You are on page 1of 18

ISI KANDUNGAN

Bil. Perkara Muka Surat
1.0 Ringkasan Jurnal 1-2
2.0 Pendahuluan
3.0
5.0
5.0 Bibliografi
Ulasan Artikel 1
Tajuk : Pembelajaran Melalui Aktiviti ands-!n "alam Membantu Murid Prasekolah
m/s 1
Meningkatkan Minat #erta Taha$ %efahaman Terhada$ &si Pembelajaran
'ang "isam$aikan(
!leh : )ee *hiong eng(
Pengenalan(
Artikel ini menulis tentang satu kajian bagi menarik minat murid +ang
bermasalah semasa $roses $embelajaran berlangsung( #atu strategi $embelajaran
telah di$ilih untuk menarik minat murid ini iaitu aktiviti hands-on(
Tujuan kajian(
Men+elesaikan masalah kehilangan minat dalam kalangan murid $rasekolah
dan memilih satu ,ara bagaimana meningkatkan taha$ $en,a$aian murid
$rasekolah semasa $roses $engajaran dan $embelajaran berlangsung(
Persoalan kajian(
• Adakah $embelajaran hands-on da$at membantu minat murid
$rasekolah(
• Adakah $englibatan murid $rasekolah meningkat menggunakan
kaedah ini(
• Bagaimanakah taha$ kefahaman murid terhada$ $engajaran guru(
• Adakah kaedah +ang di$ilih membantu dalam meningkatkan minat
murid $rasekolah belajar(
Metodologi
#asaran $eserta kajian terdiri dari$ada 2- orang murid $rasekolah( %ajian ini
menggunakan kaedah $engum$ulan data Antara teknik +ang digunakan iaitu $roses
$emerhatian. temu bual dan hasil kerja murid( Tajuk +ang di$ilih dalam kajian ini iaitu
/Mengenal Bentuk0( Proses bagi set induksi menunjukkan benda maujud serta
gambar( #eterusn+a member soalan ke$ada murid-murid bagi $en,ambahan idea(
Tindakan seterusn+a diikuti dengan aktiviti hands-on se,ara individu( Menunjukkan
,ara membuat doh mengenai bentuk melalui gambar( %emudian di dedahkan $ula
dengan $elbagai jenis bentuk +ang terda$at di $ersekitaran murid-murid( #etelah
aktiviti hands-on membuat doh berjalan mengikut tema +ang di$elajari. murid-murid
m/s 2
diberikan $ula lembaran kerja bagi $engukuhan terhada$ aktiviti hands-on +ang
telah dijalankan( Penutu$ isi $elajaran. murid diberi kui1
Pengumpulan an Penganalisaan Data
Melalui $emerhatian kaedah senarai semak menunjukkan taha$ $en,a$aian
murid $rasekolah menunjukkan skala memuaskan bagi as$ek minat murid terhada$
$embelajaran. $englibatan. kreativiti murid dalam melakukan aktiviti dan tingkah laku
$ositif( Bagi as$ek kefahaman murid menunjukkan skala sederhana(
Melalui temu bual 2 orang murid $rasekolah telah menunjukkan . aktiviti
hands-on da$at menarik minat mereka dalam mengikuti $embelajaran( %a3alan
kelas bertambah mudah dan murid $asif juga ada rangsangan untuk terlibat sama
dalam $roses $embelajaran(
)embaran kerja disediakan dalam dua set( #et $ertama sebelum kajian
dijalankan( #et kedua sele$as murid didedahkan dengan $embelajaran hands-on(
#istem $enilaian menggunakan kaedah bintang( "a$atan ditunjukkan dengan graf
iaitu sebelum kajian dijalankan sebelas orang murid belum menguasai
$embelajaran. dan em$at belas orang murid +ang tidak menguasai langsung isi
$embelajaran( #etelah kaedah hands-on lima orang murid telah menguasai
$embelajaran. dan em$at belas orang murid telah men,a$ai taha$ $enilaian tiga
bintang dan tinggal enam orang murid sahaja +ang belum menguasai isi $elajaran(
m/s 3
!asil Ka"ian
#etelah kaedah hands-on ini dia$likasikan dalam $roses $engajaran dan
$embelajaran. murid-murid telah menunjukkan $eningkatan minat dalam memberi
$erhatian dan menunjukkan kefahaman mengenai tajuk dan aktiviti +ang dijalankan(
Panangan
#a+a bersetuju dengan $enulis bilamana dia menjelaskan kajian tindakan
+ang melibatkan bilangan murid seramai dua $uluh lima orang untuk tem$oh dua
bulan agak tidak men,uku$i untuk mengkaji se,ara individu dengan lebih ter$erin,i
dan hasil ke$utusan +ang lebih te$at( Maka dengan menambah tem$oh masa untuk
kajian dijalankan akan lebih memberi ruang dan masa untuk mengenali dan
mendekati subjek kajian( #e,ara tidak langsung boleh membuat $engelasan aktiviti-
aktiviti hands-on +ang boleh menarik minat ramai ramai murid dalam menum$ukan
dan mengikuti hasil $embelajaran(
Ulasan Artikel 2
m/s 4
#a"uk $ Keperluan Akti%iti Bermain Dan Kepentingann&a ter'aap M(ti%asi
Kanak)Kanak Prasek(la'.
