You are on page 1of 19

Regulament privind actele de studii si

documentele scolare in invatamantul


preuniversitar
Capitolul I - Dispozitii generale
Sus
Publicat in M. Of. Partea I nr. 342 din 22/04/2005
ARTICOLUL 1
Prezentul regulament stabileste regimul actelor de studii si al documentelor scolare
din invatamantul reuniversitar! in alicarea revederilor "egii invatamantului nr.
#4/$%%5! reublicata! cu modi&carile si comletarile ulterioare.
ARTICOLUL 2
(1) 'ctele de studii sunt inscrisuri autentice care atesta &nalizarea de catre titular a
unui nivel de invatamant! cu sau fara e(amen de absolvire.
(2) In sistemul national de invatamant reuniversitar se emit! inceand cu anul scolar
2004)2005! urmatoarele acte de studii*
a+ certi&cat de romovare a testelor nationale,
b+ certi&cat de ec-ivalare a e(amenului de caacitate .entru absolventii
invatamantului de # ani! romotiile de ana in anul $%%# inclusiv+,
c+ certi&cat de absolvire a scolii de ucenici! insotit de adeverinta rivind cometentele
rofesionale dobandite e durata scolarizarii .numai entru absolventii scolilor de
ucenici ) invatamant secial! romotiile anilor 2005 si 200/+,
d+ certi&cat de absolvire a scolii de arte si meserii,
e+ certi&cat de cali&care rofesionala nivel $ .entru absolventii scolilor de arte si
meserii+,
f+ certi&cat de absolvire a scolii rofesionale! insotit de adeverinta rivind
cometentele rofesionale dobandite e durata scolarizarii .numai entru absolventii
scolilor rofesionale! romotia anului 2005+,
g+ certi&cat de absolvire a scolii rofesionale! insotit de adeverinta rivind
cometentele rofesionale dobandite e durata scolarizarii .numai entru absolventii
scolilor rofesionale ) invatamant secial! romotiile anilor 2005! 200/ si 2000+,
-+ certi&cat de absolvire a anului de comletare .inceand cu absolventii romotiei
200/+,
i+ certi&cat de cali&care rofesionala nivel 2 .entru absolventii anului de comletare!
inceand cu romotia anului 200/+,
1+ certi&cat de absolvire a ciclului inferior al liceului,
2+ certi&cat de absolvire a liceului,
l+ diloma de bacalaureat,
m+ diloma de merit .entru absolventii care au romovat toate clasele din intervalul
I3)3II/3III cu medii generale de minimum %!50! iar la e(amenul de bacalaureat au
obtinut media $0+,
n+ certi&cat de cometente rofesionale .numai entru absolventii liceului ) &liera
te-nologica si vocationala! romotiile anilor 2005 si 200/ ) invatamant de zi si
romotiile anilor 2005! 200/ si 2000 ) invatamant seral+,
o+ certi&cat de cali&care rofesionala nivel 3 .entru absolventii ciclului suerior al
liceului ) &lierele te-nologica si vocationala! inceand cu romotia anului 2000+,
+ atestat de cometente rofesionale .entru absolventii ciclului suerior al liceului )
&liera teoretica+,
r+ certi&cat de cometente rofesionale .entru absolventii scolii ostliceale/de
maistri+.
(3) 'ctele de studii se elibereaza in original sau in dulicat.
ARTICOLUL 3
4ocumentele scolare sunt*
a+ registrul matricol,
b+ catalogul clasei,
c+ cataloagele entru e(amenele de &nalizare a studiilor,
d+ cataloagele entru e(amenele de corigente si diferente,
e+ ortofoliul ersonal entru educatie ermanenta .entru absolventii ciclului inferior
si suerior al liceului! ai scolii de arte si meserii! ai anului de comletare si entru cei
care isi intreru studiile+,
f+ foaia matricola! care se elibereaza numai la cerere,
g+ adeverinta de studiu/adeverinta de absolvire,
-+ registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii.
ARTICOLUL 4
(1) 5nitatile de invatamant acreditate elibereaza actele de studii mentionate la
'67I8O"5" 2.
(2) 5nitatile de invatamant care au autorizatie de incredere gestioneaza documentele
scolare mentionate la '67I8O"5" 3! e formulare tiizate eliberate de insectoratele
scolare.
(3) 6esonsabilitatea comletarii! eliberarii si anularii actelor de studii si a dulicatelor
revine directorului si secretarului)sef/secretarului unitatii de invatamant acreditate.
(4) 6esonsabilitatea intocmirii! modi&carii! eliberarii si anularii documentelor scolare
revine directorului si secretarului)sef/secretarului unitatii de invatamant acreditate sau
cu autorizatie de incredere! dirigintelui ori titularului de discilina! in conditiile
revazute in rezentul regulament.
(5) 4ua inc-eierea anului scolar toate documentele scolare se astreaza si se
ar-iveaza la unitatea de invatamant cu ersonalitate 1uridica.
Cuprins articol
$. 8aitolul I ) 4isozitii generale
2. 8aitolul II ) Intocmirea actelor de studii si a documentelor scolare
3. 8aitolul III ) 9liberarea actelor de studii
4. 8aitolul I: ) Intocmirea si eliberarea dulicatelor de e actele de studii
5. 8aitolul : ) 6econstituirea situatiei scolare
/. 8aitolul :I ) 'nularea si/sau modi&carea actelor de studii si ale documentelor
scolare
0. 8aitolul :II ) 8ontinutul si forma actelor de studii si ale documentelor scolare
#. 8aitolul :III ) 'c-izitionarea! evidenta si gestiunea actelor de studii si a
documentelor scolare
%. 8aitolul I3 ) 4isozitii &nale
Capitolul II - Intocmirea actelor de studii si a documentelor
scolare
Sus
ARTICOLUL 5
(1) Intocmirea actelor de studii si a documentelor scolare! recum si inscrierea
mentiunilor se fac in limba romana! folosindu)se alfabetul latin.
(2) 9ste interzis sa se faca stersaturi! razuiri! acoerire cu asta corectoare!
rescurtari si/sau adaugari in actele de studii si in documentele scolare.
Sectiunea 1 - Actele de studii
ARTICOLUL 6
(1) In termen de $5 zile de la &nalizarea studiilor/e(amenului de absolvire! actele de
studii se intocmesc de catre unitatile de invatamant! se semneaza si se stamileaza
de catre ersoanele indicate e formularul tiizat! entru toti absolventii care au
romovat nivelul de invatamant/e(amenul.
(2) Presedintii comisiilor de e(aminare si conducerea unitatii de invatamant sunt
rasunzatori entru resectarea termenului revazut la alin. .$+.
ARTICOLUL 7
(1) 4atele necesare entru comletarea actelor de studii se transcriu din registrele
matricole si din cataloagele e(amenelor de &nalizare a studiilor.
