You are on page 1of 20

1.Dati definitia auditului in general si identificati elementele fundamentale ale acesteia.

Prin audit in generale se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimariiunei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de
calitate.Obiectivul oricarui tip de audit il constituie imbunatatirea utilizarii informatiei.Elemente fundamentale:

Examinarea trebuie sa fie exclusiv o
examinare profesionala;

Obiectul
examinarii il poate constitui orice informatie, din orice domeniu;

Scopul
examinarii unei informatii este acela de a exprima o opinie asupra acesteia;

Calitatea opiniei exprimate: trebuie sa fie
motivata si responsabila
, ceea ce presupune ca persoana care face aceasta examinare are anumite repsonsabilitati pentru activitatea sa
sitrebuie sa fie o persoana independenta.

Examinarea trebuie sa sa faca nu oricum, ci dupa anumite reguli dinainte stabilite, cuprinseintr-un standard sau intr-o norma legala sau profesionala care constituie
criteriu de calitate2.Ce este auditul in financiar?
Denumirea de audit financiar poate fi folosita pentru a desemna numeroase misiuni ca:-auditul financiar al proceselor, tranzactiilor si situatiilor financiare;-auditul financiar al procedurilor informatizate
de tinere a contabilitatii;-auditul financiar al operatiunilor de schimb pentru a verifica prezentarea regulamentara aacestora in situatiile financiare;-auditul financiar al contabilizarii cheltuielilor sociale
pentru a verifica respectare legislatieisociale;-auditul financiar asupra situatie fiscale;-auditul financiar asupra conturilor de clienti pentru a verifica daca evaluarea creantelor indoielnice s-a facut de o
maniera purdenta;altfel spus, orice analiza, orice control, orice verificare si orice studiu asupra unei sectiuni sau a unei parti din contabilitate sau din situatiile financiare ale unei societati poate fi calificat
drept auditfinanciar.
3.Dati definitia auditului statutar si identificati elementele fundamentale ale acesteia.
Prin audit statutar se intelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent siindependent asupra situatiilor f inanciare ale unei entitati in ansamblul lor, in
vederea exprimarii uneiopinii motivate asupra imaginii fidele, clar si complete a pozitiei si situatiei financiare, precum si arezultatelor obtinute de aceasta, prin raportarea la
standardele nationale sau internationale de audit.Elemente fundamentale: -profesionistul competent si independent trebuie sa fie profesionis t contabil, care poate fi o persoana
fizica sau o persoana juridica; -
examinarea
este exclusiva profesionala;-
obiectul
examinarii efectuate de profesionistul contabil il constituie situatiile financiare aleentitatii, in totalitatea lor: bilant, cont de profit si pierdere si celelalte componente ale
situatiilor financiare, in functie de referentialul contabil aplicabil; -
scopul examinarii
: exprimarea unei opinii motivate, responsabile si independente;

-
obiectul opiniei
: imagine fidela, clara si completa a pozitiei financiare, a situatiei financiare sia rezultatelor obtinute de entitatea auditata;-
criteriul de calitate
in functie de care se face

examinarea si se exprima opinia il constituiestandardele nationale sau internationale.
4.Abordari privind metodologia auditului statutar.
Practica internationala de audit cunoaste doua moduri de abordare a unei misiuni de audit statutar:-abordare pe faze si etape (didactica si mai teoretica);-abordare pe cicluri de control (mai operationala).
A. Abordarea pe faze si etape,
cuprinde 3 faze si 10 etape.
1. Faza initiala
- este faza cunoasterii entitatii controlate si a planificarii misiunii de audit;- se caracterizeaza prin aceea ca majoritatea activitatilor sunt desfasurate la sediulauditorului.
2. Faza controlului propriu zis
:- este faza controlului intern si a verificarii conturilor;- se caracterizeaza prin aceea ca activitatile sunt desfasurate in teren.
3. Faza finalizarii lucrarilor si elaborarii raportului:
- este faza lucrarilor de inchidere si a elaborarii raportului de audit;- se caracterizeaza prin aceea ca activitatile se desfasoara la sediul auditorului.
B. Abordarea pe cicluri de control
Abordarea pe cicluri de control presupune succesiunea pricipalelor faze si etape ale auditului incadrul fiecarui ciclu. Misiunea de audit cuprinde 14 cicluri, in cadrul fiecarui ciclu urmarind 3
fazesuccesice: cunoasterea operatiilor, evaluarea controlului intern si controlul conturilor: cumparari-furnizori, imobilizari corporale si necorporale, vanzari-clienti, stocuri si productie in curs,
trezorerie,imobilizari financiare, imprumuturi si obligatii financiare, fonduri improprii, peersonal si sociale,impozite si taxe, alte pasivea, alte active, alte venituri si cheltuieli, estimari contabile.
5.Faze si etape in executarea unei misuni de audit, de baza.
Toate activitatile si lucrarile ocazionate de realizarea unei misiuni de audit de baza asupra situatiilor financiare ale unei entitati pot fi grupate in 3 faze si 10 etape:I.
Faza initiala:

Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit;

Orientarea si planificare auditului;II.
Faza executarii lucrarilor:

Aprecierea controlului intern;

Controlul conturilor;

Examenul situatiilor financiare;III.
Faza finala:

Evenimentele posterioare inchiderii exercitiului;

Utilizarea lucrarilor altor profesionisiti;

Alte lucrari necesare inchiderii;

Raportul de audit;


Documentare lucrarilor de audit;6.Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit.
Inainte de a contracta o lucrare de audit al situatiilor financiare ale unei entitati, auditorultrebuie sa aprecieze posibili tatea de a indeplini aceasta misiune, trebuie sa tina
seama de uneleregului profesionale si de deontologie.Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesarefundamentarii deciziei de
acceptare a misiunii:

Cunoasterea globala a intreprinderii;

Examenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor;

Examenul competentei

Contactul cu fostul auditor sau cenzor;

Decizia de acceptare a mandatului;

Fisa de acceptare a mandatului; Normele legale romanesti prevad obligatia ca activitatea profesionistilor contabili sa sedesfasoare pe baza de contracte de prestari servicii, fara a se face vreo distinctie
intre misiunilede audit legal si misiunile de audit contractual.Standardul International de Audit nr. 210 prevede ca auditorul si clientul trebuie sa convinatermenii si conditiile de realizare a misiunii de
audit care se vor consemna intr-o
Scrisoare demisiunie de audit,
sau in orice alt tip de contract adecvat.Indiferent de forma pe care o imbraca relatia contractuala , din documentul respectiv nu trebuiesa lipseasca termenii si conditiile urmatoare:-obiectivule auditului
situatiilor financiare;-responsabilitatea conducerii intreprinderii cu privire la pregatirea si prezentarea situatiilor financiare;-intinderea lucrarilor de audit, facand referire la legislatia aplicabila;-forma
oricarui raport sau alte comunicari in legatura cu rezultatele misiunii de audit;-riscul inevitabil de nedetectare a unor anomalii semnificative ca urmare a sondajelor;-necesitatea de a avea acces fara
restrictii la orice document contabil, piese juditificative sau alteinformatii solicitate.
7.Orientarea si planificarea auditului.
I n a c e a s t a e t a p a p r o f e s i o n i s t u l c o n t a b i l o b t i n e i n f o r ma t i i c u p r i v i r e l a p a r t i c u l a r i t a t i l e i n t r e p r i n d e r i i , z o n e l e s a l e d e r i s c , d o me n i i l e s i
s i s t e me l e s e mn i f i c a t i v e , i n f o r ma t i i c a r e s a - I p e r mi t a o r i e n t a r e a s i p l a n i f i c a r e a c o n t r o a l e l o r a s t f e l i n c a t s a f i e p r e v e n i t e l u c r a r i i n u t i l e
s a u c a r e n u v o r s e r v i r e a l i z a r i i o b i e c t i v e l o r mi s u n i i d e a u d i t . T e h n i c i l e s i p r o c e d u r i l e f o l o s i t e p e n t r u r e a l i z a r e a o b i e c t i v e l o r a c e s t e i e t a p e
s u n t :

Culegerea de informatii generale asupra intreprinderii
– sunt vizate aspecte legatede natura activitatilor desfasurate de intreprindere, particularitatile sectorului din careface parte, structurile intreprinderii, organizarea generale a intreprinderii,
politicilecomerciale, financiare si sociale, organizarea contabilitatii, practicile contabile utilizate;

Identificarea domeniilor si sistemelor semnificative
– se au in vedere activitatile de productie, distributie, aprovisionari, precum si conturile care in raport cu suma sau prinnatura lor pot comporta riscuri de eror.