*le' $ +akia' M('ama As'ari.
Pengenalan.
Artikel ini meru$akan satu kertas kerja +ang menulis tentang $endekatan
belajar melalui bermain memberikan ke$uasan dan mam$u meningkatkan motivasi
murid-murid di $eringkat $rasekolah((
#u"uan Kertas Ker"a.
Menerangkan ke$erluan aktiviti bermain terhada$ $erkembangan
kanak-kanak(
Membin,angkan tentang ke$entingan bermain terhada$ motivasi
kanak-kanak(
K(nsep Bermain i Prasek(la'(
• Bermain men+umbang ke$ada $erkembangan kanak-kanak dari as$ek
sosial. kognitif. afektif dan $sikomotor kanak-kanak(
• Bermain adalah kehidu$an bagi seorang kanak-kanak dan taha$ +ang
$aling asas dalam membantu $roses $erkembangan kanak-kanak(
• Bermain da$at mendedahkan keu$a+aan dan kreativiti kanak-kanak(
Penekatan Bermain &ang perlu ipraktikkan.
• Persekitaran +ang $erlu dilengka$i dengan bahan dan aktiviti +ang
membolehkan kanak-kanak menggunakann+a untuk berinteraksi
dengan $ersekitaran mereka(
• Pengalaman belajar berasaskan aktiviti $enerokaan dan $enemuan(
• 4uru ber$eranan menggalakkan $roses $enerokaan diteroka. dan
member bimbingan dalam $roses $embinaan $engetahuan(
m/s 5
• %urikulum dan $engalaman $embelajaran kanak-kanak disusun
berasaskan minat bagi merangsang rasa ingin tahu kanak-kanak(
• Aktiviti bermain se,ara bebas. diikuti dengan aktiviti bermain se,ara
lebih berstruktur dan tersusun. seterusn+a $ermainan ber$andu dan
diakhiri dengan $embelajaran +ang men+eronokkan(
Bermain Dan M(ti%asi Kanak)kanak Prasek(la'.
Motivasi meru$akan as$ek $enting dalam $roses $embelajaran kanak-kanak(
Motivasi meru$akan satu mekanisme $sikologi +ang mam$u menga3al arahan.
intensif dan tingkah laku +ang berterusan(
Motivasi dibahagikan ke$ada dua iaitu motivasi ekstrinsik dan instrinsik(
Motivasi ekstrinsik meru$akan elemen di ba3ah faktor luaran( &nstrinsik $ula
menum$ukan elemen dalaman diri( Motivasi instrinsik meru$akan $en+umbang
ke$ada keu$a+aan kanak-kanak memahami isi $elajaran. men+elesaikan masalah
dan melalui $roses $embelajaran +ang menggembirakan( %anak-kanak ini akan
melibatkan diri se,ara o$timum untuk beroleh keseronokan dalam $embelajaran.
+akin dengan diri sendiri dan ,enderung melakukan aktiviti +ang member makna(
Isu ,ang Ber-angkit.
