You are on page 1of 5

Pattaya Dolphin World & Resort ชมแสดงโชว์

ปลาโลมา ที
พัทยา

10/6/2014

คนหาข
้ อมู
้ลแหล่
งท่
องเที
ยว โรงแรม ที
พัก รี
สอร์
ท ทัวโลก

ชื
อผู
ใช
้้
รหัสผ่
าน

หน้
าแรก

บล็
อก

พู
ดคุ
ยเรื
องเที
ยว

เว็
บบอร์

ข้
อมู
ลท่
องเที
ยว

ลื
มรหัสผ่
าน | สมัครสมาชิ
กใหม่

จํ
าฉั นไวในระบบ

เขาสู
้ร่
ะบบ

จองโรงแรม ที
พ ัก

ข้
อมู
ลท่
องเที
ยว > ประเทศไทย > จ.ชลบุ
รี
> Pattaya Dolphin World & Resort

Pattaya Dolphin World & Resort ชมแสดงโชว์
ปลาโลมา ที
พ ัทยา
Like

88

17

0

Google +

1

3

สถานที
แสดงโชว์
ปลาโลมาไทยแห่
งใหม่
ในพัทยา โดยการนํ
าโลมาอิ
รวดี
หรื
อ โลมาหัวบาตร และ โลมาปากขวด
มาแสดง ซึ
งทังสองสายพันธ์
นเป็
ีนโลมาสายพันธ์
ไทยแทครั
้บ
การแสดงเริ
มจากการว่
ายนํ
าทักทาย การเตนรํ
้า การอุ
มลู
้ กบอล โดยระหว่
างการแสดงโชว์
จะมี
การสอดแทรกความรู

เกี
ยวกับปลาโลมาเขาไปด
้ วยพร
้ อมกั
้ บความเพลิ
ดเพลิ
นในการแสดงโชว์
ปลาโลมา
วันธรรมดา : เปิ
ดแสดงวันละ 4 รอบ ,เวลาแสดงโชว์
: 9:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00
วันหยุ
ดเสาร์
- อาทิ
ตย์
และ วันหยุ
ดนักขัตฤกษ์
: เปิ
ดแสดงวันละ 5 รอบ ,เวลาแสดงโชว์
: 9:00 / 11:00 / 13:00 /
15:00 / 17:00
(การแสดงประมาณ 45 นาที
)
ราคาบัตรเขาชมโชว์

คนไทย: ผู
ใหญ่
้ 300 บาท เด็
ก 100 บาท
ชาวต่
างชาติ
: ผู
ใหญ่
้ 500 บาท และเด็
ก 250 บาท
ที
ตัง: 44/8 ม.9 ต.หวยใหญ่

อ.บางละมุ
ง จ.ชลบุ
รี
20150
โทร: 038-051-790-2, 084-653-7676,080-567-0376
แฟกซ์
: 038-051-778

·‹
ͧà·Õ
ÂÇ ¨.ªÅºØ
è
ÃÕ
หน้
าแรก จ.ชลบุ
รี
จองโรงแรม ที
พ ัก ใน จ.ชลบุ
รี
แผนที
จ.ชลบุ
รี
บล็
อกเกี
ยวก ับ จ.ชลบุ
รี
สมาชิ
กวางแผนเที
ยว จ.ชลบุ
รี
สมาชิ
กที
เคยไปเที
ยว จ.ชลบุ
รี
สมาชิ
กอาศ ัยอยู

่ี
จ.ชลบุ
รี
เทศกาล งานประเพณี
และ ว ัฒนธรรม
ของ จ ังหว ัดชลบุ
รี
ข้
อมู
ลการเดิ
นทางจ ังหว ัดชลบุ
รี
หมายเลขโทรศ ัพท์
และเว็
บไซต์
เกี
ยวก ับ
ชลบุ
รี
15 แหล่
งท่
องเที
ยวในพ ัทยาและสถานที
ใกล้
เคี
ยงยอดฮิ

**************************** รี
ววิ ขับไปถึ
งประมาณซอยนาจอม
Pattaya Dolphin World & Resort
เที
ยนซอย 9 หรื
อ 11 หรื
อ 13 ก็
้ าไปได
**************************** จาก
เลี
ยวซายเข

