You are on page 1of 14

Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP SN amb.

Januari 2009,
Seminar Penyelidikan Tindakan IPG K! Ta"un 20#2, ms.#02$##%
102
Seminar Penyelidikan Tindakan IPG K! Ta"un 20#2
2&'2( Se)tember 20#2* IPG K!
KESAN PENGGUNAAN KAEDAH BERCERITA DALAM PROSES
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS TAHUN LIMA.
Oleh
LoiKuang Siang
Loi_LKS@ h o t a i !. " o
ABSTRAK
Ka+ian tindakan ini bertu+uan untuk men,u+i keberkesanan )en,,unaan
kaeda" ber-erita untuk menarik minat dan menin,katkan )en-a)aian
murid$murid ta"un lima dalam )roses )embela+aran Sains. .es)onden
ka+ian terdiri dari)ada /0 oran, murid Ta"un !ima di sebua" sekola"
renda" di Ku-"in,. Ka+ian tindakan ini tela" di+alankan den,an
men,,unakan kom)uter dan !01 yan, memberi ran,san,an )en,li"atan.
1ata$data dikum)ul melalui )emer"atian, temu bual, soal selidik dan 2+ian
)ra dan 2+ian Pos. 3asil analisis ke)utusan menun+ukkan ba"a4a kaeda"
ber-erita tela" ber+aya menarik minat dan menin,katkan )en-a)aian
murid$murid ta"un lima dalam )embela+aran Sains.
Kata kunci: Kaeda" ber-erita, keberkesanan, minat, )en-a)aian, Ta"un
!ima.
ABSTRACT
T"is a-tion resear-" 4as -ondu-ted to in5esti,ate t"e e66e-ti5eness o6 t"e
use o6 storytellin, to en"an-e interest and im)ro5e t"e )er6orman-e o6
7ear 8i5e )u)ils in S-ien-e. .es)ondents o6 t"e study -onsist o6 /0 7ear
8i5e students in a )rimary s-"ool. A total o6 /0 res)ondents 6rom a )rimary
s-"ool in Ku-"in, 4as in5ol5ed in t"esur5ey. T"is a-tion resear-" used a
-om)uter and !01 to ,i5e 5isual stimulation. 1ata 4ere -olle-ted t"rou,"
obser5ations, inter5ie4s, 9uestionnaires and Pre Tests and Post Tests.
.esults o6 t"e analysis s"o4ed t"at t"e met"od o6 storytellin, "ad
en"an-ed t"e interest and im)ro5ed 7ear 8i5e students: a-"ie5ements in
S-ien-e.
Keywords: Storytellin,, e66e-ti5eness, interest, )er6orman-e, 7ear
8i5e.
Kont#$%
PENGENALAN
Berdasarkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran Sains saya pada
praktikum yang lepas, saya telah mendapati bahawa minat murid-murid terhadap
sesuatu pelajaran amat penting untuk mengekalkan tumpuan mereka dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Guru memainkan peranan yang amat penting dalam
mengekalkan tumpuan murid-murid kerana peranangan proses pengajaran dan
pembelajaran terletak di tangan guru.
Sepanjang praktikum yang lepas, saya mendapati betapa susahnya untuk
mengekalkan tumpuan murid semasa proses pengajaran dan pembeljaran
dijalankan ontohnya semasa memberi penjelasan. !umpuan murid-murid terhadap
proses pengajaran dan pembelajaran adalah tidak menentu dan ia berbe"a
mengikut indi#idu. $al ini kerana setiap indi#idu adalah berbe"a. %enurut &hairul
'usri (200)*, perbe"aan indi#idu bermaksud #ariasi atau ketidaksamaan indi#idu
daripada norma kumpulannya sama ada dari segi si+at kogniti+, emosi, +i"ikal, moral,
tingkah laku, sosial atau bakat dan aspek-aspek yang lain.
,pabila murid-murid hilang tumpuan terhadap pengajaran, banyak perkara boleh
berlaku. %urid yang bosan akan menari pelbagai ara untuk menghiburkan hati
mereka sendiri. ,kibat daripada itu, banyak gangguan akan berlaku sehingga
menjejaskan perjalanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. &es yang
ringan adalah seperti termenung dan membuat kerja sendiri. &es yang berat
mungkin akan mengakibatkan pergaduhan dalam kelas.