Redactarea planului de misiune
este in fapt programul general de munca in care suntsintetizate toate informatiile obtinute pe baza carora sa poata fi orientata si planificatamisiunea de audit si presupune: alegerea membrilor echipei,
repartizarea lucrarilor peoameni, utilizarea lucrarilor realizate de auditorul intern al intreprinderii, coordonareacu auditorii de la societatile surori si de la societatea mama, solicitarea de specialisti pentru
studierea sitemelor si datelor informatizate in orice alte domenii, caledarulsedintelor AGA si CA, termenul de depunere al raportului.

Elaborarea programului de munca – este un ansamblu de instructiuni puse in atentiatuturor participantilor la misunea de audit care permit controlul bunei executii alucrarilor
pe tot parcursul misiunii de audit. Programul de munca poate sa detaliezeobiectivele auditului, precum si bugetul de timp pen tru fiecare rubrica si pentru fiecare procedura
folosita. Altfel spus programul de munca este o detaliere a tutror elementelor continure in Planul de audit (misiune), in vederea asigurarii indeplinirii acestuia dinurma.
8.Planul de misiune: continut, forma.
Cuprinde 7 capitole, dupa cum urmeaza:I.Prezentarea intreprinderii:

Denumirea

Sediul social;

Capitalul social si actionarii;

Inregistrare;

Scurt istoric

Consideratii succinte privind obiectul de activitate, piata, concurenta.II.Informatii contabile:

Bugete si conturi previzionale;

Particularitatile sistemului contabil;

Principiile contabile.III.Definirea misiunii:

Natura misiunii: conturi anuale, conturi consolidate, previziuni;

Alti auditori, experti sau cenzoir cu misiuni in intreprindereIV.Sisteme si domenii semnificative:

Prag de semnificatie;

Functii si conturi semnificative;

Zone de risc identitate;

Controale semnificative pe care ne putem sprijiniV.Orientarea programului de lucru:

Aprecierea controlului intern;

Lucrari deosebite;

Confirmari de obtinut;

Inventare fizice;

Asistenta de specialitate necesare;

Documente de obtinut.VI. Echipa si bugetul

VII. Planificarea:

Repartizarea lucrarilor;

Datele interventiilor pe etape;

Lista rapoartelor, scrisorilor de confirmare si alte documente ce urmeaza a fiemise.
9.Evaluarea controlului intern: continut, etape.
In aceasta etapa auditorul va aprecia evaluarea sistemelor de control intern. Obiectivul urmarit prinaprecierea controlului intern este de a determina in ce masura auditorul se poate sprijini pe acestcontrol
pentru a putea defini natura, intinderea si calendarul lucrarilor si interventiilor sale.In aceasta etapa auditorul se afla in fata unor decizii extrem de importante:-alegerea procedurilor de examinat in functie
de organizarea intreprinderii, de natura riscurilor,de importanta soldurilor si operatiilor;-decizia de a stabili daca procedurile retinute trebuie sa faca obiectul unei evaluari a controluluiintern;-alegerea
tehnicilor de descriere si evaluare;-decizia de a se sprijini pe procedurile existente;-alegerea tehnicilor de sondaje;-decizia finala, in functie de rezultatele sondajelor, in legatura cu programul de control
alconturilor.Etape:

intelegerea si descrierea sistemelor semnificative;

confirmarea intelegerii sistemului: testele de conformitate;

evaluarea riscurilor de eroare;

verificarea functionarii controlului intern;

evaluarea preminara: teste de permanenta;

evaluarea finala si incidenta asupra misiunii.
10.Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entitati?
A.Protejarea activelor intreprinderiiB.Asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile;C.Asigurarea respectarii d ispozitiilor intreprinderii;D.Promovarea eficacitatii
exploatarii;
11.Care sunt elementele de baza ale controlului intern unei entitati?

Existenta unui plan de organizare, cuprinzand:-
definirea cat mai precisa a sarcinilor
;-
definirea limitelor de competenta si a raspunderilor
, ceea ce presupune stabilirea uneiierarhii a carei autoritate este indiscutabila; -
circulatia informatiilor: circuitele documentelor
t r e b u i e s a f i e s u f i c e n t d e p r e c i s e s i e l a b o r a t e p e n t r u a e x c l u d e n e g l i j e n t a s i f a n t e z i a ;


compet ent a s i i nt egr i t at ea per s onal ul ui s unt es ent i al e, mai al e l a ni vel ul di r ect i uni i ; deci zi i l e pe car e l e i au r es pons abi l i i compar t i ment el or bune s au r el e,
s e r eper cut eaza as upr acompar t i ment el or pe car e l e conduc;

existenta unei documentatii satisfacatoare se refera la:-
producerea informatiilor
: este recomandata existenta unor instructiuni scrise, sub forma unuimanual de proceduri;-
arhivarea informatiilor
: “memoria:unei intreprinderi este un elemnt esential al controluluiintern, care c onditioneaza toate controalele ulterioare.
12. Expl i cat i i mpor t ant a s epar ar i i s ar ci ni l or i n or gani zar ea cont r ol ul ui i nt er n al unei ent i t at i .
separarea sarcinilor este necesar a fi facuta astfel incat sa permita controlul reciproc al executieilor. Este de dorit sa se evite ca una si aceeasi persoanasa poata comite o eroare sau o inexactitate,avand
posibilitatea de a o ascunde sau fara ca alta persoana sa aiba posibilitatea de a o descoperi.Separarea sarcinilor nu diminueaza sau anuleaza responsabilitatea celor care gestioneaza patrimoniul
intreprinderii. In acest sens, delegarea atributiilor este necesar sa se faca:-pentru un numar reduse de persoane, pentru a nu se dilua raspunderea;-asigurand specializarea acestor persoane imputerncite;-
asigurand independenta persoanelor imputernicite fata de obiectul si subiectul controlului;-asigurand autoritatea celor ce exercita controlul, respectiv dreptul de a impune luarea anumitor masuri.
13.Definiti auditul intern si controlul intern, si relatia dintre acestea.Auditul intern
reprezintă acea componentă a auditului financiar care constă în examinarea profesională efecutată de un profesionist contabil competent şi independent în vederea exprimării
uneiopinii motivate în legatură cu validitatea şi corecta aplicare a procedurilor interne stabilite deconducerea intreprinderii (entităţii).
Controlul intern.