เลยครั
้ บ
ถนนสุ
ขม
ุวิ
ทขับผ่
าน ตลาดนํ
าสี
ภาค และ
ตลอดทางจะมี
ป้
ายบอก แต่
ป้
าย
อลังการ จะเริ
มเห็
นป้
ายโลมาโชว์
อยู
ร่

ิทาง
จะเล็
กหน่
อย ยังไงตองอาศั

ยกา
รสังเกตุ
นด
ินึ
งครับ

áËŋ
§·‹
ͧà·Õ
ÂÇáÅСÔ
è
¨¡ÃÃÁ
มี
ทงหมด

102 แหล่
งท่
องเที
ยว

อ.เกาะสี
ชงั
- เกาะขามใหญ่
- เกาะคางคาว

- เกาะสี
ช ัง Unseen In Thailand
- วัดพระใหญ่
ราคาบัตรเขาชมโชว์

คนไทย: ผู
ใหญ่
้ 300 บาท
เด็
ก 100 บาท ชาวต่
างชาติ
: ผู
ใหญ่
้ 500 บาท
และเด็
ก 250 บาท

หลังจากซื
อตัวแลว้ก็
เดิ
นเขาไปด
้ านใน
้ เพื

เขาไปชมการแสดงปลาโลมา

นักแสดงและปลา ออกมาตอนรั
้ บ

อ.บ่
อทอง
- ถํ
าเขาชะอางค์
ทรงเครื
อง
- ถํ
าเขาชะอางค์
หายอด

- นํ
าตกอ่
างผักหนาม

อ.บางละมุ

- Art in Paradise พัทยา
- Pattaya Dolphin World & Resort
- Pattaya Sheep farm & The Barn Steak House
- เกาะลาน

กระโดดโชว์
ซะหน่
อย

ปลาโลมาพนมมื
อไหวผู

ชม

- เกาะสาก
- เขาพระตํ
าหนักหรื
อเขาพระบาท
- จังเกิ
ล บันจี
จัมป์
- เดอะฮอร์
สชู
พอยท์

- ตลาดนํ
า 4 ภาค พัทยา (Pattaya Floating Market)
- ถนนคนเดิ
นพัทยา (Pattaya Walking Street)