I%u K#&'ihatinan
-aripada pemerhatian yang dibuat, ramai murid !ahun .ima dalam sebuah sekolah
rendah di &uhing tidak dapat memberi perhatian semasa guru menjelaskan
sesuatu konsep Sains. !umpuan murid-murid !ahun .ima adalah tidak menentu
dan mereka menunjukkan pelbagai perlakuan yang tidak diingini semasa proses
pengajaran dan pembelajaran berlangsung seperti yang ditunjukkan pada Gambar
1.
Gambar 1. !ingkah laku murid tahun /.
%elalui soal selidik yang dibuat ke atas 00 orang murid !ahun .ima, didapati
seramai 22 (//.01* orang murid !ahun .ima menyukai mata pelajaran Sains dan
seramai 12 (0/.01* orang lagi tidak menyukainya.
3espon murid-murid !ahun .ima tentang minat mereka terhadap Sains ditunjukkan
pada 4adual 1.
4adual 1.
.es)on Murid$murid Ta"un % Ter"ada) Minat Mereka 1alam Sains
R#%&on Mu'i( K#$#'a&an P#'atu%an )*+
,a 22 //.0
T i(a$ 12 0/.0
,pabila disoal mengapa mereka tidak meminati mata pelajaran Sains, respon 12
orang murid ditunjukkan pada 4adual 2.
4adual 2.
Alasan Murid Ta"un % Tidak Meminati Sains
R#%&on Mu'i( K#$#'a&an P#'atu%an )*+
%embosankan 2 00.0
!idak suka membuat tugasan Sains 2 11.0
!idak suka guru Sains 1 5.0
&eputusan Sains tidak baik 6 1).0
!idak +aham apa yang diajar oleh guru 0 22.0
. a i n - la in 0 0.0
7una yang menyebabkan murid-murid !ahun .ima tidak meminati mata pelajaran
Sains dikategorikan mengikut pola seperti yang ditunjukkan pada 4adual 6.
4adual 6.
Pola dan Kate,ori 8aktor$6aktor Murid Tidak Meminati Sains
-a$to'./a$to' Kat#go'i -a$to' P#'atu%an
)*+
!idak +aham apa yang guru
ajar dalam kelas
&aedah 787 9aktor guru )2.0
%embosankan &aedah 787
!idak suka guru Sains 7ersonaliti guru
&eputusan Sains terlalu
lemah
7enguasaan murid 9aktor murid 22.0
!idak suka membuat kerja :
tugasan : latihan Sains
7ersonaliti murid
-aripada 4adual 6, didapati kebanyakkan murid beranggapan guru merupakan
puna utama mereka tidak menyukai mata pelajaran Sains. $al ini kerana mereka
merasa mata pelajaran tersebut membosankan, tidak dapat memahami apa yang
diajar oleh guru dan tidak suka kepada guru Sains. ;amun begitu, sebab tidak
+aham apa yang diajar oleh guru mungkin disebabkan oleh sikap murid itu sendiri.
%urid-murid yang tidak memberi tumpuan semasa proses pengajaran dan
pembelajaran dijalankan tentu sekali akan teriir. .ima (221* orang murid !ahun
.ima yang tidak meminati mata pelajaran Sains adalah berpuna daripada diri
mereka sendiri. %urid-murid berasa kurang yakin terhadap mata pelajaran tersebut
akibat daripada keputusan yang lemah. Sikap murid yang malas untuk membuat
tugasan juga boleh menyebabkan keputusan mereka menjadi lemah dan akhirnya
mengakibatkan minat mereka terhadap mata pelajaran Sains turut
berkurangan.7enapaian murid-murid tahun / turut dikumpul melalui ujian lepas
iaitu 7eperiksaan 7ertengahan 7enggal 1 (4adual 0*.
4adual 0
1ata Ke)utusan Pe)eriksaan Perten,a"an Pen,,al # a,i /0 ;ran, Murid Ta"un
% 2ntuk Mata Pela+aran Sains
Bi! Ma'$ah G'#( K#$#'a&an Taha& P#'atu%an
1 20-100 , / <emerlang 12./1
2 50-)= B 15 Baik 00.01
6 00-/= < 10 Sederhana 6/.01
0 20-6= - 0 .emah 10.01
/ 0 - 1= > 1 S a n g a t le m ah 2./1
-aripada 4adual 0, didapati kebanyakan murid-murid !ahun .ima adalah tergolong
dalam murid-murid yang sederhana dan baik. &ebanyakan mereka mendapat
keputusan yang baik dan sederhana iaitu 00.01 mendapat keputusan yang baik
(Gred B* dan 6/.01 mendapat keputusan yang sederhana (Gred <*. !erdapat /
(12./1* orang murid mendapat keputusan yang emerlang (Gred ,*. Seramai /
(12./1* orang murid gagal dalam peperiksaan tersebut iaitu 0 (10.01* orang
mendapat keputusan yang lemah (Gred -* dan seorang (2./1* mendapat
keputusan yang sangat lemah (Gred >*. -aripada analisis peperiksaan Sains untuk
pertengahan penggal satu, didapati murid !ahun .ima boleh dikategorikan dalam
kelas yang sederhana baik. !erdapat seorang murid yang mendapat keputusan
yang sangat lemah kerana dia merupakan murid pemulihan yang masih tidak dapat
menguasai kemahiran membaa dan menulis.
