திருமுது குன்றிைன
வழிபட வலம் ெகாள்வார்
தூ நறும் தமிழ்ச் ெசால் இருக்குக் குறள்
துைண மலர் ெமாழிந்து ஏத்தி
ஞான ேபாதகர் நம்பர் தம் ேகாயிைல
நண்ணி அங்கு உள்புக்கு
ேதன் அலம்பு தண் ெகான்ைற யார் ேசவடி
திைளத்த அன்ெபாடு தாழ்ந்தார்
2081 தாழ்ந்து எழுந்து முன் முரசு அதிர்ந்து
எழும் எனும் தண் தமிழ் ெதாைட சாத்தி
வாழ்ந்து ேபாந்து அங்கண் வளம்பதி அதன்
இைட ைவகுவார் மணி ெவற்புச்
சூழ்ந்த தண் புனல் சுலவு முத்தாெறாடு
ெதாடுத்த ெசால் ெதாைட மாைல
வழ்ந்த

காதலால் பல முைற விளம்பிேய
ேமவினார் சில நாள்கள்
2082 ஆங்கு நாதைரப் பணிந்து ெபண்ணாகடம்
அைணந்து அருமைற ஓைச
ஓங்கு தூங்காைன மாடத்துள் அமர்கின்ற
ஒரு தனிப் பரஞ்ேசாதிப்
பாங்கு அைணந்து முன் வலம் ெகாண்டு
பணிவுற்றுப் பரவு ெசால் தமிழ் மாைல
தீங்கு நீங்குவர்ீ ெதாழுமின்கள் எனும்
இைசப் பதிகமும் ெதரிவித்தார்
2083 கருவைரப்பில் புகாதவர் ைக ெதாழும்
ஒருவைரத் ெதாழுது உள்ளம் உவந்து ேபாய்ப்
ெபருவரத்தினில் ெபற்றவர் தம் உடன்
திரு அரத்துைற ேசர்தும் என்று ஏகுவார்
2084 முந்ைத நாள்கள் ஒேரா ஒரு கால் முது
தந்ைதயார்பியல் ேமல் இருப்பார் தவிர்ந்து
அந்தணாளர் அவர் அருேக ெசலச்
சிந்ைத ெசய் விருப்ேபாடு முன் ெசன்றனர்
2085 ஆதியார் தம் அரத்துைற ேநாக்கிேய
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.180

6.1.181

6.1.182

6.1.183

6.1.184

6.1.185

6.1.186

23/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

காதலால் அைணவார் கடிது ஏகிட
தாைதயாரும் பரிவுறச் சம்பந்தர்
பாத தாமைர ெநாந்தன ைபப்பய
2086 மைற அைனத்தும் ஒரு வடிவாம் என
நிைற மதிப் பிள்ைள நீள் நிலம் ேசர்ந்து எனத்
துைற அைலக் கங்ைக சூடும் அரத்துைற
இைறவைரத் ெதாழுவான் விைரந்து ஏகினார்
2087 பாசம் அற்றிலர் ஆயினும் பார் மிைச
ஆைச சங்கரர்கு ஆயின தன்ைமயால்
ேதசு மிக்க திருவுரு ஆனவர்
ஈசைனத் ெதாழுேத ெதாழுது ஏகினார்
2088 இந்த மாநிலத்தின் இருள் நீங்கிட
வந்த ைவதிக மாமணி ஆனவர்
சிந்ைத ஆரமுதாகிய ெசம் சைடத்
தந்ைதயார் கழல் தாழ்ந்து எழுந்து ஏகினார்
2089 மாறன் பாடி எனும் பதி வந்துற
ஆறு ெசல் வருத்தத்தின் அைசவினால்
ேவறு ெசல்பவர் ெவய் துறப் பிள்ைளயார்
ஏறும் அஞ்ெசழுத்து ஓதி அங்கு எய்திட
2090 உய்ய வந்த சம்பந்தர் உடன் வந்தார்க்கு
எய்து ெவம்ைம இைளப்பு அஞ்சினான் ேபாலக்
ைககள் ஆயிரம் வாங்கிக் கரந்து ேபாய்
ெவய்யவன் ெசன்று ேமல் கடல் வழ்ந்தனன்

2091 அற்ைற நாள் இரவு அப்பதியின் இைடச்
சுற்று நீடிய ெதாண்டர்கள் ேபாற்றிடப்
ெபற்றம் ஊர்ந்த பிரான் கழல் ேபணுவார்
ெவற்றி மாதவத்ேதாருடன் ேமவினார்
2092 இந்நிைலக் கண் எழில் வளர் பூந்தராய்
மன்னனார் தம் வழி வருத்தத் திைன
அன்னம் ஆடும் துைற நீர் அரத்துைறச்
ெசன்னியாற்றர் திருவுளம் ெசய்தனர்
2093 ஏறுதற்குச் சிவிைக இடக்குைட
கூறி ஊதக் குலவு ெபான் சின்னங்கள்
மாறில் முத்தின் படியினால் மன்னிய
நீறு வந்த நிமலர் அருளுவார்
2094 நீடு வாழ் பதி யாகும் ெநல் வயலின்
மாட மாமைண ேதாறும் மைறேயார்க்குக்
கூடு கங்குல் கனவில் குலமைற
ேதடு ேசவடி ேதான்ற முன் ெசன்று பின்
2095 ஞான சம்பந்தன் நம்பால் அைணகின்றான்
மான முகத்தின் சிவிைக மணிக் குைட
ஆன சின்னம் நம் பால் ெகாண்டு அருங்கைலக்
ேகான் அவன் பால் அைணந்து ெகாடும் என
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.187

6.1.188

6.1.189

6.1.190

6.1.191

6.1.192

6.1.193

6.1.194

6.1.195

6.1.196

6.1.197
24/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

2096 அந்தணாளர் உைரத்த அப்ேபாழ்தினில்
வந்து கூடி மகிழ்ந்து அற்புதம் உறும்
சிந்ைதேயாடும் ெசழுநீர் அரத்துைற
இந்து ேசகரர் ேகாயில் வந்து எய்தினர்
2097 ஆங்கு மற்ற அருள் அடியாருடன்
ஓங்கு ேகாயில் உள்ளார்க்கும் உண்டாயின
ஈங்கு இது என்ன அதிசயம் என்பவர்
தாங்கள் அம்மைறேயார்கள் முன் சாற்றினார்
2098 சால மிக்க வியப்புறு தன்ைமயின்
பாலர் ஆதலும் பள்ளி எழுச்சியின்
காலம் எய்திடக் காதல் வழிப்படும்
சீ ல மிக்கார் திருக்காப்பு நீக்கினார்
2099 திங்கள் நீர்ைமச் ெசழுந் திரள் முத்தினால்
துங்க ெவண் குைட தூய சிவிைகயும்
ெபாங்க ஊதும் ெபாருவரும் சின்னமும்
அங்கண் நாதர் அருளினால் கண்டனர்
2100 கண்டபின் அவர் ைக தைல ேமல் குவித்து
எண்திைசக்கும் விளக்கி இைவயாம் எனத்
ெதாண்ட ேராடும் மைறயவர் சூழ்ந்து எழுந்து
அண்டர் நாடும் அறிவுற ஆர்த்தனர்
2101 சங்கு துந்துபி தாைர ேபரி இம்முதல்
ெபாங்கு பல்லிய நாதம் ெபாலிந்து எழ
அங்கணன் அருளால் அைவ ெகாண்டு உடன்
ெபாங்கு காதல் எதிர் ெகாளப் ேபாதுவார்
2102 மாசில் வாய்ைம ெநல் வாயின் மைறயவர்
ஆசில் சீ ர்ச் சண்ைப ஆண் தைகயார்க்கு எதிர்
ேதசுைடச் சிவிைக முதலாயின
ஈசர் இன் அருளால் தாங்கி ஏகினார்
2103 இத்தைல இவர் இன்னணம் ஏகினார்
அத்தைலச் சண்ைப நாதர்க்கும் அவ் இரா
முத்த நற் சிவிைக முதல் ஆயின
உய்த்து அளிக்கும் படி முன் உணர்த்துவார்
2104 அள்ளல் நீர் வயல் சூழும் அரத்துைற
வள்ளலார் நாம் மகிழ்ந்து அளிக்கும் அைவ
ெகாள்ளல் ஆகும் ெகாண்டு உய்த்தல் ெசய்வாய் என
உள்ளவாறு அருள் ெசய்ய உணர்ந்த பின்
2105 சண்ைப ஆளியார் தாம் கண்ட ெமய் அருள்
பண்பு தந்ைதயார் தம்முடன் பாங்கமர்
ெதாண்டருக்கு அருள் ெசய்து ெதாழா முனம்
விண் புலப்பட வங்கு

இருள் நீங்கலும்
2106 மாைல யாமம் புலர் உறும் ைவகைற
ேவைல ெசய்விைன முற்றி ெவண் நீறு அணி
ேகால ேமனியர் ஆய்க் ைகம் மலர் குவித்து
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.198

6.1.199

6.1.200

6.1.201

6.1.202

6.1.203

6.1.204

6.1.205

6.1.206

6.1.207

25/87

12/16/2009

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

ஏல அஞ்ெசழுத்து ஓதி எழுந்தனர்
ேபாத ஞானப் புகலிப் புனிதைரச்
சீ த முத்தின் சிவிைக ேமல் ஏற்றிடக்
காதல் ெசய்பவன் ேபாலக் கருங்கடல்
மீ து ேதரின் வந்து எய்தினன் ெவய்யவன்
ஆய ேபாழ்தின் அரவு எனும் ஆர்ப்புடன்
தூய முத்தின் சிவிைக சுடர்க் குைட
ேமய சின்னங்கள் ெகாண்டு ெமய் அன்ப ேராடு
ஏய அந்தணர் தாம் எதிர் ேதான்றினார்
வந்து ேதான்றிய அந்தணர் மாதவர்
கந்த வார் ெபாழில் காழி நல்ன்னாடர் முன்
அந்தமில் சீ ர் அரத்துைற ஆதியார்
தந்த ேபர் அருள் தாங்குவர்ீ என்றனர்
என்று தங்களுக்கு ஈசர் அருள் ெசய்தது
ஒன்றும் அங்கு ஒழியாைம உைரத்து முன்
நின்று ேபாற்றித் ெதாழுதிட ேநர்ந்தது
மன்று உளரர் அருள் என்று வணங்கினார்
ெமய்ம்ைம ேபாற்றி விடாத விருப்பினால்
தம்ைம உன்னும் பரிசு தந்து ஆள்பவர்
ெசம்ைம நித்தில ஆனச் சிறப்பு அருள்
எம்ைம ஆளுவிப்பான் இன்று அளித்தேத
எந்ைத ஈசன் என எடுத்து இவ்வருள்
வந்தவாறு மற்று எவ் வணேமா என்று
சிந்ைத ெசய்யும் திருப் பதிகத்து இைச
புந்தியார் அப் புகன்று எதிர் ேபாற்றுவார்
ெபாடி அணிந்த புராணன் அரத்துைற
அடிகள் தம் அருேள இதுவாம் எனப்
படி இலாத ெசால் மாைலகள் பாடிேய
ெநடிது ேபாற்றிப் பதிகம் நிரப்பினார்
ேசாதி முத்தின் சிவிைக சூழ் வந்து பார்
மீ து தாழ்ந்து ெவண் நீற்று ஒளி ேபாற்றி நின்று
ஆதியார் அருள் ஆதலின் அஞ்ெசஎழுத்து
ஓதி ஏறினார் உய்ய உலகு எலாம்
ெதாண்டர் ஆர்த்தனர் சுருதிகள் ஆர்த்தன ெதால்ைல
அண்டர் ஆர்த்தனர் அகிலமும் ஆர்ப்புடன் எய்தக்
ெகாண்டல் ஆர்த்தன முழவமும் ஆர்த்தன குழுமி
வண்டு அறாப் ெபாலி மலர் மைழ ஆர்த்தது வானம்
விைளயும் ஆர்த்தன வயிர்களும் ஆர்த்தன மைறயின்
கிைளயும் ஆர்த்தன கிைளஞரும் ஆர்த்தனர் ெகழுவும்
கைளகண் ஆர்த்தெதார் கருைணயின் ஆர்த்தன முத்து
விைளயும் மா கதிர் ெவண்குைட ஆர்த்தது மிைசேய
பல்கு ெவண்கதிர்ப் பத்திேசர் நித்திலச் சிவிைகப்
புல்கு நீற்று ஒளியுடன் ெபாலி புகலி காவலனார்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.208

6.1.209

6.1.210

6.1.211

6.1.212

6.1.213

6.1.214

6.1.215

6.1.216

6.1.217

6.1.218

26/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

அல்கு ெவல் வைள அைலத்து எழு மணி நிைரத் தரங்கம்
மல்கு பால் கடல் வளர்மதி உதித்தது என வந்தார்
2118 நீடு ெதாண்டர்கள் மைறயவர் ஏைனேயார் ெநருங்கி
மாடு ெகாண்டு எழு மகிழ்ச்சியின் மலர்க்ைக ேமல் குவித்ேத
ஆடு கின்றனர் அயர்ந்தனர் அளவில் ஆனந்தம்
கூடுகின்ற கண் ெபாழி புனல் ெவள்ளத்தில் குளித்தார்
2119 ெசய்ய ெபான் புைன ெவண்டரளத்து அணிசிறக்க
ைசவ மா மைறத் தைலவர் பால் ெபறும் தனிக் காளம்
ைவயம் ஏழுடன் மைறகளும் நிைற தவத்ேதாரும்
உய்ய ஞானசம்பந்தன் வந்தான் என ஊத
2120 சுற்று மாமைறச் சுருதியின் ெபருகு ஒலி நடுேவ
ெதற்றினார் புரம் எரித்தவர் தரு திருச்சின்னம்
முற்றும் ஆனவன் ஞானேம முைல சுரந்து ஊட்ட
ெபற்ற பாலறா வாயன் வந்தான் எனப் பிடிக்க
2121 புணர்ந்த ெமய்த்தவக் குழாத்ெதாடும் ேபாதுவார் முன்ேன
இைணந்த நித்திலத்து இலங்கு ஒளி நலங்கிளர் தாைர
அைணந்த மாமைற முதல் கைல அகிலமும் ஓதாது
உணர்ந்த முத்தமிழ் விரகன் வந்தான் என ஊத
2122 ெதருளும் ெமய்க்கைல விளங்கவும் பார் உேளார் சிந்ைத
இருளும் நீங்கவும் எழுது ெசான் மைற அளிப்பவர் தாம்
ெபாருளும் ஞானமும் ேபாகமும் ேபாற்றி என்பாருக்கு
அருளும் அங்கணர் திரு அரத் துைறைய வந்து அைணந்தார்
2123 வந்து ேகாபுர மணி ெநடு வாயில் ேசய்த்து ஆகச்
சந்த நித்திலச் சிவிைக நின்று இழிந்து தாழ்ந்து எழுந்து
சிந்ைத ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும் ெபாங்கி முன் ெசல்ல
அந்தி நாண்மதி அணிந்தவர் ேகாயிலுள் அைடந்தார்
2124 மன்னு ேகாயிைல வலம் ெகாண்டு திரு முன்பு வந்து
ெசன்னியில் கரம் குவித்து வழ்ந்து

அன்ெபாடு திைளப்பார்
என்ைனயும் ெபாருளாக இன் அருள் புரிந்து அருளும்
ெபான் அடித்தலத் தாமைர ேபாற்றி என்று எழுந்தார்
2125 சூடினார் கர கமலங்கள் ெசாரிந்து இழி கண்ண ீர்
ஆடினார் திரு ேமனியில் அரத்துைற விரும்பி
நீடினார் திரு அருள் ெபரும் கருைணேய நிகழப்
பாடினார் திருப் பதிகம் ஏழ் இைசெயாடும் பயில
2126 இைச விளங்கிட இயல்பினில் பாடி நின்று ஏத்தி
மிைச விளங்கு நீர் ேவணியார் அருளினால் மீ ண் டு
திைச விளங்கிடத் திரு அருள் ெபற்றவர் சில நாள்
அைசவில் சீ ர்த் ெதாண்டர் தம் உடன் அப்பதி அமர்ந்தார்
2127 ேதவர் தம்பிரான் திரு அரத் துைறயினில் இைறஞ்சி
ேமவு நாட்களில் விமலனார் ெநல் ெவண்ெணய் முதலாத்
தாவில் அன்பர்கள் தம் உடன் ெதாழுது பின் சண்ைபக்
காவலர் அருள் ெபற்று உடன் கலந்து மீ ண்டு அைணந்தார்
2128 விளங்கு ேவணு புரத்து திருத் ேதாணி வற்று

இருந்த
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.219

6.1.220

6.1.221

6.1.222

6.1.223

6.1.224

6.1.225

6.1.226

6.1.227

6.1.228

6.1.229

27/87

12/16/2009

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

களம் ெகாள் கண்டர் தம் காதலியார் உடன் கூட
உளம் ெகாளப் புகுந்து உணர்வினில் ெவளிப்பட உருகி
வளம் ெகாள் பூம் புனல் புகலிேமல் ெசல மனம் ைவத்தார்
அண்ணலார் திரு அரத்துைற அடிகைள வணங்கி
நண்ணு ேபர் அருளால் விைட ெகாண்டு ேபாய் நடம் ெகாண்டு
உள் நிைறந்த பூங்கழல் இைண உச்சி ேமல் ெகாண்ேட
ெவள் நிலா மலர் நித்திலச் சிவிைக ேமல் ெகாண்டார்
சிவிைக முத்தினில் ெபருகு ஒளி திைச எலாம் விளக்கப்
கவிைக ெவண்மதிக் குளிர் ஒளி கதிர் ெசய்வான் கலப்பக்
குவிைக ேமல் ெகாண்டு மைறயவர் குணைல இட்டு ஆடப்
புவிைக மாறு இன்றிப் ேபாற்ற வந்து அருளினார் ேபாந்தார்
மைற முழங்கின தழங்கின வண்தமிழ் வயிரின்
குைற நரன்றன முரன்றன வைளக்குலம் காளம்
முைற இயம்பின இயம்பல ஒலித்தன முரசப்
ெபாைற கறங்கின பிறங்கின ேபாற்றிைச அரவம்
உைடய பிள்ைளயார் வரும் எல்ைல உள்ள அப்பதிேயார்
புைட இரண்டினும் ெகாடிெயாடு பூந்துகில் விதானம்
நைட ெசய் காவணம் ேதாரணம் பூகம் நல் கதலி
மிைடயும் மாைலகள் நிைற குடம் விளக்ெகாடு நிைரத்தார்
அைனய ெசய்ைகயால் எதிர் ெகாளும் பதிகள் ஆனவற்றின்
விைன தரும் பவம் தீர்ப்பவர் ேகாயில்கள் ேமவிப்
புைனயும் வண் தமிழ் ெமாழிந்து அடி பணிந்து ேபாந்து
அைணந்தார்
பைன ெநடும் ைக மா உரித்தவர் மகிழ் ெபரும் பழுவூர்
அங்கு அைணந்து இளம்பிைற அணிந்த ெசன்னியர்
ெபாங்கு எழில் ேகாபுரம் ெதாழுது புக்க பின்
துங்க நீள் விமானத்ைதச் சூழ்ந்து வந்துமுன்
பங்கயச் ேசவடி பணிந்து பாடுவார்
மண்ணினில் ெபாலி குலமைலயர் தாம் ெதாழுது
எண் இல் சீ ர்ப் பணிகள் ெசய்து ஏத்தும் தன்ைமயில்
நண்ணிய வைக சிறப்பித்து நாதைரப்
பண்ணினில் திகழ் திருப்பதிகம் பாடினார்
பாவின இைச வழிபாடி அங்கு அகன்றி
யாவரும் ெதாழுது உடன் ஏத்த எய்தினார்
மூவுலகு உய்ய நஞ்சு உண்ட மூர்த்தியார்
ேமவிய ெபரும் திரு விசய மங்ைகயில்
அந்தணர் விசய மங்ைகயினில் அங்கணர்
தம் தனி ஆலயம் சூழ்ந்து தாழ்ந்து முன்
வந்தைன ெசய்து ேகா தனத்ைத மன்னிய
ெசந்தமிழ் மாைலயில் சிறப்பித்து ஏத்தினார்
விசய மங்ைகயின் இடம் அகன்று ெமய்யர் தாள்
அைசவில் ைவகாவினில் அைணந்து பாடிப் ேபாந்து
இைச வளர் ஞான சம்பந்தர் எய்தினார்
திைச உைட ஆைடயர் திருப்புறம் பயம்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.230

