You are on page 1of 20

BAB 3

PENYUSUNAN SEMULA KERAJAAN TEMPATAN
HIERARKI KERAJAAN TEMPATAN
Kerajaan Tempatan di Malaysia bermula sejak 1801 apabila satu
jawatankuasa yang dikenali sebagai Committee of Assessors
ditubuhkan di Pulau Pinang.
Sebelum kerja-kerja penyusunan semula dan penguatkuasaan
Akta Kerajaan Tempatan 1!"# wujud " jenis P$T yang
keseluruhannya berjumlah %18 buah. &enis-jenis itu ialah'
• (ewan $andaraya Kuala )umpur
• Majlis Perbandaran
• Majlis $andaran
• )embaga $andaran
• Majlis (aerah )uar $andar
• Majlis Tempatan
*asil penerapan Akta 1!1# se+ara hakikinya wujud hanya , jenis
kerajaan tempatan untuk kawasan bandar -majlis perbandaran.
dan desa -majlis daerah..
Akta 1!1 membenarkan pembentukan kerajaan tempatan bertara/
bandar raya. Status ini dianugerahkan 0leh 1ang di-Pertuan
Ag0ng dengan perkenan Majlis 2aja-raja.
Selain Akta 1!1# beberapa badan khas telah ditubuhkan dengan
peranan sebuah P$T. $adan-badan ini ditubuhkan samada
melalui Akta Parlimen atau enakmen dan 0rdinan negeri.
% jenis kerajaan tempatan di Malaysia yang disusun mengikut
hierarki berikut'
• $andar raya - Dewan Bandaraya atau Majlis Bandaraya
• $andar - Majlis Perbandaran
1
• )uar bandar - Majlis Daerah
• Kawasan khas - Perbadanan atau Pihak Berkuasa
Tempatan.
3.2 SEBAB-SEBAB PENYUSUNAN SEMULA PBT
1. Masalah Pentadbian! Kelemahan pentadbiran dan
tidak mampu mendapatkan perkhidmatan tenaga
pr0/essi0nal.
,. Masalah Ke"an#an! hanya mengharapkan bantuan
kewangan daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri
untuk menjalankan perkhidmatan mereka. 3agal kutip
hasil men+ukupi.
4. Bilan#an Pen#$asa Te%&atan! Terlalu banyak P$T
iaitu 4!% buah. 3agal melaksanakan tugas dengan baik.
-+0nt0h Ma'lis Te%&atan Kaki $ukit dan Ma'lis
Te%&atan Simpang 5mpat.
%. Banda %$la be(e%ban#! Ada Penguasa tempatan
tidak mampu meyediakan perkhidmatan seiring dengan
perkembangan semas ke+uali perkhidmatan asas.
6. Pe(e%ban#an E()n)%i dan S)sial! Perkhidmatan
lama lebih service oriented seperti perkhidmatan kutip
sampah perlu bertukar kepada development oriented -
pr0gram-pr0gram pembangunan. -mana nak dapat duit7.
2
". Peanan Ahli Ma'lis! Semua perlantikan melalui pilihan
raya# kebanyakan ahli majlis gagal menjalankan tugas
dan bertindak tegas -pengaruh pengundi.
!. Kebe(esanan! Keperluan mengkaji semula struktur dan
peranan kerajaan tempatan tidak berlaku -semakin
lemah.
8. Pe%$laan Kea'aan Te%&atan! kerajaan tempatan
asalnya bermula di bandar. &urang bandar dan luar
bandar# keperluan melebarkan perkhidmatan. 8ara
terbaik ialah melakukan penyusunan semula supaya
selaras.
3.3 LAP*RAN ATHI NAHAPPAN +,-.
Sebuah Suruhanjaya Siasatan (iraja ke atas perjalanan Kerajaan
Tempatan di Malaysia $arat# yang pertama seumpamanya#
ditubuhkan pada &un 1"6.
Suruhanjaya diketuai 0leh Senat0r Athi 9ahappan# diangg0tai
0leh (. S. 2amanathan# Awang *assan# 8han Ke0ng *0n# Tan
Peng Kh00n dan *aji :smail Panjang Aris# kesemuanya ahli p0litik
berpengaruh dari Parti Perikatan.

