You are on page 1of 10

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Proses pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan khas memerlukan guru menggunakan
pelbagai pendekatan yang sesuai dengan perkembangan diri, kebolehan, keupayaan, bakat,
minat serta latar belakang murid. Memandangkan murid mempunyai keupayaan yang berbeza,
guru harus menyediakan aktiviti yang sesuai. Usaha ini dapat memastkan murid terlibat aktif,
juga membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan, bermakna dan
menggembirakan.

Proses pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang serta dikendalikan dengan
teliti dan sistematik bagi menjamin setiap murid mendapat peluang yang sama, sama ada
dilaksanakan secara kelas. Kumpulan mahupun secara individu. Berpandukan matlamat dan
objektif dalam kurikulum ini, antara pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang boleh
digunakan adalah:

I. PENDEKATAN ANALISIS TUGASAN

Pendekatan Analisis Tugasan melibatkan proses pembahagian kemahiran kepada beberapa
komponen atau langkah mudah yang dapat dikuasai dan dipelajari oleh seseorang murid.
Kaedah analisis tugasan membantu guru menyusun atur kemahiran yang hendak diajar,
memberi latihan yang konsisten dan nilai tahap pencapaian murid. Penyediaan analisis tugasan
dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:

Ó Memastikan kemahiran yang sesuai diajar pada murid mengikut tahap keupayaan
Ó Huraikan secara ringkas kemahiran yang terpilih
Ó Kemahiran yang dipilih dipecahkan kepada langkah-langkah kecil
Ó Buat penyesuaian langkah-langkah pembelajaran mengikut kelemahan dan kebolehan murid
Ó Guru menjalankan analisis tugasan
Ó Guru membuat pemerhatian dan penilaian apabila murid telah menguasai kemahiaran yang
diajar
Ó Membuat penambahan dan perubahan di mana perlu sehingga murid dapat menguasai
kemahiran yang hendak diajar

II. PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN
Pendekatan Belajar Melalui Bermain ditekankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
pendidikan khas kerana bermain merupakan keperluan murid. Melalui aktiviti ini mereka
melakukan penerokaan, penemuan dan pembinaan berdasarkan pengalaman dengan rasa
gembira dan seronok. Selain menyeronokkan, pendekatan ini boleh meningkatkan keupayaan
kognitif dan memenuhi rasa ingin tahu, penguasaan psikomotor, kemahiran berfikir serta
mengendalikan emosi.
Ciri-ciri pendekatan bermain sambil belajar yang ditekankan ialah:

Ó Aktiviti yang menyeronokkan
Ó Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran
Ó Permainan bebas dan terancang
Ó Keanjalan masa
Ó Percubaan idea sendiri
Ó Peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian

III. PENDEKATAN PENGAJARAN BERTEMA

Pendekatan Pengajaran Bertema digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
murid pendidikan khas. Pemilihan topik atau tema mestilah yang bersesuaian dengan
persekitaran murid.

Pendekatan Pengajaran Bertema melibatkan perkara-perkara berikut:

Ó Penggunaan satu tajuk umum merentasi bidang pembelajaran
Ó Pemilihan tajuk berasaskan kesesuaian tahap murid, situasi tertentu atau peristiwa semasa
Ó Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan pengalaman baru diperoleh secara
tersusun dan sistematik
Ó Peluasan dan pengukuhan pengetahuan dan kemahiran
Ó Pemeringkatan daripada yang mudah kepada sukar dan umum kepada yang lebih khusus

Pemilihan tema pula perlu mengambil kira perkara-perkara di bawah:

Ó Kesesuaian dengan kehidupan murid
Ó Peluang untuk mengaplikasi kemahiran kepada murid-murid seperti kemahiran asas
mendengar, membaca, menulus, mengira, penggunaan komputer dan lain-lain.
Ó Kemahiran yang diperoleh daripada tema yang diajar dapat membantu murid mendapat
kemahiran penyelesaian masalah
Ó Sumber yang mudah didapati
Ó Mengikut musim atau peristiwa untuk memberi kesedaran dan pengukuhan serta
meningkatkan pengetahuan murid

Perkara-perkara berikut perlu dilaksanakan dalam Pendekatan Pengajaran Bertema:

Ó Sumbangsara berdasarkan topik oleh murid
Ó Kenal pasti subtopik dan pilih aktiviti yang sesuai untuk membantu murid mempelajari isi
kandungan dan mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam konteks yang bermakna
Ó Mencipta peta minda untuk tema
Ó Merancang dan menggalakkan kemahiran berfikir
Ó Iklim dan persekitaran bilik darjah mempunyai suasana yang kondusif dan berkaitan dengan
tema.

