You are on page 1of 61

1

PENGURUSAN TINGKAH LAKU DAN
DISIPLIN
2
DISIPLIN…..

Peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi
oleh seseorang murid di sekolah bagi
mewujudkan tingkahlaku yang baik
demi kesempurnaan kehidupan.

Kesanggupan seseorang murid
menghormati dan mematuhi kehendak
undang-undang / peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan sama ada suka
atau pun tidak.

3
1. PENGENALAN
1.1. Merupakan alat untuk mempertahankan hak
individu yang hidup dalam satu kelompok
masyarakat.
1.2. Perkara penting perlu diperhatikan terutama
isu berkaitan dakwaan mahkamah.
1.3. Mengandungi dokumen undang-undang
cth. Akta Pendidikan, Surat Pekeliling.
1.4. Konsep – “In-loco parentis” dan “Duty of
care”
PENGURUSAN DISIPLIN
4
2. TANGGUNGJAWAB PENGETUA / GURU-GURU

2.1. “Vicarious Liability” – bertanggungjawab secara
langsung terhadap semua perkara di sekolah
yang dilakukan oleh warga sekolah terhadap
murid-murid.

2.2. Umumnya – mendidik, menjaga dan “duty of care”.

2.3. Penyeliaan di Bilik Darjah – perlu menyelia dan
memastikan keselamatan dan mengambil langkah
proaktif pencegahan serta menyelia dengan kadar
munasabah.

2.4. Pengetua – mengambil maklum dokumen
undang-undang, berkongsi / menyebarluas,
mengingatkan staf secara konsisten dan perlu
memastikan guru mahir / tahu.

2.5. Guru – “In-loco parentis” / tanggungjawab spt. Ibu bapa.
Cuai boleh didakwa.
5
3. PROSEDUR TINDAKAN DISIPLIN
SEKOLAH

3.1.Tindakan yang betul
a) Diberitahu – kesalahan & hukuman
b) Keterangan bela diri
c) Kemuka Rayuan - didengari
d) Jatuh hukuman dengan adil.

3.2.Rujuk – Buku Tatacara Pengurusan
Disiplin Sekolah & Surat Pekeliling Ikhtisas

3.3.Elak hukuman – tidak tepat, mendera
menjatuhkan maruah & tidak ikut surat
pekeliling ikhtisas
6
ORDINAN PELAJARAN
1957

PERATURAN DISIPLIN
1959
7
Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan
Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959:
(Tanggungjawab guru besar atas disiplin)

“Guru Besar adalah orang yang bertanggungjawab
ke atas disiplin sekolah” dan bagi maksud itu
hendaklah “mempunyai kuasa ke atas guru-guru
dan murid-murid di sekolah itu.”


8
Peraturan 5 dalam Peraturan-Peraturan
Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959:
(Kuasa-Kuasa guru besar)

Bagi maksud menjaga disiplin dalam kalangan
murid-murid,guru besar hendaklah mempunyai
kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah
yang biasa sebagaimana perlu atau bermanfaat