Selain itu, hasil tinjauan awal menerusi borang soal selidik terhadap minat murid
kepada kaedah bererita turut mendapat sambutan yang agak baik (4adual /*.
4adual /.
Kekera)an Pemili"an 3obi ;le" /0 ;ran, Murid Ta"un %
Ho0i K#$#'a&an P#'atu%)*+
Sukan 16 62./
7ermainan #ideo 5 1/.0
%embaa Buku erita 5 1/.0
%enonton !ele#isyen 2 20.0
%enyanyi 2 /
. a i n - la in / 12./
Berdasarkan 4adual /, sebanyak 5 (1/.01* murid-murid memilih membaa buku
erita sebagai hobi mereka. ?alaupun jumlah ini tidak besar tetapi ia merupakan
akti#iti yang ber+aedah dan dapat dilaksanakan di dalam bilik darjah. 4usteru itu,
saya beradang untuk memilih kaedah bererita untuk meningkatkan minat dan
penapaian murid !ahun .ima terhadap Sains. Brophy (1==2* mengatakan bahawa
proses pembelajaran merupakan sesuatu yang menyeronokkan sekiranya
kurikulum yang digubal sesuai dan guru melaksanakan akti#iti yang selari dengan
kehendak dan minat pelajar. Sekira ini terjadi, guru dapat menetus penapaian
murid kepada tahap yang emerlang dan membanggakan.
O01#$ti/ Ka1ian
&ajian ini bertujuan untuk@
%eningkatkan minat murid-murid !ahun .ima di sebuah sekolah rendah di
&uhing terhadap mata pelajaran Sains melalui set induksi dengan ara
bererita.
%eningkatkan ke+ahaman murid-murid !ahun .ima di sebuah sekolah
rendah di &uhing terhadap konsep Sains yang hendak diajar melalui ara
bererita.
Soa!an Ka1ian
&ajian ini dijalankan untuk membantu menjawab soalan-soalan berikut@
,dakah kaedah bererita dalam set induksi berkesan untuk meningkatkan
minat murid !ahun .ima di sebuah sekolah rendah di &uhing terhadap
mata pelajaran SainsA
,dakah kaedah bererita berkesan untuk meningkatkan penapaian murid
!ahun .ima di sebuah sekolah rendah di &uhing terhadap SainsA
PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN
TINDAKAN P#'an"angan Tin(a$an
P#i!ihan C#'ita
-ua buah erita direka berdasarkan objekti+ dan hasil pembelajaran mengikut yang
ditunjukkan pada 4adual 5. %elalui erita pertama, peserta kajian akan dapat
mengelaskan objek dan bahan ke dalam tiga keadaan jirim, manakala melalui erita
kedua, peserta kajian akan dapat menyatakan irri-iri pepejal,eair dan gas. -ua
soalan disediakan berdasarkan hasil pembelajaran untuk dijawab pada sesi Bjian
7ra dan Bjian 7os.
4adual 5.
Penentuan 3asil Pembela+aran Sains a,i Ta+uk Keadaan Jirim 2ntuki Murid$Murid
Ta"un !ima.
Ta1u$ O01#$ti/
&#0#!a1a'an
Ha%i! &#0#!a1a'an
&eadaan
4irim
%emahami bahawa
jirim terdiri daripada
bentuk pepejal,
eair atau gas.
%urid-murid dapat@
%engelaskan objek dan bahan ke
dalam tiga keadaan jirim.
%enyatakan iri-iri pepejal.
%enyatakan iri-iri eair.
%enyatakan iri-iri gas.
P#!a$%anaan Tin(a$an
4adual ).
Pelan Tindakan
Bi! -a%a Ta'i$h Tin(a$an
2. Sebelum 02:):2012 Bjian 7ra dijalankan untuk seluruh kelas murid
!ahun .ima
3. Semasa 12:):2012 3awatan 1 melalui kaedah bererita dijalankan.
%embuat pemerhatian semasa menyampaikan
erita.
