You are on page 1of 68

ISSN 1332-7097

Broj 10 - 2014. - Godina XXII.

akovec, 14. kolovoza 2014.

Slubeni glasnik Meimurske


upanije izlazi po potrebi

SADRAJ
MEIMURSKA UPANIJA

120.

AKTI UPANA
111.

121.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstava koja se isplauju kao naknada


udrugama za sudjelovanje u akciji unitavanja
ambrozije

1368

112.

Odluka o isplati naknade udrugama za sudjelovanje u akciji unitavanja ambrozije

1368

113.

Rjeenje o imenovanju ovlatenog predstavnika javnog naruitelja Zavoda za hitnu


medicinu Meimurske upanije za provedbu
postupka javne nabave

1369

114.

115.

116.

117.

118.

119.

1371

Zakljuak o davanju suglasnosti na Odluku


Upravnog vijea Zavoda za javno zdravstvo
Meimurske upanije o potrebi zapoljavanja
radnika na neodreeno vrijeme pomonika
ravnatelja za kvalitetu

1371

Zakljuak o davanju suglasnosti na Odluku


Upravnog vijea Zavoda za javno zdravstvo
Meimurske upanije o utvrivanju potrebe
prijema u radni odnos radnika na neodreeno
vrijeme zamjena za djelatnicu koja odlazi
na novo radno mjesto

1371

AKTI UPANIJSKE SKUPTINE

Zakljuak o davanju suglasnosti na Odluku


Upravnog vijea Zavoda za hitnu medicinu
Meimurske upanije o utvrivanju potrebe
prijema u radni odnos na neodreeno vrijeme
jednog (1) doktora medicine

1369

Zakljuak o davanju suglasnosti na


Sistematizaciju radnih mjesta za Centar za
pomo u kui Meimurske upanije

1369

Zakljuak o davanju suglasnosti na Odluku


Upravnog vijea Doma zdravlja akovec o
utvrivanju potrebe zapoljavanja na neodreeno vrijeme doktora medicine, specijalistu
ginekologije i porodnitva za rad u ginekolokoj ordinaciji Doma zdravlja akovec

122.

Zakljuak o zaduenju Dragutina Golubia,


strunog suradnika za osnovne kole za realizaciju projekta nabave kolskih udbenika

85.

II. izmjene i dopune Prorauna Meimurske


upanije za 2014. godinu

1372

86.

Odluka o sufinanciranju nabave obveznih


kolskih udbenika za kolsku godinu
2014./2015. za uenike osnovnih kola s podruja Meimurske upanije

1409

87.

Odluka o utvrivanju rezultata poslovanja


Meimurske upanije za 2013. godinu

1410

88.

Prijedlog za izmjenu lanka 59. a Nacrta konanog prijedloga Zakona o izmjenama i


dopunama Zakona o sustavu dravne uprave

1411

1370
AKTI PROELNICE UPRAVNOG ODJELA ZA
POSLOVE SKUPTINE I OPE POSLOVE

Zakljuak o davanju suglasnosti na Odluku


Upravnog vijea Doma zdravlja akovec o
ponudi produljenja ugovora o najmu stana u
Donjoj Dubravi, Trg Republike 16a, najmoprimcu Sinii Horvatu

1370

Zakljuak o davanju suglasnosti na Odluku


Upravnog vijea Zavoda za prostorno ureenje Meimurske upanije o II. izmjenama i
dopunama Statuta Zavoda za prostorno ureenje Meimurske upanije

1370

Zakljuak o davanju suglasnosti na I. izmjene


i dopune Statuta Centra za pomo u kui
Meimurske upanije

1370

2.

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama


Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno ureenje Meimurske upanije

1411

GRAD PRELOG
AKTI GRADSKOG VIJEA
35.

Odluka o osnivanju Muzeja Croata insulanus


Grada Preloga

1411

Stranica 1368 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E


OPINA SVETI MARTIN NA MURI
AKTI OPINSKOG VIJEA
19.

Polugodinji izvjetaj o izvrenju Prorauna


Opine Sveti Martin na Muri za 2014. godinu

14. kolovoza 2014.

20.

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga


prostora

1427

21.

Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog


zemljita (panjaka) u vlasnitvu Opine
Sveti Martin na Muri

1434

1412

MEIMURSKA UPANIJA
AKTI UPANA

ODLUKU
o isplati naknade udrugama za sudjelovanje u akciji
unitavanja ambrozije

111.
Temeljem lanka 37. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13 proieni tekst i 8/13), lanka 3. Poslovnika o nainu
rada upana (Slubeni glasnik Meimurske upanije broj
27/10), upan Meimurske upanije 15. srpnja 2014. donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstava koja se
isplauju kao naknada udrugama za sudjelovanje u akciji
unitavanja ambrozije
1. Imenuje se Povjerenstvo za raspodjelu sredstava koja se
isplauju udrugama kao naknada za sudjelovanje u akciji
unitavanja ambrozije na podruju Meimurske upanije u
2014. godini. lanovi povjerenstva su:
1. Branko Suec - proelnik Upravnog odjela za drutvene
djelatnosti
2. Tanja Horvat - voditeljica Odsjeka za proraun

I.
Odobrava se isplata sredstava naknade udrugama koje su
temeljem odabira po javnom pozivu objavljenom na internet
stranicama Meimurske upanije sudjelovale u akciji uklanjanja
ambrozije na podruju Meimurske upanije u 2014. godini.
Sredstva su rasporeena proporcionalno broju lanova udruge
koji su sudjelovali u akciju, trajanju akcije i ostvarenim
rezultatima:
R.
br.
1.
2.
3.

3. Elvira Herman via struna suradnica za poljoprivredu


2. Zaduuje se Povjerenstvo da predvieni ukupni iznos od
100.000,00 kn raspodjeli udrugama koje su temeljem
odabira po javnom pozivu objavljenom na internet
stranicama Meimurske upanije sudjelovale u akciji
uklanjanja ambrozije na podruju Meimurske upanije.

4.

3. Sredstva se rasporeuju proporcionalno broju lanova


udruge koji su sudjelovali u akciji, trajanju akcije i
ostvarenim rezultatima.

6.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja.


UPAN MEIMURSKE UPANIJE
KLASA: 402-08/14-02/12
URBROJ: 2109/1-01-14-1
akovec, 15. srpnja 2014.
UPAN
Matija Posavec, mag.ing

5.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

112.
Temeljem lanka 37. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13 proieni tekst i 8/13), lanka 3. Poslovnika o nainu
rada upana (Slubeni glasnik Meimurske upanije broj
27/10), upan Meimurske upanije 21. srpnja 2014. donosi

13.
14.

UDRUGA

Adresa

Klub mladih
Pustakovan,
Donji Pustakovec
ZEU Prode
Hodoan
Maoretkinje
opine Donji
Kraljevec
Udruga invalida rada
M
Udruga dragovoljaca
dom. rata RH
podrunica M
KUD Sveti Jeronim
trigova
Udruga Frkanovani
Frkanovec
STK akovec

Donji Pustakovec
111

Drutvo distrofiara,
invalida cerebr. i
djeje paralize i ostalih
tjelesnih invalida
Udruga mladih
Otoanci
Otok
NK Strahoninec
nogometna kola
Hrvatski branitelji
lijeeni od PTSP-a M
Airsoft udruga
DEATH ANGELS
akovec
RD Sunanica,
Pribislavec

Iznos
(kn)
7.000

Glavna 3
Hodoan
Gornji kraj 20
D. Kraljevec

4.000

A. Schulteissa 19
akovec
J.J.Strossmayera
9
akovec
trigova 29

4.500

Frkanovec 85

5.000

Putjane 65
akovec
A.Starevia 1
akovec

5.500

Otok 49

5.800

8.000
4.500

3.000

10.000

akoveka 37a
Strahoninec
Puine

9.000

Dravska 10
akovec

4.000

Pribislavec

7.000

4.000

14. kolovoza 2014.


15.
16.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

OK Katel
Pribislavec
Moto nautiki klub
Vidovski zlatari

Pribislavec
R. Konara 9
Donji Vidovec
UKUPNO:

UPAN
Matija Posavec, mag.ing

10.000
9.000
100.300

II.
Za isplatu sredstava zaduuje se Upravni odjel za poslove
upana Meimurske upanije, Odsjek za proraun i financije.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u

114.
Temeljem lanka 37. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13-proieni tekst i 8/13), lanka 3. toke 18. Poslovnika o
nainu rada upana (Slubeni glasnik Meimurske upanije
broj 27/10), upan Meimurske upanije je dana 14. 07. 2014.
godine donio

Slubenom glasniku Meimurske upanije.


UPAN MEIMURSKE UPANIJE
KLASA: 402-08/14-02/13
URBROJ: 2109/1-01-14-1
akovec, 21. srpnja 2014.
UPAN
Matija Posavec, mag.ing

113.
Temeljem lanka 37. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13 proieni tekst i 8/13), lanka 3. Poslovnika o nainu
rada upana (Slubeni glasnik Meimurske upanije broj
27/10), upan Meimurske upanije 16. 07. 2014. donosi
RJEENJE
o imenovanju ovlatenog predstavnika javnog naruitelja
Zavoda za hitnu medicinu Meimurske upanije za
provedbu postupka javne nabave
1. GORAN GOTAL, dipl. iur., voditelj Odsjeka za javnu
nabavu u Upravnom odjelu za poslove upana Meimurske
upanije, imenuje se kao ovlateni predstavnik, javnog
naruitelja Zavoda za hitnu medicinu Meimurske
upanije, za provedbu postupaka javne nabave.

(goran.gotal@medjimurska-zupanija.hr tel. 374 235, mob.


099/ 70 60 222).

2. Goran Gotal, dipl. iur, kao ovlateni predstavnik javnog


naruitelja Zavoda za hitnu medicinu Meimurske
upanije, sudjelovat e u provoenju postupaka javne
nabave do zavretka obvezne edukacije specijalistikog
programa izobrazbe u sustavu javne nabave, jednog
zaposlenika ovog Zavoda, te ishoenja licence u roku od 6
mjeseci od nadlenog Ministarstva.
3. Ovo Rjeenje objavit e se u Slubenom glasniku
Meimurske upanije.
UPAN MEIMURSKE UPANIJE
KLASA: 510-01/14-02/18
URBROJ: 2109/1-01-14-01
akovec, 16. srpnja 2014.

Broj 10 - Stranica 1369

ZAKLJUAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijea Zavoda
za hitnu medicinu Meimurske upanije o utvrivanju
potrebe prijema u radni odnos na neodreeno vrijeme
jednog (1) doktora medicine
1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijea Zavoda za
hitnu medicinu Meimurske upanije o utvrivanju
potrebe prijema u radni odnos na neodreeno vrijeme
jednog (1) doktora medicine za obavljanje poslova doktora
medicine hitne medicinske pomoi, a koja Odluka je
donijeta na 57. sjednici, odranoj 11. srpnja 2014. godine.
2. Odluka Upravnog vijea Zavoda za hitnu medicinu
Meimurske upanije iz toke 1. ini sastavni dio ovog
Zakljuka.
3. Ovaj Zakljuak objavit e se u Slubenom glasniku
Meimurske upanije.
UPAN MEIMURSKE UPANIJE
KLASA: 510-01/14-03/28
URBROJ: 2109/1-01-14-02
akovec, 14. srpnja 2014.
UPAN
Matija Posavec, mag.ing

115.
Temeljem lanka 37. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13-proieni tekst i 8/13), lanka 3. toke 18. Poslovnika o
nainu rada upana (Slubeni glasnik Meimurske upanije
broj 27/10), upan Meimurske upanije je 17. 07. 2014. godine
donio
ZAKLJUAK
o davanju suglasnosti na Sistematizaciju radnih mjesta za
Centar za pomo u kui Meimurske upanije
1. Daje se suglasnost na Sistematizaciju radnih mjesta za
Centar za pomo u kui Meimurske upanije.
2. Sistematizacija radnih mjesta za Centar za pomo u kui
Meimurske upanije ini sastavni dio ovog Zakljuka.
3. Ovaj Zakljuak objavit e se u Slubenom glasniku
Meimurske upanije.

Stranica 1370 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E


UPAN MEIMURSKE UPANIJE
KLASA: 550-01/14-02/17
URBROJ: 2109/1-01-14-03
akovec, 17. srpnja 2014.
UPAN
Matija Posavec, mag.ing

14. kolovoza 2014.

1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijea Doma


zdravlja akovec o ponudi produljenja ugovora o najmu
stana u Donjoj Dubravi, Trg Republike 16a, najmoprimcu
Sinii Horvatu, a koja Odluka je donijeta na 42. sjednici,
odranoj 17. srpnja 2014. godine.
2. Odluka Upravnog vijea Doma zdravlja akovec iz toke
1. ini sastavni dio ovog Zakljuka.
3. Ovaj Zakljuak objavit e se u Slubenom glasniku
Meimurske upanije.
UPAN MEIMURSKE UPANIJE

116.
Temeljem lanka 37. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13-proieni tekst i 8/13), lanka 3. toke 18. Poslovnika o
nainu rada upana (Slubeni glasnik Meimurske upanije
broj 27/10), upan Meimurske upanije je dana 21. 07. 2014.
godine donio

KLASA: 510-01/14-03/25
URBROJ: 2109/1-01-14-03
akovec, 21. srpnja 2014.
UPAN
Matija Posavec, mag.ing

ZAKLJUAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijea Doma
zdravlja akovec o utvrivanju potrebe zapoljavanja
na neodreeno vrijeme doktora medicine, specijalistu
ginekologije i porodnitva za rad u ginekolokoj ordinaciji
Doma zdravlja akovec
1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijea Doma
zdravlja akovec o utvrivanju potrebe zapoljavanja na
neodreeno vrijeme doktora medicine, specijalistu
ginekologije i porodnitva za rad u ginekolokoj ordinaciji
Doma zdravlja akovec, u akovcu Ivana Gorana
Kovaia 1e, a koja Odluka je donijeta na 42. sjednici,
odranoj 17. srpnja 2014. godine.
2. Odluka Upravnog vijea Doma zdravlja akovec iz toke
1. ini sastavni dio ovog Zakljuka.
3. Ovaj Zakljuak objavit e se u Slubenom glasniku
Meimurske upanije.
UPAN MEIMURSKE UPANIJE
KLASA:510-01/14-03/25
URBROJ:2109/1-01-14-02
akovec, 21. srpnja 2014.
UPAN
Matija Posavec, mag.ing

118.
Temeljem lanka 37. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13-proieni tekst i 8/13), lanka 3. toke 18. Poslovnika o
nainu rada upana (Slubeni glasnik Meimurske upanije
broj 27/10), upan Meimurske upanije je 22. 07. 2014. godine
donio
ZAKLJUAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijea
Zavoda za prostorno ureenje Meimurske upanije o
II. izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za prostorno
ureenje Meimurske upanije
1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijea Zavoda za
prostorno ureenje Meimurske upanije o II. izmjenama i
dopunama Statuta Zavoda za prostorno ureenje
Meimurske upanije, koja Odluka je donijeta na 11.
sjednici, odranoj 21. srpnja 2014. godine.
2. Odluka Upravnog vijea Zavoda za prostorno ureenje
Meimurske upanije o II. izmjenama i dopunama Statuta
Zavoda za prostorno ureenje Meimurske upanije, od
21. srpnja 2014. godine, ini sastavni dio ovog Zakljuka.
3. Ovaj Zakljuak objavit e se u Slubenom glasniku
Meimurske upanije.
UPAN MEIMURSKE UPANIJE

117.
Temeljem lanka 37. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13-proieni tekst i 8/13), lanka 3. toke 18. Poslovnika o
nainu rada upana (Slubeni glasnik Meimurske upanije
broj 27/10), upan Meimurske upanije je dana 21. 07. 2014.
godine donio
ZAKLJUAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijea Doma
zdravlja akovec o ponudi produljenja ugovora o najmu
stana u Donjoj Dubravi, Trg Republike 16a, najmoprimcu
Sinii Horvatu

KLASA: 012-03/14-02/1
URBROJ: 2109/1-01-14-02
akovec, 22. srpnja 2014.
UPAN
Matija Posavec, mag.ing

119.
Temeljem lanka 37. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13-proieni tekst i 8/13), lanka 3. toke 18. Poslovnika o

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

nainu rada upana (Slubeni glasnik Meimurske upanije


broj 27/10), upan Meimurske upanije je 23. 07. 2014. godine
donio
ZAKLJUAK
o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Statuta
Centra za pomo u kui Meimurske upanije
1. Daje se suglasnost na I. izmjene i dopune Statuta Centra za
pomo u kui Meimurske upanije.
2. I. izmjene i dopune Statuta Centra za pomo u kui
Meimurske upanije ine sastavni dio ovog Zakljuka
3. Ovaj Zakljuak objavit e se u Slubenom glasniku
Meimurske upanije.
UPAN MEIMURSKE UPANIJE
KLASA: 550-01/14-02/15
URBROJ: 2109/1-01-14-04
akovec, 23. srpnja 2014.
UPAN
Matija Posavec, mag.ing

Broj 10 - Stranica 1371

121.
Temeljem lanka 37. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13-proieni tekst i 8/13), lanka 3. toke 18. Poslovnika o
nainu rada upana (Slubeni glasnik Meimurske upanije
broj 27/10), upan Meimurske upanije je 30. 07. 2014. godine
donio
ZAKLJUAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijea
Zavoda za javno zdravstvo Meimurske upanije o
potrebi zapoljavanja radnika na neodreeno vrijeme
pomonika ravnatelja za kvalitetu
1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijea Zavoda za
javno zdravstvo Meimurske upanije o potrebi
zapoljavanja radnika na neodreeno vrijeme pomonika
ravnatelja za kvalitetu Zavoda za javno zdravstvo
Meimurske upanije 1 izvritelja/icu visoke strune
spreme prirodoslovnog usmjerenja, a koja Odluka je
donijeta na 44. sjednici, odranoj 28. srpnja 2014. godine.
2. Odluka Upravnog vijea Zavoda za javno zdravstvo
Meimurske upanije, od 28. srpnja 2014. godine, ini
sastavni dio ovog Zakljuka.
3. Ovaj Zakljuak objavit e se u Slubenom glasniku
Meimurske upanije.

120.
Temeljem lanka 37. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13-proieni tekst i 8/13), lanka 3. Poslovnika o nainu
rada upana (Slubeni glasnik Meimurske upanije broj
27/10), upan Meimurske upanije je 24. 07. 2014. godine
donio

UPAN MEIMURSKE UPANIJE


KLASA: 510-01/14-03/30
URBROJ: 2109/1-01-14-02
akovec, 30. srpnja 2014.
UPAN
Matija Posavec, mag.ing

ZAKLJUAK
o zaduenju Dragutina Golubia, strunog suradnika za
osnovne kole za realizaciju projekta nabave kolskih
udbenika
1. DRAGUTIN GOLUBI, vii struni referent za osnovne
kole u Upravnom odjelu za drutvene djelatnosti
Meimurske upanije, Odsjeku za drutvene djelatnosti,
zaduuje se da do poetka kolske godine 2014/2015,
operativno provodi projekt nabave kolskih udbenika za
uenike osnovnih kola, i obavlja sve potrebne
komunikacije s roditeljima uenika osnovnih kola i
graanima, unutar ovog Upravnog odjela.
2. Donoenje potrebnih odluka za realizaciju projekta nabave
kolskih udbenika za osnovne kole, koje su u nadlenosti
Upravnog odjela za drutvene djelatnosti Meimurske
upanije, u ovlasti su proelnika Branka Sueca, prof.

122.
Temeljem lanka 37. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13-proieni tekst i 8/13), lanka 3. toke 18. Poslovnika o
nainu rada upana (Slubeni glasnik Meimurske upanije
broj 27/10), upan Meimurske upanije je dana 06. 08. 2014.
godine donio
ZAKLJUAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijea Zavoda
za javno zdravstvo Meimurske upanije o utvrivanju
potrebe prijema u radni odnos radnika na neodreeno
vrijeme zamjena za djelatnicu koja odlazi na novo radno
mjesto

3. Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donoenja.


UPAN MEIMURSKE UPANIJE
KLASA: 602-02/14-02/4
URBROJ: 2109/1-01-14-01
akovec, 24. srpnja 2014.
UPAN
Matija Posavec, mag.ing

1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijea Zavoda za


javno zdravstvo Meimurske upanije o utvrivanju
potrebe prijema u radni odnos radnika na neodreeno
vrijeme zamjena za djelatnicu koja odlazi na novo radno
mjesto- jednog (1) izvritelja/icu prvostupnika/
prvostupnice medicinske sestre/tehniara (bacc.med.
techn.) u Djelatnosti za javno zdravstvo Zavoda za javno
zdravstvo Meimurske upanije, a koja Odluka je donijeta
na 45. sjednici, odranoj 01. kolovoza 2014. godine.

Stranica 1372 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E


2. Odluka Upravnog vijea Zavoda za javno zdravstvo
Meimurske upanije iz toke 1. ini sastavni dio ovog
Zakljuka.
3. Ovaj Zakljuak objavit e se u Slubenom glasniku
Meimurske upanije.
UPAN MEIMURSKE UPANIJE

14. kolovoza 2014.

Meimurske upanije (Slubeni glasnik Meimurske


upanije br. 26/10, 4/13, 6/13.- proieni tekst, 8/13. i 6/14.)
i lanka 63. Poslovnika Meimurske upanije (Slubeni
glasnik Meimurske upanije br. 26/10, 4/13, 6/13.- proieni
tekst, 8/13. i 6/14.), Skuptina Meimurske upanije je na 9.
sjednici, odranoj 13.08.2014. godine, donijela

KLASA: 510-01/14-03/31
URBROJ:2109/1-01-14-02
akovec, 06. kolovoza 2014.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAUNA


Meimurske upanije za 2014. godinu

UPAN
Matija Posavec, mag.ing

lanak 1.
U Odluci o Proraunu Meimurske upanije za 2014.
godinu (Slubeni glasnik Meimurske upanije br. 18/13.)
lanak 1. mijenja se i glasi:
Proraun Meimurske upanije za 2014. godinu sastoji se
od Rauna prihoda i rashoda i Rauna financiranja, i to:

AKTI UPANIJSKE SKUPTINE

I. OPI DIO

85.
Temeljem lanka 39. stavak 2. Zakona o proraunu
(Narodne novine br. 87/08. i 136/12.), i lanka 21. Statuta

A. RAUN PRIHODA I RASHODA

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

u kunama
2. izmjene i
dopune

125.497.936,00

2.863.000,00

128.360.936,00

18.764.972,45

911.952,00

19.676.924,45

106.903.959,00

-2.345.200,00

104.558.759,00

17.182.033,00

6.120.152,00

23.302.185,00

20.176.916,45

0,00

20.176.916,45

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

u kunama
2. izmjene i
dopune

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.070.000,00
-1.070.000,00

0,00
0,00

2.070.000,00
-1.070.000,00

Ukupno prihodi i primici

145.262.908,45

3.774.952,00

149.037.860,45

Manjak prihoda iz prethodnih godina

-19.106.916,45

0,00

-19.106.916,45

Sveukupno prihodi i primici

126.155.992,00

3.774.952,00

129.930.944,00

Ukupno rashodi i izdaci

126.155.992,00

3.774.952,00

129.930.944,00

0,00

0,00

0,00

Konto

Naziv

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Razlika - viak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))

B. RAUN FINANCIRANJA
Konto

Naziv

Primici od financijske imovine i zaduivanja

5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Neto financiranje (8 - 5)

Viak/Manjak + Neto financiranje


lanak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama utvreni u Raunu prihoda i rashoda i Raunu financiranja u 2014. godini,
poveavaju se ili smanjuju, kako slijedi:
A. RAUN PRIHODA I RASHODA
u kunama

PRIHODI POSLOVANJA

1. izmjene i
dopune
125.497.936,00

61
611

PRIHODI OD POREZA
Porez i prirez na dohodak

52.050.000,00
46.200.000,00

Konto

Izvor

Naziv

poveanje
smanjenje
2.863.000,00

2. izmjene i
dopune
128.360.936,00

0,00
0,00

52.050.000,00
46.200.000,00

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1373


u kunama

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

46.200.000,00
250.000,00

0,00
0,00

46.200.000,00
250.000,00

Porez na nasljedstava i darove


Porezi na robu i usluge

250.000,00
5.600.000,00

0,00
0,00

250.000,00
5.600.000,00

11

Porez na cestovna motorna vozila

5.200.000,00

0,00

5.200.000,00

11
43

Porez na dobitke od igara na sreu i ostali porezi


od igara na sreu

400.000,00

0,00

400.000,00

44.516.936,00

43.000,00

44.559.936,00

Konto

Izvor

Naziv

6111
613

11

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada


Porezi na imovinu

6132
614

11

6145
6147
63

POMOI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I


OD SUBJEKATA UNUTAR OPE DRAVE
Pomoi iz prorauna

633

11.453.169,00

43.000,00

11.496.169,00

6331

11

Tekue pomoi iz gradskih prorauna

50.000,00

0,00

50.000,00

6331

11

Tekue pomoi iz gradskih prorauna


Sufinanciranje obrane od tue

88.547,00

0,00

88.547,00

6331

11

Tekue pomoi iz gradskog prorauna


Sufinanciranje prijevoza uenika O

100.000,00

50.000,00

150.000,00

6331

11

Tekue pomoi iz opinskih prorauna


Sufinanciranje obrane od tue

161.452,00

0,00

161.452,00

6331

11

Tekue pomoi iz opinskog prorauna


Sufinanciranje prijevoza uenika O

300.000,00

0,00

300.000,00

6331

11

Tekue pomoi iz DP-za ostale potrebe

700.000,00

0,00

700.000,00

6331

11

Tekue pomoi iz dravnog prorauna


Sufinanciranje plaa za Upravni odjel za
prostorno ureenje i gradnju

700.000,00

0,00

700.000,00

6331

11

Tekue pomoi iz dravnog prorauna


Subvencioniranje kamata Poduzetnik 4,
Mikrokreditiranje i Malo gospodarstvo

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

6331

11

Tekue pomoi iz dravnog prorauna

3.923.170,00

0,00

3.923.170,00

6332

11

Kapitalne pomoi iz dravnog prorauna

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

6332

11

Kapitalne pomoi iz dravnog prorauna Fond za


zatitu okolia i energetsku uinkovitost

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

6332

11

Kapit.pomoi iz DP - Ured za nacionalne manjine


Ured za nacionalne manjine

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

6333

54

Tekue pomoi od proraunskih korisnika


dravnog prorauna temeljem prijenosa
sredstava EU
Projekt Produenog boravka za uenike
Romske nacionalne manjine

300.000,00

0,00

300.000,00

6333

54

Tekue pomoi od proraunskih korisnika


dravnog prorauna temeljem prijenosa
sredstava EU
Projekt REF-a
Pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije

330.000,00

-7.000,00

323.000,00

33.063.767,00

0,00

33.063.767,00

6351

12

Tekue pomoi izravnanja za decentralizirane


funkcije
Centar za socijalnu skrb akovec

300.000,00

0,00

300.000,00

6351

12

Tekue pomoi izravnanja za decentralizirane


funkcije
Ogrjev

1.409.800,00

0,00

1.409.800,00

6351

12

Tekue pomoi izravnanja za decentralizirane


funkcije
Dom za starije i nemone osobe akovec

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

6351

12

Tekue pomoi izravnanja za decentralizirane


funkcije
Srednje kole

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

635

Stranica 1374 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

Tekue pomoi izravnanja za decentralizirane


funkcije
Zdravstvene ustanove

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

12

Tekue pomoi izravnanja za decentralizirane


funkcije
Osnovne kole

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

1
12

Kapitalne pomoi izravnanja za decentralizirane


funkcije

4.353.967,00

0,00

4.353.967,00

PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od financijske imovine

7.451.000,00
3.051.000,00

0,00
0,00

7.451.000,00
3.051.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Konto

Izvor

Naziv

6351

12

6351

6352
64
641
6413

11

Kamate na oroena sredstva i depozite po vienju

6415

11

Prihodi od pozitivnih teajnih razlika

6417

11

Prihodi od dobiti trgovakih drutava u javnom


sektoru
Ljekarna akovec
Prihodi od nefinancijske imovine

6421

11

Naknade za koncesije

6421

11

Naknade za ostale koncesije Za obavljanje javne


zdrastvene slube

642

1.000,00

0,00

1.000,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

6422

11

Prihodi od iznajmljivanja opreme

50.000,00

0,00

50.000,00

6422

11

Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine

50.000,00

0,00

50.000,00

6422

11

Prihodi od zakupa poslovnih objekata

200.000,00

0,00

200.000,00

6422

11

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljita

500.000,00

0,00

500.000,00

6423

11
42
43

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

500.000,00

0,00

500.000,00

6429

11
73

Ostali prihodi od nefinancijske imovine Prihodi za


financiranje rada UO za prostorno
ureenje, gradnju i zatitu okolia - Legalizacija

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH
PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA
Administrativne (upravne) pristojbe

3.810.000,00

0,00

3.810.000,00

3.210.000,00

0,00

3.210.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

65
651
6511

11

Dravne upravne i sudske pristojbe

6512

11

Ostale naknade utvrene gradskom/opinskom


odlukom

6512

11

upanijske naknade

100.000,00

0,00

100.000,00

6512

11

upanijske upravne pristojbe

900.000,00

0,00

900.000,00

6514

11
43

Ostale nespomenute naknade i pristojbe

700.000,00

0,00

700.000,00

Prihodi po posebnim propisima

600.000,00

0,00

600.000,00

6526

11
43

Ostali prihodi za posebne namjene

200.000,00

0,00

200.000,00

6526

11
43

Ostali nespomenuti prihodi

400.000,00

0,00

400.000,00

OSTALI PRIHODI
Prihodi koje prorauni i proraunski korisnici
ostvare obavljanjem poslova na
tritu (vlastiti prihodi)

600.000,00
50.000,00

70.000,00
70.000,00

670.000,00
120.000,00

50.000,00
550.000,00

70.000,00
0,00

120.000,00
550.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

652

66
661

6615
663

31

Prihodi od pruenih usluga


Donacije od pravnih i fizikih osoba izvan ope
drave

6631

61

Tekue donacije od trgovakih drutava

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1375


u kunama

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

Tekue donacije od ostalih subjekata izvan ope


drave

500.000,00

0,00

500.000,00

PRIHODI IZ PRORAUNA
Prihodi iz prorauna za financiranje redovne
djelatnosti proraunskih korisnika

17.070.000,00
17.070.000,00

2.750.000,00
2.750.000,00

19.820.000,00
19.820.000,00

Konto

Izvor

Naziv

6631

61

67
671
6711

11

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja Izbori


za lanove u Europski paralament iz
Republike Hrvatske

1.370.000,00

0,00

1.370.000,00

6711

11

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

6711

11

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja


Prijevoz uenika srednjih kola

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

6712

11
73

Prihodi za financiranje rashoda za nabavu


nefinancijske imovine
Dravni proraun

0,00

500.000,00

500.000,00

6712

11
73

Prihodi za financiranje rashoda za nabavu


nefinancijske imovine
Sufinanciranje opina za nabavu udbenika

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

6712

11
73

Prihodi za financiranje rashoda za nabavu


nefinancijske imovine
Sufinanciranje gradova za nabavu udbenika

0,00

1.250.000,00

1.250.000,00

6713
7

11

Prihodi na temelju ugovorenih obveza


PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE

200.000,00
18.764.972,45

0,00
911.952,00

200.000,00
19.676.924,45

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE


IMOVINE
Prihodi od prodaje materijalne imovine
-prirodnih bogatstava

18.654.972,45

911.952,00

19.566.924,45

18.654.972,45

911.952,00

19.566.924,45

71
711
7111

71

Poljoprivredno zemljite

7111

71

Graevinsko zemljite

72
723
7231

71

200.000,00

0,00

200.000,00

18.454.972,45

911.952,00

19.366.924,45

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

110.000,00

0,00

110.000,00

110.000,00

0,00

110.000,00

Osobni automobili

110.000,00

0,00

110.000,00

144.262.908,45

3.774.952,00

148.037.860,45

Ukupno prihodi
3

RASHODI POSLOVANJA

106.903.959,00

-2.345.200,00

104.558.759,00

31
311

RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plae

12.486.300,00
10.327.000,00

-100.000,00
0,00

12.386.300,00
10.327.000,00

9.977.000,00

0,00

9.977.000,00

3111

11

Plae za redovan rad

3113

11

Plae za prekovremeni rad

3114
312

11

Plae za posebne uvjete rada


Ostali rashodi za zaposlene

50.000,00

0,00

50.000,00

300.000,00
478.000,00

0,00
-100.000,00

300.000,00
378.000,00

3121
313

11

Ostali rashodi za zaposlene


Doprinosi na plae

478.000,00
1.681.300,00

-100.000,00
0,00

378.000,00
1.681.300,00

3132
3132

11

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

1.060.000,00

0,00

1.060.000,00

11

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

396.635,00

0,00

396.635,00

3132

11

Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje


zatite zdravlja na radu

40.000,00

0,00

40.000,00

3133

11

Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju


nezaposlenosti

126.000,00

0,00

126.000,00

3133

11

Doprinosi za zapoljavanje

50.665,00

0,00

50.665,00

Stranica 1376 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

3133

11

Poseban doprinos za poticanje zapoljavanja


osoba s invaliditetom

32
321

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

8.000,00

0,00

8.000,00

61.185.437,00
3.624.982,00

-502.400,00
-11.000,00

60.683.037,00
3.613.982,00

3211

11

Slubena putovanja

110.350,00

0,00

110.350,00

3212

11

Naknade za prijevoz na posao i s posla Prijevoz


zaposlenika srednjih kola decentralizirana sredstva

2.937.132,00

0,00

2.937.132,00

3212

11

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni


ivot

435.000,00

0,00

435.000,00

3213

11

Struno usavravanje zaposlenika

141.500,00

-11.000,00

130.500,00

3214
322

11

Ostale naknade trokova zaposlenima


Rashodi za materijal i energiju

1.000,00
19.327.387,00

0,00
-24.200,00

1.000,00
19.303.187,00

3221

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.940.387,00

-24.200,00

10.916.187,00

3222

11

Materijal i sirovine

3223

11

Energija

3224

Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko


odravanje

5.000,00

0,00

5.000,00

8.245.000,00

0,00

8.245.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

33.000,00

0,00

33.000,00

3225

11
83

Sitni inventar i auto gume

3227
323

11

Slubena, radna i zatitna odjea i obua


Rashodi za usluge

4.000,00
35.112.054,00

0,00
-385.000,00

4.000,00
34.727.054,00

3231

11

Usluge telefona, pote i prijevoza

20.715.500,00

0,00

20.715.500,00

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

4.281.604,00

-50.000,00

4.231.604,00

3233

11

Elektronski mediji

500.000,00

0,00

500.000,00

3233

11

Usluge promidbe i informiranja

344.500,00

-2.250,00

342.250,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja Suradnja s


pomurskim Hrvatima

50.000,00

0,00

50.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja Izrada


fotomonografije Meimurja

50.000,00

0,00

50.000,00

3233

11

Promidbeni materijali Izrada specijalizirane


broure

40.000,00

0,00

40.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja Suradnja s


institucijama za promicanje ulaganja

40.000,00

0,00

40.000,00

3233

11

Promidbeni materijali Turo, Buino ulje i


Meso s tiblice

25.000,00

0,00

25.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja Zbornik


Stari grad

5.000,00

0,00

5.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja


Obiljeavanje 60. godina Muzeja Meimurja
akovec

2.000,00

0,00

2.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja Sajam


sigurnosti i prevencije

20.000,00

-5.000,00

15.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja Programi


u Kraljevom vrtu

5.000,00

0,00

5.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja


Obiljeavanje 460. godina pogibije Nikole
Zrinskog akovekog

3.000,00

0,00

3.000,00

3234

11

Komunalne usluge

831.500,00

-50.000,00

781.500,00

3234

11

Ostale komunalne usluge Legalizacija Romskih


naselja Meimurske
upanije

250.000,00

0,00

250.000,00

3235

11

Zakupnine i najamnine

802.500,00

0,00

802.500,00

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1377


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

3236

11

Zdravstvene i veterinarske usluge

601.000,00

0,00

601.000,00

3236

11

Ostale zdravstvene usluge Cijepljenje HPV virusa

130.000,00

0,00

130.000,00

3236

11

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi


zaposlenika

60.000,00

0,00

60.000,00

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

4.450.350,00

-260.750,00

4.189.600,00

3237

11

Ostale intelektualne usluge Legalizacija Romskih


naselja Meimurske
upanije

100.000,00

0,00

100.000,00

102.000,00

0,00

102.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

1.052.100,00

0,00

1.052.100,00

3238

11

Raunalne usluge

3238

11

Usluge razvoja software-a Riznica

3239

11

Ostale nespomenute usluge Smjetaj uenika S u


ueniki dom

3239

11

Ostale usluge

276.000,00

-17.000,00

259.000,00

3239

11

Slubeni glasnik Slubeni glasnik

200.000,00

0,00

200.000,00

3239
324

11

Usluge ienja, pranja i slino


Naknade trokova osobama izvan radnog
odnosa

150.000,00
128.850,00

0,00
3.800,00

150.000,00
132.650,00

3241
329

11

Naknade ostalih trokova


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

128.850,00
2.992.164,00

3.800,00
-86.000,00

132.650,00
2.906.164,00

3291

11

Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela,


povjerenstava i slino

1.699.000,00

-80.000,00

1.619.000,00

3292

11

Premije osiguranja

173.664,00

0,00

173.664,00

3293

11

Reprezentacija

287.500,00

0,00

287.500,00

3293

11

Reprezentacija

110.000,00

13.000,00

123.000,00

3294

11

lanarine

102.400,00

0,00

102.400,00

3294

11

Tuzemne lanarine

10.000,00

0,00

10.000,00

3295

11

Pristojbe i naknade

70.000,00

0,00

70.000,00

3299

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

539.600,00

-19.000,00

520.600,00

FINANCIJSKI RASHODI
Kamate za primljene zajmove

871.000,00
400.000,00

-106.000,00
-50.000,00

765.000,00
350.000,00

34
342
3423

11

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih


financijskih institucija izvan javnog
sektora

300.000,00

0,00

300.000,00

3423

11

Kamate za primljene kredite od tuzemnih


kreditnih institucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi

100.000,00

-50.000,00

50.000,00

471.000,00

-56.000,00

415.000,00

3431

11

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

164.500,00

-54.500,00

110.000,00

3431

11

Usluge platnog prometa

2.000,00

0,00

2.000,00

343

3432

11

Negativne teajne razlike

3433

11

Zatezne kamate

35
352

4.000,00

-1.500,00

2.500,00

300.500,00

0,00

300.500,00

SUBVENCIJE
Subvencije trgovakim drutvima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima
izvan javnog sektora

4.100.000,00
4.100.000,00

-100.000,00
-100.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

3523

11

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim


i srednjim poduzetnicima
Poduzetnik 4, Mikrokreditiranje, Malo
gospodarstvo

2.900.000,00

-100.000,00

2.800.000,00

3523

11

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim


i srednjim poduzetnicima
Subvencije poljoprivrednicima

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

POMOI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR


OPE DRAVE

3.343.378,00

0,00

3.343.378,00

36

Stranica 1378 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Pomoi unutar ope drave

1. izmjene i
dopune
3.343.378,00

3632

11

Kapitalne pomoi unutar ope drave

3.222.378,00

0,00

3.222.378,00

3632

11

Kapitalne pomoi sredinjem, upanijskim,


gradskim i opinskim proraunima

121.000,00

0,00

121.000,00

NAKNADE GRAANIMA I KUANSTVIMA


NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE
NAKNADE
Ostale naknade graanima i kuanstvima iz
prorauna

2.629.800,00

-45.000,00

2.584.800,00

2.629.800,00

-45.000,00

2.584.800,00

1.705.800,00

0,00

1.705.800,00

200.000,00

0,00

200.000,00

Konto

Izvor

363

37

372

Naziv

poveanje
smanjenje
0,00

2. izmjene i
dopune
3.343.378,00

3721

11

Naknade graanima i kuanstvima u novcu

3721

11

Stipendije i kolarine

3721

11

Stipendije i kolarine Stipendije za deficitarna


zanimanja

72.000,00

0,00

72.000,00

3721

11

Naknade graanima i kuanstvima u novcu


Nagrada Zrinski

40.000,00

-20.000,00

20.000,00

3721

11

Naknade graanima i kuanstvima u novcu


Povelje

12.000,00

0,00

12.000,00

3722

11

Prehrana

400.000,00

-25.000,00

375.000,00

3722

11

Naknade graanima i kuanstvima u naravi

200.000,00

0,00

200.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

22.288.044,00
18.819.376,00

-1.491.800,00
-1.291.800,00

20.796.244,00
17.527.576,00

13.938.776,00

-1.150.000,00

12.788.776,00

76.800,00

-76.800,00

0,00

38
381
3811

11

Tekue donacije u novcu

3811

11

Tekue donacije u novcu Pretfinanciranje Eu


projekta BIOREGIO,
EN-SAN i EUPER

3811

11

Ostale tekue donacije Projekt Volimo


Meimurje - koristimo
obnovljive izvore energije

785.000,00

0,00

785.000,00

3811

11

Tekue donacije graanima i kuanstvima Potpore


poljoprivrednicima

545.000,00

0,00

545.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Mjere energetske


uinkovitosti i ugradnja
obnovljivih izvora energije na javne zgrade

500.000,00

0,00

500.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Certificiranje objekata


ustanova kojima je
osniva Meimurska upanija

350.000,00

0,00

350.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Programi Fonda za


zatitu okolia i energetsku
uinkovitost

300.000,00

0,00

300.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Razvoj obrtnitva


Meimurja

300.000,00

0,00

300.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Turistiki projekti u


Meimurskoj upaniji

250.000,00

0,00

250.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Izrada projektne


dokumentacije sanacije
objekata

200.000,00

0,00

200.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Zajednica hrvatskih


kulturno-umjetnikih udruga
Meimurske upanije

200.000,00

0,00

200.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Programi udruga osoba s


invaliditetom

200.000,00

0,00

200.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Operativno vatrogasno


deurstvo

180.000,00

0,00

180.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Projekt REF-a

200.000,00

-35.000,00

165.000,00

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1379


u kunama

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

Ostale tekue donacije Programi udruga civilnog


drutva

150.000,00

0,00

150.000,00

Konto

Izvor

Naziv

3811

11

3811

11

Ostale tekue donacije Programi udruga branitelja

125.000,00

0,00

125.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Program javnih potreba


u kulturi

110.000,00

0,00

110.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Sigurno upravljanje


biciklom

55.000,00

0,00

55.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Financiranje projekta


Integrirani putniki
promet

50.000,00

0,00

50.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Suvenir Meimurske


upanije

50.000,00

0,00

50.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Matica hrvatska

30.000,00

0,00

30.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Projekt Alpe-Adria

25.000,00

0,00

25.000,00

3811

11

Tekue donacije zakladama Meimurska zaklada


solidarnosti Katrua

40.000,00

-15.000,00

25.000,00

3811

11

Tekue donacije zakladama Meimurska zaklada


za obrazovanje dr. Vinko
ganec

40.000,00

-15.000,00

25.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Natjecanje vatrogasne


mladei

20.000,00

0,00

20.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Okupljanje mladih regije


i EU

20.000,00

0,00

20.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Zatita potroaa

20.000,00

0,00

20.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Savjet Meimurske vinske


ceste

20.000,00

0,00

20.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Certificiranje Upravne


zgrade, Rede-e i zgrade
Meimurskog veleuilita

18.000,00

0,00

18.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Pretfinanciranje projekta


EUpeR - partner
Meimurska upanija

15.800,00

0,00

15.800,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Postavljanje spomen


obiljeja poginulim
braniteljima
Kapitalne donacije

5.000,00

0,00

5.000,00

2.755.068,00

-200.000,00

2.555.068,00

382
3821

11

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

2.345.068,00

-200.000,00

2.145.068,00

3821

11

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama


Dom kulture Macinec

100.000,00

0,00

100.000,00

3821

11

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama


Dom kulture Vularija

100.000,00

0,00

100.000,00

3821

11

Kapitalne donacije vjerskim zajednicama


Franjevaki samostan u akovcu - obnova
oltara

100.000,00

0,00

100.000,00

3821

11

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama


Dom kulture Podturen

60.000,00

0,00

60.000,00

3821

11

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama


Dom kulture Gardinovec
Kazne, penali i naknade tete

50.000,00

0,00

50.000,00

1.600,00

0,00

1.600,00

383
3831
386

11

Naknade teta pravnim i fizikim osobama


Kapitalne pomoi

1.600,00
712.000,00

0,00
0,00

1.600,00
712.000,00

3862

11

Kapitalne pomoi trgovakim drutvima izvan


javnog sektora
Meimurje, investicije, nekretnine d.o.o.
akovec

400.000,00

0,00

400.000,00

Stranica 1380 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

312.000,00

0,00

312.000,00

17.182.033,00

6.120.152,00

23.302.185,00

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE


IMOVINE
Nematerijalna imovina

184.000,00

0,00

184.000,00

184.000,00

0,00

184.000,00

154.000,00

0,00

154.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.494.000,00

6.120.152,00

11.614.152,00

Konto

Izvor

Naziv

3862

11

Kapitalne pomoi bankama i ostalim financijskim


institucijama i trgovakim drutvima
izvan javnog sektora
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

4
41
412
4123

11

Licence

4123

11

Licence Programska podrka za kadrovsku


evidenciju

4123

11

Licence Programska podrka za evidenciju radnog


vremena

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Graevinski objekti

421

670.000,00

0,00

670.000,00

4212

11

Poslovni objekti

570.000,00

0,00

570.000,00

4212

11

Ostali poslovni graevinski objekti Izgradnja


skladita MORH-a
Postrojenja i oprema

100.000,00

0,00

100.000,00

3.498.700,00

2.000,00

3.500.700,00

11

Uredska oprema i namjetaj

689.200,00

2.000,00

691.200,00

422
4221
4222

11

Komunikacijska oprema

4223

11

Oprema za odravanje i zatitu

4224

11

Medicinska i laboratorijska oprema

10.000,00

0,00

10.000,00

109.000,00

0,00

109.000,00

2.173.500,00

0,00

2.173.500,00

4225

11

Instrumenti, ureaji i strojevi

10.000,00

0,00

10.000,00

4227
423

11

Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene


Prijevozna sredstva

507.000,00
788.300,00

0,00
-7.000,00

507.000,00
781.300,00

4231
424

11

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu


Knjige, umjetnika djela i ostale izlobene
vrijednosti

788.300,00
0,00

-7.000,00
6.125.152,00

781.300,00
6.125.152,00

4241
426

11

Knjige Udbenici
Nematerijalna proizvedena imovina

0,00
537.000,00

6.125.152,00
0,00

6.125.152,00
537.000,00

4262

11

Ulaganja u raunalne programe

537.000,00

0,00

537.000,00

RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH


METALA I OSTALIH POHRANJENIH
VRIJEDNOSTI
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

4312

Pohranjene knjige, umjetnika djela i sline


vrijednosti

5.000,00

0,00

5.000,00

45

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA


NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
Dodatna ulaganja na graevinskim objektima

11.499.033,00

0,00

11.499.033,00

11.499.033,00

0,00

11.499.033,00

Dodatna ulaganja na graevinskim objektima

11.499.033,00

0,00

11.499.033,00

124.085.992,00

3.774.952,00

127.860.944,00

poveanje
smanjenje
0,00

2. izmjene i
dopune
1.000.000,00

43

431

451
4511

11

Ukupno rashodi

B. RAUN FINANCIRANJA
u kunama
Konto
8

Izvor

Naziv
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUIVANJA

1. izmjene i
dopune
1.000.000,00

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1381


u kunama

Konto

Izvor

81
815

8153

11

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI)


GLAVNICE DANIH ZAJMOVA
Primici (povrati) glavnice zajmova danih
bankama i ostalim financijskim institucijama
izvan javnog sektora

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim


institucijama izvan javnog sektora - dugoroni
krediti

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.070.000,00

0,00

2.070.000,00

Naziv

Ukupno primici
5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I


OTPLATE ZAJMOVA

51
513

IZDACI ZA DANE ZAJMOVE


Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim
financijskim institucijama u javnom sektoru

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom


sektoru - dugoroni krediti

50.000,00

0,00

50.000,00

IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI


Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava
u javnom sektoru

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava u


javnom sektoru

20.000,00

0,00

20.000,00

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE


PRIMLJENIH ZAJMOVA
Otplata glavnice primljenih zajmova od
banaka i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih


kreditnih institucija izvan javnog sektora kratkoroni krediti

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.070.000,00

0,00

2.070.000,00

5132

11

53
532
5321

11

54
544

5443

11

Ukupno izdaci
lanak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ukupnoj svoti od
129.930.944,00 kuna, rasporeuju se po programima u Posebnom dijelu Prorauna kako slijedi:
II. POSEBNI DIO
u kunama
Konto

Izvor

Naziv

RAZDJEL 000 UPANIJA


000 UPANIJA
PROGRAM 1001 Tekui izdaci
1001A100001 Plae i naknade

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

16.460.000,00
16.460.000,00
14.840.000,00
9.475.000,00

-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-100.000,00

16.260.000,00
16.260.000,00
14.640.000,00
9.375.000,00

RASHODI POSLOVANJA

9.475.000,00

-100.000,00

9.375.000,00

31
311

RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plae

9.079.000,00
7.500.000,00

-100.000,00
0,00

8.979.000,00
7.500.000,00

3111
312

11

Plae za redovan rad


Ostali rashodi za zaposlene

7.500.000,00
345.000,00

0,00
-100.000,00

7.500.000,00
245.000,00

3121
313

11

Ostali rashodi za zaposlene


Doprinosi na plae

345.000,00
1.234.000,00

-100.000,00
0,00

245.000,00
1.234.000,00

3132

11

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

1.060.000,00

0,00

1.060.000,00

Stranica 1382 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

3132

11

Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje


zatite zdravlja na radu

3133

11

Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju


nezaposlenosti

3133

11

Poseban doprinos za poticanje zapoljavanja


osoba s invaliditetom

32
321

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

3211

11

Slubena putovanja

3212

11

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni


ivot

3213

11

Struno usavravanje zaposlenika

3214

11

Ostale naknade trokova zaposlenima

1001A100002 Materijalni trokovi i usluge

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

40.000,00

0,00

40.000,00

126.000,00

0,00

126.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

396.000,00
396.000,00

0,00
0,00

396.000,00
396.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

315.000,00

0,00

315.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

5.365.000,00

-100.000,00

5.265.000,00

RASHODI POSLOVANJA

3.365.000,00

-100.000,00

3.265.000,00

32
322

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za materijal i energiju

2.815.000,00
642.000,00

0,00
0,00

2.815.000,00
642.000,00

3221

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

220.000,00

0,00

220.000,00

3223

11

Energija

400.000,00

0,00

400.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

2.000,00
1.730.000,00

0,00
0,00

2.000,00
1.730.000,00

3225

11

Sitni inventar i auto gume

3227
323

11

Slubena, radna i zatitna odjea i obua


Rashodi za usluge

3231

11

Usluge telefona, pote i prijevoza

400.000,00

0,00

400.000,00

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

250.000,00

0,00

250.000,00

3233

11

Usluge promidbe i informiranja

100.000,00

0,00

100.000,00

3234

11

Komunalne usluge

220.000,00

0,00

220.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

325.000,00

0,00

325.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

3235

11

Zakupnine i najamnine

3236

11

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi


zaposlenika

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

3238

11

Raunalne usluge

3238

11

Usluge razvoja software-a Riznica

25.000,00

0,00

25.000,00

3239

11

Usluge ienja, pranja i slino

150.000,00

0,00

150.000,00

3239
324

11

Ostale usluge
Naknade trokova osobama izvan radnog
odnosa

50.000,00
120.000,00

0,00
0,00

50.000,00
120.000,00

3241
329

11

Naknade ostalih trokova


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

120.000,00
323.000,00

0,00
0,00

120.000,00
323.000,00

3292

11

Premije osiguranja

3293

11

Reprezentacija

50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

3294

11

Tuzemne lanarine

3.000,00

0,00

3.000,00

3295

11

Pristojbe i naknade

20.000,00

0,00

20.000,00

3299

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

150.000,00

0,00

150.000,00

FINANCIJSKI RASHODI
Kamate za primljene zajmove

550.000,00
100.000,00

-100.000,00
-50.000,00

450.000,00
50.000,00

11

Kamate za primljene kredite od tuzemnih


kreditnih institucija izvan javnog sektora
Ostali financijski rashodi

100.000,00

-50.000,00

50.000,00

450.000,00

-50.000,00

400.000,00

3431

11

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

150.000,00

-50.000,00

100.000,00

3433

11

Zatezne kamate

300.000,00

0,00

300.000,00

34
342
3423
343

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1383


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

1. izmjene i
dopune
2.000.000,00

poveanje
smanjenje
0,00

2. izmjene i
dopune
2.000.000,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I


OTPLATE ZAJMOVA

54

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE


PRIMLJENIH ZAJMOVA
Otplata glavnice primljenih zajmova od
banaka i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih


kreditnih institucija izvan javnog
sektora - kratkoroni krediti

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

1.620.000,00
730.000,00

0,00
0,00

1.620.000,00
730.000,00

544

5443

11

PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci


1002K100001 Opremanje
4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

730.000,00

0,00

730.000,00

41

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE


IMOVINE
Nematerijalna imovina

30.000,00

0,00

30.000,00

412
4123

11

Licence Programska podrka za kadrovsku


evidenciju

4123

11

Licence Programska podrka za evidenciju radnog


vremena

42
421
4212
422

11

30.000,00

0,00

30.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

700.000,00

0,00

700.000,00

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Graevinski objekti

570.000,00

0,00

570.000,00

Poslovni objekti
Postrojenja i oprema

570.000,00
120.000,00

0,00
0,00

570.000,00
120.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00
10.000,00

0,00
0,00

5.000,00
10.000,00

4221

11

Uredska oprema i namjetaj

4222

11

Komunikacijska oprema

4223

11

Oprema za odravanje i zatitu

4225
426

11

Instrumenti, ureaji i strojevi


Nematerijalna proizvedena imovina

4262

11

Ulaganja u raunalne programe

1002K100002 Scheierova zgrada

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

RASHODI POSLOVANJA

10.000,00

0,00

10.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

3232

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

1002K100008 Vojarna i skladite MORH-a

10.000,00

0,00

10.000,00

880.000,00

0,00

880.000,00

RASHODI POSLOVANJA

780.000,00

0,00

780.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

380.000,00
380.000,00

0,00
0,00

380.000,00
380.000,00

3234

11

Komunalne usluge

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

3239

11

38
386
3862

11

Ostale usluge

10.000,00

0,00

10.000,00

350.000,00

0,00

350.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

OSTALI RASHODI
Kapitalne pomoi

400.000,00
400.000,00

0,00
0,00

400.000,00
400.000,00

Kapitalne pomoi trgovakim drutvima izvan


javnog sektora
Meimurje, investicije, nekretnine d.o.o.
akovec
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

400.000,00

0,00

400.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Stranica 1384 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