http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-3300.htm

1/5

สถาบันวิ ทยาศาสตร์ ทางทะเล .พระพุ ทธรู ปแกะสลักเขาชี จรรย์ .เลคแลนด์ วอเตอร์ เคเบิ ลสกี .พัทยาคาร์ ท สปี ดเวย์ .สวนป่ าพนารักษ์ .วัดใหญ่ อน ิทราราม .รานเบเกอร์ ้ รี La Baguette French Bakery Cafe พัทยาเหนื อ .อันเดอร์ วอเตอร์ เวิ ลด์ พัทยา (Underwater World Pattaya) .สนามแข่ งรถพี ระอิ นเตอร์ เนชันแนลเซอร์ กต ิ .ราน ้ Edge บุ ฟเฟ่ โรงแรมฮิ ลตันพัทยา .ราน ้ The Glass House Pattaya .นํ าตกชันตาเถร .อลังการ .หอพระพุ ทธสิ หงิ ค์ .อุ ทยานสามก๊ ก อ.ศรี ราชา .เปิ ดหู เปิ ดตาโชว์ .รานป้ ้ าแดง ตมเลื ้ อดหมู ตลาดสัตหี บ หลังจากชมการแสดงปลาโลมาเสร็ จแลว้ก็ เดิ น เล่ นชมสถานที ซะหน่ อย จัดสถานที ออกแนวคาวบอย http://www.com/Thailand-Attractions-3300.ศู นย์ ฝึ ก-สอนลิ งพัทยา .พิ พธิ ภัณฑ์ ตก ๊ ุตาหมี พัทยา ิปะในขวดแกวพั .เกาะลอยศรี ราชา .สวนผี เสื อสายทิ พย์ .วิ หารเทพสถิ ตพระกิ ตเิ ฉลิ ม (ศาลเจาหน่ ้ าจาซาไทจื ้ อ) นวดใหคุ ้ ณปลาซะหน่ อย ดู หนาตาเจ ้ าปลาโลมา ้ มี ความสุ ขมากๆ กอดกัน กอดกัน ึษาธรรมชาติ .ตลาดเครื องจักสาน .รานมุ ้ มอร่ อย พัทยา นาเกลื อ .รานชาญชล ้ สัตหี บ .htm มี รานกาแฟ ้ ้ าป้ .สวนเสื อศรี ราชา ั บ อ.ราน ้ Guilty Pleasure by Sweet Escape .ไร่ วนาสิ นธุ ์ .เมื องจํ าลองพัทยา (Mini Siam) .วัดธรรมนิ มต ิต์ .Mimosa Pattaya .ฟาร์ มหอยหวาน (ซันเซ็ ทฟาร์ มหอยหวาน) .Wonder Farm กะลา Muffin & Coffee .สวนสัตว์ เปิ ดเขาเขี ยว .พิ พธิ ภัณฑ์ ธรรมชาติ วท ิยาเกาะและทะเลไทย .ริ บลี ส์ เวิ ลด์ ออฟ เอนเตอร์ เทนเมนท์ ้ .โรงภาพยนตร์ พาโนรามา .การแสดงหุ น ่กระบอกนํ า แห่ งแรกและแห่ งเดี ยวใน ประเทศไทย .หมู บ ่านช ้ างพั โดดลอดห่ วงโชว์ สังเกตุ ดห ูว่ งหลายอันมาก .โรงภาพยนตร์ ทะลุ มต ิิ ควงห่ วงโชว์ .สตหี .เขาแหลมปู ่ เจา้หรื อ เขากรมหลวงชุ มพร จบการแสดงแลวคร๊ ้ าบ สนุ กมากๆๆๆ ถาเพื ้ อนๆ มาเที ยวพัทยาก็ มาเที ยวชมการแสดง ปลาโลมากันนะครับ .รานส ้ มตํ ามล พัทยา .อัลคาซาร์ .ตลาดเก่ า 133 ปี อ่ างศิ ลา จุ บ ๊กันซะหน่ อย .หาดวงพระจันทร์ .ชลบุ รี ฟรายอิ ง คลับ .Pattaya Dolphin World & Resort ชมแสดงโชว์ ปลาโลมา ที พัทยา 10/6/2014 .โฟมปาร์ ตี โรงแรมฮาร์ ดร็ อกพัทยา ้ ปลาโลมาแสดงการอุ มลู ้ ก โดยจํ าลองการใชลู ก ฟุ ตบอลแทนลู กปลา .holidaythai.สนามแข่ งรถเล็ ก เค อาร์ โกคาร์ ท กรังปรี ซ์ .ปราสาทสัจธรรม .หาดบางแสน .บานสุ ้ ขาวดี .เมื องพัทยา .เพอคู ลา่ ฟาร์ ม .หาดพัทยา .รานปรี ้ ชา ซี ฟ๊ ด ู .วัดหลวงพรหมวาส .อ่ างศิ ลา อ.ศู นย์ ศก และอนุ รักษ์ ป่ าชายเลนเพื อการ ท่ องเที ยวเชิ งนิ เวศ .ตลาดหนองมน .ทิ ฟฟานี โชว์ .สวนสนุ กพัทยาปาร์ ค Pattaya Park ้ ทยา .รานอาหารสโมสรณ์ ้ กรมก่ อสรางและพั ้ ฒนา (หาดนํ า 2/5 .พิ พธิ ภัณฑ์ ศล ้ทยา .เรื อดํ านํ าภิ รมย์ (วิ มานใตทะเล) ้ .สวนกลวยไม ้ ศิ ้ รพ ิร .เขาสามมุ ข .บางเสร่ .หอพระพนัสบดี .หาดจอมเที ยน .เมื อง .วัดเขาพระพุ ทธบาทบางทราย .

