You are on page 1of 11

MINIT CURAI

KURSUS LATIHAN GURU UNTUK FASILINUS NEGERI
PROGRAM LINUS TAHUN 2-2010/2011
ZON SABAH & W.P LABUAN
Tari! " 2# S$%& ' 1 O& 2010
T$(%a& " B$)$r*+ H,&$*- K,&a Ki.a/a*0 Sa/a!.
Ma1a "#.00 %a2i ' 10.00 (a*a(.
Bil Agenda / Program
01 Ma3*i1 P$ra1(ia. K0r101 La&i!a. G0r0 U.&0 Fa1i*i.01 N$2$ri
Pr,2ra( Li.01 Ta!0. 2
- Ucapan Perasmian Oleh En. Abdul Halim Abdul Raza! "im. Pengarah
Pembangunan Pro#esionalisme $uru! Bahagian Pendidian $uru!
%emen&erian Pela'aran (ala)sia.
o Program *inus menggunaan (odal )ang besar.
o "u'uan un&u memas&ian murid dapa& membaca dan mengira
selepas + &ahun di seolah rendah.
o ,%RA 10 - Bab . Pendidian! Program un&u memas&ian
pendidian beruali&i dan memerluan guru )ang beruali&i.
o Pemilihan guru diman&apan un&u mendapa&an guru )ang
&erbai.
0/ M$.i.2a&a. K$0%a+aa. G0r0 4a. Pr$1&a1i M0ri4 5 K$%i(%i.a.
I.1&r01i,.a* 6
Oleh En. Hairul ,izam Bin Hussin.
Uni& Aademi
Bahagian Pengurusan 0eolah Harian
%emen&erian pela'aran (ala)sia
1. Ucapan Alu-aluan
o "ahniah epada semua 1asilinus erana dilan&i.
o "arge& pencapaian )ang pen&ing.
o Per'alanan )ang 'auh bermula dengan langah )ang per&ama.
2. Pergi seolah 'angan berseorangan! pergi bersama Pega2ai
pengurusan Aademi.
3. 1alsa#ah Pendidian %ebangsaan.
4. "eras 0&ra&egi P3PP 4 /005-/0106
5. %onsep %epimpinan 3ns&rusual

6. Beban %er'a
o (engurus %er'a
• 3u& pera&uran er'a.
o Balancing Ac&.
• %eseimbangan dan er'asama.
• Beberapa 7e#inisi
7. 8iri-ciri %epimpinan 3ns&rusional )ang diharapan
o (engamalan buda)a ilmu
o (engurusan uriulum
o (eman&au dan membimbing
8. 1ahami masalah
o (engenal pas&i masalah
o %aedah pen)elsaian masalah.
9. Pengenalan *i&erasi dan numerasi sebagau sub ,%RA.
10. Analisi *i&erasi dan ,umerasi 0aringan 1 dan /.
11. "indaan susulan dan penambahbaian )ang perlu diambil
perha&ian.
o Perancangan s&ra&egic
o Perembangan 0&a#
o (en)elarasan Program.
0+ P$ra.a. Fa1i*i.01
Oleh En. Anuar (ohd 9ain
Penolong Pengarah
Uni& Pembangunan Pro#esionalisme $uru
1. Pengenalan diri
/. 1asilinus
- "erdiri daripada guru ops)en ma&ema&i/ Bahasa (ela)u/
pemulihan.
- Perna menga'ar &ahap 1 seurang-urangn)a + &ahun dalam ma&a
pela'aran (a&ema&i/bahasa (ela)u / pemulihan.
- $red 7$A /:/ 7$A+/ /7$ ;1.
- %eu&amaan diberi epada guru )ang &elah mengiu& ursus
sebagai <urula&ih U&ama 4 <U 6 Program *inus an'uran BP$.
+. Peranan 1asilinus
- (emas&ian 0emua (aluma& 0ampai %e Peringa& 0eolah
1. "alima&! Edaran maluma&! Email 0is&em pesanan ringas
berpusa& dan sebagain)a.
- (en'alanan dan men)elaras la&ihan bagi guru linus.
1. (icro &eaching dialangan guru.
/. Bengel (odul *inus.
+. (embina bahan ban&u menga'ar.