Sistemul de control intern reperezintă un ansamblu de politici şi proceduri puse în aplicare de conducerea unei entităţi în vederea asigurării, în măsura posibilului, a uneigestionări riguroase şi eficiente a
activităţilor acesteia; implică respectarea politicilor de gestiune, protejarea activelor, prevenirea şi detectarea fraudelor şi erorilor, exactitatea şi exhaustivitateaînregistrărilor contabile şi stabilirea la timp
a informaţiilor financiare.Controlul intern al unei entitati se refera la totalitatea prcedurilor si la realizarea lui particpaintreg personalul entitatii respective.Auditul intern al unei entitati se refera la
verificarea existentei, adaptabilitatii si modului deaplicare a procedurilor de control intern din entitatea respective si se realizeaza prin compartimentedistincte care fac parte din dtructura si sistemul de
control intern al acelei entitatii. El poate fi realizatsi de firme specializate de expertiza contabla (prin externalizare).14.Care sunt principalele obiective ale auditului intern?-verificarea conformitatii
activitatilor din entitatea auditata cu politicile, programele simanagemntul acesteia;


- eval uar ea gr adul ui de adecvar e s i apl i car e a cont r oal el or f i nanci ar e s i nef i nanci ar e di s pus e s i ef ect uat e de cat r e conducer ea uni t at i i i n s copul cr e s t er i i
ef i ci ent ei act i vi t at i i ent i t at i i ; - eval uar ea gr adul ui de adecvar e a dat el or f i nanci ar e s i nef i nanci ar e des t i nat e conducer i i p ent r ucunoas t er ea r eal i t at i i di n
ent i t at e; - pr ot ej ar ea el ement el or pat r i moni al a bi l ant i er e s i ext r abi l ant i er e s i i dent i f i car ea met odel or de pr eveni r e a f r audel o s i pi er der i l or de or i ce f el .
15.Programul de control: rol, continut, forme de prezentare.
Nu exista un program standard de control al conturilor deoarece acest program depinde exclusivde rezultatele etapelor precedente si de caracteristicile fiecarei intreprinderi.Pentru stabilirea programului
de control, auditorul va utiliza planul de misiune si foaia de sinteza aaprecierii controlului intern, documente ce asigura legatura cu etapele precedente.Programul de control poate fi stabilit peo foaie de
lucru speciala, care contine rubricile urmatoare:
o
Lista controalelor de efectuat – cat mai bine detaliate pt a fi usor de identificat documentelesi informatiile necesare a se solicita intreprinderii;
o
Intinderea esantionului – volumul sondajelor de efectuat pentru controlul respectiv;
o
Indicarea datei la care a fost efectuat controlul;
o
O referinta pentru foaia de lucru;
o
Problemele intalnite – se folosete pt supervizarea lucrarilor si pentru a stabili sintezarezultatelor.
16.Elemente probante: definitie, rol, criterii de apreciere.
Potrivit Standardelor Internationale de Audit, elementele probante intr-o misiune de audit reprezintainformatii obtinute de auditor pentru a ajunge la concluzii pe acare acesta isi fondeaza opinia.
Acesteinformatii constau in documente justificative si documente contabile care stau la baza situatiilor financiare si care sunt coroborate cu informatii din alte surse.Elementele probante trebuie sa
indeplineasca cumulativ doua condtii de calitate pentru a putea sta la baza fondarii unei opinii: sa fie suficiente si sa fie juste.Elementele probante trebuie, in ansamblul lor, sa permita auditorului sa-si
faca o opinie cu privire lasituatiile financiare.Factorii care influenteaza rationamentul auditorului in legatura cu ceea ce constituie elemente probantesuficiente cuprind:-importanta riscului de
inexactitate;-importanta relativa a elementului avut in vedere, tinand cont de ansamblul infomatiilor bilantului contabil;-experienta capatata in cursul unor auditari anterioare;-concluziile procedurilor de
audit , in special descoperirea eventuala a unor fraude sau erori;-tipul de informatie disponibila.In cazul obtinerii de elemente probante pornind de la controalele substantive, auditorul trebuie sadetermine
daca elementele rezultate din aceste controale, precum si din testele de procedurasuntsuficiente si adecvate pentru a stabili daca la elaborarea situatiilor financiare de catreconducerea intreprinderii au fost
intrunite criteriile:

de existenta: un element al activului sau pasivului exista la un moment dat;


de drepturi si obligatii: un element de activ este un drept al intreprinderii, iar un element de pasiv este o obligatie pentru intreprinderea data, la un moment dat;

de exhaustivitate: activele, datoriile, tranzactiile sau evenimentele au fost inregistrate sitoate faptele importante au fost mentionate;

de evaluare: inregistrarea unui activ sau a unei datorii s-a facut la valoare sa de inventar;

de masurare: o operatie sau un eveniment este inregistrat la valoarea sa de tranzactionare siun venit sau o cheltuiala apartine perioadei;

de prezentare si publicitate: o informatie este prezentata, clasata si descrisa conformreferentialului contabil aplicabil.
17.Tehnica sondajului in audit
Poat e f i def i ni t a ca o t ehni ca ce cons t a i n s el ect ar ea unui anumi t numar de el ement e di nans ambl ul o pr at i i l or s i cont ur i i l l or ce f or meaza mul t i mea ce
ur meaza a f i cont r ol at a, apl i car ea l aaces t e el ement e a t ehni ci l or de obt i ner e a el ement el or pr obant e s i ext r apol ar ea r ezul t at el or obt i nut e pe es ant i on l a
ans ambl ul mul t i mi i cer cet at e.
In functie de caracteristica comuna si scopul urmarit
se disting:

sondaje asupra atributiilor
, care se utilizeaza cand elementele ce constituie multimea prezinta o caracterisitza comuna, cum ar fi: urmarirea aprobarii comenzilor cu ocaziacumpararilor sau se urmareste
daca bunurile intrate in unitate fac obiectul unei note dereceptie;

sondaje asupra valorii
, care se aplica atunci cand caracteristica urmarita este valoareaelementelor patrimoniala de antura stocurilor si a operatiu nilor consemnate in rulajul sisoldul conturilor.
In functie de pregatirea profesionala a auditorului
si de gradul credibilitate pe care dorestesa-l dea concluziilor salre:

sondaje statistice;

sondaje nestatistice.
Etape:
I . def i ni r ea pr eci s a a obi ect i vel or ; I I . pr eci zar ea nat ur i i el emet el or s i al i mi t ei de t i mp cupr i ns e i n s ondaj ; I I I . execut ar ea pr opr i u - zi s a a s ondaj ul ui :
alegerea tehnicilor, determinarea marimiiesantionului, selectionarea esantionului, studiul esantionului, evaluarearezultatelo r, concluziile sondajului.
18.Tehnica observarii fizice.
Observarea fizica este cel mai sigur mijloc de verificare a existentei reale a unor elemente de activ.Observarea fizica vizeaza elemente de activ tangibile, cum ar fi: stocuri, bani si alte elemente pastrate in
caserie, imobilizari corporale. El verifica modalitatea de efectuare a inventarierii sirespectarea procedurilor scrise. Cea mai buna metoda de a face acest lucru este de a asista laoperatiunea de inventariere
sau la o parte a acesteia.In urma acestei verificari, auditorul se va asigura ca:-toate elementele sunt corect inventariate;-toate elementele inventairate sunt corespunzatoare calitativ.Dupa ce a obtinut aceste
asigurari, auditorul va mai verifica urmatoarele elemente:

- daca el ement el e i nvent ar i at e a par t i n i nt r epr i nder i i ; - daca act i vel e s unt cor ect eval uat e.
19.Confirmarea externa (directa)
Confirmarea directa este o procedura de audit obisnuita care consta in a cere tertilor care aulegaturi de afaceri cu intrepri nderea verificata sa confirme direct comisarilor de
conturiinformatiile privind existenta operatiunilor, soldurilor sau orice alata informatie
.- folosita inFranta.Este o procedura putin cunoscuta de intreprinderi.Procedura permite obtinerea direct de la terti a informat iilor cerute, fara interventia unitatiicontrolate. O
limita importanta a acestei tehnici este data de faptul ca tertii nu raspund intotdeauna laintrebarile puse de auditor, sau r aspund, dar incomplet.Elementele care pot face
obiectul confirmarii directe sunt: -imobilizarile (confirmarea existentei titlurilor de proprietate, a unor eventuale ipoteci); -creantele si datoriile (confirmarea soldurilor
conturilor clientilor si furnozorilor, a scadentelor,a dobanzilor, a garantiilor pentru imprumuturi); -valorile de exploatare ( stocurile apartinand intreprinderii si aflate la terti
si stocurile apartinandtertilor si depozitate la intreprinderea auditata); -titluri de participare si de plasament; -banciel (confimrarea soldurilor si a operatiunilor realizate de
banca pentru intreprindere, cautiuni, garantii); -personalul (imprumutir si avansuri); -angajamente in afara bilantului si pasive eventuale (asigurari, avocati, experti fiscali).
20.Examenul situatiilor financiare.
Situatiile financiare (bilantul, contul de profit si pierdere si celelalte componente) constituiedocumente de sinteza ale contribuabilitatii asupra carora auditorul isi exprima
opinia.Examenul situatiilor financiar are ca obiect verificare: -faptului ca bilantul, contul de profit si pierdere si celelalte compnente ale situat iilor financiaresunt coerente,
concorda cu datele din contabilitate, sunt prezentate conform principiilor contabile si reglementarilor in vigoare si tin cont de evenimentele posterioare datei deinchidere; -
faptului ca anexele comporta toate informatiile de importanta semnificativa asupra situatie patrimoniale, financiare si rezultatelor obtinute.Tehnicile de examinare a
situatiilor financiare se sprijina pe procedurile analitice pevazute ISA520 si in mod deosebit pe: -stabilirea ratiourilor obisnuite de anali za financiara si compararea lor cu cele
ale exercitiilor precedente si ale sectorului de activitate; -comparatiile intre datele din situatiile financiare si datele anterioare, posterioare si previziunileintreprinderii sau
ale altor intreprinderi similare; -compararea in procent fata de cifra de afaceri a diferitelor posturi din contul de profit si pierdere.

