You are on page 1of 22

MATEMATIK AWAL KANAK-KANAK

(ECS 2153)
Disampaikan oleh:
MUHAMMAD SAFAR BIN ABDURAHMAN

No. Tel : 0195451002 / 0134423750
Email : m.safar07@unisel.edu.my
m.safar07@gmail.com

Pentaksiran Perkembangan
Matematik Kanak-Kanak

PENILAIAN DAN REKOD
PERKEMBANGAN MURID
Penilaian yang dibuat secara berterusan
melalui pemerhatian:
• tingkah laku murid
• perbualan murid
• hasil kerja murid

Cara merekod menggunakan:
• senarai semak
• rekod anekdot
• rekod berterusan


• Proses pengumpulan maklumat
tentang perkembangan dan kemajuan
murid
• Menggunakan pelbagai kaedah
• Berterusan
• Tidak formal

PENILAIAN
2
• Mengesan perkembangan murid secara
menyeluruh
• Mengenal pasti potensi murid
• Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan
murid dalam pembelajaran
• Mengesan keberkesanan pengajaran
• Merancang dan mengubah suai aktiviti
pengajaran
• Menjalankan tindakan susulan

TUJUAN PENILAIAN
3
Merancang
Menentukan hasil pembelajaran berdasarkan senarai semak

Membina indikator
Melaksanakan Penilaian
 Pemerhatian Tingkah Laku
 Pemerhatian Interaksi/Lisan
 Hasil Kerja Murid

Merekod

Menganalisis maklumat / mentafsir data

Melapor
Sudahkah murid
menguasai
Tindakan susulan
aktiviti bimbingan
Tindakan susulan
aktiviti pengayaan
Pelajaran/kemahiran baru
Ya
Ya
Teruskan
Tidak
Model Proses Pelaksanaan Penilaian
4
1. MERANCANG
• Murid yang hendak dinilai
• Domain yang diberi tumpuan
• Kaedah yang sesuai
• Cara pelaporan
2. MEMBINA INDIKATOR
• Jelas mengenai tujuan
• Menepati item yang hendak dinilai
• Item boleh diukur
PROSES PELAKSANAAN PENILAIAN
5
3. KAEDAH PENILAIAN
1. Pemerhatian ke atas tingkah laku murid
2. Pemerhatian perbualan/interaksi murid
3. Hasil kerja murid
1. Aspek Tingkah Laku :
• Bermain pondok-pondok
• Menyusun blok bersama rakan
• Mengikat tali kasut
• Berlari sambil melompat
• Membuat kolaj
• Menyelesai masalah
PROSES PELAKSANAAN PENILAIAN
6
2. Perbualan/Interaksi/Lisan spt:
• Interaksi murid dengan guru
• Interaksi murid dengan murid
• Interaksi murid dengan bahan
• Main peranan
• Bersoal jawab
• Bercerita
• Bacaan
• Nyanyian
• Puisi
7
3. Pemerhatian Hasil Kerja spt:
•Lukisan
•Tulisan
•Buku Skrap
•Kraf tangan
•Buku kecil
•Model
8


• Mencatat maklumat secara sistematik –
perkembangan, kebolehan, dan pencapaian
•Kaedah merekodkan melalui:
1. Senarai semak
2. Anekdot
3. Rekod berterusan

9
4. MEREKOD
• Satu kaedah pemerhatian dan perekodan
menggunakan senarai item untuk ditanda yang
menentukan sama ada:
* tingkah laku itu berlaku
* tingkah laku dapat diperhatikan
* tingkah laku kerap berlaku
1. PENERANGAN SENARAI SEMAK
10
• Satu catatan ringkas mengenai satu peristiwa atau
tingkah laku murid yang dianggap penting, unik
dan signifikan untuk direkodkan.
• Anekdot ditulis secara objektif, menerangkan apa
yang berlaku, bila dan di mana.
• Rekod anekdot tidak memerlukan setting, borang
atau masa tertentu
• Hasil pemerhatian direkod selepas selesai
berlaku peristiwa
2. REKOD ANEKDOT
11
• Rekod Berterusan adalah catatan individu
atau kumpulan murid semasa berlakunya
sesuatu peristiwa.
• Setiap perlakuan dan apa yang dikata oleh
murid akan dicatatkan sepanjang tempuh
pemerhatian.
• Pemerhatian terperinci biasanya dijalankan
dalam tempoh 3 – 5 minit atau kurang dari 10
minit
3. REKOD BERTERUSAN
12
Portfolio sebagai satu cara mengumpul dan
menyusun maklumat dan data dari pelbagai
sumber
• Portfolio mengandungi:
1. Rekod Peribadi Murid
2. Rekod Kemajuan Murid
3. Hasil Kerja Murid
13
MENYIMPAN MAKLUMAT
Mengandungi:
• maklumat diri murid
• maklumat keluarga murid
• maklumat kesihatan murid
• maklumat fizikal murid

1. REKOD PERIBADI MURID
14
Mengandungi ulasan guru tentang
kemajuan murid dari aspek / domain:
• pengetahuan ( kognitif )
• kemahiran ( psikomotor )
• komunikasi ( bahasa )
• sikap ( afektif )
2. REKOD KEMAJUAN MURID
15
Mengandungi hasil kerja murid yang dipilih
bersama guru dan murid, contohnya:
• Lukisan
• Sampel tulisan
• Cerita yang ditulis
• Buku skrap
• kraf tangan
**Catatan/komen perlu dibuat pada setiap hasil murid
3. HASIL KERJA MURID
16


• Segala data yang direkod perlu ditafsir
untuk guru membuat inferens dan
rumusan
• Membaca dengan teliti data dan maklumat
yang diperolehi
• Buat inferens iatu membuat penyataan
benar hasil dari tingkahlaku, interaksi/lisan
atau hasil kerja yang diperhatikan
17
5. MENGANALISIS MAKLUMAT
DAN MENTAFSIR DATA


• Pelaporan secara objektif berdasarkan data
dan maklumat yang diperolehi
• Pernyataan menerangkan apa yang telah
dicapai bukan kegagalan – elakkan penyataan
negatif
• Dilakukan dari masa ke semasa mengikut
keperluan
• Laporan diserah kepada ibu bapa/penjaga
murid
• Semua laporan adalah sulit
18
6. MELAPOR


• Aktiviti bimbingan – membantu murid atasi
masalah pembelajaran
• Aktiviti pengukuhan – pengukuhan kepada
pengetahuan dan kemahiran yang telah
dikuasai
• Aktiviti pengayaan – memberi peluang
murid menjalan aktiviti yang lebih
mencabar
19
TINDAKAN SUSULAN
Semua maklumat yang berkaitan dengan diri murid adalah sulit. Oleh itu
semua rekod penilaian perkembangan dan kemajuan murid prasekolah
hendaklah disimpan dengan selamat mengikut panduan berikut :
PANDUAN MENJAGA REKOD PERKEMBANGAN DAN
KEMAJUAN MURID PRASEKOLAH
• Segala hasil pemerhatian hanya boleh dibincang dengan pihak yang
tertentu sahaja (ibubapa/guru besar / pakar perubatan / pihak-pihak
atau orang-orang yang berkenaan mengikut Akta Pendidikan 1996)
• Rekod murid tidak boleh dipamerkan
• Minta kebenaran ibubapa/penjaga murid untuk mengambil gambar
dan merakam video yang melibatkan murid berkenaan.
• Pastikan segala rekod pemerhatian di berikan kepada ibubapa di
akhir tahun.
ETIKA PENILAIAN
20