You are on page 1of 11

Fisa de date

Pagina 1/11 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2014 21:17
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU
Autoritate regionala sau locala
Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
COMUNA BORLESTI
Adresa postala: Comuna Borlesti, Localitatea: Borlesti, Cod postal: 617085, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Iliuta, Tel. +40 0233297971, Email:
primariaborlesti@yahoo.com, Fax: +40 0233297353, Adresa internet (URL): www.borlesti.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Fisa de date
Pagina 2/11 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2014 21:17
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie Modernizare drumuri in sat Ruseni (Satu Nou), comuna Borlesti, judetul Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Comuna Borlesti, jud. Neamt
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari pentru obiectivul: Modernizare drumuri in sat Ruseni (Satu Nou), comuna Borlesti, judetul Neamt
Valoare estimata - 877.640 Ron (fara TVA) astfel:
a) cheltuieli pentru amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala = 0 RON 0
b) Cheltuieli pentru investitia de baza = 877.640 RON (fara TVA)
c) Organizare de santier = 0 RON 0
d) diverse si neprevazute = 0 RON
45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoare estimata - 877.640 Ron (fara TVA) astfel:
a) cheltuieli pentru amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala = 0 RON 0
b) Cheltuieli pentru investitia de baza = 877.640 RON (fara TVA)
c) Organizare de santier = 0 RON 0
d) diverse si neprevazute = 0 RON
Valoarea estimata fara TVA: 877,640.00 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare în cuantum de 17.000 lei. Calculul echivalentei leu/alta valuta se va face la cursul BCE
din data publicarii invitatiei de participare. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru primirea
ofertelor În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera
în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în
original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Fisa de date
Pagina 3/11 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2014 21:17
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) – Programul national pentru dezvoltare rurala-Masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG
925/2006 printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa
la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate din situatiile de plata lunare, conform prevederilor HG 1045/2011. În cazul
ofertantilor care se regasesc în categoria întreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facând dovada în acest sens) garantia
de buna executie se constituie în procent de 50% din cuantumul precizat în documentatia de atribuire.
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Ordinul nr. 863 din 02/07/2008 si Hotarârea nr. 834 din 22.07.2009; Hotararea Guvernului nr.801/04.08.2011 pentru modificarea si
completarea Hotararii Guvernului nr.525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor Publice; Ordin al presedintelui ANRMAP nr.509/14.09.2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;
Ordin ANRMAP nr. 302 din 14.06.2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si
Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor deconcesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii;
Fisa de date
Pagina 4/11 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2014 21:17
Documentele solicitate se vor prezenta în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006
Operatorul economic va dovedi ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 180 din OUG 34/2006.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si sustinatorii ofertantilor (daca exista) vor depune urmatoarele:
a) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 - Formular nr.1.
b) Cazier fiscal al operatorului economic (în original sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”) al societatii, în termen de
valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertelor, inclusiv pentru tert sustinator.
Pentru statele in care nu se elibereaza astfel de documente (cazier) ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanata de Urgenta nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului (operator economic
unic/lider/asociat/tert sustinator) din procedura si respingerea ofertei.

Cerinta nr. 2
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Operatorul economic va dovedi ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006, modificat si completat
ulterior .
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul
sustinator, daca este cazul.

Cerinta obligatorie: Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de autoritatile competente de pe lânga Unitatile
Administrativ Teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social si punctul/punctele de lucru implicate în derularea contractului
(formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident, traduse în limba româna de traducator autorizat si
legalizate), în original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa reiasa ca nu are datorii scadente
la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor

Cerinta obligatorie: Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza
careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente
din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana de traducator autorizat, legalizate), in original, copie legalizata sau copie
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” din care sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut
termenul limita de depunere a ofertelor

Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberate de autoritati din tara de origine
(certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor,
taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local în conformitate cu cerintele autoritatii contractante.

Cerinta nr.3
Declaratie privind evitarea conflictului de interese.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Completarea, semnarea si prezentarea declaratiei privind evitarea conflictului de interese - Formularul 4 .
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator este obligat sa prezinte acest formular.