9
PERATURAN
6
PERWAKILAN KUASA OLEH
GURU BESAR
GURU BESAR SESEBUAH SEKOLAH BOLEH DARI
SEMASA KE SEMASA, TERTAKLUK KEPADA APA-APA
SYARAT DAN HAL YANG DIFIKIRKAN PATUT MEWAKI-
KAN KUASA DISIPLIN SEKOLAH DAN KUASA MENJALAN-
KAN HUKUMAN KEPADA GURU-GURU LAIN DI SEKOLAH
ITU ATAU KEPADA MURID-MURID YANG DITETAPKAN
OLEHNYA BAGI MAKSUD ITU TETAPI
YANG DISEBUT DI ATAS TIDAK SEORANGPUN GURU
ATAU MURID BOLEH MENJALANKAN KUASA ITU
MELAINKAN DENGAN ARAHAN TERTENTU DENGAN
SYARAT BAHAWA KUASA MENJALANKAN HUKUMAN
DERA TIDAK BOLEH DIWAKILKAN KEPADA MANA-MANA
ORANG SELAIN GURU BERDAFTAR.
10
PERATURAN
8
KUASA GURU BESAR MENGGANTUNG
PERSEKOLAHAN ATAU MEMBUANG
MURID DARI SEKOLAH
PADA BILA-BILA MASA SAHAJA DIDAPATI DENGAN
MEMUASKAN HATI GURU BESAR SESEBUAH SEKOLAH :-
(A) SEBAGAI PERLU ATAU DIKEHENDAKI BAGI MAKSUD
MENJAGA DISIPLIN ATAU KETENTERAMAN DI MANA-
MANA SEKOLAH YANG SESEORANG MURID PATUT DI-
GANTUNG PERSEKOLAHANNYA ATAUPUN DIBUANG
SEKOLAH ; ATAU
(B) YANG SESEORANG MURID TELAH MELANGGAR
PERUNTUKAN-PERUNTUKAN PERATURAN 7,IA BOLEH
DENGAN PERINTAH MENGGANTUNG MURID ITU DARI
HADIR SEKOLAH SELAMA SUATU TEMPOH YANG DI-
FIKIRKANNYA PATUT ATAU MEMBUANG MURID ITU
DARI SEKOLAH
11
Peraturan 9 dalam Peraturan-Peraturan
Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959:


Kuasa pendaftar mengarahkan pembuangan
murid dari sekolah.
12
PERATURAN 10
RAYUAN
(1) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang
digantung persekolahannya atau dibuang sekolah di bawah
peraturan 8(a) boleh merayu kepada Pendaftar yang boleh
membuat suatu perintah mengenainya sebagaimana
difikirkannya patut :

(2) Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang dibuang
sekolah mengikut mana-mana perintah yang dibuat di
bawah peraturan 8(b) atau peraturan 9 boleh, dalam
tempoh SATU BULAN dari tarikh murid itu dibuang sekolah
atau dari tarikh perintah yang disebut dalam peraturan 9(2)
disampaikan kepadanya mengikut mana yang lebih lama,
merayu kepada Menteri mengikut peruntukan-peruntukan
seksyen 90 dan 91 ordinan.

13
PERATURAN 11

CATATAN DIBUANG SEKOLAH DALAM SIJIL
BERHENTI SEKOLAH

Sijil berhenti sekolah tiap-tiap murid yang dibuang sekolah
dibawah peruntukan-peruntukan peraturan 8 atau 9
hendaklah dicatat oleh guru besar dengan catatan yang
menyatakan murid itu telah dibuang sekolah dibawah
peruntukan –peruntukan peraturan-peraturan ini.
14
PERATURAN 12
Syarat Masuk Balik Sekolah

Seseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan perintah
yang dibuat di bawah peraturan 9 tidak boleh selepas itu,
(melainkan jika perintah itu telah terlebih dahulu
dimansuhkan oleh pihak berkuasa yang membuatnya).

(a)masuk atau dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah
itu; atau

(b)diterima masuk sebagai seorang murid di mana-mana
sekolah lain, tanpa kebenaran Pendaftar Besar.

15
PEKELILING IKHTISAS

16
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1968:

“tiap-tiap guru hendaklah dapat menyelesaikan
kebanyakan dari masalah tatatertib dan perkara-perkara
kecil janganlah diserahkan kepada guru-guru besar”
17
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.
9/1975:

“semua guru hendaklah juga memahami benar-
benar bahawa tiap-tiap mereka adalah
bertanggungjawab untuk memelihara disiplin
sesebuah sekolah”
18
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2001:

“….masalah disiplin mendapat perhatian
Jemaah Menteri dan menyarankan supaya
bilangan guru disiplin ditambah di sekolah-
sekolah.”

