You are on page 1of 5

§¾º¢Â Ũ¸ ¾Á¢úôÀûÇ¢ Íí¨¸ ¦¾Ã¡ô §¾¡ð¼õ

Á¡÷î Á¡¾ Á¾¢ôÀ£Î 2014
¿ý¦ÉÈ¢ì ¸øÅ¢
¦ÀÂ÷ : _________________________________
¬ñÎ : 2
ºÃ¢Â¡É ÅÆ¢ôÀ¡ðÎ þ¼í¸Ù¼ý þ¨½.
1.

§¸¡Å¢ø

2.
º£É÷ì §¸¡Å¢ø

3.

Áݾ¢

4.

§¾Å¡ÄÂõ

(10 ÒûÇ¢¸û)
ºÃ¢Â¡É ÜüÚìÌ (/) ±É×õ À¢¨ÆÂ¡É ÜüÚìÌ (X) ±É×õ «¨¼Â¡ÇÁ¢Î¸.
1

¸¡Ä½¢¨Âì ¸ÆüÈ¢ ¯Ã¢Â þ¼ò¾¢ø ¨Åì¸ §ÅñÎõ. §¸¡Å¢Ä¢ø ¸¡Ä½¢¨Â «½¢óÐ ¦ºøÄ §ÅñÎõ. §¸¡Å¢ÖìÌû ÅÇ÷ôÒô À¢Ã¡½¢¨Â ±ÎòÐî ¦ºøÄ §ÅñÎõ. ( ) (20 ÒûÇ¢¸û) ÅÆ¢ôÀ¡ðÎìÌò §¾¨ÅÂ¡É ¦À¡Õ¨Çò §¾÷ó¦¾ÎòÐ Åð¼Á¢Î¸. ( ) 5. ( ) 3. ( ) 8. ( ) 2. ¨¸ ¸¡ø ¸ØŢ À¢ÈÌ §¸¡Å¢ÖìÌû ¦ºøÄ §ÅñÎõ. þ¨ÈÅ¨É Å½í̾ø. §¸¡Å¢Ä¢ø ¯Ãì¸ §Àº §ÅñÎõ. ( ) 6. ( ) 9. ¾¢Õ¿£Ú «½¢Â §ÅñÎõ. ( ) 4. §¸¡Ä¢ÖìÌû Å¢¨Ç¡¼ §ÅñÎõ. ( ) 10. 2 . þ¨Èî º¢ó¾¨É¢ø «Áà §ÅñÎõ. §¾í¸¡ö ¸ñ½¡Ê ¦ÅüÈ¢¨Ä §¸¡Æ¢ ÀÆõ â ¦ÁØÌÅ÷ò¾¢ §¾ý À¡ìÌ (10 ÒûÇ¢¸û) ¿ýÁÉõ ¦¸¡ñ¼ ¦ºÂø¸¨Çì ¸¡ðÎõ À¼í¸ÙìÌ ºÃ¢ (/) ±É þθ. §¸¡Å¢ÖìÌô À¡ÃõÀâ ¯¨¼ «½¢óÐ ¦ºøÄ §ÅñÎõ.1. ( ) 7.

±ý ¾õÀ¢Â¢ý ¸¡Ä¢ø Òñ ²üÀð¼Ð. 1.(10 ÒûÇ¢¸û) Ýú¿¢¨Ä¨Âô ÀÊòÐ ºÃ¢Â¡É Å¢¨¼ìÌ Åð¼Á¢Î¸. ¿¡ý ______________ 3 .

«õÁ¡Å¢üÌ ¾¨Ä À¢ÊòРŢΧÅý 5. ¾õÀ¢¨Âî ºÁ¡¾¡Éõ ¦ºö§Åý (20 ÒûÇ¢¸û) ¿ýɼò¨¾ (10 ÒûÇ¢¸û) ´Øì¸õ ÅÕ¨¸ ¿¼ò¨¾ àö¨Á /6 /6 /6 /6 4 . ±ý «õÁ¡Å¢üÌ ¾¨Ä ÅÆ¢ìÌõ §À¡Ð. ¾õÀ¢ «Ø¾¡ø «. «õÁ¡¨Åò ¦¾¡ó¾Ã× ¦ºö§Åý 3. ¿¡ý «. ±ý¨É ¦ÅÇ¢§Â «¨ÆòÐî ¦ºøÄ ¦º¡ø§Åý. «Å¨Éò ¾¢ðΧÅý. ºò¾õ §À¡Î§Åý ¬. «õÁ¡ §Å¨Ä ¦ºöÔõ §À¡Ð.«. ¬. 2. ±ý «õÁ¡ ¯½× ¾Â¡Ã¢ìÌõ §À¡Ð ¿¡ý ______________ «. «ÅÕìÌ §¾É£÷ ¦¸¡Îô§Àý. ţ𨼠Íò¾õ ¦ºö§Åý ¬. ±ý ¾ó¨¾ «ÖÅĸò¾¢Ä¢ÕóÐ ¾¢ÕõÀ¢Â×¼ý ¿¡ý __________ «. «ÅÛìÌ ÁÕóÐ §À¡Î§Åý ¬. 4. «õÁ¡Å¢¼õ ¦º¡øÄ¢ ¾õÀ¢¨Âô À¡÷ì¸ ¦º¡ø§Åý ¬.

§¾ý ¦Á¡Æ¢ 5 .¯¾×õ ÁÉôÀ¡ý¨Á ¦Á¡ò¾õ ¾Â¡Ã¢ò¾Å÷ ¯Ú¾¢ôÀÎò¾¢ÂÅ÷ _______________ _____________ /6 /30 À¡÷¨Å¢ð¼Å÷ ________________ Á.