You are on page 1of 11

15 แหล่

งท่
องเที
ยวในพัทยาและสถานที
ใกลเคี
้ยงยอดฮิ

10/5/2014

คนหาข
้ อมู
้ลแหล่
งท่
องเที
ยว โรงแรม ที
พัก รี
สอร์
ท ทัวโลก

ชื
อผู
ใช
้้
รหัสผ่
าน

หน้
าแรก

บล็
อก

พู
ดคุ
ยเรื
องเที
ยว

เว็
บบอร์

ข้
อมู
ลท่
องเที
ยว

ลื
มรหัสผ่
าน | สมัครสมาชิ
กใหม่

จํ
าฉั นไวในระบบ

เขาสู
้ร่
ะบบ

จองโรงแรม ที
พ ัก

ข้
อมู
ลท่
องเที
ยว > ประเทศไทย > จ.ชลบุ
รี
> 15 แหล่
งท่
องเที
ยวในพ ัทยาและสถานที
ใกล้
เคี
ยงยอดฮิ

15 แหล่
งท่
องเที
ยวในพ ัทยาและสถานที
ใกล้
เคี
ยงยอดฮิ

Like

52

18

0

Google +

0

0

เที
ยวพ ัทยา ไปที
เที
ยวที
ไหนดี
?
วันนี
ที
มงาน Holidaythai.com ไดรวบรวมสถานที

ท่
องเที
ยวในพัทยา
และ สถานที
ท่
องเที
ยวใกลเคี
้ยง ที
สามารถขับรถไปเที
ยวไดใกล
้ ๆ้
ถึ
งแมจะไม่
้ ไดอยู
้ใ่
นตัวเมื
องพัทยาซะที
เดี
ยว
แต่
ไหนๆ ไปเที
ยวพัทยาแลวก็
้ ชะแว๊
บ ไปเที
ยวซะหน่
อยละกัน
ตามมาเที
ยวกันเลยดี
กว่
าครับ

·‹
ͧà·Õ
ÂÇ ¨.ªÅºØ
è
ÃÕ
หน้
าแรก จ.ชลบุ
รี

มิ
โมซ่
า พ ัทยา (Mimosa Pattaya)

จองโรงแรม ที
พ ัก ใน จ.ชลบุ
รี
แผนที
จ.ชลบุ
รี
บล็
อกเกี
ยวก ับ จ.ชลบุ
รี
สมาชิ
กวางแผนเที
ยว จ.ชลบุ
รี
สมาชิ
กที
เคยไปเที
ยว จ.ชลบุ
รี
สมาชิ
กอาศ ัยอยู

่ี
จ.ชลบุ
รี
เทศกาล งานประเพณี
และ ว ัฒนธรรม
ของ จ ังหว ัดชลบุ
รี
ข้
อมู
ลการเดิ
นทางจ ังหว ัดชลบุ
รี
หมายเลขโทรศ ัพท์
และเว็
บไซต์
เกี
ยวก ับ
ชลบุ
รี
15 แหล่
งท่
องเที
ยวในพ ัทยาและสถานที
ใกล้
เคี
ยงยอดฮิ

มี
ทงหมด

102 แหล่
งท่
องเที
ยว

มิ
โมซ่
า (Mimosa pattaya) ถู
กสรางและออกแบบขึ

นดวยแนวความคิ

ดที
จะใหสถานที

แห่
งนี
เป็
นเมื
องแห่
งความรัก
ั ของตัว
หรื
อ City of Love โดยไดใส่
้กลิ
นไอสถาปั ตยกรรมเมื
องโบราณของฝรังเศษ สรางความโดดเด่

นดวยสี
้ สน
อาคารทํ
าใหสถานที

แห่
งนี
ดู
มช
ีวี

ิชี
วาขึ
นเป็
นอย่
างมาก มิ
โมซ่
าตังอยู

่ั งตรงขามกั
้ บโรงแรมแอมบาสเดอร์
จอม
เที
ยน เปิ
ดใหบริ
้การทุ
กวัน ตังแต่
เวลา 11.00 - 23.00 น. ค่
าเขาชมสถานที

