You are on page 1of 5

1 Kira dan tulis nombor yang betul.

( /1 markah)
2 Tulis nombor dalam perkataan
____________
( /1 markah)
3
Bilang satu-satu seara menurun dan isikan tempat
Kosong
( /1 markah)
! "pakah nombor selepas 1#$
%elepas 1# ialah _________
( /1 markah)
1



&
1' 1! 12
' "pakah nombor sebelum 1(($
______________
( /1 markah)
) *arnakan nombor yang keil.
a) b)
( /2 markah)
+ Tulis ayat matematik yang betul
, -


"yat ."tematik / _________________
( /2 markah)
& 0engkapkan ayat matematik diba1ah dengan nombor
yang betul.
a. ' , - 1(
b. ) , - &
( /2 markah)
2
1' '1
1# 1)









# Tulis ayat matematik yang betul
"yat .atematik / _______________
( /2 markah)
1( Kira dan tulis nombor dalam perkataan
2erkataan nombor

___________________
( /2 markah)
11 Kira 3umlah 1ang berikut

sen
( /2 markah)
12 Kira baki 1ang berikut

sen
( /2 markah)
13 Bilang seara menaik daripada ++ hingga &(.
( /2 markah)
3





+
)
1! Tulis dalam perkataan
( /2 markah)
1' 4sikan tempat kosong.
a. 1! , ! -________
b. 3' , ' -________
( /2 markah)
1) 4sikan tempat kosong
a. 1(( - !( - ________
b. &# - & - _________
c. 1) 5 3 - _________ ( /2 markah)
1+

Bilang seara menurun daripada 2(.
( /3 markah)
4
11
13
1& 1+
1&

6amakan bentuk berikut
( /3 markah)
1# *arnakan ob3ek yang lebih tinggi dan lebih besar

( /3 markah)
2( 7i dalam sebuah kumpulan 8 ada 3( orang murid. 1)
daripada mereka adalah murid perempuan. Berapakah
bilangan murid lelaki$

( /3 markah)
5