You are on page 1of 12

PENDAHULUAN

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat
yang gantara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeza
mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu
untuk meraih kekuasaan secara berperlembagaan mahupun nonkonstitusional. Di
samping itu politik juga boleh ditilik dari sudut pandang berbeza, iaitu antara lain: politik
adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama
(teori klasik Aristotle) politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan dan negara politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk
mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat politik adalah segala
sesuatu tentang proses penggubalan dan pelaksanaan dasar awam. Dalam konteks
memahami politik perlu difahami beberapa kunci, antara lain: kuasa politik, kesahihan
, sistem politik, tingkah laku politik, penyertaan politik, proses politik, dan juga tidak
kalah pentingnya untuk mengetahui selok-belok tentang parti politik. Etimologi Politik
berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggeris politics, yang masing-masing
berpunca daripada bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang berkaitan dengan
negara) dengan akar katanya πολίτης (Polites - warga negara) dan πόλις (polis -
negara kota). Secara etimologi kata "politik" masih berkaitan dengan polisi, dasar. Kata
"politik" bermaksud hal-hal yang berkaitan dengan politik. Kata "ahli politik" bermaksud
orang-orang yang menekuni hal politik. Teori politik Teori politik merupakan kajian
mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta
segala konsekuensinya

Indonesia mengamalkan sistem proportional representation (perwakilan berimbang). Calon yang
bertanding dicalonkan oleh parti dan tidak ada calon bebas (calon tidak boleh bertanding sendirian).
Calon yang bertanding tidak perlu membayar wang deposit. Tempoh kempen adalah selama
sebulan. Seminggu sebelum hari mengundi ialah tempoh bertenang dan kempen tidak dibenarkan
lagi.
Tempoh bagi setiap penggal pilihan raya ialah lima tahun. Setiap rakyat yang berumur 17 tahun
layak mengundi. Tapi bagi sesiapa yang sudah berkahwin, jika pun belum mencukupi umur 17 tahun
layak mengundi. Pendaftaran mengundi adalah secara automatik.
Pada hari mengundi, bawa sahaja Kad Pemilih yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (SPR),
maka boleh mengundi. Semasa mengundi dakwat kekal digunakan.
Setiap parti atau calon yang bertanding boleh mengiklankan diri dalam tv atau media massa yang
lain.
Berbanding dengan Malaysia, ada perbezaan.


Indonesia merupakan sebuah republik demokrasi dengan sistem berpresiden. Dalam sistem politik
Indonesia, presiden merupakan ketua negara dan ketua kerajaan serentak, selain panglima
besar Tentera Nasional Indonesia. Perlembagaan Indonesia menetapkanpembahagian
kuasa antara eksekutif, legislatif dan kehakiman. Kerajaan mempunyai kuasa eksekutif.
Kuasa legislatif dimiliki bersama olehkerajaan dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sistem kehakiman pula bebas dari eksekutif dan legislatif.

Dewan rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui perwakilan berkadar daripada calon-calon kawasan pilihan
raya. Oleh sebab Indonesia mengamalkan sistem berbilang parti, tiada sebarang parti tunggal yang
biasanya dapat benar-benar mencapai kemenangan dan oleh itu, parti-parti politik harus
bekerjasama untuk membentuk kerajaaan campuran.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ialah dewan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia yang merupakan dewan perwakilan rakyat, sebagaimana yang ternyata daripada
namanya. Dewan ini memegang kekuasaan untuk menggubal undang-undang, dan memainkan
peranan perundangan, belanjawan, dan pengawasan.
DPR terdiri daripada anggota-anggota parti politik yang menang dalam pilihan raya umum. Anggota
DPR berjumlah 550 orang dan berkhidmat selama lima tahun, dengan akhir tempoh mereka
berbetulan dengan waktu anggota-anggota DPR yang baru mengangkat sumpah.