42
421
4212

11

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Graevinski objekti

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Ostali poslovni graevinski objekti Izgradnja


skladita MORH-a

100.000,00

0,00

100.000,00

1.647.600,00

-500.000,00

1.147.600,00

1.647.600,00
897.600,00
830.000,00

-500.000,00
0,00
0,00

1.147.600,00
897.600,00
830.000,00

Naziv

RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE


UPANA
00101 Odsjek za odnose s javnou
PROGRAM 1001 Tekui izdaci
1001A100002 Materijalni trokovi i usluge
3

RASHODI POSLOVANJA

830.000,00

0,00

830.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

780.000,00
550.000,00

0,00
0,00

780.000,00
550.000,00

500.000,00

3233

11

Elektronski mediji

0,00

500.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja Izrada


fotomonografije Meimurja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000,00

0,00

50.000,00

230.000,00

0,00

230.000,00
200.000,00

329
3293

11

Reprezentacija

200.000,00

0,00

3299

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000,00

0,00

30.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

Tekue donacije u novcu

50.000,00

0,00

50.000,00

1001A100006 Osnivanje Centra nematerijalne batine

38
381
3811

11

20.000,00

0,00

20.000,00

RASHODI POSLOVANJA

10.000,00

0,00

10.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

Tekue donacije u novcu


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATE ZAJMOVA

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI


Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava
u javnom sektoru

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava u


javnom sektoru

10.000,00

0,00

10.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

3811
5

11

53
532
5321

11

1001A100015 Potpore zaviajnim drutvima


3

RASHODI POSLOVANJA

40.000,00

0,00

40.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

40.000,00
40.000,00

0,00
0,00

40.000,00
40.000,00

Tekue donacije u novcu

40.000,00

0,00

40.000,00

1001A100018 Sanacija Zgrade sindikata u akovcu

7.600,00

3811

11

7.600,00

0,00

RASHODI POSLOVANJA

7.600,00

0,00

7.600,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

7.600,00
7.600,00

0,00
0,00

7.600,00
7.600,00

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

7.600,00

0,00

7.600,00

750.000,00
500.000,00

-500.000,00
-500.000,00

250.000,00
0,00

3232

11

PROGRAM 1016 Financijski poslovi


1016A100001 Obveze iz Ugovora o donaciji
3

RASHODI POSLOVANJA

500.000,00

-500.000,00

0,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

500.000,00
500.000,00

-500.000,00
-500.000,00

0,00
0,00

3811

Tekue donacije u novcu

500.000,00

-500.000,00

0,00

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1385


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

1016A100003 Tekua zaliha

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

250.000,00

0,00

250.000,00

RASHODI POSLOVANJA

250.000,00

0,00

250.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

250.000,00
250.000,00

0,00
0,00

250.000,00
250.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE


SKUPTINE I OPE POSLOVE
00201 Odsjek za poslove Skuptine i ope i zajednike
poslove
PROGRAM 1001 Tekui izdaci
1001A100001 Plae i naknade

250.000,00

0,00

250.000,00

3.521.350,00

-155.000,00

3.366.350,00

3.426.350,00

-100.000,00

3.326.350,00

2.076.350,00
437.000,00

-100.000,00
-100.000,00

1.976.350,00
337.000,00

RASHODI POSLOVANJA

437.000,00

-100.000,00

337.000,00

32
321

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

305.000,00
5.000,00

-50.000,00
0,00

255.000,00
5.000,00

3211
329

11

Slubena putovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000,00
300.000,00

0,00
-50.000,00

5.000,00
250.000,00

3291

11

Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela,


povjerenstava i slino

300.000,00

-50.000,00

250.000,00

52.000,00

-20.000,00

32.000,00

52.000,00

-20.000,00

32.000,00

37

NAKNADE GRAANIMA I KUANSTVIMA


NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE
NAKNADE
Ostale naknade graanima i kuanstvima iz
prorauna

372
3721

11

Naknade graanima i kuanstvima u novcu


Nagrada Zrinski

40.000,00

-20.000,00

20.000,00

3721

11

Naknade graanima i kuanstvima u novcu


Povelje

12.000,00

0,00

12.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

80.000,00
80.000,00

-30.000,00
-30.000,00

50.000,00
50.000,00

38
381
3811

11

Tekue donacije zakladama Meimurska zaklada


solidarnosti Katrua

40.000,00

-15.000,00

25.000,00

3811

11

Tekue donacije zakladama Meimurska zaklada


za obrazovanje dr. Vinko
ganec

40.000,00

-15.000,00

25.000,00

1001A100002 Materijalni trokovi i usluge

200.000,00

0,00

200.000,00

RASHODI POSLOVANJA

200.000,00

0,00

200.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

200.000,00
200.000,00

Slubeni glasnik Slubeni glasnik

200.000,00

0,00

200.000,00

75.000,00

0,00

75.000,00

3239

11

1001A100004 Odmaralite Selce


3

RASHODI POSLOVANJA

75.000,00

0,00

75.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

75.000,00
65.000,00

0,00
0,00

75.000,00
65.000,00

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

20.000,00

0,00

20.000,00

3234

11

Komunalne usluge

15.000,00

0,00

15.000,00

3237
329

11

Intelektualne i osobne usluge


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000,00
10.000,00

0,00
0,00

30.000,00
10.000,00

3299

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000,00

0,00

10.000,00

1.322.350,00

0,00

1.322.350,00

1.322.350,00

0,00

1.322.350,00

1001A100005 Izbori za lanove u Europski parlament iz


Republike Hrvatske
3

RASHODI POSLOVANJA

Stranica 1386 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

32
321

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

1.320.350,00
350,00

0,00
0,00

1.320.350,00
350,00

Naziv

3211
322

11

Slubena putovanja
Rashodi za materijal i energiju

350,00
15.000,00

0,00
0,00

350,00
15.000,00

3221
323

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi


Rashodi za usluge

15.000,00
5.000,00

0,00
0,00

15.000,00
5.000,00

3231

11

Usluge telefona, pote i prijevoza

2.500,00

0,00

2.500,00

3233
329

11

Usluge promidbe i informiranja


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.500,00
1.300.000,00

0,00
0,00

2.500,00
1.300.000,00

3291

11

Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela,


povjerenstava i slino

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi

2.000,00
2.000,00

0,00
0,00

2.000,00
2.000,00

Usluge platnog prometa

2.000,00

0,00

2.000,00

34
343
3431

11

1001A100008 Hrvatska zajednica upanija

42.000,00

0,00

42.000,00

RASHODI POSLOVANJA

42.000,00

0,00

42.000,00

32
329

MATERIJALNI RASHODI
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

42.000,00
42.000,00

0,00
0,00

42.000,00
42.000,00

lanarine

42.000,00

0,00

42.000,00

1.070.000,00
820.000,00

0,00
0,00

1.070.000,00
820.000,00

3294

11

PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu


1004A100002 Vatrogasna zajednica
3

RASHODI POSLOVANJA

820.000,00

0,00

820.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

820.000,00
820.000,00

0,00
0,00

820.000,00
820.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

3811

11

Tekue donacije u novcu Natjecanje vatrogasne


mladei

1004A100006 Zatita i spaavanje

250.000,00

0,00

250.000,00

RASHODI POSLOVANJA

250.000,00

0,00

250.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

50.000,00
40.000,00

0,00
0,00

50.000,00
40.000,00

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

10.000,00

0,00

10.000,00

3237
329

11

Intelektualne i osobne usluge


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000,00
10.000,00

0,00
0,00

30.000,00
10.000,00

3293

11

Reprezentacija

10.000,00

0,00

10.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

200.000,00
200.000,00

180.000,00

0,00

180.000,00

38
381
3811

11

Ostale tekue donacije Operativno vatrogasno


deurstvo

3811

11

Tekue donacije u novcu

PROGRAM 1015 Udruge graana i politike stranke


1015A100001 Politike stranke

20.000,00

0,00

20.000,00

280.000,00
280.000,00

0,00
0,00

280.000,00
280.000,00

RASHODI POSLOVANJA

280.000,00

0,00

280.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

280.000,00
280.000,00

0,00
0,00

280.000,00
280.000,00

Tekue donacije u novcu

280.000,00

0,00

280.000,00

95.000,00
95.000,00
20.000,00

-55.000,00
-55.000,00
-10.000,00

40.000,00
40.000,00
10.000,00

3811

11

00202 Odsjek za pravne poslove


PROGRAM 1001 Tekui izdaci
1001A100009 Slubeniki sud Meimurske upanije

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1387


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

1. izmjene i
dopune
20.000,00

poveanje
smanjenje
-10.000,00

2. izmjene i
dopune
10.000,00

RASHODI POSLOVANJA

32
329

MATERIJALNI RASHODI
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00
20.000,00

-10.000,00
-10.000,00

10.000,00
10.000,00

Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela,


povjerenstava i slino

20.000,00

-10.000,00

10.000,00

75.000,00

-45.000,00

30.000,00

3291

11

1001A100021 Isplate po sudskim presudama


3

RASHODI POSLOVANJA

75.000,00

-45.000,00

30.000,00

32
329

MATERIJALNI RASHODI
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

75.000,00
75.000,00

-45.000,00
-45.000,00

30.000,00
30.000,00

25.000,00

-20.000,00

5.000,00

3291

11

Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela,


povjerenstava i slino

3299

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE


DJELATNOSTI
00301 Odsjek za gospodarstvo
PROGRAM 1001 Tekui izdaci
1001A100012 Zrana luka Meimurje

50.000,00

-25.000,00

25.000,00

19.511.728,00

-775.550,00

18.736.178,00

12.244.128,00
15.000,00
15.000,00

-48.750,00
0,00
0,00

12.195.378,00
15.000,00
15.000,00

RASHODI POSLOVANJA

15.000,00

0,00

15.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

15.000,00
15.000,00

0,00
0,00

15.000,00
15.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu


1004A100001 Savjet za sigurnost prometa

15.000,00

0,00

15.000,00

125.000,00
50.000,00

-5.000,00
0,00

120.000,00
50.000,00

RASHODI POSLOVANJA

50.000,00

0,00

50.000,00

32
321

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

35.000,00
2.500,00

0,00
0,00

35.000,00
2.500,00

2.500,00
5.000,00

0,00
0,00

2.500,00
5.000,00

3211
322

11

Slubena putovanja
Rashodi za materijal i energiju

3221
323

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi


Rashodi za usluge

5.000,00
25.000,00

0,00
0,00

5.000,00
25.000,00

3233
329

11

Usluge promidbe i informiranja


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000,00
2.500,00

0,00
0,00

25.000,00
2.500,00

3293

11

38
381
3811

Reprezentacija
OSTALI RASHODI
Tekue donacije

11

Tekue donacije u novcu

1004A100004 Policijska uprava

2.500,00

0,00

2.500,00

15.000,00
15.000,00

0,00
0,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

20.000,00

-5.000,00

15.000,00

RASHODI POSLOVANJA

20.000,00

-5.000,00

15.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

20.000,00
20.000,00

-5.000,00
-5.000,00

15.000,00
15.000,00

Ostale usluge promidbe i informiranja Sajam


sigurnosti i prevencije

20.000,00

-5.000,00

15.000,00

3233

11

1004A100008 Osposobljavanje uenika osnovnih kola

55.000,00

0,00

55.000,00

RASHODI POSLOVANJA

55.000,00

0,00

55.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

55.000,00
55.000,00

0,00
0,00

55.000,00
55.000,00

Tekue donacije u novcu Sigurno upravljanje


biciklom

55.000,00

0,00

55.000,00

12.104.128,00
900.000,00

-43.750,00
0,00

12.060.378,00
900.000,00

3811

11

PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva


1007A100001 Meimurski sajam poduzetnitva - Mesap

Stranica 1388 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

RASHODI POSLOVANJA

1. izmjene i
dopune
900.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

900.000,00
588.000,00

0,00
0,00

900.000,00
588.000,00

Konto

Izvor

Naziv

poveanje
smanjenje
0,00

2. izmjene i
dopune
900.000,00

3811
386

11

Tekue donacije u novcu


Kapitalne pomoi

588.000,00
312.000,00

0,00
0,00

588.000,00
312.000,00

3862

11

Kapitalne pomoi bankama i ostalim financijskim


institucijama i trgovakim
drutvima izvan javnog sektora

312.000,00

0,00

312.000,00

1007A100002 Razvojna agencija Redea

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

RASHODI POSLOVANJA

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

1.900.000,00
1.900.000,00

0,00
0,00

1.900.000,00
1.900.000,00

Tekue donacije u novcu

1.900.000,00

0,00

1.900.000,00

3811

11

1007A100003 Obrtnika komora Meimurske upanije

300.000,00

0,00

300.000,00

RASHODI POSLOVANJA

300.000,00

0,00

300.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

Ostale tekue donacije Razvoj obrtnitva


Meimurja

300.000,00

0,00

300.000,00

3811

11

1007A100004 Kapitalne pomoi gradovima i opinama

2.942.378,00

0,00

2.942.378,00

RASHODI POSLOVANJA

2.942.378,00

0,00

2.942.378,00

36

POMOI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR


OPE DRAVE
Pomoi unutar ope drave

2.942.378,00

0,00

2.942.378,00

2.942.378,00

0,00

2.942.378,00

Kapitalne pomoi unutar ope drave

2.942.378,00

0,00

2.942.378,00

25.000,00

0,00

25.000,00

363
3632

11

1007A100005 Uvoenje oznake za meimurske proizvode


3

RASHODI POSLOVANJA

25.000,00

0,00

25.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

25.000,00
25.000,00

0,00
0,00

25.000,00
25.000,00

Promidbeni materijali Turo, Buino ulje i


Meso s tiblice

25.000,00

0,00

25.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

3233

11

1007A100006 Aktivnosti privlaenja domaih i stranih


ulaganja
3

RASHODI POSLOVANJA

80.000,00

0,00

80.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

80.000,00
80.000,00

0,00
0,00

80.000,00
80.000,00

3233

11

Promidbeni materijali Izrada specijalizirane


broure

40.000,00

0,00

40.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja Suradnja s


institucijama za promicanje
ulaganja

40.000,00

0,00

40.000,00

1007A100007 Promotivne aktivnosti gospodarstva

120.000,00

0,00

120.000,00

RASHODI POSLOVANJA

120.000,00

0,00

120.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

Usluge promidbe i informiranja

50.000,00

0,00

50.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

70.000,00
70.000,00

0,00
0,00

70.000,00
70.000,00

3233

11

38
381
3811

11

Tekue donacije u novcu

50.000,00

0,00

50.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Zatita potroaa

20.000,00

0,00

20.000,00

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1389


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

1007A100008 Razvojna strategija Meimurske upanije


do 2020. godine

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

43.750,00

156.250,00

200.000,00

RASHODI POSLOVANJA

43.750,00

156.250,00

200.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

43.750,00
43.750,00

156.250,00
156.250,00

200.000,00
200.000,00

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

1007A100010 Meimurska energetska agencija

43.750,00

156.250,00

200.000,00

1.978.000,00

-100.000,00

1.878.000,00

RASHODI POSLOVANJA

1.978.000,00

-100.000,00

1.878.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

1.978.000,00
1.978.000,00

-100.000,00
-100.000,00

1.878.000,00
1.878.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Projekt Volimo


Meimurje - koristimo
obnovljive izvore energije

785.000,00

0,00

785.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

600.000,00

-100.000,00

500.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Certificiranje objekata


ustanova kojima je
osniva Meimurska upanija

350.000,00

0,00

350.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Izrada projektne


dokumentacije sanacije
objekata

200.000,00

0,00

200.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Projekt Alpe-Adria

25.000,00

0,00

25.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Certificiranje Upravne


zgrade, Rede-e i zgrade
Meimurskog veleuilita

18.000,00

0,00

18.000,00

1007A100011 Tehnoloko-inovacijski centar Meimurje

650.000,00

0,00

650.000,00

RASHODI POSLOVANJA

650.000,00

0,00

650.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

650.000,00
650.000,00

0,00
0,00

650.000,00
650.000,00

Tekue donacije u novcu

650.000,00

0,00

650.000,00

3811

11

1007A100012 Subvencioniranje kamata

2.900.000,00

-100.000,00

2.800.000,00

RASHODI POSLOVANJA

2.900.000,00

-100.000,00

2.800.000,00

35
352

SUBVENCIJE
Subvencije trgovakim drutvima, obrtnicima,
malim i srednjim
poduzetnicima izvan javnog sektora

2.900.000,00
2.900.000,00

-100.000,00
-100.000,00

2.800.000,00
2.800.000,00

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim


i srednjim poduzetnicima
Poduzetnik 4, Mikrokreditiranje, Malo
gospodarstvo

2.900.000,00

-100.000,00

2.800.000,00

55.000,00

0,00

55.000,00

3523

11

1007A100016 Sufinanciranje projekata i aktivnosti


Obrtnike komore M
3

RASHODI POSLOVANJA

55.000,00

0,00

55.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

55.000,00
55.000,00

0,00
0,00

55.000,00
55.000,00

Tekue donacije u novcu

55.000,00

0,00

55.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

3811

11

1007A100017 Projekt integriranog prijevoza putnika i


tereta
3

RASHODI POSLOVANJA

100.000,00

0,00

100.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

100.000,00
100.000,00

Tekue donacije u novcu

100.000,00

0,00

100.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

3811

11

1007K100001 Gospodarska zona Meimurje

Stranica 1390 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

RASHODI POSLOVANJA

36

POMOI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR


OPE DRAVE
Pomoi unutar ope drave

363
3632

11

Kapitalne pomoi unutar ope drave

1007K100002 Gospodarska zona u Murskom Srediu

1. izmjene i
dopune
10.000,00

poveanje
smanjenje
0,00

2. izmjene i
dopune
10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

RASHODI POSLOVANJA

100.000,00

0,00

100.000,00

36

POMOI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR


OPE DRAVE
Pomoi unutar ope drave

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

363
3632

11

Kapitalne pomoi unutar ope drave

00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam


PROGRAM 1005 Poljoprivreda
1005A100001 Sufinanciranje hrvatske poljoprivredne
komore

100.000,00

0,00

100.000,00

4.990.000,00
3.600.000,00
50.000,00

-250.000,00
-250.000,00
0,00

4.740.000,00
3.350.000,00
50.000,00

RASHODI POSLOVANJA

50.000,00

0,00

50.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

3811

Tekue donacije u novcu

50.000,00

0,00

50.000,00

1005A100003 Brendiranje Meimurskog krumpira

11

25.000,00

0,00

25.000,00

RASHODI POSLOVANJA

25.000,00

0,00

25.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

25.000,00
25.000,00

0,00
0,00

25.000,00
25.000,00

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

1005A100004 Unapreenje i razvoj lovita

25.000,00

0,00

25.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

RASHODI POSLOVANJA

200.000,00

0,00

200.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

200.000,00
200.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

1005A100005 Subvencioniranje poljoprivrede

200.000,00

0,00

200.000,00

1.745.000,00

0,00

1.745.000,00

RASHODI POSLOVANJA

1.745.000,00

0,00

1.745.000,00

35
352

SUBVENCIJE
Subvencije trgovakim drutvima, obrtnicima,
malim i srednjim
poduzetnicima izvan javnog sektora

1.200.000,00
1.200.000,00

0,00
0,00

1.200.000,00
1.200.000,00

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim


i srednjim poduzetnicima
Subvencije poljoprivrednicima

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

545.000,00
545.000,00

0,00
0,00

545.000,00
545.000,00

Tekue donacije graanima i kuanstvima Potpore


poljoprivrednicima

545.000,00

0,00

545.000,00

3523

11

38
381
3811

11

1005A100006 Obrana od tue

350.000,00

0,00

350.000,00

RASHODI POSLOVANJA

350.000,00

0,00

350.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

350.000,00
350.000,00

0,00
0,00

350.000,00
350.000,00

3234

11

Komunalne usluge

1005A100007 Razvoj ekoloke proizvodnje

350.000,00

0,00

350.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

RASHODI POSLOVANJA

100.000,00

0,00

100.000,00

38

OSTALI RASHODI

100.000,00

0,00

100.000,00

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1391


u kunama

Konto

Tekue donacije

poveanje
smanjenje
0,00

2. izmjene i
dopune
100.000,00

Tekue donacije u novcu

100.000,00

0,00

100.000,00

Naziv

11

381
3811

1. izmjene i
dopune
100.000,00

Izvor

1005A100011 Ergela

25.000,00

0,00

25.000,00

RASHODI POSLOVANJA

25.000,00

0,00

25.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

25.000,00
25.000,00

0,00
0,00

25.000,00
25.000,00

Tekue donacije u novcu

25.000,00

0,00

25.000,00

3811

11

1005K100001 Pilot projekt navodnjavanja Kuranec

105.000,00

-50.000,00

55.000,00

RASHODI POSLOVANJA

105.000,00

-50.000,00

55.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

105.000,00
105.000,00

-50.000,00
-50.000,00

55.000,00
55.000,00

100.000,00

-50.000,00

50.000,00

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

3234

11

Komunalne usluge

1005K100002 Sustav navodnjavanja Prelog-Donji


Kraljevec

5.000,00

0,00

5.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

RASHODI POSLOVANJA

500.000,00

0,00

500.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

500.000,00
500.000,00

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

1005K100003 Projekt navodnjavanja BELICA

500.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

-200.000,00

300.000,00

RASHODI POSLOVANJA

500.000,00

-200.000,00

300.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

500.000,00
500.000,00

-200.000,00
-200.000,00

300.000,00
300.000,00

Intelektualne i osobne usluge

500.000,00

-200.000,00

300.000,00

1.390.000,00
870.000,00

0,00
0,00

1.390.000,00
870.000,00

3237

11

PROGRAM 1006 Turizam


1006A100001 Turistika zajednica
3

RASHODI POSLOVANJA

870.000,00

0,00

870.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

870.000,00
870.000,00

0,00
0,00

870.000,00
870.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

800.000,00

0,00

800.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Suvenir Meimurske


upanije

50.000,00

0,00

50.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Savjet Meimurske vinske


ceste

20.000,00

0,00

20.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

1006A100002 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec


3

RASHODI POSLOVANJA

100.000,00

0,00

100.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

100.000,00
100.000,00

3811

Tekue donacije u novcu

100.000,00

0,00

100.000,00

1006A100003 Sufinanciranje turizma u Meimurskoj


upaniji

11

350.000,00

0,00

350.000,00

RASHODI POSLOVANJA

350.000,00

0,00

350.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

350.000,00
350.000,00

0,00
0,00

350.000,00
350.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Turistiki projekti u


Meimurskoj upaniji

250.000,00

0,00

250.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

100.000,00

0,00

100.000,00

70.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

70.000,00

1006K000001 Projekt Mlinarska kua


3

RASHODI POSLOVANJA

Stranica 1392 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

36
363
3632

11

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

POMOI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR


OPE DRAVE
Pomoi unutar ope drave

70.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

70.000,00

Kapitalne pomoi unutar ope drave

70.000,00

0,00

70.000,00

2.277.600,00

-476.800,00

1.800.800,00

2.277.600,00
535.000,00

-476.800,00
0,00

1.800.800,00
535.000,00

Naziv

00303 Odsjek za europske poslove, meunarodnu


suradnju i regionalni razvoj
PROGRAM 1001 Tekui izdaci
1001A100003 Europske integracije
3

RASHODI POSLOVANJA

535.000,00

0,00

535.000,00

32
321

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

485.000,00
40.000,00

0,00
0,00

485.000,00
40.000,00

3211

11

Slubena putovanja

30.000,00

0,00

30.000,00

3213
322

11

Struno usavravanje zaposlenika


Rashodi za materijal i energiju

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

3221
323

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi


Rashodi za usluge

10.000,00
280.000,00

0,00
0,00

10.000,00
280.000,00

3233

11

Usluge promidbe i informiranja

100.000,00

0,00

100.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja Suradnja s


pomurskim Hrvatima

50.000,00

0,00

50.000,00

3235

11

Zakupnine i najamnine

30.000,00

0,00

30.000,00

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

45.000,00

0,00

45.000,00

3239
329

11

Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

55.000,00
155.000,00

0,00
0,00

55.000,00
155.000,00

3293

11

Reprezentacija

50.000,00

0,00

50.000,00

3294

11

lanarine

55.000,00

0,00

55.000,00

3299

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000,00

0,00

50.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

38
381
3811

11

Tekue donacije u novcu

1001T100006 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata

50.000,00

0,00

50.000,00

1.742.600,00

-476.800,00

1.265.800,00

RASHODI POSLOVANJA

1.742.600,00

-476.800,00

1.265.800,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

1.742.600,00
1.742.600,00

-476.800,00
-476.800,00

1.265.800,00
1.265.800,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Pretfinanciranje Eu


projekta BIOREGIO,
EN-SAN i EUPER

76.800,00

-76.800,00

0,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Mjere energetske


uinkovitosti i ugradnja
obnovljivih izvora energije na javne zgrade

500.000,00

0,00

500.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

800.000,00

-400.000,00

400.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Programi Fonda za


zatitu okolia i
energetsku uinkovitost

300.000,00

0,00

300.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Financiranje projekta


Integrirani putniki
promet

50.000,00

0,00

50.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Pretfinanciranje projekta


EUpeR - partner
Meimurska upanija

15.800,00

0,00

15.800,00

77.693.264,00

5.775.152,00

83.468.416,00

8.371.967,00

0,00

8.371.967,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUTVENE


DJELATNOSTI
00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1393


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

PROGRAM 1010 Socijalna zatita


1010A100004 Stipendije

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

216.000,00
216.000,00

0,00
0,00

216.000,00
216.000,00

RASHODI POSLOVANJA

216.000,00

0,00

216.000,00

37

NAKNADE GRAANIMA I KUANSTVIMA


NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE
NAKNADE
Ostale naknade graanima i kuanstvima iz
prorauna

216.000,00

0,00

216.000,00

216.000,00

0,00

216.000,00

216.000,00

0,00

216.000,00

8.155.967,00
622.000,00

0,00
0,00

8.155.967,00
622.000,00

372
3721

11

Naknade graanima i kuanstvima u novcu

PROGRAM 1012 kolstvo


1012A100003 Stipendije
3

RASHODI POSLOVANJA

572.000,00

0,00

572.000,00

34
342

FINANCIJSKI RASHODI
Kamate za primljene zajmove

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih


financijskih institucija izvan javnog
sektora

300.000,00

0,00

300.000,00

NAKNADE GRAANIMA I KUANSTVIMA


NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE
NAKNADE
Ostale naknade graanima i kuanstvima iz
prorauna

272.000,00

0,00

272.000,00

272.000,00

0,00

272.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

72.000,00

0,00

72.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

IZDACI ZA DANE ZAJMOVE


Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim
financijskim institucijama u javnom
sektoru

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom


sektoru - dugoroni krediti

50.000,00

0,00

50.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

3423

11

37

372
3721

11

Stipendije i kolarine

3721

11

Stipendije i kolarine Stipendije za deficitarna


zanimanja
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATE ZAJMOVA

5
51
513

5132

11

1012A100004 Natjecanja uenika


3

RASHODI POSLOVANJA

200.000,00

0,00

200.000,00

32
329

MATERIJALNI RASHODI
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

200.000,00
200.000,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000,00

0,00

200.000,00

4.353.967,00

0,00

4.353.967,00

3299

11

1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje kole decentralizirana (udruena) sredstva


4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

4.353.967,00

0,00

4.353.967,00

45

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA


NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
Dodatna ulaganja na graevinskim objektima

4.353.967,00

0,00

4.353.967,00

4.353.967,00

0,00

4.353.967,00

Dodatna ulaganja na graevinskim objektima

4.353.967,00

0,00

4.353.967,00

1012A100006 Kapitalne investicije - osnovne i srednje


kole Meimurske upanije

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

451
4511

11

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

45

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA


NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
Dodatna ulaganja na graevinskim objektima