htm) แต่ กเ็ ป็ นอี กแหล่ งท่ อง เที ยวที อยากแนะนํ าใหมาเที ้ ยว บล็ อกเกี ยวก ับ Pattaya Dolphin World & Resort 8-9 Sep'12 พัทยา"แบบนี ก็ มด ีวย" ้ 27 รู ป โดย: nupat 88 Like การแสดงกระโดดเตะลู กบอลกลางอากาศ 17 คลิ กดู แผนที ขนาดใหญ่ 0 Tweet 1 http://www.ไร่ องุ น ่ซิ ลเวอร์ เลค (Silverlake Vineyard) .หมู บ ่านช่ ้ องแสมสาร แต่ ชว่ งนี ยังสรางไม่ ้ เสร็ จดี ครับ .ศู นย์ อนุ รักษ์ พันธุ เ์ ต่ าทะเล กองทัพเรื อ .หาดนํ าใส .0 กิ โลเมตร ล ักษณะอากาศ : ในระยะ 1 ชัวโมงที แลวมามี ้ ฝนธรรมดา ตก ฝนสะสมว ันนี : 1.ªÅºØ ÃÕ อุ ณหภู มิ : 26.holidaythai.85 มิ ลลิ บาร์ ทิ ศทางลม : ทิ ศตะวันออก ความเร็ ว 5.Pattaya Dolphin World & Resort ชมแสดงโชว์ ปลาโลมา ที พัทยา 10/6/2014 หนาว) .5 องศาเซลเซี ยส ความชื นส ัมพ ัทธ์ : 88 % ความกดอากาศ : 1007.holidaythai.อเนกกุ ศลศาลา หรื อ วิ หารเซี ยน ./ชม.com/ThailandAttractions-1619.หาดนางรํ า .สวนจุ ลกาลสถิ ตสถานบรรพชนสยาม .หาดทรายแกว้ .com/Thailand-Attractions-3300.อุ ทยานใตทะเลเกาะขาม ้ ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ·Õ è ¨. ท ัศนวิ ส ัย : 11.หาดดงตาล .เรื อรบหลวงจักรี นฤเบศร .htm 3/5 .หาดเตยงาม .6 กม.สวนนงนุ ช .วัดญาณสังวรารามวรมหาวิ หาร .0 มิ ลลิ เมตร พระอาทิ ตย์ ขนเช้ ึ าพรุ ง ่นี 06 : พระอาทิ ตย์ ตกเย็ นว ันนี 18 : พอดี มรี ายการ เมื องไทย เมื องยิ ม มาถ่ ายทํ า ขอมู ้ลโดยกรมอุ ตน ุย ิมวิ ทยา ทางออกจะมี รานขายของฝาก ้ ้ครั รู ปภาพที ถู กถ่ ายไว ้ ตอนเดิ นเขาไปด ้ านใน ้ สวย สํ าหรับการแสดงที นี ถื อว่ าใชได ้บ ถึ งแมว่ ้ าที ดี ราคาอันละ 200 บาท เลยเก็ บมาเป็ นที ระลึ ก โอเอซี ส ซี เวิ ลด ์จันทบุ รี อาจจะทํ าไดดี ้ กว่ า ซะเลย หน่ อย อย่ างเช่ น พวกอัฒจันทร์ หรื อ เวที การ แสดง และ บ่ อปลา (http://www.วัดสัตหี บ หรื อ วัดหลวงพ่ ออี .