6.1.231

6.1.232

6.1.233

6.1.234

6.1.235

6.1.236

6.1.237

6.1.238

6.1.239

6.1.240
28/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

2139 புறம் பயத்து இைறவைர வணங்கிப் ேபாற்றி ெசய்
திறம் புரி நீர்ைமயில் பதிகச் ெசம்தமிழ்
நிறம் பயில் இைசயுடன் பாடி நீடிய
அறம் தரு ெகாள்ைகயர் அமர்ந்து ேமவினார்
2140 அத் திருப்பதி பணிந்து அகன்று ேபாய் அனல்
ைகத் தலத்தவர் பதி பிறவும் ைக ெதாழு
முத் தமிழ் விரபராம் முதல்வர் நண்ணினார்
ெசய்த் தைலப் பணிலம் முத்து ஈனும் ேசய்ஞலூர்
2141 திரு மலி புகலி மன் ேசரச் ேசய் ஞலூர்
அரு மைறயவர் பதி அலங்கரித்து முன்
ெபரு மைறெயாடு முழவு ஒலி பிறங்கேவ
வருமுைற எதிர் ெகாள வந்து முந்தினார்
2142 ஞான சம்பந்தரும் நாயனார் சைடத்
தூ நறும் ெதாைடயல் முன் சூட்டும் பிள்ைளயார்
பான்ைமயில் வரும் பதி என்று நித்தில
யானமுன் இழிந்து எதிர் இைறஞ்சி எய்தினார்
2143 மா மைறயாளர் வண் புகலிப் பிள்ைளயார்
தாம் எழுந்து அருளிடத் தங்கள் பிள்ைளயார்
காமரும் பதியில் வந்து அருளக் கண்டனர்
ஆ மகிழ் உடன் பணிந்து ஆடி ஆர்த்தனர்
2144 களித்தனர் புண்ணியக் கரக வாசநீர்
ெதளித்தனர் ெபாரிகளும் மலரும் சிந்தினர்
துளித்தனர் கண் மைழ சுருதி ஆயிரம்
அளித்தவர் ேகாயிலுள் அவர் முன்பு எய்தினார்
2145 ெவங்குரு ேவந்தரும் விளங்கு ேகாயிைலப்
ெபாங்கிய விருப்பினால் புைட வலம் ெகாடு
ெசங்ைககள் ெசன்னிேமல் குவித்துச் ெசன்று புக்கு
அங்கணர் முன்புற அைணந்து தாழ்ந்தனர்
2146 ேவதியர் ேசய்ஞலூர் விமலர் தம் கழல்
காதலில் பணிந்தவர் கருைண ேபாற்றுவார்
தாைத தாள் தடிந்த சண்டீசப் பிள்ைளயார்
பாதகப் பயன் ெபறும் பரிசு பாடினார்
2147 இன் இைச வண் தமிழ் பாடி ஏத்திேய
நன்ெனடும் பதி உேளார் நயக்க ைவகிய
பின்னர் ெவண்பிைற அணி ேவணிப் பிஞ்ஞகர்
மன்னிய திருப்பனந்தாள் வணங்கினார்
2148 ஆங்கணி ெசான் மலர் மாைல சாத்தி அப்
பாங்கு பந்தைண நலூர் பணிந்து பாடிப் ேபாய்த்
தீங்கு தீர் மா மைறச் ெசம்ைம அந்தணர்
ஓங்கும் ஓமாம் புலியூர் வந்து உற்றனர்

6.1.241

6.1.242

6.1.243

6.1.244

6.1.245

6.1.246

6.1.247

6.1.248

6.1.249

6.1.250

2149 மற்ற நல் பதி வட தளியின் ேமவிய
அற்புதர் அடி பணிந்து அலர்ந்த ெசந்தமிழ்ச்
ெசால் ெதாைடபாடி அங்கு அகன்று சூழ் மதில்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

29/87

12/16/2009

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

ெபான் பதி வாழ் ெகாளி புத்தூர் புக்கனர்
சீ ர் வளர் ேகாயிைல அைணந்து ேதமலர்க்
கார் வளர் கண்டர் தாள் பணிந்து காண்பவர்
பார் புகழ் பதிகங்கள் பாடி நீடுவார்
வார் ெபாழில் கடம்ைபயும் வணங்கி வாழ்ந்தனர்
நம்பைர நலம் திகழ் நாைர ஊரினில்
கும்பிடும் விருப்ெபாடு குறுகிக் கூடிய
வம்பலர் ெசந்தமிழ் மாைல பாடி நின்று
எம்பிரான் கவுணியர் தைலவர் ஏத்தினார்
அப்பதி பணிந்து அரும் தமிழ் புைனந்து தம்
ெமய்ப்படு விருப்ெபாடு ேமவு நாள் அரன்
ெபான் பதி பலவும் முன் பணிந்து ேபாந்தனர்
ைபப் பணியவர் கருப் பறியல் ஊரினில்
பரமர் தம் திருக் கருப் பறியல் ஊரிைனச்
சிரபுரச் சிறுவர் ைக ெதாழுது ெசந்தமிழ்
உைர இைச பாடி அம் மருங்கின் உள்ளவாம்
சுரர் ெதாழும் பதிகளும் ெதாழுது பாடினார்
மண் உலகு ெசய்த தவப் பயனாய் உள்ள
வள்ளலார் அப்பதிகள் வணங்கி ஏகி
எணில் முரசு இரங்கி எழப் பணிலம் ஆர்ப்ப
இலங்கிய காளம் சின்னம் எங்கும் ஊதக்
கண் வளர் ெமன் கரும்பு மிைட கதிர்ச் ெசம்சாலி
கதலி கமுகு உடன் ஓங்கும் கழனி நாட்டுத்
ெதண் நிலவு சூடிய தம் ெபருமான் ைவகும்
திருப் பிரம புரம் சாரச் ெசல்லும்ேபாது
பிள்ைளயார் எழுந்து அருளக் ேகட்ட ெசல்வப்
பிரமபுரத்து அருமைறேயார் ெபருகு காதல்
உள்ளம் மகிழ் சிறந்து ஓங்கத் ேதாணி ேமவும்
உைமப் பாகர் கழல் வணங்கி உவைக கூர
ெவள்ள மைற ஒலிெபருகு மறுகு ேதாறும் மிைட
மகர ேதாரணங்கள் கதலி பூகம்
ெதள்ளுபுனல் நிைற குடங்கள் தீப தூபம் ெசழும்
ெகாடிகள் நிைரத்து எதிர் ெகாள் சிறப்பில் ெசய்வார்
ஆரணங்கள் மதுர ஒலி எழுந்து ெபாங்க
அரசிைலயும் தருப்ைபயும் ெபய்து அணிந்த வாசப்
பூரண கும்பங்கள் நிைற கரகம் ஏந்திப் புது
மலரும் நறும் துகளும் ெபாரியும் தூவி
வாரணங்கு முைல உைமயாள் குைழத்த
ெசம்ெபான் வள்ளத்தில் அமுது உண்ட வள்ளலாைரச்
சீ ர் அணங்கு மணி முத்தின் சிவிைக மீ து
ெசழுந்தரளக் குைட நிழல் கீ ழ் ெசன்று கண்டார்
கண்ட ெபாழுேத ைககள் தைலேமல் ெகாண்டு
கண் களிப்ப மனம் களிப்பக் காதல் ெபாங்கித்
ெதாண்டர்களும் மைறயவரும் ெசன்று சூழ்ந்து

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.251

6.1.252

6.1.253

6.1.254

6.1.255

6.1.256

6.1.257

6.1.258

30/87

12/16/2009

2158

2159

2160

2161

2162

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

ெசால் இறந்த மகிழ்ச்சியினால் துதித்த ஓைச
எண் திைசயும் நிைறவித்தார் ஆைட வசி

இரு விசும்பின் ெவளி தூர்த்தார் ஏறு சீ ர்த்தி
வண்டமிழ் நாயகரும் இழிந்து எதிேர ெசன்று
வணங்கி அவருடன் கூடி மகிழ்ந்து புக்கார்
திங்கள் அணி மணிமாடம் மிைடந்த வதி

ெசன்று அைணந்து ெதய்வ மைறக் கற்பின் மாதர்
மங்கல வாழ்த்து இைச இரண்டு மருங்கு
மல்க வானவர் நாயகர் ேகாயில் மருங்கு சார்ந்து
துங்க நிைலக் ேகாபுரத்ைத இைறஞ்சி
புக்குச் சூழ்ந்து திருத்ேதாணி மிைச ேமவினார்கள்
தங்கள் திரு முன்பு தாழ்ந்து எழுந்து நின்று
தமிழ் ேவதம் பாடினார் தாளம் ெபற்றார்
பரவு திருப்பதிக இைச பாடி நீடும்
பரன் கருைணத் திருவருளின் பரிசு ேபாற்றி
விரவு மலர்க் கண் பனிப்பப் ைககள் கூப்பி
விழுந்து எழுந்து புறம் ேபாந்து ேவத வாய்ைமச்
சிரபுரத்துப் பிள்ைளயார் ெசல்லும் ேபாது
திரு நீல கண்ட யாழ்ப்பாணர் பின்ேன
வர அவைர வளம் ெபருகு மைனயில் ேபாக
அருள் ெசய்து தம் திரு மாளிைகயின் வந்தார்
மைறயவர்கள் அடி ேபாற்றத் தந்ைதயாரும்
மருங்கு அைணய மாளிைகயில் அைணயும்ேபாதில்
நிைற குடமும் மணி விளக்கும் முதலாய் உள்ள
நீதி மைறக் குல மகளிர் ெநருங்கி ஏந்த
இைறவர் திரு நீற்றுக் காப்பு ஏந்தி முன் ெசன்று
ஈன்ற தாயார் சாத்தி இைறஞ்சி ஏத்த
முைறைம அவர்க்கு அருள் ெசய்து மடத்தில்
புக்கார் முதல்வர் பால் மணி முத்தின் சிவிைக ெபற்றார்
ெசல்வ ெநடு மாளிைகயில் அமர்ந்து
நாளும் திருத் ேதாணி மிைசயாைரச் ெசன்று தாழ்ந்து
மல்கு திருப் பதிகங்கள் பலவும் பாடி மனம்
மகிழ்ந்து ேபாற்றி இைசத்து ைவகுநாளில்
ஒல்ைல முைற உபநயனப் பருவம் எய்த உலகு
இறந்த சிவஞானம் உணரப் ெபற்றார்
ெதால்ைல மைற விதிச் சடங்கு மைறேயார் ெசய்யத்
ேதாெலாடு நூல் தாங்கினார் சுரர்கள் ேபாற்ற
ஒரு பிறப்பும் எய்தாைம உைடயார்தம்ைம
உலகு இயல்பின் உபநயன முைறைமயாகும்
இருபிறப்பின் நிைலைமயிைனச் சடங்கு காட்டி
எய்துவிக்கும் மைற முனிவர் எதிேர நின்று
வரு திறத்தின் மைற நான்கும் தந்ேதாம் என்று
மந்திரங்கள் ெமாழிந்தவர்க்கு மதுர வாக்கால்
ெபாருவு இறப்ப ஓதினார் புகலி வந்த புண்ணியனார்
எண்ணிறந்த புனித ேவதம்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.259

6.1.260

6.1.261

6.1.262

6.1.263

6.1.264
31/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

2163 சுருதி ஆயிரம் ஓதி அங்கம் ஆன ெதால்
கைலகள் எடுத்து இயம்பும் ேதான்றலாைரப்
பரிதி ஆயிரம் ேகாடி விரிந்தால் என்னப் பரஞ்ேசாதி
அருள் ெபற்ற பான்ைம ேமன்ைம
கருதி ஆதரேவாடும் வியப்பு உற்று ஏத்தும் கைல
மைறேயார் கவுணியனார் தம்ைமக் கண்முன்
வரும் தியானப் ெபாருள் என்று இைறஞ்சி தாம்
முன் வல்ல மைற ேகட்டு ஐயம் தீர்ந்து வாழ்ந்தார்
2164 மந்திரங்கள் ஆன எல்லாம் அருளிச் ெசய்து
மற்று அவற்றின் ைவதிக நூல் சங்கின் வந்த
சிந்ைத மயக்குறும் ஐயம் ெதளிய எல்லாம் ெசழு
மைறேயார்க்கு அருளி அவர் ெதருளும் ஆற்றால்
முந்ைத முதல் மந்திரங்கள் எல்லாம் ேதான்றும்
முதல் ஆகும் முதல்வனார் எழுத்தஞ்சு என்பார்
அந்தியினுள் மந்திரம் அஞ்சு எழுத்துேம என்று
அஞ்சு எழுத்தின் திருப்பதிகம் அருளிச்ெசய்தார்
2165 அத்தைகைம பிள்ைளயார் அருளிச் ெசய்ய
அந்தணர்கள் அருள் தைலேமல் ெகாண்டு தாழ்ந்து
சித்தம்மகிழ்ெவாடு சிறப்பத் தாமும் ெதய்வத்
திருத்ேதாணி அமர்ந்தாைரச் ெசன்று தாழ்ந்து
ெமய்த்த இைசப் பதிகங்கள் ெகாண்டு ேபாற்றி
விைர மலர்த்தாள் மனம் ெகாண்டு மீ ண் டு ேபாந்து
பத்தர் உடன் இனிது அமரும் பண்பு கூடப் பரமர்
தாள் பணிந்து ஏத்திப் பயிலும் நாளில்
2166 பந்து அைண ெமல் விரலாளும் பரமரும் பாய் விைட மீ து
வந்து ெபான் வள்ளத்து அளித்த வரம்பில் ஞானத்து அமுது
உண்ட
ெசந்தமிழ் ஞான சம்பந்தர் திறம் ேகட்டு இைறஞ்சு தற்காக
அந்தணர் பூந்தராய் தன்னில் அைணந்தனர் நாவுக் கைரயர்
2167 வாக்கின் ெபருவிறல் மன்னர் வந்து அைணந்தார் எனக் ேகட்டு
பூக்கமழ் வாசத் தடம் சூழ் புகலிப் ெபரும் தைகயாரும்
ஆக்கிய நல் விைனப் ேபறு என்று அன்பர் குழாத் ெதாடும் எய்தி
ஏற்கும் ெபரு விருப்ேபாடும் எதிர் ெகாள எய்தும் ெபாழுதில்
2168 சிந்ைத இைட அறா அன்பும் திருேமனி தன்னில் அைசவும்
கந்தம் மிைகயாம் கருத்தும் ைக உழவாரப் பைடயும்
வந்திழி கண்ண ீர் மைழயும் வடிவில் ெபாலி திரு நீறும்
அந்தம் இலாத் திரு ேவடத்து அரசும் எதிர் வந்து அைணய
2169 கண்ட கவுணியர்க் கன்றும் கருத்தில் பரவு ெமய்க் காதல்
ெதாண்டர் திருேவடம் ேநேர ேதான்றியது என்று ெதாழுேத
அண்டரும் ேபாற்ற அைணந்த அங்கு அரசும் எதிர் வந்து
இைறஞ்ச
மண்டிய ஆர்வம் ெபருக மதுர ெமாழி அருள் ெசய்தார்
2170 ேபர் இைச நாவுக்கு அரைசப் பிள்ைளயார் ெகாண்டு உடன்
ேபாந்து
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.265

6.1.266

6.1.267

6.1.268

6.1.269

6.1.270

6.1.271

32/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

ேபார் விைடயார் திருத்ேதாணிப் ெபான் ேகாயில் உட்புகும்
ேபாதில்
ஆர்வம் ெபருக அைணயும் அவருடன் கும்பிட்டு அருளால்
சீ ர்வளர் ெதாண்டைரக் ெகாண்டு திருமாளிைகயினில் ேசர்ந்தார் 6.1.272
2171 அைணயும் திருத்ெதாண்டர் தம்ேமாடு ஆண்ட அரசுக்கும்
அன்பால்
இைணயில் திரு அமுது ஆக்கி இயல்பால் அமுது ெசய்வித்துப்
புணரும் ெபருகு அன்பு நண்பும் ெபாங்கிய காதலில் கும்பிட்டு
உணரும் ெசால் மாைலகள் சாத்தி உடன் மகிழ்வு எய்தி
6.1.273
உைறந்தார்
2172 அந்நாள் சில நாள்கள் ெசல்ல அருள் திருநாவுக்கு அரசர்
மின்னார் சைட அண்ணல் எங்கும் ேமவிடம் கும்பிட ேவண்டி
ெபான் மார்பில் முந்நூல் புைனந்த புகலிப் பிரான் இைசேவாடும்
6.1.274
பின்னாக எய்த இைறஞ்சிப் பிரியாத நண்ெபாடும் ேபாந்தார்

2173 வாக்கின் தனி மன்னர் ஏக மாறாத் திரு உளத்ேதாடும்
பூக்கமழ் பண்ைணகள் சூழ்ந்த புகலியின் மீ ண் டும் புகுந்து
ேதக்கிய மாமைற ெவள்ளத் திருத்ேதாணி வற்று

இருந்தாைரத்
தூக்கின் தமிழ் மாைல பாடித் ெதாழுது அங்கு உைறகின்ற
நாளில்
2174 ெசந்தமிழ் மாைல விகற்பச் ெசய்யுள்களான் ெமாழி மாற்றும்
வந்த ெசால் சீ ர் மாைல மாற்றும் வழி ெமாழி எல்லா மடக்குச்
சந்த வியமகம் ஏகபாதம் தமிழ் இருக்குக் குறள் சாத்தி
எந்ைதக்கு எழு கூற்றிருக்ைக ஈரடி ஈரடி ைவப்பு
2175 நாலடி ேமல் ைவப்பு ேமன்ைம நைடயின் முடுகும் இராகம்
சால்பினில் சக்கரம் ஆதி விகற்பங்கள் சாற்றும் பதிக
மூல இலக்கியமாக எல்லாப் ெபாருள்களும் முற்ற
ஞாலத்து உயர் காழியாைரப் பாடினார் ஞான சம்பந்தர்
2175 இன்னிைச பாடின எல்லாம் யாழ்ப் ெபரும் பாணனார் தாமும்
2176 மன்னும் இைச வடிவான மதங்க சூளா மணியாரும்
பன்னிய ஏழ் இைச பற்றிப் பாடப் பதிகங்கள் பாடிப்
ெபான்னின் திருத்தாளம் ெபற்றார் புகலியில் ேபாற்றி இருந்தார்
2177 அங்கண் அமர் கின்ற நாளில் அரும் தமிழ் நாடு எத்தினுள்ளும்
திங்கள் சைட அண்ணலார்தம் திருப்பதி யாைவயும் கும்பிட்டு
எங்கும் தமிழ் மாைல பாடி இங்கு எய்துவன் என்று
தம் குலத் தாைதயா ேராடும் தவ முனிவர்க்கு அருள் ெசய்தார்
2178 ெபருகு விருப்புடன் ேநாக்கிப் ெபற்ற குலத் தாைதயாரும்
அருைமயால் உம்ைமப் பயந்த அதனால் பிரிந்து உைறவு
ஆற்ேறன்
இருைமக்கும் இன்பம் அளிக்கும் யாகமும் யான் ெசய
ேவண்டும்
ஒருைமயால் இன்னம் சிலநாள் உடன் எய்துேவன் என்று
உைரத்தார்
2179 ஆண்டைகயாரும் இைசந்து அங்கு அம்ெபான் திருத்ேதணி
ேமவும்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.275