Tugas dan bidang kuasa DPR antara lain adalah seperti yang berikut:
 Membentuk undang-undang yang dibincangkan dengan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama
 Membahaskan dan memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang
 Menerima dan membahaskan rang undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) yang berkaitan dengan bidang tertentu dan membuat keputusan terhadap
pelulusannya
 Menetapkan belanjawan bersama Presiden, dengan memperhatikan pertimbangan DPD
 Mengawasi pelaksanaan undang-undang, belanjawan, serta dasar-dasar kerajaan
 Memilih anggota-anggota Badan Pemeriksa Kewangan dengan memperhatikan pertimbangan
DPD
 Membahas dan mengambil tindakan lanjut terhadap hasil pemeriksaan kebertanggungjawaban
kewangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Kewangan;
 Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pelantiknya, dan pemberhentian
anggota Suruhanjaya Kehakiman
 Memberikan persetujuan terhadap calon Hakim Agung yang dicadangkan oleh Suruhanjaya
Kehakiman supaya dapat ditetapkan oleh Presiden
 Memilih tiga orang calon anggota Hakim Perlembagaan dan mengajukannya kepada Presiden
untuk ditetapkan;
 Memberikan cadangan kepada Presiden untuk melantik duta, menerima penempatan duta
negara yang lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan pemansuhan
 Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk mengisytiharkan perang, membuat
perdamaian, serta perjanjian dengan negara-negara yang lain
 Menyerap, menghimpun, menampung, dan mengambil tindakan lanjut terhadap aspirasi
masyarakat
Hak anggota DPR[sunting | sunting sumber]
Anggota-anggota DPR memiliki hak tafsiran, mengundi, mengutarakan pendapat, cadangan dan
pertanyaan, serta mengajukan rang undang-undang. Selain itu, mereka juga memiliki hak membela
diri, hak kekebalan, dan hak protokol.
Berdasarkan Undang-undang Nombor 22 Tahun 2003 tentang Undang-undang Susunan dan
Kedudukan (Susduk) dalam melaksanakan tugas dan bidang kuasanya, DPR berhak untuk meminta
penjawat negara, penjawat pemerintah, badan undang-undang, atau warganegara untuk
memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka samanboleh dikenakan, sesuai
dengan peraturan perundangan. Jika saman ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, orang yang
berkenaan boleh ditahan sehingga 15 hari, sesuai dengan peraturan perundangan.
Alat-alat DPR[sunting | sunting sumber]
Alat-alat DPR antara lain terdiri daripada: Pimpinan, Suruhanjaya, Badan Musyawarah, Badan
Perundangan, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antara Parlimen, dan
Jawatankuasa Anggaran.
Pimpinan DPR[sunting | sunting sumber]
Kedudukan Pimpinan dalam DPR biasa dikatakan merupakan jurucakap Parlimen. Peranan
utamanya umumnya adalah untuk mewakili DPR secara simbolik dalam hubungannya dengan
lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, dan lembaga-lembaga antarabangsa,
serta memimpin pentadbiran lembaga secara umum, termasuk memimpin sidang pleno
dan hukuman atau pemulihan.
Pimpinan DPR bersifat kolektif, dan terdiri daripada seorang ketua dan sehingga empat orang
timbalan ketua yang mencerminkan parti-parti terbesar. Pimpinan DPR dipilih daripada dan oleh
para anggota.
Suruhanjaya[sunting | sunting sumber]
Suruhanjaya ialah unit kerja utama dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hampir seluruh
kegiatan yang berkaitan dengan peranan DPR dikerjakan dalam Suruhanjaya. Setiap anggota DPR
(kecuali pimpinan) harus menjadi anggota kepada salah satu suruhanjaya. Pada umumnya,
penyertaan Suruhanjaya amat berkait dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota
terhadap masalah dan isi pokok yang ditangani oleh Suruhanjaya.
Pada saat ini, DPR mempunyai 11 buah Suruhanjaya, dengan ruang lingkup tugas dan pasukan
kerja masing-masing:
Badan Musyawarah[sunting | sunting sumber]
Badan Musyawarah (Bamus) merupakan versi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kecil.