“….semua guru hendaklah berfungsi sebagai
guru disiplin dan berperanan membimbing
murid-murid…”
19
SURAT PEK.IKHTISAS BIL: 7/2003
Kuasa Guru Merotan Murid
Hukuman rotan di khalayak sama ada di
perhimpunan atau di bilik-bilik yang sedang
berlangsung proses pengajaran dan
pembelajaran adalah dilarang.

Tindakan sedemikian akan menjatuhkan
maruah dan kesan negatif terhadap
keperibadian seorang murid.
20
Surat KPM KP(BS/HEP)8543/053(9) 2.8.2001
Pengurusan Pelajar Secara Kolektif

Kementerian Pendidikan memandang serius akan gejala sosial di
kalangan pelajar.Oleh itu pengurusan peajar secara
bersepadu/kolektif hendaklah dilaksanakan di semua sekolah
khususnya yang melibatkan disiplin pelajar.Bagi menjayakan
program dan aktiviti di sekolah semua pihak yang terlibat hendaklah
bersama-sama bertindak dengan halatuju yang sama.
21
Iaitu, Pengetua, Guru Penolong Kanan 1, Guru
Penolong Kanan HEM, Penyelia Petang,Guru-
Guru Kaunseling,Guru Disiplin,Guru
Tingkatan/kelas dan guru agama bersama-sama
menjana tenaga untuk menangani masalah
disiplin yang timbul di sekolah.
Ini bermakna,seseorang guru tidak bertindak
bersendirian tetapi secara kolektif yang
mewujudkan budaya berpasukan.
22
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/1983
Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid yang Melakukan
Perbuatan Salah laku yang Tidak Dinyatakan dalam Peraturan-
Peraturan Pelajaran.
Contoh
Mengetuk : menyekel : menampar :
mencubit hingga lebam : memulas telinga :
mengenjut beberapa kali sambil
memegang telinga : mencela : mendera
seperti berlari keliling padang & menjemur
23

HUKUMAN TERSEBUT DILARANG
SEBAB
Berbentuk penyeksaan
Berbentuk cacian
Liar dan Melampau.
24
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/1991
Lapor Kepada Polis Salah Laku Yang Berbentuk Jenayah
Saya menarik perhatian tuan berhubung dengan kegagalan pihak
sekolah melaporkan insiden berbentuk jenayah yang berlaku di
sekolah oleh pelajar kepada pihak polis.
Mengikut kanun Prosedur Jenayah adalah menjadi satu kewajipan
melainkan jika ada sebab-sebab yang berpatutan bagi orang ramai
termasuk sekolah memberi maklumat berkenaan dengan berlakunya
atau niat mana-mana orang yang hendak melakukan kesalahan-
kesalahan seperti merusuh,mendatangkan kematian tanpa
niat,membunuh dan cuba membunuh,merompak,membakar
bangunan,memeras ugut,menganggotai kumpulan haram dan
mengedar atau menyalahgunakan dadah atau kedua-duanya sekali.
25
Adalah menjadi satu ‘MORAL RESPONSIBILITY’
bagi pihak sekolah memaklumkan kepada pihak
POLIS seperti yang dikehendaki oleh undang-
undang kejadian-kejadian jenayah yang berlaku.
26
1. Guru Besar hendaklah memberitahu kepada murid-murid pada masa
perhimpunan diadakan di sekolah bahawa penghisapan rokok
adalah dilarang kerana sebab-sebab kesihatan.
2. Penghisapan dadah bermula dengan penghisapan rokok dan oleh
itu perkara ini tidak boleh diringankan.
3. Semua murid diberi amaran bahawa tindakan disiplin akan diambil
terhadap mereka jika peraturan ini tidak dipatuhi.
4. Pengetua/Guru Besar adalah dinasihatkan supaya mengumumkan
bahawa tempoh pengampunan (Period of grace) selama seminggu
akan diberi kepada murid-murid untuk membuat pengakuan jika
mereka telah merokok dengan jaminan bahawa tindakan disiplin
tidak akan diambil terhadap mereka itu.