(2) In actele de studii numele titularului! recum si toate renumele se inscriu fara
rescurtari! cu litere mari de tiar! utilizandu)se diacriticele. In toate actele de studii se
inscriu cu ma1uscule toate initialele renumelor tatalui. Initialele renumelor mamei se
inscriu in cazul in care tatal este necunoscut.
(3) 4atele rivind locul nasterii! recum si celelalte mentiuni se inscriu cu litere mari
de tiar. Inscrierea in actele de studii a locului nasterii se face conform
nomenclatorului o&cial arobat si a;at in uz la data eliberarii actului de nastere.
(4) Mediile obtinute la e(amenul de &nalizare a studiilor se inscriu cu cifre arabe! iar
e(licitarea acestora se inscrie dua modelul* 0!#% .sate #%<+.
(5) Mentiunile desre an si zi se inscriu cu cifre arabe! iar luna se comleteaza cu
litere mari de tiar.
(6) In actele de studii nu se admit modi&cari rivind datele ersonale ale titularilor si
nici nu se elibereaza alte acte de studii .dulicate+ cu nume sau renume sc-imbat
dua eliberarea actelor de studii originale.
(7) 'ctele de studii! cu e(cetia celor e ale caror formulare nu se indica aceasta!
oarta in mod obligatoriu! in satiul rezervat! fotogra&a titularului! alb)negru sau color!
format 3 ( 4 cm! fotogra&e care se alica rin liire/casare.
(8) 8omletarea actelor de studii se oate face rin scriere la calculator! rin
dactilogra&ere sau de mana! cu tus ori cu cerneala neagra! fara satii libere.
() 7oate rubricile ramase libere se bareaza.
(1!) 'ctele de studii se semneaza de catre ersoanele ale caror functii sunt recizate
in formular! cu asta! tus sau cerneala neagra. Sub semnatura se trece in clar numele
acestora. =u se admite alicarea arafei in locul semnaturii originale.
(11) In toate cazurile stamila trebuie sa se alice clar in satiul recizat e formular!
fara a se acoeri semnaturile autorizate! iar te(tul trebuie sa &e citet.
(12) Instructiunile de comletare se tiaresc! artial sau total! si e coerta carnetelor
de formulare ale actelor de studii.
(13) Pentru actele de studii eliberate e baza de rocura notariala/consulara! la
rubrica >Mentiuni> din registrul matricol se trec numele! renumele! calitatea
imuternicitului! datele de identitate si se semneaza de catre acesta.
(14) 'ctele de studii care se elibereaza din carnetul cu matca/cotor se intocmesc
astfel incat matca/cotorul carnetului! care ramane in ar-iva institutiei de invatamant
cu termen ermanent! sa aiba inscrise toate datele de e e(emlarul original care se
elibereaza titularului.
ARTICOLUL 8
(1) Inainte de a & eliberate absolventilor! actele de studii revazute cu satiu rezervat
entru alicarea timbrului sec vor & rezentate la insectoratul scolar! in vederea
alicarii timbrului sec! insotite de un borderou! in doua e(emlare! entru &ecare
categorie de acte de studii.
(2) 5n e(emlar din borderou ramane la insectoratul scolar! iar al doilea e(emlar!
vizat de insectoratul scolar! se astreaza in ar-iva unitatii de invatamant.
(3) ?orderoul curinde urmatoarele rubrici* numarul curent! numele absolventului!
initiala renumelui tatalui/mamei! renumele absolventului! seria si numarul
formularului! anul absolvirii! mentiuni.
(4) Pe borderouri se face mentiunea* >S)a alicat timbrul sec e un numar de .....
.urmeaza denumirea actului de studii+>! dua care urmeaza data! numele! renumele
si semnatura ersoanei imuternicite entru alicarea timbrului sec.
Sectiunea 2 - "#cu$entele sc#la%e
ARTICOLUL
(1) 4ocumentele scolare se intocmesc numai e formulare ale caror mac-eta si
continut sunt stabilite anual si rezentate e site)ul Ministerului 9ducatiei si 8ercetarii
in tim util! entru a & cunoscute si reluate de toate unitatile de invatamant
reuniversitar.
(2) 4ocumentele scolare se intocmesc cu resectarea mentiunilor coresunzatoare din
'67I8O"5" 0 si se ar-iveaza conform revederilor rezentului regulament. 4ua
comletare! toate documentele scolare devin acte cu regim secial.
(3) Sc-imbarile de nume intervenite e arcursul frecventarii nivelului de invatamant
se oereaza la solicitarea scrisa a titularului! arobata de directorul unitatii de
invatamant! e baza actelor doveditoare! in toate documentele scolare.
(4) 'ctele doveditoare ale sc-imbarii de nume! in coie legalizata de biroul notarului
ublic! se ar-iveaza cu termen ermanent.
(5) Modi&carea se face cu tus sau cu cerneala rosie! mentionandu)se actul in temeiul
caruia a fost efectuata.
ARTICOLUL 1!
Instructiunile de comletare se tiaresc! artial sau total! e coerta.
ARTICOLUL 11
(1) 6egistrul matricol! dua comletare! devine document scolar cu regim secial.
(2) 'tribuirea numarului matricol se face inceand cu $! la inceutul scolarizarii! e
niveluri si forme de invatamant! e baza documentelor de stare civila .cu modi&carile
ulterioare+. 9ventualele modi&cari se inregistreaza conform revederilor '67I8O"5" %
alin. .3+).5+.
(3) Pentru elevii transferati in timul anului scolar numarul matricol se atribuie in
continuarea seriei anului resectiv.
(4) Inscrierea mediilor e ani de studiu se face e baza mediilor anuale inc-eiate in
catalogul clasei! la care se adauga mentiuni cu rivire la eventualele e(amene de
diferenta.
(5) 'nual! situatia scolara este certi&cata de secretarul unitatii de invatamant si este
con&rmata! dua veri&care! de directorul acesteia.
(6) In mod obligatoriu! numarul matricol al &ecarui elev din catalog trebuie sa
coresunda cu cel din registrul matricol! numar care se astreaza e toata durata
scolarizarii.
(7) Pentru situatiile arobate rin metodologii seci&ce de transferare de la un nivel
de regatire la altul! de la o forma de organizare la alta si de la o secializare la alta! in
cadrul aceleiasi &liere sau de la &liere diferite! se mentioneaza denumirea discilinelor
la care s)au sustinut e(amene de diferenta si notele obtinute! fara modi&carea
mediilor generale ale anilor ec-ivalati.
(8) Pentru elevii transferati in cadrul aceluiasi nivel de invatamant! de la o
&liera/ro&l/secializare la alta! se mentioneaza e(amenele de diferenta si rezultatele
obtinute! mentionandu)se media anuala calculata la unitatea de invatamant de la care
rovine ) fara recalcularea mediei generale.
() Pentru absolventii invatamantului rofesional .scoli de arte si meserii si/sau anul
de comletare+ care isi continua studiile in invatamantul liceal! in rubricile
coresunzatoare anilor scolari absolviti se trece baza legala de continuare a studiilor!
resectiv* >Se continua studiile conform @otararii Auvernului nr. ....... sau Ordinului
ministrului educatiei si cercetarii nr. .......>, in aceasta situatie! media &nala a anilor de
studii se calculeaza entru anii scolari frecventati la invatamantul liceal .ciclul
suerior+ si nu se iau in calcul mediile anilor de studii din invatamantul rofesional si
de la eventualele e(amene de diferente.
(1!) Pentru absolventii care au romovat e(amenul de &nalizare a studiilor! o data cu
eliberarea actelor de studii se comleteaza datele de identi&care a acestora! recum si
rezultatele e(amenului.
(11) 'tat in registrul matricol! cat si in catalogul clasei se inscriu citet si in intregime
toate discilinele curinse in lanul)cadru aferent &lierei/ro&lului/secializarii
coresunzatoare &ecarei clase.
(12) 6egistrul matricol! dua comletarea rocesului)verbal tiarit e ultima sa
agina! se ar-iveaza la unitatea de invatamant reuniversitar emitenta! cu termen
ermanent.
ARTICOLUL 12
(1) 8atalogul clasei devine document scolar cu regim secial dua comletarea cu
datele de identi&care a elevilor.
(2) Inscrierea elevilor in catalogul clasei se face in conformitate cu datele din actul de
identitate si din registrul matricol! mentionandu)se in mod e(licit numarul matricol!
volumul si agina. 'ceste elemente de identi&care sunt trecute la inceutul anului
scolar de catre invatator sau de catre rofesorul)diriginte! e baza datelor furnizate de
secretariat. 9ventualele comletari se fac de catre invatatorul sau dirigintele clasei! in
baza documentelor e(istente la secretariatul unitatii de invatamant.
(3) Inscrierea discilinelor in catalogul clasei se face de catre invatator sau de catre
diriginte! citet si in intregime! in conformitate cu lanul)cadru aferent
&lierei/ro&lului/secializarii coresunzatoare clasei resective si in functie de
discilinele otionale stabilite.
(4) Pentru evaluarea semestriala! entru inscrierea absentelor! recum si entru
inc-eierea mediilor semestriale si anuale rasunde in mod direct titularul de discilina.
9ste interzisa inscrierea datelor fara note. 4irigintele rasunde de e(actitatea
calculului aritmetic al mediei generale anuale.
(5) "a sfarsitul anului scolar se intocmeste! e ultima agina a catalogului clasei! un
roces)verbal rivind veri&carea mediilor si a mediilor generale! semnat de
invatator/diriginte si de titularii de disciline si vizat de directorul unitatii de
invatamant.
(6) =otele/mediile inscrise gresit in catalog se corecteaza rin taiere cu o linie
orizontala si se inlocuiesc cu notele coresunzatoare! cu cerneala rosie! se semneaza
de titularul de discilina si de director! care alica stamila.
(7) Scoaterea catalogului din unitatile de invatamant este interzisa.
(8) 8atalogul clasei! dua comletarea rocesului)verbal tiarit e ultima sa agina!
se ar-iveaza la unitatea de invatamant reuniversitar emitenta! cu termen de astrare
ermanent.
ARTICOLUL 13
(1) 8atalogul entru e(amenele de &nalizare a studiilor devine document scolar cu
regim secial! dua comletare. 8omletarea sa se face cu resectarea rubricatiei din
formular! conform metodologiei seci&ce &ecarui ti de e(amen.
(2) 9ventualele corecturi se fac cu cerneala rosie! se con&rma rin semnatura
resedintelui si rin alicarea stamilei de e(amen! astfel incat sa nu se acoere
inscrisul din catalog.
(3) 4ua intocmire! catalogul de e(amen este veri&cat de toti membrii comisiei care!
dua insusirea continutului! semneaza e coerta formularului si in locurile revazute
e(res in formular.
(4) 4ua comletare! catalogul de e(amen se ar-iveaza la unitatea de invatamant
reuniversitar organizatoare/emitenta! cu termen de astrare ermanent.
ARTICOLUL 14
Prevederile '67I8O"5" $3 se alica in mod coresunzator in cazul cataloagelor entru
e(amenele de corigenta si de diferente! care au o rubricatie seci&ca. 7ermenul de
astrare in ar-iva unitatii de invatamant se face e toata durata studiilor elevului.
ARTICOLUL 15
(1) Portofoliul ersonal entru educatie ermanenta se elibereaza tuturor elevilor care
au absolvit un nivel de educatie ostgimnazial .scoala de arte si meserii! ciclul inferior
al liceului! anul de comletare! ciclul suerior al liceului! invatamant ostliceal+ si! la
cerere! elevilor care din diferite motive isi intreru studiile ostgimnaziale.
(2) 8a. I! II si III din ortofoliul ersonal entru educatie ermanenta se comleteaza
de secretariatul scolii e baza inregistrarilor din registrul matricol! rin coierea e(acta
a datelor! iar ca. I:! : si :I se comleteaza de dirigintele clasei in colaborare cu
cadrele didactice ale clasei.
(3) 5nitatile de invatamant reuniversitar articular cu autorizatie de incredere
elibereaza ortofoliu ersonal entru educatie ermanenta. 4ua comletare se alica
stamila rorie.
(4) Portofoliul ersonal entru educatie ermanenta se comleteaza! se semneaza de
director si se alica stamila unitatii de invatamant! in doua e(emlare! din care unul
se ar-iveaza la unitatea de invatamant emitenta cu termen ermanent.
ARTICOLUL 16
(1) Boaia matricola se elibereaza! la cerere! numai elevilor care au absolvit un nivel de
educatie! conform sistemului national de invatamant arobat rin "egea nr. #4/$%%5!
reublicata! cu modi&carile si comletarile ulterioare.
(2) Boaia matricola se intocmeste! e baza inregistrarilor din registrul matricol! rin
coierea e(acta a datelor! fara rotun1iri.
(3) 5nitatile de invatamant reuniversitar articular acreditate sau cu autorizatie de
incredere elibereaza foi matricole intocmite si semnate de conducerea acestora! e
care se alica stamila rorie.
(4) 9liberarea foilor matricole se consemneaza in registrul unic de evidenta a
formularelor actelor de studii.
(5) Pentru absolventii invatamantului rofesional .scoli de arte si meserii si/sau anul
de comletare+ care isi continua studiile in invatamantul liceal! in rubricile
coresunzatoare anilor scolari absolviti se trece baza legala de continuare a studiilor!
resectiv* >Se continua studiile conform @otararii Auvernului nr. ......... sau Ordinului
ministrului educatiei si cercetarii nr. ......... >, in aceasta situatie! media &nala a anilor
de studii se calculeaza entru anii scolari frecventati la invatamantul liceal .ciclul
suerior+ si nu se iau in calcul mediile anilor de studii din invatamantul rofesional si
de la eventualele e(amene de diferente.
(6) Boile matricole eliberate absolventilor invatamantului liceal! revazuti la alin. .5+
vor contine in mod obligatoriu durata studiilor scolii absolvite anterior invatamantului
liceal si nivelul de cali&care obtinut.
ARTICOLUL 17
(1) 'deverintele de studii si adeverintele de absolvire sunt documente scolare care se
deosebesc de celelalte documente rin fatul ca se elibereaza solicitantilor e baza de
cerere! cu seci&carea destinatiei si a termenului de valabilitate! si nu au caracter de
regim secial.
(2) 'deverintele de studii si adeverintele de absolvire se comleteaza e baza datelor
din registrul matricol! se semneaza de catre directorul/directorul ad1unct si de
secretarul)sef/secretarul unitatii de invatamant! se stamileaza! rimesc numar si se
inregistreaza in registrul de intrare)iesire a coresondentei din unitatea de invatamant.
In registru trebuie sa aara in clar numele si renumele/denumirea solicitantului! data
solicitarii! numarul! data si ersoana e numele careia se elibereaza adeverinta!
numele in clar si semnatura ersoanei care a comletat si a eliberat documentul.
ARTICOLUL 18
(1) Prin adeverinta de studii se recizeaza fatul ca titularul a &nalizat unul sau mai
multe semestre/ani de studiu! ca a arcurs anumite materii si se indica mediile
obtinute.
(2) 'deverinta de studii se elibereaza elevilor! arintilor/rerezentantilor legali!
imuternicitilor acestora sau la solicitarea scrisa a unor unitati de invatamant ori a
altor ersoane 1uridice! arobata de directorul unitatii de invatamant.
(3) Pentru orice alte solicitari! conducerea unitatii de invatamant va elibera o
adeverinta simla.
ARTICOLUL 1
(1) 'deverinta de absolvire a studiilor se elibereaza entru &nalizarea cursurilor! cu
sau fara e(amen de absolvire! e baza unei cereri motivate! arobata de directorul
unitatii de invatamant.
(2) 7ermenul de valabilitate al adeverintei de absolvire este de $5 zile de la data
eliberarii.
ARTICOLUL 2!
(1) 6egistrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii devine document scolar
cu regim secial! dua comletarea cu datele de identi&care a elevului! atat la nivelul
insectoratelor scolare! cat si al unitatilor de invatamant care gestioneaza acte de
studii.
(2) 6egistrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii curinde toate
categoriile de acte de studii! dar se comleteaza numai rubricile coresunzatoare
actelor de studii care se elibereaza absolventilor nivelului de educatie coresunzator
unitatii de invatamant.
(3) Inscrierea datelor se face in ordine cronologica! fara sa se lase randuri libere intre
o activitate si alta! c-iar daca este vorba de rimire! redare sau transfer de acte.
(4) In rima arte a registrului sunt inscrise formularele actelor de studii rimite atat
la nivel de insectorat! cat si la nivel de unitate de invatamant.
(5) 6egistrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii curinde si o a doua
arte! care se refera la evidenta eliberarii actelor de studii catre unitatile de
invatamant sau absolventilor.
(6) 9ventualele corecturi se fac numai cu cerneala rosie! in rubrica imediat urmatoare
sau in rubrica searata! daca este osibil! iar daca nu! e acelasi rand.
(7) =umerotarea actelor de studii eliberate se face inceand cu numarul $ si continua
ana la euizarea lotului seriei resective, in rocesul)verbal de la sfarsitul registrului
se face mentiunea ozitiilor anulate! a stocului e(istent! certi&candu)se in clar numele
ersoanelor care au efectuat oeratiunile de intocmire si eliberare. Mentiunea se
semneaza de secretarul)sef/secretar si se avizeaza de director.
(8) =umerotarea seriei noi se face inceand cu nr. $ si nu in continuare.
() 6egistrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii! dua comletarea
rocesului)verbal tiarit e ultima sa agina! se ar-iveaza la unitatea de invatamant
reuniversitar emitenta! cu termen ermanent.
Capitolul III - Eliberarea actelor de studii
Sus
ARTICOLUL 21
(1) 'ctele de studii se elibereaza de catre unitatile de invatamant acreditate la care
titularii au romovat ultimul an de studiu.
(2) 'ctele de studii se elibereaza! de regula! titularilor! care semneaza e actul
original si e cotor/matca, in situatii e(cetionale ) ersoane grav bolnave!
netransortabile! absente din tara etc. )! actele de studii se elibereaza ersoanelor
mandatate! e baza de rocura autenti&cata de biroul notarului ublic/consulat.
(3) In cazul elevilor sub $/ ani! actele de studii ot & eliberate
arintilor/rerezentantilor legali! fara a & necesara rocura revazuta la alin. .2+.
(4) Mandatarul semneaza entru rimire! in clar! in registrul matricol! in registrul unic
de evidenta a formularelor actelor de studii si e cotorul/matca actului de studii
eliberat! dar nu si e formularul original al actului de studii eliberat. In registrul unic de
evidenta a formularelor actelor de studii! la rubrica >Mentiuni>! se inscriu* numele!
renumele si calitatea imuternicitului! recum si datele de identitate ale acestuia.
(5) Pentru absolventii unitatilor de invatamant cu autorizatie de incredere! actele de
studii se elibereaza de catre unitatea de invatamant acreditata la care s)a sustinut
e(amenul de &nalizare.
(6) 'ctele de studii comletate si neridicate ca urmare a decesului titularului ot &
eliberate sotului/sotiei! recum si unui membru al familiei .ascendent sau descendent
de gradele I si II+ titularului decedat! in baza unei cereri arobate de insectoratul
scolar! insotita de coia legalizata a certi&catului de deces si de o declaratie! e
roria rasundere! rivind motivele invocate entru ridicarea actului de studii.
ARTICOLUL 22
(1) 7oti absolventii invatamantului de stat si/sau articular acreditat care! in baza unei
arobari seciale! sustin si romoveaza e(amenul de &nalizare a studiilor la o alta
unitate similara de invatamant situata in alt 1udet sunt inscrisi in registrul matricol .e
baza certi&catului de absolvire a liceului si a foii matricole+ si vor rimi acte de studii
eliberate de unitatea de invatamant unde au sustinut si au romovat e(amenul.
(2) 'robarea seciala se acorda! in cazuri bine 1usti&cate! de catre cele doua
insectorate scolare! cu avizul celor doua unitati de invatamant.
ARTICOLUL 23
(1) 'ctele de studii se elibereaza titularului/mandatarului e baza rezentarii
documentului de identitate/rocurii.
(2) Prin document de identitate se intelege buletinul/cartea de identitate sau
asaortul.
(3) In cazul in care nu e(ista concordanta delina intre actele de studii si actul de
identitate rezentat de titular! este necesar ca aceasta sa &e clari&cata imreuna cu
organele de stat cometente.
(4) 'ctele de studii se elibereaza titularilor ) cetateni straini! e baza asaortului. In
cazul in care titularul nu se oate rezenta! actul de studii oate & eliberat
imuternicitului acestuia! e baza unei rocuri autenti&cate de biroul notarului ublic
sau eliberate de ambasada tarii resective in 6omania ori de o&ciul
dilomatic/consular roman din tara de resedinta! cu resectarea revederilor
'67I8O"5" 2$ alin. .4+.
ARTICOLUL 24
(1) 7itularii sunt obligati sa isi ridice actele de studii in termen de cel mult 3 luni de la
data intocmirii acestora.
(2) 7itularul/mandatarul este obligat sa veri&ce corectitudinea datelor din formularul
tiizat si sa semnaleze e loc eventualele greseli constatate.
(3) 8onducerea unitatilor de invatamant are obligatia de a lua masuri entru evitarea
stocarii ne1usti&cate a actelor de studii! instiintandu)i la tim e toti absolventii in
vederea ridicarii actelor de studii resective.
(4) 'ctele de studii intocmite! dar neridicate se astreaza in ar-iva unitatii de
invatamant emitente ana la eliberare.
ARTICOLUL 25
9levilor absolventi ) cetateni romani sau straini ) li se elibereaza actele de studii! cu
conditia sa se ac-ite de toate obligatiile &nanciare sau de alta natura catre unitatea de
invatamant resectiva.
ARTICOLUL 26
(1) 9liberarea actelor se consemneaza in registrul unic de evidenta a formularelor
actelor de studii.
(2) Procura folosita de ersoanele mandatate se astreaza in ar-iva unitatii
resective! cu termen ermanent.
(3) Pentru toate categoriile de acte de studii si documente scolare eliberate se tine o
evidenta coresunzatoare in registrele tiizate a;ate in uz! consemnandu)se* numarul
de ordine dat de unitatea de invatamant! numarul de inregistrare al insectoratului
scolar! seria si numarul formularului! numele si renumele titularului! renumele
tatalui/mamei! locul si data nasterii titularului! felul actului eliberat! anul scolar in care
titularul a terminat studiile! data eliberarii! numele si renumele celui care a comletat
si a eliberat actul! semnatura de rimire! mentiuni.
Capitolul IV - Intocmirea si eliberarea duplicatelor de pe
actele de studii
Sus
ARTICOLUL 27
(1) In cazul ierderii! distrugerii! furtului sau al comletarii gresite din vina unitatii de
invatamant emitente a actului de studii original! in baza unei cereri scrise a
solicitantului! unitatea de invatamant care a eliberat actul resectiv elibereaza un
dulicat al acestuia intocmit e baza documentelor a;ate in ar-iva unitatii de
invatamant sau in cea a insectoratului scolar! din care rezulta situatia scolara a
solicitantului.
(2) 8ererea de eliberare a dulicatului este insotita de urmatoarele acte! care se
ar-iveaza cu titlu ermanent*
a+ declaratia notariala! data de titularul actului! in care sunt curinse toate elementele
necesare entru identi&care! imre1urarile in care actul original a fost ierdut! recum
si alte recizari care sa con&rme disaritia actului de studii resectiv,
b+ dovada ublicarii ierderii! distrugerii! furtului sau a comletarii gresite din vina
unitatii de invatamant emitente a actului de studii! in Monitorul O&cial al 6omaniei!
Partea a III)a,
c+ coie legalizata la biroul notarului ublic de e certi&catul de nastere/casatorie,
d+ doua fotogra&i alb)negru sau color! format 3 ( 4 cm,
e+ arobarea scrisa a insectoratului scolar entru eliberarea dulicatului.
(3) Pentru ublicarea ierderii unui act de studii! titularul se adreseaza Monitorului
O&cial al 6omaniei! Partea a III)a! deunand un anunt care va curinde urmatoarele
date* denumirea actului de studii original! numele titularului! initiala renumelui
tatalui/mamei si toate renumele titularului! anul absolvirii! seria si numarul actului!
numarul si data la care a fost inregistrat in evidentele unitatii de invatamant emitente.
ARTICOLUL 28
(1) 4ulicatul actului de studii se intocmeste e un formular identic cu cel original
emis la data absolvirii si se elibereaza dua rocedura revazuta la actele de studii
originale.
(2) In situatia in care nu se mai gasesc formulare de acelasi ti! se elibereaza un
dulicat redactat/te-noredactat/scanat dua modelul actului original! in care se inscriu
datele e(istente in ar-iva rivind situatia scolara a solicitantului. In aceasta situatie se
alica timbru &scal.
(3) Pe dulicatele actelor de studii se comleteaza cu .ss+ ) numele si renumele
resedintelui comisiei entru e(amenul resectiv! directorului! secretarului etc.!
e(istenti in functiile resective la data absolvirii studiilor de catre solicitanti, in cazul in
care nu sunt inscrise in clar numele ersoanelor mentionate mai inainte! se
comleteaza .ss+ >indescifrabil>.
(4) Pe dulicatul actelor de studii! intr)un satiu coresunzator! se face mentiunea*
>dulicat tiizat> sau! dua caz! >redactat> ) >eliberat conform arobarii ...........
.denumirea institutiei/organului care a arobat eliberarea dulicatului+ nr. ................
din .............. . 8on&rmam autenticitatea datelor curinse in rezentul act de studii>.
5rmeaza numele si renumele! in clar! ale directorului si secretarului unitatii de
invatamant emitente.
(5) Se alica stamila unitatii emitente e timbrul &scal in conditiile alin. .2+ si langa
semnatura directorului.
(6) 4ulicatele actelor de studii oarta! in artea de sus! seria si numarul actului
original eliberat! data si numarul acordat de unitatea de invatamant resectiva in
registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii.
(7) Pe dulicat se inregistreaza numarul si data eliberarii! numar care se comleteaza
cu cerneala rosie in registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii sau intr)
un registru similar entru generatiile de absolventi anterioare anului 2005! comletat
searat! semnat de titular/imuternicit. =umerotarea in registru incee de la $ si se
continua ana la euizarea registrului.
(8) In registrul de eliberare a actului original! la titular! se mentioneaza! cu cerneala
rosie! seria si numarul dulicatului! numarul din registrul de eliberare si data eliberarii.
() ?orderoul entru alicarea timbrului sec e dulicate curinde urmatoarele rubrici*
nr. crt.! numele! initiala renumelui tatalui/mamei! renumele comlet al
absolventului! seria si numarul formularului! numarul dat de unitatea de invatamant!
anul absolvirii! mentiuni ) seria si numarul actului original )! urmandu)se aceeasi
rocedura ca si entru actele de studii originale.
(1!) In registrul matricol si e matca/cotorul actului original ) cand actul s)a eliberat
din carnet cu matca/cotor ) se consemneaza seria si numarul dulicatului eliberat.
(11) "a eliberarea dulicatelor e baza documentelor din ar-ivele unitatilor de
invatamant articulare! confesionale sau ale unitatilor de invatamant ec-ivalente cu
acestea! care au functionat inainte de reforma invatamantului din anul $%4#! e
formular se mentioneaza! in mod obligatoriu! daca in erioada resectiva unitatile de
invatamant in cauza aveau ori nu dretul de ublicitate! recum si daca din ar-iva
rezulta sau nu ca titularul actului a absolvit ori nu e(amenele cerute de lege! in fata
comisiilor instituite de dret.