Seorang rakan guru pelatih mengambil gambar
sambil membuat pemerhatian.
4. Selepas 12:):2012 Bjian 7asa (soalan 1* dijalankan untuk 00 orang
murid !ahun .ima.
5. Semasa 15:):2012 3awatan 2 melalui kaedah bererita dijalankan.
%embuat pemerhatian semasa menyampaikan
erita.
Seorang rakan guru pelatih mengambil gambar
sambil membuat pemerhatian.
6. Selepas 15:):2012 Bjian 7asa (soalan 2* dijalankan untuk murid
! a h un /.
P#%#'ta Ka1ian
METODOLOGI
&ajian ini telah dijalankan di sebuah sekolah rendah di &uhing dan melibatkan 00
orang murid !ahun .ima dari sekolah tersebut. 7eserta terdiri daripada 1= (0)./1*
orang murid perempuan dan 21 (/2./1* orang murid lelaki. %ajoriti murid !ahun
.ima terdiri daripada kaum-kaum Bumiputera lain iaitu Cban, Bidayuh dan lain-lain.
$anya lima orang murid !ahun .ima merupakan kaum <ina dan seorang
merupakan kaum %elayu. 7restasi akademik untuk peperiksaan pertengahan
penggal satu bagi murid-murid !ahun .ima adalah sederhana di mana lima (12./1*
orang mendapat keputusan yang emerlang, 15 (00.01* orang mendapat
keputusan yang baik, 10 (6/.01* orang mendapat keputusan yang sederhana, 0
orang (10.01* tergolong dalam murid yang lemah dan seorang (2./1* iaitu seorang
merupakan murid permulihan yang sangat lemah.
T#$ni$ M#ngu&u! Data
T#u Bua!
Saya menemu bual / orang peserta kajian yang dipilih seara rawak dari kelas
!ahun .ima untuk mengumpul data dengan meminta pendapat peserta sendiri
mengenai minat peserta kajian terhadap kaedah bererita dan pemahaman mereka
terhadap konsep Sains melalui kaedahbererita.
P##'hatian
Saya menggunakan borang senarai semak, gambar, dan borang pemerhatian
untuk mengumpulkan data pemerhatian mengenai penglibatan murid semasa
rawatan 1 dan 2 diberikan. Saya telah mengaplikasikan Skala .ikert ke dalam
borang senarai semak. 7emerhatian diatat pada nota ringkas sebelum menulisnya
pada borang pemerhatian. Gambar-gambar diambil untuk mengimbas kembali
keadaan sebenar semasa rawatan 1 dan 2. .
U1ian P'a (an Po%
Bjian 7ra dan Bjian 7os mengandungi 2 soalan pilihan untuk menguji tahap
pengetahuan dan ke+ahaman murid-murid !ahun .ima terhadap topik yang dikaji.
Bjian 7ra dijalankan pada 2 4ulai 2012 ke atas 00 orang peserta kajian dan Bjian
7os dijalankan pada 12 4ulai 2012 dan 15 4ulai 2012 iaitu selepas rawatan 1 dan
rawatan 2 diberikan.
Soa! S#!i(i$
Borang soal selidik diedarkan pada 15 4ulai 2012 untuk dijawab oleh 00 orang
peserta kajian selepas rawatan 2 diberikan. Borang soal selidik mempunyai 2
objekti+ utama iaitu untuk mendapatkan data mengenai minat peserta kajian
terhadap kaedah yang dikaji dan mendapatkan data mengenai keberkesanan
kaedah kajian untuk meningkatkan penapaian mereka dalam topik yang dikaji.
T#$ni$ M#ngana!i%i% Data
Ana!i%i% Kan(ungan
,nalisis kandungan digunakan untuk menganalisis data kualitati+, seperti data temu
bual, gambar dan borang pemerhatian.Bagi langkah analisis kandungan bagi data
temu bual, saya telah memberi tumpuan kepada maklumat penting dalam transkrip
temu bual. &emudian, maklumat penting dikategorikan bagi membentuk tema
tertentu untuk menjawab soalan kajian.
Saya juga menggunakan analisis kandungan untuk menganalisis gambar dan data-
data borang pemerhatian. -engan ini, saya dapat memerhati dan membuat
interpretasi terhadap tingkah laku murid yang berhubung dengan persoalan kajian
saya iaitu berkaitan dengan penglibatan dan minat murid dalam pembelajaran
Sains.