IV. PENDEKATAN PEMBELAJARAN PENGALAMIAN

Pendekatan Pembelajaran Pengalamian adalah berdasarkan kesediaan dan keupayaan
individu. Pendekatan ini meningkatkan arah kendiri individu di mana murid diberi peluang
menilai keupayaan diri sendiri.

Guru yang melaksanakan kaedah ini seharusnya menjalankan peranan berikut:

Ó Menentukan suasana yang positif untuk proses pembelajaran
Ó Menjelaskan peranan murid dalam tugasan
Ó Memastikan sumber untuk proses pembelajaran ada dan mudah diperoleh
Ó Menyusun sumber untuk proses pembelajaran
Ó Seimbangkan komponen intelek dan emosi dalam pembelajaran
Ó Berkongsi perasaan dan pemikiran dengan murid tanpa menguasai dan mengongkong
merekaPrinsip-prinsip Pendekatan Pembelajaran Pengalamian ialah:

Ó Guru menentukan matlamat dan objektif untuk individu serta kumpulan
Ó Aktiviti pembelajaran yang dibentuk adalah untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang
sesuai dengan kesediaan murid
Ó Guru perlu menjelaskan tentang tugas atau aktiviti yang akan dijalankan dengan murid dan
berbincang mengenai apa yang diharapkan daripada murid
Ó Murid perlu ditempatkan dalam situasi atau suasana yang memerlukan kemahiran baru atau
sokongan dan peneguhan dengan pengalaman lalu
Ó Pembelajaran berlaku melalui pengalaman pembelajaran dan berikan maklumat tentang apa
yang dibuat atau dipelajari
Ó Berikan bantuan, latihan dan peneguhan dengan mengaitkan pembelajaran yang baru dalam
kehidupan sebenar murid seperti sekolah, keluarga dan komuniti

V. PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI

Pendekatan Pembelajaran Masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran dan
pembelajaran untuk memastikan semua murid meguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan
dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya.
Pendekatan ini memerlukan masa yang panjang untuk menghasilkan pendidikan berkualiti.

Keperluan-keperluan pelaksanaan Pendekatan pembelajaran Masteri ialah:

Guru perlu menyedari bahawa:

* murid mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza antara satu sama lain
* murid memerlukan pendekatan pendidikan yang sesuai dan berkesan
* murid perlu menguasai pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diajarkan

Prinsip Asas Masteri

* pembelajaran dipecahakan kepada unit yng lebih kecil supaya mudah untuk dikuasai
* masa pengajaran perlu mencukupi untuk menguasai kemahiran
* arahan guru perlu jelas

Ciri-ciri Pembelajaran Masteri

* hasil pembelajaran perlu ditentukan
* hasil pembelajaran disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran
* aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah bermakan, berkesan, menarik dan
menggembirakan
* bahan pengajaran dan pembelajaran mesti sesuai dengan tahap penguasaan murid dan
berkaitan dengan kemahiran yang dipelajari
* murid mesti menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baru
* aktiviti pemuluhan perlu dilaksanakan bagi murid yang belum menguasai aras masteri
* aktiviti pengayaan perlu dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri

VI. PENDEKATAN KOLABORASI

a) LATIHAN KEMAHIRAN KERJA

Latihan Kemahiran Kerja perlu didedahkan kepada murid pendidikan khas bermasalah
pembelajaran. Matlamat utama latihan ini adalah untuk memberi kemahiran kendiri,
komunikasi, sosialisasi dan kemahiran asas berkaitan pekerjaan dalam kehidupan. Latihan
Kemahiran Kerja boleh dibahagikan kepada tiga bentuk iaitu:

Ø Latihan dalaman – berbentuk kerja projek.

Melaksanakan aktiviti berbentuk projek yang telah dirancang dengan baik.
Contoh:

* perkebunan dan penjualan hasil tanaman
* aktiviti-aktiviti perdagangan seperti membuat aiskrim, biskut, kek dan lain-lain.
* memelihara ikan, burung dan lain-lain

Ø Latihan kerja yang melibatkan luar atau kerja luar

Mendapat barangan dari luar (kilang) untuk pembungkusan (assemble) dalam waktu
persekolahan. Membuat barangan yang tertentu, contohnya hasil kraftangan murid seperti batik,
bunga telur dan lain-lain untuk dijual.

