You are on page 1of 1

SUBTOPIK Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian

HASIL PEMBELAJARAN


Murid boleh
 Memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep
ketumpatan

B6D3E1 Mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan
tenggelam dalam bentuk prototaip
ARAS Tinggi

Pilih satu gambar dan terangkan konsep ketumpatan?