21.Elemente posterioare inchiderii exercitului
St andar dul I nt er nat i onal de Audi t nr . 560 s t abi l es t e obl i gat i i l e pent r u audi t or de a l ua i ncons i der ar e i nci ndent el e eveni ment el or pos t er i oar e i nchi der i i
exer ci t i ul ui at at as upr a s i t uat i i l or f i nanci ar e, cat s i as upr a r apor t ul ui s au, di s t i ngadu - s e 3 et ape:
1) Fapt e des coper i t e pana l a dat a r apor t ul ui de audi t
– auditorul trebuie sa puna in lucru proceduri care urmaresc strangerea de elemente probante suficiente si adecvate care jusitifcefaptul ca au fost identificate toate
evenimentele care pot necesita ajustari ale situatiilor financiare sau informatii suplimentare in anexe, pana la data raportului sau.
2) Fapt e des coper i t e dupa dat a r apor t ul ui de audi t , dar i nai nt ea publ i car i i s i t uat i i l or f i nanci ar e
– cand auditorul a luat cunostinta, dupa data raportului sau, dar inaintea publicariisituatiilor financiare, de evenimente care risca sa aiba o incidenta semnificativa asupraacestora, auditorul trebuie sa
stabileasca daca trebuie sa ceara cercetarea situatiilor financiare sisa discute masurile care se impun.In cazul in care conducere intreprinderii corecteaza situatiile financiarem auditorul va pune inlucru
procedurile necesare si va furniza conducerii intreprinderii un alt raport de audit.Daca conducerea intreprinderii refuza sa corecte situatiile financiare, iar auditorul consideranecesare aceste corecturi, el
trebuie sa exprime o opinie cu rezerve sau o opinie defavorabila
3) Fapt e des coper i t e dupa publ i car ea s i t uat i i l or
– dupa publ i car ea s i t uat i i l or f i nanci ar eaudi t or ul nu es t e t i nut s a pr ocedeze l a vr eo i nves t i gat i e. Daca i ns a audi t oul a l uat cun os t i nt a dupa publ i car ea
s i t uat i i l or f i nanci ar e de exos t ent a unui eveni ment , car e daca ar f i f os t cunos cut l a dat a s emnar i i r apor t ul ui s au, l - ar f i condus l amodi f i car ea opi ni ei el
t r ebui e s a s t abi l eas ca daca es t e cazul cor ect ar i i s i t uat i i l or f i nanci ar e s i s adi s cut e as pect el e r es pect i ve cu conducer ea i nt r epr i nder i i . I n cazul i n car e
conducer ea i nt r epr i nder i i cor ect eaza s i t uat i i l e f i nanci ar e, audi t or ul va cont r ol amas ur i l e l uat e de conducer ea i nt r epr i nder i i pent r u a s e as i gur a ca t oat e
per s oanel e car e s unt i n pos es i a s i t uat i i l or f i nanci ar e nemodi f i cat e au l uat cunos t i nt a de cor ect ar ea aces t or a s i vai nt ocmi un nou r apor t de audi t . 22.
Rolul si importanta dosarului exercitiului.
Dosarul exercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni, a caror utilitate nu depaseste exercitiulcotrolat. El permite asamblarea tuturor lucrarilor, de la organizarea misiunii la sinteza si
formularearaportului.Dosarul exercitiului este indispensabil pentru:-mai buna organizare si mai bunul control ale misiunii;-documentarea lucrarilor efectuate, a deciziilor luate si asigurarea ca programul
s-a derulat faraomisiuni;-inlesnirea muncii in echipa si supervizarea lucrarilor dat la colaboratori;-justificarea opiniei emise si redactarea raportului.In mod uzual dosarul cuprinde:-planificarea misiunii;-
supervizarea lucrarilor;-aprecierea controlului intern;-obtinerea de elemente probante;

Dosarul exercitiului este bine sa fie impartit pe sectiuni, pentru a usura utilizarea sa in functie decultura cabientului. In general se recomanda a se folosi o impartire in 10 sectiuni simbolizate de laA la J.:

EA (dosarul exercitiului, Sectiunea A) – “acceptarea misiunii:;

EB (dosarul exercitiului, Sectiunea B) – “sinteza misiunii si rapoarte”

EC (dosarul exercitiului, Sectiunea C) – “orientare si planificare”;

ED (dosarul exercitiului, Sectiunea D) – “evaluarea risului legat de control”;

EE (dosarul exercitiului, Sectiunea E) – “ controale substantive”;

EF (dosarul exercitiului, Sectiunea F) – “utilizarea lucrarilor altor profesionisti”;

EG (dosarul exercitiului, Sectiunea G) – “verificari si informatii specifice”;

EH (dosarul exercitiului, Sectiunea H) – “lucrarile de sfarsit de misiune”

EI (dosarul exercitiului, Sectiunea B) – “interventii cerute prin regulament;

EJ (dosarul exercitiului, Sectiunea B) – “controlul conturilor consolidate”.
23.Rolul si importanta dosarului permanent.
Unele informatii si documente primite sau analizate in cursul doferitelor etape ale misiunii pot fifolosite pe toata durata mandatului. Clasarea lor intr-un dosar separat, dosarul permanent,
permiteutilizarea lor ulterioara dupa aducerea sa la zi.Elementele caracteristice continute de dosarul permanent sunt:-fisa de preentare;-scurt istoric al intreprinderii;-organigrame;-persoanele care
angajaeaza intreprinderea;-note asupra organizarii sectorului de activitate, productie;-note asupra statului;-procese verbale ale CA si AG;-lista actionarilor sau asociatilor;-structura grupului;-contracte,
asigurari.Dosarul permanent se subdivide in sapte sectiuni pentru a facilita lectura si controlul din parteaorganismului profesional, dupa cum urmeaza:-PA (dosarul permanent, Sectiunea A) –
Generalitati;-PB (dosarul permanent, Sectiunea B) – Documente privind controlul intern;-PC (dosarul permanent, Sectiunea C) – situatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente;-PD (dosarul
permanent, Sectiunea D) - Analize permanente;-PE (dosarul permanent, Sectiunea E) – Fiscal si social;-PF (dosarul permanent, Sectiunea F) – Juridice;-PG (dosarul permanent, Sectiunea G) –
intervenienti externiPentru a-si indeplini rolul de informare, dosarul permanent trebuie:-sa fie tinut la zi;-sa elimine informatiile perimate;-sa nu contina documentele voluminoase ale intreprinderii;