SURAT PEKELILIN G IKHTISAS BIL.6A / 1975
Disiplin – Murid-Murid Menghisap Rokok
27
Kesalahan Kali Pertama : Rotan 1 kali
Kesalahan Kali Kedua : Rotan 2 kali
Kesalahan Kali Ketiga : Rotan 3 kali
Kesalahan Kali Keempat : Gantung Sekolah
(Tidak Melebihi 14 hari)
Kesalahan Kelima : Buang Sekolah.
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/1997
Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok
28
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.5/1997
BERTARIKH 22 MEI 1997
Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok
Suatu ketetapan telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk
menjadikan bangunan dan kawasan sekolah sebagai KAWASAN
LARANGAN MEROKOK mengikut peruntukkan Peraturan-Peraturan
Kawalan Hasil Tembakau, 1993.
Berkuatkuasa pada tarikh Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan,
SEMUA GURU,KAKITANGAN,IBU BAPA atau mana-mana individu yang
berurusan dengan sekolah adalah dilarang dari menghisap rokok di
kawasan sekolah.
Larangan ini meliputi keseluruhan premis sekolah sama ada di
kawasan terbuka mahupun di dalam bilik berselindung.
29
DATA & REKOD
30
JENIS SALAH LAKU MURID
KOD JENIS SALAH LAKU
1 JENAYAH
2 LUCAH
3 KEKEMASAN DIRI
4 TIDAK PENTINGKAN MASA
5 KURANG SOPAN DAN BIADAP
6 TINGKAHLAKU MUSNAH
7 TIDAK JUJUR DAN MENIPU
8 PONTENG
9 KENAKALAN
10 LAIN-LAIN KES
31
1. TINGKAH LAKU JENAYAH

111 – BERJUDI
112 – MENCURI
113 – LAWAN / ANCAM / PUKUL / CEDERA GURU
114 - LAWAN / ANCAM / PUKUL / CEDERA PENGAWAS
115 – MEMERAS UGUT
116 – MEMBULI
117 – MENGANGGOTAI KUMPULAN HARAM / KONGSI GELAP
118 – MENYALAHGUNAKAN DADAH
119 – MEMBAWA SENJATA BERBAHAYA
120 – MENCABUL KEHORMATAN
121 – ANCAM / PUKUL / CEDERA MURID LAIN
122 – MENCEROBOH BILIK KHAS / KEDAI KOPERASI PEJ.SEKOLAH
124 – TUNJUK PERASAAN / BERPIKET / GANGGU KETENTERAMAN
SEKOLAH
125 – BERTARUH SECARA BESAR-BESARAN.

32
2 TINGKAH LAKU LUCAH

221 – BERCUMBU - CUMBUAN
222 – BERKHALWAT
223 – MEMBAWA BAHAN-BAHAN LUCAH
224 - MENGINTAI MURID-MURID PEREMPUAN
225 – MENGUNAKAN KATA PERBUATAN LUCAH
226 – MELUKIS & MENULIS KATA-KATA & GAMBAR LUCAH

3 KEKEMASAN DIRI

331 – RAMBUT PANJANG / FESYEN RAMBUT KETERLALUAN
332 – BERKUKU PANJANG
333 – BERMISAI ATAU BERJANGGUT
334 – MEMAKAI PAKAIAN TIDAK MENGIKUT PERATURAN
SEKOLAH
335 – MEMAKAI BARANG PERHIASAN YANG DILARANG KE
SEKOLAH33
4. TINGKAH LAKU TIDAK PENTINGKAN MASA
441 – BERKELIARAN DI KAWASAN SEKOLAH
442 – DATANG LEWAT KE SEKOLAH
443 – LEWAT KE PERHIMPUNAN
444 - MAKAN DI KANTIN DI LUAR MASA REHAT
445 – LEWAT PULANG KE ASRAMA


