You are on page 1of 115

Un Manual pentru

Managementul Integrat al
Resurselor de Apa in
Bazinele Hidrografice
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 2
GWP si INBO
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
Parteneriatul Global al Apei (GWP)
este o reea internaional! a c!rei
viziune este pentru o lume sigur! din
punctul de vedere al apei. Misiunea
GWP este de a susine dezvoltarea
durabil! $i managementul resurselor de
ap! la toate nivelele.
GWP a fost creat n 1996 pentru a
promova managementul integrat al
resurselor de ap! (IWRM), $i pentru a
asigura dezvoltarea $i managementul
coordonat al apei, solului $i resurselor
derivate prin maximizarea bun!st!rii
economice $i sociale f!r! a compromite
durabilitatea sistemelor vitale de mediu.
Reeaua internaional! a GWP este
deschis! tuturor organizaiilor implicate
n managementul resurselor de ap! :
instituii guvernamentale din !ri
dezvoltate $i n curs de dezvoltare,
agenii ale Naiunilor Unite, b!nci bi- $i
multilaterale de dezvoltare, asociaii
profesionale, institute de cercetare,
organizaii neguvernamentale $i sectorul
privat.
Mai multe informaii despre GWP $i
accesul la manualul Catalysing
Change, Informaii tehnice $i despre
Politic! ale GWP $i Documentele de Baz!
publicatii ale TEC sunt disponibile la
www. gwpforum.org. Manualaul si
banca de publicatii Toolbox privitoarea
la IWRM poate fi accesat la www.
gwptoolbox.org.
Reeaua Internaional! a
Organizaiilor de Bazin (INBO), a fost
nfiinat! n 1994 $i este o reea
internaional! care susine implemen-
tarea managementului integrat al
resurselor de ap! din bazinele riverane,
din bazinele lacurilor $i ale acviferelor.
INBO face leg!tura dintre organizaiile
bazinale $i alte agenii naionale care
impreun! sunt r!spunz!toare de
managementul bazinal iar scopul este
de a promova schimbul de experien! $i
de a dezvolta instrumentele potrivite
pentru un management mai bun la nivel
tranfrontalier, naional $i local.
INBO este organizat! sub forma unor
reele regionale ale organizaiilor
bazinale, n Africa, America Latin!,
Europa Central! $i de Est, $i zona
Mediteranei. De asemenea coordoneaz!
Reeaua Comisiilor Internaionale $i a
Organizaiilor bazinale transfrontaliere,
precum $i grupul Europe INBO al
Organizaiilor bazinale europene cu
scopul de a facilita implementarea
armonioasa a Directivei Cadru a Apei
privitoare la politicile de gospodarire a
apelor din Uniuniea Europeana.
INBO coordoneaz! in baza unui plan de
aciune multianual iar scopul este de a
sprijini crearea $i nt!rirea organizaiilor
bazinale din lume.
Mai multe informaii despre activit!ile $i
membrii INBO sunt disponibile la
www.inbo-news.org.

Cartea a fost publicat! n 2009 de Parteneriatul Global al Apei (GWP) $i Reeaua Internaional! a
Organizaiilor Bazinale (INBO).
C!suele 2.B, 8.C, Exemplul 6.1 $i Figura 1 sunt retip!rite din B.P. Hooper (2005), Guvernarea Integrat a
Bazinelor Riverane: nv#and din Experien#a Interna#ional, paginile 52, 67-68 $i 120, cu permisiunea
dein!torilor drepturilor de autor, Asociaia Internaional! a Apei, Londra U.K.
Designul $i a$ezarea n pagin! au fost realizate de Scriptoria, www.scriptoria.co.uk
Tip!rit de Elanders, Suedia, 2009.
ISBN: 978-91-85321-72-8
Preg!tirea acestui manual a fost sprijinit! de
Ministerul Afacerilor Externe al Franei ca o parte
a sprijinului acestuia c!tre GWP $i INBO.

Traducerea n L. Roman $i editarea
final a acestei variante a fost
efectuat de GWP- Romania

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 3
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
CUPRINS

CUPRINS

CUVNT NAINTE....................................................................................................8
RECUNOA%TERI %I MUL&UMIRI ..............................................................................10
ACRONIME............................................................................................................10
Partea A. Despre acest manual : De ce avem nevoie de un ghid practic $i cum l utiliz!m
............................................................................................................................13
1. Introducere......................................................................................................... 13
1.1 Concepte de baz!......................................................................................... 13
1.2 Probleme $i provoc!ri cu care se confrunt! responsabilii cu gospod!rirea
apei....................................................................................................................... 15
1.3. Abordarea provoc!rilor ............................................................................... 18
2. Cum s! utiliz!m acest manual........................................................................... 21
2.1. Managementul integrat al resurselor de ap! la nivel de bazin. .............. 22
2.2. Managementul bazinului ca proces repetitiv/ iterativ.............................. 23
2.3. Tipurile de nivele in cadrul managementului integrat al resurselor de
ap! la nivel de bazine......................................................................................... 24
Partea B. Probleme cheie privind managementul integrat al resurselor de ap! n
cadrul bazinelor hidrografice. ..............................................................................28
3. nfiinarea/Stabilirea sistemelor de management al bazinelor hidrografice.. 28
3.1 Voina politic! $i sistemele de management al bazinului.......................... 28
3.2. Legea $i politica........................................................................................... 32
3.3. Cadrul pentru managementul apei ............................................................ 33
3.4. Acordurile internaionale............................................................................. 35
4. Rolurile $i tipurile organizaiilor de bazin......................................................... 37
4.1. Rolurile organizaiilor de bazin................................................................... 37
4.2. Tipuri de organizaii de bazin..................................................................... 44
4.3. Rolurile complementare ale organismelor de gospod!rire a apei din
cadrul bazinelor................................................................................................... 51
5. Finanarea.......................................................................................................... 53
5.1. Utiliz!rile finan!rii....................................................................................... 53
5.2. Sursele de venituri....................................................................................... 56
5.3. Finanarea bazinelor transfrontaliere......................................................... 62
6 Implicarea factorilor interesatii/responsabili ................................................... 63
6.1. Identificarea factorilor interesatii/responsabili ......................................... 63
6.2. Atragerea particip!rii factorilor interesatii/responsabili ........................... 66
6.3. Grupurile consultative ale factorilor interesatii/responsabili.................... 69
7. Planificarea strategic! pe termen lung............................................................. 72
7.1. Identificarea problemelor ........................................................................... 74
7.2. Stabilirea priorit!ilor................................................................................... 76
7.3. Modele $i instrumente de suport n luarea deciziilor................................ 76
7.4. Identificarea opiunilor de management................................................... 78
7.5. Evaluarea riscurilor...................................................................................... 81
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 4
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
CUPRINS
8. Planuri de aciune la nivel de bazin.................................................................. 82
8.1. Dezvoltarea planurilor de aciune la nivel de bazin.................................. 82
8.2. Implementarea planurilor de aciune la nivel de bazin............................ 89
9. Sisteme de informare $i monitorizare la nivel de bazin.................................. 91
9.1. Organizarea unor sisteme colaborative de informare la nivel de bazin. 92
9.3. Monitorizarea $i evaluarea........................................................................ 102
10. Comunicarea................................................................................................... 107
10.1. Con$tientizarea........................................................................................ 108
10.2. Educaia.................................................................................................... 110
10.3. Instrumente de comunicare................................................................... 110
10.4.Feedback-ul $i nv!area.......................................................................... 112
Web-ste-uri, referinte si alte materiale de informare............................................. 118
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 5
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
CASUTE, EXEMPLE SI FIGURI
LISTA C'SU&ELOR, EXEMPLELOR %I FI GURILOR

C!sua 1A. Bazine transfrontaliere pe cele cinci continente
C!sua 2A. Ciclul de management learning-by-doing privind
planificarea $i implementarea( nv!nd $i f!cnd )
C!sua 2B. Cadrul managementului bazinal
C!sua 3A. Legea $i politica n managementul bazinal
C!sua 3B. Cele trei dimensiuni ale structurilor de management al apei
C!sua 4A. Delegarea responsabilit!ilor pentru gospod!rirea apei, regularizarea
apei $i asigurarea serviciilor de ap!
C!sua 4B. Funciile principale ale organizaiilor bazinale
C!sua 4C. Organizarea managementului apei n bazine: cteva
comparaii internaionale
C!sua 6A. Puncte cheie de luat n considerare n proiectarea implic!rii
factorilor responsabili
C!sua 6B. Participarea local! la managementul bazinal
C!sua 7A. Construirea unei strategii de succes privind managementul bazinal
C!sua 7B. Stabilirea priorit!ilor, evaluarea $i ierarhizarea problemelor
privind resursele de ap!
C!sua 7C. ndrum!ri privind mp!rirea cheltuielilor $i beneficiilor
C!sua 7D. Evaluarea riscurilor impuse de schimb!rile climaterice
C!sua 7E. Strategii de minimizare a riscurilor
C!sua 8A. Principii de proiectare $i componentele principale ale
planului de management bazinal
C!sua 8B. ndrum!ri privind coordonarea managementului bazinal
C!sua 8C. Instrumente de coordonare pentru organizaiile bazinale
C!sua 9A. Bune practici ale sistemelor de informare $i monitorizare n
cadrul bazinelor
C!sua 9B. Caracteristicile unui sistem de informare bazinal
C!sua 9C. Tipuri de date din inventarul informaiilor bazinale
C!sua 9D. ntreb!ri cheie pentru elaborarea unui sistem de monitorizare

Exemplul1.1. Bazinul fluviului Senegal: variabilitatea climateric! exacerbeaz!
lipsa de ap!
Exemplul1.2. Bazinele Nilului, Lacului Ciad $i Nigerului: viziuni comune
Exemplul 1.3. Africa: ncorporarea principiilor IWRM n politicile naionale
Exemplul 1.4: Brazilia: o nou! politic! $i structur! a managementului apei
Exemplul 1.5. Parteneriatul GWP al Fluviului Galben din China:
IWRM la nivelul bazinului hidrografic riveran
Exemplul 2.1. Bazinul fluviului Volta: aplicarea managementului integrat
al resurselor de ap!
Exemplul 2.2. Bazinul fluviului Mekong: introducerea IWRM la nivel local,
la nivel de implementare $i de politici de ape
Exemplul 2.3. India: nceperea managementului integrat al resurselor
de ap! la nivel de districte
Exemplul 2.4. Peninsula Yucatan, Mexic: integrarea managementului resurselor
de ap! subteran! la nivel regional
Exemplul 2.5. Frana: comitete naionale, la nivel de bazine riverane $i la nivele
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 6
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
CASUTE, EXEMPLE SI FIGURI
locale
Exemplul 3.1. Bazinul Matanza Riachuelo, Buenos Aires,
Argentina: importana voinei politice
Exemplul 3.2. Bazinul Orange Senqu: ghid pentru dialogul dintre utilizatorii apei
privind managementul bazinal
Exemplul 3.3. Bazinul Tisa: cooperarea durabil! deschide drumul spre dialogul
dintre !ri privind managementul bazinal
Exemplul 3.4. Spania $i Portugalia: dialog durabil privind bazinele comune
Exemplul 3.5. India: Tribunalul pentru disputele privind apa din Narmada
Exemplul 3.6. Agenia bazinului Our Er Rbia, Maroc: cadrul legal
Exemplul 3.7. Bazinul Volta: stabilirea cadrului pentru managementul apei
Exemplul 4.1. Quebec: misiunea $i mandatele organizaiilor bazinale
Exemplul 4.2. Comisia pentru Resursele de Ap! din Changjiang, China: misiune $i
funcii
Exemplul 4.3. Organizaia bazinului fluviului Congo: evoluia
Exemplul 4.4. Autoritatea Mahaweli, Sri Lanka: evoluia $i
schimbarea rolului
Exemplul 4.5. Organizaia pentru Dezvoltarea Fluviului Senegal:
evoluia
Exemplul 4.6. Organizaia pentru Dezvoltarea Fluviului Gambia:
lecii din evoluie
Exemplul 4.7. Comisia Comun! Internaional!: o organizaie
transfrontalier! de monitorizare, investigare $i coordonare
Exemplul 4.8. Autoritatea Bazinului Murray-Darling: o autoritate care nlocuie$te
o comisie
Exemplul 4.9. Apele Romne, Administraia Naional "Apele Romne,
direciile de bazin $i comitetele bazinale
Exemplul 4.10. Autoritatea pentru Managementul Durabil al Bazinului Lacului
Izabal $i al Fluviului Dulce , Guatemala: un organism consultativ cu puteri limitate
Exemplul 4.11. Comitetul pentru Integrarea Bazinului Hidrografic al Fluviului
Paraiba do Sul, Brazilia: o organizaie bazinal! ntro ar! federal!
Exemplul 4.12. Asociaia Ruhr, Germania: o asociaie bazinal! ntrun bazin
puternic dezvoltat
Exemplul 4.13. Unidad de Cuenca del Ro Peas Blancas, Instituto Costarricense
de Electricidad: un comitet consultativ nfiinat de un furnizor de servicii
Exemplul 5.1. Ageniile franceze pentru ape: principiile: poluatorul / utilizatorul
pl!te$te $i apa pl!te$te pentru ap!
Exemplul 5.2. Ageniile bazinale hidrografice algeriene: sistemul de tarife pentru
ap!
Exemplul 5.3. Bazinul fluviilor Piracicaba, Capivari $i J undiai din Brazilia:
tarifarea apei ntr-o ar! federal!
Exemplul 5.4. Costa Rica: poluatorulutilizatorulpl!te$te
Exemplul 5.5. Regiunea Valon!, Belgia: aplicarea principiului de recuperare
a cheltuielilor
Exemplul 6.1. Valea fluviului Namoi, Australia: identificarea factorilor responsabili
n managementul bazinal
Exemplul 6.2. Directiva Cadru European! a Apei: consultarea factorilor
responsabili
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 7
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
CASUTE, EXEMPLE SI FIGURI
Exemplul 6.3. Viziunea Apei Andhra Pradesh: contribuia factorilor responsabili
Exemplul 6.4. Ungaria: participarea public!
Exemplul 6.5. Comit do Itaja, Santa Catarina (Brazilia): participarea public!
privat!
Exemplul 7.1. Autoritatea Bazinului Niger: o viziune comun!
Exemplul 7.2. Bazinul M!rii Aral: planificarea strategic! pe termen lung
Exemplul 7.3. Comisia Fluviului Mekong: modele $i instrumente de
sprijin n luarea deciziilor
Exemplul 7.4. Malta: analizarea eficienei cheltuielilor privind
modalit!ile de protejare a apei subterane
Exemplul 7.5. Organizaia pentru Dezvoltarea Fluviului Senegal:
mp!rirea beneficiilor
Exemplul 8.1. Ruhr: un plan de aciune bazinal pentru restaurarea cursurilor de
ap!
Exemplul 8.2. Mancomunidad de la Cuenca del Ro J ubones, Ecuador:
o agenie de coordonare in bazinul J ubones
Exemplul 8.3. Proiectul bazinelor gemene: acordul de
asociere Congo Amazon
Exemplul 8.4. Bazinul fluviului Lagartero, Chiapas, Mexic:
participarea social!
Exemplul 9.1. Supravegherea comun! a Dun!rii( J DS): un sistem colaborativ
transfrontalier de informare privind starea calit!ii apei
Exemplul 9.2. Bazinul fluviului Sabarmati, statul Gujarat, India:
dezvoltarea unui sistem informatic si de informare
Exemplul 9.3. Mexic: leg!turile dintre sistemele de informare
ale bazinelor la nivel naional $i regional
Exemplul 9.4. Cataloage online de surse de date pentru managementul la nivel
de bazin transfrontalier, naional $i local
Exemplul 9.5. Sistemul de Informaii Euro Mediteranean
privind know-how n sectorul apei
Exemplul 9.6. Sistemul de informare al Bazinului Fluviului Irtysh,
Rusia Kazakhstan: sistemul informatic transfrontalier privind starea apei
Exemplul 9.7. Portalul web Pan African
Exemplul 9.8. Africa: indicatori de performan! pentru
organizaiile bazinale transfrontaliere
Exemplul 10.1. Ziua Dun!rii: con$tientizarea publicului din B.H. al Dunarii
Exemplul 10.2. Queensland, Australia: Programul Ape S!n!toase
n Bazinul Fluviului Brisbane
Exemplul 10.3. Frana: consultarea public!
Exemplul 10.4. Bazinul Golfului Chesapeake: vitrin! informaional! virtual!
Exemplul 10.5. Bazinul Fluviului J car, Valencia, Spania:
informare $i monitorizare

Figura 1 Reprezentarea n diagram! a sistemelor resurselor naturale de ap! la
nivel macro, meso $i micro ntr-un cadru de management bazinal

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 8
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
CUVANT INAINTE
CUVNT NAINTE

Problemele apei afecteaz! toate segmentele societ!ii $i toate
sectoarele economice. Cre$terea populaiei, urbanizarea $i
industrializarea rapid!, extinderea agriculturii $i turismului, precum $i
schimb!rile climaterice, toate exercit! o presiune m!rit! asupra apei.
Datorit! acestei presiuni crescnde, este absolut necesar ca aceast!
resurs! vital! s! fie gospod!rit! coespunz!tor.

Presiunea exercitat! asupra resurselor de ap! scoate n eviden!
interdependenele hidrologice, sociale, economice $i ecologice din bazinele
riverane, ale lacurilor $i acviferelor. Aceste interdependene necesit! ni$te
abord!ri mai integrate pentru dezvoltarea $i gospod!rirea resurselor de ap! $i a
solului. Exist! o relaie dinamic! ntre factorii responsabili $i cei cointeresati de la
nivel de bazin $i guvernele centrale, $i care impune ca acestea s! lucreze
mpreun! pentru asigurarea viabilitaii deciziilor lor n vederea ndeplinirii
obiectivelor de dezvoltare durabil!.

Pentru a aborda structura multipl! necesar! managementului bazinal al apei,
multe !ri introduc acum abordarea integrat! n managementul resurselor de ap!
la nivel naional $i bazinal. Aceasta include atat mbun!t!irea organiz!rii
instituionale cat $i a practicilor de lucru .
Pentru a sprijini acest proces, Parteneriatul Global al Apei (GWP) $i Reeaua
Internaional! a Organizaiilor Bazinale (INBO) au produs n comun acest manual
cu scopul de a oferi ndrumare n vederea mbun!t!irii guvern!rii resurselor de
ap!. n particular, accentul se pune pe implementarea eficient! a
managementului integrat al resurselor de ap! (IWRM) n bazinele riverane, in
cele ale lacurilor $i ale acviferelor.

Acest manual este scris n primul rand pentru managerii de bazin dar $i pentru
oficialit!ile guvernamentale care trebuie s! ia decizile legate de acest mod de
management al apei. mpreun!, ei trebuie s! alc!tuiasc! sisteme de
management care s! reduc! impactul riscurilor naturale, s! asigure furnizarea
apei pentru scopurile productive (agricultur!, industrie, energie, transport,
turism, pescuit, etc.), pentru furnizarea apei pentru scopuri sociale (servicii de
s!n!tate $i casnice), $i obligatoriu $i pentru protecia mediului. In acest sens,
trebuie s! soluioneze conflictele, privind problemele legate de limitele resurselor
de ap!, si care pot aparea intre mulii utilizatori diferii. Manualul mai inte$te $i
reprezentanii neguvernamentali care sunt implicai n activit!ile bazinale. In
acela$i timp ofer! ndrumare pentru managementul integrat al resurselor de ap!
care poate fi aplicat n cadrul bazinelor, indiferent de context ( !ri dezvoltate sau
n curs de dezvoltare, condiii de umiditate sau aride) sau de starea curent! a
guvern!rii apei.

n particular, manualul:
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 9
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
CUVANT INAINTE
Precizeaz! leg!turile dintre provoc!ri $i r!spunsurile IWRM;
Sugereaz! c!i de nfiinare sau modernizare a unor organizaii
bazinale pentru a facilita adoptarea abord!rii IWRM; $i
Este practic $i u$or de utilizat, cu multe exemple din experienele de
management la nivel de rau, lac $i acvifer.

Sper!m c! acest manual va ajuta la facilitarea unor schimb!ri pozitive pentru
dezvoltarea durabil!. Este un rezultat al colabor!rii dintre reelele GWP $i INBO n
vederea facilit!rii adopt!rii unui management al resurselor de ap! mai bun $i mai
durabil. Ne a$tept!m ca manualul s! fie un document dinamic, actualizat
frecvent cu cele mai bune practici n managementul apei pentru bazinele de pe
ntreg globul.

Letitia A. Obeng Lszl Kthay
Pre$edinte Pre$edinte
Parteneriatul Global al Apei Reeaua Internaional! a
Organizaiilor Bazinale
www.gwpforum.org www.inbo-news.org
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 10
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
RECUNOASTERI SI ACRONIME

RECUNOA%TERI %I MUL&UMIRI

Manualul a fost elaborat de o echip! condus! de J ean-Franois Donzier (INBO) $i
Martin Walshe (GWP). Membrii echipei au fost: Hartmut Brhl (Comitetul Tehnic
al GWP), Oscar De Moraes Cordeiro Netto (Reeaua Latino-American! a
Organizaiilor Bazinale), Teodoro Estrela (Reeaua Mediteranean! a Organizaiilor
Bazinale), Alan Hall (Senior Consultant al GWP), Vadim Sokolov (Parteneriatul
Regional GWP pentru Asia Central! $i Caucaz) $i Reginald Tekateka ( Reeaua
African! a Organizaiilor Bazinale $i GWP Africa de Sud).

Contribuii $i comentarii au fost facute de c!tre Bruce Hooper (Institutul
Hidraulic Danez pentru Ap! $i Mediu), Madiodio Niasse, Axel Dourojeanni, Axel
J uli (GWP), Daniel Valensuela (INBO) $i Danka Thalmeinerova (GWP). Expertii
din reelele GWP $i INBO au furnizat exemplele practice $i au f!cut comentarii
valoroase. Mai multe seciuni din manual se bazeaz! simitor pe Guvernarea
integrat a bazinelor riverane: nv#area din experien#a interna#ional a lui
Hooper (2005), publicat! de catre compania International Water Association
Publishing.

Manualul a fost editat de Sandra Child ( Scriptoria, www.scriptoria.co.uk). Aurlie
Vitry (GWP) a asigurat coordonarea $i supervizarea general!.

GWP $i INBO recunosc c! UNESCO produce de asemenea ndrumare privind
managementul bazinelor hidrografice. GWP/INBO $i UNESCO $i coordoneaz!
eforturile lor, astfel nct att acest manual ct $i ndrumarele UNESCO s! fie
utile $i s! se completeze ntre ele.

GWP $i INBO $i exprim! recuno$tina pentru grantul asigurat din partea
Ministerului Afacerilor Externe al Franei, care a f!cut posibil! preg!tirea acestui
manual. GWP este de asemenea sprijinit financiar de Canada, Danemarca,
Comisia European!, Finlanda, Frana, Germania, Olanda, Norvegia, Spania,
Suedia, Elveia, Marea Britanie $i Statele Unite ale Americii.

Manualul in original poate fi desc!rcat de pe website-ul GWP
(www.gwpforum.org ) $i website-ul INBO (www.inbo-news.org) , sau poate fi
solicitat sub form! de CD-ROM de la gwp@gwpforum.org $i inbo@inbo-news.org.

ACRONIME

AMASURLI ......Autoridad papa el Manejo Sustentable de la Cuenca
Hidrogrfica del Lago de Izabal Ro Dulce Autoritatea pentru Managementul
Durabil al Bazinului Lacului Izabal $i Fluviul Dulce
ANBO...............Reeaua African! a Organizaiilor Bazinale
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 11
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
RECUNOASTERI SI ACRONIME
AWIS...............Sistemul African de Informare $i Documentare din domeniul
Apei
CA.....................Evaluarea Complex! a Managementului Apei n Agricultur!
CADC................Comisia pentru Aplicarea $i Dezvoltarea Conveniei
CAR...................Corporacin Autnoma Regional Corporaia Autonom!
Regional!
CEENBO............Reeaua Organizaiilor Bazinale din Europa Central! $i de Est
CEIVAP.............Comitetul pentru Managementul Integrat al Bazinului Hidrografic
al Fluviului Paraiba do Sul
CICOS........... .Commision Internationale du Bassin Congo Oubangui
Sangha Comisia Internaional! a Bazinului Congo
Oubangui Sangha
CONAGUA........Comisin Nacional del Agua Comisia Naional! a Apei
CSD.................Comisia privind Dezvoltarea Durabil!
CWRC..............Comisia Resurselor de Ap! din Changjiang
DHI..................Institutul Hidraulic Danez al Apei $i Mediului
DSS..................Sisteme de sprijin n luarea deciziilor
EC....................Comisia European!
EMWIS.............Sistemul Informaional Euro-Mediteranean privitor la
Know-how n Sectorul Apei
EU.......................Uniunea European!
Europe INBO.....Grupul Organizaiilor Bazinale Europene pentru
implementarea Directivei Cadru a Apelor -WFD
GIEWB ................Gestion Intgre de lEau par Bassin Versant
Managementul Integrat al Apei la Nivel Bazinal
GIS......................Sistem Geografic Informatonal
GWP.....................Parteneriatul Global al Apei
GWPO..................Organizaia Parteneriatul Global al Apei
GWP CACENA........Parteneriatul Regional al Apei (GWP) pentru Asia
Central! $i Caucaz
GWP CEE............ Parteneriatul Regional al Apei (GWP) pentru Europa
Central! $i de R!s!rit
GWP China.......... Parteneriatul Regional al Apei GWP pentru China
GWP Southern Africa.. Parteneriatul Regional al Apei GWP pentru Africa
de sud
GWP TAC............Comitetul Tehnic Consultativ al GWP
GWP TEC............Comitetul Tehnic al GWP
ICE.......................Instituto Costarricense de Electricidad Institutul
pentru Electricitate din Costa Rica
ICPDR..................Comisia Internaional! pentru Protecia Fluviului
Dun!rea
ICWC...................Comisia Interstatal! pentru Coordonarea Apei
IJ C........................Comisia Comun! Internaional!
INBO....................Reeaua Internaional! a Organizaiilor Bazinale
IRBIS....................Sistemul de Informare al Bazinului Fluviului Irtysh
IWRM...................Managementul Integrat al Resurselor de Ap!
J DS........................J oint Danube Survey- Expeditia Comun! de Supraveghere al
Fluviului Dun!rea
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 12
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
RECUNOASTERI SI ACRONIME
LAMBO/RELOC/RELOB..Reeaua Latino-American! a Organizaiilor
Bazinale
LWC.....................Comisia Local! a Apei
MASL...................Autoritatea Mahaweli din Sri Lanka
MDBC...................Comisia Bazinului Murray-Darling
MENBO................Reeaua Mediteranean! a Organizaiilor Bazinale
MLIT.....................Ministerul J aponez al Solului, Infrastructurii,
Transportului $i Turismului
MRA......................Autoritatea Resurselor din Malta
MRC......................Comisia Fluviului Mekong
MWR.....................Ministerul Resurselor de Ap!
NBA.......................Autoritatea Bazinului Niger
NGO......................Organizaie Ne-guvernamental!
NSW......................New South Wales
NWC.....................Comitetul Naional al Apei
NWRMP................Planul Master Naional pentru Resursele de Ap!
ODA.......................Asistena Oficial! de Dezvoltare
OECD....................Organizaia pentru Cooperare Economic! $i Dezvoltare
OIEau /IOWater.....Office International de l Eau - Biroul Internaional
Pentru Ap!
OMVG...................Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie
Organizaia pentru Dezvoltare a Fluviului Gambia
OMVS................... Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sngal -
Organizaia pentru Dezvoltare a Fluviului Senegal
ORASECOM............Comisia Fluviului Orange Senqu
OTCA.....................Organiza)o do Tratado de Coopera)o Amaznica
Organizaia Tratatului de Cooperare a Amazonului
PCJ ........................Fluviile Piracicaba, Capivari $i J undiai
PP.........................Participarea Publicului
PBC......................Comitetul Bazinului Riveran
SAGE....................Planul de Management $i Dezvoltare pentru Apa
SDAGE..................Planul Master de Management $i Dezvoltare a Apei
SDAP....................Planul de Aciune pentru Dezvoltare Durabil!
UCPEAS-ICE........Unidad de Cuenca del Ro Peas Blancas Unitatea ICE
Pentru Bazinul Fluviului Peas Blancas
UNESCO.............Organizaia Naiunilor Unite pentru Educaie,
%tiin! $i Cultur!
VBA....................Autoritatea Bazinului Volta
VBTC..................Comitetul Tehnic al Bazinului Volta
WFD....................Directiva Cadru a Apei din UE


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 13
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
PARTEA A.
Partea A. Despre acest manual : De ce avem nevoie de un ghid
practic $i cum l utiliz!m

1. Introducere

Acest manual este scris pentru managerii de bazine hidrografice, oficialit!ile
guvernamentale $i toi partenerii acestora implicai n managementul resurselor
de ap!. El furnizeaz! un ghid practic pentru mbun!t!irea guvern!rii resurselor
naturale de ap!, n particular prin aplicarea efectiv! a abord!rii managementului
integrat al resurselor de ap! ( IWRM) la bazine de ruri $i lacuri, precum $i la
bazinele acviferelor. Manualul vine $i cu complet!rii la unele eforturi privind
implementarea unora din principiile IWRM, aflate n derulare sau in stadiu de
planificare la nivel naional $i internaional.

1.1 Concepte de baz!

S-au desf!$urat multe activit!i la nivel academic n diferite !ri, care au
examinat diferitele concepte privind att IWRM ct $i managementul la nivel de
bazin hidrografic. Obiectivul nostru este s! furniz!m un ghid practic pentru
managementul apei n bazinele hidrografice $i s! ilustr!m liniile directoare cu
exemple concrete din bazine hidrografice din lumea ntreag!. Nu este posibil s!
acoperim toate aspectele unui subiect att de complex $i acest manual vine ca o
completare la alte publicaii privind IWRM $i managementul la nivel de bazin
hidrografic. Totu$i, pentru a veni n ajutor cititorilor vom evidenia cteva
concepte de baz! privind managementul bazinului hidrografic $i IWRM ( vezi
Seciunile de la 1.1.1 la 1.1.4 de mai jos), f!r! a le considera ca ni$te afirmaii
definitive, ci ca punct de plecare pentru ce va urma.

1.1.1 Bazinul hidrografic

Resursele utilizabile de ap! dulce regenerabil! de pe ntreg globul se afl! n
lacuri, zone umede, ruri $i acvifere. Bazinul unui ru sau lac este aria cuprins!
n zonele de recepie ale sistemului de praie $i ruri care curg spre aceea$i gur!
de evacuare. n cazul rurilor gura de evacuare este n general marea, dar poate
fi $i o suprafa! de ap! de interior, cum ar fi un lac sau o mla$tin!. Un bazin
subteran sau acvifer este un corp individual distinct de ap! subteran.
Bazinul hidrografic a fost recunoscut ca unitatea hidrologic! cea mai practic!
pentru managementul resurselor de ap!. Discipline diferite ca $i !ri diferite
utilizeaz! termeni diferii, cum ar fi bazin, bazin de recepie $i de evacuare, dar n
aceast! carte vom utiliza termenul bazin.

n ntreaga lume exist! 263 bazine hidrografice mari tranfrontaliere ( C!sua 1A)
$i mai multe sute de acvifere transfrontaliere.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 14
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
PARTEA A.

C!sua 1A. Bazine transfrontaliere pe cele cinci continente
Continent Num!rul
bazinelor
transfrontaliere
Procentul zonei
continentale
(%)
Africa 59 62
Asia 57 39
Europe 69 54
North America 40 35
South America 38 60
Total 263 45
Sursa: INBO


1.1.2 Abordarea managementului integrat al resurselor de ap!

Abordarea managementului integrat al resurselor de ap! ajut! la gospod!rirea $i
dezvoltarea resurselor de ap! ntrun mod durabil $i echilibrat, innd cont de
interesele sociale, economice $i de mediu. Aceasta recunoa$te numeroasele
grupuri de interese diferite $i care sunt concurente, sectoarele care folosesc $i
uneori abuzeaz! de ap!, precum $i nevoile mediului.
Abordarea integrat! coordoneaz! managementul resurselor de ap! ntre sectoare
$i grupuri de interese, $i la sc!ri diferite, de la local la internaional. De asemenea
accentueaz! implicarea n politica naional! $i in procesele legilslative, stabilind o
bun! guvernare $i crend aranjamente instituionale $i de reglementare efective
drept c!i spre decizii mai echitabile $i durabile. O gam! larg! de instrumente,
cum ar fi evalu!rile sociale $i de mediu, instrumentele economice, $i sistemele de
informare $i monitorizare, sprijin! acest proces.

1.1.3 Managementul bazinului hidrografic

Politicile pentru utilizarea $i protejarea resurselor de ap! ntro ar! sunt stabilite
de guvernele naionale. De$i implementarea acestor politici este efectiv! n multe
privine, cnd politicile sunt implementate la scara bazinului hidrografic, exist!
oportunitatea de a furniza soluii unitare pentru ntregul bazin $i de a rezolva
controversele amonte-aval (pentru un ru), $i regiune-regiune (pentru un lac
sau resurs! subteran!). Utilizarea abordarii ntregului bazin permite evaluarea
impactului la nivel de sistem. Cu alte cuvinte, politicile naionale, ca $i acordurile
internaionale $i conveniile regionale pentru apele transfrontaliere se aplic! la
bazinele naturale. Relaia dintre administrarea resurselor de ap! ntr-o ar! $i
gospod!rirea apei la nivel de bazin hidrografic devine astfel mai dinamic! $i mai
prompt! fat! de schimb!ri, fie ele de mediu, sociale sau economice.

1.1.4 Organizarea la nivel de bazin hidrografic

Utiliz!m organizarea la nivel de bazin hidrografic ca un termen generic pentru
a ne referi la toate tipurile de instituii care gospod!resc bazinele hidrografice.
Acestea pot fi organizaii oficiale mari sau mici sau doar grupuri informale de
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 15
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
1. INTRODUCERE
oameni. Organizaiile la nivel de bazin difer! ca funcie $i scop, n conformitate
cu mandatele $i aranjamentele legale utilizate la crearea lor. Capitolul 4 descrie
principalele tipuri de organizaii la nivel de bazin hidrografic. Totu$i, a$a cum
precizeaz! Capitolul 4, trebuie s! reinem c! unele organizaii la nivel de bazin nu
se ncadreaz! perfect n aceste categorii. %i de asemenea c! ele se modific! n
funcie de mprejur!ri.
Manualul este orientat mai ales spre nt!rirea acelor organizaii oficiale la nivel de
bazin, care au fost create prin legi naionale sau tratate internaionale.

1.2 Probleme $i provoc!ri cu care se confrunt! responsabilii cu gospod!rirea apei

S-au scris multe lucr!ri in lumea larg!, despre provoc!rile cu care ne confrunt!m
n domeniul apei. n aceast! lucrare ne concentr!m pe problemele principale care
au relevan! pentru managementul bazinului.
Este important s! recunoa$tem att aspectele pozitive ct $i cele negative privind
apa. Pe de o parte, apa este esenial! pentru viaa oamenilor, animalelor $i
plantelor. Apa susine activit!ile productive, ca de exemplu agricultura,
generarea energiei electrice, industriile, pescuitul, turismul, transportul. Pe de
alt! parte, apa poate fi extrem de distructiv!, de exemplu ca purt!toare de boli $i
prin inundarea unor suprafee mari. Apa insuficient! sau seceta prelungit! pot
provoca decese pe scar! larg! $i declin economic. Apa mai poate cauza sau
conduce la escaladarea unor conflicte ntre comunit!i n cadrul unui bazin local
sau naional, sau n bazinele transfrontaliere mp!rite de mai multe !ri.
Mai trebuie de asemenea s! nelegem modul n care societatea utilizeaz! $i
polueaz! apa, sau cum modific! hidromorfologia cursurilor de ap!. Acestea
conduc la modificari cantitative $i a calitative ale apei afectnd ecosistemele
care, pe lng! valoarea lor intrinsec!, asigur! si o serie de servicii naturale
eseniale, de mare valoare pentru bun!starea oamenilor. n multe !ri n curs de
dezvoltare are loc o degradare continu! a resurselor de ap! proasp!t! - att
calitativ ct $i cantitativ $i a ecosistemelor acvatice. Aceasta nseamn! de fapt
beneficii mai puine, suport pentru via! mai redus $i desigur mai multe riscuri $i
pericole legate de ap!.
n mod clar, factori precum cre$terea numarului populaiei, modific!rile
demografice, dezvoltarea economic! $i schimb!rile climatice au un impact critic
asupra resurselor de ap!. n mod egal, resursele de ap! au un impact
semnificativ asupra produciei $i dezvolt!rii economice, asupra s!n!t!ii $i a
gospod!riilor, $i asupra securit!ii naionale. Pe m!sur! ce cresc presiunile
asupra resurselor de ap!, este vital s! gospod!rim corespunz!tor apele
regenerabile. Dar gospod!rirea apei devine tot mai complex! $i mai
controversat!.
n multe regiuni, gospod!rirea apei a constituit ntotdeauna o problem! major!
din cauza variaiilor $i a nesiguranei climaterice. Odat! cu schimbarea climei
aceast! problem! se va agrava probabil. n unele bazine, modific!rile climaterice
vor nsemna mai puine precipitaii $i un debit sc!zut al rurilor, n timp ce n alte
bazine pot presupune mai multe inundaii. Aceste schimb!ri vor fi exacerbate din
cauza altor variaii precum cre$terea demografic! $i economic!, urbanizarea $i
cre$terea cererii de alimente, ceea ce duce la cre$terea cererii de ap!, $i la
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 16
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
1. INTRODUCERE
degradarea cursurilor de ap! $i a acviferelor din bazinele unde apa este deja
insuficient!. Modific!rile din bazinul fluviului Senegal ilustreaz! acestea foarte
clar. (Exemplul 1.1).


Cre$terea economic!, eforturile de a reduce s!r!cia, ca $i schimb!rile
demografice $i sociale solicit! din partea infrastructurii apei s! sprijine producia
de alimente, s! genereze energie, $i s! furnizeze bunuri $i servicii. Aceste
dezvolt!ri au un impact mare asupra resurselor de ap!. Timp de muli ani, s-a
presupus c! exist! ap! suficient! pentru aceste dezvolt!ri $i c! procesele
naturale vor rezolva poluarea. Dar, cu toate c! construirea sistemelor de irigaii,
a barajelor de hidrocentrale, a drumurilor navigabile $i a surselor de ap! pentru
locuine, turism $i industrii au adus mari beneficii la milioane de oameni, aceste
dezvolt!ri au provocat $i schimb!ri enorme n regimurile hidrologice, pentru
ecosistemele $i configuraiile celor mai multe ruri, pentru lacuri $i acvifere ale
lumii.
Pe m!sur! ce cre$te deficitul de ap! $i se m!re$te variabilitatea hidrologic!,
abordarea modific!rilor cauzate de aceast! dezvoltare constituie o provocare
enorm!. Managerul de bazin se confrunt! acum cu presiuni, riscuri $i conflicte
uria$e n privina meninerii unui echilibru ntre dezvoltarea economic! $i
p!strarea surselor de ap! s!n!toase. Dar, pentru a progresa, regiunile mai
s!race ale lumii trebuie s!-$i dezvolte infrastructura apei. Provocarea pentru
guverne $i managerii de bazin este de a echilibra dezvoltarea cu durabilitatea.
Aceasta nseamn! s! g!seasc! modalit!i mai inteligente de a dezvolta $i
gospod!ri resursele de ap! $i de a g!si r!spunsurile potrivite pentru realit!ile din
fiecare bazin n parte.
Managerii de bazin trebuie s! se ocupe $i de poluare. Pe m!sur! ce ora$ele $i
metropolele se ntind de-a lungul rurilor $i malurilor lacurilor, cre$te poluarea
apei datorit! de$eurilor menajere $i industriale. Progresul n agricultur! nseamn!
c! fermierii utilizeaz! mai multe ngr!$!minte $i pesticide, care de asemenea
sporesc poluarea. Consecinele polu!rii biologice $i chimice, modificarea debitelor
rurilor $i lacurilor, precum $i diminuarea suprafeei pnzei freatice pot fi extrem
de grave. Rurile devin supranc!rcate de nutrieni $i vegetaia acvatic!
prolifereaz! periculos.
Aceast! distrugere sau degradare a ecosistemelor supune riscurilor multe
comunit!i care depind de resursele naturale respective. Se pierde biodiversitatea
$i pescuitul regreseaz!. n plus, tot mai muli oameni sunt expu$i riscurilor de
mboln!vire din cauza apei poluate. Chiar $i cele mai conservatoare estim!ri
consider! c! bolile cauzate de ap! provoac! n mod curent ntre 2 $i 5 milioane
de decese anual $i cifra ar putea ajunge la 59 pn! la 135 milioane decese pe an
pn! n anul 2020.
Exemplul 1.1. Bazinul fluviului Senegal: variabilitatea climateric! exacerbeaz! deficitul
de ap!.