Suruhanjaya diangg0tai 0leh 0rang pegawai kerajaan dari
berbilang kaum -dilantik 0leh 1(P Ag0ng..
Suruhanjaya telah mengemukakan beberapa +adangan untuk
mengubah dan memperbaiki pentadbiran sistem kerajaan
tempatan.
3
(i) Keperluan mewujudkan Sistem Pilihan 2aya Ahli Majlis#
dipilih /&ilihana0a. 0leh penduduk tempatan setiap 4 tahun.
-ii. keperluan menubuhkan Le%ba#a Pen#$$san bagi
mentadbir kerajaan tempatan yang dahulunya ada pelbagai
entity seperti $adan Pengurusan# )embaga Pengurusan dan
Majlis Pengurusan.
-iii. mewujudkan Siste% Ja"atan($asa membuat sy0r dan
keputusan %en#i($t s$b-bidan# %asin#-%asin#. -tidak
merangkumi bidang lain..
-i;. Minta Kerajaan Persekutuan memberi #ean (eana1
&e%beian #ean tahunan memb0lehkan kewangan
kerajaan tempatan stabil.
-;. Memb0lehkan Kerajaan 9egeri Atau Persekutuan
be()n#si hasil 2$(ai-2$(ai tertentu.
-;i. Mewujudkan &e#a"ai sendii dipanggil SETIAUSAHA bagi
menggantikan peranan Pe#a"ai 3aeah yang tadbir majlis.
(ahulunya didatangkan daripada Kerajaan 9egeri<Pusat.
3.4 TUJUAN PENYUSUNAN SEMULA
-i. Supaya penguasa tempatan menjadi unit 0an# ($at1
tesendii dan memberi perkhidmatan yang sempurna
-ii. Memb0lehkan penguasa tempatan memainkan peranan
menjayakan pr0jek pembangunan# penyediaan in/rastruktur
dan s0si0ek0n0mi bila (e"an#an ($($h /bant$an #ean5.
4
-iii. Menjadikan penguasa tempatan sebagai pihak berkuasa
yang +ekap mentadbir &ean2an#an banda. -Akta
Peran+angan $andar 1!".
-i;. Memastikan &ean2an#an banda dilaksanakan dengan
sistematik selaras dengan dasar-dasar pembangunan
negara.
-;. Memb0lehkan penguasa tempatan mentadbir sai6 (a"asan
yang sesuai serta bilan#an &end$d$( yang sesuai.
-;i. Memb0lehkan penguasa tempatan %e%$n#$t hasil
%en2$($&i bagi menyediakan kemudahan asas yang
memuaskan.
-;i. Memb0lehkan kawasan yang ditadbir se+ara maksimum dan
)&ti%$% 0leh penguasa tempatan.
3.. ASAS PELAKSANAAN PENYUSUNAN SEMULA
/i5 A(ta Kea'aan Te%&atan +,7-
/ii5 A(ta Jalan1 Pait dan Ban#$nan +,74
/iii5 A(ta Pean2an#an Banda dan 3esa +,7-
(i) A(ta Kea'aan Te%&atan +,7-
Memb0lehkan beberapa bentuk kerajaan tempatan dibentuk#
seperti Ma'lis Pebandaan1 Ma'lis 3aeah dan 3e"an
Bandaa0a Kuala )umpur
5
(ii) A(ta Jalan1 Pait dan Ban#$nan +,74
$eri kuasa kepada penguasa tempatan untuk mengawal
pembinaan bangunan# menyediakan in/rastruktur# jalan# lalu
lintas# parkir kenderaan dan sistem perparitan.
(iii)A(ta Pean2an#an Banda dan 3esa +,7-
Menyeragamkan peran+angan bandar dan desa.
Memastikan kemajuan pembangunan diperingkat negeri
selaras dengan dasar pembangunan negara.
Keperluan mewujudkan Pelan Te%&atan 3an Pelan
St$(t$.
KESAN PENYUSUNAN SEMULA
Mengurangkan 4!% penguasa kepada 4 buah penguasa.