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

451

Stranica 1394 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

4511

11

Dodatna ulaganja na graevinskim objektima

1012A100008 Predkola za djecu romske nacionalne


manjine - Projekt REF-a

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

RASHODI POSLOVANJA

100.000,00

0,00

100.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

100.000,00
100.000,00

Tekue donacije u novcu

100.000,00

0,00

100.000,00

180.000,00

3811

11

1012A100017 Visoko kolstvo

180.000,00

0,00

RASHODI POSLOVANJA

180.000,00

0,00

180.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

180.000,00
180.000,00

0,00
0,00

180.000,00
180.000,00

Tekue donacije u novcu

180.000,00

0,00

180.000,00

700.000,00

3811

11

1012A100019 Asistenti u nastavi

700.000,00

0,00

RASHODI POSLOVANJA

700.000,00

0,00

700.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

700.000,00
700.000,00

0,00
0,00

700.000,00
700.000,00

Tekue donacije u novcu

700.000,00

0,00

700.000,00

3811

11

1012A100023 Sufinanciranje prijevoza studenata

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

RASHODI POSLOVANJA

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

1.000.000,00
1.000.000,00

0,00
0,00

1.000.000,00
1.000.000,00

Usluge telefona, pote i prijevoza

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

15.339.621,00
15.339.621,00
15.339.621,00

0,00
0,00
0,00

15.339.621,00
15.339.621,00
15.339.621,00

3231

11

0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne kole


PROGRAM 1012 kolstvo
1012A100001 Osnovno kolstvo
3

RASHODI POSLOVANJA

15.339.621,00

0,00

15.339.621,00

32
322

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za materijal i energiju

15.139.621,00
9.215.199,00

0,00
0,00

15.139.621,00
9.215.199,00

3221

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3.370.199,00

0,00

3.370.199,00

3223
323

11

Energija
Rashodi za usluge

5.845.000,00
5.874.422,00

0,00
0,00

5.845.000,00
5.874.422,00

3231

11

Usluge telefona, pote i prijevoza

4.420.000,00

0,00

4.420.000,00

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

1.289.422,00

0,00

1.289.422,00

3235
329

11

Zakupnine i najamnine
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

165.000,00
50.000,00

0,00
0,00

165.000,00
50.000,00

3292

11

38
381
3811

11

50.000,00

0,00

50.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

Premije osiguranja

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

200.000,00
200.000,00

Tekue donacije u novcu

200.000,00

0,00

200.000,00

575.000,00
575.000,00
0,00

6.125.152,00
6.125.152,00
6.125.152,00

6.700.152,00
6.700.152,00
6.125.152,00

0040102 Ostali izdaci za osnovne kole


PROGRAM 1012 kolstvo
1012A100007 Obvezni kolski udbenici za uenike
osnovnih kola Meimurske upanije
4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

0,00

6.125.152,00

6.125.152,00

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Knjige, umjetnika djela i ostale izlobene
vrijednosti

0,00

6.125.152,00

6.125.152,00

0,00

6.125.152,00

6.125.152,00

Knjige Udbenici

0,00

6.125.152,00

6.125.152,00

424
4241

11

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1395


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

1012A100013 kola plivanja

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

240.000,00

0,00

240.000,00

RASHODI POSLOVANJA

240.000,00

0,00

240.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

240.000,00
240.000,00

0,00
0,00

240.000,00
240.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

1012A100016 Prijevoz uenika O iz sufinanciranja JLS

240.000,00

0,00

240.000,00

320.000,00

0,00

320.000,00

RASHODI POSLOVANJA

320.000,00

0,00

320.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

320.000,00
320.000,00

0,00
0,00

320.000,00
320.000,00

Usluge telefona, pote i prijevoza

320.000,00

0,00

320.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

3231

11

1012A100021 Eko kole


3

RASHODI POSLOVANJA

15.000,00

0,00

15.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

15.000,00
15.000,00

0,00
0,00

15.000,00
15.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

0040103 Decentralizirane funkcije za srednje kole


PROGRAM 1012 kolstvo
1012A100002 Srednje kolstvo

15.000,00

0,00

15.000,00

8.127.305,00
8.127.305,00
8.127.305,00

0,00
0,00
0,00

8.127.305,00
8.127.305,00
8.127.305,00

RASHODI POSLOVANJA

8.127.305,00

0,00

8.127.305,00

32
321

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

7.998.029,00
2.937.132,00

0,00
0,00

7.998.029,00
2.937.132,00

11

Naknade za prijevoz na posao i s posla Prijevoz


zaposlenika srednjih kola decentralizirana sredstva
Rashodi za materijal i energiju

2.937.132,00

0,00

2.937.132,00

3.199.388,00

0,00

3.199.388,00

3221

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.389.388,00

0,00

1.389.388,00

3223
323

11

Energija
Rashodi za usluge

1.810.000,00
1.835.845,00

0,00
0,00

1.810.000,00
1.835.845,00

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

783.745,00

0,00

783.745,00

3239

11

Ostale nespomenute usluge Smjetaj uenika S u


ueniki dom
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.052.100,00

0,00

1.052.100,00

11

Premije osiguranja

3212

322

329

25.664,00

0,00

25.664,00

25.664,00

0,00

25.664,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

129.276,00
129.276,00

0,00
0,00

129.276,00
129.276,00

Tekue donacije u novcu

129.276,00

0,00

129.276,00

0040104 Ostali izdaci za srednje kole


PROGRAM 1012 kolstvo
1012A100015 Prijevoz uenika S

14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00

0,00
0,00
0,00

14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00

3292
38
381
3811

11

RASHODI POSLOVANJA

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

14.000.000,00
14.000.000,00

0,00
0,00

14.000.000,00
14.000.000,00

Usluge telefona, pote i prijevoza

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

1.930.000,00
1.830.000,00
50.000,00

0,00
0,00
0,00

1.930.000,00
1.830.000,00
50.000,00

3231

11

0040105 Kultura
PROGRAM 1013 Kultura
1013A100001 Zrinska garda akovec
3

RASHODI POSLOVANJA

50.000,00

0,00

50.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

Stranica 1396 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

3811

11

Tekue donacije u novcu

1013A100002 Centar za kulturu akovec

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

50.000,00

0,00

50.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

RASHODI POSLOVANJA

250.000,00

0,00

250.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

250.000,00
250.000,00

0,00
0,00

250.000,00
250.000,00

Tekue donacije u novcu

250.000,00

0,00

250.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

3811

11

1013A100003 30. godina Meimurske popevke Nedelie


2014.
3

RASHODI POSLOVANJA

50.000,00

0,00

50.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

Tekue donacije u novcu

50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

3811

11

1013A100004 Centar za kulturu Mursko Sredie

100.000,00

0,00

RASHODI POSLOVANJA

100.000,00

0,00

100.000,00

36

POMOI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR


OPE DRAVE
Pomoi unutar ope drave

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

363
3632

11

Kapitalne pomoi unutar ope drave

1013A100005 Knjinica Nikola Zrinski akovec

100.000,00

0,00

100.000,00

350.000,00

0,00

350.000,00

RASHODI POSLOVANJA

350.000,00

0,00

350.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

350.000,00
350.000,00

0,00
0,00

350.000,00
350.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

1013A100009 Sakralni spomenici

350.000,00

0,00

350.000,00

280.000,00

0,00

280.000,00

RASHODI POSLOVANJA

280.000,00

0,00

280.000,00

38
382

OSTALI RASHODI
Kapitalne donacije

280.000,00
280.000,00

0,00
0,00

280.000,00
280.000,00

3821

11

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

180.000,00

0,00

180.000,00

3821

11

Kapitalne donacije vjerskim zajednicama


Franjevaki samostan u akovcu - obnova
oltara

100.000,00

0,00

100.000,00

440.000,00

0,00

440.000,00

1013A100013 Programi u kulturi


3

RASHODI POSLOVANJA

440.000,00

0,00

440.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

440.000,00
440.000,00

0,00
0,00

440.000,00
440.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Zajednica hrvatskih


kulturno-umjetnikih
udruga Meimurske upanije

200.000,00

0,00

200.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Program javnih potreba


u kulturi

110.000,00

0,00

110.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

310.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

3811

11

Tekue donacije u novcu Matica hrvatska

1013A100014 Sufinanciranje drutvenih domova

310.000,00

0,00

RASHODI POSLOVANJA

310.000,00

0,00

310.000,00

38
382

OSTALI RASHODI
Kapitalne donacije

310.000,00
310.000,00

0,00
0,00

310.000,00
310.000,00

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama


Dom kulture Macinec

100.000,00

0,00

100.000,00

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama


Dom kulture Vularija

100.000,00

0,00

100.000,00

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1397


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama


Dom kulture Podturen

60.000,00

0,00

60.000,00

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama


Dom kulture Gardinovec

50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

100.000,00
100.000,00

PROGRAM 1015 Udruge graana i politike stranke


1015A100002 Tehnika kultura
3

RASHODI POSLOVANJA

100.000,00

0,00

100.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

100.000,00
100.000,00

Tekue donacije u novcu

100.000,00

0,00

100.000,00

2.644.500,00
2.644.500,00
2.129.500,00

-200.000,00
-200.000,00
0,00

2.444.500,00
2.444.500,00
2.129.500,00

3811

11

0040106 Muzej Meimurja


PROGRAM 1014 Muzej Meimurja
1014A100001 Tekui izdaci
3

RASHODI POSLOVANJA

2.094.500,00

0,00

2.094.500,00

31
311

RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plae

1.603.000,00
1.300.000,00

0,00
0,00

1.603.000,00
1.300.000,00

1.300.000,00
100.000,00

0,00
0,00

1.300.000,00
100.000,00

0,00
0,00

100.000,00
203.000,00

3111
312

11

Plae za redovan rad


Ostali rashodi za zaposlene

3121
313

11

Ostali rashodi za zaposlene


Doprinosi na plae

100.000,00
203.000,00
180.000,00

0,00

180.000,00

23.000,00

0,00

23.000,00

486.000,00
66.000,00

0,00
0,00

486.000,00
66.000,00

3132

11

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

3133

11

Doprinosi za zapoljavanje

32
321

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

3211

11

Slubena putovanja

3212

11

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni


ivot
Rashodi za materijal i energiju

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

322
3221

6.000,00

0,00

6.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

196.500,00

0,00

196.500,00

41.500,00

0,00

41.500,00

3223

11

Energija

150.000,00

0,00

150.000,00

3225
323

83

Sitni inventar i auto gume


Rashodi za usluge

5.000,00
155.500,00

0,00
0,00

5.000,00
155.500,00

3231

11

Usluge telefona, pote i prijevoza

25.000,00

0,00

25.000,00

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

70.000,00

0,00

70.000,00

3233

11

Usluge promidbe i informiranja

3234

11

Komunalne usluge

5.000,00

0,00

5.000,00

28.500,00

0,00

28.500,00

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

2.000,00

0,00

2.000,00

3238

11

Raunalne usluge

22.000,00

0,00

22.000,00

3239
329

11

Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.000,00
68.000,00

0,00
0,00

3.000,00
68.000,00

3291

11

Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela,


povjerenstava i slino

14.000,00

0,00

14.000,00

3292

11

Premije osiguranja

35.000,00

0,00

35.000,00

3293

11

Reprezentacija

17.000,00

0,00

17.000,00

3299

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.000,00

0,00

2.000,00

FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi

5.500,00
5.500,00

0,00
0,00

5.500,00
5.500,00

5.000,00

0,00

5.000,00

500,00

0,00

500,00

34
343
3431

11

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3433

11

Zatezne kamate

Stranica 1398 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

1. izmjene i
dopune
35.000,00

poveanje
smanjenje
0,00

2. izmjene i
dopune
35.000,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

42

30.000,00

0,00

30.000,00

422

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema

30.000,00

0,00

30.000,00

4227

Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene

30.000,00

0,00

30.000,00

43

RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH


METALA I OSTALIH POHRANJENIH
VRIJEDNOSTI
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

Pohranjene knjige, umjetnika djela i sline


vrijednosti

5.000,00

0,00

5.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

431
4312

1014A100002 Muzejsko-galerijska djelatnost


3

RASHODI POSLOVANJA

15.000,00

0,00

15.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

15.000,00
15.000,00

0,00
0,00

15.000,00
15.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja Zbornik


Stari grad

5.000,00

0,00

5.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja Programi


u Kraljevom vrtu

5.000,00

0,00

5.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja


Obiljeavanje 460. godina pogibije Nikole
Zrinskog akovekog

3.000,00

0,00

3.000,00

3233

11

Ostale usluge promidbe i informiranja


Obiljeavanje 60. godina Muzeja Meimurja
akovec

2.000,00

0,00

2.000,00

500.000,00

-200.000,00

300.000,00

1014K100003 Sufinanciranje projekata regije digitalnih


muzeja
3

RASHODI POSLOVANJA

500.000,00

-200.000,00

300.000,00

38
382

OSTALI RASHODI
Kapitalne donacije

500.000,00
500.000,00

-200.000,00
-200.000,00

300.000,00
300.000,00

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

500.000,00

-200.000,00

300.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00
1.200.000,00

0,00
0,00
0,00

1.800.000,00
1.800.000,00
1.200.000,00

3821

11

0040107 Sport
PROGRAM 1011 Sport
1011A100001 upanijski sportski savez
3

RASHODI POSLOVANJA

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

1.200.000,00
1.200.000,00

0,00
0,00

1.200.000,00
1.200.000,00

Tekue donacije u novcu

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1011A100002 Sufinanciranje sportskih manifestacija

3811

11

300.000,00

0,00

300.000,00

RASHODI POSLOVANJA

300.000,00

0,00

300.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

Tekue donacije u novcu

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

3811

11

1011A100007 Sufinanciranje sportskih aktivnosti u


kolskim portskim dvoranama
3

RASHODI POSLOVANJA

300.000,00

0,00

300.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

Zakupnine i najamnine

300.000,00

0,00

300.000,00

3235

11

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1399


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zatitu i


nacionalne manjine
0040201 Zdravstvo
PROGRAM 1008 Zdravstvo
1008A100003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

24.904.871,00

-150.000,00

24.754.871,00

1.038.500,00
1.038.500,00
400.000,00

0,00
0,00
0,00

1.038.500,00
1.038.500,00
400.000,00

RASHODI POSLOVANJA

400.000,00

0,00

400.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

400.000,00
400.000,00

0,00
0,00

400.000,00
400.000,00

Zdravstvene i veterinarske usluge

400.000,00

0,00

400.000,00

200.000,00

3236

11

1008A100004 Laboratorijske usluge

200.000,00

0,00

RASHODI POSLOVANJA

200.000,00

0,00

200.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

200.000,00
200.000,00

Zdravstvene i veterinarske usluge

200.000,00

0,00

200.000,00

195.000,00

0,00

195.000,00

3236

11

1008A100005 Promicanje zdravlja, prevencija i rano


otkrivanje bolesti
3

RASHODI POSLOVANJA

195.000,00

0,00

195.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

145.000,00
145.000,00

0,00
0,00

145.000,00
145.000,00

Ostale zdravstvene usluge Cijepljenje HPV virusa

130.000,00

0,00

130.000,00

3236

11

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

5.000,00

0,00

5.000,00

3239

11

Ostale usluge

10.000,00

0,00

10.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

Tekue donacije u novcu

50.000,00

0,00

50.000,00

38
381
3811

11

1008A100006 Zdrava upanija

22.000,00

0,00

22.000,00

RASHODI POSLOVANJA

22.000,00

0,00

22.000,00

32
321

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

17.000,00
5.000,00

0,00
0,00

17.000,00
5.000,00

Slubena putovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000,00
12.000,00

0,00
0,00

5.000,00
12.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

3211
329

11

3294
3299

Tuzemne lanarine
11

38
381
3811

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000,00

0,00

5.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

5.000,00
5.000,00

0,00
0,00

5.000,00
5.000,00

Tekue donacije u novcu

1008A100009 Savjet za zdravlje

5.000,00

0,00

5.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

RASHODI POSLOVANJA

15.000,00

0,00

15.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

15.000,00
15.000,00

0,00
0,00

15.000,00
15.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

1008A100010 Koncesije

15.000,00

0,00

15.000,00

206.500,00

0,00

206.500,00

RASHODI POSLOVANJA

206.500,00

0,00

206.500,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

206.500,00
206.500,00

0,00
0,00

206.500,00
206.500,00

3235

11

Zakupnine i najamnine

0040202 Socijalna zatita


PROGRAM 1010 Socijalna zatita

206.500,00

0,00

206.500,00

2.530.000,00
2.450.000,00

-150.000,00
-150.000,00

2.380.000,00
2.300.000,00

Stranica 1400 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

1010A100005 Aktivnosti upanijskog povjerenstva za


ravnopravnost spolova

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

5.000,00

0,00

5.000,00

RASHODI POSLOVANJA

5.000,00

0,00

5.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

5.000,00
5.000,00

0,00
0,00

5.000,00
5.000,00

3233

11

Usluge promidbe i informiranja

1010A100007 Sigurna kua


3

RASHODI POSLOVANJA

32
329

MATERIJALNI RASHODI
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3299

11

38
381
3811

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000,00

0,00

5.000,00

225.000,00

0,00

225.000,00

225.000,00

0,00

225.000,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

215.000,00
215.000,00

0,00
0,00

215.000,00
215.000,00

Tekue donacije u novcu

215.000,00

0,00

215.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

1010A100008 Dnevni boravak djece Dr. Antun Bogdan


akovec
3

RASHODI POSLOVANJA

80.000,00

0,00

80.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

80.000,00
80.000,00

0,00
0,00

80.000,00
80.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

1010A100009 Centar za odgoj i obrazovanje

80.000,00

0,00

80.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

RASHODI POSLOVANJA

200.000,00

0,00

200.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

175.000,00
175.000,00

0,00
0,00

175.000,00
175.000,00

Usluge telefona, pote i prijevoza

3231

11

38
381
3811

11

175.000,00

0,00

175.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

25.000,00
25.000,00

0,00
0,00

25.000,00
25.000,00

Tekue donacije u novcu

25.000,00

0,00

25.000,00

160.000,00

1010A100010 Crveni kri

160.000,00

0,00

RASHODI POSLOVANJA

160.000,00

0,00

160.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

160.000,00
160.000,00

0,00
0,00

160.000,00
160.000,00

Tekue donacije u novcu

160.000,00

0,00

160.000,00

90.000,00

0,00

90.000,00

3811

11

1010A100012 Centar za pomo u kui Meimurske


upanije
3

RASHODI POSLOVANJA

80.000,00

0,00

80.000,00

37

NAKNADE GRAANIMA I KUANSTVIMA


NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE
NAKNADE
Ostale naknade graanima i kuanstvima iz
prorauna

80.000,00

0,00

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

Naknade graanima i kuanstvima u novcu


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATE ZAJMOVA

80.000,00
10.000,00

0,00
0,00

80.000,00
10.000,00

IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI


Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava
u javnom sektoru

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

Dionice i udjeli u glavnici trgovakih drutava u


javnom sektoru

10.000,00

0,00

10.000,00

210.000,00

0,00

210.000,00

372
3721
5

11

53
532
5321

11

1010A100013 Udruge civilnog drutva

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1401


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

RASHODI POSLOVANJA

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

3231

11

38
381

Usluge telefona, pote i prijevoza

1. izmjene i
dopune
210.000,00

poveanje
smanjenje
0,00

2. izmjene i
dopune
210.000,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

200.000,00
200.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

45.000,00

0,00

45.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Programi udruga civilnog


drutva

3811

11

Tekue donacije u novcu

1010A100015 Program djelovanja za mlade na


upanijskoj razini - Savjet mladih
3

RASHODI POSLOVANJA

45.000,00

0,00

45.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

45.000,00
45.000,00

0,00
0,00

45.000,00
45.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

25.000,00

0,00

25.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu Okupljanje mladih regije


i EU

20.000,00

0,00

20.000,00

1010A100017 Dnevni centar za starije i nemone osobe

180.000,00

0,00

180.000,00

RASHODI POSLOVANJA

180.000,00

0,00

180.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

180.000,00
180.000,00

0,00
0,00

180.000,00
180.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

1010A100018 Udruge branitelja

180.000,00

0,00

180.000,00

155.000,00

0,00

155.000,00

RASHODI POSLOVANJA

155.000,00

0,00

155.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

25.000,00
25.000,00

0,00
0,00

25.000,00
25.000,00

3231

11

38
381

25.000,00

0,00

25.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

Usluge telefona, pote i prijevoza

130.000,00
130.000,00

0,00
0,00

130.000,00
130.000,00

125.000,00

0,00

125.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

210.000,00

0,00

210.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Programi udruga branitelja

3811

11

Tekue donacije u novcu Postavljanje spomen


obiljeja poginulim
braniteljima

1010A100019 Udruge osoba s invaliditetom


3

RASHODI POSLOVANJA

210.000,00

0,00

210.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

210.000,00
210.000,00

0,00
0,00

210.000,00
210.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

3811

11

Ostale tekue donacije Programi udruga osoba s


invaliditetom

3811

11

Tekue donacije u novcu

1010A100020 Zatita od ambrozije

10.000,00

0,00

10.000,00

250.000,00

-150.000,00

100.000,00

RASHODI POSLOVANJA

250.000,00

-150.000,00

100.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

250.000,00
250.000,00

-150.000,00
-150.000,00

100.000,00
100.000,00

Tekue donacije u novcu

250.000,00

-150.000,00

100.000,00

1010A100021 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe


opojnih droga

20.000,00

0,00

20.000,00

3811

11

RASHODI POSLOVANJA

20.000,00

0,00

20.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

Stranica 1402 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

3233

11

Usluge promidbe i informiranja

1010A100022 Program za djecu s autistinim


poremeajima

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

20.000,00

0,00

20.000,00

185.000,00

0,00

185.000,00

RASHODI POSLOVANJA

185.000,00

0,00

185.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

185.000,00
185.000,00

0,00
0,00

185.000,00
185.000,00

Tekue donacije u novcu

185.000,00

0,00

185.000,00

15.000,00

3811

11

1010A100023 Savjet za socijalnu skrb

15.000,00

0,00

RASHODI POSLOVANJA

15.000,00

0,00

15.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

15.000,00
15.000,00

0,00
0,00

15.000,00
15.000,00

Tekue donacije u novcu

15.000,00

0,00

15.000,00

1010A100024 Potpore nezaposlenima

300.000,00

3811

11

300.000,00

0,00

RASHODI POSLOVANJA

300.000,00

0,00

300.000,00

37

NAKNADE GRAANIMA I KUANSTVIMA


NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE
NAKNADE
Ostale naknade graanima i kuanstvima iz
prorauna

200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

Naknade graanima i kuanstvima u naravi

200.000,00

0,00

200.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

100.000,00
100.000,00

0,00
0,00

100.000,00
100.000,00

Tekue donacije u novcu

100.000,00

0,00

100.000,00

372
3722

11

38
381
3811

11

1010A100027 Vijee Romske nacionalne manjine

65.000,00

0,00

65.000,00

RASHODI POSLOVANJA

65.000,00

0,00

65.000,00

32
329

MATERIJALNI RASHODI
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00

0,00

20.000,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

45.000,00
45.000,00

0,00
0,00

45.000,00
45.000,00

3299

11

38
381
3811

11

Tekue donacije u novcu

1010A100028 Povjer. za provedbu Nacionalne strategije


izjednaavanja mogunosti za osobe s invaliditetom

45.000,00

0,00

45.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

RASHODI POSLOVANJA

25.000,00

0,00

25.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

25.000,00
25.000,00

0,00
0,00

25.000,00
25.000,00

3233

11

Usluge promidbe i informiranja

1010A100029 Obiljeavanje grobita rtava rata i poraa

25.000,00

0,00

25.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

RASHODI POSLOVANJA

20.000,00

0,00

20.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

1010A100030 Koordinacija za ljudska prava Meimurske


upanije

20.000,00

0,00

20.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

RASHODI POSLOVANJA

10.000,00

0,00

10.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

PROGRAM 1015 Udruge graana i politike stranke


1015A100003 Udruge umirovljenika Meimurske upanije

10.000,00

0,00

10.000,00

80.000,00
80.000,00

0,00
0,00

80.000,00
80.000,00

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1403


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

1. izmjene i
dopune
80.000,00

poveanje
smanjenje
0,00

2. izmjene i
dopune
80.000,00

RASHODI POSLOVANJA

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

80.000,00
80.000,00

0,00
0,00

80.000,00
80.000,00

Tekue donacije u novcu

80.000,00

0,00

80.000,00

21.336.371,00
13.866.571,00
13.866.571,00

0,00
0,00
0,00

21.336.371,00
13.866.571,00
13.866.571,00

3811

11

0040203 Decentralizirane funkcije


PROGRAM 1008 Zdravstvo
1008A100001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu
3

RASHODI POSLOVANJA

3.181.905,00

0,00

3.181.905,00

32
322

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za materijal i energiju

1.516.837,00
100.000,00

0,00
0,00

1.516.837,00
100.000,00

3224

Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko


odravanje
Rashodi za usluge

100.000,00

0,00

100.000,00

1.416.837,00

0,00

1.416.837,00

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

1.416.837,00

0,00

1.416.837,00

OSTALI RASHODI
Kapitalne donacije

1.665.068,00
1.665.068,00

0,00
0,00

1.665.068,00
1.665.068,00

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

1.665.068,00
10.684.666,00

0,00
0,00

1.665.068,00
10.684.666,00

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE


IMOVINE
Nematerijalna imovina

154.000,00

0,00

154.000,00

154.000,00

0,00

154.000,00

323
3232

11

38
382
3821
4

11

41
412
4123

11

42
422
4221

11

4223
4224

Licence
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema

11

154.000,00

0,00

154.000,00

4.385.600,00

0,00

4.385.600,00

3.190.300,00

0,00

3.190.300,00

Uredska oprema i namjetaj

439.800,00

0,00

439.800,00

Oprema za odravanje i zatitu

100.000,00

0,00

100.000,00

2.173.500,00

0,00

2.173.500,00

Medicinska i laboratorijska oprema

4227
423

Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene


Prijevozna sredstva

477.000,00
708.300,00

0,00
0,00

477.000,00
708.300,00

4231
426

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu


Nematerijalna proizvedena imovina

708.300,00
487.000,00

0,00
0,00

708.300,00
487.000,00

4262

Ulaganja u raunalne programe

487.000,00

0,00

487.000,00

45

RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA


NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
Dodatna ulaganja na graevinskim objektima

6.145.066,00

0,00

6.145.066,00

6.145.066,00

0,00

6.145.066,00

Dodatna ulaganja na graevinskim objektima

6.145.066,00

0,00

6.145.066,00

7.469.800,00
1.172.000,00

0,00
0,00

7.469.800,00
1.172.000,00

451
4511

11

PROGRAM 1010 Socijalna zatita


1010A100001 Centar za socijalnu skrb
3

RASHODI POSLOVANJA

1.172.000,00

0,00

1.172.000,00

32
322

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za materijal i energiju

1.172.000,00
1.172.000,00

0,00
0,00

1.172.000,00
1.172.000,00

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.172.000,00

0,00

1.172.000,00

1010A100002 Dom za starije i nemone osobe - tekui


izdaci

11

4.606.000,00

0,00

4.606.000,00

RASHODI POSLOVANJA

4.606.000,00

0,00

4.606.000,00

32
322

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za materijal i energiju

4.606.000,00
4.606.000,00

0,00
0,00

4.606.000,00
4.606.000,00

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

4.606.000,00

0,00

4.606.000,00

3221

11

Stranica 1404 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

1010A100003 Dom za starije i nemone-investicijsko


odravanje

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

282.000,00

0,00

282.000,00

RASHODI POSLOVANJA

282.000,00

0,00

282.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

282.000,00
282.000,00

0,00
0,00

282.000,00
282.000,00

3232

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

282.000,00

0,00

282.000,00

1010A100011 Pomoi gradovima i opinama - ogrjev

11

1.409.800,00

0,00

1.409.800,00

RASHODI POSLOVANJA

1.409.800,00

0,00

1.409.800,00

37

NAKNADE GRAANIMA I KUANSTVIMA


NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE
NAKNADE
Ostale naknade graanima i kuanstvima iz
prorauna