6.1.276

6.1.277

6.1.278

6.1.279

6.1.280

33/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

நீண்ட சைடயார் அடிக்கீ ழ் பணி உற்று நீடு அருள் ெபற்ேற
ஈண்டு புகழ்த் தாைதயார் பின் எய்திட யாழ்ப்பாணேராடும்
காண் தகு காழி ெதாழுது காதலினால் புறம் ேபாந்தார்
2180 அத்திரு மூதூரின் உள்ளார் அமர்ந்து உடன்ேபாதுவார் ேபாத
ெமய்த்தவர் அந்தணர் நீங்கா விைட ெகாண்டு மீ ள்வார்கள் மீ ள
முத்தின் சிவிைக ேமல் ெகாண்டு ெமாய் ஒளித் தாமம் நிரத்த
நித்தில ெவண்குைட மீ து நிைற மதி ேபால நிழற்ற
2181 சின்னம் தனிக் காளம் தாைர சிரபுரத்து ஆண்டைக வந்தார்
என்னும் தைகைம விளங்க ஏற்ற திருப் ெபயர் சாற்ற
முன் எம்மருங்கும் நிரத்த முரசு உைடப் பல்லியம் ஆர்ப்ப
மன்னும் திருத்ெதாண்டனார் வந்து எதிர் ெகாண்டு வணங்க
2182 சங்க நாதங்கள் ஒலிப்பத் தழங்கு ெபான் ேகாடு முழங்க
மங்கல வாழ்த்து உைர எங்கும் மல்க மைற முன் இயம்பத்
திங்களும் பாம்பும் அணிந்தார் திருப்பதி எங்கும் முன் ெசன்று
ெபாங்கிய காதலில் ேபாற்றப் புகலிக் கவுணியர் ேபாந்தார்
2183 திருமைறச் சைபயர் ஆளி சிவனார் திருக்கண்ணார் ேகாயில்
ெபரு விருப்பால் அைணந்து ஏத்திப் பிஞ்ஞகர் ேகாயில் பிறவும்
உருகிய அன்பால் இைறஞ்சி உயர் தமிழ் மாைல ெகாண்டு ஏத்தி
வரு புனல் ெபான்னி வடபால் குட திைச ேநாக்கி வருவார்
2184 ேபாற்றிய காதல் ெபருக புள்ளிருக்கும் திருேவளூர்
நால் தடம் ேதாளுைட மூன்று நயனப் பிரான் ேகாயில் நண்ணி
ஏற்ற அன்பு எய்த வணங்கி இருவர் புள் ேவந்தர் இைறஞ்சி
ஆற்றிய பூசைன சாற்றி அஞ்ெசாற் பதிகம் அணிந்தார்
2185 நீடு திரு நின்றி ஊரின் நிமலனார் நீள் கழல் ஏத்திக்
கூடிய காதலில் ேபாற்றிக் கும்பிட்டு வண் தமிழ் கூறி
நாடு சீ ர் நீடூர் வணங்கி நம்பர் திருப் புன்கூர் நண்ணி
ஆடிய பாதம் இைறஞ்சி அரும் தமிழ் பாடி அமர்ந்தார்
2186 அங்கு நின்று ஏகி அப்பாங்கில் அரனார் மகிழ் ேகாயில் ஆன
எங்கணும் ெசன்று பணிந்ேத ஏத்தி இமவான் மடந்ைத
பங்கர் உைற பழ மண்ணிப் படிக்கைரக் ேகாயில் வணங்கித்
தங்கு தமிழ் மாைல சாத்தித் திருக்குறுக்ைகப் பதி சார்ந்தார்
2187 திருக்குறுக்ைகப் பதி மன்னித் திரு வரட்டானத்து

அமர்ந்த
ெபாருப்புவில்லாளைர ஏத்திப் ேபாந்து அன்னியூர் ெசன்று
ேபாற்றிப்
பருக்ைக வைர உரித்தார் தம் பந்தண நல்லூர் பணிந்து
விருப்புடன் பாடல் இைசந்தார் ேவதம் தமிழால் விரித்தார்
2188 அப்பதி ேபாற்றி அகல்வார் அரனார் திருமணம் ேசரி
ெசப்பரும் சீ ர்த் ெதாண்டேராடும் ெசன்று ெதாழுது இைச பாடி
எப்ெபாருளும் தரும் ஈசர் எதிர் ெகாள் பாடிப் பதி எய்தி
ஒப்பில் பதிகங்கள் பாடி ஓங்கு ேவள்விக் குடி உற்றார்
2189 ெசழுந்திரு ேவள்விக் குடியில் திகழ் மணவாள நற்ேகாலம்
ெபாழிந்த புனல் ெபான்னி ேமவும் புனிதத் துருத்தி இரவில்
தழும்பிய தன்ைனைமயும் கூடத் தண் தமிழ் மாைலயில் பாடிக்
ெகாழுந்து ெவண் திங்கள் அணிந்தார் ேகாடிக் காவிற்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.281

6.1.282

6.1.283

6.1.284

6.1.285

6.1.286

6.1.287

6.1.288

6.1.289

6.1.290

34/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

6.1.291
ெசன்றைடந்தார்
2190 திருக்ேகாடி காவில் அமர்ந்த ேதவர் சிகாமணி தன்ைன
எருக்ேகாடு இதழியும் பாம்பும் இைசந்து அணிந்தாைன
ெவள்ேளனப்
பருக்ேகாடு பூண்ட பிராைனப் பணிந்து ெசால் மாைலகள் பாடிக்
கருக்ேகாடி நீப்பார்கள் ேசரும் கஞ்சனூர் ைக ெதாழச் ெசன்றார் 6.1.292
2191 கஞ்சனூர் ஆண்ட தம் ேகாைவக் கண் உற்று இைறஞ்சி முன்
ேபாந்து
மஞ்சணி மாமதில் சூழும் மாந்துைற வந்து வணங்கி
அஞ்ெசால் தமிழ் மாைல சாத்தி அங்கு அகன்று அன்பர்
முன்னாகச்
6.1.293
ெசஞ்சைட ேவதியர் மன்னும் திருமங்கலக் குடி ேசர்ந்தார்
2192 ெவங் கண் விைட ேமல் வருவார் வியலூர் அடிகைளப்
ேபாற்றித்
தங்கிய இன்னிைச கூடும் தமிழ்ப் பதிகத் ெதாைட சாத்தி
அங்கண் அமர்வார் தம் முன்ேன அருள் ேவடம் காட்டத் ெதாழுது
6.1.294
ெசங்கண் மாலுக்கு அரியார் தந்திருந்து ேதவன் குடி ேசர்ந்தார்
2193 திருந்து ேதவன் குடி மன்னும் சிவ ெபருமான் ேகாயில் எய்திப்
ெபாருந்திய காதலில் புக்குப் ேபாற்றி வணங்கிப் புரிவார்
மருந்ெதாடு மந்திரம் ஆகி மற்றும் இவர் ேவடமாம் என்று
அருந்தமிழ் மாைல புைனந்தார் அளவில் ஞானத்து அமுது
6.1.295
உண்டார்
2194 ெமாய் திகழ் ேசாைல அம் மூதூர் முன் அகன்று அந் ெநறி
ெசல்வார்
ெசய் தரு சாலி கரும்பு ெதங்கு ைபம் பூகத்து இைட ேபாய்
ைம திகழ் கண்டர் தம் ேகாயில் மருங்கு உள்ள எல்லாம்
வணங்கி
6.1.296
எய்தினர் ஞானசம்பந்தர் இன்னம்பர் ஈசர்தம் ேகாயில்
2195 இன்னம்பர் மன்னும் பிராைன இைறஞ்சி இைட மடக்கான
பன்னும் தமிழ்த் ெதாைட மாைலப் பாடல் புைனந்து பரவி
ெபான்னங் கழல் இைண ேபாற்றிப் புறம் ேபாந்து அைணந்து
புகுந்தார்
6.1.297
மன்னும் தடம் கைரப் ெபான்னி வட குரங்காடுதுைறயில்
2196 வட குரங்காடுதுைறயில் வாலியார் தாம் வழிபட்ட
அைடவும் திருப்பதிகத்தில் அறிய சிறப்பித்து அருளிப்
புைட ெகாண்டு இைறஞ்சினர் ேபாந்து புறத்துள்ள தானங்கள்
ேபாற்றி
6.1.298
பைட ெகாண்ட மூவிைல ேவலர் பழனம் திருப்பதி சார்ந்தார்
2197 பழனத்து ேமவிய முக்கண் பரேமட்டியார் பயில் ேகாயில்
உைழபுக்கு இைறஞ்சி நின்று ஏத்தி உருகிய சிந்ைதயர் ஆகி
விைழ ெசால் பதிகம் விளம்பி விருப்புடன் ேமவி அகல்வார்
6.1.299
அழனக்க பங்கய வாவி ஐயாறு ெசன்று அைடகின்றார்
2198 மாட நிைர மணி வதித்

திருைவயாற்றினில் வாழும் மல்கு
ெதாண்டர்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

35/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

நாடு உய்யப் புகலிவரு ஞான ேபானகர் வந்து நண்ணினார்
என்று
ஆடெலாடு பாடல் அறா அணி மூதூர் அைடய அலங்காரம்
ெசய்து
நீடு மனக் களிப்பிெனாடும் எதிர் ெகாள்ள நித்தில யானத்து நீங்கி 6.1.300
2199 வந்து அைணந்த திருத்ெதாண்டர் மருங்கு வர மான் ஏந்து ைகயர்
தம்பால்
நந்தி திரு அருள் ெபற்ற நல் நகைர முன் இைறஞ்சி நண்ணும்
ேபாதில்
ஐந்து புலன் நிைல கலங்கும் இடத்து அஞ்ேசல் என்பார் தம்
ஐயாறு என்று
புந்தி நிைற ெசந்தமிழின் சந்த இைச ேபாற்றி இைசத்தார் புகலி
6.1.301
ேவந்தர்
2200 மணி வதி
ீ இடம் கடந்து மால் அயனுக்கு அரிய பிரான் மன்னும்
ேகாயில்
அணி நீடு ேகாபுரத்ைத அைணந்து இைறஞ்சி உள் எய்தி
அளவில் காதல்
தணியாத கருத்தின் ஓடும் தம்ெபருமான் ேகாயில் வலம்
ெகாண்டு தாழ்ந்து
பணி சூடும் அவர் முன்பு பணிந்து வழ்ந்து

எழுந்து அன்பால்
6.1.302
பரவுகின்றார்
2201 ேகாடல் ேகாங்கம் குளி கூவிளம் என்னும் திருப்பதிகக் குலவு
மாைல
நீடு ெபரும் திருக்கூத்து நிைறந்த திரு உள்ளத்து நிைலைம
ேதான்ற
ஆடுமாறு அது வல்லான் ஐயாற்று எம் ஐயேன என்று நின்று
6.1.303
பாடினார் ஆடினார் பண்பிெனாடும் கண் ெபாழி நீர் பரந்து பாய
2202 பல முைறயும் பணிந்து எழுந்து புறம்
ேபாந்து பரவு திருத் ெதாண்டேராடு
நிலவு திருப்பதி அதன் கண் நிகழும்
நாள் நிகர் இலா ெநடுநீர்க் கங்ைக
அைலயும் மதி முடியார் தம் ெபரும்புலியூர்
முதலான அைணந்து ேபாற்றிக்
குலவு தமிழ்த் ெதாைட புைனந்து மீ ண் டு
6.1.304
அைணந்து ெபருகு ஆர்வம் கூரு நாளில்
2203 குடதிைச ேமல் ேபாவதற்குக் கும்பிட்டு
அங்கு அருள் ெபற்றுக் குறிப்பின் ஓடும்
படரும் ெநறி ேமல் அைணவார் பரமர்
திருெநய்த்தானப் பதியில் நண்ணி
அைடயும் மனம் உற வணங்கி அரும் தமிழ்
மாைலகள் பாடி அங்கு நின்றும்
புைடவளர் ெமன் கரும்பிெனாடு பூகம்
6.1.305
இைட மழபாடி ேபாற்றச் ெசன்றார்
2204 ெசங்ைக மான்மறியார் தம் திருமழபாடிப்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

36/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

புறத்துச் ேசரச் ெசல்வார்
அங்ைகயார் அழல் என்னும் திருப்பதிகம்
எடுத்து அருளி அைணந்த ேபாழ்தில்
மங்ைக வாழ் பாகத்தார் மழபாடி தைலயினால்
வணங்குவார்கள்
ெபாங்கு மா தவம் உைடயார் எனத் ெதாழுது
ேபாற்றி இைசத்ேத ேகாயில் புக்கார்
2205 மழபாடி வயிர மணித் தூண் அமர்ந்து மகிழ்
ேகாயில் வலம் ெகாண்டு எய்தி
ெசழுவாச மலர்க் கமலச் ேசவடிக் கீ ழ்ச் ெசன்று
தாழ்ந்து எழுந்து நின்று
ெதாழுது ஆடிப் பாடி நறும் ெசால் மாைலத்
ெதாைட அணிந்து துதித்துப் ேபாந்ேத
ஒழியாத ேநசம் உடன் உைடயவைரக் கும்பிட்டு
அங்கு உைறந்தார் சின்னாள்
2206 அதன் மருங்கு கடந்து அருளால்
திருக்கானூர் பணிந்து ஏத்தி ஆன்ற ைசவ
முதன் மைறேயார் அன்பிலாந் துைறயின்
முன்னவைனத் ெதாழுது ேபாற்றிப்
பதம் நிைற ெசந்தமிழ் பாடிச் சைடமுடியார்
பயில் பதியும் பணிந்து பாடி
மத கரட வைர உரித்தார் வட கைர மாந்துைற
அைணந்தார் மணி நூல் மார்பர்
2207 ெசன்று திரு மாந்துைறயில் திகழ்ந்து
உைறயும் துைற நதி வாழ் ெசன்னியார் தம்
முன்றில் பணிந்து அணி ெநடு மாளிைக
வலம் ெசய்து உள்புக்கு முன்பு தாழ்ந்து
துன்று கதிர்ப் பரிதிமதி மருந்துக்கள்
ெதாழுது வழிபாடு ெசய்ய
நின்ற நிைல சிறப்பித்து நிைற தமிழில்
ெசால் மாைல நிகழப் பாடி
2208 அங்கண் அகன்று அம் மருங்கில்
அங்கணர் தம் பதி பிறவும் அைணந்து ேபாற்றிச்
ெசங்கமலப் ெபாதி அவிழச் ேசல் பாயும்
வயல் மதுவால் ேசறு மாறாப்
ெபாங்கு ஒலி நீர் மழ நாட்டுப் ெபான்னி வட
கைர மிைசப் ேபாய்ப் புகலி ேவந்தர்
நங்கள் பிரான் திருப்பாச்சிலாச்சிரமம்
பணிய நண்ணும் ேபாதில்
2209 அந் நகரில் ெகால்லி மழவன் பயந்த
அரும் ெபறல் ஆர் அமுத ெமன் ெசால்
கன்னி இள மடப்பிைணயாம் காமரு
ேகாமளக் ெகாழுந்தின் கதிர் ெசய் ேமனி
மன்னு ெபரும் பிணியாகும் முயலகன்
வந்து அைணவுற ெமய் வருத்தம் எய்தித்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.306

6.1.307

6.1.308

6.1.309

6.1.310

37/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

தன்னுைடய ெபரும் சுற்றம் புலம்பு எய்தத்
தானும் மனம் தளர்வு ெகாள்வான்

2210 மற்று ேவறு ஒருபரிசால் தவிராைம
மறி வளரும் ைகயார் பாதம்
பற்றிேய வரும் குலத்துப் பான்ைமயினான்
ஆதலினால் பரிவு தீரப்
ெபான் ெதாடிையக் ெகாடு வந்து ேபார்
ேகாலச் ேசவகராய் புரங்கள் மூன்றும்
ெசற்றவர் தம் ேகாயில் உட் ெகாடு புகுந்து
திரு முன்ேப இட்டு ைவத்தான்
2211 அவ்வளவில் ஆளுைடய பிள்ைளயார்
எழுந்து அருளி அணுக எய்தச்
ெசவ்விய ெமய்ஞ் ஞானம் உணர் திருஞான
சம்பந்தன் வந்தான் என்ேற
எவ் உலகும் துயர் நீங்கப் பணி மாறும்
தனிக் காளத்து எழுந்த ஓைச
எவ் உயிர்க்கும் அவன் ேகளா ெமல்
இயைல விட்டு எதிேர விைரந்து ெசல்வான்
2212 மா நகரம் அலங்கரிமின் மகர
ேதாரணம் நாட்டும் மணி நீர் வாசத்
தூ நறும் பூரண கும்பம் ேசாதி மணி
விளக்கிெனாடு தூபம் ஏந்தும்
ஏைன அணி பிறவும் எலாம் எழில் ெபருக
இயற்றும் என ஏவித் தானும்
வானவர் நாயகர் மகனார் வருமுன்பு
ெதாழுது அைணந்தான் மழவர் ேகாமான்
2213 பிள்ைளயார் எழுந்தருளப் ெபற்ேறன்
என்று ஆனந்தம் ெபருகு காதல்
ெவள்ளம் நீர் கண் ெபாழியத் திருமுத்தின்
சிவிைகயின் முன் வழ்ந்த

ேபாது
வள்ளலார் எழுக என மலர்வித்த
திருவாக்கால் மலர்க்ைக ெசன்னி
ெகாள்ள மகிழ்ந்து உடன் ெசன்று குலப்பதியின்
மணிவதி
ீ ெகாண்டு புக்கான்
2214 மங்க தூரியம் முழங்கும் மணி வதி

கடந்து மதிச் சைடயார் ேகாயில்
ெபாங்கு சுடர்க் ேகாபுரத்துக்கு அணித்து
ஆக புைன முத்தின் சிவிைக நின்றும்
அங்கண் இழிந்து அருளும் முைற இழிந்து
அருளி அணிவாயில் பணிந்து புக்கு
தங்கள் பிரான் ேகாயில் வலம் ெகாண்டு
திருமுன் வணங்கச் சாரும் காைல
2215 கன்னி இளம் ெகாடி உணர்வு கழிந்து
நிலம் ேசர்ந்து அதைனக் கண்டு ேநாக்கி
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.311

6.1.312

6.1.313

6.1.314

6.1.315

6.1.316

38/87

12/16/2009

2216

2217

2218

2219

2220

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

என் இது என்று அருள் ெசய்ய மழவன்தான்
எதிர் இைறஞ்சி அடிேயன் ெபற்ற
ெபான் இவைள முயலகனாம் ெபாருவில்
அரும்பிணி ெபாருந்தப் புனிதர் ேகாயில்
முன் அைணயக் ெகாணர்வித்ேதன் இது
புகுந்தபடி என்று ெமாழிந்து நின்றான்
அணிகிளர் தார் அவன் ெசான்ன
மாற்றம் அருெளாடும் ேகட்டு அந் நிைலயின் நின்ேற
பணி வளர் ெசஞ்சைடப் பாச்சின் ேமய
பரம் ெபாருள் ஆயினாைரப் பணிந்து
மணி வளர் கண்டேரா மங்ைகைய வாட
மயல் ெசய்வேதா இவர் மாண்பது என்று
தணிவில் பிணி தவிர்க்கும் பதிகத்
தண்தமிழ் பாடினார் சண்ைப நாதர்
பன்னு தமிழ் மைறயாம் பதிகம் பாடி
திருக்கைடக் காப்புச் சாத்தி
மன்னும் கவுணியர் ேபாற்றி நிற்க மழவன்
பயந்த மழைல ெமன் ெசால்
கன்னி உறு பிணி விட்டு நீங்கக் கதும் எனப்
பார் மிைச நின்று எழுந்து
ெபான்னின் ெகாடி என ஒல்கிவந்து
ெபருவலித் தாைத புைட அைணந்தாள்
வன்பிணி நீங்கு மகைளக் கண்ட
மழவன் ெபரு மகிழ்ச்சி ெபாங்கக்
தன்தனிப் பாைவயும் தானும் கூடச்
சண்ைபயர் காவலர் தாளில் வழ

நின்ற அருமைறப் பிள்ைளயாரும் நீர்
அணிேவணி நிமலர் பாதம்
ஒன்றிய சிந்ைத உடன் பணிந்தார் உம்பர்
பிரான் திருத்ெதாண்டர் ஆர்த்தார்
நீடு திரு வாச்சிரமம் மன்னும் ேநரிைழ
பாகத்தர் தாள் வணங்கிக்
கூடும் அருளுடன் அங்கு அமர்ந்து கும்பிடும்
ெகாள்ைக ேமற்ெகாண்டு ேபாந்ேத
ஆடல் பயின்றார் பதிபிறவும் அைணந்து
பணிந்து அடிேபாற்றி ஏகிச்
ேசடர்கள் வாழும் திருப்ைபஞ்ஞீ லிச்
சிவெபருமாைன இைறஞ்சச் ெசன்றார்
பண்பயில் வண்டு இனம்பாடும் ேசாைலப்
ைபஞ்ஞீ லி வாணர் கழல் பணிந்து
மண் பரவும் தமிழ் மாைல பாடி ைவகி
வணங்கி மகிழ்ந்து ேபாந்து
திண்ெபரும் ெதய்வக் கயிைலயில் வாழ் சிவனார்
பதி பல ெசன்று இைறஞ்சிச்
சண்ைப வளம் தரும் நாடர் வந்து தடம்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.317