ผู
ใหญ่
้ 50 บาท และ เด็
ก 25 บาท
นักเรี
ยนนักศึ
กษาแสดงบัตรเขาฟรี

รี
ววิ
แนะนํ
า : ดู
รวี
วิ
และภาพเพิ
มเติ
มเกี
ยวกับมิ
โมซ่
าไดที
้นี

อ.เกาะสี
ชงั
- เกาะขามใหญ่
- เกาะคางคาว

- เกาะสี
ช ัง Unseen In Thailand
- วัดพระใหญ่

อ.บ่
อทอง
- ถํ
าเขาชะอางค์
ทรงเครื
อง
- ถํ
าเขาชะอางค์
หายอด

- นํ
าตกอ่
างผักหนาม

อ.บางละมุ

- Art in Paradise พัทยา

จองที
พักในพัทยากับ Agoda พรอมส่
้ วนลด 10-70% ทันที

- Pattaya Dolphin World & Resort
- Pattaya Sheep farm & The Barn Steak House
- เกาะลาน

- เกาะสาก
- เขาพระตํ
าหนักหรื
อเขาพระบาท
- จังเกิ
ล บันจี
จัมป์
- เดอะฮอร์
สชู
พอยท์

- ตลาดนํ
า 4 ภาค พัทยา (Pattaya Floating Market)
- ถนนคนเดิ
นพัทยา (Pattaya Walking Street)
- ทิ
ฟฟานี
โชว์

http://www.holidaythai.com/15%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD…