Ø Latihan kerja sebenar

Mewujudkan situasi sebenar untuk sesuatu latihan kerja seperti mencuci kereta, mendobi,
dan lain-lain yang dibuat di sekolah. Murid-murid dihantar bekerja di tempat sebenar dan
pemantauan dibuat oleh pegawai kerja.
b) BENGKEL TERLINDUNG

Fungsi bengkel terlindung adalah untuk memberi pengalaman, latihan, penilaian dan
pekerjaan kepada individu yang berkeperluan khas. Terdapat bengkel terlindung yang
beroperasi sendiri (di bawah pengurusan sekolah) atau yang mempunyai perjanjian dengan
agensi yang memberi perkhidmatan berkaitan dengan kerjaya. Bengkel terlindung tidak
mementingkan hasil pengeluaran tetapi lebih mengutamakan pengalaman bekerja individu,
menanam minat, memenuhi keperluan sosial dan memberi kemahiran inter-personal.

Di bengkel terlindung perlu ada:

* penilaian kemahiran vokasional
* latihan bekerja secara umum atau khusus
* memberi peluang latihan kepada individu yang berkeperluan khas
* peluang untuk berekreasi
* perkhidmatan untuk mendapat pekerjaan pada masa hadapan
* bekerja dalam jangkamasa panjang sebelum mendapat pekerjaan lain

c) PELBAGAI KAEDAH TERAPI

Ó Terapi Pertuturan

Terapi pertuturan bertujuan untuk:

* membantu murid yang mengalami kesukaran dalam menyebut perkataan dan berkomunikasi
* membantu murid menghasilkan bunyi-bunyi bahasa
* melatih murid-murid yang menghadapi masalah artikulasi melalui latihan asas tertentu

Antara aktiviti yang dijalankan adalah seperti latihan lisan, meniup belon, meniup kertas
di atas air, mengetap bibir dan sebagainya. Terapi pertuturan dijalankan oleh pakar pertuturan
atau individu yang terlatih.
Ó Terapi Fizikal ( Fisioterapi)

Terapi fizikal memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan murid pendidikan khas.
Ia bertujuan untuk membantu murid-murid yang mempunyai masalah kawalan motor. Terapi
fizikal yang dilaksanakan akan dapat meningkatkan lagi perkembangan kemahiran motor kasar,
motor halus dan perkembangan kercerdasan fizikal mengikut keutamaan.

Ó Terapi Carakerja

Terapi carakerja merupakan aktiviti yang menjurus ke arah membantu individu
bermasalah fizikaldan intelek bagi mengatasi ketidakupayaan semaksima yang mungkin. Aktiviti
berfokus kepada kepelbagaian pergerakan dan kebolehan otot-otot untuk membantu murid
mencapai kejayaan dalam bidang vokasional atau kerjaya.

Ó Terapi Muzik

Terapi muzik bertujuan mententerakan murid supaya bersedia untuk belajar. Guru
menggunakan muzik untuk merangsang minda dan menarik perhatian murid. Terapi muzik
digunakan untuk mengawal emosi dan dijalankan oleh seorang terapis. Aktiviti yang dijalankan
seperti pergerakan bebas mengikut irama muzik, memainkan alatan muzik mengikut rentak
yang diperdengarkan serta menghayati irama. Murid melakukan gerakan menggunakan alatan
untk menghasilkan bunyi. Bunyi-bunyi ini apabila digabungkan akan melahirkan satu irama
muzik yang tersusun.

VII. AKTIVITI LUAR BILIK DARJAH

Aktiviti ini dijalankan di luar waktu pembelajaran, bertujuan untuk:

* memberi peluang untuk murid memperoleh pengalaman sebenar
* rekreasi
* bersosialisasi dan berkomunikasi
* aktiviti yang menggembirakan
* penerokaan dan interaksi dengan persekitaran
* aktiviti bebas dan terancang

Antara aktiviti yang dijalankan di luar bilik darjah adalah aktiviti rekreasi yang melibatkan

* lawatan
* motivasi
* perkhemahan
* perkelahan
* berkuda
* berenang
* aktiviti jual beli
* lawatan sosial