6.1.318

6.1.319

6.1.320

6.1.321

39/87

12/16/2009

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

திரு ஈேகாய் மைலையச் சார்ந்தார்
ெசங்கண் குறவைரத் ேதவர் ேபாற்றும்
திகழ் திரு ஈங்ேகாய் மைலயில் ேமவும்
கங்ைக சைடயார் கழல் பணிந்து கலந்த
இைசப் பதிகம் புைனந்து
ெபாங்கர்ப் ெபாழில் சூழ் மைலயும் மற்றும்
புறத்துள்ள தானங்கள் எல்லாம் ேபாற்றிக்
ெகாங்கில் குட புலம் ெசன்று அைணந்தார்
ேகாதில் ெமய்ஞ்ஞான ெகாழுந்து அைனயார்
அண்டர் பிரான் ஆலயங்கள் அம்மருங்கு உள்ளன பணிந்து
ெதண்திைர நீர்த் தடம் ெபான்னித் ெதன் கைரயாம் ெகாங்கின்
இைட
வண்டு அைலயும் புனல் சைடயார் மகிழ் இடங்கள் ெதாழுது
அைணந்தார்
ெகாண்டல் பயில் ெநடும் புரிைச ெகாடி மாடச் ெசங்குன்றூர்
அந் நகரில் வாழ்வாரும் அடியவரும் மனம் மகிழ்ந்து
பன்ெனடுந்ேதாரணமுதலாப் பயில் அணிகள் பல அைமத்து
முன் உறவந்து எதிர் ெகாண்டு பணிந்து ஏத்திெமாய் கரங்கள்
ெசன்னியுறக் ெகாண்டு அைணந்தார் சினவிைடயார்
ெசழுங்ேகாயில்
தம் ெபருமான் ேகாயிலினுள் எழுந்து அருளித் தமிழ் விரகர்
நம்பரவர் திரு முன்பு தாழ்ந்து எழுந்து நலம் சிறக்க
இம்பரும் உம்பரும் ஏத்த இன்னிைச வண் தமிழ் பாடிக்
கும்பிடும் ஆதரவு உடன் அக் ேகா நகரில் இனிது அமர்ந்தார்
அப்பாைலக் குட புலத்தில் ஆறணிந்தார் அமர் ேகாயில்
எப்பாலும் ெசன்று ஏத்தித் திரு நணாவிைன இைறஞ்சிப்
ைபப் பாந்தள் புைணந்த வைரப் பரவிப் பண்டு அமர்கின்ற
ைவப்பான ெசங்குன்றூர் வந்து அைணந்து ைவகினார்
ஆங்கு உைடய பிள்ைளயார் அமர்ந்து உைறயும் நாளின்கண்
தூங்கு துளி முகில் குலங்கள் சுரந்து ெபயல் ஒழிகாைல
வங்கு

ஒலி நீர் ைவப்பு எல்லாம் ெவயில் ெபறா விருப்பு வரப்
பாங்கர் வைரயும் குளிரும் பனிப் பருவம் எய்தியதால்
அளிக்குலங்கள் சுளித்து அகல அரவிந்தம் முகம் புலரப்
பளிங்கு மணி மரகத வல்லியில் ேகாத்த பான்ைம எனத்
துளித் தைலேமல் அறுகு பனி ெதாடுத்து அைசயச் சூழ் பனியால்
குளிர்க் குைடந்து ெவண் படாம் ேபார்த்து அைனய குன்றுகளும்
ெமாய் பனி கூர் குளிர் வாைட முழுது உலவும் ெபாழுேதயாய்க்
ெகாய் தளிர் ெமன் ேசாைலகளும் குைலந்து அைசய குளிர்க்கு
ஒதுங்கி
ெவய்யவனும் கரம் நிமிர்க்க மாட்டான் ேபால் விசும்பின் இைட
ஐது ெவயில் விரிப்பதுவும் அடங்குவதும் ஆகுமால்.

2229 நீடிய அப் பதிகள் எலாம் நிைற மாடத் திைறகள் ெதாறும்
ேபைடயுடன் பவளக்கால் புறவு ஒடுங்கப் பித்திைகயின்
ேதாடு அலர் ெமன் குழல் மடவார் துைணக் கலச ெவம்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.322

6.1.323

6.1.324

6.1.325

6.1.326

6.1.327

6.1.328

6.1.329

6.1.330

40/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

முைலயுள்
6.1.331
ஆடவர் தம் பைணத்ேதாளும் மணி மார்பும் அடங்குவன
2230 அரிசனமும் குங்குமமும் அைரத்து அைமப்பார் அயல் எல்லாம்
பரிய அகில் குைற பிளந்து புைகப்பார்கள் பாங்கு எல்லாம்
எரி உமிழ் ேபழ் வாய்த் ேதாணி இரும்பு ஈர்ப்பார் இைட எல்லாம்
6.1.332
விரி மலர் ெமன் புறவு அணிந்த மீ ப்புலத்து ைவப்பு எல்லாம்
2231 அந்நாளில் ெகாடி மாடச் ெசங் குன்றூர் அமர்ந்து இருந்த
ெமய்ஞ்ஞானப் பிள்ைளயாருடன் ேமவும் பரிசனங்கள்
பன்னாளும் அந்நாட்டில் பயின்ற அதனால் பனித்த குளிர்
6.1.333
முன் ஆன பிணி வந்து மூள்வது ேபால் முடுகுதலும்

2232 அந்நிைலைம ஆளுைடய பிள்ைளயார்க்கு அவர்கள் எல்லாம்
முன் அறிவித்து இைறஞ்சுதலும் முதல்வனார் அருள் ெதாழுேத
இந்நிலத்தின் இயல்பு எனினும் நமக்கு எய்தப் ெபறு என்று
ெசன்னி மதி அணிந்தாைரத் திருப்பதிகம் பாடுவார்
2233 அவ்விைனக்கு இவ்விைன என்று எடுத்து ஐயர் அமுது ெசய்த
ெவவ்விடம் முன் தடுத்து எம் இடர் நீக்கிய ெவற்றியினால்
எவ்விடத்தும் அடியார் இடர் காப்பது கண்டம் என்ேற
ெசய்விைனத் தீண்டா திரு நீல கண்டம் எனச் ெசப்பினார்
2234 ஆய குறிப்பினில் ஆைண நிகழ அருளிச் ெசய்து
தூய பதிகத் திருக் கைடக் காப்புத் ெதாடுத்து அணிய
ேமய அப்ெபான்பதி வாழ்பவர்க்ேக அன்றி ேமவும் அந்நாள்
தீய பனிப் பிணி அந்நாட்டு அடங்கவும் தீர்ந்தது அன்ேற
2235 அப்பதியின் கண் அமர்ந்து சில நாளில் அங்கு அகன்று
துப்புறழ் ேவணியர் தானம் பலவும் ெதாழுது அருளி
முப்புரி நூலுடன் ேதால் அணி மார்பர் முனிவெராடும்
ெசப்பரும் சீ ர்த் திருப்பாண்டிக் ெகாடுமுடி ெசன்று அைணந்தார்
2236 பருவம் அருப் ெபான்னிப் பாண்டிக் ெகாடு முடியார் தம்பாதம்
மருவி வணங்கி வளத் தமிழ் மாைல மகிழ்ந்து சாத்தி
விரி சுடர் மாளிைக ெவஞ்ச மாக் கூடல் விைடயவர் தம்
ெபருவில் தானம் பல ேபாற்றிக் குணதிைசப் ேபாதுகின்றார்
2237 ெசல்வக் கருவூர்த் திருவானிைலக் ேகாயில் ெசன்று இைறஞ்சி
நல் இைச வண் தமிழ்ச் ெசால் ெதாைட பாடி அந்நாடு அகன்று
மல்கிய மாணிக்க ெவற்பு முதலா வணங்கி வந்து
மல்கு திைரப் ெபான்னித் ெதன் கைரத் தானம் பல பணிவார்
2238 பன்ெனடும் குன்றும் படர் ெபரும் கானும் பல பதியும்
அந் நிைலத் தானங்கள் ஆயின எல்லாம் அமர்ந்து இைறஞ்சி
மன்னு புகலியில் ைவதிக வாய்ைம மைறயவனார்
ெபான் இயல் ேவணிப் புனிதர் பராய்த் துைறயுள் புகுந்தார்
2239 நீடும் பராயத் துைற ெநற்றித் தனிக் கண்ணர் ேகாயில் நண்ணிக்
கூடும் கருத்ெதாடு கும்பிட்டுக் ேகாதில் தமிழ்ச் ெசால் மாைல
பாடும் கவுணியர் கண்பனி மாரி பரந்து இழியச்
சூடும் கரதலத்து அஞ்சலி ேகாலித் ெதாழுது நின்றார்
2240 ெதாழுது புறம்பு அைணந்து அங்கு நின்று ஏகிச் சுரர் பணிவு
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.334

6.1.335

6.1.336

6.1.337

6.1.338

6.1.339

6.1.340

6.1.341

41/87

12/16/2009

2241

2242

2243

2244

2245

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

உற்று
எழு திரு ஆலந்துைற திருச்ெசந்துைறேய முதலா
வழுவில் பல் ேகாயில்கள் ெசன்று வணங்கி மகிழ்ந்து
அைணவார்
ெசழு மலர்ச் ேசாைலத் திருக் கற்குடி மைல ேசர வந்தார்
கற்குடி மாமைல ேமல் எழுந்த கனகக்
ெகாழுந்திைனக் கால் வைளயப்
ெபான் திரள் ேமருச் சிைல வைளத்த
ேபார் விைடயாளிையப் ேபாற்றி இைசத்து
நற்றமிழ் மாைல புைனந்து அருளி ஞான
சம்பந்தர் புலன்கள் ஐந்தும்
ெசற்றமிழ் மூக்கீ ச்சரம் பணிந்து
திருச்சிராப் பள்ளிச் சிலம்பு அைணந்தார்
ெசம்மணி வாரி அருவி தூங்கும்
சிராப் பள்ளி ேமய ெசழும் சுடைர
ைகம் மைல ஈருரி ேபார்ைவ சாத்தும் கண்
நுதலாைரக் கழல் பணிந்து
ெமய்ம் மகிழ்வு எய்தி உளம் குளிர விளங்கிய
ெசால் தமிழ் மாைல ேவய்ந்து
ைமம் மலர் கண்டர் தம் ஆைனக் காைவ
வணங்கும் விருப்ெபாடு வந்து அைணந்தார்
விண்ணவர் ேபாற்றி ெசய் ஆைனக்
காவில் ெவண் நாவல் ேமவிய ெமய்ப் ெபாருைள
நண்ணி இைறஞ்சி முன் வழ்ந்து

எழுந்து
நால் ேகாட்டு நாகம் பணிந்ததுவும்
அண்ணல் ேகாச் ெசங்கண் அரசன்ெசய்த
அடிைமயும் அஞ்ெசால் ெதாைடயில் ைவத்துப்
பண் உறு ெசந்தமிழ் மாைலப் பாடி பரவி
நின்று ஏத்தினர் பான்ைமயினால்
நாரணன் நான்முகன் காணா உண்ைம
ெவண் நாவல் உண்ைம மேயந்திரமும்
சீ ரணி நீடு திருக்கயிைல ெசல்வத்
திருவாரூர் ேமய பண்பும்
ஆரணத்து உட் ெபாருள் ஆயினாைர
ஆைனக் காவின் கண் புகழ்ந்து பாடி
ஏர் அணியும் ெபாழில் சூழ்ந்த சண்ைப
ஏந்தலார் எல்ைல இல் இன்பம் உற்றார்
ைக ெதாழுது ஏத்திப் புறத்து அைணந்து
காமர் பதி அதன் கண் சில நாள்
ைவகி வணங்கி மகிழ்ந்து அைணவார்
மன்னும் தவத்துைற வானவர் தாள்
எய்தி இைறஞ்சி எழுந்து நின்ேற இன்
தமிழ் மாைல ெகாண்டு ஏத்திப் ேபாந்து
ைவதிக மாமணி அம்மருங்கு மற்று உள்ள
தானம் வழுத்திச் ெசல்வார்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.342

6.1.343

6.1.344

6.1.345

6.1.346

6.1.347
42/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

2246 ஏறு உயர்த்தார் திருப்பாற்றுைறயும்
எறும்பியூர் மாமைலேய முதலா
ேவறு பதிகள் பலவும் ேபாற்றி விரவும்
திருத்ெதாண்டர் வந்து சூழ
ஈறில் புகழ்ச் சண்ைப ஆளியார் தாம் எண்
திைசேயாரும் ெதாழுது இைறஞ்ச
நீறணி ெசம்பவளப் ெபாருப்பின் ெநடுங்கள
மா நகர் ெசன்று ேசர்ந்தார்
2247 ெநடுங்களத்து ஆதிைய அன்பால்
நின்பால் ெநஞ்சம் ெசலாவைக ேநர் விலக்கும்
இடும்ைபகள் தீர்த்து அருள் ெசய்வாய் என்றும்
இன் இைச மாைல ெகாண்டு ஏத்தி ஏகி
அடும் பணிச் ெசஞ்சைடயார் பதிகள்
அைணந்து பணிந்து நியமம் ேபாற்றிக்
கடும் ைகவைர உரித்தார் மகிழ்ந்த காட்டுப்
பள்ளிப்பதி ைக ெதாழுவார்
2248 ெசன்று திகழ் திருக்காட்டு பள்ளிச்
ெசம் சைட நம்பர் தம் ேகாயில் எய்தி
முன்றில் வலம் ெகாண்டு இைறஞ்சி வழ்ந்து

ெமாய் கழல் ேசவடி ைக ெதாழுவார்
கன்று அைண ஆவின் கருத்து வாய்ப்பக் கண்
நுதலாைர முன் ேபாற்றி ெசய்து
மன்றுள் நின்று ஆடல் மனத்துள் ைவப்பார்
வாரு மன்னும் முைல பாடி வாழ்ந்தார்

2249 அங்கு அப்பதி நின்று எழுந்தருளி
அணிந்திரு வாலம் ெபாழில் வணங்கி
ெபாங்கு புனல் ெபான்னிப் பூந்துருத்தி ெபாய்
இலியாைரப் பணிந்து ேபாற்றி
எங்கும் நிகழ் திருத் ெதாண்டர் குழாம் எதிர்
ெகாள்ள எப்பதியும் ெதாழுது
ெசங்கயல் பாய் வயல் ஓைட சூழ்ந்த திருக்
கண்டியூர் ெதாழச் ெசன்று அைணந்தார்
2250 கண்டியூர் வரட்டர்

ேகாயில் எய்திக் கலந்து
அடியாருடன் காதல் ெபாங்கக்
ெகாண்ட விருப்புடன் தாழ்ந்து இைறஞ்சிக் குலவு
மகிழ்ச்சியின் ெகாள்ைகயினால்
ெதாண்டர் குழாத்திைன ேநாக்கி நின்று ெதாடுத்த
இைசத்தமிழ் மாைல தன்னில்
அண்டர் பிரான் தன் அருளின் வண்ணம் அடியார்
ெபருைமயில் ேகட்டு அருளி
2251 வினவி எடுத்த திருப் பதிகம் ேமவு
திருக்கைடக் காப்பு தன்னில்
அைனய நிைனவு அரிேயன் ெசயைல
அடியாைரக் ேகட்டு மகிழ்ந்த தன்ைம

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.348

6.1.349

6.1.350

6.1.351

6.1.352

43/87

12/16/2009

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

புைனவுறு பாடலில் ேபாற்றி ெசய்து
ேபாந்து புகலிக் கவுணியனார்
துைன புனல் ெபான்னித் திைர வலம் ெகாள்
ேசாற்றுத் துைற ெதாழச் ெசன்று அைடவார்
. அப்பர் ேசாற்றுத் துைற ெசன்று அைடேவாம் என்று
ஒப்பில் வண் தமிழ் மாைல ஒருைமயால்
ெசப்பிேய ெசன்று ேசர்ந்தனர் ேசர்விலார்
முப்புரம் ெசற்ற முன்னவர் ேகாயில் முன்
ெதால்ைல நீள் திருச் ேசாற்றுத் துைற உைற
ெசல்வர் ேகாயில் வலம் ெகாண்டு ேதவர்கள்
அல்லல் தீர்க்க நஞ்சு உண்ட பிரான் அடி
எல்ைலயில் அன்பு கூர இைறஞ்சினார்
இைறஞ்சி ஏத்தி எழுந்து நின்று இன் இைச
நிைறந்த ெசந்தமிழ் பாடி நிலாவி அங்கு
உைறந்து வந்து அடியாருடன் எய்தினார்
சிறந்த சீ ர்த் திரு ேவதிக் குடியினில்
ேவத ேவதியர் ேவதி குடியினில்
நாதர் ேகாயில் அைணந்து நலம் திகழ்
பாத பங்கயம் ேபாற்றிப் பணிந்து எழுந்து
ஓதினார் தமிழ் ேவதத்தின் ஓங்கு இைச
எழுது மா மைறயாம் பதிகத்து இைச
முழுதும் பாடி முதல்வைரப் ேபாற்றி முன்
ெதாழுது ேபாந்து வந்து எய்தினார் ேசாைல சூழ்
பழுதில் சீ ர்த்திரு ெவண்ணிப் பதியினில்
ெவண்ணி ேமய விைடயவர் ேகாயிைல
நண்ணி நாடிய காதலின் நாண் மதிக்
கண்ணியார் தம் கழல் இைண ேபாற்றிேய
பண்ணில் நீடும் பதிக முன் பாடினார்
பாடி நின்று பரவிப் பணிந்து ேபாய்
ஆடும் அங்கணர் ேகாயில் அங்கு உள்ளன
மாடு ெசன்று வணங்கி மகிழ்ந்தனர்
நீடு சண்ைப நிைற புகழ் ேவதியர்
ெமாய் தரும் ேசாைல சூழ் முளரி முள்ளடவி ேபாய்
ெமய் தரும் பரிவிலான் ேவள்விையப் பாழபடச்
ெசய்த சங்கரர் திருச்சக்கரப் பள்ளி முன்
ெபய்தவம் அருளினார் இயல் இைசத் தைலவனார்
சக்கரப் பள்ளியார் தம் திருக் ேகாயில் உள்
புக்கு அருத்தியின் உடன் புைன மலர்த் தாள் பணிந்து
அக்கைரப் பரமர்பால் அன்பு உறும் பரிவு கூர்
மிக்க ெசால் தமிழினால் ேவதமும் பாடினார்
தைலவர் தம் சக்கரப் பள்ளி தன் இைட அகன்று
அைலபுனல் பைணகளின் அருகு ேபாய் அருமைறப்
புலன் உறும் சிந்ைதயார் புள்ள மங்ைகப் பதி
குலவும் ஆலந்துைறக் ேகாயிைலக் குறுகினார்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.353