Se solicita declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic din care sa rezulte ca nu are drept membri în cadrul consiliului
de administratie/organ de conducere sau de supervizare si nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afini pâna la
gradul al patrulea inclusiv si nu se afla în relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante,
conform art. 691*) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
In vederea completarii acestei declaratii comunicam ofertantilor numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul COMUNEI BORLESTI,
dupa cum urmeaza:
1. - Iliuta Vasile – primarul comunei
2. – Puica Vasile – viceprimarul comunei
3. - Staicu Cristina – secretarul comunei
4. - Florian Lucica – contabil sef
5. - Airinei Mihai – consilier local
6. - Andronache Gheorghe – consilier local
7. - Axinte Ion – consilier local
8. - Ciuperca Constantin – consilier local
9. - Constantin Viorel – consilier local
10. - David Daniela – consilier local
11. - Handaric Ioan – consilier local
12. - Macovei Valeru – consilier local
13. - Olteanu Constantin – consilier local
14. - Purcariu Vasile – consilier local
15. - Patrunjel Mihai – consilier local
16. – Savin Gheorghe – consilier local
17. - Trifan Vasile – consilier local
18. - Turcanu Florin Gheorghe – consilier local
19. - Popoaia Vasile - sef urbanism, responsabil achiztii publice
 
Cerinta nr. 5
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic va completa Formular nr. 5
Neindeplinirea unuia din criteriile de mai sus vor conduce automat la excluderea Ofertantului si respingerea ofertei.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza
toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei
asociatii profesionale care are competente in acest sens.
• Neprezentarea unui document sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.
• Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Fisa de date
Pagina 5/11 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2014 21:17
Documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor vor fi prezentate de operatorul economic individual si pentru fiecare dintre operatorii
economici, in cazul unei asocieri/unui grup de operatori economici.
Orice document solicitat va fi prezentat in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ”conform cu originalul” cu semnatura
si stampila. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se
utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va
atasa o imputernicire pentru aceasta.

Cerinta 1
Persoane juridice/fizice romane :
Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN
din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta certificatul constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, în original, copie
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la
data limita de depunere a ofertelor
Certificatul constatator emis de ORC din care sa reiasa faptul ca ofertantul si/sau asociatii sai, dupa caz, au ca obiect de activitate activitatile
supuse procedurii de achizitie (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).
Acesta trebuie sa mai cuprinda urmatoarele date:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de înregistrare;
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
d) structura actionariatului;
e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f) domeniul de activitate principal;
g) domeniile de activitate secundare;
h) situatia societatii (daca este în stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare
temporara a activitatii).
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta:
- copii si traducere certificata în limba româna, dupa documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct
de vedere profesional, din care sa rezulte ca au ca obiect de activitate principal sau secundar activitatile supuse procedurii de achizitie
- Documente relevante, emise de autoritatile competente din tara în care îsi are sediul operatorul economic, din care sa reiasa urmatoarele
date:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de înregistrare;
c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
d) structura actionariatului;
e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
f) domeniul de activitate principal;
g) domeniile de activitate secundare;
h)situatia societatii (daca este în stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare
temporara a activitatii).
Nota:
• Neprezentarea unui document sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.
• Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului pentru partea
de contract pe care o va realiza
Se va prezenta o declaratie de angajament a ofertantului, prin care se
obliga ca în cazul în care oferta sa va fi declarata câstigatoare, înainte de
semnarea contractului de lucrari, va prezenta în original asigurarea pentru
toate riscurile lucrarilor de constructii montaj si raspunderea constructorului -
raspundere civila
Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau
copie lizibila cu mentiunea ”conform cu originalul” cu semnatura si stampila,
cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul
participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari,
care se vor prezenta in original.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul
economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va
accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului
economic in acest sens.
Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de
traducere autorizata si legalizata in limba romana
Se va completa o declaratie privind asigurarea de risc
profesional. Obligatoriu pentru toti asociatii, daca este cazul.
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele
solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic,
se va atasa o imputernicire pentru aceasta.
Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul
economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele
solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia
economica si financiara si prin prezentarea altor documente care
sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Fisa de date
Pagina 6/11 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2014 21:17
Cerinta nr. 1
Informatii privind cifra de afaceri
Media Cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari,
trebuie sa fie mai mare sau egala cu 1.755.000 lei.