Bebera$a kajian telah menunjukkan sebilangan $rasekolah mengangga$
konse$ bermain sambil belajar ini tidak relevan dan lebih menjurus ke$ada
kurikulum $rasekolah +ang bersifat akademik dan berorientasikan $e$eriksaan( &ni
terjadi kerana $roses $engajaran dan $embelajaran ini dilabelkan sebagai
membuang masa kanak-kanak dan kesukaran menjalankan aktiviti di dalam kelas
kerana tiada $endedahan dan kurang $engetahuan $ara guru(
!asil ka"ian
#etelah kaedah hands-on ini dia$likasikan dalam $roses $engajaran dan
$embelajaran. murid-murid telah menunjukkan $eningkatan minat dalam memberi
$erhatian dan menunjukkan kefahaman mengenai tajuk dan aktiviti +ang dijalankan(
Pandangan
m/s 6
"alam artikel ini sa+a bersetuju dengan $enda$at $enulis dalam
kesim$ulann+a baha3a aktiviti bermain meru$akan teknik +ang mudah untuk guru
$rasekolah a$likasikan ke$ada kanak-kanak tan$a $erlu di$aksa dan diajar se,ara
rumit( Penda$at sa+a $ula. seorang guru seharusn+a meran,ang sesuatu aktiviti
+ang menarik minat dan motivasi kanak-kanak. guru bukan sahaja memikirkan
objektif +ang bakal di,a$ai teta$i juga menitikberatkan aktiviti +ang akan dijalankan
bersesuaian dengan taha$ umur kanak-kanak ( %onse$ bermain sambil belajar
da$at meningkatkan motivasi instrinsik dalam diri kanak-kanak( %anak-kanak akan
berasa seronok dan dengan ini merangsang emosi $ositif dalam diri( #eorang guru
$rasekolah hendaklah lebih kreatif dan kritis dalam men+ediakan bahan dan material
dalam membentuk $engetahuan kanak-kanak melalui $roses bermain( 4uru juga
hendaklah menjadi $emerhati +ang ,eka$ semasa kaedah bermain sambil belajar ini
berjalan( #e,ara tidak langsung guru mam$u mengenali setia$ 3atak dalam diri
kanak-kanak tersebut(
Ulasan Artikel 3
#a"uk $ Ka"ian)ka"ian .epas Berkaitan Peniikan A/al Kanak)kanak Di
Peringkat #aika Atau Prasek(la'.
*le' $ 0a-atan Kema'iran !iup 1akulti Peniikan #eknikal Dan
2(kasi(nal.
Pengenalan(
m/s 7
Artikel ini berkisar tentang kajian-kajian le$as +ang berkaitan dengan
$endidikan a3al kanak-kanak di $eringkat tadika atau $rasekolah( Penulisan ini
menekankan as$ek isu +ang timbul. $olisi kurikulum dan dasar +ang $erlu di$atuhi.
masalah +ang dida$ati serta $englibatan ibu ba$a dalam membina dan membentuk
kanak-kanak di ba3ah bimbingan guru(
Isu)isu ,ang #im-ul Dalam Peniikan Prasek(la'.
%aedah +ang sering diguna$akai untuk mentaksir kanak-kanak adalah
menggunakan $ortfolio iaitu rekod $embelajaran +ang dilalui oleh kanak-kanak(
Portfolio ini sangat $enting dalam memerihalkan $erkembangan kanak-kanak
se$anjang berada dalam $rasekolah(namun $elaksanaann+a di da$ati han+alah
sekadar sebuah fail +ang men+im$an hasil lembaran kerja seseorang individu
kanak-kanak itu(
%aedah lain +ang digunakan untuk mentaksir kanak-kanak $ula ialah rujukan
norma atau $enggedan melalui ujian bertulis( 5amun kaedah ini sangat tidak
bersesuain untuk dijalankan di $eringkat $rasekolah(
#atu kajian lain menunjukkan guru tidak mem$un+ai ban+ak masa untuk
membuat $enilaian formatif terhada$ kanak-kanak kerana guru ban+ak
memberikan tum$uan ke$ada $ersediaan dan $elaksanaan aktiviti di dalam
bilik darjah. $roses $emerhatian dan senarai semak ( &ni berlaku kerana
desakan ibu ba$a +ang lebih menekankan $en,a$aian akademik dan kognitif
kanak-kanak berbanding $erkembangan sahsiah dan sika$ kanak-kanak +ang
lebih men+eluruh(
Bagi menangani isu +ang timbul ini. guru $erlu mem$un+ai kemahiran +ang
,uku$ dan ,eka$ dalam $emerhatian terhada$ muridn+a(As$ek jasmani.
emosi. rohani dan intelektual 6J7R&8 seharusn+a dinilai menggunakan
$endekatan +ang berbe1a( Penulis ber$enda$at $erkembangan kanak-kanak
dalam as$ek kognitif. fi1ikal atau kerohanian $erlu lebih ditera$kan di rumah
berbanding di $rasekolah itu sendiri(
m/s 8
&su "an Permasahan 'ang Terda$at %etika Mengajar "i Peringkat Prasekolah(
• *elik uruf(
• %esukaran Menguasai %onse$ 5ombor(
• Penggunaan Portfolio bagi Penilaian %anak-kanak Prasekolah(
• %urang Pengetahuan "alam Pengajaran #ains A3al(
Penga"aran an Pem-ela"aran.