ªÅºØ è ÃÕ Å‹ ÒÊØ ´ สรางบล็ ้ อกใหม่ *_* 16 รู ป โดย: นองหมวย ้ /// สัตหี บ เมื องน่ าเที ยว /// 64 รู ป โดย: theegg หาเพื อนแชร์ จากเชี ยงใหม่ ไป ชลบุ รี แวะลงระหว่ าง จว.ªÅºØ ÃÕ พัทยา พฤ.com. Facebook social plugin ¨Í§âçáÃÁã¹ ¨..ชลบุ รี ตอนที 2 20 รู ป โดย: คาโม๊ ะซัง คาโม๊ ะ !!พาเที ยว!! backpack trip @เกาะสี ชงั จ.ตลาดนํ าสี ภาคพัทยา.ªÅºØ ÃÕ เมื อง เช็ คอิ น จํ านวนคื น ઋ Òö¢Ñºàͧ㹠¨.ชลบุ รี ตอนที 3 15 รู ป โดย: คาโม๊ ะซัง คาโม๊ ะ !!พาเที ยว!! backpack trip @เกาะสี ชงั จ.ที ผ่ านได ้ 0 รู ป โดย: เขมิ น พาไปเที ยว Sheep Farm Pattaya ยามเย็ น ทานมื อคํ าที The Barn Steak House 26 รู ป โดย: นายกิ มจ๊ อ หมู นอยพาไปชิ ้ มพิ ซซ่ า ที รานปั ้ นปั น (Pan Pan) รานอาหารอิ ้ ตาเลี ยน ใกลๆ้มิ โมซ่ าพัทยา 23 รู ป โดย: mhoonoi บรรยากาศงานเปิ ดตัว พิ พธิ ภัณฑ์ ตก ๊ ุตาหมี พัทยา 30 รู ป โดย: นายกิ มจ๊ อ บานเล ้ เกาะลาน ้ ที พักติ ดทะเล บานพั ้ กยื นลงทะเลเป็ นส่ วนตัว 3 รู ป โดย: gadebb คาโม๊ ะ !!พาเที ยว!! backpack trip @เกาะสี ชงั จ.9984" ) แสดงแผนที ขนาดใหญ่ ชอบเรื องนี ช่ วยกด Like กด Share เป็ นกํ าล ังใจให้ ดว้ ยนะคร๊ าบ Like 88 â¦É³Ò 17 0 Google + 1 3 µÔ ´µÒÁàÃÒº¹ Facebook HolidayThai.Pattaya Dolphin World & Resort ชมแสดงโชว์ ปลาโลมา ที พัทยา 10/6/2014 Pattaya Dolphin World & Resort พิ ก ัด GPS ละติ จด ู: 12. 100° 56' 30.com/Thailand-Attractions-3300.94194400000001 ( 12° 50' 3.com Like 25.834167 ลองจิ จด ู: 100.0012" .204 people like HolidayThai...holidaythai. 09 ตุ ลาคม 2014 1 ค้ นหา สนับสนุ นโดย ºÅç Í¡à¡Õ ÂǡѺ ¨. อยากใหมาแวะ ้ 4 รู ป โดย: Angel ***มหัศจรรย์ 4 สวนสัตว์ ณ ประเทศไทย *** 1 รู ป โดย: นันทนา 03 เที ยวส่ งทายปิ ้ ดเทอมที .htm 4/5 .ไร่ องุ น ่ซิ ลเวอร์ เลค.หาดนางรํ า 28 รู ป โดย: หญานาง ้ @เกาะลาน ้ 64 รู ป โดย: ning2610 momesa-silverlake 80 รู ป โดย: kollawat http://www.ชลบุ รี ตอนที 1 24 รู ป โดย: คาโม๊ ะซัง รานใหม่ ้ ในศรี ราชา.

ย.ย.com | dogOKhotel. 57 08:34 โดย: นายกิ มจ๊ อ แชร์ ภาพเด็ ดตอนพระอาทิ ตย์ ตกดิ นลุ นทานฟรี ้ สด ุหรู ทฮอไรซั ี น เมื อ: 22 พ.. สุ รชาติ ฟาร์ มแพะ-แกะ แปลงยาว ฉะเชิ งเทรา · Works at ธุ รกิ จส่ วนตัว สวยมากครับ Reply · Like · November 10..net http://www.ย. 57 10:19 โดย: dear รานกาแฟ-เบอเกอรี ้ “เดอะ ฮอปเปอร์ ”(The Hopper) พัทยา เมื อ: 18 ก. 2012 at 3:23pm Jinda Patty · Works at กองทัพเรื อ ทางเขาน่ ้ากลัว ไม่ มป ี้ ายเล็ กๆๆ คงเลี ยวรถกลับ แต่ พอถึ งเริ ดมากๆๆๆ Reply · Like · June 14. 2013 at 9:23pm Siriphat Suesa-ard · Bangkok.ย.ย. 57 13:20 โดย: hiltonpattaya « ดู ทงหมด ั 88 กระทู ท ้เกี ียวก ับ จ.com | RongRamTeePuck. 57 15:26 โดย: dear เดอะ ฮอปเปอร์ The Hopper พัทยานาเกลื อซอย 16 เมื อ: 22 ก. Comment using.com/Thailand-Attractions-3300.ชลบุ รี » Ë ÇÁáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô ´àËç ¹à¡Õ ÂǡѺáËŋ è §·‹ ͧà·Õ ÂÇ¹Õ è é Add a comment.com กรุ ณาติ ดต่ อ info@holidaythai.ย.ค.Pattaya Dolphin World & Resort ชมแสดงโชว์ ปลาโลมา ที พัทยา 10/6/2014 « ดู ทงหมด ั 210 บล็ อกที เกี ยวก ับ จ.ย.com ขอสงวนลิ ขสิ ทธิ ขอมู ้ลและรู ปภาพบนเว็ บไซต์ โดยไม่ อนุ ญาตใหนํ ้ าไปเผยแพร่ ทํ าซํ า แกไข ้ หรื อ ดัดแปลง ไม่ วา่ จะเป็ นบางส่ วนหรื อทังหมด หากท่ านใดตองการข ้ อมู ้ลบนเว็ บไซต์ HolidayThai. 57 10:35 โดย: เดี ย เดอะ ฮอปเปอร์ The Hopper พัทยา เมื อ: 19 ก. 57 19:28 โดย: dear รานเดอะ ้ ฮอปเปอร์ The Hopper พัทยา-นาเกลื อซอย 16 เมื อ: 23 ก. 57 14:01 โดย: dear รานกาแฟ-เบอเกอรี ้ “เดอะ ฮอปเปอร์ ”(The Hopper) พัทยา เมื อ: 11 ก. 57 11:28 โดย: dear รานกาแฟ-เบอเกอรี ้ “เดอะ ฮอปเปอร์ ”(The Hopper) พัทยา เมื อ: 15 ก.ค.com เพื อ ขออนุ ญาตก่ อน เนื องจากขอมู ้ลและรู ปภาพบางชิ นเป็ นของสมาชิ ก ซึ งทางผู จั้ ดทํ าเว็ บไซต์ จะตองเขี ้ ยนไปขออนุ ญาตจากทางเจาของผล ้ งานก่ อนทุ กครัง เว็ บไซต์ พันธมิ ตร : RoomHolidays.ชลบุ รี » ¡Ãз٠à¡Õ Œ ÂǡѺ ¨. Thailand ราคาผู ใหญ่ ้ คนไทยโหดจัง ไม่ ไปดี กว่ า กะจะพาเด็ กๆไปเที ยว Reply · Like · 2 · April 23 at 9:39am Facebook social plugin รี ววิ ที พัก | เที ยวญี ปุ ่ น | Unseen In Thailand | จองโรงแรม ที พัก | เกี ยวกับเรา | ติ ดต่ อเรา | แผนผังเว็ บไซต์ | เงื อนไขความปลอดภัย ขอขอบคุ ณขอมู ้ลสถานที ท่ องเที ยวทัวไทย จาก เว็ บการท่ องเที ยวแห่ งประเทศไทย และ เพื อนๆ สมาชิ กทุ กท่ าน ที ร่ วมบันทึ กเรื องราว การเดิ นทาง และ ร่ วมแบ่ งปั นประสบการณ์ ทเป็ ีนประโยชน์ บนเว็ บไซต์ HolidayThai. 57 21:09 โดย: dear รานเดอะ ้ ฮอปเปอร์ The Hopper พัทยา บานขาว ้ เมื อ: 25 ก. 57 10:15 โดย: dear รานกาแฟ-เบอเกอรี ้ “เดอะ ฮอปเปอร์ ”(The Hopper) พัทยา เมื อ: 16 ก.com แห่ งนี HolidayThai.com | go2singapore.ย. 2013 at 9:24pm มิ ลล์ ศิ ลปพงษ์ เป็ นสถานที ที น่ าเที ยวอี กที หนึ ง Reply · Like · November 14. 57 12:58 โดย: dear รานกาแฟ-เบอเกอรี ้ “เดอะ ฮอปเปอร์ ”(The Hopper) พัทยา เมื อ: 12 ก. 57 15:32 โดย: dear รานกาแฟ-เค ้ ก-เบเกอร์ ้ รเดอะ ี ฮอปเปอร์ พัทยา เมื อ: 27 ก..ย. 57 14:17 โดย: dear รานเบเกอร์ ้ รเดอะ ี ฮอปเปอร์ The Hopper พัทยา เมื อ: 24 ก..holidaythai. 57 09:19 โดย: dear งานรํ าลึ ก 100 ปี ชาวเกาะสี ชงั จ.ย.ªÅºØ è ÃÕ ตังกระทู ใหม่ ้ รานกาแฟเดอะ ้ ฮอปเปอร์ The Hopper พัทยา หมาเขาได ้ ้ เมื อ: 29 ก.ย.ย.ชลบุ รี เมื อ: 6 ส.htm 5/5 . 57 16:05 โดย: dear รานกาแฟ-เบอเกอรี ้ “เดอะ ฮอปเปอร์ ”(The Hopper) พัทยา เมื อ: 17 ก.ย.com | go2kohlipe.