You are on page 1of 7

AutoCAD Command

PhÝm
T¾t
Tªn LÖnh môc ®Ých
1. 3A 3DARRAY T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän
2. 3DO 3DORBIT
3. 3F 3DFAC T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu
!. 3" 3D"O#Y
T¹o ra 1 $a tuy%n &ao g'm c(c $o¹n th)ng trong
*h+ng gian 3 chiÒu
A
,. A ARC -. cung tr/n
0. ADC ADC1TR
2. AA ARA
T3nh 4i5n t3ch 67 chu 6i 1 $8i t9ng hay 6ïng $9c
:(c $;nh
<. A# A#I=1
Di chuy>n 67 ?uay c(c $8i t9ng $> c@n chAnh c(c
$8i t9ng *h(c &Bng c(ch CD 4Eng 1F 2 hoGc 3 tHI h9I
$i>m
J. A" A""#OAD
Ka ra hLI tho¹i $> tMi 67 hNy tMi Auto#iCI ADO 67
c(c trPnh Qng 4Eng ARR
1S. AR ARRAY T¹o ra nhiÒu &Mn Cao c(c $8i t9ng $9chän
11. ATT ATTDF T¹o ra 1 $;nh nghTa thuLc t3nh
12. UATT UATTDF T¹o c(c thuLc t3nh cNa BVoc*
13. AT ATTDIT Wi5u chAnh thuLc t3nh cNa BVoc*
B
1!. B B#OCX T¹o BVoc*
1,. BO BOY1DARY T¹o $a tuy%n *3n
10. BR BRAX RZn 1 Ih[n $o¹n th)ng gi\a 2 $i>m chän
C
12. C CIRC# -. $]ng tr/n &Bng nhiÒu c(ch
1<. CW "RO"RTIO Wi5u chAnh th+ng C8 *^ thuHt
1J. UCW CWA1= Wi5u chAnh t_:tF thay $`i RF D
2S. CWA ChaaFR -(t mZI c(c c¹nh
21. CO# CO#OR R(c VHI m7u 47nh cho c(c $8i t9ng $9c 6. th_o
trPnh tb
22. COF cI CO"Y Oao chZI $8i t9ng
D
23. D DIaOTY# T¹o ra 67 chAnh CDa *3ch thcc d 4/ng V5nh
2!. DA# DIaA#I=1D =hi *3ch thcc th)ng ce th> c@n chAnh $9c
2,. DA1 DIaA1=Y#AR =hi *3ch thbcc gec
20. DBA DIaBAO#I1
Ti%I tEc 1 *3ch thbcc $o¹n th)ngF gec tf $b]ng
nÒn cNa *3ch thcc $b9c chän
22. DC DIaC1TR
T¹o ra 1 $i>m tgm hoGc $]ng tr/n :uyhn tgm
cNa c(c cung tr/n 67 $]ng tr/n
2<. to DCO DIaCO1TI1Y
Ti%I tEc 1 $b]ng th)ngF 1 gec tf $]ng md rLng
thQ 2 cNa *3ch thcc trcc $gy hoGc *3ch thcc $9c
chän
2J. DDI DIaDIAaTR =hi *3ch thbcc $b]ng *3nh
3S. DD DIaDIT ChAnh CDa *3ch thbcc
31. DI DIOT Ko *hoMng c(ch 67 gec gi\a 2 $i>m
32. DI- DI-ID
KGt mii 1 $8i t9ng $i>m 67 c(c *h8i 4äc th_o chiÒu
47i hoGc chu 6i $8i t9ng
33. D#I DIa#I1AR T¹o ra *3ch thbcc th)ng $Qng hay nBm ngang
3!. DO DO1YT
-. c(c $]ng tr/n hay cung tr/n $9c t+ 47y hay V7 6.