- (emban&u piha seolah dalam merangah &indaan susulan.
1. Perbincangan bersama guru *inus.
/. (enen&uan pendea&an.
Si&0a1i= Apaah &indaan 1asilinus un&u memban&u
piha seolah apabila epu&usan *inus &ida
menun'uan ema'uan>
- (emberi er'asama epada %P(.
- (embimbing dan meman&au pelasanaan penga'aran
dan pembela'aran *inus.
- (eman&au pelasaan *inus.
1. 0is&em #ail
/. 7a&a murid *inus
+. Bahan ban&u menga'ar
;. Penga'aran dan pembela'aran.
- (emberi mo&i?asi dan soongan.
- (engumpul dan menganalisis da&a.
- (emban&u piha seolah secara langsung dalam
meranga &indaan susulan berdasaran masalah )ang
dienal pas&i dalam proses penga'aran dan
pembela'aran.
Si&0a1i " Apaah &indaan #asilinus seiran)a &ida
dapa& men'a2ab soalan )ang diberian oleh guru-linus>
- Beer'asama dengan guru pemulihan memban&u murid
linus &egar.
- (engesan se'auh mana seolah dapa& mengurusan
pelasanaan program linus.
- (emban&u piha seolah men)ediaan pelan &indaan
*inus.
- (enilai eberesanan program linus &erhadap
pembela'aran murid.
- 0eorang #asilinus ber&anggung'a2ab &erhadap +0 buah
seolah di daerahn)a.
- (ene&apan 0asaran Penggurangan Bilangan (urid
*inus 0elepas 0aringan.
;. Penu&up.
0; K0r101 NKRA 70r0*a&i! U&a(a Fa1i*i.01
En. Ahmad @usu#
Bahagia *i&erasi
Uni& Pembangunan Pro#esionalisme $uru
Bahagian Pendidian $uru
- (engucapan &ahniah erana dilan&i men'adi 1asi*inus.
- Penampilan / personali&) sebagai pega2ai ama& pen&ing dan perlu di'aga..
- 3si %andungan.
• %onsep saringan
- Pen&asiran -proses mendapa& maluman dan se&erusn)a
membua& penghaiman &en&ang produ sesua&u proses
pendidian.
- 0aringan - proses mendapa&an maluma& daripada sa&u
&ugas )ang )ang diberian dengan menen&uan eupa)aan
murid &ersebu& &elah menguasai sesua&u on&ru )ang
di&en&uan. "ida dilasananan secara s&andard.
- %os&ru ialah sa&u aspe )ang ingin dibangunan dalam diri
murid melalui uriulum dan eberesanan pelasanaan
uriulum.
- 7alam saringan! perara )ang diuur ialah %ons&ru.
- U'ian - pencapaian! di&adbir secara husus.
- *i&erasi- 8eli Huru#
• Proses saringan
- 3ns&rumen& disediaan oleh *P! proses saringan di'alanan
oleh guru.
- 7i'alanan secara seren&a &erhadap semua murid.
- Proses saringan boleh dilasanaan semasa proses
pembela'aran dan penga'aran.
- 0aringan mes&i dilasanaan oleh guru.
• 3ns&rumen&
- Berasasan onsep pen&asiran berasasan seolah.
 0emua murid diberian peluang
 Peluang lebih daripada seali.
 Ruang un&u dipulihan.
S,a*a. = (o&ar %adir 4 PP7 0epi&ang 6 - Apaah
&indaan apabila murid &ida boleh membaca dihadapan
guru 4 malu 6 &e&api boleh membaca dihadapan raan.
7a8a%a. = boleh diira *ulus. %enal pas&i cara )ang
membolehan murid selesa men'alani saringan.
- Pen&adbiran 3ns&rumen (enulis
1. 7i&adbir
a. 7i dalam elas 2a&u penga'aran
b. 7i'alanan oleh guru )ang menga'ar.
c. "ida di'alanan secara rasmi.
d. 3ns&rumen& disediaan oleh %P(
e. Boleh di&adbiran empa& sesi
/. S,a*a. - berapa lama ins&rumen& )ang sudah di'a2ab
oleh murid disimpan.
7a8a%a. - ins&rumen& murid )ang lulus &ida perlu
simpan! )ang perlu disimpan murid )ang belum
melepasi saringan.