5. TINGKAH LAKU KURANG SOPAN & BIADAB
551 – BERKELAKUAN KASAR TERHADAP GURU
552 – BERKELAKUAN KASAR TERHADAP PENGAWAS
553 – BERKELAKUAN KASAR TERHADAP MURID
554 – BERBAHASA KESAT
555 – MENYIMPAN ROKOK
556 – MENGHISAP ROKOK
557 – MENGANGGU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
558 – TIDAK MENGHORMATI GURU
559 – TIDAK MENGHORMATI PENGAWAS
560 – MINUM MINUMAN KERAS

34
6. TINGKAH LAKU MUSNAH
661 – MEROSAKKAN HARTA BENDA SEKOLAH
662 – MEROSAKKAN HARTA BENDA PENGETUA / GB / GURU-
GURU
663 – MEROSAKKAN HARTA BENDA KANTIN
664 - MEROSAKKAN HARTA BENDA MURID

7. TINGKAH LAKU TIDAK JUJUR
771 – MENIPU YANG MELIBATKAN WANG
772 – MENIPU YANG MELIBATKAN KEPERCAYAAN

35
8. PONTENG
881 – PONTENG KELAS
882 – PONTENG SEKOLAH
883 – PONTENG PERHIMPUNAN
884 – PONTENG KEGIATAN LUAR BILIK DARJAH /
KEGIATAN KO
885 – PONTENG UJIAN
886 – PONTENG PEPERIKSAAN
887 – PONTENG UNTUK ‘PRIVATE STUDY’
888 – PONTENG ASRAMA

9. LAIN-LAIN
911 – BERGADUH / BERKELAHI
912 – KENAKALAN / HOOLIGANISM
913 – KESALAHAN SIBER
914 - MEMBAWA TELEFON BIMBIT KE SEKOLAH
A11 – PENGLIBATAN DALAM POLITIK
36
Kesalahan Berat
1. Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan
2. Mencetak, menerbit, mempamer, mengedar atau menyimpan rencana,
majalah atau pita rakaman dan multimedia terlarang
3. Membabitkan diri dalam kumpulan haram
4. Mencabul kehormatan guru/ murid
5. Melakukan zina, liwat, hubungan luar tabii
6. Melacur/ menjadi bohsia/ bohjan/ pondan
7. Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral
8. Mengintai murid lelaki/ perempuan
9. Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar yang mencemarkan
10. Merosakkan harta benda sekolah/ guru
11. Membawa atau menggunakan bahan letupan
12. Menulis/ melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan
perbuatan lucah
13. Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan, perhimpunan haram atau
Merusuh
37
14. Menyalahgunakan alat permainan, elektronik atau bahan-
bahan multimedia
15. Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan
atau mengganggu pengajaran dan pembelajaran/ peperiksaan atau
ujian
16. Menganjur atau membabirkan diri dalam acara kebudayaan yang
bertentangan
dengan masyarakat Malaysia
17. Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan tanpa
kebenaran pihak sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian
Pendidikan Malaysia
18. Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari
atau berkala ( tidak berturut-turut) selama 60 hari/ selama 1 tahun sesi
persekolahan
19. Mengganggu / menjejaskan kuasa Guru Besar/ Pengetua atau guru
yang menjalankan tugas38
20. Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah tanpa
kebenaran
21. Mengedar, memiliki, membawa, melukis dan mempamerkan bahan
lucah
22. Mengeluarkan kata-kata lucah dan kesat
23. Melakukan hubungan yang dicurigai
24. Kesalahan-kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam
kategori ini

39

1. Melakukan mana-mana kesalahan ringan melebihi 3 kali
2. Menyalahgunakan/ menggunakan peralatan/ sumber bekalan
elektrik sekolah tanpa kebenaran
3. Keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran
4. Tidak amanah, menipu, berbohong dan meniru ketika ujian/
peperiksaan
5. Ponteng sebarang acara rasmi sekolah
6. Tidak menghormati lagu-lagu/ bendera/ jata sekolah, negeri dan
kebangsaan
7. Fesyen rambut keterlaluan seperti punk/ skin head atau berwarna
8. Menconteng pada harta benda sekolah
9. Memakai barang kemas keterlaluan seperti menindek telinga dan
memakai subang berlebihan daripada satu pada satu cuping telinga
10. Kesalahan lain yang difikir termasuk dalam kategori ini