1.409.800,00

0,00

1.409.800,00

1.409.800,00

0,00

1.409.800,00

372
3721

11

Naknade graanima i kuanstvima u novcu

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO


UREENJE, GRADNJU I ZATITU OKOLIA
00501 Odsjek za prostorno ureenje
PROGRAM 1001 Tekui izdaci
1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za
prostorno ureenje i gradnju
3

RASHODI POSLOVANJA

31
311

RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plae

3113

11

Plae za prekovremeni rad

3114
313

11

Plae za posebne uvjete rada


Doprinosi na plae

1.409.800,00

0,00

1.409.800,00

6.042.700,00

-305.000,00

5.737.700,00

3.871.700,00
2.787.000,00
1.387.000,00

-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00

3.866.700,00
2.782.000,00
1.382.000,00

1.217.000,00

-10.000,00

1.207.000,00

415.000,00
350.000,00

0,00
0,00

415.000,00
350.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

300.000,00
65.000,00

0,00
0,00

300.000,00
65.000,00

3132

11

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

50.000,00

0,00

50.000,00

3133

11

Doprinosi za zapoljavanje

15.000,00

0,00

15.000,00

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

802.000,00
30.000,00

-10.000,00
-10.000,00

792.000,00
20.000,00

30.000,00
50.000,00

-10.000,00
0,00

20.000,00
50.000,00

0,00
0,00

50.000,00
722.000,00

32
321
3213
322

11

Struno usavravanje zaposlenika


Rashodi za materijal i energiju

3221
323

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi


Rashodi za usluge

50.000,00
722.000,00
200.000,00

0,00

200.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

3231

11

Usluge telefona, pote i prijevoza

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

500.000,00

0,00

500.000,00

3239
4

11

Ostale usluge
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

2.000,00
170.000,00

0,00
5.000,00

2.000,00
175.000,00

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema

170.000,00

5.000,00

175.000,00

90.000,00

12.000,00

102.000,00

90.000,00
80.000,00

12.000,00
-7.000,00

102.000,00
73.000,00

42
422
4221
423

11

Uredska oprema i namjetaj


Prijevozna sredstva

4231

11

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

1001A100017 Legalizacija Romskih naselja Meimurske


upanije

80.000,00

-7.000,00

73.000,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

RASHODI POSLOVANJA

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

32

MATERIJALNI RASHODI

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1405


u kunama

Konto

Izvor

323
3234

Naziv
Rashodi za usluge

11

Ostale komunalne usluge Legalizacija Romskih


naselja Meimurske
upanije

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

3237

11

Ostale intelektualne usluge Legalizacija Romskih


naselja Meimurske
upanije
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

329
3295

11

Pristojbe i naknade

PROGRAM 1003 Zatita okolia


1003A100009 Zavod za prostorno ureenje Meimurske
upanije

1. izmjene i
dopune
1.350.000,00

poveanje
smanjenje
0,00

2. izmjene i
dopune
1.350.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

1.084.700,00
1.084.700,00

0,00
0,00

1.084.700,00
1.084.700,00

RASHODI POSLOVANJA

1.006.700,00

0,00

1.006.700,00

31
311

RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plae

886.300,00
745.000,00

0,00
0,00

886.300,00
745.000,00

3111
312

11

Plae za redovan rad


Ostali rashodi za zaposlene

745.000,00
28.000,00

0,00
0,00

745.000,00
28.000,00

3121
313

11

Ostali rashodi za zaposlene


Doprinosi na plae

28.000,00
113.300,00

0,00
0,00

28.000,00
113.300,00

100.635,00

0,00

100.635,00

12.665,00

0,00

12.665,00

118.900,00
47.000,00

0,00
0,00

118.900,00
47.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

3132

11

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

3133

11

Doprinosi za zapoljavanje

32
321

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

3211

11

Slubena putovanja

3212

11

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni


ivot

26.000,00

0,00

26.000,00

3213
322

11

Struno usavravanje zaposlenika


Rashodi za materijal i energiju

15.000,00
16.300,00

0,00
0,00

15.000,00
16.300,00

3221

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

14.300,00

0,00

14.300,00

3225
323

11

Sitni inventar i auto gume


Rashodi za usluge

2.000,00
28.600,00

0,00
0,00

2.000,00
28.600,00

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

2.000,00

0,00

2.000,00

3236

11

Zdravstvene i veterinarske usluge

1.000,00

0,00

1.000,00

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

15.600,00

0,00

15.600,00

3238
329

11

Raunalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000,00
27.000,00

0,00
0,00

10.000,00
27.000,00

3291

11

Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela,


povjerenstava i slino

20.000,00

0,00

20.000,00

3294

11

lanarine

5.400,00

0,00

5.400,00

3299

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.600,00

0,00

1.600,00

FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi

1.500,00
1.500,00

0,00
0,00

1.500,00
1.500,00

Bankarske usluge i usluge platnog prometa


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

1.500,00
78.000,00

0,00
0,00

1.500,00
78.000,00

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema

78.000,00

0,00

78.000,00

38.000,00

0,00

38.000,00

Uredska oprema i namjetaj


Nematerijalna proizvedena imovina

38.000,00
40.000,00

0,00
0,00

38.000,00
40.000,00

34
343
3431
4

11

42
422
4221
426

11

Stranica 1406 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

4262

11

Ulaganja u raunalne programe

00503 Odsjek za zatitu okolia i komunalno gospodarstvo


PROGRAM 1003 Zatita okolia
1003A100001 Program zatite okolia s Izvjeem o stanju
okolia

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

40.000,00

0,00

40.000,00

2.171.000,00
2.171.000,00
250.000,00

-300.000,00
-300.000,00
-50.000,00

1.871.000,00
1.871.000,00
200.000,00

RASHODI POSLOVANJA

250.000,00

-50.000,00

200.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

250.000,00
250.000,00

-50.000,00
-50.000,00

200.000,00
200.000,00

Intelektualne i osobne usluge

250.000,00

-50.000,00

200.000,00

40.000,00

3237

11

1003A100002 Izbjegavanje otpada - edukacija

50.000,00

-10.000,00

RASHODI POSLOVANJA

50.000,00

-10.000,00

40.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

50.000,00
50.000,00

-10.000,00
-10.000,00

40.000,00
40.000,00

Ostale usluge

50.000,00

-10.000,00

40.000,00

150.000,00

3239

11

1003A100003 Mjere postupanja s otpadom

200.000,00

-50.000,00

RASHODI POSLOVANJA

200.000,00

-50.000,00

150.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

200.000,00
200.000,00

-50.000,00
-50.000,00

150.000,00
150.000,00

Komunalne usluge

200.000,00

-50.000,00

150.000,00

800.000,00

0,00

800.000,00

3234

11

1003A100004 Meimurska priroda - Javna ustanova za


zatitu prirode
3

RASHODI POSLOVANJA

779.600,00

0,00

779.600,00

31
311

RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plae

503.000,00
432.000,00

0,00
0,00

503.000,00
432.000,00

432.000,00
5.000,00

0,00
0,00

432.000,00
5.000,00

5.000,00
66.000,00

0,00
0,00

5.000,00
66.000,00

3111
312

11

Plae za redovan rad


Ostali rashodi za zaposlene

3121
313

11

Ostali rashodi za zaposlene


Doprinosi na plae

3132

11

32
321

Doprinosi za zdravstveno osiguranje


MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

66.000,00

0,00

66.000,00

267.000,00
41.000,00

0,00
0,00

267.000,00
41.000,00

3211

11

Slubena putovanja

5.500,00

0,00

5.500,00

3212

11

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni


ivot

34.000,00

0,00

34.000,00

3213
322

11

Struno usavravanje zaposlenika


Rashodi za materijal i energiju

1.500,00
75.000,00

0,00
0,00

1.500,00
75.000,00

3221

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

22.000,00

0,00

22.000,00

3222

11

Materijal i sirovine

3223

11

Energija

3225

11

Sitni inventar i auto gume

3227
323

11

Slubena, radna i zatitna odjea i obua


Rashodi za usluge

5.000,00

0,00

5.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

2.000,00
109.000,00

0,00
0,00

2.000,00
109.000,00

3231

11

Usluge telefona, pote i prijevoza

18.000,00

0,00

18.000,00

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

20.000,00

0,00

20.000,00

3233

11

Usluge promidbe i informiranja

2.000,00

0,00

2.000,00

3234

11

Komunalne usluge

3.000,00

0,00

3.000,00

3235

11

Zakupnine i najamnine

1.000,00

0,00

1.000,00

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

3238

11

Raunalne usluge

9.000,00

0,00

9.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1407


u kunama

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

36.000,00
42.000,00

0,00
0,00

36.000,00
42.000,00

Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela,


povjerenstava i slino

20.000,00

0,00

20.000,00

Konto

Izvor

Naziv

3239
329

11

3291

11

3292

11

Premije osiguranja

13.000,00

0,00

13.000,00

3293

11

Reprezentacija

8.000,00

0,00

8.000,00

3299

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.000,00

0,00

1.000,00

FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi

1.500,00
1.500,00

0,00
0,00

1.500,00
1.500,00

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.500,00

0,00

1.500,00

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

8.100,00
6.500,00

0,00
0,00

8.100,00
6.500,00

6.500,00
1.600,00

0,00
0,00

6.500,00
1.600,00

34
343
3431

11

38
381
3811
383

11

Tekue donacije u novcu


Kazne, penali i naknade tete

3831
4

11

Naknade teta pravnim i fizikim osobama


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

1.600,00
20.400,00

0,00
0,00

1.600,00
20.400,00

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema

20.400,00

0,00

20.400,00

20.400,00

0,00

20.400,00
11.400,00

42
422
4221

11

Uredska oprema i namjetaj

11.400,00

0,00

4223

11

Oprema za odravanje i zatitu

4.000,00

0,00

4.000,00

4225

11

Instrumenti, ureaji i strojevi

5.000,00

0,00

5.000,00

150.000,00

-50.000,00

100.000,00

1003A100006 Mjerenje kakvoe zraka i program


poboljanja kakvoe zraka
3

RASHODI POSLOVANJA

150.000,00

-50.000,00

100.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

150.000,00
150.000,00

-50.000,00
-50.000,00

100.000,00
100.000,00

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

1003A100007 Strateka ocjena plana ili programa na


okoli

150.000,00

-50.000,00

100.000,00

200.000,00

-120.000,00

80.000,00

RASHODI POSLOVANJA

200.000,00

-120.000,00

80.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

200.000,00
200.000,00

-120.000,00
-120.000,00

80.000,00
80.000,00

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

1003A100010 Registar oneiavanja okolia

200.000,00

-120.000,00

80.000,00

100.000,00

-20.000,00

80.000,00

RASHODI POSLOVANJA

100.000,00

-20.000,00

80.000,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

100.000,00
100.000,00

-20.000,00
-20.000,00

80.000,00
80.000,00

100.000,00

-20.000,00

80.000,00

421.000,00

0,00

421.000,00

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

1003K100001 Regionalno odlagalite smea


3

RASHODI POSLOVANJA

421.000,00

0,00

421.000,00

36

POMOI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR


OPE DRAVE
Pomoi unutar ope drave

121.000,00

0,00

121.000,00

121.000,00

0,00

121.000,00

3632

363

Kapitalne pomoi sredinjem, upanijskim,


gradskim i opinskim proraunima

121.000,00

0,00

121.000,00

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

Tekue donacije u novcu

300.000,00

0,00

300.000,00

3811

11

Stranica 1408 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a


006 PROJEKT REF-a
PROGRAM 1001 Tekui izdaci
1001T100001 PROJEKT REF-a

1. izmjene i
dopune

poveanje
smanjenje

2. izmjene i
dopune

343.500,00
343.500,00
343.500,00
343.500,00

-52.200,00
-52.200,00
-52.200,00
-52.200,00

291.300,00
291.300,00
291.300,00
291.300,00

RASHODI POSLOVANJA

343.500,00

-52.200,00

291.300,00

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

140.000,00
140.000,00

-16.200,00
-20.000,00

123.800,00
120.000,00

Usluge telefona, pote i prijevoza

120.000,00

0,00

120.000,00

20.000,00
0,00

-20.000,00
3.800,00

0,00
3.800,00

3231

11

3237
324
3241

Intelektualne i osobne usluge


Naknade trokova osobama izvan radnog
odnosa
11

34
343
3431

11

3432

11

38
381
3811

0,00

3.800,00

3.800,00

FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi

Naknade ostalih trokova

3.500,00
3.500,00

-1.000,00
-1.000,00

2.500,00
2.500,00

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.500,00

-500,00

1.000,00

Negativne teajne razlike


OSTALI RASHODI
Tekue donacije

11

Ostale tekue donacije Projekt REF-a

RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUENI BORAVAK ZA


UENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE
007 PROJEKT PRODUENI BORAVAK ZA UENIKE
ROMSKE NACIONALNE MANJINE
PROGRAM 1001 Tekui izdaci
1001T100005 PROJEKT PRODUENOG BORAVKA ZA
UENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

2.000,00

-500,00

1.500,00

200.000,00
200.000,00

-35.000,00
-35.000,00

165.000,00
165.000,00

200.000,00

-35.000,00

165.000,00

935.850,00

-12.450,00

923.400,00

935.850,00

-12.450,00

923.400,00

935.850,00
935.850,00

-12.450,00
-12.450,00

923.400,00
923.400,00

RASHODI POSLOVANJA

925.850,00

-2.450,00

923.400,00

32
321

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

518.850,00
55.000,00

27.550,00
-1.000,00

546.400,00
54.000,00

55.000,00
25.000,00

-1.000,00
-24.200,00

54.000,00
800,00

25.000,00
410.000,00

-24.200,00
33.750,00

800,00
443.750,00

3213
322

11

Struno usavravanje zaposlenika


Rashodi za materijal i energiju

3221
323

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi


Rashodi za usluge

3233

11

Usluge promidbe i informiranja

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

10.000,00

-2.250,00

7.750,00

350.000,00

43.000,00

393.000,00

3239
324

11

Ostale usluge
Naknade trokova osobama izvan radnog
odnosa

50.000,00
8.850,00

-7.000,00
0,00

43.000,00
8.850,00

3241
329

11

Naknade ostalih trokova


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

8.850,00
20.000,00

0,00
19.000,00

8.850,00
39.000,00

3293

11

Reprezentacija

10.000,00

13.000,00

23.000,00

3299

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000,00

6.000,00

16.000,00

7.000,00
7.000,00

-5.000,00
-5.000,00

2.000,00
2.000,00

34
343

FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi

3431

11

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5.000,00

-4.000,00

1.000,00

3432

11

Negativne teajne razlike

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

400.000,00

-25.000,00

375.000,00

37

NAKNADE GRAANIMA I KUANSTVIMA


NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE
NAKNADE

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1409


u kunama

1. izmjene i
dopune
400.000,00

poveanje
smanjenje
-25.000,00

2. izmjene i
dopune
375.000,00

400.000,00
10.000,00

-25.000,00
-10.000,00

375.000,00
0,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

422

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema

10.000,00

-10.000,00

0,00

4221

Uredska oprema i namjetaj

10.000,00

-10.000,00

0,00

126.155.992,00

3.774.952,00

129.930.944,00

Konto

Izvor

372
3722
4
42

Naziv
Ostale naknade graanima i kuanstvima iz
prorauna

11

Prehrana
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

Ukupno rashodi i izdaci


lanak 4.
II. izmjene i dopune Prorauna objavit e se u Slubenom
glasniku Meimurske upanije.
SKUPTINA MEIMURSKE UPANIJE
KLASA: 400-08/14-03/5
URBROJ: 2109/1-02-14-02
akovec, 13. kolovoza 2014.
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl. ing., v.r.

86.
Temeljem lanka 21. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13-proieni tekst i 8 /13) i lanka 65. Poslovnika Skuptine
Meimurske upanije (Slubeni glasnik Meimurske
upanije broj 26/10, 4/13 i 6/13 proieni tekst i 6/14),
Skuptina Meimurske upanije na 9. sjednici, odranoj
13.08.2014. godine, donijela je
ODLUKU
o sufinanciranju nabave obveznih kolskih udbenika za
kolsku godinu 2014./2015. za uenike osnovnih kola s
podruja Meimurske upanije
I.
Ovom Odlukom utvruju se kriteriji i nain sufinanciranja
nabave obveznih osnovnokolskih udbenika (bez radnih
biljenica i ostalog radnog materijala) za kolsku godinu
2014./2015. te pravo na njihovo besplatno koritenje od strane
uenika s podruja Meimurske upanije.
II.
Meimurska upanija je u Proraunu Meimurske upanije
za 2014. godinu za namjene iz toke 1. ove Odluke osigurala
sredstva u iznosu od 6.125.152,00 kune. Omjeri sufinanciranja
izmeu Meimurske upanije i jedinica lokalne samouprave e
se utvrditi posebnim sporazumima.

Meimurska upanija e s Gradom akovcem zakljuiti


sporazum temeljem kojeg e Grad akovec sufinancirati 2/3
ukupnog iznosa cijene obveznih udbenika za uenike osnovnih
kola koji imaju prebivalite na podruju Grada akovca, a
Meimurska upanija 1/3 ukupnog iznosa cijene obveznih
udbenika.
III.
Pravo na besplatno koritenje kolskih udbenika imat e
redoviti uenici osnovnih kola koji imaju prebivalite na
podruju Meimurske upanije, osim uenika:
- koji su ostvarili pravo na besplatne udbenike temeljem
Pravilnika o uvjetima, postupku i nainu ostvarivanja
prava na besplatne udbenike hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata (NN, 73/14) i Pravilnika o uvjetima,
postupku i nainu ostvarivanja prava na besplatne
udbenike vojnih i civilnih invalida rata (NN, 73/14),
- koji ostvaruju pravo na besplatne udbenike po nekoj
drugoj osnovi.
IV.
Pravo na koritenje udbenicima iz toke III. ove Odluke
traje do kraja kolske godine 2014./2015. nakon ega e
uenici, odnosno njihovi roditelji biti duni sve zaduene
udbenike vratiti u osnovnu kolu neoteene, radi koritenja u
iduim kolskim godinama.
Nain preuzimanja udbenika, te prava i obveze uenika
odnosno, njihovih roditelja u vezi koritenja, povrata i
eventualne naknade tete zbog gubitka ili oteenja udbenika,
utvrdit e osnovne kole posebnim aktima.
V.
Meimurska upanija e sufinancirati dio razlike do pune
cijene obveznih udbenika (ne uraunavajui radne biljenice i
ostali radni materijal) uenicima osnovnih kola koji su lanovi
kuanstva koje je korisnik zajamene minimalne naknade,
sukladno propisu kojim se ureuje podruje socijalne skrbi i
korisnicima pomoi za uzdravanje, a koji to pravo ostvaruju
temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju
nabave udbenika i pripadajuih dopunskih nastavnih sredstava
za potrebe uenika osnovnih i srednjih kola u Republici
Hrvatskoj za kolsku godinu 2014./2015 (NN, 90/14).

Stranica 1410 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E


Omjeri sufinanciranja izmeu Meimurske upanije i
jedinica lokalne samouprave e se utvrditi posebnim
sporazumima.

14. kolovoza 2014.


X.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave.


SKUPTINA MEIMURSKE UPANIJE

VI.
Meimurska upanija e izvriti povrat sredstava onim
uenicima koji ostvaruju pravo na besplatno koritenje
udbenika sukladno odredbama ove Odluke, a koji su u
meuvremenu samostalno kupili udbenike, ukoliko:
- Upravnom odjelu za drutvene djelatnosti Meimurske
upanije podnesu zahtjev za povratom trokova uz
dostavu izvornog rauna i otpremnice ili kojeg drugog
dokaza da su neposredno preuzeli udbenike od
dobavljaa,
- izjave da e udbenike prenijeti u vlasnitvo osnovne
kole koju pohaaju na nain i pod uvjetima iz toke IV.
ove Odluke.
VII.
Meimurska upanija e provesti postupke nabave
obveznih osnovnokolskih udbenika te njihovu distribuciju do
osnovnih kola, u skladu s dogovorom postignutim izmeu
ovlatenih predstavnika Meimurske upanije i jedinica lokalne
samouprave s podruja Meimurske upanije, o emu e se
zakljuiti posebni sporazumi o sufinanciranju.
Preuzimanjem udbenika osnovne kole stjeu njihovo
vlasnitvo i odgovornost za neposredno provoenje ove
Odluke.

KLASA: 602-02/14-03/17
URBROJ: 2109/1-02-14-02
akovec, 13. kolovoza 2014.
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl. ing., v. r.

87.
Na temelju lanka 73. Zakona o financiranju jedinica
lokalne i podrune regionalne) samouprave (Narodne novine
broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01,
150/02, 147/03, 132/06, 26/07 odluka USRH i 73/08 i 25/12.),
lanka 83. stavka 2. Pravilnika o proraunskom raunovodstvu
i raunskom planu (Narodne novine broj 114/10 i 31/11) i
lanka 21. Statuta Meimurske upanije (Slubeni glasnik
Meimurske upanije br. 26/10, 4/13, 6/13.-proieni tekst,
8/13. i 6/14.), Skuptina Meimurske upanije je na 9. sjednici,
odranoj 13.08.2014. godine, donijela
ODLUKU
o utvrivanju rezultata
poslovanja Meimurske upanije za 2013. godinu

VIII.
Sredstva za izvrenje ove Odluke osigurana su u Proraunu
Meimurske upanije za 2014. godinu, Program 1012
KOLSTVO Aktivnost 1012A100007 Ostali izdaci za
osnovne kole.
IX.
Ovlauje se upan Matija Posavec mag.ing. za provoenje
ove Odluke i potpisivanje svih sporazuma i drugih akata koji
proizlaze iz iste.

R.br.

Opis

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinanc. imovine

Primici od financijske imovine i


zaduivanja

lanak 1.
U razdoblju 01.01.-31.12.2013. godine ostvaren je
negativan rezultat poslovanja (manjak prihoda i primitaka nad
rashodima i izdacima) s prenesenim manjkom prihoda iz
prethodnih godina u ukupnom iznosu od -19.106.916,45 kuna.
lanak 2.
Utvreni proraunski manjak pokrit e se na nain kako je
to prikazano u tablici:

I. izmjene i dopune za
2014

Poveanje/
smanjenje

II. izmjene i dopune za


2014.

125.497.936,00

2.863.000,00

128.360.936,00

18.764.972,45

911.952,00

19.676.924,45

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Ukupno prihodi i primici

145.262.908,45

3.774.952,00

149.037.860,45

Rashodi poslovanja

106.903.959,00

-2.345.200,00

104.558.759,00

Rashodi za nabavu nefinanc. imovine

17.182.033,00

6.120.152,00

23.302.185,00

Izdaci za financ. Imovinu i otplate


zajmova

2.070.000,00

0,00

2.070.000,00

1+2+3

4+5+6

Ukupno rashodi i izdaci

126.155.992,00

3.774.952,00

129.930.944,00

Razlika prihoda i rashoda

19.106.916,45

0,00

23.501.129,22

Manjak iz prethodne godine

-19.106.916,45

-19.106.916,45

-23.501.129,22

0,00

-19.106.916,45

0,00

7+8

Razlika prihoda i rashoda i manjka

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1411

SKUPTINA MEIMURSKE UPANIJE

lanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Slubenom glasniku Meimurske upanije.
SKUPTINA
MEIMURSKE UPANIJE

KLASA: 021-05/14-03/8 PREDSJEDNIK


URBROJ: 2109/1-02-14-2
akovec, 13. kolovoza 2014.
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl. ing., v. r.

KLASA: 400-08/14-03/6:
URBROJ: 2109/1-02-14-02
akovec, 13. kolovoza 2014.
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl. ing., v. r.

88.
Temeljem lanka 35. stavak 1. toka 2. i 6. Zakona o
lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,36/09,125/08,150/11,
144/12 i 19/13) i lanka 11. i 21. Statuta Meimurske upanije
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10, 4/13,
6/13 proieni tekst, 8/13 i 6/14), Skuptina Meimurske
upanije je na svojoj 9. sjednici, odranoj 13.08.2014. godine,
utvrdila
PRIJEDLOG
za izmjenu lanka 59. a Nacrta konanog prijedloga
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu
dravne uprave
U Konanom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sustavu dravne uprave, Skuptina Meimurske
upanije predlae da lanak 59.a glasi:
lanak 59.a
Ured dravne uprave za Sjeverozapadnu Hrvatsku ustrojava
se za podruje Varadinske upanije, Koprivniko-krievake
upanije, Bjelovarsko-bilogorske upanije i Meimurske
upanije.

AKTI PROELNICE UPRAVNOG


ODJELA ZA POSLOVE SKUPTINE
I OPE POSLOVE
2.
Na temelju lanka 94. Poslovnika Skuptine Meimurske
upanije (Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 26/10,
4/13, 6/13 proieni tekst i 6/14), proelnica Upravnog
odjela za poslove Skuptine i ope poslove, daje
ISPRAVAK
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Zavoda za prostorno ureenje Meimurske upanije
U Odluci o izmjenama i dopuna Odluke o osnivanju Zavoda
za prostorno ureenje Meimurske upanije (Slubeni glasnik
Meimurske upanije broj 6/14), u lanku 1. brojke 142/08
zamjenjuju se brojkama 5/08. i 15/09.
PROELNICA UPRAVNOG ODJELA
ZA POSLOVE SKUPTINE I OPE POSLOVE
KLASA: 350-01/08-03/4
URBROJ: 2109/1-02-14-04
akovec, 13. kolovoza 2014.
PROELNICA
Doris Srnec, dipl.iur., v. r.

Sjedite Ureda dravne uprave za Sjeverozapadnu Hrvatsku


je u akovcu.

GRAD PRELOG
AKTI GRADSKOG VIJEA
35.
Temeljem lanka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama
(Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99. i 35/08.), lanka
16. stavka 1. Zakona o muzejima (Narodne novine broj
142/98. i 65/09.) i lanka 36. Statuta Grada Preloga (Slubeni
glasnik Meimurske upanije br. 10/09., 26/10, 23/11. i 5/13.)
Gradsko vijee Grada Preloga, na 7. sjednici odranoj 23. lipnja
2014. godine, donijelo je

lanak 1.
Grad Prelog (u daljnjem tekstu: osniva) osniva Muzej
Croata insulanus Grada Preloga (u daljnjem tekstu: Muzej), kao
javnu ustanovu za obavljanje muzejske djelatnosti.
lanak 2.
Osniva Muzeja je Grad Prelog.

ODLUKU
o osnivanju Muzeja Croata insulanus Grada Preloga

U ime Grada Preloga


gradonaelnik Grada Preloga.

osnivaka

prava

ostvaruje

Stranica 1412 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E


lanak 3.
Naziv ustanove glasi: Muzej Croata insulanus Grada
Preloga.
Sjedite Muzeja je u Prelogu, Glavna 33.
lanak 4.
Muzej se ustrojava radi obavljanja sljedeih muzejskih
djelatnosti: skupljanje, uvanje i istraivanje civilizacijskih,
kulturnih i prirodnih dobara te njihovu strunu i znanstvenu
obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zatiivanje muzejske
grae, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i
nalazita, njihovo neposredno i posredno predoavanje javnosti
putem stalnih i povremenih izloaba, te objavljivanje podataka
i spoznaja o muzejskoj grai i muzejskoj dokumentaciji putem
strunih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.
Muzej moe obavljati i druge djelatnosti koje su u svezi s
djelatnosti iz st. 1. ovog lanka.
lanak 5.

14. kolovoza 2014.