24.Structura dosarului exercitiului
In mod uzual dosarul cuprinde:

planificarea misiunii:
- p r o g r a m u l g e n e r a l d e l u c r u ; - n o t e a s u p r a u t i l i z a r i i l u c r a r i l o r d e c o n t r o l e f e c t u a t e d e a l t i i ; - d a t e l e s i d u r a t e l e v i z i t e l o r ,
l o c u r i l e d e i n t e r v e n t i e ; - c o m p u n e r e a e c h i p e i ; - d a t e l e p e n t r u e m i t e r e a r a p o r t u l u i ; - b u g e t u l d e t i m p ;

supervizarea lucrarilor:
-note asupra studierii dosarelor si stabilirea solutiilor la problemele ridicate; -aprobarea tuturor deciziilor importante care pot afecta planificarea, programul
lucrarilor,executarea lucrarilor, concluziilor lucrarilor, continutul raportului;

aprecierea controlului intern:
- eval uar ea punct el or t ar i , punct el or s l ab s i a zonel or de r i s c; - f oi de l ucr u pr i vi nd: bazel e de s t abi l i r e a s ondaj el or ef ect uat e; - coment ar i i as upr a
anomal i i l or des coper i t e;

obtinerea de elemente probante:
- p r o g r a m d e c o n t r o l ; - f o i d e l u c r u c u p r i n z a n d : o b i e c t i v u l , d e t a l i i a s u p r a l u c r a r i l o r e f e c t u a t e , e v e n t u a l e
c o m e n t a r i i , c o n c l u z i i ; - d o c u m e n t e s a u c o p i i d e d o c u m e n t e d e l a i n t r e p r i n d e r e s a u t e r t i , j u s i t i f i c a n d
c i f r e l e e x a m i n a t e ; - d e t a l i i a s u p r a l u c r a r i l o r e f e c t u a t e a s u p r a s i t u a t i i l o r f i n a n c i a r e : c o m p a r a t i i s i
e x p l i c a t i i a l e v a r i a t i i l o r , c o n c l u z i i ; - s i n t e z a g e n e r a l a a r e z u l t a t e l o r p e d i f e r i t e e t a p e a l e m i s i u n i i s i
t r a t a r e a d i s t i n c t a a p u n c t e l o r c a r e a r p u t e a a v e a o i n f l u e n t a a s u p r a d e c i z i e i d e c e r t i f i c a r e ; - f o i d e l u c r u
c u p r i v i r e l a f a p t e l e d e l i c t u a l e . D o s a r u l e x e r c i t i u l u i e s t e b i n e s a f i e i m p a r t i t p e s e c t i u n i , p e n t r u a
u s u r a u t i l i z a r e a s a i n f u n c t i e d e c u l t u r a c a b i e n t u l u i . I n g e n e r a l s e r e c o m a n d a a s e f o l o s i o i m p a r t i r e i n
1 0 s e c t i u n i s i m b o l i z a t e d e l a A l a J . :

EA (dosarul exercitiului, Sectiunea A) – “acceptarea misiunii:;

EB (dosarul exercitiului, Sectiunea B) – “sinteza misiunii si rapoarte”

EC (dosarul exercitiului, Sectiunea C) – “orientare si planificare”;

ED (dosarul exercitiului, Sectiunea D) – “evaluarea risului legat de control”;

EE (dosarul exercitiului, Sectiunea E) – “ controale substantive”;

EF (dosarul exercitiului, Sectiunea F) – “utilizarea lucrarilor altor profesionisti”;

EG (dosarul exercitiului, Sectiunea G) – “verificari si informatii specifice”;

EH (dosarul exercitiului, Sectiunea H) – “lucrarile de sfarsit de misiune”

EI (dosarul exercitiului, Sectiunea B) – “interventii cerute prin regulament;

EJ (dosarul exercitiului, Sectiunea B) – “controlul conturilor consolidate”.

25.Structura dosarului permanent.
Unele informatii si documente primite sau analizate in cursul doferitelor etape ale misiunii pot fifolosite pe toata durata mandatului. Clasarea lor intr-un dosar separat, dosarul permanent,
permiteutilizarea lor ulterioara dupa aducerea sa la zi.Elementele caracteristice continute de dosarul permanent sunt:-fisa de preentare;-scurt istoric al intreprinderii;-organigrame;-persoanele care
angajaeaza intreprinderea;-note asupra organizarii sectorului de activitate, productie;-note asupra statului;-procese verbale ale CA si AG;-lista actionarilor sau asociatilor;-structura grupului;-contracte,
asigurari.Dosarul permanent se subdivide in sapte sectiuni pentru a facilita lectura si controlul din parteaorganismului profesional, dupa cum urmeaza:-PA (dosarul permanent, Sectiunea A) –
Generalitati;-PB (dosarul permanent, Sectiunea B) – Documente privind controlul intern;-PC (dosarul permanent, Sectiunea C) – situatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente;-PD (dosarul
permanent, Sectiunea D) - Analize permanente;-PE (dosarul permanent, Sectiunea E) – Fiscal si social;-PF (dosarul permanent, Sectiunea F) – Juridice;-PG (dosarul permanent, Sectiunea G) –
intervenienti externi
26.Elementele de baza ale raportului de audit intr-o misiune de audit statutar.
Raportul unei misuni de audit de baza trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elementede baza: titlul, destinatarul, paragraful introductiv, paragraful cuprinzand natura si intinderealucrarilor de
audit, paragraful opiniei, semnatura, adresa si data raportului.
Titlul raportului
– t r ebui e s a poar t e un t i t l u pr eci s , de r ecomandat : “Rapor t ul audi t or ul ui i ndependent ”;
Destinatarul
– raportul de audit trebuie sa fie adresat destinatarului corespunzator, in functie decircumstantele ce caracterizeaza misiunea si obligatiile legale. In mod obisnuit se adreseazaconsiliului de administratie
al unitatii ale carei situatii au fost auditate.
Paragraf introductiv
– identificarea entitatii auditate si a situatiilor financiare auditate; Deasemenea trebuie sa contina elemente privind responsabilitat ea conducerii pentru situatiilefinanciare si
responsabilitatea auditorului;
Paragraf care sa descrie natura auditului,
si in care se fac referiri la Standardele Internationalede Audit sau la normele nationale aplicabile si se descriu demersurile puse in practica de auditor.
Paragraful opiniei –
raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra faptuluidaca situatiile financiare dau o imagine fidela pozitiei, situatie fdinanciare si rezultatelor obtinutein acord cu referintele
contabile.

Acest paragraf poate ave formulari precum: Opinia fara rezerve, Opinia fara rezerve, dar cu un paragraf de observatii, Opini a cu rezerve, Imposibilitatea exprimarii unei
opinii, Opiniadefavorabila.
27.Opinia defavorabila: motive, mod de prezentare.
Este datorata de exemplu dezacordului asupra principiilor contabile. Dezacordurile se refera laneregularitatile si inexactita tile constatate de auditorul financiar in legatura cu
aplicarea principiilor siregulilor contabile de catre cei responsabili cu intocmirea si prezentarea conturilor anuale. Neregularitatile se refera la orice actiune, omisiune sau
situatie care violeaza actele normative, regulilesi principiile contabile, dispozitiile statutului si hotararile AGA.Inexactitatile se refera la transpuner ea in conturi sau
prezentarea unui fapt neconform cu realitate:erori de calcul, inexactitati in prezentarea conturilor, inexactita ti in infotmatiile furnizate de manageri.Se poate prezenta astfel:
“ As t f e l , c u m e s t e e x p l i c a t i n n o t a X, n u s - a u c o n s t a t a t a mo r t i s me n t e i n s i t u a t i i l e f i n a n c i a r e . a c e a s t a p r a c t i c a , n u e s t e , i n o p i n i a n o a s t r a ,
i n a c o r d c u No r me l e d e a mo r t i z a r e a c a p i t a l u l u i i mo b i l i z a t i n a c t i v e c o r p o r a l e . Ch e l t u i e l i l e a f e r e n t e , p e b a z a u n u i a mo r t i s me n t l i n e a r s i a
u n e i c o t e d e …p e n t r u c l a d i r i s i …p e n t u r u t i l a j e , t r e b u i a u s a s e r i d i c e l a s u ma d e … p e n t r u e x e r c i t i u l i n c h e i a t l a 3 1 d e c e mb r i e …I n
c o n s e c i n t a , a mo r t i s me n t e l e c u mu l a t e t r e b u i a s a s e r i d i c e l a …mi i l e i , i a r p i e r d e r e a e x e r c i t i u l u i s i p i e r d e r i l e c u mu l a t e , l a …mi i l e i . Du p a
p a r e r e a n o a s t r a , d i n c a u z a i n c i d e t e i f a p t e l o r me n t i o n a t e i n p a r a g r a f u l p r e c e d e n t , s i t u a t i i l e f i n a n c i a r e
nu dau o imagine fidela situatie financiare
a societatii la 31 decembrie…., contului de proft si pierdere pentru exercitiul incheiat la aceasta data si nu sunt conforma cu prevedrile legale si statutare.
28.Imposibilitatea exprimarii unei opinii: motive, mod de prezentare
Imposibilitatea exprimarii unei opinii poate fi data de doua categorii de limite:-unele sunt impuse de evenimente exterioare, cum ar fi un incendiu care a distrus uneledocumente jusitificative sau numirea
cu intarziere a auditorului, astfel incat nu mai este posibila participarea la inventarierea stocurilor;-altele sunt impuse de conducerea intreprinderii, putand fi reprezentate de refuzul efectuariiunui control,
refuzul de a plati onorariul sau refuzul de a solicita un expert extern.
“ Noi nu am fost in masura sa asistam la inventarul fizic, nici sa procedam la confirmarea directa aconturilor de clienti, din cazua limitarii intinderii lucrarilor n oastre,
impuse de catre directiune. Avand in vedere importanta faptelor expuse mai sus, noi nu ne exprimam o opinie cu privire la situatiile financiare.”
29.Opinia cu rezerve: motive, mod de prezentare.