40
1. Menyimpan misai, janggut atau jambang
2. Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu
3. Bermain dalam bilik darjah, koridor atau kawasan yang dilarang
4. Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah
dan sekolah tanpa kebenaran
5. Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran
6. Berada di kantin pada waktu persekolahan ( kecuali waktu rehat )
tanpa kebenaran
7. Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah
tanpa kebenaran
8. Menggunakan alat hiburan atau elektronik sekolah tanpa kebenaran
9. Memasuki atau tidak mematuhi arahan makmal/ bengkel/ bilik khas
10. Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam
11. Memasuki bilik khas tanpa kebenaran
12. Makan atau minum di bilik darjah

41
13. Melakukan pembaziran air/ elektrik
14. Tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap
15. Semua kesalahan bersabit dengan pembelajaran ( tidak
membawa buku, tidak
membuat kerja rumah, tidak memberi perhatian dan lain-lain )
16. Datang lewat ke sekolah
17. Lewat bergerak ke perhimpunan/ bengkel/ makmal
18. Bising dalam bilik darjah sehingga mengganggu kelas lain
19. Menunggang atau memandu kenderaan dalam kawasan
sekolah
20.Tidak membuat gerakerja yang ditugaskan
21.Mengganggu kawasan
22.Mengganggu guru
23.Lewat masuk kelas
24.Mengotorkan kelas
25.Tidak duduk setempat
26.Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini

42
SALAH LAKU UTAMA MURID
Ponteng
Buli
Kekemasan Diri
Menghisap Rokok
Mencuri

43
1. LAPORAN SSDM
Bergaduh
DIHANTAR 3 X SETAHUN :

PENGHANTARAN 1- (JAN – APRIL)

PENGHANTARAN 2 - (MEI – OGOS)

PENGHANTARAN 3 – (SEPT – NOV)