• Pengoperasian saringan
• Pengumpul da&a.
0. P$*a1a.aa. Sari.2a. Li.01
En. (ohd "amrin
Bahagian ,umerasi
Uni& Pembangunan Pro#esionalisme $uru
Bahagian Pendidian $uru
1. (engucapan &ahniah epada semua #asilinus erana &erpilih
sebagai #asi*inus.
/. Pengenalan 3ns&rumen numerasi.
+. ,umerasi
a. A;B! na capai :0B selepas s+
b. %ons&ru 1-/! 0/ ada 1C 000.
;. Peman&auan.
a. Perancangan 0eolah 4 halus 4 harapan *ulus 6! pen)a)ang!
gemilang6.
b. 1ail.
c. 0udu& *3,U0.
d. %er'asama e2angan dengan badan luar.
e. %er'asama pega2ai.
#. $uru #aham pen&adbiran saringan.
.. A&i?i&i semasa ,umerasi
a. (es)uara& un&u operasi darap dan bahagi
b. Bina i&em/ ins&rumen& rin&is
c. Rin&is 4 O&ober 6.
5. %onsep 4 ons&ru 1-1/ 6.
A. Proses Pelasanaan
C. Penu&up- (emas&ian semua murid dapa& menguasai *i&erasi dan
,umerasi.
05 N0($ra1i
Oleh En. (azlan ,a2i
Uni& ,umerasi
Bahagian Pembangunan %uriulum
1. Ucapaan &ahniah epada semua #asilinus.
a. Ban)a &anggung'a2ab
b. Ambil &ahu mengenai linus erana men'adi ru'uan.
c. Ambil &ahu eba'ian diri sendiri.
/. *a&ar belaang program
+. 0&ra&egi Pelasanaan- saringan! bina bahan! peningaa&an pedagogi!
sebaran maluma& dan peman&auan.
;. (a&lama&- semua murid bereupa)aan un&u menguasai asas
numerasi ecuali murid bereperluan has.
.. 3su )ang dihadapi
a. Pence&aan
b. Penulisan number. 4 1! A! ;! s)mbol D ! - ! E dan F 6
5. Organisasi (odul
a. (odul $uru! (odul (urid 'ilid 1G /.
i. S,a*a. = modul asas 1 mua sura& 15 - &ida ada no
5.
ii. 7a8a%a. = sudah dibe&ulan.
b. (odul $uru
i. Organisasi andungan.
ii. 0ebagai ru'uan! guru-guru boleh ubah suai iu&
esesuaian)a
iii. (engunaan bahan ban&u menga'ar boleh dibina
sendiri.
c. 3si andungan (odul &ahun /.
i. Uni& 1 hingga Uni& 1/
d. 8adangan pelasanaan PGP.
i. Berdasaran &a'u/uni& se&iap asas/ &ahun
ii. Berdasaran &a'u/uni& bagi se&iap asas/&ahun
iii. Rala&-rala& )ang selalu dilauan oleh murid.
e. 0&ra&egic %andungan (odul
i. $a)a pembela'aran murid.
ii. (enepa&i sop soalan dan cara pen)oalan.
iii. (embina e#ahaman dan embangan secara
berperinga&.
S,a*a. " (urid cara mengira masih menggunaan 'ari seiran)a lebih dari
10 murid aan menggunaan mulu&! 2alaupun suda didedahan cara )ang
lebih bai.
7a8a%a. = gundalan masih boleh digunaan.
S,a*a. = murid eliru dengan operasi &ambah mengunaan numbor dan
benda mau'ud.
7a8a%a. = %onsep asas )ang pen&ing.
<angan campur aduan s)mbol dan si&uasiH
A. Penu&up.
0A Li&$ra1i
"n. Ha'i %hairul 9aman 3sha
Uni& *e&erasi
Pembangunan Uni& %uriulum
- (odul &ahun / se'a bulan 'anuari dan sedang dalam proses
pence&aan.
- <ilid 1 4 uni& 1-; 6
a.Pendea&an *i&erasi secara bersepadu.
b. %onsep Ansur (a'u
c. 7idi Hibur
d. %onsep pengabung <alinan %emahiran
e. %onsep penghargaan.