Ana!i%i% D#%$'i&ti/ Stati%ti$
!eknik analisis ini digunakan untuk menganalisis data-data yang dipunggut
daripada Bjian 7ra dan Bjian 7os, senarai semak dan soal selidik. !eknik ini
membolehkan saya mengira data jenis kuantitati+ untuk mengenal pasti perubahan
bagi menjawab persoalan kajian.
T#$ni$ M#n7#a$ Data
,ntara teknik menyemak data yang digunakan dalam kajian ini adalah triangulasi
kaedah dan triangulasi penyelidik.
-alam triangulasi kaedah, pengumpulan data untuk menjawab setiap persoalan
kajian telah dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai kaedah. ,ntara kaedah
yang digunakan untuk mengenal pasti perubahan minat adalah melalui temu bual,
pemerhatian dan soal selidik. %anakala kaedah pengumpulan data yang digunakan
untuk mengenal pasti peningkatan penapaian adalah melalui temu bual, soal
selidikdan Bjian 7ra dan Bjian 7os.
-alam triangulasi penyelidik, saya telah melibatkan seorang rakan yang
menjalankan sesi praktikum dan internship di sekolah yang sama dalam kajian saya.
Beliau telah melibatkan diri untuk membuat pemerhatian semasa rawatan 1 dan
rawatan 2 dijalankan. -ata-data pemerhatian diisikan ke dalam senarai semak dan
borang pemerhatian yang membolehkan saya untuk menyemak data saya. Selain
itu, saya turut meminta tunjuk ajar dan pendapat beliau sepanjang perlaksanaan
kajian ini.
R#/!#$%i Da&atan
RE-LEKSI
K#0#'$#%anan Ka#(ah B#'"#'ita Da!a M#ning$at$an Minat Mu'i(
Tahun Lia T#'ha(a& P#0#!a1a'an Sain%
%enurut Green (2000*, erita mempunyai pelbagai +ungsi di dalam kelas, termasuk
menetuskan minat pelajar. 3ajah 1 menunjukkan data minat murid terhadap
kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan erita yang
dikumpulkan melalui temu bual.
Soa!an P#'taa
Saya<Adaka" anda suka +ika ,uru men,,unakan -erita dalam )en,a+aran
Sains=
Murid A <7a sebab tidak membosankan.
Murid <7a sebab saya suka den,ar -erita.
Murid 0 <Suka sebab saya tak )erna" menden,ar -erita ini.
Murid 1 <7a sebab ia seronok dan men,,embirakan.
Murid > <7a sebab lu-u.
%enunjukkan
murid-murid
berminat
terhadap
penggunaan
kaedah
bererita.
(!ranskrip !emu Bual saya dengan / orang peserta kajian, 15 D 1) 4ulai 2012*
.a+a" #. %inat .ima orang murid yang ditemu bual terhadap pembelajaran Sains
melalui kaedah bererita.
-aripada 3ajah 1, lima orang peserta kajian yang ditemubual bersetuju dan
mengakui minat mereka terhadap kaedah bererita dalam proses pengajaran dan
pembelajaran Sains.
-aripada 4adual 2, didapati 62 (=/1* orang murid !ahun .ima menyukai ara guru
mengajar dengan ara bererita. %anakala 6= (=)./1* orang murid ingin tahu akan
kesudahan erita. Seramai 61 ())./1* orang murid tahun / berharap guru akan
terus menggunakan erita dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sains.
4adual 2.
1a)atan Soal Selidik Men,enai Pen-a)aian Murid
It# P#'$a'a S#tu1u
)*+
Ti(a$
S#tu1u
)*+
1. Saya suka ara guru mengajar dengan ara bererita
pada permulaan pengajaran.
2. Saya telah menumpukan perhatian semasa guru
bererita..
6. Saya berharap guru akan mengajar dengan bererita
=/.0 /.0
2)./ 12./
))./ 22./
d a l am m ata p el a j aran S a in s .
-aripada 3ajah 2, didapati ramai murid-murid menumpukan perhatian semasa
kaedah bererita dijalankan. 7erlakuan yang menunjukkan tidak berminat adalah
jarang diperhatikan. Cni merupakan hasil pemerhatian penyelidik yang dijalankan
semasa dua kali rawatan.
4adual =.
Marka" Terkum)ul 1an Min 1ari)ada / oran, Senarai Semak 1ua .a4atan
Bi!. It# Ju!ah S$o' $#$#'a&an )'a8atan
2 9 'a8atan 3+
P##'hati
P#n7#!i(i$ Ra$an
Min
)Ju!ah S$o'
$#$#'a&an o!#h
$#(ua.(ua
&#n7#!i(i$: 5+
2. %urid memberikan perhatiansepanjang
set induksi dijalankan.