hPnh 67nh *h@n
3,. DOR DIaORDI1AT T¹o ra *3ch thcc $i>m gec
30. DO- DIaO-RRID -i%t ch'ng Vhn c(c tuy%n h5 th8ng *3ch thcc
32. DR DRAjORDR
Thay $`i ch% $L hi>n th; c(c $8i t9ng 67 hPnh
Mnh
3<. DRA DIaRADIYO T¹o ra *3ch thcc &(n *3nh
3J. DO DOTTI1=O
Wi>n th; DrakO_tting $> $Gt ch% $L cho OnaI
_n4 =ri4F "oVar trac*ing
!S. DT DTRT
-. c(c mEc 6@n &Mnlhi>n th; 6@n &Mn trhn m7n hPnh
gi8ng nh V7 ne $ang nhHI 67om
!1. D- D-Ij
R(c VHI IhZI chi%u Cong Cong hoGc c(c ch% $L
:_m cMnh

!2. RAO Ro( $8i t9ng
!3. D DDDIT
Ka ra hLI tho¹i tf $e ce th> chAnh CDa nLi 4ung
6@n &Mn n $;nh nghTa c(c thuLc t3nh
!!. # ##I"O -. _ViI
!,. R RT1D XZo 47i $8i t9ng
!0. RIT oYIT Tho(t *hpi chqng trPnh
!2. R" R"ORT #u &Mn 6. Cang 4¹ng rV_ *h(c ls.tmu...m
!<. RT RTRYD
T¹o ra 6Ht th> rvn &Bng c(ch $ïn :uwt $8i t9ng 2
chiÒu $ang ce
!J. F FI##T 18i hai $8i t9ng &Bng cung tr/n
,S. FI FI#TR
Ka ra hLI tho¹i tf $e ce th> $a ra 4anh C(ch $>
chän $8i t9ng 4ba trhn thuLc t3nh cNa ne
=
,1. = =ROY"
Ka ra hLI tho¹i tf $e ce th> t¹o ra mLt tHI h9I c(c
$8i t9ng $9c $Gt thn
,2. U= U=ROY" ChAnh CDa tHI h9I c(c $8i t9ng
,3. =R DD=RI"O
Wi>n th; hLI tho¹i ?ua $e ce th> cho c(c ho¹t
$Lng 67 :(c VHI m7u cxng nh *3ch cy cNa chzng
,!. W BWATCW T+ 6Ht Vi5u
,,. UW UWATCW K;nh nghTa *i>u t+ mGt cvt *h(c
,0. W WATCWDIT Wi5u chAnh cNa t+ 6Ht Vi5u
,2. WI WID T¹o V¹i m+ hPnh 3D 6ci c(c $]ng &; *huwt
I
,<. I I1ORT
Ch{n mLt *h8i $9c $Gt thn hoGc &Mn 6. 67o &Mn 6.
hi5n h7nh
,J. UI UI1ORT ChAnh CDa *h8i $| $9c ch{n
0S. IAD IaA=AD}YOT
ad ra hLI tho¹i $> $iÒu *hi>n $L C(ng tqng
IhMnF $L $Ec cNa hPnh Mnh trong cq Cd 4\ Vi5u
&Mn 6.
01. IAT IaA=ATTACW
ad hLI tho¹i chA ra thn cNa hPnh Mnh cxng nh tham
C8
02. IC# IaA=C#I"
T¹o ra 1 $]ng &ihn 47nh cho c(c $8i t9ng hPnh Mnh
$qn
03. Ia IaA= Ch{n hPnh Mnh d c(c 4¹ng *h(c 67o 1 rV_ &Mn 6. AutoCa4
0!. UIa UIaA= Wi5u chAnh hPnh Mnh $| ch{n
0,. Ia" Ia"ORT
Wi>n th; hLI tho¹i cho IhZI nhHI c(c 4¹ng rV_ *h(c
67o AutoCa4
00. I1 I1TROCT
T¹o ra c(c c8 th> t`ng h9I hoGc 6ïng t`ng h9I tf
Ih[n giao cNa 2 hay nhiÒu c8 th>
02. I1F I1TRFR
TPm Ih[n giao cNa 2 hay nhiÒu c8 th> 67 t¹o ra 1
c8 th> t`ng h9I tf th> t3ch chung cNa chzng
0<. IO I1ORTOB} Ch{n 1 $8i t9ng Vihn *%t hoGc nhzng 67o AutoCa4
#
0J. # #I1 -. $]ng th)ng
2S. #A #AYR T¹o VcI67 c(c thuLc t3nh
21. U#A U#AYR Wi5u chAnh thuLc t3nh cNa Vay_r
22. # #ADR
T¹o ra 1 $]ng *%t n8i c(c 4/ng chz th3ch cho mLt
thuLc t3nh
23. #1 #1=TW1
Thay $`i chiÒu 47i cNa 1 $8i t9ng 67 c(c gec cxng
nh cung ce chQa trong $e
2!. #CF#I #IOT
Wi>n th; th+ng tin cq Cd 4\ Vi5u cho c(c $8i t9ng
$9c chän
2,. #t #jI=WT Xhai &(o hay thay $`i chiÒu 47y nZt 6.
