You are on page 1of 4

BAB 2 (Elektif) : BANTUAN PERNIAGAAN

A. Perbankan
1. Padankan jenis bank di bawa den!an f"n!sin#a.
$enis bank %"n!si

BANK NEGARA MALAYSIA
Menerima deposit semasa
daripada pelanggan dan
pelanggannya boleh
menggunakan kemudahan
ek!
Men"alankan akti#iti
perbankan berdasarkan
hokum syariah
Menggiatkan akti#iti koperasi
di kalangan ahli
Mengeluar dan menga$al
mata $ang negara

Bank %ertanian Malaysia
Memberi perkhidmatan
kepada sektor korporat
Merupakan bank berkanun
yang bertu"uan untuk
membangnkan sektor
pertanian
2. N#atakan e&'at 'erbe(aan antara siste& 'erbankan Isla& den!an siste&
'erbankan k)n*ensi)nal.
+iste& 'erbankan Isla& +iste& 'erbankan k)n*ensi)nal
a)
b)
,)
d)
A&-er,ant Bank
B. Ins"rans
.. Berdasarkan &akl"&at berik"t/ jawab s)alan di bawa.
a& Siapakah peserta' (((((((((((((((((((((((((((((((((((
b& Siapakah insurer' ((((((((((((((((((((((((((((((((((
& Berapakah premium setahun' (((((((((((((((((((((
d& Berapakah bayaran ganti rugi yang diterima oleh peserta' ((((((((((((
0. N#atakan e&'at 'erbe(aan antara ins"rans Isla& den!an ins"rans
k)n*ensi)nal.
Ins"rans Isla& Ins"rans k)n*ensi)nal
a)
b)
,)
d)
Koperasi )elra Sendayan Berhad menginsuranskan
premisnya daripada kebakaran sebanyak RM*+ +++
dengan bayaran tahunan RM*,+! Ia membeli daripada
-aka.ul Ikhlas Sdn! Bhd! Koperasi telah terbakar dan
kos memperbaiki akibat kebakaran ialah RM/+ +++!
1. Per!"dan!an
2. 3en!ka'kan raja di bawa.

4. Pen!an!k"tan
5. N#atakan jenis 'en!an!k"tan #an! 'alin! ses"ai berdasarkan sit"asi di bawa.
B"tiran $enis Pen!an!k"tan
a) -en!an!k"t si&en dala&
k"antiti #an! ban#ak dari Al)r
+etar ke $))r Bar".
b) -en!eks')rt 'erab)t dari
-ala#sia ke $e'"n.
,) -en!antar e&as dari Afrika
+elatan ke -ala#sia
d) -en!antar b"k" teks dari
6"ala 3"&'"r ke $))r Bar"
e) -en!antar &in#ak dari
te&'at 'en!!er"dian ke te&'at
'e&'r)sesan di 6erte/
Teren!!an".
Peranan Pergudangan