Datorit! variabilit!ii climaterice, debitul anual al fluviului Senegal a sc!zut cam la un
sfert fa! de anii 1950. ntre timp populaia a crescut acum cu 30% mai mult fa! de
anii 1950. Oamenii care locuiesc acum n bazinul Senegal au doar o cincime din
cantitatea de ap! disponibil! pe persoan! comparativ cu 60 de ani n urm!.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 17
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
1. INTRODUCERE
Totu$i, regiunile din lume unde resursele de ap! sunt foarte dezvoltate se
confrunt! de asemenea cu provoc!ri serioase. Aici, resursele de ap! sunt adesea
prea exploatate. Managerii de bazin trebuie s! rezolve interaciunile extrem de
complexe ntre ceea ce se ntmpl! n amonte $i ce se ntmpl! n aval $i efectele
asupra proceselor hidrologice, biochimice $i biologice. Ei trebuie s!
gospod!reasc! att apa de suprafa! ct $i cea subteran! $i s! echilibreze
managementul apei pentru activit!ile economice, cu s!n!tatea ecologic! a
rurilor, zonelor umede $i a lacurilor. Ei se afl! de asemenea n centrul
dezbaterilor privind mp!rirea neechitabil! $i inadecvat! a cheltuielilor $i
beneficiilor; de exemplu, cheltuielile financiare pentru investiii $i ntreinere,
cheltuielile provocate de consecinele sociale $i de mediu adverse, precum $i
inechitatea privind accesul la resursele generate, precum electricitatea, terenul
irigat, $i apa potabil!. Aceste probleme constituie provoc!ri nu doar n !rile
dezvoltate, ci $i pentru managerii de ap! din !rile cu o cre$tere economic!
rapid! $i din regiunile cu mari probleme ale apei.

Interconectivitatea ce caracterizeaz! gospod!rirrea apei n cadrul unui bazin are
impact direct asupra comunit!ilor, regiunilor administrative $i teritoriilor politice
(provincii, naiuni). Cei care mpart un bazin sunt extrem de interdependeni.
Managerii de bazin trebuie s! g!seasc! modalit!i de abordare a acestor
provoc!ri legate de ap! pentru a evita probleme precum tulbur!rile sociale,
conflictele ntre state, ncetinirea dezvolt!rii economice $i degradarea resurselor
vitale. Bazinele care acoper! mai mult dect o ar! bazinele transfrontaliere
prezint! provoc!ri speciale pentru manageri. Din punct de vedere istoric,
bazinele transfrontaliere au ncurajat cooperarea regional!, dar, pe m!sur! ce
resursele se diminueaz! $i cererea cre$te, la fel cre$te $i potenialul unui conflict
provocat de mp!rirea apei. Pentru a aplana acest conflict, unele bazine folosesc
abordare unei viziuni comune, care ncorporeaz! multe din principiile abord!rii
IWRM, de exemplu, utilizarea proceselor participative in abordarea problemelor
bazinului n contextul general de dezvoltare a tuturor statelor riverane din acel
bazin ( Exemplul 1.2).

Exemplul 1.2. Bazinele Nilului, Lacului Ciad $i Nigerului: viziuni comune.

Iniiativa Bazinul Nilului este rezultatul unei abord!ri de viziune comun! care caut!
mai degrab! s! mpart! beneficiile care deriv! din buna dezvoltare $i gospod!rire a
resurselor de ap! ntre !rile riverane, dect s! se concentreze pe mp!rirea propriu-
zis! a apei. Programul de Viziune Comun! spore$te de asemenea capacitatea p!rilor
implicate, de a participa la gospod!rirea resurselor naturale dincolo de granie, s!
mpart! beneficiile $i s! imbun!t!easc! eficiena apei n agricultur!, de exemplu,
toate acestea fiind n acord cu principiile IWRM. Procesele similare din cadrul
Bazinului Lacului Ciad $i al Nigerului au dus la dezvoltarea unor planuri de aciune pe
termen lung , construite de asemenea pe o viziune comun!.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 18
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
1. INTRODUCERE


1.3. Abordarea provoc!rilor

Multe dintre provoc!rile cu care se confrunt! managerii apei nu sunt noi. Dar,
deoarece natura $i amploarea problemelor difer! de la o regiune la alta $i de la
un bazin la altul, r!spunsurile sunt extrem de diversificate. Nu exist! $i nu poate
fi o soluie, general valabil! pentru toate problemele. Totu$i, abordarea acestor
provoc!ri are nevoie de obicei de r!spunsuri n dou! zone cheie: r!spunsuri care
se refer! la chestiunile structurale, incluznd aici achiziia de date, infrastructura
$i operarea, $i ntreinerea; $i r!spunsuri la chestiunile instituionale (numite
adesea intervenii blnde) $i care acoper! probleme precum politica de preuri,
sau cuno$tinele $i informaiile. Ambele tipuri de r!spunsuri sunt importante $i n
inter-relaie unele cu altele.
Interveniile structurale, deoarece furnizeaz! servicii, tind s! fie vizibile, atractive
din punct de vedere politic $i cu costuri ridicate. Astfel ele atrag cel mai mult
atenia. Intervenile instituionale au costuri reduse, sunt uneori controversate
din punct de vedere politic sau social $i adesea sunt mai puin tangibile. Din
p!cate, ele au astfel un profil mult mai sc!zut.
n acest manual, ne concentr!m pe r!spunsurile instituionale sau blnde
deoarece exist! deja o mulime de informaii $tiinifice $i tehnice disponibile n
ceea ce privesc problemele structurale. Exist! mult mai puine informaii
disponibile privitor la problemele instituionale, ns! doar abordnd problemele
instituionale putem s! ne asigur!m c! interveniile structurale sunt potrivite,
durabile $i funcioneaz! conform planific!rii, $i c! servesc celor ce au cea mai
mare nevoie. Furnizarea de r!spunsuri instituionale potrivite se afl! la baza
abord!rii IWRM $i permite guvernelor $i managerilor de bazin hidrografic s!
aduc! o contribuie semnificativ! la gospod!rirea resurselor n mod echitabil $i
durabil.
Multe r!spunsuri instituionale sunt aplicate (separat sau mpreun! cu
r!spunsurile structurale) pentru a aborda provoc!rile din managementul
bazinului hidrografic. Aceste soluii se bazeaz! pe stabilirea unor reglement!ri
potrivite de guvernare $i pe alc!tuirea unor structuri organizatorice adecvate.
Aceste reglement!ri pot fi tratate internaionale, norme, legi, acorduri, convenii
sau politici, ca $i practici obi$nuite. Reglement!rile definesc, de exemplu, accesul
la resursele de ap! $i modul lor de utilizare $i gospod!rire, $i pot fi oficiale sau
neofociale, scrise , verbale sau practici acceptate n mod tacit.

Structurile organizatorice includ comisii sau autorit!i internaionale, ministere
federale sau statale / provinciale , consilii de bazin, agenii, grupuri de multipli
acionari, asociaii comunitare sau profesionale $i ONG-uri. Ele pot fi formale sau
informale.
n ultimele decenii, multe !ri au f!cut eforturi semnificative pentru a mbun!t!i
cadrele instituionale $i legale pentru gospod!rirea apei. Legile $i politicile
naionale privind apa adoptate recent au inut cont n general de valorile unei
bune guvern!ri $i de principiile IWRM, cum ar fi participarea, probleme privind
genul $i echitatea , probleme de mediu $i estim!ri economice. La Summit-ul La
Exemplul 1.3. Africa ncorporeaz! principiile IWRM n politicile naionale.

La nceputul anilor 2000, mai multe !ri din Africa au integrat abordarea IWRM n
structurile guvernamentale oficiale. De exemplu, Ghana a nfiinat o Comisie a
Resurselor de Ap! cu mandat intersectorial. Actul Oficial al Apei din Ghana (1998) , Actul
Oficial al Apei din Africa de Sud (1998), $i Codul Apei din Mali din 2007 , printre altele,
toate adopt! o abordare integrat!. Burkina Faso a ncheiat un Plan IWRM n 2003.
Kenya, Malawi, Mali, Senegal $i Zambia au ncheiat planurile n 2008, iar Benin, Capul
Verde, Eritrea, Mozambic $i Swaziland se afl! ntr-un proces de dezvoltare a unor planuri
similare.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 19
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
1. INTRODUCERE
La Summitul Mondial din 2000 privind Dezvoltarea Durabil!, multe !ri s-au
angajat s! dezvolte planuri naionale IWRM $i de eficien! a apei. (Exemplul 1.3).

Sondajul Global realizat de UN-Water privitor la planurile naionale IWRM ,
desf!$urat n cadrul celei de-a 16-a sesiuni a Comisiei pentru Dezvoltare Durabil!
din 2008 , a constatat c! 16 din cele 27 !ri dezvoltate $i 19 din cele 77 de !ri n
curs de dezvoltare chestionate au dezvoltat total sau parial planuri IWRM.
Raportul a concluzionat c! exist indicii bune c abordarea IWRM este
ncorporat n planurile $i strategiile na#ionale $i c beneficiile tangibile sunt fie
evidente, fie posibil s fie realizate n viitorul apropiat.
ns!, o dat! dezvoltate planurile naionale IWRM, provocarea este de a asigura
c! acestea sunt implementate efectiv. n acest punct iese n eviden! necesitatea
managerilor de bazin. Ei vor lucra ntr-o mare varietate de contexte deoarece
structurile cadru de guvernare a apei stabilite de guverne cu scopul ndeplinirii
planurilor sunt de asemenea diferite. Bazinele care se afl! n ntregime ntre
graniele naionale vor fi mult mai simplu de gospod!rit dect cele mp!rite de
dou! sau mai multe !ri.
Managementul apei la nivel de bazin nu este ceva nou. Unele !ri, de exemplu
Spania $i Frana, au practicat managementul de bazin de cteva decenii. Spania
are 9 Autorit!i de Bazin de mai bine de 75 de ani, din 1964, Frana are 6
Comitete de Bazin $i Agenii ale Apei. n Germania, Asociaia Ruhr, una din cele
11 organizaii de bazin riveran din statul Renania de Nord-Westfalia; a fost creat!
n 1899, ca o alian! voluntar! dintre uzinele de ap! $i produc!torii de
hidroenergie. Au fost create Comisii internaionale cu muli ani n urm! n
Europa, de exemplu pentru rurile Rin, Meuse, Scheldt, Mosela $i Sarre , $i
pentru Lacul Geneva. n S.U.A., Autoritatea V!ii Tennessee a fost nfiinat! n
1933. n Australia, Acordul Murray Darling din 1992 a ns!rcinat Comisia
Bazinului Murray-Darling s!-$i asume r!spunderea pentru coordonarea,
planificarea $i managementul durabil al apei, solului $i mediului. n 1909, Tratatul
privind apele de grani! dintre guvernele SUA $i Canada a nfiinat o Comisie
Comun! Internaional! pentru apele comune. n Asia de Sud-Est, Acordul de
cooperare pentru dezvoltarea durabil! a bazinului fluviului Mekong a fost semnat
n 1995 $i a dus la nfiinarea Comisiei fluviului Mekong. Autoritatea Bazinului
fluviului Niger $i Comisia bazinului Lacului Ciad au fost nfiinate la nceputul
anilor 1960, iar Organizaiile pentru dezvoltarea fluviilor Senegal $i Gambia au
fost create n anii 1970. Legea Naional! a apelor din Quebec din 2002 a nfiinat
managementul integrat al apei la nivel de bazin, ncepnd cu 33 de bazine
prioritare. Mexicul n 1992, Brazilia n 1997 (Exemplul 1.4) , precum $i Marocul $i
Algeria au modificat legislaia apei $i au introdus o abordare de management
orientat pe bazin. n Uniunea European!, Directiva Cadru a Apelor cere tuturor
celor 27 de state membre s! dezvolte planuri de management la nivel de bazin.Exemplul 1.4. Brazilia: o nou! politic! $i structur! privind managementul apei

Din 1997, cnd Brazilia a promulgat Legea Naional! a Apei, guvernul a creat o nou!
structur! care s! promoveze managementul apei nt-un mod integrat, descentralizat $i
participativ. Au fost create un Consiliu Naional al Resurselor de Ap! $i o Agenie
Naional! de Reglementare a Apei, ca $i Comitete ale Bazinelor de Ruri la nivel federal
$i la nivelurile de state.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 20
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
1. INTRODUCERE
n mod tradiional, principala responsabilitate a multor organizaii ale bazinelor
hidrografice a fost construirea de infrastructurii. Totu$i, din cauza impactelor
adverse de ordin social $i de mediu pe care le poate avea dezvoltarea unor
infrastructuri, unele guverne $i agenii finanatoare au adoptat politici de
protejare mpotriva aspectelor negative. Din aceast! cauz!, la sfr$itul secolului
XX ageniile finanatoare au devenit reticente la sprijinirea unor astfel de proiecte
doar de infrastructur!. Totu$i, este posibil s! se minimalizeze impactele
negative prin optimizarea beneficiilor proiectelor mari de infrastructur! a apei.
Dar aceasta presupune s! se in! cont de impactul dezvolt!rii infrastructurii
asupra dinamicii complexe dintre societate $i ecosisteme, prin consultarea real!
cu toi factorii implicai relevani $i acordnd atenia cuvenit! problemelor de
echitate $i durabilitate.
Sarcina critic! pentru managerii bazinului hidrografic este s! menin! acest
echilibru pe termen lung. Acest lucru se realizeaz! prin abordarea unui
management integrat al resurselor de ap!. Legarea politicii $i a proceselor de
planificare IWRM pe plan naional cu managementul de bazin ajut! la reducerea
riscurilor $i duce la mai mult! durabilitate, promovnd cre$terea economic! $i o
dezvoltare mai echitabil!, odat! cu protejarea mediului. Abordarea integrat!
recunoa$te $i abordeaz! conflictele de interese cu care guvernele $i managerii de
bazin se confrunt! n contextul scopurilor strategice generale de dezvoltare la
nivel de regiune sau ar!. Parteneriatul GWP al Fluviului Galben din China
furnizeaz! un exemplu (Exemplul 1.5).ntre 2002 $i 2008 GWP China a nfiinat patru Parteneriate ale Apei n provinciile
Fujian, Hebei, Shaanxi, Hunan $i un parteneriat pentru cele 9 provincii ale
Bazinului Fluviului Galben pentru a reuni factorii implicai din diferite sectoare $i
discipline.
Din 2006 Parteneriatul GWP al Fluviului Galben din China a furnizat o platform!
pentru factorii implicai n vederea abord!rii colective a problemei readucerii la
starea de s!n!tate a Fluviului Galben. Parteneriatul a organizat ntlniri,
workshop-uri $i dialoguri pe probleme importante $i privitor la cea mai bun!
modalitate de abordare a acestor probleme odat! cu implementarea noii legislaii
a apei n cadrul bazinului hidrografic. ntlnirile au inclus, de exemplu, dialoguri
informale cu fermieri $i cu ONG-uri de mediu privitor la principiile aloc!rii apei $i
a cerinelor de calitate a apei. Rezultatele consult!rilor dintre factorii cheie
implicai au fost confruntate cu Comisia de Conservare a Fluviului Galben $i cu
guvernul $i au ajutat la formularea unor politici $i legislaii corespunz!toare.
Exemplul 1.5. Parteneriatul GWP al Fluviului Galben din China: IWRM la nivel de bazin
hidrografic
Ca r!spuns la o invitaie din partea Ministerului Resurselor Hidrografice, s-a nfiinat
GWP China n noiembrie 2000. China $i revizuia legislaia privind apa $i avea nevoie de
o platform! neutr! pentru a lua n considerare aportul factorilor implicai $i experienele
legislaiei internaionale a apei. Participarea GWP la acest proces a ajutat la ncorporarea
IWRM n Legislaia Apei din China n 2002. Totu$i, implementarea legislaiei este un
proces de durat!.

Mai multe informatii la: http://www.gwpchina.org and http://www.yrra.org.cn
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 21
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
2. CUM SA UTILIZAM ACEST MANUAL
2. Cum s! utiliz!m acest manual
Acest manual ofer! sugestii mai degrab!, dect r!spunsuri definitive $i ilustreaz!
modul cum sunt rezolvate n practic! provoc!rile presante ale managementului
resurselor de ap! din cadrul bazinelor. C!suele din acest manual sugereaz!
ghiduri de bune practici ( cum ar fi: C!sua 2A, C!sua 7D). Exemplele ofer!
practici reale din cadrul bazinelor (de exemplu Exemplul 1.1, Exemplul 4.6).
Publicaiile academice pot fi complexe $i prea detaliate pentru a fi de folos
managerilor practici. Manualele de preg!tire constituie introduceri bune, dar ind
s! simplifice n mod exagerat problemele complexe. Acest manual ncearc! s!
umple un gol $i a fost elaborat pe baza instrumentelor existente, pe manuale $i
ghiduri de aplicare a IWRM la nivel de bazin de ru sau lac sau de acvifer. Se
bazeaz! mult pe activitatea iniiat! de INBO, GWP $i altele privitor la
managementul bazinului hidrografic.
Pentru numeroasele bazine care se confrunt! sau se vor confrunta n curnd cu
provoc!ri serioase de management al apei, $i unde sistemele de guvernare sunt
PUNCTE CHEIE
Capitolele 3-10 ale acestui manual r!spund la cteva dintre cele mai
frecvente ntreb!ri puse, privitor al managementul integrat al resurselor
de ap! la nivel de bazin:
Ce factori politici $i legislativi trebuie s! neleag! $i s! aib! n vedere
managerii de bazin? Capitolul 3 Stabilirea sistemelor de management
al bazinului.
Care sunt funciile $i care sunt diferitele feluri de aranjamente
instituionale $i legale pentru organizaiile de bazin? Capitolul 4- Rolurile
$i tipurile organiza#iilor de bazin.
Care sunt diferitele moduri n care pot fi finanate organizaiile de bazin
$i managementul bazinului? Capitolul 5 Finan#area.
Ce tip, nivel, structur! $i frecven! a implic!rii factorilor interesai
trebuie s! caute s! stabileasc! managerii de bazin? Capitolul 6
Implicarea factorilor interesa#i.
Cum trebuie s! abordeze managerii de bazin planificarea strategic!?
Capitolul 7 Planificarea strategic pe termen lung.
Ce trebuie s! aib! n vedere managerii de bazin pentru dezvoltarea $i
implementarea planurilor de aciune la nivel de bazin, $i cum pot obine
reactiile referitoare la progresul nregistrat de aceste planuri? Capitolul 8
Planuri de ac#iune la nivel de bazin.
Ce fel de sisteme de management al datelor $i informaiilor sunt
necesare managerilor de bazin pentru managementul integrat al
resurselor de ap!? Capitolul 9 Sisteme de informare $i monitorizare la
nivel de bazin.
Care sunt problemele cheie privind comunicarea pe care trebuie s! le
aib! n vedere managerii de bazin? Capitolul 10 Comunicarea.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 22
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
2. CUM SA UTILIZAM ACEST MANUAL
slabe, acest manual ofer! linii directoare privitor la stabilirea celor mai potrivite
aranjamente instituionale $i organizatorice. Exemplele arat! c! nu este vorba de
a aplica ni$te reete simple. Trebuie s! nelegem pe deplin modul complicat n
care sunt manageriate toate aspectele privind apa la nivel de bazin $i s!
acion!m de aici ncolo. Credem c! acest manual va fi de asemenea folositor
pentru estimarea cadrelor existente de guvernare la nivel de bazin $i
identificarea acelor aspecte care necesit! mbun!t!iri, n special n acele bazine
unde au fost organizate recent acorduri $i structuri de guvernare, cum ar fi
decretele privind apa (water charters?) $i comitetele de bazin.

2.1. Managementul integrat al resurselor de ap! la nivel de bazin.

GWP define$te managementul integrat al resurselor de ap! ca un proces care
promoveaz! dezvoltarea $i managementul coordonat al apei, solului $i
resurselor aferente, pentru a maximiza bun!starea economic! $i social!
rezultant! n mod echitabil, f!r! a compromite durabilitatea ecosistemelor vitale.
La nivel de bazin de ru sau lac $i la nivel de acvifer, IWRM poate fi definit ca un
proces care permite managementul coordonat al apei, solului $i resurselor
aferente n limitele unui bazin astfel nct s! optimizeze $i s! mpart! n mod
echitabil bun!starea socio-economic! rezultant!, f!r! a compromite s!n!tatea pe
termen lung a ecosistemelor vitale.
Abordarea IWRM la nivel naional nu intr! n conflict cu abordarea IWRM la nivel
de bazin, de fapt, ele fiind complementare. Un cadru naional complet pentru
IWRM este esenial att pentru managementul de bazin la nivel naional, ct $i
transfrontalier.
n limitele unui bazin, nu este o sarcin! u$oar! s! se integreze utiliz!rile solului
cu managementul apei. Aceasta deoarece gospod!rirea solului, care acoper!
planificarea, domeniul silvic, industria, agricultura $i mediul, este de obicei
guvernat! de politici care nu au leg!tur! cu politica apei $i este gospod!rit! de
multe p!ri diferite ale unei administraii.
Cu toate acestea, putem nv!a lecii practice din experienele managerilor de
bazin din lume care integreaz! managementul apei n contexte diferite. Acest
manual reune$te aceste lecii practice, ilustrate unde este posibil cu exemple
concrete, pentru a mp!rt!$i ceea ce s-a nv!at pn! acum. Bazinul fluviului
Volta este un exemplu de derulare a unor astfel de eforturi. (Exemplul 2.1).
Exemplul 2.1. Bazinul fluviului Volta: aplicarea managementului integrat al resurselor de
ap!.

Echipa de experi ns!rcinat! de guvernele riverane ale bazinului fluviului Volta s!
conceap! Autoritatea Bazinului Volta (VBA) a fost mputernicit! n mod explicit s!
reflecte IWRM $i problemele de management al ecosistemului n proiectarea autorit!ii
bazinului. Convenia care nfiineaz! VBA este n curs de ratificare de c!tre !rile riverane
ale bazinului fluviului Volta. (vezi $i exemplul 3.7).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 23
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
2. CUM SA UTILIZAM ACEST MANUAL
2.2. Managementul bazinului ca proces repetitiv/ iterativ (?)

Stabilirea politicii, planificarea $i managementul pot fi considerate ca o serie de
etape succesive n managementul bazinului. Prima etap! const! n stabilirea unor
scopuri ample (unde dorim s! ajungem). Etapele urm!toare specific! problemele
de management al apei care urmeaz! s! fie rezolvate (identificarea problemelor),
enumer! strategiile poteniale (cum vom ajunge acolo), evalueaz! fiecare din
ele, selecteaz! o strategie sau o combinaie de strategii, implementeaz!
strategia, evalueaz! rezultatele, nva! din aceste rezultate $i revizuiesc planul
pentru a-l face mai bun pentru viitor. Etapele acestea formeaz! un ciclu. Desigur,
n practic! acest ciclu poate fi ntrerupt de fore externe, dar ciclul de
management learning by doing ( nvaare prin practic! ) (C!sua 2.A) ne ajut!
s! ncorpor!m ceea ce nv!!m n procesul de planificare $i gospod!rire a apei $i
s! inem cont de informaiile noi care apar. Aceasta nseamn! c! putem adapta
modul de gospod!rire a apei la circumstanele noi, de exemplu schimb!ri politice,
catastrofe naturale $i modific!ri demografice.


Monitorizarea
si Evaluarea
Progresului
Evaluarea
problemelor
resurselor de
apa
Politica/Strategia
resurselor de apa
Planificare strategica pe
termen lung
IWRM
Plan de implementarea
Planului de actiune la nivel de
bazin hidrografic
Actiuni de
implementare
Obiective regionale si nationale

IMPLEMENTARE

Dezvoltarea structurilor
institutionale de mediu
Dezvoltarea instrumentelor de
management
Dezvoltarea infrastructurii


Obiective de dezvoltare
C!sua 2.A Ciclul de management learning by doing de planificare $i implementare
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 24
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
2. CUM SA UTILIZAM ACEST MANUAL
2.3. Tipurile de nivele pentru managementul integrat al resurselor de ap! n
bazine

Managerii de bazin se pot ntreba de unde s! nceap! ntro abordare integrat!,
pe cine s! inteasc! $i la ce nivel. Un mod simplu $i efectiv de a afla spre ce s!
intim aciunea iniiala este de a identifica tipurile de nivele:
1. Nivelul local (planul sub-bazinului, planul local de management al acviferului,
planul local de alocare a apei n districte de utilizatori ai apei, planul local de
guvernare).
2. Nivelul de implementare (planul de management la nivel de bazin sau
provincie).
3. Nivelul de politic! (procese naionale $i internaionale pentru dezvoltarea
politicilor, tratatelor $i legilor pentru ape).

Exemplul 2.2 arat! modul n care strategia actual! a bazinului fluviului Mekong
inte$te nivele diferite pentru a integra managementul resurselor de ap! pe
ntregul bazin.


Exemplul 2.2. Bazinul fluviului Mekong: Introducerea IWRM la nivelul local, de
implementare $i de politic!

Cadrul pentru Planul Strategic al Comisiei Fluviului Mekong pe perioada 2006-2010 l
reprezint! managementul integrat al resurselor de ap! (IWRM). Unul dintre principiile
cheie de management din Strategie este de a angaja factorii interesai la nivel local, de
implementare $i de politic!.
Nivelul local
Comisia Fluviului Mekong (MRC) lucreaz! cu Comitetele Naionale ale fluviului Mekong
din Republica Democrat! Laos, Tailanda, Cambodgia $i Vietnam pentru a ncuraja
participarea. Face acest lucru prin educarea $i con$tientizarea factorilor interesai. Planul
MRC de Participare $i Comunicare cu Factorii Interesai prevede modalit!i de abordare
a unei game largi de grupuri de factori interesai la nivele locale $i naionale.
Nivelul de implementare
La nivel de proiect, politicile MRC permit celor ce vor fi afectai de proiect s! influeneze
deciziile privind planurile, implementarea $i monitorizarea proiectului.
La nivel de program, planificarea n cadrul Programului de Dezvoltare a Bazinului este
participativ!. %i, pentru a monitoriza programul general de lucru, MRC invit! partenerii
(printr-un Memorandum formal) s! participe ca observatori la ntlnirile comune dintre
Comitet $i Consiliu.Partenerii de dezvoltare ai MRC sunt de asemenea angajai n mod
activ n luarea deciziilor MRC n cadrul ntlnirilor de guvernare.
Nivelul de politic!
Muli actori din regiunea Mekong doresc s! contribuie la scopurile MRC $i s! fie proactivi
n stabilirea politicii. n 2008, MRC a iniiat o consultare regional! pentru a stabili
principiile generale privind implicarea factorilor interesai la nivelul MRC, precum $i o
politic! privind implicarea factorilor interesai n corpurile de guvernare ale MRC. Acestea
vor l!rgi procesele de decizie politic!, vor nt!ri coordonarea regional! dintre factorii
interesai $i MRC, $i vor ncuraja asumarea r!spunderii.

Mai multe informatii la : http://www.mrcmekong.org

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 25
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
2. CUM SA UTILIZAM ACEST MANUAL
Este important s! recunoa$tem totu$i, c! nivelele vor depinde de natura bazinului
specific (Exemplele 2.3, 2.4), n mod particular:
Dac! bazinul se afl! ntro singur! ar! sau mai multe !ri;
Amplitudinea planific!rii $i a managementului (transfrontalier, naional, local);
Stadiul de dezvoltare al organizaiei de management al bazinului;
Stadiul de dezvoltare n cadrul bazinului, de exemplu privitor la economie,
infrastructur!;
Principalele provoc!ri privind managementul apei, de exemplu presiunea din
partea populaiei, sanitaia, producia alimentar!, s!n!tatea, protecia mpotriva
inundaiilor $i secetei; $i
Mediul social, economic, politic $i instituional.


Trebuie s! mai recunoa$tem c!, acolo unde exist!, organizaiile de bazin se afl!
la nivele de dezvoltare diferite. Ele se modific! constant pe m!sur! ce se dau legi
noi $i se modific! responsabilit!ile $i mandatele. Acest manual i ajut! pe
managerii de bazin s! neleag! structurile cadru ale managementului. Managerii
de bazin pot lucra n limita acestor structurii cadru (C!sua 2.B, Figura 1) pentru
a reorganiza organizaiile de bazin existente sau iniiativele de formare a
acestora s! se concentreze mai mult pe abordarea IWRM.
Exemplul 2.3. India: iniierea managementului integrat al resurselor de ap! la nivel de
district

n India, Colectorii Districtuali sunt numii de Guvernul Central Indian $i ns!rcinai cu
guvernarea unui district dintr-un stat. La acest nivel, poate exista oportunitatea ca un
colector s! preg!teasc! un plan districtual de management al solului $i apei pentru un
bazin din acel district. Acesta va specifica ce aciuni vor fi ntreprinse n cadrul bazinului
pentru a integra managementul resurselor de ap!. Aciunile vor fi armonizate cu
politicile de ap! la nivel statal $i naional, cu strategie general! de management al
bazinului, de dezvoltare, de reducere a s!r!ciei, $i cu obiectivele de eficientizare a st!rii
de s!n!tate $i a irigaiilor la diferite nivele.

Exemplul 2.4. Peninsula Yucatan, Mexic: integrarea managementului resurselor de ap!
subteran! la nivel regional

Peninsula Yucatan este alc!tuit! din trei state: Campeche, Quintana Roo $i Yucatan.
Legea Naional! Mexican! a Apei din 2004 desemneaz! Comisia Naional! a Apelor
(CONAGUA) ca autoritate federal! responsabil! pentru managementul resurselor de ap!.
Organizaia Bazinului Peninsulei Yucatan reprezint! Peninsula Yucatan n cadrul
CONAGUA. Consiliul Bazinului, n coordonare cu factorii interesai vor:
Dezvolta un Plan de Aciune Regional pentru acviferul Peninsulei Yucatan;
Creea o reea de sisteme de informare despre ape;
Asigura participarea utilizatorilor apei; $i
n coordonare cu autorit!ile locale, au creat 42 de complexe de cultur! a apei
n municipalit!ile care ncurajeaz! utilizarea eficient! a apei $i descurajeaz!
poluarea.
Mai multe informatii la: http://www.conagua.gob.mx

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 26
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
2. CUM SA UTILIZAM ACEST MANUAL
C!sua 2B: Structura Cadru a managementului de bazin
Politic!/ Naional Implementare Operaional
Tipul organiza#iei de
bazin
Comisia
transfrontalier!
(ex.)
Bazin naional,
interstatal (ex.
Comisie, autoritate,
asociaie)
Local (ex. Grup de
management al
solului $i apei)
Strategiile $i
planurile de
management al
bazinului
Acord sau plan de
management al
bazinului
transfrontalier;
compact
transfrontalier ;
plan naional de
management al
bazinului
Plan sau strategie la
nivel de sub-bazin,
plan de
management la
nivel de sub-bazin
de recepie sau sub-
acvifer sau lac, mari
Plan local de
management al
solului $i apei, plan
de management al
apei de ploaie,
scheme de
planificare la nivel
local (administrat de
guvernul local)
Nivelul decizional Cel mai nalt nivel
politic de decizie,
acordurile
transfrontaliere
Provincie, stat,
district, teritoriu
(sau naional n
cazul statelor mici)
Cooperativ!
s!teasc!, ferm!,
fabric!, p!dure,
govern local, district
de utilizare a apei
Sistemul de resurse
naturale
(Vezi Fig.1)
Parte a unei zone
geografice, cum ar
fi un bazin de ru,
lac sau bazin acvifer
Sistemul ecologic
regional sau local al
unui lac, vaii unui
ru n cadrul unui
bazin, sau un sub-
acvifer n cadrul
unei provincii de
acvifer
Zone cu condiii
ecologice $i
hidrologice relativ
uniforme
Sursa: Hooper 2005, p.120, adaptata dupa Newson 1992


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 27
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
2. CUM SA UTILIZAM ACEST MANUAL
Figura 1. Reprezentare printr-o diagram! a sistemelor de nivel macro, mediu $i micro ale
resurselor de ap! natural! o structura cadru de management de bazin. Un sistem de
nivel macro se ocup! de o parte a unei zone geografice, cum ar fi un ru, lac sau bazin
de acvifer. Un sistem de nivel mediu se ocup! de un sistem ecologic regional sau local al
unui lac, vale de ru din cadrul unui bazin sau un sub-acvifer n cadrul unei provincii de
acvifer. Un sistem de nivel micro se ocup! de o unitate hidrologic! $i ecologic! relativ
uniform!.

O problem! cheie este modul n care administrarea bazinului se potrive$te $i intr! n
relaie cu alte nivele administrative naional, provincial, district, comunitate. Acest
lucru trebuie rezolvat pentru a evita duplicarea $i confuzia de responsabilitate cu alte
corpuri administrative. Este nevoie de un cadru legal clar care s! specifice rolurile $i
responsabilit!ile, drepturile $i obligaiile factorilor interesai, nivelele de descentralizare,
precum $i procesele $i mijloacele pentru o bun! guvernare a apei. Exemplul 2.5 arat!
cum se potrivesc ntrun astfel de cadru organizaiile de bazin din Frana.

Exemplul 2.5. Frana: comitete naionale, de bazin de ru $i locale

n Frana, managementul $i planificarea resurselor de ap! este instituionalizat la trei
nivele: naional, de bazin $i de sub-bazin. La nivel naional, un Membru al Parlamentului
nominalizat de Primul Ministru este pre$edintele unui Comitet Naional al Apei (NWC).
NWC const! din reprezentani ai utilizatorilor de ap!, ai asociaiilor, autorit!ilor locale $i
administraii guvernamentale, precum $i experi $i pre$edinii Comitetelor de Bazine.
NWC este consultat n privina politicii naionale a apei $i d! sfaturi privitor la planurile
de legi $i decrete, reforme $i planuri de aciune ale guvernului. Legea Apelor din 2006 a
l!rgit sfera de aciune a NWC $i a creat comitete suplimentare pentru tarifele de ap!,
serviciile de furnizare a apei publice $i de sanitaie, pescuit $i sistemul de informare
privind apele.
n fiecare din cele $ase mari bazine riverane, un Comitet al Bazinului (RBC), condus de o
oficialitate local! aleas!, const! din reprezentani ai autorit!ilor locale (40%), utilizatori
ai apei $i asociaii (40%) $i Stat (20%). RBC preg!te$te un Master Plan de Dezvoltare $i
Management al Apei (SDAGE) pentru a fi supus aprob!rii de c!tre stat. STAGE stabile$te
strategia general! $i obiectivele pentru managementul apei n cadrul bazinului.
Reprezint! un cadru legal. Orice decizie care ar putea afecta resursele de ap! trebuie s!
fie compatibil! sau s! fie f!cut! compatibil! cu SDAGE. Planurile de tip SDAGE s-au
dezvoltat prima dat! n urma Legii Apelor din 1992. Fiecare a fost acum revizuit ca un
Plan de Management al Bazinului Riveran care este n conformitate cu Directiva Cadru
European! a Apei 2000/60/EU.
La nivel local de afluent, sub-bazin sau acvifer Comisiile Locale ale Apei (LWC)
implementeaz! planul SDAGE $i preg!tesc un Plan de Dezvoltare $i Management al Apei
(SAGE). LWC constau din reprezentani ai autorit!ilor locale (50%), utilizatori ai apei $i
asociaii (25%) $i stat (25%). O Comisie Local! a Apei poate implementa planuri printr-o
Instituie Public! Local! a Bazinului sau alt grup local. Corpuri intermunicipale pot
efectua de asemenea studii sau s! lucreze la nivel de sub-bazin.

Mai multe informatii la: www.gesteau.eaufrance.fr and http://www.lesagencesdeleau.fr

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 28
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
PARTEA B.
Partea B Probleme cheie privind integrarea managementului
resurselor de ap! n cadrul bazinelor.

3. nfiinarea sistemelor de management ale bazinelor
Managementul resurselor de ap! poate fi o problem! politic! sensibil!. Din
aceast! cauz!, managementul bazinului trebuie s! aib! o voce puternic! n
momentele de luare a deciziilor la nivel naional. Aceasta nseamn! s! se asigure
linii directe de comunicare cu ministerele $i comitetele guvernamentale care se
ocup! de managementul resurselor naturale. Leg!turile cu nivelele nalte de
guvernare vor urm!rii plasare ferm! a managementului bazinului n agendele de
planificare $i dezvoltare economic!. Suportul la nivel nalt reprezint! cheia pentru
stabilirea cadrului legal, a instituiilor $i structurilor de management care sunt
necesare pentru realizarea unor sisteme robuste de management al bazinului.

3.1 Voina politic! $i sistemele de management al bazinului

Acolo unde exist! voin! politic!, este posibil s! se stabileasc! politici, legi,
aranjamente financiare $i instituii publice stabile pentru managementul apei. Cu
voin! politic!, regulile $i reglement!rile ca $i instituiile care gospod!resc apa cel
mai probabil vor funciona efectiv, chiar $i n perioadele de tulbur!ri civile $i
schimb!ri de guverne. Importana voinei politice nseamn! c! este critic s! se
lucreze cu factorii de decizie s! li se explice ce nseamn! managementul
integrat al resurselor de ap! $i de ce este important pentru a obine acest
sprijin $i angajament la nivel nalt. (Exemplul 3.1.)
De$i conducerea politic! conteaz! mult, o abordare integrat! nu poate funciona
dac! managementul apei este dirijat complet de sus n jos $i care pericliteaz!
implicarea factorilor interesai. IWRM presupune, ca cei care sunt interesai sa nu
fie afectai de deciziile privind resursele de ap!, si deacea trebuie s! fie implicai
n managementul bazinului, $i pentru asta schimbul de informaii va fi liber.
Libertatea informaiei este crucial! n g!sirea soluiilor bune. Acolo unde nu
PUNCTE CHEIE
Voina politic!, angajarea la nivel nalt $i dialogul dintre utilizatorii apei
sunt eseniale n stabilirea sistemelor de management al bazinului.
Managementul bazinului este guvernat de politicile $i legislaia naional!
privind apele, $i de acordurile internaionale.
Organizaiile de bazin opereaz! ntr-un cadru tridimensional: mediul
favorabil, aranjamentele instituionale (roluri $i responsabilit!i), $i
mecanismele de management.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 29
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
3. INFIINTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ALE BAZINELOR
exist! transparen!, acolo unde cei afectai sunt exclu$i, sau unde corupia este
endemic!, este dificil s! se pun! n practic! abordarea IWRM.
Dar aceasta nu nseamn! c!, n societ!ile ierarhizate, abordarea IWRM ar trebui
abandonat!. R!spunsul n astfel de situaii este de a alege o abordare gradual!
(step-by-step). De exemplu, primii pa$i ar putea fi ntlnirile dintre factorii
interesai ( vezi Seciunea 2.3 nivele pentru IWRM n bazine) $i g!sirea unor zone
comune de interes care necesit! aciune. Odat! ce au fost identificate
problemele, informaia poate fi adunat! $i mp!rt!$it!, $i pot fi naintate
propuneri pentru susinere din partea guvernului.

3.1.1. Coordonarea inter-ministerial!

Abordarea pentru integrare trebuie s! fie att pe vertical! pe diferitele nivele
de autoritate ct $i pe orizontal! ntre diferii utilizatori de ap! $i grupuri
afectate. Un element cheie al integr!rii pe orizontal! l reprezint! conlucrarea
dintre ministerele responsabile pentru acele activit!i care au un impact asupra
apei ministerul de finane, al planific!rii, al agriculturii, transportului $i energiei
$i acele ministere cu responsabilit!i sociale $i de mediu ministerul s!n!t!ii $i
cel al mediului. n cadrul oric!rui bazin vor exista inevitabil cerine conflictuale
privind apa, de exemplu ntre utilizarea casnic!, irigaii, protecia mediului,
hidroenergie $i recreere, precum $i probleme ca poluarea sau modificarea
regimului de debite.
Autorit!ile de coordonare ministerial!, cum ar fi comitetele dintre cabinete,
consiliile ministeriale, sunt utile pentru coordonarea aciunilor dintre diferitele
Exemplul 3.1. Bazinul Matanza Riachuelo, Buenos Aires, Argentina: Importana voinei
politice

Bazinul Matanza Riachuelo, aflat n zona extins! a Buenos Aires-ului, este dens populat
$i este cel mai urbanizat $i mai industrializat bazin din America Latin!. Reziduurile
deversate direct n ru sau sistemul de ap! pluvial! polueaz! serios apa subteran!.
Prima ncercare de a rezolva problema polu!rii de c!tre Comitetul Executiv Matanza
Riachuelo a e$uat, $i n 2006 a fost nlocuit de Autoritatea Bazinului Matanza
Riachuelo, care a primit o nou! mputernicire. Dac! ar dori s! evite e$ecurile din trecut,
este esenial ca Autoritatea s! foloseasc! aceste puteri noi pentru a implementa orice
plan care s-ar dezvolta. Prima sa sarcin! trebuie s! fie concentrarea voinei politice pe
problem!, ceea ce nimeni nu a fost nc! n stare s! fac!.
Totusi exist! motive pentru un optimism modest. O decizie recent! asupra unui caz
prezentat de locuitorii din bazin care susineau existena daunelor produse de
contaminarea mediului n bazinul Matanza Riachuelo a fost rezolvat! n favoarea
acestora. Curtea Suprem! din Argentina a hot!rt c! Guvernul federal, Provincia Buenos
Aires $i ora$ul Buenos Aires erau vinovai de paguba existent! $i c! ar trebui s!
mpiedice daunele viitoare provocate mediului din bazinul rului. Curtea a ordonat
Autorit!ii s! ndeplineasc! responsabilit!ile cu care a fost ns!rcinat! de a cur!a
bazinul $i de asemena ca va face Autoritatea r!spunz!toare de un eventual e$ec. n
plus, Curtea l-a instruit pe Supraveghetorul Public (National Ombudsman) $i ONG-urile
care au participat la acest caz s! formeze un corp statutar, care va exercita controlul
asupra planului de cur!are si reabilitare a zonelor afectate.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 30
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
3. INFIINTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ALE BAZINELOR
portofolii. Totu$i, ele funcioneaz! bine doar cnd ministerele sunt angajate $i
cnd sunt sprijinite la nivelul cel mai nalt (de ex. de c!tre Pre$edinte, Primul
Ministru). Aceste autorit!i de coordonare ministerial! trebuie s! fie sabilite astfel
nct s! existe linii clare de raportare att c!tre reprezentanii executivului din
guvern ct $i c!tre organizaiile de bazin, guvernele locale $i organizaiile
utilizatorilor de ap!.
Cnd problema afecteaz! mai mult dect o ar!, pot fi necesare summit-uri sau
conferine ale $efilor de state pentru a stabilii $i reuni liderii care s! discute $i s!
coordoneze problemele legate de ap! n bazinele transfrontaliere.