Sebahagian besar keputusan DPR yang penting dibincangkan terlebih dahulu oleh Bamus sebelum
dibahaskan dalam Sidang Pleno yang merupakan forum DPR yang tertinggi yang boleh mengubah
sebarang keputusan Bamus. Bamus antara lain ditugasi untuk menetapkan acara DPR, termasuk
juga menetapkan tempoh penyelesaian sesuatu masalah atau rang undang-undang.
Bamus dibentuk oleh DPR melalui Sidang Pleno pada masa pembentukan keanggotaan DPR.
Anggota Bamus berjumlah sebanyak-banyaknya 10% daripada anggota DPR, berdasarkan
pertimbangan jumlah anggota bagi setiap parti komponennya. Pimpinan Bamus diketuai oleh Ketua
DPR.
Jawatankuasa Anggaran[sunting | sunting sumber]
Tugas utama Jawatankuasa Belanjawan DPR adalah untuk melakukan pembahasan Belanjawan
Negara. Susunan keanggotaan jawatankuasa tersebut ditetapkan pada masa pembentukan
keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Jawatankuasa Belanjawan terdiri daripada anggota-
anggota Suruhanjaya dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap parti komponennya.
Ketua Jawatankuasa Belanjawan pada saat ini ialah Izedrik Emir Moeis daripada Parti Demokrasi
Indonesia Perjuangan.
Badan Kehormatan DPR[sunting | sunting sumber]
Badan Kehormatan DPR (BK) merupakan alat yang paling muda pada saat ini dalam DPR, serta
juga salah satu alat yang bersifat sementara. Pembentukan BK dalam DPR merupakan gerak balas
terhadap anggota-anggota dewan yang buruk, misalnya kehadiran yang kurang serta konflik
kepentingan.
BK meneliti dan memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota DPR dan
memberikan saranan kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menghukum atau
memulihkan anggota-anggota yang terlibat. Sidang-sidang BK merupakan sidang tertutup, dan
tugasnya dianggap selesai selepas menyampaikan saranannya kepada Pimpinan DPR.
Badan Perundangan DPR[sunting | sunting sumber]
Badan Perundangan (Baleg) merupakan alat DPR yang wujud selepas Pindaan Pertama
Perlembagaan 1945, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas utama Baleg, antara lain, termasuk
merancang dan menyusun rancangan serta urutan keutamaan pembahasan rang undang-undang
untuk tempoh keanggotaan DPR dan setiap tahun belanjawannya. Baleg juga menilai dan
menyempurnakan tata tertib DPR serta kod etika anggota DPR.
Badan Perundangan dibentuk oleh DPR dalam Sidang Pleno. Susunan keanggotaannya ditetapkan
pada masa pembentukan keanggotaan DPR, berdasarkan pertimbangan jumlah anggota setiap parti
komponennya.
Keanggotaan Badan Perundangan tidak boleh dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan
Suruhanjaya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), atau Badan Kerjasama Antara Parlimen
(BKSAP).
Ketua Badan Perundangan DPR pada saat ini ialah FX Soekarno daripada Parti Demokrat.
Badan Urusan Rumah Tangga[sunting | sunting sumber]
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ditugasi untuk menentukan dasar-dasar
kerumahtanggaan DPR. Salah satu tugasnya berkaitan dengan kewangan dan pentadbiran anggota
dewan adalah untuk membantu pimpinan DPR dalam menentukan dasar-dasar kerumahtanggaan
DPR, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat DPR, berdasarkan keputusan
sidang Badan Musyawarah.
Ketua BURT pada saat ini ialah Roestanto Wahidi daripada Parti Demokrat.
Badan Kerjasama Antara Parlimen[sunting | sunting sumber]
Badan Kerjasama Antara Parlimen menjalin hubungan dan kerjasama dengan parlimen-
parlimen negara yang lain. Ketua Badan Kerjasama Antara Parlimen pada saat ini ialahAbdillah
Toha daripada Parti Amanat Nasional.