44
2. LAPORAN DISIPLIN
- PONTENG SEKOLAH
- BUANG SEKOLAH
- VANDALISME
- GANGSTERISME
- KPJ

PENGHANTARAN 1- (JANUARI – JUN 2009)
HANTAR PADA @ SEBELUM 18
SEPTEMBER 2009

PENGHANTARAN 2 - (JULAI – NOV. 2009)
HANTAR PADA @SEBELUM 21 NOVEMBER
200945
HUKUMAN &
TINDAKAN


46
H
U
K
U
M
A
N
BUANG SEKOLAH
GANTUNG PERSEKOLAHAN
ROTAN
PENAHANAN DALAM KELAS.
1
3
4
DENDA WANG
PERLU AMBIL KIRA KEMAMPUAN
MURID.
5
2
6
NASIHAT ATAU AMARAN KERAS
47
TATACARA MENANGANI MASAALAH DISIPLIN
1
MENERIMA ADUAN SALAH LAKU PELAJAR/MURID.
2
MEMASTIKAN AKAN KEBENARAN ADUAN YANG DITERIMA.
3.2
SEKIRANYA PELAJAR MEMBUKTIKAN BAHAWA
TIDAK BERSALAH ,PENGETUA/GURU BESAR
BUAT KEPUTUSAN BAHAWA TUDUHAN TIADA
BUKTI
3.5
SEORANG PELAJAR BELUM BERSALAH JIKA
TIDAK TERBUKTI KESALAHANYA.
PELAJAR MEMPUNYAI HAK UTK MEMBELA DIRI
SUPAYA PENGETUA/GURU BESAR DPT
MEMPERTIMBANGKAN DENGAN SEADILNYA
3
SETELAH PASTI,BUAT SIASATAN UTK MEMBUKTIKAN
KESALAHAN PELAJAR / MURID.
KES TERSEBUT DIBICARAKAN.
SEKIRANYA PELAJAR BERSALAH,PENGETUA
GURU BESAR HARUS MENJATUHKAN HUKUMAN
3.3
3.4
3.1
48
4. HUKUMAN
JATUHKAN HUKUMAN DENGAN ADIL
HUKUMAN YG DIKENAKAN TIDAK
SEPATUTNYA DISESUAIKAN DGN KESALAHAN
TETAPI KPD LATAR BELAKANG PELAJAR ITU.
ELAKKAN HUKUMAN YANG MERUGIKAN
PELAJAR CONTOH,GANTUNG SEKOLAH
DENDA WANG DAN LARANGAN OUTING.
HUKUMAN HENDAKLAH BERBENTUK
PENGAJARAN & PENDIDIKAN YG BOLEH
MENGINSAFKAN PELAJAR
JANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN YANG
BERBENTUK PENDERAAN.
JANGAN MENJATUHKAN HUKUMAN TANPA
USUL PERIKSA DENGAN MENJATUHKAN HUKUMAN
YANG BOLEH MENCEDERAKAN PELAJAR
HUKUMAN BERBENTUK ROTAN
DIJALANKAN DIATAS TAPAK TANGAN
ATAU PUNGGUNG YG BERALAS.
4.1
4.2
4.4
4.3
4.7
4.6
4.5
49
LIBATKAN IBUBAPA DALAM SEMUA KES SALAH LAKU.IBUBAPA
DIMAKLUMKAN SECEPAT MUNGKIN AKAN PERKARA YANG
BERLAKU
KESEMUA SALAH LAKU PELAJAR/MURID HENDAKLAH
DIREKODKAN DENGAN KADAR SEGERA.
KETEGASAN DAN KEADILAN
SETIAP KESALAHAN PASTI DIHUKUM DAN
HUKUMAN YANG DIKENAKAN
ADALAH ADIL.
MAKLUMKAN KES-KES SERIUS KEPADA PPD DAN UNIT HEM
DAN SETERUSNYA DIKIRIM LAPORAM BERTULIS
50
ISU-ISU
TIDAK
IKUT
BUKU
GARIS
PANDUAN
TIDAK
TAHU
SSDM &
BORANG
/ DOKUMEN
DISIPLIN
TIDAK
BUAT
LAPORAN
KEJADIAN
YANG
BERLAKU
JK
DISIPLIN
SEKOLAH
TIDAK
BERKESAN
TIDAK
IKUT
PROSEDUR
SISTEM
PENGURUSAN
FAIL
TIDAK
SISTEMATIK
51
MENYELESAIKAN MASALAH
DISIPLIN
1. KESALAHAN DILIHAT SECARA OBJEKTIF
- Jangan terlalu / ikut emosi
- Buat kesimpulan terburu-buru

2. WUJUDKAN SUASANA TENANG
- Semasa siasatan dibuat
- Dapatkan bukti-bukti / saksi

3. BERI PELUANG PELAJAR MEMBUAT
PENJELASAN
- Cuba fahami
52
4. MEMBANTU MURID SEDAR KESALAHANNYA
- Nasihat ubah kelakuan
- Kaji punca-punca masalah
- Rujuk pada Guru Kaunseling