6.1.354

6.1.355

6.1.356

6.1.357

6.1.358

6.1.359

6.1.360

6.1.361

6.1.362

6.1.363
44/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

2262 மன்னும் அக் ேகாயில் ேசர் மான் மறிக் ைகயர்தம்
ெபான் அடித்தலம் உறப் புரிெவாடும் ெதாழுது எழுந்து
இன் இைசத் தமிழ் புைனந்து இைறவர் ேசல் ஊருடன்
பன்னு பாைலத் துைறப் பதி பணிந்து ஏகினார்
2263 காவின் ேமல் முகில் எழும் கமழ் நறும் புறவு ேபாய்
வாவி நீடு அலவன் வாழ் ெபைட உடன் மலர் நறும்
பூவின் ேமல் விைழ உறும் புகலியார் தைலவனார்
ேசவின் ேமல் அண்ணலார் திருநலூர் நண்ணினார்
2264 மன்றலங் கழனி சூழ் திரு நலூர் மைறவேலார்
துன்று மங்கல விைனத் துழனியால் எதிர் ெகாளப்
ெபான் தயங்கு ஒளி மணிச் சிவிைகயில் ெபாலிவு உறச்
ெசன்று அைணந்து அருளினார் சிரபுரச் ெசம்மலார்
2265 நித்திலச் சிவிைக ேமல் நின்று இழிந்து அருளிேய
ெமாய்த்த அந்தணர் குழாம் முன் ெசலப் பின் ெசலும்
பத்தரும் பரிசனங்களும் உடன் பரவேவ
அத்தர் தம் ேகாபுரம் ெதாழுது அைணந்து அருளினார்
2266 ெவள்ளி மால் வைரைய ேநர் விரிசுடர்க் ேகாயிைலப்
பிள்ைளயார் வலம் வரும் ெபாழுதினில் ெபருகு நீர்
ெவள்ள ஆனந்தம் ெபாழிய ேமல் ஏறி நீர்
துள்ளுவார் சைடயைரத் ெதாழுது முன் பரவுவார்
2267 பரவு ெசால் பதிகம் முன் பாடினார் பரிவுதான்
வர அயர்த்து உருகு ேநர் மனன் உடன் புறம் அைணந்து
அரவு உைடச் சைடயர் ேபர் அருள் ெபறும் ெபருைமயால்
விரவும் அப்பதி அமர்ந்து அருளிேய ேமவினார்
2268 அன்ன தன்ைமயில் அப்பதியினில் அமர்ந்து அருளி
மின் ெநடும் சைட விமலர் தாள் விருப்ெபாடு வணங்கிப்
பன்னும் இன்னிைசப் பதிகமும் பல முைற பாடி
நல் ெநடும் குல நான் மைறயவர் ெதாழ நயந்தார்
2269 நீடும் அப்பதி நீங்குவார் நிகழ் திருநல்லூர்
ஆடுவார் திரு அருள் ெபற அகன்று ேபாந்து அங்கண்
மாடும் உள்ளன வணங்கிேய பரவி வந்து அைணந்தார்
ேதடும் மால் அயற்கு அரியவர் திருக்கருகாவூர்
2270 வந்து பந்தர் மாதவி மணம் கமழ் கருகாவூர்ச்
சந்த மாமைற தந்தவர் கழல் இைண தாழ்ந்ேத
அந்தம் இல்லவர் வண்ணமார் அழல் வண்ணம் என்று
சிந்ைத இன்புறப் பாடினார் ெசழும் தமிழ்ப் பதிகம்
2271 பதிக இன் இைச பாடிப் ேபாய்ப் பிறப்பதி பலவும்
நதி அணிந்தவர் ேகாயில்கள் நண்ணிேய வணங்கி
மதுர முத்தமிழ் வாசகர் அைணந்தனர் மன்றுள்
அதிர் சிலம்பு அடியார் மகிழ் அவள் இவள் நல்லூர்
2272 . மன்னும் அப்பதி வானவர் ேபாற்றவும் மகிழ்ந்த
தன்ைமயார் பயில் ேகாயில் உள் தம்பரிசு உைடயார்
என்னும் நாமமும் நிகழ்ந்திட ஏத்தி முன் இைறஞ்சிப்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.364

6.1.365

6.1.366

6.1.367

6.1.368

6.1.369

6.1.370

6.1.371

6.1.372

6.1.373

45/87

12/16/2009

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

பன்னு சீ ர்ப் பதி பலவும் அப்பால் ெசன்று பணிவார்
பழுது இல் சீ ர்த் திருப் பரிதி நல் நியமும் பணிந்து அங்கு
எழுது மாமைறயாம் பதிகத்து இைச ேபாற்றி
முழுதும் ஆனவர் ேகாயில்கள் வணங்கிேய முைறைம
வழுவு இலார் திருப்பூவனூர் வணங்கி வந்து அைணந்து
ெபாங்கு காதலில் ேபாற்றி அங்கர் அருளுடன் ேபாந்து
பங்கயத் தடம் பைணப் பதி பலவும் முன் பணிந்ேத
எங்கும் அன்பர்கள் ஏத்து ஒலி எடுக்க வந்து அைணந்தார்
அங்கணர்க்கு இடம் ஆகிய பழம்பதி ஆவூர்
பணியும் அப்பதிப் பசுபதி ஈச்சரத்தின் இனிது இருந்த
மணிைய உள் புக்கு வழிபடும் விருப்பினால் வணங்கித்
தணிவு இல் காதலினால் தண் தமிழ் மாைலகள் சாத்தி
அணி விளங்கிய திருநலூர் மீ ண்டும் வந்து அைணந்தார்
மைற விளங்கும் அப்பதியினில் மணிகண்டர் ெபான் தாள்
நிைறயும் அன்ெபாடு வணங்கிேய நிகழ்பவர் நிலவும்
பிைற அணிந்தவர் அருள் ெபறப் பிரச ெமன் மலர் வண்டு
அைற நறும் ெபாழில் திரு வலம் சுழியில் வந்து அைணந்தார்
மதி புைணந்தவர் வலம் சுழி மருவு மாதவத்து
முதிரும் அன்பர்கள் முத்தமிழ் விரகர் தம் முன் வந்து
எதிர் ெகாள் ேபாழ்தினில் இழிந்தவர் எதிர் ெசல மதிையக்
கதிர் ெசய் ெவண் முகில் குழாம் புைட சூழ்ந்ெதனக் கலந்தார்
கலந்த அன்பர்கள் ெதாழுது எழக் கவுணிய தைலவர்
அலர்ந்த ெசம் கமலக் கரம் குவித்து உடன் அைணவார்
வலம் சுழிப் ெபருமான் மகிழ் ேகாயில் வந்து எய்திப்
ெபாலம் ெகாள் நீள் சுடர்க் ேகாபுரம் இைறஞ்சி உள் புகுந்தார்
மருவலார் புரம் முனிந்தவர் திரு முன்றில் வலம் ெகாண்டு
உருகும் அன்புடன் உச்சி ேமல் அஞ்சலியினராய்த்
திருவலம் சுழி உைடயவர் ேசவடித் தலத்தில்
ெபருகும் ஆதரவு உடன் பணிந்து எழுந்தனர் ெபரிேயார்
ஞான ேபானகர் நம்பர் முன் ெதாழுது எழும் விருப்பால்
ஆன காதலில் அங்கணவர் தைம வினவும்
ஊனமில் இைசயுடன் விளங்கிய திருப்பதிகம்
பான் அலார் மணிகண்டைரப் பாடினார் பரவி
புலன் ெகாள் இன் தமிழ் ேபாற்றினர் புறத்தினில் அைணந்ேத
இலங்கு நீர்ப் ெபான்னி சூழ் திருப்பதியினில் இருந்து
நலம் ெகாள் காதலின் நாதர்தாள் நாள்ெதாறும் பரவி
வலம் சுழிப் ெபருமான் ெதாண்டர் தம் உடன் மகிழ்ந்தார்
மகிழ்ந்த தன்தைல வாழும் அந் நாள் இைட வானில்
திகழ்ந்த ஞாயிறு துைணப் புணர் ஓைர உள் ேசர்ந்து
நிகழ்ந்த தன்ைமயில் நிலவும் ஏழ் கடல் நீர்ைம குன்ற
ெவகுண்டு ெவம் கதிர் பரப்பலின் முதிர்ந்தது ேவனில்
தண் புனல் குளிர் கால் நறும் சந்தனத் ேதய்ைவ
பண்பு நீடிய வாச ெமன் மலர் ெபாதி பனி நீர்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.374

6.1.375

6.1.376

6.1.377

6.1.378

6.1.379

6.1.380

6.1.381

6.1.382

6.1.383

6.1.384

46/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

நண்புைடத் துைண நைக மணி முத்தணி நாளும்
உண்ப மாதுரியச் சுைவ உலகு உேளார் விரும்ப
2284 அறல் மலியும் கான் ஆற்றின் நீர் நைசயால் அைணயுமான்
ெபறல் அரிய புனல் என்று ேபத்ேதரின் பின் ெதாடரும்
உைற உணவு ெகாள்ளும் புள் ேதம்பிஅயல் இைர ேதரும்
பறைவ சிைற விரித்து ஒடுங்கப் பனிப் புறத்து வதியுமால்
2285 நீண் நிைல மாளிைக ேமலும் நிலா முன்றின் மருங்கினும்
வாண் நிழல் நல் ேசாைலயிலும் மலர் வாவிக் கைர மாடும்
பூண் நிலவு முத்து அணிந்த பூங்குழலார் முைலத் தடத்தும்
காணும் மகிழ்ச்சியின் மலர்ந்து மாந்தர் கலந்து உைறவாரால்
2286 மயில் ஒடுங்க வண்டு ஆட மலர்க் கமல முைக விரிய
குயில் ஒடுங்காச் ேசாைலயின் ெமன் தளிர் ேகாதிக் கூவி எழத்
துயில் ஒடுங்கா உயிர் அைனத்தும் துயில் பயிலச் சுடர் வானில்
ெவயில் ஒடுங்கா ெவம்ைம தரும் ேவனில் விரி தரு நாளில்
2287 சண்ைப வரும் பிள்ைளயார் சடா மகுடர் வலம் சுழிைய
எண் ெபருகத் ெதாழுது ஏத்திப் பைழயாைற எய்துதற்கு
நண்பு உைடய அடியார்களுடன் ேபாத நடந்து அருளி
விண் ெபாரு நீள் மதிள் ஆைற ேமல் தளி ெசன்று எய்தினார்
2288 திருவாைற ேமல் தளியில் திகழ்ந்து இருந்த ெசந்தீயின்
உருவாளன் அடிவணங்கி உருகிய அன்ெபாடு ேபாற்றி
மருவாரும் குழல் மைலயாள் வழிபாடு ெசய்ய அருள்
தருவார் தம் திரு சத்தி முற்றத்தின் புறம் ேசர்ந்தார்
2289 திருச் சத்தி முற்றத்தில் ெசன்று எய்தித் திருமைலயாள்
அருச்சித்த ேசவடிகள் ஆர்வம் உறப் பணிந்து ஏத்திக்
கருச் சுற்றில் அைடயாமல் ைக தருவார் கழல் பாடி
விருப்பு உற்றுத் திருப் பட்டீச்சரம் பணிய ேமவும் கால்
2290 ெவம்ைம தரு ேவனில் இைட ெவயில் ெவப்பம் தணிப்பதற்கு
மும்ைம நிைலத் தமிழ் விரகர் முடிமீ ேத சிவபூதம்
தம்ைம அறியாதபடி தண் தரளப் பந்தர் எடுத்து
எம்ைம விடுத்து அருள் புரிந்தார் பட்டீசர் என்று இயம்ப
2291 அவ்வுைரயும் மணி முத்தின் பந்தரும் ஆகாயம் எழச்
ெசவ்விய ெமய்ஞ்ஞானம் உணர் சிரபுரத்துப் பிள்ைளயார்
இவ் விைனதான் ஈசர் திரு அருளால் ஆகில் இைசவது என
ெமய் விரவு புளகம் உடன் ேமதினியின் மிைசத் தாழ்ந்தார்
2292 அது ெபாழுேத அணி முத்தின் பந்தரிைன அருள் சிறக்கக்
கதிர் ஒளிய மணிக் காம்பு பரிசனங்கள் ைகக் ெகாண்டார்
மதுர ெமாழி மைறத் தைலவர் மருங்கு இைமேயார் ெபாழிவாசப்
புது மலரால் அப்பந்தர் பூம் பந்தரும் ேபாலும்
2293 ெதாண்டர் குழாம் ஆர்ப்பு எடுப்பச் சுருதிகளின் ெபருந்துழனி
எண் திைசயும் நிைறந்து ஓங்க எழுந்து அருளும் பிள்ைளயார்
ெவண் தரளப் பந்தர் நிழல் மீ து அைணயத் திருமன்றில்
அண்டர்பிரான் எடுத்த திருவடி நீழல் என அமர்ந்தார்
2294 பாரின் மிைச அன்பர் உடன் வருகின்றார் பன்னகத்தின்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.385

6.1.386

6.1.387

6.1.388

6.1.389

6.1.390

6.1.391

6.1.392

6.1.393

6.1.394

6.1.395

47/87

12/16/2009

2295

2296

2297

2298

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

ஆரம் அணிந்தவர் தந்த அருள் கருைணத் திறம் ேபாற்றி
ஈர மனம் களி தைழப்ப எதிர் ெகாள்ள முகம் மலர்ந்து
ேசர வரும் ெதாண்டர் உடன் திருப்பட்டீச்சரம் அைணந்தார்
ெசன்று அைணந்து திருவாயில் புறத்து இைறஞ்சி உள்புக்கு
ெவன்றி விைடயவர் ேகாயில் வலம் ெகாண்டு ெவண் ேகாட்டுப்
பன்றி கிைளத்து அறியாத பாத தாமைர கண்டு
முன் ெதாழுது விழுந்து எழுந்து ெமாழி மாைல ேபாற்றி
இைசத்தார்
அருள் ெவள்ளத் திறம் பரவி அளப்பரய ஆனந்தப்
ெபரு ெவள்ளத்து இைட மூழ்கிப் ேபராத ெபருங்காதல்
திரு உள்ளப் பரிவுடேன ெசம்ெபான் மைல வல்லியார்
தரு வள்ளத்து அமுது உண்ட சம்பந்தர் புறத்து அைணந்தார்
அப்பதியில் அமர்கின்ற ஆளுைடய பிள்ைளயார்
ெசப்பரும் சீ ர் திருவாைற வட தளியில் ெசன்று இைறஞ்சி
ஒப்பு அரிய தமிழ் பாடி உடன் அமரும் ெதாண்டெராடு
எப்ெபாருளுமாய் நின்றார் இரும் பூைள எய்தினார்
ேதவர் பிரான் அமர்ந்த திரு இரும் பூைள ெசன்று எய்தக்
காவண நீள் ேதாரணங்கள் நாட்டி உடன் களி சிறப்பப்
பூவண மாைலகள் நாற்றிப் பூரண ெபான் குடம் நிைரத்து அங்கு
யாவர்களும் ேபாற்றி இைசப்பத் திருத் ெதாண்டர் எதிர்
ெகாண்டார்

2299 வண் தமிழின் ெமாழி விரகர் மணிமுத்தின் சிவிைகயிைனத்
ெதாண்டர் குழாத்து எதிர் இழிந்து அங்கு அவர் ெதாழத் தாமும்
ெதாழுேத
அண்டர்பிரான் ேகாயிலிைன அைணந்து இைறஞ்சி முன் நின்று
பண்டு அரும் இன் இைசப் பதிகம் பரம் ெபாருைளப் பாடுவார்
2300 நிகர் இலா ேமருவைர அணுவாக நீண் டாைன
நுகர்கின்ற ெதாண்டர் தமக்கு அமுதாகி ெநாய்யாைன
தகவு ஒன்ற அடியார்கள் தைம வினவித் தமிழ் விரகர்
பகர்கின்ற அருமைறயின் ெபாருள் விரியப் பாடினார்
2301 பாடும் அரைதப் ெபரும் பாழிேய முதலாகச்
ேசடர் பயில் திருச்ேசைற திருநாலூர் குட வாயில்
நாடிய சீ ர் நைறயூர் ெதன் திருப்புத்தூர் நயந்து இைறஞ்சி
நீடு தமிழ் ெதாைட புைனந்து அந்ெநடு நகரில் இனிது அமர்ந்தார்
2302 அங்கண் இனிது அமரு நாள் அடல் ெவள் ஏனத்து உருவாய்
ெசங்கண் ெநடுமால் பணியும் சிவபுரத்துச் ெசன்று அைடந்து
கங்ைகச் சைட கரந்தவர் தம் கழல் வணங்கிக் காதலினால்
ெபாங்குமிைசத் திருப்பதிகம் முன் நின்று ேபாற்றி இைசத்தார்
2303 ேபாற்றி இைசத்துப் புனிதர் அருள் ெபற்றுப் ேபாந்து எவ் உயிரும்
ேதாற்றுவித்த அயன் ேபாற்றும் ேதாணிபுரத்து அண்ணனார்
ஏற்றும் இைச ஏற்று உகந்த இைறவர் தைம ஏத்துதற்கு
நாற்றிைச ேயார் பரவும் திருக் குடமூக்கு நண்ணினார்
2304 ேதமருவு மலர்ச் ேசாைலத்திரு குடமூக்கினில் ெசல்வ
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.396

6.1.397

6.1.398

6.1.399

6.1.400

6.1.401

6.1.402

6.1.403

6.1.404

6.1.405

48/87

12/16/2009

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

மாமைறேயார் பூந்தராய் வள்ளலார் வந்து அருளத்
தூமைறயின் ஒலி ெபருகத் தூரிய மங்கலம் முழங்க
ேகா முைறைம எதிர் ெகாண்டு தம்பதி உள் ெகாடு புக்கார்
திருஞான சம்பந்தர் திருக்குட மூக்கிைனச் ேசர
வருவார் தம் ெபருமாைன வண் தமிழின் திருப்பதிகம்
உருகா நின்று உளம் மகிழ்க் குட மூக்ைக உவந்து இருந்த
ெபருமான் எம் இைற என்று ெபருகு இைசயால் பரவினார்
வந்து அைணந்து திருக்கீ ழ்க் ேகாட்டத்து இருந்த வான்
ெபாருைள
சிந்ைத மகிழ்வுற வணங்கித் திருத்ெதாண்டருடன் ெசல்வார்
அந்தணர்கள் புைட சூழ்ந்து ேபாற்றி இைசப்ப அவெராடும்
கந்த மலர் ெபாழில் சூழ்ந்த காேராணம் ெசன்று அைடந்தார்
பூ மருவும் கங்ைக முதல் புனிதமாம் ெபரும் தீர்த்தம்
மா மகம் தான் ஆடுதற்கு வந்து வழிபடும் ேகாயில்
தூ மருவும் மலர்க் ைகயால் ெதாழுது வலம் ெகாண்டு
அைணந்து
காமர் ெகட நுதல் விழித்தார் கழல் பணிந்து கண் களித்தார்
கண்ணாரும் அருமணிையக் காேராணத்து ஆர் அமுைத
நண்ணாதார் புரம் எரித்த நான் மைறயின் ெபாருளாைனப்
பண் ஆர்ந்த திருப்பதிகம் பணிந்து ஏத்திப் பிறபதியும்
எண் ஆர்ந்த சீ ர் அடியார் உடன் பணிவுற்று எழுந்து அருளி
. திரு நாேசச் சரத்து அமர்ந்த ெசங்கனகத் தனிக் குன்ைற
கரு நாகத்து உரி புைணந்த கண் நுதைலச் ெசன்று இைறஞ்சி
அருஞானச் ெசந்தமிழின் திருப்பதிகம் அருள் ெசய்து
ெபரு ஞான சம்பந்தர் ெபருகு ஆர்வத்தின் புற்றார்
மா நாகம் அர்ச்சித்த மலர் கமலத் தாள் வணங்கி
நாள் நாளும் பரவுவார் பிணி தீர்க்கும் நலம் ேபாற்றி
பால் நாறும் மணி வாயார் பரமர் திருவிைட மருதில்
பூ நாறும் புனல் ெபான்னித் தடங்கைர ேபாய் புகுகின்றார்
ஓங்கு திருப்பதிகம் ஓேடகலன் என்று எடுத்து அருளித்
தாங்க அரிய ெபருமகிழ்ச்சி தைல சிறக்கும் தன்ைமயினால்
ஈங்கு எைன ஆளுைடய பிரான் இைட மருது ஈேதா என்று
பாங்கு உைடய இன் இைசயால் பாடி எழுந்து அருளினார்
அடியவர்கள் எதிர் ெகாள்ள எழுந்து அருளி அங்கு அைணந்து
முடிவில் பரம் ெபாருள் ஆனார் முதல் ேகாயில் முன்
இைறஞ்சிப்
படியில் வலம் ெகாண்டு திரு முன்பு எய்திப் பார் மீ து
ெநடிது பணிந்து எழுந்து அன்பு நிைற கண்ண ீர் நிரந்து இழிய
பரவுறு ெசந்தமிழ்ப் பதிகம் பாடி அமர்ந்த அப்பதியில்
விரவுவார் திருப்பதிகம் பல பாடி ெவண் பதிேயாடு
அரவு சைடக்கு அணிந்தவர் தம் தாள் ேபாற்றி ஆர்வத்தால்
உரவு திருத் ெதாண்டருடன் பணிந்து ஏத்தி உைறயும் நாள்
மருங்கு உள நல் பதிகள் பல பணிந்து மா நதிக்கைர ேபாய்க்
குரங்கு ஆடு துைற அைணந்து குழகனார் குைர கழல்கள்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.406