1/17

วัดธรรมนิ มต ิต์ .ศู นย์ ศก และอนุ รักษ์ ป่ าชายเลนเพื อการ ท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศ .หาดพัทยา .พระพุ ทธรู ปแกะสลักเขาชี จรรย์ .เกาะลอยศรี ราชา .เรื อดํ านํ าภิ รมย์ (วิ มานใตทะเล) ้ .อ่ างศิ ลา อ.นํ าตกชันตาเถร .เขาสามมุ ข .หมู บ ่านช ้ างพั ขอมู ้ลเพิ มเติ ม .โรงภาพยนตร์ ทะลุ มต ิิ .รานส ้ มตํ ามล พัทยา .เมื อง .อุ ทยานสามก๊ ก อ.ตลาดหนองมน .Wonder Farm กะลา Muffin & Coffee .เมื องจํ าลองพัทยา (Mini Siam) .โรงภาพยนตร์ พาโนรามา .ราน ้ Edge บุ ฟเฟ่ โรงแรมฮิ ลตันพัทยา .พิ พธิ ภัณฑ์ ธรรมชาติ วท ิยาเกาะและทะเลไทย ขอมู ้ลเพิ มเติ มเกี ยวกับ Pattaya Sheep Farm คลิ กที นี ครับ รี ววิ แนะนํ า : พาไปเที ยว Sheep Farm Pattaya ยามเย็ น ทานมื อคํ าที The Barn Steak House .ริ บลี ส์ เวิ ลด์ ออฟ เอนเตอร์ เทนเมนท์ ้ .Mimosa Pattaya .ตลาดเครื องจักสาน .เปิ ดหู เปิ ดตาโชว์ .เลคแลนด์ วอเตอร์ เคเบิ ลสกี .วัดหลวงพรหมวาส .บางเสร่ .สวนผี เสื อสายทิ พย์ .สนามแข่ งรถพี ระอิ นเตอร์ เนชันแนลเซอร์ กต ิ พิ พธิ ภัณฑ์ ตก ๊ ุตาหมี พัทยา สัญชาติ เกาหลี ตังอยู บ ่ริ เวณริ มถนนเลี ยบหาดพัทยา ตนซอยพั ้ ทยาซอย 1 โดยภายใน พิ พธิ ภัณฑ์ จะมี การจัดตุ ก ๊ตาหมี ไวตามโซนต่ ้ างๆ เช่ น โซนไดโนเสา โซนชนเผ่ าอิ นคา และ อื นๆ อี กมาก เปิ ดใหบริ ้การทุ กวัน 9:00-22:00 .โฟมปาร์ ตี โรงแรมฮาร์ ดร็ อกพัทยา .ฟาร์ มหอยหวาน (ซันเซ็ ทฟาร์ มหอยหวาน) .สตหี .เขาแหลมปู ่ เจา้หรื อ เขากรมหลวงชุ มพร .com/15%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD… 2/17 .หาดบางแสน .สวนสนุ กพัทยาปาร์ ค Pattaya Park ้ ทยา .สวนสัตว์ เปิ ดเขาเขี ยว .หาดจอมเที ยน .15 แหล่ งท่ องเที ยวในพัทยาและสถานที ใกลเคี ้ยงยอดฮิ ต 10/5/2014 พิ พธ ิภ ัณฑ์ ตก ุ ๊ตาหมี พ ัทยา (Teddy Island) .ปราสาทสัจธรรม .สวนเสื อศรี ราชา Pattaya Sheep Farm เป็ นแหล่ งท่ องเที ยว และเป็ นจุ ดถ่ ายรู ปยอดฮิ ตอี กแห่ งที เมื องพัทยา บนพื นที ที กวางขวา ้ งมากๆ ทํ าใหนั้ กท่ องเที ยวสามารถหามุ มถ่ ายภาพสวยๆ กันไดอย่ ้างหลากหลาย ไม่ วา่ จะเป็ นบริ เวณกังหันลมขนาด ใหญ่ กระโจมแนวอิ นเดี ยแดง ซึ งตังอยู โ่ ดยรอบบริ เวณ หรื อจะถ่ ายภาพคู ก ่บ ั รู ปปั นแกะในอริ ยาบทต่ าง รวมถึ งแกะ ั ว์ ตัวเป็ นๆ ก็ มใี หถ่ ้ ายภาพคู ก ่น ั เยอะเลยที บานพั ้ กนองแกะ ้ นอกจากนันยังมี สต ประเภออื นเช่ น หมู แคระ กวาง ลา แคระ ที นี เคามี ้กจิ กรรมเลี ยงอาหารแกะ และ นอกจากนันนักท่ องเที ยวยังสามารถนังทานอาหารอร่ อยๆ ที ราน ้ บาน ้ ้ กันไดอี เสต็ ก เฮาส์ ้ กดวยนะครั ้ บ ั บ อ.ราน ้ The Glass House Pattaya .พิ พธิ ภัณฑ์ ตก ๊ ุตาหมี พัทยา ิปะในขวดแกวพั .การแสดงหุ น ่กระบอกนํ า แห่ งแรกและแห่ งเดี ยวใน ประเทศไทย .หาดวงพระจันทร์ .ศรี ราชา .พิ พธิ ภัณฑ์ ศล ้ทยา .อลังการ จองที พักในพัทยากับ Agoda พรอมส่ ้ วนลด 10-70% ทันที .สวนป่ าพนารักษ์ .ศู นย์ ฝึ ก-สอนลิ งพัทยา .เมื องพัทยา .รานปรี ้ ชา ซี ฟ๊ ด ู จองที พักในพัทยากับ Agoda พรอมส่ ้ วนลด 10-70% ทันที .รานเบเกอร์ ้ รี La Baguette French Bakery Cafe พัทยาเหนื อ .สถาบันวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล .สนามแข่ งรถเล็ ก เค อาร์ โกคาร์ ท กรังปรี ซ์ .รานอาหารสโมสรณ์ ้ กรมก่ อสรางและพั ้ ฒนา (หาดนํ า http://www.วิ หารเทพสถิ ตพระกิ ตเิ ฉลิ ม (ศาลเจาหน่ ้ าจาซาไทจื ้ อ) ึษาธรรมชาติ .สวนกลวยไม ้ ศิ ้ รพ ิร .เพอคู ลา่ ฟาร์ ม .พัทยาคาร์ ท สปี ดเวย์ .ชลบุ รี ฟรายอิ ง คลับ .รานชาญชล ้ สัตหี บ .ตลาดเก่ า 133 ปี อ่ างศิ ลา Pattaya Sheep Farm & The Barn Steak House .หอพระพนัสบดี .ราน ้ Guilty Pleasure by Sweet Escape .หอพระพุ ทธสิ หงิ ค์ .วัดใหญ่ อน ิทราราม .รานมุ ้ มอร่ อย พัทยา นาเกลื อ .อัลคาซาร์ .ไร่ วนาสิ นธุ ์ .อันเดอร์ วอเตอร์ เวิ ลด์ พัทยา (Underwater World Pattaya) .รานป้ ้ าแดง ตมเลื ้ อดหมู ตลาดสัตหี บ ้ าป้ .บานสุ ้ ขาวดี .วัดเขาพระพุ ทธบาทบางทราย .holidaythai.