3. %urid memandang ke arah lain semasa
rawatan.
4. %urid-murid berbual antara satu sama
lain semasa rawatan.
5. %urid membuat kerja sendiri semasa
rawatan.
/E0 /E6 0.6
1E2 2E2 1.2
1E1 1E2 1.6
1E1 1E2 1.6
6. %urid bermain-main semasa rawatan. 1E1 1E1 1
;. %urid-murid memberi respon terhadap
erita semasa rawatan.
<. %urid-murid menunjukkan daya usaha
untuk menjawap soalan ujian selepas
rawatan.
6E0 0E6 6./
0E0 /E0 0.6
%enunjukkan murid-murid
berminat dengan memberikan
perhatian semasa rawatan.
7erlakuan yang tidak diingini
adalah tidak kerapberlaku
semasa rawatan.
.a+a" 2. ,nalisis jadual min borang senarai semak.
9ryland (1==0* dalam Omardin (1===* menyatakan minat yang timbul dalam setiap
diri pelajar akan mempengaruhi proses pembelajaran. ,pabila seseorang itu
berminat dengan apa yang dilakukannya, maka beliau akan bersedia belajar
dengan tekun sehingga menapai apa yang diita-itakan. Cni bermakna proses
pengajaran akan berjalan lanar sekiranya pelajar berminat dengan subjek dan
kaedah yang digunakan.Seara kesimpulannya, kaedah bererita dalam proses
pengajaran dan pembelajaran Sains berkesan untuk menarik minat murid !ahun
.ima.
K#0#'$#%anan $a#(ah 0#'"#'ita untu$ #ning$at$an &#n"a&aian u'i(
tahun 6 t#'ha(a& $on%#& Sain%.
5:12
Bjian 7ra
):12
.a+a" ?. 7enapaian %urid , bagi Bjian 7ra.
11:12
Bjian 7os
10:12
.a+a" /. 7enapaian %urid , bagi Bjian 7os.
-aripada 3ajah 6 dan 3ajah 0, penapaian %urid , dalam Soalan 1 dan Soalan 2
pada Bjian 7os telah meningkat berbanding Bjian 7ra. 4adual 12 menunjukkan
perbandingan min bagi markah Bjian 7ra dan Bjian 7os yang melibatkan 00 orang
peserta kajian.
4adual =.
Perbandin,an antara Min ba,i Marka" 2+ian Pra dan Pos
Min 0agi Ma'$ah U1ian U1ian
P'a Po%
)1.= 25.0
Berdasarkan 4adual =, didapati seara puratanya penapaian keseluruhan telah
meningkat iaitu daripada )1.= ke 25.0.
4adual 10 menunjukkan dapatan soal selidik daripada 00 orang peserta kajian
mengenai penapaian murid setelah kaedah bererita dalam proses pengajaran
dan pembelajaran dilaksanakan.
4adual 10.
1a)atan Soal Selidik Men,enai Pen-a)aian Murid Melalui Kaeda"
er-erita
It# P#'$a'a Bi!angan
0#'%#tu1u
Bi!angan
ti(a$
%#tu1u
1. Saya dapat memahami apa yang disampaikan
oleh guru Sains menerusi erita.
2. Saya lebih +aham apa yang akan dipelajari setelah
mendengar erita yang disampaikan.
6. Saya dapat menjawab sesetengah soalan setelah
66 )
2= 11
6/ /
m endengar erit a ya ng dis am paik an.
-apatan keseluruhan soal selidik mengenai penapaian murid melalui kaedah
bererita daripada 4adual 10 dimasukkan ke dalam 3ajah /.
.a+a" %. -apatan keseluruhan mengenai ke+ahaman murid tahun / dengan kaedah
bererita.
-aripada 3ajah /, seara keseluruhannya 62 (20.21* orang murid !ahun .ima
telah mengaku terdapat peningkatan ke+ahaman mereka terhadap tajuk pengajaran
menerusi erita. %anakala seara keseluruhannya, 2 orang (1=.201* orang murid
tu dalam )embela+aran
ini dan sele)as -ik,u
n den,an ta+uk "ari ini.
ele)as itu.
alan u+ian.
!ahun .ima tidak bersetuju kaedah bererita dapat membantu mereka untuk
meningkatkan ke+ahaman mereka terhadap tajuk pengajaran dan pembelajaran
Sains.
