You are on page 1of 6

BATU SEREMBAN DAN FORMAT PERMAINAN

1. PENGENALAN BATU SEREMBAN:
- Batu Seremban juga dikenali sebagai permainan Selambut atau
Serembat.
- Permainan ini dimainkan oleh kanak-kanak perempuan sama ada secara
individu atau berpasangan.
- Ianya dimainkan secara berkumpulan seramai dua hingga empat orang
atau lebih.
- Biasanya ia menggunakan guli kaca, biji getah, ketul batu yang kecil,
atau uncang yang berisi benih kacang hijau.
2. TUJUAN:
- Untuk memungut mata timbangan terbanyak
3. SYARAT PERMAINAN:
3. Pemain! "erdiri daripada # orang pemain termasuk pemain
simpanan
3.$ %lat! # uncang bersai& 3cm persegi tiap satu
3.3 'elanggang! Permukaan rata
4. PERATURAN PERMAINAN:
(. )etika mengambil batu seremban, pemain tidak boleh menyentuh
mana-mana batu seremban.
(.$ *ika pemain melemparkan batu itu keatas dan tidak dapat
menyambutnya kembali maka mereka akan hilang
gilirannya.
5. MENENTUKAN GILIRAN
#. Sebelum permainan dimulakan, seorang demi seorang pemain
dikehendaki menimbang buah, bagi mendapatkan mata
sebagai penentuan siapa yang akan bermain dahulu sebagai
pemain pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.
#.$ +ara menimbang buah adalah dengan kesemua buah diletakkan di
atas tapak tangan dan dilambung keudara.
6. CARA PERMAINAN:
6.1 BUAH SATU
- )esemua buah hendaklah diselerakkan dengan cara menabur di
atas lantai.
- Sebiji buah diambil untuk dijadikan ibu, dan ibu hendaklah
dilambungkan keudara, dalam masa yang sama sementara
buah ibu masih berada diudara, sebiji lagi buah hendaklah
dikutip.
- ,alam masa yang sama pemain hendaklah menyambut buah ibu,
apabila telah disambut sebiji buah hendaklah digenggam di dalam
tangan yang sebelah lagi.
- Perlakuan begini dibuat berterusan sehingga kesemua buah di
atas lantai itu habis dilambung dan disambut.
6.2 BUAH DUA
- +ara buah dua dimainkan adalah serupa seperti buah satu, tetapi
buah yang dikutip mestilah dengan dua biji serentak, ini
bermakna hanya dua kali lambungan buah ibu dilakukan.
6.3 BUAH TIGA
- Buah tiga pula terdapat sedikit perbe&aan.
- -angkah pertama adalah dengan mengutip sebiji buah dahulu,
pada lambungan kali kedua pemain hendaklah mengutip
tiga biji buah serentak.
6.4 BUAH EMPAT
- Pemain mengutip kesemua empat biji buah di atas lantai dan
dalam masa yang sama hendaklah menyambut buah ibu
yang telah dilambungkan.
6.5 BUAH LIMA
- ,iperingkat ini urutan dari memainkan buah empat, sementara di
dalam tangan tergenggam lima biji buah, sebiji dari buah
hendaklah dilambungkan dan empat biji buah baki
hendaklah diletakkan di atas lantai pula serta menyambut buah
ibu sahaja.
6.6 BUAH ENAM
- ,itahap buah enam terdapat perbe&aan, ianya juga dinamakan
buah tukar dimana dua biji buah dijadikan buah ibu.
- %pabila sebiji daripadanya dilambungkan ke udara maka sebiji
lagi buah ibu itu hendaklah ditukarkan dengan buah lain
yang terdapat di atas lantai, sehingga selesai.
6.7 BUAH TUJUH
- Buah tujuh adalah urutan dari peringkat permainan buah enam.
- ,ua biji buah yang masih berada di dalam tangan
hendaklah dilambungkan serantak.
- Sementera itu sebiji buah hendaklah dikutip.
- Buah ibu hendaklah disambut dengan kedua belah tangan, sebiji
disebelah kanan dan sebiji lagi disebelah kiri.
- Pada buah ibu yang terakhir dilambungkah hendaklah juga
disambut.
7 PENENTUAN KEMENANGAN
- Pemain yang dapat memungut mata terbanyak
LARANGAN DAN DENDAAN
.1 MATI PERMAINAN
- Sekiranya ibu tidak dapat disambut.
- Semasa mengutip buah di atas lantai tangan mengenai biji buah
yang lain.
- "idak dapat mengutip buah sehingga ibu jatuh atau semasa
menimbang buah.
- Pemain tidak dapat .alau sebiji buah.
- Pemain terlupa tahap dia berada ketika menyambung semula.
.2 DENDAAN
- *ika mati permainan, permainan akan diserahkan kepada
pemain seterusnya.
U/I"!
0- 3#123
B%4%S% 05-%6U
"%*U)!
B%"U S5250B%/
,%/ 7820%" P520%I/%/
P5/S6%2%4!
PU%/ 4%*%4 /820%4 084%0%,
)U0PU-%/!
B9 .