3.- BI3AN8 TU8AS KERAJAAN TEMPATAN
/a5 AKTA KERAJAAN TEMPATAN +,7-
+. Te%&at-te%&at a"a%
Menyediakan kawasan lapang# parkir kereta# taman
permainan = rekreasi dan sebagainya.
2. Kebesihan dan &en#indahan
6
Menjaga kebersihan kawasan# kebersihan pasar# kedai
makan# penjaja dan lanskap untuk pengindahan.
3. Pe$sahaan dan &eda#an#an
Melibatkan diri dalam bidang perniagaan untuk +ari
keuntungan. -perumahan# l0t kedai# simpanan tetap.
4. Pen#an#($tan
Menyediakan perkhidmatan pengangkutan di dalam atau
luar kawasan mereka. -bas..
.. Pe%be(alan ele(ti(
Menyediakan kemudahan elektrik kepada penduduk di
kawasan mereka.
-. Me%b$at ()nta(
Penguasa b0leh membuat k0ntrak dengan &en#$asa lain#
%ana-%ana s0ai(at atau dengan sesia&a saha'a.
/b5 A(ta Pean2an#an Banda 3an 3esa +,7-
/i5 Mengatur# mengawal dan Mean2an# Pe%ban#$nan
berdasarkan Pelan St$(t$ 9 Pelan Te%&atan.
/ii5 Mengusaha# membantu dan menggalakkan pemungutan#
penyenggaraan# pengeluaran buletin dan m0n0gra/ atau
siaran yang berkaitan peran+angan bandar dan desa.
/iii5 Menjalankan tugas lain sepertimana dikehendaki 0leh pihak
berkuasa negeri dari semasa ke semasa.
7
/25 A(ta Jalan1 Pait dan Ban#$nan +,74
+. Jalan
i. Membina# membaiki dan sen##aa 'alan-'alan
a"a%.
ii. Meleba1 %e%besa atau membuat jalan-jalan
baru pihak berkuasa tempatan
iii. Minta kerajaan negeri supaya %en#a%bil tanah
-Akta Pengambilan Tanah 1"0. untuk tujuan
pembinaan jalan.
i:. $ertanggungjawab mempr0ses perm0h0nan yang
dikemukakan 0leh pihak tertentu untuk membuat
'alan ba$.
:. Men#is0tiha(an jalan persendirian sebagai 'alan
a"a%#
:i. Menetapkan na%a dan %en#$bah na%a jalan
jika mendapat kelulusan Kerajaan 9egeri.
:ii. Memberi n)%b) $%ah di kawasannya.
:iii. Membuat k0ntrak dengan pihak tertentu untuk
kerja-kerja &e%besihan 'alan.
2. Pe%bet$n#an dan Pe&aitan
i. Membina# membaiki# mengubah dan menutup
atau membinasakan bet$n#-bet$n#>
ii. Membina dan menyenggara al$ ai 0an# lan2a>
iii. Meminta tuan punya rumah atau bangunan
supaya menyediakan $an# tandas1 sink# ruang
bilik mandi dan sebagainya yang men+ukupi>
8
i;. Mengambil alih pengawalan tan#(i na'is
persendirian < septi+ tank < inh0l/ tank dan l0ji
pembersihan.
3. L))n# Bela(an#
i. P$T perlu memastikan setiap bangunan
mempunyai l))n# bela(an#.
ii. $ertanggungjawab menyusun atur dan membina
l0r0ng belakang serta mengisytiharkan l0r0ng
belakang sebagai jalan awam dan
iii. Meminta ()s &e%binaan daripada tuan punya
bangunan atau pemaju melalui Akta Pengambilan
Tanah atau Akta Per0lehan Tanah
4. Ban#$nan
i. P$T perlu mempr0ses perm0h0nan %e%bina
ban#$nan dan arahan lain berkaitan>
ii. P$T b0leh meminda sekatan# petak# galeri# l0teng#
siling atau binaan lain yang dibuat tan&a
(ebenaan bet$lis#
iii. Me$nt$h ata$ %e%indah(an bangunan yang
tidak dibenarkan
i;. Men'a%in (esela%atan ban#$nan yang tidak
digunakan atau ditinggalkan.