Soa!an K#tiga
Saya<Pada )enda)at anda adaka" -erita yan, disam)aikan da)at memban
anda dalam ta+uk tersebut=
Murid A<7a.Sebelum -ik,u ber-erita saya "anya ta"u sedikit tentan, ta+uk
ber-erita saya ta"un banyak.
Murid <7a, sebab saya da)at in,at seba"a,ian dari)adanya.
Murid 0<7a. Setela" menden,ar -ik,u ber-erita, saya ta"u sikit$sikit berkaita
Murid 1<7a, ta)i ada yan, saya tidak 6a"am se"in,,a ,uru ba,i )en+elasan s
Murid ><7a. Setela" menden,ar -erita, saya da)at men+a4ab seseten,a" so
%enunjukkan
kaedah
bererita telah
membantu
peserta kajian
dalam
pembelajaranta
juk kajian.
.a+a" @. ,nalisis transkrip temu bual saya dengan lima orang peserta kajian.
3ajah 5, menunjukkan lima orang peserta kajian yang ditemu bual mengaku
bahawa kaedah bererita telah membantu mereka dalam pembelajaran Sains.
%enurut Green (2000*, erita boleh menyediakan satu ara yang tidak menganam
untuk memudahkan pelajar dalam pembelajaran. Satu pembukaan narati+ mungkin
kelihatan ringkas dan mudah, tetapi ia membenarkan pelajar untuk berehat dan
memahami satu ontoh yang konkrit sebelum bergerak kepada lebih butiran
teknikal, teori atau dapatan.
Seara kesimpulannya, kaedah bererita dalam proses pengajaran dan
pembelajaran Sains telah berjaya untuk meningkatkan penapaian murid-murid
!ahun .ima terhadap topik yang dikaji.
Ca(angan Ka1ian Lan1utan
&ajian ini telah menunjukkan keberkesanan kaedah bererita dalam pengajaran
dan pembelajaran Sains. ;amun begitu, terdapat beberapa penambahbaikan yang
boleh dibuat untuk meninjau persoalan kajian dengan lebih berkesan. 4usteru itu,
kajian lanjutan boleh diadakan.
&aedah bererita dalam pengajaran dan pembelajaran adalah amat terbatas. $al ini
kerana penggunaan kaedah bererita tidak dapat dijalankan pada setiap topi Sains
kerana pembelajaran Sains dalam topik tertentu memerlukan murid-murid untuk
membuat eksperimen. %aka, kaedah bererita tidak dapat dijalankan pada setiap
langkah dan topik pengajaran. 7ada masa yang akan datang, kajian kaedah
bererita mungkin boleh diubah dengan menerapkan akti#iti-akti#iti Fhands onG
dalam erita. %aka, ia dapat dilaksanakan pada mana-mana langkah dan topik
pengajaran dan pembelajaran.
&ajian ini juga dipengaruhi oleh penggunaan teknik semasa bererita.
&eberkesanan kaedah dengan penggunaan power point dalam erita adalah
berbe"a dengan ara penyampaian erita yang tidak menggunakannya. 4adi, saya
boleh membuat suatu kajian untuk membandingkan penggunaan teknik
penyampaian erita yang berbe"a dalam kaedah bererita seperti penggunaan
buku besar.
<adangan seterusnya adalah berkaitan dengan perbandingan kaedah bererita
dengan kaedah lain. <ontohnya, perbandingan keberkesanan kaedah bererita
dengan kaedah bermain dalam pengajaran Sains.
R#/!#$%i P#ni!aian Tin(a$an
K#%an t#'ha(a& &#%#'ta $a1ian
%elalui kaedah bererita dalam pengajaran dan pembelajaran, penapaian peserta
iaitu murid-murid !ahun .ima telah berjaya ditingkatkan. &aedah bererita
merupakan sesuatu teknik 787 yang menarik. -apatan kajian telah menunjukkan
minat murid !ahun .ima ditingkatkan melalui kaedah bererita terhadap topik
H&eadaan 4irimI.
Selain itu, ara guru menyampaikan sebuah erita juga boleh dijadikan sebagai
ontoh kepada murid-murid !ahun .ima. Saya sebagai guru telah menyampaikan
erita saya dengan teknik-teknik bererita yang pelbagai. !eknik-teknik ini boleh
dijadikan sebagai ontoh kepada murid-murid !ahun .ima yang akan terlibat dalam
pertandingan bererita.