Belajar sambil bermain meru$akan satu teknik $engajaran dan $embelajaran
+ang berkesan ke$ada kanak-kanak khususn+a dalam lingkungan usia 9
hingga : tahun iaitu sebelum kanak-kanak melangkah ke $endidikan +ang lebih
formal(teknik ini membantu $embentukan minda +ang $ositif dengan emosi
+ang lebih stabil. $erkembangan bahasa dalam menguasai $erbendaharaan
dan kosa kata( Pertumbuhan fi1ikal dan $enguasaan $sikomotor +ang lebih
terarah(Belajar sambil bermain juga mam$u member kebebasan ke$ada
kanak-kanak untuk meluahkan tekanan dalam menghada$i dunia sebenar(
Melalui $ermainan. kanak-kanak meneroka alam di sekeliling mereka dan
menimba satu $engalaman ,ara bagaimana menghada$i masalah serta
menjadikan kanak-kanak itu lebih kreatif dalam men+elesaikan sesuatu
masalah(
&
5amun begitu. isu +ang timbul ialah kesukaran guru untuk
melaksanakan kaedah belajar melalui bermain ke$ada kanak-kanak( Proses
Pengajaran dan Pembelajaran dilihat masih ban+ak menum$ukan aktiviti
men+ebut. mengeja. memba,a. menulis. melukis dan me3arna( Antara faktor
+ang ditimbulkan di sini ialah kekurangan $engetahuan dan kemahiran dalam
melaksanakan aktiviti belajar sambil bermain( 4uru juga kurang memahami
$sikologi kanak-kanak. 4uru kurang faham kurikulum. 4uru mengalami
kesukaran dalam membuat $emerhatian dan $enilaian( 4uru kurang mahir
memilih bahan bantu mengajar +ang sesuai(
Dasar.
"asar Asuhan dan "idikan A3al %anak-kanak %ebangsaan ialah dasar
+ang kom$rehensif bagi memastikan $erkembangan +ang holistik bagi semua
kanak-kanak dari usia ba+i hingga 9 tahun( %anak-kanak ini $enting untuk
dibesarkan mengikut a,uan Mala+sia kea rah melahirkan modal insane +ang
berkualiti tinggi dan ber$eribadi mulia(
m/s 9
Pengli-atan I-u Bapa Dalam Prasek(la'.
&bu ba$a hari ini mem$un+ai masa +ang agak terhad bersama anak-
anak mereka kerana bekerja( Ada sebahagian keluarga +ang kurang
berkemam$uan dan tidak mementingkan $eri $entingn+a usia kanak-kanak di
$eringkat ini( ;aktor di rumah lagi tidak membina dan kurang merangsang
$embelajaran +ang maksima ke$ada kanak-kanak(
%ajian menunjukkan $englibatan ibu ba$a +ang lebih tinggi di $eringkat
$rasekolah da$at membantu $enguasaan kemahiran ba,aan kanak-kanak
+ang lebih baik( Jelas menunjukkan $englibatan ibu ba$a sangat $enting dalam
membentuk ketram$ilan dan $erilaku kanak-kanak di dalam kelas(
Pihak $entadbir sekolah dan $engurusan $rasekolah harus men+usun aktiviti
bagi melibatkan ibu ba$a terlibat dengan $rogram +ang dijalankan berkaitan
$roses $engajaran dan $embelajran dan seterusn+a $erkembangan sahsiah
kanak-kanak $rasekolah(
Bebera$a masalah +ang ditimbukan berkaitan $englibatan ibu ba$a di
$rasekolah antaran+a :-
• Perse$si ibu ba$a terhada$ $endidikan $rasekolah(
• &bu ba$a +ang kurang berkemam$uan mau$un di luar Bandar masih belum
menggangga$ $eri $entingn+a $endidikan a3al ini(
• Perse$si +ang rendah mengakibatkan $englibatan di $rasekolah juga minima(
• Masa +ang agak terhad kerana bekerja suami isteri untuk terlibat di
$rasekolah(
• &bu ba$a +ang berkemam$uan $ula men+erahkan tugas se$enuhn+a ke$ada
$rasekolah kerana berangga$an kuasa 3ang adalah segalan+a(
Panangan.