#. Pembela'aran secara umpulan ecil.
g. Bimbingan perara )ang belum diuasai
h. Penga'aran mengiu& eupa)aan 3ndi?idu
i. *a&ihan men'adian murid lebih bai.
'. 8erainan Pola 0ama
0C P$.20r01a. Pr,2ra( P$(0*i!a. K!a1 9a*a( Pr,2ra( Li.01
H' (ohamad Umbai 3smail
%e&ua 0e&or
0e&or Program %has
Bahagian Pendidian %has
%emen&erian Pela'aran (ala)sia
1. Pengenalan
a. 0emua program )ang di'alanan diseolah mes&i memberi
impa )ang bai epada murid.
/. 7e#enasi Program Pemulihan %has-program un&u murid )ang
mengalami masalah dalam penguasaan emahiran asas +( )ang
omples disebaban oleh #ac&or persei&aran.
+. Punca dan bidang uasa.
a. 0eorang guru pemulihan boleh membimbing 1. orang *inus
&egar.
;. "anggung'a2ab $uru Pemulihan %has
S,a*a. = Apaah &indaan seiran)a murid linus lebih dari 1. orng
Ca4a.2a. 4ari PP9 Ta8a0 = $uru pemulihan mengambil berapa
murid )ang merea mampu.
.. Pelasanaan Program Pemulihan %has
5. Pengurusan Pemulihan %has
a. 'adual 2a&u 4 :00 D 10/0 6
b. penempa&an murid e elas pemulihan has.
A. Pen&adbiran *inus.
S,a*a. = Bagaimana penulisan RPH seiran)a menga'ar murid *inus
&egar dan linus>
7a8a%a. = 1 RPH &e&api mengandungi ob'e&i# dan aras )ang berbeza.
C. <a2a&anuasa *inus di seolah.
:. 0aringan +
a. 7i'alanan pada
i. (embaca /*isan 1sep& - 1. o& /010
ii. Ber&ulis 1A-// o& /010
b. %id saringan oleh *P(
c. 7iedaran oleh guru *inus dan $uru Pemulihan %has.
d. 7i'alanan di elas masing-masing.
S,a*a. 4ari PP4 Ta8a0 = Bagaimana seiran)a guru *inus cu&i bersalin.
7a8a%a. = $unaah A' )ang &elah dilan&i a&au pun guru )ang menga'ar
linus.
Ca4a.2a. 4ari PP9 K04a& - guru *inus memberi inhouse epada guru-
guru di seolah un&u memas&ian semua guru boleh men'alanan u'ian
apabila guru linus bercu&i..
10. (edical Assemen&
11. (odel elas *3,U0
S,a*a. 4ari PP9 La!a4 9a&0- &elah dimaluman baha2a penggunaan
is&ila *3,U0 &egas di &uar epada pemulihan *inus
7a8a%a. " "elah dibincangan &e&ap menggunaan is&ilah *3,U0 "egar.
S,a*a. 4ari PP9 Ta8a0 - adaah sura& siaran dieluaran un&u
memba2a murid ehospi&al un&u pemerisaan.
7a8a%a. " boleh menasiha&an &e&api &ida boleh memasa murid un&u
men'alani pemerisaan.
Penu&up
0: NKRA P$.4i4ia.
En. 9uhari Bin 7uhasim
Uni& Perancangan dan pengurusan Pres&asi
1. 5 ,%RA
/. ,%RA Pendidian
+. Perancangan dan pelasanaan ,%RA pendidian.
;. 5 s&ra&egi pelasanaan program *inus un&u mencapai :0B pada
&ahun /010.
.. Analisi 7a&a.
- 8abaran )ang besar bagi negeri sabah.
- (asalah e2angan un&u men'alanan program! boleh
menggunaan bai 2ang pence&aan dengan membua&
permohonan.
- Pengisian da&a diisi oleh guru *inus dan buan diisi oleh #asilinus.
- (emberi con&oh perancangan a&i?i&i.
5. 1asilinus aan dibealan ,o&eboo
A. 3su -isu
a. Abdul arim PP7 %eningau - sebagai Pen. %anan 1 7$A+/
dan diarah berpindah adaah elaun eal a&au di&ambah.