15 แหล่ งท่ องเที ยวในพัทยาและสถานที ใกลเคี ้ยงยอดฮิ ต 10/5/2014 หนาว) .เรื อรบหลวงจักรี นฤเบศร .หาดนํ าใส .ไร่ องุ น ่ซิ ลเวอร์ เลค (Silverlake Vineyard) .สวนจุ ลกาลสถิ ตสถานบรรพชนสยาม พิ พธ ิภ ัณฑ์ ภาพวาด 3D (Art in Paradise) .) ที นี เคาเปิ ้ ดทุ กวัน เวลา 09. ขอมู ้ลเพิ มเติ มเกี ยวกับพิ พธิ ภัณฑ์ ภาพวาด 3D หรื อ Art in Paradise จองที พักในพัทยากับ Agoda พรอมส่ ้ วนลด 10-70% ทันที http://www.ศู นย์ อนุ รักษ์ พันธุ เ์ ต่ าทะเล กองทัพเรื อ .หาดทรายแกว้ .หาดเตยงาม .21.00 น.00 น.สวนนงนุ ช .หมู บ ่านช่ ้ องแสมสาร .อเนกกุ ศลศาลา หรื อ วิ หารเซี ยน .วัดสัตหี บ หรื อ วัดหลวงพ่ ออี .หาดนางรํ า .00 .หาดดงตาล .) ต่ างชาติ ผู ใหญ่ ้ ราคา 500 บาท เด็ ก 300 บาท (ส่ วนสู งไม่ เกิ น 120 ซม.วัดญาณสังวรารามวรมหาวิ หาร .holidaythai.com/15%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD… 3/17 .อุ ทยานใตทะเลเกาะขาม ้ พิ พธ ิภ ัณฑ์ ภาพวาด 3D หรื อ Art in Paradise เป็ นพิ พธิ ภัณฑ์ ทได ี มี ้ การเขี ยนภาพวาดไวมากกว่ ้ า 140 ภาพ ในลักษณะภาพแบบ 3 มิ ติ ซึ งผู ที ้เขาไปเที ้ ยวชม สามารถแสดงท่ าทางประกอบร่ วมไปกับภาพวาดเหล่ านัน ทํ าให ้ สรางความสนุ ้ กสนานในการเขาไปเที ้ ยวชม โดยภายในหองแสดงภาพได ้ มี ้ การจัดแบ่ งโซนของภาพวาดไวเป็ ้น โซนๆ ที ค่ อนขางชั ้ ดเจน เช่ น โซนสัตว์ ป่ า ไดโนเสาร์ สัตว์ โลกใตนํ ้ า ภาพเกี ยวกับอารยธรรมทองถิ ้ นของไทย เขมร อี ยป ิต์ โบราณ และ อื นๆ อี กมากมาย พิ พธิ ภัณฑ์ ภาพวาด 3D เปิ ดใหเข ้าชมทุ ้ กวัน ค่ าบัตรเขาชม ้ คนไทย ผู ใหญ่ ้ ราคา 150 บาท เด็ ก 100 บาท (ส่ วนสู งไม่ เกิ น 120 ซม.(ไม่ เวนวั ้นหยุ ด ราชการ) และ ปิ ดขายบัตรเขาชม ้ เวลา 20.