Daca auditorul este confruntat cu o limitare a intinderii lucrarilor si in consecinta va trebui saformuleze o opinie cu rezerve.Motive:-cand auditorul considera ca informatia referitoare la incertitudine nu
este pertinenta sau lisesteceva;

- cand audi t or ul apr eci aza ca es t i mar i l e f acut e de conducer ea i nt r epr i nder i i pent r u i nt ocmi r eacont ur i l or anual e nu s unt r ezonab i l e s i ca au o i nf l uent a
s emni f i cat i va as upr a deci zi i l or ; - cand nu obt i ne el ement el e pr obant e s uf i ci ent e pent r u a aj us t a pozi t i a r es pons abi l i l or i nt r epr i nder i i pr i vi nd exi s t ent a s i
t r at ar ea unei i ncer t i t udi ni . Exempl u:
“Noi nu am putut asista la inventarul fizic din 31 decembrie …, deoarece noi am fost desemnatiauditori ulterior acestei date. Tinand seama de natura documentelor contabile
ale societatii, noinu am putut controla cantitatile prin alte proceduri de audit. In opinia noastra, cu exceptia incidentei ajustarilor care ar fi putut fi necesare dac a noi am
fi putut efectua controlul fizic al cantitatilor, situatiilor financiare dau o imagine fidela pozitiei si situatie financiare a societatii la 31 decembrie…, cat si contului de profit si
pierdere pentruexercitiul incheiat la aceasta data si sunt conforme cu prevederile legale si statutare.:
30.Opinia fara rezerve: semnificatie, mod de prezentare.
Daca in urma lucrarii efectuate, auditorul contata ca situatiile financiare ”dau o imagien fidela pozitieifinanciare” si rezultatele obtinute sun in acord cu referintele contabile si conform
prevederilor contabile atunci auditorul va include in raportul de audit un paragraf al opinie intitulat :opinia fararezerve”.Exemplu :
“In opinia noastra situatiile financiare ofera o imagine fidela si justa apozitie si situatie financiare a societatii la data de 31 decembrie, precum si asupra performantei financiare si a fluxurilor detrezorerie
pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu normele internationale decontabilitate.”
31
Opinia fara rezerve, dar cu un paragraf de observatii: semnfiicatie, mod de prezentare.
In unele cazuri, raportul de audit poate fi modificat adaugand un paragraf de observatii al caruiobiectiv este de a lamuri ci titorul asupra unui punct privind conturile
anuale.Adaugarea unui astfel de paragraf nu afecteaza opinia auditorului. Aceasta se situeaza de preferintadupa paragraful de opinie si precizeaza, in general, ca acesta nu
constituie o rezerva.Forma de prezentare a paragrafului de opinie in acest caz este urmatoarea:
“fara sa exprimam o rezerva asupra situatiilor financiare, noi atragem atentia asupra notri X dinanexa. Societatea face obiec tul unui proces in care este acuzata de infractiune
in utilizarea brevetelor si in care I se pretinde varsarea redeventelor si daunelor de interese; societatea a angajat ocontraactiune, iar audierile preliminare, cat si procedurile
juridico-administrative ale celor douaactiuni sunt in curs. Rezultatul final al acestei situatii nu poate, in prezent sa fie determina t si inconsecinta, nu au fost constituite
provizioane pentru acoperirea cheltuielilor care ar putea sarezulte.”
32.Paragraful opiniei. Tipuri de opinie.Paragraful opiniei –
r apor t ul de audi t t r ebui e s a pr ezi nt e cl ar opi ni a audi t or ul ui as upr af apt ul ui daca s i t uat i i l e f i nanci ar e dau o i magi ne f i del a pozi t i ei , s i t uat i e f di nanci ar e s i
r ezul t at el or obt i nut e i n acor d cu r ef er i nt el e cont abi l e.
T e r me n i i u t i l i z a t i p e n t r u e x p r i ma r e a o p i n i e i a u d i t o u l u i s u n t “ d a u o i ma g i n e f i d e l a ” , s a u ” p r e z i n t a i n mo d s i n c e r i n t o a t e a s p e c t e l e l o r
s e mn i f i c a t i v e . ” Re f e r i n t e l e c o n t a b i l e s u n t S t a n d a r d e l e I n t e r n a t i o n a l e d e Co n t a b i l i t a t e , r e g u l i e mi s e d e c a t r e i n s t i t u t i i l e s a u o r g a n i s me l e
p r o f e s i o n a l e s i p r a c t i c a g e n e r a l a d i n t a r a s i l e g i s l a t i a l o c a l a . I n a f a r a o p i n i e i r e f e r i t o a r e l a i ma g i n e a f i d e l a , p o a t e f i n e c e s a r a i n c l u d e r e a
i n Ra p o r t u l a u d i t o r u l u i a u n e i o p i n i i a s u p r a f a p t u l u i d e a s t i d a c a a c e s t e s i t u a t i i f i n a n c i a r e s u n t c o n f o r me c u a l t e p r e v e d e r i l e g a l e s a u
s t a t u t a r e . Ac e s t p a r a g r a f p o a t e a v e a f o r mu l a r i p r e c u m:
Opinia fara rezerve
,
Opinia fara rezerve, dar cu un paragraf de observatii
,
Op i n i a c u r e z e r v e
,
I mpos i bi l i t at ea expr i mar i i unei opi ni i
,
Opiniadefavorabila.
33
Paragraful privind natura si intinderea lucrarilor de audit.(sfera angajamentului deaudit).
Raportul auditorului trebuie sa prezinte sfera anagajamentului de audit, declarand ca auditul a fostefectuat in conformitate cu ISA sa u in conformitate cu standardele sau
practicile nationale relevante.Sfera angajamentului de audit se refera la capacitatea auditoru lui de a desfasura procedurile de auditcerute in mod necesar de circumstante.
Acest lucru este necesar pentru cititor ca o certificare a faptuluica auditul a fosr desfasurat in conformitate cu standardel e sau practicile stabilite. Daca nu este prevazut
astfel, se presupune ca standardele sau practicile de audit urmate sunt cele in vigoare in taraindicata la adresa auditorului.
34.Paragraful introductiv al raportului de audit.Paragraf introductiv
– identificarea entitatii auditate si a situatiilor financiare auditate;Raportul de audit trebuie sa identifice titlul fiecarei situatii financiare a entitatii care a facutobiectul auditului, cat si data si perioada
acoperite prin aceste documente, sa faca referire larezumatul politiclor contabile semnificative si la alte note semnificative.De asemenea trebuie sa contina elemente privind responsabilitatea conducerii
pentru situatiilefinanciare si responsabilitatea auditorului;
35.Continutul raportului de audit.