Kekebalan dan larangan[sunting | sunting sumber]
Kekebalan[sunting | sunting sumber]
Anggota-anggota DPR tidak boleh didakwa di mahkamah atas pernyataan, pertanyaan, atau
pendapat mereka yang dikemukakan dalam sidang-sidang DPR, baik secara lisan mahupun secara
bertulis, asalkan ia tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kod etika lembaga masing-
masing. Kekebalan tersebut tidak merangkumi keadaan-keadaan yang mana seseorang anggota
mengumumkan maklumat-maklumat yang telah diberikan dalam sidang tertutup yang harus
dirahsiakan atau hal-hal yang lain yang mendedahkan rahsia negara.
Larangan[sunting | sunting sumber]
Anggota-anggota DPR tidak boleh merangkap sebarang jawatan negara yang lain, termasuk juga
jawatan dalam badan kehakiman, perkhidmatan awam, Tentera Nasional Indonesia atau Polis
Republik Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), serta juga badan-
badan yang lain yang berkait dengan Belanjawan Negara/Daerah(APBN/APBD).
Anggota-anggota DPR juga tidak boleh bertugas sebagai pengarah lembaga pendidikan
swasta, akauntan awam, perunding, peguam bela atau peguam cara, notari, dan pengamal
perubatan, serta juga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang berkaitan dengan tugas, bidang kuasa,
dan hak mereka sebagai anggota DPR.
Penyiasatan[sunting | sunting sumber]
Jika anggota DPR diduga melakukan jenayah, pemanggilan, permintaan keterangan, atau
penyiasatannya harus mendapat persetujuan tertulis daripada Presiden. Ketentuan ini tidak
melibatkan keadaan apabila anggota DPR tertangkap tangan menerima rasuah atau
melakukan terorisme.


Garuda parcasala
Pancasila[sunting | sunting sumber]
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.
 Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-
penganut kepercayaan yang berbeza-beza sehingga terbina kerukunan hidup.
 Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat, sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing.
 Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
 Mengakui persamaan darjah, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara
sesama manusia.
 Saling mencintai sesama manusia.
 Mengembangkan sikap bertimbang rasa.
 Tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain.
 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 Berani membela kebenaran dan keadilan.
 Bangsa Indonesia berasa dirinya sebagai sebahagian masyarakat Dunia
Antarabangsa dan dengan itu, harus mengembangkan sikap saling hormat-
menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa yang lain.
3. Persatuan Indonesia
 Menjaga Perpaduan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Rela berkorban demi bangsa dan negara.
 Cinta akan Tanah Air.
 Berbangga sebagai sebahagian daripada Indonesia.
 Memajukan pergaulan demi perpaduan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka
Tunggal Ika (bermaksud "berbeza beza, tetapi tetap satu jua").
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
 Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
 Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
 Mengutamakan budaya perbincangan atau sepersetujuan dalam mengambil keputusan
bersama.
 Berbincang atau bermesyuarat sehingga mencapai sepersetujuan, diliputi dengan
semangat kekeluargaan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 Bersikap adil terhadap satu sama lain.
 Menghormati hak-hak orang lain.
 Menolong satu sama lain.
 Menghargai orang lain.
 Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama.

Tugas dan bidang kuasa MPR[sunting | sunting sumber]
Tugas dan bidang kuasa MPR, antara lain, adalah seperti yang berikut:
 Mengubah dan menetapkan Perlembagaan Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945),
dan Undang-Undang Dasar
 Melantik Presiden dan Timbalan Presiden, berdasarkan keputusan pilihan raya umum
 Memutuskan cadangan DPR, berdasarkan keputusan (Mahkamah Perlembangan) untuk
memberhentikan Presiden/Timbalan Presiden dalam tempoh jawatannya
 Melantik Timbalan Presiden menjadi Presiden apabila Presiden meninggal dunia, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam tempoh jawatannya
 Memilih Timbalan Presiden daripada dua calon yang diajukan oleh Presiden apabila terdapat
kekosongan jawatan Timbalan Presiden dalam tempoh jawatannya
 Memilih Presiden dan Timbalan Presiden apabila kedua-duanya berhenti secara bersamaan
dalam tempoh jawatan mereka.