00 น.holidaythai.15 แหล่ งท่ องเที ยวในพัทยาและสถานที ใกลเคี ้ยงยอดฮิ ต 10/5/2014 ั ปราสาทสจธรรม (Sanctuary Of Truth) ปราสาทส ัจธรรม เป็ นสถาปั ตยกรรมไมที ้ใหญ่ ทสุ ีดในประเทศไทย ตังอยู ่ ณ บริ เวณแหลมราชเวช ตํ าบลนาเกลื อ อํ าเภอบางละมุ ง จังหวัดชลบุ รี ชาวบานเรี ้ ยกชื อปราสาทแห่ งนี โดยทัวไปว่ า "วังโบราณ" หรื อ "ปราสาทไม"้ภายใน ปราสาทไดแฝงเนื ้ อหาทางปรัชญา และศิ ลปวัฒนธรรมันเป็ นมรดกของมนุ ษย์ สะทอนให ้ เห็ ้นถึ งความสํ าคัญของ ศาสนาในฐานะเป็ นเครื องคํ าจุ นโลก โดยเนนหลั ้ กสํ าคัญคื อ "ก่ อกํ าเนิ ดทัง 7 และคุ ณธรรมขอประพฤติ ้ ปฏิ บต ั ท ิงั 4" ปราสาทสัจธรรมไดรั้ บรางวัลประเภทรายการแหล่ งท่ องเที ยวดี เด่ น จากรางวัลอุ ตสาหกรรมท่ องเที ยวไทย ประจํ าปี พ.00-18. ค่ าเขาชมท่ ้ านละ 500 บาท ขอมู ้ลเพิ มเติ มเกี ยวปราสาทสัจธรรม พัทยา จองที พักในพัทยากับ Agoda พรอมส่ ้ วนลด 10-70% ทันที พ ัทยา วอล์ กกิ งสตรี ท (Pattaya Walking Street) http://www.ศ.com/15%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD… 4/17 . 2551 ้ ปราสาทสัจธรรมสรางด ้ วยไม ้ ทั ้งหลัง ไม่ มโี ลหะเขามาปะปน ้ ใชระบบเข าเดื ้ อยไมแบบไทย ้ หรื อใส่ สลักไม ้ นับเป็ น งานสถาปั ตยกรรมและศิ ลปกรรมแห่ งศตวรรษ ผู สนใจสามารถเข ้ าเยี ้ ยมชมไดตั้ งแต่ เวลา 9.

com/15%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD… 5/17 .holidaythai.10/5/2014 15 แหล่ งท่ องเที ยวในพัทยาและสถานที ใกลเคี ้ยงยอดฮิ ต Pattaya Walking Street หรื อ ถนนคนเดิ นในเมื องพัทยา ตังอยู บ ่ริ เวณสุ ดถนนเรี ยบหาด ทางฝั งพัทยาใต ้ ยาวไป ้ เต็ จนถึ งบริ วเณแหลมบาลี ฮาย ตรงบริ เวณท่ าเรื อไปเกาะลาน ้ ตลอดสองขางทางของถนนเส ้ นนี มไปดวยความ ้ ครึ กครื น เหมาะมากสํ าหรับนักเที ยวราตรี เพราะว่ ามี ทงผั ั บ ทังบาร์ ตังเรี ยงรายเต็ มไปหมด หรื อ หากจะไปนังทาน อาหารทะเลสดๆ ที บริ เวณสองขางทางของถนนคนเดิ ้ นพัทยา ก็ มใี หเลื ้อกอยู ห ่ลายรานเลยครั ้ บ ในเวลากลางวันจะเปิ ดเดิ นรถตามปกติ เริ มปิ ดถนนตังแต่ เวลา 6 โมงเย็ นจนถึ งตี 2 สามารถจอดพาหนะไดที ้บริ เวณ แหลมบาลี ฮาย รานพิ ้ ซซ่ ารานนี ้ อร่ อยมากๆ ครับ เป็ นรานที ้ ตังอยู บ ่ริ เวณริ มทางเดิ นของถนนคนเดิ น ถาเดิ ้ นจากฝั งพัทยาใตมุ ้ ง่ หนา้ ้ อนะครับ ไปทางฝั งแหลมบาลี ฮาย รานจะตั ้ งอยู ท ่างดานซ ้ ายมื จองที พักในพัทยากับ Agoda พรอมส่ ้ วนลด 10-70% ทันที ไร่ องุ น ่ซิ ลเวอร์ เลค http://www.

