You are on page 1of 4

S GD-T TINH BR-VT

TRNG THPT PH M

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

K HOCH CNG TC C NHN 2014 - 2015


H v tn: .
Dy mn: .
Thuc t
Nm vo ngnh:
- Dy cc lp : .
- Cng tc kim nhim: .

Chc v:

A. c im tnh hnh :
- Thc hin ch ca nm hc " .
"
1. c im c nhn: (Nu thun li/ kh khn ca bn thn v gii php khc phc)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. Tnh hnh ca lp ch nhim ( Cn c cht lng 2 mt GD nm trc v thc t lp)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Tnh hnh ca cc lp dy ( Cn c vo cht lng 2 mt GD nm trc)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
B. Cc mt cng tc c th:
1. Cng tc t tng chnh tr v phm cht o c nh gio:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. Thc hin v n np, k cng:
1

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Sinh hat chuyn mn T, nhm:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4. Thc hin cc cng vic c th theo quy nh:
4.1. H s, s sch v lch bo ging hng tun:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4.2. Gio n, bi soan::
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4.3. Gi gic ln lp:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4.4. Cng tc thao ging, hi ging:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4.5. Cng tc d gi ng nghip:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4.6. Chm tr bi kim tra v bo im nh k:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4.7. Thc hnh, th nghim:

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4.8. Lm dng day hc; vit SKKN, chuyn ( Tn, thi gian hon thnh)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4.9. Cng tc n tp, bi dng hc sinh gii, gip hc sinh c thi hc tch cc:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
5. Cng tc t hc, bi dng v chuyn mn, nghip v :
5.1. Cc lp bi dng chuyn mn do S v trng t chc:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
5.2: K hach t bi dng chuyn mn nghip v: ( Ni dung t bi dng l gi? S vn
dng vo cng tc ging day, gio dc nh th no?, )
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
5. Cc cng tc khc:
6.1. Cng tc ch nhim:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
6.2. Cng tc on th v cc phong tro, gio dc ngoi gi ln lp - hng nghip:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

C. Ch tiu phn u :
Stt

LP DY % > TB % KH

% GIOI

GHI CH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
T l ln lp thng i vi lp
ch nhim
* Danh hiu thi ua .................................................................................................
T trng

Ph My, ngy . thng nm 2014


( Ch k, h v tn)