Relatia contractuala de executare a misunii de audit;

Observatiile reiesite din diverse verificari;

Informatiile a caror mentiune in raport este prevazuta exprez de lege;

Oferirea garantiei pentru actionari si terti ca un personal calificat a obtinut asigurarea casituatiile financiare ofera o imagine fidela, clara si completa pozitie financiare,
performantelor si situatiei financiare generale a intreprinderii;

Mentiunea ca situatiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audit.
36.Rolul raportului de audit.

Instrument de comunicare
cu utilizatorii situatiilor financiare emise de entitatea auditata,respectiv cu publicul, precum si cu actionarii pentru deci zii economice;


Instrument de confirmare
a increderii publicului si actionarilor in situatiile financiare prezentate de o entitate;

Instrument de identificare
a responsabilitatilor pentru auditor si pentru conducerea entitatiiauditare.
37.Care sunt normele de referinta in auditul situatiilor financiare?
In auditul situatiilor financiare ale unei entitati sunt folosite doua categorii de norma de referinta:norme contabile si norme de audit.
38.Ce sunt si ce rol joaca normele de audit?
Normele de audit reprezinta un ansamblu de reguli definite de o autoritate profesionala la care serefera auditorul pentru cal ificarea muncii sale. Aceste pot si: -Standardele
Internationale de Audit (ISA), Practicile Internationale de Audit (IAPS),Standardele Internationale privind Misiunile de Examen Limitat (ISRE), StandardeleInternationale
privind Misiunile de Certificare (ISAE) , Standardele Internationale pentruMisiuni Conexe (ISRS) emise de Consiliul pentru Standardele de Audit si Certificare (IAASB)din
cadrul Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC); -Norme nationale emise de un organism profesionale recunoscut ca fiind autoritate in domeniu. Normele de audit
permit tertilor sa aiba siguranta ca opinia auditorului va fi emisa in functie decriterii de calitate omogene. Ele permit ins a si auditorului sa defineasca scopurile pe care le are
deatins prin punerea in lucru a cel or mai potrivnice tehnici. Normele de audit se cladifica in 3 categorii, acoperind intreaga activitate a auditorului: -norme profesionale de
lucru;-norme de raportare; -norme generale de comportament;
39.Ce sunt si ce rol au normele contabile?
Normele contabile sunt stabilite de organismele de reglementare din domeniul contabilitatii, care suntde regula organisme de interes public, autonome. Normele contabile sunt comune si obligatorii
pentru toti cei care stabilesc, controleaza si utlitzeazasituatiilr financiare. Entitatile care au obligatia de a stabili situatii financiare sunt cei prevazuti la art.1din Legea contabilitatii. Cei care controleaza
sun prevazuti prin legislatia fiecarei tari si au ca referintain activitatea lor normele contabile.situatiile financiare trebuie sa fie stabilite potrivit unei sau mai multot dintre referintele urmatoare:-standarde
internationale de raportare financiara;-standardel sau norme contabile nationale;-alte referinte contabile bine precizate si recunoscute, aplicate pentru elaborarea si prezentareasituatiilor
financiare. Normele contabile internationale sunt stabilite de IASCF ( Fundatia Comitetului pentru StandardeInternationale de Contabilitate) si sunt denumite generic Standarde Internationale de
Raportarefinanciara (IFRS). Acestea cuprind:-Standarde Internationale de raportare Financiara emise de IASB (IFRS);-Standarde Internationale de Contabilitate (IAS);

- St andar del e de i nt er pr et ar e emi s e de SI C s au I FRI C; - Al t e document e emi s e de I ASB, SI C s au I FRI C.
40.Ce este si cum se determina pragul de semnificatie?
Pragul de semnificatie reprezinta nivelul, marimea unei sume peste care auditorul considera ca oeroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea si sinceritatea
situatiilor financiare, precum si imaginea fidela a rezultatului, a situatiei financiare si a ptrimoniului intreprinderii.Este nivelul de eroare sub care intel egerea si interpretarea
situatiilor financiare nu vor fi afectatesemnificativ.Stablirea unor praguri de semnificatie permite: -orientarea mai buna si planificarea misiunii; -evitarea lucrarilor inutile; -
jusitificarea deciziilor referitoare la opinia emisa.Pentru determinarea pragului de semnificatie pot fi utlizate diferite el emente de referinta:capitalurile proprii, rezultatul net,
cifra de afaceri.Definirea pragului de semnificatie permite auditorului inca de la inceputul activitatii sale sa apreciezemai bi ne sistemele si conturile susceptibile sa contina
erori sau inexactitati semnificative, iar lasfarsitul misunii, sa aprecieze daca anomaliile pe care le-a descoperit trebuie sa ife corectate in cadrulexercitiului, in scopul de a
putea emite o opinie fara rezerve.Unele circumstante particulare trebuie avute in vedere la determinarea pragului de semnific atie:-existenta unor prevederi legale, statutare
sau contractuale;-evolutia importanta de la un an la altul a unor posturi; -capitaluri proprii sau rezultate anormale.
41.Riscul de audit: componentele si relatiile intre acestea.

Riscul de audit consta in faptul ca auditorul exprima o opinie incorecta din cauza faptului ca insituatiile financiare sunt erori semnificative.Riscul de audit se divide in 3 componente:-Riscul inerent –
consta in posibilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de operatiuni sacomporte erori semnificative, izolate sau impreuna cu erorile din alte conturi sau categorii deoperatiuni, din cauza unui control
intern insuficient.-Riscul legat de control – consta in faptul ca o eroare semnificativa intr-un cont sau intr-ocategorie de operatiuni, izolata sau impreuna cu alte solduri de conturi sau categorii
deoperatiuni, nu este nici prevenita, nici descoperita si corectata prin sistemul contabil si decontrol intern utilizate;-Riscul de nedescoperire – consta in faptul ca controalele declansate de auditori nu
reusesc sadescopere o eroare semnificativa in soldul unui cont sau intr-o categorie de operatiuni, izolatasau impreuna cu alte solduri sau categorii de operatiuni.Exista anumite relatii intre cele trei
componente ale riscului de audit.Riscul de nedetectare este invers proportional cu cumulul riscurilor inerente si riscurile legate decontrol. Daca riscurile inerente si cele legate de control sunt ridicate,
trebuie fixat un nivel al risculuide nedetectare reduc, astfel incat sa fie reduc cat mai mult riscul de audit si invers.


Pe de alta parte, trebuie sesizata si relatia de invers proportionalitate dintre caracterul semnificativ siriscul de audit. Cu cat pragul de semnificatie este mai mare cu atat riscul de audit este mai mic
siinvers.
42.Ce este riscul legat de control?
Consta in faptul ca o eroare semnificativa intr-un cont sau intr-o categorie de operatiuni, izolata sauimpreuna cu alte solduri de conturi sau categorii de operatiuni, nu este nici prevenita, nici descoperitasi
corectata prin sistemul contabil si de control intern utilizate.In general auditorul fixeaza un nivel ridicat al riscului legat de control atunci cand:-sistemele contabile si de control nu sunt aplicate corect;-
sistemul contabil si cel de control intern ale intreprinderii sunt considerate ca insuficiente.
43.Ce este riscul inerent?
Cons t a i n pos i bi l i t at ea ca s ol dul unui cont s au o cat egor i e de oper at i uni s a compor t e er or i s emni f i cat i ve, i zol at e s au i mpr eun a cu er or i l e di n al t e cont ur i
s au cat egor i i de oper at i uni , di n cauzaunui cont r ol i nt er n i ns uf i ci ent .
44.Ce este riscul de nedetectare?
Co n s t a i n f a p t u l c a c o n t r o a l e l e d e c l a n s a t e d e a u d i t o r i n u r e u s e s c s a d e s c o p e r e o e r o a r e s e mn i f i c a t i v a i n s o l d u l u n u i c o n t s a u i n t r - o
c a t e g o r i e d e o p e r a t i u n i , i z o l a t a s a u i mp r e u n a c u a l t e s o l d u r i s a u c a t e g o r i i d e o p e r a t i u n i . De p i n d e d e c o n t r o a l e l e p r o p r i i a l e a u d i t o r u l u i s i
n u p o a t e f i e l i mi n a t i n t o t a l i t a t e , o r i c a r e a r f i t e h n i c i l e s i p r o c e d u r i l e f o l o s i t e d e a u d i t o r .
45.Conceptul de independenta in audit.
Principiul independentei se aplica tuturor pr ofesionistilor contabili in practica libera, indiferent denatura serviciului profesional prestat. In cazul executarii, insa, a unor
misiuni de audit prin care sefurnizeaza o asiguarare in ce priveste credibilitatea situatiilor sau informatiilor financiare in fata publicului, independenta devine cea mai sigura
garantie ca profesionistul contabil si -a indeplinitmisiunea in conditii de integritate si cu obiectivitate.Independenta are doua componente fundamentale: -independenta de
spirit (rationamentul profesional) – este caracterizata prin starea de spirit careinlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care pot compromite ace st
rationament profesionale, permitand profesionistului contabil sa actioneze cu integritate, cu obiectivitate sicu pridenta profesionala;-independenta in aparenta
(comportamentul)- se caracterizeaza prin evitarea faptelor sicircumstantelor care pot fi atat de semnificative incat o terta persoana, logica s i informata ar putea ajunge la
concluzia normala ca integritatea, obiecti vitatea si prudenta profesionala alecabinetului sau ale unui membru au fost compromise.Independenta este potential amenintata in
urnatoarele situatii: -interes propriu; -slabirea autocontrolului; -renuntarea la propriile convingeri;