Orice documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de calificare (de
exemplu bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani, in cazul in care publicarea
acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit
ofertantul, vizate si inregistrate la organele competente/rapoartele de audit/
rapoartele cenzorilor/echivalent).
Valorile vor fi exprimate in LEI, folosind pentru conversie ratele medii anuale
de schimb LEI/EU comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int)
pentru anii respectivi.
Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decât EURO se va
folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre
Banca Centrala Europeana. (www.ecb.int)

Pentru IMM-uri se va tine cont si de facilitatile oferite de legea 346/2004,
inclusiv de Art. 16 alin (2) (Întreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de
reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia pentru
participare si garantia de buna executie cerute în achizitiile publice de
produse, lucrari si servicii.)
- Se va completa – Formularul B1 – Informatii generale

- Ofertantii vor atasa copii lizibila cu mentiunea ,,conform cu
originalul”, dupa bilanturile contabile, contul de profit si pierderi si
anexele sale vizate si înregistrate de organele competente, din
cel mult ultimii trei ani incheiati fara anul in curs (2011; 2012;
2013 ) din care sa rezulte respectarea cerintei privind cifra medie
de afaceri. Operatorii economici au dreptul de a-si
demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea
altor documente in masura in care acestea reflecta o imagine
fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.

- Formular nr. 34 – Declaratie IMM
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru
indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor
juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu
prevederile din OUG 34/2006, art. 186. In acest caz, Ofertantul va respecta
prevederile art. 186, alin (2) din OUG 34/2006.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica
si financiara invocând si sustinerea acordata, in conformitate cu
prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci
Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective (se va completa Formularul D5 - Angajament privind
sustinerea financiara), prin care aceasta confirma faptul ca va
pune la dispozitia Ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se
afle in situatiile care determina excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d),
art. 69 ^ 1 din OUG nr. 34/2006..din OUG 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Pentru sustinerea nivelului minim al indicatorului cifra de afaceri,
angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze ca in cazul in
care contractantul intâmpina dificultati pe parcursul derularii
contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure
indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractual
prin implicarea sa directa.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita tertului
sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei
resurselor pe care le va pune la dispozitie conform
angajamentului propus.
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru
indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor
juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu
prevederile din OUG 34/2006, art. 190. In acest caz, Ofertantul va respecta
prevederile art. 190, alin (2) din OUG 34/2006.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica
si financiara invocând si sustinerea acordata, in conformitate cu
prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci
Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective (se va completa Formularul D5 - Angajament privind
sustinerea financiara), prin care aceasta confirma faptul ca va
pune la dispozitia Ofertantului resursele tehnice invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se
afle in situatiile care determina excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d),
art. 69 ^ 1 din OUG nr. 34/2006..din OUG 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Pentru sustinerea nivelului minim al indicatorului cifra de afaceri,
angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze ca in cazul in
care contractantul intâmpina dificultati pe parcursul derularii
contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure
indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractual
prin implicarea sa directa.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita tertului
sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei
resurselor pe care le va pune la dispozitie conform
angajamentului propus.
Cerinta nr. 1
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani conform
Formular 6 si anexa 1 la Formular 6.
- Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5
ani, continând valori, perioada si locul de executie, beneficiar
conform Formular 6 si anexa 1 la Formular 6.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
Fisa de date
Pagina 7/11 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2014 21:17
Cerinta nr. 3.2.
Informatii referitoare la resursele umane propuse pentru a fi implicate in
proiect.
Pentru a fi considerat calificat, ofertantul/membrii asocierii impreuna/tertul
sustinator trebuie sa faca dovada ca dispune de o echipa tehnica ai carei
membri sa aiba capacitatea profesionala sau experienta dovedita in
domeniul pentru care ocupa pozitia in echipa:
- Manager de proiect studii superioare, experienta in calitate de manager de
proiect in cel putin un contract. Atesat in Managementul de Proiect.