6.1.407

6.1.408

6.1.409

6.1.410

6.1.411

6.1.412

6.1.413

6.1.414

6.1.415

49/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

ெபரும் காதலினால் பணிந்து ேபணிய இன்னிைச ெபருக
அரும் கைல நூல் திருப்பதிகம் அருள் ெசய்து

2315 அம் மலர்த் தடம் பதிபணிந்து அகன்று ேபாந்து அருகு
ைகம்மலர்க் களத்து இைறவர் தம் ேகாயில்கள் வணங்கி
நம் மலத்துயர் தீர்க்க வந்து அருளிய ஞானச்
ெசம்மலார் திரு ஆவடு துைறயிைனச் ேசர்ந்தார்
2316 மூவர்க்கு அறிவரும் ெபாருள் ஆகிய மூலத்
ேதவர் தம் திரு ஆவடு துைறத் திருத் ெதாண்டர்
பூ அலம்பு தண் ெபாரு புனல் தடம் பைணப் புகலிக்
காவலர்க்கு எதிர் ெகாள்ளும் ஆதரவு உடன் கலந்தார்
2317 வந்து அைணவார் ெதாழா முனம் மலர் புகழ்ச் சண்ைப
அந்தணர்க்கு எலாம் அருமைறப் ெபாருள் என வந்தார்
சந்த நித்திலச் சிவிைக நின்று இழிந்து எதிர் தாழ்ந்ேத
சிந்ைத இன்புற இைறவர் தம் ேகாயில் முன் ெசன்றார்
2318 நீடு ேகாபுரம் இைறஞ்சி உள் புகுந்து நீள் நிைலயான்
மாடு சூழ் திரு மாளிைக வலம் ெகாண்டு வணங்கி
ஆடும் ஆதிைய ஆவடு துைறயுள் ஆர் அமுைத
நாடு காதலில் பணிந்து எழுந்து அரும் தமிழ் நவின்றார்
2319 அன்பு நீடிய அருவி கண் ெபாழியும் ஆர்வத்தால்
முன்பு ேபாற்றிேய புறம்பு அைண முத்தமிழ் விரகர்
துன்பு ேபாம் மனத் திருத்ெதாண்டர் தம்முடன் ெதாழுேத
இன்பம் ேமவி அப்பதியினில் இனிது அமர்ந்து இருந்தார்
2320 ேமவி அங்கு உைற நாளினில் ேவள்வி ெசய்வதனுக்கு
ஆவது ஆகிய காலம் வந்து அைண உற அைணந்து
தாவில் சண்ைபயர் தைலவர்க்குத் தாைதயார் தாமும்
ேபாவதற்கு அரும் ெபாருள் ெபற எதிர் நின்று புகன்றார்
2321 தந்ைதயார் ெமாழி ேகட்டலும் புகலியார் தைலவர்
முந்ைத நாளிேல ெமாழிந்தைம நிைனந்து அருள் முன்னி
அந்தமில் ெபாருள் ஆவன ஆவடு துைறயுள்
எந்ைதயார் அடித் தலங்கள் அன்ேறா என எழுந்தார்
2322 ெசன்று ேதவர் தம்பிரான் மகிழ் ேகாயில் முன்பு எய்தி
நின்று ேபாற்றுவார் நீள் நிதி ேவண்டினார்க்கு ஈவது
ஒன்றும் மற்றிேலன் உன்னடி அல்லது ஒன்று அறிேயன்
என்று ேபர் அருள் வினவிய ெசந்தமிழ் எடுத்தார்
2323 எடுத்த வண் தமிழ்ப் பதிக நால் அடியின் ேமல் இரு சீ ர்
ெதாடுத்த ைவப்ெபாடு ெதாடர்ந்த இன் இைசயினால் துதிப்பார்
மடுத்த காதலில் வள்ளலார் அடி இைண வழுத்தி
அடுத்த சிந்ைதயால் ஆதரித்து அஞ்சலி அளித்தார்
2324 நச்சி இன் தமிழ் பாடிய ஞான சம்பந்தர்
இச்ைசேய புரிந்து அருளிய இைறவர் இன் அருளால்

அச் சிறப்பு அருள் பூதம் முன் விைரந்த கல் படத்து
உச்சி ைவத்தது பசும் ெபான் ஆயிரக் கிழி ஒன்று
2325 ைவத்த பூதம் அங்கு அைணந்து முன் நின்று நல் வாக்கால்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.416

6.1.417

6.1.418

6.1.419

6.1.420

6.1.421

6.1.422

6.1.423

6.1.424

6.1.425

6.1.426

50/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

உய்ந்த இக்கிழி ெபான் உலவாக் கிழி உமக்கு
நித்தனார் அருள் ெசய்தது என்று உைரக்க ேநர் ெதாழுேத
அத்தனார் திரு அருள் நிைனந்து தவ ேமனி ேமல் பணிந்தார்

2326 பணிந்து எழுந்து ைக ெதாழுது முன் பனி மலர்ப் படத்து
அைணந்த ஆடகக் கிழிதைலக் ெகாண்டு அருமைறகள்
துணிந்த வான் ெபாருள் தரும் ெபாருள் தூய வாய்ைமயினால்
தணிந்த சிந்ைத அத் தாைதயார்க்கு அளித்து உைரெசய்வார்
2327 ஆதி மாமைற விதியினால் ஆறு சூழ் ேவணி
நாதனாைர முன் ஆகேவ புரியும் நல் ேவள்வி
தீது நீங்க நீர் ெசய்யவும் திருக் கழுமலத்து
ேவத ேவதியர் அைனவரும் ெசய்யவும் மிகுமால்
2328 என்று கூறி அங்கு அவர்தைம விடுத்த பின் அவரும்
நன்றும் இன்புறும் மனத்ெதாடும் புகலி ேமல் நண்ண
ெவன்றி ஞான சம்பந்தரும் விருப்ெபாடு வணங்கி
மன்றல் ஆவடு துைறயினில் மகிழ்ந்து இனிது இருந்தார்
2329 அண்ணலார் திரு ஆவடுதுைற அமர்ந்தாைர
உள் நிலாவிய காலினால் பணிந்து உைறந்து
மண் எலாம் உய வந்தவர் ேபாந்து வார் சைடேமல்
ெதள் நிலா அணிவார் திருக் ேகாழம்பம் ேசர்ந்தார்
2330 ெகான்ைறவார் சைடமுடியைரக் ேகாழம்பத்து இைறஞ்சி
என்றும் நீடிய இன் இைசப் பதிகம் முன் இயம்பி
மன்று உளார் மகிழ் ைவகல் மாடக் ேகாயில் மருங்கு
ெசன்று சார்ந்தனர் திருவளர் சிரபுரச் ெசல்வர்
2331 ைவகல் நீடு மாடக் ேகாயில் மன்னிய மருந்ைதக்
ைககள் அஞ்சலி ெகாண்டு தாழ்ந்து எழுந்து கண் அருவி
ெசய்ய இன் இைசச் ெசந்தமிழ் மாைலகள் ெமாழிந்து
ைநயும் உள்ளத்தர் ஆய்த்திரு நல்லத்தில் நண்ணி
2332 நிலவு மாளிைகத் திரு நல்லம் நீடு மாமணிைய
இலகு ேசவடி இைறஞ்சி இன் தமிழ் ெகாடு துதித்துப்
பலவும் ஈசர் தம் திருப்பதி பணிந்து ெசல்பவர் தாம்
அைல புனல் திருவழுந்தூர் மாடக் ேகாயில் அைடந்தார்
2333 மன்னுமாடம் மகிழ்ந்த வான் ெபாருளிைன வணங்கிப்
பன்னு பாடலில் பதிக இன் இைச ெகாடு பரவிப்
ெபான்னி மா நதிக் கைரயினில் மீ ண் டு ேபாந்து அைணந்து
ெசான்னவாறு அறிவார் தைமத் துருத்தியில் ெதாழுதார்
2334 திைரத் தடம் புனல் ெபான்னி சூழ் திருத்துருத்தியினில்
வைரத்தைலப் பசும் ெபான் எனும் வண் தமிழ்ப்பதிகம்
உைரத்து ெமய் உறப் பணிந்து ேபாந்து உலவும் அந்நதியின்
கைரக் கண் மூவலூர்க் கண் நுதலார் கழல் பணிந்தார்
2335 . மூவலூர் உைற முதல்வைரப் பரவிய ெமாழியால்
ேமவு காதலில் ஏத்திேய விருப்ெபாடும் ேபாந்து
பூ அலம்பு தண் புனல் பைணப் புகலியார் தைலவர்
வாவி சூழ் திரு மயிலாடு துைறயினில் வந்தார்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.427

6.1.428

6.1.429

6.1.430

6.1.431

6.1.432

6.1.433

6.1.434

6.1.435

6.1.436

6.1.437
51/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

2336 மல்கு தண் தைல மயிலாடு துைறயினில் மருவும்
ெசல்வ ேவதியர் ெதாண்டெராடு எதிர் ெகாளச் ெசன்று
ெகால்ைல மான்மறிக் ைகயைரக் ேகாயில் புக்கு இைறஞ்சி
எல்ைல இல்லேதார் இன்பம் முன் ெபருகிட எழுந்தார்
2337 உள்ளம் இன்புற உணர் உறும் பரிவு ெகாண்டு உருகி
ெவள்ளம் தாங்கிய சைடயைர விளங்கு ெசால் பதிகத்
ெதள்ளும் இன்னிைசத் திைளப்ெபாடும் புறத்து அைணந்து
அருளி
வள்ளலார் மற்ற வளம் பதி மருவுதல் மகிழ்ந்தார்
2338 அத்திருப்பதி அன்று ேபாய் அணிகிளர் சூலங்
ைகத்தலப் பைட வரர்
ீ ெசம் ெபான் பள்ளி கருதி
ெமய்த்த காதலில் விள நகர் விைடயவர் பாதம்
பத்தர் தம் உடன் பணிந்து இைசப் பதிகம் முன் பகர்ந்தார்
2339 பாடும் அப்பதி பணிந்து ேபாய்ப் பறியலூர் ேமவும்
ேதாடு உலாம் மலர் இதழியும் தும்ைபயும் அடம்பும்
காடு ெகாண்ட ெசம் சைடமுடிக் கடவுளர் கருது
நீடு வரட்டம்

பணிந்தனர் நிைற மைற ேவந்தர்
2340 பரமர் தம் திருப் பறியலூர் வரட்டம்

பரவி
விரவு காதலின் ேவைலயின் கைரயிைன ேமவி
அரவு அணிந்தவர் பதி பல அைணந்து முன் வணங்கிச்
சிரபுரத்தவர் திருத்ெதாண்டர் எதிர் ெகாளச் ெசல்வார்
2341 அடியவர்கள் களி சிறப்பத் திருேவட்டக்குடி
பணிந்து அங்கு அைலவாய்ப் ேபாகிக்
கடி கமழும் மலர் பழனக் கழிநாடு அகன்
பதிகள் கலந்து நீங்கிக்
ெகாடி மதில் சூழ் தரும புரம் குறுகினார்
குண்டர் சாக்கியர் தம் ெகாள்ைக
படி அறியப் பழுது என்ேற ெமாழிந்து உய்யும்
ெநறி காட்டும் பவள வாயர்
2342 தருமபுரம் ெபரும்பாணர் திருத்தாயர்
பிறப்பு இடம் ஆம் அதனால் சார
வரும் அவர் தம் சுற்றத்தார் வந்து எதிர் ெகாண்டு
அடி வணங்கி வாழ்த்தக் கண்டு
ெபருைம உைடப் ெபரும்பாணர் அவர்க்கு
உைரப்பார் பிள்ைளயார் அருளிச் ெசய்த
அருைம உைடப் பதிகம் தாம் யாழினால்
பயிற்றும் ேபறு அருளிச் ெசய்தார்
2343 கிைளஞரும் மற்று அது ேகட்டுக் ெகழுவு
திரு பதிகத்திற்கு கிளர்ந்த ஓைச
அளவு ெபறக் கருவியில் நீர் அைமத்து இயற்றும்
அதனாேல அகிலம் எல்லாம்
வளர இைச நிகழ்வது என விளம்புதலும் வளம்
புகலி மன்னர் பாதம்
உளம் நடுங்கிப் பணிந்து திருநீல கண்டப்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.438

6.1.439

6.1.440

6.1.441

6.1.42

6.1.443

6.1.444

52/87

12/16/2009

2344

2345

2346

2347

2348

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

ெபரும்பாணர் உணர்த்து கின்றார்
அலகில் திருப்பதிக இைச அளவு படா
வைக இவர்கள் அன்றி ஏயும்
உலகில் உேளாரும் ெதரிந்து அங்கு உண்ைமயிைன
அறிந்து உய்ய உணர்த்தும் பண்பால்
பலர் புகழும் திருப்பதிகம் பாடி அருளப்
ெபற்றால் பண்பு நீடி
இலகும் இைச யாழின்கண் அடங்காைமயான்
காட்டப் ெபறுவன் என்றார்
ேவத ெநறி வளர்பவரும் விைடயவர் முன்
ெதாழுது திருப்பதிகத்து உண்ைம
பூதலத்ேதார் கண்டத்தும் கலத்தினிலும்
நிலத்த நூல் புகன்ற ேபத
நாத இைச முயற்சிகளால் அடங்காத வைக
காட்ட நாட்டுகின்றார்
மாதர் மடப்பிடி பாடி வணங்கினார் வானவரும்
வணங்கி ஏத்த
வண் புகலி ேவதியனார் மாதர் மடப்பிடி
எடுத்து வனப்பில் பாடிப்
பண் பயிலும் திருக்கைடக் காப்பு சாத்த அைணந்து
ெபரும் பாணர் தாம்
நண்புைட யாழ்க் கருவியினில் முன்பு ேபால்
ைகக்ெகாண்டு நடத்தப்புக்கு
எண் ெபருகும் அப் பதிகத்து இைச நரம்பில்
இட அடங்கிற்று இல்ைல அன்ேற
அப்ெபாழுது திருநீல கண்ட இைசப்
ெபரும்பாணர் அதைன விட்டு
ெமய்ப் பயமும் பரிவும் உறப் பிள்ைளயார் கழல்
இைண வழ்ந்து

ேநாக்கி
இப்ெபரிேயார் அருள் ெசய்த திருப்பதிகத்து
இைச யாழில் ஏற்பன் என்னச்
ெசப்பியது இக் கருவிைய நான் ெதாடுதலின்
நன்ேறா என்று ெதளிந்து ெசய்வார்
வக்கு

நரம்பு உைடயாழினால் விைளந்தது
இது என்று அங்கு அதைனப் ேபாக்க
ஓக்குதலும் தடுத்து அருளி ஐயேர உற்ற
இைச அளவினால் நீர்
ஆக்கிய இக்கருவியிைனத் தாரும் என வாங்கிக்
ெகாண்டு அவனி ெசய்த
பாக்கியத்தின் ெமய் வடிவாம் பால் அறா வாயர்
பணித்து அருளுகின்றார்

6.1.445

6.1.446

6.1.447

6.1.448

6.1.449

6.1.450

2349 451. ஐயர் நீர் யாழ் இதைன முரிக்கும் அெதன்
ஆள் உைடயாள் உடேன கூடச்
ெசய்ய சைடயார் அளித்த திருவருளின்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

53/87

12/16/2009

2350

2351

2352

2353

2354

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

ெபருைம எலாம் ெதரிய நம்பால்
எய்திய இக் கருவியினில் அளவு படுேமா
நம் தம் இயல்புக்கு ஏற்ப
ைவயகத்ேதார் அறிவு உற இக்கருவி அளைவயின்
இயற்றல் வழக்ேக என்றார்
சிந்ைதயால் அளவு படா இைசப்
ெபருைம ெசயல் அளவில் எய்துேமா நீர்
இந்த யாழிைனக் ெகாண்ேட இைறவர் திருப்
பதிக இைச இதனில் எய்த
ீ எனக் ெகாடுப்பப்
வந்தவாேற பாடி வாசிப்பர்
புகலி மன்னர்
தந்த யாழிைனத் ெதாழுது ைகக் ெகாண்டு
ெபரும் பாணர் தைல ேமல் ெகாண்டார்
அைணவுறும் அக் கிைளஞர் உடன் ெபரும்
பாணர் ஆள் உைடய பிள்ைளயார் தம்
துைண மலர்ச் ேசவடி பணிந்து துதித்து அருளத்
ேதாணிபுரத் ேதான்றலாரும்
இைணயில் ெபரும் சிறப்பு அருளித் ெதாண்டருடன்
அப்பதியில் இனிது ேமவிப்
பைண ெநடும் ைக மதயாைன உரித்தவர் தம் பதி
பிறவும் பணியச் ெசல்வார்
பங்கய பாசைடத் தடம் சூழ் பழன நட்டு
அகன் பதிகள் பலவும் நண்ணி
மங்ைக ஒரு பாகத்தார் மகிழ் ேகாயில் எைனப்
பலவும் வணங்கிப் ேபாற்றித்
தங்கி இைச யாழ்ப் ெபரும் பாணர் உடன் மைறேயார்
தைலவனார் ெசன்று சார்ந்தார்
ெசங்ைக மான் மழு ஏந்தும் சின விைடயார்
அமர்ந்து அருளும் திரு நள்ளாறு
நள்ளாற்றில் எழுந்து அருள நம்பர்
திருத்ெதாண்டர் குழாம் நயந்து ெசன்று
ெகாள்ளாற்றில் எதிர் ெகாண்டு குலவி
உடன் சூழ்ந்து அைணயக் குறுகிக் கங்ைகத்
ெதள்ளாற்று ேவணியர் தம் திருவளர்
ேகாபுரம் இைறஞ்சிச் ெசல்வக் ேகாயில்
உள்ளாற்ற வலம் ெகாண்டு திருமுன்பு
தாழ்ந்து எழுந்தார் உணர்வின் மிக்கார்
உருகிய அன்புறு காதல் உள் உருகி
நைன ஈரம் ெபற்றால் ேபால
மருவு திருேமனி எலாம் முகிழ்த்து எழுந்த
மயிர்ப் புளகம் வளர்க்கும் நீராய்
அருவி ெசாரி திரு நயனத்து ஆனந்த
ெவள்ளம் இழிந்து அைலய நின்று
ெபாருவில் பதிகம் ேபாகம் ஆர்த்த பூண்
முைலயாள் என்று எடுத்துப் ேபாற்றி

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.451

6.1.452

6.1.453

6.1.454

6.1.455

6.1.456
54/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

2355 யாழ்நரம்பில் ஆர இயல் இைச
கூடப் பாடிேய எண்ணில் கற்பச்
ேசணளவு பட ஓங்கும் திருக் கைடக்
காப்பு சாத்திச் ெசங்கண் நாகப்
பூண் அகலத்தவர் பாதம் ேபாற்றி
இைசத்துப் புறத்து அைணந்து புவனம் ஏத்தும்
பாணனார் யாழில் இடப் பால் அறா
வாயர் அருள் பணித்த ேபாது
2356 பிள்ைளயார் திருத்தாளம் ெகாடு
பாடப் பின்பு ெபரும் பாணனார் தாம்
ெதள் அமுத இன் இைசயின் ேதம்
ெபாழி தந்திரி யாைழ சிறக்க வக்கிக்

