You are on page 1of 4

PELAN STRATEGIK

BIDANG/FUNGSI
ISU-ISU
STRATEGIK
MATLAMAT
STRATEGIK
OBJEKTIF KPI
SASARAN
TOV
2012
2013 2014 2015
Permainan Catur Murid masih
kurang
kemahiran
tentang
permainan
catur dan
kurang
memahami
peraturan
permainan
100 % murid
mempunyai
kemahiran dan
pemahaman
dalam permainan
catur
Meningkatkan
kemahiran dan
pemahaman peraturan
permainan catur
Peratus
pelajar yang
berkemahiran
50 % 70 % 80 % 100 %
Permainan Catur Pencapaian
murid dalam
permainan
catur masih
lemah
Menjadi johan
peringkat
kumpulan
sekurang-
kurangnya
Meningkatkan
pencapian dalam
pertandingan catur
ahap
pencapaian
dalam
pertandingan
catur
Peringkat
kumpula
n
empat
ketiga
!aib
"ohan
"ohan
BIDANG/FUNGSI
ISU-ISU
STRATEGIK
MATLAMAT
STRATEGIK
OBJEKTIF KPI
SASARAN
TOV
2012
2013 2014 2015
Permainan Catur iada jurulatih
terlatih
#emua guru
mempunyai
sekurang-
kurangnya asas
kemahiran dalam
permainan catur
Meningkatkan
kemahiran guru
penasihat permainan
catur
Peratus
bilangan guru
yang
berkemahiran
dalam catur
sehingga 100
%

50 % $0 % 80 % 100 %
Permainan Catur %urangnya
kesedaran
positi&
terhadap
permainan
catur dalam
kalangan
murid
100 % murid
melibatkan diri
secara akti&
dalam permainan
catur
Meningkatkan
penglibatan murid dalam
akti'iti permainan catur
Peratus
penglibatan
pelajar dalam
pertandingan
catur
$0 % 80 % (0 % 100 %
Anal!! S"OT
K#$%a&an'S( K#l#)a*an '"(
S1. Terdapat seorang guru mempunyai asas teknik permainan
catur
S2. Semua guru penasihat mempunyai komitmen yang baik
S3. Seorang murid hampir berjaya ke peringkat negeri dalam
Pertandingan Catur
W1. Peralatan permainan yang tidak mencukupi
W2. Tiada kepakaran dan jurulatih yang terlatih
W3. Kurang pendedahan dan aktiiti di peringkat
sekolah

P#l%an+ 'O( An,a)an'T(
!1. "anyak pertandingan dianjurkan samada di peringkat
PPW mahupun s#asta
!2. Kedudukan sekolah bandar memudahkan aktiiti
dijalankan
!3. Kemudahan $CT untuk menggalakkan murid bermain
catur di secara maya di mana%mana sahaja
T1. Kurang murid yang berbakat
T2. Persaingan hebat antara sekolah%sekolah
sekitar
T3. Kurang minat dalam kalangan murid
berpendapat permainan catur kurang
menyeronokkan berbanding permainan lain