K#%an t#'ha(a& aa!an $#n(i'i
&aedah bererita juga memerlukan penyampai erita yang berkemahiran tinggi. Cni
termasuklah kemahiran untuk menulis erita. Sesuatu erita itu mungkin menarik
tetapi jika tidak dapat disampaikan dengan baik, kesan yang diingini daripada erita
mungkin tidak dapat ditonjolkan. &emahiran bererita seseorang penerita juga
merupakan puna kejayaan sebuah erita. 7enerita yang menyampaikan sebuah
erita dengan sebutan yang kurang jelas dan tidak lanar akan mengurangkan daya
tarikan erita tersebut. Saya sendiri telah membuat latihan berulang kali sebelum
melaksanakan kaedah bererita ini. ?alaupun begitu, seara jujurnya saya
mengaku bahawa gaya persembahan erita yang dilaksanakan oleh saya masih
boleh dipertingkatkan lagi.
R#/!#$%i P#'$#0angan K#n(i'i
S#0agai gu'u Sain%
7roses perlaksanaan penyelidikan tindakan ini telah memberi peluang kepada saya
untuk merasai pro+esion perguruan. 7ada masa sekarang, guru bukan sahaja
sebagai seorang pendidik malah seorang penyelidik. Guru merupakan agen
perubahan kepada proses pengajaran dan pembelajaran.
$ubungan antara saya dan murid-murid !ahun .ima juga terbina sepanjang
perlaksanaan penyelidikan. Bntuk mengumpul data, saya telah memasuki kelas
!ahun .ima dengan lebih kerap daripada yang sepatutnya. Cni memberi peluang
kepada saya untuk berinteraksi dengan murid-murid !ahun .ima sambil mengenali
mereka. $al ini turut dapat merapatkan hubungan guru dengan murid dan
seterusnya menarik minat mereka kepada mata pelajaran Sains.
Selain daripada murid-murid, hubungan dengan pihak sekolah turut terjalin. Bntuk
menjayakan penyelidikan ini, saya telah meminta pandangan guru-guru lain
terhadap peserta kajian saya. Cni termasuklah guru mata pelajaran lain yang turut
mengajar mereka. &omunikasi dengan pihak sekolah seperti kerani turut berlaku di
mana saya selalu meminta pertolongan daripada mereka untuk menetak soalan
Bjian 7ra dan Bjian 7os. Sebagai seorang guru, komunikasi dengan rakan sekerja
adalah amat penting untuk membentuk persekitaran dan suasana kerja yang
kondusi+.
Saya telah meminta bantuan daripada murid-murid ontohnya seperti pada sesi
temu bual. Cni telah memberi peluang kepada saya untuk menilai keberkesanan
proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira pandangan daripada
murid-murid sendiri. -aripada ini, saya boleh mengesan kelemahan proses
pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya menghasilkan ranangan proses
pengajaran dan pembelajaran Sains yang lebih berkesan.
S#0agai &#n7#!i(i$ (a!a &#n7#!i(i$an
%elalui perlaksanaan penyelidikan ini, saya telah berpeluang untuk merasai
pengalaman yang telah dilalui oleh seorang penyelidik. 7elbagai masalah dan
abaran telah dihadapi semasa perlaksanaan tindakan ini. Banyak pengetahuan
terutamanya ara mengendalikan penyelidikan tindakan dan ara menulis laporan
penyelidikan tindakan dipelajari sepanjang penyelidikan ini.
7enyelidikan ini turut memberi harapan kepada saya untuk terus menyelidik pada
masa akan datang. &elemahan dan kekurangan yang dikenal pasti daripada kajian
tindakan ini telah memberi gambaran kepada saya untuk memperbaikinya pada
penyelidikan yang seterusnya.
RUJUKAN
Brophy, 4ere (1==2*. Moti5atin, Students To !earn. Bnited States o+ ,meria@
% Graw $ill <ompany.
Green, %.<. (2000*. Storytellin, in Tea-"in,. -ipetik pada ,pril 26,2012 dari
ht tp@ :: www . p s y h o lo g i a ls ie n e .org : o b s e r # er: g et , r t il e.+ m A id J 1 / 52
Omardin. (1===*. Pen,a+aran Kreati6 2ntuk Pembela+aran Akti6. &uala .umpur@
-ewan Bahasa dan 7ustaka.
$enritta Sualan, 4essyla K ,ssad Bt Shapri 8 %unirah ,nis Bt 4amli. (2011*.
Ke)elba,aian udaya dan Analisis uku Teks. -ipetik pada ,pril 26, 2012
dari ht tp @ :: ww w .sr ib d. o m :d o :0 ) = 0 1 0 6 = : 7 > ; G B 3B S , ; - & B 3 C& B .B%-
B C. C & - - , 3 4 , $-& 7 9- / 0 26