Anggota MPR memiliki hak untuk mengajukan cadangan perubahan fasal-fasal UUD, menentukan
cara dan pilihan untuk membuat keputusan, serta juga hak kekebalan dan hak protokol.
Sidang MPR[sunting | sunting sumber]
MPR bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam tempoh lima tahun di ibu negara. Korum MPR
adalah seperti yang berikut:
 sekurang-kurangnya 3/4 daripada jumlah anggota MPR untuk memutuskan cadangan DPR
terhadap pemberhentian Presiden/Timbalan Presiden
 sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR untuk mengubah dan
menetapkan Perlembagaan
 sekurang-kurangnya 50% + 1 daripada jumlah anggota MPR dalam sidang-sidang yang lain.
Keputusan MPR adalah sah apabila dipersetujui oleh:
 sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutuskan
cadangan DPR terhadap pemberhentian Presiden/Timbalan Presiden
 sekurang-kurangnya 50%+1 daripada seluruh anggota MPR untuk memutuskan perkara-
perkara yang lain.
Sebelum mengambil keputusan melalui undi yang terbanyak, mesyuarat harus diadakan lebih
dahulu untuk mencapai persetujuan dan keputusan.
Alat MPR[sunting | sunting sumber]
Alat MPR terdiri daripada: Pimpinan, Jawatankuasa Ad Hoc, dan Badan Kehormatan.
Pimpinan MPR terdiri daripada seorang ketua dan 3 orang timbalan ketua yang mencerminkan
unsur-unsur DPR dan DPD yang dipilih daripada dan oleh para anggota MPR dalamPerhimpunan
Pleno MPR.
Pimpinan MPR yang terkini ialah:
 Ketua: Dr. H.M. Taufiq Kiemas
 Timbalan Ketua I: Melani Leimena Suharli
 Timbalan Ketua II: Hajriyanto Y. Tohari
 Timbalan Ketua III: Lukman Hakim Saifudin
 Timbalan Ketua IV: Ahmad Farhan Hamid
Kedudukan MPR selepas Pindaan UUD 1945[sunting | sunting
sumber]
Pindaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mempunyai implikasi yang meluas terhadap
kedudukan, tugas, dan bidang kuasa MPR. MPR yang dahulunya berkedudukan sebagai lembaga
yang tertinggi di negara, serta pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat yang mutlak, kini
berkedudukan sebagai sebuah lembaga negara yang setaraf dengan lembaga-lembaga negara
yang lain seperti Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Badan Pemeriksa Kewangan, Mahkamah Agung, dan MK.
MPR juga tidak lagi memiliki bidang kuasa untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan
Negara (GBHN) atau untuk mengeluarkan ketetapan, kecuali yang berkenaan dengan:
 menetapkan Timbalan Presiden menjadi Presiden
 memilih Timbalan Presiden apabila terjadi kekosongan Timbalan Presiden
 memilih Presiden dan Timbalan Presiden apabila kedua-duanya meninggal dunia, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam tempoh jawatan mereka secara
bersama-sama.
Hal ini membabitkan status Ketetapan Majlis Musyawarah Rakyat Sementara dan MPR yang telah
dihasilkan antara tahun-tahun 1960 - 2002. Pada saat ini, ketetapan-ketetapan MPR tidak lagi
merupakan sebahagian hierarki Peraturan Perundangan.