ARTICOLUL 2
(1) 'bsolventii unei unitati de invatamant a carei ar-iva se gaseste la 'r-ivele
=ationale sau la directiile 1udetene ale 'r-ivelor =ationale! care solicita un dulicat
dua un act de studii ori document scolar! deun la insectoratul scolar o cerere de
eliberare a dulicatului! insotita de actele doveditoare! eliberate de 'r-ivele
=ationale/directiile 1udetene ale acestora.
(2) Pe baza analizei actelor rezentate! insectoratul scolar nominalizeaza o unitate
de invatamant cu acelasi nivel de regatire! cu domeniu identic/asemanator! in
vederea eliberarii dulicatului solicitat. 4ulicatele actelor eliberate in aceste conditii
oarta mentiunea* >' fost eliberat conform 'robarii insectoratului scolar nr. .........
din data ................ e baza documentelor con&rmate de 4irectia Cudeteana a 'r-ivelor
=ationale care detine ar-iva fostei ............ .denumirea fostei unitati+. 8on&rmam
autenticitatea datelor curinse in rezentul act de studii.> 5rmeaza numele si
renumele! in clar! ale directorului si secretarului unitatii de invatamant emitente.
ARTICOLUL 3!
(1) 7ermenul entru eliberarea dulicatelor este de ana la 30 de zile de la arobarea
cererii.
(2) 4ulicatul se elibereaza titularului/mandatarului conform revederilor '67I8O"5"
2$.
(3) In cazul ierderii! distrugerii! furtului sau al comletarii gresite din vina unitatii de
invatamant emitente a dulicatului! se elibereaza un alt e(emlar! cu resectarea
revederilor referitoare la intocmirea si eliberarea dulicatelor.
Capitolul V - Reconstituirea situatiei scolare
Sus
ARTICOLUL 31
Situatiile scolare coresunzatoare actelor de studii ot & reconstituite! la cererea
titularilor! numai daca se face dovada! rin acte emise de organele de stat
cometente! ca ar-iva unitatii de invatamant care a eliberat actul original a fost
distrusa sau ierduta.
ARTICOLUL 32
8ererile de reconstituire se deun de catre titulari la insectoratele scolare in raza
carora functioneaza sau a functionat unitatea de invatamant resectiva.
ARTICOLUL 33
"a cererea de reconstituire a situatiei scolare se ane(eaza urmatoarele*
$. declaratia data de titularul actului ce urmeaza a & reconstituit! autenti&cata
notarial, declaratia trebuie sa curinda urmatoarele elemente necesare entru
identi&care*
a+ denumirea actului solicitat,
b+ denumirea unitatii de invatamant care a eliberat actul de studii original,
c+ ziua! luna! anul! sesiunea absolvirii,
d+ numele si renumele sub care a fost eliberat,
e+ imre1urarile in care actul a fost ierdut sau distrus,
2. dovada entru lata ta(elor revazute de legislatia in vigoare,
3. doua fotogra&i alb)negru sau color! format 3 ( 4 cm,
4. dovada eliberata de directiile 1udetene ale 'r-ivelor =ationale sau de rimaria
comunei/orasului/municiiului! din care sa rezulte ca ar-iva scolii in care s)au a;at
documentele rivind situatia scolara ceruta de solicitant a fost distrusa sau ierduta,
5. declaratiile notariale a 3 martori ) fosti colegi si cel utin un rofesor ) care cunosc
situatia scolara a acestuia si ot reciza anii scolari romovati de solicitant. Martorii
sunt! de regula! cadre didactice din unitatea de invatamant e care solicitantul i)a avut
ca rofesori la clasa/clasele ori in anul/anii de studii entru care se cere reconstituirea
situatiei scolare sau la e(amenul de absolvire,
/. coie de e cartea de munca sau alt act ec-ivalent! daca este cazul,
0. certi&catul de nastere in coie legalizata,
#. orice alte dovezi.
ARTICOLUL 34
4osarul intocmit entru reconstituirea studiilor se inainteaza sre arobare
insectoratelor scolare.
ARTICOLUL 35
(1) In situatia in care solicitantul nu oate face dovada detinerii unui act de studii sau
daca se areciaza ca dovezile din dosarul de reconstituire a studiilor nu sunt e delin
concludente! Ministerul 9ducatiei si 8ercetarii decide emiterea actului de studii
solicitat in urma romovarii unor e(amene de veri&care.
(2) 9(amenele de veri&care a cunostintelor se sustin global si nu entru &ecare clasa
in arte si constau in robe scrise si orale la rincialele disciline de studii din lanul
de invatamant*
a+ entru invatamantul rimar* limba romana! matematica! istorie! geogra&e,
b+ entru invatamantul gimnazial* limba si literatura romana! matematica! istorie!
geogra&e! &zica! c-imie! biologie,
c+ entru invatamantul rofesional* limba si literatura romana! matematica! o
discilina de secialitate .in functie de ro&l+ si o roba ractica,
d+ entru invatamantul liceal! ostliceal si de maistri* limba si literatura romana!
matematica! istorie! geogra&e! &zica! c-imie! biologie! o limba moderna .dua caz+! o
discilina de regatire in meserie .in functie de ro&l+ si o roba ractica! daca este
cazul.
(3) In cazul in care entru eliberarea actului de studii solicitat rin reconstituire este
necesara sustinerea unor e(amene! se mentioneaza si notele obtinute la acest
e(amen de veri&care a cunostintelor! intr)o foaie matricola! ane(ata la actul de studii.
ARTICOLUL 36
Pe baza analizei actelor rezentate! insectoratul scolar nominalizeaza o unitate de
invatamant cu acelasi nivel de regatire! cu domeniu identic/asemanator! in vederea
eliberarii dulicatului solicitat. 4ulicatele actelor eliberate in aceste conditii oarta
mentiunea* >' fost eliberat conform 'robarii insectoratului scolar nr. ... din data .......
e baza reconstituirii situatiei scolare de la ........................ . .denumirea fostei unitati+
8on&rmam valabilitatea datelor curinse in rezentul act de studii.> 5rmeaza numele
si renumele! in clar! ale directorului si secretarului unitatii de invatamant emitente.
Capitolul VI - Anularea si/sau modificarea actelor de studii si
ale documentelor scolare
Sus
ARTICOLUL 37
(1) Bormularele actelor de studii comletate gresit! cu stersaturi! adaugari! cu
stamila alicata necoresunzator sau fara fotogra&e! artial distruse sau ronuntat
deteriorate se anuleaza cu arobarea conducerii unitatii de invatamant! rin scrierea
cu litere mari! format de tiar! e toata diagonala imrimatului cuvantul >'=5"'7>!
atat e actul care urma sa &e anulat! cat si e matca/cotor.
(2) Mentiunea resectiva se face si in registrul de evidenta a actelor de studii.
