You are on page 1of 9

OŠ''Dragoljub Ilić'' Dračić

OGLEDNI ČAS
INDIVIDUALIZACIJA NASTAVE MATEMATIKE
U MLAĐIM RAZREDIMA
Učitelj:
Lucija Tasić
OPŠTI PODACI O ČASU
Naziv šole: OŠ''Dragoljub Ilić''
!e"to: Dračić
#re$%et: !ate%atia
&azre$: '(
Datu%:
#ri"ut)i )a ča"u: '(!ira Stije*ović !i+ajlović ,šol"i *e$agog-*"i+olog
.( /e")a Sirovljević ,*ro0e"or razre$)e )a"tave
STRUČNI PODACI O ČASU
Na"tav)a je$i)i1a: Sabira)je i o$uzi%a)je $o .2
3i* ča"a: Si"te%atiza1ija gra$iva
Na"tav)a "re$"tva: )a"tav)i li"tići ,%ate%atiče "te*e)i1e4 1vetići i *čeli1e o$
arto)a4 au$io 5D4 *ovrat)a i)0or%a1ija )a gra0o0oliji
3e+)iča *o%agala: &aču)ar4 gra0o"o*
Na"tav)e %eto$e: %eto$a *i"a)i+ ra$ova4 razgovor4 $e%o)"trativ)a
Obli1i ra$a: i)$ivi$ual)i4 0ro)tal)i4 u *aru
6orela1ija: !uziča ultura
Specija!i "#i$ !as%a&e' i!(i&i(uai)"&a!a*(i+e,e!ci,a!a !as%a&a u (&a !i&"a
CILJ ČASA'
Sis%e-a%i)"&a%i s%e.e!a )!a!ja " sa#i,a!ju i "(u)i-a!ju (" /01 $,") )a(a%$e $"ji su
p,ia2"3e!i )!a!ji-a i -"2uć!"s%i-a u.e!i$a4
ZADACI ČASA'
O5RAZOVNI' - rešava)je raču)"i+ za$ataa4 za$ataa "a zagra$a%a4 %ate%atiči+
izraza
- rešava)je te"tual)i+ za$ataa
- *ri%e)iti %ate%atiču ter%i)ologiju: zbir4
"abir1i4 razlia4 u%a)je)i i u%a)jila1
6UNKCIONALNI'

-razvija)je "a%o"tal)o"ti u ra$u
-*ri%e)a "teče)i+ z)a)ja
VASPITNI' -razvija)je "a%o*ouz$a)ja
-razvija)je ljubavi *re%a *re$%etu
-va"*itava)je o$govor)o"ti i te%eljito"ti u ra$u
VREMENSKA ARTIKULACIJA ČASA'
Uvo$)i $eo : oo 7 %i)uta
Glav)i $eo: oo 82 %i)uta
9avrš)i $eo: oo : %i)
TOK ČASA
DEO
ČASA
SADR7AJ RADA NAST4
METODE
NAST4
SREDSTVA
O5LICI RADA
U
V
O
D
N
I
D
E
O
-ob)avlja)je "abira)ja i o$uzi%a)ja
roz igru
I%a%o .2 1vetova ; *lavi+4 ;
1rve)i+4 ; )ara)$<a"ti+ i ;
ljubiča"ti+ i '2 *čeli1a4 *a će%o
ob)oviti roz *rila$)e te"tual)e
za$ate i $e%o)"tra1iju $e1e(
'( 6olio uu*)o i%a 1vetova=
#oazivati "ve *o ; i"te boje4 a $e1a
u"%e)o "abiraju(
/4 Na liva$i je '. 1vetova(
Na > 1vetova "letele "u *čele(
6olio je 1vetova bez *čela=
8( U bašti "u *lavi i <uti 1vetovi( Na
"vai *lavi "letela je *o je$)a *čela(
6olio je uu*)o *čela "letelo=
?( '2 *čela je *oletelo( : je "talo )a
je$a) 1vet( 6olio je *čela o"talo=
%
e
t
o
$
a

r
a
z
g
o
v
o
r
a
4

$
e
%
o
)
"
t
r
a
t
i
v
)
a
5
/
E
3
O
/
I

I

#
Č
E
L
I
5
E

N
A
#
&
A
/
L
@
E
N
E

O
D

6
A
&
3
O
N
A

N
A

Š
3
A
#
I
A
I
!
A
B
&
O
N
3
A
L
N
I
DEO
ČASA
SADR7AJ RADA NAST4
METODE
NAST4
SREDSTVA
O5LICI RADA
8
L
A
V
N
I
D
E
O
-I"ti1a)je 1ilja ča"a
-U*oz)ava)je "a ra$o% u
glav)o% $elu ča"a
-#o$ela za$ataa uče)i1i%a
-Uče)i1i "a%o"tal)o rešavaju
za$ate
-Učitelj *o"%atra ra$ i *o *otrebi
*o%a<e ta%o g$e i%a *otrebe
!
E
3
O
D
A
#
I
S
A
N
I
C
&
A
D
O
/
A
N
A
S
3
A
/
N
I
L
I
S
3
I
A
I
I
N
D
I
/
I
D
U
A
L
N
I
I
D
I
B
E
&
E
N
5
I
&
A
N
DEO SADR7AJ RADA NAST4 NAST4 O5LICI
ČASA METODE SREDST
VA
RADA
9
A
/
&
Š
N
I