9
BAB 4 HUBUN8AN KERAJAAN TEMPATAN 3ALAM
SISTEM ;E3ERALISME
4.+ HUBUN8AN KERAJAAN TEMPATAN 3EN8AN
KERAJAAN PUSAT
+. Perlembagaan Persekutuan# Kerajaan Tempatan terletak di
bawah Senarai 9egeri. Maka# kuasa arahan# pentadbiran
semunya terletak di bawah kuasa Kea'aan Ne#ei.
2. 9AM?9 K$asa P$sat %asih "$'$d.
3. $agi tujuan keseragaman# $ndan#-$ndan# berkaitan
kerajaan tempatan perlu digubal 0leh Parlimen.
4. Ma'lis Ne#aa Kea'aan Te%&atan -M9KT. ditubuh
dipengerusi 0leh Mentei Kea'aan Te%&atan Pein#(at
Pese($t$an. (asar diputuskan# setelah berunding wakil
Kea'aan Ne#ei dengan Kea'aan Pese($t$an.
.. M9KT menasihati Kea'aan Pese($t$an dan Kea'aan
Ne#ei berhubung dengan &e$ndan#an dan perkara-
perkara lain yang berkaitan dengan kerajaan tempatan.
-. M9KT menentukan dasa-dasa dan $ndan#-$ndan#
kerajaan tempatan supaya tidak ber+anggah dengan
matlamat Kea'aan P$sat
7. Pusat pula %e%bei nasihat dan bantuan teknikal serta
menyelenggarakan semua sistem jentera pelaksanaan.
10
4.2 JENTERA PENTA3BIRAN KHAS PERIN8KAT
KEMENTERIAN PERSEKUTUAN
Penubuhan KPKT bertujuan>
a. KPKT bertindak sebagai urus setia kepada Majlis
Kebangsaan Kerajaan Tempatan -&e%b$at dasa.
menngenai hal-hal pentadbiran Kerajaan Tempatan.
b. KPKT merupakan badan tertinggi kerajaan yang
bertanggungjawab untuk menggubal dasa-dasa atau
undang-undang bersabit dengan Kea'aan Te%&atan.
+. KPKT diketuai 0leh Menteri Perumahan dan Kerajaan
Tempatan# se0rang perwakilan daripada setiap negeri
-biasanya Mente Besa atau Ket$a Mentei. dan
perwakilan daripada SEPULUH /+<5 buah kementerian lain
yang berkaitan -termasuk Kementerian @ilayah Persekutuan
dan Kesejahteraan $andar..
d. KPKT bertanggungjawab memperkembangkan serta
memajukan sistem pentadbiran Kea'aan Te%&atan bagi
men+apai mutu perkhidmatan yang lebih tinggi dan
keupayaan menjalankan akti;iti pembangunan di peringkat
bawahan dengan lebih teratur dan berkesan.
e. KPKT bertanggungjawab bagi mengawal perjalanan
Kerajaan Tempatan sesuai dengan dasa (eban#saan.
11
/. KPKT bertanggungjawab untuk menyelaras dan
menyalurkan bantuan-bantuan kewangan dalam bentuk
8ean Pelan2aan1 8ean Tah$nan1 8ean $nt$( P)'e(-
&)'e( Ke2il dan Pin'a%an
g. KPKT memberi nasihat# membantu dan menggalakkan
penguasa-penguasa tempatan dalam meran+angkan
belanjawan serta %e%bai(i (ed$d$(an (e"an#an supaya
kukuh untuk memb0lehkan penguasa-penguasa tempatan
bergerak maju.
h. KPKT menganjurkan se%ina1 ben#(el dan ($s$s# s+ara
persendirian atau dengan bantuan agensi-agensi lain# untuk
kakitangan penguasa-penguasa tempatan# membin+ang dan
menyelesaikan masalah-masalah yang sering dihadapi 0leh
penguasa-penguasa tempatan.