(3) In astfel de cazuri conducerile unitatilor de invatamant disun comletarea altor
formulare coresunzatoare! astfel*
a+ act original! in cazul in care actul anulat nu a fost eliberat .se a;a in carnet+ si se
astreaza aceleasi elemente de identi&care a unitatii de invatamant .denumire!
stamila etc.+,
b+ dulicat! in cazul in care se constata imosibilitatea de a se comleta in intregime
un formular de act original. In acest caz cererea de eliberare a dulicatului este
insotita de coia de e actul de identitate si doua fotogra&i alb)negru sau color! format
3(4 cm.
ARTICOLUL 38
(1) In cazul disaritiei unui formular entru acte de studii! directorul unitatii de
invatamant resective intrerinde cercetari! inc-eie roces)verbal desre cele
constatate! sesizeaza imediat organul ierar-ic suerior si aoi! cu avizul acestuia!
organele de urmarire enala.
(2) Bormularele entru acte de studii care fac obiectul alin. .$+ sunt declarate >nule>
rin ublicarea unui anunt de catre unitatea scolara in Monitorul O&cial al 6omaniei!
Partea a III)a.
(3) 'ctele de studii ot & anulate si in temeiul unei -otarari 1udecatoresti de&nitive si
irevocabile. In acest caz se face mentiunea in registrul matricol si in registrul de
evidenta a formularelor actelor de studii! recizandu)se numarul si data -otararii!
recum si instanta care a ronuntat)o.
ARTICOLUL 3
(1) Modi&carea unor rubrici din documentele scolare se face entru indretarea unor
erori sau omisiuni comise cu ocazia inregistrarilor! rin bararea te(tului gresit rintr)o
linie orizontala trasa cu cerneala rosie! inscriindu)se deasura noul te(t tot cu cerneala
rosie.
(2) Modi&carea este semnata de catre directorul unitatii de invatamant si se
stamileaza.
Capitolul VII - Continutul si forma actelor de studii si ale
documentelor scolare
Sus
ARTICOLUL 4!
(1) 8ontinutul si forma actelor de studii sunt revazute in ane(ele nr. $)$/D+ care fac
arte integranta din rezentul regulament.
(2) 'ctele de studii se tiaresc e -artie seciala cu &ligran continuu! sunt inseriate!
numerotate si revazute cu elemente de siguranta.
(3) Bormularele actelor de studii se broseaza in carnete.
ARTICOLUL 41
4ocumentele scolare ot & tiarite numai e -artie de calitate! astfel incat sa asigure
astrarea inscrisurilor o erioada de tim foarte indelungata .de regula 00)$00 de ani+!
cu resectarea obligatorie a modelului si continutului arobat anual de minister.
Capitolul VIII - Achizitionarea, evidenta si gestiunea actelor
de studii si a documentelor scolare
Sus
ARTICOLUL 42
(1) =ecesarul de formulare entru actele de studii si entru celelalte documente
scolare se determina! sub directa coordonare a directorului unitatii bene&ciare! in
raort cu cifra de scolarizare! cu numarul absolventilor si se inainteaza insectoratului
scolar.
(2) In baza necesarului furnizat de unitatile de invatamant! insectoratele scolare
comanda agentului economic! stabilit conform reglementarilor legale! cantitatile
necesare din &ecare formular entru anul de invatamant urmator. Se ot comanda! in
limitele a 5)$0< in lus! formularele entru actele de studii necesare intocmirii
dulicatelor si entru acoerirea numarului de formulare anulate ca urmare a
greselilor de comletare a acestora.
(3) Ministerul 9ducatiei si 8ercetarii! rin comartimentul de secialitate! acorda anual
serie si numar entru toate tiurile de formulare ale actelor de studii si controleaza
sistematic resectarea riguroasa a gestionarii acestora.
ARTICOLUL 43
(1) Bormularele actelor de studii sunt reluate de la agentul economic de un delegat!
in baza imuternicirii seciale date de insectorul scolar general. Predarea/reluarea
formularelor se face cu roces)verbal care contine in mod obligatoriu seriile si
numerele actelor de studii.
(2) Insectorul scolar general desemneaza! in afara delegatului imuternicit! o a doua
ersoana ca insotitor.
(3) Preluarea/redarea in orice alt mod a formularelor actelor de studii si a
documentelor scolare este interzisa.
ARTICOLUL 44
(1) Insectorii scolari generali sau insectorii scolari generali ad1uncti! care rasund
de actele de studii! imreuna cu comisia de recetie a insectoratului veri&ca! la
sosirea in institutie! toate formularele entru actele de studii rocurate si le redau! e
baza de roces)verbal! ersoanelor desemnate rin decizie a insectoratului scolar
general entru a rasunde de gestiunea actelor de studii.
(2) 4ua veri&carea efectuata de comisia de recetie a insectoratului scolar!
gestionarul inregistreaza documentele in registrul unic de evidenta a formularelor
actelor de studii. In acelasi registru se evidentiaza si eliberarea formularelor catre
unitatile de invatamant.
(3) In cazul constatarii unor nereguli! insectoratul scolar informeaza! in termen de 24
de ore! agentul economic furnizor si ia masurile coresunzatoare entru solutionarea
diferendelor.
ARTICOLUL 45
(1) Insectoratul scolar! rin gestionar! reda delegatilor imuterniciti ai unitatilor de
invatamant formularele actelor de studii! in concordanta cu necesarul de imrimate
entru romotia anului resectiv! intocmindu)se un roces)verbal de redare)rimire.
(2) Pe baza rocesului)verbal de redare)rimire se descarca gestiunea insectoratului
scolar! rin inregistrarea in registrul de evidenta a formularelor actelor de studii! la
rubrica >Predare>! cu mentionarea datei eliberarii! a seriei si numarului formularului!
denumirii unitatii de invatamant careia i s)au redat formularele! numelui! renumelui!
datelor din buletinul/cartea de identitate si semnaturii directorului unitatii de
invatamant.
(3) 7ransferul actelor de studii intre unitatile de invatamant este osibila numai cu
arobarea insectoratului scolar.
ARTICOLUL 46
"a nivelul unitatii de invatamant! e baza aceluiasi roces)verbal de redare)rimire!
secretarul/secretarul)sef inregistreaza toate formularele actelor de studii rimite in
registrul unic de evidenta a formularelor actelor de studii.
ARTICOLUL 47
(1) Pastrarea formularelor actelor de studii necomletate! a actelor de studii
comletate si neridicate de titulari! a celor anulate! a registrelor de evidenta! recum
si a documentelor ) imuterniciri seciale! delegatii! rocese)verbale etc
e baza carora au fost rimite/redate sau eliberate imrimatele se face in dulauri
metalice! in conditii de securitate delina! cu termen ermanent.
(2) 4ilomele! certi&catele! atestatele! foile matricole sau alte documente referitoare
la situatia scolara a titularilor decedati se astreaza in ar-iva scolii.