3.1.2. Dialogul dintre utilizatorii apei

Platformele pentru dialoguri ntre diferitele sectoare ntre aval amonte sunt
eseniale pentru gospod!rirea resurselor de ap! ( Exemplul 3.2). Capitolul 6 care
implic! factorii interesai prezint! modalit!ile de creare a unei reprezent!ri
corespunz!toare a factorilor interesai n vederea stabilirii priorit!ilor $i a unei
planific!ri eficiente la nivel de bazin. n cazul bazinelor transfrontaliere,
acordurile internaionale existente $i cooperarea de lung! durat! pot crea
condiiile pentru stabilirea unei guvern!ri a bazinului pe baz! de cooperare
(Exemplele 3.3 $i 3.4)
Exemplul 3.2. Bazinul Orange Senqu: planul oficial pentru dialogul dintre utilizatorii
apei privind managementul bazinului

Bazinul Orange Senqu din sudul Africii este mp!rit ntre Lesotho, Africa de Sud,
Botswana $i Namibia. Comisia fluviului Orange Senqu (ORASECOM), nfiinat! n 2000,
a dezvoltat recent un plan oficial pentru implicarea $i participarea factorilor interesai.
Planul stabile$te modul n care vor participa factorii interesai din Bazinul fluviului Orange
Senqu la dialoguri cu ORASECOM privind managementul comun $i dezvoltarea durabil!
a Bazinului $i a resurselor sale, n vederea mbun!t!irii condiiilor de trai. Obiectivele
planului sunt:
S! dezvolte $i s! nt!reasc! mecanismele instituionale pentru participarea efectiv! a
factorilor interesai la managementul Bazinului Orange Senqu;
S! construiasc! $i s! nt!reasc! capacitatea forumurilor n bazin de a participa
efectiv la luarea deciziilor, la planificare $i la managementul comun durabil al
Bazinului Orange Senqu; $i
S! dezvolte $i s! menin! o comunicare deschis! $i efectiv! pe orizontal! $i vertical!
dintre, $i ntre, structurile ORASECOM $i factorii interesai din cadrul bazinului, prin
dezvoltarea unor mecanisme de informare $i diseminare accesibile, prompte $i de
bun! calitate pentru a construi ncrederea $i a mbun!t!i participarea tuturor celor
interesai la luarea deciziilor n cadrul bazinului.
Membrii Comisiei au definit elementele de baz! ale strategiei n cadrul unui workshop
iniial de trei zile. Planul iniial a fost dezvoltat ulterior de c!tre reprezentani ale$i din
organizaiile regionale de cercetare, ONG-uri $i sectorul privat din fiecare stat al
bazinului $i din alte !ri. n urma altui workshop, cnd echipa tehnic! a ORASECOM a
furnizat material suplimentar, planul iniial a fost revizuit $i finalizat $i a fost adoptat de
ORASECOM.
Mai multe informatii la: http://orasecom.org

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 31
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
3. INFIINTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ALE BAZINELOR
Exemplul 3.3. Bazinul Tisei: cooperarea de lung! durat! faciliteaz! dialogul dintre !ri
privind managementul bazinului.

Exist! o lung! tradiie de cooperare ntre Romnia $i statele vecine n privina
managementului acestui bazin transfrontalier prin acorduri bilaterale cu Ungaria (1986,
2003), cu Ucraina (1997), cu fosta Iugoslavie (1955), cu Republica Moldova (1995) $i cu
Bulgaria(1991). n prezent aceste !ri coordoneaz! managementul de bazin
transfrontalier, prin Comisia Internaional! pentru Protecia Fluviului Dun!rea (ICPDR) .
Cteva din !rile riverane fiind n prezent state memebre ale UE, revizuiesc acordurile
pentru a se conforma directivelor legale ale UE. Obiectivele acestor revizuiri sunt de a
atinge stare a bun! apei, pentru a mpiedica degradarea $i a controla poluarea , pentru
a mpiedica $i limita efectele transfrontaliere ale inundaiilor, secetei $i ale polu!rii
accidentale, $i pentru a dezvolta sisteme de monitorizare a st!rii apei $i de a asigura
utilizarea durabil! a resurselor de ap!.
n urma polu!rii accidentale a rului Tisa din anul 2000, acesta fiind afluentul principal al
Dun!rii, cooperarea dintre Romnia $i Ungaria s-a nt!rit.
n sub-bazinul Koros Cri$uri, principalul sub-bazin al Tisei, coordonarea a fost condus!
de ICPDR. Colaborarea de jos n sus n vederea conceperii planurilor pentru sub-bazin a
dus la alc!tuirea unui plan general de management pentru bazinul internaional al rului
Tisa. Aceste dialoguri au preg!tit terenul pentru aranjamente asem!n!toare n toate
statele riverane Tisei $i Dun!rii.

Mai multe informatii la: http://www.icpdr.org
Exemplul 3.4. Spania $i Portugalia: dialog de durat! privind bazinele comune

Spania $i Portugalia au o tradiie ndelungat! de cooperare bilateral! privind cele cinci
bazine transfrontaliere pe care le mpart (Mino, Limia, Duero, Tagus $i Guadiana). Un
tratat semnat n 1864 a stabilit graniele internaionale riverane $i a accentuat
importana utiliz!rii resurselor de ap! transfrontaliere n beneficiul ambelor !ri. Alte
tratate $i acorduri bilaterale, cum ar fi cele din 1866, 1906 $i 1912, au urmat acordului
iniial.
Acordul de la Albufeira, semnat n 1998 n acord cu Directiva Cadru a Apei, caut! s!
echilibreze protecia mediului cu dezvoltarea durabil! a resurselor de ap! n ambele !ri.
Cele dou! !ri $i vor coordona eforturile pentru gospod!rirea apei n bazinele comune.
Acordul de la Albufeira a creat dou! corpuri egale: Conferina la nivel nalt a P!rilor, $i
Comisia decizional! privind Aplicarea $i Dezvoltarea Conveniei (CADC). n plus, se va
crea un Secretariat Tehnic Permanent al Comisiei pentru a asigura c! CADC este efectiv
$i pentru a coordona dezvoltarea planurilor integrate pentru bazinele rurilor respective
n urm!torul ciclu de planificare hidrologic!.

Mai multe informatii la: http://www.cadc-albufeira.org
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 32
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
3. INFIINTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ALE BAZINELOR
3.1.3. Tribunalele apelor

n anumite cazuri excepionale se pot nfiina tribunale care s! se ocupe de
dialogurile legate de ap!, care au ajuns la un impas sau n cazul unor probleme
controversate privind apa. Tribunalul este un organism independent, dar de
obicei temporar, cu putere judiciar! sau cvasijudiciar! n luarea unor decizii
majore , cum ar fi mp!rirea apei, costul apei sau modificarea debitelor rurilor.
Ele funcioneaz! ca tribunale speciale n afara sistemelor judiciare naionale ,
civile sau penale. Tribunalele examineaz! probleme speciale, fac judec!i $i
rezolv! dispute dintre !ri, state, provincii sau utilizatori ai apei (Exemplul 3.5).
Foarte puine tribunale exist! doar pentru managementul de bazin. Factorii
interesai pot participa oficial la audieri.


3.2. Legea $i politica

n general, legile $i politicile naionale, provinciale $i locale privind apa reprezint!
regulile jocului care determin! modul n care toi factorii interesai $i
interpreteaz! rolurile respective n dezvoltarea $i managementul resurselor de
ap!. Organizaiile de bazin care au fost nfiinate legal au un mandat puternic, la
fel ca $i cele create n cadrul unei convenii sau tratat internaional pentru apele
transfrontaliere. Legile $i politicile care stabilesc rolurile, responsabilit!ile $i
obligaiile att pentru sectorul public ct $i pentru cel privat preg!tesc terenul
cadrul pentru gospod!rirea apei pentru managementul de bazin ca o parte a
sistemelor administrative naionale existente. (C!sua 3A, Exemplul 3.6).
Planurile manageriale ale politicilor la nivel de bazin $i cele naionale privind apa
ar trebui s! fie armonizate.
Exemplul 3.5. India: Tribunalul pentru disputele asupra apelor fluviului Narmada

Guvernul Central al Indiei a nfiinat Tribunalul pentru disputele asupra apelor fluviului
Narmada n octombrie 1969 pentru a adjudeca disputa dintre state privitor la
Dezvoltarea V!ii Fluviului Narmada $i la modul cum vor fi mp!rite resursele de ap!.
Tribunalul a funcionat zece ani $i a formulat Decizia final! irevocabil! n decembrie
1979.
Decizia a specificat aloc!rile de ap! pentru Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra $i
Rajasthan, cele patru state indiene care mpart bazinul fluviului Narmada. Tribunalul a
determinat de asemenea n!limea Barajului Sardar Sarovar $i a delegat guvernul din
Gujarat s! construiasc! barajul. Responsabilit!ile Tribunalului au fost definite foarte
clar. Totu$i, a$a cum se obi$nuia n acel timp, Tribunalul nu a implicat factorii interesai
$i nu a abordat problemele sociale sau de mediu care au ap!rut pe parcursul dezvolt!rii
bazinului. Dac! tribunalul ar fi adoptat cteva din ideile $i abordarea integrat!
prezentate n acest manual, procesul ar fi putut fi mai inclusiv $i ar fi avut o sfer! mai
larg! de exercitare a competenei.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 33
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
3. INFIINTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ALE BAZINELOR
C!sua 3.A. Legea $i politica n managementul de bazin
Legile $i politicile stabilesc cadrul pentru managementul apei:
Identific! clar funciile, structura $i finanarea organizaiilor de bazin $i ale
managementului de bazin.
Specific! rolurile $i jurisdiciile managementului.
Asigur! corectitudinea $i responsabilitatea n luarea deciziilor.
Evit! fragmentarea $i suprapunerea responsabilit!ilor.
Stabilesc procesele de reglementare $i mputernicire pentru mp!rirea apei, evitarea
polu!rii apei, protejarea ecosistemelor sau lupta mpotriva dezastrelor naturale ,
precum $i pentru determinarea drepturilor privind apa.


3.3. Cadrul pentru managementul apei

Managementul apei opereaz! ntrun cadru tridimensional. Cele trei p!ri ale
cadrului, construite de obicei la scar! naional!, sunt mediul propice, instituiile $i
managementul (C!sua 3B). Totu$i, nu toate elementele unui astfel de cadru
sunt ntotdeauna corespunz!toare.
Aceasta nseamn! c!, pentru a demara integrarea managementului apei n
bazine, este important s! se neleag! clar cadrul pentru managementul apei, n
care se iau deciziile privind apa - cadrul naional privind managementul apei
dintr-o ar!, sau cadrul internaional privind managementul apei care acoper!
mai multe !ri.Exemplul 3.6. Agenia bazinului fluviului Our Er Rbia din Maroc: cadrul legal

Legea Apei din Maroc, 1995 (Legea nr. 10-95) stabile$te instrumentele legale pentru
utilizarea $i conservarea resurselor de ap!. Legea solicit! crearea ageniilor de bazin.
Stabile$te statutul legal $i rolurile ageniilor de bazin $i le acord! autonomie financiar!.
Ageniile de bazin au :
(i) responsabilit!i privind stabilirea politicii apei in bazinul respectiv :
Inventarierea drepturilor $i concesiunilor privind apa,
Monitorizarea calit!ii $i cantit!ii apelor de suprafa! $i subterane,
Emiterea de permise $i concesiuni noi pentru extragerea apei,
Controlul utiliz!rii resurselor de ap!.
(ii) responsabilit!i privind managementul de bazin:
Formularea $i implementarea planului de dezvoltare a bazinului care urmeaz! s!
fie integrat n planul naional privind apa,
Stabilirea taxelor de poluare $i consum care vor fi reinvestite n controlul polu!rii,
Asigurarea de asisten! financiar! autorit!ilor contractante pentru controlul
polu!rii $i mbun!t!irea managementului resurselor de ap! $i al inundaiilor.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 34
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
3. INFIINTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ALE BAZINELOR

C!sua 3.B. Cele trei dimensiuni ale cadrelor de management al apei
Mediul propice Instituiile Managementul
Legi $i politici
Formularea
managementului
resurselor de ap! ntr-o
ar! sau ntre !ri

Dialoguri ntre
utilizatorii apei
Dialoguri intersectoriale
$i aval-amonte
Comitete de bazin

Bugete
Finanarea organizaiilor
$i investiiilor

Cooperare
n cadrul bazinelor
internaionale

Roluri $i responsabilit!i
Ale organizaiilor de bazin
$i alte sectoare ale apei la
diferite nivele n sectorul
guvernamental,
neguvernamental $i privat
Mecanisme efective de
coordonare
Planificarea procesului
Finanarea
Structuri pentru:
Estimarea resurselor de
ap! (disponibilitate $i
cerere)
Stabilirea sistemelor de
comunicare $i informare
Rezolvarea conflictelor
privind alocarea apei
Stabilirea
reglement!rilor
Stabilirea
aranjamentelor
financiare
Stabilirea
autoreglement!rii
(aciuni voluntare)
Cercetare $i dezvoltare
Desf!$urarea
activit!ilor de
dezvoltare
Asigurarea
responsabilit!ii
Dezvoltarea capacit!ii
organizaionale
Coordonarea

Nu trebuie s! existe toate elementele dintr-un cadru de management al apei
pentru a stabili managementul integrat al resurselor de ap! la nivel de bazin. De
fapt, n cele mai multe cazuri este puin probabil ca ele s! existe n ntregime. De
obicei, organizarea $i meninerea unei organizaii de bazin este un proces treptat
care funcioneaz! cu ceea ce exist! deja $i, n acela$i timp, caut! s! nt!reasc!
acele elemente ale cadrului care vor ajuta organizaia de bazin s! funcioneze
mai eficient. Iniiativele de creare a noi organizaii de bazin sau de a le schimba
pe cele existente trebuie s! determine n ce m!sur! acestea sunt sau nu sunt
corespunz!toare $i s! aloce resurse de timp $i bani pentru a asigura voina
politic! de a le crea $i nt!ri (Exemplul 3.7).
Exemplul 3.7. Bazinul fluviului Volta: stabilirea cadrului de management al apei

Cele $ase state riverane ale Bazinului Volta, Benin, Burkina Faso, Coasta de Filde$,
Ghana, Mali $i Togo, au creat Comitetul Tehnic al Bazinului Volta (VBTC) n iulie 2004.
Acest comitet interguvernamental a fost mputernicit s! stabileasc! mediul propice
pentru o organizaie trnsfrontalier! a bazinului fluviului Volta n vederea
managementului integrat al resurselor de ap!. n acest scop, VBTC a consultat Unitatea
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 35
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
3. INFIINTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ALE BAZINELORAcolo unde cadrul pentru managementul apei este slab sau lipsesc anumite
elemente, unele m!suri care pot fi luate sunt:
Alc!tuirea unui inventar al st!rii resurselor de ap! $i al ecosistemelor;
Evaluarea nevoilor $i priorit!ilor pentru intervenii;
Alc!tuirea unui inventar al actorilor, implicai n sectoarele mai largi ale apei
$i dezvolt!rii, $i care urmeaz! s! fie contactai;
G!sirea unor modalit!i de mp!rt!$ire a cuno$tinelor, datelor $i informaiilor;
G!sirea unor modalit!i de coordonare n luarea deciziilor dintre nivele $i
actori;
ncurajarea dialogului dintre factorii interesai;
Stabilirea mecanismelor de alocare a apei;
Reducerea polu!rii apei $i reabilitarea ecosistemelor;
G!sirea de soluii pentru cazurile de inundaii sau seceta (variabilitatea
climateric!);
Dezvoltarea mecanismelor financiare pentru managementul apei.

3.4. Acordurile internaionale

Organizaiile de bazin trebuie s! fie n concordan! nu numai cu legislaia
naional! (vezi Seciunea 3.2. Legea $i Politica), ci $i cu acordurile legislative
internaionale sau regionale. Aceasta se poate aplica chiar $i bazinelor care nu
dep!$esc graniele naionale, de exemplu cu privire la legislaia privind drepturile
umane sau standardele $i normele internaionale din s!n!tate $i finane.
Organizaiile de bazin trebuie astfel s! acceseze expertiza din domeniul dreptului
internaional pentru a se asigura c! au neles $i c! se conformeaz! acordurilor
legislative internaionale sau regionale acolo unde ele exist!. Exist! numeroase
acorduri privind apa care implic! mai mult dect o ar!. Dar cele mai multe au un
scop limitat sau includ doar cteva din !rile riverane ale bazinului. Cu toate
acestea, uneori este posibil s! se obin! progrese considerabile n privina
aranjamentelor de mp!rire a apei $i a bunelor practici f!r! existena unor
acorduri legislative oficiale. Alegerea unei abord!ri legale este posibil! doar n
condiiile existenei unui interes si proces politic.
Poate cel mai cunoscut cadru legislativ internaional pentru ap! este Convenia
privind Protejarea $i Utilizarea Cursurilor de Ap! Transfrontaliere $i a Lacurilor
Internaionale. Aceast! Convenie a stabilit un cadru pentru cooperare ntre cele
56 de state membre ale Comisiei Economice a Naiunilor Unite pentru Europa
Coordonatoare a Resurselor de Ap! din cadrul Comunit!ii Economice a Statelor Africii
de Vest , experi din fiecare stat membru $i Iniiativa Apei din cadrul Uniunii Europene.
VBTC a stabilit statutele, carta organizaiei, resursele umane $i financiare, mecanismele
financiare, sistemele de coordonare interstatale $i procesele de planificare necesare
pentru stabilirea autorit!ii bazinului. Acestea au inut cont de strategiile naionale
pentru managementul resurselor de ap! ale celor $ase state membre. Ele au integrat de
asemenea programele ageniilor externe de sprijin, cum ar fi Banca African! de
Dezvoltare, Banca Mondial!, Fondul Francez pentru Mediul Mondial $i ali donatori,
pentru a asigura sinergia $i a dezvolta un plan de aciune corespunz!tor.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 36
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
3. INFIINTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT ALE BAZINELOR
(UNECE) n vederea prevenirii $i controlului polu!rii cursurilor de ap!
transfrontaliere. Convenia este construit! pe trei principii:
1. Principiul precauiei: aciunile pentru evitarea devers!rii substanelor cu risc
nu trebuie amnate, n ciuda lipsei unei leg!turi cauzale dovedite dintre
substane $i impactul transfrontalier;
2. Principiul poluatorul pl!te$te: cheltuielile pentru prevenirea, controlul $i
m!surile de reducere a polu!rii trebuie suportate de poluator; $i
3. Resursele de ap! trebuie gospod!rite astfel nct nevoile generaiei actuale s!
fie satisf!cute f!r! a compromite necesitatea generaiilor viitoare de a-$i
satisface propriile nevoi.

Convenia cere ca statele s! acioneze astfel nct s! se asigure c! apele
transfrontaliere:
Sunt gospod!rite n mod raional, favorabil mediului;
Sunt utilizate n mod raional $i echitabil; $i
Asigur! conservarea $i reabilitarea ecosistemelor.

Convenia ncurajeaz! cooperarea dintre statele riverane prin politici, programe $i
strategii armonizate pentru a proteja apele transfrontaliere. Se concentraz! pe
calitatea apei. Dar, de$i calitatea apei reprezint! o problem! cheie pentru statele
membre ale Comisiei Europene a Naiunilor Unite pentru Europa, aceasta s-ar
putea s! nu reprezinte prioritatea principal! pentru !rile n curs de dezvoltare.
Un alt cadru legal internaional important pentru ap! este Convenia Naiunilor
Unite privind Utiliz!rile Non-navigabile ale Cursurilor de Ap! Internaionale( UN
Convention on...) care a fost adoptat! n 1997. Este singurul tratat global care se
aplic! universal la toate cursurile de ap! internaionale. Convenia trebuie s! fie
ratificat! sau aprobat! de 35 de state $i pn! n prezent acest lucru nu s-a
ntmplat. n ciuda acestui fapt, principiile Conveniei au fost aplicate pe scar!
larg! pentru dezvoltarea acordurilor regionale $i de bazin riveran privind apa $i
joac! un rol important n dezvoltarea relaiilor dintre statele riverane.
nainte ca astfel de convenii s! poat! fi negociate, trebuie s! existe un progres
privind alte acorduri transnaionale, precum $i relaii politice $i administrative
bune. n multe p!ri ale lumii, organizaii regionale politice sau economice, de
exemplu Comisiile regionale ale Naiunilor Unite $i organisme precum Asociaia
Naiunilor din Asia de Sud-Est, Comunitatea de Dezvoltare Sud-African!,
Comunitatea Economic! a Statelor din Africa de vest, Organizaia Tratatului de
Cooperare a Amazonului (OTCA), $i Mercosur ( Piaa Comun! din Sud), sunt cele
mai indicate pentru crearea unui cadru politic corespunz!tor care s! faciliteze
realizarea unor protocoale regionale privind apa.
Uniunea European! (UE) a conceput numeroase directive legate de ap! $i mediu,
care se aplic! la toate cele 27 de state membre UE. Cea mai cunoscut! este
poate Directiva Cadru a Apei (WFD), de$i $i altele sunt la fel de importante. EU
WFD se concentraz! pe managementul la nivel de bazin riveran $i cere statelor
s! preg!teasc! planuri pentru toate bazinele formularea de obiective clare pentru
respectivul bazin $i calendarul pentru realizarea obiectivelor. Directivele UE sunt
unice pentru contextul politic specific din Europa. Totu$i, ele pot furniza
exemple/lecii utile cnd se preg!tesc acorduri multinationale n alte regiuni.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 37
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN
4. Rolurile $i tipurile organizaiilor de bazinAcest manual utilizeaz! termenul organizaie de bazin referinduse la orice
entitate formal! sau informal! care gospod!re$te resursele de ap! la scara unui
bazin. Organizaiile de bazin sunt nfiinate prin diferite aranjamente n funcie de
scop, sisteme legale $i administrative $i resurse umane $i financiare. Ele sunt de
obicei, dar nu ntotdeauna, organisme oficiale legale. n unele cazuri sunt
valabile $i aranjamente mai puin formale. Dar, indiferent de forma acestora,
organizaiile de bazin trebuie s! fie organizaii ale sectorului public deoarece
gospod!rirea resurselor de ap! reprezint! un bun public.
De$i organizaiile oficiale de bazin fac parte din sectorul public, pentru ca apa s!
fie gospod!rit! eficient, trebuie s! fie implicat! o gam! larg! de factori interesai,
grupuri comunitare, sectoare economice, organizaii neguvernamentale $i
antreprenori particulari (vezi Capitolul 6 Implicarea factorilor interesai).

4.1. Rolurile organizaiilor de bazin

4.1.1. Mandatul
n esen!, organizaiile de bazin sunt ca ni$te organizaii umbrel! pentru
managementul ntregului bazin. Mandatul lor este de a aborda o perspectiv! de
mare dimensiune $i de a fi vocea principal! n problemele apei la nivelul
ntregului bazin. Aceasta nseamn! s! informeze $i s! implice permanent
structurile de baz! $i factorii de decizie din toate sectoarele $i la toate nivelele,
att din sectorul public ct $i din cel privat.
Organizaiile de bazin pot avea multe forme: organisme statutare de decizie $i /
sau consultative, organisme manageriale, unit!i de dezvoltare $i organisme de
reglementare. Destul de frecvent, ele funcioneaz! mpreun! cu alte agenii
guvernamentale $i organisme administrative. Responsabilit!ile pentru
gospod!rirea apei, reglementarea apei $i asigurarea serviciilor legate de ap! ar
trebui delegate diferitelor agenii pentru a facilita activit!ile $i a asigura
r!spunderea colectiv!. (C!sua 4.A $i vezi Seciunea 5.1.2. Dezvoltarea $i
ntreinerea infrastructurii $i Capitolul 8 Planuri de aciune la nivel de bazin).PUNCTE CHEIE
Mandatul organizaiilor de bazin este acela de prim solist privind
managementul apelor de bazin.
Organizaiile de bazin au trei funcii principale:
1. monitorizare, investigare, coordonare $i reglementare;
2. planificare $i finanare; $i
3. dezvoltare $i gospod!rire.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 38
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN
C!sua 4.A. Delegarea responsabilit!ilor pentru gospod!rirea apei, reglementarea apei
$i asigurarea serviciilor legate de ap!
Reglementarea ( minister din guvern sau alt! autoritate guvernamental!):

elaboreaz! $i implementeaz! reglement!rile privind tarifele;
elaboreaz! standardele $i liniile directoare privind calitatea apei;
elaboreaz! legislaia pentru standarde $i politici;
autorizeaz! $i controleaz! extragerile de ap! $i desc!rc!rile, precum $i lucr!rile de
modificare a debitelor / a cursurilor rurilor $i deasemeni a ecosistemelor;
inspecteaz! performana sectorului apei relativ la conformitatea cu standardele.

Managementul (managerul de resurse naturale sau agenia de management al
bazinului):

face evalu!ri strategice privind apa;
elaboreaz! politici $i strategii n conformitate cu obiectivele $i standardele regionale
sau naionale;
elaboreaz! $i urm!re$te cercet!rile strategice privind apa;
planific! dezvoltarea si gestionarea resurselor de ap!;
aloc! apa conform cerintelor dar intr-un context integrat;
finaneaz! planurile de aciune la nivel de bazin;
gospod!re$te cantitatea $i calitatea apei de suprafa! $i subterane;
coordoneaz! aciunile inter-agenii $i a celor comunitare;
elaboreaz! programe de construire de capacit!ii n sectorul apei;
promoveaz! participarea $i con$tientizarea public!.

Servicii operative ( de utilitate public!, privat! sau public privat!):

construiesc $i opereaz! alimentarea cu ap!, canalizarea, staiile de tratare a apelor
ca si a celor uzate, sistemele de desecare $i de irigaii;
ntrein infrastructura;
asigur! consiliere $i asisten! tehnic!;
colecteaz! taxe pentru servicii;
funcioneaz! pe baza unui acord legal, de obicei mpreun! cu autoritatea de
reglementare a drepturilor de funcionare $i cu managerul de resurse pentru
utilizarea resursei de ap!.


Organizaiile de bazin funcioneaz! conform mandatului lor specific, determinat
de obicei la nivel nalt de guvernul central pentru a se alinia scopurilor $i
politicilor guvernului. Mandatul depinde n mare m!sur! de motivele care au dus
la pornirea iniiativei gestiunii bazinului $i reflect! problemele critice din cadrul
bazinului (Exemplul 4.1). Este foarte important s! se defineasc! clar limitele
mandatului (prin lege pentru organizaiile oficiale), liniile de raportare $i s! se
specifice cine stabile$te regulile pentru luarea deciziilor $i participare.PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 39
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN
4.1.2. Sarcini de baz!

De$i organizaiile de bazin ndeplinesc multe sarcini, ele tind s! se concentreze
pe trei zone principale:
monitorizare, investigare, coordonare $i reglementare,
planificare $i finanare, $i
dezvoltare $i gospod!rire.

Evaluarea Comprehensiv! a Gospod!ririi Apei n Agricultur! (CA), mpreun! cu
Parteneriatul Global al Apei $i cu Reeaua Internaional! a Organizaiilor de Bazin
a alc!tuit o list! a sarcinilor de baz! n managementul integrat al resurselor de
ap! al bazinelor, privitor la aceste trei zone (C!sua 4B). n funcie de scopul
pentru care a fost creat! organizaia de bazin, $i de aranjamentele privind
managementul, lista poate acoperi cteva sau toate dintre aceste funcii
(Exemplul 4.2). Problemele critice din perspectiva managementului integrat al
resurselor de ap!, se refer! la faptul c!, n ndeplinirea acestor sarcini,
organizaiile de bazin trebuie s! fie flexibile, s! lucreze la toate nivelele $i prin
colaborare.


Exemplul 4.1. Quebec: misiunea $i mandatele organizaiilor de bazin

Politica Apei din Quebec, adoptat! n noiembrie 2002, a creat organizaii de bazin pentru
33 de cursuri de ap! importante pentru a integra managementul apei la nivel de bazin
(GIEBV). Organizaiile de bazin, fiind platforme neutre de consultare, organizeaz!
managementul integrat al resurselor de ap! la nivel de bazin, pentru a promova
dezvoltarea durabil!.

Misiunea
Misiunea lor este de a mobiliza factorii interesai la nivel local $i regional, de a coordona
aciunile care ar putea avea impact asupra resurselor de ap! $i ecosistemelor asociate,
$i de a asigura participarea public!.

Mandatul
Pentru a-$i realiza misiunea, organizaiile de bazin au urm!toarele mandate:
s! dezvolte $i s! actualizeze un Master Plan al Apei prin informarea $i participarea
publicului;
s! semneze contracte de bazin cu factorii interesai relevani $i s! monitorizeze
implementarea;
s! informeze factorii interesai $i publicul general despre problemele bazinului;
s! participe la implementarea planului integrat de management al fluviului St.
Lawrence pentru a asigura o relaie solid! ntre GIEBV $i managementul integrat al
fluviului St. Lawrence.

Mai multe informatii la: http://www.robvq.qc.ca and http://www.mddep.gouv.qc.ca
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 40
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN
C!sua 4.B. Principalele funcii ale organizaiilor de bazin
Monitorizare, investigare, coordonare $i reglementare:

Colectarea datelor. Colectarea, prelucrarea $i comunicarea datelor privind
disponibilitatea apei, cererea de ap! (inclusiv cerinele de mediu), $i calitatea apei
pentru a sprijini diferite funcii n cadrul bazinului.
Prevenirea, monitorizarea $i mputernicirea. Monitorizarea $i controlul asupra
polu!rii apei, a nivelului de salinitate $i al extraciei apelor subterane - asigurnd
p!strarea acestora n limitele acceptate; $i mpunerea legilor $i reglement!rilor
relevante care s! mpiedice degradarea / exploatarea excesiv! $i care s! permit!
refacerea ecosistemelor.
Coordonarea. Armonizarea politicilor $i aciunilor ntreprinse n bazin de c!tre
actori, reprezentani ai statului sau dinafar!, care sunt relevante pentru
managementul apei $i solului.
Rezolvarea conflictelor. Asigurarea mecanismelor pentru negocieri $i litigii.

Planificare $i finanare:

Alocarea apei. Definirea unor mecanisme $i criterii prin care apa este repartizat!
ntre sectoarele de utilizatori , inclusiv mediul .
Planificarea. Formularea unor planuri pe termen mediu lung de dezvoltare $i
gospod!rire a resurselor de ap! din bazin.
Mobilizarea resurselor. Asigurarea finan!rii, de exemplu prin colectarea taxelor de
la utilizatorii de ap! sau a impozitelor pe ap!.

Dezvoltare $i gospod!rire:

Construirea facilit#ilor. Proiectarea $i construirea infrastructurii pentru ap!.
ntre#inerea facilit#ilor. ntreinerea infrastructurii pentru ap!.
Operare $i management. Asigurarea c! barajele, navigaia $i infrastructura de
distribuire a apei, precum $i uzinele de tratare a apelor uzate sunt operate n mod
corespunz!tor; c! apa alocat! ajunge la punctele de distibuie si utilizare; $i c! apa
de suprafa! $i cea subteran! sunt gospod!rite mpreun!.
Pregtirea mpotriva dezastrelor. Protejarea mpotriva inundaiilor $i dezvoltarea
unor lucr!ri de prim! urgen!, planuri de preg!tire n caz de inundaii / secet!,
precum $i a mecanismelor de aciune.
Protejarea $i conservarea ecosistemelor. Definirea priorit!ilor $i a aciunilor de
implementare pentru protejarea ecosistemelor, inclusiv prin campanii de
con$tientizare.

Based on the Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture 2008
Exemplul 4.2. Comisia Resurselor de Ap! Changjiang, China: misiune $i funcii

Comisia Resurselor de Ap! Changjiang (Yangtze) (CWRC) este o autoritate de bazin
riveran ns!rcinat! de Ministerul Resurselor de Ap! (MWR) s! administreze apa din
Bazinul Fluviului Yangtze $i alte bazine riverane din sud-vestul Chinei. De mai mult de o
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 41
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN


4.1.3. Evoluia

Deoarece contextele regionale $i naionale se schimb!, organizaiile de bazin se
dezvolt! $i ele n timp. Organizaiile de bazin trebuie s! se adapteze la
schimb!rile din direcia politic!, la reformele administrative sau relaiile dintre
statele riverane. Aceasta ar putea necesita, de exemplu, modific!ri n sistemul $i
structura lor de guvernare, $i modific!ri ale mandatelor acestora. Ele trebuie de
asemenea s! fie capabile de a se adapta la problemele care apar, cum ar fi
schimb!rile climaterice, protejarea ecosistemelor, printre altele.
Organizaiile de bazin adesea pornesc ca ni$te comisii, n special n cazul
bazinelor transfrontaliere. Sunt deseori nfiinate iniial pentru a aborda una sau
dou! probleme critice mai degrab! dect toate problemele legate de ap!, dar
aceast! situaie se poate schimba cu timpul. De exemplu, necesitatea de a
mbun!t!i navigaia $i securitatea pe fluviul Congo a condus la crearea Comisiei
Internaionale a Bazinului Congo Oubangui Sangha (CICOS) n 1999 de c!tre
patru state riverane. Dar, de atunci, mandatul CICOS a evoluat $i a devenit mult
mai larg. Acum cuprinde managementul integrat al resurselor de ap! din bazin
(Exemplul 4.3) $i este posibil s! se extind! pentru a include alte state riverane.
jum!tate de secol, CWRC a fost responsabil! pentru gospod!rirea bazinului, pentru
planificarea comprehensiv! - optima a bazinului $i pentru Master Planul Bazinului
Fluviului Yangtze.
Dup! o perioad! de dezvoltare extins! a infrastructurii, regularizarea $i dezvoltarea
fluviului Yangtze intr! ntr-o nou! faz!. n acest context $i confruntat! cu noi sarcini $i
provoc!ri, CWRC recurge la abord!ri inovatoare pentru a asigura un Yangtze s!n!tos $i
a promova armonia dintre om $i fluviu. Incearc! s! fie vocea $i pilotul coordonator al
managementului fluviului Yangtze, avnd ca scop un Yangtze s!n!tos pentru beneficiul
generaiilor viitoare.

Misiunea $i funciile CWRC sunt:

De a organiza $i superviza aplicarea Legii Apei $i a altor legi relevante;
De a exercita funciile administrative stipulate n Legea Apei, autorizat! de MWR;
De a preg!ti un Master Plan al bazinului $i planuri asociate cu teme speciale $i de a
urm!ri implementarea acestora;
De a asigura activitatea preg!titoare $i revizia tehnic! pentru proiectele planificate;
De a integra managementul resurselor de ap! n cadrul bazinului;
De a ndruma, coordona $i superviza activit!ile de control mpotriva inundaiilor $i
de combatere a secetei din cadrul bazinului;
Protejarea resurselor de ap! din bazin;
De a alc!tui $i coordona proiectele de dezvoltare privind apa, finanate de guvernul
central;
De a integra intr-un mod unitar gospod!rirea fluviului cu exploatarea sedimentelor,
inclusiv supervizarea , coordonarea $i ndrumarea;
De a organiza implementarea conserv!rii solului n zonele prioritare, inclusiv
controlul eroziunii solului, monitorizarea dinamic!, supervizarea $i ndrumarea;
De a opera $i coordona bunurile proprietate de stat din cadrul proiectelor de ap!.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 42
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN
n alte cazuri, organizaii nfiinate iniial sub umbrela guvernului se pot mp!ri n
mai multe unit!i, unele evolund ca instituii autonome (Exemplul 4.4).


Un alt exemplu al modului cum se modific! organizaiile bazinale este evoluia
Ageniilor Franceze ale Apelor (vezi Capitolul 5, Finanarea, Exemplul 5.3).
Acestea au fost create iniial n 1964 pentru a finana un plan de combatere a
polu!rii $i de mbun!t!ire a sistemelor de sanitaie. Dar, de atunci, rolul lor s-a
schimbat considerabil $i n prezent se concentreaz! mai mult pe probleme de
mediu, prin planificarea $i luarea deciziilor n cadrul implement!rii Directivei
Cadru Europene a Apelor (WFD). Chiar dac! statutul legal r!mne acela$i,
mandatul $i funciile unei organizaii de bazin adesea evolueaz! ca r!spuns la
Exemplul 4.3. Organizaia bazinal! a fluviului Congo: evoluia

Comisia Internaional! a Bazinului Congo Oubangui Sangha (CICOS) a fost creat! n
1999, de c!tre statele Camerun, Republica Central-African!, Congo $i Republica
Democratic! Congo, iniial pentru a se ocupa de navigaie. Ca organizaie de bazin,
CICOS a avansat n 2004. n 2007, acordul iniial a fost amendat dndu-i CICOS
mandatul de a integra managementul resurselor de ap! din bazin.
n prezent, organizaia dezvolt! sisteme de informare privind resursele de ap!, planuri
de aciune $i capacitaii de management. Angola, avnd n prezent statut de observator,
precum $i alte state riverane probabil se vor al!tura CICOS. Statele membre creeaz!
structuri intermediare. Pe lng! provoc!rile impuse de navigaie, bazinul Congo se
confrunt! cu alte provoc!ri semnificative, inclusiv gospod!rirea resurselor forestiere $i
dezvoltarea infrastructurii, cum ar fi derivaia Oubangui Ciad $i barajul Inga.

Mai multe informatii la: http://www.cicos.info/siteweb
Exemplul 4.4. Autoritatea Mahaweli, Sri Lanka: evoluia $i schimbarea rolului

Autoritatea Mahaweli din Sri Lanka (MASL) acoper! 40% din insul!. MASL r!spunde de
infrastructura hidraulic!, acumularea $i depozitarea apei, energia hidraulic!,
reglementarea distribuirii apei, irigaii, $i de recoltarea $i procesarea produselor agricole.
Guvernul din Sri Lanka, cu sprijin de la Banca Mondial!, reformeaz! MASL. Reforma va
distribui $i subcontracta mai multe sarcini, va descentraliza luarea deciziilor $i va
introduce tarife pentru serviciile de ap!. Bazinul Kala Oya (n nord-vest) a fost selectat
ca bazin pilot pentru reform!. Luarea deciziilor a fost descentralizat! c!tre Organizaia
de bazin Kala Oya care se concentreaz! pe probleme de mediu $i implic! societatea
civil!.
n 2003, o evaluare a proiectului pilot a ar!tat c!:
proiectul de lege a apelor necesita modific!ri pentru a evita conflictele $i
disfunciile;
responsabilit!ile fiec!rei p!ri $i mecanismele de coordonare, n particular
responsabilit!ile $i puterile Comitetului de bazin, ar trebui s! fie mai clare;
planificarea proiectului $i programarea ar trebui s! se concentreze mai mult pe
reglementarea cererii, dar aceasta este ngreunat! de indicatorii economici slabi;
ar trebui mbun!t!it! comunicarea privind activit!ile organizaiei de bazin.

Mai multe informatii la: http://www.mahaweli.gov.lk
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 43
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN
reformele politice $i administrative, $i la noile provoc!ri. Un exemplu l constituie
schimbarea de abordare n cazul Organizaiei pentru Dezvoltarea Fluviului
Senegal (OMVS). Din 2002 OMVS a evoluat de la simpla dezvoltare a
infrastructurii la o abordare care ine cont de I WRM n dezvoltarea $i
gospod!rirea infrastructurii ( Exemplul 4.5).