i. KPKT mengeluarkan #ais-#ais &and$an kepada
penguasa-penguasa tempatan# bertukar tukar /ikiran dengan
kakitangan daripada penguasa penguasa tempatan dan
agensi-agensi lain serta mendapatkan maklum balas
daripada penguasa-penguasa tempatan
%.4 *?$?93A9 K52A&AA9 T5MPATA9 (593A9 K52A&AA9
95352:
Perlembagaan Persekutuan# 16! yang kedudukan kerajaan
tempatan adalah diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. :ni
jelas dengan kenyataan berikut'
12
AKerajaan tempatan adalah sebahagian daripada bidang kuasa
negeri dibawah satu kerajaan berdaulat -Bederal. atau separuh
kerajaan berdaulat -state. yang memberi perkhidmatan-
perkhidmatan awam dalam suatu kawasan yang terhad.A
(i dalam Perlembagaan Persekutuan# di bawah Basal !"-%.
Perlembagaan Persekutuan# kerajaan pusat berkuasa membuat
undang-undang untuk men+apai persamaan dalam undang-
undang dan dasar. Segala dasar-dasar matlamat yang telah
diputuskan 0leh kerajaan pusat dan negeri hendaklah diterima
dan dilaksanakan 0leh semua penguasa-penguasa tempatan.
Kawalan pentadbiran bagi kerajaan tempatan di Malaysia
dijalankan 0leh kerajaan negeri ke+uali @ilayah Persekutuan
yang tertakluk kepada kuasa menteri yang bertanggungjawab
dalam hal-ehwal Kementerian Kerajaan Tempatan.
Sebelum diwujudkan Akta Kerajaan Tempatan -peruntukan
sementara. 1!4 -Akta 1,%. dan Akta Kerajaan Tempatan 1!"
-Akta 1!1.# kerajaan negeri lebih banyak mengawal perjalanan
dan pentadbiran kerajaan tempatan. Kuasa yang ada padanya
amat terhad# kerana telah disalurkan juga kepada pejabat
daerah. Pejabat daerah lebih diberi keutamaan dan perhatian
0leh kerajaan negeri jika dibandingkan dengan kerajaan
tempatan. Perkara ini jelas dapat dilihat#
AThe (C is the representati;e 0/ the state g0;ernment in the
distri+t and is there/0re the D;0i+eD 0/ the p0wer in a sense in
whi+h n0 0ther 0//i+er +an be.A
13
Akta Kerajaan Tempatan 1!"# menyatakan bahawa kerajaan
tempatan tidak ada kuasa aut0n0mi. :ni disebabkan 0leh
kerajaan negeri mempunyai kuasa se+ara langsung terhadap
kerajaan tempatan terutamanya kepada Majlis Perbandaran.
Majlis Perbandaran walaupun dikatakan mempunyai aut0n0mi
kewangan# tetapi sebarang belanjawan majlis itu hendaklah
diluluskan 0leh kerajaan negeri terlebih dahulu.
Semua dasar dan undang-undang Majlis Perbandaran dan Majlis
(aerah hendaklah selaras dengan kehendak-kehendak kerajaan
negeri. KPKT hanya sebagai penasihat kepada kerajaan negeri.
Setelah Akta 1!1 -1!". lulus# kerajaan tempatan telah mula
melangkah ke satu era perubahan dalam beberapa aspek seperti
sistemnya# kawasan pentadbirannya# kuasa dan kedudukannya
dalam pembangunan 9egara. :a telah diberi lebih banyak kuasa
dan bebas untuk menjalankan akti;iti s0sial dan ek0n0mi.
4.4 KUASA KERAJAAN NE8ERI YAN8 BERKENAAN
3EN8AN KERAJAAN TEMPATAN
a. P$T b0leh %e%b$at1 %e%inda dan %e%batal(an
$ndan#-$ndan# (e2il1 tetapi ($at($asa 0leh Kerajaan
9egeri. -A(?9..
b. Belan'a"an tah$nan perlu mendapat kelulusan kerajaan
negeri.