holidaythai.15 แหล่ งท่ องเที ยวในพัทยาและสถานที ใกลเคี ้ยงยอดฮิ ต 10/5/2014 ไร่ องุ น ่ซิ ลเวอร์ เลค (Silverlake vineyard) เป็ นไร่ องุ น ่ขนาดใหญ่ ในพื นที กว่ า 1000 ไร่ ปลู กองุ น ่ถึ ง 12 สาย พันธุ ใ์ หผลผลิ ้ ตสลับเปลี ยนกันไป นักท่ องเที ยวสามารถวิ วสวนองุ น ่ริ มอ่ างเก็ บนํ า มี ววิ ทิ วทัศน์ สวยงามโดยเฉพาะ ยามพระอาทิ ตย์ ตก นักท่ องเที ยวนิ ยมซื อองุ น ่สด และผลิ ตภัณฑ์ จากองุ น ่เช่ น องุ น ่กวน นํ าองุ น ่ฯลฯ ที มี จํ าหน่ าย บริ เวณหนาสวน ้ และเช่ ารถ ATV ชมสวน อันนี แบบว่ าอร่ อยมากๆ ครับ สํ าหรับพิ ซซ่ า ที อบจากเตาเผา ทํ าใหได ้กลิ ้ นหอมคลายๆ ้ กับพิ ซซ่ าตนตํ ้ ารับในประเท ศอิ ตาลี เลยล่ ะครับ รายละเอี ยดเพิ มเติ มเกี ยวกับไร่ องุ น ่ซิ ลเวอร์ เลคคลิ กที นี จองที พักในพัทยากับ Agoda พรอมส่ ้ วนลด 10-70% ทันที พระพุ ทรู ปแกะสล ักเขาชี จรรย์ http://www.com/15%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD… 6/17 .

holidaythai.com/15%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD… 7/17 .10/5/2014 15 แหล่ งท่ องเที ยวในพัทยาและสถานที ใกลเคี ้ยงยอดฮิ ต ั แกะสลักดวยแสงเลเซอร์ พระพุ ทธรู ปแกะสล ักเขาชี จรรย์ เป็ นพระพุ ทธรู ปปางมารวิ ชย ้ บนหนาผาของเขาชี ้ จรรย์ ืา "พระพุ ศิ ลปสุ โขทัยผสมลานนา ้ ขนาดความสู ง 130 เมตร หนาตั ้กกวาง ้ 70 เมตร มี ชอว่ ทธมหาวชิ รอุ ตตโมภาส ศาสดา" สรางเมื ้ อปี พ.ศ. 2539 เพื อเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู ้ ห ่วั ภายในพระอุ ระบรรจุ พระรัตนะ บรมสารี รก ิธาตุ บริ เวณโดยรอบตกแต่ งเป็ นสวนพักผ่ อนหย่ อนใจสวยงาม อยู ใ่ นความดู แลของกองทัพเรื อ หน่ วย บัญชาการนาวิ กโยธิ น ขอมู ้ลแผนที และการเดิ นทางไปชมพระพุ ทธรู ปแกะสลักเขาชี จรรย์ จองที พักในพัทยากับ Agoda พรอมส่ ้ วนลด 10-70% ทันที สวนนงนุ ช บางเสร่ http://www.