5. KESALAHAN DISIPLIN SERIUS
- Perlulah dimaklumkan kepada
Pengetua

6. MERUJUK KES-KES TERTENTU KEPADA
PIHAK BERKAITAN.
- JPN, Polis, JKM, AADK dan lain-
lain.


53
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN DI SEKOLAH
KENALPASTI MASALAH DI SEKOLAH

TAHU PUNCA MASALAH

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
MASALAH

PENILAIAN

TINDAKAN SUSULAN
54
55
PROGRAM
PEMBANGUNAN
PELAJAR
TERARAH
PENILAIAN
&
PENAMBAHBAIKAN


PEMANTAUAN
BETERUSAN


DATA SSDM
DIGUNA
&
DIMANAFAAT
PENERBITAN BUKU
GARIS PANDUAN
DISIPLIN
PENGURUSAN
DISIPLIN
BERKESAN
&
CEKAP
PENYEBARAN & PENDEDAHAN
MAKLUMAT DISIPLIN
KEPADA
PENGURUS DISIPLIN
Ke Arah Sekolah
“O”
Salahlaku
56
JK DISIPLIN KPM
1. `FLYING SQUAD’ KPM & JPWP KL
- MEMANTAU PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH.
2. MAJLIS PEMUAFAKATAN TINDAKAN KPM &
PDRM
3. KEMPEN ANTI-BULI KEBANGSAAN
- BUKU BULI & POSTER ANTI-BULI
3. KOTAK LAWATAN POLIS
- KHUSUSNYA SEKOLAH DI KAWASAN BERISIKO
5. SEBARAN KEPADA MASYARAKAT
MELALUI MEDIA TENTANG PERANAN KPM
& PDRM
- MEMBENDUNG MASALAH DISIPLIN & J ENAYAH MURID
57
JK DISIPLIN KPM
6. KOTAK ADUAN MURID
- SEMUA SEKOLAH PERLU ADA & J K DISIPLIN AMBIL
TINDAKAN TERHADAP ADUAN
7. `ROAD-SHOW’ DISIPLIN
- MENTERI, TIMB.MENTERI, SUPA, KPM, PGRH BHG SEKOLAH
DLL.
8. PONTENG SEKOLAH
- TINDAKAN PENGUATKUASAAN DIBUAT BERSEPADU
DENGAN PDRM, DBKL & PIBG
9. PERATURAN PENDIDIKAN (DISIPLIN) 2005
- MENJ ELASKAN HAL BERKAITAN DISIPLIN
10. SISTEM ADUAN DISIPLIN (SAD)
- LAMAN WEB.
58
PENGURUSAN & PROGRAM
PEMBANGUNAN DISIPLIN MURID
1. PENINGKATAN KUALITI KEPIMPINAN
SEKOLAH
a) MANTAP J /K DISIPLIN SEKOLAH
b) MANTAPKAN PENYELARASAN MAKLUMAT /
SURAT PEKELILING / ARAHAN-ARAHAN TINDAKAN
DI SEKOLAH
2. PEMANTAPAN PENGURUSAN SAHSIAH &
DISIPLIN
a) SALURAN ADUAN MURID & TINDAKAN J K DISIPLIN
SEKOLAH
b) PEMANTAPAN REKOD & PENGURUSAN DISIPLIN
SEKOLAH
59
3. PEMANTAPAN PROGRAM SEKOLAH
SELAMAT
a) KADAR KEMALANGAN & KES PERGADUHAN MURID
TINGGI
4. PEMANTAPAN PROGRAM PATRIOTIK
a) PERLU DIPERTINGKATKAN BAGI MENENTUKAN
SEMANGAT DITERAP SECARA MENYELURUH.
5. PEMANTAPAN PROGRAM PEMBUDAYAAN
ADAB MURID
a) PERLU DISERAP KEPADA KEMPEN BERBUDI
BAHASA.
60
6. PEMANTAPAN PROGRAM MENINGKATKAN
KONSEP KENDIRI &
JATI DIRI MURID
a) DISERAP MELALUI AKTIVITI MOTIVASI /
KEPIMPINAN DI SEKOLAH
7. PEMANTAPAN PROGRAM PENCEGAHAN
SALAHLAKU BERAT & JENAYAH
a) MENGENALPASTI J ENIS SALAHLAKU UTAMA DI
SEKOLAH.
b) PETUNJ UK – SSDM, KES SEDIA ADA, ADUAN MURID.
c) KELAB PENCEGAHAN J ENAYAH SEKOLAH
8. PEMANTAPAN SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN
MURID (SSDM)
a) MENGANALISA MAKLUMAT DISIPLIN MURID SEKOLAH
MASING-MASING.
b) RANCANG TINDAKAN SECARA BERFOKUS KEPADA
MASALAH DISIPLIN DI SEKOLAH.
61
SEKIAN