Muzej je obveznik primjene propisa koji ureuju podruje


proraunskog raunovodstva i financijskog izvjeivanja u
proraunskom raunovodstvu.
lanak 8.
Muzej ne moe bez suglasnosti osnivaa stei, opteretiti i
otuiti nekretninu i drugu imovinu ija pojedinana vrijednost
prelazi iznos utvren Statutom Muzeja.
lanak 9.
Muzej ima tijela propisana Zakonom o muzejima, a uvjeti i
nain njihova imenovanja, te djelokrug rada poblie se ureuju
Statutom Muzeja.
lanak 10.
Do imenovanja ravnatelja Muzeja, gradonaelnik Grada
Preloga, imenovat e privremenog ravnatelja.

Za nesmetano obavljanje djelatnosti Muzeja iz lanka 4.


ove Odluke potrebna financijska sredstva osigurava osniva iz
svojeg prorauna.

Privremeni ravnatelj je duan obaviti pripreme za poetak


rada Muzeja, donijeti Statut, te podnijeti prijavu za upis u
sudski registar u roku od 90 dana od imenovanja.

lanak 6.

lanak 11.

Imovinu Muzeja ine sredstva za osnivanje i rad, koja


osigurava osniva.

Muzej poinje s radom danom upisa u sudski registar.

Sredstva za posebne programe pored osnivaa, zavisno od


svog interesa osiguravaju i druga tijela, u ijem je djelokrugu
program koji se ostvaruje.

lanak 12.

Muzej moe stjecati sredstva i svojom djelatnou, te iz


drugih izvora, kao to su sponzorstva, darovi, potpore i slino.
Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se za obavljanje
i razvoj djelatnosti u skladu s programom rada Muzeja.
Prostor za rad Muzeja osigurava Grad Prelog, a Muzej ga
koristi bez naknade.
lanak 7.
U sluaju gubitka nastalih poslovanjem, kao i za svoje
obveze, Muzej odgovara cjelokupnom imovinom.
Osniva Muzeja solidarno i neogranieno odgovara za
njegove obveze.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u


Slubenom glasniku Meimurske upanije.
GRADSKO VIJEE
GRADA PRELOGA
KLASA: 612-05/14-01/2
URBROJ: 2109/14-01-14-1
Prelog, 23. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK
Gradskog vijea
Gotal Goran, dipl. iur., v.r.

OPINA SVETI MARTIN NA MURI


AKTI OPINSKOG VIJEA
19.
Temeljem lanka 109. Zakona o proraunu (Narodne
novine broj 87/08 i 136/12) i lanka 32. Statuta Opine Sveti
Martin na Muri (Slubeni glasnik Meimurske upanije, broj
07/2013 - proieni tekst), Opinsko vijee Opine Sveti
Martin na Muri na 10. sjednici odranoj dana 14.08.2014.
godine, donosi

POLUGODINJI IZVJETAJ O IZVRENJU


PRORAUNA
Opine Sveti Martin na Muri za 2014. godinu
I. OPI DIO

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1413

A. RAUN PRIHODA I RASHODA

Konto

Naziv

Prihodi poslovanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Izvrenje za izvjetajno
razdoblje prethodne
proraunske godine

Izvorni plan

1.689.037,13

3.578.122,00

u kunama
Izvrenje za
izvjetajno
razdoblje
1.689.187,38

20.255,31

35.000,00

20.720,68

1.197.385,27

2.355.624,44

1.014.240,09

4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Razlika - viak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))

637.912,62
-126.005,45

1.158.950,00
98.547,56

690.767,33
4.900,64

Manjak prihoda iz prethodnih godina

-398.675,32

-98.547,56

-98.547,56

B. RAUN FINANCIRANJA
u kunama
Izvrenje za
izvjetajno
razdoblje

Izvrenje za izvjetajno
razdoblje prethodne
proraunske godine

Izvorni plan

4.324,49
4.324,49

0,00
0,00

0,00
0,00

1.713.616,93

3.613.122,00

1.709.908,06

-398.675,32

-98.547,56

-98.547,56

Ukupno rashodi i izdaci

1.835.297,89

3.514.574,44

1.705.007,42

Viak/Manjak + Neto financiranje

-520.356,28

0,00

-93.646,92

Konto

Naziv

8
Primici od financijske imovine i zaduivanja
Neto financiranje (8 - 5)
Ukupno prihodi i primici
Manjak prihoda iz prethodnih godina

A. RAUN PRIHODA I RASHODA


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

Izvrenje za
izvjetajno
razdoblje
prethodne
proraunske
godine

Izvorni plan

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 4/2 Indeks 4/3
razdoblje

PRIHODI POSLOVANJA

2
1.689.037,13

3
3.578.122,00

4
1.689.187,38

5
100,01%

6
47,21%

61
611

PRIHODI OD POREZA
Porez i prirez na dohodak

670.355,86
581.642,92

1.685.000,00
1.340.000,00

914.797,93
794.426,69

136,46%
136,58%

54,29%
59,29%

Porez i prirez na dohodak od


nesamostalnog rada
Porezi na imovinu

581.642,92

794.426,69

136,58%

14.614,27

45,07%

1.382,50

86,48%

13.231,77
105.756,97

42,92%
187,89%

6111

11

613

32.425,00

150.000,00

6131

11

Stalni porezi na nepokretnu imovinu


(zemlju, zgrade, kue i ostalo)

6134
614

11

Povremeni porezi na imovinu


Porezi na robu i usluge

30.826,43
56.287,94
54.153,91

102.320,84

188,94%

2.134,03

3.436,13

161,02%

364.240,80

90,16%

46,23%

48,70%

6142

11

Porez na promet

6145

11

Porezi na koritenje dobara ili


izvoenje aktivnosti

63

POMOI IZ INOZEMSTVA
(DAROVNICE) I OD SUBJEKATA
UNUTAR OPEG PRORAUNA
Pomoi iz prorauna

633
6331

11

Tekue pomoi iz prorauna

6332
634

11

Kapitalne pomoi iz prorauna


Pomoi od ostalih subjekata
unutar opeg prorauna

1.598,57

9,74%

195.000,00

403.997,70

787.872,00

144.225,30

747.872,00

46.553,00
97.672,30
259.772,40

40.000,00

364.240,80

252,55%

303.872,00

652,74%

60.368,80
0,00

61,81%
0,00%

54,23%

0,00%

Stranica 1414 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

52

Kapitalne pomoi od ostalih


subjekata unutar opeg prorauna

259.772,40

PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od financijske imovine

183.676,56
11.737,36

1
6342

Izvrenje za
izvjetajno
razdoblje
prethodne
proraunske
godine
2

64
641
6413

11

Kamate na oroena sredstva i


depozite po vienju

6417

11

Prihodi iz dobiti trgovakih drutava,


kreditnih i ostalih financijskih
institucija po posebnim propisima
Prihodi od nefinancijske imovine

6421

11

Naknade za koncesije

6422

11

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja


imovine

6423

11 42

Naknada za koritenje nefinancijske


imovine

6429

11

642

65

651

Izvorni plan

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 4/2 Indeks 4/3
razdoblje
4

0,00

0,00%

44.554,71
224,52

24,26%
1,91%

73,51

224,52

305,43%

11.663,85

0,00

0,00%

171.939,20

201.650,00
6.200,00

44.330,19

25,78%

11.438,88

11.383,06

99,51%

4.770,00

4.008,30

84,03%

39,86

27,15

68,11%

Ostali prihodi od nefinancijske


imovine

155.690,46

28.911,68

18,57%

PRIHODI OD UPRAVNIH I
ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,
PRISTOJBI PO POSEBNIM
PROPISIMA I NAKNADA
Upravne i administrativne
pristojbe

417.513,60

882.600,00

361.387,86

86,56%

40,95%

93.918,88

107.000,00

71.319,76

75,94%

66,65%

67.961,72

83,39%

3.358,04
36.021,34

27,04%
44,41%

72,33

7.262,83

10.595,45

145,89%

73.848,79
242.483,10

25.353,56
254.046,76

34,33%
104,77%

6512

11

upanijske, gradske i opinske


pristojbe i naknade

81.498,84

6513
652

11

Ostale upravne pristojbe i naknade


Prihodi po posebnim propisima

12.420,04
81.111,62

6521

11

Prihodi dravne uprave

195.450,00

100.600,00

0,00

6522

11

Prihodi vodnog gospodarstva

6526
653

11 43

Ostali nespomenuti prihodi


Komunalni doprinosi i naknade

6531

43

Komunalni doprinosi

61.328,95

164.554,97

268,32%

6532

43

Komunalne naknade

159.052,35

89.491,79

56,27%

6533

43

66

661
6615

31

68

6819
7

11

675.000,00

22,68%

35,81%

37,64%

Naknade za prikljuak

22.101,80

0,00

0,00%

PRIHODI OD PRODAJE
PROIZVODA I ROBE TE
PRUENIH USLUGA I PRIHODI
OD DONACIJA
Prihodi od prodaje proizvoda i
robe te pruenih usluga

13.293,41

20.000,00

4.206,08

31,64%

21,03%

13.293,41

20.000,00

4.206,08

31,64%

21,03%

Prihodi od pruenih usluga


KAZNE, UPRAVNE MJERE I
OSTALI PRIHODI
Kazne i upravne mjere

681

22,10%
3,62%

Ostale kazne
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE

13.293,41

4.206,08

31,64%

200,00

1.000,00

0,00

0,00%

0,00%

200,00

1.000,00

0,00

0,00%

0,00%

200,00
20.255,31

35.000,00

0,00
20.720,68

0,00%
102,30%

59,20%

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1415


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

72

PRIHODI OD PRODAJE
PROIZVEDENE DUGOTRAJNE
IMOVINE
Prihodi od prodaje graevinskih
objekata

721
7211

Izvrenje za
izvjetajno
razdoblje
prethodne
proraunske
godine

71

Stambeni objekti

Ukupno prihodi

Izvorni plan

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 4/2 Indeks 4/3
razdoblje
4

20.255,31

35.000,00

20.720,68

102,30%

59,20%

20.255,31

35.000,00

20.720,68

102,30%

59,20%

20.720,68

102,30%

20.255,31
1.709.292,44

3.613.122,00

1.709.908,06

100,04%

47,32%

RASHODI POSLOVANJA

1.197.385,27

2.355.624,44

1.014.240,09

84,70%

43,06%

31
311

RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plae (Bruto)

196.821,69
168.143,82

255.300,00
220.000,00

98.840,26
85.269,88

50,22%
50,71%

38,72%
38,76%

159.016,51

85.269,88

53,62%

8.000,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00%

27.300,00

0,00
13.570,38

0,00%
53,10%

49,71%

3111

11

Plae za redovan rad

3112
312

11

Plae u naravi
Ostali rashodi za zaposlene

3121
313

11

Ostali rashodi za zaposlene


Doprinosi na plae

3.120,00
25.557,87

3132

11

Doprinosi za obvezno zdravstveno


osiguranje

22.699,39

12.120,78

53,40%

3133

11

Doprinosi za obvezno osiguranje u


sluaju nezaposlenosti

2.858,48

1.449,60

50,71%

505.592,17
4.187,00

95,19%
34,42%

32
321

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

9.127,31
3.120,00

531.127,23
12.166,00

1.077.074,44
26.100,00

3212

11

Naknade za prijevoz, za rad na


terenu i odvojeni ivot

4.200,00

3.600,00

85,71%

3213

11

Struno usavravanje zaposlenika

2.250,00

300,00

13,33%

3214

11

Ostale naknade trokova


zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju

5.716,00

287,00

5,02%

100.595,75

89,15%

3221

11

Uredski materijal i ostali materijalni


rashodi

12.976,14

21.256,86

163,81%

3223

11

Energija

78.200,92

64.500,96

82,48%

3224

11

Materijal i dijelovi za tekue i


investicijsko odravanje

19.047,27

14.257,93

74,86%

3225
323

11

Sitni inventar i auto gume


Rashodi za usluge

580,00
312.657,22

22,19%
94,65%

3231

11

Usluge telefona, pote i prijevoza

28.540,97

18.100,74

63,42%

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog


odravanja

178.853,53

171.261,41

95,76%

322

112.838,33

2.614,00
330.329,21

198.450,00

632.362,50

3233

11

Usluge promidbe i informiranja

14.859,03

8.725,00

58,72%

3234

11

Komunalne usluge

46.008,74

49.337,21

107,23%

3236

11

Zdravstvene i veterinarske usluge

2.650,00

1.250,00

47,17%

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

4.250,00

6.325,00

148,82%

3238

11

Raunalne usluge

3239
329

11

Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja

3.077,50

5.132,50

166,77%

52.089,44
75.793,69

52.525,36
88.152,20

100,84%
116,31%

220.161,94

46,94%
16,04%

50,69%

49,44%

40,04%

Stranica 1416 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

3291

11

Naknade za rad predstavnikih i


izvrnih tijela, povjerenstava i slino

3292

11

Premije osiguranja

Izvrenje za
izvjetajno
razdoblje
prethodne
proraunske
godine
2

Izvorni plan

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 4/2 Indeks 4/3
razdoblje
4

16.770,89

40.325,01

240,45%

6.543,76

5.354,66

81,83%
74,65%

3293

11

Reprezentacija

39.927,29

29.806,53

3295

11

Pristojbe i naknade

7.889,25

875,00

11,09%

3299

11

Ostali nespomenuti rashodi


poslovanja

4.662,50

11.791,00

252,89%

FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi

6.261,25
6.261,25

6.745,63
6.745,63

107,74%
107,74%

34
343

15.500,00
15.500,00

43,52%
43,52%

3431

11

Bankarske usluge i usluge platnog


prometa

1.606,29

968,10

60,27%

3433

11

Zatezne kamate

1.085,06

202,93

18,70%

3434

11

Ostali nespomenuti financijski


rashodi

3.569,90

5.574,60

156,16%

POMOI DANE U INOZEMSTVO


I UNUTAR OPEG PRORAUNA
Pomoi unutar opeg prorauna

7.584,79

6.250,00

0,00

0,00%

0,00%

7.584,79

6.250,00

0,00%

36
363
3631

11

37

Tekue pomoi unutar opeg


prorauna
NAKNADE GRAANIMA I
KUANSTVIMA NA TEMELJU
OSIGURANJA I DRUGE
NAKNADE
Ostale naknade graanima i
kuanstvima iz prorauna

372

7.584,79

0,00

0,00%

0,00

0,00%

13.095,24

108.500,00

29.318,96

223,89%

27,02%

13.095,24

108.500,00

29.318,96

223,89%

27,02%

3721

11

Naknade graanima i kuanstvima


u novcu

10.270,00

25.300,00

246,35%

3722

11

Naknade graanima i kuanstvima


u naravi

2.825,24

4.018,96

142,25%

38
381
3811
386

11

3861

11

4
41

42

421

442.495,07
299.705,08

893.000,00
793.000,00

373.743,07
373.743,07

84,46%
124,70%

41,85%
47,13%

Tekue donacije u novcu


Kapitalne pomoi

299.705,08
142.789,99

100.000,00

373.743,07
0,00

124,70%
0,00%

0,00%

Kapitalne pomoi kreditnim i


ostalim financijskim institucijama
te trgovakim drutvima u javnom
sektoru
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE

142.789,99

0,00

0,00%

RASHODI ZA NABAVU
NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
Materijalna imovina - prirodna
bogatstva

411
4111

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

11

Zemljite
RASHODI ZA NABAVU
PROIZVEDENE DUGOTRAJNE
IMOVINE
Graevinski objekti

637.912,62

1.158.950,00

690.767,33

108,29%

59,60%

3.540,63

31.700,00

0,00

0,00%

0,00%

3.540,63

31.700,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00%

3.540,63
146.399,49

1.127.250,00

690.767,33

471,84%

61,28%

126.884,99

799.000,00

365.630,30

288,16%

45,76%

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1417


u kunama

Konto

Izvrenje za
izvjetajno
razdoblje
prethodne
proraunske
godine

Izvor

Naziv

4212
4213

11
11

4214
422
4223
4227

11

Poslovni objekti
Ceste, eljeznice i ostali prometni
objekti
Ostali graevinski objekti
Postrojenja i oprema
Oprema za odravanje i zatitu
Ureaji, strojevi i oprema za ostale
namjene
Nematerijalna proizvedena
imovina
Umjetnika, literarna i znanstvena
djela
Ostala nematerijalna proizvedena
imovina
RASHODI ZA DODATNA
ULAGANJA NA
NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
Dodatna ulaganja na
postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na postrojenjima
i opremi

11
11

426
4263

11

4264

11

45
452
4521
Ukupno rashodi

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 4/2 Indeks 4/3
razdoblje

Izvorni plan

61.578,64
25.250,00
40.056,35
9.139,50
9.139,50
0,00
10.375,00

305.261,50
60.368,80

495,73%
239,08%

0,00
0,00%
113.971,81 1.247,02%
0,00
0,00%
113.971,81
-

38.000,00

290.250,00

211.165,22 2.035,33%

10.375,00

86.165,22

830,51%

0,00

125.000,00

299,93%

72,75%

487.972,50

0,00

0,00

0,00%

487.972,50

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

1.705.007,42

92,90%

487.972,50
1.835.297,89

3.514.574,44

48,51%

B. RAUN FINANCIRANJA
u kunama

Konto

Izvor

Izvrenje za
izvjetajno
razdoblje
prethodne
proraunske
godine

Naziv

1
8
84
844
8443

11

PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUIVANJA
PRIMICI OD ZADUIVANJA
Primljeni krediti i zajmovi od
kreditnih i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora
Primljeni krediti od tuzemnih
kreditnih institucija izvan javnog
sektora

Ukupno primici

2
4.324,49
4.324,49
4.324,49

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 4/2 Indeks 4/3
razdoblje

Izvorni plan

4
0,00

0,00

5
0,00%

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

4.324,49

4.324,49

0,00

6
-

II. POSEBNI DIO


IZVJETAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
u kunama
Brojana oznaka i naziv

Izvorni plan
1

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIKO TIJELO

36.000,00

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 3/2
razdoblje
3

7.749,95

21,53%

Stranica 1418 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Brojana oznaka i naziv

Izvorni plan
1

GLAVA 00101 OPINSKO VIJEE


RAZDJEL 002 IZVRNA I UPRAVNA TIJELA
GLAVA 00201 OPINSKI NAELNIK
GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

36.000,00
3.478.574,44
100.500,00
3.378.074,44

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 3/2
razdoblje
3

7.749,95
1.697.257,47
39.955,24
1.657.302,23

21,53%
48,79%
39,76%
49,06%

IZVJETAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI


u kunama
Konto

Izvor

Naziv

Izvorni plan
2

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIKO TIJELO


GLAVA 00101 OPINSKO VIJEE
00101 OPINSKO VIJEE

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 3/2
razdoblje
3

36.000,00
36.000,00
36.000,00

7.749,95
7.749,95
7.749,95

21,53%
21,53%
21,53%

RASHODI POSLOVANJA

36.000,00

7.749,95

21,53%

32
322

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za materijal i energiju

36.000,00
10.000,00

7.749,95
1.866,40

21,53%
18,66%

3221

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.342,54

3223
323

11

Energija
Rashodi za usluge

6.000,00

523,86
2.170,00

36,17%

3231
329

11

Usluge telefona, pote i prijevoza


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00

2.170,00
3.713,55

18,57%

3291

11

Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela,


povjerenstava i slino

3293

11

Reprezentacija

RAZDJEL 002 IZVRNA I UPRAVNA TIJELA


GLAVA 00201 OPINSKI NAELNIK
00201 OPINSKI NAELNIK

2.491,67
1.221,88

3.478.574,44
100.500,00
100.500,00

1.697.257,47
39.955,24
39.955,24

48,79%
39,76%
39,76%

RASHODI POSLOVANJA

100.500,00

39.955,24

39,76%

32
321
329

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.500,00
8.000,00
92.500,00

39.955,24
0,00
39.955,24

39,76%
0,00%
43,19%

3291

11

Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela,


povjerenstava i slino

3293

11

Reprezentacija

GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

37.833,34
2.121,90

3.378.074,44
3.378.074,44

1.657.302,23
1.657.302,23

49,06%
49,06%

RASHODI POSLOVANJA

2.219.124,44

966.534,90

43,55%

31
311

RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plae (Bruto)

255.300,00
220.000,00

98.840,26
85.269,88

38,72%
38,76%

Plae za redovan rad


Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plae

8.000,00
27.300,00

85.269,88
0,00
13.570,38

0,00%
49,71%

3111
312
313

11

3132

11

3133

11

32
321
3212

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje


Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti
MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

11

12.120,78

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot

1.449,60
940.574,44
18.100,00

457.886,98
4.187,00
3.600,00

48,68%
23,13%

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1419


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

Izvorni plan

3213

11

Struno usavravanje zaposlenika

3214
322

11

Ostale naknade trokova zaposlenima


Rashodi za materijal i energiju

3221

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 3/2
razdoblje
3

4
300,00

188.450,00

287,00
98.729,35

3223

11

Energija

63.977,10

3224

11

Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje

14.257,93

3225
323

11

Sitni inventar i auto gume


Rashodi za usluge

3231

11

Usluge telefona, pote i prijevoza

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

3233

11

Usluge promidbe i informiranja

3234

11

Komunalne usluge

626.362,50

580,00
310.487,22
171.261,41
8.725,00
49.337,21

3236

11

Zdravstvene i veterinarske usluge

1.250,00

11

Intelektualne i osobne usluge

6.325,00

3238

11

Raunalne usluge

11

Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3292

11

Premije osiguranja

3293

11

Reprezentacija

3295

11

Pristojbe i naknade

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3431

FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi
11

3433

11

Zatezne kamate

11

Ostali nespomenuti financijski rashodi

37

NAKNADE GRAANIMA I KUANSTVIMA NA


TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade graanima i kuanstvima iz
prorauna

372

5.354,66
875,00
11.791,00
15.500,00
15.500,00

6.745,63
6.745,63

5.574,60
6.250,00

0,00

0,00%

6.250,00

0,00

0,00%

108.500,00

29.318,96

27,02%

108.500,00

29.318,96

27,02%

3721

11

Naknade graanima i kuanstvima u novcu

25.300,00

11

Naknade graanima i kuanstvima u naravi

4.018,96

3811
386

11

43,52%
43,52%

968,10

3722
38
381

41,32%

202,93

POMOI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPEG


PRORAUNA
Pomoi unutar opeg prorauna

363

107.661,94

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3434
36

5.132,50
52.525,36
44.483,41
26.462,75

3299
34
343

49,57%

15.930,74

3237
3239
329

52,39%

19.914,32

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

893.000,00
793.000,00

373.743,07
373.743,07

41,85%
47,13%

Tekue donacije u novcu


Kapitalne pomoi

100.000,00

373.743,07
0,00

0,00%

IZVJETAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI


u kunama
Konto

Izvor

Naziv

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIKO TIJELO


GLAVA 00101 OPINSKO VIJEE

Izvorni plan
2

36.000,00
36.000,00

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 3/2
razdoblje
3

7.749,95
7.749,95

21,53%
21,53%

Stranica 1420 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

Izvorni plan
2

00101 OPINSKO VIJEE


PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga
1001A100001 Rashodi funkcioniranja Opinskog vijea

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 3/2
razdoblje
3

36.000,00
36.000,00

7.749,95
7.749,95

21,53%
21,53%

36.000,00

7.749,95

21,53%

RASHODI POSLOVANJA

36.000,00

7.749,95

21,53%

32
322

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za materijal i energiju

36.000,00
10.000,00

7.749,95
1.866,40

21,53%
18,66%

3221

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.342,54

3223
323

11

Energija
Rashodi za usluge

6.000,00

523,86
2.170,00

36,17%

3231
329

11

Usluge telefona, pote i prijevoza


Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00

2.170,00
3.713,55

18,57%

3291

11

Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela,


povjerenstava i slino

3293

11

Reprezentacija

RAZDJEL 002 IZVRNA I UPRAVNA TIJELA


GLAVA 00201 OPINSKI NAELNIK
00201 OPINSKI NAELNIK
PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga
1001A100006 Rashodi funkcioniranja opinskog naelnika

2.491,67
1.221,88

3.478.574,44
100.500,00
100.500,00
100.500,00

1.697.257,47
39.955,24
39.955,24
39.955,24

48,79%
39,76%
39,76%
39,76%

100.500,00

39.955,24

39,76%

RASHODI POSLOVANJA

100.500,00

39.955,24

39,76%

32
321
329

MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.500,00
8.000,00
92.500,00

39.955,24
0,00
39.955,24

39,76%
0,00%
43,19%

3291

11

Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela,


povjerenstava i slino

3293

11

Reprezentacija

GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga
1001A100007 Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog
odjela

37.833,34
2.121,90

3.378.074,44
3.378.074,44
498.661,94

1.657.302,23
1.657.302,23
210.840,63

49,06%
49,06%
42,28%

498.661,94

210.840,63

42,28%

RASHODI POSLOVANJA

498.661,94

210.840,63

42,28%

31
311

RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plae (Bruto)

219.900,00
190.000,00

98.840,26
85.269,88

44,95%
44,88%

8.000,00
21.900,00

85.269,88
0,00
13.570,38

0,00%
61,97%

3111
312
313

11

3132

11

3133

11

32
321

Plae za redovan rad


Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plae
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

12.120,78

Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti


MATERIJALNI RASHODI
Naknade trokova zaposlenima

3212

11

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot

3213

11

Struno usavravanje zaposlenika

3214
322

11

Ostale naknade trokova zaposlenima


Rashodi za materijal i energiju

1.449,60
263.261,94
18.100,00

105.254,74
4.187,00

39,98%
23,13%

3.600,00
300,00
55.000,00

287,00
26.083,11

47,42%

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1421


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

3221

11

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3223

11

Energija

3225
323

11

Sitni inventar i auto gume


Rashodi za usluge

Izvorni plan
2

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 3/2
razdoblje
3

19.914,32
5.588,79
88.000,00

580,00
33.199,13

3231

11

Usluge telefona, pote i prijevoza

3233

11

Usluge promidbe i informiranja

8.725,00

3234

11

Komunalne usluge

1.343,79

3238

11

Raunalne usluge

3239
329

11

Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3292

11

Premije osiguranja

3293

11

Reprezentacija

3295

11

Pristojbe i naknade

3299

11

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34
343
3431

FINANCIJSKI RASHODI
Ostali financijski rashodi
11

15.930,74

5.132,50
102.161,94

3433

11

Zatezne kamate

11

Ostali nespomenuti financijski rashodi

PROGRAM 1002 Izgradnja i odravanje komunalne


infrastrukture
1002A100003 Ceste i sl.gra. objekti

2.067,10
41.785,50

40,90%

5.354,66
23.764,84
875,00
11.791,00
15.500,00
15.500,00

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3434

37,73%

6.745,63
6.745,63

43,52%
43,52%

968,10
202,93
5.574,60

1.478.512,50

609.521,95

41,23%

25.000,00

0,00

0,00%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

25.000,00

0,00

0,00%

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Graevinski objekti

25.000,00

0,00

0,00%

421

1002A100004 Ostali graevinski objekti - vodovod i kanalizacija

25.000,00

0,00

0,00%

100.000,00

5.960,66

5,96%

RASHODI POSLOVANJA

100.000,00

0,00

0,00%

38
386
4

OSTALI RASHODI
Kapitalne pomoi
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