ெகாள்ள இடும் ெபாழுதின் கண்
குவலத்ேதார் களிகூரக் குலவு சண்ைப
வள்ளலார் திரு உள்ளம் மகிழ்ந்து
திருத் ெதாண்டர் உடன் மருவும் காைல
2357 மன்னு திரு நள்ளாற்று மருந்ைத
வணங்கிப் ேபாந்து வாச நன்ன ீர்ப்
ெபான்னி வளம் தரு நாட்டுப் புறம்பு
அைண சூழ் திருப்பதிகள் பலவும் ேபாற்றிச்
ெசந் ெநல் வயல் ெசங்கமல முகம்
மலரும் திருச் சாத்த மங்ைக மூதூர்
தன்னில் எழுந்து அருளினார் ைசவ சிகா
மணியார் ெமய்த் தவத்ேதார் சூழ
2358 நிைற ெசல்வத் திருச்சாத்த
மங்ைகயினில் நீல நக்கர் தாமும் ைசவ
மைறயவனார் எழுந்து அருளும் படி ேகட்டு
வாழ்ந்து வழி விளக்கி எங்கும்
துைற மலி ேதாரணம் கதலி கமுகு
நிைற குடம் தூப தீபம் ஆக்கி
முைறைமயில் வந்து எதிர் ெகாள்ள உடன்
அைணந்து முதல்வனார் ேகாயில் சார்ந்தார்
2359 அயவந்தி அமர்ந்து அருளும் அங்கணர் தம்
ேகாயில் மருங்கு அைணந்து வாேனார்
உயவந்தித்து எழு முன்றில் புைட வலம் ெகாண்டு
உள்புக்கு ஆறு ஒழுகும் ெசக்கர்
மய வந்தி மதிச் சைடயார் முன் தாழ்ந்து மாதவம்
இவ் ைவயம் எல்லாம்
ெசய வந்த அந்தணனார் ெசங்ைகேமல்
குவித்து எழுந்து திருமுன் நின்றார்
2360 ேபாற்றி இைசக்கும் பாடலினால்
ெபாங்கி எழும் ஆதரவு ெபாழிந்து விம்ம
ஏற்றின் மிைச இருப்பவர் தம் எதிர் நின்று
துதித்துப் ேபாந்து எல்ைல இல்லா
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.457

6.1.458

6.1.459

6.1.460

6.1.461

55/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

நீற்று ெநறி மைறயவனார் நீல நக்கர்
மைனயில் எழுந்து அருளி அன்பால்
ஆற்றும் விருந்தவர் அைமப்ப அன்பருடன்
இன்புற்று அங்கு அமுது ெசய்தார்
2361 நீடு திரு நீல நக்கர் ெநடு மைனயில்
விருந்து அமுது ெசய்து நீர்ைமப்
பாடும் யாழ்ப் ெபரும் பாணரும் தங்க அங்கு
இரவு பள்ளி ேமவி
ஆடும் அவர் அயவந்தி பணிவதனுக்கு
அன்பருடன் அைணந்து ெசன்று
நாடிய நண்புைட நீல நக்க அடிகளுடன்
நாதர் கழலில் தாழ்ந்து
2362 ேகாது இலா ஆர் அமுைதக் ேகாமளக்
ெகாம்புடன் கூடக் கும்பிட்டு ஏத்தி
ஆதி ஆம் மைறப் ெபாருளால் அரும் தமிழின்
திருப்பதிகம் அருளிச் ெசய்வார்
நீதியால் நிகழ்கின்ற நீல நக்கர் தம் ெபரும்
சீ ர் நிகழ ைவத்துப்
பூதி சாதனர் பரவும் புனித இயல் இைசப்
பதிகம் ேபாற்றி ெசய்தார்
2363 பரவிய காதலில் பணிந்து பால் அறா
வாயர் புறத்து அைணந்து பண்பு
விரவிய நண்பு உைட அடிகள் விருப்பு உறு
காதலில் தங்கி ேமவும் நாளில்
அரவு அணிந்தார் பதி பிறவும் பணிய எழும்
ஆதரவால் அைணந்து ெசல்வார்
உரவு மனக் கருத்து ஒன்றாம் உள்ளம் உைடயவர்க்கு
விைட உவந்து நல்கி
2364 மற்றவர்தம் ெபரும் ேகண்ைம மகிழ்ந்து ெகாண்டு
மால் அயனுக்கு அரிய பிரான் மருவு தானம்
பற்பலவும் ெசன்று பணிந்து ஏத்திப் பாடிப் பரமர்
திருத்ெதாண்டர் குழாம் பாங்கின் எய்தக்
கற்றவர் வாழ் கடல் நாைகக் காேராணத்துக் கண்
நுதைலக் ைகெதாழுது கலந்த ஓைசச்
ெசால் தமிழ் மாைலகள் பாடிச் சில நாள் ைவகித்
ெதாழுது அகன்றார் ேதாணி புரத் ேதான்றலாம் தாம்
2365 கழிக் கானல் மருங்கு அைணயும் கடல்
நாைக அது நீங்கிக் கங்ைகயாற்றுச்
சுழிக் கானல் ேவணியர் தம் பதிபலவும் பரவிப்
ேபாய்த் ேதாைகமார் தம்
விழிக் காவி மலர் பழனக் கீ ழ் ேவளூர் விமலர்
கழல் வணங்கி ஏத்தி
ெமாழிக் காதல் தமிழ் மாைல புைனந்தருளி
அங்கு அகன்றார் மூதூர் நின்றும்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.462

6.1.463

6.1.464

6.1.465

6.1.466

6.1.467
56/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

2366 அருகு அைணயும் திருப்பதிகள் ஆனெவலாம்
அங்கணைரப் பணிந்து ேபாற்றிப்
ெபருகிய ஞானம் ெபற்ற பிள்ைளயார் எழுந்து
அருளும் ெபருைம ேகட்டுத்
திரு மருவு ெசங் காட்டங் குடி நின்றும் சிறுத்
ெதாண்டேராடிச் ெசன்று அங்கு
குருகு மனம் களி சிறப்ப எதிர் ெகாண்டு தம்
பதியுள் ெகாண்டு புக்கார்
2367 சிறுத் ெதாண்டர் உடன் கூடச் ெசங்காட்டங்
குடியில் எழுந்து அருளிச் சீ ர்த்தி
நிறுத்த எண் திக்கிலும் நிலவும் ெதாண்டர்
அவர் நண்பு அமர்ந்து நீல கண்டம்
ெபாறுத்து அண்டர் உயக் ெகாண்டார் கணபதீச்
சரத்தின் கண் ேபாகம் எல்லாம்
ெவறுத்து உண்டிப் பிச்ைச நுகர் ெமய்த்
ெதாண்டருடன் அைணந்தார் ேவதகீ தர்
2368 அங்கு அைணந்து ேகாயில் வலம் ெகாண்டு
அருளி அரவு அணிந்தார் அடிக் கீ ழ் வழ்ந்து

ெசங்கண் அருவிகள் ெபாழியத் திருமுன்பு
பணிந்து எழுந்து ெசங்ைக கூப்பித்
தங்கள் ெபரும் தைகயாைரச் சிறுத் ெதாண்டர்
ெதாழ இருந்த தன்ைம ேபாற்றிப்
ெபாங்கி எழும் இைசபாடிப் ேபாற்றி இைசத்து
அங்கு ஒரு பரிசு புறம்பு ேபாந்தார்
2369 ேபாந்து மா மாத்திரர் தம் ேபார் ஏற்றின்
திருமைனயில் புகுந்து சிந்ைத
வாய்ந்த மாதவர் அவர் தாம் மகிழ்ந்து
அருள அமர்ந்து அருளி மதில்கள் மூன்றும்
காய்ந்த மால் விைடயார் தம் கணபதீச்
சரம் பரவு காதல் கூர
ஏந்து நூல் அணி மார்பர் இன்புற்று அங்கு
அன்பருடன் இருந்த நாளில்
2370 திருமருகல் நகரின் கண் எழுந்து அருளித்
திங்களுடன் ெசங்கண் பாம்பு
மருவு ெநடும் சைடமவுலி மாணிக்க வண்ணார்
கழல் வணங்கிப் ேபாற்றி
உருகிய அன்புறு காதல் உள் அைலப்பத்
ெதள்ளும் இைசயுடேன கூடப்
ெபருகு தமிழ்த் ெதாைட சாத்தி அங்கு இருந்தார்
ெபரும் புகலிப் பிள்ைளயார்தாம்
2371 அந் நாளில் ஒரு வணிகன் பதிகன் ஆகி
அைணவான் ஓர் கன்னிையயும் உடன் ெகாண்டு
ெபான்னார் ேமருச் சிைலயார் ேகாயில் மாடு
புறத்தில் ஒரு மடத்து இரவு துயிலும் ேபாது
மினார் ெவள் எயிற்று அரவு கவ்வுதலும் கிளர்ந்த

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.468

6.1.469

6.1.470

6.1.471

6.1.472

57/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

விட ேவகம் கடிது தைல மீ க் ெகாண்டு ஏறத்
தன் ஆவி நீங்கும் அவன் தன்ைம கண்டு சாயல்
இளம் கன்னி நிைல தளர்ந்து ேசார்வான்
2372 வாள் அரவு தீண்டவும் தான் தீண் ட கில்லாள்
மறு மாற்றம் மற்று ஒருவர் ெகாடு பார் இன்றி
ஆளரிேயறு அைனயாைன அணுக வழ்ந்ேத

அைசந்த
மலர்க்ெகாடி ேபால்வாள் அரற்றும் ேபாது
ேகாள் உருமும் புள் அரசும் அைனயார் எல்லாக்
ெகாள்ைகயினாலும் தீர்க்கக் குைறயாதாக
நீள் இரவு புலர் காைல மாைல வாச ெநறி குழலாள்
ெநடிது அயர்ந்து புலம்புகின்றாள்
2373 அன்ைனையயும் அத்தைனயும் பிரிந்து நின்ைன
அைடவாக உடன் ேபாந்ேதன் அரவால் வடி

என்ைன உயிர் விட்டு அகன்றாய் யான் என் ெசய்ேகன்
இவ்விடுக்கண் தீர்க்கின்றார் யாரும் இல்ைல
மன்னிய சீ ர் வணிகர் குல மணிேய யானும் வாேழன்
என்று என்று அயர்வாள் மதியினாேல
ெசன்னி இளம் பிைற அணிவார் ேகாயில் வாயில்
திைச ேநாக்கித் ெதாழுது அழுதாள் ெசயல் ஒன்று இல்லாள்
2374 அடியாராம் இைமயவர் தம் கூட்டம் உய்ய
அைல கடல் வாய் நஞ்சு உண்ட அமுேத ெசங்கண்
ெநடியானும் நான்முகனும் காணாக் ேகால நீலவிட
அரவு அணிந்த நிமலா ெவந்து
ெபாடியான காமன் உயிர் இரதி ேவண்டப்
புரிந்து அளித்த புண்ணியேன ெபாங்கர் வாசக்
கடியாரும் மலர்ச் ேசாைல மருங்கு சூழும் கவின்
மருகற் ெபருமாேன காவாய் என்றும்
2375 வந்து அைடந்த சிறு மைறேயான் உயிர்
ேமல் சீ றி வரும் காலன் ெபருங்கால வலயம் ேபாலும்
ெசந்தறு கண் ெவள் எயிற்றுக் கரிய ேகாலம்
சிைதந்து உருள உைதத்து அருளும் ெசய்யதாளா
இந்த விடக் ெகாடு ேவகம் நீங்குமாறும் யான்
இடுக்கண் குழி நின்றும் ஏறு மாறும்
அந்தி மதிக் குழவி வளர் ெசய்ய ேவணி அணி
மருகற் ெபருமாேன அருளாய் என்றும்
2376 இத் தன்ைம சிவன் அருேள சிந்தித்து ஏங்கும்
இளங்ெகாடி ேபால் நுடங்கும் இைட ஏைழ ஏத்தும்
அத் தன்ைம ஓைச எழுந்து எங்கள் சண்ைப
ஆண்டைகயார் கும்பிட வந்து அைணகின்றார் தம்
ெமய்த் தன்ைம விளங்கு திருச் ெசவியில் சார
ேமவுதலும் திரு உள்ளக் கருைண ேமல் ேமல்
ைவத் தன்னம் என அயர்வாள் மாடு நீடு மா
தவத்ேதார் சூழ எழுந்து அருளி வந்தார்
2377 சிரபுரத்து மைறயவனார் ெசன்று நின்று
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.473

6.1.474

6.1.475

6.1.476

6.1.477

6.1.478

58/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

சிவெபருமான் அருள் ேபாற்றிச் சிந்ைத ைநந்து
பரிவுறுவாள் தைன ேநாக்கிப் பயப்பேடல் நீ
பருவரலும் நும் பரிசும் பகர்வாய் என்னக்
கரமலர் உச்சியின் ேமல் குவித்துக் ெகாண்டு
கண் அருவி ெசாரிந்து இழியக் காழி ேவதப்
புரவலனார் ேசவடிக் கீ ழ் வழ்ந்து

தாங்கள்
ேபாந்ததுவும் புகுந்ததுவும் புகலல் உற்றாள்
2378 வளம் ெபாழில் சூழ் ைவப்பூர் ேகான் தாமன்
எந்ைத மருமகன் மற்று இவன் அவற்கு மகளிர்நல்ல
இளம் பிடியார் ஓர் எழுவர் இவரில் மூத்தாள்
இவனுக்கு என்ேற உைர ெசய்ேத ஏதிலானுக்குக்
குளம் ெபருகத் தனம் ெபற்றுக் ெகாடுத்த
பின்னும் ஓர் ஒருவராக எைன ஒழிய ஈந்தான்
தளர்ந்து அழியும் இவனுக்காத் தகவு ெசய்து
அங்கு அவைர மைறத்து இவன் தைனேய
சார்ந்துேபாந்ேதன்
2379 மற்று இவனும் வாள் அரவு தீண்ட மாண்டான்
மறி கடலில் கலம் கவிழ்த்தால் ேபால்நின்ேறன்
சுற்றத்தார் என வந்து ேதான்றி என்பால் துயரம்
எலாம் நீங்க அருள் ெசய்தீர் என்னக்
கற்றவர்கள் ெதாழுது ஏத்தும் காழி ேவந்தர்
கருைணயினால் காரிைகயாள் தனக்கு நல்கப்
பற்றியவாள் அரவு விடம் தீரு மாறு பைணமருகர்
ெபருமாைனப் பாடலுற்றார்
2380 சைடயாைன எவ்வுயிர்க்கும் தாயானாைன
சங்கரைன சசி கண்ட மவுலியாைன
விைடயாைன ேவதியைன ெவண் நீற்றாைன
விரவாதார் புரம் மூன்றும் எரியச் ெசற்ற
பைடயாைனப் பங்கயத்து ேமவினானும் பாம்பு
அைணயில் துயின்றானும் பரவும் ேகாலம்
உைடயாைன உைடயாேன தகுேமா இந்த
ஒள்ளிைழயார் உள் ெமலிவு என்று எடுத்துப் பாட
2381 ெபாங்கு விடம் தீர்ந்து எழுந்து நின்றான்
சூழ்ந்த ெபாருவில் திருத் ெதாண்டர் குழாம் ெபாலிய ஆர்ப்ப
அங்ைகயிைன உச்சியின் ேமல் குவித்துக்
ெகாண்டு அங்கு அருள் காழிப் பிள்ைளயார் அடியில்வழ்ந்த

நங்ைக அவள் தைண நயந்த நம்பிேயாடு
நானிலத்தில் இன்புற்று வாழும் வண்ணம்
மங்குல் தவழ் ேசாைல மலி புகலி ேவந்தர்
மணம் புணரும் ெபருவாழ்வு வகுத்து விட்டார்
2382 மற்றவர்க்கு விைட ெகாடுத்து அங்கு அமரும்
நாளில் மருகல் நகரினில் வந்து வலியபாசம்
ெசாற்ற புகழ்ச் சிறுத் ெதாண்டர் ேவண்ட மீ ண்டும்
ெசங்காட்டங் குடியில் எழுந்து அருள ேவண்டிப்
பற்றி எழும் காதல் மிக ேமல் ேமல் ெசன்று பரமனார்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.479

6.1.480

6.1.481

6.1.482

6.1.483

59/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

திறத்து உன்னிப் பாங்கர் எங்கும்
சுற்றும் அருந்தவேராடும் ேகாயில் எய்திச் சுடர் மழு
ஆண்டவர் பாதம் ெதாழுவான் புக்கார்
2383 புக்கு இைறஞ்சி எதிர் நின்று ேபாற்றுகின்றார்
ெபாங்கு திைர நதிப்புனலும் பிைறயும்ேசர்ந்த
ெசக்கர் முடிச் சைட மவுலி ெவண்ண ீற்றார் தம்
திருேமனி ஒரு பாகம் பசுைம ஆக
ைமக் குலவு கண்டத்தார் மருகர் ேகாயில் மன்னு
நிைல மனம் ெகாண்டு வணங்குவார் முன்
ைகக் கனலார் கணபதீச் சரத்தின் ேமவும் காட்சி
ெகாடுத்து அருளுவான் காட்டக் கண்டார்
2384 மருகல் அமர்ந்து நிைறந்த ேகாலம் மல்கு
ெசங் காட்டங் குடியின் மன்னிப்
ீ உைடக்
ெபருகு கணபதி ஈச்சரத்தார் படு
ேகாலேம ஆகித் ேதான்ற
உருகிய காதலும் மீ து ெபாங்க உலகர்
முன் ெகாள்ளும் உணர்வு நீட
அருவி கண் வார் உறப் பாடலுற்றார்
அங்கமும் ேவதமும் என்று எடுத்து
2385 கண்டு எதிர் ேபாற்றி வினவிப் பாடிக்
கணபதி ஈச்சரம் காதலித்த
அண்டர் பிராைன வணங்கி ைவகும்
அப்பதியில் சில நாள் ேபாற்றித்
ெதாண்டருடன் அருள் ெபற்று மற்றத்
ெதால்ைலத் திருப்பதி எல்ைல நீங்கிப்
புண்டரிகத் தடம் சூழ் பழனப் பூம்
புகலூர் ெதாழப் ேபாதுகின்றார்
2386 சீ ரின் மலிந்த சிறப்பின் ேமவும் சிறுத்
ெதாண்டர் நண்பருடன் ெசல்ல நல்ல
ேவரி நறும் ெதாங்கல் மற்றவரும் விைட
அருளப் ெபற்று மீ ண் ட பின்பு
நீரின் மலிந்த சைடயர் ேமவி நிகழும்
பதிகன் பல பணிந்து
பாரின் மலிந்து நிைறந்த ெசல்வம் பயில்
புகலூர் நகர்ப் பாங்கு அைணந்தார்
2387 திருப்புகலூர் திருத் ெதாண்டேராடும்
ெசம்ைம முருகனார் ெமய்ம் மகிழ்ந்த
விருப்ெபாடு ெசன்று எதிர் ெகாள்ள வந்து
ேவத முதல்வர் தம் ேகாயில் எய்திப்
ெபாருப்பு உறழ் ேகாபுரத்து உட் புகுந்து
பூமலி முன்றில் புைட வலம் ெகாண்டு
ஒருப் படு சிந்ைதெயாடு உள் அைணந்தார்
ஓதாது ஞானம் எலாம் உணர்ந்தார்
2388 புக்கு எதிர் தாழ்ந்து விழுந்து எழுந்து
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.484