20. #O U#AYOYT
22. #T #I1TY" Wi>n th; hLI tho¹i t¹o 67 :(c VHI c(c *i>u $]ng
2<. #TO #TOCA# R(c VHI thfa C8 tA V5 *i>u $]ng
a
2J. a aO- Di chuy>n $8i t9ng $9c chän
<S. aA aATCW"RO"
Oao chZI c(c thuLc t3nh tf 1 $8i t9ng n7y Cang 1
hay nhiÒu $8i t9ng *h(c
<1. a aAOYR
KGt c(c $8i t9ng $i>m hoGc c(c *h8i d t¹i c(c mQc
$o trhn mLt $8i t9ng
<2. aI aIRROR T¹o Mnh cNa $8i t9ng
<3. a# a#I1 T¹o ra c(c $]ng Cong Cong
<!. aO "RO"RTIO Wi5u chAnh c(c thuLc t3nh
<,. aO aO"AC
Wo(n chuy>n tf *h+ng gian giwy Cang c`ng :_m
*h+ng gian m+ hPnh
<0. aT aTRT T¹o ra 1 $o¹n 6@n &Mn
<2. a- a-Ij
T¹o ra c(c c`ng :_m 4i $Lng 67 &Ht c(c c`ng :_m
4i $Lng $ang ce
O
<<. O OFFOT
-. c(c $]ng th)ng Cong CongF $]ng tr/n $'ng
tgm
<J. O" O"TIO1O ad m_nu ch3nh
JS. OO OO1A"
Wi>n th; hLI tho¹i cho IhZI :(c VHI c(c ch% $L
truy chEI $8i t9ng $ang ch¹y
"
J1. " "A1 Di chuy>n cM &Mn 6.
J2. U" U"A1 Di chuy>n cM &Mn 6. tf $i>m 1 Cang $i>m thQ 2
J3. "A "AOTO"C
Ch{n 4\ Vi5u tf jin4ot CViIU&oar4 67 $iÒu *hi>n
4¹ng thQc cNa 4\ Vi5unCD 4Eng O#
J!. " "DIT
ChAnh CDa c(c $a tuy%n 67 c(c m¹ng Vci $a tuy%n 3
chiÒu
J,. "# "#I1 -. $a tuy%n $]ng th)ngF $tr/n
J0. "O "OI1T -. $i>m
J2. "O# "O#Y=O1 -. $a gi(c $Òu *hZI *3n
J<. "RO"O "RO"RTIO Wi>n th; m_nu thuLc t3nh
JJ. "R "R-Ij Wi>n th; ch% $L :_m 1 &Mn 6. trcc *hi $a ra in
1SS. "RI1T "#OT
Ka ra hLI tho¹i tf $e ce th> 6. 1 &Mn 6. &Bng m(y 6.F
m(y in hoGc rV_
1S1. "O "O"AC
Wo(n chuy>n tf c`ng :_m *h+ng gian m+ hPnh
Cang *h+ng gian giwy
1S2. "Y "YR=
Ro( &p c(c tham chi%u *h+ng c/n 4ïng ra *hpi cq Cd
4\ Vi5u
R
1S3. R RDRAj #7m tqi V¹i m7n hPnh cNa c`ng :_m hi5n h7nh
1S!. RA RDRAjA## #7m tqi V¹i m7n hPnh cNa twt cM c(c c`ng :_m
1S,. R R=1 T¹o V¹i &Mn 6. 67 c(c c`ng :_m hi5n h7nh
1S0. RA R=1A## T¹o V¹i &Mn 6. 67 V7m C(ng V¹i twt cM c(c c`ng :_m
1S2. RC RCTA1=# -. hPnh ch\ nhHt
1S<. R= R=IO1
T¹o ra 1 $8i t9ng 6ïng tf 1 tHI h9I c(c $8i t9ng
$ang ce
1SJ. R1 R1Aa
Thay $`i thn c(c $8i tu9ng ce chQa c(c *h8iF c(c
*i>u *3ch thccF c(c VcIF *i>u $]ngF*i>u YCOF6i_t 67
c`ng :_m
11S. R- R-O#-
T¹o ra 1 c8 th> &Bng c(ch ?uay 1 $8i t9ng 2 chiÒu
?uanh 1 trEc
111. Ra DDRaODO
Ka ra hLI tho¹i ?ua $e ce th> :(c VHI c(c tr9 gizI
&Mn 6. nh OrthoF =ri4F OnaI
112. RO ROTAT
Roay c(c $8i t9ng $9c chän :ung ?uanh 1 $i>m
nÒn
113. R"R R"RF
Wi>n th; hLI tho¹i cho IhZI :(c VHI c(c tham chi%u
t+ &eng
11!. RR R1DR Wi>n th; hLI tho¹i tf $e t¹o ra hPnh Mnh $9c t+
&engF hi5n thbc trong *hung 3D hoGc trong m+
hPnh c8 th>
O