(3) 4irectorii unitatilor de invatamant asigura baza materiala necesara si rasund de
organizarea si desfasurarea coresunzatoare a activitatii de intocmire si astrare a
documentelor scolare! recum si de eliberarea actelor de studii.
ARTICOLUL 48
Bormularele actelor de studii necomletate e(istente in unitatile de invatamant de stat
sau articular! care nu au fost rocurate rin insectoratele scolare! ac-izitionate dua
$%%5! se anuleaza si se caseaza.
ARTICOLUL 4
(1) "a sc-imbarea directorului sau a ersoanei imuternicite cu gestionarea actelor de
studii dintr)o unitate scolara in cadrul careia sunt gestionate formulare ale actelor de
studii! toate aceste tiizate! inclusiv documentele de evidenta! se redau cu roces)
verbal noului director si ersoanei numite entru a indelini sarcinile revazute de
rezentul regulament! mentionandu)se in mod obligatoriu denumirea actelor a;ate in
gestiune! seria si numarul lor! imreuna cu rocesele)verbale de redare)rimire
anterioare.
(2) Predarea)rimirea se face rin redactarea unui roces)verbal! in doua e(emlare!
in rezenta unui rerezentant al insectoratului scolar! desemnat de insectorul scolar
general. 5n e(emlar al rocesului)verbal se inainteaza insectoratului scolar.
ARTICOLUL 5!
"a sfarsitul &ecarui an scolar! dar nu mai tarziu de $ octombrie! directorul unitatii de
invatamant veri&ca modul de eliberare si gestionare a actelor de studii si stabileste
stocul acestora. 7oate aceste elemente sunt mentionate intr)un roces)verbal! a carui
coie este inaintata insectoratului scolar.
ARTICOLUL 51
5nitatile de invatamant reuniversitar articulare autorizate comanda documentele
scolare numai rin intermediul insectoratului scolar in a carui raza de activitate
functioneaza.
ARTICOLUL 52
(1) "a intervale de tim de $0 ani! la nivelul insectoratelor scolare! se constituie! rin
decizie a insectorului scolar general! comisii care ot -otari! e baza de roces)
verbal! casarea formularelor entru actele de studii necomletate a;ate in stoc. 4in
comisie fac arte*
a+ insectorul scolar general ad1unct ) resedinte,
b+ insectorul scolar sau alta ersoana care rasunde de gestiunea formularelor
entru acte de studii la nivelul insectoratului scolar ) membru,
c+ un director de liceu ) membru,
d+ consilierul 1uridic al insectoratului scolar ) membru,
e+ secretarul/secretarul)sef al unei unitati de invatamant liceal ) secretar.
(2) 5nitatile de invatamant rezinta la insectoratele scolare actele de studii
necomletate rouse entru casare! e baza de roces)verbal! in baza caruia se
descarca de gestiune.
(3) Procesele)verbale de casare se intocmesc in trei e(emlare si curind in mod
obligatoriu urmatoarele date* felul formularului actului de studii! seria si numarul
&ecarui formular sau act rous entru casare! modul in care au fost casate! data
intocmirii! semnaturile descifrabile ale membrilor comisiei.
Capitolul I - Dispozitii finale
Sus
ARTICOLUL 53
(1) In cazul in care unele unitati de invatamant au fost reorganizate sau des&intate!
actele de studii originale! neeliberate la absolvire! dulicatele sau foile matricole se
comleteaza si se elibereaza dua metodologia revazuta in rezentul regulament! de
catre unitatea de invatamant desemnata de insectoratul scolar sa astreze ar-iva
unitatii de invatamant reorganizate sau des&intate.
(2) 4ulicatele actelor eliberate in aceste conditii oarta si mentiunea* >' fost eliberat
de ..... care detine ar-iva fostei ................. .> .denumirea fostei unitati+
ARTICOLUL 54
Pentru gestionarea! comletarea si eliberarea actelor de studii! ersoanele revazute
la '67I8O"5" 4 alin. .3+ si '67I8O"5" 44 alin. .$+ rasund discilinar! material sau
enal! in conditiile legii.
ARTICOLUL 55
9miterea actelor de studii de catre unitatile de invatamant articular cu autorizatie de
incredere! cu e(cetia celor revazute la '67I8O"5" 4 alin. .$+! se edeseste conform
legii enale. 'ctele eliberate sunt nule de dret.
ARTICOLUL 56
(1) 8ererile entru eliberari de acte de studii sau e(trase din documentele scolare ori
entru con&rmarea lor! rimite direct din strainatate de catre institutiile/unitatile de
invatamant! se solutioneaza de catre acestea conform rocedurilor din rezentul
regulament.
(2) 9(trasele din rogramele si lanurile de invatamant! adeverintele de orice fel! care
se elibereaza cetatenilor straini sau romani! fac obiectul deciziei unitatii de invatamant
e care solicitantii au absolvit)o.
ARTICOLUL 57
Insectoratele scolare vizeaza acte de studii si foi matricole! e baza unor metodologii
seci&ce.
ARTICOLUL 58
(1) 4ilomele de orice fel emise de unitatile de invatamant reuniversitar din
strainatate nu fac obiectul vizarii de catre insectoratele scolare.
(2) 4ilomele! certi&catele si celelalte acte de studii obtinute in strainatate sunt
valabile in 6omania numai dua ec-ivalarea acestora conform legii.
ARTICOLUL 5
(1) Ministerul 9ducatiei si 8ercetarii stabileste criteriile entru ec-ivalarea studiilor
efectuate in unitatile de invatamant reuniversitar din strainatate.
(2) Studiile absolvite in unitatile de invatamant din strainatate se ec-ivaleaza!
conform normelor in vigoare! cu studiile absolvite in unitati de invatamant din
6omania! cu sau fara e(amene de diferenta.
(3) 8etatenii romani! titularii actelor resective! se ot adresa Ministerului 9ducatiei si
8ercetarii! rin 8entrul =ational de 6ecunoastere si 9c-ivalare a 4ilomelor! solicitand
atestate sau adeverinte de ec-ivalare.
ARTICOLUL 6!
(1) Insectorii scolari generali sunt obligati sa asigure controlul sistematic al activitatii
de gestionare! intocmire! de eliberare a actelor de studii si a celorlalte documente
scolare! de astrare si ar-ivare a acestora.
(2) 7ermenul de astrare al documentelor scolare mentionat in rezentul regulament
oate & modi&cat rin nomenclatorul documentelor create si detinute de unitatile de
invatamant din cadrul insectoratului scolar! arobat de directia 1udeteana a 'r-ivelor
=ationale.
ARTICOLUL 61
(1) Ministerul 9ducatiei si 8ercetarii organizeaza anual instruiri! recum si actiuni de
control! rivind modul in care sunt rocurate! inregistrate! astrate! comletate si
eliberate actele de studii si documentele scolare.
(2) Prezentul regulament se comleteaza cu revederile din 6egulamentul de
organizare si functionare a unitatilor de invatamant reuniversitar referitoare la actele
de studii! recum si cu cele din alte ordine ale ministrului.