#e,ara $eribadi sa+a bersetuju dengan a$a +ang diutarakan oleh
$enulis dalam kesim$ulann+a iaitu kerjasama semua $ihak terutaman+a $ihak
kerajaan harus di3ujudkan dengan $ihak kementerian $endidikan su$a+a
semua $rasekolah di Mala+sia ini berteraskan %urikulum #tandard Prasekolah
%ebangsaan(
#a+a agak kurang bersetuju bila mana dikatakan $roses $engajaran
dan $embelajaran seharusn+a dimulakan oleh ibu ba$a se$enuhn+a dahulu di
rumah( Bagi sa+a.situasi kanak-kanak itu tidak sama antara satu sama lain(
%adang-kadang mentaliti ibu ba$a itu sendiri +ang ,uku$ sekadar men,ari
nafkah untuk men+ekolahkan anak-anak mereka tan$a memikirkan beta$a
m/s 10
$entingn+a hubungan dan $erhatian +ang di$erlukan oleh seorang kanak-
kanak itu untuk membesar(
Pada sa+a. seorang guru seharusn+a sedikit seban+ak berusaha untuk
menarik minat kanak-kanak ke,il ini menguasai isi $elajaran dan aktiviti +ang
dijalankan semasa $roses $embelajaran( dan $engajaran di dalam
kelas(Pastin+a usaha guru +ang tidak mengenal $enat dan jemu mam$u
membantu seorang kanak-kanak mengenal aksara nombor dan abjad(
m/s 11
Ulasan Artikel 3
#a"uk$ Pelaksanaan Akti%iti Bela"ar Melalui Bermain Di #aika)taika
Ka/asan Melaka #enga'4 Melaka.
*le'$ Saa&a' -t. A-u
Pengenalan
Artikel ini adalah mengenai satu hasil kajian bagi $elaksanaan kaedah
belajar melalui bermain di lima jenis tadika dalam $roses $embelajaran dan
$engajaran +ang melibatkan 2- orang guru dan <1= kanak-kanak tadika di
negeri Melaka(
)ima jenis tadika +ang di$ilih ialah Tabika %emas. JA&M. Tabika Per$aduan.
tadika s3asta dan Prasekolah %ementerian Pendidikan Mala+sia( Menurut
$enulis. hasil kajiann+a menda$ati guru-guru +ang mengajar di tadika-tadika
ini masih lagi tidak faham dan kurang jelas mengenai konse$ belajar melalui
bermain ini(
#u"uan ka"ian.
Tujuan utama kajian ini adalah untuk men+edarkan guru-guru tadika
memahami $eri $entingn+a aktiviti belajar sambil bermain( "i sam$ing itu.
$enulis juga menerangkan teknik-teknik dan aktiviti +ang betul dan $erlu
digunakan oleh guru. mengenal$asti kelemahan guru dalam menjalankan
aktiviti ini dan mengenal$asti kesesuaian latihan +ang di$eroleh guru-guru ini(
m/s 12
Pers(alan ka"ian.