100.000,00
100.000,00
0,00

0,00
0,00
5.960,66

0,00%
0,00%
-

42

0,00

5.960,66

421

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Graevinski objekti

5.960,66

4212

Poslovni objekti

1002A100005 Oprema

0,00

5.960,66

13.000,00

0,00

0,00%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

13.000,00

0,00

0,00%

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema

13.000,00

0,00

0,00%

13.000,00

0,00

0,00%

422

1002A100007 Drutveni dom Lapina

22.000,00

21.944,03

99,75%

RASHODI POSLOVANJA

22.000,00

21.944,03

99,75%

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

22.000,00
22.000,00

21.944,03
21.944,03

99,75%
99,75%

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

21.944,03

Stranica 1422 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

Izvorni plan
2

1002A100008 Izgradnja ulica i pojaano odravanje cesta

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 3/2
razdoblje
3

317.618,75

130.112,55

40,97%

RASHODI POSLOVANJA

167.618,75

69.743,75

41,61%

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

167.618,75
167.618,75

69.743,75
69.743,75

41,61%
41,61%

Usluge tekueg i investicijskog odravanja


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

150.000,00

69.743,75
60.368,80

40,25%

150.000,00

60.368,80

40,25%

150.000,00

60.368,80

40,25%

30.000,00

10.758,75

35,86%

3232
4

11

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Graevinski objekti

421
4213

11

Ceste, eljeznice i ostali prometni objekti

1002A100009 Sportski dom Sveti Martin na Muri

60.368,80

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

30.000,00

10.758,75

35,86%

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Graevinski objekti

30.000,00

10.758,75

35,86%

30.000,00

10.758,75

35,86%

421
4212

11

Poslovni objekti

1002A100012 Ureenje Centra Sv. Martina na Muri

10.758,75

152.500,00

42.825,00

28,08%

RASHODI POSLOVANJA

10.000,00

5.325,00

53,25%

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

10.000,00
10.000,00

5.325,00
5.325,00

53,25%
53,25%

142.500,00

5.325,00
37.500,00

26,32%

142.500,00

37.500,00

26,32%

105.000,00
37.500,00

0,00
37.500,00

0,00%
100,00%

3237
4

11

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Graevinski objekti
Nematerijalna proizvedena imovina

421
426
4263

Intelektualne i osobne usluge


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

11

Umjetnika, literarna i znanstvena djela

1002A100013 Komunalne usluge - zatita i razvoj ivotne sredine

37.500,00

310.693,75

173.192,51

55,74%

RASHODI POSLOVANJA

310.693,75

173.192,51

55,74%

32
322

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za materijal i energiju

310.693,75
125.450,00

173.192,51
66.997,26

55,74%
53,41%

185.243,75

14.257,93
106.195,25

3223

11

Energija

3224
323

11

Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje


Rashodi za usluge

52.739,33

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

77.573,63

3234

11

Komunalne usluge

26.371,62

3236

11

Zdravstvene i veterinarske usluge

1.250,00

3237

11

Intelektualne i osobne usluge

1.000,00

1002A100014 Ureenje i odravanje javnih zelenih povrina

57,33%

42.000,00

9.898,98

23,57%

RASHODI POSLOVANJA

42.000,00

9.898,98

23,57%

32
322

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za materijal i energiju

42.000,00
8.000,00

9.898,98
5.648,98

23,57%
70,61%

Energija
Rashodi za usluge

34.000,00

5.648,98
4.250,00

12,50%

3223
323

11

3234

11

Komunalne usluge

4.250,00

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1423


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

Izvorni plan
2

1002A100015 Prostorno planiranje

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 3/2
razdoblje
3

180.000,00

140.290,22

77,94%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

180.000,00

140.290,22

77,94%

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Nematerijalna proizvedena imovina

180.000,00

140.290,22

77,94%

180.000,00

140.290,22

77,94%

426
4263

11

Umjetnika, literarna i znanstvena djela

4264

11

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

1002A100016 Odravanje ploveih objekata - mlin i skela

15.290,22
125.000,00

45.000,00

7.953,75

17,68%

RASHODI POSLOVANJA

30.000,00

7.953,75

26,51%

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

30.000,00
30.000,00

7.953,75
7.953,75

26,51%
26,51%

3232

11

Usluge tekueg i investicijskog odravanja

2.000,00

3239
4

11

Ostale usluge
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

15.000,00

5.953,75
0,00

0,00%

15.000,00

0,00

0,00%

15.000,00

0,00

0,00%

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Graevinski objekti

421

1002A100017 Ureenje zgrade Opine

50.000,00

10.625,00

21,25%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

50.000,00

10.625,00

21,25%

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Nematerijalna proizvedena imovina

50.000,00

10.625,00

21,25%

50.000,00

10.625,00

21,25%

426
4263

11

Umjetnika, literarna i znanstvena djela

1002A100018 Kupnja zemljita

10.625,00

31.700,00

0,00

0,00%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

31.700,00

0,00

0,00%

41

RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Materijalna imovina - prirodna bogatstva

31.700,00

0,00

0,00%

31.700,00

0,00

0,00%

411

1002K100001 Izgradnja Gospodarske zone Sv. Martin

84.000,00

0,00

0,00%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

84.000,00

0,00

0,00%

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Graevinski objekti

84.000,00

0,00

0,00%

84.000,00

0,00

0,00%

421

1002T100002 Izgradnja i ureenje groblja

75.000,00

55.960,50

74,61%

RASHODI POSLOVANJA

65.000,00

55.960,50

86,09%

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

65.000,00
65.000,00

55.960,50
55.960,50

86,09%
86,09%

3234

11

Komunalne usluge

3239
4

11

Ostale usluge
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

42
422

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema

PROGRAM 1003 Zatita od poara i civilna zatita

17.371,80
10.000,00

38.588,70
0,00

0,00%

10.000,00

0,00

0,00%

10.000,00

0,00

0,00%

21.250,00

0,00

0,00%

Stranica 1424 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

Izvorni plan
2

1003A100001 Oprema za civilnu zatitu

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 3/2
razdoblje
3

15.000,00

0,00

0,00%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

15.000,00

0,00

0,00%

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema

15.000,00

0,00

0,00%

422

1003A100004 Obrana od tue

15.000,00

0,00

0,00%

6.250,00

0,00

0,00%

RASHODI POSLOVANJA

6.250,00

0,00

0,00%

36

POMOI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPEG


PRORAUNA
Pomoi unutar opeg prorauna

6.250,00

0,00

0,00%

6.250,00

0,00

0,00%

320.500,00
21.000,00

145.103,95
19.000,00

45,27%
90,48%

363

PROGRAM 1004 Udruge graana i vjerske zajednice


1004A100001 Vjerske zajednice
3

RASHODI POSLOVANJA

21.000,00

19.000,00

90,48%

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

21.000,00
21.000,00

19.000,00
19.000,00

90,48%
90,48%

80.000,00

36.401,56

45,50%

3811

11

Tekue donacije u novcu

1004A100002 Dobrovoljna vatrogasna drutva

19.000,00

RASHODI POSLOVANJA

80.000,00

36.401,56

45,50%

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

80.000,00
80.000,00

36.401,56
36.401,56

45,50%
45,50%

29.000,00

13.000,00

44,83%

3811

11

Tekue donacije u novcu

1004A100003 HKUU Sv. Martin

36.401,56

RASHODI POSLOVANJA

29.000,00

13.000,00

44,83%

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

29.000,00
29.000,00

13.000,00
13.000,00

44,83%
44,83%

15.500,00

13.697,91

88,37%

15.500,00

13.697,91

88,37%

5.500,00
5.500,00

2.697,91
2.697,91

49,05%
49,05%

10.000,00
10.000,00

11.000,00
11.000,00

3811

11

Tekue donacije u novcu

1004A100004 Ostale udruge


3

RASHODI POSLOVANJA

32
329

MATERIJALNI RASHODI
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3293

11

38
381
3811

Reprezentacija
OSTALI RASHODI
Tekue donacije

11

13.000,00

2.697,91

Tekue donacije u novcu

1004A100005 Sportska drutva

110,00%
110,00%

11.000,00

85.000,00

40.819,57

48,02%

RASHODI POSLOVANJA

85.000,00

40.819,57

48,02%

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

85.000,00
85.000,00

40.819,57
40.819,57

48,02%
48,02%

3811

11

Tekue donacije u novcu

1004A100006 Turistika zajednica

40.819,57

40.000,00

0,00

0,00%

RASHODI POSLOVANJA

40.000,00

0,00

0,00%

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

40.000,00
40.000,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

6.000,00

3.000,00

50,00%

1004A100007 Udruga umirovljenika


3

RASHODI POSLOVANJA

6.000,00

3.000,00

50,00%

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

6.000,00
6.000,00

3.000,00
3.000,00

50,00%
50,00%

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1425


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

11

Tekue donacije u novcu

1
3811

Izvorni plan
2

1004A100008 UHVDR Sv. Martin

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 3/2
razdoblje
3

3.000,00

10.000,00

7.434,91

74,35%

RASHODI POSLOVANJA

10.000,00

7.434,91

74,35%

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

10.000,00
10.000,00

7.434,91
7.434,91

74,35%
74,35%

3811

11

Tekue donacije u novcu

1004A100009 Likovna udruga REPUBLIKA

7.434,91

6.000,00

5.000,00

83,33%

RASHODI POSLOVANJA

6.000,00

5.000,00

83,33%

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

6.000,00
6.000,00

5.000,00
5.000,00

83,33%
83,33%

3811

11

Tekue donacije u novcu

1004A100010 Financiranje politikih stranaka

5.000,00

13.000,00

0,00

0,00%

RASHODI POSLOVANJA

13.000,00

0,00

0,00%

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

13.000,00
13.000,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

8.000,00

5.750,00

71,88%

1004A100011 Udruga Krampusi


3

RASHODI POSLOVANJA

8.000,00

5.750,00

71,88%

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

8.000,00
8.000,00

5.750,00
5.750,00

71,88%
71,88%

7.000,00

1.000,00

14,29%

3811

11

Tekue donacije u novcu

1004A100012 Udruga voara, vinogradara i povrara Sv.M/M

5.750,00

RASHODI POSLOVANJA

7.000,00

1.000,00

14,29%

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

7.000,00
7.000,00

1.000,00
1.000,00

14,29%
14,29%

3811

11

Tekue donacije u novcu

PROGRAM 1005 Obrazovanje


1005A100001 Predkolski odgoj

1.000,00

543.500,00
465.000,00

255.637,03
220.337,03

47,04%
47,38%

RASHODI POSLOVANJA

465.000,00

220.337,03

47,38%

38
381

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

465.000,00
465.000,00

220.337,03
220.337,03

47,38%
47,38%

3811

11

Tekue donacije u novcu

1005A100002 Osnovno obrazovanje

220.337,03

11.000,00

38,60%

RASHODI POSLOVANJA

28.500,00

11.000,00

38,60%

32
323

MATERIJALNI RASHODI
Rashodi za usluge

2.500,00
2.500,00

0,00
0,00

0,00%
0,00%

37

NAKNADE GRAANIMA I KUANSTVIMA NA


TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade graanima i kuanstvima iz
prorauna

13.000,00

0,00

0,00%

13.000,00

0,00

0,00%

OSTALI RASHODI
Tekue donacije

13.000,00
13.000,00

11.000,00
11.000,00

84,62%
84,62%

50.000,00

24.300,00

48,60%

372
38
381
3811

11

28.500,00

Tekue donacije u novcu

1005A100004 Visoka naobrazba

11.000,00

RASHODI POSLOVANJA

50.000,00

24.300,00

48,60%

37

NAKNADE GRAANIMA I KUANSTVIMA NA


TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade graanima i kuanstvima iz
prorauna

50.000,00

24.300,00

48,60%

50.000,00

24.300,00

48,60%

372

Stranica 1426 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

14. kolovoza 2014.


u kunama

Konto

Izvor

Naziv

11

Naknade graanima i kuanstvima u novcu

1
3721

Izvorni plan
2

PROGRAM 1006 Socijalna zatita


1006A100001 Naknade graanima i kuanstvu

Izvrenje za
izvjetajno Indeks 3/2
razdoblje
3

24.300,00

80.900,00
45.500,00

5.018,96
5.018,96

6,20%
11,03%

RASHODI POSLOVANJA

45.500,00

5.018,96

11,03%

37

NAKNADE GRAANIMA I KUANSTVIMA NA


TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

45.500,00

5.018,96

11,03%

372

Ostale naknade graanima i kuanstvima iz


prorauna

45.500,00

5.018,96

11,03%

3721

11

Naknade graanima i kuanstvima u novcu

1.000,00

3722

11

Naknade graanima i kuanstvima u naravi

4.018,96

1006A100002 Program HZZ - javni radovi

35.400,00

0,00

0,00%

RASHODI POSLOVANJA

35.400,00

0,00

0,00%

31

RASHODI ZA ZAPOSLENE

35.400,00

0,00

0,00%

311

Plae (Bruto)

30.000,00

0,00

0,00%

313

Doprinosi na plae

5.400,00

0,00

0,00%

PROGRAM 1007 Razvojni programi - EU


1007A100001 IPA Projekt EKOMUZEJ MURA - Mlinarska
drvena kua

434.750,00
340.000,00

431.179,71 99,18%
402.513,90 118,39%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

340.000,00

402.513,90

118,39%

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE

340.000,00

402.513,90

118,39%

421

Graevinski objekti

340.000,00

288.542,09

84,87%

4212

11

Poslovni objekti

422

Postrojenja i oprema

4227

Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene

1007A100002 IPA Projekt BURJAKI KUBIKI - Skelarska


drvena kua

288.542,09
0,00

113.971,81

113.971,81

50.000,00

0,00

0,00%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

50.000,00

0,00

0,00%

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE

50.000,00

0,00

0,00%

421

Graevinski objekti

0,00

0,00%

1007A100004 Projekt Eko-turistika pouna pjeaka staza

50.000,00

22.750,00

22.750,00 100,00%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE


IMOVINE

22.750,00

22.750,00

100,00%

42

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE


DUGOTRAJNE IMOVINE

22.750,00

22.750,00

100,00%

Nematerijalna proizvedena imovina

22.750,00

22.750,00

100,00%

426
4263

11

Umjetnika, literarna i znanstvena djela

1007K100001 IPA Projekt EKOMUZEJ MURA - Najsjevernija


toka

22.750,00

22.000,00

5.915,81

26,89%

RASHODI POSLOVANJA

22.000,00

5.915,81

26,89%

32

MATERIJALNI RASHODI

22.000,00

5.915,81

26,89%

Rashodi za usluge

22.000,00

5.915,81

26,89%

323
3239

11

Ostale usluge

Ukupno rashodi i izdaci

5.915,81
3.514.574,44

1.705.007,42

48,51%

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Polugodinji izvjetaj o izvrenju Prorauna Opine Sveti


Martin na Muri za 2014. godinu, stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Slubenom glasniku Meimurske upanije.
OPINSKO VIJEE
OPINE SVETI MARTIN NA MURI
KLASA: 400-08/14-01/25
URBROJ: 2109-17/14-01/10
Sveti Martin na Muri, 14. kolovoza 2014.
PREDSJEDNIK
Opinskog vijea
Draen Crnec, v. r.

Broj 10 - Stranica 1427

lanak 4.
Poslovnim prostorom koji je u vlasnitvu Opine Sveti
Martin na Muri upravlja naelnik Opine Sveti Martin na Muri
(u daljnjem tekstu: opinski naelnik).
Odluke u svezi poslovnih prostora sukladno odredbama ove
Odluke donosi opinski naelnik i to:
- odluuje o davanju poslovnog prostora u zakup,
- odluuje o promjeni ili proirenju namjene poslovnog
prostora,
- raspisuje natjeaj za davanje u zakup poslovnog
prostora,
- odobrava ureenje poslovnog prostora,
- odluuje o zajednikom ulaganju sredstava zakupnika i
zakupodavca u poslovni prostor,
- odluuje o povratu uloenih sredstava zakupnika,

20.
Temeljem lanka 6. stavka 5. i lanka 42. stavka 2. Zakona
o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine
broj 125/11) i lanka 32. Statuta Opine Sveti Martin na Muri
(Slubeni glasnik Meimurske upanije broj 07/2013 proieni tekst), Opinsko vijee Opine Sveti Martin na
Muri, na 10. sjednici, odranoj dana 14.08.2014., donosi:
ODLUKU
o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
I. OPE ODREDBE
lanak 1.
Ovom se Odlukom odreuju uvjeti i postupak za davanje u
zakup poslovnoga prostora u vlasnitvu i na upravljanju Opine
Sveti Martin na Muri te poslovnoga prostora pravnih osoba u
vlasnitvu ili preteitom vlasnitvu Opine Sveti Martin na
Muri i pravnih osoba u njihovu vlasnitvu ili preteitom
vlasnitvu (u daljnjem tekstu: pravne osobe u vlasnitvu Opine
Sveti Martin na Muri) kao i uvjeti i nain kupoprodaje
poslovnoga prostora u vlasnitvu Opine Sveti Martin na Muri.
lanak 2.
Poslovni prostor u smislu ove Odluke je: poslovna zgrada,
poslovna prostorija, garaa i garano mjesto, znaenje kojih je
propisano Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga
prostora (u daljnjem tekstu: Zakon).
Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena
obavljanju poslovne djelatnosti ako se preteitim dijelom i
koristi u tu svrhu.
Poslovnom prostorijom smatraju se jedna ili vie prostorija
u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjenih obavljanju
poslovne djelatnosti koje, u pravilu, ine graevinsku cjelinu i
imaju zaseban glavni ulaz.
Garaa je prostor za smjetaj vozila.
Garano mjesto je prostor za smjetaj vozila u garai.
lanak 3.
Opinsko vijee moe posebnom Odlukom propisati da se
poslovni prostor u zgradama u vlasnitvu Opine koje se nalaze
na odreenoj lokaciji moe koristiti za obavljanje samo
odreenih djelatnosti.

- odluuje o prestanku zakupa poslovnog prostora,


- odobrava sklapanje novog ugovora o zakupu, sukladno
zakonskim odredbama i ove Odluke,
- odluuje i o drugim pitanjima u svezi i zakupa
poslovnog prostora.
Strune i administrativne poslove za opinskog naelnika iz
ovog lanka ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel
Opine Sveti Martin na Muri.
II. ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA
lanak 5.
Poslovni prostor daje se u zakup na odreeno vrijeme na 3
godine.
Iznimno se vrijeme zakupa u javnom natjeaju moe
odrediti na rok dui od 3 godine, ali ne dui od 10 godina, u
sluaju znatnih ulaganja u poslovni prostor.
lanak 6.
Poslovni prostor daje se u zakup javnim natjeajem, i to:
usmenim nadmetanjem (licitacijom) ili prikupljanjem pisanih
ponuda u zatvorenim omotnicama.
Iznimno od stavka 1. ovog lanka, poslovni prostori se daju
u zakup bez javnog natjeaja u sluajevima propisanim
Zakonom, o emu zakljukom odluuje opinski naelnik.
Postupak natjeaja provodi i odluku o najpovoljnijoj ponudi
donosi opinski naelnik Opine Sveti Martin na Muri, uz
suglasnost Opinskog vijea.
Uvjeti i postupak javnog natjeaja za davanje u zakup i
kupoprodaju poslovnog prostora utvruju se Odlukom o
uvjetima i postupku javnog natjeaja za davanje u zakup i
kupoprodaju poslovnog prostora koju donosi Opinsko vijee
Opine Sveti Martin na Muri.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog lanka, sadanjem
zakupniku poslovnog prostora koji u potpunosti izvrava
obveze iz ugovora o zakupu, ponudit e se sklapanje novog
ugovora o zakupu najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je
ugovor sklopljen.
Ponuda iz stavka 5. ovog lanka dostavit e se zakupniku
pisanim putem.
Ako sadanji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 5.
ovoga lanka u roku od 30 dana, raspisat e se Natjeaj za
davanje u zakup poslovnog prostora, u kojem e poetni iznos

Stranica 1428 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E


zakupnine biti onaj koji je ponuen zakupniku iz stavka 5. ovog
lanka.
1. Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnoga prostora
lanak 7.
Opinski naelnik moe, posebnim aktom, imenovati
struno tijelo Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog
prostora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje mu pomae u
postupku provoenja natjeaja i donoenja odluke o
najpovoljnijoj ponudi.
Povjerenstvo osniva i imenuje opinski naelnik.
Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i
tri lana.

14. kolovoza 2014.

Cjelovit tekst javnog natjeaja objavljuje se na internet


stranicama Opine Sveti Martin na Muri i na oglasnoj ploi
Opine Sveti Martin na Muri, Trg svetog Martina 7.
lanak 10.
Poetni iznos zakupnine odreuje se prema zoni, poloaju,
povrini i namjeni poslovnoga prostora, a zakljuak o kriterijima
za odreivanje zakupnine za poslovni prostor donosi opinski
naelnik.
lanak 11.
Na natjeaju mogu sudjelovati pravne i fizike osobe koje
ispunjavaju uvjete iz natjeaja.
lanak 12.

Povjerenstvo otvara i razmatra ponude odnosno prijave,


utvruje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natjeaja,
sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda, odnosno o
provoenju usmenog nadmetanja, te utvruje i predlae
najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaanje niti jedne
ponude.

Ponuda, odnosno prijava, za sudjelovanje u javnom


natjeaju podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Opine
Sveti Martin na Muri, u roku odreenom u natjeaju koji ne
moe biti krai od 8 dana, niti dui od 20 dana od dana objave
u tiskanim sredstvima javnog informiranja.

Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo e


odbaciti zakljukom.

Ponudu moe podnijeti vie osoba zajedno (zajednika


ponuda) ako je to odreeno natjeajem.

Na zakljuak iz stavka 5. ovog lanka moe se izjaviti


prigovor opinskom naelniku u roku od 8 dana od dana
dostave.
U povodu preispitivanja zakljuka opinski naelnik moe
zakljuak izmijeniti, potvrditi ili izjavljeni prigovor odbiti kao
neosnovan.
Zakljuak o prigovoru je konaan.
2. Javni natjeaj
lanak 8.
Javni natjeaj sadri osobito:
- podatke o zakupcu;
- podatke o poslovnom prostoru (adresu, povrinu i
namjenu poslovnoga prostora);
- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup;
- poetni iznos mjesene zakupnine;
- uvjete i kriterije o tome tko moe podnijeti ponudu,
odnosno prijavu;
- popis dokumentacije koju je potrebno priloiti uz
ponudu, odnosno prijavu;
- mjesto, nain i rok za podnoenje ponude, odnosno
prijave;
- odredbe o pravu prigovora;
- rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim natjecateljem;
Javni natjeaj moe sadravati i druge posebne uvjete
propisane ovom Odlukom.
lanak 9.
Javni se natjeaj objavljuje u tiskanim sredstvima javnog
informiranja u skraenom obliku, a osobito sadri:
- adresu, povrinu i namjenu poslovnoga prostora;
- vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup;
- poetni iznos mjesene zakupnine;
- informaciju gdje se objavljuje cjelovit tekst javnog
natjeaja.

Ponuda, odnosno prijava, mora sadravati:


- oznaku poslovnoga prostora za koji se natjee;
- dokumentaciju koja sadri osnovne osobne podatke o
ponuditelju, uz dostavu odgovarajuih dokaza (OIB,
dokaz o prebivalitu, odnosno sjeditu ponuditelja,
obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe
ili odgovarajue potvrde);
- ponueni iznos mjesene zakupnine;
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog
duga ponuditelja to ju je izdala nadlena porezna
uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana, te
ovjerenu izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s
osnove potraivanja Opine Sveti Martin na Muri;
- dokaz o solventnosti;
- drugu dokumentaciju sukladno uvjetima javnog
natjeaja.
Nee se razmatrati ponude, odnosno prijave:
- fizikih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi
dunici Opine Sveti Martin na Muri zbog neispunjenih
dospjelih obveza starijih od tri mjeseca (komunalna
naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za
koritenje prostora i slino), odnosno ija su dugovanja
podmirena nagodbom s Opinom Sveti Martin na Muri,
reprogramiranjem duga ili ija su dugovanja ostala
nenaplaena s osnove zastare;
- fizikih i pravnih osoba koje su dunici po osnovi
javnih davanja o kojima slubenu evidenciju vodi
Ministarstvo financija - Porezna uprava;
- pravnih osoba koje nisu solventne;
- fizikih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku,
odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz
javnog natjeaja.
a) Usmeno nadmetanje
lanak 13.
Usmeno nadmetanje provodi se u vremenu odreenom u
javnom natjeaju.

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Usmeno nadmetanje za odreeni poslovni prostor moe se


odrati ako u njemu sudjeluju najmanje tri natjecatelja koji
ispunjavaju uvjete javnog natjeaja.
Iznimno, Povjerenstvo moe odluiti da se usmeno
nadmetanje odri ako u njemu sudjeluju dva natjecatelja koji
ispunjavaju uvjete javnog natjeaja.
lanak 14.
Predsjednik Povjerenstva otvara usmeno nadmetanje i
upoznaje sudionike s nainom provoenja usmenog nadmetanja.
Prije nego se pristupi usmenom nadmetanju predsjednik
Povjerenstva utvruje broj pristiglih prijava i natjecatelja koji
ispunjavaju uvjete javnog natjeaja.
Ako natjecatelj nije pristupio usmenom nadmetanju, smatra
se da je odustao od javnog natjeaja.
Nakon unoenja podataka u zapisnik o natjecateljima koji
ispunjavaju uvjete, usmeno nadmetanje zapoinje i vie niti
jedna osoba ne moe sudjelovati u usmenom nadmetanju.
Povjerenstvo provodi usmeno nadmetanje tako da
natjecatelji usmeno jedan po jedan, daju u zapisnik svoje
ponude. Ponuda je valjana ako je via od poetnog iznosa
mjesene zakupnine za poslovni prostor.
Svaki od natjecatelja moe najvii prethodni ponueni
iznos mjesene zakupnine dalje poveavati za najmanje 5% od
poetnog iznosa mjesene zakupnine.
Usmeno nadmetanje se zakljuuje nakon to proteknu 2
minute od davanja najpovoljnije ponude, odnosno najvieg
iznosa mjesene zakupnine.
b) Prikupljanje pisanih ponuda
lanak 15.
Pisane ponude se otvaraju istovremeno s istekom roka za
dostavu ponuda. Ponude otvara Povjerenstvo koje imenuje
opinski naelnik.
Pisane ponude se otvaraju javno, a na otvaranju mogu biti
nazoni natjecatelji ili njihovi ovlateni predstavnici uz
predoenje valjane punomoi.
O otvaranju pisanih ponuda vodi se zapisnik koji sadri
osobito podatke o natjecateljima, ponuenim iznosima
mjesene zakupnine te podatke o najvioj ponuenoj mjesenoj
zakupnini za pojedini poslovni prostor.
Zapisnik potpisuju prisutni lanovi Povjerenstva koje
provodi javni natjeaj, zapisniar i dva ovjerovitelja zapisnika
koje, meu sobom, izaberu sudionici javnog natjeaja.
lanak 16.
Javni natjeaj prikupljanjem pisanih ponuda je uspio ako u
natjeaju sudjeluju najmanje tri natjecatelja i ako je ponuena
mjesena zakupnina vea od oglaene u javnom natjeaju.
Iznimno, Povjerenstvo moe odluiti da se javni natjeaj
prikupljanjem pisanih ponuda odri i ako je u njemu sudjelovalo
manje od tri natjecatelja.
Ako javni natjeaj nije uspio, natjeaj e se ponoviti s
naznakom da je to ponovljeni natjeaj.
lanak 17.
Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje
uvjeta natjeaja sadri i najvii ponueni iznos mjesene
zakupnine.

