You are on page 1of 3

* Tiết PPCT: 6

* Ngày soạn: ....../....../ 2008

Bài 7. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ –
CHỈNH LƯU – NGUỒN MỘT CHIỀU

* Bài dạy:
I. MỤC TÊU:

+ Biết được khái niệm, phân loại mạch điện tử.
+ Hiểu được chức năng, nguyên lí làm việc của mạch chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:

+ Nghiên cứu SGK, SGV, STK và GA.
+ Bản vẽ sẵn các hinh: 7 – 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7 trong SGK.
+ Mạch nguồn một chiều như hình 7 – 7 trong SGK.
+ Dự kiến nội dung ghi bảng:
Bài 7. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN
TỬ – CHỈNH LƯU – NGUỒN MỘT
CHIỀU
I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẠCH ĐIỆN TỬ

1. Khái niệm: (SGK)
2. Phân loại: theo hình 7 – 1 (SGK)
II. MẠCH CHỈNH LƯU VÀ NGUỒN MỘT
CHIỀU

1. Mạch chỉnh lưu
 là mạch điện tử dùng để biến đổi dòng
điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
a) Mạch chỉnh lưu nửa chu kì
A +
u1

-

+

+

+ C

Đ

u2

Rt

* u2a ở bán kì dương
* u2b ở bán kì âm
 Có dòng điện chạy từ A  Đ1 
 C  Rt  D  M
+ Kế tiếp * u2a ở bán kì âm
* u2b ở bán kì dương
 Có dòng điện chạy từ B  Đ2 
 N  C  Rt  D  M
+ Ban đầu

* Mạch chỉnh lưu cầu (dùng 4 điôt)
A +
u1

u2

-

H

+

E
Đ4
Đ3

++ + C

Đ1
F

Rt

Đ2
G
B
+ Ở bán kì dương (A+, B-): Có dòng
D

điện
chạy
từ
A
E
Đ
F
C
Rt
1
+ Ở bánBkì dương (A+, B-): Có
D dòng

D
H
Đ3
G
B.
điện chạy từ A  Đ  C  Rt  D  B.
+

bán

âm
(A-,
B+):
Có dòng điện
+ Ở bán kì âm (A-, B+): Không có
chạy từ B
G
Đ2
F
C  Rt 
dòng điện chạy qua Rt.
 Dòng điện chỉ chạy qua Rt theo một D  H  Đ4  E  A.
2. Nguồn một chiều
chiều từ C đến D.
b) Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì
a) Sơ đồ khối chức năng của mạch
* Mạch chỉnh lưu dùng 2 điôt
nguồn một chiều
(SGK)
A+ +
N + + +C
b) Mạch nguồn điện thực tế
(SGK)
u2a
Rt
Đ1
M
u1
D
u2b
B -

+

-

Đ2

* NX.phút): Tìm hiểu nguyên lí hoạt động của một số mạch chỉnh lưu cơ bản * Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện * Hãy cho biết mạch chỉnh lưu được dùng để làm một chiều. * Cá nhân trả lời. * Treo bản vẽ sẵn H.... * NX. * Ghi chú. * Ghi chú.7-3 và giới thiệu về mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kì dùng 2 điôt. * Hãy nêu ngắn gọn KN và phân loại mạch điện tử.. * Hãy nêu ưu và nhược điểm của mạch chỉnh lưu nửa chu kì.. III. * Ghi chú. * Yêu cầu HS trình bày nguyên lí làm việc của mạch  chỉ rõ chiều dòng điện chạy trong mạch chỉnh lưu.. * Thảo luận nhóm  cử đại diện trình bày. * Thảo luận nhóm  cử đại diện trình bày. * Thảo luận nhóm  cử đại diện trình bày.... * Hãy cho biết mạch chỉnh lưu nào có nhiều ưu điểm nhất. * Cá nhân trả lời  ghi chú.. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV  Hoạt động 1 (. * Quan sát  nêu cấu tạo cơ bản của mạch điện. linh kiện chỉ hoạt động với nguồn một chiều..  Hoạt động 3 (.phút): Tìm hiểu khái niệm và phân loại mạch điện tử * Đọc SGK theo yêu cầu của GV.. * Treo bản vẽ sẵn H. . Giải thích.. chuẩn hóa kiến thức. * Yêu cầu HS đọc mục I tr. * Yêu cầu HS trình bày nguyên lí làm việc của mạch  chỉ rõ chiều dòng điện chạy trong mạch chỉnh lưu. * Cá nhân trả lời  ghi nhận. * Yêu cầu HS trình bày nguyên lí làm việc của mạch  chỉ rõ chiều dòng điện chạy trong mạch chỉnh lưu.phút): Ổn định lớp và đặt vấn đề vào bài mới * Ổn định lớp và KT sĩ số. * Treo bản vẽ sẵn H.7-2 và giới thiệu về mạch chỉnh lưu nửa chu kì..... chuẩn hóa kiến thức. * NX.2. Vậy bằng cách nào để có nguồn một chiều nuôi các thiết bị điện tử đó?  Hoạt động 2 (. * Hãy nêu một một vài mạch điện tử mà em biết. * Trong các máy móc điện tử có rất nhiều các thiết bị. Học sinh: + Đọc SGK trước ở nhà.7-4 và giới thiệu về mạch chỉnh lưu cầu... * Quan sát  nêu cấu tạo cơ bản của mạch điện. gì? * Quan sát  nêu cấu tạo cơ bản của mạch điện....36 – SGK.. * Giới thiệu sơ lược nội dung chương 2.. chuẩn hóa kiến thức. * Cá nhân trả lời  ghi chú.

................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................ ..............................  Hoạt động 5 (.........................41 – SGK.................................................................. * Quan sát..... * Căn cứ vào H..............................................7-6 và giới thiệu về sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều................................................................................... * Cá nhân trình bày................................... * Đọc và chuẩn bị cho Bài 8 tr.................. * Nhấn mạnh lại các nội dung trọng tâm của bài học........... * Treo bản vẽ sẵn H...........7-7 và kết hợp với mạch mẫu để giải thích nguyên lí làm việc của mạch nguồn điện một chiều thực tế................................... ................................................................................................................................................ .............................................................................................................. ...................................................42 – SGK........7-7 để trả lời và giải thích.................. * Yêu cầu HS nêu chức năng của từng khối..................... III................. .............. * Treo bản vẽ sẵn H.............................................phút): Củng cố và giao nhiệm vụ về nhà.......................phút): Tìm hiểu một số đặc điểm cơ bản của mạch nguồn một chiều.................... * Yêu cầu HS đọc và trả lời câu 4 tr..................................... RÚT KINH NGHIỆM: ...................................... * Về nhà xem lại bài và trả lời các câu hỏi cuối bài...................................................................HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG CỦA GV  Hoạt động 4 (..................................................................................... * Quan sát và theo dõi  ghi chú........................................ ..... .......................................................................... ......................................................................................................