• A$akah $erse$si guru akan faedah konse$ belajar sambil
bermain(
• A$akah teknik-teknik +ang digunakan(
• A$akah kelemahan guru dalam menjalankan aktiviti ini(
• Adakah guru menda$at latihan +ang se,uku$n+a untuk
menjalankan aktiviti ini(
Met((l(gi
"ata dan hasil kajian ini adalah da$atan melalui $roses temu ramah
se,ara langsung dan $emerhatian ke atas guru guru tadika. murid-murid
tadika. $embantu serta $entadbir tadika +ang melibatkan lima jenis tadika
dalam $roses $embelajaran dan $engajaran +ang melibatkan 2- orang guru
dan <1= kanak-kanak tadika( )ima jenis tadika +ang di$ilih ialah Tabika
%emas. JA&M. Tabika Per$aduan. tadika s3asta dan Prasekolah %ementerian
Pendidikan Mala+sia(
"alam menjalankan $roses kajian ini. $engkaji telah menjalankan sesi
$enerangan $rosedur kajian ke$ada res$onden +ang terlibat. menemubual
guru se,ra langsung berkenaan latarbelakang guru dan tadika serta
melakukan $emerhatian semasa $roses $engajaran di dalam kelas(
Pengkaji menerangkan bagaimana $elaksanaan kajian ini dijalankan
+ang melibatkan $emilihan subjek kajian. instrumen kajian. $rosedur kajian
dan analisa kajian(
m/s 13
Pengkaji menggunakan 2 borang soal selidik bagi tujuan mengum$ul
maklumat tentang latar belakang tadika dan guru-guru dan $elaksanaan
$engajaran di dalam kelas( Borang soal selidik ini terdiri dari$ada borang
$emerhatian $roses $engajaran dan $embelajaran. set senarai semak dan
temubual(
Pengumpulan an Penganalisaan Data
Maklumat dan data +ang di$eroleh melalui $roses temubual dan soal
selidik dengan guru-guru. $emerhatian kaedah $engajaran dan $embelajaran
di dalam kelas dan senarai semak di buat se,ara diskri$tif( !leh itu. da$atan
dari kajian ini boleh diukur se,ara kualitatif(
Pengkaji menda$ati. $erse$si guru melalui kaedah belajar sambil
bermain menunjukkan > orang guru faham dan 2 orang guru kurang faham.
+ang memba3a ke$utusan han+a >= $eratus guru faham akan ke$entingan
kaedah belajar sambil bermain ini(
#ebalikn+a. $ada $emerhatian $engkaji menda$ati aktiviti belajar
melalui bermain tidak dijalankan di la$an tadika +ang dikaji( %eban+akan
tadika menjalankan aktiviti menggunakan buku kerja dan lembaran kerja( Ada
juga tadika +ang han+a membenarkan aktiviti bermain sambil belajar ini
dijalankan sele$as kanak-kanak ini men+ia$kan tugasan +ang diberikan oleh
guru kelas(
#eterusn+a $engkaji juga menda$ati $erse$si ibu ba$a dan $enjaga
adalah sederhana faham( Pen,a$aian murid tadika menunjukkan skala
memuaskan bagi as$ek minat murid terhada$ $embelajaran. $englibatan.
kreativiti murid dalam melakukan aktiviti dan tingkah laku $ositif( Bagi as$ek
kefahaman murid menunjukkan skala sederhana(
m/s 14
!asil Ka"ian
Berdasarkan hasil kajian +ang dijalankan dan da$atan kajian.
keban+akan sam$el men+atakan baha3a semua guru men+edari beta$a
$enting+a kaedah belajar sambil bermain dilaksanakan dalam $roses
$engajaran dan $embelajaran di dalam kelas-kelas tadika ini(
Masalah utama dalam melaksanakan kaedah ini adalah $en+ediaan
Bahan Bantuan Mengajar 6BBM8( BBM ini haruslah sesuai dengan konse$
$ermainan dan selari dengan kehendak $embelajaran( BBM juga dida$ati
tidak men,uku$i bagi setia$ kelas tadika(
4uru-guru juga kurang kreatif untuk menghasilkan sendiri BBM ini dari
bahan-bahan mudah atau$un bahan-bahan terbuang se$erti kotak dan
sebagain+a( *uma. $ersoalann+a adakah guru-guru sanggu$ membuat
$ersediaan dari segi masa dan tenaga untuk men+ediakan BBM ini(
Perse$si ibu ba$a juga agak berbe1a kerana ada juga +ang mahukan
anak-anak mereka belajar dan ,e$at $andai memba,a dan selebihn+a
bertangga$an tadika adalah tem$at untuk bermain(
5amun. keban+akan mereka bersetuju dengan konse$ bermain sambil
belajar di$raktikkan di dalam kelas-kelas tadika anak-anak mereka(