- m a n i f e s t a r i d e f a m i l i a r i s m ; - a c t i u n i d e i n t i m i d a r e .
46.Controlul de calitate in audit.
Reprezinta un ansamblu de masuri luate de organismele profesionale, care vizeaza analiza moduluide organziare si functionare a unui cabinet si aprecierea modului de aplicare in cadrul cabientului
astandardelor internationale si a normelor profesionale emise de aceste organisme.
Obiective:

Oferirea catre public a unei bune perceptii despre calitatea serviciilor;

Armonizarea comportamentelor profesionale ale mebrilor;

Contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de lucru;

Aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesionale;

Dezvoltarea solidaritatii in randul profesiei, prin favorizarea caontactelor dintre colegi,a propierea si respectul profesionistilor fata de organismul profesional.
Principiile fundamentale
c a r e s t a u l a b a z a o r g a n z i a r i i c o n t r o l u l u i d e c a l i t a t e s u n t :
universalitatea, confidentialitatea, colegialitate, adaptarea controlului si urmarirea.
Document el e eur opene pr evad ca act i vi t at ea de cont r ol al cal i t at i i poat e f i or gani zat a s i exer ci t at a pr i n doua met ode: - cont r oal e col egi al e – mmbr i i act i vi
ai pr of es i ei s unt des emnat i dr ept col egi car e ef ect ueazacont r ol ul ; - cont r oal e pr i n per s onal angaj at – s unt per s oane angaj at e de o or gani zat i e pr of es i onal a
s au oaut or i t at e de r egl ement ar e car e gi r eaza s i s t emul de cont r ol s i ef ect ueaza cont r ol ul de cal i t at e.
47.Care sunt principalele misiuni speciale si misiuni conexe ale profesionistilor contabili?
Misiunile de audit cu scop special, se pot referi la:

Situatii financiare stabilite dupa un referential contabil diferit de standardele internationale deraportare financiara si de normele nationale;

Conturi sau elemente de bilant sau rubrici din situatiile financiare;

Respectarea clauzelor contractuale;

Situatii financiare consolidate.
Audit
6
.
La verificarea conturilor de trezorerie, ce fel de sold trebuie să găsiţi la contul deviramente interne la 31 decembrie:
a) debitor; b) creditor;c) fără sold.
Raspuns: c)7
.
Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare?
Rezolvare:Intr-o misiune de compilare nu se exprima nici o asigurare în raport, cu toate cautilizatorii informatiilor beneficiaza de servicii contabile. Profesionistul contabilutilizeaza cunostintele sale
contabile, si nu pe cele de auditor, in scopul strangerii, clasariisi sintetizarii situatiilor financiare.Procedurile aplicate în astfel de misiuni nu au drept scop sa permita furnizareaunei asigurari
asupra situatiilor financiare. Utilizatorii acestor informatii sunt increzatorica beneficiaza de interventia unui profesionist care aduce cunostintele si competentelesale la elaborarea acestor situatii
financiare.
8
.
Ca r e s u n t e l e me n t e l e d e b a z ă a l e u n u i r a p o r t a s u p r a s i t u a ţ i i l o r f i n a n c i a r e condensate?
Rezolvare:1. - titlul;2. - destinatarul;3. - identificarea situatiilor financiare auditate din care s-au nascut situatiile financiarecondensate;4.o opinie care sa indice daca informatiile cuprinse în situatiile
financiare condensate sunt în concordanta cu situatiile financiare auditate, din care acestea s-au nascut;5. - o mentiune, sau o trimitere la o nota anexa la situatiile financiare condensate, în carese
mentioneaza ca situatiile financiare condensate trebuiesc citite împreuna cu situatiilefinanciare în ansamblul lor si cu raportul de audit asupra acestora;6. - data raportului;7. - adresa auditorului;8. -
semnatura auditorului.

9
.
Explicaţi principiul integrităţii şi obiectivităţii în audit.
Rezolvare:Integrit at ea – presupune ca profesionistul cont abil trebuie sa fie drept si cinstit atunci cfectueaza servicii profesionale.Obiectivitatea – presupune ca profesionistul contabil
trebuie sa fie impartial, fara prej udicii, sa nu se afle în situatii de incompatibilitate, de confli ct de int erese, care sa puna la îndoiala obiectivitatea acestuia.Integrit atea nu presupune
numai cinste dar si echit ate si sincerit ate. Principiulobiecti vit atii i mpune fiecarui profesionist contabil obligati a de a fi just, cinstit in planintelectual si neimplicat in
conflicte de interese.
10
.
Explicaţi principiul competenţei în audit.
Rezolvare:Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie safurnizeze servicii profesionale cu competenta, grija si sarguinta si sa fie la curent cuultimele evolutii si noutati din
practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.Co mp e t e n t a p r o f e s i o n a l a s e d i v i d e î n d o u a c o mp o n e n t e : a c h i z i t i o n a r e a c o mp e t e n t e i profesionale si mentinerea
competentei.
11
.
Explicaţi principiul confidenţialităţii în audit.
Rezolvare:Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecteconfidentialitatea informatiilor obtinute în timpul misiunilor sale si nu trebuie sa leutilizeze sau sa le divulge fara
autorizare scrisa, în afara de cazurile cand obligatiadivulgarii e prevazuta prin lege sau norme regulamentare.Profesionistii contabili trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor referitoare la
afacerile unui client sau ale angajatorului; aceasta obligatie se aplica si dupaterminarea relatiilor între profesionist si clientul sau angajatorul sau.Trebuie sa seasigure ca persoanele angajate sub orice
forma, respecta aceleasi reguli deconfidentialitate. Confidentialitatea nu se refera numai la divulgarea informatiilor, eaimplica, de asemenea, faptul ca informatiile primite nu sunt folosite de
profesionistulcontabil in beneficiul sau personal sau al unui tert.Principiul confidentialitatii nu se aplica divulgarii informatiilor care permit profesionistului contabil sa indeplineasca obligatiile sale,
stabilite prin norme profesionale.
12
.
Conceptul de independenţă în audit
Rezolvare:Principiul independentei se aplica tuturor profesionistilor contabili în practicalibera, indiferent de natura serviciului prestat. In cazul executarii unei misiuni de auditindependenta devine cea
mai sigura garantie ca profesionistul contabil si-a îndeplinitmisiunea în conditii de integritate si cu obiectivitate.Componentele fundamentale ale independentei sunt: independenta de spirit(rationamentul
profesional) si independenta în aparenta (comportamentala)..DOC

.PDF
.TXTDownload