11,. O OtrTCW Di chuy>n hoGc c@n chAnh $8i t9ng
110. OC OCA# "heng toF thu nhp th_o t~ V5
112. OCR OCRI"T Thbc hi5n 1 chuii c(c V5nhtf 1 OcriIt
11<. OC OCTIO1
OD 4Eng mGt giao cNa 1 mGt Ih)ng 67 c(c c8 th>
nhBm t¹o ra 1 6ïng
11J. OT OT-AR
#i5t *h twt cM c(c gi( tr; thay $`i cNa &i%n h5
th8ng
12S. OWA OWAD
Wi>n th; hPnh Mnh Ih)ng cNa &Mn 6. trong c`ng
:_m hi5n h7nh
121. O# O#IC C(c VcI 1 tHI h9I c(c c8 th> &Bng 1 mGt Ih)ng
122. O1 O1A"
W¹n ch% Cb 4i chuy>n cNa 2 C9i tec th_o nh\ng mQc
$9c chA $;nh
123. OO OO#ID T¹o ra c(c $a tuy%n c8 th> $9c t+ $[y
12!. O" O"##
Wi>n th; hLI tho¹i ce th> *i>m tra c(ch 6i%t 6@n
&Mn $9c t¹o ra 6ci Dt_:tF t_:tF at_:t
12,. O"# O"#I1 T¹o ra ) cungn6. c(c $]ng cong Vihn tEc
120. O" O"#I1DIT Wi5u chAnh CIVin_
122. OT OTY#
Wi>n th; hLI tho¹i cho IhZI t¹o ra c(c *i>u 6@n &Mn
$9c $Gt thn
12<. OY OYBTRACT T¹o ra 1 6ïng t`ng h9I hoGc c8 th> t`ng h9I
12J. T aTRT T¹o ra 1 $o¹n 6@n &Mn
13S. TA TAB#T
K;nh chu•n &Mng 6ci h5 to¹ $L cNa 1 &Mn 6. trhn
giwy
131. TW TWICX1OO
132. TI TI#aOD
133. TO TOO#BAR
Wi>n th; ch_ 4wu $;nh 6; tr3 cNa c(c thanh c+ng
cE
13!. TO# TO#RA1C T¹o 4ung Cai hPnh häc
13,. TOR TORYO T¹o ra 1 c8 th> hPnh 67nh *huyhn
130. TR TRIa
Cvt tAa c(c $8i t9ng t¹i 1 c¹nh cvt $9c :(c $;nh
&di $8i t9ng *h(c
U
132. YC DDYCO Ka ra hLI tho¹i ?uMn V€ h5 to¹ $L ng]i 4ïng $| $9c
:(c $;nh trong *h+ng gian hi5n h7nh
13<. YC" DDYCO"
Ka ra hLI tho¹i ce th> chän 1 h5 to¹ $L ng]i 4ïng
$9c :(c VHI trcc
13J. Y1 Y1ITO
Chän c(c 4¹ng thQc to¹ $L ch3nh :(c cNa to¹ $L 67
gec
1!S. Y1I Y1IO1 T¹o ra 6ïng t`ng h9I hoGc c8 th> t`ng h9I
-
1!1. - -Ij #u 67 IhEc h'i c(c cMnh :_m $9c $Gt thn
1!2. -" DD-"OI1T $a ra hLI tho¹i :(c VHI hcng :_m 3 chiÒu
1!3. U-" -"OI1T
R(c VHI hcng :_m trong 1 ch% $L :_m 3 chiÒu cNa
&Mn 6.
1!!. j jB#OCX -i%t c(c $8i t9ng Cang 1 rV_ &Mn 6. mci
1!,. j jD=
T¹o ra 1 c8 th> 3 chiÒu 6ci 1 &Ò mGt nghihng 67 1
gec nhän
R
1!0. R R"#OD
1gvt 1 *h8i $a tuy%n hoGc c(c $8i t9ng t`ng h9I
*h(c th7nh c(c th7nh Ih[n t¹o nhn ne
1!2. RA RATTACW
Ka ra hLI tho¹i ce th> g(n 1 tham chi%u ngo¹i 67o
&Mn 6. hi5n h7nh
1!<. RB RBI1D
BuLc c(c &i>u t9ng IhE thuLc cNa 1 Rr_u 67o 1 &Mn
6.
1!J. RC RC#I"
R(c $;nh 1 $]ng &ihn Rr_u 67 tHI h9I c(c mGt
Ih)ng nghihng
1,S. R# R#I1 T¹o ra 1 $]ng md rLng 6+ h¹n th_o cM 2 hcng
1,1. RR RRF
Wi>n th; hLI tho¹i $> $iÒu *hi>n c(c tham chi%u
ngo¹i 67o c(c rV_ &Mn 6.
1,2. • •OOa
T@ng hay giMm *3ch thcc cNa c(c $8i t9ng trong
c`ng :_m hi5n h7nh