00 น. 15.15 แหล่ งท่ องเที ยวในพัทยาและสถานที ใกลเคี ้ยงยอดฮิ ต 10/5/2014 บนพื นที กว่ า 1. 5 ของทหารเรื อ หากใครจะขึ นไปชมวิ วเมื องพัทยาที นี สามารถขึ นไปไดตั้ งแต่ เวลา 07.00 . และ 16. 2523 ซึ งภายในไดมี ้ การจัดสวนไมดอกไม ้ ประดั ้ บนานา ชนิ ด เช่ น กลวยไม ้ ้ เฟิ รน ์สัปปะรดสี สวนไมพุ ้ม ่ไมดั้ ด สวนหิ น สวนฝรังเศสตะบองเพชร ปาล์ มจากทัวทุ กมุ มโลก และตนไม ้ ยั้ กษ์ รวมทังสวนสัตว์ สวนผี เสื อ มี บริ การที พัก หองอาหาร ้ หองประชุ ้ มสัมมนา สวนสัตว์ ภายในยังมี การ ้ แสดงต่ างๆ อาทิ ศู นย์ แสดงศิ ลปวัฒนธรรมไทย ประกอบดวยการฟ้ ้ อนรํ าพื นเมื อง ศิ ลปะการต่ อสู ป้ องกันตัว กี ฬาพื น ้ เปิ บาน ้ และการแสดงของชาง ดแสดงทุ กวัน วันละ 4 รอบ คื อ เวลา 9.00 น.ศ.22.00 น. 10.holidaythai. http://www.com/15%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD… 8/17 .000 รายต่ อวัน ดู รายละเอี ยดเพิ มเติ มเกี ยวกับสวนนงนุ ชไดที ้นี จองที พักในพัทยากับ Agoda พรอมส่ ้ วนลด 10-70% ทันที จุ ดชมวิ วเขาพระตํ าหน ัก ถาหากจะชมวิ ้ วพัทยาใหได ้ทั ้งเมื อง ขอแนะนํ าใหขึ ้ นไปที จุ ดชมวิ วเขาพระตํ าหน ัก หรื อ เขาพระบาท เพราะว่ า จากจุ ดนี เราสามารถชมวิ วของเมื องพัทยาไดทั ้งเมื อง บริ เวณเขาพระตํ าหนักเป็ นเนิ นเขาเตี ยๆ ตังอยู บ ่ริ เวณตรง กลางคันระหว่ างหาดจอมเที ยน และ หาดพัทยาใต ้ บนยอดเขาเป็ นที ตังของวัดเขาพระบาท ซึ งมี อนุ เสาวรี ยพ ์ระเจา้ บรมวงศ์ เธอกรมหลวงชุ มพรเขตอุ ดมศักดิ ตังอยู ใ่ หนั้ กท่ องเที ยวไดขึ ้ นไปกราบไหวกั้ น รวมถึ งสถานี วท ิยุ ส.45 น.500 ไร่ ริ มถนนสุ ขม ุวิ ทจากตัวเมื องพัทยามุ ง่ หนาอํ ้าเภอสัตหี บประมาณช่ วงหลักกิ โลเมตรที 163 เป็ นที ตังของสวนนงนุ ช ที เปิ ดใหบริ ้การมาตังแต่ ปี พ.ทร.45 น. อัตราค่ าเขาชม ้ 250 บาท ปั จจุ บน ั สวนนงนุ ชมี นักท่ องเที ยวเขาไปเที ้ ยวชมมากกว่ า 2.

com/15%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD… 9/17 .300 บาท รายละเอี ยดเที ยวเกาะลานทั ้ งหมด จองที พักในพัทยากับ Agoda พรอมส่ ้ วนลด 10-70% ทันที ั ว ัดญานสงวราราม http://www.holidaythai.15 แหล่ งท่ องเที ยวในพัทยาและสถานที ใกลเคี ้ยงยอดฮิ ต 10/5/2014 จองที พักในพัทยากับ Agoda พรอมส่ ้ วนลด 10-70% ทันที เกาะล้ าน พ ัทยา เกาะลาน ้ สถานที ท่ องเที ยวอี กแห่ งในเมื องพัทยาที ไดรั้ บความนิ ยมจากนักท่ องเที ยวกันมากๆ เนื องจากเกาะลานตั ้ ง ้การเรื ้ อยู ห ่า่ งจากชายฝั งพัทยาเพี ยงแค่ 7 กิ โลเมตร เท่ านัน ถาใช ้ บริ อโดยสารจะใชเวลาประมาณ 45 นาที แต่ ถา้ ้ หากเดิ นทางโดยเรื อเร็ วจะใชเวลาเพี ยง 15 นาที เกาะลานมี ้ ขนาดพื นที ประมาณ 4 ตารางกิ โลเมตร มี ชายหาดที ื ยงและเป็ สวยงามหลายแห่ ง แต่ ชายหาดที มี ชอเสี นที รู จั้ กจะมี ดวยกั ้ นอยู ่ 5 หาดดังนี หาดตาแหวน หาดแสม หาด เที ยน หาดนวล หาดทองหลาง นักท่ องเที ยวนิ ยมเช่ ารถมอเตอร์ ไซต์ ในการเที ยวชมเกาะลาน ้ ซึ งค่ าเช่ าอยู ท ่ี ประมาณ 200 .

