You are on page 1of 2

Jadual Spesifikasi Ujian

Ujian 2 Tahun 3
Tahun 2014Bahasa Malaysia Tahun 3
1. Bahagian A
Bilangan
Soalan
Mudah Sederhana Sukar
Pemahaman 5  
Jumlah Bahagian A 5 4 1

2. Bahagian B
Bilangan
Soalan
Mudah Sederhana Sukar
Tatabahasa Imbuhan 5  
Sinonim 10  
Kata hubung 10  
Kata ganti nama 5 
Jumlah Bahagian B 30 7 14 9
Bahagian C Bilangan
soalan
Mudah Sederhana Susah
Ayat majmuk dan tunggal 5 
Jumlah Bahagian C 5 5
Jumlah Keseluruhan 40 7 18 15
Disemak oleh,


……………………………………..
(En. Roszi Bin Rahim)
Ketua Panitia Bahasa Melayu,
Sek. Keb. Batu Empat (1),
Jalalan Ipoh, Kuala Lumpur.
Disediakan oleh,


…………………………………………
(Farehan Binti Abdul Aziz)
Guru Bahasa Melayu Tahun 3,
Sek. Keb. Batu Empat (1),
Jalalan Ipoh, Kuala Lumpur.
Disahkan oleh,


……………………………………………………..
(Puan Azlinda Sham Binti Abdullah Sani)
Guru Besar,
Sek. Keb. Batu Empat (1),
Jalalan Ipoh, Kuala Lumpur.