14
+. Pe'a"atan1 senaai 'a"atan-'a"atan baru# gaji dan elaun
perlu dikemukakan pada tiap-tiap tahun untuk kelulusan
kerajaan negeri.
d. Perlu bergantung #ean-#ean (e"an#an ne#ei daripada
kerajaan negeri.
e. P$T b0leh juga mendapatkan pinjaman-pinjaman tetapi
perlu mendapat (el$l$san (ea'aan ne#ei.
/. Selalunya terdapat Ja"atan($asa Kea'aan Te%&atan di
S?K bagi menyelaraskan kegiatan-kegiatan P$T.
g. Pen)l)n# Setia$saha Kea'aan1 bertanggungjawab bagi
perkara kerajaan tempatan dan laEimnya bertugas sebagai
setiausaha kepada jawatankuasa itu.
4.. PERHUBUN8AN ANTARA PENTA3BIRAN 3AERAH
3EN8AN MAJLIS 3AERAH
a. Ketua Pejabat (aerah dan Ketua Majlis (aerah b0leh jadi
terdiri daripada indi:id$ 0an# sa%a. Kedua-dua ber/ungsi
melaksanakan pembangunan kawasan masing-masing.
b. Pelapisan tugas -&e%baha#ian t$#as. b0leh wujud apabila
Majlis Perbandaran mempunyai kedudukan yang kukuh dari
segi kewangan dan pentadbirannya.
2. Pejabat (aerah mempunyai banyak peranan terutama di
kawasan luar bandar. $ertindak sebagai ejen pembangunan#
15
dan ejen yang menyatupadukan masyarakat. Teda&at
&esa%aan t$#as.
d. Melaksanakan dasar kerajaan# 2an+angan )ima Tahun#
(asar 5k0n0mi $aru -(5$.# 2an+angan $uku *ijau# 2ukun
Tetangga# kempen-kempen kerajaan dan sebagainya.
/Pesa%aan t$#as5.
e. Pe'abat 3aeah diperlukan 0leh kerajaan bukan sahaja
untuk menjayakan p0lisi dan matlamat kerajaan tetapi juga
untuk memperkukuhkan kedudukan kerajaan sendiri dibantu
0leh peranan Ma'lis 3aeah.
=. ?ntuk menjayakan pr0jek-pr0jek ini# peruntukan diper0lehi
iaitu daripada kerajaan persekutuan# kerajaan negeri#
peruntukan khas menteri besar# peruntukan A(?9 -dengan
persetujuan. dan lain-lain peruntukan yang diterima dari
semasa ke semasa. Perlaksanaan di dalam bandar
memerlukan peranan Ma'lis 3aeah.
#. Tugas Pe#a"ai 3aeah ialah melawat kawasan luar bandar
untuk melihat kemajuan masyarakat terutamanya dari segi
pr0jek-pr0jek anjuran pejabat daerah.
h. Melaksanakan 2an+angan Pemulihan Kampung bagi
membantu penduduk-penduduk memulihkan dan
meninggikan tara/ perumahan mereka.
i. Pe'abat 3aeah juga bertindak sebagai penyelaras antara
agensi-agensi peringkat daerah termasuk Ma'lis 3aeah.
16
'. Majlis (aerah diperlukan bagi membangunkan bandar serta
memberi perkhidmatan bandar yang sempurna berbanding
Pejabat (aerah tumpuan pada l$a banda.
(. Peranan Majlis lebih khusus dan a#a( tebatas. Tugas-
tugasnya lebih tertumpu kepada meluluskan pelan-pelan
bangunan# perkhidmatan bandar# menyelenggara parit dan
l0ngkang tetapi kawasan tumpuan luar bandar memerlukan
Pe'abat 3aeah.
%." P52A9A9 P5&A$AT (A52A* S5$A3A: 5&59
52A&AA9 P?SAT = MA&):S (A52A* (A)AM 5M$A93?9A9
(A52A*
Terdapat , jenis institusi di peringkat daerah hasil pengenalan
k0nsep Fde+0n+entrati0n and de;0luti0nG# kedua-dua institusi ini
bersama-sama mentadbir dan membangunkan daerah.