holidaythai.com/15%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A… 10/17 . 2519 เพื อถวายสมเด็ จ พระญาณสังวรฯ สมเด็ จพระสังฆราชองค์ ปัจจุ บน ั และต่ อมาพระบาทสมเด็ จพระเจาอยู ้ ห ่วั ทรงรับเป็ นองค์ อป ุถัมภก ึ พระบรมสารี ภายในบริ เวณวัดมี มณฑปประดิ ษฐานรอยพระพุ ทธบาทจํ าลอง พระเจดี ยใ์ หญ่ ซงบรรจุ รก ิธาตุ ของพระ สัมมาสัมพุ ทธเจาและพระธาตุ ้ ของพระอรหันต์ สาวก วิ หารพระญาณเรศร์ ขอมู ้ลเพิ มเติ มเกี ยวกับวัดญาณสังวรารามวรมหาวิ หาร จองที พักในพัทยากับ Agoda พรอมส่ ้ วนลด 10-70% ทันที วิ หารเซี ยน อเนกกุ ศลศาลา http://www.ศ.15 แหล่ งท่ องเที ยวในพัทยาและสถานที ใกลเคี ้ยงยอดฮิ ต 10/5/2014 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิ หาร มี เนื อที กวางขวางถึ ้ ง 366 ไร่ เป็ นวัดที สรางขึ ้ นเมื อปี พ.

00-17.00 น. 2530 เพื อเป็ นการเฉลิ มพระเกี ยรติ ในวโรกาสที พระบาทสมเด็ จพระเจาอยู ้ ห ่วั ทรงเจริ ญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ภายในเป็ นพิ พธิ ภัณฑ์ จัดแสดงศิ ลปวัตถุ โบราณวัตถุ อน ั มี คา่ไดแก่ ้ เจาแม่ ้ กวนอิ มหยกขาวองค์ ใหญ่ รู ปปั นทหาร ่งเต ้ และมาจากสุ ้ สานจักรพรรดิ จนซี ิ ฮอ พระแท่ นบัลลังก์ ทองของจักรพรรดิ ภาพเขี ยนเก่ า และเครื องปั นดิ นเผา เปิ ดใหเข ้าชมทุ ้ กวันระหว่ างเวลา 8.com/15%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%A… 11/17 .15 แหล่ งท่ องเที ยวในพัทยาและสถานที ใกลเคี ้ยงยอดฮิ ต 10/5/2014 อเนกกุ ศลศาลา หรื อ วิ หารเซี ยน เป็ นแหล่ งรวมสถาปั ตยกรรมและศิ ลปกรรมชันสู งของจี น ก่ อสรางเมื ้ อปี พ.ศ. อัตราค่ าเขาชม ้ คนละ 50 บาท ขอมู ้ลเพิ มเติ มเกี ยวกับ อเนกกุ ศลศาลา หรื อ วิ หารเซี ยน จองที พักในพัทยากับ Agoda พรอมส่ ้ วนลด 10-70% ทันที ตลาดนํ าสี ภาค ตลาดนํ าสี ภาค (Pattaya Floating Market) เป็ นแหล่ งท่ องเที ยวที ไดรวบรวมสิ ้ นคา้อาหาร และ วัฒนธรรม จาก ทังสี ภาคในประเทศไทยไวให ้นั้ กท่ องเที ยวเขาไปเที ้ ยวชม หรื อ ไดทดลองชิ ้ มอาหารจากภาคต่ างๆ โดยภายใน ้ พื นที กว่ า 23 ไร่ ไดมี ้ การแบ่ งโซนตามชื อภาคต่ างๆ นักท่ องเที ยวจะเดิ นผ่ านซุ มประตู ที บอกชื อภาคเอา ซึ งเมื อ ้ ผ่ านพนซุ ้ มประตู เขาไปแล ้ วจะได ้ พบกั ้ บกลิ นไอของภาคนันๆ http://www.holidaythai.