D
E
O
-uče)ie *o$eliti u *arove i
*rojetovati gra0o0oliju "a
*ovratz)o% i)0or%a1ijo%( O)i
*regle$aju ra$ove
-Sluša)je *e"%e Dra)a o1i1e
!ate%atia uz oju uče)i1i
%ogu zaigrati ao <ele i veza)o
za *e"%u i"taći olio je
%ate%atia va<a) *re$%et
-uti"1i uče)ia o ča"u
!
E
3
O
D
A

&
A
9
G
O
/
O
&
A
4
D
E
!
O
N
S
3
&
A
3
I
/
N
A
G
&
A
B
O
B
O
L
I
@
A
4

A
U
D
I
O
5
D
U

#
A
&
U
4

B
&
O
N
3
A
L
N
I
#rilog br 'E'
'( )ivo
DravoF
Stigao "i )a vr+(
@a ću ti *olo)iti
je$)o le*o šare)o
jaje(

Na liva$i je '? le*tira( 7 je o$letelo(
6olio je o"talo= GGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGG
6aja je i%ala ? lute4 a !aša 7 više o$ )je( 6olio je
lutaa i%ala !aša= GGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Izraču)aj razliu brojeva '; i 7
Izraču)aj zbir brojeva '2 i >
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Izraču)aj: H ?I :J , ; KGGGGGGGGGGGGGGG
7I H . I 8J KGGGGGGGGGGGGGGG

Izraču)aj razliu: 7 , . KGGGGGGGGG
'7 , . KGGGGGGGGG
.2- '2 KGGGGGGGGG
Izraču)aj zbir: : I : K GGGGGGGGGGGGGGGG
'7 I8 KGGGGGGGGGGGGGGGG
'. I 2 KGGGGGGGGGGGGGGGG
#rilog br 'E.
.( )ivo
DravoF
Stigao "i )a vr+(
@a ću ti *olo)iti
je$)o le*o šare)o
jaje(
6olio )ogu i%aju 8 ooše i $va
*ra"eta=GGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGG
6aja je i%ala ? lute4 a !aša 7 više o$ )je( 6olio lutaa i%aju
zaje$)o=
GGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
U učio)i1i je bilo 'L Maa( L je otišlo )a o$%or(
6olio je o"talo= GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Izraču)aj zbir "lova tvog i%e)a i *rezi%e)a(
i%e *rezi%e
GGGGG I GGGGG K GGGGG
Izraču)aj )e*oz)ati broj: + I 8K '8
+ KGGGGGGGG
9biru brojeva 7 i ; $o$aj )ji+ovu razliu:
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Izraču)aj : H'' I ?J , : KGGGGGGGGGGGGGG
':-H '? -7J KGGGGGGGGGGGGGG
#rilog br .E' '( )ivo
#ovrat)a i)0or%a1ija
DravoF
Stigao "i )a vr+(
@a ću ti *olo)iti
je$)o le*o šare)o
jaje(

Na liva$i je '? le*tira( 7 je o$letelo(
6olio je o"talo= '? , 7 K 7
O"talo je 7 le*tira
6aja je i%ala ? lute4 a !aša 7 više o$ )je( 6olio je
lutaa i%ala !aša=
? I 7K ''
!aša je i%ala '' lutaa
Izraču)aj razliu brojeva '; i 7 ';-7 K:
Izraču)aj zbir brojeva '2 i >
'2 I > K '>
Izraču)aj: H ?I :J , ; K '.-; K 7
7I H . I 8J K 7 I ; K '.

Izraču)aj razliu: 7 , . K L
'7 , . K ';
.2- '2 K '2
Izraču)aj zbir: : I : K '>
'7 I8 K .2
'. I 2 KG'.
#rilog br 'E. - .( )ivo
#ovrat)a i)0or%a1ija
DravoF
Stigao "i )a vr+(
@a ću ti *olo)iti
je$)o le*o šare)o jaje(

6olio )ogu i%aju 8 ooše i $va
*ra"eta=
> I : K '?
I%aju zaje$)o '? )ogu(
6aja je i%ala ? lute4 a !aša 7 više o$ )je( 6olio lutaa i%aju
zaje$)o=
? I H?I7J K ? I ''K';
9aje$)o i%aju '; lutaa(
U učio)i1i je bilo 'L Maa( L je otišlo )a o$%or(
6olio je o"talo= 'L -L K '2
O"talo je '2 Maa
Izraču)aj zbir "lova tvog i%e)a i *rezi%e)a(
i%e *rezi%e
Lu1ija I 3a"ić
>I ; K ''
Izraču)aj )e*oz)ati broj: + I 8K '8
+ K'8- 8K '2
9biru brojeva 7 i ; $o$aj )ji+ovu razliu:
H7 I ;J I H7-;J K '. I . K '?
Izraču)aj : H'' I ?J , : K'; , : K 7
':-H '? -7J K ':- 7K ''