Mahkhamah agung
Tugas dan bidang kuasa[sunting | sunting sumber]
Peranan peradilan[sunting | sunting sumber]
1. Sebagai mahkamah negara yang tertinggi, Mahkamah Agung merupakan mahkamah
rayuan yang bertugas untuk memastikan keseragaman dalam penerapan undang-undang
melalui keputusan rayuan dan kajian semula agar semua undang-undang di seluruh wilayah
negara diterapkan secara adil, tepat, dan benar.
2. Mahkamah Agung mempunyai bidang kuasa untuk membuat pemeriksaan dan keputusan
pada peringkat pertama dan terakhir terhadap:
 semua persengketaan tentang bidang kuasa mahkamah;
 permohonan kajian semula keputusan mahkamah yang telah memperoleh kekuatan
undang-undang tetap;
 semua persengketaan yang timbul kerana perampasan kapal asing dan muatannya
oleh kapal perang Republik Indonesia, berdasarkan peraturan yang berkuat kuasa.
3. Amat berkait dengan peranan peradilan ialah hak untuk menguji dan menilai semula
peraturan perundangan apabila sesuatu peraturan bercanggah dengan peraturan yang
berperingkat lebih tinggi.
Peranan pengawasan[sunting | sunting sumber]
1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua
lingkungan peradilannya dengan tujuan bahawa peradilan yang dilakukan oleh mahkamah-
mahkamah diselenggarakan dengan saksama dan wajar, berdasarkan peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangkan kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutuskan perkara.
2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap:
 kerja mahkamah, tingkah laku para hakim, dan perbuatan kakitangan mahkamah dalam
menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas utama kekuasaan
kehakiman (iaitu dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya), dan meminta keterangan tentang hal-hal yang
berkenaan dengan teknik peradilan, serta juga memberi peringatan, teguran dan
petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangkan kebebasan hakim.
 penasihat undang-undang dan notari tentang hal-hal yang berkenaan dengan peradilan.
Peranan mengatur[sunting | sunting sumber]
1. Sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan undang-undang yang
diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung boleh mengatur
dengan lebih lanjut hal-hal yang diperlukan demi memperlancarkan penyelenggaraan
peradilan.
2. Mahkamah Agung boleh membuat peraturan tatacara sendiri apabila dianggap perlu untuk
mencukupi undang-undang tatacara yang sudah diatur.
Peranan penasihat[sunting | sunting sumber]
1. Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang undang-undang
kepada lembaga-lembaga tinggi yang lain di dalam negara. Ia juga memberikan nasihat
kepada Presiden selaku Ketua Negara dalam rangka pemberian atau
penolakan pengampunan. Selanjutnya, Pindaan Pertama Perlembagaan Republik
Indonesia 1945 pada bulan Oktober 1999 memberikan Mahkamah Agung bidang kuasa
untuk mempertimbangkan keputusan Presiden selaku Ketua Negara tentang pemberian
pemulihan selain daripada pengampunan; namun demikian, masih tidak adanya sebarang
peraturan perundangan untuk mengatur pelaksanaannya sehingga saat ini.
2. Mahkamah Agung mempunyai bidang kuasa untuk meminta keterangan dan memberi
petunjuk kepada mahkamah di semua lingkungan peradilannya dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Fasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman,.
Peranan pentadbiran[sunting | sunting sumber]
1. Badan-badan Peradilan (Mahkamah Awam, Mahkamah Agama, Mahkamah
Tentera dan Mahkamah Pentadbiran Negara) dari segi organisasi, pentadbiran,
dankewangannya sehingga saat ini masih berada di bawah jabatan-jabatan yang
berkenaan, walaupun menurut Fasal 11 (1) Undang-undang Nombor 35 Tahun 1999,
peranan ini sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
2. Mahkamah Agung mempunyai bidang kuasa untuk mengatur tugas serta tanggungjawab,
struktur organisasi, dan tata kerja pejabat pendaftar mahkamah.
Peranan-peranan yang lain[sunting | sunting sumber]
Selain daripada tugas utamanya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Agung boleh juga diberikan tugas dan bidang kuasa
yang lain, berdasarkan undang-undang.