Organizaiile de bazin sunt nfiinate de obicei pentru a se ocupa de probleme
care nu sunt acoperite de loc sau parial de alte instituii. Colectarea $i schimbul
de informaii $i date au fost deseori puncte de pornire pentru dezvoltarea iniial!
a structurilor bazinale. n multe cazuri, chiar $i organizaiile de bazin bine stabilite
nu au implicat iniial toii factori interesai. De atunci, aceasta a devenit o
practic! mai comun! $i ele au trebuit s! nfiineze mecanisme de mbun!t!ire a
particip!rii publice. La nivel transfrontalier, factorii catalizatori pentru cooperarea
la nivel de bazin au fost nevoia de a rezolva conflicte, de a garanta libera
navigaie, de a face fa! inundaiilor $i nevoia de a coopera la proiectarea $i
construirea infrastructurii (Exemplul 4.6). Apoi, cnd factorii de decizie devin
con$tieni de valoarea implic!rii factorilor interesai, mandatul organizaiilor
bazinale se l!rge$te. Uneori apare $i o schimbare a scopului organizaiei de
Exemplul 4.5. Organizaia pentru Dezvoltarea Fluviului Senegal: evoluia

Cnd a fost creat! Organizaia pentru Dezvoltarea Fluviului Senegal n 1972, principala
preocupare a fost dezvoltarea infrastructurii pentru a rezolva problema apei datorat!
unui ciclu de perioade de secet!, pentru dezvoltarea agriculturii, reducerea costului
energiei hidroelectrice $i deschiderea c!tre Mali prin mbun!t!irea navigaiei. n acel
timp, OMVS se dedica n primul rnd dezvolt!rii infrastructurii, de$i a jucat un rol
important n mp!rirea costurilor $i beneficiilor ntre !rile riverane.

n 1998, Programul pentru Reducerea $i Monitorizarea Impacturilor asupra Mediului a
atras atenia asupra lipsei de management $i a riscurilor implicate. Observatorul Mediului
a fost creat n 2000, ca un instrument de sprijin pentru managementul bazinal.

n 2002, Conferina %efilor de State $i Guverne, ntrunii la Nouakchott, a evideniat
necesitatea unei abord!ri integrate a managementului bazinal. Observatorul Mediului a
devenit astfel Observatorul pentru Dezvoltare Durabil!, mutndu-$i accentul de la
managementul resurselor comune la managementul informaiilor $i datelor pentru
dezvoltarea durabil!. Se a$teapt! ca s! se dezvolte un Master Plan pentru Managementul
Apelor $i Dezvoltare la nivel de bazin. O parte a planului va fi pentru programele de
management integrat al resurselor de ap! la nivel local.

n 2006, Guineea s-a al!turat membrilor fondatori Mali, Senegal $i Mauritania, $i a
devenit membr! a OMVS.

Ast!zi, OMVS este att o agenie care construie$te infrastructura necesar! pentru
dezvoltarea durabil! a bazinului, ct $i una care funcioneaz! ca agenie de management
integrat al resurselor de ap!.

Mai multe informatii la: http://www.omvs.org
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 44
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN
bazin, de exemplu n cazul organizaiilor transfrontaliere care se extind pe
m!sur! ce mai multe state devin membre.4.2. Tipuri de organizaii de bazin

Exist! multe tipuri de organizaii de bazin $i, a$a cum arat! exemplele din
aceast! seciune, termenii utilizai pentru a le descrie difer! de la o ar! la alta.
Organizaiile de bazin pot fi create din start, dar mai probabil evolueaz! din
entit!i existente pentru a se potrivi cu nevoile $i practicile locale. nfiinarea ca
instituie a organizaiilor de bazin va depinde de sistemele legislative locale $i de
stilurile de conducere, a$a nct ceea ce se nume$te consiliu bazinal ntr-o ar!
Exemplul 4.6. Organizaia pentru Dezvoltarea Fluviului Gambia: lecii din evoluie

Organizaia pentru Dezvoltarea Fluviului Gambia (OMVG) a fost creat! n 1978 de c!tre
Senegal $i Gambia pentru a dezvolta $i mbun!t!i resursele de ap! ale bazinului $i
pentru a integra dezvoltarea socio-economic! a statelor membre.
Iniial, programul s-a preocupat de dezvoltarea infrastructurii pe fluviul Gambia (poduri
$i baraje) $i a nfiinat o Comisie Mare la nivel nalt. Pentru mai mult de zece ani, OMVG
nu a fost foarte activ!, $i nu a avut rezultate concrete. n 1991 statele membre, cu o
dorin! nou! pentru integrarea regional!, au fost de acord s! reformeze Comisia la nivel
nalt, au redus personalul drastic de la 40 la 10 $i au schimbat misiunea OMVG.

n 1997, OMVG a iniiat dou! proiecte: construirea unui pod $i a dou! baraje
hidroelectrice pe fluviul Gambia.
Studiile de fezabilitate pentru barajele hidroelectrice sunt terminate $i Banca African! de
Dezvoltare se ocup! de mobilizarea fondurilor. Donatorii s-au angajat s! asigure
aproape 60% din investiia necesar!.

Pot fi nv!ate mai multe lecii din evoluia OMVG:

voina politic! puternic! este indispensabil! dac! se dore$te eficiena cooper!rii n
bazinele comune;
experiena altora este ntotdeauna de folos, att timp ct reeta este adaptat! la
contextul bazinelor respective; $i
este esenial un dialog constant ntre statele cu culturi lingvistice $i administrative
diferite dac! se dore$te luarea unor decizii curajoase , att pentru instituii ct $i
pentru programe.

OMVG consider! c! este momentul s! avanseze prin implementarea unei abord!ri a
managementului integrat care:

va optimiza utilizarea resurselor naturale pentru a asigura hrana pentru populaie;
va mbun!t!i nivelul de trai; $i
va realiza o autonomie energetic! acordnd mai mare atenie conserv!rii mediului.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 45
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN
poate fi diferit ca form! $i funcie de ceea ce se nume$te consiliu bazinal n alt!
ar!.
Mai jos avem un scurt rezumat al diferitelor tipuri de organizaii de bazin
existente n lume. Tr!s!turile distinctive de baz! se refer! la o organizaie de
bazin ca organism guvernamental oficial legiferat, ca un aranjament oficial
temporar cu puteri legislative limitate, sau ca un organism neoficial sau
neguvernamental f!r! puteri legislative. Alte tr!s!turi distinctive se refer! la
funciile organizaiilor de bazin, dac! acestea dein baraje, canale, c!i acvatice,
hidrocentrale, diguri $i lucr!ri de irigaii $i dac! acestea construiesc, opereaz! $i
ntrein o astfel de infrastructur!, sau dac! organizaiile de bazin sunt
r!spunz!toare doar pentru sarcinile u$oare de gospod!rire a apelor.
Costul de funcionare al unei organizaii de bazin va depinde de mandatul $i
forma instituional! a acesteia $i trebuie avut n vedere atunci cnd se decide
tipul de structur! instituional! necesar! (vezi Seciunea 5.1.3.Operaii ale
organizaiilor de bazin).

4.2.1. Comisii sau autorit!i bazinale

De multe decenii, comisiile sau autorit!ile internaionale pentru bazine $i
acvifere transfrontaliere au fost create prin tratate bilaterale sau multilaterale,
sau prin convenii ntre state riverane. Comisiile bazinale pot fi doar consultative
asigurnd ndrumare, educare $i monitorizare dar pot de asemenea
supraveghea activit!i $i pot lucra pentru ndeplinirea intelor dintr-o cart!
guvernamental! sau acord internaional (Exemplul 4.7).

Comisiile sunt nfiinate de regul! prin hot!rri sau reglement!ri guvernamentale
oficiale $i pot s! aib! sau nu un secretariat permanent. Ele definesc adesea
reglement!ri comune (de exemplu pentru navigaie) $i, cnd este necesar, decid
Exemplul 4.7. Comisia Comun! Internaional!: o organizaie de bazin transfrontalier! de
monitorizare, investigare $i coordonare

nfiinat! prin Tratatul Apelor de Frontier! din 1909, Comisia Comun! Internaional! (IJ C)
ajut! guvernele din SUA $i Canada s! previn! $i s! rezolve disputele tranfrontier! , n
primul rnd cu privire la ap! $i probleme de mediu. IJ C ntreprinde investigaii, $i consiliaz!
$i autorizeaz! anumite lucr!ri n domeniul apelor de frontier! $i transfrontier!. IJ C supune
de asemenea ateniei guvernelor problemele transfrontaliere emergente $i solicit! aciuni
rapide.
IJ C funcioneaz! prin corpuri de control, corpuri de investigaii $i supraveghere, corpuri
consultative, fore organizate (Task Forces) pentru situaii speciale $i funcionari acreditai.
Acestea, create prin IJ C, evalueaz! $i calitatea mediului n zona Marilor Lacuri $i alte zone
de ape transfrontier!, $i identific! problemele privind calitatea aerului n zonele
transfrontier!.
Tratatul Apelor de Frontier! prevede ca guvernele Canadei $i SUA s! abordeze la nevoie
IJ C cu ntreb!ri sau diferende. n aceste cazuri IJ C nume$te de obicei un corp de
investigaii sau un task force pentru situaii speciale care s! examineze datele $i s! ofere
ndrumare.

Mai multe informatii la: http://www.ijc.org

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 46
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN
asupra aloc!rii de resurse disponibile ntre categoriile de utiliz!ri, regiuni $i
(pentru bazinele transfrontaliere)!rilor riverane. Ele mai pot coordona
prevenirea inundaiilor $i secetei, precum $i m!surile de reducere a polu!rii, $i
preg!tesc $i implementeaz! planurile multianuale pentru a coordona $i nt!ri
activit!ile la nivel de bazin.
n America $i Africa, aceste comisii $i autorit!i pot deine infrastructur! $i
hidrocentrale. n Uniunea European!, comisiile internaionale coordoneaz!
implementarea Directivei Cadru a Apei n statele riverane membre U.E. n !rile
federale (ex. Brazilia, Australia), astfel de comisii pot fi nfiinate de guvernul
central $i de state, provincii sau regiuni pentru a coordona politicile $i activit!ile
unui ru sau acvifer comun.
Similar, reprezentanii diferitelor ministere care se ocup! de resursele de ap! se
pot reuni n cadrul unei comisii naionale pentru a coordona diferite activit!i pe
acela$i ru sau acvifer, $i s! mp!rt!$easc! informaii sau date. n unele cazuri,
dac! este necesar un mandat diferit, pentru a aborda noi directive politice,
guvernul poate modifica statutul astfel nct comisia s! devin! o autoritate
(Exemplul 4.8).Exemplul 4.8. Autoritatea Bazinului Murray Darling: o autoritate care a nlocuit o
comisie

n 1986 cele cinci state ale Australiei $i guvernul naional au nfiinat Comisia Bazinului
Murray Darling (MDBC). MDBC a fost o platform! de consultare pentru gospod!rirea
comun! a resurselor naturale din bazin $i puterea acesteia s-a exercitat n cadrul
statelor. n 2008, MDBC a fost nlocuit! de noua Autoritate a Bazinului Murray Darling
care are puteri mai mari, centralizate. Noua Autoritate are jurisdicie asupra unui bazin
mare ( 1,061,469 km), $i va asigura ca resursele de ap! ale Bazinului s! fie gospod!rite
n mod integrat $i durabil, prin :
preg!tirea unui Plan al Bazinului care s! fie adoptat de Ministerul (naional), care
s! includ! stabilirea unor limite durabile privind apa care poate fi captat! prin
sistemele de suprafa! $i subterane din cadrul Bazinului;
consultarea Ministerului cu privire la acreditarea planurilor pentru resursele de ap!
la nivel de stat (acestea erau acreditate anterior de c!tre fiecare Stat sau
Teritoriu);
dezvoltarea unui serviciu de informaii privind drepturile asupra apei care
faciliteaz! negocierile privind apa n cadrul Bazinului Murray Darling;
m!surarea $i monitorizarea resurselor de ap! din Bazin ( care era anterior rolul
Statelor $i Teritoriilor);
strngerea de informaii $i desf!$urarea cercet!rii; $i
angajarea comunit!ii n gospod!rirea resurselor din Bazin.
Noua Autoritate va stabili ni$te limite privind cantitatea de ap! (att de suprafa! ct $i
subteran!) care poate fi extras! din resursele de ap! ale bazinului ca ntreg $i pentru
consumurile de ap! individuale. Va identifica riscurile privitoare la resursele de ap! ale
Bazinului, cum ar fi schimb!rile climatice, precum $i strategiile de abordare a acelor
riscuri. Se vor specifica cerinele de conformitate pentru planurile privind resursele de
ap! la nivel de stat ct $i pentru obiectivele de mediu, priorit!ile $i intele privind
alocarea apei pentru resursele de ap! ale Bazinului. Se va dezvolta un plan de
management al calit!ii $i salinit!ii apei $i se vor stabili reglement!ri pentru negocierea
drepturilor asupra apei.

Mai mu;te informatii la: http://www.environment.gov.au/water/mdba/index.html
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 47
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN
4.2.2. Direcii sau agenii bazinale

O direcie sau agenie bazinal! ia decizii de planificare $i are responsabilit!i
statutare. Ele pot stabili $i impune reglement!ri, sau au autoritatea de a-$i
exprima acordul privind dezvoltarea, $i sunt fondate de obicei pe principiul
serviciilor civile de a servi publicul, avnd anumit! autonomie ntr-un cadru
naional legal (Exemplul 4.9). Pot s! aib! un rol de arbitraj, fiind solicitate de
p!rile interesate s! ia decizii n caz de conflict. Sunt de obicei ns!rcinate cu
ndeplinirea sarcinilor de planificare pe termen mediu $i cu colectarea impozitelor
pentru alimentare cu ap! $i canalizare, precum $i cu finanarea $i sprijinirea
investiiilor necesare pentru atingerea unor obiective stabilite. n unele cazuri
pot r!spunde de politica privind apa, de studii, colectarea sau furnizarea de date,
mp!rt!$irea informaiilor $i con$tientizarea publicului (Exemplele 4.10 $i 4.11).Exemplul 4.9. Apele Romne. Administraia Naional! Apele Romne $i direciile $i
comitetele bazinale

Administraia Naional! a Apelor din Romnia (Apele Romne) reprezint! autoritatea
naional! care r!spunde de gospod!rirea $i dezvoltarea resurselor de ap!. Este o
entitate legal! autonom! n subordinea Ministerului Mediului $i Dezvolt!rii Durabile.
R!spunde n general de gospod!rirea resurselor de ap! din Romnia, $i de
conformitatea cu legislaia internaional! $i U.E.

n subordinea Apelor Romne sunt 11 Direcii bazinale, organizate ca bazine $i grupuri
de bazine, $i Institutul Naional de Hidrologie $i Gospod!rire a Apelor. Direciile bazinale
r!spund de implementarea strategiei naionale privind apele n teritoriul lor de bazin. Au
fost nfiinate Comitete bazinale la nivelul fiec!rei Direcii a Apelor conform Legii Apelor
107 din 1996, modificat! $i amendat! n 2004. Reglement!rile privind organizarea $i
operarea acestora au fost aprobate de guvern n 2000. Comitetele bazinale includ
reprezentani ai ministerelor care r!spund de mediu $i s!n!tate, ai autorit!ilor
municipale $i judeene, utilizatori de ap!, ONG-uri $i ai Apelor Romne.

Funciile Direciilor Bazinale:

elaboreaz!, monitorizeaz! $i revizuiesc Planul de management al bazinului riveran;
implementeaz! Directivele U.E. pentru a realiza o stare bun! pentru toate
corpurile de ap!;
dezvolt! $i menin infrastructura apelor;
asigur! dezvoltarea infrastructurii apelor pentru interesul public naional, lucr!ri noi
pentru protecia apelor $i mpotriva inundaiilor;
monitorizeaz! calitatea $i cantitatea apei;
asigur! la cerere servicii de gospod!rire a apelor;
notific!, autorizeaz! $i controleaz! utilizarea apei;
asigur! protecia mpotriva inundaiilor;
avertizeaz! utilizatorii de ap! $i autorit!ile administrative locale privind poluarea
accidental! a apelor.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 48
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN
Funciile Comitetelor Bazinale:

aprob! planurile de gospod!rire integrat! a apelor $i dezvolt! programe pentru
lucr!ri de gospod!rire a apelor;
aprob! planuri de prevenire a polu!rii accidentale ;
propun revizuiri ale normelor $i standardelor;
stabilesc norme speciale pentru deversarea apelor uzate;
recomand! priorit!i privind investiiile de gospod!rire a apelor;
asigur! colectarea, analizarea $i mp!rt!$irea informaiilor.

Mai multe informatii la: http://www.rowater.ro

Exemplul 4.10. Autoritatea pentru Gospod!rirea Durabil! a Bazinului Lacului Izabal $i al
Fluviului Dulce, Guatemala: un corp consultativ cu puteri limitate

Guvernul din Guatemala a creat Autoritatea pentru Gospod!rirea Durabil! a Bazinului
Lacului Izabal $i al Fluviului Dulce (AMASURLI) n 1998 pentru a proteja atraciile
turistice ale Lacului Izabal $i ale fluviului Dulce. AMASURLI este o organizaie bazinal! n
cadrul Ministerului Mediului, dar cu reprezentare din partea altor agenii publice,
municipalit!i $i sectorul privat. Deciziile luate de AMASURLI nu trebuie respectate
obligatoriu. Este un corp consultativ cu puteri foarte limitate.
AMASURLI asigur! o platform! pentru discutarea unei game largi de probleme de
management, inclusiv pentru agricultur!, pescuit, minerit, poluarea apelor, extinderea
zonelor agricole $i navigaia.

Mai multe informatii la: http://www.marn.gob.gt/dependencias/amasurli.html
Exemplul 4.11. Comitetul pentru Integrarea Bazinului Hidrografic al fluviului Paraiba do
Sul, Brazilia: o organizaie bazinal! ntr-o ar! federal!

Bazinul fluviului Paraiba do Sul, n sud-estul Braziliei, acoper! aproximativ 55.500 km.
Bazinul se ntinde pe poriuni din statele Sao Paulo, Rio de J aneiro $i Minas Gerais, $i
180 de municipalit!i - 88 n Minas Gerais, 53 n Rio de J aneiro $i 39 n Sao Paulo.
Populaia bazinului are aproximativ 5,5 milioane locuitori. n plus, un transfer bazinal
asigur! apa pentru nc! 8,7 milioane locuitori n zona metropolitan! Rio de J aneiro.
Aproximativ 10% din Produsul Intern Brut al Braziliei depinde de apa din acest bazin.
Comitetul pentru Integrarea Bazinului Hidrografic al fluviului Paraiba do Sul (CEIVAP)
este alc!tuit din 60 de membri, trei din Guvernul Federal $i 19 din fiecare stat al
bazinului fluviului Paraiba do Sul. Cei 57 de membri ai statului reprezint!:
utilizatori de ap! (40%);
instituii publice federale, de stat $i municipale (35%); $i
organizaii civile (25%).
Din 1997, CEIVAP :
a implementat pentru prima oar! taxe pentru utilizarea apei n Brazilia;
a aprobat Planul pentru bazinul fluviului, incluznd un Program de Investiii (pentru
investirea a 15 milioane USD realizai din taxele de ap! $i 38 milioane USD din alte
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 49
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN4.2.3. Asociaii sau consilii bazinale

Un consiliu bazinal poate fi un grup formal sau informal, care cuprinde oficialit!i
guvernamentale, parlamentari, angajai ai unor ONG-uri $i persoane particulare
care se reunesc pentru a discuta probleme de gospod!rire a apei. Consiliile sunt
nfiinate de obicei pentru a informa guvernul. Un consiliu, spre deosebire de o
comisie, nu are putere de reglementare. Asociaiile bazinale (Exemplul 4.12) sau
consiliile (numite de asemenea sindicate) exist! adesea n paralel cu admini-
straia oficial! $i reprezint! diferite categorii de utilizatori, ONG-uri sau grupuri
ale comunit!ii locale. Astfel de asociaii sau consilii pot avea o varietate de
roluri, de exemplu s! furnizeze consiliere, s! con$tientizeze, s! educe $i s!
stimuleze proprietarii n vederea gospod!ririi resurselor naturale ale bazinului $i
s! promoveze schimbul de informaii. Pot juca $i rolul unui cine de paz!. Sunt
uneori nfiinate pentru a rezolva o problem! specific! sau pentru un bazin
anume. Pentru mai multe am!nunte despre acest tip de organizaie bazinal! vezi
Capitolul 6 Implicarea factorilor responsabili.

surse), pentru a restaura calitatea apei $i a mbun!t!i disponibilitatea apei n bazin;
a creat Agenia Apei pentru bazin; $i
a implementat programe de educaie pentru mediu $i de mobilizare social! n
municipalit!i.

Mai multe informatii la: http://ceivap.org.br
Exemplul 4.12. Asociaia Ruhr, Germania: o asociaie bazinal! ntr-un bazin foarte
dezvoltat

Rul Ruhr este principalul afluent al Rinului. Asociaia Ruhr este un organism de auto-
guvernare, supus legilor statului Renania de Nord Westphalia. Cei 543 membri ai
Asociaiei includ ora$e mari, municipalit!i $i districte localizate n bazin, diferite industrii
$i ntreprinderi mici $i mijlocii, companii $i altele, cum ar fi proprietari de hidrocentrale.
Membrii pl!tesc o tax! de nscriere.
Asociaia deserve$te o populaie de 5.2 milioane locuitori $i gospod!re$te o gam! larg!
de infrastructur!, de la uzinele de tratare a apelor uzate la rezervoare, staii de pompare
$i hidrocentrale. Nu se prevede nici o infrastructur! nou! $i planurile sunt orientate spre
m!suri de mediu, operare, ntreinere preventiv! $i reparaii. Principalele sarcini constau
n restaurarea cursurilor de ap! pentru a anula efectele negative ale supradezvolt!rii
infrastructurii. De exemplu, planurile includ aciuni de restaurare a migr!rii pe$tilor, care
este mpiedicat! n prezent de aproximativ 1200 de structuri riverane (vezi Exemplul
8.1).
Organismele decizionale ale Asociaiei Ruhr sunt adunarea asociailor, comitetul de
supervizare $i comitetul executiv. Adunarea este alc!tuit! din 152 de delegai ale$i
dintre membri. Comitetul de supervizare are 15 membri $i exercit! o autoritate de
supervizare. Comitetul executiv este reprezentantul legal al asociaiei $i se ngrije$te de
operaiile zilnice.
Actul Asociaiei Ruhr stabile$te tarifele de ap!. Structura Asociaiei nseamn! c!:
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 50
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN

4.2.4. Corporaiile sau companiile

Pe lng! tipurile de organizaii bazinale descrise mai sus exist! $i corporaii sau
companii care construiesc infrastructura n cadrul unui bazin. Acestor companii li
se asigur! de obicei concesiunea pe termen limitat din partea guvernului, pentru
a construi infrastructura $i a o gospod!ri pe o perioad! specificat!. Ele asigur! n
general servicii, ap! n cantit!i mari, $i pot pretinde tarife pentru utiliz!ri, cum ar
fi navigaia, controlul inundaiilor, irigaii $i producerea energiei hidroelectrice.
Ele nu constituie organizaii de gospod!rire a bazinului. n general au un statut
privat, a$a nct nu au un rol de r!spundere n managementul resurselor de ap!
deoarece aceasta ar putea genera un conflict de interese $i nu ar fi n interesul
publicului. Totu$i, ele pot crea comitete pentru consultare cu factorii responsabili
(Exemplul 4.13). Pentru a asigura o abordare integrat! $i a-$i asuma
responsabilit!i de politic! $i management n interesul public, va trebui acordat
un mandat unui organism guvernamental separat pentru a reglementa astfel de
corporaii sau companii, astfel nct s! fie considerate utilizatori ai apei mai
degrab! dect organizaii bazinale.


Fiind un organism controlat de stat dar care se autoadministreaz!, garanteaz!
participarea deplin! la realizarea sarcinilor $i asigur! suveranitatea asupra taxelor.
Deoarece asociaia este r!spunz!toare de zona de aduciune a Ruhr-ului, $i poate
orienta activitatea spre condiiile naturale, f!r! a fi mpiedicat! de restriciile
comunit!ii.
Organizarea supra-regional! genereaz! efecte de sinergie eficient! n operarea
uzinelor sale.
Asociaia poate utiliza mprumuturi municipale $i alte credite din partea statului
Renania de Nord Westfalia.

Mai multe informatii la: http://www.ruhrverband.de/ruhrverband_en/html/index.html


Exemplul 4.13. Unidad de Cuenca del Rio Peas Blancas, Instituto Costarricense de
Electricidad: un comitet consultativ nfiinat de un furnizor de servicii

Institutul pentru Electricitate din Costa Rica (ICE) deine monopolul de furnizor de
energie pentru public. ICE a nfiinat UCPEAS- Unidad de Cuenca del Rio Peas Blancas
pentru a-i duce la ndeplinire politicile de mediu. n acest scop UCPEAS modernizeaz!
practicile de management, ntreprinde studii, formuleaz! planuri pentru bazine riverane
$i dezvolt! activit!i de sprijin n colaborare cu factorii responsabili din bazinele
interesate.
De$i se consult! cu ministerele, municipalit!ile $i organizaiile neguvernamentale din
cadrul bazinului, totu$i puterea executiv! i revine n mod clar lui ICE $i, de aceea, nu
este un organism neutru. Exist! acorduri interministeriale $i acorduri cu municipalit!ile
$i ali factori responsabili, ns! nu exist! un comitet reprezentativ.
Principala sarcin! a UCPEAS este de a reduce, pe ct posibil, impactul ecologic cauzat
de deversarea apei din bazinul Peas Blancas, o destinaie turistic! foarte popular!.
Efectele negative ale devers!rii au fost reduse considerabil. Studiile efectuate de
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 51
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN


4.3. Rolurile complementare ale organismelor de gospod!rire a apei din cadrul
bazinelor

Organizaii de bazin de diferite feluri pot lucra n acela$i bazin, ns! joac! roluri
complementare. De exemplu, n bazinul Rhne din Frana, Comisia Internaional!
pentru Protejarea Lacului Geneva (Frana / Elveia) , Comitetul Bazinului Rhne $i
Agenia Apei (pentru planificarea, finanarea $i implementarea Directivei Cadru a
Apei a Uniunii Europene) $i Compania Naional! a fluviului Rhne (pentru baraje,
diguri, hidroenergie, navigaie, $i ape marii) lucreaz! mpreun!. n astfel de
cazuri, rolul $i mandatul fiec!rei organizaii trebuie s! fie definit clar prin legile
naionale $i tratatele internaionale.

C!sua 4.C. furnizeaz! cteva exemple de organizare a gospod!ririi apei n
bazine din cinci !ri.
C!sua 4.C. Organizarea gospod!ririi apei n bazine: cteva comparaii internaionale
Funcii Frana Spania Brazilia Mexic Maroc
Politica apei
autorizare (eva-
cu!ri, capt!ri de
ap!)
Servicii ale
statului
RBO
(confederaie)
Servicii
federale sau
ale statului
Comisia
Naional! a
Apei
RBO (Ageniile
Hidrografice de
Bazin)
Registrul
utilizatorilor
RBO
(Agenia
Apei)
RBO
(Confederaie)
RBO (Comitet
de bazin $i
Agenia Apei)
Comisia
Naional! a
Apei
RBO (Ageniile
Hidro-grafice
Bazinale)
Planificarea
strategic! pe
termen lung
(master plan)
RBO
(Comitet de
bazin)
RBO
(Confederaie)
RBO
(Comitet de
bazin)
RBO
(Consiliu de
bazin)
RBO (Agenii
hidrografice de
bazin)
Coordonarea
concesion!rilor
c!tre marii
dezvoltatori
(vnz!ri de ap!
netratat!)
Dezvoltatori
particulari
RBO
(Confederaie)
Dezvoltatori
particulari
Comisia
Naional! a
Apei
RBO
(Agenii
hidrografice de
bazin)
Tarife de ap!
(poluare, extrac-
ie), planul de
aciune la nivel
de bazin
RBO
(Agenie de
ap!)
RBO
(Confederaie)
RBO
(Agenie de
ap!)
RBO
(Organizaie
nou! de
bazin)
RBO
(Agenii
hidrografice de
bazin)
UCPEAS au mbun!t!it cuno$tinele despre ecologia $i economia agricol! a bazinului $i
dac! se vor aplica, vor duce la o dezvoltare a bazinului mai durabil! din punctul de
vedere al mediului.

Mai multe informatii la: http://www.grupoice.com/esp/ele/manejo_cuencas/penas.html
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 52
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
4. ROLURILE SI TIPURILE ORGANIZATIILOR DE BAZIN

RBO organizaie de bazin hidrografic
Sursa: INBO
Alimentare cu
ap! potabil! $i
sanitaie
(comunitate)
Comunit!i
Municipalit!i
$i autorit!i
autonome
Municipalit!i
sau stat
Municipalit!i
sau stat
Municipalit!i $i
Biroul Naional
pentru Ap!
Potabil!
Irigaii
(Comunitate)
Dezvoltatori
$i asociaii
Asociaii
Statul sau
asociaii
Asociaii
Biroul pentru
Dezvoltarea
Agriculturii din
Maroc
Serviciile de
stat
Federal

Ageniile de
Ap!
RBO
(Confederaie) Agenie de
bazin
Comisia
Naional! a
Apei

RBO (Agenii
Hidrografice de
Bazin)
Monitorizare,
date
Diverse
(private)
Autorit!i
autonome
Statul +
autorit!i
Statul
Diverse
(private)
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 53
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
5. FINANTAREA
5. Finanareanainte de nfiinarea unui sistem de gospod!rire a bazinului, fondurile necesare
pentru aceast! operaie trebuie cuantificate $i trebuie identificate sursele de
finanare. Tipul de sistem de gospod!rire a bazinului care va fi nfiinat trebuie s!
fie finanat n mod adecvat pentru a-$i ndeplini scopul. De$i ar p!rea ceva
evident, totu$i deseori o organizaie de bazin este nfiinat! propunndu-$i
obiective nerealiste n comparaie cu finanarea alocat!. ntradev!r, nu se acord!
de multe ori atenia cuvenit! finan!rii pentru gospod!rirea bazinului. Aceasta
duce la o slab! performan! a sistemului de gospod!rire a bazinului.
Cele mai multe organizaii bazinale au autonomie financiar! limitat! $i depind n
mare m!sur! de aloc!ri de la bugetele guvernamentale centrale. Aceste aloc!ri
fluctueaz! deseori de la an la an $i n funcie de alte priorit!i ale guvernului.
ns! managementul bazinului reprezint! un bun public. Astfel, indiferent dac!
exist! sau nu o organizaie bazinal! formal!, guvernul tot ar trebui s! finaneze
dezvoltarea $i gospod!rirea resurselor de ap!. Managementul bazinului nu ar
trebui s! copieze, ci s! coordoneze activit!ile altor agenii, sau s! abordeze
funcii noi, care nu au fost nc! implementate. Asta nseamn! c! fondurile trebuie
alocate pentru funcii specifice.
Dezvoltarea $i implementarea unui sistem de finanare adecvat, bazat pe
principiile poluatorul pl!te$te $i utilizatorul pl!te$te, reprezint! unul din cele
$ase principii de baz! ale INBO-Reelei Internaionale a Organizaiilor de Bazin $i
totodat! un element cheie al abord!rii IWRM a$a cum este definit de
Parteneriatul Global al Apei.

5.1. Utiliz!rile finan!rii

Finanarea pentru gospod!rirea bazinului acoper! trei zone distincte:
1. Controlul asupra resursei,
2. Dezvoltarea $i ntreinerea infrastructurii, $i
3. Operaiile organizaiei de bazin.
PUNCTE CHEIE
Sistemele de gospod!rire a bazinului au nevoie de finanare adecvat!, sigur! $i
susinut!.
Finanarea ndepline$te trei funcii principale:
1. controlul asupra resursei,
2. dezvoltarea $i ntreinerea infrastructurii, $i
3. operarea organizaiei de bazin.
Exist! trei surse de venit de baz!:
1. taxe,
2. tarife ($i alte pl!i), $i
3. transferuri.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 54
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
5. FINANTAREA

5.1.1. Controlul asupra apei

O parte integral! a planului de aciune al bazinului l reprezint! planul financiar
care stabile$te exact modul n care va fi finanat! implementarea planului de
unde vor proveni banii $i pe ce vor fi cheltuii. F!r! o strategie de finanare,
planul de aciune al bazinului este inutil. Dar, asigurarea de fonduri necesit!
timp. Finalizarea unui plan nainte de a g!si fondurile pentru implementarea lui
va nsemna aproape sigur c! planul este dep!$it $i s-ar putea chiar s! trebuiasc!
s! fie abandonat pn! ce au fost strnse fondurile. Experiena a ar!tat c! atunci
cnd planurile precizeaz! de unde vor veni fondurile $i cum vor fi cheltuite , ele
vor avea mai mare $ans! s! fie implementate cu succes. Identificarea finan!rii
mai furnizeaz! $i un mod de analiz! realist pe parcursul dezvolt!rii unui plan.
Finanarea este necesar! pentru dou! aspecte ale controlului asupra apei. n
primul rnd, finanarea pentru activit!ile instituionale sau nestructurale (adesea
menionate ca intervenii soft) care demareaz! aciunea netezesc calea c!tre
progres. Astfel de activit!i reprezint! esena unei abord!ri integrate a
managementului resurselor de ap!. Activit!ile care netezesc calea includ
abordarea guvern!rii, includerea unor mecanisme pentru r!spundere $i
transparen!, procese politice $i de planificare, crearea unor legi, participare,
monitorizare, colectarea taxelor pe ap!, colectarea $i analiza datelor, cercetare,
dezvoltarea capacit!ii, con$tientizarea $i activit!i de comunicare. n al doilea
rnd, finanarea este necesar! pentru sarcinile de rutin! $i ntreinere
colectarea de date hidrologice sau de alt! natur!, cai adecvate de gospod!rirea
solului, reabilitarea rurilor, prevenirea invad!rii vegetaiei $i a polu!rii,
gospod!rirea sedimentelor - care trebuie efectuate pentru a menine s!n!tatea
bazinului.
Aceste activit!i de control asupra apei necesit! o finanare sigur! pe termen
lung. Organizaiile de bazin trebuie s! asigure financiar aceste activit!i $i s! le
includ! n strategii financiare pe termen mediu $i lung cinci sau $ase ani - , ca
$i n bugetele anuale.

5.1.2. Dezvoltarea $i meninerea infrastructurii

Finanarea pentru infrastructura de baz! a apei poate fi pentru:
1. dezvoltarea $i gospod!rirea resurselor de ap!, cum ar fi construirea
de baraje pentru depozitare $i diguri de protecie mpotriva inundaiilor /
secetei, gospod!rirea bazinului (inclusiv gospod!rirea terenului / solului,
prevenirea polu!rii $i protecia mediului; sau
2. furnizarea de servici ale apei, pentru hidroenergie, sisteme de irigaii,
aliment!ri cu ap! pentru locuine $i/sau industrie, tratarea apelor uzate $i
crearea de c!i navigabile pentru transportul naval riveran.
Deosebirea dintre dezvoltarea $i gospod!rirea resurselor de ap! $i asigurarea
serviciilor de ap! este important! cnd lu!m n considerare rolul organizaiei de
bazin. Responsabilitatea pentru cea dinti infrastructura legat! de gospod!rirea
resursei reprezint! n mod clar un bun public. Totu$i, cea de-a doua
infrastructura pentru servicii poate fi, $i este adesea, asigurat! de o gam! de
organizaii publice $i private, din interiorul sau dinafara sectorului apei, $i asigur!
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 55
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
5. FINANTAREA
venituri pentru furnizor. Rolul organizaiei de bazin n relaie cu infrastructura
pentru servicii trebuie s! fie astfel clar demarcat! pentru a evita duplicarea sau
confundarea cu alte roluri. De exemplu, dac! organizaia de bazin construie$te
un sistem de irigaii $i, n acela$i timp, estimeaz! impactul sistemului de irigaii
asupra resurselor de ap! $i al mediului, va exista un conflict de interese clar.
Desigur, exist! situaii cnd aceast! distincie este neclar! $i obiectivele sunt
mpletite: cnd un baraj multifuncional serve$te att la prevenirea inundaiilor
ct $i la depozitarea apei pentru irigaii, sau cnd managementul bazinului este
combinat cu dezvltarea hidroenergetic!, spre exemplu. Ideea eate ca
organizaiile bazinale s! neleag! asfel de probleme $i acolo unde este posibil, s!
evite conflictele de interese.
Organizaia bazinal! se va confrunta cu o dilem! dac! gospod!re$te fonduri
regionale de dezvoltare pentru a asigura infrastructura pentru servicii, n timp
ce, n acela$i timp, va primi din buzunarul public o parte din buget n vederea
exercit!rii controlului asupra bazinului. Inevitabil, cel de-al doilea rol va fi
compromis. Pentru a evita asemenea conflicte, a$a cum am notat n Capitolul 4
Rolurile $i tipurile organiza#iilor de bazin, aceste funcii ar trebui separate.
Separarea responsabilit!ilor va reduce e$ecurile de guvernare $i practicile
corupte, $i va reduce riscurile (vezi C!sua 4.A. Delegarea responsabilit#ilor
pentru gospodrirea apei, regularizarea apei $i asigurarea serviciilor de ap).
Dac! organizaia de bazin r!spunde de asigurarea serviciilor, atunci este bine ca
rolul de control s! fie desemnat unei autorit!i publice mai nalte.
Organizaia de bazin probabil este unul din numero$ii actori implicai n
asigurarea infrastructurii $i va trebui s! lucreze cu ceilali actori. Poate va fi
nevoie s! se cad! de acord asupra mecanismelor de mp!rire a cheltuielilor
pentru a asigura o abordare integrat!. Planurile de transfer interbazinal ridic!
probleme de finanare speciale. mp!rirea cheltuielilor ntre bazine in acest caz
are implicaii politice $i va tebui probabil rezolvat! la nivel naional sau regional.
n unele !ri, organizaiile bazinale sunt autorizate s! primeasc! $i s!
gospod!reasc! granturi de la donatori sau s! ia mprumuturi de la b!nci (locale $i
internaionale). n alte !ri, toat! finanarea trebuie s! treac! prin guvernul
central. n ambele cazuri, dac! organizaiile de bazin caut! finanare de la
donatori externi, trebuie s! se ntlneasc! cu donatorii n timpul etapelor de
planificare a oric!rui program n scopul asigur!rii unui angajament de principiu, $i
s! abordeze cerinele donatorului ct mai curnd posibil.
n cazul proiectelor de infrastructur!, fondurile trebuie identificate $i alocate nu
doar pentru construire, ci $i pentru cheltuielile de operare $i ntreinere dup!
ncheierea construirii. Dac! organizaia de bazin este r!spunz!toare pentru
operarea $i ntreinerea infrastructurii, atunci toate aceste cheltuieli trebuie
incluse n bugete de operare pe termen lung (vezi Seciunea 5.1.1. Controlul
asupra apei).

5.1.3. Operaii ale organizaiilor de bazin

Indiferent de forma organizaiei de bazin, ea va avea nevoie de un buget
operativ. Acesta poate fi relativ mic pentru un comitet de bazin care se
ntrune$te n mod neregulat, dar poate fi semnificativ pentru o autoritate
bazinal! mare care r!spunde de programe care implic! $i infrastructura. Bugetele
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 56
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
5. FINANTAREA
trebuie s! acopere administrarea, managementul financiar $i audit-ul, resursele
umane $i dezvoltarea capacit!ii personalului.
Bugetele mai trebuie s! includ! sume pentru echipamentul de baz!, cum ar fi
calculatoare $i instrumente de teren, modelarea $i sistemele geografice de
informare (GIS) software $i vehiculele necesare. Trebuie incluse prevederi pentru
ntreinerea $i nlocuirea echipamentelor respective. Deseori managerii de bazin
nu-$i pot ndeplini responsabilit!ile deoarece bugetele operative sunt inadecvate.
Cheltuielile administrative pot fi semnificative. Fondurile alocate trebuie utilizate
eficient pentru a minimaliza pierderile $i a evita criticile referitoare la utilizarea
nes!buit! a fondurilor publice. La nfiinarea unei organizaii de bazin, m!rimea
bugetului alocat pentru administrare poate fi un factor decisiv n determinarea
rolului pe care o organizaie bazinal! l poate juca n mod real n opoziie cu
rolul pe care l-ar putea juca n mod ideal. Mai pot fi necesare fonduri pentru a
reforma instituiile conform noilor politici de nt!rire sau reformare a
managementului bazinal.

5.2. Surse de venituri

Deoarece managementul de bazin reprezint! un bun public, va fi finanat cu
prec!dere din surse publice. Exist! doar trei surse de fonduri: taxe, tarife (sub
form! de pl!i, tarife $i onorarii) $i transferuri (cei trei T). Toate fondurile
trebuie s! provin! dintro combinaie a acestor surse. (Pieele de ap! nu sunt
luate n considerare aici deoarece sunt complexe $i se utilizeaz! rar pe plan
mondial). Important, fondurile trebuie administrate ntr-un cadru legal clar $i
legiferate printr-un audit extern transparent.

5.2.1. Taxele

Taxele reprezint! o surs! indirect! de fonduri $i pot fi strnse n multe moduri
diferite de la cet!eni $i firme. Guvernele centrale realizeaz! aloc!ri din veniturile
realizate din taxe c!tre organizaiile de bazin. Uneori guvernele locale mai aloc! o
parte din veniturile din taxe proprii c!tre organizaiile de bazin. De exemplu,
Corporacion Autonoma Regional (CAR) din Cundinamarca, Columbia, $i alte CAR
din Columbia primesc un procent din impozitele pe teren pl!tite guvernului local
din bazin. Organizaia de bazin concureaz! astfel cu alte organizaii publice
pentru resurse. Aceasta nseamn! c! problema aloc!rilor din buget trebuie s! fie
raional!. Taxele mai pot lua forma unor impuneri. Taxele impuse direct pe
sectorul apei nu sunt neap!rat alocate napoi la sectorul apei. Guvernele
naionale, statale, regionale sau chiar municipale pot aloca veniturile din taxele
pe ap! oric!rui sector, de la $coli $i drumuri, pn! la infrastructura apei $i
gospod!rirea apei. Pe de alt! parte, tarifele reprezint! pl!i cu destinaie care pot
fi utilizate doar pentru scopuri specifice stipulate prin legi $i reglement!ri.

5.2.2. Tarifele

Sumele pe care guvernele le aloc! gospod!ririi bazinului din bugetele centrale
sunt rareori suficiente pentru a acoperi toate cheltuielile managementului de
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 57
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
5. FINANTAREA
bazin. Tot mai mult, cheltuielile trebuie recuperate direct de la cet!enii $i firmele
care beneficiaz! de serviciile furnizate de organizaia de bazin.

