You are on page 1of 1

Dongeng Bahasa Sunda CIKARACAK

Kacaturkeun di hiji lembur aya hiji jajaka di titah kolotna sina ngalalana neangan pangaweruh ka
guru nu luhur elmuna. Cindekna mah eta indit jajaka teh sakumaha panuduhan bapana. Sawatara
bulan kaliwat, jol jajaka teh balik deui. Di tanya ku bapana “Geus bisa naon jang ayeuna ?” Eta
jajaka teh kalah ngabigeu, da emang bingung taya pangabisa naon-naon. Kitu jeung kitu we si
jajaka teh, unggal balik ti panyabaan teh angger teu nambahan pangabisana da memang nu
meunangna teh panghina jeung pangjejeleh ti batur, bodo, boloho, taya kanyaho. Nepi ka genep
kali indit.
Bapana geus tetereun, nya tatanya kka sababaraha jalma. Akhirna, meunang panuduh ceunah
kudu indit ka belah kaler, di ditu aya guru anu luhung elmuna kakoncara kamana-mana.
Kacaritakeun, tepi eta jajaka teh ka imah uru. Sajolna eta jajaka teh sasadu “Mama, abdi mah
rumaos jalma bodo katotoloyoh, taya kanyaho, mangga nyanggakeun abdi mah kumaha
Mama.”Kusabab guru mah boga pangaweruh bisa neuleuman sikep jeung caritaan elema, pok we
ngawaler“Kieu Jang ayeuna mah, memeh guguru ka Mama hidep kudu tapa heula ngulon ti dieu
teangan gunung karacak, lamun papanggihan balik deui ka dieu !” Kencling si jajaka teh indit
nuju gunung karacak.
Mangbulan-bulan, mangtaun-taun si jajaka teh tapa di suku gunung Karacak, kabeuneuran
hareupeun lawang guha teh aya batu anu kacida gedena. Ditilik-tilik dina luhur batu nu tadina
rata teh aya ligak anu ganti poe nambahan legokna.
Inget papatah guruna, kencir we balik si jajaka teh nepungan guruna bari rek nyaritakeun naon
papanggihannana. Sanggeus ngadenge lalakon si jajaka, nya guruna teh pok nyarita “Ujang,
bageur, hidep teh apal ari batu teh teuas ari keclak cai mah leutik, tapi geuning batu nu sakitu
teuasna bisa legok katinggang keclakna cai, paribasa ceuk kolot Cikaracak Ninggang Batu Laun-
laun Jadi Legok, anu maksudna mah sing alah kumaha bodona ge hiji jelema bakal bisa lamun
leukeun jeung saregep di ajarna.” Antukna si jajaka nu tadina geus putus harepan teh daek
ngeureuyeuh neang lemu di eta paguron.
Kumargi kitu urang oge kedah kersa ngeureuyeuh dina nyuprih elmu teh, da geuning teu aya
jalmi bodo saur sepuh mah. Tempat anu dianggo tapa ku jajaka tadi nya Gunung Karacak. Pami
batuna ayana dina leresan lembur legok sateuacan Cintapada. Percanten henteuna mah teu
langkung kasadayana.