Panangan
#a+a sangat bersetuju dengan $enulis bilamana beliau menjelaskan
kajian tentang $eri $entingn+a kaedah $engajaran dan $embelajaran
menggunakan teknik belajar sambil bermain ini dijalankan di dalam kelas-
kelas tadika(
4uru-guru seharusn+a tidak han+a memberikan tunjuk ajar sahaja
malah harus memberikan ,ontoh dengan melibatkan diri melalui aktiviti
belajar sambil bermain ini 3alau$un mereka sedar akan ke$entingan kaedah
ini( %eban+akan guru han+a memerhatikan aktiviti +ang dilakukan oleh murid-
murid di dalam kelas. dan tidak turut serta melibatkan diri dalam semua aktiviti
+ang dilakukan oleh kanak-kanak tersebut(
m/s 15
?alau$un terda$at kekangan dari $en+ediaan BBM oleh $ihak sekolah
atau kementerian. namun guru-guru juga agak kurang kreatif dalam
men+ediakan BBM ini sendiri( Menurut kajian $engkaji juga. guru-guru +ang
mem$un+ai kela+akan akademik dalam $endidikan a3al kanak-kanak lebih
memahami strategi belajar +ang se$atutn+a dijalankan di dalam kelas
berbanding dengan mereka +ang tidak mem$un+ai kela+akan akademik(
#a+a juga bersetuju dengan ,adangan $enulis +ang men,adangkan
agar guru-guru menjadi lebih aktif dan kreatif dalam $roses $embelajaran di
dalam kelas dan melibatkan diri bersama-sama dengan kanak-kanak dalam
setia$ aktiviti +ang tidak han+a berfungsi mengarah teta$i membimbing( 4uru-
guru juga haruslah di$erlengka$kan dengan kursus-kursus +ang sela+akn+a
bagi member ke+akinan dan kemahiran dalam $roses $engajaran dan
$embelajaran sambil bermain ini(
Adalah dihara$kan agar konse$ berlajar sambil bermain ini
di$raktikkan di dalam kelas-kelas tadika di Mala+sia kerana aktiviti ini
mem$un+ai $eranan +ang sangat $enting dalam memu$uk $erkembangan
dan jati diri kanak-kanak agar seimbang dan men+eluruh(
m/s 16
P5NG5NA.AN
%anak-kanak $ada hari ini adalah $enggerak ke$ada kemajuan bangsa
dan $embangunan negara $ada masa de$an( Maka. menjadi tanggungja3ab
mas+arakat $ada hari ini untuk men+ediakan bekalan men,uku$i ke$ada
anak ini su$a+a mereka mam$u menggalas amanah +ang diletakkan di bahu
mereka( %omitmen tinggi kerajaan dalam memastikan modal insan +ang
dihasilkan negara $ada masa de$an adalah individu berilmu dan
berkemahiran jelas ditonjolkan melalui sistem $endidikan negara(
Pendidikan Prasekolah adalah $endidikan asas +ang $enting dan tidak
asing lagi di semua $eringkat mas+arakat( "i Mala+sia. $rogram $endidikan
$rasekolah adalah $rogram $endidikan +ang bermula $ada $eringkat umur 9
hingga : tahun 6#ufean usin 1@@2. %amaruddin #ulaiman. 1@@:8 sebelum
kanak-kanak ini memasuki alam $ersekolahan +ang lebih formal iaitu Tahun
#atu #ekolah rendah(
Justeru itu sa+a memilih satu isu iaitu kaedah Pengajaran dan
$embelajaran di $rasekolah( Bagaimana satu-satu kaedah +ng diguna $akai
itu mam$u menarik minat murid untuk mengikuti $roses $engajaran dan
$embelajaran se$enuhn+a(
#a+a memilih 2 artikel untuk diba,a +ang mungkin melibatkan satu
kaedah aitu belajar sambil bermain teta$i se,ara tidak langsung da$at
membantu sa+a dalam menulis isu +ang bakal sa+a utarakan(
ISU ,ANG DIU#A6AKAN
%aedah $engajaran dan $embelajaran +ang di $ilih oleh guru untuk
sesuatu aktiviti mam$u menarik minat murid dalam mengikuti isi $elajaran
dan seterusn+a da$at men,a$ai objektih +ang ingin di ,a$ai oleh guru dalam
slot $engajaran tersebut(
Pada $engajaran +ang $ertama sa+a memilih kaedah ber,erita menggunakan
buku besar. dan $ada sa+a suasana $engajaran dan $embelajaran berjalan
agak lan,ar( Penggunaan bahan maujud dan ,ara interaksi bersama
kum$ulan besar di hada$an kelas mam$u membantu interaksi dua hala +ang
$ositif(
m/s 17
Begitu juga se3aktu sa+a mengadakan $engajaran di $rasekolah
untuk kali kedua iaitu menggunakan Buku #kra$ iaitu Album Pera+aan(
m/s 18