%edua! belum ada sura& apaah )ang pa&u& dilauan>
U*a1a. - searang 7$;1 mungin ban)a berhidma& diberi
laluan.
B30P dan elaun &ida diealan.
b. 7ahlan PP7 %uda& - Bai os pence&aan &elah digunaan
un&u os pengangu&an semasa peman&auan.
U*a1a. -"ida ada perun&uan has un&u program linus &api
sedang diusahaan.
c. 1asilinus PP7 "a2au - Bagaimana dengan &un&u&an
per'alanan adaah boleh menggunaan bai 2ang
pence&aan.
U*a1a. - Boleh menggunaan &api maluman dan han)a
boleh digunaan un&u a&i?i&i *3,U0.
d. Arbian PP7 0andaan - menerima sura& )ang ber&arih ahir
sehingga +1.1/./010. apaah eduduan selepas &arih
&ersebu&.
-Elaun B30P masih di&erima 2alaupun sudah berada diPP7!
adaah perlu diba)ar bali.
U*a1a. E.. Z0!airi - B30P buan ha &e&api eis&ime2aan.
U*a1a. 7PNS - Pelan&ian )ang berahir +1 disember adalah
lan&ian pen&adbiran semen&ara menunggu lan&ian %P(.
U*a1a. E.. Z0!airi - Aan membincangan dengan piha
a&asan mengenai pelan&ian.
S,a*a.- Apabila guru-guru dilan&i men'adi #asilinus adaah
pengan&i diseolah.
U*a1a. - "ida ada pengan&i diseolah.
S,a*a. '
1. 0udah dilan&i guru cemerlang 7$+/! dan mendapa&
lan&ian sebagai 1asilinus! bagaimana dengan $uru
8emerlang adaah sampai si&u saha'a>.
/. Ada memohan per&uaran negeri bahagai mana seiran)a
dapa& berpindah>
+. Bagaimana dengan cu&i>
U*a1a. E. Z0!airi ' cu&i #asilinus seper&i pega2ai PP7
lain.
U*a1a. P.. S$&ia - aan berbincang dan memas&ian
mengenai perara berbangi&.
.
C. Penu&up.
10 M,&i)a1i
H' (ohamad Umbai 3smail
%e&ua 0e&or
0e&or Program %has
Bahagian Pendidian %has
%emen&erian Pela'aran (ala)sia
1. 1asilinus mes&i bersemanga&.
S,a*a.= bagaimana eduduan 'a2a&an bagi 1asilinus )ang dilan&i
oleh <P,0 gred+/.
U*a1a. 7PNS = bagi #asilinus 7$;1 aan dilan&i oleh %P( dan
#asilinus 7$+/ aan dibincangan dengan piha a&asan.
U*a1a. T.. Ha3i = memin&a agar masalah ini dapa& diselesaian
secepa& mungin.
/. 1asilinus harus berani.
+. @ain dalam men'alanan &ugas.
11 "alima&
Oleh
En. A2ang <a)a A2ang 7ami&
- 1asilinus harus )ain.
- (enambahan penge&ahuan )ang sedia ada.
- Personali&i )ang bai.
- Berusaha meninga&an pencapaian murid ,egeri 0abah.
- Harapan epu&usan saringan + meningaa&.
1/ Pengurusan Bili 7ar'ah.
- Re#lesi
- Bolehah pengurusan bili dar'ah di'adian sebagai &anggung'a2ab
guru.
1+ Ba!a.-/a!a. +a.2 4i$4ara.
1. (odul "ahun 1
/. 7ra# (odul "ahun /
Ti.4aa. S010*a.
1. 0ediaan (ini& 8urai
/. 0ediaan *aporan
+. Ber'umpa dengan $uru Besar/ PP7
;. (engadaan mes)uara& 'a2a&anuasa.
a. (en)ema dan memahami bidang &ugas.
b. 0ediaan perancangan 'anga pan'ang dan 'angah pende.
c. 0ema e2angan *3,U0.
d. 0emaan dan emasini 7a&a
e. (en)ema dan memahami (odul.
#. (en)ediaan s)s&em 1ail
g. (en)ediaan 'adual peman&auan
h. (engemasinian semua sura& siaran/ sura& peeliling /
punca uasa.
7isedian Oleh .
IIIIIIIIIIIIIIII
1asilinus PP7