6.1.485

6.1.486

6.1.487

6.1.488

6.1.489

60/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

பூம் புகலூர் மன்னு புண்ணியைர
ெநக்கு உருகும் சிந்ைத அன்பு ெபாங்க
நிைற மலர் கண்ண ீர் அருவி ெசய்ய
மிக்க தமிழ்த் ெதாைட மாைல சாத்தி
ேமவிய ஏழ் இைச பாடிப் ேபாந்து
திக்கு நிைற சீ ர் முருகர் முன்பு ெசல்ல
அவர் மடம் ெசன்று புக்கார்
2389 ஆங்கு அவர் ேபாற்றும் சிறப்பின் ேமவி
அப் பதி தன்னில் அமரு நாளில்
வாங்கு மைலச் சிைலயார் மகிழ்ந்த வர்த்த
மான ீச்சரம் தான் வணங்கி
ஓங்கிய அன்பின் முருகனார் தம் உயர்
திருத்ெதாண்டு சிறப்பித்து ஓங்கும்
பாங்கு உைட வண்தமிழ் பாடி நாளும் பரமர்
தம் பாதம் பணிந்து இருந்தார்
2390 மற்றத் திருப்பதி ைவகு நாளில் வாக்கின்
ெபரு விறல் மன்னனார் தாம்
புற்றிடம் ெகாண்டாைர வந்து இைறஞ்சிப்
ெபான் மதில் ஆரூர் புகழ்ந்து ேபாற்றிச்
சிறு இைடப் ெபான் ெதாடிப் பாங்கர்
தங்கும் திருப்புகலூர் ெதாழச் சிந்ைத ெசய்து
ெகாற்றவனார் அருள் ெபற்ற ெதாண்டர்
குழாத்துடன் அவ்வூர் குறுக வந்தார்
2391 நாவுக்கு அரசர் எழுந்து அருளும்
நல்ல திருவார்த்ைத ேகட்ட ேபாேத
ேசவில் திகழ்ந்தவர் ைமந்தர் ஆன திருஞான
சம்பந்தர் சிந்ைத அன்பு
ேமவுற்ற காதல் மிகப் ெபருக விைரந்து எதிர்
ெகாள்ள ெமய் அன்பர் ஓடும்
பூவில் ெபாலி ெபாய்ைக சூழ் புகலூர் புறம்பு
அைண எல்ைல கடந்து ேபாந்தார்
2392 அங்கணர் ஆரூர் வணங்கிப் ேபாந்த
அரசும் எதிர் வந்து அைணய வாசப்
ெபாங்கு புனல்தண் புகலி வந்த பூசுரர்
சிங்கமும் ெபாற்பின் எய்தித்
தங்களின் அன்பின் முைறைம யாேல
தாழ்ந்து வணங்கித் தனித் தனிேய
மங்கலம் ஆகிய நல் வரவின் வாய்ைம
வினவி மகிழும் ேபாது
2393 ெமய்த்திரு ஞான சம்பந்தர் வாக்கின்
ேவந்தைர விருப்பினாேல
அப்பைர இங்கு அைணயப் ெபறும் ேபர்
அருள் உைடேயாம் அந்தனர் ஆரூர்
எப்பரிசால் ெதாழுது உய்ந்தது என்று
வினவிட ஈறில் ெபரும் தவத்ேதார்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.490

6.1.491

6.1.492

6.1.493

6.1.494

61/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

ெசப்பிய வண் தமிழ் மாைலயாேல திருவாதிைர
நிகழ் ெசல்வம் ெசான்னார்

2394 அரசர் அருளிச் ெசய்த வாய்ைம
அப்ெபாழுேத அருள் ஞானம் உண்ட
சிரபுர ேவந்தரும் சிந்ைதயின் கண்
ெதன் திருவாரூர் வணங்குதற்கு
விரவிய காதலில் ெசன்று ேபாற்றி மீ ண்டும்
வந்து உம்முடன் ேமவுவன் என்று
உரவு கடல் கல் மிதப்பின் வந்தார்க்கு உைரத்து
உடன்பாடு ெகாண்டு ஒல்ைல ேபாந்தார்
2395 ெசால் ெபரு ேவந்தரும் ேதாணி மூதூர்
ேதான்றல் பின் காதல் ெதாடத் தாமும்
ெபான் புகலூர் ெதாழச் ெசன்று அைணந்தார்
புகலிப் பிரானும் புரிந்த சிந்ைத
விற்குடி வரட்டம்

ெசன்று ேமவி விைடயவர்
பாதம் பணிந்து ேபாற்றிப்
பற்பல ஆயிரம் ெதாண்டேராடும் பாடலன்
நான் மைறப் பாடிப் ேபாந்தார்
2396 துணர் இணர்ச் ேசாைலயும் சாலி
ேவலித் துைற நீர்ப் பழனமும் சூழ் கரும்பின்
மண மலி கானமும் ஞானமும் உண்டார்
மருங்கு உற ேநாக்கி மகிழ்ந்து அருளி
அைணபவர் அள்ளல் கழனி ஆரூர் அைடேவாம்
என ெமாழிந்து அன்பு ெபாங்கப்
புணர் இைசச் ெசந்தமிழ் ெகாண்டு ேபாற்றிப்
ெபான் மதில் ஆரூர்ப் புறத்து அைணந்தார்
2397 வான் உயர் ெசங்கதிர் மண்டலத்து
மருங்கு அைணயும் ெகாடி மன்னும் ஆரூர்
தான் ஒரு ெபான் உலகு என்னத் ேதான்றும்
தயங்கு ஒளி முன் கண்டு சண்ைப வந்த
பால் நிற நீற்றர் பருக்ைகயாைனப் பதிகத்
தமிழ் இைசபாடி ஆடித்
ேதெனாடு வண்டுமுரலும் ேசாைலத்
திருப்பதி மற்று அதன் எல்ைல ேசர்ந்தார்
2398 ெபாங்கிய சிந்ைத விருப்பின் ெவள்ளம்
ெபாழிந்து புவிேமல் ெபாலிவது என்ன
எங்கும் குளிர் ஒளி வசு
ீ முத்தின் இலங்கு
சிவிைக இழிந்தருளிச்
ெசங்ைக நிைற மலர் ெகாண்டு தூவித்
திரு இருக் குறள் பாடி ஏத்தித்
தங்கள் பிரான் அருள் ஆளும் ஆரூர்
தைனப் பணிவு உற்றார் தமிழ் விரகர்

6.1.495

6.1.496

6.1.497

6.1.498

6.1.499

6.1.500

2399 படியில் ஞானம் உண்டு அருளிய பிள்ைளையப் பணிதற்கு
அடியர் ெசன்று எதிர் ெகாள எழுந்து அருளும் அஞ்ஞான்று

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

62/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

வடி ெகாள் சூலத்தர் மன்னிய ெபான்மதில் ஆரூர்க்
கடி ெகாள் ேபரணிப் ெபாலிைவயார் முடிவுறக் காண்பார்
2400 நான மான் மத நளிர் ெபரும் ேசற்று இைட நறும் ெபான்
தூ நறுந்துகள் ெசாரிதலில் சுடர் ஒளிப் படைல
யான வதிகள்

அடி வலித்து அைவ கைரந்தைலய
வான மாரியில் ெபாழிந்தது மலர் மது மாரி
2401 ஆடல் நீடுவ துகில் ெகாடி அணி குழல் ெகாடிகள்
ேதாடு சூழ்வன சுரும்ெபாடு தமனியத் தசும்பு
காடு ெகாண்டன கதலி ேதாரணம் நிைரக் கமுகு
மாட மாளிைக மண்டபங்களின் மருங்கு எல்லாம்
2402 மாைல சூழ் புறம் கைடகளின் மணி நிைர விளக்கின்
ேகால நீள் சுடர் ஒளியுடன் ேகாத்து இைட தூக்கும்
நீல மா மணி நிழல் ெபார நிறம்புகர் படுக்கும்
பால வாயின பவன ேவதிைக மலர்ப் பந்தர்
2403 தைழ மலர்த்தடம் சாைலகள் ெதற்கள் சதுக்கம்
குைழ முகத்தவர் ஆட அரங்கு இைமயவர் குழாமும்
விைழ சிறப்பின வியல் இடம் யாைவயும் மிைடந்து
மைழ முழக்கு என இயம்பின மங்கல இயங்கள்
2404 விரவு ேபர் அணி ேவறு ேவறு இன்னன விளங்கும்
பிரசெமன்மலர் ேசாைல சூழ் ெபரும் திருவாரூர்
அரசு அளிப்பவர் அருளினால் அடியவர் குழுவும்
புரிசனங்களும் புறத்து அைணந்து எதிர் ெகாள்ளும் ெபாழுது
2405 வந்து இைறஞ்சும் ெமய்த் ெதாண்டர் தம் குழாத்து எதிர்
வணங்கிச்
சந்த முத்தமிழ் விரகராம் சண்ைபயர் தைலவர்
அந்தமாய் உலகு ஆதியாம் பதிகம் அங்கு எடுத்ேத
எந்ைத தான் எைன என்று ெகாள்ளும் ெகால் என்று இைசத்தார்
2406 ஆன அத்திரு பதிகம் முன் பாடிவந்து அைணயும்
ஞான வித்தகர் ெமய்த்தவர் சூழ அந் நகரார்
தூ நறும் சுண்ண மலர் ெபாரி தூஉய்த் ெதாழுது ஏத்த
வான நாயகர் ேகாயில் வாயிலின் மருங்கு அைணந்தார்
2407 மன்னு ேதாரண வாயில் முன் வணங்கி உள் புகுவார்
தன் உள் எவ்வைகப் ெபருைமயும் தாங்கிய தைகத்தாம்
பன் ெநடும் சுடர்ப் படைலயின் பரப்பிைனப் பார்த்துச்
ெசன்னி தாழ்ந்து ேதவ ஆசிரியன் ெதாழுது எழுந்தார்
2408 . மாடு சூழ் திரு மாளிைக வலம் ெகாண்டு வணங்கிக்
கூடு காதலில் ேகாபுரம் பணிந்து ைக குவித்துத்
ேதடு மால் அயர்க்கு அரியராய்ச் ெசழுமணிப் புற்றில்
நீடு வாழ் முன்பு நிலமுறப் பல முைற பணிந்தார்
2409 பணிந்து வழ்ந்தனர்

பைதத்தனர் பரவிய புளகம்
அணிந்த ேமனிேயாடு ஆடினர் பாடினர் அறிவில்
துணிந்த ெமய்ப் ெபாருள் ஆனவர் தைமக் கண்டு துதிப்பார்
தணிந்த சிந்ைதயின் விைரந்து எழு ேவட்ைகயில் தாழ்ந்தார்
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.501

6.1.502

6.1.503

6.1.504

6.1.505

6.1.506

6.1.507

6.1.508

6.1.509

6.1.510

6.1.511
63/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

2410 ெசஞ் ெசால் வண் தமிழ்த் திருப்பதிகத்து இைச எடுத்து
நஞ்சு ேபானகம் ஆக்கிய நம்பர் முன் பாடி
மஞ்சு சூழ் திரு மாளிைக வாயிலின் புறம் ேபாந்து
அஞ்சு எழுத்தின் ெமய் உணர்ந்தவர் திருமடத்து அைணந்தார்
2411 அங்கு அைணந்து அமர்ந்து அருளுவார் அரன் ெநறி அமர்ந்த
ெசங்கண் ஏற்றவர் ேசவடி வணங்கி முன் திைளத்துப்
ெபாங்கு ேபர் ஒளிப் புற்று இடம் ெகாண்டவர் புனிதப்
பங்கயப் பதம் ெதாழுது காலம் ெதாறும் பணிந்தார்
2412 புற்றிடம் ெகாளும் புனிதைரப் ேபாற்றி இைச ெபருக
பற்றும் அன்ெபாடு பணிந்து இைசப் பதிகங்கள் பாடி
நல்தவத் திருத்ெதாண்டர்கள் ஒடு நலம் சிறப்ப
மற்ற வண்பதி தன் இைட ைவகும் அந் நாளில்
2413 மல்லல் நீடிய வலி வலம் ேகாளிலி முதலாத்
ெதால்ைல நான் மைற முதல்வர் தம் பதி பல ெதாழுேத
எல்ைல இல் திருப்பதிகங்களால் பணிந்து ஏத்தி
அல்லல் தீர்ப்பவர் மீ ண்டும் ஆரூர் ெதாழ அைணந்தார்
2414 ஊறு காதலில் ஒளி வளர் புற்றிடம் ெகாண்ட
ஆறு உலாவிய சைட முடி ஐயைரப் பணிந்து
நீறு வாழ் என நிகழ் திருத் ெதாண்டர் கேளாடும்
ஈறிலாத் திரு ஞான சம்பந்தர் அங்கு இருந்தார்
2415 அங்கு நன்ைமயில் ைவகும் அந்நாள் சில அகல
நங்கள் தம் திரு நாவினுக்கு அரசைர நயந்து
ெபாங்கு சீ ர்ப் புகலூர் ெதாழ அருளினால் ேபாவார்
தங்கும் அப்பதிப் புறம்பைண சார்ந்து அருள் ெசய்வார்
2416 புவன ஆரூரினில் புறம் ேபாந்து
அதைனேய ேநாக்கி நின்ேற
அவம் இலா ெநஞ்சேம அஞ்சல் நீ
உய்யும் ஆறு அறிதி அன்ேற
சிவனது ஆரூர் ெதாழாய் நீ மறவாது
என்று ெசங்ைக கூப்பி
பவனமாய்ச் ேசாைடயாய் எனும்
திருப்பதிகம் முன் பாடினாேர
2417 காழியார் வாழ வந்து அருள் ெசயும்
கவுணியப் பிள்ைளயார் தாம்
ஆழியான் அறிஒணா அண்ணல்
ஆரூர் பணிந்து அரிது ெசல்வார்
பாழி மால் யாைனயின் உரி புைணந்தார்
பைனயூர் பணிந்து
வாழி மாமைற இைசப் பதிகமும் பாடி
அப் பதியினில் ைவகி
2418 அங்கு நின்று அரிது எழுந்து அருளுவார் அகில காரணமும்
ஆனார்
தங்கு நல் பதிகளும் பிற பணிந்து அருளி வண் தமிழ் புைனந்ேத
எங்கும் ெமய்த்தவர் குழாம் எதிர் ெகாளத் ெதாழுது எழுந்து
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.512

6.1.513

6.1.514

6.1.515

6.1.516

6.1.517

6.1.518

6.1.519

64/87

12/16/2009

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

அருளி வந்தார்
6.1.520
ெபாங்கு தண் பாசைடப் பங்கயப் புனல் வயல் புகலூர் சார
2419 நாவினுக்கு அரசரும் நம்பி சீ ர் முருகரும் மற்று நாமச்
ேசவுைகத்தவர் திருத் ெதாண்டர் ஆனவர்கள் முன் ெசன்று சீ தப்
பூவினில் ெபாலி புனல் புகலியார் ேபாதகத்து எதிர் பணிந்ேத
ேமவ மற்று அவருடன் கூடேவ விமலர் ேகாயிைல அைடந்தார் 6.1.521
2420 ேதவர் தம் தைலவனார் ேகாயில் புக்கு
அைனவரும் சீ ர் நிலத்து உற வணங்கி
பாவரும் தமிழ் இைசப் பதிகமும் பாடி முன்
பரவுவார் புறம்பு அைணந்ேத
தாவில் சீ ர் முருகனார் திருமைனக்கு எய்தி
அத் தனி முதல் ெதாண்டர் தாேம
யாைவயும் குைற அறுத்து இட அமர்ந்து
6.1.522
அருளுவார் இனிதின் அங்கு உைறயும் நாளில்
2421 நீல நக்க அடிகளும் நிகழ் சிறுத்
ெதாண்டரும் உடன் அைணந்து எய்தும் நீர்ைமச்
சீ லம் ெமய்த்தவர்களும் கூடேவ கும்பிடும்
ெசய்ைக ேநர் நின்று வாய்ைம
சாலமிக்கு உயர் திருத் ெதாண்டின்
உண்ைம திறம் தன்ைனேய ெதளிய நாடிக்
காலம் உய்த்தவர்கேளாடு அளவளாவிக்
6.1.523
கலந்து அருளினார் காழி நாடார்
2422 கும்பிடும் ெகாள்ைகயில் குறி கலந்து
இைச எனும் பதிக முன் ஆன பாடல்
தம் ெபரும் தைலைமயால் நிைலைம சால்
பதிய தன் ெபருைம சால்புற விளம்பி
உம்பரும் பரவுதற்கு உரிய ெசால்
பிள்ைளயார் உள்ளம் ெமய்க் காதல் கூர
நம்பர் தம் பதிகள் ஆயின ஏைனப் பலவும்
6.1.524
முன் நண்ணிேய ெதாழ நயந்தார்
2423 புள்ளல் அம்பு தண்புனல் புகலூர்
உைற புனிதனார் அருள் ெபற்றுப்
பிள்ைளயார் உடன் நாவினுக்கு
அரசரும் பிற பதி ெதாழச் ெசல்வார்
வள்ளலார் சிறுத் ெதாண்டரும் நீல
நக்கரும் வளம் பதிக்கு ஏக
உள்ளம் அன்புறும் முருகர் அங்கு
6.1.525
ஒழியவும் உடன்பட இைசவித்தார்
2424 கண்ணகன் புகல் ஊரிைனத் ெதாழுது
ேபாம் ெபாழுதினில் கடல் காழி
அண்ணலார் திரு நாவினுக்கு அரசர் தம்
அருகு விட்டு அகலாேத
வண்ண நித்திலச் சிவிைகயும் பின் வர
வழிெகாள உறும் காைல
projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

65/87

12/16/2009

2425

2426

2427

2428

2429

2430

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

எண்ணில் சீ ர்த்திரு நாவினுக்கு அரசரும்
மற்று அவர்க்கு இைசக்கின்றார்
நாயனார் உமக்கு அளித்து அருள்
ெசய்த இந் நலம் கிளர் ஒளி முத்தின்
தூய யானத்தின் மிைச எழுந்து அருளுவர்ீ
என்றலும் சுடர்த் திங்கள்
ேமய ேவணியர் அருளும் இவ்வாறு எனில்
விரும்பு ெதாண்டர்கேளாடும்
ேபாய ெதங்குநீர் அங்கு யான் பின் வரப்
ேபாவது என் அருள் ெசய்தார்
என்று பிள்ைளயார் ெமாழிந்து அருள் ெசய்திட
இரும் தவத்து இைறேயாரும்
நன்று நீர் அருள் ெசய்தேத ெசய்வன் என்று
அருள் ெசய்து நயப்பு உற்ற
அன்ைற நாள் முதல் உடன் ெசல்லும் நாள்
எலாம் அவ் இயல்பினில் ெசல்வார்
ெசன்று முன் உறத் திருவம்பர் அைணந்தனர்
ெசய்தவக் குழாத்ேதாடும்
சண்ைப மன்னரும் தம்பிரான் அருள்
வழி நிற்பது தைலச் ெசல்வார்
பண்பு ேமம் படு பனிக்கதிர் நித்திலச்
சிவிைகயில் பணிந்து ஏறி
வண் ெபரும் புகல் ஊரிைனக் கடந்து
ேபாய் வரும் பரிசனத்ேதாடும்
திண் ெபரும் தவர் அைணந்தது எங்கு
என்று ேபாய்த் திருவம்பர் நகர் புக்கார்
அம்பர்மா நகர் அைணந்து மா
காளத்தில் அண்ணலார் அமர்கின்ற
ெசம் ெபான் மாமதில் ேகாயிைல வலம் ெகாண்டு
திருமுன்பு பணிந்து ஏத்தி
வம்புலாம் மலர் தூவி முன் பரவிேய வண்
தமிழ் இைச மாைல
உம்பர் வாழ நஞ்சு உண்டவர் தைமப்
பணிந்து உருகும் அன்ெபாடு தாழ்ந்தார்
தாழ்ந்து நாவினுக்கு அரசுடன்
தம்பிரான் ேகாயில் முன்புறம் எய்திச்
சூழ்ந்த ெதாண்டேராடு அப்பதி
அமர்பவர் சுரநதி முடிமீ து
வழ்ந்த

ேவணியர் தைமப் ெபரும் காலங்கள்
விரும்பினால் கும்பிட்டு
வாழ்ந்து இருந்தனர் காழியர் வாழ
வந்து அருளிய மைற ேவந்தர்
ெபாருவு இலாத ெசால் புல்கு ெபான்
நிறம் முதல் பதிகங்களால் ேபாற்றித்

projectmadurai.org/…/pmuni0224.html

6.1.526

6.1.527

6.1.528

6.1.529

6.1.530

6.1.531

66/87

12/16/2009

2431

2432

2433

2434

2435

periya purANam of cEkkizAr, part 2 (in …

திருவின் ஆர்ந்த ேகாச் ெசங்கணான்
அந்நகர் ெசய்த ேகாயிைலச் ேசர்ந்து
மருவு வாய்ைம வண் தமிழ் மாைல
அவ்வளவைனச் சிறப்பித்துப்
ெபருகு காதலில் பணிந்து முன் பரவினார்
ேபணிய உணர்ேவாடும்
இன்ன வாறு ெசால் மாைலகளால்
துதித்து இைறஞ்சி அங்கு அமர் நாளில்
கன்னி மா மதில் திருக்கடவூர் ெதாழக்
காதல் ெசய்து அருளிப்ேபாய்
மன்னு ேகாயில்கள் பிறபதி வணங்கிேய
வாக்கின் மன்னவ ேராடும்
அந்ெநடும்பதி அைண உறக் அயலேராடு
அடியவர் எதிர்ெகாண்டார்
மற்ற வண