Broj 10 - Stranica 1429

Ako dva ili vie natjecatelja ponude za isti poslovni prostor


isti iznos mjesene zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog
natjeaja, Povjerenstvo e pozvati te natjecatelje da u roku od
24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos
mjesene zakupnine, koje ponude e Povjerenstvo, uz
prisustvovanje natjecatelja, otvoriti i predloiti najpovoljnijeg
natjecatelja.
lanak 18.
Zakljuak o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za svaki
pojedini poslovni prostor, na prijedlog Povjerenstva, donosi
opinski naelnik.
Povjerenstvo moe uz obrazloenje predloiti da se ne
prihvati niti jedna ponuda.
Zakljuak iz stavka 1. ovog lanka dostavlja se svim
sudionicima natjeaja.
Na zakljuak se, radi njegova preispitivanja, moe izjaviti
prigovor opinskom naelniku u roku od 8 dana od dana
dostave.
U povodu preispitivanja zakljuka opinski naelnik moe
zakljuak izmijeniti, potvrditi ili izjavljeni prigovor odbiti kao
neosnovan.
Zakljuak o prigovoru je konaan.
3. Sklapanje ugovora o zakupu
lanak 19.
Ugovor o zakupu u ime Opine Sveti Martin na Muri sklapa
opinski naelnik u roku od 15 dana od dana konanosti
zakljuka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.
Ako izabrani najpovoljniji natjecatelj ne pristupi sklapanju
ugovora o zakupu u roku iz stavka 1. ovog lanka, Povjerenstvo
predlae opinskom naelniku sljedeeg najpovoljnijeg
natjecatelja.
lanak 20.
Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o zakupu
koji se sklapa u pismenom obliku i potvren (solemniziran) po
javnom biljeniku.
Ugovor mora sadravati:
- naznaku ugovornih strana,
- podatke o poslovnom prostoru,
- djelatnost koja e se obavljati u poslovnom prostoru,
- odredbe o koritenju zajednikih ureaja i prostorija u
zgradi,
- rok predaje poslovnog prostora zakupniku,
- vrijeme na koje je ugovor sklopljen,
- iznos zakupnine i rokove plaanja,
- odredbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i
otkaznim rokovima,
- mjesto i vrijeme sklapanja ugovora
- odredbu kojom zakupnik prihvaa poveanje zakupnine
u tijeku trajanja zakupa prema Odluci opinskog
naelnika;
- odredbu o tome da zakupnik ne moe preureivati
poslovni prostor bez prethodne pisane suglasnosti
zakupodavca;
- odredbu kojom se zakupnik obvezuje poslovni prostor
predati u posjed zakupodavcu slobodan od osoba i

Stranica 1430 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E


stvari istekom roka na koji je dan, odnosno istekom
otkaznog roka ili raskida ugovora;
- odredbu da ako je ugovor sklopljen s vie zakupnika
(zajedniki zakup), oni za sva dugovanja koja proizlaze
iz koritenja poslovnoga prostora odgovaraju solidarno.
- odredbu o uvjetima i kriterijima zakupa ukoliko se radi
o prostoru specifine namjene ili djelatnosti (prostor ili
djelatnost koja ima vanost za lokalnu i regionalnu
tradicijsku batinu, spomenici, zatieni prostori od
strane odgovarajuih javnih ustanova ili prema vaeim
Odlukama i slino).
lanak 21.
Odredbe ove Odluke odgovarajue se primjenjuju i na
davanje u zakup poslovnih prostora pravnih osoba u vlasnitvu
Opine Sveti Martin na Muri.
Pravne osobe iz stavka 1. ovog lanka mogu odrediti
drugaiji poetni iznos mjesene zakupnine od poetnog iznosa
propisanog Zakljukom o kriterijima za odreivanje zakupnine
za poslovni prostor iz lanka 10. ove Odluke.
Postupak javnog natjeaja provodi i odluku o najpovoljnijoj
ponudi donosi za pravne osobe iz stavka 1. ovog lanka
nadleno tijelo utvreno aktom te pravne osobe.
Osobe iz stavka 1. ovog lanka dune su, prije raspisivanja
javnog natjeaja, zatraiti miljenje o usklaenosti teksta
javnog natjeaja s odredbama ove Odluke od Jedinstvenog
upravnog odjela Opine Sveti Martin na Muri.
4. Zajedniki zakup
lanak 22.
Opinski naelnik moe, na prijedlog Povjerenstva, za
vrijeme trajanja zakupa, na zahtjev zakupnika poslovnoga
prostora, odobriti zajedniki zakup, ako za to postoji
gospodarski, kulturni ili drugi interes Opine Sveti Martin na
Muri, pod uvjetom da je zakupnik podmirio sve obveze iz
ugovora o zakupu, a supodnositelj zahtjeva nema dugovanja
prema Opini Sveti Martin na Muri.
Ako je ugovor o zakupu sklopljen s vie zakupnika, oni za
sva dugovanja koja proizlaze iz koritenja poslovnoga prostora
odgovaraju solidarno.

14. kolovoza 2014.

Zakupnik i podzakupnik za sva dugovanja koja proizlaze iz


koritenja poslovnoga prostora odgovaraju solidarno dok traje
podzakup.
Podzakup prestaje u svakom sluaju kad prestaje i zakup.
6. Stupanje u prava i obveze
lanak 24.
Opinski naelnik odobrava stupanje u prava i obveze
dosadanjeg zakupnika sljedeim osobama:
- supruniku, djeci, usvojenicima ili unucima ako
zakupnik umre ili ode u mirovinu, pod uvjetom da
nastave obrt iste ugovorene djelatnosti;
- zaposlenicima, ako zakupnik umre ili ode u mirovinu,
koji su najmanje pet (5) godina bili zaposleni kod
zakupnika, pod uvjetom da nastave obavljati istu
ugovorenu djelatnost;
- pravnom slijedniku dosadanjeg zakupnika, pod
uvjetom da nastavi obavljati ugovorenu djelatnost.
7. Prava i obveze ugovornih strana
lanak 25.
Opina Sveti Martin na Muri predaje zakupniku poslovni
prostor u stanju utvrenom ugovorom. Ako ugovorom nije
utvreno u kakvom stanju zakupodavac predaje zakupniku
poslovni prostor, smatra se da je poslovni prostor predan u
stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti predviene
ugovorom.
Prigodom primopredaje poslovnoga prostora sastavlja se
zapisnik u koji se unose podaci o stanju poslovnoga prostora.
lanak 26.
Zakupnik koristi poslovni prostor u svrhu i na nain odreen
ugovorom o zakupu.
Zakupnik ne smije raditi preinake poslovnoga prostora
kojima se bitno mijenjaju konstrukcija, raspored, namjena ili
vanjski izgled poslovnoga prostora bez odobrenja opinskog
naelnika.

U sluaju odustanka jednog zakupnika s drugim se


zakupnikom moe sklopiti ugovor o zakupu, ali najdue do
isteka vremena odreenog ugovorom o zajednikom zakupu.

Trokove tekueg odravanja snosi zakupnik. Pod tekuim


odravanjem smatra se ienje, soboslikarski radovi, sitniji
popravci na instalacijama i slino, osim ako se ugovorom ne
odrede drugaiji uvjeti.

5. Podzakup

Zakupnik je duan o svom troku popraviti oteenja


poslovnoga prostora koja je sam prouzroio ili su ih prouzroile
osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.

lanak 23.
Poslovni prostor ne moe se dati u podzakup.
Iznimno, opinski naelnik moe na prijedlog Povjerenstva,
a na zahtjev zakupnika poslovnoga prostora, odobriti davanje
dijela poslovnoga prostora u podzakup pod sljedeim uvjetima:
- da za davanje dijela poslovnoga prostora u podzakup
postoji gospodarski, kulturni ili drugi interes Opine
Sveti Martin na Muri;
- da se djelatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru
koji je u zakupu i u dijelu poslovnoga prostora koji je u
podzakupu nadopunjuju;
- da je zakupnik podmirio sve obveze iz ugovora o
zakupu, a da podzakupnik nema dugovanja prema
Opini Sveti Martin na Muri.

Na prava i obveze stranaka koje nisu posebno regulirane


ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11).
lanak 27.
Zakupnik je duan zakupninu plaati mjeseno unaprijed i
to najkasnije do desetoga dana u mjesecu.
8. Prestanak zakupa
lanak 28.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora prestaje na nain
propisan Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu.

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1431

lanak 29.

lanak 34.

Nakon prestanka zakupa zakupnik je duan zakupodavcu


predati poslovni prostor u stanju u kojem ga je primio, odnosno
s promjenama do kojih je dolo redovnom upotrebom i
preinakama koje je uinio uz odobrenje zakupodavca.

Javni natjeaj provodi Povjerenstvo za prodaju poslovnih


prostora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za prodaju).

U sluaju iz stavka 1. ovoga lanka zakupnik ima pravo


odnijeti ureaje koje je ugradio u poslovni prostor, ako se time
ne oteuje poslovni prostor i ako mu to ulaganje zakupodavac
nije priznao smanjenjem visine zakupnine.
lanak 30.
Opina Sveti Martin na Muri moe otkazati ugovor o
zakupu poslovnog prostora u svako doba, bez obzira na
ugovorne ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, u zakonom
propisanim sluajevima i ako zakupnik:
- onemogui zakupodavcu nesmetanu kontrolu koritenja
poslovnoga prostora, odnosno ne prui na uvid svu
potrebnu dokumentaciju;
- zakupnik i poslije pisane opomene Opine koristi
poslovni prostor protivno ugovoru ili mu nanosi
znatniju tetu koristei ga bez nune panje,
- u poslovnom prostoru ne obavlja djelatnost iz ugovora
due od 60 dana;
- zakupnik ne plati dospjelu zakupninu u roku od 15 dana
od dana priopenja pisane opomene od strane Opine.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora svaka ugovorna
strana moe u svako doba otkazati, ako druga ugovorna strana
ne izvrava svoje obveze utvrene ugovorom ili Zakonom.
Otkazni rok je 30 dana.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora zakupodavac
otkazuje preko javnog biljenika.
III. KUPOPRODAJA POSLOVNOGA PROSTORA
lanak 31.
Poslovni prostor prodaje se javnim natjeajem, i to javnim
prikupljanjem pisanih ponuda te bez provoenja javnog
natjeaja (neposrednom prodajom) u sluajevima propisanim
Zakonom.
1. Javni natjeaj
lanak 32.
Javni natjeaj za prodaju poslovnoga prostora raspisuje
opinski naelnik, odnosno Opinsko vijee Opine Sveti
Martin na Muri (u daljnjem tekstu: nadleno tijelo), sukladno
Zakonu o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi.
lanak 33.
Trina cijena poslovnoga prostora utvruje se sukladno
Odluci o utvrivanju trine vrijednosti nekretnina.
Trina cijena je poetna prodajna cijena.
Prodajna cijena postignuta na javnom natjeaju je
kupoprodajna cijena poslovnoga prostora.
Kupoprodajna cijena plaa se jednokratno, ako nije
drugaije ugovoreno.

Povjerenstvo za prodaju osniva i imenuje opinski naelnik.


Povjerenstvo za prodaju ima predsjednika, zamjenika
predsjednika i tri lana.
Povjerenstvo za prodaju otvara i razmatra ponude, utvruje
ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz natjeaja, sastavlja
zapisnik o javnom otvaranju ponuda te utvruje i predlae
najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaanje niti jedne
ponude.
Nepravodobne i nepotpune ponude Povjerenstvo za prodaju
nee razmatrati.
lanak 35.
Javni natjeaj obvezatno sadri:
- podatke o poslovnom prostoru (adresa, kat, povrina,
katastarska estica, zemljinoknjina oznaka, postojanje
zakupa);
- odredbu o tome tko moe podnijeti ponudu;
- poetnu prodajnu cijenu;
- iznos i nain plaanja jamevine te oznaku rauna na
koji se jamevina uplauje;
- popis dokumentacije koju je potrebno priloiti uz
ponudu;
- mjesto, nain i rok za podnoenje ponude;
- mjesto, datum i sat otvaranja ponuda;
- odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude nee
razmatrati;
- odredbu o pravu neprihvaanja niti jedne ponude;
- odredbu o tome tko se smatra najpovoljnijim
natjecateljem;
- odredbu da e, ako dva ili vie natjecatelja ponude istu
najviu kupoprodajnu cijenu, Povjerenstvo za prodaju
pozvati te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u
zatvorenoj omotnici novi iznos kupoprodajne cijene;
- odredbu da se natjecatelju ija je ponuda prihvaena,
uplaena jamevina uraunava u kupoprodajnu cijenu,
a natjecateljima ije ponude nisu prihvaene jamevina
vraa;
- odredbu da se uplaena jamevina ne vraa
najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude,
odnosno od sklapanja ugovora o kupoprodaji;
- odredbe o pravu prigovora;
- rok za sklapanje ugovora s najpovoljnijim natjecateljem;
- rok i nain plaanja kupoprodajne cijene.
Javni natjeaj moe sadravati i druge podatke u svezi s
prodajom poslovnoga prostora.
lanak 36.
Javni natjeaj objavljuje se u tiskanim sredstvima javnog
informiranja, na oglasnoj ploi Opine Sveti Martin na Muri na
adresi Trg svetog Martina 7 i na web stranici Opine Sveti
Martin na Muri.
lanak 37.
Pravo podnoenja pisane ponude imaju sve fizike osobe
dravljani Republike Hrvatske i dravljani drava lanica
Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici
Hrvatskoj i dravama lanicama Europske unije.

Stranica 1432 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E


Ostale strane pravne i fizike osobe mogu sudjelovati na
natjeaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za
stjecanje prava vlasnitva na podruju Republike Hrvatske.
lanak 38.
Osobe koje sudjeluju u javnom natjeaju moraju poloiti
jamevinu u iznosu od 5% od poetne prodajne cijene
poslovnoga prostora, u korist prorauna Opine Sveti Martin na
Muri.
Nakon provedenog postupka javnog natjeaja uplaena
jamevina se odabranom ponuditelju uraunava u kupoprodajnu
cijenu, a ponuditeljima ije ponude nisu prihvaene, vraa
najkasnije u roku od 30 dana od dana donoenja odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja.
lanak 39.
Ponuda za sudjelovanje na javnom natjeaju podnosi se
Povjerenstvu za prodaju, preko Jedinstvenog upravnog odjela
Opine Sveti Martin na Muri, u roku odreenom u natjeaju,
koji ne moe biti krai od 8 dana niti dui od 20 dana od dana
objave u tiskanim sredstvima javnog informiranja.
Ponuda mora sadravati:
1. oznaku poslovnoga prostora,
2. podaci o ponuditelju (OIB, dokaz o dravljanstvu,
podatke iz sudskog registra za pravne osobe i slino),
3. ponueni iznos kupoprodajne cijene,
4. dokaz o uplaenoj jamevini,
5. dokaz o nepostojanju poreznog duga ili duga prema
Opini Sveti Martin na Muri,
6. drugu dokumentaciju sukladno uvjetima navedenim u
javnom natjeaju.
lanak 40.
Ponude se otvaraju javno u vremenu odreenom u javnom
natjeaju.
Povjerenstvo za prodaju vodi zapisnik o prispjelim
ponudama za svaki pojedini poslovni prostor oglaen u javnom
natjeaju. Zapisnik osobito sadri podatke o ponuditeljima i
ponuenim kupoprodajnim cijenama te podatak o najvioj
ponuenoj kupoprodajnoj cijeni za pojedini poslovni prostor.
lanak 41.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je
ponudio najviu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete
natjeaja.
Ako najpovoljniji ponuditelj iz stavka 1. ovoga lanka
odustane od svoje ponude, Povjerenstvo za prodaju predlae
opinski naelniku sljedeega najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude jamevina
mu se ne vraa.
lanak 42.
Zakljuak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaki
pojedini poslovni prostor, na prijedlog Povjerenstva za prodaju,
donosi nadleno tijelo.

14. kolovoza 2014.

U povodu preispitivanja zakljuka nadleno tijelo moe


zakljuak izmijeniti, potvrditi ili uloeni prigovor odbiti kao
neosnovan.
Zakljuak o prigovoru je konaan.
lanak 43.
Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora sklapa se u roku
od 60 dana od dana donoenja zakljuka iz lanka 42. stavka 1.
ove Odluke, odnosno od dana konanosti zakljuka o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja.
Uplaena jamevina uraunava se u kupoprodajnu cijenu.
lanak 44.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju
kupoprodajnog ugovora u zakazano vrijeme, a svoj izostanak
ne opravda, smatrat e se da je odustao od sklapanja ugovora.
Ako najpovoljniji ponuditelj izostanak opravda, odredit e
mu se novi rok koji ne moe biti dui od 30 dana.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju
kupoprodajnog ugovora ni u roku iz stavka 2. ovoga lanka,
smatrat e se da je odustao od sklapanja ugovora.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju
kupoprodajnog ugovora u rokovima iz stavaka 1. i 3. ovoga
lanka, zakljuak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje
vaiti.
Jamevina se ne vraa najpovoljnijem ponuditelju koji
odustane od sklapanja ugovora.
Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati u cijelosti
kupoprodajnu cijenu, ugovor se raskida, a jamevina se ne
vraa.
lanak 45.
Ugovor o kupoprodaji, osim bitnih sastojaka ugovora
odreenih Zakonom o obveznim odnosima, mora sadravati i
odredbe:
- da rok za plaanje kupoprodajne cijene ne moe biti
dui od 30 dana od dana sklapanja ugovora;
- da se kupac odrie prava potraivanja naknade tete u
sluaju raskida kupoprodajnog ugovora zbog pravnih
nedostataka na kupljenom poslovnom prostoru, te da
kupac nee traiti naknadu tete ako bi mu ona bila
izazvana sudskim postupkom protiv bespravnog
korisnika poslovnoga prostora, odnosno naknadu
eventualne tete koju bi trpio zbog duljine trajanja
postupka uknjibe prava vlasnitva na kupljenom
poslovnom prostoru ili nemogunosti uknjibe;
- da kupac uknjibu prava vlasnitva na kupljenom
poslovnom prostoru moe zatraiti na temelju
kupoprodajnog ugovora i prodavateljeve potvrde da je
kupoprodajnu cijenu platio u cijelosti;
- u sluaju da kupac poslovni prostor proda treoj osobi,
da trea osoba nije u dobroj vjeri ako prethodno nije
provjerila kod prodavatelja da je kupoprodajna cijena u
cijelosti isplaena

Povjerenstvo za prodaju moe predloiti da se ne prihvati


niti jedna ponuda.

2. Neposredna prodaja

Zakljuak iz stavka 1. ovog lanka dostavlja se svim


sudionicima natjeaja.

lanak 46.

Na zakljuak se, radi njegova preispitivanja, moe uloiti


prigovor nadlenom tijelu u roku od 8 dana od dana dostave.

Poslovni prostori prodaju se po trinoj cijeni sadanjem


zakupniku ili korisniku poslovnoga prostora i zakupnicima i

14. kolovoza 2014.

S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E

Broj 10 - Stranica 1433

korisnicima iz lanka 33. stavaka 7. i 8. Zakona (u daljnjem


tekstu: sadanji zakupnik i korisnik) pod uvjetima propisanim
Zakonom i ovom Odlukom.

- ponueni nain plaanja kupoprodajne cijene uz


ogranienje predvieno lankom 36. stavkom 3.
Zakona;

lanak 47.

- potvrdu Ministarstva financija - Porezne uprave o


stanju poreznog duga;

Poslovni prostori prodaju se na temelju javno objavljenog


popisa poslovnih prostora koji su predmet neposredne prodaje.

- pregled stanja obveza prema dobavljaima i pregled


njihove dospjelosti ne stariji od 30 dana;

Popis poslovnih prostora koji su predmet neposredne


prodaje utvruje Opinsko vijee Opine Sveti Martin na Muri
na prijedlog opinskog naelnika.

- dokaz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili


Financijske agencije o podmirenim obvezama prema
zaposlenicima;

Popis poslovnih prostora koji su predmet neposredne


prodaje objavljuje se na web stranici Opine Sveti Martin na
Muri i oglasnoj ploi Opine na adresi Trg svetog Martina 7.
lanak 48.
Popis poslovnih prostora iz lanka 47. ove Odluke osobito
sadri:
1. podatke o poslovnim prostorima (adresa, povrina
prostora, zakupnik/korisnik poslovnoga prostora i
slino),
2. rok za podnoenje zahtjeva za kupnju poslovnoga
prostora,
3. trinu cijenu prostora,
4. podatak da se obrazac za kupoprodaju poslovnoga
prostora moe preuzeti u uredu Opine Sveti Martin na
Muri, Trg svetog Martina 7.
lanak 49.
Pravo na kupnju poslovnoga prostora ne moe ostvariti
zakupnik poslovnoga prostora koji ga je dao u podzakup ili na
temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio njegovo
koritenje drugoj osobi.
lanak 50.
Poslovni prostor ne moe se prodati sadanjem zakupniku
ili korisniku koji ima dospjelu nepodmirenu obvezu, i to prema:
- Opini Sveti Martin na Muri,
- dravnom proraunu i
- zaposlenicima i dobavljaima,
osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda
plaanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizika ili pravna
osoba pridrava rokova plaanja.
lanak 51.
Zahtjev za kupnju poslovnoga prostora podnosi se u roku
od 90 dana od javne objave popisa poslovnih prostora koji su
predmet kupoprodaje Uredu Opine Sveti Martin na Muri.
Zahtjev mora sadravati:
- oznaku poslovnoga prostora za koji se zahtjev podnosi;
- podatke o ponuditelju (OIB, podatke iz sudskog registra
za pravne osobe i slino).
Uz zahtjev je potrebno priloiti:
- dokaz o koritenju poslovnoga prostora za koji se
podnosi zahtjev u neprekidnom trajanju od najmanje 5
godina ako je rije o korisniku prostora bez ugovora
(dokaz o prijavi korisnika kao obveznika naknada s
osnove koritenja prostora ili izjava ovlatenog
predstavnika suvlasnika stambene zgrade u kojoj se
nalazi prostor);

- dokaz o ulaganjima u poslovni prostor koji je predmet


kupoprodaje i visini ulaganja koji utvruje ovlateni
sudski vjetak graevinske ili arhitektonske struke s
liste ovlatenih sudskih vjetaka, po odabiru Opine
Sveti Martin na Muri.
lanak 52.
Trina cijena poslovnoga prostora koji se prodaje
sadanjem zakupniku ili korisniku umanjuje se za neamortizirana
ulaganja sadanjeg zakupnika, odnosno korisnika, koja ulaganja
su doprinijela poveanju trine vrijednosti poslovnoga
prostora, s time da se visina ulaganja priznaje najvie do 30%
trine vrijednosti poslovnoga prostora.
Pod ulaganjem sadanjeg zakupnika, odnosno korisnika,
priznaju se samo ulaganja u preinake poslovnoga prostora
uinjene uz suglasnost zakupodavca.
Pod ulaganjem sadanjeg zakupnika odnosno korisnika,
priznaju se nuni trokovi.
Pod ulaganjem sadanjeg zakupnika odnosno korisnika,
nee se priznati ulaganja koja je zakupodavac priznao u obliku
smanjene zakupnine ili osloboenja od plaanja.
lanak 53.
Trinu cijenu i vrijednost neamortiziranih ulaganja
sadanjeg zakupnika, odnosno korisnika, utvruje ovlateni
sudski vjetak graevinske ili arhitektonske struke s liste
ovlatenih sudskih vjetaka, po odabiru Opine Sveti Martin na
Muri.
lanak 54.
Plaanje kupoprodajne cijene poslovnoga prostora moe se
ugovoriti jednokratno ili obronom otplatom, prema izboru
kupca.
U sluaju jednokratne isplate kupoprodajne cijene
poslovnoga prostora, rok isplate ne moe biti dui od 30 dana
od dana sklapanja ugovora.
U sluaju obrone otplate rok otplate ne moe biti dui od
20 godina od dana sklapanja ugovora.
U sluaju obrone otplate ne primjenjuje se odredba lanka
53. stavka 1. ove Odluke.
Kamatna stopa za vrijeme obrone otplate je 4% godinje.
Prodavatelj je duan u ugovoru o kupoprodaji poslovnoga
prostora uz obronu otplatu vrijednost (mjesenog) obroka
vezati uz euro, i to po srednjem teaju Hrvatske narodne banke
na dan uplate.
lanak 55.
Odluku o kupoprodaji poslovnoga prostora donosi nadleno
tijelo.

Stranica 1434 - Broj 10 S L U BE N I G L ASN IK M E IM U R SK E U PA N IJ E


Na temelju odluke o kupoprodaji iz stavka 1. ovog lanka,
opinski naelnik sklapa kupoprodajni ugovor u roku od 90
dana od dana donoenja odluke.
lanak 56.
Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora mora biti
potvren (solemniziran) po javnom biljeniku.

14. kolovoza 2014.

Opinsko vijee Opine Sveti Martin na Muri na svojoj 10.


sjednici, odranoj dana 14. 08. 2014. godine, donosi
ODLUKU
o davanju u zakup poljoprivrednog zemljita (panjaka) u
vlasnitvu Opine Sveti Martin na Muri

lanak 57.

I.

Ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora osim bitnih


sastojaka odreenih Zakonom, mora sadravati odredbu da se
kupac odrie prava potraivanja naknade tete koju bi trpio
zbog duljine trajanja postupka uknjibe prava vlasnitva na
kupljenom poslovnom prostoru ili nemogunosti uknjibe.

Opinsko vijee Opine Sveti Martin na Muri donosi


Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljita u
vlasnitvu Opine Sveti Martin na Muri na kat. est. broj 6068,
katastarska opina Sveti Martin na Muri upisan kao neplodni
panjak povrine 7,93 hektara.

lanak 58.

II.

Sredstva ostvarena prodajom poslovnoga prostora po ovoj


Odluci koristit e se za stjecanje i odravanje nekretnina u
vlasnitvu Opine Sveti Martin na Muri.

Poljoprivredno zemljite iz lanka 1. ove Odluke daje se u


besplatni zakup na 15 godina Javnoj ustanovi za zatitu prirode
- Meimurska priroda, iz Kriovca, OIB: 35686623551, za
provedbu projekta pod nazivom: Rehabilitacija krajobraza i
zatita bioloke raznolikosti u okviru suradnje unutar
prekograninog podruja Rezervata biosfere Mura-DravaDunav.

IV. ZAVRNE ODREDBE


lanak 59.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
Slubenog glasniku Meimurske upanije.
OPINSKO VIJEE
OPINE SVETI MARTIN NA MURI
KLASA: 372-03/14-01/40
URBROJ: 2109-17/14-01/02
Sveti Martin na Muri, 14. kolovoza 2014.
PREDSJEDNIK
Opinskog vijea
Draen Crnec, v. r.

21.
Temeljem lanka 391. st. 2. Zakona o vlasnitvu i drugim
stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)
i lanka 32. Statuta Opine Sveti Martin na Muri (Slubeni
glasnik Meimurske upanije, broj 07/2013 - proieni tekst),

III.
Na temelju ove Odluke ovlauje se naelnik Opine Sveti
Martin na Muri da sklopi Ugovor o zakupu poljoprivrednog
zemljita i Ugovor o pravu graenja na zakupljenom
poljoprivrednom zemljitu, kojima se podrobnije ureuje
ugovorni odnos.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja, a objavit e
se u Slubenom glasniku Meimurske upanije.
OPINSKO VIJEE
OPINE SVETI MARTIN NA MURI
KLASA: 320-01/14-01/33
URBROJ: 2109-17/14-01/06
Sveti Martin na Muri, 14. kolovoza 2014.
PREDSJEDNIK
Opinskog vijea
Draen Crnec, v. r.

SLUBENI GLASNIK MEIMURSKE UPANIJE slubeno je glasilo Meimurske upanije, gradova


Mursko Sredie i Prelog, opina: Belica, Dekanovec, Domainec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec,
Donji Vidovec, Gorian, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelie, Orehovica, Podturen,
Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, enkovec,
trigova i Vratiinec.
IZDAJE: Meimurska upanija, 40000 akovec, R. Bokovia 2, tel. (040) 374-201 - Odgovorna
urednica: Doris Srnec, dipl. iur. - Priprema i tisak: Graphprint d.o.o., 40000 akovec, Bana Josipa Jelaia 22,
tel. (040) 499-404, fax. (040) 492-651, info@graphprint.hr
Godinja pretplata za 2014. godinu iznosi 330,00 kn, a uplauje se na poslovni raun broj 23920071800020004 (poziv na broj 21-7404 - matini broj). Slubeni glasnik objavljuje se i na WEB stranici
Meimurske upanije na adresi www.medjimurska-zupanija.hr