- Sef santier – persoana cu studii de specialitate (inginer, subinginer),
absolvent al unei facultati tehnice, specializarea CFDP, cu experienta
profesionala in constructii de drumuri, dovedita prin participarea la cel putin
un proiect;
- Responsabil tehnic cu executia in domeniul constructii de drumuri
Acesta va prezenta atestatul si/sau legitimatia
- Inginer drumuri – persoana cu studii de specialitate (inginer, subinginer),
absolvent al unei facultati tehnice, specializarea CFDP, cu experienta
profesionala in constructii de drumuri, dovedita prin participarea la cel putin
un proiect;
- Responsabil cu controlul calitatii - se va prezenta decizie de numire
- Specialist SSM
Ofertantii vor face dovada ca dispun fie de personal angajat fie de
personal al carui angajament de participare a fost obtinut. Pentru persoana
nominalizata pentru pozitia Sef de santier se vor prezenta: CV (semnat in
original de titular), diploma/diplome de studii, acte conforme cu legislatia
muncii privind relatia de munca între ofertant si persoana nominalizata, alte
documente relevante pentru experienta generala si specifica în domeniu.
Pentru persoana desemnata ca RTE (atestat in baza legii 10/1995)se
solicita prezentarea de copii dupa
atestatul si/sau legitimatia aflata in perioada de valabilitate la data limita
comunicata pentru depunerea ofertelor. Pentru persoanele care nu au
calitatea de angajat se solicita prezentarea unei declaratii de disponibilitate
(Formular nr. 12b) cu semnatura titularului în original.
Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna,
capacitatea profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului.
Prezentarea acestor documente reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar
lipsa lor va duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.
Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta
obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila, nu este
permisa completarea/ clarificarea documentelor care dovedesc
îndeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia cazului in care
ofertantul depune, conform art.11 alin.4 din HG 925/2006,
declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de
calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 2
Experienta similara
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat în ultimii 5 ani lucrari
similare(lucrari modernizare drumuri) de valoare mai mare sau egala cu
877.000 lei (fara TVA). Se va accepta confirmarea îndeplinirii cerintei
referitoare la experienta similara prin prezentarea a maxim un contract.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
Fisa de experienta similara în original, certificari de buna executie care
indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau
clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza
daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu
si daca au fost duse la bun sfârsit.
Nota:
Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va
calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta obligatorie duce
la respingerea ofertei ca inacceptabila, nu este permisa completarea/
clarificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea cerintelor de calificare,
cu exceptia cazului in care ofertantul depune, conform art.11 alin.4 din HG
925/2006, declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de
calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare
urmatoarele:
- Fisa de experienta similara în original, formularul 13
- certificari de buna executie care indica beneficiarii, indiferent
daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati sau
documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante
la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente
trebuie sa reiasa: beneficiarul, valoarea, perioada (inclusiv data
încheierii contractului) si locul executiei lucrarilor.
Pentru situatiile financiare exprimate în alte monede decât euro
se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb
comunicata de catre BCE (info:www.ecb.ro) pentru anul în care
contractul pentru respectivul proiect a fost semnat.
Nota:
Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei
similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a
ofertelor.
Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta
obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila, nu este
permisa completarea/ clarificarea documentelor care dovedesc
îndeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia cazului in care
ofertantul depune, conform art.11 alin.4 din HG 925/2006,
declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de
calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 3.1.
Informatii referitoare la resursele umane
a) Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si
al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani – Formularul 8.
Informatii referitoare la resursele umane propuse pentru a fi implicate in
proiect.
b) Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru
executia lucrarilor (anexa 1 la Formularul 8)
a) Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale
personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani –
Formularul 8.
b) Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si
calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor
responsabile pentru executia lucrarilor (anexa 1 la Formularul 8)
Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta
obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila, nu este
permisa completarea/ clarificarea documentelor care dovedesc
îndeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia cazului in care
ofertantul depune, conform art.11 alin.4 din HG 925/2006,
declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de
calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006. În cazul unei
asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Fisa de date
Pagina 8/11 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2014 21:17
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu
Cerinta nr. 5
Informatii privind subcontractantii / asociatii
Se va prezenta - formularul 11, anexa la formularul 11 si acordul de
subcontractare (formularul D3.1).
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are,
eventual, intentia sa o subcontracteze.
În cazul în care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a
preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si
datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 691 din
OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.În
cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere (formularul D3),
care va trebui legalizat de asocierea câstigatoare înainte de semnarea
contractului.
Se va prezenta - formularul 11, anexa la formularul 11 si acordul
de subcontractare (formularul D3.1).
Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situa?ia prevazuta de
art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din
procedura de atribuire.
În cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere
(formularul D3).
Cerinta nr. 4.1.
Informatii despre dotarile specifice:
Prezentarea declaratiei referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele
tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului de lucrari. Ofertantul va prezenta documente
care atesta detinerea de echipamente si utilaje necesare pentru
indeplinirea contractului indiferent de forma de detinere (proprietate, chirie
sau concesiune,contract de leasing, contract de colaborare, angajament de
punere la dispozitie).
Utilaje minime
- Autoamacara
- Autogreder
- Buldozer pe senile
- Buldoexcavator
- Motopompa
- Vibrator universal cu motor termic
- Incarcator frontal pe senile
- Tractor pe pneuri cu remorca
Completarea si prezentarea formularului 10, cu privire la
utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune
ofertantul (reprezentantul asocierii) si Anexa la Formularul 10.
- Se vor prezenta documente suport din care sa reiasa ca
ofertantul dispune (in dotare proprie, prin contracte, acorduri de
inchiriere etc) cel putin de utilajele/echipamentele tehnice
precizate, considerate strict necesare pentru indeplinirea
contractului de lucrari;
- Lista de utilaje si mijloace de transport pe care o va intocmi
ofertantul trebuie sa fie corelata cu numarul de ore de
functionare/cantitatile de materiale transportate din estimarile de
utilaje si transporturi;
- Forma de depunere a acestor documente: conform art. 5 din
Ordinul nr. 509/2011;
Lipsa (neprezentarea) vreunui document solicitat ca cerinta
obligatorie duce la respingerea ofertei ca inacceptabila, nu este
permisa completarea/ clarificarea documentelor care dovedesc
îndeplinirea cerintelor de calificare, cu exceptia cazului in care
ofertantul depune, conform art.11 alin.4 din HG 925/2006,
declaratia initiala pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de
calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Cerinta nr. 2
Standarde de protectie a mediului
Standarde de asigurare a protectiei mediului - Certificatul ISO 14001 sau
echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract .Certificatul
trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor si va fi prezentat
in copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de
reprezentantul legal al ofertantului.
În cazul unui grup de operatori economici/unei asocieri, cerinta
trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori
economici/ asocierii.
Documentele solicitate se vor prezenta in copii certificate ca fiind
conforme cu originalul.
Cerinta nr. 1
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii
Standarde de asigurare a calitatii - Certificatul ISO 9001 sau echivalent in
domeniul aferent obiectului prezentului contract. Certificatul trebuie sa fie
valabil la data limita de depunere a ofertelor si va fi prezentat in copie lizibila
semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul
legal al ofertantului
În cazul unui grup de operatori economici/unei asocieri, cerinta
trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului de operatori
economici/ asocierii.
Documentele solicitate se vor prezenta in copii certificate ca fiind
conforme cu originalul.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta
Offline
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Fisa de date
Pagina 9/11 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2014 21:17
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Fisa de date
Pagina 10/11 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2014 21:17
Pe Perioada desfasurarii procedurii de atribuire se vor organiza vizite in teren la cererea ofertantilor pentru cunosterea situatiei si pentru
evaluarea cat mai corecta a ofertei. Dupa efectuarea vizitei in teren se va intocmi un Proces Verbal. In cazul in care ofertantii participa la
aceste vizite in teren, o copie a Procesului Verbal se va introduce in dosarul aferent propunerii tehnice.
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice de executie a lucrarilor cu cerintele autoritatii contractante
prevazute în caietul de sarcini si definite prin specificatiile tehnice.
Propunerea tehnica va fi inclusa in volum distinct si va fi prezentata astfel incat trebuie sa rezulte ca:
Ofertantul a inteles cerintele tehnice
Propunerea tehnica sa cuprinda detalii si informatii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei conform criteriului de atribuire
Propunerea tehnica va face referire concret la lucrarile supuse procesului de achizitie, nu va avea caracter general si va cuprinde:
Organizarea Lucrarilor
a) Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul in cauza:
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata constrangerilor fizice impuse de amplasamentul in cauza, prin elaborarea unei planse
care sa prezinte, in special,urmatoarele:
1. Limitele instalatiilor
2. Cladiri
3. Zone de depozitare
4. Accese in santier
5. Lucrari temporare
Plansa va include dimensiuni si etichete.
b) Aspecte de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute (acolo unde este cazul)
Ofertantul va demonstra ca facilitatile ce trebuie mentinute vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse se vor afla in executie. Pentru
demonstrare, se va utiliza text descriptiv, insotit de planse si/sau diagrame. Va fi prezentat Planul pentru toate Lucrarile Temporare
necesare pentru pastrarea functiunilor lucrarilor existente.
1. Descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru executia lucrarilor
2. Prezentarea Programului de asigurare a Calitatii pentru lucrare, program care trebuie sa contina:
2.1. descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare;
2.2. listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a principalelor categorii de lucrari,
2.3. planul de control al calitatii
3. Prezentarea sistemului propriu privind securitatea si sanatatea muncii pentru lucrare
4. Graficul fizic cat si valoric de realizare a investitiei (se vor evidentia toate obiectele si categoriile de lucrari)
Metodologia pentru realizarea lucrarii
Ofertantul va prezenta Planul Master de lucrar aferente proiectului, corelat cu durata de executie.
Prin structura solicitata, Beneficiarul doreste sa identifice abordarea pe care o vor propune ofertantii si care va sta la baza executiei efective
a lucrarilor. termenele intermediare prezentate in cadrul Graicului de executie (Graficul GANTT) sunt considerate termene contractuale.
In acest context, beneficiarul solicita urmatorul continut pentru acest caitol in baza caruia trebuie sa se intocmeasca propunerea tehnica:
Planul master al executiei lucrarilor va evidentia urmatoarele livrabile:
- Structura WBS (work breakdown structure)
- structura WBS de dezvoltare ierarhica privind activtatile proiectului pe nivele de dezvoltare. Se va prezenta o structura de dezvoltare
ierarhica dezovoltata pe minim 5 nivele de dezvoltare. titlul proiectului va avea nivelul zero. se va prezenta o diagrama separata pentru
structura WBS.
- graficul GANTT al proiectului. graficul GANTT al proiectului ,realizat in baza structurii WBS, cu evidentierea relatiilor de dependenta
(succesor si/sau predecesor) dintre actiitatile proiectului. graficul Gantt trebuie sa evidentieze capitolele mentionate la structura WBS.
executia de lucrari va fi dezvoltata pe categorii de lucrari si activitati in cadrul categoriilor de lucrari. pentru urmatoarele categorii de lucrari:
Organizare de santier si AMnejare si protectia mediului, se accepta o dezvoltare WBS inferioara nivelului 3 de dezvoltare, dar nu mai putin
de nivelul 2. Esalonarea in timp a graficului GANTT se va realiza la nivel de Zi, Luna si Saptamana. de asemenea, pe activitatile proiectuli
privind executia lucrarilor, din graficul GANTT se vor evidntia: echipamente si cantitatea de manopera alocata pe fiecare activitate, utilajele
si personlul alocat pentru fiecare actvitate. In acest grafic vor fi toate activitatile necesare pentru executarea lucrarii asa cum a fost ea
dezvoltata in proiectul tehnic.
- Drumul critic al proiectului. Prezentarea drumului critic al proiectului, in baza graficului GANTT. Drumul critic se v-a prezenta ca o
diagrama separata in concordanta cu graficul Gatitt, care sa contina doar activitatile care fac parte din drumul critic al proiectului.
- Diagrama Pert. Prezentarea diagramei PERT a proiectului, in baza graficului Gantt. Diagrama Pert va trebui sa prezinte pentru fiecare
activitate urmatoarele informatii:
o cel mai devreme moment de start
o cel mai tariziu moment de start
o cel mai devreme moment de finalizare
o cel mai tarziu moment de finalizare
o durata activitatii
o marja (nu sunt acceptate activitati a caror marja nu este specificata)
- Alocarea financiara. Prezentarea alocarii financiare pe fiecare activitate din graficul Gantt, corelat cu cantitatile de lucrari si echipamente.
Alocarea financiara va fi detaliata pe luni si activitati.
Toate diagramele solictate vor purta denumirile mentionate in descrierea acestora la punctele mai sus mentionate si o legenda a diagramei,
iar in opisul care insoteste oferta tehnica se v-a mentiona in clar pagina lacare se regaseste fiecare diagrama solicitata.