5.2.2.1. Pl!ile
Utilizatorii efectueaz! adeseori pl!i direct c!tre guvrernul central $i pl!ile sunt
redirectionae prin alocaiile bugetare c!tre organizaia de bazin. Totu$i, n aceste
cazuri, exist! riscul ca guvernul central s! utilizeze veniturile pentru alte scopuri
mai degrab! dect s! le redirecioneze c!tre managementul apei. De$i nu este o
soluie popular! pentru ministerele de finane, este preferabil ca pl!ile serviciilor
s! fie f!cute direct c!tre organizaia bazinal!. n acest scop, organizaiile bazinale
vor trebui s! aib! puterea statutar! de a percepe pl!i n acest mod, $i totodat!
protecia necesar! $i expertiza financiar!. Acordul cu guvernul central sau
regional trebuie s! precizeze clar c! pl!ile pentru serviciile specifice sau
impunerile speciale stabilite pentru gospod!rirea resurselor de ap! vor fi f!cute $i
reinute de organizaia bazinal!.
Frana $i Spania au legi naionale ale apei care stabilesc astfel de pl!i, sau
redevene. Ageniile apelor sau confederaiile pot determina pl!i direct la
nivel de bazin. Pl!ile sunt ncasate mai ales pentru consum $i evacuare $i se
aplic! in baza principiului poluatorul pl!te$te (Exemplul 5.1).

Exemplul 5.1. Ageniile apei din Frana: principiile poluatorul utilizatorul pl!te$te $i
apa pl!te$te pentru ap!.

Legea apei din Frana din 1964 (modificat! n 1992 $i 2006) a nfiinat Agenii ale Apei n
fiecare din cele $ase bazine riverane principale din Frana. Ageniile Apei sunt instituii
publice administrative cu statut civil $i autonomie financiar!.
Ageniile sunt finanate pe principiul poluatorul utilizatorul pl!te$te. Fiecare
Agenie percepe pl!i pentru ap! (redevene) pentru consumurile $i evacu!rile care
afecteaz! calitatea apei $i modific! regimul apei. Pentru industrii, pl!ile sunt calculate n
conformitate cu tipul de industrie $i cantitatea de poluare pe care o produce. Pentru
utilizatorii casnici, pl!ile sunt calculate pentru fiecare comunitate n conformitate cu
populaiile permanente $i cele sezoniere, $i sunt colectate de la utilizatori mpreun! cu
pl!ile pentru consumul de ap! contorizat.
Ratele sunt calculate de fiecare Agenie $i sunt adaptate conform priorit!ilor $i
obiectivelor de calitate definite pentru fiecare bazin. Ele trebuie aprobate de Comitetul
de bazin, care este o platform! cu mai muli factori r!spunz!tori compus! din
reprezentani ai Statului, ai guvernelor locale $i ai utilizatorilor (industria$i, mari
dezvoltatori la nivel regional, fermieri, companii furnizoare de ap! $i sanitaie, pescari $i
asociaii pentru protecia $i conservarea mediului).
Pe baza principiului apa pl!te$te pentru ap!, 90% din fondurile colectate de
Ageniile Apei sunt apoi realocate ca mprumuturi $i subvenii c!tre comunit!ile locale ,
industrii, fermieri $i alte grupuri pentru:
a reduce poluarea ( prin construirea, extinderea sau mbun!t!irea staiilor/uzinelor
de purificare $i a sistemelor de colectare a apelor uzate, introducerea proceselor
de producie mai curate, etc.);
a dezvolta $i gospod!ri apa de suprafa! $i cea subteran!; $i
a restaura $i menine mediul acvatic.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 58
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
5. FINANTAREA
10% din fondurile colectate sunt menite s! acopere cheltuielile Ageniei apei $i ale
Comitetului de bazin. Pentru planurile curente de aciune pe $ase ani fondurile colectate
se vor ridica la 11,6 miliarde, care vor susine investiiile din bazin sau activit!ile privind
resursele de ap! pn! la valoarea de 10,2 miliarde.

Principiul poluatorul utilizatorul pl!te$teMai multe informatii la: http://www.lesagencesdeleau.fr
Pl!i pentru extragerea apei Pl!i pentru poluare
Bugetul Ageniei Apei adoptat de Consiliul de administraie cu aprobarea
Comitetului de bazin

10% 90%
Studii $i cercet!ri Ajutor program pe 5 ani
Operare
Reele de m!surare
Mari dezvoltatori

Autorit!i locale

Fermieri

Industria$i

Transparena cheltuielilor $i principiul poluatorul pl!te$te

Cheltuieli Definiie Exemple
Cheltuieli directe Cheltuieli de capital

Cheltuieli de operare
Capital principal $i dobnd,
depreciere
Salarii, electricitate,
ntre#inerea echipamentului,
analize de calitate a apei
Cheltuieli de mediu Cheltuieli pentru daunele
aduse mediului datorit! unei
activit!i date
Contaminarea unui acvifer,
distrugerea zonelor umede,
etc
Cheltuieli de resurs! Costuri de oportunitate Costul electricit#ii care ar fi
putut fi produs dac apa era
disponibil n loc s fie
pompat pentru iriga#ii
Suma = costul total
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 59
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
5. FINANTAREA
Alte !ri, printre care Algeria, Maroc, Mexic, Brazilia, Romnia $i Bulgaria,
introduc pl!i asem!n!toare (Exemplul 5.2). n Brazilia, sistemul de pl!i a fost
adaptat dup! cel folosit n Frana $i modificat pentru a se potrivi sistemului
federal din ar! (Exemplul 5.3).
Exemplul 5.2. Ageniile bazinelor hidrografice din Algeria: sistemul de pl!i pentru ap!

Principiul de impunere a pl!ilor pentru utilizarea apei de c!tre industrii este bine stabilit
n Algeria. A fost introdus iniial n anii 1980 pe baza ideii c! utilizarea privat! a unui bun
considerat atunci proprietate a statului (apa public!) trebuia pl!tit!.
Odat! cu adoptarea principiilor gospod!ririi integrate a resurselor de ap! n prima
jum!tate a anilor 1990, pl!ile, introduse prin Legea Finanelor din 1996, $i legiferat! din
nou prin Legea Finanelor din 2007, au reflectat o schimbare important!. Pl!ile pentru
gospod!rirea integrat! a resurselor de ap! au fost extinse la toate sectoarele. n timp ce
aceste legi care au introdus pl!i au fost implementate doar parial sau deloc, ele au
condus la:
o mai bun! nelegere a utiliz!rii apei n industrie, ca $i a obstacolelor n
implementarea unui sistem de pl!i;
un progres al modalit!ilor organizaionale de a calcula pl!ile $i al procedurilor de
colectare a acestora; $i
achiziia de informaii legate de contabilitate: costuri de recuperare, rentabilitate,
motive pentru neplat!.

Mai multe informatii la: http://www.abhahs.com (Algiers/Hodna/Soumman)
Exemplul 5.3. Bazinul fluviilor Piracicaba, Capivari $i J undiai din Brazilia: adaptarea
pl!ilor pentru ap! la un sistem federal

Bazinul fluviilor Piracicaba, Capivari $i J undiai din Brazilia (PCJ ) acoper! o suprafa! de
15 320 km. Cu aproximaie, 92% se afl! n statul Sao Paulo $i 8% n statul Minas
Gerais. n octombrie 2005, dup! mai mult de un deceniu de discuii, Comitetul bazinului
PCJ a aprobat o tax! pentru utilizarea apei. Taxele sunt colectate de la utilizatorii de ap!
- utilit!i pentru sanitaie $i alimentare cu ap! , industrii $i fermieri care extrag $i
consum! apa $i deverseaz! apa de canal n rurile $i apele subterane din bazin. Sistemul
de pl!i a fost aplicat iniial la rurile federale, dar este aplicat n prezent la rurile din
statul Sao Paulo. Comitetul bazinal a decis ca aceea$i tax! s! se aplice att rurilor
federale ct $i corpurilor de ap! statale.
Taxele sunt de 5 USD per 1000 metri cubi de ap! extras!, 10 USD per 1000 metri cubi
de ap! consumat!, 50 USD per ton! de devers!ri, $i 7,50 USD per 1000 de metri cubi
transferai la alt bazin.
Taxele de utilizare a apei:
recunosc c! apa este un bun economic $i c! reprezint! un indiciu al valorii sale
reale;
stimuleaz! utilizarea raional! a apei; $i
adun! ni$te resurse pentru finanarea programelor $i interveniilor stabilite n
Planul Bazinului Hidrografic.
Toate resursele financiare colectate sunt folosite de Agenia Apei pentru refacerea
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 60
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
5. FINANTAREA
Licenele, canones sau drepturile asupra apei reprezint! o alt! form! de plat!
(Exemplul 5.4). Ele reprezint! ni$te instrumente de reglare a utiliz!rii apei.
Organizaiile bazinale ar trebui s! cear! utilizatorilor de ap!, inclusiv autorit!ilor
municipale $i utilit!ilor operate fie public, fie privat, s! pl!teasc! pentru licenele
de extracie a apei. La fel, deversarea apelor uzate ntr-un ru sau lac ar trebui
s! presupun! o licen!. Utiliz!rile neconsumatoare de ap!, precum mineritul,
navigaia $i producia de energie, ar avea nevoie de asemenea de licen!.
Organizaiile bazinale ar trebui s! se asigure c! au puterea legal! s! taxeze
utilizatorii pentru aceste servicii $i s! rein! veniturile pentru a le investi n
gospod!rirea bazinului. Veniturile provenite din amenzile pe poluare ar putea fi
de asemenea date organizaiilor de bazin pentru a diminua, cur!a zonele
poluate $i a mpiedica poluarea n continuare.

5.2.2.2. Tarife $i taxe
Tarifele $i taxele pl!tite de utilizatori pentru servicii ar trebui s! acopere cel puin
toate cheltuielile de operare $i s! acopere de asemenea cheltuielile de rennoire
$i cheltuielile de gospod!rire a resurselor de ap! n beneficiul cet!enilor
(Exemplul 5.5). Rata tarifelor pentru clieni diferii poate varia pe baza abilit!ii
lor de plat!. Venitul din taxe poate fi v!rsat ntr-un fond de solidaritate care
poate fi utilizat pentru echilibrarea nevoilor utilizatorilor din aval $i amonte, $i
pentru a subveniona grupurile sociale mai s!race.calit!ii apei $i mbun!t!irea disponibilit!ii apei n bazin conform strategiilor stabilite n
Planul bazinului riveran $i aprobate de Comitet.

Mai multe informatii la: http://www.comitepcj.sp.gov.br/
Exemplul 5.4. Costa Rica: poluatorul utilizatorul pl!te$te

Canonul privind poluarea mediului din Costa Rica, din 2005, se bazeaz! pe principiul
conform c!ruia cei care contamineaz! ar trebui s! pl!teasc!. Pl!ile sunt calculate n
funcie de cantitatea de reziduri generat!.
Un al doilea canon, anume Canonul adaptat din punctul de vedere al mediului, din
2006, recunoa$te c! apa este un bun public, $i promoveaz! utilizarea eficient! a
resurselor de ap!. Acesta include dou! componente:
pl!i pentru dreptul de a utiliza resursele de ap! pentru activit!i precum
agricultura, industria, turismul, consumul uman, comer; $i
pl!i pentru servicii ecologice privind apa care s! acopere cheltuielile de conservare
$i de restaurare a ecosistemelor.

Mai multe informatii la at: http://www.drh.go.cr
Exemplul 5.5. Regiunea Valon!, Belgia: aplicarea principiului de recuperare a
cheltuielilor

Directiva Cadru European! a Apei (WFD) cere statelor membre s! stabileasc! un sistem
de pl!i pentru recuperarea cheltuielilor pn! n 2010 pentru a promova utilizarea
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 61
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
5. FINANTAREADeoarece clienii sunt adesea foarte r!spndii din punct de vedere geografic,
sistemele de colectare a pl!ilor pot fi costisitoare $i complicate, n special dac!
venitul total este mic. O cale de reducere a cheltuielilor este de a include taxele
pentru gospod!rirea bazinului ca o component! a taxelor percepute pentru alte
servicii, de exemplu electricitate, deoarece oamenii sunt mai dispu$i s! pl!teasc!
pentru electricitate dect pentru ap!. O alt! cale este de a aranja ca o parte
component! a taxelor colectate de cealalt! parte s! fie utilizat! de ace$tia pentru
a ndeplini o sarcin! de gospod!rire a apei. De exemplu, companiile de
hidrocentrale pot fi dispuse s! pl!teasc! pentru ntreinerea unui bazin n amonte
pentru a asigura debite adecvate c!tre rezervorul propriu.

5.2.3. Transferuri

Transferurile includ granturi, $i contribuii de caritate $i voluntariat. Granturile
includ fonduri bi- $i multilaterale , cum ar fi Asistena Oficial! pentru Dezvoltare
(ODA). Un exemplu remarcabil l reprezint! Programul de Finanare a Apei al
B!ncii de Dezvoltare Asiatice care include introducerea IWRM n 25 de bazine
riverane. mprumuturi concesionate din partea instituiilor finanatoare
internaionale, cum ar fi Banca Mondial! sau b!ncile de dezvoltare regionale sau
bilaterale, includ un element de grant, dar sunt tratate cel mai bine ca surs!
rambursabil! de fonduri (vezi Seciunea 5.2.4 Surse de finan#are rambursabile).
Aceste fonduri sunt direcionate de obicei c!tre guvernele centrale. &!rile n curs
de dezvoltare primesc adesea suport general la buget - ca ajutor al unor
donatori si care este transferat direct la trezoreria central!. Pentru a beneficia
de o parte din aceste tipuri de fonduri ca aloc!ri la buget sau mprumuturi
organizaiile bazinale vor trebui s! prezinte ni$te propuneri c!tre guvernul central
$i totodat! s! discute cheltuiala propus! cu donatorii pe parcursul planific!rii.
Asta nseamn! de fapt s! se asigure c! managementul resurselor de ap!
reprezint! o prioritate n planurile naionale de dezvoltare $i n strategiile de
reducere a s!r!ciei.
Discuiile despre finanare se concentreaz! adesea pe ODA $i fondurile de la
donatori. Dar fondurile din aceste surse sunt modeste, cu excepia ctorva !ri n
curs de dezvoltare. Mai mult, fondurile de la donatori fiind tot mai mult canalizate
eficient! a resurselor de ap! $i a asigura c! fiecare sector ( utilizatori casnici, industrii,
agricultur!) s! contribuie n mod adecvat la finanarea serviciilor de ap!. Sistemele ar
trebui s! se bazeze pe principiul poluatorul pl!te$te, printre altele. Pentru a fi n
conformitate cu WFD, Regiunea Valon! a stabilit un nou cadru legislativ $i a reformat
sistemul de pl!i pentru ap!. Pl!ile pentru ap! in cont acum de toate cheltuielile, de la
protejarea aliment!rilor cu ap! pn! la tratarea apelor uzate. n concordan! cu
principiul costul real al apei, nu mai exist! subvenii. Se aplic! o singur! structur! de
preuri tuturor utilizatorilor valoni ( utilizatori casnici, fermieri, industrii $i administraii)
pe baza costului real pe servicii, costului real pentru alimentare, $i a costului real
pentru sanitaie.
Regiunea valon! a mbun!t!it de asemenea transparena n ceea ce prive$te serviciile
de ap! prin introducerea reglement!rii cet!ene$ti a preurilor pentru ap! $i prin
standardizarea sistemelor contabile ale operatorilor resurselor de ap!.

Mai multe informatii la: http://environnement.wallonie.be
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 62
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
5. FINANTAREA
prin trezoreriile centrale ca buget direct sau sprijin pentru sectoare, mai r!mne
de obicei foarte puin disponibil pentru finanarea direct! a organizaiilor
naionale de bazin $i a programelor acestora. Prin contrast, multe organizaii
bazinale transfrontaliere sau comisii internaionale din !rile n curs de dezvoltare
primesc o cantitate semnificativ! de granturi sau mprumuturi de la ODA.
Deoarece exist! de obicei o finanare foarte mic! direct! disponibil!, este
important s! nu se uite finanarea disponibil! din surse neguvernamentale. Multe
organizaii caritabile, ONG-uri $i voluntari contribuie cu bani sau alte feluri de
resurse inclusiv umane de specialistii pentru proiecte specifice, cum ar fi
restaurarea mediului, monitorizarea calit!ii apei $i meninerea habitatelor din
ecosisteme. Totu$i, aceste fonduri r!mn modeste comparativ cu alte surse.

5.2.4. Surse de finanare rambursabile

Cele trei surse de venituri de baz! ( discutate n Seciunile 5.2.1 5.2.3)
constituie un flux de numerar pentru organizaia de bazin, care poate fi utilizat
pentru crearea altor forme de finanare rambursabile, n special mprumuturi.
Organizaiile bazinale mari, solvabile din unele !ri pot fi de asemenea n situaia
de a realiza finanare pe termen lung, de obicei cu sprijinul statului sau a
guvernului central. Poate exista $i un scop de a strnge capital de la acionari
(finanare de risc) pentru proiecte de infrastructur!, cum ar fi baraje
multifuncionale $i n unele cazuri, pentru noi planuri de irigaii.

5.3. Finanarea bazinelor transfrontaliere

Finanarea pentru bazinele comune mai multor !ri reprezint! un caz special.
Pn! la 40% din populaia lumii tr!ie$te n bazine mp!rite de dou! sau mai
multe !ri. Extragerea $i poluarea resurselor de ap! dintr-o ar! are impact direct
asupra altor !ri din bazin. n mod similar, activit!ile de management pentru
inundaii $i secet! pot avea un impact semnificativ asupra regiunilor din aval sau
amonte, afectnd alte !ri din bazin. Acest lucru creeaz! provoc!ri cu privire la
alocarea cheltuielilor pentru gospod!rirea bazinului transfrontalier.
Organismele regionale, precum Uniunea European! $i Comunitatea de Dezvoltare
Sud-African!, precum $i ageniile multi - sau bilaterale, precum Facilitai Globale
pentru Mediu( GEF), pot furniza fonduri pentru gospod!rirea bazinelor trans-
frontaliere. &!rile care mpart un bazin pot c!dea de acord s! aloce bugete $i s!
fac! transferuri c!tre organizaia bazinal! transfrontalier! sub forma unui acord
legal sau tratat de mp!rire a cheltuielilor (vezi Seciunea 7.4.1.2 mp!rirea
cheltuielilor $i beneficiilor $i Exemplul 7.5). Proiectele de infrastructur! pot s!
genereze venituri de asemenea, dar, n aceste cazuri, trebuie s! se fac! verific!ri
$i balane pentru a asigura c! cei responsabili pentru infrastructur! nu
influeneaz! luarea deciziilor din organizaia bazinal!.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 63
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
6. IMPLICAREA FACTORILOR RESPONSABILI
6 Implicarea factorilor responsabili( steakholders)6.1. Identificarea factorilor responsabili

Managementul bazinului necesit! o nelegere clar! a factorilor responsabili: cine
este implicat n luarea deciziilor privind gospod!rirea resurselor de ap! $i sol
dintr-un bazin $i cine va fi afectat de acele decizii. Odat! ce s-a neles acest
lucru, pot fi organizate modalit!i de combinare a factorilor responsabili implicai
la nivelele potrivite de management bazinal.
Pentru a identifica cine este implicat $i cine este afectat, este de folos s! se
alc!tuiasc! o matrice a factorilor responsabili $i a rolurilor $i responsabilit!ilor
acestora. Acesta poate fi un prim pas folositor n nelegerea lu!rii deciziilor la
nivele diferite n cadrul managementului bazinal (Exemplul 6.1).PUNCTE CHEIE:
S! se asigure c! factorii responsabili de baz! sunt reprezentai n
managementul bazinului.
S! se fac! distincia ntre informare, consultare, participare $i mputernicire.
S! se ia n considerare echilibrul dintre informarea tuturor $i implicarea ctorva.
S! se asigure c! procesele administrative nu pericliteaz! participarea real!.
S! se asigure c! participarea este transparent!.
S! ncurajeze proprietatea asupra planurilor de aciune la nivel de bazin prin
stabilirea $i meninerea particip!rii comunit!ii.
S! se asigure c! finanarea pentru implicarea factorilor responsabili este
adecvat!.
S! se asigure comunicarea dintre cei care gospod!resc planurile locale de
aciune, $efii de guverne, ageniile de ap! $i $efii organizaiilor de bazin.
S! dezvolte capacitatea grupurilor neprivilegiate astfel nct s! poat! participa
la planificare $i implementare la nivelele potrivite.

Exemplul 6.1. Valea fluviului Namoi, Australia: identificarea factorilor responsabili n
managementul de bazin

n valea fluviului Namoi, managerii de bazin s-au confruntat cu o gam! complex! de
probleme privind managementul inundaiilor la $es, managementul salinit!ii $i
eroziunea solului pe terenul agricol. Atunci au alc!tuit o matrice a factorilor
responsabili care a identificat tipurile de factori responsabili $i tipurile de activit!i
economice pe care le desf!$oar! n bazin.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 64
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
6. IMPLICAREA FACTORILOR RESPONSABILI
Scar! Privat Public
Local!
(operaional!)
Fermieri $i cresc!tori de
animale

estimai la 165 familii

Afaceri rurale

mai muli fermieri opereaz!
afaceri n afara fermelor;
furnizori $i servicii de extin-
dere (furnizeaz! substane
chimice pentru agricultur!,
ma$ini agricole, echipamente
pentru irigaii $i ngr!$!minte;
include consultani $i
consilieri);
transport (companii particu-
lare de transport cereale $i
animale).

Grupuri de mbun!t!iri
funciare

grupuri susinute prin gran-
turi de la guvern, dar mai
ales deinute $i organizate pe
plan local de fermieri.

Ageni agricoli

servicii extinse ale ageniilor
de gospod!rire a resurselor, n
primul rnd Departamentele
pentru Agricultur!, Conservare
$i Gospod!rirea Terenului
(limitate $i n sc!dere);
consultani (furnizeaz! sfaturi
agronomice $i financiare
independente ; cu sediul n
interiorul regiunii);
oficialit!i districtuale;
trei districte ( Gunnedah,
Quirindi, Murrurundi) influen-
eaz! transferurile de
propriet!i de teren, colec-
teaz! impozitele pe teren $i
solicit! planuri locale de
gospod!rire a mediului.
Regional! /
Statal!
(implementare)
Afaceri

b!nci (include b!nci agricole
de dezvoltare, servicii de
creditare;
vnz!tori en gros
servicii (furnizoare de produse
agrochimice $i ngr!$!minte);
transport (companii particu-
lare de transport animale $i
grne)

Funcionari agricoli $i tehnici

companii chimice;
consultani privai.


Oficialit!i ale statului
(funcionari agricoli $i tehnici)

Management, Departamentul
de Resurse de Ap!, Departa-
mentul pentru Agricultur!,
Autoritatea pentru Protecia
Mediului, Serviciile de Parcuri
Naionale $i Zone s!lbatice,
C!ile ferate ale statului,
P!durile statului, Consiliul
pentru protejarea terenurilor
rurale;
Include o parte din politica $i
planificarea regional! din
partea guvernului.


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 65
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
6. IMPLICAREA FACTORILOR RESPONSABILI
Organizaii

Consiliul Regional de
Dezvoltare
Organizaii particulare ale
cresc!torilor (Fermierii NSW,
Consiliul pentru Cereale din
Australia).

Media

Ziarele locale $i regionale,
staii de televiziune $i radio
(prezint! probleme majore de
gospod!rire a resurselor,
influeneaz! schimbarea de
atitudine; promoveaz! produ-
se $i servicii).

Organizaii regionale de
management bazinal

Comitetul de Gospod!rire al
tuturor Capt!rilor de ap! din
Nord Vest;
Comitetul de gospod!rire a
terenurilor din Cmpia
Liverpool;

Mediul academic

Oameni de $tiin! cercet!tori
n domeniul social, economic
$i biofizic din universit!i
locale $i regionale, $i staii de
cercetare pe teren.

Naional!
(strategic! /
politic!)
Afaceri naionale

B!nci (politica naional!
afecteaz! capabilitatea de
mprumut, ratele dobnzilor);
Vnz!tori en gros (impact
asupra valorilor produselor $i
a cheltuielilor pentru resurse);
Servicii (asigur! servicii de
consultan!);
Transport (asigur! infra-
structura naional!).

Organizaii

Organizaii particulare ale
cresc!torilor (Fermierii NSW,
Consiliul pentru cereale din
Australia);
Organizaii agricole pentru
produse organice

Media

Ziare naionale, staii de radio
$i televiziune (prezint! pro-
blemele majore privind
gospod!rirea resurselor; influ-
eneaz! schimb!rile de
Organizaii filantropice

Fundaia Australian! pentru
Dezvoltare;
Reeaua Intern! de Ruri

Oficialit!i $i programe ale
organizaiilor federale

Comisia Bazinului Murray
Darling;
Corporaia pentru Cercetarea
$i Dezvoltarea Resurselor de
Teren $i Ap!
Corporaia pentru Cercetarea
$i Dezvoltarea Industriilor
Rurale;
Programul Naional de mbu-
n!t!iri Funciare;
Programul Naional de
Management al Salinit!ii
Terenurilor Uscate.

Media

Pentru factorii responsabili
privai (include ABC TV $i
Radio)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 66
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
6. IMPLICAREA FACTORILOR RESPONSABILI
atitudine; promoveaz!
produse $i servicii).

Global! (
strategic! /
politic!)
Afaceri agricole internaionale

Nici unele nu sunt considerate
foarte importante, de$i multe
produse agricole sunt
exportate prin organizaiile
naionale c!tre pieele
internaionale;
Pieele globale influeneaz!
practicile agricole locale (ex.
decizii privind plant!rile).


Mediile academice $i de
cercetare

Nici unele nu sunt considerate
foarte importante, de$i mai
muli cercet!tori internaionali
vor folosi Cmpia Liverpool ca
o zon! comparativ! de teren
pentru cercetare.

Tratate

Guvernul federal cere statelor
$i regiunilor s! se conformeze
politicilor naionale derivate
din acordurile internaionale,
cum ar fi Acordul General
privind Tarifele $i Comerul $i
Cooperarea Economic! Asia
Pacific, precum $i iniiativele
globale de mediu care includ
tratatele de dezvoltare
durabil! din punct de vedere
ecologic.

Organizaii filantropice

Nici una nu este considerat!
important!

Sursa: Hooper 2005, pp.67 and 68, adapted from Hooper 1995


6.2. Atragerea particip!rii factorilor responsabili

Exist! multe c!i de implicare a factorilor responsabili n gospod!rirea bazinului,
att formal ct $i informal. Implicarea factorilor responsabili depinde de mandatul
organizaiei de bazin (vezi Seciunea 4.1.1. Mandatul) $i al factorilor responsabili
(Exemplul 6.2).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 67
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
6. IMPLICAREA FACTORILOR RESPONSABILIMetodele de implicare a factorilor responsabili depind de muli factori: ct de des
trebuie implicai factorii responsabili, tipul de societate, natura informaiilor de
care organizaiile bazinale au nevoie de la ace$tia, tipul de reprezentare adecvat,
valoarea politic! de angajare a grupurilor de presiune, $i accesul la organizaia
bazinal! $i la factorii de decizie. Participarea la ntlnirile cu s!tenii, la ntlnirile
de la prim!rie, sondaje de opinie ale factorilor responsabili $i ale grupurilor
consultative la nivel de bazin, sunt doar cteva modalit!i de ncurajare a
implic!rii factorilor responsabili. Dezvoltarea Viziunii asupra Apei din Andhra
Pradesh reprezint! un bun exemplu n care un guvern a implicat factorii
responsabili din sate (Exemplul 6.3).Exemplul 6.2. Directiva Cadru European! a Apei: consultarea factorilor responsabili

Unul din obiectivele Directivei Europene Cadru a Apei (EU/WFD 2000/EU/68) este s!
fac! politica apei mai transparent! prin participarea activ! a tuturor factorilor
responsabili. Conform Articolului 14, Statele membre trebuie s! ncurajeze implicarea
activ a tuturor pr#ilor interesate n implementarea Directivei, n special n producerea,
revizuirea $i actualizarea planurilor de gospodrire a bazinului riveran.
Directiva cere tuturor statelor membre s! asigure c pentru fiecare district al bazinului
riveran, s publice $i faca disponibile prevederile acesteia pentru comentarii din partea
publicului orarul $i programul de lucru, identificarea principalelor probleme ale apei din
district, $i draftul planului de gospod!rire a bazinului riveran.
Directiva furnizeaz! cadrul pentru consultarea public!, dar fiecare stat membru al UE
implementeaz! Directiva ntr-un anumit mod. Buna informare a publicului este o condiie
a consult!rii publice.
Pentru a asigura consensul ntre districte, cele mai multe !ri elaboreaz! un cadru
naional. n cazul bazinelor riverane internaionale, !rile stabilesc adesea mecanisme de
coordonare $i, n unele bazine, !rile riverane adopt! o strategie comun! pentru
participarea publicului. Experiena lor arat! c! consult!rile ar trebui s! fie ct mai locale
cu putin!, $i s! aleag! o abordare de jos n sus la scar! de bazin $i sub-bazin.
Primele consult!ri publice au generat o mai bun! nelegere a a$tept!rilor publicului.
Experienele statelor membre au ar!tat c! apa reprezint! un mare interes public. S-a
mai ar!tat c! ridicarea con$tiinei factorilor de decizie $i a marilor administratori la nivel
local, regional $i naional este esenial!. Comunicarea adecvat!, utiliznd un limbaj
simplu adaptat publicului general, s-a dovedit a fi crucial!. Cel mai important, procesele
de luare a deciziilor trebuie s! fie transparente. Trebuie s! existe c!i de a explica
deciziile luate $i s! se dea socoteal! pentru rezultate.

Mai multe informatii la: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28002b.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
Exemplul 6.3. Viziunea asupra Apei din Andhra Pradesh: implicarea factorilor
responsabili

Pe parcursul dezvolt!rii Viziunii asupra Apei din Andhra Pradesh, India, au fost adunate
mesaje privind apa de la peste 600 de persoane din timpul ntlnirilor din sate. O
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 68
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
6. IMPLICAREA FACTORILOR RESPONSABILIns! participarea factorilor responsabili poate fi de durat! $i costisitoare, $i s-ar
putea s! nu aib! un rezultat clar. Trebuie s! existe un echilibru ntre informarea
tuturor $i implicarea ctorva. Pentru a mpiedica sau a minimaliza aceste
probleme, trebuie concepute $i implementate atent proceduri de implicare a
factorilor responsabili. GWP Toolbox indic! punctele cheie de luat n considerare
cnd se concepe implicarea factorilor responsabili (C!sua 6.A).

C!sua 6.A. Puncte-cheie de luat n considerare pentru conceperea implic!rii factorilor
responsabili.
S! se asigure c! toate grupurile relevante de utilizatori de ap! sunt reprezentate.
S! evite capturarea procesului de c!tre o minoritate sau de grupuri particulare
prea interesate
S! subvenioneze dac! este necesar, pentru a asigura echilibrul dintre
participarea public! $i privat!.
S! stabileasc! reguli de rezolvare a disputelor.

Source: GWP ToolBox


Pe lng! stabilirea modalit!ilor de implicare a factorilor responsabili, apare $i
necesitatea formul!rii clare a scopului oric!rei consult!ri, a proceselor decizionale
n care urmeaz! s! fie implicat fiecare grup de factori responsabili $i a modului
de luare a acestor decizii (Exemplul 6.4, C!sua 6.B).
Termenul de factor responsabil este foarte general $i ar fi gre$it s! se dea
impresia c! ace$tia ar lua decizii. Ei sunt mai degrab! implicai n procesele de
luare a deciziilor. A specifica cine decide $i ce decide ajut! la identificarea
oric!ror goluri din procesul de luare a deciziilor la nivel de bazin. Este important
s! se umple aceste goluri pentru a asigura o coordonare adecvat! a lu!rii
deciziilor.

organizaie local! neguvernamental! specializat! n colectarea vocilor locale a adunat
opiniile cet!enilor care au n mod normal acces foarte redus la factorii decizionali din
guvern. n acest fel vocile grupurilor din zonele ndep!rtate au fost receptate $i auzite.
Materialul adunat a fost de importan! esenial! pentru Viziunea asupra Apei din Andhra
Pradesh.
Dar procesul a fost limitat, deoarece a fost un proces ntr-o singur! direcie. Guvernul
trebuie s! depun! mai mult efort de a comunica ceea ce se va ntmpla odat! cu
demararea implementarii Viziunii asupra Apei. Acest lucru nu s-a ntmplat, a$a c!
r!mne pericolul ca persoanele care au participat s! fie frustrate $i s! se ndoiasc! de
valoarea contribuiei lor.

Exemplul 6.4. Ungaria: participarea public!

Prima strategie de Participare Public! (PP) pentru managementul bazinal din Ungaria a fost
dezvoltat! n 2006 pe baza Strategiei PP a Bazinului Fluviului Dun!rea. Strategia
accentueaz! faptul c! planurile de gospod!rire a bazinului riveran trebuie s! se armonizeze
cu toate celelalte programe de dezvoltare care afecteaz! managementul resurselor de ap!.
Strategia a fost aplicata la faza de pilot n bazinul superior al Tisei n prima jum!tate a
anului 2007 pe cele patru grupuri de interes majore: organizaiile guvernamentale centrale
$i locale, ONG-uri, utilizatori de ap!, speciali$ti $i universitari.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 69
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
6. IMPLICAREA FACTORILOR RESPONSABILI

C!sua 6.B. Participarea local! la managementul bazinului
Agreaza stabilirea regulilor obi$uite deja aplicate istoric mai degrab! dect
reglement!ri noi (nu are sens s! se stabileasc! ni$te reglement!ri noi pentru
utilizarea apei cnd exist! un num!r mare de utilizatori la scar! mic! care nu sunt
legai de instituiile publice).
Se asigur! c! planurile de gospod!rire la nivel de sub-bazin specific! modul n care
sunt luate deciziile de gospod!rire a resurselor de ap! la nivel local ( de exemplu
prin consens, supunere la vot, etc.).
Alc!tuiesc o procedur! de asigurare a calit!ii pentru a asigura c! deciziile locale
sunt armonizate cu planul general de management bazinal.
Consiliaz! organizaiile guvernamentale locale s! legifereze mecanismele zonale, s!
controleze poluarea $i s! utilizeze instrumentele de planificare pentru a gospod!ri
resursele locale, n consonan! cu obiectivele generale ale managementului bazinal
( prin preg!tire, schimbarea atitudinilor, $i prin mecanismele de coordonare , cum
ar fi puteri statutare de planificare).

6.3. Grupurile consultative ale factorilor responsabili

Un grup independent, cum ar fi un grup consultativ al factorilor responsabili care
consiliaz! probleme cheie privind apa, poate face mai eficient! gospod!rirea
bazinului. Grupurile consultative ale factorilor responsabili sunt grupuri
guvernamentale ale sectorului privat comunitare alc!tuite din reprezentani ai
proprietarilor de terenuri din cadrul bazinului, ai ageniilor guvernamentale
relevante, ai consiliilor locale, ai autorit!ilor locale de alimentare cu ap! $i alte
Pentru a asigura o implicare public! semnificativ!, strategia PP a recomandat nfiinarea
urm!toarelor organisme:
12 Sub-comitete ale Consiliilor Regionale de Gospod!rire a Apei,
4 Consilii la nivel de Sub-Bazin pentru Gospod!rirea Apei,
un Consiliu Naional de Gospod!rire a Apei.

Aceste organisme au sarcina s! faciliteze crearea opiniei publice $i a condiiilor de
nf!ptuire a Planului de Gospod!rire a Bazinului Riveran. Fiecare organism supervizeaz!
procesul PP la nivelul s!u $i dup! revizuiri $i amendamente, nainteaz! sau returneaz!
planurile pentru mbun!t!irea acestora. Consiliul Naional de Gospod!rire a Apei
r!spunde de consilierea ministerului privitor la adoptarea planului. Componena de baz!
a consiliilor este: 40% reprezentani ai organismelor guvernamentale, 20%
reprezentani ai ONG-urilor, 20% reprezentani ai utilizatorilor de ap! $i 20%
reprezentani ai speciali$tilor $i universitarilor.

Pot fi inclu$i ali membri ai comitetului naional $i ai comitetelor sub-bazinale pentru a
asigura reprezentarea de jos n sus. n prezent se modific! legislaia de nfiinare a
consiliilor.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 70
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
6. IMPLICAREA FACTORILOR RESPONSABILI
utilit!i, ai sectoarelor economice precum agricultura $i energia, $i ai altor grupuri
interesate de gospod!rire a solului $i a apei.
Rolul grupurilor consultative este de a consilia organizaia de bazin privind
problemele majore ale bazinului $i de a oferi soluii posibile. Grupul poate s! fac!
auzite preocup!rile locale, s! furnizeze cuno$tine locale, s! ajute la cuantificarea
$i prioritizarea problemelor, precum $i s! identifice opiunile de abordare a
acestor probleme $i s! furnizeze o prob! real! a modului n care aceste opiuni
vor funciona n practic!. Un alt rol important este acela de consiliere privind
dezvoltarea $i implementarea unui sistem de monitorizare.
Workshop-urile $i deplas!rile pe teren pot ajuta att factorii responsabili ct $i
organizaiile bazinale s! aprecieze amplasarea, m!rimea $i extinderea
problemelor legate de resursele de sol $i ap! din aria de gospod!rire a bazinului,
precum $i modul n care aciunile locale au impact asupra altor p!ri din bazin.
Grupul consultativ poate fi sprijinit de un comitet tehnic care ofer! consiliere
privind aspectele inginere$ti, ecologice, economice $i sociale ale
managementului.
Exist! de asemenea multe oportunit!i de implicare a sectorului privat n
managementul bazinal, n special la nivel local. Cteva c!i de realizare a acestor
oportunit!i sunt prin societ!i mixte $i proiecte, $i prin aranjamente de mp!rire
a cheltuielilor. Furnizorii de utilit!i privind apa din sectorul privat reprezint!
partenerul evident pentru aceste tipuri de aranjamente. Totu$i, astfel de
aranjamente n !rile cu economie emergent! $i cu venit mic trebuie s! se
asigure de reprezentare din partea sectorului neoficial al apei $i din partea
grupurilor din sectorul privat, ca $i din partea organizaiilor $i ageniilor locale
(Exemplul 6.5).Exemplul 6.5. Comit do Itaja, Santa Catarina, Brazilia: participarea public!-privat!

Comit do Itaja, nfiinat n 1996 n regiunea Santa Catarina din Brazilia, reprezint! un
exemplu de organizaie de consultare de jos n sus pentru gospod!rirea integrat! a
resurselor de ap!. Instituiile locale, inclusiv municipalit!ile, organizaiile industriale $i
comerciale $i universit!ile, s-au reunit iniial pentru a rezolva problemele cauzate de
inundaii. Aceasta a dus la nfiinarea unui Comitet de Gospod!rire a Resurselor de Ap!
pentru bazin.

Comitetul este recunoscut oficial de guvern statal ca partener al Consiliului Statal pentru
Resursele de Ap!. Este ns!rcinat cu gospod!rirea resurselor de ap! din bazinul Itaja,
coordonnd aciunile ageniilor responsabile din bazin $i superviznd implementarea n
vederea realiz!rilor scopurilor planificate. n plus, i s-a conferit autoritatea de a fixa taxele
pentru utilizarea apei.

Comitetul este un parteneriat public-privat cu 50 de membri: 10 reprezint! ageniile
federale $i statale, 20 reprezint! utilizatorii de ap!, 10 reprezint! municipalit!ile $i 10
reprezint! organizaiile neguvernamentale. A ap!rut un sistem de guvernare cu o Adunare
General! care nume$te conducerea de vrf $i aprob! planurile de gospod!rire a apei $i a
inundaiilor. Comitetul raporteaz! $i comunic! cu publicul general printr-o S!pt!mn! a
Apei ce se ine anual. Aceasta include evenimente n fiecare municipalitate din bazin.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 71
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
6. IMPLICAREA FACTORILOR RESPONSABILIMulte decizii din cadrul managementului bazinal vor implica conflicte de interese,
cu c$tig!tori $i perdani. Participarea factorilor responsabili nseamn! de fapt c!
este posibil s! se ajung! la o soluie optim! mai degrab! dect perfect!.
Grupurile consultative ale factorilor responsabili pot ncuraja la rndul lor
proiectarea unor m!suri prin care cei civa dezavantajai s! aduc! beneficii celor
muli.

Participarea public! a construit sprijinul $i cooperarea din partea populaiei bazinului $i
totodat! a dezvoltat un consens ntre factorii implicai din sectorul public $i privat.

Principalele rezultate obinute pn! acum de comitet includ:
Studierea cererii $i ofertei de ap! din bazin $i chestionarea a aproape 9000 de
utilizatori de ap!;
Criterii aprobate pentru concesion!ri;
Recuperarea a peste 600 ha de p!dure;
Cre$terea num!rului consiliilor municipale cu activit!i de mediu $i promovarea
sanitaiei la nivel de municipalitate;
O mai mare claritate privind chestiunile de mediu $i a relaiei acestora cu resursele
de ap!;
O mai mare implicare $i participare public! n cadrul bazinului.

Mai multe informatii la: http://www.comiteitajai.org.br
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 72
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN
7. Planificarea strategic! pe termen lung
Strategia de management bazinal stabile$te intele $i aspiraiile pe termen lung
pentru gospod!rirea resurselor de ap!, $i cum se vor realiza aceste inte. O
strategie acoper! de regul! o perioad! de zece pn! la dou!zeci de ani.
Strategia determin! direciile generale pentru gospod!rirea bazinului $i reprezint!
baza pentru dezvoltarea planurilor detaliate de gospod!rire a bazinului pe trei
pn! la $ase ani sau a planurilor de aciune (vezi Capitolul 8 Planuri de aciune la
nivel de bazin). Uneori planurile pot fi z!d!rnicite de evenimente neprev!zute
sau de schimb!ri privind priorit!ile sau personalit!ile politice. De aceea este
recomandabil s! se creeze o anumit! maleabilitate care s! permit! dep!$irea
unor astfel de $ocuri sau presiuni externe.
Strategia ar trebui s! in! cont de urm!toarele informaii de baz! la nivel
naional, sau la nivel regional n cazul bazinelor transfrontaliere:
Politicile de gospod!rire a apei $i cadrele instituionale;
Contextul, tipul, scara $i gravitatea problemelor de gospod!rire a resurselor
de ap! $i sol;
&intele de dezvoltare general! $i legate de ap!;
Nivelul de dezvoltare economic! al bazinului;
Capacitatea managerilor $i a instituiilor pentru gospod!rirea apei de a
manageria problemele resurselor naturale; $i
Resursele financiare disponibile pe parcursul perioadei strategice.

De$i strategiile reprezint! un instrument managerial, ele sunt cel mai bine
dezvoltate prin implicarea tuturor factorilor responsabili (vezi Capitolul 6
Implicarea factorilor responsabili). C!sua 7A ofer! liniile directoare pentru
alc!tuirea unei strategii de management bazinal de succes.
n unele !ri, a fost elaborat un cadru legal pentru planificarea pe termen lung la
nivel de bazin. n Uniunea European!, Directiva Cadru a Apei cere celor 27 de
PUNCTE CHEIE
Planificarea strategic! implic! stabilirea unor inte pe termen lung pentru
gospod!rirea apei ntr-un bazin.
n cadrul dezvolt!rii strategiei, zonele cheie de acoperit sunt problemele,
priorit!ile, aciunile de management, cheltuielile $i beneficiile, $i evaluarea
riscului.
Planificarea strategic! la nivel de bazin leag! aciunile la nivel de bazin de
intele de dezvoltare, politicile $i procesele de planificare la nivel regional $i
naional.
Planul strategic trebuie s! fie suficient de flexibil pentru a se adapta la
informaiile noi $i la circumstanele n schimbare pe parcursul apariiei acestora.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 73
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN
state membre s! dezvolte un plan de management bazinal pentru fiecare bazin
naional $i internaional european nainte de anul 2009.

C!sua 7A. Construirea unei strategii de succes de management bazinal
S! cunoasc! exact situaia real! a resurselor de ap! din bazin.
S! cad! de acord asupra scopurilor $i intelor.
S! propun! scenarii pentru a fi discutate cu factorii responsabili.
S! coordoneze priorit!ile $i aciunile tuturor factorilor responsabili.
S! fixeze un cadru de luare a deciziilor.
S! lege strategia de bazin de intele de dezvoltare mai ample, $i de procesele de
planificare a dezvolt!rii la nivel naional $i regional.
S! anticipeze nevoia de nt!rire a capacit!ii $i de finanare pentru construirea
capacit!ii.
S! implice $i s! c$tige sprijinul factorilor responsabili, inclusiv al femeilor $i al celor
s!raci.
S! aloce resurse umane $i financiare la procesul de planificare strategic!.
S! fixeze un calendar cu termene $i inte.
S! se asigure c! strategia include cerine de finanare $i surse de finanare.
S! elaboreze sisteme de monitorizare $i evaluare care s! asigure feedback-ul necesar
pentru procesele de analiza $i planificare .

Adaptat dupa GWP TEC 2004


Exist! cinci elemente principale n dezvoltarea unei strategii de bazin. Acestea
pot sau nu s! urmeze aceast! ordine n funcie de circumstane:

1. identificarea problemelor;
2. stabilirea priorit!ilor;
3. identificarea opiunilor de management;
4. analizarea cheltuielilor $i beneficiilor; $i
5. evaluarea riscurilor.

Pentru fiecare element, este necesar $i este o bun! practic! s! se organizeze
dialogul dintre factorii responsabili $i s! se consulte p!rile interesate $i / sau
publicul general.
Rezultatul procesului de planificare strategic! ar trebui s! fie o formulare clar! a
viziunii unei organizaii bazinale sau iniiative bazinale prin fixarea unor inte
clare $i explicnd cum, cnd $i unde se vor realiza intele (Exemplul 7.1).

Exemplul 7.1. Autoritatea Bazinului Fluviului Niger: o viziune comun!

n 2003, cele nou! state membre ale Autorit!ii Bazinului Niger (NBA), Benin, Burkina
Faso, Camerun, Ciad, Coasta de Filde$, Guineea, Mali, Niger $i Nigeria, au formulat o
Viziune clar! $i comun! pentru bazinul Nigerului. Viziunea prevede crearea unui mediu
favorabil pentru cooperare pe baza unui Plan de Aciune pentru Dezvoltare Durabil!
(SDAP).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 74
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZINEste preferabil ca strategia s! fie redactat! sub forma unui plan de management,
aprobat n mod oficial, care indic! cum vor fi coordonate iniiativele tuturor
factorilor implicai (publici $i privai) $i care specific! legile $i reglement!rile care
vor fi implementate n bazin. Formularea trebuie s! fie u$or accesibil! tuturor
factorilor responsabili .


7.1. Identificarea problemelor

Primul pas n dezvoltarea unui plan strategic este de a obine o imagine clar! a
problemelor de gospod!rire a apei $i solului $i a activit!ilor desf!$urate n bazin.
O metod! util! pentru identificarea problemelor este analiza domeniului $i a
oportunit!ilor, dar pot fi folosite $i alte metode, cum ar fi evaluarea iniial! a
impactului. Obiectivul este realizarea unei vederi de ansamblu asupra
problemelor, ct de critice sunt, pe cine afecteaz! $i care sunt $ansele de a
obine rezultate pe termen scurt. Exemplul 7.2 descrie modul n care !rile care
mpart Bazinul M!rii Aral elaboreaz! o strategie de bazin.Declaraia de la Paris privitor la principiile de management $i bun! guvernare pentru
dezvoltarea durabil! $i n comun a Bazinului Nigerului a fost semnat! n aprilie 2004 de
cei nou! $efi de state $i guverne.
EUWI- Facilitatea pentru Ap! din UE a furnizat fonduri c!tre NBA pentru:
a proiecta o Cart! a Apei;
a elabora Planul de Aciune pentru Dezvoltare Durabil! n concordan! cu procesele
de gospod!rire integrat! a resurselor de ap! la nivel naional $i regional; $i
a preg!ti programe de investiii $i metode pentru implementarea proiectelor.
Odat! cu formularea SDAP, dezvoltarea programului de investiii la sfr$itul anului 2007,
$i Summit-ul $efilor de state $i guverne $i Masa Rotund! a Donatorilor inut! n 2008,
NBA va fi capabil! s! realizeze rezultate practice $i durabile pentru utilizatorii $i cet!enii
din bazinul Nigerului.

Mai multe informatii despre NBA la: http://www.abn.ne
Exemplul 7.2. Bazinul M!rii Aral: planificarea strategic! pe termen lung

n perioada sovietic!, Bazinul M!rii Aral a fost gospod!rit ca o unitate economic! integrat!.
Odat! cu independena, sistemul economic integrat s-a pr!bu$it. Pe m!sur! ce !rile au
nceput s!-$i defineasc! propriile priorit!i economice, au devenit con$tiente c! intele lor
specifice erau conflictuale. Aceste inte conflictuale au creat cadrul pentru o competiie
intens! pentru ap!. n februarie 1992, statele Kazakhstan, Kyrkyzstan, Tajikistan,
Turkmenistan $i Uzbekistan au semnat un acord privind Cooperarea n Utilizarea Comun $i
Protejarea Resurselor de Ap de Semnifica#ie Interstatal, recunoscnd c! au un interes
comun privind Marea Aral $i formnd o Comisie Interstatal! pentru Coordonarea Apei
(ICWC). Aceasta a subsumat cele dou! organizaii bazinale existente (Amudarya $i
Syrdarya). ICWC a formulat strategia pentru dezvolt!rile apei:

Abordarea propriet!ii $i durabilit!ii la nivel regional:
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 75
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN


Analiza domeniului $i a oportunit!ilor ( scoping) reprezint! o modalitate de a ne
asigura c! au fost luate n considerare toate aspectele unei probleme. Managerii
de bazin pot realiza aceast! analiz! n multe feluri, prin workshop-uri cu factorii
responsabili, sondaje de opinie, sau solicitnd rapoarte de la diferite grupuri.
Punnd mpreun! rezultatele acestui exerciiu de analiz!, se va defini scara $i
m!rimea problemei, domeniul problemelor de abordat, politicile $i reglement!rile
de mediu care afecteaz! problema $i care vor indica probabil soluii de
management posibile. Definind problemele n acest mod sunt ajutaii managerii
de bazin $i factorii responsabili s! traseze graniele problemei n ceea ce prive$te
puterea decizional! a managementului bazinal privitor la schimb!ri, $i de unde
aceast! putere nceteaz!. Cnd este f!cut! direct analiza domeniului $i a
oportunit!ilor, aceasta este util! att pentru realizarea unor planuri strategice pe
termen lung, ct $i pentru dezvoltarea unor planuri de aciune pe termen scurt.
Metoda matricei reprezint! o alt! modalitate de a evalua $i prioritiza importana,
domeniul $i contextul problemelor de gospod!rire a apei raportate la bazin ca un
ntreg. Derivnd din metodele de screening $i ierarhizare utilizate n evalu!rile
rapide de impact pentru evalu!rile de mediu, aceast! metod! ajut! la
ierarhizarea diferitelor probleme.(C!sua 7.B).
Asigurarea stabilit!ii $i securit!ii !rilor din regiune.
Promovarea unei mai strnse cooper!ri regionale n Asia Central!.
Continuarea realiz!rilor obinute deja n !rile respective.
A face din sprijinul donatorilor o condiie privind cooperarea regional!.
ncurajarea angaj!rii politice $i financiare la nivel regional.
Asigurarea unei conduceri puternice a instituiilor regionale de c!tre autorit!ile
locale, nu de donatori

Abord!ri creative privind negocierile
Aplicarea unor strategii legate de probleme, de exemplu, apa pentru energie, apa
pentru mediu.
Acordarea unor stimulente acelor comunit!i care pot fi n pierdere datorit!
cooper!rii.
Exercitarea unor funcii de baz! de rezolvare a conflictelor: flux informativ,
tratament echitabil $i procese durabile.
Aplicarea unor soluii locale pentru activit!i transfrontaliere.
ncurajarea public!rii cheltuielilor de gospod!rire a apei ca un pas c!tre stabilirea
de noi mecanisme financiare.

Reeaua $i autoritatea pentru programele de gospod!rire
Angajare pentru coordonare $i mp!rt!$irea cuno$tinelor.
Integrarea m!surilor de prevenire a conflictelor n programe $i proiecte.
Sprijinirea instituiilor existente n activit!ile intersectoriale.
ncurajarea cooper!rii cu reelele globale de cunoa$tere.

Mai multe informatii la: http://www.cawater-info.net
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 76
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN

7.2. Stabilirea priorit!ilor

Odat! ce problemele au fost identificate, pasul urm!tor este de a stabili
priorit!ile. Deseori este mai bine s! se abordeze mai nti problemele de
dezvoltare $i gospod!rire a resurselor mai fezabile, dect s! se ncerce rezolvarea
problemelor mai complexe sau s! se abordeze toate problemele simultan. Pot fi
de ajutor modele $i instrumente de sprijin n luarea deciziilor (DSS) n stabilirea
priorit!ilor (vezi Seciunea 7.3 de mai jos).
Este important ca priorit!ile locale s! fie integrate cu priorit!ile regionale $i
naionale pentru gospod!rirea apei, legndu-le de strategiile $i planurile generale
de gospod!rire integrat! a resurselor de ap!.
Aceste priorit!i vor reflecta de asemenea resursele financiare disponibile pentru
abordarea problemelor. Culegnd mai nti fructele care atrn! cel mai jos, o
organizaie bazinal! poate realiza rapid c$tiguri substaniale $i credibilitate fa!
de factorii responsabili din cadrul bazinului.

7.3. Modele $i instrumente de sprijin n luarea deciziilor

Progresul tehnologiei digitale, n special sistemele geografice de informare (GIS)
$i sistemele de sprijin al deciziilor (DSS), au mbun!t!it semnificativ baza pentru
luarea deciziilor n cadrul gospod!ririi bazinelor riverane din multe !ri. Aceste
instrumente sunt de folos mai ales pentru stabilirea priorit!ilor $i dezvoltarea
opiunilor de management. Totu$i, este important s! recunoa$tem c! astfel de
instrumente sunt doar un mijloc care complementeaz!, nu nlocuie$te managerii
competeni $i instruii $i procesele de consultare.
Modelele $i instrumentele de sprijin n luarea deciziilor se bazeaz! pe seturi de
date din sistemele de prelucrare a informaiilor din bazin (vezi Capitolul 9
Sisteme informatice $i de monitorizare n cadrul bazinului). GIS integreaz! $i
analizeaz! seturile de date, de exemplu date ecologice $i de mediu, $i prezint!
rezultatele spaial pe h!rii digitale. DSS analizeaz! diferite scenarii $i arat! ce se
ntmpl! cnd se schimb! parametrii. Aceste instrumente pot fi utilizate de
grupuri sau indivizi n birouri, workshop-uri sau, cnd pot fi accesate pe internet,
chiar acas!. Un alt avantaj al acestor instrumente este c! ele promoveaz!
transparena.
C!sua 7.B. Stabilirea priorit!ilor, evaluarea $i ierarhizarea problemelor privind resursele
de ap!
Specificai $i prioritizai problemele de gospod!rire a resurselor naturale cu claritate
$i n limita intelor naionale de planificare $i dezvoltare.
Specificai modul de abordare a fiec!rei probleme n procesul de planificare.
Verificai fiecare problem! prioritar! innd cont de constrngerile $i oportunit!ile
regimului hidrologic din bazin.
Legai priorit!ile de resursele financiare.
Facei mai nti ce este mai urgent.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 77
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN

7.3.1. Sisteme informatice geografice ( GIS)

Sistemele de informaii geografice sunt larg folosite n !rile dezvoltate pentru a
organiza date cu referire geografic! despre bazin - cu alte cuvinte, atlase
electronice. Cele mai multe sisteme permit utilizatorilor s! caute, de exemplu, n
funcie de tipul de sol, utilizarea solului, opiunile de management, modelele de
a$ez!ri, proprietatea asupra terenurilor sau zonele de planificare. Multe dintre ele
sunt u$or de utilizat, disponibile pe Internet, $i includ tipuri diferite de tehnologii
de vizualizare care afi$eaz! rezultatele modelelor de sprijin n luarea deciziilor.

7.3.2 Instrumente de sprijin n luarea deciziilor ( DSS)

Instrumentele de sprijin n luarea deciziilor sunt modele utile pentru prezicerea
rezultatelor unor planuri $i programe alternative. Sunt de obicei, dar nu exclusiv,
sisteme computerizate. Ajut! n luarea deciziilor strategice operaionale de zi cu
zi sau pe termen lung. Dac! se cer modele de decizie mai complexe, sistemele
expert pot juca un rol important n prezicerea rezultatelor. Sistemele expert sunt
folosite de regul! pentru probleme curente de management. Dar mai pot fi
folosite pentru dezvoltarea operarea $i analizarea unor scenarii variate de politici
$i planuri de management, de exemplu pentru districtele cu irigaii cu nivele
crescnde ale apei, strategii pentru mp!duriri $i opiuni de utilizare a terenurilor
pentru bazinele riverane din zonele nalte.

7.3.3. Modele

Instrumentele de modelare sunt utile pentru integrarea datelor sociale,
economice $i biofizice de obicei ntr-un sistem de informaii geografice $i
pentru prezentarea unor opiuni de management. Grupurile de utilizatori
manageri de bazin, industria$i, fermieri, manageri de afaceri n agricultur!,
asociaii ale utilizatorilor de ap!, politicieni ai ageniilor guvernamentale, comitete
locale, planificatori guvernamentali pot apela la modele pentru a vedea
impactul diferitelor practici de gospod!rire a apei. Utilizatorii pot u$or s! dea click
pe o hart! GIS la punctul dorit $i prin aceste instrumente sa obtin! direct
rezultatele modelarii.
Modelele pot ilustra concepte importante, de exemplu acela c! acviferele sau
lacurile au nevoie de mult timp de refacere n urma polu!rii sau degrad!rii $i c!
prevenirea este mult mai eficient! dect ncercarea de refacere. Modelele mai
sunt utile pentru indicarea unor variante de soluii. De exemplu, modelele pentru
opiunile de management al calit!ii apei ar putea ar!ta calitatea apei ca fiind
mai important! n unele p!ri ale bazinului dect n altele. Pe baza acestor
modele, managerii de bazin ar putea decide c!, acolo unde calitatea apei este
important!, oamenii ar fi mai dispu$i s! pl!teasc! pentru managementul calit!ii
apei - sau s! schimbe modul n care gospod!resc apa dect acolo unde
calitatea apei nu este att de important!.
Modelele de optimizare $i simulare reprezint! alte c!i de examinare a anumitor
probleme. Optimizarea simplific! problemele, de exemplu, prin agregarea
descrierilor spaiale ale unei anumite probleme. Modelele de simulare pot fi
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 78
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN
utilizate apoi pentru a genera, de exemplu, scenarii dinamice (Exemplul 7.3).
Astfel de modele sunt doar ni$te instrumente de facilitare, $i nu de nlocuire a
dialogului dintre factorii de decizie.7.4. Identificarea opiunilor de management

Odat! ce s-a convenit asupra priorit!ilor pentru managementul bazinal, pasul
urm!tor este de a determina ce aciune managerial! este necesar! pentru a
aborda aceste priorit!i. n aceast! etap!, identificarea $i orientarea aciunii
trebuie s! aib! loc la mai multe nivele:
La nivel local, pentru anumite ferme, propriet!i sau vecin!t!i, municipalit!i
$i industrii, zone turistice, sau ecosisteme fragile, cum ar fi planurile de
management a terenului;
La nivel de sub-bazin, acolo unde exist! probleme care se intersecteaz! $i
necesit! un management la scar! mai mare, cum ar fi planurile de
gospod!rire a apei n caz de furtun!, controlul polu!rii;
La nivelul ntregului bazin, unde guvernul $i alte instituii trebuie s! acioneze,
de exemplu n privina mp!ririi cheltuielilor, stimulentelor de impozitare, a
legilor de reducere a polu!rii, de reducere a s!r!ciei, de construire a
capacit!ii grupurilor de utilizatori ai apei etc.
La nivel local, cele mai bune opiuni de management vor fi orientate spre
fermieri, organizaiile de produc!tori, planificatorii la nivel local, managerii de
resurse la nivel provincial, industriile extractive $i de producie, managerii din
domeniul conserv!rii naturii, $i managerii din domeniul recreativ. Opiunile
trebuie s! complementeze planurile de management la nivel de sub-bazin $i
planul general de management la nivel de bazin. Mecanismele de coordonare,
cum ar fi legislaia naional! privind planificarea, sunt necesare pentru a face
leg!tura ntre aciuni de jos n sus $i de sus n jos. Este important ca strategia s!
arate cum vor fi finanate planurile de aciune la nivel de bazin (vezi Capitolul 5
Exemplul 7.3. Comisia Fluviului Mekong: modele $i instrumente de sprijin n luarea
deciziilor

Un Cadru de Sprijin n Luarea Deciziilor( DSS) a fost elaborat de Comisia Fluviului
Mekong (MRC) ca un instrument analitic de estimare a magnitudinii schimb!rilor $i
impactelor cauzate de interveniile naturale $i umane. Acest instrument ajut! la
construirea ncrederii ntre !rile membre. Arat! comportarea sistemului riveran ntr-o
serie de intervenii. Modelul poate fi utilizat pentru un num!r de ani (datele hidrologice
sunt disponibile din 1985 n Bazinul Inferior al Fluviului Mekong) sau pentru un singur an
sau sezon. Simul!rile permit planificatorilor s! constate ce s-ar putea ntmpla cu o
gam! de indicatori socio-economici $i de mediu.
Alegerea problemelor socioeconomice care sunt evaluate va depinde de modul cum $i
structureaz! planificatorii analizele. Acestea la rndul lor vor depinde de datele
disponibile. Indicatorii de mediu au fost identificai n funcie de problemele
transfrontaliere identificate de cele patru state membre din bazin.

Mai multe informatii la: http://www.mrcmekong.org
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 79
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN
Finanarea). Cnt!rirea cheltuielilor $i beneficiilor reprezint! o parte critic! n
dezvoltarea strategiei la nivel de bazin $i n luarea deciziei n privina celor mai
bune opiuni. Acest lucru presupune $i identificarea celor ce vor avea de c$tigat
sau de pierdut.

7.4.1. Utilizarea instrumentelor de analiz! economic!

Odat! ce au fost identificate opiunile de management al apei, urm!torii pa$i
sunt:
Selectarea celui mai eficient set de opiuni din punctul de vedere al
cheltuielilor, privitor la priorit!ile selectate, adic! acel set de aciuni care vor
aborda priorit!ile (obiectivele) cu cele mai mici cheltuieli;
Estimarea cheltuielilor $i beneficiilor pentru setul de opiuni selectat ($i modul
n care aceste cheltuieli vor fi mp!rite ntre diferitele sectoare).
n acest scop pot fi utilizate instrumente de analiz! economic!, cum ar fi analiza
costuri eficien! $i analiza costuri beneficii.

7.4.1.1. Instrumente de analiz! a eficienei cheltuielilor
Pentru a realiza obiectivele fixate ca priorit!i, pot fi mai multe alternative
(opiuni).
Analiza eficienei cheltuielilor, prin care se analizeaz! cheltuielile (adic!
cheltuielile de investiii, de funcionare) $i beneficiile fiec!rei alternative. Aceasta
permite managerilor de bazin o ierarhizare a opiunilor n funcie de proporia
dintre cheltuieli $i eficien! (Exemplul 7.4).
Exemplul 7.4. Malta: analizarea eficienei cheltuielilor privind modalit!ile de protejare a
apei subterane
Autoritatea Resurselor din Malta (MRA) a elaborat un inventar de m!suri care s! ajute la
protejarea apei subterane prin reducerea extraciilor. MRA a luat n considerare o gam!
larg! de opiuni ( inclusiv osmoza invers! a apei de mare ) $i a clasificat fiecare opiune n
funcie de o rat! cost eficien! prin care a comparat costul implement!rii opiunii (costuri
de capital, operare $i administrative) cu volumul estimat a fi economisit sau creat, cum se
arat! mai jos. Aceast! analiz! cost eficien! a ajutat la identificarea m!surilor ce trebuiau
incluse n programul de implementare a Directivei Cadru Europene a Apei (WFD). Analiza a
ajutat autorit!ile de ap! malteze s! decid! asupra unor m!suri cu potenial mare de
economisire a apei comparativ cu dezvoltarea osmozei inverse (care presupunea cheltuieli
ridicate $i tot mai mari de energie). Totodat! a generat un argument economic puternic
care putea fi invocat n dialogurile cu factorii responsabili din domeniul apei $i n
consult!rile publice cerute de WFD european!.

Rata cheltuielilor n funcie de volumul estimat de ap! neconsumat!
Distribuirea n gospodrii a echipamentelor de economisire a apei: -2,50 MTL / m
Dezvoltarea unor practici de economisire a apei pentru sectorul agricol: +0,01 MTL / m
Taxe de extrac#ie pentru industrii: + 0,10 MTL / mv
Taxe de extrac#ie pentru gospodrii: + 2,50 MTL / m
Taxe de extrac#ie pentru agricultur: + 4,80 MTL / m
Cre$terea volumului de stocare a apei pluviale n fermele de animale: + 5,00 MTL / m
Cre$terea volumului de stocare a apei pluviale n industrie: + 6,50 MTL / m
Cre$terea volumului de stocare a apei pluviale la hotelurile de trei stele: + 22,00 MTL / m

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 80
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN
7.4.1.2. mp!rirea cheltuielilor $i beneficiilor
mp!rirea beneficiilor se concentreaz! pe valoarea derivat! din utilizarea apei $i
protejarea ecosistemelor. Pentru aceasta se ia n considerare calitatea apei $i
riscurile, mai degrab! dect alocarea mai controversat! $i mai puin folositoare a
cantit!ilor specifice de ap! unor p!ri diferite (C!sua 7 C).

C!sua 7.C. Linii directoare pentru mp!rirea cheltuielilor $i beneficiilor
Cuantificai beneficiile $i cheltuielile pentru gospod!rirea apei.
Abordai principiul echit!ii
Legai m!rimea aloc!rilor de ap! de beneficiile derivate.
Calculai beneficiile multiple pas cu pas nainte de a stabili mp!rirea apei $i cine
pl!te$te.
Definii mp!rirea beneficiilor iniial la nivel de sub-bazin $i apoi le reunii pentru ntregul
bazin (inclusiv trecnd peste frontiere internaionale).
Folosii o ter! partid! pentru a promova aranjamentele de mp!rire, cum ar fi ageniile
finanatoare (Banca Mondial!) sau organizaiile de mediu.
Recunoa$tei leg!tura dintre politicile apei $i problemele transfrontaliere privind apa.
Monitorizai, evaluai $i raportai tuturor p!rilor riverane existente pentru a promova
nv!area $i a construi un consens.

Sursa: Qaddumi 2008

mp!rirea beneficiilor n Bazinul Fluviului Senegal este un exemplu de mp!rire
a cheltuielilor $i beneficiilor unor proiecte majore de infrastructur! a apei
(Exemplul 7.5). Conceptul de valoare derivat! din utilizarea apei este aplicabil
ntr-o gam! larg! de utiliz!ri economice, sociale, politice $i de mediu, ntre
recreere sau biodiversitate $i pescuitul comercial, de exemplu.

Exemplul 7.5. Organizaia pentru Dezvoltarea Fluviului Senegal: mp!rirea beneficiilor

Organizaia pentru Dezvoltarea Fluviului Senegal (OMVS) a avut un puternic sprijin politic mai bine de
treizeci de ani la cel mai nalt nivel ( organismul suprem de guvernare al organizaiei este Conferina
%efilor de State $i Guverne ). Acest suport politic se bazeaz! pe un sistem de mp!rire a beneficiilor
ntre statele riverane $i pe implementarea activit!ilor concrete n favoarea dezvolt!rii regionale.
Dou! proiecte majore de infrastructur! hidraulic! ( barajul Manantali din Mali $i barajul Diama la
grania dintre Senegal $i Mauritania ) $i o reea de distribuire a energiei vor stimula dezvoltarea
regional!.
La nceputul anilor 1980 OMVS a primit mprumuturi $i granturi de la diferite agenii finanatoare
pentru a finana acest program major de infrastructur!. S-a calculat contribuia pe care ar avea-o
privind irigaiile, producerea energiei $i navigaia , ca $i beneficiile totale pentru fiecare stat membru.
Beneficii Mali Mauritania Senegal
Irigaii 11% 31% 58%
Producerea energiei 52% 15% 33%
Navigaie 12% 12% 6%
Total 35% 23% 42%

Rambursarea datoriei se mparte n rate ntre cele trei !ri n funcie de beneficiile de care va beneficia
fiecare din ele.

Mai multe informatii la: http://www.omvs.org
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 81
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN
7.5. Evaluarea riscurilor

Una din problemele cheie pentru dezvoltarea unor planuri strategice de
gospod!rire a bazinului pe termen lung o reprezint! evaluarea riscurilor, cum ar
fi cele provocate de inundaii, secete sau alte dezastre naturale, $i de a stabili
ni$te m!suri de atenuare a acestor riscuri. De exemplu, este tot mai important s!
se planifice riscurile impuse de schimb!rile climaterice (C!sua .D).

C!sua 7.D. Evaluarea riscurilor impuse de schimb!rile climaterice
Dezvoltarea unor zone de aciune a apei sub diferite scenarii de schimbare
climateric!.
Dezvoltarea unor proceduri de actualizare rapid! a strategiilor $i planurilor de
gospod!rire a apei cu cele mai recente date hidrologice $i modific!ri n utilizarea
apei, $i prezentarea acestora ca scenarii de aciune a apei.
Utilizarea evalu!rii riscurilor n vederea evalu!rii opiunilor de gospod!rire a
resurselor de ap! sub diferite scenarii de schimbare climateric!.

Deoarece tot mai multe date devin disponibile $i modelele de schimb!ri
climaterice sunt actualizate n mod constant, organizaiile de bazin trebuie s! se
asigure c! planurile lor strategice nu au mpietrit, ci sunt capabile s! preia aceste
informaii noi $i s! se auto-adapteze. Sistemele de planificare trebuie elaborate
astfel nct noile date $i informaii s! poat! fi introduse imediat ce devin
disponibile. n acest fel, strategiile de management bazinal pot fi adaptate rapid
la noile previzion!rii. De obicei nu exist! metode tehnice simple pentru unele
dintre scenarii $i managerii de bazin vor trebui s! combine strategiile grele cu
cele u$oare n planurile lor pentru a minimaliza aceste riscuri (C!sua 7.E).

C!sua 7. E. Strategii de minimalizare a riscurilor
Strategii grele infrastructur! $i tehnologie
Sisteme tradiionale de depozitare a apei;
Rezistena lor la inundaii;
Gospod!rirea depozit!rii;
Sisteme de avertizare timpurie;
Sisteme integrate de ap! $i sigurana aliment!rii;
Reutilizarea $i desalinizarea apei.

Strategii u$oare instituii, tehnologii $i sisteme de management:
Managementul cererii;
Tehnologii eficiente;
Stabilirea unei culturi privind conservarea;
Gospod!rirea deficitului de ap! prin negocieri;
Managementul integrat al inundaiilor;
Planificarea utiliz!rii solului;
Educaie $i comunicare.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 82
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN
8. Planuri de aciune la nivel de bazinUna din sarcinile critice ale managementului bazinal este de a dezvolta ($i apoi
implementa) planul de aciune la nivel de bazin. Aceasta implic! stabilirea unor
proceduri de identificare a opiunilor pentru gospod!rirea resurselor de ap! $i de
a decide care opiuni s! fie utilizate $i apoi de a implementa acele opiuni. Mai
implic! nv!area prin adaptare sau asigurarea c!, pe m!sur! ce se
implementeaz! planul, leciile nv!ate sunt reintroduse n procesul de planificare
(vezi Seciunea 2.2 Managementul de bazin ca proces iterativ, C!sua 2.A. Ciclul
de planificare $i implementare prin management learning by doing).Toate
acestea trebuie realizate cu participarea factorilor responsabili la nivel de bazin.
Acest capitol precizeaz! procedurile pentru dezvoltarea unui plan de aciune la
nivel de bazin $i nt!rirea propriet!ii prin implicarea factorilor responsabili.
Capitolul 9 trebuie citit mpreun! cu acest capitol deoarece discut! rolul
inform!rii n formularea $i implementarea planurilor de aciune la nivel de bazin.

8.1. Dezvoltarea planurilor de aciune la nivel de bazin

Planul de aciune la nivel de bazin stabile$te scopurile, obiectivele $i programele
de gospod!rire a resurselor de ap! pentru o perioad! specific!, de obicei ntre
trei $i $ase ani. Acest plan este supus discuiei de c!tre factorii de decizie din
bazin agenii guvernamentale, autorit!i locale, municipalit!i, firme private,
fermieri, indivizi $i organizaii ale comunit!ii $i semnat de organizaia de
bazin. Planul aprobat va specifica responsabilit!ile pentru aciune, cum vor fi
mp!rite cheltuielile, liniile de creditare $i canalele de schimb $i distribuire de
informaii. Planul va conine probabil o combinaie de sarcini privind
infrastructura, ntreinerea $i sarcini nestructurale, cum ar fi modific!ri ale legilor
$i procedurilor, reglement!ri, tarif!ri, dezvoltare instituional!, training $i alte
intervenii soft nu este o list! de proiecte bazate pe dorine .
Planul de aciune reprezint! imaginea organizaiei pentru gospod!rirea apei n
bazin (C!sua 8A). Ghidul de instrumente GWP( Toolbox) furnizeaz! principii utile
pentru dezvoltarea unui plan de management bazinal. Planul trebuie s! identifice
cu claritate cine ndepline$te sarcinile, dar este important s! se neleag! c!
PUNCTE CHEIE
Planul de aciune la nivel de bazin:
Stabile$te scopurile, obiectivele $i aciunile care trebuie ndeplinite pe termen
scurt (ntre 3 $i 6 ani) n vederea implement!rii strategiei pe termen lung.
Detaliaz! resursele necesare pentru implementarea planului $i sursele de
finanare.
Precizeaz! cum vor fi coordonate aciunile.
Specific! reglement!rile care vor intra n vigoare n temeiul legislaiei curente.
Specific! aranjamentele de mp!rire a cheltuielilor.
Precizeaz! modul cum vor fi raportate rezultatele de management c!tre factorii
responsabili.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 83
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN
organizaia bazinal! nu va ndeplini toate sarcinile din plan (vezi Seciunea 4.1.
Rolurile organizaiilor de bazin). Rolul organizaiei bazinale este de a coordona
diferitele sarcini ndeplinite de alii. De exemplu, un plan de reducere a polu!rii
ntr-un bazin poate necesita o combinaie de aciuni din partea consiliilor locale, a
industriilor de prelucrare a de$eurilor, a fermierilor, a planificatorilor din
guvernele locale, a managerilor de resurse din guvern, a industriilor extractive $i
produc!toare, a managerilor de conservare a naturii $i a managerilor privind
recreerea. n acest caz, sarcina organizaiei de bazin ar fi de a coordona aciunea
$i de a c!dea de acord cine face, ce face, unde $i cnd.

C!sua 8A. Principii de proiectare $i principalele componente ale unui plan de
management bazinal
Principii de proiectare
Definirea limitelor bazinului ( bazine sau sub-bazine riverane, acvifere, bazine de
lacuri; naionale sau transfrontaliere).
Stabilirea regulilor operaionale care reflect! caracteristicile tehnice $i biofizice ale
ecosistemelor acvatice.
Asigurarea unor aranjamente prin decizie colectiv! care vor angaja factorii
responsabili din sate $i districte, precum $i reprezentanii guvernamentali neutri n
vederea lu!rii deciziilor.
Monitorizarea rezultatelor planific!rii $i politicilor prin audituri privind apa.
Angajarea unor sanciuni gradate.
Construirea unor mecanisme de soluionare a conflictelor.
Dezvoltarea unor drepturi de proprietate clar definite.
Separarea rolului furnizorului de ap! de acela al reglementatorului, pentru a evita
conflictele.
Dezvoltarea unor opiuni att pentru managementul cererii ct $i pentru cel al
ofertei, $i ncurajarea eficienei n utilizarea apei prin mecanisme de nereglementare
$i de reglementare, n special n vederea cre$terii eficienei n zonele irigate $i aride.

Principalele componenete ale unui plan de aciune
Descrierea st!rii resurselor naturale din bazin, a curentelor $i a modului de
monitorizare a schimb!rilor.
Inventarierea utiliz!rii solului, a ecosistemelor, a disponibilit!ii curente $i a cererii
privina apa, a surselor de poluare.
Estimri privind nevoile ecosistemelor acvatice $i terestre, vulnerabilitatea la
inundaii, secete sau fenomene meteorologice extreme, implicaiile schimb!rilor n
utilizarea terenului.
Analiza privind factorii responsabili, nevoile factorilor responsabili $i mecanismele de
participare.
Analiza problemelor prioritare.
Scopuri la nivel de bazin, sub-bazin, att pe termen scurt, ct $i pe termen lung.
Obiective privind alocarea $i calitatea apei.
mpr#irea beneficiilor.
Scenarii privind dezvoltarea apelor, estim!ri ale cererii viitoare de ap!, estim!ri ale
riscului.
Strategii, m!suri $i planuri de aciune pentru realizarea scopurilor, inclusiv planurile
de management la nivel sub-bazinal $i liniile directoare de implementare.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 84
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN
Aranjamente de finan#are pentru utilizarea $i gospod!rirea apei, inclusiv detalii ale
programelor de mp!rire a cheltuielilor pentru proiecte $i alte aciuni.
Responsabilit#i $i planific!ri calendaristice privind implementarea.
Detalii ale programului de monitorizare.
Anexe care descriu problemele specifice de gospod!rire a bazinului, zone $i tehnici
de management, precum $i studii specifice, cum ar fi n domeniul zonelor de
semnificaie ecologic!.


Planul de management la nivel de bazin trebuie dezvoltat astfel nct s! nu poat!
fi dat deoparte $i ignorat. Pentru a fi siguri c! acest lucru nu se ntmpl!, trebuie
elaborat un sistem de raportare $i contabilitate n cadrul planului. De exemplu,
planurile de management bazinal la nivel naional $i transfrontalier trebuie s!
stipuleze ce se va raporta guvernelor naionale $i cu ce frecven!. Organizaia de
bazin trebuie s! fie de asemenea supus! audit-ului de c!tre o autoritate
independent!. Audit-ul trebuie s! examineze rezultatele planului de management
bazinal $i, dac! este cazul, s! recomande modific!ri pentru mbun!t!irea
rezultatelor n viitor.
O modalitate practic! de a face planurile de management bazinal s! fie
documente dinamice este de a asigura c! sunt actualizate pe m!sur! ce apar noi
informaii (audituri, noi descoperiri $tiinifice, informaii de la factorii
responsabili), astfel nct s! r!spund! circumstanelor noi. Un astfel de plan
trebuie s! fie un document viu pe care managerii l folosesc, l actualizeaz! $i l
adapteaz! pe m!sur! ce l pun n practic!. Pentru ca planul s! aib! succes,
trebuie s! fie implicai factorii responsabili $i publicul general. Leciile nv!ate pe
parcursul derul!rii proiectelor $i programelor trebuie introduse n plan astfel nct
s! se repete succesele $i s! se evite gre$elile.

Exemplul 8.1 descrie un plan de aciune bazinal pentru reabilitarea cursurilor de
ap! din extrem de dezvoltatul bazin Ruhr. Ghidul de instrumente GWP conine
numeroase alte exemple de planuri de aciune: programul integrat de dezvoltare
Mountain-River-Lake , J ianxi, China ( # 118), Master Planul Apei din Bazinul
Fluviului Tsurumi, J aponia (# 302), Planul de bazin Riveran pentru Midden
Olanda, Olanda (# 165) $i Bazinul Fluviului Dun!rea (# 219). Strategia Comun!
de Implementare a Directivei Cadru Europene a Apei furnizeaz! de asemenea
documente orientative pentru dezvoltarea planurilor de aciune la nivel de bazin.
Acestea sunt disponibile pe website-urile Sistemului Informatic privind Apa
pentru Europa( WISE).


Exemplul 8.1. Ruhr: un plan bazinal de aciune pentru reabilitarea cursurilor de ap!

Planul bazinal de aciune al unui bazin riveran extrem de dezvoltat, a$a cum este Bazinul
Ruhr, va fi fundamental diferit de planul bazinal de aciune pentru un bazin care abia
ncepe s! se dezvolte sau este mai puin dezvoltat.

Divizia de Calitate a Apei din cadrul Asociaiei Ruhr coordoneaz! 77 de uzine de tratare a
apelor uzate, 540 de facilit!i de depozitare a apei pluviale, 5 rezervoare, 107 staii de
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 85
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN
8.1.1 Coordonarea aciunilor

Pentru a implementa planul bazinal, o organizaie bazinal! trebuie s! coordoneze
aciunile multor p!ri cu roluri $i responsabilit!i diferite. S! lu!m de exemplu
irigaiile: pentru ca apa de irigaii s! ajung! la fermier, trebuie coordonate
aciunile managerului de rezervor, ale managerului de distribuire a apei, ale
fermierilor n$i$i $i poate ale responsabilului de mediu, dac! exist!. ns!
responsabilit!ile pentru astfel de aciuni se afl! adesea n sarcina unor
departamente guvernamentale diferite sau, mai ales n !rile n curs de
dezvoltare, n afara jurisdiciei guvernului. Frecvent, leg!turile din lanul de
aciune pot s! nu comunice ntre ele. n bazinele mari, unele leg!turi din lan s-
ar putea s! nu aib! cuno$tin! de existena celorlalte, $i cu att mai puin s! fie
coordonate cu acestea. Ceea ce se ntmpl! atunci este c! ageniile dezvolt!
ni$te soluii locale discrete care nu in cont de impactele $i mbun!t!irile din
cadrul bazinului. Pentru a evita aceast! fragmentare, managerii de bazin trebuie
s! includ! coordonarea n planul bazinal (C!sua 8 B). Ei mai trebuie s! se
asigure c! persoanele desemnate cu rezolvarea sarcinilor au capacitatea de a
lucra n echipe, $i s! planifice ntre sectoare $i discipline. Aceasta poate
presupune o preocupare m!rit! pentru nt!rirea deprinderilor $i capabilit!ilor
(Exemplul 8.2).
Acolo unde exist! consilii sau comitete bazinale, ele pot juca un rol strategic n
coordonarea planurilor de aciune la nivel de bazin. Acest rol este mai puternic
acolo unde astfel de consilii sau comitete au fost nfiinate prin lege.

pompare $i 3 hidrocentrale. Divizia de Cantitate a Apei coordoneaz! 8 baraje $i
rezervoare cu o capacitate total! de depozitare de 464 milioane metri cubi, 7 staii de
repompare $i 13 hidrocentrale. Nu trebuie construit! nici o infrastructur! major! nou!.
Planul de aciune se orienteaz!, de aceea, spre operare, ntreinere preventiv! $i
reparaii, $i spre reabilitarea cursurilor de ap! la starea lor natural!.

Planul de aciune pentru repararea efectelor negative ale infrastructurii existente $i
pentru reabilitarea cursurilor de ap! nseamn! luarea unor m!suri care s! permit!
migraia pe$tilor. Aceasta nseamn! a se ocupa de aproximativ 1200 de structuri care
mpiedic! migrarea pe$tilor, cum ar fi baraje, st!vilare $i praguri, de-a lungul a 1870 km
de cursuri de ap! din cadrul bazinului.

Planul pentru urm!torii 5 pn! la 10 ani se concentreaz! pe eliberarea rutelor de
migrare pe fluviul principal $i afluenii mai mari, ca $i pe cursuri mai mici de ap! din
anumite sub-bazine, pentru a permite pe$tilor s! treac! de st!vilare $i praguri. Un
exemplu de proiect specific din cadrul planului este construirea unei trec!tori pentru
pe$ti care s! ocoleasc! o hidrocentral! la rezervorul Harkortsee de lng! Dortmund.

Mai multe informatii la: http://www.ruhrverband.de/ruhrverband_en/html/index.html
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 86
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN
C!sua 8.B. Linii directoare pentru coordonarea managementului de bazin
ncurajai o abordare learn by doing $i creai o cale de a nv!a din experienele
trecutului.
Stabilii reguli pentru coordonare ( cine este implicat), dac! este obligatorie sau
permisiv! (ce se poate face) $i baza pentru implicare (lege, politic!, acord
informal).
Stabilii o aciune integrat! a tuturor problemelor legate de resursele naturale din
bazin.
Asigurai-v! c! procedurile de planificare la nivel de bazin s! echilibreze toate
nevoile utilizatorilor, s! mbun!t!easc! calitatea apei, s! asigure protecie
mpotriva riscurilor legate de ap!, s! asigure un acord privind angajamentele din
cadrul bazinului, $i s! monitorizeze acordurile.

Muli manageri de bazin se str!duiesc s! g!seasc! calea cea mai bun! de a
coordona aciunile ageniilor guvernamentale $i ale altor factori responsabili.
C!sua 8 C d! ni$te exemple de instrumente utile de coordonare. Managerii de
bazin trebuie s! selecteze pe acelea care vor primi probabil suport politic $i
administrativ $i pot fi folosite imediat. O cale bun! este de a ncerca ceea ce pare
a fi o opiune viabil! $i de a evalua eficiena acesteia prin ncerc!ri $i erori. Dar
managerii de bazin pot nv!a $i din experienele altor organizaii bazinale.
Aranjamentele comune ntre organizaii bazinale similare ncurajeaz! nv!area $i
mp!rt!$irea succeselor $i a e$ecurilor (Exemplul 8.3).


Exemplul 8.2. Mancomunidad de la Cuenca del Rio J ubones, Ecuador: o agenie de
coordonare n bazinul J ubones

Mancomunidad de la Cuenca del Rio J ubones este o agenie bazinal!, creat! de
guvernele, provinciile $i municipalit!ile locale, pentru a coordona $i gospod!ri resursele
de ap! ale bazinului J ubones. Agenia tinde s! se dezvolte $i s! preia mai multe
activit!i. Acestea includ identificarea strategiilor comune de dezvoltare pentru bazin cu
accent pe managementul integrat al resurselor de ap! $i aliniind planurile provinciale $i
municipale de dezvoltare la planurile bazinului. Agenia ncurajeaz! gospod!rirea
resurselor naturale de c!tre comunitate, protejarea surselor de ap! $i asigurarea
siguranei alimentare.
O sarcin! cheie a ageniei bazinale este de a educa $i preg!ti personalul municipal $i
membrii Comitetelor Sub-bazinale n managementul dezvolt!rii $i al bazinului riveran.
Agenia va mai introduce educaia pentru protecia mediului n $coli, din nou cu accent
pe abordarea integrat!.
M!surile de ncurajare a informaiei $i cuno$tinelor vor nt!ri capacitatea personalului
municipal din municipalit!ile membre ale Mancomunidad s! ia decizii privind protecia
mediului $i s! dezvolte m!suri corespunz!toare.

Mai multe informatii la: http://www.cuencadeljubones.gov.ec
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 87
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN
C!sua 8.C. Instrumente de coordonare pentru organizaiile bazinale
Instrumente pentru
planificarea $i
managementul comun
Instrumente pentru
soluionarea
conflictelor
Instrumente pentru
comunicare
Prognoze sau scenarii
comune.

Modele comune sau sisteme
de informaii geografice
folosite n comun

Colocarea de personal sau
crearea unor limite comune
de jurisdicie.

Revizuirea comun! a planu-
rilor sau a declaraiilor de im-
pact asupra mediului.

Revizuirea formal! a proce-
durilor de aprobare.

Supervizare dublat!

Proces comun de stabilire a
bugetului.

Comitete de coordonare.

Personal comun sau grupuri
de lucru comune.

Revizuiri comune ale autori-
zaiilor, ori standarde comu-
ne de revizuire.

Proces comun de planificare
(inclusiv evalu!ri ale impac-
tului de mediu).

Aranjamente de mp!rire a
cheltuielilor pentru finan-area
lucr!rilor de gospo-d!rire a
bazinului.

Planuri comune de aciune
(proiecte, programe, politici).

Cercetare sau analiz!
suplimentar!.

Comunicare
interpersonal! sau ntre
grupuri.Apelarea la o autoritate
mai nalt!, parte extern!,
ter! parte ( facilitare,
mediere).

ntlniri speciale ale
comitetelor sau ale altor
grupuri, cum ar fi
Consiliile sau Comitetele
bazinale.

Negociere n cadrul
grupu-lui.

Comitete consultative ale
comunit!ii.

Acorduri transfrontaliere
privind apa.

ntlniri ale s!tenilor $i
legea tribal! tradiional!.

Proceduri de mp!rt!$ire a
informaiilor $i datelor.

Baz! de date comun! sau de
colectare a datelor.Comunicare regulat! (bule-
tine informative, e-mail).


ntlniri programate.

Intranet pentru dezvoltarea
comun! a planurilor, a
lucr!rilor.

Comunicare informal!, ocazii
sociale, reele de
comunicare prin viu grai.


Sursa: Hooper 2005, p.52, adapted from
Margerum and Born 2000, Margerum and
Whitall 2004

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 88
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN8.1.2. Coordonarea pornind de la baz!

n multe !ri, att cele cu economie n curs de dezvoltare ct $i cele cu economie
dezvoltat!, exist! o jurisdicie formal! $i una informal! privind sectorul apei. n
sectorul informal, calea de naintare ar putea fi pornind de la baz!, de exemplu
convocarea factorilor responsabili n vederea c!ut!rii unor soluii $i stabilirii unor
reguli pentru gospod!rirea resurselor de ap! (Exemplul 8.4). Aceste reguli, sau
c!i de a face afaceri, nu trebuie s! fie legi, ns! pot reprezenta ni$te practici ale
comunit!ii sau alte norme acceptate. n !rile n care capacitatea de planificare
la nivel local $i regional este bine dezvoltat!, legile de planificare local! pot fi
calea de a coordona managementul apei la nivel local, de sub-bazin.


Exemplul 8.3. Proiectul TwinBasinxn :acordul comun Congo Amazon

Proiectul TwinBasinxn reune$te cele dou! cele mai mari bazine riverane din lume, Bazinul
Amazonului $i Bazinul Fluviului Congo, pentru a-$i mp!rt!$i experienele n cadrul unui
acord comun. Resursele de ap! ale fiec!rui bazin sunt mp!rite de mai multe !ri.
Fiecare bazin are o organizaie interguvernamental! nfiinat! care r!spunde de
promovarea managementului integrat al resurselor de ap!.
Comisia Internaional! pentru Bazinul Congo Oubangui Sangha ( CICOS) a fost
creat! recent de patru !ri riverane pentru a gospod!ri un bazin care nu a fost studiat
sau gospod!rit n ultimii 40 de ani. Organizaia Tratatului de Cooperare a Amazonului
(OTCA), pe de alt! parte, a fost nfiinat! de cele opt !ri amazoniene pentru a promova
dezvoltarea durabil! a bazinului, n urma stabilirii Tratatului de Cooperare a Fluviului
Amazon din 1978. Att CICOS ct $i OTCA lucreaz! n viziunea integr!rii regionale.
Politicienii !rilor din aceste dou! bazine sunt con$tieni de importana reconcilierii dintre
conservare $i utilizarea resurselor naturale cu obiectivele de dezvoltare. Cele dou!
organizaii sunt con$tiente de amenin!rile interveniilor umane asupra ecosistemelor
fragile $i cum acestea ar putea afecta negativ resursele de ap! regenerabile $i pe cei
s!raci din cele dou! bazine.
Prin Proiectul TwinBasinxn, sprijinit de Comisia European! $i coordonat de INBO $i
IOWater, OTCA $i CICOS abordeaz! n comun problemele instituionale, tehnice,
economice, financiare $i sociale legate de utilizarea, gospod!rirea $i protejarea resurselor
de ap!. Organizarea instituional!, monitorizarea, mp!rirea resurselor de ap! ntre
diferitele utiliz!ri, planificarea, mecanismele pentru participarea utilizatorilor, prevenirea
$i reducerea evenimentelor extreme, con$tientizarea publicului $i ecoturismul sunt toate
acoperite de acordul comun.

Mai multe informatii la: http://www.twinbasin.org
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 89
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN


8.1.3. Utilizarea instrumentelor de sprijin n luarea deciziilor

La dezvoltarea unui plan de aciune, pot fi utilizate diferite instrumente pentru a
evalua opiunile. Acestea sunt discutate n Seciunea 7.3 Modele $i instrumente
de sprijin n luarea deciziilor.

8.1.4. Implementarea financiar! a planului

Finanarea unui plan de aciune la nivel de bazin este de importan! deosebit!
pentru implementarea $i durabilitatea lui pe termen lung. Planul trebuie s! fie
acoperit total din punct de vedere financiar $i strategia de finanare trebuie s!
identifice sursele de finanare (vezi Seciunea 5.2. Surse de venituri). Trebuie de
asemenea dezvoltate planuri de lucru anuale $i bugete pentru a nsoi planul
astfel nct implementarea s! nceap! imediat dup! aprobarea planului.

8.2. Implementarea planurilor de aciune la nivel de bazin

8.2.1. mp!rt!$irea informaiei

Apa este o nevoie care se afl! n interesul tuturor. Este vital s! se mp!rt!$easc!
cu toii factorii responsabili informaia referitoare la planul de management al
bazinului $i cum va fi implementat. n !ri cu acces bun la Internet, website-urile
(vezi Seciunea 10.3.1 Websites ) legate de sistemul de informare la nivel de
bazin permit factorilor responsabili s! se informeze continuu asupra succeselor $i
e$ecurilor, cum $i cnd doresc. Aceste feluri de sisteme nu doar ncurajeaz! un
flux informativ n dou! direcii, dar $i extind aria $i felul informaiilor din banca de
informaii la nivel de bazin. De exemplu, managerii de resurse, pe lng!
alc!tuirea de rapoarte convenionale, pot posta anecdote video sau audio.
Deseori, utilizatorii pot accesa date $i informaii n detaliu despre curente $i
Exemplul 8.4. Bazinul fluviului Lagartero, Chiapas, Mexic: participare social!

Sub-bazinul Lagartero se afl! pe cmpia de coast! a statului Chiapas, Mexic. Participarea
social! la programul de management integrat la nivel de bazin a implicat dialoguri,
workshop-uri la nivel de comunitate cu utilizatorii de ap!, $i cu instituii guvernamentale
$i neguvernamentale pentru a c!uta soluii de gospod!rire durabil! $i dezvoltare a
resurselor naturale ale bazinului $i a reduce amenin!rile privind disponibilitatea apei.
Pentru a formaliza participarea, a fost creat Comitetul Bazinului Lagartero n 2003 cu
sprijin din partea Comisiei Naionale a Apei (CONAGUA). Comitetul de bazin este un
organism auxiliar al Consiliului Bazinului de Coast! Chiapas, creat conform Legii Naionale
Mexicane a Apei. Participarea social! a facilitat coordonarea activit!ilor. Procesul
participativ de planificare a dezvoltat nou! planuri pentru Conservarea micro-v!ilor, un
Plan Ecologic pentru Regiune $i un Plan de Aciune al Cet!enilor pentru Dezastre
Naturale.

Mai multe informatii la: http://www.conagua.gob.mx
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 90
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
8. PLANURI DE ACTIUNE LA NIVEL DE BAZIN
rezultatele audit-urilor de mediu prin click pe h!rile interactive. n cele mai
multe !ri accesul la Internet este foarte limitat $i trebuie utilizate tehnici mai
tradiionale. n multe zone rurale, sau unde exist! un nivel ridicat de
analfabetism, radio-ul $i ntlnirile locale sunt surse importante de informare $i
acestea trebuie folosite de organizaiile de bazin pentru a mp!rt!$i informaiile $i
a informa publicul.

8.2.2. Obinerea feedback-ului

La implementarea planurilor este important s! se prevad! un feedback pentru a
se asigura c! leciile nv!ate sunt asimilate de organizaia de bazin $i folosite
pentru a mbun!t!i managementul. Aceasta ncurajeaz! un ciclu continuu de
nnoire $i mbun!t!ire a managementului la nivel de bazin (vezi Seciunea 10.4.
Feedback and Learning).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 91
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN
9. Sisteme de informare $i monitorizare la nivel de bazinAccesul u$or la informaii privind statusul resurselor de ap! $i al ecosistemelor,
precum $i curentele privind utilizarea apei $i poluarea stau la baza unui
management al apei reu$it. Managerii de resurs! de ap! trebuie s! fie capabili s!
dein! informaii de baz!, actualizate $i relevante cnd au nevoie de ele ntr-o
anumit! form! de utilizat.
Datele $i informaiile sunt adesea disparate, eterogene $i incomplete $i rareori
sunt comparabile sau potrivite pentru luarea de decizii obiective. Multe
organizaii publice, para statale $i chiar private produc $i gestioneaz! date, dar le
lipsesc mijloacele $i direciile de a schimba, asambla, standardiza, rezuma $i
capitaliza datele pe care le au ei $i alii.
Astfel, sistemele de informare la nivel de bazin trebuie s! mbun!t!easc!
sistemele de date $i informaii existente. De ele trebuie s! beneficieze toi factorii
responsabili $i s! sprijine managementul resurselor de ap!. Stabilirea unui sistem
de informare la nivel de bazin nseamn! s! se lucreze pe dou! fronturi: mai nti
privind problemele instituionale $i de organizaie, $i apoi privind problemele
tehnice asociate cu construirea unui sistem de informaii.
n mod ideal, sistemele de informare la nivel de bazin $i programele de
monitorizare trebuie alc!tuite n paralel. Sistemul de informaii la nivel de bazin
poate fi astfel organizat pentru a genera date $i indicatori privind resursele de
ap! $i utilizarea apei, care vor permite o evaluare efectiv! a managementului
apei.

C!sua 9A: Bune practici privind sistemele de informare $i monitorizare la nivel de bazin
S! se recunoasc! c! sistemele de informare la nivel de bazin reprezint! un
instrument important n managementul resurselor de ap!.
Identificai nevoile de informare
V! asigurai c! informaia este accesibil! n mod gratuit tuturor factorilor
PUNCTE CHEIE

V! asigurai c! exist! un sistem de informare interactiv, accesibil, rentabil,
corespunz!tor $i echitabil la nivel de bazin.
Colecionai $i organizai un set complet de date $i informaii fizice, biologice,
sociale $i economice despre bazin.
V! asigurai c! datele $i informaiile se refer! la strategia $i planul de aciune
privind gospod!rirea bazinului.
V! asigurai c! factorii responsabili pot accesa $i utiliza datele $i informaiile
pentru a satisface nevoile lor.
Utilizai sisteme geografice de informare $i alte mijloace accesibile pentru a
prezenta status-ul resurselor bazinului $i a monitoriza schimb!rile.
Stabilii un program de monitorizare la nivel de bazin care coordoneaz!
informaiile la nivele regionale, de stat, naonale $i locale $i de la organizaiile
publice, private $i nonguvernamentale.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 92
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN
responsabili (politica magazinului deschis).
Dezvoltai o reea de parteneri $i grupuri de lucru pentru a facilita colaborarea
instituiilor privind managementul datelor din bazin.
Facei un inventar al datelor $i surselor de informare existente. Aflai cum sunt
produse $i dac! sunt sau nu accesibile.
Definii o strategie, responsabilit!i $i reguli pentru producerea $i gestionarea
datelor, prelucrarea $i diseminarea informaiilor $i respectarea confidenialit!ii.
Adoptai reguli, standarde $i nomenclatoare comune, astfel nct datele s! fie
comparabile $i interoperabile.
Dezvoltai capacitate uman! $i infrastructur! pentru a colecta, gestiona $i
procesa datele, pentru a produce $i disemina informaiile. Utilizai
infrastructura tehnic! a partenerilor acolo unde este posibil.
Producei $i diseminai informaiile pentru luarea deciziilor, managementul apei
$i informarea / participarea public!.
Stabilii programe de monitorizare la nivel de bazin pentru resursele de ap! $i
utilizarea apei, $i dezvoltai indicatori (indicatori de proces, indicatori de
rezultat, indicatori de impact) pentru a evalua managementul apei.9.1. Organizarea unor sisteme colaborative de informare la nivel de bazin

9.1.1. Stabilirea unor sisteme de informare la nivel de bazin pentru o bun!
guvernare

Pentru a gospod!ri resursele de ap! la nivel de bazin, este important ca factorii
de decizie s! aib! acces u$or la informaii complete, reprezentative $i credibile, la
toate nivelele relevante, privind:
Calitatea $i cantitatea resurelor de ap! de suprafa! $i subterane, $i fluctuaiile
de sezon $i anuale;
Biotopii $i mediile acvatice $i gradele acestora de sensibilitate;
Utilizarea apei ( extrageri/capt!rii), n special pentru irigaii, industrie $i apa
potabil!, $i sursele de poluare (devers!ri), punctuale sau nepunctuale (?);
Riscurile unor fenomene extreme recurente, cum ar fi inundaiile, secetele $i
poluarea accidental!; $i
Indicatorii sociali $i economici, de exemplu cheltuielile, tarifele, taxele.
Organizaiile de bazin trebuie s! creeze un sistem de informare la nivel de bazin
care va satisface nevoile lor particulare, att pentru gestionarea datelor pe care
le colecteaz!, ct $i pentru furnizarea informaiilor c!tre diferitele grupuri de
utilizatori n formatul pe care l pot nelege $i utiliza.
Pentru a dezvolta astfel de sisteme de informare, este important s! existe un
sprijin puternic din partea factorilor de decizie. O guvernare bun! a apei depinde
de sistemele efective de informare. De aceea este foarte important ca factorii de
decizie s! fie con$tientizai c! un sistem de informare la nivel de bazin reprezint!
un instrument prioritar pentru guvernarea resurselor de ap!.
Sistemele de informare la nivel de bazin mai sunt importante pentru
managementul participativ al bazinului riveran. Ele furnizeaz! factorilor
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 93
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN
responsabili accesul u$or la informaiile relevante (C!sua 9B) $i o cale de
interaciune ntre utilizatorii apei $i managerii de resurse. Un sistem de informare
la nivel de bazin permite ca informaiile privind managementul bazinului s! fie
mp!rt!$ite clar $i transparent, de exemplu privind progresul realizat ( sau lipsa
acestuia).

C!sua 9B. Caracteristicile unui sistem de informare la nivel de bazin
Descrie starea $i tendina resurselor naturale ale bazinului.
Scoate n eviden! problemele critice privind managementul apei acolo unde
apar.
Permite accesul la informaiile $i cuno$tinele comunit!ii privind
managementul resurselor.
Informeaz! comunitatea bazinal! privitor la procesul de management.
Face schimb de informaii pentru a ajuta specificarea celor mai bune opiuni
de management.
mp!rt!$e$ete informaiile ntre practicienii managementului bazinal.


Sistemele de informare la nivel de bazin nu trebuie s! fie sofisticate. n !rile n
curs de dezvoltare, un sistem de informare poate fi relativ simplu. Ceea ce este
important este s! fie accesibil $i s! funcioneze pentru bazinul respectiv. Ceea ce
nu ar trebui s! fie un sistem de informare, totu$i, este s! nu se constituie nt-o
baz! de date stocat! ntr-un departament guvernamental $i inaccesibil! factorilor
responsabili. Sistemul de informare trebuie s! fie interactiv, accesibil, rezonabil
ca pre, potrivit $i echitabil.
Informaia trebuie s! fie corespunz!toare sarcinii reale, dovedit! prin cercet!ri
$i dezvoltare, testat! pe teren $i potrivit! pentru capacitatea instituiilor,
practicienilor $i factorilor responsabili pentru a putea fi neleas! $i folosit!.
Informaia trebuie s! fie rezonabil! ca pre, de preferin! gratuit!, astfel nct
s! nu existe discrimin!ri ntre furnizorii $i utilizatorii de informaii din cauza lipsei
de fonduri. Informaia trebuie s! fie accesibil! tuturor practicienilor prin
canalele pe care le utilizeaz! n mod normal, f!r! a depinde de modific!ri majore
n infrastructura tehnic!. De asemenea, procesele de informare trebuie s! fie
echitabile. Asta nseamn! c! sistemele de informare trebuie s! respecte nevoile
culturale, problemele legate de gen $i s! cuprind! pe toi factorii responsabili
aflai la distan! fa! de factorii decizionali din cauza localiz!rii acestora sau a
statutului economic sau social.
Sistemul de informare trebuie conceput pentru a se potrivi resurselor financiare
$i umane disponibile organizaiei bazinale. Prea des se fac investiii mari iniial,
adesea cu suport financiar extern, pentru a nfiina sisteme sofisticate care nu
sunt durabile datorit! lipsei de fonduri sau lipsei de resurse umane. De aceea,
nainte de a decide asupra tipului de sistem, este de dorit s! se estimeze
cheltuielile de funcionare $i s! se indice clar m!rimea bugetului disponibil pentru
a asigura c! investiia iniial! nu va fi irosit!.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 94
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN
9.1.2. Dezvoltarea unui cadru potrivit de colaborare

Abordarea problemelor legate de ap! implic! n general colaborarea la nivele
diferite ( local, regional, naional $i internaional). Aceasta nseamn! s! se
utilizeze date produse de numeroase instituii diferite. Datorit! numero$ilor actori
care produc, gestioneaz! $i utilizeaz! datele, este cel mai bine s! se lucreze n
colaborare, ca de exemplu n Studiul Comun privind Dun!rea (Exemplul 9.1).
n multe cazuri nevoia de colaborare duce, n prim! instan!, la crearea unei
reele de parteneri ntre instituii care doresc $! lucreze mpreun! la gestionarea
datelor. Urm!toarea etap! este crearea unor grupuri de lucru tematice pentru a
implementa un plan de aciune pentru dezvoltarea sistemului de informare la
nivel de bazin.Exemplul 9.1. Studiul Comun privind Dun!rea: un sistem internaional de informare
privind apa, realizat n colaborare

Studiul Comun privind Dun!rea (J DS) a fost lansat sub auspiciile Conveniei de
Cooperare pentru Protejarea $i Utilizarea durabil! a Fluviului Dun!rea ( Convenia pentru
Protejarea Fluviului Dun!rea).
J DS investigheaz! poluarea din bazinul Dun!rii. &!rile care colaboreaz! colecteaz! date
privind apa, sedimentele, flora $i fauna fluviului, ca $i substanele poluatoare. Setul de
date, colectat de cele mai bune laboratoare din bazinul Dun!rii, ajut! la identificarea $i
confirmarea surselor de poluare specifice $i a c!ilor de poluare. Participarea tuturor
!rilor care mpart fluviul Dun!rea nseamn! c! exist! oportunit!i excelente de a face
schimb de experiene, de a armoniza procedurile de luare de e$antioane $i de
monitorizare, $i, ntr-o oarecare m!sur!, de a armoniza metodologiile analitice.
Datele J DS sunt folosite pentru a dezvolta un Program Comun de Aciune privind Bazinul
Dun!rea $i Planuri de Management Integrat al Bazinului riveran $i pentru a preg!ti
Raportul pentru Directiva Cadru European! a Apei (WFD).
J DS reprezint! de asemenea baza pentru planificarea activit!ilor Comisiei Internaionale
pentru Protejarea Fluviului Dun!rea (ICPDR), n special:
M!suri de reducere a cantit!ii de nutrieni din agricultur!;
Construirea unor staii de tratare a apelor uzate pentru a ndep!rta azotul $i
fosforul;
Introducerea de detergeni f!r! fosfai;
M!suri de reducere a polu!rii cu metale grele din minerit $i metalurgie;
Sporirea cooper!rii cu Comisia pentru Navigaia pe Dun!re pentru a reduce
poluarea cu petrol datorit! navigaiei;
Stabilirea unor inte de calitate privind sedimentele; $i
mbun!t!irea Reelei Transnaionale de Monitorizare a Dun!rii.

Mai multe informatii la: http://www.icpdr.org
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 95
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN
9.1.3. Stabilirea unei strategii $i a unui plan de aciune pentru sistemul de
informare

Sistemul de informare la nivel de bazin este un instrument pentru utilizatorii
informaiilor. Nevoile lor de informare pentru a rezolva problemele prioritare ale
managementului resurselor de ap! din bazin trebuie astfel s! orienteze
dezvoltarea sistemului. Nevoile de informare ale utilizatorilor determin! strategia
general! de organizare $i alc!tuire a sistemului de informare (Exemplul 9.2).

Pe baza evalu!rii nevoii de informaii $i a unei analize a situaiei existente
(legislaie, actori, fluxul de date, sisteme de informare existente), pot fi
specificate aspectele organizaionale $i tehnice ale sistemului de informare
privind apa. Pasul urm!tor este dezvoltarea unui plan de aciune $i financiar
multianual care s! indice ce se va face, ct va costa $i de unde vor veni banii.

9.1.4. Adoptarea unor reguli care s! permit! diseminarea datelor

Problemele legate de disponibilitatea, accesibilitatea $i diseminarea datelor $i
informaiilor privind apa sunt r!spndite $i apar la toate nivelele (regional,
naional, local).
Rezolvarea acestor probleme nseamn! c! cei implicai n managementul
resurselor de ap! trebuie s! adopte reguli pentru mp!rt!$irea, accesarea $i
utilizarea datelor $i a serviciilor de date (Exemplul 9.3.). M!surile $i regulile
comune se refer! n mod specific la:
Exemplul 9.2. Bazinul Fluviului Sabarmati, Statul Gujarat, India: dezvoltarea unui sistem
de informare

n multe regiuni indiene exist! riscul ca apa insuficient! s! limiteze dezvoltarea
economic! $i social! n viitorul apropiat. Problemele principale nu sunt de ordin
tehnologic, ci instituional $i financiar.
Bazinul Fluviului Sabarmati (Statul Gujarat) a fost ales de autorit!ile locale $i federale
indiene ca bazin pilot de testare a unor procese noi de management integrat al
resurselor de ap! din 1999 n 2001. Obiectivele au fost:
S! se organizeze un sistem de informare pentru Bazinul Fluviului Sabarmati, pe
baza unor baze de date existente $i prin colaborare strns! cu alte proiecte;
S! se preg!teasc! un plan de dezvoltare pe termen lung pentru Bazinul Fluviului
Sabarmati, innd cont de planul de dezvoltare socio-economic! la nivel de stat;
S! se defineasc! un plan de aciuni prioritare.
Sistemul de informare pentru Bazinul Fluviului Sabarmati a fost dezvoltat $i include:
Structurarea sistemului de informare al bazinului riveran;
Organizarea colect!rii de date;
Identificarea surselor de date $i a bazelor de date existente;
Modalit!i de schimb de date;
Evaluarea situaiei;
Identificarea principalelor provoc!ri.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 96
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN
mp!rirea responsabilit!ii pentru producerea, adunarea, procesarea $i
diseminarea datelor $i informaiilor (cine ce face $i reguli de accesare) pentru a
evita duplicarea $i a crea sinergii.
mp!rt!$irea/ disemniarea datelor. Autorit!ile publice trebuie s! aib!
acces u$or la date $i serviciile de date legate de managementul resurselor de
ap!. Acest acces poate fi restricionat cnd depinde de negocieri ad hoc ntre
autorit!ile publice de fiecare dat! cnd se cer datele. Partenerii trebuie s!
ndep!rteze obstacolele practice n mp!rt!$irea datelor, de exemplu prin
stabilirea unor acorduri ntre autorit!ile publice.
Interoperabilitatea sistemelor de informare $i organizarea unor servicii de
reele pentru a facilita, de exemplu, identificarea datelor, consultarea $i
desc!rcarea.
Exemplul 9.3. Mexic: leg!turile dintre sistemele de informare naionale $i regionale la nivel
de bazin

Contextul legal $i instituional din Mexic (adic! legea apei, legile privind statisticile
geografice $i de mediu, ca $i rolul diferitelor instituii) influeneaz! leg!turile dintre
Sistemul Naional Mexican de Informare privind Apa $i sistemele de informare regionale.
Sistemul Federal de
Informare privind Apa
Others
SEMARNAT
CONAGUA
INEGI
Sistemul National de
Informare privind Apa
Sistemul
Regional de
Informare
Sistemul
Regional de
Informare
Sistemul
Regional de
Informare
Sistemul
Regional de
Informare
Organizatii
???
State
Consilii
Alti
informatori
Organizatii
???
Organizatii
???
Organizatii
???
State
State
State
Consilii Consilii
Consilii
Alti
informatori
Alti
informatori
Alti
informatori
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 97
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN
9.2. Aspectele tehnice $i implementarea practic!

9.2.1. Inventarul $i caracterizarea datelor

Prima sarcin! cnd se elaboreaz! un sistem de informaii $i date la nivel de bazin
este de obicei realizarea unui inventar al datelor disponibile la nivel de bazin.
Acest inventar trebuie s! acopere diferite tipuri de date (C!sua 9 C). Timpul
consumat $i cheltuielile implicate n c!utarea de date privind apa, $i apoi
stabilirea utiliz!rilor acestora, reprezint! obstacole majore n utilizarea din plin a
datelor existente. Astfel, alc!tuirea unui inventar al seriilor de date $i informaii
existente este esenial pentru :
A identifica datele $i informaiile existente $i dac! sunt sau nu accesibile;
A determina regulile de producere $i accesare a datelor; $i
A verifica dac! calitatea datelor disponibile satisface nevoile utilizatorilor.

C!sua 9.C. Tipuri de date dintr-un inventar al informaiilor din bazin
Inventarierile informaiilor din bazin includ date $i informaii relevante pentru
managementul bazinal, de exemplu:
caracteristici biofizice
o soluri
o topografie
o acvifer
o zone umede
hidrologia $i hidrogeologia bazinului;
utilizarea solului;
schimb!ri anticipate n utilizarea solului;
cele mai bune practici de management
date privind cantitatea $i calitatea apei;
ecosisteme;
nutrieni,
surse de poluare punctuale $i nepunctuale
utilizarea resursei de ap!, capt!rii desc!rc!rii $i devers!ri;
demografie;
populaie;
indicatori sociali $i economici.

Sistemul a fost conceput prin:
Identificarea sinergiilor $i crearea unui Grup Tematic Federal privind Apa;
nfiinarea $i preg!tirea unor sub-grupuri n limbajul comun de schimb de date din
Mexic;
Definirea programului de lucru pentru Sistemul Naional de Informare privind Apa; $i
Specificarea, de exemplu, a sistemului de informare a documentelor, a
instrumentelor, a motorului de cercetare multi-lingvistic.

Mai multe informatii la: www.conagua.gob.mx
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 98
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN
Realizarea unui inventar trebuie s! fie o activitate facuta n colaborare. Cnd
inventarul este organizat ntr-un catalog de metadate online, utilizatorii
beneficiaz! de acces imediat la date. Aceste cataloage de metadate nseamn! c!
partenerii pot introduce datele pe care le gestioneaz! direct. Ei mai pot specifica
drepturile de acces la metadate $i la seriile de date pentru grupuri specifice de
utilizatori. Utilizatorii pot:
s! caute $i s! identifice date prin interfee simple multi- lingvistice cu ajutorul
unui cuvnt cheie $i/sau printr-o interfa! geografic!; $i
s! descarce date, sau s! acceseze h!rile interactive, conform drepturilor de
acces care le-au fost acordate de c!tre produc!torii de date.
Astfel, n loc s! produc! o serie de rapoarte, produc!torii de date $i pot pune
datele online $i partenerii autorizai pot consulta imediat, actualiza metadatele $i
desc!rca informaiile de care au nevoie (Exemplul 9.4).Exemplul 9.4. Cataloage online de surse de date pentru managementul la nivel de bazin
transfrontalier, naional $i local

Cataloagele online de surse de date ajut! partenerii s! colaboreze, s! respecte
confidenialitatea datelor $i s! ajute pe utilizatori s! g!seasc! datele existente:

Catalogul surselor de date privind apa din Kosovo
(http://www.ks-gov.net/mmph/ in folder 'Departments', chapter 'Water department')

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 99
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN9.2.2. Dezvoltarea infrastructurii pentru gestionarea informaiilor

Sistemul de informare la nivel de bazin trebuie structurat astfel nct s! poat!
genera informaii din datele furnizate de diferiii produc!tori de date. Dezvoltarea
unui astfel de sistem nseamn! s! se achiziioneze sau s! se perfecioneze
platforma pentru sistemul de informare la nivel de bazin ( servere, software)
pentru a gestiona eficient datele. Pentru a u$ura colaborarea dintre parteneri
aceast! platform! trebuie, pe ct posibil, s! se bazeze pe infrastructura de
informaii existent! a fiec!rui partener. Platforma sistemului de informare la nivel
de bazin trebuie s! m!reasc! capacitatea acestora de a produce, gestiona $i
furniza informaiile pentru managementul resurselor de ap!.
Platforma trebuie s! fie capabil! s! gestioneze toate tipurile de informaii:
geografice, alfanumerice, de text $i multimedia. Principalele componente sunt de
obicei:
o baz! de date $i sistem de informare geografic (GIS): acestea sunt
instrumente vitale pentru gestionarea datelor $i traducerea lor n, de
exemplu, h!ri, grafice, indicatori $i diagrame de performan!;
instrumente de gestionare a unui catalog de surse de date online;
instrumente de sprijin n luarea deciziilor $i modelare; $i
un portal web pentru mp!rt!$irea $i diseminarea informailor (Exemplul 9.5,
vezi Capitolul 10 Comunicarea).
Catalogul surselor de date pentru studiul de fezabilitate al reelei de date privind
apa din bazinul mediteranean.
(http://www.semide.net/medwip/tools/metadata-catalogue/catalogue)


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 100
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN


n afar! de platform!, sistemul de informare la nivel de bazin mai poate s!
includ!:
Dezvoltarea unor seturi de date master $i proceduri care s! permit!
interoperabilitatea tehnic! ntre parteneri;
Definirea unor modele $i dicionare de date la nivel global din sectorul apei
sau pe teme specifice (ex. Calitatea apei de suprafa!);
Producerea unor unor seturi cadru de date comune de referin! ( cadre de
referin! administrative $i hidrologice, h!riile multi-strat GIS ale bazinelor
riverane, corpurile de ap!, acviferele, codificarea parametrilor) (Exemplul
9.6);
Dezvltarea $i punerea n reea a serviciilor de pe internet pentru identificarea
datelor $i informaiilor, consultare $i mp!rt!$ire conform drepturilor acordate
diferiilor utilizatori; $i
Dezvoltarea unor seturi de instrumente, ghiduri $i instrumente software, $i/
sau software aplicativ.Exemplul 9.5. Sistemul de informare euro-mediteranean despre know how n sectorul
apei

Sistemul de informare euro-mediteranean despre know how n sectorul apei (EMWIS) este un
instrument pentru schimbul de informaii privind apa $i stabilirea unor programe de cooperare n
sectorul apei, pentru !rile mediteraneene.

EMWIS ajut! !rile partenere mediteraneene s!-$i dezvolte propriile sisteme integrate de informare
privind apa (de exemplu intraneturi) $i permite o planificare mai coerent! privind apa.

EMWIS colecteaz! informaii $i promoveaz! schimbul $i diseminarea informaiilor. Sarcina sa este de
a face un inventar, de a aduna toate informaiile disponibile $i de a asigura acces u$or la informaii
pentru toi, de asemenea s! lucreze n colectiv la produse comune $i la programele de cooperare.
Principalul instrument este un website n limbile englez!, francez! $i arab! care faciliteaz! schimbul
de informaii $i discuiile.

Mai multe informatii la: http://www.emwis.net
Exemplul 9.6. Sistemul de informare al bazinului fluviului Irtysh, Rusia Kazakhstan:
sistem transfrontalier de informare privind apa

Bazinul Irtysh se ntinde din Munii Altai din China pn! n Rusia. n 2000, Rusia $i
Kazakhstan au semnat un protocol de acord pentru managementul transfrontalier al
bazinului fluviului Irtysh. Principalul obiectiv a fost s! se creeze un cadru pentru un
management internaional al apei mai bun prin:
Colectarea $i monitorizarea datelor,
Dezvoltarea Sistemului de Informare al bazinului Irtysh (IRBIS),
Modelarea cantit!ii de ap! n funcie de utilizarea apei, $i
nfiinarea Comisiei Internaionale Irtysh.
Sistemul IRBIS permite fiec!rei !ri s!-$i integreze datele, n timp ce utilizeaz! cadre
comune de referin! bazate pe:
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 101
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN


9.2.3. Dezvoltarea expertizei umane

Un sistem de informare la nivel de bazin are nevoie de oameni preg!tii s!-l
utilizeze. Preg!tirea trebuie s! se bazeze pe o analiz! a nevoilor, s! se
concentreze pe metode $i instrumente de administrare a datelor $i s! fie foarte
practic! (Exemplul 9.7). Un program de preg!tire ar putea s! includ!:
Preg!tire general! privind administrarea datelor de mediu (de exemplu
producerea datelor, concepte, indicatori de control, calitatea datelor);
Preg!tire tehnic! de software sau tehnici nespecifice sectorului de ap! $i
mediu, de exemplu gestionarea bazelor de date, sistemelor geografice de
informare, schimbul de formate, servicii web; $i
Preg!tirea privind metodele $i instrumentele specifice administr!rii datelor
privind apa la nivel naional $i regional.

O baz! de date alfanumeric!,
Un sistem geografic de informare pentru a mbun!t!i cartografierea datelor, $i
Un server web (n limbile rus! $i francez!) pentru a disemina informaiile.

Mai multe informatii la: http://www.ecomsk.ru
Exemplul 9.7. Portalul web Pan-African

Nu este u$or s! se acceseze informaiile n Africa $i nu exist! un sistem organizat, comun de
gestionare a datelor. Sistemul African de Informare $i Documentare privind Apa (AWIS),
creat de parteneri din !rile dezvoltate $i n curs de dezvoltare, a fost lansat n Aprilie 2007
pentru a promova $i facilita furnizarea de informaii $i cuno$tine privind apa n Africa via un
portal web Pan-african.
AWIS este condus de Organizaia pentru Dezvoltarea Fluviului Senegal (OMVS). Abordarea
problemelor se face n doi pa$i:
Dezvoltarea $i furnizarea unui mecanism pentru schimbul de cuno$tine $i informaii, $i
Construirea capacit!ii factorilor responsabili prin crearea unei reele africane care s!
reuneasc! organizaiile care produc informaia (organizaii bazinale, centre de mana-
gement al resurselor, centre de documentare, organizaii neguvernamentale, etc.).
AWIS intenioneaz! s! faciliteze:
Schimbul de experien! $i accesul la informaii despre know-how n sectorul african al
apei.
Traducerea documentelor cheie din !rile vorbitoare de limb! francez!, englez! $i
portughez!.
Diseminarea rezultatelor cercet!rilor c!tre utilizatorii finali. Se va organiza un dialog
mai bun ntre factorii responsabili $i cercet!tori, $i rezultatele cercet!rilor vor fi mai
bine integrate pentru a satisface nevoile $i dorinele celor din domeniu.
AWIS este conceput s! fac! leg!tura ntre sistemele de informare existente $i s! faciliteze un
acces mai larg la informaiile pe care le gestioneaz!.

Mai multe informatii la: http://www.sadieau.org
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 102
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN
9.2.4. Prelucrarea datelor $i managementul informaiilor

Dac! dorim ca sistemul de informare privind apa s! fie de folos, trebuie s!
permit! tuturor categoriilor de utilizatori s! solicite datele ntr-o form! pe care o
pot nelege cu u$urin!.
Pe ct posibil, sistemul de informare trebuie structurat s! permit! utilizatorilor s!
solicite informaii $i s! ndeplineasc! cu u$urin! sarcinile de rutin!. De exemplu,
utilizatorii ar putea dori s! studieze strategiile, master planurile pentru
managementul $i dezvoltarea apei, programele de aciune, simul!rile de buget
sau baza de stabilire a tarifelor de ap!. Ei ar putea dori s! emit! autorizaii, s!
reglementeze lucr!rile publice, s! nfiineze sisteme de avertizare, s! evalueze
rezultatele politicilor sau s! informeze publicul general.

9.2.5. Cercetarea

Exist! deseori o lips! semnificativ! a cuno$tinelor noastre n nelegerea
proceselor biofizice $i managementul resurselor naturale din bazine. Aceasta
nseamn! c! organizaiile bazinale ar avea nevoie s! iniieze o cercetare pentru a
umple aceste goluri.
Zonele n care este nevoie de cercetare se afl! n analizarea proceselor $i
leg!turile dintre, n interiorul ecosistemelor $i n dezvoltarea modelelor care s!
prezic! schimb!rile ecologice $i hidrologice, cum ar fi n cadrul unor scenarii
diferite de schimb!ri climaterice. Managerii de bazin trebuie s! foloseasc! apoi
rezultatele cercet!rilor pentru a dezvolta opiuni practice pentru utilizarea
resurselor.
Proiectul IWRM-Net (2006-2010) este un proiect european care are ca scop s!
mbun!t!easc! transferul rezultatelor cercet!rii privind IWRM c!tre factorii de
decizie, reprezentanii ale$i, manageri, profesioni$ti $i autorit!i locale, printr-o
reea de oameni de $tiin! implicai n IWRM.
Avnd n componen! 20 de manageri de programe din 14 !ri membre ale UE,
proiectul mai permite stabilirea unor activit!i comune la nivel transnaional $i
transregional.

9.3. Monitorizarea $i evaluarea

Muli oameni asociaz! monitorizarea cu colectarea datelor. De$i colectarea
datelor $i a informaiilor este important!, la fel de important este s! se neleag!
cum va fi folosit! informaia colectat! n luarea deciziilor. Aceasta nseamn!
stabilirea clar! a modului cum va fi analizat!, comunicat! $i utilizat! de
managerii de bazin, factorii responsabili, guverne, ageniile finanatoare $i de
societate n general (C!sua 9D). Sistemele de monitorizare trebuie s! genereze
informaii care s! arate n ce m!sur! planurile de management bazinal,
strategiile $i programele schimb! starea resurselor de ap!, precum $i condiiile
economice, sociale $i ecologice din bazin. Pentru aceasta etapa de
procesare/interpretare/raportare a datelor este poate cea mai important!


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 103
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN

Exist! dou! tipuri principale de programe de monitorizare la nivel de bazin.
Primul produce date pentru a evalua starea resurselor de ap!, $i forele motrice
$i presiunile curente $i poteniale asupra resurselor de ap! n ceea ce prive$te
debitul de intrare $i poluarea. Al doilea monitorizeaz! $i evalueaz!
managementul bazinal pentru a evalua progresul n ndeplinirea scopurilor din
strategie $i pentru a nv!a ni$te lecii de mbun!t!ire a eficienei organizaiei
bazinale.

9.2.1. Monitorizarea resurselor de ap!

Problemele cheie n proiectarea unui program de monitorizare a st!rii resurselor
de ap! $i a utiliz!rii apei sunt de a determina ce s! se monitorizeze, unde, cnd
$i ct de des. R!spunsurile la aceste ntreb!ri depind de:
Obiectivul (obiectivele) monitoriz!rii (de exemplu, de a determina starea
chimic! a unui corp de ap!, sau de a determina un curent);
Precizia $i gradul de ncredere necesare;$i
Tipurile $i magnitudinile variabilit!ii exercitate n corpul sau corpurile de ap!
care urmeaz! s! fie monitorizate.
Obiectivele vor determina forma programului de monitorizare $i vor specifica:
Ipotezele care vor fi testate;
Scopuri/inte realiste $i m!surabile; $i
Nivelul de risc acceptabil, precizia $i gradul de ncredere.
Programele de monitorizare trebuie s! in! cont de tipurile de bazin ru, lac,
ap! subteran! $i de parametrii care trebuie m!surai cantitativi sau calitativi
(ex. biologici, hidromorfologici, fizico-chimici, poluatori specifici).
nelegerea unui sistem reprezint! baza pentru elaborarea unor ntreb!ri
potrivite. Acestea pot fi formalizate utiliznd un model conceptual de proces care
s! lege forele motrice, presiunile $i starea curent! a sistemului. Presupunerile
care stau la baza modelului pot fi revizuite $i validate pe m!sur! ce devin
disponibile mai multe informaii.
Heterogenitatea temporal! $i spaial!, att natural! ct $i antropogenetic!, vor
influena locaia $i num!rul de corpuri de ap! monitorizate, locaia $i num!rul
staiilor de monitorizare, precum $i frecvena colect!rii e$antioanelor.
Nivelele de risc, precizie $i ncredere stabilite vor determina nivelul de
nesiguran! (care apare din variabilitatea natural! $i antropogenetic!) care va fi
tolerat. Odat! definite nivelele acceptabile de risc, precizie $i ncredere, poate fi
C!sua 9.D ntreb!ri cheie pentru stabilirea unui sistem de monitorizare

Pe cine este nevoie sau trebuie s! monitoriz!m?
Cum vom aduna $i organiza informaiile?
Cum vom utiliza informaiile adunate?
Cum $i cui trebuie s! comunic!m ceea ce se ntmpl!?
Ce trebuie s! facem ca s! ne asigur!m c! sistemul de monitorizare
funcioneaz! ( de exemplu, trebuie s! preg!tim persoane pentru colectarea de
informaii, organizarea datelor)?
Ce fonduri avem disponibile pentru sistemul de monitorizare?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 104
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN
dezvoltat un program de monitorizare cu ajutorul unei game de instrumente
statistice. Aceste instrumente vor asigura c! programul:
Va ndeplini obiectivele;
Monitorizeaz! un num!r suficient de locaii cu o frecven! care asigur!
precizia cerut! $i ncrederea n rezultate; $i
Este eficient din punct de vedere financiar $i robust din punct de vedere
$tiinific.
Cnd lu!m n considerare cheltuielile pentru programele de monitorizare, trebuie
amintit c!, de$i cheltuielile iniiale de investiie pentru obinerea informaiilor
potrivite/stabi;ite (staii, laboratoare, teletransmisie, automatizare, etc.) sunt
ridicate, cheltuielile de preg!tire $i operare sunt, pe departe, pe termen mediu $i
lung, cheltuielile cele mai semnificative $i recurente. Astfel, nu este nelept s! se
investeasc! ntr-un program de monitorizare f!r! a se asigura resurse financiare
continue $i adecvate.
Un exemplu practic de monitorizare s!n!toas! la nivel de basin este sistemul de
monitorizare destinat $i implementat pentru monitorizarea efectelor Directiva
Cadru European! a Apei. Au fost produse un set de documente ndrumare de
c!tre Grupurile Strategice Europene de Coordonare (CIS for EU/WFD)

9.3.2. Monitorizarea managementului bazinal

Monitorizarea $i evaluarea activit!ilor de management bazinal reprezint! o
component! cheie a managementului de bazin. Scopul monitoriz!rii este de a
ajuta managerii de basin $i factorii responsabili s! nvee mpreun! pentru a
mbun!t!i planificarea $i implementarea planurilor. Monitorizarea mai este
important! pentru justificarea fluctuaiilor ascendente sau descendente privind
cheltuielile, activit!ile, rezultatele $i impacturile. Un sistem pentru monitorizarea
managementului bazinal:
Va stabili ce impact se a$teapt! s! aib! schimb!rile de management;
Va ar!ta cum se vor m!sura progresul $i impactul;
Va stabili metode de colectare $i analizare a informaiilor care vor fi necesare
pentru urm!rirea progresului $i a impactului; $i
Va stabili cum vor fi folosite informaiile colectate pentru a explica motivele
pentru succes $i e$ec $i cum va fi folosit! nelegerea c$tigat! pentru a
mbun!t!i managementul n viitor.
Cu alte cuvinte, monitorizarea managementului de basin este o cale de a afla
dac! planurile, programele, strategiile $i proiectele sunt pe calea cea bun!, $i
dac! nu, s! indice unde este nevoie de aciuni corective. Ideal, monitorizarea se
va referi att la scopurile managementului din cadrul bazinului, ct $i la scopuri
mai nalte la nivel naional sau transfrontalier. Fie c! este la scar! local!, ori
naional! sau transfrontalier!, este o bun! practic! s! se stabileasc! sistemul de
monitorizare a managementului de la bun nceput, astfel nct statul, federaia,
factorii comerciali $i neguvernamentali $i ali factori responsabili s! produc!
informaiile cerute ca o activitate de rutin!, nu ca un exerciiu separat. Un sistem
de monitorizare bun trebuie s! genereze informaii utile pentru coordonarea
resurselor din basin, dar, n acela$i timp, s! fie constant n practic!. Exemple
practice de evaluare sistematic! a monitoriz!rii managementului bazinal sunt
Programul de m!surare a performanei al B!ncii Asiatice de Dezvoltare n
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 105
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZIN
colaborare cu Reeaua Organizaiilor Bazinale Asiatice $i studiul CapNet
Performana $i Capacitatea Organizaiilor Bazinale.

9.3.3.Stabilirea liniilor de referin! $i a indicatorilor

St!rile de referin! $i indicatorii pentru monitorizarea att a st!rii resurselor de
ap!, ct $i a managementului bazinal, vor depinde de scopurile $i intele din
planul de aciune al bazinului. De exemplu, indicatorii prin care se va raporta
progresul n aplicarea managementului integrat al resurselor de ap!, pot fi
concepui s! arate:
Schimb!rile din procese, de exemplu documentaia complet!,
Reformele din managementul integrat al resurselor de ap!, de exemplu faptul
c! practicile IWRM sunt adoptate,
Impacturile / rezultatele managementului integrat al resurselor de ap! $i al
unui management mai bun al apei, $i
Durabilitatea.
Dar alegerea $i utilizarea indicatorilor trebuie f!cute cu grij!. Prea muli indicatori
sau tipul gre$it de indicator fac dificil! sau imposibil! depistarea schimb!rilor n
starea resursei sau n m!surarea performanei managementului. n cazul
managementului apei, ceea ce trebuie reinut este c! multe lucruri care
afecteaz! managementul apei dintr-un bazin sunt n afara mandatului
organizaiei bazinale, de exemplu, construirea de autostr!zi, dezvoltarea urban!
haotic!, sau apariia ori declinul industriilor. Aceasta nseamn! c!, pe ct posibil,
indicatorii trebuie ale$i cu grij! pentru a se referi la context, scopuri $i inte
(Exemplul 9.8). Mai mult, monitorizarea poate fi costisitoare $i nivelul de
monitorizare posibil cu bugetul disponibil, va nsemna de obicei c! sistemul ideal
nu este fezabil. Trebuie luate decizii dure pentru a decide ce este esenial $i
accesibil.
Sistemele geografice de informare pot fi instrumente utile pentru colectarea $i
prezentarea datelor despre indicatori, de exemplu pentru a compara situaia
prezent! din bazin cu linia de referin!. Similar, graficele care indic! tendinele
indicatorilor comparativ cu liniile de referin! $i intele reprezint! un alt mod de a
ilustra modele de schimb!ri. Modelele pot ilustra modul n care se schimb!
leg!turile $i relaiile. %i analizele privind ceea ce a ajutat $i a ngreunat progresul
spre inte pot ndruma luarea deciziilor privind priorit!ile pentru perioada
urm!toare.
Exemplul 9.8. Africa: indicatori de performan! pentru organizaiile bazinale
transfrontaliere

n 2007, Reeaua Internaional! a Organizaiilor Bazinale (INBO) , prin Reeaua African!
a Organizaiilor Bazinale (ANBO), a lansat un proiect pentru a dezvolta, testa $i compara
indicatorii de performan! care ar putea fi adaptai la contextul particular al bazinelor
africane transfrontaliere. Indicatorii de performan! trebuie s! fie:
Instrumente care s! evalueze, s! prezic!, $i s! ajute la luarea deciziilor,
n conformitate cu obiectivele definite anterior,
Cantitativi pentru a m!sura tendine (u$or de actualizat), $i
nsoii de informaii calitative $i comentarii.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 106
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
9. SISTEME DE INFORMARE SI MONITORIZARE LA NIVEL DE BAZINIndicatorii propu$i se mpart n dou! categorii:
Indicatori de guvernare, care descriu modul n care structurile responsabile
pentru implementarea unei abord!ri IWRM transfrontaliere abordeaz! principiile $i
funciile IWRM.
Indicatori tehnici, legai de rezultatele concrete, sunt observabili pe teren $i
rezult! dintr-o abordare integrat! a managementului bazinal.
Lista de indicatori a fost testat! n bazinele fluviilor Niger, Congo, Senegal, Lacul Victoria
$i fluviul Orange n 2007. Un alt test n 2009 n 10 bazine transfrontaliere va perfeciona
indicatorii $i va produce o list! final!.

Mai multe informatii la: http://www.aquacoope.org/PITB

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 107
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
10. COMUNICAREA
10. ComunicareaManagementul de bazin care utilizeaz! IWRM implic! muli factori responsabili
diferii. n Capitolul 9 Sistemele de informare $i monitorizare la nivel de bazin
am accentuat importana sistemului de informare la nivel de bazin pentru a
mp!rt!$i date critice $i cuno$tine despre managementul resurselor de ap! ntre
factorii cheie. n acest capitol ne referim la gama mai larg! de factori
responsabili , inclusiv publicul general.
Campaniile de con$tientizare a publicului la nivel de bazin $i programele
educative i menin informai pe cei care locuiesc $i lucreaz! n acel bazin despre
problemele bazinale $i managementul bazinal (Exemplul 10.1). Publicul int! este
numeros $i variat, $i include pe cei care locuiesc pe raza bazinului, afacerile
(inclusiv utilit!ile pentru ap!, industriile, staiunile turistice, pescarii $i fermierii),
cercet!torii $i departamentele guvernamentale care funcioneaz! n interiorul $i
exteriorul bazinului. Aceste programe susin managementul bazinal comunicnd
mesaje clare despre probleme, aciuni $i progres.
PUNCTE CHEIE
O bun! comunicare i avantajeaz! pe dein!torii managementului bazinal.
Campaniile de con$tientizare a publicului $i programele educative ncurajeaz!
sprijinul pentru managementul bazinal.

Exemplul 10.1. Ziua Dun!rii: con$tientizarea

n fiecare an, cu ocazia Zilei Dun!rii, n 29 iunie, peste 81 de milioane de locuitori din 14
!ri s!rb!toresc unul din cele mai mari sisteme fluviale din Europa. Comisia
Internaional! pentru Protecia Fluviului Dun!rea coordoneaz! acest eveniment anual
pentru a marca cooperarea internaional! care a f!cut din Dun!re un fluviu mai curat $i
mai sigur.
Festivaluri uria$e pe malul fluviului, ntlniri publice $i evenimente educativ-distractive
aduc un omagiu Dun!rii, locuitorilor s!i $i progresului realizat. Ziua Dun!rii nt!re$te
solidaritatea Dun!rii care subliniaz! c!, n ciuda culturilor $i istoriei diferite, toi
cet!enii de pe cuprinsul bazinului danubian mp!rt!$esc dorina $i responsabilitatea de
a proteja aceast! preioas! resurs!.
Evenimentele internaionale $i la nivel de bazin pentru Ziua Dun!rii 2008 au inclus:
Un concurs de art!( Danube Art Matsers contest) al $colilor pe tema Dun!rii;
Un concurs de fotografii pe tema Dun!rii;
Colaborarea cu Festivalul Internaional de Film de la Vukovar, Croaia, pe tema
Expoziia foto despre Dun!re: de la surs! la Delt!;
O aciune comun! Salutai Dun!rea n sunet de siren!, care a reunit navigatori
danubieni, iar sirenele vapoarelor au sunat la ora 2 dup! amiaz! ca un omagiu
adus Dun!rii; $i
Participarea la Expoziia Mondial! a Apei din Zaragoza, Spania.

Mai multe informatii la: http://www.danubeday.org/en/home
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 108
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
10. COMUNICAREA

Deseori, organizaiile bazinale noi trebuie s!-$i construiasc! capacitatea de a
comunica $i educa. La nceput, ar putea fi nevoie s! apeleze la speciali$ti n
comunicare pentru a fi siguri c! mesajele sunt clare. La fel, pot avea nevoie de
speciali$ti n domeniul educaiei pentru a concepe programe educative care s!
satisfac! nevoile specifice ale bazinului. Organizaiile bazinale care planific!
con$tientizarea publicului larg $i campanii educative ar putea, de asemenea, avea
nevoie de speciali$ti.

Con$tientizarea publicului $i programele educative cost! bani. Publicitatea,
organizarea evenimentelor, nfiinarea $i funcionarea serviciilor pentru
informarea publicului presupun cheltuieli att imediate ct $i continue. Bugetele
pentru managementul bazinal trebuie s! includ! linii de buget pentru cheltuieli
de funcionare $i de personal pentru programele de comunicare. Strategiile $i
planurile pentru comunicare trebuie s! fac! parte din procesele de planificare
cuprinse n managementul general la nivel de bazin.

10.1. Con$tientizarea
Con$tientizarea cu problemele complexe $i adesea controversate din bazin este
vital!. n timp, campaniile de con$tientizare pot cauza o schimbare n gndire, $i
ncuraja pe dein!torii planurilor de management bazinal s! mbun!t!easc!
nivelul de trai al locuitorilor, s! utilizeze apa mai eficient $i s! mbun!t!easc!
mediul.

10.1.1. Campaniile de con$tientizare a publicului

Multe organizaii bazinale desf!$oar! campanii de con$tientizare a publicului n
ziare, la televiziune $i radio $i prin Internet pentru a crea un interes privind
managementul bazinal, $i pentru a schimba atitudinea $i comportamentul. Un
bun exemplu l reprezint! campania din bazinul fluviului Brisbane din Australia
(Exemplul 10.2).
Materialele scrise reprezint! un alt mijloc testat de con$tientizare, de exemplu
buletinele informative, rapoartele privind starea bazinului $i fi$ele de nregistrare.
Acestea pot suplimenta campaniile de con$tientizare a publicului, $i, pe lng!
Exemplul 10.2. Queensland, Australia: Programul C!i fluviale s!n!toase al bazinului
fluviului Brisbane.

Programul C!i fluviale s!n!toase din bazinul fluviului Brisbane desf!$oar! o continu!
campanie de con$tientizare a publicului prin mass media local!. n ultimii zece ani,
aceasta a dus la o mult mai mare con$tientizare a nevoii de mbun!t!ire a calit!ii apei.
Campania se concentreaz! pe reducerea cantit!ii de sedimente din devers!rile agricole
$i urbane, $i pe mbun!t!irea staiilor de tratare a apelor uzate pentru a reduce
contaminarea cu azot $i fosfor a estuarelor din aval $i a Golfului Moreton.

Website-ul C!i fluviale s!n!toase (www.healthywaterways.org) $i campaniile de
con$tientizare furnizeaz! nu doar informaii despre managementul calit!ii apei, dar
ofer! $i sugestii practice pentru coordonarea calit!ii apei $i utilizarea apei. Acestea sunt
susinute de programe, cum ar fi Water by Design, $i de premii anuale pentru cea mai
bun! implementare n practic! $i reducere a de$eurilor.

Mai multe informatii la: http://www.healthywaterways.org
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 109
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
10. COMUNICAREA
informarea publicului general, pot fi utile pentru depistarea unor grupuri de
factori responsabili.
Relaiile strnse de lucru cu mass media local! pot servi organizaiilor bazinale.
Organizaiile bazinale care contacteaz! jurnali$tii n mod regulat au parte de
articole bune $i $i mbun!t!esc profilul substanial. Un exemplu excelent al
valorii contactelor bune cu mass media este spaiul acordat de ziarele locale ale
Autorit!ii de Conservare a fluviului Grand din Ontario, Canada. Acestea au
seciuni tematice pe mai multe pagini, de exemplu, despre poluare $i mana-
gementul bazinal, prin care informeaz! $i educ! cititorii, $i incit! la aciune.
Televiziunea $i radioul sunt alte canale de comunicare eficiente. Corporacion
Autonoma Regional din Cundinamarca, Bogota, Columbia, $i produce propriile
programe TV. Corporacion are un acord cu canalele TV naionale columbiene
pentru a transmite s!pt!mnal aceste programe.

10.1.2. Consultarea publicului

Organizaiile bazinale se consult! $i cu publicul pentru a afla p!rerile acestuia
privind problemele resurselor de ap! $i pentru a c!uta soluii poteniale
(Exemplul 10.3).

Exemplul 10.3. Frana: consultarea publicului

Directiva Cadru European! a Apei solicit! membrilor Uniunii Europene s! consulte
factorii responsabili (vezi Exemplul 6.2). n Frana, ministrul Mediului $i Comitetele
Bazinelor Riverane au aranjat o consultare naional! a publicului, Apa este via! dai-
ne opinia voastr!, pentru a sonda opinia publicului privind viitorul resurselor de ap! din
bazine.

Consultarea publicului din 2008 a solicitat opinii publice privind obiectivele de mediu ale
Master Planurilor de Management $i Dezvoltare a Apei propuse de comitetele bazinale,
ca $i aciunile care sunt planificate s! realizeze acele obiective.

A fost distribuit un chestionar tuturor gospod!riilor din fiecare bazin. ntreb!rile se
refereau la obiectivele de mediu $i la m!surile majore de realizare a acestora. Oamenii
puteau face $i comentarii generale despre Master planurile elaborate. Cet!enii au putut
participa la consultare prin Internet. Mass media ( radio-ul $i media regional!) a
ncurajat oamenii s! ia parte la consult!ri. Asociaiile partenere au organizat $i
evenimente care s! ncurajeze participarea. Rata medie de participare a fost de 1,3%
(400.000 repondeni), de$i participarea a variat de la un bazin la altul ( de la 0,7 % la
4,3%). R!spunsurile au abordat preocup!rile principale ale comitetelor bazinale. n
general, publicul a chestionat obiectivele propuse $i a exprimat refuzul de a pl!ti mai
mult. Preocup!rile majore ale publicului au fost riscurile legate de toxicitate $i s!n!tate
(devers!ri, poluare industrial! $i agricol!) $i cheltuielile pentru ap!. Cet!enii $i-au
reafirmat angajamentul fa! de principiul poluatorul-pl!te$te, fa! de deciziile
transparente, fa! de m!surile care protejeaz! resursele de ap! $i fa! de rezultatele
care asigur! viitorul resurselor de ap!.


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 110
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
10. COMUNICAREA


10.2. Educaia

Multe organizaii bazinale aranjeaz! programe educaionale $i mai multe
organizaii, de exemplu Comisia Internaional! pentru Protejarea Dun!rii
(www.icpdr.org) prin Danube Box, Programul Golful Chesapeake
(www.chesapeakebay.net) $i Autoritatea pentru Conservarea Fluviului Grand
(www.grandriver.ca) , le fac disponibile pe site-urile lor.
Prezent!rile vizuale sunt utile, ajutnd oamenii s! nvee despre managementul
bazinal. Reeaua de Informare a Marilor Lacuri, un parteneriat care asigur un
spa#iu online pentru ca oamenii s afle informa#ii despre regiunea bi-na#ional a
Marilor Lacuri din America de Nord, a sintetizat o cantitate uria$! de informaii $i
a postat-o pe pagini web simple $i atractive vizual (www.great-lakes.net).
Educaia este, desigur, cea mai eficient!, cnd este interactiv!. Workshop-urile,
ntlnirile $i website-urile ncurajeaz! comunicarea $i nv!area interactiv!.
Factorii responsabili nva! $i fac schimb de informaii mai liber, dac! se ntlnesc
fa! n fa!, nva! unul de la cel!lalt, de la mentori sau campioni, $i discut!
problemele individual sau n grupuri de interes. Astfel de interaciuni sunt ideale
pentru organizaiile bazinale, pentru locuitori $i factorii responsabili n
acumularea de noi cuno$tine $i deprinderi $i, n acela$i timp, s! menin!
leg!tura cu ce se ntmpl! n bazin.

10.3. Instrumente de comunicare

10.3.1. Website-uri

Website-urile cu acces liber sau restricionat sunt instrumente comune prin care
managerii de bazin $i factorii responsabili mp!rt!$esc $i acceseaz! informaia.
Pentru cei care nu au conexiune la Internet, acelea$i informaii pot fi disponibile
pe CD-Rom.
Alte instrumente, cum ar fi discuiile online, ncurajeaz! interaciunea regulat! $i
feedback-ul ntre factorii responsabili. Temele de discutat pot fi catalogate $i u$or
de c!utat, genernd o arhiv! de comentarii pentru consult!ri ulterioare.
Website-urile interactive pot plasa o gam! mare de informaii ntr-o varietate de
mijloace media, cum ar fi cele vocale, grafice, filme, fotografii $i date, precum $i
texte, la ndemna factorilor responsabili. Multe website-uri ale bazinelor
posteaz! informaii despre cele mai bune practici de management, cercet!rile pe
care se bazeaz! practicile, $i detaliile de contact pentru persoanele care pot
discuta pro $i contra fiec!rei practici. Unele website-uri furnizeaz! instrumente de
sprijin n luarea deciziilor $i de modelare u$or de utilizat.
De$i Internetul este eficient n mp!rt!$irea informaiilor, poate s! nu fie cel mai
potrivit instrument pentru mp!rt!$irea informaiilor n bazinele unde comunit!ile
rurale $i s!race nu au acces la o astfel de tehnologie (vezi Seciunea 9.1.1.
Stabilirea unor sisteme de informare la nivel de bazin pentru o bun guvernare).
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 111
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
10. COMUNICAREA
De aceea organizaiile bazinale trebuie s! aib! n vedere diferite opiuni , inclusiv
buletinele informative n limbile locale, programele radio $i ntlnirile fa! n fa!.


10.3.2. Bibliotecile

n !rile dezvoltate, depozitarea informaiilor bazinale n bibliotecile publice le
face u$or accesibile pentru factorii responsabili. Deseori, bibliotecile au colecii
regionale speciale care sunt ideale pentru p!strarea rapoartelor, strategiilor $i
planurilor legate de managementul bazinal. Multe dispun de facilit!i de
depozitare cu clim! controlat!. Ceea ce este important, este c! bibliotecarii sunt
experi n catalogare $i pot organiza materialele legate de managementul bazinal
n mod sistematic.
Bibliotecile universitare n !rile dezvoltate $i n curs de dezvoltare, ca centre de
cercetare, colecioneaz! $i p!streaz! o mare gam! de materiale, de la publicaiile
internaionale specializate pn! la informaiile anecdotice. Din aceast! cauz!,
bibliotecile universitare sunt deseori parteneri valoro$i n programele de schimb
de informaii la nivel de bazin.
Din perspectiva utilizatorilor, documentele bazinale ndosariate n biblioteci sunt
u$or de consultat $i mprumutat n format pe hrtie. Deseori, n special n cazul
bibliotecilor universitare, indivizii $i organizaiile de management bazinal se pot
nscrie s! acceseze materialele n format electronic o cale simpl! $i rapid! de
obinere a informaiilor. Multe organizaii bazinale au dezvoltat propriile lor centre
de documentare care sunt deschise publicului general, studenilor $i oamenilor
de $tiin!.

10.3.3. Serviciul telefonic la nivel de bazin

Serviciile telefonice la nivel de bazin sunt obi$nuite n !rile dezvoltate $i se
bazeaz! pe puterea cuvntului rostit n schimbul de informaii. Serviciile de
telefonie deservesc persoanele cu abilit!i sc!zute de citit $i scris , acces limitat la
internet, $i pe cei care prefer! s! dea $i s! primeasc! informaiile pe cale
verbal!. De exemplu, oamenii de afaceri se gr!besc adeseori $i doresc $! obin!
informaiile rapid. Au de obicei puin timp pentru programele de educaie sau
preg!tire formal!. Ei doresc r!spunsuri rapide la ntreb!rile lor despre
managementul resurselor, dintr-o surs! de ncredere.
Serviciile de telefonie furnizate de organizaiile bazinale ofer! apelanilor sfaturi $i
informaii, de exemplu despre dezvoltarea $i implementarea planurilor de
management al solului $i apei, starea resurselor naturale din bazin, mp!rirea
cheltuielilor, cele mai bune opiuni de management pentru fermieri, organizaiile
de management bazinal $i guvernarea bazinului.

10.3.4. Servicii de informare la nivel de comunitate

Un serviciu de informare la nivel de comunitate deine colecii de informaii
despre bazin $i asigur! o gam! de servicii diferite. Aceste centre pot dispune de
un serviciu telefonic pentru managerii apei, de liste cu adresele po$tale pentru
distribuirea rapoartelor $i actualiz!ri prin fax sau email, pot crea $i ntreine
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 112
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
10. COMUNICAREA
website-uri, conduce programe educative la nivel de comunitate, $i mai pot
dezvolta $i implementa acorduri de parteneriat pentru conservare.
n general, astfel de centre sunt amplasate n sediile centrale ale organizaiilor
bazinale. Ele reprezint! ni$te vitrine ideale pentru factorii responsabili $i, n
cazul bazinelor mari care dein conexiuni bune de Internet, cum ar fi Chesapeake
Bay, pot fi virtuale (Exemplul 10.4).


10.4.Feedback-ul $i nv!area

Managementul de bazin reprezint! un ciclu de nv!are (vezi Seciunea 2.2.
Managementul de bazin ca proces iterativ). Odat! ce un plan este pus n aciune
$i ncepe monitorizarea, managerii $i factorii responsabili pot ncepe s! vad! ce
funcioneaz! $i ce nu funcioneaz!. Apoi ei pot folosi ceea ce nva! pentru a se
perfeciona. Managementul prin adaptare, sau nv!area prin aciune,
funcioneaz! cel mai bine cand factorii responsabili sunt implicai n mod
corespunz!tor $i cand managementul este flexibil $i u$or de adaptat. Dar aceast!
perfecionare trebuie transmis! ca feedback c!tre grupurile int! relevante ntrun
mod corespunz!tor.
Organizaiile bazinale trebuie s! se asigure c! raporteaz! n mod adecvat
progresul lor, sau lipsa acestuia, c!tre factorii responsabili. O cale bun! de a
raporta este un sistem n trei direcii care acoper! rezultatele, profitul de pe
urma investiiei $i interesele factorilor responsabili.
Raportarea rezultatelor nseamn! raportarea c!tre publicul din bazin a
rezultatelor activit!ilor $i investiiilor desf!$urate de managementul bazinal.
Aceasta acoper! aspecte precum s!n!tatea ecosistemului din bazin $i starea
resurselor de ap!. Rapoartele trebuie s! fie simple, clare $i la obiect, publicate ca
fi$e de rapoarte ale st!rii bazinului sau ale st!rii de s!n!tate a bazinului, de
exemplu.
La fel, rapoartele c!tre cei care pl!tesc programele de management bazinal $i
sprijin! organizaia bazinal!, adesea guvernele naionale, trebuie s! arate cum
au fost cheltuite fondurile, ce profit au adus investiiile, rezultatele programului $i
realiz!rile nregistrate.
Raportarea c!tre ali factori responsabili precum guvernele locale, companiile
private ( care asigur! utilit!ile), departamentele guvernamentale $i organizaiile
Exemplul 10.4. Bazinul Golfului Chesapeake: vitrin! virtual! pentru informare

Reeaua de Informare a Bazinului Golfului Chesapeake a deschis o poart! c!tre o mare
varietate de resurse pe Internet, precum descrierea unor subaduciuni (derivaii),
informaii despre programele guvernamentale la nivel de stat $i federaie, calendare ale
unor evenimente, informaii de contact pentru reelele de mediu $i alte organizaii, $i
oportunit!i de finanare (www.chesapeakebay.net). Website-ul ofer! acces utilizatorilor
c!tre o bibliotec! de informaii despre bazin, inclusiv fi$e cu rapoarte privind s!n!tatea
golfului. Atunci cand informaiile sunt disponibile gratuit ca n acest caz, managementul
de bazin este mai transparent.

Mai multe informatii la: http://www.chesapeakebay.net
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 113
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
10. COMUNICAREA
neguvernamentale, trebuie s! arate cum au funcionat planificarea $i
managementul coordonat $i unde mai este loc pentru mbun!t!iri (Exemplul
10.5). Acesta poate fi un proces n dou! direcii. De exemplu, organizaia
bazinal! poate furniza celor care asigur! utilit!ile, rapoarte care s! le dea
posibilitatea s! mbun!t!easc! serviciile de ap! din bazin, pe cand furnizorii de
utilit!i, la randul lor, pot raporta organizaiei bazinale mbun!t!irile privind
eficiena n utilizarea apei.
Exemplul 10.5. Bazinul raului J car, Valencia, Spania: informare $i monitorizare

Direcia General! a Apelor din Spania a elaborat un Proiect cu Participare Public! n
2006 n conformitate cu Directiva Cadru European! a Apei. Acesta ndrum! activit!ile
legate de informarea $i participarea publicului din districtele bazinale spaniole. n
districtul bazinului J car, publicul a fost implicat activ n managementul bazinal. A fost
nfiinat un Birou de Informare a Cet!enilor pentru a informa $i aborda orice problem!
de interes public privitor la ap!. Informaiile mai sunt distribuite prin website-ul bazinului
$i bro$uri de diseminare.
Organizaia Bazinului Raului J car a creat un Comitet de Informare $i Monitorizare (sau
Comitet de Participare Public!), care evalueaz! aspectele tehnice ale Planurilor de
Management Bazinal $i ale proiectelor. Este compus din 48 de organizaii din diferite
sectoare guvernul local, regional $i naional, afaceri $i sindicate, utilizatori $i ONG-uri.
Are un caracter consultativ, $i genereaz! propuneri $i coordoneaz! procesul de
participare public!. Acest Comitet face parte din Forumul de Participare Public!, care
reprezint! peste 300 de organizaii, toate p!rile interesate $i factorii responsabili care
au leg!tur! cu apa. O perioad! de consultare de $ase luni permite revizuirea $i
contribuiile noi aduse documentelor, iar comentariile sunt incluse n anexele la planul de
management bazinal.

Mai multe informatii la: http://www.chj.es

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


www.inbo-news.org | www.gwpforum.org 114
UN MANUAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT A RESURSELOR DE APA I N BAZINELE HI DROGRAFICE
SITE-URI WEB, REFERINTE SI ALTELE
Websites
African Network of Basin Organisations:
http://www.omvssoe.org/raob.htm
CapNet, an international network for capacity building
in IWRM: www.cap-net.org
Central and Eastern Europe Network of Basin
Organisations: http://ceenbo.mobius.ro/
Global Water Partnership: www.gwpforum.org
GWP ToolBox: www.gwptoolbox.org
International Network of Basin Organizations:
www.inbonews. org
International Office for Water:
www.oieau.fr/anglais/index.htm
Latin American Network of Basin Organisations:
www.ana.gov.br/relob/?lang=es and www.rebob.org.br
Mediterranean Network of Basin Organisations:
www.remoc.org
Network of Asian River Basin Organisations:
www.narbo.jp
Regional and national research programmes network
on IWRM: http://www.iwrm-net.org

Referine
CapNet (February 2008). Performance and Capacity of
River Basin Organizations. Cross-case Comparison of
Four RBOs. UNDP/CapNet.
Gleick, P. H. (2002). Dirty Water: Estimated Deaths
from Water- Related Diseases 2000-2020. Pacific
Institute for Studies in Development, Environment, and
Security.
GWP TAC (2000), Background Paper No. 4. Integrated
Water Resources Management. Global Water
Partnership, Stockholm, Sweden.
GWP TEC (2004). Catalyzing Change: a Handbook for
Developing Integrated Water Resources Management
(IWRM) and Water Efficiency Strategies. Global Water
Partnership, Stockholm, Sweden.
Hooper, B. P. (1995). Adoption of Best Management
Practices for Dryland Salinity. The Need for an
Integrated Environmental Management Approach.
Results of a Study in the Goran
Catchment. Centre for Water Policy Research, N.S.W.
University of England, Armidale, Australia.
Hooper, B. P. (2005). I ntegrated River Basin
Governance: Learning from I nternational Experience.
IWA Publishing, London, United Kingdom.
Margerum, R. D. and Born, S. M. (2000). A Co-
ordination Diagnostic for Improving I ntegrated
Environmental Management. J ournal of Environmental
Planning and Management. 43[1], 5-21.
Margerum, R. D. and Whitall, D. (2004). The
Challenges and Implications of Collaborative
Management on a River Basin Scale. J ournal of
Environmental Planning and Management. 47[3], 407-
427.
Comprehensive Assessment of Water Management in
Agriculture (2008). Developing and Managing River
Basins: the Need for Adaptive, Multilevel, Collaborative
Institutional Arrangements. Water for Food, Water for
Life. Issue Brief #12.
Comprehensive Assessment of Water Management in
Agriculture, Global Water Partnership and I nternational
Network of Basin Organizations.
Newson, M. (1992). Land, Water and Development.
River Basin Systems and their Sustainable
Management. Routledge, New York, USA.
OECD (2009). Strategic Financial Planning for Water
and Sanitation. Paris, France.
Qaddumi, H. (2008). Practical Approaches to
Transboundary Water Benefit Sharing. Working Paper
292. Overseas Development Institute, London, United
Kingdom.
UN-Water (2008). Status Report on IWRM and Water
Efficiency Plans for CSD16. United Nations, New York,
USA.

Altele
Bank-Netherlands Water Partnership Program (2002).
Integrated River Basin Management: From Concepts to
Good Practice. Briefing Note Series. The Bank-
Netherlands Water Partnership Program.
CapNet (J une 2008). Integrated Water Resources
Management for River Basin Organisations: Training
Manual. UNDP/CapNet.
CapNet (J une 2008). Indicators: Implementing
Integrated Water Resources Management at River
Basin Level. UNDP/CapNet.
Dourojeanni, A. (2001). Water Management at the
River Basin Level: Challenges in America. United
Nations, Santiago, Chile.
GWP CEE (2007). Tool Box: I nstitutional Setting of
Water I nstitutions in Development, Enforcement and
Implementation of Future Water Management Plans.
Global Water Partnership Central and Eastern Europe,
Bratislava, Slovakia.
GWP TEC (2008). Background Paper 12. Water
Financing and Governance. Global Water Partnership,
Stockholm, Sweden.
INBO (2004). Participation of Users in Sustainable
Water Resources Management. I nternational Network
of Basin Organizations. Paris, France.
INBO (2005). Financing of Sustainable Water Resources
Management. I nternational Network of Basin
Organizations. Paris, France.
INBO (2006). Formulation of Water Plans for Water
Development and Management. I nternational Network
of Basin Organizations. Paris, France.
INBO (2006). Information Necessary for Decision
Making. I nternational Network of Basin Organizations.
Paris, France.
INBO (2006). Toward a New I ntegrated Management
of Transboundary Basins: examples in Europe.
International Network of Basin Organizations. Paris,
France.
Lenton, R. and Muller, M., eds (2009). I ntegrated
Water Resources Management in Practice: Better Water
Management for Development. Earthscan, London,
United Kingdom.
Molle, F., Wester, P., Hirsch, P. and others (2007).
River Basin Development and Management, in Water
for Food, Water for Life: a Comprehensive Assessment
of Water Management in Agriculture (Chapter 16).
International Water Management Institute. Earthscan,
London, United Kingdom.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Acest manual ofer! o orientare pentru
mbun!t!irea guvern!rii resurselor de ap!
proasp!t!, mai ales prin implementarea efectiv! a
abord!rii managementului integrat al resurselor de
ap! (IWRM) n bazinele riverane, ale lacurilor $i
acviferelor. Evideneaz! leg!turile dintre provoc!ri
$i r!spunsurile IWRM; sugereaz! c!i de nfiinare
sau modernizare a organizaiilor bazinale pentru a
facilita adoptarea abord!rii IWRM ; $i este un ghid
practic $i u$or de utilizat cu multe exemple de
experiene din managementul rurilor, lacurilor $i
acviferelor.

Manualul a fost realizat de Parteneriatul Global
al Apei $i Reeaua Internaional! a
Organizaiilor Bazinale ca un rezultat al
colabor!rii dintre cele dou! reele/organizaii
pentru a facilita adoptarea unui management al
resurselor de ap! mai bun $i mai durabil.

Manualul va fi un document dinamic, actualizat cu
cele mai bune practici privind managementul apei
pentru bazinele din lumea ntreg!.
Parteneriatul Global al Apei este o reea
internaional! a c!rei viziune este pentru o lume
sigur! din punctul de vedere al apei. Misiunea GWP
este de a sprijini dezvoltarea durabil! $i
managementul resurselor de ap! la toate nivelele.
GWP a fost creat n 1996 pentru a promova
managementul integrat al resurselor de ap! $i a
asigura dezvoltarea $i managementul coordonat al
resurselor de ap!, sol $i resurse derivate n
vederea maximiz!rii bun!st!rii economice $i sociale
ntr-un mod echitabil, f!r! a compromite
durabilitatea sistemelor vitale de mediu.
Reeaua Internaional! a Organizaiilor
Bazinale, nfiinat! n 1994, este o reea
internaional! care susine implementarea
managementului integrat al resurselor de ap! n
bazinele riverane, ale lacurilor $i acviferelor. Face
leg!tura dintre organizaiile bazinale $i alte agenii
guvernamentale responsabile de managementul
bazinal pentru a promova schimbul de experien! $i
a elabora instrumente potrivite pentru un
management bazinal mai bun la nivel
transfrontalier, naional $i local.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com