Pejabat daerah sebagai ejen kerajaan pusat di peringkat
bawahan yang bertanggungjawab untuk membangun dan
mentadbir serta menjaga keselamatan.
Pejabat daerah merupakan penggerak utama pembangunan
masyarakat pada peringkat akar umbi dan sentiasa berdamping
dengan masyarakat.
Pejabat daerah menjalankan segala dasar kerajaan yang telah
diran+ang# dan diselaraskan 0leh Majlis Tindakan 9egara.
17
Pejabat daerah mempunyai hubungan terus dengan Setiausaha
Kerajaan 9egeri dan di peringkat daerah berhubungan dengan
agensi-agensi persekutuan dan negeri.
Pejabat daerah meran+angkan segala pembangunan luar
bandar. Pr0jek-pr0jek ini menerima peruntukan daripada
kerajaan persekutuan# kerajaan negeri# peruntukan khas Menteri
$esar# peruntukan A(?9 -dengan persetujuan. dan lain-lain
peruntukan yang diterima dari semasa ke semasa.
Pejabat daerah sebagai agen kepada penduduk menyampaikan
rasa tidak puas hati terhadap sesuatu ran+angan kerajaan di
samping tempat mengadu masalah-masalah# seperti s0al tanah.
Pegawai daerah sebagai Pengerusi &awatankuasa Keselamatan
(aerah mempunyai hubungan se+ara tidak langsung dengan
urus setia keselamatan# memberi perkhidmatan bagi menyatukan
masyarakat dengan mengadakan +eramah dan sebagainya. S0al
kebersihan bandar dan meran+ang pembangunan menjadi tugas
dan tanggungjawabnya.
Akta Kerajaan Tempatan 1!"# kerajaan tempatan ini mendapat
tugas baru yang memb0lehkan majlis terlibat dalam s0al-s0al
pembangunan seperti juga halnya dengan pejabat daerah.
Peanan Ma'lis 3aeah lebih khusus dan Pejabat (aerah agak
umum. Tugas-tugasnya# meluluskan pelan-pelan bangunan#
menyelenggara parit dan l0ngkang dan sebagainya.
18
1. Majlis bergiat menghapuskan kemiskinan dikalangan
penduduk bandar terutama kaum bumiputera.
,. Menjayakan (asar 5k0n0mi $aru dan (asar Pembangunan
9asi0nal -(P9.# terlibat dalam pr0jek-pr0jek yang ada kaitan
dengan pembasmian kemiskinan# menambahkan pendapatan
penduduk luar bandar dan bandar.
4. Pembangunan pertanian seperti tebusguna kawasan terbiar
atau dalam bidang perusahaan tradisi.
%. Majlis juga terlibat dalam bidang-bidang pembangunan
pelan+0ngan dan tempat-tempat bersejarah.
6. Menyusun semula masyarakat terutama di kawasan bandar.
". Pembukaan kawasan perniagaan baru yang sistematik
terutama dari aspek agihan permit perniagaan# perlesenan
dan menentukan ku0ta kaum.
Pejabat daerah berperanan memajukan kawasan luar bandar
serta bertindak sebagai penyelaras antara agensi-agensi
peringkat daerah.
Majlis (aerah berperanan membangunkan bandar serta memberi
perkhidmatan-perkhidmatan yang diperlukan.
%.! K5S:MP?)A9
• Sistem /ederalisme di Malaysia# menunjukkan bahawa sistem
pentadbiranya tersusun dan padu yang terangkum dari
kerajaan pusat# negeri dan tempatan. Mereka telah
dibahagikan kuasa dan peranan mengikut kedudukan masing-
masing.
19
• *al-hal yang penting untuk kehidupan seperti +ukai tanah#
lesen perniagaan gerai atau yang berkaitan dengan tempatan
diserahkan kuasa kepada pentadbiran tempatan.
• Malaysia adalah 9egara HbernegaraI.
• Tuntutan dari wilayah-wilayah sering kedengaran di 9egara
lain untuk keluar dari kerajaan pusat atau negara kesatuan. :ni
sebenarnya disebabkan negara-negara berkenaan belum
selasai menubuhkan suatu sistem kenegaraan yang mantap.
20