Resursele(personal si instalatii/echipamente)
Ofertantul va ilustra organizarea de proiect pe care o propune. Aceasta se va realiza prin prezentarea unei organigramecuprinzatoare care
sa identifice in mod clar tot personalul si echipamentele pe care ofertantu intentioneaza sa le utilizeze in realizarea Lucrarilor. Aceasta
organigrama va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre mebrii echipei, precum si
interfatarea cu beneficiarul, dirigintele de santier si consultant.
În cazul ofertantului declarat câstigator, propunerea tehnica va constitui anexa la contract.
Autoritatea contractanta solicita operatorilor economici participanti la procedura de achizitie publica, sa indice, în cadrul ofertei, faptul ca la
elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
Acte Normative ce stabilesc regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de securitate si sanatate în munca, care sunt în vigoare la
nivel national si care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului:
a) Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006;
b) Hotarârea de Guvern nr. 238/2002;
c) Hotarârea de Guvern nr. 1425/2006.
Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html In
conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit. A din HG 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, va fi declarata neconforma oferta
care nu satisface in mod corespunzator cerintele din documentatia de atribuire. In cazul in care propunerea tehnica nu contine toate
elementele specificate mai sus, propunerea tehnica va fi considerata neconforma.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Fisa de date
Pagina 11/11 Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-07-2014 21:17
Propunerea financiara se va prezenta in lei.
Propunerea financiara va contine:
(a) Formularul de oferta
(b) Anexa la oferta
Acesta va fi insotit obligatoriu spre justificare de documente care vor cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor,
dupa cum urmeaza:
Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categoriide lucrari, pe obiecte
Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Formularul F4 - Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
Formularul F5 - Fisa tehnica a utilajului
Formular C6 - Lista consumurilor de resurse materiale
Formular C7 - Lista consumurilor cu mana de lucru
Formular C8 - Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor
Formular C9 - Lista consumurilor privind transporturile.
Taxa pe valoarea adaugata va fi evidentiata separat.
Nota 1: Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte
conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Ofertantul va respecta cerintele impuse in documentatia
de atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente, completate în mod corespunzator:
- Scrisoare de înaintare
- Împuternicire
- Formularul de Oferta si anexa la formularul de oferta
- Garantia de participare
- Toate celelalte documente solicitate (cf. cerintelor de mai jos).
Ofertantul are dreptul de a-si prezenta oferta în mai multe volume, cu conditia includerii în oferta a unui opis general care sa identifice si sa
numeroteze toate volumele, indicând si cuprinsul acestora. De asemenea, fiecare dosar va avea un opis propriu, indicând numerotarea
paginilor.
În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens, acestea vor fi semnate si parafate conform prevederilor
legale.
Ofertele (inclusiv anexele la acestea si documentele doveditoare) vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, având înscrise doar urmatoarele:
a) adresa Autoritatii Contractante;
b) denumirea contractului pentru care se depune oferta si numarul de referinta SEAP al anuntului de participare la procedura de atribuire a
contractului;
c) precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTEA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR, DATA ...., ORA ....”.
d) numele/denumirea Ofertantului.
Plicul/coletul va contine si un CD cu o copie electronica a propunerii tehnice si propunerii financiare. În cazul în care exista discrepante între
versiunea electronica si versiunea tiparita, originala, va fi luata în considerare aceasta din urma.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:
VI.3) ALTE INFORMATII
Departajarea ofertelor cu preturi egale, clasate pe primul loc: Oferta cu pretul cel mai mic va fi câstigatoare. Daca mai multe oferte au acelasi
Pret, AC va solicita reofertarea pretului în plic închis, în vederea departajarii ofertelor. Departajarea se aplica ofertelor cu acelasi pret situate
pe primul loc. Ofertantii vor prezenta si Declaratia privind calitatea de participant la procedura (Formularul nr. 3)
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot depune atât la CNSC cât si la sed.Aut.Cont.în conf.cu art. 2562 din OUG 34/2006-cu modif si com.ult în termen de 5 zile
încep.cu ziua urm.luarii la cunostinta despre un act al aut cont.pe care îl considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) – Programul national pentru
dezvoltare rurala-Masura 322
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR