You are on page 1of 230

Zoioasìiian daiIy piaycis

avcsìa.oig, AY l38u, AD 2ull
Fiisì puhIislcd in 2ull hy
1wiIiì Cioììo
Kasson, MN
USA
Copyiiglì ' 2ull Ioscpl H. Pcìcison. AII iiglìs icscivcd.
ISBN-l3: 978-l456553357
ISBN-lu: l456553356
Fiisì cdiìion picpaicd Ianuaiy 28, 2ull
Corrected December 10, 2011:
'ahurO WairyO' slouId icad 'ahunO WairyO' (Yìll.3, Yìlla.2l)
PREFACE
1lis cdiìion of Kloida Avcsìa las hccn picpaicd using a
ìiansciipìion fonì, ìo noic accuiaìcIy icpicscnì ìlc coiiccì
ìiadiìionaI pionunciaìion ìlan nany Ronan sciipì cdiìions.
AIìlougl iì is inìcndcd piinaiiIy foi ny own usc, I ìlouglì I
wouId nalc iì avaiIahIc ìo oìlcis wlo niglì find iì casici ìo Icain
ìlis ncìlod of ìiansciipìion ìlan ìlc noic ìiadiìionaI Avcsìan,
Cujaiaìi, oi Nagaii sciipìs.
-IHP, Kasson, Ian 28, 2ull
iii
iv
Contents
PREFACE............................................................................................... iii
1lc Avcsìan AIplahcì wiìl pionunciaìion.......................................viii
Alunwai................................................................................................ l
Aslcn Volu.......................................................................................... l
Kcn Na Mazda...................................................................................... l
Niiang-i Kusìi Basìan (Niiang foi ìying ìlc Kusìi)..............................2
Cal dcdicaìions.................................................................................... 2
Siosl Baj................................................................................................ 3
Hoslhan (piayci aì dawn)..................................................................4
CAHS (Waìclcs)................................................................................... 5
l. Hawan Cal - (suniisc ìo nidday)....................................................5
2. Rapiìlwin Cal - (nidday ìo nid-afìcinoon).................................6
3. Uzciin Cal - (nid-afìcinoon ìo sunscì)..........................................7
4. Aiwisiuìlicn Cal - (sunscì ìo nidniglì).......................................8
5. Uslalin Cal - (nidniglì ìo dawn)...............................................lu
Ciacc hcfoic ncaIs.............................................................................. ll
Longci Ciacc hcfoic ncaIs..................................................................ll
Baj wlcn answciing ìlc caII of Naìuic..............................................l2
Baj hcfoic and afìci sIccping..............................................................l2
Niiang-i Ahczai................................................................................... l3
Doa 1an-Doiosìi (piayci foi lcaIìl)..................................................l3
Din-No KaIno..................................................................................... l3
Niiang foi disposing of laii...............................................................l3
Niiang foi disposing of naiI cIippings...............................................l4
Paìcì Paslcnani (piayci of icpcnìancc)............................................l4
NIYAYESHES (Liìanics)....................................................................... l8
l. Klwaislcd Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Sun)......................................l8
2. Mili Niyaycsl (Liìany ìo Miìlia)..................................................2l
3. Mal Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Moon).............................................24
v
4. Ahan Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Waìcis)...........................................25
5. Aìasl Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Fiic)................................................29
Vispa Hunaìa...................................................................................... 32
Nan Sìayisln (Piaisc of ìlc Nanc)..................................................32
Nanaz-i clalai ncnag (piayci ìo ìlc foui quaiìcis).......................33
Dihaclc (Niiang Asloan)..................................................................34
AFRINACANS...................................................................................... 36
l. Afiinagan-i Dalnan....................................................................... 36
2. Afiinagan-i Caìla............................................................................ 37
3. Afiinagan-i Calanhai....................................................................39
4. Afiinagan-i Rapiìlwin..................................................................... 4l
Afiin-i Dalnan................................................................................... 43
Afiin of ìlc scvcn Ancsla Spcnìas....................................................45
Afiin of ìlc Calanhais...................................................................... 47
Paynan i PalIawi (SoIcnn oaìl of naiiiagc)..................................5u
Du'a Paynani...................................................................................... 52
YASH1S (Hynns)................................................................................ 52
l. Olinazd Yaslì............................................................................... 52
Niiang-i Olinazd Yaslì..................................................................... 57
2. Hafì Analiaspand Yaslì................................................................57
3. Aidwalislì Yaslì............................................................................ 59
Niiang-i Aidwalislì Yaslì..................................................................62
4. Hoidad Yaslì................................................................................... 62
5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis).................................64
6. Klwaislcd Yaslì (Hynn ìo ìlc Sun)............................................8l
7. Mal Yaslì (Hynn ìo ìlc Moon)...................................................82
8. 1islìai Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Siiius).........................................83
9. Divasp Yaslì.................................................................................... 93
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)......................................................98
ll. Siosl Yaslì Hadollì...................................................................l23
Niiang-i Siosl Yaslì Hadollì..........................................................l26
vi
lla. Siosl Yaslì Vadi........................................................................l26
Niiang-i Siosl Yaslì..........................................................................l3l
l2. Rasln Yaslì................................................................................. l32
l3. Fiawaidin Yaslì..........................................................................l35
l4. Wailaian Yaslì...........................................................................l58
l5. Ran Yaslì.................................................................................... l67
l6. Dcn Yaslì.................................................................................... l75
l7. Aid Yaslì..................................................................................... l78
l8. Aslìad Yaslì................................................................................ l87
l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl)................................................l88
2u. Hon Yaslì................................................................................... 2u4
Niiang-i Hon Yaslì..........................................................................2u5
2l. Vananì Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Vcga).......................................2u5
Niiang-i Vananì Yaslì.......................................................................2u6
Siioza l.............................................................................................. 2u6
Siioza 2.............................................................................................. 2u8
Nanaz i Clciag (lonagc icciìcd hcfoic a Iiglìcd Ianp)...............2ll
Nanaz i Aw (lonagc icciìcd hcfoic waìci).....................................2ll
Nanaz i Paivaiì (lonagc icciìcd hcfoic nounìains).....................2l2
Nanaz i Uiwai (Honagc icciìcd hcfoic pIanìs).............................2l2
Nanaz i Fiawaidigan (Honagc icciìcd duiing Fiawaidigan days) 2l2
Nanaz i Dallna (Honagc icciìcd hcfoic a Dallna)..................2l2
Onc Hundicd and Onc Nancs of Cod............................................2l2
NO1ES............................................................................................... 2l5
REFERENCES..................................................................................... 2l7
1ahIc l: Pazand Kslnunans icciìcd wiìl cacl Afiinagan:.............2l8
1ahIc l (conìinucd) - Pazand Kslnunans icciìcd wiìl cacl
Afiinagan foi ìlc day of ìlc nonìl:................................................2l9
1ahIc l (conìinucd) Oìlci Afiinagans.............................................22u
vii
The Avestan Alphabet with pronunciation
a a as a in 'faìlci' M M nl (guììciaI nasaI)
A A as a in 'faìlci' onIy Icngìlcncd N N as n
L L a nasaIizcd 'a' ? ? as nl
l l as aw in 'saw' o o as o in 'iopc'
b b as in EngIisl O O as o in 'iopc' onIy Icngìlcncd
c c as cl in 'cluicl' p p as in EngIisl
d d as in EngIisl r r as in EngIisl
D D as ìl in 'ìlaì', a voiccd ìl s s as in EngIisl
v v as u in 'huì' S S as sl in 'slow' (paIaìaI)
V V as u in 'huì', onIy Icngìlcncd C C
as sl in 'slow' onIy noic
icìiofIcx
e e as c in 'hcd' K K as sl in 'slow' (uscd hcfoic y)
E E as a in 'nadc' t t
as in Ficncl 'ìouì' (dcnìaI, i.c.
wiìl ìonguc aì sanc posiìion
as foi EngIisl ìl in 'ìlin')
f f as in EngIisl T T as ì in 'ìiy'
g g as in EngIisl q q as ìl in 'ìling'
G G voiccd x u u as u in 'puì'
h h as in EngIisl U U as oo in 'hool'
F F as l, possihIy sìiongci w w
as w in Duìcl waìci (a hiIahiaI
scnivowcI siniIai ìo EngI. v
huì noì a fiicaìivc)
i i as in Ccinan, oi i in 'iì' W W as v ahovc
I I as i in 'iì' onIy Icngìlcncd B B as w in EngIisl
j j as in EngIisl x x as cl in Scoììisl 'Iocl'
k k as in EngIisl X X
as x (as ahovc) wiìl v
inncdiaìcIy foIIowing
> |
as in EngIisl (noì uscd in
Avcsìa)
y y as in EngIisl
m m as in EngIisl Y Y as y ahovc (uscd iniìiaIIy)
m m as in EngIisl z z as in EngIisl
n n as in EngIisl Z Z as z in 'azuic'
viii
pa n&m i Yazd&
In ìlc nanc of Cod
Alunwai
YaqA ahU WairyO aqA ratuS aCATcIT hacA
WaMhVuS dazdA m anaMhO Kyaoqanan&m aMhVuS m azdAi
xCaqrvm cA ahurAi A Yim drigubyO dadaT WastArvm .
Aslcn Volu
aCvm WohU WahiStvm astI
uStA astI uStA ahm Ai
hyaT aCAi WahiStAi aCvm .
Kcn Na Mazda
kVm -nA m azdA m awaitE pAyUm dadl
hyaT m A drvgwl dIdarvCatA aEnaMhE
anyVm qB ahm AT AqrascA m anaMhascA
Yayl KyaoqanAiS aCvm qraoStA ahurA
t&m m Oi d&stw&m daEnayAi frAwaocA,
kV Wvrvqrvm -jA qB A pOi sVNghA YOi hvNtI
ciqrA m Oi d&m ahUm biS ratUm ciZdI
aT hOi WohU svraoCO jaNtU m anaMhA
m azdA ahm Ai Yahm Ai WaCI kahm AicIT.
pAta-nO TbiCyaNtaT pairi m azdlsca Arm aitiSca spvNtasca, nase
daEwI druxS nase daEwO-ciqre nase daEwO-frakarSte nase daEwO-
fradAiti, apa druxS nase apa druxS dwAra apa druxS WInase apAxvDre
apa-nasyehe m A m vrvNcainIS gaEql astwaitIS aCahe, nvm ascA YA
Arm aitiS IZAcA.
aCvm WohU.... YaqA ahU WairyO....
l
2 Niiang-i Kusìi Basìan (Niiang foi ìying ìlc Kusìi)
Niiang-i Kusìi Basìan (Niiang foi ìying ìlc Kusìi)
0. hOrm vzd i X adAe. Aharm an aB AdiSAh& dUr aB AZ dAStAr zaT Skasta
bAT. Aharm an dVB & drUZ& jAdw& darwaNd& kIk& karaf& sAstAr& gunAhkAr&
ASm Og& darwaNd& duSm an& fary& zaT Skasta bAt. duSpAdiSAh& aB AdiSAh&
bAT, duSm an& stuh bAT, duSm an& aB AdiSAh& bAT.
hOrm vzd i X adAe, vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm , vZ haraWistIn
duSm at duZUxt duZWarvSt m vn pa gVqI m inIT Waem guft Waem kard Waem
jast Waem bun bUT vstvT vZ & gunAhihA m aniSnI gaB vSnI kuniSnI tanI rw&nI
gVqI m ainyu&nI Oxe aB axS paSVm & pa sv gaB vSnI pa patit hOm .
1. xCnaoqrA ahurahe m azdl tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom i aCvm , aCvm WohU.... YaqA ahU WairyO....
(2 ). aCvm WohU....
2. jasa-m E awaMhe m azda (3 ). m azdayasnO ahm I m azdayasnO
zaraquStriS frawarAnE AstUtascA frawarvtascA, AstuyE hum atvm m anO AstuyE
hUxtvm WacO AstuyE hwarStvm Kyaoqanvm . AstuyE daEn&m WaMuhIm
m AzdayasnIm fraspAyaoxvDr&m niDAsnaiqiCvm X aEtwadaq&m aCaonIm YA
hAitin&m cA bUKyeiNtin&m cA m aziStAcA WahiStAcA sraEStAcA YA AhUiriS
zaraquStriS, ahurAi m azdAi WIspA WohU cinahm I. aECA astI daEnayl
m AzdayasnOiS AstUitiS. aCvm WohU....
Cal dcdicaìions
(NO1E: 1lcsc fivc dcdicaìions aic noì icciìcd indcpcndcnìIy. Dcpcnding on ìlc ìinc
of day, onc of ìlc fivc is icciìcd wlcic indicaìcd in oìlci piaycis.)
Hawan Gah (sunrise to midday)
hAwanVe aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica
frasastayaEca, sAwaMhVe WIsyAica aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica
xCnaoqrAicA frasastayaEca.
Rapithwin Gah (midday to mid-afternoon)
rapiqB inAi aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica
frasastayaEca, frAdaT-fCawe zaNtum Aica aCaone aCahe raqB e YasnAica
Wahm Aica xCnaoqrAicA frasastayaEca.
Uzerin Gah (mid-afternoon to sunset)
uzayeirinAi aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica
frasastayaEca, frAdaT-WIrAi dAFyum Aica aCaone aCahe raqB e YasnAica
Wahm Aica xCnaoqrAicA frasastayaEca.
Aiwisruthrem Gah (sunset to midnight)
aiB isrUqrim Ai aibigayAi aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica
xCnaoqrAica frasastayaEca, frAdaT-WIsp&m -hujyAitVe zaraquStrOtvm Aica
aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAicA frasastayaEca.
Cal dcdicaìions 3
Ushahin Gah (midnight to dawn)
uCahinAi aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica
frasastayaEca, bvrvjyAi nm AnyAica aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica
xCnaoqrAicA frasastayaEca.
Siosl Baj
0 . pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
srOS i aSO i tagI i tan farm &n i Skaft zIn i zIn aB azAr i sA|Ar i d&m & i
hOrm vzd bV rasAT. vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm , vZ haraWistIn duSm at
duZUxt duZWarvSt m vn pa gVqI m inIT Waem guft Waem kard Waem jast Waem
bun bUT vstvT vZ & gunAhihA m aniSnI gaB vSnI kuniSnI tanI rw&nI gVqI
m ainyu&nI Oxe aB axS paSVm & pa sv gaB vSnI pa patit hOm .
1. YaqA ahU WairyO....(5 ) aCvm WohU....(3 ) frawarAne m azdayasnO
zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO
(Recite the appropriate Gah dedication - see above.)
sraoCahe aCyehe taxm ahe tanum &qrahe darCi draoS AhUiryehe xCnaoqra
YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca.
YaqA ahU WairyO, zaotA frA m E m rUtE
aqA ratuS aCATcIT haca, frA aCawa WIDwl m raotU.
2 -3. sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide, ahunvm WairIm tanUm pAiti, YaqA ahU WairyO....
kVm -nA m azdA.... (See above, p. 1.)
YaqA ahU WairyO...(2 )
4 . Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca AfrInAm i sraoCahe aCyehe
taxm ahe tanum &qrahe darCi draoS AhUiryehe. aCvm WohU....
5 . ahm Ai raESca X arvnasca ahm Ai tanwO drwatAtvm ahm Ai tanwO
Wazdwarv ahm Ai tanwO Wvrvqrvm ahm Ai IStIm pouruS-X Aqr&m ahm Ai
Asn&m ciT frazaNtIm ahm Ai darvG&m darvGO-jItIm ahm Ai WahiStvm ahUm
aCaon&m raocaMhvm WIspO-X Aqrvm , aqa jam yAT Yaqa AfrInAm i. aCvm
WohU....
hazaMrvm baECazan&m baEwarv baECazan&m (3 ). aCvm WohU....
jasa-m E awaMhe m azda (3 ).
am ahe hutAStahe huraoDahe WvrvqraGnahe ahuraDAtahe WanaiNtylsca
uparatAtO, rAm anasca X Astrahe WayaoS uparO-kairyehe taraDAtO anyAiS
dAm &n. aEtaT tE WayO YaT tE asti spvNtO-m ainyaom . qB ACahe X aDAtahe
zrwAnahe akaranahe zrwAnahe darvGO-X aDAtahe. aCvm WohU....
kvrba m aZd gunAh guzAraSni rA kunOm aSahI rw& duSArm rA ham
kvrbaI i ham A Wah& i haft kvSB ar zam I zam I pahanA rOT drAnA X arSVT bA|A
buNdahihA bV rasAT, aSO bVT dVr zI.
aqa jam yAT Yaqa AfrInAm i. aCvm WohU....
4 Hoslhan (piayci aì dawn)
Hoslhan (piayci aì dawn)
1. aqa im & WacO drvNjayOiS YOi aMhvn WArvqraGnyOtvm vm ca
baECazyOtvm vm ca, paNca ahuna Wairya frasrAwayOiS, YaqA ahU WairyO....
(5 ) ahunvm WairIm tanUm pAiti, YaqA ahU WairyO....
kVm -nA m azdA ... nvm ascA YA Arm aitiS IZAcA. aCvm WohU....
YaqA ahU WairyO....(2 1) aCvm WohU....(12 )
2. nvm asv-tE hOS-bAm I(3 ). aEtaT dim WIspan&m m aziStvm dazdyAi
ahUm ca ratUm ca Yim ahurvm m azd&m snaqAi aMrahe m ainyVuS drwatO
snaqAi aECm ahe xrwIm -draoS snaqAi m Azainyan&m daEwan&m snaqAi
WIspan&m daEwan&m Warvnyan&m ca drwat&m .
(Rcciìc ncnìaIIy) Skasta ganAm ainyO bar Aharm an |VAnaT saT hazAr bAr.
3. (Rcciìc aIoud) fradaqAi ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO
fradaqAi am vCan&m spvNtan&m fradaqAi tiStryehe stArO raEwatO
X arvnaMuhatO fradaqAi narS aCaonO fradaqAi WIspan&m spvNtahe m ainyVuS
dAm an&m aCaon&m . YaqA ahU WairyO....(2 )
4. WaMhuca WaMhlsca AfrInAm i WIspayl aCaonO stOiS haiqyAica
baw&iqyAica bUKy&iqyAica aCIm rAsaiNtIm darvGO-WArvqm anvm
m iCAcim hwO-aiB iCAcim
m iCAcim AfraslMhaitIm
barvNtIm WIspl baECazl
ap&m ca gaw&m ca urwaran&m ca
taurwayeiNtIm WIspl TbaECl
daEwan&m m aKyAn&m ca
arvKyaNt&m ahm Aica nm AnAi
ahm Aica nm Anahe nm AnO-patVe.
WaMuhISca aDl WaMuhISca aCayO hupaurwl WahehIS aparl rAsaiNtIS
darvGO-WArvqm anO Yaqa-nO m aziStlsca WahiStlsca sraEStlsca aCayO
vrvnawaNte.
am vCan&m spvNtan&m YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca
fradaqAi ahe nm Anahe fradaqAi WIspayl aCaonO stOiS ham istVe WIspayl
drwatO stOiS, stawas aCA YV hudl YOi hvNtI.
Wasasca tU ahura-m azda uStAca xCaECa hawan&m dAm an&m , WasO ApO
WasO urwarl WasO WIspa WohU aCaciqra xCayam nvm aCawanvm dAyata
axCayam nvm drwaNtvm .
WasO-xCaqrO hyAT aCawa,
awasO-xCaqrO hyAT drwl
gatO ham istO niZbvrvtO
haca spvNtahe m ainyVuS dAm abyO
WaratO awasO-xCaqrO.
haxCaya azvm ciT YO zaraquStrO fratvm & nm Anan&m ca WIs&m ca
zaNtun&m ca daFyun&m ca ai?hl daEnayl anum atayaEca anuxtayaEca
anwarStayaEca YA AhUiriS zaraquStriS.
Hoslhan (piayci aì dawn) 5
5 . Yaqa-nO lMh&m KyAtO
m anl WahiStO urw&nO
X AqrawaitIS tanwO hvNti
WahiStO aMhuS AklscOiT
AhUire m azda jasvNt&m .
> aCa WahiSta aCa sraESta darvsAm a qB A pairi qB A jam yam a ham vm
qB A haxm a. aCvm WohU.... < (3 )
ahm Ai raESca .... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
CAHS (Waìclcs)
l. Hawan Cal - (suniisc ìo nidday)
1. xCnaoqra ahurahe m azdl, aCvm WohU...(3 ). frawarAne m azdayasnO
zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO, hAwanVe aCaone aCahe raqB e YasnAica
Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca sAwaMhVe WIsyAica aCaone aCahe
raqB e YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAicA frasastayaEca,
2 . m iqrahe Wouru-gaoyaotOiS hazaMrO-gaoCahe baEwarv-caCm anO
aoxtO-nAm anO Yazatahe rAm anO X Astrahe xCnaoqra YasnAica Wahm Aica
xCnaoqrAica frasastayaEca.
YaqA ahU WairyO, zaotA frA m E m rUtE
aqA ratuS aCATcIT haca, frA aCawa WIDwl m raotU.
3 . ahurvm m azd&m aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, zaraquStrvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, zaraquStrahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, am vCV spvNtV aCaon&m Yazam aide.
4 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide astwatO
m anahyAca, apanOtvm vm raqB &m Yazam aide YaEtuStvm vm Yazatan&m
haMhanuStvm vm aCahe raqB &m aiB inas&stvm vm jaGm UStvm &m aCaonO
aCahe raqB O ratufritIm Yazam aide.
5 . hAwanIm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, haurwatAtvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide, am vrvtatAtvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide,
AhUirIm fraCnvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, AhUirIm TkaECvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, Yasnvm sUrvm haptaMhAitIm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide.
6 . sAwaMhaEm WIsIm ca aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide,
airyam anvm iCIm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, am awaNtvm
WvrvqrAjanvm WiTbaECaMhvm
WIspa TbaECl taurwayaNtvm
WIspa TbaECl titarvNtvm
YO upvm O YO m aDvm O
YO fratvm O zaozIzuye
tarO m &qrvm paNca gAql.
7 . m iqrvm ca Wouru-gaoyaoitIm Yazam aide, rAm aca X Astrvm
6 l. Hawan Cal - (suniisc ìo nidday)
Yazam aide WIsyehe raqB O YasnAica Wahm Aica, WIsIm ca aCawanvm aCahe
ratUm Yazam aide.
8. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm hazaMra-gaoCvm baEwarv-caCm anvm
aoxtO-nAm anvm Yazatvm Yazam aide, rAm a X Astrvm Yazam aide.
9. qB &m Atrvm ahurahe m azdl puqrvm aCawanvm aCahe ratUm
Yazam aide, haDa-zaoqrvm haDa-aiB ylMhanvm im aT barvsm a aCaya
frastarvtvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide. ap&m naptArvm
Yazam aide, nairIm saMhvm Yazam aide, taxm vm dAm OiS upam anvm
Yazatvm Yazam aide, iristan&m urw&nO Yazam aide, Yl aCaon&m frawaCayO,
ratUm bvrvzaNtvm Yazam aide, Yim ahurvm m azd&m YO aCahe apanOtvm O
YO aCahe jaGm UStvm O, WIspa srawl zaraquStri Yazam aide, WIspaca hwarSta
Kyaoqna Yazam aide WarStaca WarvKyam naca.
Ye?hE hAt&m AaT Yesne paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
10 . YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
afrInAm i m iqrahe Wouru-gaoyaotOiS hazaMrO-gaoCahe baEwarv-caCm anO
aoxtO-nAm anO Yazatahe rAm anO X Astrahe. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
2. Rapiìlwin Cal - (nidday ìo nid-afìcinoon)
1. xCnaoqra ahurahe m azdl, aCvm WohU...(3 ). frawarAne m azdayasnO
zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO, rapiqB inAi aCaone aCahe raqB e
YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca, frAdaT-fCawe zaNtum Aica
aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAicA frasastayaEca,
2. aCahe WahiStahe Aqrasca ahurahe m azdl xCnaoqra YasnAica
Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca.
YaqA ahU WairyO, zaotA frA m E m rUtE
aqA ratuS aCATcIT haca, frA aCawa WIDwl m raotU.
3. ahurvm m azd&m aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, zaraquStrvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, zaraquStrahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, am vCV spvNtV aCaon&m Yazam aide.
4. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide astwatO
m anahyAca, apanOtvm vm raqB &m Yazam aide YaEtuStvm vm Yazatan&m
haMhanuStvm vm aCahe raqB &m aiB inas&stvm vm jaGm UStvm &m aCaonO
aCahe raqB O ratufritIm Yazam aide.
5. rapiqB invm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, ahunawaitIm gAq&m
aCaonIm aCahe ratUm Yazam aide, uStawaitIm gAq&m aCaonIm aCahe ratUm
Yazam aide, spvNtA-m ainyUm gAq&m aCaonIm aCahe ratUm Yazam aide,
WohuxCaqr&m gAq&m aCaonIm aCahe ratUm Yazam aide, WahiStOiStIm
gAq&m aCaonIm aCahe ratUm Yazam aide.
6. frAdaT-fCAum zaNtum vm ca aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide,
fCUCvm ca m &qrvm Yazam aide, arSuxDvm ca WAcvm Yazam aide, Waca
2. Rapiìlwin Cal - (nidday ìo nid-afìcinoon) 7
arSuxDa Yazam aide, WArvqraGnIS daEwO-GnIta Yazam aide, apasca zvm asca
Yazam aide, urwarlsca m ainyawaca Yazata Yazam aide, YOi WaMhazdl
aCawanO, am vCVsca spvNtV aCaon&m Yazam aide.
7 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide, barvCnUSca
aCahe YaT WahiStahe, m aziSta m &qra m aziSta Wvrvzya m aziSta urwaitya
m aziSta haiqyA-Wvrvzya m aziSta WIndaiqya daEnayl m AzdayasnOiS
Yazam aide,
8 . awaT WyAxnvm ca haNjam anvm ca YaT as am vCan&m spvNtan&m
barvCnwO awaMhe aCnO Gvm atvm zaNtum ahe raqB O YasnAica Wahm Aica,
zaNtum vm ca aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide.
9 . aCvm WahiStvm Atrvm ca ahurahe m azdl puqrvm Yazam aide.
10. qB &m Atrvm ahurahe m azdl puqrvm aCawanvm aCahe ratUm
Yazam aide, haDa-zaoqrvm haDa-aiB ylMhanvm im aT barvsm a aCaya
frastarvtvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide. ap&m naptArvm
Yazam aide, nairIm saMhvm Yazam aide, taxm vm dAm OiS upam anvm
Yazatvm Yazam aide, iristan&m urw&nO Yazam aide, Yl aCaon&m frawaCayO,
11. ratUm bvrvzaNtvm Yazam aide, Yim ahurvm m azd&m YO aCahe
apanOtvm O YO aCahe jaGm UStvm O, WIspa srawl zaraquStri Yazam aide,
WIspaca hwarSta Kyaoqna Yazam aide WarStaca WarvKyam naca.
Ye?hE hAt&m AaT Yesne paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
12. YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
afrInAm i aCahe WahiStahe Aqrasca ahurahe m azdl. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
3. Uzciin Cal - (nid-afìcinoon ìo sunscì)
1. xCnaoqra ahurahe m azdl, aCvm WohU....(3 ) frawarAne m azdayasnO
zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO, uzayeirinAi aCaone aCahe raqB e
YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca, frAdaT-WIrAi dAFyum Aica
aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAicA frasastayaEca,
2 . bvrvzatO ahurahe nafvDrO ap&m apasca m azdaDAtayl xCnaoqra
YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca.
YaqA ahU WairyO, zaotA frA m E m rUtE
aqA ratuS aCATcIT haca, frA aCawa WIDwl m raotU.
3 . ahurvm m azd&m aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, zaraquStrvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, zaraquStrahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, am vCV spvNtV aCaon&m Yazam aide.
4 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide astwatO
m anahyAca, apanOtvm vm raqB &m Yazam aide YaEtuStvm vm Yazatan&m
haMhanuStvm vm aCahe raqB &m aiB inas&stvm vm jaGm UStvm &m aCaonO
aCahe raqB O ratufritIm Yazam aide.
8 3. Uzciin Cal - (nid-afìcinoon ìo sunscì)
5. uzayeirinvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, zaotArvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, hAwanAnvm aCawanvm aCahe ratUm
Yazam aide, AtrawaxCvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, frabvrvtArvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, Abvrvtvm aCawanvm aCahe ratUm
Yazam aide, AsnatArvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, raEqB iSkarvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, sraoCAwarvzvm aCawanvm aCahe ratUm
Yazam aide.
6. frAdaT-WIrvm dAFyum vm ca aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide,
strVuSca m lMhvm ca hwarvca raocl Yazam aide, anaGra raocl Yazam aide,
afrasaMh&m ca X Aqrvm Yazam aide, YA narS sAdra drvgwatO.
7. haiqyAwarvzvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, aparvm ca
TkaECvm Yazam aide, haiqyAwarvzvm aCawanvm aCaonO stIm Yazam aide
paiti asni paiti xCafne YasO-bvrvtAbyO zaoqrAbyO daFyum ahe raqB O
YasnAica Wahm Aica, daFyum vm ca aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide.
8. bvrvzaNtvm ahurvm xCaqrIm xCaEtvm ap&m napAtvm aurwaT-aspvm
Yazam aide, apvm ca m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide.
9. qB &m Atrvm ahurahe m azdl puqrvm aCawanvm aCahe ratUm
Yazam aide, haDa-zaoqrvm haDa-aiB ylMhanvm im aT barvsm a aCaya
frastarvtvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide. ap&m naptArvm
Yazam aide, nairIm saMhvm Yazam aide, taxm vm dAm OiS upam anvm
Yazatvm Yazam aide, iristan&m urw&nO Yazam aide, Yl aCaon&m frawaCayO,
10 . ratUm bvrvzaNtvm Yazam aide, Yim ahurvm m azd&m YO aCahe
apanOtvm O YO aCahe jaGm UStvm O, WIspa srawl zaraquStri Yazam aide,
WIspaca hwarSta Kyaoqna Yazam aide WarStaca WarvKyam naca.
Ye?hE hAt&m AaT Yesne paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
11. YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
afrInAm i bvrvzatO ahurahe nafvDrO ap&m apasca m azdaDAtayl. aCvm
WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
4. Aiwisiuìlicn Cal - (sunscì ìo nidniglì)
1. xCnaoqra ahurahe m azdl, aCvm WohU....(3 )
frawarAne m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
aiB isrUqrim Ai aibigayAi aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica
xCnaoqrAica frasastayaEca, frAdaT-WIsp&m -hujyAitVe zaraquStrOtvm Aica
aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAicA frasastayaEca,
2. aCAun&m frawaCin&m Gvn&n&m ca WIrO-W&qB an&m YAiryaylsca
huCitOiS am aheca hutAStahe huraoDahe WvrvqraGnaheca ahuraDAtahe
WanaiNtylsca uparatAtO xCnaoqra YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica
frasastayaEca.
YaqA ahU WairyO, zaotA frA m E m rUtE
4. Aiwisiuìlicn Cal - (sunscì ìo nidniglì) 9
aqA ratuS aCATcIT haca, frA aCawa WIDwl m raotU.
3 . ahurvm m azd&m aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, zaraquStrvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, zaraquStrahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, am vCV spvNtV aCaon&m Yazam aide.
4 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide astwatO
m anahyAca, apanOtvm vm raqB &m Yazam aide YaEtuStvm vm Yazatan&m
haMhanuStvm vm aCahe raqB &m aiB inas&stvm vm jaGm UStvm &m aCaonO
aCahe raqB O ratufritIm Yazam aide.
5 . aiB isrUqrim vm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, aibigAim
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, qB &m Atrvm ahurahe m azdl puqrvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, asm ana hAwana aCahe ratawO
Yazam aide, ayaMhaEna hAwana aCahe ratawO Yazam aide, haDa-zaoqrvm
haDa-aiB ylMhanvm im aT barvsm a aCaya frastarvtvm aCawanvm aCahe
ratUm Yazam aide, Ape urware Yazam aide, aourwat&m urune aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide.
6 . frAdaT-WIsp&m -hujyAitIm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide,
zaraquStrvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, m &qrvm spvNtvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, gVuS urwAnvm aCawanvm aCahe ratUm
Yazam aide, zaraquStrOtvm vm ca aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide,
zaraquStrvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide.
7 . Aqrawanvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, raqaEStArvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, WAstrIm fCuyaNtvm aCawanvm aCahe
ratUm Yazam aide, nm Anahe nm AnO-paitIm aCawanvm aCahe ratUm
Yazam aide, WIsO WIspaitIm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, zaNtVuS
zaNtupaitIm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, dai?hVuS dai?hupaitIm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide.
8 . YwAnvm hum anaMhvm hwacaMhvm huKyaoqnvm hudaEnvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, YwAnvm uxDO-WacaMhvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide, X aEtwadaqvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide,
dai?hAurwaEsvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, hum Aim pairijaqnvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, nm Anahe nm AnO-paqnIm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide.
9 . nAirik&m ca aCawanIm Yazam aide, frAyO-hum at&m frAyO-hUxt&m
frAyO-hwarSt&m huS-h&m -sAst&m ratuxCaqr&m aCaonIm Yam Arm aitIm
spvNt&m Ylsca-tE Gnl ahura m azda, narvm ca aCawanvm Yazam aide, frAyO-
hum atvm frAyO-hUxtvm frAyO-hwarStvm WIstO-fraorvitIm vwistO-kayaDvm
Ye?he KyaoqnAiS gaEql aCa frAdaNte, zaraquStOtvm ahe raqB O YasnAica
Wahm Aica zaraquStrOtvm vm ca aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide.
10. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide, Gnlsca WIrO-
W&qB l Yazam aide, YAiry&m ca huCitIm Yazam aide, am vm ca hutaStvm
huraoDvm Yazam aide, WvrvqraGnvm ca ahuraDAtvm Yazam aide,
WanaiNtIm ca uparatAtvm Yazam aide.
11. qB &m Atrvm ahurahe m azdl puqrvm aCawanvm aCahe ratUm
Yazam aide, haDa-zaoqrvm haDa-aiB ylMhanvm im aT barvsm a aCaya
lu 4. Aiwisiuìlicn Cal - (sunscì ìo nidniglì)
frastarvtvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide. ap&m naptArvm
Yazam aide, nairIm saMhvm Yazam aide, taxm vm dAm OiS upam anvm
Yazatvm Yazam aide, iristan&m urw&nO Yazam aide, Yl aCaon&m frawaCayO,
12 . ratUm bvrvzaNtvm Yazam aide, Yim ahurvm m azd&m YO aCahe
apanOtvm O YO aCahe jaGm UStvm O, WIspa srawl zaraquStri Yazam aide,
WIspaca hwarSta Kyaoqna Yazam aide WarStaca WarvKyam naca.
Ye?hE hAt&m AaT Yesne paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
13 . YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
afrInAm i aCAun&m frawaCin&m Gvn&n&m ca WIrO-W&qB an&m YAiryaylsca
huCitOiS am aheca hutAStahe huraoDahe WvrvqraGnaheca ahuraDAtahe
WanaiNtylsca uparatAtO. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
5. Uslalin Cal - (nidniglì ìo dawn)
1. xCnaoqra ahurahe m azdl, aCvm WohU....(3 ) frawarAne m azdayasnO
zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO, uCahinAi aCaone aCahe raqB e YasnAica
Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca, bvrvjyAi nm AnyAica aCaone aCahe
raqB e YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAicA frasastayaEca,
2. sraoCahe aCyehe aCiwatO WvrvqrAjanO frAdaT-gaEqahe raCnaoS
raziStahe arStAtasca frAdaT-gaEqayl WarvdaT-gaEqayl xCnaoqra YasnAica
Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca.
YaqA ahU WairyO, zaotA frA m E m rUtE
aqA ratuS aCATcIT haca, frA aCawa WIDwl m raotU.
3. ahurvm m azd&m aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, zaraquStrvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, zaraquStrahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, am vCV spvNtV aCaon&m Yazam aide.
4. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide astwatO
m anahyAca, apanOtvm vm raqB &m Yazam aide YaEtuStvm vm Yazatan&m
haMhanuStvm vm aCahe raqB &m aiB inas&stvm vm jaGm UStvm &m aCaonO
aCahe raqB O ratufritIm Yazam aide.
5. uCahinvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, uC&m srIr&m
Yazam aide, uClMhvm Yazam aide xCOiqnIm rawaT-asp&m fram vn-nar&m
fram vn-narO-WIr&m YA X Aqrawaiti nm AnyAiti, uClMhvm Yazam aide rvwIm
raNjaT-asp&m YA sanaT aoi haptO-karCwairIm z&m , aw&m uC&m Yazam aide,
ahurvm m azd&m aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, Wohu m anO
Yazam aide, aCvm WahiStvm Yazam aide, xCaqrvm WairIm Yazam aide,
spvNt&m WaMuhIm Arm aitIm Yazam aide.
6. bvrvjIm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, bvrvja WaMhVuS aCahe
bvrvja daEnayl WaMhuyl m AzdayasnOiS nm Anyehe raqB O YasnAica
Wahm Aica nm AnIm ca aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide.
7. sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
5. Uslalin Cal - (nidniglì ìo dawn) ll
aCahe ratUm Yazam aide, raCnUm raziStvm Yazam aide, arStAtvm ca frAdaT-
gaEq&m WarvdaT-gaEq&m Yazam aide.
8 . qB &m Atrvm ahurahe m azdl puqrvm aCawanvm aCahe ratUm
Yazam aide, haDa-zaoqrvm haDa-aiB ylMhanvm im aT barvsm a aCaya
frastarvtvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide. ap&m naptArvm
Yazam aide, nairIm saMhvm Yazam aide, taxm vm dAm OiS upam anvm
Yazatvm Yazam aide, iristan&m urw&nO Yazam aide, Yl aCaon&m frawaCayO,
9 . ratUm bvrvzaNtvm Yazam aide, Yim ahurvm m azd&m YO aCahe
apanOtvm O YO aCahe jaGm UStvm O, WIspa srawl zaraquStri Yazam aide,
WIspaca hwarSta Kyaoqna Yazam aide WarStaca WarvKyam naca.
Ye?hE hAt&m AaT Yesne paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
10. YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
afrInAm i sraoCahe aCyehe aCiwatO WvrvqrAjanO frAdaT-gaEqahe raCnaoS
raziStahe arStAtasca frAdaT-gaEqayl WarvdaT-gaEqayl. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Ciacc hcfoic ncaIs
(Waz Nan Xuidan, uscd cspcciaIIy hy Iay pcisons. Iì was ìiadiìionaIIy said wliIc
loIding ìlc haison.)
ba n&m i Yazad i baxSAyaNdvh i baxSAyaSgar i m ihirb&n. hOrm vzd i
X adAe
iqA AT Yazam aidE ahurvm m azd&m YV g&m cA aCvm cA dAT apascA dAT
urwarlscA WaMuhIS raoclscA dAT bUm Im cA WIspAcA WohU. aCvm WohU....(3 )
(Afìci ncaI:)
aCvm WohU....(4 ) YaqA ahU WairyO....(2 ) aCvm WohU....
ahm Ai raESca .... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Longci Ciacc hcfoic ncaIs
(Waz Wuzuig Nan Xuidan. 1lis nusì hc said wliIc loIding ìlc haison. Iì is uscd
cspcciaIIy hy piicsìs.)
0 . hOrm vzd i X adAe, eZ ham A gunAh patit paSam anOm .... pa patit
hOm . xSnaoqra ahurahe m azdl ... a staom i aCvm , aCvm WohU....(3 )
frawarAnE ... frasastayaEca
ahurahe m azdl raEwatO FarvnaMhatO, xSnaoqra ... WIDwl m raotU.
ahurvm m azdLm raEwaNtvm FarvnaMhaNtvm Yazam aide.
1. am vCa spvNta daEne m Azdayasne WaMhawasca WaMuhISca zaoqrlsca,
YO aECwa m azdayasnaECwa m azdayasnO aojanO aCahe rAqm a jIStayam nO
l2 Longci Ciacc hcfoic ncaIs
YAqB a gaEql aCahe m vrvGvNte awi tU dim disyata Yl apasca urwarlsca
zaoqrlsca.
2. Yasca aEtaEC&m m azdayasnan&m pvrvnAyun&m aiB i-zUzuyan&m
im & WacO nOiT WIsaiti fram rUite aEt&m A YAtum anahe jasaiti. aCvm WohU
WahiStvm astI....(3 u 4 ) YaqA ahU WairyO....(2 )
3. iqA AT Yazam aidE ahurvm m azd&m YV g&m cA aCvm cA dAT apascA dAT
urwarlscA WaMuhIS raoclscA dAT bUm Im cA WIspAcA WohU.
(Afìci ncaI:)
4. Wasasca tU ahura-m azda uStAca xCaECa hawan&m dAm an&m , WasO
ApO WasO urwarl WasO WIspa WohU aCaciqra xCayam nvm aCawanvm dAyata
axCayam nvm drwaNtvm .
5. WasO-xCaqrO hyAT aCawa, awasO-xCaqrO hyAT drwl gatO ham istO
niZbvrvtO haca spvNtahe m ainyVuS dAm abyO WaratO awasO-xCaqrO.
6. haxCaya azvm ciT YO zaraquStrO fratvm & nm Anan&m ca Wis&m ca
zaNtun&m ca daFyun&m ca ai?hl daEnayl anum atayaEca anuxtayaEca
anwarStayaEca YA AhUiriS zaraquStriS.
7. rawasca X Aqrvm ca AfrInAm i WIspayl aCaonO stOiS, &zasca
duZAqrvm ca AfrInAm i WIspayl drwatO stOiS.
Baj wlcn answciing ìlc caII of Naìuic.
gunvh Skastv sad hazar bad
YaqA ahU WairyO....
(Hcic pcifoin ìlc naìuiaI funcìion.)
aCvm WohU....(3 )
> hum atan&m hUxtan&m hwarStan&m yadacA anyadacA
Wvrvzyam nan&m cA WAwvrvzanan&m cA m ahI aibI-jarvtArO naEnaEstArO
YaqanA Wohun&m m ahI. < (2 )
> huxCaqrOtvm Ai bAT xCaqrvm ahm aT hyaT aibI dadvm ahicA cICm ahicA
hw&m ahicA hyaT m azdAi ahurAi aCAicA WahiStAi. < (3 )
YaqA ahU WairyO....(4 ) aCvm WohU....(3 ) ahunvm WairIm Yazam aide,
aCvm WahiStvm sraEStvm am vCvm spvNtvm Yazam aide.
Ye?hE hAt&m AaT Yesne paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide. aCvm WohU....
Baj hcfoic and afìci sIccping
nAm Izi nLm hOrm vzd i X adAe aB azUnI VZIAr VZI gOSdAr kasna patyAr
m ihir srOS YAr srOS gOS dAr kasna patyAr ahurvm m azdLm ahuram azda
am vSAspvNdLn m ihir srOS raSni nLm IZa nLm hOrm vzd i X adAe aB azUnI,
aCvm WohU....
(Ater s!eepin":)
Baj hcfoic and afìci sIccping l3
aCvm WohU.... hum ata hUxta hwarvSata svpAsdAr hvm azti dADAr
hOrm vzd bihi aB azUnI pa patita hOm vZ gunAh aWVgum Lnhvm vZ harWistIn
YazdLn dIn ruLn bihiSta dOZx Am Ar pasadS bUSan rastA xVZ tan pasIn
aB asUnaSni ahram an dVWLn, aCvm WohU....
Niiang-i Ahczai
(AIso lnown as Niiang-i Caoncz. Rcciìcd afìci iising fion hcd.)
> Skastvh Skastvh Saot&n, Ahrvm an gajastv kAr O kVrdAr, na-rasaT gajastv
kAr O kVrdAr, xarvh i sI-O-sV am vCAspvNd&n dAdAr horm azd pIrOzgar pAk.
staOm I aCvm , aCvm WohU.... < (Recite thrice.)
Doa 1an-Doiosìi (piayci foi lcaIìl).
ba n&m i Yazad i baxSAyaNdvh i baxSAyaSgar i m vhvrb&n.
YaqA ahU WairyO....(2 )
tan-darOstI dVr-zIwaSnI AwAyaT X arvh haNgaT aSahIdAr Yazd&n i
m InOy&n Yazd&n i geqy&n haft am SAspaNd&n m yazd rOSan ham V bV-rasAT.
In dOAy&n bAT, In X ahAy&n bAT, ham v aNdar kas&n ra zartOStI dIn SAT
bAT, VdUn bAT.
YAbArI X adA X adA-waSad i A|am -rA ham A haNjam an-rA (Insciì ìiìIc:)
Bcldin[Eivad[Osìa[Osìi N. -rA
bA farzaNd&n hazAr sA| dVr bV-dAr u SaT bV-dAr u tan-darost bV-dAr u
VdUn bV dAr bar sar i arzAny&n sA|hA i bIsyAr u karanhA i bISum Ar bAkI u
pAyaNdv dAr sat hazAr&n hazAr AfrIn bAT.
sA| X acasta bAT. rOz farroX bAT m Ah m ubArak bAT.
caNdin sA| caNdin rOz caNdin m Ah bIsyAr sA| arz&nIdAr YazaSnv u
nyAiSnv u rAdI u zOr baraSnv aSahIdAr aB arV ham A kAr u kvrfvhA tan-
darOstI bAT nVkI bAT Fub bAT. VdUn bAT.
VdUntarac bAT. pa Yazd&n u am vSAspaNd&n k&m v bAT.
aCvm WohU....
Din-No KaIno
> pa n&m i Yazd& i baxSAiNda i baxSAiSgar i m ihirb&n. raziStayAo
cistayAo, m azdaDAtayAo aCaonyAo daEnayAo WaMhuyAo m AzdayasnOiS.
dIn bEh rAst wa dOrOst, kE xodAE bar xa|k fvrastAdVh In hast kE zartoSt
awOrdEh hast; dIn dIn-e zartOSt dIn-e ohrm azd, dAdEh zartOSt spitam &.
aCaone, aCvm WohU.... < (Rcciìc ìlicc ìincs).
Niiang foi disposing of laii
(Afìci ìaling ìlc Baj of Siosl, icciìc ìlc ìliid Iinc of Y48.6.)
l4 Niiang foi disposing of laii
xCnaoqra ahurahe m azdl, aCvm WohU....(3 ) frawarAne m azdayasnO
zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO
(Rcciìc ìlc appiopiiaìc gal dcdicaìion)
sraoCahe aCyehe taxm ahe tanum Lqrahe darCi draoS AhUiryehe xCnaoqra
YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca.
YaqA ahU WairyO zaotA frA m E m rUtE
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
aT aFyAi aCA m azdl urwarl WaxCaT
(bAz:)
srOS i aSO i tagI i tan farm Ln i Skaft zIn i zIn aB azAr i sA|Ar i dLm L i
hOrm vzd bV rasAT. VDUn bAT. YaqA ahU WairyO....(2 )
Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca AfrInAm i sraoCahe aCyehe
taxm ahe tanum Lqrahe darCi draoS AhUiryehe. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Niiang foi disposing of naiI cIippings
xCnaoqra ahurahe m azdl, aCvm WohU....(3 ) frawarAne m azdayasnO
zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO
(Rcciìc ìlc appiopiiaìc gal dcdicaìion)
sraoCahe aCyehe taxm ahe tanum Lqrahe darCi draoS AhUiryehe xCnaoqra
YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca.
YaqA ahU WairyO zaotA frA m E m rUtE
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
YaqA ahU WairyO....(3 )
aCA WohU m anaMhA YA sruyE parV m agAunO,
paiti tE m vrvGa aCO zuSta im l srawl WaiDayem i im l srayl AwaEDayem i
im l sv tE srawl m vrvGa aCO zuSta hyArv srvstayasca kvrvtayasca qanwarvca
aCawasca vrvzifyO pvrvna asnasca fradaxSnya paiti daewI m AzanyLn
aCA WohU m anaMhA YA sruyE parV m agAonO. aCvm WohU.... YaqA ahU
WairyO....(2 )
Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca AfrInAm i
sraoCahe aCyehe taxm ahe tanum Lqrahe darCi draoS AhUiryehe. aCvm
WohU ....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Paìcì Paslcnani (piayci of icpcnìancc)
0. YaqA ahU WairyO paNj vZ ham A gunAh patita paSVm AnOm az har
Paìcì Paslcnani (piayci of icpcnìancc) l5
B istIn duSm ata duZhUxta duZhwrvSta m vm pa gVqI m anIT pVS Sum A WihLn
m aniCnI gaB iCnI kuniCnI tanI ruLnI gVqI m ainywLnI aoxi aB AxS paSVm Ln
pa sV gaB iSnI papatita hOm
YaqA ahU WairyO.... (5 ) aCvm WohU....(3 )
frAwarAne ... (gal) ... frasastayaeca
sraoCahe aCyehe taxm ahe tanum &qrahe darCi draoS AhUiryehe.
xCnaoqa ... WIDwl m raotU, YaqA ahU WairyO....
1. frAj stAim haraB ista hum ata hUxta hwarvSta pa m aniSni gaWiSni
kuniSni aWAj stAym haraWista duSm ata duZ-hUxta duZ-hwarvSta vZ m aniCni
gaB iCni kuniCni, aWar-gIraSnI dahOm ham aB ista hum ata hUxta hwarvSta,
pa m aniSni gaWiSni kuniSni ku kvrvba kunvm , bahi|aSnI dahOm harWista
duSm ata duZhUxta duZhwarvSta eZ m aniCni gaB iCni kuniCni ku gunAh nv
kunam
frAj Oi Sum Ara diham kV am vCAspvNT hVT, iziSni u nyAiSni, frAj pa
m aniCni frAj pa gaWiCni, frAj pa kuniCni, frAj pa Oiha, frAj pa tan, frAj pa
Lnica Yim FaVSa zLm , tan u jLn nLm i ruLn. bun bar FAsta In hasta, pa FVS
YazdLn dAr hOm . pa FVS YazdLn dAstvn V bahOT ku agar qaS azLn rasT, kV In
tar rwLn rA ba-AB AyaT dADvn bVdahm
astAym aCahI pahi|vm , nigOnvm dVWLn. pa nVkI dADAr hOrm vzda svpAs
dAr hOm . pa patyAr anAI vZ ganA-m ainyO aWar m aT, Om VT rastAxvZ-rA padiS
FurasvNT ham -dAstLn hOm . dIn hOrm vzda dAT zaraquStra, rastay frAtwn,
karaT paoirO-TkaESLn pa dastUr dAr hOm . Ln jAdarA eZ gunAh pa patita hOm
pa patita hOm vZ gunAh.
2 . ku m ardum L u bun CAyaT bUTan ayl m an O bun bUT VstvT, pvs O hacir
aNdA, pvs O cihir pvS, YaT-SLn aNdar jasta VstaT, aj sv sraoCO-jaranLm
gunAh, vZ LnI tum gunAh aNda hazArL hazAr m aragarzLn aNda cvNda gvuS
hasta CAyaT bUdan, pa nLm a cista, harWista duSm at duZhUxta duZhUarvSta,
m vm parAhi kasL-rA, ayl kasL pa rAhi m an-rA, ayl gunAh-kArI pa m vn-rA
kaSO gunAh, O bun bUT VstaT, vZ Ln gunahyA m aniCnI gaB iCnI kuniCnI tanI
ruLnI gVqI m inwLnI, oxi aWAxSa paSVm Ln pa sV gaB iCnI papatita hOm ;
papatita hOm vZ gunAh.
3 . In aNDa AxO pAV gunAh nLm ; cUn haNdaraxta, m aiDyO-sAsta,
aNdaraz-fram Ln, buaiDyO-jaT, kaiDyO-jaT, Agvrvfta gunAh, awAWarvSta
gunAh, ardus gunAh, Farahe gunAh, bAbAi gunAh, yAtu gunAh, tanWa|gLn
gunAh, m aragarzLn gunAh, aiB isOs garLn gunAh, jihir m azda gunA, daStLn
m arza gunAh, kun m araza gunAh, aWArUn m arzaCnI, Saqra gunAh SasnI,
gunAhi ruLnI, gunAh ham V m A|Ln, gunAhIOi fu| ShOT, WaxSV WaxSLn WaxSV
gunAh, gunAh vZ gunAh, aWarV Axo gunA, ku m araDum Ln O bun CAyaT bUTvn
gajista ganAm ainyO darwaNT papatyAr dAm Ln hOrm vzda frAZ karnIT.
hOrm vzda FoDAi gunAh aNdar dIn

paiDA bV-kirT, guhLn paoiryO-TkaESLn
gunAh dASt VstaT. m aniSnI pVS dADAr hOrm vdza m ainyL gaiqyLn m ihvsta
pVS am VCAspvNdLn, pVS m ihir srOS raCni, pVS AtaS barsm a hOm , pVS dIn
ruLn FVS, pVS raT dastUr dInI, pVS Oi gB ah m aT VstaT, aZ Ln gunAh m aniCnI
gaB iCnI kuniCnI, tanI ruLnI gVqI m inwLnI, oxi aWAxSa paSVm Ln pa sV
l6 Paìcì Paslcnani (piayci of icpcnìancc)
gaB iSnI pa patita hOm ; pa patita hOm aZ gunAh.
4. aNdar piT m AT Fuh birAT, zan frazaNT, SUI sA|Ar, FaVS nazdIk, ham -
gVhLnyLn, ham -FAstagLn, ham sAigLn, ham -SahiryLn, pa irim LnyLn, jasta
pa har aDAdye, cUn m vn aNdar gunAh kAr bUT Vsta hOm vZ Ln gunAh
m aniCnI gaB iCnI kuniCnI, tanI ruLnI gVqI m inwLnI, oxi aWAxSa paSVm Ln pa
sV gaB iSnI pa patita hOm ; pa patita hOm ; vZ gunA.
5. hihir u nasA FuriSnI, hihir u nasA jOiSnI hihir u nasA Oi AW AtaS
burdvn, ayl AW AtaS hihir u nasA burdvn, aWistA pa ci m aniSnI nV guftan,
m UI nAxUn daNdLn frVS, dasta SaWI, u aWar harci padar hihir nasA. cun m an
aNdar gunAhgAr bUT VstaT hOm , vZ Ln gunAh m aniCnI gaB iCnI kuniCnI, tanI
ruLnI gVqI m inwLnI, oxi aWAxSa paSVm Ln pa sV gaB iSnI pa patita hOm ; pa
patita hOm eZ gunAh.
6. ku kLm i dADAr hOrm vzda bUT, uim AWAyast m anIDvn, uim ni m anIT;
uim AWAyast guftan, uim na gufta; uim AWAyast kardan, uim ni kard; vZ Ln
gunAh m anaCnI gaB iCnI kuniCnI, tanI ruLnI gVqI m inwLnI, oxi aWAxSa
paSVm Ln pa sV gaB iSnI pa patita hOm ; pa patita hOm vZ gunAh.
7. ku kLm i AhArvm an bUT, uim nV-AB Ayast m anIdan, uim m anIT, uim
nV-aB Ayast guftan, uim guft, uim nV-AB Ayast kardvn, uim kard: vZ Ln
gunAh m aniCnI gaB iCnI kuniCnI, tanI ruLnI gVqI m inwLnI, oxi aWAxSa
paSVm Ln pa sV gaB iSnI pa patita hOm ; pa patita hOm vZ gunAh.
8. vZ ham OIn har Ain gunAh har Ain m argarzLn, har Ain frOT m Ld, har
Ain m AnIT, har Ain gunAh vZ gunAh, uim aNdar, hOrm vzd m ardum , m ardum
sardagL jasta, pa patita hOm .
(ii) eZ ham OIn har Ain gunAh, har Ain m argarzLn, har Ain frOT m LT, har
Ain m AnIT, har Ain gunAh eZ gunAh, uim aNdar, bahm an gAu, gOspvNT,
gOspvNT sardagL jasta, pa patita hom .
(iii) vZ ham OIn har Ain gunAh har Ain m argarzLn, har Ain frOT m LT, har
Ain m AnIT, har Ain gunAh vZ gunAh, uim aNdar, ardaibahiSta, AtaS, AtaS
sardagL jasta, pa patita hOm .
(iW) eZ ham OIn har Ain gunAh, har Ain m argarazLn, har Ain frOT m LT,
har Ain m AnIT, har Ain gunAh, vZ gunAh, uim aNdar SaharvWar, ayaoxSasta,
ayaoxSast sardagL jasta, pa patita hOm .
(W) eZ ham OIn har Ain gunAh, har Ain m argarzLn, har Ain frOT m LT, har
Ain m AnIT, har Ain gunAh eZ gunAh, uim aNdar, aspvNdArm aT zam In, zam In
sardagL jasta, pa patita hOm .
(wi) vZ ham OIn har Ain gunAh, har Ain m argarzLn, har Ain frOT m LT, har
Ain m AnIT, har Ain gunA vZ gunA, uim aNdar, FurdAT Au, Au tuxm agL jasta,
pa patita hOm .
(wii) vZ ham OIn har Ain gunAh, har Ain m argarazLn, har Ain frOT m LT,
har Ain m AnIT, har Ain gunAh vZ gunAh, uim aNdar, am vrvdAT urwar, urwar
sardagL jasta, pa patita hOm .
(wiii) eZ ham OIn har Ain gunAh, har Ain m argarzLn, har Ain frOT m LT,
har Ain m AnIT, har Ain gunAh vZ gunAh, uim aNdar, dLm i hOrm vzda jast
Paìcì Paslcnani (piayci of icpcnìancc) l7
cUn star, m Ah u FarSVT, AtaS suhar sOzA, sag, Wae, gOspvNT paNj Ain, aWarV
gB ahe dahisnLn In hOrm vzda FVS, cUn aNdarg zam In Asm Ln cun m an
aNdar gunAh kAr bUT VstaT hOm vZ L gunAh m aniCnI gaB iCnI kuniCnI, tanI
ruLnI gVqI m inwLnI, oxi aWAxSa paSVm Ln pa sV gaB iSnI pa patita hOm pa
patita hOm . vZ gunAh.
9 . star SikaCnI, FaetUO daqa WasO-WaSnI, dUdaI WahL wasO-WasnI,
gahaNbAr, farwardyLn, hUm darUn, huS frIT YazdL nihAT u pidIrafta,
rapiqB an fradum , rOz gudardagL, cUn m an AWAyast YaStan, uim nV YaSta,
vZ L gunAh m aniCnI gaB iCnI kuniCnI, tanI ruLnI gVqI m inwLnI, oxi aWAxSa
paSVm Ln pa sV gaB iSnI pa patita hOm ; pa patita hOm vZ gunAh.
10. aWar m anaSnI, tar m aniSnI, azUrI, paNdI, xSm aganI, araSganI, WaT-
caSm I, sOr-caSm I waT-nigaraSnI, Furdaka-nigaraSnI, nigVrAI, paNdI, FUT-
SahI, aCagahinI, spOZ-gArI, WaranI, gum AnI, Asm OI, zuru-guAhI, darOG-
dAWarI, az-dVW parastI, kuCAT duAriSnI, barhina duAriSnI, Vm Oka duAriCnI,
darAiL-jOiCnI, darAiL-FuraCnI, duzdI, gadhI, jahI, jAdwI, jAdU-parastI, rOspI,
rOspa bArahI, gaB ahe paiti, gaB ahV WanIdaI, SIn-m Oi, aWarV har Ain gunAh,
O pa In paititI xSum arda, Ln nV-xSum arda, Lni dAnista, Lni nV dAnista, Lni
aNkarT, Lni nV-aNkarT, svraoSAdA WarzyhA pVS raT dastUr dInI AB Ayast
gUrazIdan, uim nV-gUrazIT, vZ L gunAh m aniCnI gaB iCnI kuniCnI, tanI ruLnI
gVqI m inwLnI, oxi aWAxSa paSVm Ln pa sV gaB iSnI pa patita hOm ; pa patita
hOm vZ gunAh.
11. ku agar kasL paititI pidIrafta hOm , uim nV-karda hOm , VSL ruL-rA
duS-FuArI m aT. hVT SL jADarA, har Yak juT juT-rA, m aniCnI gaB iCnI kuniCnI,
tanI ruLnI gVqI m inwLnI, oxi aWAxSa paSVm Ln pa sV gaB iSnI pa patita hOm :
pa patita hOm , vZ gunAh.
12. pa L dIn dastUr VstahOm , In hOrm vzda zaraquStra cASta, zaraquStra
guStAspa. pa paiWaNT AdarbAT bin m ArspvNdLn m aT. padaS pasAxta karda
buxta. aCahI Wahi ruLn duSArm -rA AWAisnIm -tar Wahi-aShI hOm .
pa jIWaNdI jL astwL hOm ham ata pa m aniCni, AstwL hOm hUxta pa
gaWvCni, AstwL hOm hwarvSta pa kuniCni, AstwL hOm pa gaB hidIn
m AazdayasnLn, ham A kvrvbayA ham dAstL hOm vZ ham A gunAhyA jUT-dAistL
hOm . pa nvkI sipAs-dAr hOm ; vZ anAI FurasaNT hOm pu| pADafrAh baNd
drwS, tujiSni tAWL dIn pAdafrAh sV SaB paNjAh hafta sA|, padaS FurvsaNT
ham -dAstL hOm .
uim karda-hOm In paititI, guzarg aom VT kerebarA, girLn bIm dOZx-rA.
aCahI Wahe ruLn duSArm -rA: pa m aniCni karda-hOm . ku kAr kereba
m anvm dAnU karTa, L ci nU kunOm , ham A VstiSnI kerebarA guzAraSnI
gunAh-rA buxtI rwL-rA. agar m Ldae bahOT, ku gunAh m vn tauxta nV-bahOT,
pAdafrAh sV Sab AinahyA paDaS FarasvNda ham -dAstL hOm .
ham V fram Aim aCvm WOhU bV gudIraSnI, paititI pas aZ bVhgudIraSnI
pas gudarda m vn, m vn jAdarA vZ gunAh pa patita bahuT. sVdaeS gaVtufrIT
fram AyaT fram UdAr FAiSnI ham a dAistL hOm ; hOrm vzda FVS hOm ,
hOrm vzda dahm AnI kunOm , aCahI stAim
uim gvrvfta hOm harWista hum ata hUxta hwarSta, pa m aniSni gaB iSni
kuniCni. bahu|asta dahOm harWista duSm ata

duZhUxta

duZhwarSvta, vZ
l8 Paìcì Paslcnani (piayci of icpcnìancc)
m aniSni gaB iSni kuniSni. uim gvrvfta hOm harWista hum ata hUxta
hwarvSta. pa m aniSni gaB iSni kuniSni. bahi|ast dahOm harWista duS-m ata
duZhUxta

duZhwarvSta, vZ m aniSni gaB iSni kuniSni, uim gvrvfta hOm
harWista hum ata hUxta hwarvSta. pa m aniSni gaB iSni kuniSni, bahi|asta
dahOm harWista duSm ata

duZhUxta

duZhwarvSta, vZ m aniSni gaB iSni
kuniSni
uim gvrvfta hOm harWista rAh rastaI frArUn; bahi|asta dahOm harB ista
rAh arastI aB ArU; gana Skast, hOrm vzda bihi aB azUn;
staom i aCvm , aCvm wohU....
ferastuye hum atOibyascA huxtOibyascA hwarStOibyascA, m AnqB Oi-
byascA waxedhB OibyascA warStwOibyascA.

aibi-gairyA daiqe wispA
hum atAcA huxtAcA hwarStAcA. paiti-ricyA daiqe wispA duSm atAcA duZuxtAcA
duZwarStAcA.
fvrA WV rAhI am vCA spvNtA Yasnvm cA Wahm vm cA fvrA m anaMhA fvrA
WacaMhA fvrA KyaoqanA fvrA aMhuyA fvrA tanwascIT X aFyl uStanvm .
staom I aCvm , aCvm WohU....
YaqA ahU WairyO....(2 1) aCvm wohU....(12 ) YaqA ahU WairyO....(2 )
Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca AfrInAm i,
sraoCahe aCyehe taxm ahe tanum &qrahe darCi draoS AhUiryehe. aCvm
wohU....
ahm Ai raESca .... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
NIYAYESHES (Liìanics)
l. Klwaislcd Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Sun)
(Rcciìc Nyl and Ny2 ìogcìlci duiing ìlc dayIiglì gals)
0. pa n&m i Yazd&, stAem zbAem dAdAr hOrm vzd i rayOm aNd i
X arahem aNd i harWisp AgAh i kardagAr i X adAB aNd& X adAB aNd i pAdiSAh
bar ham A pAdiSAh& i nagAhdAr i xA|ik i m ax|Uk arizk rOZI dahiNda i kAdir u
kaWI u kadIm i baxSAiNda i baxSAiSgar i m ihirb&n, tw&nA u dAnA [u dAdAr] u
pAk parB ardagAr, Adi| pAdiSAhI iqO bVzaWA| bASaT, hOrm vzd i X adAe i
aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT, X arSVT i am arg i rayOm aNd i aurwaNd asp
[bV rasAT]
vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm , vZ haraWistIn duSm at duZUxt
duZWarvSt m vn pa gVqI m inIT Waem guft Waem kard Waem jast Waem bun
bUT vstvT vZ & gunAhihA m aniSnI gaB vSnI kuniSnI tanI rw&nI gVqI
m ainyu&nI Oxe aB axS paSVm & pa sv gaB vSnI pa patit hOm .
1. (Rcciìc wiìl a how) nvm asv-tE ahura m azda (3 ), qrISciT parO anyAiS
dAm &n, nvm O WV am vCA spvNtA WIspe hwarv-hazaoCl, aEtaT jahAT ahurvm
m azd&m aEtaT am vCV spvNtV aEtaT aCaon&m frawaCiS aEtaT Way&m darvGO-
l. Klwaislcd Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Sun) l9
X aDAtvm .
2 . xCnaoqra ahurahe m azdl tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm , staom i aCvm , aCvm WohU....
3 . frastuyE hum atOibyascA hUxtOibyascA hwarStOibyascA
m &qB OibyascA WaxvDB OibyascA WarStwOibyascA, aibigairyA daiqE WIspA
hum atAcA hUxtAcA hwarStAcA, paitiricyA daiqE WIspA duSm atAcA duZUxtAcA
duZwarStAcA.
4 . fvrA WV rAhI am vCA spvNtA Yasnvm cA Wahm vm cA fvrA m anaMhA fvrA
WacaMhA fvrA KyaoqanA fvrA aMhuyA fvrA tanwascIT X aFyl uStanvm . staom I
aCvm , aCvm WohU....
5 . nvm O ahurAi m azdAi nvm O am vCaEibyO spvNtaEibyO nvm O m iqrAi
Wouru-gaoyaoitVe nvm O hwarvxCaEtAi aurwaT-aspAi nvm O AbyO dOiqrAbyO
Yl ahurahe m azdl nvm O gVuS nvm O gayehe nvm O zaraquStrahe spitAm ahe
aCaonO frawaCVe nvm vm WIspayl aCaonO stOiS haiqyAica baw&iqyAica
bUKy&iqyAica.
(Hawan gal:) WohU uxCyA m anaMhA xCaqrA aCAcA uStA tanUm (3 ). aCvm
WohU....(3 )
(Rapiìlwin gal:) im A raocl barvziStvm barvzim an&m (3 ), aCvm WohU....
(3 )
(Uzciin gal:) Yahm I spvNtA qB A m ainyU urwaEsE jasO (3 ). aCvm
WohU....(3 )
6 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm Yazam aide
arS-WacaMhvm WyAxanvm
hazaMra-gaoCvm hutAStvm
baEwarv-caCm anvm bvrvzaNtvm
pvrvqu-WaEDayanvm sUrvm
aX afnvm jaGAurwlMhvm .
7 . m iqrvm WIspan&m daFyun&m
dai?hupaitIm Yazam aide
Yim fradaqaT ahurO
m azdl X arvnaMuhastvm vm
m ainyawan&m Yazatan&m ,
taT nO jam yAT awaMhe
m iqra ahurA bvrvzaNta,
hwarv-xCaEtvm am vCvm raEm
aurwaT-aspvm Yazam aide.
8 . tiStrIm drwO-caCm anvm Yazam aide, tiStrIm Yazam aide, tiStryaEnyO
Yazam aide, tiStryO raEwl X arvnaMuhl Yazam aide, WanaNtvm stArvm
m azdaDAtvm Yazam aide, tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm
Yazam aide, qB ACvm X aDAtvm Yazam aide, zrwAnvm akaranvm Yazam aide,
zrwAnvm darvGO-X aDAtvm Yazam aide, WAtvm spvNtvm huDlMhvm
Yazam aide, raziSt&m cist&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide, daEn&m
WaMuhIm m AzdayasnIm Yazam aide, paq&m X AstAitIm Yazam aide,
zaranum aNtvm sUrvm Yazam aide, saokvNtvm gairIm m azdaDAtvm
2u l. Klwaislcd Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Sun)
Yazam aide.
9. WIspvm ca aCawanvm m ainyaom Yazatvm Yazam aide, WIspvm ca
aCawanvm gaEqIm Yazatvm Yazam aide, haom urwAnvm Yazam aide, haw&m
frawaCIm Yazam aide, jasa-m E awaMhe m azda, aCAun&m WaMuhIS sUrl
spvNtl frawaCayO Yazam aide, hwarvxCaEtvm am vCvm raEm aurwaT-aspvm
Yazam aide, aCvm WohU....(3 )
10 . frawarAne m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
hwarvxCaEtahe am vCahe raEwahe aurwaT-aspahe xCnaoqra YasnAica
Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
11. hwarvxCaEtvm am vCvm raEm aurwaT-aspvm Yazam aide.
AaT YaT hwarv raoxCne tApayeiti AaT YaT hwarv raocO tApayeiti hiStvNti
m ainyawlMhO YazatlMhO satvm ca hazaMrvm ca, taT X arvnO haNbArayeiNti
taT X arvnO nipArayeiNti taT X arvnO baxCvNti z&m paiti ahuraDAt&m ,
frADatica aCahe gaEql frADatica aCahe tanuyE
12 . AaT YaT hwarv uzuxCyeiti bwaT z&m ahuraDAt&m YaoZdAqrvm Apvm
taciNt&m YaoZdAqrvm Apvm xayan&m YaoZdAqrvm Apvm zrayan&m
YaoZdAqrvm Apvm arvm aESt&m YaoZdAqrvm bwaT d&m a aCawa YaoZdAqrvm
Yl hvNti spvNtahe m ainyVuS.
13 . YeiDi-zI hwarv nOiT uzuxCyeiti aDa daEwa WIspl m vrvNciNti Yl hvNti
haptO-karCwOhwa, nawa-ciS m ainyawa Yazata aMhawa astwaiNti paiti-dr&m
nOiT paitiSt&m WIDvNti.
14 . YO Yazaite hwarv YaT am vCvm raEm aurwaT-aspvm paitiStAtVe
tvm aMh&m paitiStAtVe tvm asciqran&m daEwan&m paitiStAtVe tAyun&m ca
hazasn&m ca paitiStAtVe YAtun&m ca pairikan&m ca paitiStAtVe iqyejaMhO
m arvCaonahe
Yazaite ahurvm m azd&m
Yazaite am vCV spvNtV
Yazaite haom urwAnvm
xCnAwayeiti WIspe m ainyawaca Yazata gaEqyAca YO Yazaite hwarv YaT
am vCvm raEm aurwaT-aspvm .
15 . YazAi m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm hazaMra-gaoCvm baEwarv-
caCm anvm ,
YazAi Wazrvm huniwixtvm
kam vrvDe paiti daEwan&m
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS,
YazAi haxvDrvm ca YaT asti haxvDran&m WahiStvm aNtarv m lMhvm ca
hwarvca.
16 . ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
l. Klwaislcd Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Sun) 2l
hwarvxCaEtvm am vCvm raEm
aurwaT-aspvm zaoqrAbyO.
hwarvxCaEtvm am vCvm raEm
aurwaT-aspvm Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana
hizwO daMhaMha m &qraca
Wacaca Kyaoqnaca zaoqrAbyasca
arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
17. (Rcciìc siIcnìIy:)
hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A sardag&
ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI nVkI
ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i hwarvxCaEtahe am vCahe raEwahe aurwaT-aspahe.
18. aCvm WohU...(3 ). ahurAnIS ahurahe WahiStAbyO zaoqrAbyO
sraEStAbyO zaoqrAbyO dahm O-pairi-aMharStAbyO zaoqrAbyO [aCvm
WohU....]
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
19. [rOZ nvk n&m rOZ pAk n&m rOZ m ubArak] rOZ i (nanc ìlc day of ìlc
nonìl), m Ah i (nanc ìlc nonìl), gAh i (nanc ìlc Cal), nam AZ i dAdAr i gVh&
d&m &,
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom i aCvm , aCvm WohU....
gurz X arahe aB azAyAT, X arSVT i am arg i rayOm aNd i aurwaNd asp [bV
rasaT] am AB aNd pVrOZgar am AB aNdI pVrOZgarI dAT dIn i Wahv i
m Azdayasn& AgAhI raB AI WAfrINgAnI bAT, haft kvSB ar zam I VduN bAT,
> m vn AnO AB AyaT Sudan < (3 ). aCvm WohU....
(Rcciìc facing souìl:)
dAdAr i gVh& dIn i m AzdayasnI dAT i zaraquStrI. nvm asv-tE aCAum
svwiSte arvdwI sUre anAhite aCaone, aCvm WohU.... nvm O urwaire WaMuhi
m azdaDAte aCaone, aCvm WohU.... hwarvxCaEtvm am vCvm raEm aurwaT-
aspvm Yazam aide, aCvm WohU.... gurz X arahe aB azAyAT, X arSVT i am arg i
rayOm aNd i aurwaT asp bV rasAT. aCvm WohU.....
2. Mili Niyaycsl (Liìany ìo Miìlia)
0 . pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
m ihir i frAgayOT i dAB ar i rAst [bV rasaT], vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm ,
22 2. Mili Niyaycsl (Liìany ìo Miìlia)
vZ haraWistIn duSm at duZUxt duZWarvSt m vn pa gVqI m inIT Waem guft Waem
kard Waem jast Waem bun bUT vstvT vZ & gunAhihA m aniSnI gaB vSnI kuniSnI
tanI rw&nI gVqI m ainyu&nI Oxe aB axS paSVm & pa sv gaB vSnI pa patit hOm .
1-9 . (Rcciìc wiìl a how) nvm asv-tE ahura m azda ... jasa m E awaMhe
m azda, (Rcpcaì Nyl.l-9.)
aCaun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide m iqrvm Wouru-
gaoyaoitIm Yazam aide. aCvm WohU....(3 )
10 . frawarAne m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS hazaMra-gaoCahe baEwarv-caCm anO aoxtO-
nAm anO Yazatahe rAm anO X Astrahe xCnaoqra YasnAica Wahm Aica
xCnaoqrAica frasastayaEca.
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
11. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm Yazam aide
arS-WacaMhvm WyAxanvm
hazaMra-gaoCvm hutAStvm
baEwarv-caCm anvm bvrvzaNtvm
pvrvqu-WaEDayanvm sUrvm
aX afnvm jaGAurwlMhvm ,
m iqrvm aiB i-daFyUm Yazam aide,
m iqrvm aNtarv-daFyUm Yazam aide,
m iqrvm AdaFyUm Yazam aide,
m iqrvm upairi-daFyUm Yazam aide,
m iqrvm aDairi-daFyUm Yazam aide,
m iqrvm pairi-daFyUm Yazam aide,
m iqrvm aipi-daFyUm Yazam aide.
12 . m iqrvm ahura bvrvzaNta
aiqyajaMha aCawana Yazam aide,
strVuSca m lMhvm ca hwarvca
urwarl paiti barvsm anyl
m iqrvm WIspan&m daFyun&m
dai?hu-paitIm Yazam aide.
13 . ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm zaoqrAbyO, m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm
Yazam aide rAm a-Cayanvm huCayanvm airyAbyO dai?hubyO.
14 . Aca-nO jam yAT awaMhe
Aca-nO jam yAT rawaMhe
Aca-nO jam yAT rafnaMhe
Aca-nO jam yAT m arZdikAi
Aca-nO jam yAT baECazAi
Aca-nO jam yAT WvrvqraGnAi
Aca-nO jam yAT hawaMhAi
2. Mili Niyaycsl (Liìany ìo Miìlia) 23
Aca-nO jam yAT aCawastAi
uGrO aiB iqUrO YasnyO
Wahm yO anaiB idruxtO
WIspvm Ai aMuhe astwaite
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS.
15. tvm am awaNtvm Yazatvm
sUrvm dAm Ohu svwiStvm
m iqrvm YazAi zaoqrAbyO,
tvm pairi-jasAi WaNtaca nvm aMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm zaoqrAbyO, m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm
Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca
zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
l6. (Rcciìc siIcnìIy:)
hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A sardag&
ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI nVkI
ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:) YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca
zawarvca AfrInAm i m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS hazaMra-gaoCahe baEwarv-
caCm anO aoxtO-nAm anO Yazatahe rAm anO X Astrahe.
17. aCvm WohU....(3 )
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
rOZ nvk n&m rOZ pAk n&m rOZ m ubArak rOZ i (nanc ìlc day of ìlc nonìl),
m Ah i (nanc ìlc nonìl), gAh i (nanc ìlc Cal), nam AZ i dAdAr i gVh& d&m &,
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom i aCvm , aCvm WohU....
gurz X arahe aB azAyAT, m ihir i frAgayOT i dAB ar i rAst [bV rasaT],
am AB aNd pVrOZgar am AB aNdI pVrOZgarI dAT dIn i Wahv i m Azdayasn&
AgAhI raB AI WAfrINgAnI bAT, haft kvSB ar zam I VduN bAT,
> m vn AnO AB AyaT Sudan < (3 ). aCvm WohU....
(Rcciìc facing Souìl),
dAdAr i gVh& dIn i m AzdayasnI dAT i zaraquStrI. nvm asv-tE aCAum
svwiSte arvdwI sUre anAhite aCaone, aCvm WohU.... nvm O urwaire WaMuhi
m azdaDAte aCaone, aCvm WohU.... m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm Yazam aide.
aCvm WohU.... m ihir i frAgayOT i dAB ar i rAst aCvm WohU.....
24 3. Mal Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Moon)
3. Mal Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Moon)
0. pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
m Ah i buxtAr [m Ah YazaT bV rasAT],
vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm , vZ haraWistIn duSm at duZUxt
duZWarvSt m vn pa gVqI m inIT Waem guft Waem kard Waem jast Waem bun
bUT vstvT vZ & gunAhihA m aniSnI gaB vSnI kuniSnI tanI rw&nI gVqI
m ainyu&nI Oxe aB axS paSVm & pa sv gaB vSnI pa patit hOm .
(Rcciìc ìlc foIIowing vcisc wiìl lcad howcd:)
1. nvm O ahurAi m azdAi nvm O am vCaEibyO spvNtaEibyO nvm O m lMhAi
gaociqrAi nvm O paiti-dItAi nvm O paiti-dIti (3 ).
2. xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom i aCvm , aCvm WohU....(3 )
frawarAne m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
m lMhahe gaociqrahe gVuSca aEwO-dAtayl gVuSca pouru-sarvDayl
xCnaoqra YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
3. nvm O ahurAi m azdAi nvm O am vCaEibyO spvNtaEibyO nvm O m lMhAi
gaociqrAi nvm O paiti-dItAi nvm O paiti-dIti.
4. kaT m l uxCyeiti kaT m l nvrvfsaiti, paNca-dasa m l uxCyeiti paNca-
dasa m l nvrvfsaiti, Yl hE uxCy&stAtO tl nvrvfs&stAtO tl nvrvfs&stAtO Yl hE
uxCy&stAtasciT, kV YA m l uxCyeiti nvrvfsaiti qB aT.
5. m lMhvm gaociqrvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, taT m lMhvm
paiti-WaEnvm taT m lMhvm paiti-WIsvm raoxCnvm m lMhvm aiB i-WaEnvm
raoxCnvm m lMhvm aiB i-WIsvm , hiStvNti am vCl spvNta X arvnO dArayeiNti
hiStvNti am vCl spvNta X arvnO baxCvNti z&m paiti ahuraDAt&m .
6. AaT YaT m lMhahe raoxCni tApayeiti m iSti urwaran&m zairi-gaonan&m
zaram aEm paiti zvm ADa uzuxCyeiti, aNtarvm lMhlsca pvrvnO-m lMhlsca
WICaptaqlsca, aNtarvm lMhvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, pvrvnO-
m lMhvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide. WICaptaqvm aCawanvm aCahe
ratUm Yazam aide.
7. YazAi m lMhvm gaociqrvm baGvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm
afnaMuhaNtvm tafnaMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm xStAwaNtvm IStawaNtvm
YaoxStawaNtvm saokawaNtvm zairim yAwaNtvm WohwAwaNtvm baGvm
baECazvm .
8. ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
m lMhvm gaociqrvm zaoqrAbyO,
m lMhvm gaociqrvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide
haom ayO gawa ... tlscA Yazam aide.
3. Mal Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Moon) 25
(Rcciìc siIcnìIy:)
hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A sardag&
ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI nVkI
ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
9 . YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i m lMhahe gaociqrahe gVuSca aEwO-dAtayl gVuSca pouru-sarvDayl.
aCvm WohU....(3 )
10. dasta am vm WvrvqraGnvm ca
dasta gVuS X AqrO-nahIm
dasta nar&m pourutAtvm
stAhyan&m WyAxanan&m
Wanat&m awanvm nan&m
haqrawanat&m ham vrvqV
haqrawanat&m duS-m ainyuS
stE rapat&m ciqrawaMh&m .
11. Yazata pouru-X arvnaMha
Yazata pouru-baECaza
ciqra WO buyArvS m asAnl
ciqra WO zawanO-sawO,
ciqra bOiT YUZvm ciT X arvnO
Yazvm nAi ApO dAyata.
12. aCvm WohU.... ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba
m aZd ... aCvm WohU....
[rOZ nvk n&m rOZ pAk n&m rOZ m ubArak] rOZ i (nanc ìlc day of ìlc
nonìl), m Ah i (nanc ìlc nonìl), gAh i (nanc ìlc Cal), nam AZ i dAdAr i gVh&
d&m &,
xCnaoqra ahurahe m azdl, nvm O ahurAi ahurAi m azdAi nvm O
am vCaEibyO spvNtaEibyO nvm O m lMhAi gaociqrAi nvm O paiti-dItAi nvm O
paiti-dIti. aCvm WohU....
gurz X arahe aB azAyAT, m Ah i buxtAr [m Ah YazaT bV rasAT] am AB aNd
pVrOZgar am AB aNdI pVrOZgarI dAT dIn i Wahv i m Azdayasn& AgAhI raB AI
WAfrINgAnI bAT, haft kvSB ar zam I VduN bAT,
> m vn AnO AB AyaT Sudan < (3 ). aCvm WohU....
(Rcciìc facing Souìl:)
dAdAr i gVh& dIn i m AzdayasnI dAT i zaraquStrI. nvm asv-tE aCAum
svwiSte arvdwI sUre anAhite aCaone, aCvm WohU.... nvm O urwaire WaMuhi
m azdaDAte aCaone, aCvm WohU.... m lMhvm gaociqrvm aCawanvm aCahe
ratUm Yazam aide. aCvm WohU.... gurz X arahe aB azAyAT, m Ah i buxtAr
[m Ah YazaT] bV rasAT. aCvm WohU.....
4. Ahan Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Waìcis)
(Rcciìc onIy duiing dayIiglì Cals.)
26 4. Ahan Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Waìcis)
0. xCnaoqra ahurahe m azdl, aCvm WohU....
pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
[Aw&] arduI sUr bAnO bV rasAT, vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm , vZ
haraWistIn duSm at duZUxt duZWarvSt m vn pa gVqI m inIT Waem guft Waem
kard Waem jast Waem bun bUT vstvT vZ & gunAhihA m aniSnI gaB vSnI kuniSnI
tanI rw&nI gVqI m ainyu&nI Oxe aB axS paSVm & pa sv gaB vSnI pa patit hOm .
1. xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom i aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
ap&m WaMuhIn&m m azdaDAtan&m arvduyl ApO anAhitayl aCaonyl
WIspan&m ca ap&m m azdaDAtan&m WIspan&m ca urwaran&m m azdaDAtan&m
xCnaoqra YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca.
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
YaqA ahU WairyO....(10 )
2. m raoT ahurO m azdl spitam Ai zaraquStrAi, YazaECa-m E hIm spitam a
zaraquStra Y&m arvdwIm sUr&m anAhit&m
pvrvqU-frAk&m baECazy&m
WIdaEw&m ahurO-TkaEC&m
Yesny&m aMuhe astwaite
Wahm y&m aMuhe astwaite
ADU-frADan&m aCaonIm
W&qB O-frADan&m aCaonIm
gaEqO-frADan&m aCaonIm
CaEtO-frADan&m aCaonIm
dai?hu-frADan&m aCaonIm .
3. YA WIspan&m arCn&m xCudrl YaoZdaDAiti
YA WIspan&m hAiriCin&m
z&qAi garvB &n YaoZdaDAiti
YA WIspl hAiriCIS huzAm itO daDAiti
YA WIspan&m hAiriCin&m
dAitIm raqB Im paEm a awa-baraiti.
4. m asit&m dUrAT frasrUt&m
YA asti awawaiti m asO
Yaqa WIspl im l ApO
Yl zvm A paiti frataciNti
YA am awaiti fratacaiti
hukairyAT haca barvzaMhaT
aoi zrayO Wouru-kaCvm .
5. YaozvNti WIspe karanO
zrayAi Wouru-kaCaya
A-WIspO m aiDyO Yaozaiti
YaT hIS aoi fratacaiti
4. Ahan Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Waìcis) 27
YaT hIS aoi fraZgaraiti
arvdwI sUra anAhita,
Ye?he hazaMrvm Wairyan&m
hazaMrvm apaGZAran&m ,
kasciTca aEC&m Wairyan&m
kasciTca aEC&m apaGZAran&m
caqB arv-satvm ayarv-baran&m
hwaspAi naire barvm nAi.
6 . ai?hlsca m E aEwaMhl ApO
apaGZArO WI-jasAiti
WIspAiS aoi karCw&n YAiS hapta,
ai?hlsca m E aEwaMhl ApO
ham aqa awa-baraiti
h&m invm ca zayanvm ca,
hA-m E ApO YaoZdaDAiti
hA arCn&m xCudrl hA xCaqrin&m garvB &n hA xCaqrin&m paEm a.
(Accoiding ìo ìlc Cuj. Kl. Av., ìlc foIIowing vciscs fion Yasna 65:6-l4 nay hc
icciìcd lcic.)
[A hAt&m ca aMhuC&m ca zAtan&m ca azAtan&m ca aCaon&m iDa jasvNtu
frawaCayO YOi hIS baB rarv paityApvm nazdiStayAT apaT haca.
m A-nO ApO duSm anaMhe m A-nO ApO duZwacaMhe m A-nO ApO duS-
KyaoqanAi m A duZdaEnAi m A haCi-TbiCe m A m oGu-TbiCe m A WarvzAnO-TbiCe
m A nAfyO-TbiCe, m ADa-nO ahm i frADAiti ApO WaMuhIS WahiStl m azdaDAtl
aCaonIS YO-nO airIricin&m irIrixCAite gaEqan&m , m ADa-nO ahm i frADAiti ApO
WaMuhIS WahiStl m azdaDAtl aCaonIS YO nO airIricin&m irIrixCAite tanun&m .
YO tAyuS YO hazaMha YO gaDO YO aCawaja YO YAtum l YO nasuspl YO
spvrvzwl YO arAitiwl YO aCvm aoGO anaCawa YO m aKyO drwl sAsta tvm aoi
TbaECl paityaNtu iqyejl ICa YO I daDa iqyejl YaNtu YO dI daDa.
ApO gAtawa rAm OiDB vm Yawata zaota YazAite, kaqa zaota xsAta Waca
ApO WaMuhIS YazAite kuqra bawAT hitO-hizwl Yezi anarvqe YazAite kuqra
WAcO aoi-bUta Y& hE caxse aEqra-paitiS kuqra tl fryO baw&n kuqra tl iCudO
baw&n kuqra tl rAtayO baw&n Y& ahurO m azdl zaraquStrAi frAwawaca frA
zaraquStrO gaEqAbyO astwaitibyO,
awa-jastIm paurw&m ApO-jaiDyOiS zaraquStra, pascaEta aiB yO zaoqrl
frabarOiS YaoZdAtl dahm O-pairIStl im & WacO fram rU,
ApO YAnvm WO YAsAm i m azlNtvm tvm m E dAyata Ye?he dAiti paiti
WaMhO nisrIta anaiB i-druxti, ApO IStIm WO jaiDyAm i pouru-sarvD&m
am awaitIm frazaNtIm ca X Apar&m Ye?hl pourUSca bvrvjay&n naEciSca ai?
hl YAsAiti zyAnAi nOiT snaqAi nOiT m ahrkAi nOiT aEnaMhe nOiT apayatVe.
im aT WO ApO jaiDyem i im aT zvm O im aT urwarl im aT am vCl spvNta
huxCaqra huDlMhO WaMhawasca WaMuhISca Wohun&m dAtArO im aT aCAun&m
WaMuhIS frawaCayO uGrl aiB iqUrl im aT m iqra Wouru-gaoyaoite im aT sraoCa
aCya huraoDa im aT raCnwO raziSta im aT Atarv ahurahe m azdl puqra im aT
bvrvza ahura xCaqrya ap&m napO aurwaT-aspa im aT WIspe YazatlMhO YOi
WaMhazdl aCawanO.
28 4. Ahan Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Waìcis)
im aT m E ApO dAyata im aT zvm O ... (as in picvious vcisc) aCawanO.
YaTca ahm AT asti m azyO YaTca ahm AT asti WaMhO YaTca ahm AT asti srayO
YaTca ahm AT asti parO-arvjastarvm taT nO dAyata YUZvm Yazata aCawanO
xCayam na isAna m oCuca AsuyAca haqra ana gAqB ya Waca, haiqyAwarvSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm .]
7. Y&m azvm YO ahurO m azdl hizwArvna uzbaire fradaqAi nm Anaheca
WIsaheca zaNtVuSca dai?hVuSca.
8. YA ahm AT staota Yasnya srAwayeni ahunvm ca WairIm srAwayeni
aCvm ca WahiStvm husrawAni apasca WaMuhIS YaoZdaqAne haqra ana gAqB ya
Waca, garO nm Ane ahurO m azdl jasaT paoiryO, daqaT ahm AT taT awaT
Ayaptvm .
9. ahe raya X arvnaMhaca
t&m YazAi surunwata Yasna
t&m YazAi huyaSta Yasna
ana buyl zawanO-sAsta ana buyl huyaStara, arvdwIm sUr&m anAhit&m
aCaonIm zaoqrAbyO arvdwIm sUr&m anAhit&m aCaonIm aCahe ratUm
Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca
zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
10 . (Rcciìc siIcnìIy:)
hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A sardag&
ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI nVkI
ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i ap&m WaMuhIn&m m azdaDAtan&m arvduyl ApO anAhitayl aCaonyl
WIspan&m ca ap&m m azdaDAtan&m WIspan&m ca urwaran&m m azdaDAtan&m .
aCvm WohU....[(3 )]
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
11. [rOZ nvk n&m rOZ pAk n&m rOZ m ubArak] rOZ i (nanc ìlc day of ìlc
nonìl), m Ah i (nanc ìlc nonìl), gAh i (nanc ìlc Cal), nam AZ i dAdAr i gVh&
d&m &,
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom i aCvm , aCvm WohU....
gurz X arahe aB azAyAT, [Aw&] arduI sUr bAnO [bV rasAT], am AB aNd
pVrOZgar am AB aNdI pVrOZgarI dAT dIn i Wahv i m Azdayasn& AgAhI raB AI
WAfrINgAnI bAT, haft kvSB ar zam I VduN bAT,
> m vn AnO AB AyaT Sudan < (3 ). aCvm WohU....
4. Ahan Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Waìcis) 29
(Rcciìc facing Souìl:)
dAdAr i gVh& dIn i m AzdayasnI dAT i zaraquStrI. nvm asv-tE aCAum
svwiSte arvdwI sUre anAhite aCaone, aCvm WohU.... nvm O urwaire WaMuhi
m azdaDAte aCaone, aCvm WohU.... arvdwIm sUr&m anAhit&m aCaonIm aCahe
ratUm Yazam aide. aCvm WohU....
gurz X arahe aB azAyAT, [Aw&] arduI sUr bAnO bV rasAT, aCvm WohU....
5. Aìasl Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Fiic)
0 . xCnaoqra ahurahe m azdl, (icciìc wiìl lcad howcd:) nvm asv tE AtarS
m azdl ahurahe huDl m aziSta Yazata, aCvm WohU....
pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
(If piaying aì an Aìasl Bclian, icciìc:)
AtarS i bvhrAm Adar i frA,
(If piaying aì an Adaian, icciìc:)
AtarS i Adar&n Adar i frA,
(If piaying aì an Aìasl Dadgal, icciìc:)
AtarS i dAdgAh Adar i frA,
vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm , vZ haraWistIn duSm at duZUxt
duZWarvSt m vn pa gVqI m inIT Waem guft Waem kard Waem jast Waem bun
bUT vstvT vZ & gunAhihA m aniSnI gaB vSnI kuniSnI tanI rw&nI gVqI
m ainyu&nI Oxe aB axS paSVm & pa sv gaB vSnI pa patit hOm .
1. us-m Oi uzArvCwA ahurA Arm aitI tvwICIm daswA
spVniStA m ainyU m azdA WaMhuyA zawO AdA
aCA hazO Vm awaT WohU m anaMhA fvsvratUm .
2 . rafvDrAi WourucaCAnE dOiCI-m Oi YA-WV abifrA
tA xCaqrahyA ahurA YA WaMhVuS aCiS m anaMhO
frO spvNtA Arm aitE aCA daEnl fradaxCayA.
3 . aT rAt&m zaraquStrO tanwascIT X aFyl uStanvm
dadAitI paurwatAtvm m anaMhascA WaMhVuS m azdAi
KyaoqanahyA aCAi YAcA uxDaFyAcA svraoCvm xCaqrvm cA.
4 . xCnaoqra ahurahe m azdl, nvm asv tE AtarS m azdl ahurahe huDl
m aziSta Yazata, aCvm WohU....(3 ) frawarAne m azdayasnO zaraquStriS
WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
AqrO ahurahe m azdl puqra tawa AtarS puqra ahurahe m azdl,
5 . AqrO ahurahe m azdl puqra X arvnaMhO sawaMhO m azdaDAtahe
airyan&m X arvnO m azdaDAtan&m kAwayeheca X arvnaMhO m azdaDAtahe
AqrO ahurahe m azdl puqra kawOiS haosrawaMhahe WarOiS haosrawaMhahe
asnwaNtahe garOiS m azdaDAtahe caEcistahe WarOiS m azdaDAtahe
kAwayeheca X arvnaMhO m azdaDAtahe.
3u 5. Aìasl Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Fiic)
6. AqrO ahurahe m azdl puqra, raEwaNtahe garOiS m azdaDAtahe
kAwayeheca X arvnaMhO m azdaDAtahe AqrO ahurahe m azdl puqra, AtarS
spvNta raqaEStAra Yazata pouru-X arvnaMha Yazata pouru-baECaza, AqrO
ahurahe m azdl puqra, m aT WIspaEibyO AtvrvbyO xCaqrO-nafvDrO nairyO-
saMhahe Yazatahe xCnaoqra YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca.
YaqA ahU WairyO, zaotA frA-m E m rUtE
aqA ratuS aCATcIT haca, frA aCawa WIDwl m raotU.
7. Yasnvm ca Wahm vm ca hubvrvtIm ca uSta-bvrvtIm ca WaNta-bvrvtIm ca
AfrInAm i tawa AtarS puqra ahurahe m azdl,
YesnyO ahi Wahm yO
YesnyO buyl Wahm yO
nm AnAhu m aKyAkan&m ,
uSta buyAT ahm Ai naire
Yasv-qB A bADa frAyazAite
aEsm O-zastO barvsm O-zastO
gao-zastO hAwanO-zastO.
8. dAityO-aEsm i-buyl dAityO-baoiDi-buyl dAityO-piqB i-buyl dAityO-
upasayeni-buyl pvrvnAyuS-harvqri-buyl dahm AyuS-harvqri-buyl AtarS
puqra ahurahe m azdl.
9. saoci-buye ahm ya nm Ane m aT-saoci-buye ahm ya nm Ane raocahi-
buye ahm ya nm Ane WaxCaqi-buye ahm ya nm Ane
darvGvm ciT aipi zrwAnvm
upa sUr&m fraCO-kvrvtIm
haDa sUrayl WaMhuyl fraCO-kvrvtOiT.
10 . dAyl m E AtarS puqra ahurahe m azdl,
Asu X Aqrvm Asu qrAitIm
Asu jItIm pouru X Aqrvm
pouru qrAitIm pouru jItIm
m astIm spAnO xCwiB rvm hizw&m urune uCi
xratUm pascaEta m asitvm
m azlNtvm apairi-Aqrvm .
nairy&m pascaEta h&m -WarvitIm
11. vrvDB O-zvNg&m aX afny&m
qriSUm asn&m ca xCafn&m ca
AsitO-gAtUm jaGAurUm
tuqruC&m Asn&m frazaNtIm
karCO-rAz&m WyAxan&m
h&m -raoD&m hwAp&m &zO-bUjim hwIr&m YA-m E frADayAT nm Anvm ca
WIsvm ca zaNtUm ca daFyUm ca dai?husastIm ca.
12 . dAyl m E AtarS puqra ahurahe m azdl
YA m E aMhaT afraslMhl
nUrvm ca YawaEca-tAite
WahiStvm ahUm aCaon&m
raocaMhvm WIspO-X Aqrvm
zazv-buye WaMhAuca m iZde WaMhAuca srawahi urunaEca darvGe hawaMhe.
5. Aìasl Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Fiic) 3l
13. WIspaEibyO sastIm baraiti
AtarS m azdl ahurahe
YaEibyO aEm h&m -pacAite
xCAfnIm ca sUirIm ca,
WIspaEibyO haca izyeite
hubvrvtIm uStA-bvrvtIm ca
WaNtA-bvrvtIm ca spitam a.
14. WIspan&m para-carvNt&m
AtarS zasta AdiDaya,
cIm haxa haCE baraitI
fracarvqB l arm aECAiDe.
Atarvm spvNtvm Yazam aide
taxm vm haNtvm raqaEStArvm .
15. AaT Yezi-CE aEm baraiti aEsm vm WA aCaya bvrvtvm barvsm a WA
aCaya frastarvtvm urwar&m WA haDAnaEpat&m
A-hE pascaEta frInaiti
xCnUtO aTbiStO haGDaMhum ,
16. upa-qB A haxCOiT gVuS W&qB a
upa WIran&m pourutAs
upa-qB A WvrvzwaTca m anO
Wvrvzwatica haxCOiT aMuha
urwAxCaMha gaya jiGaECa
tl xCapanO Yl jwAhI,
im aT AqrO Afriwanvm
YO ahm Ai aEsm vm baraiti
hikUS raocas-pairISt&
aCahe bvrvja YaoZdAt&.
17. (Rcciìc siIcnìIy:)
hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A sardag&
ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI nVkI
ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i AqrO ahurahe m azdl puqra tawa AtarS puqra ahurahe m azdl AqrO
ahurahe m azdl puqra X arvnaMhO sawaMhO m azdaDAtahe airyan&m X arvnO
m azdaDAtan&m kAwayeheca X arvnaMhO m azdaDAtahe AqrO ahurahe m azdl
puqra kawOiS haosrawaMhahe WarOiS haosrawaMhahe asnwaNtahe garOiS
m azdaDAtahe caEcistahe WarOiS m azdaDAtahe kAwayeheca X arvnaMhO
m azdaDAtahe. AqrO ahurahe m azdl puqra raEwaNtahe garOiS m azdaDAtahe
kAwayeheca X arvnaMhO m azdaDAtahe AqrO ahurahe m azdl puqra AtarS
spvNta raqaEStAra Yazata pouru-X arvnaMha Yazata pouru-baECaza, AqrO
ahurahe m azdl puqra m aT WIspaEibyO AtvrvbyO xCaqrO-nafvDrO nairyO-
saMhahe Yazatahe. aCvm WohU....(3 )
18. aT tOi AtrVm ahurA aojOMhwaNtvm aCA usVm ahI asIStIm Vm awaNtvm
32 5. Aìasl Niyaycsl (Liìany ìo ìlc Fiic)
stOi rapaNtE ciqrA-awaMhvm aT m azdA daibiCyaNtE zastAiStAiS dvrvStA-
aEnaMhvm . aCvm WohU....
19 . ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
20 . [rOZ nvk n&m rOZ pAk n&m rOZ m ubArak] rOZ i (nanc ìlc day of ìlc
nonìl), m Ah i (nanc ìlc nonìl), gAh i (nanc ìlc Cal), nam AZ i dAdAr i gVh&
d&m &,
xCnaoqra ahurahe m azdl. nvm asv tE AtarS m azdl ahurahe huDl
m aziSta Yazata. aCvm WohU....
gurz X arahe aB azAyAT,
(If piaying aì an Aìasl Bclian, icciìc:)
AtarS i bvhrAm Adar i frA,
(If piaying aì an Adaian, icciìc:)
AtarS i Adar&n Adar i frA,
(If piaying aì an Aìasl Dadgal, icciìc:)
AtarS i dAdgAh Adar i frA,
Adar& SAh i pVrOZgar Adar i guSasp Adar i X ardAT Adar i burZIn m ihir
aB arV Adar& u AtarS& kv pa dATgAh niSAst vstvNd gurz X arahe aB azAyAT
m ainyO karkO am AB aNd pVrOZgar am AB aNdI pVrOZgarI dAT dIn i Wahv i
m Azdayasn& AgAhI raB AI WAfrINgAnI dAT. haft kvSB ar zam I VduN bAt,
> m vn AnO AB AyaT Sudan < (3 ). aCvm WohU....
(Rcciìc facing Souìl)
dAdAr i gVh& dIn i m AzdayasnI dAT i zaraquStrI. nvm asv tE aCAum
svwiSte arvdwI sUre anAhite aCaone, aCvm WohU.... nvm O urwaite WaMuhi
m azdaDAte aCaone, aCvm WohU.... xCnaoqra ahurahe m azdl, (Rcciìc wiìl
lcad howcd:) nvm asv tE AtarS m azdl ahurahe huDl m aziSta Yazata. aCvm
WohU....
Vispa Hunaìa
(1lis piayci is icciìcd afìci Ny2 and onIy in Hawan gal. Iì is aIso said ìo lcIp nalc
pIcasanì dicans conc ìiuc, and lccp cviI dicans fion coning ìiuc.)
> WIspa hum ata WIspa hUxta WIspa hwarSta baoDO-warSta, WIspa duSm ata
wIspa duZUxta WIspa duZwarSta nOiT baoDO-warSta. WIspa hum ata WIspa
hUxta WIspa hwarSta WahiStvm aMhuIm aSaEta. WIspa duSm ata WIspa
duZUxta WIspa duZwarSta aciStvm aMhuIm aSaEta. WIspan&m ca hUm atan&m
hUxtan&m hwarStan&m WahiSta aMhuIr AaT haca ciqrvm aCaone. aCvm
WohU.... < (3 )
Nan Sìayisln (Piaisc of ìlc Nanc)
(Rcciìcd afìci Niyaycsls and Yaslìs.)
1. xCnaoqra ahurahe m azdl, aCvm WohU.... pa n&m i Yazad i
Nan Sìayisln (Piaisc of ìlc Nanc) 33
baxSAyaNdVh i baxSAyaSgar i m vhvrb&n, n&m svtAyaSnv Oi hOrm azd ham A
bUT u ham A hast u ham A bVT.
n&m i Yazad i spinA-m InO aNdar-ac m InOy&n m InO aB aS X UT-aS Yak
n&m hOrm azd-ac X OdAy m ahVst u tawAnA u dAnA u dAdAr u parwartAr u
pAnA u X Awar u kvrfvhgar u aB axSIdAr u aB iZv WVh-dAtast&nI u ham AzOr.
2 . sipAs Oi WazOrg OstIkAn kv AfrIT awanIT u pa-X VS anham batIk zOr u
dAnAI aB artar SaS am SAspaNd&n awad WVh Yazd&n u rOSan WahVSt u
garOqm &n u girT i Asm &n u gar i tAB A u m Ah i b&m I u star i WaS-tOxm v u
WAT u aNdar-WAe u AB u AtaS u zam In u urwar u gOspaNd u ayOxSast u
m ardUm .
3 . YazaSn u nyAyaSn vZ Oi X AdAY kvrfvhgar kv m Vh karT vZ har getIhA
dahiSn&n m ardUm pa gawAkI m Ad&n dAT u SvharyArI i haNg&m u rAInIdArI i
dAm &n pa raxm a u ayOziSn u parIrv i dvw&n.
4 . nam Az Oi WIspa-AgAh aS-X AB ar kVS frVstIT YaSt-frOhar i zartOSt i
spitam &n aSti O dAm &n dIn dAnaSn u WarOiSn i Asna-X iradI u guSO-srUtV-
X iradI dAnAyI i rAInIdArI i WIspa hast&n u bUd&n u bVd&n frahaNgAn
frahaNg m &qra-spvNta ku bVT raw&n pU| buxtAr i vZ duZax u WadArdAr Oi &n
i paha|Um axO&n i aSO&n rOSan hubOi i ham A-X ArI.
5 . pa fram An i tO X AB ar padIram u m Inam u gOyam u Warzam dIn i
aB IZv u astaw&n-hOm pa har kvrfvh u aB AxCam vZ WIsp bajv u aB IZv
dAram FUdaS AsnIdv kunaSnv u parhIzaSnvi pAk SaS zOrAn i j&n m anaSnv
gawaSnv u kunaSnv u WIr u hOS u X irad.
6 . pa k&m i tO kvrfvhgar taw&n sAm AnIhA kunam &n i tO parastaSnv pa
WVh-m anaSnv WVh-gawaSnv WVh-kunaSnv ku WaSAyam rAh i rOSan ku Om na
rasad gVr&n pazdi rOZax u WadIram pa cay&n-Wadarg u rasam O &n m &n i
WahVSt i pUr-bOi harwasp-pVsIdv u ham A-X ArI.
7 . svtAyaSnv Oi aB axCIdAr X OdAy kv k&m v kvrfvh pATadahiSnv kunaNd
frvm &n-rAinIdAr&n awadUm -ac bUjVT darwaNd&n-ac vZ dOZax u awIZagIhA
WInArvT WIspa d&m .
[aCaone, aCvm WohU.... firuzbAd xaruh awicah Wahv dIn i m Azdayasn&
(3 ). aCvm WohU....]
8 . svtAiSnv i dAdAr hOrm azd i harwasp-AgAh u tawAnA u tawaNgar, haft
am SAspaNd u bVhr&m Yazadi pIrOzgar duSm an-zadAr am a hutAStv bV rasAT.
aCvm WohU....(3 )
Nanaz-i clalai ncnag (piayci ìo ìlc foui quaiìcis)
vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm . aCvm WohU....
(Rcciìc facing Easì, Wcsì, Souìl, and Noiìl icspccìivcIy:)
> nvm O lMh&m asaMh&m ca COiqran&m ca gaoyaoitin&m ca
m aEqanan&m ca awO-X arvnan&m ca ap&m ca zvm &m ca urwaran&m ca ai?
hlsca zvm O awai?heca aCnO WAtaheca aCaonO str&m m lMhO hUrO
anaGran&m raocaMh&m X aDAtan&m WIspan&m ca spvNtahe m ainyVuS
dAm an&m aCaon&m aCaonin&m ca aCahe raqB &m . aCvm WohU.... < (4 )
34 Nanaz-i clalai ncnag (piayci ìo ìlc foui quaiìcis)
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Dihaclc (Niiang Asloan)
(1lis ìcxì is icciìcd duiing ìlc Afiinagan ccicnony, and acìs as an inìioducìion
ìlcicìo. Duiing ìlc fiisì icciìaI onIy, iì is icciìcd aIoud. If iì is pcifoincd again Iaìci, iì
is icciìcd quicìIy.)
hum ata hUxta hwarSta hum anaSne hugawaSne hukunaSne
In xSnUm aine (Scc 1ahIc l) bV-rasAT.
1. nIraNg pIrozgar bAT Farvh i wEh dIn i m AzdayasnAn rawL bAT aNdar
haft keSB ar nLm cistIhAtar aNdar kAm bAT.
2. hast SahirastLn aNdar (Nanc of ìown) SahirastLn pUrI pIrOzI CAdI
rAm aSnI rawLn.
3. Farah i Fajaste awzUn bAT awzuntar bAT Farvh xajaste bAT
In xSnUm aine (Scc 1ahIc l) bV-rasAT.
4. kirA gAh rOz SahryArI FIS
yazaSne kart hOm
darUn yasht hOm
m yazd ham A-rAyInam ayOkardahyA
pa gaNj i dAdAr hOrm ezd i rayOm aNd X arehOm aNd am vSAspaNdLn bV-rasAT.
5. aOj zOr nIrO tagI am AwaNdI pIrOZgarI,
In xSnUm aine (Scc 1ahIc l) bV-rasAT.
6. eZ ham A padIraftAr bAT aV m ArA panAI-kirdAr nVkI-aNdAxtAr anAI
patyAr dUr awAz-dAStAr ayAft-FAh bAT.
7. kirA dIgar m yazda hazAr m art m yazda CAyLm sAxt aV m ArA kam -
raNjtar AsLntar yaVni karT yak ez m A hazAr padIraftAr bAT.
8. (If ìlc ccicnony is dcdicaìcd ìo ìlc cnìiic connuniìy, say:)
nLm cistI zvndarawan ham A anjom Ln VDar YAT bAT
(oi:)
nLm cistI zvndarawan ham A anjom Ln bV-rasAT
(If ìlc ccicnony is dcdicaìcd ìo a pcison, say:)
nLm cistI (A.) (1iìIc) (N.) (1iìIc of faìlci) (N. faìlci) (B.)
l
Wlcic:
A: zvnda rawan (If pcison is Iiving)
anaOSah ruLn ruLnI (If pcison is dcccascd)
1iìIc: bvhvdIn (If pcison is a Iaypcison)
Eivad (If pcison is oidaincd)
l As an cxanpIc, if ìlc scivicc is dcdicaìcd ìo a Iiving pcison wlosc faìlci is aIivc,
say: nLm cistI zvndarawan bvhvdIn (N.) bvhvdIn (N. faìlci) bV-rasAT.
Dihaclc (Niiang Asloan) 35
Dasìui (If pcison is a Dasìui)
Osìa (If pcison is non-oidaincd naIc of piicsìIy faniIy)
Osìi (If pcison is fcnaIc of piicsìIy faniIy)
N. (nanc of pcison scivicc is dcdicaìcd ìo)
1iìIc of faìlci (oi lushand) (Scc ahovc)
N. faìlci (oi lushand) (nanc of pcison's faìlci oi lushand)
B.: bV-rasAT (If pcison's faìlci is Iiving)
VDar YAT bAT (If pcison's faìlci is dcccascd)
anaOSah ruLn ruLnI zartOSt spitam Ln aCO frwaS VDar YAT bAT
[nLm cistI] anaoSah ruLn ruLnI asaT WAstra zartOSt VDar yAT bAT
anaOSah ruLn ruLnI [urwar tIr zartOSt VDar YAT bAT
anaOSah ruLn ruLnI FarSVT cihir zartOSt VDar YAT bAT
anaOSah ruLn ruLnI m aiDyO-m Ah rAsta VDar YAT bAT
anaOSah guStasp SAh |uhurasp SAh VDar YAT bAT
anaoSah ruLn ruLnI jAm Asp habUb VDar YaT bAT
anaoSah ruLn ruLnI ardAiWIrAf ardA frawaS VDar YaT bAT
anaoSah ruLn ruLnI AdarbAT m ihirspvNT VDar YAT bAT
anaoSah ruLn ruLnI m ObiT SApUr m ObiT SihrYAr VDar YAT bAT
anaoSah ruLn ruLnI m ObiT nairyOsaNg daWa| VDar YAT bAT
anaoSah ruLn ruLnI m ObiT hOrm azdyAr VrWaT rAm yAr VDar YAT bAT
anaoSah ruLn ruLnI ham A frawaS aCawLn VDar YAT bAT
anaoSah ruLn ruLnI bA frazaNdLn xVSLn VDar YAT bAT
anaoSah ruLn ruLnI ham A frawaS aCawLn VDar YAT bAT
fram AyaSni (1iìIc and nanc of pcison wlo diiccìs ìlaì ìlc ccicnony nay hc
pcifoincd)
2
bV rasAT
9 . ham A frawaS aCwLn aYOkardahYA
cihArum dahum sI-rOz sA|-rOz
vZ gayOm arT aNDA saoSyOs VDar YAT bAT.
10. hastLn bUDLn bEdLn zAdLn azAdLn A-dahI uz-dahI dahm a nar nArIk
aB arnai pUrnAi har-ki aB ar In zam In pairi bEhdInI gudArLn SuT hast
ham A frawaS aCwLn aYOkardahYA
vZ gayOm arT aNDA saoSyOs VDar YAT bAT.
11. ki In m Ln WIS u zaNT dvh u rOstL guzaSte haNd ham A frawaS aCwLn
aYOkardahYA
vZ gayOm arT aNDA saoSyOs VDar YAT bAT.
12. aCwLn frawaS cIrLn frawaS aB ar-WIzLn frawaS pIrOzgarLn frawaS
paoiryOTkaESLn frawaS nabAnazdiStLn frawaS frawaSayO ham A aYOkardahYA
vZ gayOm arT aNDA saoSyOs VDar YAT bAT.
13. ruLn i padarLn u m AdarLn u jaDagLn u nyAgLn u frazaNdLn u
paEWaNdLn u parastArLn u nabAnazdiStLn frawaS aCwLn aYOkardahYA
2 Foi 1iìIc, scc ahovc. Accoiding ìo Modi, p. 384, 'ìlc nanc of ìlc cIdci oi ìlc
lcad of ìlc faniIy is gcnciaIIy ncnìioncd as ìlc pcison diiccìing ìlc
pcifoinancc of ìlc ccicnony.'
36 Dihaclc (Niiang Asloan)
vZ gayOm arT aNDA saoSyOs VDar YAT bAT.
14 . ham A aquranLn ham L raqaeSrArLn ham L WAstryoSLn ham L
hutaxSLn ham L frawaS i aCawLn ham A aYOkardahYA
vZ gayOm arT aNDA saoSyOs VDar YAT bAT.
15 . ham L frawaS aCwLn haft kVSB ar zam In arvzah SaWah fraDadafS
WIDadafS WOuru barvSta WOuru-zarvSta xunarvs-bAm I kaNgdiz aCwLn War-i-
jam -kardLn gaNj m LqrL ham L frawaS aCwLn ham A aYOkardahYA
vZ gayOm arT aNDA saoSyOs VDar YAT bAT.
16 . gurz X arahe aB azAyAT.
In xSnUm aine (Scc 1ahIc l) bV rasAT.
nLm cistI anaoShah ruLn ruLnI (N. N.) VDar YAT bAT, anaoS ruLn ruLnI
ham L frawaS aCwLn VDar YAT bAT, fram AyaSni (N.) bV-rasAT,
17 . ham kvrbaI i ham A WahL i haft kvSB ar zam I bV-rasAT,
[kVrA gAh rOz SahiryArI FVS pIrOz bAT.]
ez ham A gunAh patit paSVm Ln hom pa patit hom .
AFRINACANS
l. Afiinagan-i Dalnan.
1. YaqA ahU WairyO....(2 ) aCvm WohU....(3 )
frawarAne m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
dahm ayl WaMhuyl AfritOiS uGrAi dAm OiS upam anAi xCnaoqra YasnAica
Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
2. tl ahm i nm Ane jam yArvS Yl aCaon&m xCnUtasca aCayasca
WyAdaibiSca paiti-zaNtayasca, us-nU ai?hAi WIse jam yAT aCvm ca xCaqrvm ca
sawasca X arvnasca X Aqrvm ca darvGO-fratvm aqB vm ca ai?hl daEnayl YaT
AhurOiS zaraquStrOiS.
3. asista-nU ai?haT haca WIsaT gAuS buyAT asistvm aCvm asistvm narS
aCaonO aojO asistO AhUiriS TkaECO.
4. jam y&n iqra aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO aCOiS baECaza
hacim nl zvm -fraqaMha dAnu-drAjaMha hwarv-barvzaMha iStVe WaMhaMh&m
paitiStAtVe Ataran&m fraCa-WaxCyAi ray&m ca X arvnaMh&m ca.
5. WainIT ahm i nm Ane sraoCO asruStIm AxStiS anAxStIm rAitiS arAitIm
Arm aitiS tarOm aitIm arSuxDO WAxS m iqaoxtvm WAcim aCa-drujvm .
6. Yaqa ahm ya am vCl spvNta sraoCADa aCyADa paitiC&n WaMhUS
Yasn&sca Wahm &sca WohU Yasnvm ca Wahm vm ca hubvrvtIm ca
l. Afiinagan-i Dalnan. 37
uStabvrvtIm ca WaNtabvrvtIm ca A-darvGAT X A-bairyAT.
7 . m A Yawe im aT nm Anvm X AqrawaT X arvnO frazahIT m A X Aqrawaiti
IStiS m A X Aqrawaiti Asna frazaiNtiS X AqrO-disyehe paiti aCOiSca WaMhuyl
darvGvm haxm a. aCvm WohU....(3 )
8 . (rAspI:) ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO (zOT u rAspI,)
AfrInAm i xCaqrayAne dai?hu-paiti uparAi am Ai uparAi WvrvqrAi uparAi
xCaqrAi xCaqrvm ca paiti-astIm ca darvGO-xCaqrvm xCaqrahe darvGO-jItIm
uStAnahe drwatAtvm tanubyO,
9 . am vm hutaStvm huraoDvm WvrvqraGnvm ahuraDAtvm WanaiNtIm ca
uparatAtvm pouru-spaxStIm TbiCyaNt&m paiti-jaitIm duSm ainyun&m
haqrAniwAitIm ham vrvqan&m aurwaqan&m TbiCyaNt&m .
10. AfrInAm i Wawanwl WanaT-pvCvnv buye WIspvm aurwaqvm
TbiCyaNtvm WIspvm aGvm TbiCyaNtvm araqB yO-m anaMhvm araqB yO-
WacaMhvm araqB yO-Kyaoqnvm .
11. Wawanv buye raqB ya m anaMha raqB ya WacaMha raqB ya Kyaoqna
nijanv buye WIspe duSm ainyU WIspe daEwayasnV zazv buye WaMhAuca
m iZde WaMhAuca srawahe urunaEca darvGe hawaMhe.
12 AfrInAm i, darvGvm jwa uSta jwa awaMhe nar&m aCaon&m &zaMhe
duZwarStAwarvz&m WahiStvm ahUm aCaon&m raocaMhvm WIspO-X Aqrvm ,
aqa jam yAT Yaqa AfrInAm i.
> hum atan&m hUxtan&m hwarStan&m yadacA anyadacA
Wvrvzyam nan&m cA WAwvrvzanan&m cA m ahI aibI-jarvtArO naEnaEstArO
YaqanA Wohun&m m ahI < (2 ).
YaqA ahU WairyO.... aCvm WohU....
13. YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i dahm ayl WaMhuyl AfritOiS uGrAi dAm OiS upam anAi. aCvm
WohU.... aqa jam yAT Yaqa AfrInAm i.
hum atan&m hUxtan&m hwarStan&m yadacA anyadacA
Wvrvzyam nan&m cA WAwvrvzanan&m cA m ahI aibI-jarvtArO naEnaEstArO
YaqanA Wohun&m m ahI.
2. Afiinagan-i Caìla.
1. YaqA ahU WairyO....(8 ) aCvm WohU....(3 )
frawarAne m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO am vCan&m spvNtan&m gAqAbyO
spvNtAbyO ratuxCaqrAbyO aCaonibyO ahunawaityl gAqayl uStawaityl
gAqayl spvNtAm ainyVuS gAqayl Wohu-xCaqrayl gAqayl WahiStOiStOiS
gAqayl,
2 . aCAun&m frawaCin&m uGran&m aiB iqUran&m paoiryO-TkaECan&m
frawaCin&m nabAnazdiStan&m frawaCin&m xCnaoqra YasnAica Wahm Aica
38 2. Afiinagan-i Caìla.
xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
3. ahurvm m azd&m raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide,
am vCA spvNtA huxCaqrA huDlMhO Yazam aide,
gAql spvNtl ratuxCaqrl aCaonIS Yazam aide,
ahunawaitIm gAq&m aCaonIm aCahe ratUm Yazam aide,
uStawaitIm gAq&m aCaonIm aCahe ratUm Yazam aide,
spvNtA-m ainyUm gAq&m aCaonIm aCahe ratUm Yazam aide,
Wohu-xCaqr&m gAq&m aCaonIm aCahe ratUm Yazam aide,
WahiStOiStIm gAq&m aCaonIm aCahe ratUm Yazam aide.
4. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide Yl WIsADa
AwayeiNti ham aspaqm aEdaEm paiti ratUm AaT aqra WIcarvNti dasa pairi
xCafnO awaT awO zixCnlMhvm nl,
kO nO stawAT kO YazAite
kO ufyAT kO frInAT kO paiti-zanAT gaom ata zasta Wastrawata aCa-nAsa
nvm aMha
kahe nO iDa n&m a AGairyAT
kahe WO urwa frAyezyAT
kahm Ai nO taT dAqrvm dayAT
YaT hE aMhaT X airy&n ajyam nvm
YawaEca YawaEtAtaEca.
AaT YO nA-hIS frAyazAite
gaom ata zasta Wastrawata aCa-nAsa nvm aMha ahm Ai AfrInvNti xCnUtl ainitl
aTbiStl uGrl aCAun&m frawaCayO,
buyAT ahm i nm Ane gVuSca
W&qB a upa WIran&m ca
buyAT AsuSca aspO dvrvzrasca WAxCO,
buyAT nA stAhyO WyAxanO
YO-nO bADa frAyazAite
gaom ata zasta Wastrawata aCa-nAsa nvm aMha.
aCvm WohU....(3 )
5. (rAspI:) ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO (zOT u rAspI:)
AfrInAm i xCaqrayAne ... m ahI(2 ).
YaqA ahU WairyO.... aCvm WohU....
6. YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO am vCan&m spvNtan&m
gAqAbyO spvNtAbyO ratuxCaqrAbyO aCaonibyO ahunawaityl gAqayl
uStawaityl gAqayl spvNtAm ainyVuS gAqayl Wohu-xCaqrayl gAqayl
WahiStOiStOiS gAqayl, aCAun&m frawaCin&m uGran&m aiB iqUran&m
paoiryO-TkaECan&m frawaCin&m nabAnazdiStan&m frawaCin&m . aCvm
WohU....
aqa jam yAT Yaqa AfrInAm i,
2. Afiinagan-i Caìla. 39
> hum atan&m hUxtan&m hwarStan&m yadacA anyadacA
Wvrvzyam nan&m cA WAwvrvzanan&m cA m ahI aibI-jarvtArO naEnaEstArO
YaqanA Wohun&m m ahI < (2 ).
YaqA ahU WairyO....(21) aCvm WohU....(12 )
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... kvrba m aZd ... aCvm WohU....
3. Afiinagan-i Calanhai.
1. YaqA ahU WairyO....(4 ) aCvm WohU....(3 )
frawarAne m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
raqB &m ayaran&m ca asnyan&m ca m Ahyan&m ca YAiryan&m ca
sarvDan&m ca YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca raqB O
bvrvzatO YO aCahe raqB &m ayaran&m ca asnyan&m ca m Ahyan&m ca
YAiryan&m ca sarvDan&m ca raqB &m WIspe-m aziStan&m YOi hvNti aCahe
ratawO hAwanIm paiti ratUm .
2 . (Wliclcvci Calanhai is appiopiiaìc,)
m aiDyOi-zarvm ayehe raqB O m aiDyOiCvm ahe raqB O paitiShahyehe
raqB O ayAqrim ahe raqB O m aiDyAiryehe raqB O ham aspaqm aEdayehe
raqB O xCnaoqra YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
3 . dAtAca aEte m azdayasna aEtvm ratUm ca m yazdvm ca Yim
m aiDyOizarvm aEm pasVuS garvbuS YOiStahe frA-uruzda-payaMhO Yezi taT
Yayata nawAT taT Yayata,
4 . huraylsciT aDa aEtawatO daidyaT A-diT fraMhArayaT sraoCAT d&hiSta
arS-Wacastvm a aCvm aCawastvm a xCaqrvm huxCaqrOtvm a anazawaxtvm a
Wouru-rafnOstvm a m arZdikawastvm a qrAyO-driGutvm a saKuStvm a aCahe
bvrvjO stryO m ayl pArvNdIS upawAzO Yezi taT Yayata nawAT taT Yayata,
5 . aEsm an&m ciT AaT huCat&m pairIStan&m WazyAiS stAiSca staoyVbIS
ratVuS nm Anvm frAnACayata Yezi taT Yayata nawAT taT Yayata, aEsm an&m ciT
AaT huCat&m pairIStan&m A-gaoCO-m asVbIS &xm O-frAnO-m asVbIS zastO-
frAnO-m asVbIS ratVuS nm Anvm frAnACayata Yezi tUtawa nawAT tUtawa,
6 . huxCaqrOtvm AiciT aT xCaqrvm cICyAT YaT ahurAi m azdAi,
huxCaqrOtvm Ai bAaT xCaqrvm ahm aT hyaT aibI dadvm ahicA cICm ahicA
hw&nm ahicA hyaT m azdAi ahurAi aCAicA WahiStAi, dAtO hE m yazdO ratufrIS.
7 . paNcAca caqB arvsatvm ca m aiDyOi-zarvm ayehe aCahe WahiStahe
daquCO, disyAT hE aMhe awaT m iZdvm parO-asnAi aMuhe Yaqa aEtahm i
aMhwO YaT astwaiNti hazaMrvm m aECin&m daEnun&m paiti-puqran&m nar&m
aCaon&m aCaya WaMhuya urune para-daiqyAT aEwahe hAt&m cinm Anahe YaT
aCahe WahiStahe.
paoiryeheca-nA m yazdahe aDAiti spitam a zaraquStra YaT m aiDyOi-
zarvm ayehe m yazdawl ratuS am yazdawanvm ratunaEm ayasnIm daste
4u 3. Afiinagan-i Calanhai.
aNtarv m azdayasnAiS.
8. xCwaStIm m aiDyOi-Cvm ahe tiStryehe daquCO, disyAT hE aMhe awaT
m iZdvm parO-asnAi aMuhe Yaqa aEtahm i aMhwO YaT astwaiNti hazaMrvm
gaw&m daEnun&m paiti-puqran&m nar&m aCaon&m aCaya WaMhuya urune
para-daiqyAT aEwahe hAt&m cinm Anahe YaT aCahe WahiStahe.
bityeheca-nA m yazdahe aDAiti spitam a zaraquStra YaT m aiDyOi-Cvm ahe
m yazdawl ratuS am yazdawanvm ratunaEm awacO-urwaitIm daste aNtarv
m azdayasnAiS.
9. paNcAca haptAitIm paitiShahyehe xCaqrahe Wairyehe anaGran&m ,
disyAT hE aMhe awaT m iZdvm parO-asnAi aMuhe Yaqa aEtahm i aMhwO YaT
astwaiNti hazaMrvm aspan&m daEnun&m paiti-puqran&m nar&m aCaon&m
aCaya WaMhuya urune para-daiqyAT aEwahe hAt&m cinm Anahe YaT aCahe
WahiStahe.
qrityeheca-nA m yazdahe aDAiti spitam a zaraquStra YaT paitiShahyehe
m yazdawl ratuS am yazdawanvm ratunaEm garvm O-WaraMhvm daste aNtarv
m azdayasnAiS.
10 . qrisatvm ayAqrim ahe m iqrahe anaGran&m , disyAT hE aMhe awaT
m iZdvm parO-asnAi aMuhe Yaqa aEtahm i aMhwO YaT astwaiNti hazaMrvm
uStran&m daEnun&m paiti-puqran&m nar&m aCaon&m aCaya WaMhuya urune
para-daiqyAT aEwahe hAt&m cinm Anahe YaT aCahe WahiStahe.
tUiryeheca-nA m yazdahe aDAiti spitam a zaraquStra YaT ayAqrim ahe
m yazdawl ratuS am yazdawanvm ratunaEm WArvm nvm staorvm
frapvrvnaoiti aNtarv m azdayasnAiS.
11. aStAitIm m aiDyAiryehe daquCO WvrvqraGnahe, disyAT hE aMhe awaT
m iZdvm parO-asnAi aMuhe Yaqa aEtahm i aMhwO YaT astwaiNti hazaMrvm da?
hlsciT W&qB an&m nar&m aCaon&m aCaya WaMhuya urune para-daiqyAT
aEwahe hAt&m cinm Anahe YaT aCahe WahiStahe.
puxDaheca-nA m yazdahe aDAiti spitam a zaraquStra YaT m aiDyAiryehe
m yazdawl ratuS am yazdawanvm ratunaEm YAtvm gaEqan&m frapvrvnaoiti
aNtarv m azdayasnAiS.
12 . paNcAca haptAitIm ham aspaqm aEdayehe WahiStOiStOiS gAqayl,
disyAT hE aMhe awaT m iZdvm parO-asnAi aMuhe Yaqa aEtahm i aMhawO YaT
astwaiNti WIspa tarCuca xCudraca m asanaca WaMhanaca srayanaca nar&m
aCaon&m aCaya WaMhuya urune para-daiqyAT aEwahe hAt&m cinm Anahe YaT
aCahe WahiStahe.
xStwaheca-nA m yazdahe aDAiti spitam a zaraquStra YaT ham aspaqm aE-
dayehe m yazdawl ratuS am yazdawanvm ratunaEm AhUirIm TkaECvm
frapvrvnaoiti aNtarv m azdayasnAiS.
13 . awaEzO-dvm pascaEta fraca xraosyOiT fraca syazjayOiT awaEzO-dvm
pascaEta nArCni Kyaoqna aiB i-daiqIta ratuS ratunaEm aqa ratunayO ratUm .
aCvm WohU....(3 )
14 . (rAspI,) ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO (zOT u rAspI,)
AfrInAm i xCaqrayAne dai?hu-paiti uparAi am Ai uparAi WvrvqrAi uparAi
3. Afiinagan-i Calanhai. 4l
xCaqrAi xCaqrvm ca paiti-astIm ca darvGO-xCaqrvm xCaqrahe darvGO-jItIm
uStAnahe drwatAtvm tanubyO,
15. am vm hutaStvm huraoDvm WvrvqraGnvm ahuraDAtvm WanaiNtIm ca
uparatAtvm pouru-spaxStIm TbiCyaNt&m paiti-jaitIm duSm ainyun&m
haqrAniwAitIm ham vrvqan&m aurwaqan&m TbiCyaNt&m .
16. AfrInAm i Wawanwl WanaT-pvCvnv buye WIspvm aurwaqvm
TbiCyaNtvm WIspvm aGvm TbiCyaNtvm araqB yO-m anaMhvm araqB yO-
WacaMhvm araqB yO-Kyaoqnvm .
17. Wawanv buye raqB ya m anaMha raqB ya WacaMha raqB ya Kyaoqna
nijanv buye WIspe duSm ainyU WIspe daEwayasnV zazv buye WaMhAuca
m iZde WaMhAuca srawahe urunaEca darvGe hawaMhe.
18. AfrInAm i, darvGvm jwa uSta jwa awaMhe nar&m aCaon&m &zaMhe
duZwarStAwarvz&m WahiStvm ahUm aCaon&m raocaMhvm WIspO-X Aqrvm ,
aqa jam yAT Yaqa AfrInAm i.
> hum atan&m hUxtan&m hwarStan&m yadacA anyadacA
Wvrvzyam nan&m cA WAwvrvzanan&m cA m ahI aibI-jarvtArO naEnaEstArO
YaqanA Wohun&m m ahI < (2 ).
YaqA ahU WairyO.... aCvm WohU....
19 YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i
raqB &m ayaran&m ca asnyan&m ca m Ahyan&m ca YAiryan&m ca
sarvDan&m ca YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca raqB O
bvrvzatO YO aCahe raqB &m ayaran&m ca asnyan&m ca m Ahyan&m ca
YAiryan&m ca sarvDan&m ca raqB &m WIspe-m aziStan&m YOi hvNti aCahe
ratawO hAwanIm paiti ratUm .
(Wliclcvci Calanhai is appiopiiaìc,) m aiDyOi-zarvm ayehe raqB O
m aiDyOiCvm ahe raqB O paitiShahyehe raqB O ayAqrim ahe raqB O
m aiDyAiryehe raqB O ham aspaqm aEdayehe raqB O.
aCvm WohU....
aqa jam yAT Yaqa AfrInAm i.
> hum atan&m hUxtan&m hwarStan&m yadacA anyadacA Wvrvz-
yam nan&m cA WAwvrvzanan&m cA m ahI aibI-jarvtArO naEnaEstArO YaqanA
Wohun&m m ahI < .
YaqA ahU WairyO....(21) aCvm WohU....(12 )
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... kvrba m aZd.... aCvm WohU....
4. Afiinagan-i Rapiìlwin.
1. YaqA ahU WairyO....(12 ) aCvm WohU....(3 )
frawarAne m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO rapiqB inAi
aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca frAdaT-
42 4. Afiinagan-i Rapiìlwin.
fCawe zaNtum Aica aCaone aCahe raqB e YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica
frasastayaEca.
2. ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO am vCan&m spvNtan&m aCahe
WahiStahe Aqrasca ahurahe m azdl puqra WIspaEC&m Yazatan&m aCaon&m
m ainyawan&m gaEqyan&m , aCAun&m frawaCin&m uGran&m aiB iqUran&m
paoiryO-TkaECan&m frawaCin&m nabAnazdiStan&m frawaCin&m xCnaoqra
YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca.
(zOT,) YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
3. aqa-zI m raoT ahurO m azdl spitam Ai zaraquStrAi rapiqB inahe raqB O
uxDvm WacO, pvrvsaca-nl aCAum zaraquStra YA tE ahm Ai parSta parStvm zI
qB A YaqanA taT am awaNt&m YaT qB A xCay&s aECvm dayAT am awaNtvm .
4. pvrvsaT zaraquStrO ahurvm m azd&m , ahura m azda m ainyO spVniSta
dAtarv gaEqan&m astwaitin&m aCAum cwaT hO-nA aMhuyAite cwaT hO-nA
aCayeiti cwaT ahm Ai naire m iZdvm aMhaT
5. YO rapiqB inahe ratufrita rapiqB invm ratUm fram arAite rapiqB invm
ratUm frAyazAite frasnAtaEibya zastaEibya frasnAtaEibya hAwanaEibya
frastvrvtAT paiti barvsm vn uzdAtAT paiti haom AT raociNtAT paiti AqrAT
srAwayam nAT paiti ahunAT WairyAT haom O-aMharStahe hizwO m &qrO-hitahe
tanwO.
6. paiti-CE aoxta ahurO m azdl, Yaqa WAtO rapiqB vnatarAT naEm AT
spitam a zaraquStra WIspvm ahUm astwaNtvm frADatica WarvDatica
saoKyaNtica aiB ica aCAite jAm ayAiti awaT hO-nA aMhuyete awaT ahm Ai naire
m iZdvm aMhaT
7 YO rapiqB inahe ratufrita rapiqB invm ratUm fram arAite rapiqB invm
ratUm frAyazAite frasnAtaEibya zastaEibya frasnAtaEibya hAwanaEibya
frastvrvtAT paiti barvsm vn uzdAtAT paiti haom AT raociNtAT paiti AqrAT
srAwayam nAT paiti ahunAT WairyAT haom O-aMharStahe hizwO m &qrO-hitahe
tanwO.
8 frawaocaT ahurO m azdl spitam Ai zaraquStrAi rapiqB inahe raqB O
uxDvm WacO.
aCvm WohU....(3 )
9 (rAspI,) ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO (zOT u rAspI,)
AfrInAm i ... aCvm WohU....
10 YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO am vCan&m spvNtan&m
aCahe WahiStahe Aqrasca ahurahe m azdl puqra WIspaEC&m Yazatan&m
aCaon&m m ainyawan&m gaEqyan&m , aCAun&m frawaCin&m uGran&m
aiB iqUran&m paoiryO-TkaECan&m frawaCin&m nabAnazdiStan&m
frawaCin&m .
aCvm WohU.... aqa jam yAT ... aCvm WohU....
Afiin-i Dalnan 43
Afiin-i Dalnan
Afrin of Ardafrawash
1. ham AzOr bAT,
ham AzOr ham A aCO bAT,
ham AzOr ham A nVkI bAT,
ham AzOr ham A Faurahe bAT,
ham AzOr bVS kvrvfah bAT,
ham AzOr kam WinAh bAT,
ham AzOr bAT zaraquStra dIn rAstIhA buxtAr bAT,
dIn m AzdayasnI ham Ikata darust bAT.
2 . ham AzOr bAT dADAr hOrm vzda rayO-m aNT Farahe-m aNT.
3 . ham AzOr bAT am vCAspvNdLn.
4 . ham AzOr bAT Farahe gB ahe ba AwVZ bihdIn m AzdayasnLn.
5 . ham AzOr bAT ADarLn AtaSLn,
ADar guSaspa ADar FardAT ADar burzIn m ihir AtaS bvrvza SawaMha AtaS
WOhU fryLn AtaS urwAjista AtaS WAjista AtaS spVnista AtaS nairyOsaMha.
6 . ham AzOr bAT paNj gAh frawarAne ki aNdar SabA rOz ki sipArS ham A
kvrvfahA bidiSLnasta hAwana gAh rapiqB an gAh uzIrvn gAh aiB isruqrvm
gAh uSahin gAh.
7 . ham AzOr bAT O SaS gAh gahaNbAr aNdar sA| m aiDyO-zarm gAh
m aiDyO-Svm gAh paitiSvm gAh ayAqrvm gAh m aiDyArvm gAh
ham aspvqam aiDvm gAh.
8 . ham AzOr bAT paNj gAh gAqAnI aNdar paNj m ihi ahunwaT gAh uStwaT
gAh spvNtam aT gAh WohU-xSaqra gAh WahiStO-YaSt gAh.
9 . ham AzOr bAT WihLn aNjam anLn zaraquStryLn bihidInLn pAk dInLn
haft kvSB ar zam I ku pa dAT WihidIn paoiryOTkaeSI bi AwVZ bihidIn
m AzdayasnLn AstwAnvNT VSLn aB A Vm L Vm L aB A VSNn ham A ham akAr ham
kvrvfah.
10. ham AzOr bAT ham YaziSni ham bihir niAiSni u ham YAr ham .
11. ham AzOr bAT ardA-frawaS pVrOzgar ki OrA YaziSni karT hOm darUn
YaSt hOm m yazda ham V rAinvm pa YAT kardahA pa gaNj dAdAr hOrm vzd i
rayOm aNd i X arahem aNd aB A am vCAspvNdLn bV-rasAT.
12. pAdAiSnI rAinidArLn raxSaSnI WaxSaSnI VStaSnI bAT YazdLn m ainwLn
YazdLn gVqyLn m ainyO rOzgAr frawaS aCwLn vZ gayO-m arT aNdA sUT m aNT
pur Farahe saosyOS hastLn bUDLn bahiDLn zAdLn azAdLn AdahI aozdahI
dahm a nar nArIk awarnAi purnAi har ki aB ar In zam In pairi bihidInI gudArL
SuT haST ham A frawaS aCwLn ruLn VSLn Vdar YAT bAT.
13. O az zOr nIrO tagI Vm AB aNdI pVrOzgarI ham A frawaS aCwLn bV-
rasAT. nLm cistI frawaS ruLn anOS ruLn ki Im rOz hast m yazda binLm I aknIn
Oi ham V kunvm aB azUnI hAtar v bV-rasAT.
14. ayAfta FAstAr ham kO ruLn OrA OrA azIn kAr kvrvfah Oi ham V kunim
46 Afiin of ìlc scvcn Ancsla Spcnìas
ham LzOr arwaNd rOT ham LzOr WahirOT ham AzOr frAT rOT ham AzOr zirah
raxS ham AzOr zirah parLn kard ham LzOr zirah paitI ham AzOr zirah kayLSaS
ham LzOr ruLn burzIT ki aB atLn aB atvm pa rAstiS u WahiS WaziDAriS dIn
WADAr dADstLn WazAr bUT hvNd.
8. ham AzOr dahdAIn WaT SAhLn SAh ham AzOr Wuzurg fram LdAr.
ham LzOr haft kVSawar zam In arazahe SaB ahe frdT-fSa WIDa-dafSa
WOuru- bvrvSta WOuru-zarvsta Fanaras bLm I pa m yLn zADLn fruxtvm
aCOtvm pa CUm YaSt YazdLn zaraquStra spvNtam Ln aCO fraWar.
ham AzOr aquranLn sipAhWaT pVrOzgar ADarLn CAh takI dAT ADar frA
ham LzOr raquStArLn sipAhWaT takIdAt YAft ADar guSaspa.
9. ham LzOr pVrOz-gar WAstaryOSLn sipAhWaT FuDAi kirfagar ADar burzIn
pVrOz-gar anOS raWL bAT.
ruLn raDLn dastUrLn m OWadLn hVrwaDLn bahidInLn cASIDArLn hAiStLn
kv aB ar pa In zam In tanu m aNd biWardahvNd. anOSa ruLn bAT ruLn
gayOm arT u hOSaNg u tahm Urpa jam fvrEDUn m anOcihir bLm I hazUbin
tahm AspLn, kikubAT kaikAws kae sIAwaxS kai Fusrau kai |uhurAspa, kai
guStAsp bahm an spvNdyArLn anaOS ruLn bAT.
10 . ruLn zaraquStra spvNtam Ln aCO fruhwar aB A ham Ln aquranLn
araquStArLn WAstryOSLn hutuxSLn dahm Ln kv pa aCOiS YizaNT nVkIS u arzLnI
hvNT rAm iSni W CAdiS W padigLniS W nVkiS az sUI nIm rOz aNdar AyAT WaT
WIm AriS daS FAriS WanAkiS WastA kiS har-Wispa patyAr az sUI aB Axtar
bikaB ArAT WihLn pADaSAh bvNd aqaranLn aB ADaSAh bvNd az kard u kuniSni
FVS aB AxS paSEm Ln m vNd m a Vm Ai cirA m aniSni gaB iSni kuniSni
11. aNdar frAhrUniSbAT hVc kas az m yLn pa dVwIAz kardan ki patan ayO
W paFAsta ayO W pa ruL zyLn bAT kv rA WeS AB AyaT WVS bAT kvrA Wah AB AyaT
Wahi bAT, kirA zan AB AyaT zan bAT kirA frazand AB AyaT frazaNd bAT gVtIhA
VDUn bAT cUn tan kAm aNdar frArInS m ainO hA VDUn bAT cUn raWLn kAm a
aNdar aCAhI bvrvsAT In AfrIn Oi tan Cum A WahLn aNjm anLn bahidInLn afzUnI
hAtar pakLm bAT, ayAfti FAstArvm bihirzaNdagLnI kv OrA dADAr hOrm vzda
bahirnI dVstAr Ahrvm an darwaNd azyO WV awarzIT nabAnazdiStanLm YO Yak
sar pa afzUn bAT
12 . ayAft FAstAr ham , kvrAT AB AT bAT rAst gunafrvNgLn bAT dAnl
pADaSLn bAT duZdAnl aB ATSL bAT dIn Wihi m azdayasnLn pa hafta kVSaB r
zam In ruLn zyLN bAT aB A taojiSni urwarLm WaxSasne zOrdAim pacAm aniSni
Vm AicirA m aniSni gaB aSni kuniSni rAst frAhrUn bAT kvLn bahir aNdA sar
bvm ardLn rA pAdAiSnv dVstAr tA Vm An pADAiSni hAtar bUT dIhAtarYAT bAT yO
pa gVqI aCO pa m ainyO anOS ruLn bAT
13 . ruLn zaraquStra spvNtam Ln aCO fruhar aB A ham Ln aquranLn
raqaEStArLn WAstaryOSLn hutuxSLn dahm Ln ki pa In m yazd frAj rasIghvNd
azIn m yazd bihir Am aDaN bihira gvrvftaNT har gLm ErA hizAr duB Vst gAm
bihiSt rOSni garOtam LnI bi piDyrAT pa frAj Lm aT kvrvfa bEaB azAyAT pa aB Az
SuDan ganAyO u bun bVS bAT u gVtI nEk bAT u m InO Wah bAT sar frajLm aCahI
bVaB azAyAT ruLn garOtam LnI bAT.
14 . aCO bET dVr zI.
Afiin of ìlc scvcn Ancsla Spcnìas 47
aqa jam yAT Yaqa AfrInAm i.
hum atanLm hUxtanLm hwarStanLm yadacA anyadacA wvrvz-
yam nanLm cA WAwvrvzananLm cA m ahI aibI-jarvtArO naVnaVstArO YaqanA
WohunLm m ahI.
YaqA ahU WairyO....(21) aCvm WohU....(12 )
ahm Ai raVSca ... hazaMrvm ... kvrba m aZd... aCvm WohU....
Afiin of ìlc Calanhais
1. ham AzOr ham A aCO bVT, ham AzOr ham A nVkI bAT, ham AzOr bAT daDAr
hOrm vzd i rae hOrm vzd i Farahe hOrm vzd i am vCAspvNdLn, ham AzOr bAT
ADarLn AtSLn, ham AzOr bAT frawaS aSwLn, ham AzOr bAT dIn wihi
m AzdayasnLn, ham AzOr bAT guhLn hafta kVSB ar zam In ki pa dAT wahidIn
paoiryO-TkaeSLn ki pa wVZ wAhidIn m AzdayasnLn AstwAnaNt aWA Em L aWA
VSLn aWA Vm L
2 . ham AzOr ham bar m yArvt ham AzOr bAT ardA-frawaS pVrOzgar kVrAT
YaziSni karT hOm drUn YaSta hOm m yazda ham V rAinvm YO kardahyA
pa gaNj i dadAr hOrm vzd i rae hOrm vzd i Farahe hOrm vzd i am vCA-
spvNdLn bV-rasAT
O az zOr nIrO tagI Vm AwaNdI pVrOzgarI
ham A frawaS aCwLn bV-rasAT
ham A frawaS aCwLn Vdar YAT bAT
3 . ayAfta FastAr ham ku kAr kvrvbaI YaziSni drUn m yazda dahiSni u
aCO dAT rAdI u zOr barSnI aCwLn u snAiSnI dAT aB arV ham kAr kvrvbI aNdar
dAm i ham V kunvm nLm cistI hAtarv rawLn Vm A VDar ba ham kvrvbaI guhLn
karT rAinI bi FaeSI paDaraSni u snAiSni frawaS aCwLn pa gaNj i daDAr
hOrm vzd i rae hOrm vzd i Farahe hOrm vzd i am vCAspvNdLn bV-rasAT.
4 . pAdAiSnI rAinI dArLn raxSasni WaxSasni YaStaSni Au patAiSni bAT
YazdLn m ainwLn YazdLn gVqyLn m ainyO rOz gAr frawaS aSwLn eZ gayO-
m arT sUT m aNT aNkA pVrOz-gar pur Farahe saosyOS hastLn bU dLn bVdLn
zAdLn azAdLn AdahI uzdahI dahm a nar nArIka awar nAi pur nAi har ki awar
In zAm In piri bihidInI gudArLn SuT hast ki ham A frawaS aSwLn riLn VSLn pa
YAT karT arzAnI haNT frawaS rawLn VSLn pa YAT karT Vm A Om VT dAr VSLn pa
YAT karT VSLn gVrafah tar m aNT tarvm ham A frawaS rawLn VSLn bahidIn
YaziSni kvrvdArI m yazda rAinIdAr VDar YAT bAT.
5 . "paNcAca caqB arvsatvm ca m aiDyOi-zarvm ayehe aCahe wahiStahe
daquSO" pa cihi| paNj rOz m vn hOrm vzd AwA am vCAspvNdLn frAj tASIT haNT
ku Asm Ln dAT gahaNbAr YaSt m aiDyO-zaram gAh nLm nihAT. ardagwahiSt
m ah dae-pa-m ihir rOz FUr rOz gAh gIrVT dae-pa-m ihir rOz sar bahiT
m aiDyOi-zarvm ayehe bUT ku wInAraSne Asm Ln aNdar L zam L paiDA ba karT
aB A am VSAspvNdLn m yazda karT m ardum Ln ci pa ham ah aNgOSVT O AwAyaT
karT har ki vZ L gahaNbAr YazeNT ayA sAzvNT ayA FureT ayA dihaT aS kvrvfah
VDUn bVT cUn kiS aNdar Oxi astUm aNT hazAr m VS dInOiT aB A warh pa aCO dAT
aCahI wahi ruLn duSArvm rA ba ao m ardLn aCOLn dAT hVt aewAZ eZ aSahI
wihi ruLn duSArvm rA ki az hastLn pahi|em In aNdar Oi m ardum aNt hast
awastA guAhV pa hAdOxta eZ L jA pvdA "hazaMrvm m aVCinLm daEnunLm
48 Afiin of ìlc Calanhais
paiti-puqranLm narLm aCaonLm aCaya waMhuya urune para-daiqyAT aVwahe
hAtLm cinm Anahe YaT aCahe wahiStahe" har ki na YazaT na sAzaT na FuraT na
dihaT aya YasnIm dasti aNtarv m azdayasnAiS aya jihiSnIm dahiS aNdar
m azdayasnLn.
6. ki YazdLn YazaSni O nA piDIraT ki kunaT na SAyaT wiS az L gahaNbAr
aNdA gahaNbAr har rOz saT haStAT stVr gunAh u bUn baquT.
xSwaS m aiDyOi-Svm ahe tiStryahe daquSO pa Sast rOz m vn hOrm vzda
aB A am vCAspvNdLn frAj tASIT haNT ku AB dAT gahaNbAr YaSt m aiDyO-Svm
gAh nLm nihAT tIr m Ah dae-pa-m ihir rOz FUr rOz gAh gIrvT dae-pa-m ihir rOz
sar bahuT m aiDyO-Svm aye bUT AB tIra bUT rOSn ba karT aB A am vCAspvNdLn
m yazda karT m ardum Ln ci pa ham ah aNgOSVt O AwAyaT karT har ki vZ L
gahaNbAr YazvNT ayA sAzvNT ayA FurvT ayA dihaT aS kvrvfah eDUn bVT cUn
kiS aNdar aoxi astUm aNT hazAr gAw dInOiT aB A gusA|ah pa aCO dAT aCahI
wahi ruLn duSArm rA pa O m ardLn aCOLn dAT hVT aewAZ vZ aCahI wihi ruLn
duSArm rA ki az hastLn pahu|vm In aNdar Oi m ardum aNT hast awastA gAhV
pa hAduxta eZ L jA pvdA.
"hazaMrvm gawLm daEnunLm paiti-puqranLm narLm aCaonLm aCaya
waMhuya urune para-daiqyAT aVwahe hAtLm cinm Anahe YaT aCahe
wahiStahe."
har ki na YazaT na sAzaT na FuraT na dihaT awaeca urwaetIm daste aNtarv
m azdayasnAiS awaeca O radI dihiS
aNdar m azdayasnL kO aNdar m azdayasnLn gawiSni Oi pa darOG kArVT ku
gOiT nV nyOiSVT wiS az L gahaNbAr aNdA gahNbAr saT haStAT atVr gunAh u bun
bahOT.
7. "paNcAca haptAitIm paitiShahyehe xSaqrahe wairyehe anaGranLm "
pa haftAT u paNj rOz m vn hOrm vzda aB A am vCAspvNdLn frAj tASIT haNT ku
zam I dAT gahaNbAr YaSt paitiSahvm gAh nLm nihAT ShirVwar m Ah anVrLn rOz
AstAT rOz gAh gIrVT anVrL rOz sar bahuT paitiSahem Ie buT ku VstaSni zam I
AB aNdar L zam L paiDA ba karaT aB A am vCAspvNdLn m yazda karT
m ardum Ln ci pa ham ah aNgOSVT O AwAyaT karT har ki eZ L gahaNbAr YazvNT
ayA sAzvNT ayA FureT ayA dihaT aS kvrvfah VDUn bVT.
8. cUn kiS aNdar Oxi astUm aNT hazAr aspa dInOT aB A kurah pa aCO dAT
aCahI wahi ruLn duSArvm rA ba ao m ardLn aCOLn dAT hVT aewAZ vZ aCahI
wihi ruLn duSArvm rA ki az hastLn pahi|vm In aNdar Oi m ardum aNT hast
awastA guAhV pa hAdOxta eZ L jA pvdA "hazaMrvm aspanLm daEnunLm paiti-
puqranLm narLm aCaonLm aCaya waMhuya urune para-daiqyAT aEwahe
hAtLm cinm Anahe YaT aCahe wahiStahe."
na dahaT garvm O aurwaMhvm kasti aNtar m azdayasnAiS garvm O wairIm
dihiS aNdar m azdayasnL ku aNdar m azdayasnLn gAh Oi pa aG AfrvNgLn
dArvT kO diaT nV pidIrVt WiS az L gahaNbAr aNdA gahaNbAr har rOz saT aStAt
stVr gunAh u bun bahuT.
9. "qrisatvm ayAqrim ahe m iqrahe anaGranLm ," pa sI rOz m en hOrm vzd
aB A am vCAspvNdLn frAj tASIT haNT ku urwardAT gahaNbAr YaSt ayAqrvm gAh
nLm nihAT m ihir m Ah anVrLn rOz AstAT rOz gAh gIrVT anVrL rOz sar bahuT
Afiin of ìlc Calanhais 49
ayAqrvm ye bUT ku m VZ u raNg u gunah gUn urwarLn aNdar L zam L paiDA ba
karT aB A am vCAspvNdLn m yazda karT m ardum Ln ci pa ham ah aNgOSVT O
AwAyaT karT har ki eZ L gahaNbAr YazvNT ayA sAzvNT ayA FurvT ayA dihaT aS
kvrvfah VDUn bVT
cUn kiS aNdar Oxi astUm aNT hazAr uStar dInOT aB A kaB Adah pa aCO dAT
aCahI wahi ruLn duSArvm rA ba ao m ardLn aCOLn dAT hVT aewAZ eZ aCahI
wihi ruLn duSArvm rA ki az hastLn pahi|vm In aNdar Oi m ardum aNt hast
awastA guAhV
pa hAduxta eZ L jA pvdA "hazaMrvm uStaranLm daEnunLm paiti-
puqranLm narLm aCaonLm aCaya waMhuya urune para-daiqyAT aVwahe
hAtLm cinm Anahe YaT aSahe wahiStane."
na dihaT wAram anvm staorvm frapvrvnOiti aNtarv m azdayasnAiS L bAr
astOr aziS frAj apAr aNdar m azdayasnLn ku aNdar m azdayasnLn war StOr nV
niSInVt ku niSInaT nV SAyaT wiS azL gahaNbAr aNdA gahaNbAr har rOz saT
haStAT gunAh u bun bahuT.
10. "aStAitIm m aiDyAiryehe daquSO wvrvqrakhnahe,” pa haStAT m vn
hOrm vzda aB A am vCAspvNdLn frAj tASIT hANT ku gOspeNT dAT gahaNbAr YaSt
m aiDyArvm gAh nLm nihAT dae m Ah baherLm rOz m ihir rOz gAh gIreT
baherLm rOz sar bahuT m aiDyAram Ie bUT ku gOspvNdLn paNj AIn aNdar L
zam L paidA ba karT aB A am vCAspvNdLn m yazda karT m ardum Ln ci pa
ham ah aNgOSVT O AwAyaT karT har ki vZ L gahaNbAr YazvNt ayA sAzvNT ayA
FurvT ayA dihaT aS kvrvfah VDUn bVT
cUn kiS aNdar Oxi astUm aNT hazAr katAr ca ram i AIn pa aCO dAT aCahI
wahi ruLn duSArvm rA ba ao m ardLn aCOLn dAT hVT aewAZ vZ aCahI wihi ruLn
duSArvm rA ki az hastLn pahi|vm In aNdar Oi m ardum aNT hast awastA guAhV
pa hAduxta eZ L jA pvdA "hazaMrvm kanghlsciT wLqwanLm narLm
aCaonLm aCaya waMhuya urune para-daiqyAT aVwahe hAtLm cinm Anahe YaT
aCahe wahiStahe.”
na dahaT "YAtvm gaEqanLm frapvrvnaoiti aNtarv m azdayasnAiS" dAqrvm
bi jihLn azaS frAj apAr aNDar m azdayasnLn.
ki ham A FuAstai gVqI az Oi apAr bahaoT ki dAraT na SAyaT wiS azL
gahuNbAr aNdA gahuNbAr har rOz saT haStAT stVr gunAh u bun bahuT.
11. "paNcAca haptAitIm ham aspaqm aEdyehe spvNtayl WaMhuyl
gAqAbyO” pa haftAT paNj rOz m an hOrm vzda aB A am vCAspvNdLn frAj tASIT
haNT ku m ardum dAT gahaNbAr YaST ham aspaqm aiDaim gAh nLm nihAT
spvNdArm aT m Ah wahiStO YaSt gAh hauNT gAh gIrVT wahiStO YaSt gAh sar
bahuT ham aspvqm aiDaim ye bUT ku m ardum dAT har dihiS dAT aB A
am vCAspvNdLn m yazda karT m ardum Ln ci pa ham ah aNgOSVT O AwAyaT karT
har ki eZ L gahaNbAr YazvNT ayA sAzvNT ayA FurvT ayA dihaT aS kvrvfah
VDUn bVT
cUn kiS aNdar Oxi astUm aNT ham A In jihLn sA| pa L garm nLn pas dar
m ae FUbI Yak duSArvm rA pa aCO dAT aCahI wihi ruLn duSArvm rA ki az
hastLn pahi|vm In aNdar Oi m ardum aNT hast awastA guAhV pa hAduxta eZ L
jA pvdA.
5u Afiin of ìlc Calanhais
12 . "WIspa tarCuca xCudraca m asanaca wanghanaca srayanaca narLm
aCaonLm aCaya waMhuya urune para-daiqyAT aEwahe hAtLm cinm Anahe YaT
aCahe wahiStahe."
na dahiT "AhUirIm TkaESvm frapvrvnaoiti aNtarv m azdayasnAiS"
hOrm vzda dAistLnI aziS frAj apAr aNdar m azdayasnLn ku pa pVS m A|In aB ar
nV kunaT pa pasIn m A|In dAistLn nV dihiT WiS az In gahaNbAr aNdA gahaNbAr
har rOz saT haStAT stVr gunAh u bun bahuT.
"awaEzaO-dvm pascaEta fraca xraosyOiT fraca syazjayOiT awaEzO-dvm
pascaEta nArCni Kyaoqna aiB i-daiqIta ratuS ratunaEm aqa ratunayO ratUm .”
frAj ci xrOSVT ratuS ku gLm az pas kunaT aNdA gAhuNbAr YAiS ci kum
kunVT aNdA gAhum bAr YAiS ci kV sA| gAhum bAr nV YazaT Lni nLm gunAh u
bun bahuT tanwa|gLn pa m argarzLn dArvSn satawaitanLm hazaMhara
waitanLm baEwarv baewarvnLm zvm fradaMha dAnu darAzaMha hwarv
bvrvzaMha saT AIm hazAr AIn baEwarv AIm , zam I pahanA rOT drAnA hwarSVT
bA|A buNdahihA bV-rasAT.
13 . In AfrIn bi ruLn rAdLm u rAstLn rasAT bi YArI pVrOzgarI m ainyO
raqB O barazAT bu|aNT gAhe gahaNbAr Ln gAhV buhuT
bi ruLn anOS ruLn zaraquStra spvNtam Ln aCO frawaS rasAT
ki In dIn bihi AB Vz m AzdayasnLn rAstIhA vZ hOrm vzda paDIrafta
paoiryO-TkaESA aNdar AwaraT dah m L ki pa In m yazda frAj rasIT hvNT eZ In
m yazda bihar Am vdNT bahir gvrvftaNT har gAm i rA hazAr duist gLm bihiSt
rOSn garOqm LnI bi O paDyarAIT pa frAj Am aT kvrvfah ba aB azAyAT pa wAj
Sudan gunAhyO bun bVS bAT u gVqI nVk bAT u m ainyO wihi bAT sar frajLm
aCahI bi aB azAyAT ruLn garOqm LnI bAT.
14 . aCO bVT dVr zI.
aqa jam yAT Yaqa AfrInAm i.
hum atanLm hUxtanLm hwarStanLm yadacA anyadacA wvrvz-
yam nanLm cA wAwvrvzananLm cA m ahI aibI-jarvtArO naEnaEstArO YaqanA
wohunLm m ahI. YaqA ahU wairyO.... aCvm wohU....
ahm Ai raVSca ... hazaMrvm ... kvrba m aZd.... aCvm wohU....
Paynan i PalIawi (SoIcnn oaìl of naiiiagc)
YaqA ahU WairyO....(2 )
dihAT tL dADAr hOrm vzda frahist frazaNdLn nar nazIrvNgLn frAx rOzI u
dOstI di|.
rubAtan az cihir raB A dVr zIWaSni u pAyaNdI saT u paNjAh sA| ba rOz
(nanc of day) ba m Ah (nanc nonìl) sA| aB ar Yak hazAr u dUwist u haftAT u
haft az SAhLn SAh Yazdagar SahiriyAr sAsLn tuxm a ba SahirastLn Fajastah
IrLn aNdar (N.) Sihir aNjam an jast VstVT aB ar dAT AIn dIn m AzdayasnI ba kaT
FaDAI duxta dihVSnI In kanIk In (N) nLm War ba paEm Ln dO hazAr diram
sIm spVT WVZh W dO dInAr zar surx sarh naSApurI u padIraftan u bUdan tL
aB A FVS dUdam Ln ba rAi zanI ham dAstLnI pa rAst m aniSni pa sV gaB iSnI
Paynan i PalIawi (SoIcnn oaìl of naiiiagc) 5l
FVS kvrvfa WaxSaSnI Wahm Ln rA aNdAzaNdah I paEm L bi dAdVT tL aNdAzaNdI
paEm L pa rAst m anaSni pasaNdah kardVT...
har dO tL rAm iSni aB azUn bAT ... (3 ) ... pa nLm i YAraS hOrm vzda
ham iSah Farahe m aNT bVT hujihSn m aNT bVT WaxSaSni m aNT bVT pIrOzI m aNT
bVT aShI Am OxSnUdAr bVT ba burzaSni sazAB Ar bVT m aniSni hum at m anAT
gaB iSni hUxt gOiAT kuniSni hwarvSt kunAT harWisp duSm ata duArAT harWisp
duZhUxta ba kAhAT harWispa duZhwarvSt bi sOzAT aSahI satAiAT jAdUI
nigaonAT FAnAT m AzdayasnI bUaNT m aniSnI kAr Warz az frArUnI FuAstah
aNdOz aNdar FaDAiLn VgLn rAst suxan fram Ln kAr bAS aNdar YArLn Vr tan
carW hU caSm bAS spazgI m akun xiSm aganI m a bar naNg rA gunAh m akun
Az kAm I m abar bVS m abar araSk aWArUnI m abar aB ar m aniSnI m akun tar
m aniSnI m abar WarUnI m abar FuAstah V kasLn m abar zan kasLn parhVxtAr
bAS az hU tuxSAI FVS kAr bAS YazdLn W bihL rA bihirh War kun aB A FInah
War m arT nabarT m akun aB A Az War ham bAZ m abAS aB A spazaga ham rAh
m abAS aB A dusrUb paEWaNT m akun aB A duS AgAh ham kAr m abAS aB A
duSm anLn pa dAdastLn kOS aB A dOstLn pisaNT dOstLn ru aB A WV AB Ln paT
kAr m akun pVS aNjam an buxt guftAr bAS pVS pAdaSAhLn paEm Ln suxan bAS
az piDar nLm bardAr bAS ba har Ain m Lm m a AzAr FVS tan pa rAst buxtAr dAr
cUn kaeFasrO ba axOS tan bVT cUn kahOS AgAh m aNT bVT cUn FarSVT raem aNT
bVT cUn m Ah buxtAr bVT cUn zaraquStra nLm dAr bVT cUn rustam zOrAWar bVT
cUn spvNdArm aT zam In bardArLn bVT cUn tan u jLn aB A dOstLn i birAdarLn u
zan u frazaNdLn hUdOst dAr bVT ham VSh hU dIn hU hIm bAT hOrm vzda FaDAi
SanAsAT zaraquStra raT stAyAT AhArvm a dVB aWCInAT dihAT dihiSnI hOrm vzda
m anaSni m anIdI bahm an hU guftArI ardagaB hiSt hU kvrvdArI SahrVWar pUr
m aniSnI spvNdArm aT SIrIn carW aWvrvdAT barOm aNdI am vrvdAT dihiSnI
dAdAr hOrm vzda ... raEWaxSLn Adar WAdI AWI arduIsUr SahI sar frAzI FarSVT
m Ah gaociqra WaxSLn tIr rAdI raWAI gOS parahVxtAr bihi dihiSnI dAdAr
hOrm vzda ... m ihir dAT anOSInI sarOS fram Ln pAnAI raSni rAst raB iSnI nIrO
rOiSnI frawardIn bihirLm pVrOzI aNdAxtAr rAm rAm iSnI astawAT urwaNT
twAnAi guAT dihiSnI dAdAr hOrm vzda ... dIn dAniSnI aB ar rOzI Farahe
aNdOzI aSasaNg hunar aNbArSnI AstAT aWIr tuxSAI Asm Ln gAh pAiNdI zam yAT
hU nigiraSnI m ihirspvNT frahe tan anVrLn WaMhu tU tE WaMhaoT WaMhO buyAT
hwAOya YaT zaOqra hanaESa tU tUm taT m yazdvm hyaT zaota hanayam nO
lMha frAyO hum atO frAyO hUxtO frAyO hwarvStO jam yAT WO WaMhaoT WaMhO
m A WO jam yAT ikAT aCO m A m E jam yAT ikAT aCO V bihi turA az bihi tO bahitar
bAT FVSL rA VWar darI rOSnI arzLnI bUT VstVT turA bi ham turA bi L pAdAiSni
arzAnI bAT bi L rOSnI arzAnI bUT VstVT ba WIspa hum ata ba WIspa hUxta ba
WIspa hwarvSta raE rasAT tL az bahI tO bahitar aCOI m a tL rasAT az WatarI
Watar darwaNdI m a V m ArA rasAT az WatarI Watar darwaNdI ...
aqa jam yAT Yaqa AfrInAm I ... aCvm WohU....
> A airyVm A iKyO rafvDrAi jaNtU
nvrvbyascA nAiribyascA zaraquStrahE
WaMhVuS rafvDrAi m anaMhO YA daEnA WairIm hanAT m IZdvm
aCahyA YAsA aCIm Y&m iKy&m ahurO m asatA m azdl < (4 ) aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... kvrba m aZd ... aCvm WohU....
52 Du'a Paynani
Du'a Paynani
(Piayci of hIcssings ìo hc icciìcd aì ìlc cnd of ìlc naiiiagc ccicnony.)
banLm i IzaT baxSAiNdahV baxSAiS gar m ihirbLn. m ihir dATgar FuDAwaNT
(nanc hiidcgioon and hiidc) hazAr sA| zaNdagLnI
tan durustI dVr zIWVSnI AB AyaT Farah aMhaT aChI dAT dADAr harWisp AgAh
CAdI rAm iSnI AsAnI frOxI nVkI rasAnAT buzurk Farahe FaDAI hU pADaSAhI bAT
am AWaNdI pVrOzgarI bAT hU YaziSni hU niSALn dIn bihi m AzdayasnLn AgAhI
AstwLnI bAT paiWaNT raWVSnI frazaNT zAiSnI dVr ftAiSnI zIWaSnI bAT Adi| tan
xOsrUbI pAnO ruL hU pAdaSAhI dAT dADAr harWisp AgAh dIn zaraquStrI SAT bAT
VDUn bAT V bAr FaDAWNdLn FaDAWaNT A|im (N. and N.) hazAr sA| dVr bidAr CAT
bidAr tan darustI bidAr Vdi| bidAr bar sar arzLnIL sA|hAi basyAr ba karan
hAE bV Sum Ar bAkI i pAiNdah dAr hazArL hazAr AfrIn bAT sA| Fajastah bAT roz
fraox bAT m Ah m abArk bAT caNTI sA| caNTI rOz caNDI m Ah bIsyAr sA| arzLnI
dAr YaziSni rAdI zOr baraSni aSahI dAr aB ar ham A kAr kvrvbyhA tan darustI
bAT nVkI bAT xUb bAT VDUn bAT.
YASH1S (Hynns)
l. Olinazd Yaslì
0. pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
dAdAr hOrm vzd i raem aNd i X arahem aNd m ainyu& m ainyO i bVtum bV
rasAT,
vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm , vZ haraWistIn duSm at duZUxt
duZWarvSt m vn pa gVqI m inIT Waem guft Waem kard Waem jast Waem bun
bUT vstvT
vZ & gunAhihA m aniSnI gaB vSnI kuniSnI tanI rw&nI gVqI m ainyu&nI Oxe
aB axS paSVm & pa sv gaB vSnI pa patit hOm . xCnaoqra ahurahe m azdl
tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m hyaT WasnA fvraCOtvm vm .
fvrastuyE hum atOibyascA hUxtOibyascA hwarStOibyascA m &qB OibyascA
WaxvDB OibyascA WarStwOibyascA, aibigairyA daiqE WIspA hum atAcA hUxtAcA
hwarStAcA, paitiricyA daiqE WIspA duSm atAcA duZUxtAcA duZwarStAcA.
fvrA WV rAhI am vCA spvNtA Yasnvm cA Wahm vm cA fvrA m anaMhA fvrA
WacaMhA fvrA KyaoqanA fvrA aMhuyA fvrA tanwascIT X aFyl uStanvm .
staom I aCvm , aCvm WohU....(3 )
frawarAne m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO xCnaoqra YasnAica Wahm Aica
xCnaoqrAica frasastayaEca.
YaqA ahU WairyO, zaotA frA m E m rUtE aqA ratuS aCATcIT haca, frA aCawa
WIDwl m raotU.
1. pvrvsaT zaraquStrO ahurvm m azd&m , ahura m azda m ainyO spVniSta
l. Olinazd Yaslì 53
dAtarv gaEqan&m astwaitin&m aCAum kaT asti m &qrahe spvNtahe
am awastvm vm kaT Wvrvqrawastvm vm kaT X arvnaMuhastvm vm kaT
YAskvrvstvm vm
2 . kaT WArvqraGnyOtvm vm kaT baECazyOtvm vm kaT TbaECO-
taurway&stvm vm daEwan&m m aKyAn&m ca, kaT WIspahe aMhVuS astwatO
m ana asti WIjaGm iStvm kaT WIspahe aMhVuS astwatO aMhw&m asti
Wim arvziStvm .
3 . AaT m raoT ahurO m azdl, ahm Akvm n&m a spitam a zaraquStra YaT
am vCan&m spvNtan&m , taT asti m &qrahe spvNtahe am awastvm vm taT
Wvrvqrawastvm vm taT X arvnaMuhastvm vm taT YAskvrvstvm vm
4 . taT WArvqraGnyOtvm vm taT baECazyOtvm vm taT TbaECO-
taurway&stvm vm daEwan&m m aKyAn&m ca, taT WIspahe aMhVuS astwatO
m ana asti WIjaGm iStvm taT WIspahe aMhVuS astwatO aMhw&m asti
Wim arvziStvm .
5 . AaT aoxta zaraquStrO,
frOiT m E taT n&m a fram rUiDi
aCAum ahura m azda
YaT tE asti m aziStvm ca WahiStvm ca sraEStvm ca YAskvrvstvm vm ca
WArvqraGnyOtvm vm ca baECazyOtvm vm ca TbaECO-taurway&stvm vm ca
daEwan&m m aKyAn&m ca,
6 . Yaqa azvm taurwayeni
WIspe daEwa m aKy&sca
Yaqa azvm taurwayeni
WIspe YAtawO pairiklsca
YaT m &m naEciS taurwayAT
nOiT daEwO naEDa m aKyO
nOiT YAtawO naEDa pairikl.
7 . AaT m raoT ahurO m azdl,
fraxStya n&m a ahm i aCAum zaraquStra
bityO W&qB yO
qrityO awa-tanuyO
tUirya aCa WahiSta
puxDa WIspa Wohu m azdaDAta aCaciqra
xStwO YaT ahm i xratuS
haptaqO xratum l
aStvm O YaT ahm i cistiS
nAum O cistiwl,
8 . dasvm O YaT ahm i spAnO
aEwaNdasO spanaMuhl
dwadasO ahurO
qridasO svwiStO
caqrudasO im aT WIdwaEStwO
paNcadasa awanvm na
xCwaS-dasa hAta-m arvniS
haptadasa WIspa-hiCas
54 l. Olinazd Yaslì
aStadasa baECazya
nawadasa YaT ahm i dAtO
WIs&stvm O ahm i YaT ahm i m azdl n&m a.
9. YazaECa m &m zaraquStra
paiti asni paiti xCafne
YasO-bvrvtAbyO zaoqrAbyO,
jasAni-tE awaMhaEca rafnaMhaEca
azvm YO ahurO m azdl
jasAiti-tE awaMhaEca rafnaMhaEca
YO WaMhuS sraoCO aCyO
jaslNti-tE awaMhaEca rafnaMhaEca
Yl ApO Ylsca urwarl
Ylsca aCAun&m frawaCayO.
10 . Yezi WaCi zaraquStra
awl TbaECl taurwayO
daEwan&m m aKyAn&m ca
YAqB &m pairikan&m ca
sAqr&m kaoy&m karafn&m ca
m airyan&m ca bizaNgran&m
aCvm aoGan&m ca bizaNgran&m
Wvhrkan&m ca caqB arv-zaNgran&m
11. haEnaylsca pvrvqwainikayl
pvrvqu-drafCayl vrvDB O-drafCayl uzvgvrvptO-drafCayl
xrUrvm drafCvm barvNtayl
aqa im l nAm VnIS drvNjayO fram rawa
WIspAiS ay&nca xCafnasca,
12 . pAyuSca ahm i dAtAca qrAtAca ahm i ZnAtAca m ainyuSca ahm i
spvNtOtvm O baECazya n&m a ahm i baECazyOtvm a n&m a ahm i Aqrawa n&m a
ahm i Aqrawatvm a n&m a ahm i ahura n&m a ahm i m azdl n&m a ahm i aCawa
n&m a ahm i aCawastvm a n&m a ahm i X arvnaMha n&m a ahm i
X arvnaMuhastvm a n&m a ahm i pouru-darSta n&m a ahm i pouru-darStvm a
n&m a ahm i dUraEdarSta n&m a ahm i dUraEdarStvm a n&m a ahm i.
13 . spaSta n&m a ahm i WIta n&m a ahm i dAta n&m a ahm i pAta n&m a
ahm i qrAta n&m a ahm i ZnAta n&m a ahm i ZnOiSta n&m a ahm i fCUm l n&m a
ahm i fCUCe-m &qra n&m a ahm i isv-xCaqra n&m a ahm i isv-xCaqryOtvm O
n&m a ahm i n&m O-xCaqrO n&m a ahm i n&m O-xCaqryOtvm O n&m a ahm i.
14 . aDawiS n&m a ahm i WIDawiS n&m a ahm i paiti-pAyuS n&m a ahm i
TbaECO-taurwl n&m a ahm i haqrawane n&m a ahm i WIspawane n&m a ahm i
WIspataSv n&m a ahm i WIspa-X Aqra n&m a ahm i pouru-X Aqra n&m a ahm i
X Aqrawl n&m a ahm i.
15 . Wvrvzi-saoka n&m a ahm i Wvrvzi-sawl n&m a ahm i svwI n&m a ahm i
sUrl n&m a ahm i svwiSta n&m a ahm i aCa n&m a ahm i bvrvza n&m a ahm i
xCaqrya n&m a ahm i xCaqryOtvm a n&m a ahm i hudAnuS n&m a ahm i
hudAnuStvm O n&m a ahm i dUraE-sUka n&m a ahm i,
tlsca im l nAm VnIS.
l. Olinazd Yaslì 55
16. Yasca-m E aEtahm i aMhwO YaT astwaiNti spitam a zaraquStra im l
nAm VnIS drvNjayO fram rawa paiti WA asni paiti WA xCafne
17. fram rawa us-WA hiStO nI-WA paiDyam nO nI-WA paiDyam nO us-WA
hiStO aiB ylMhanvm WA aiB ylMhayam nO aiB ylMhanvm WA bUjayam nO frA-
WA CUsa haca gAtaoT frA-WA CUsa haca zaNtaoT frA-WA CUsa haca dai?haoT
awa-jasa daFyUm -A
18. nOiT dim nara ai?he ay&n nOiT ai?hl xCapO aECm O-drUtahe
druxSm anaMhO awasyAT nOiT akawO nOiT cakawO nOiT iCawO nOiT karvta nOiT
Wazra nOiT WIsvNte asAnO awasyAT.
19. WIs&staca im l nAm VnIS
parStasca pairiwArasca
WIsvNte pairi m ainyaoyAT
drujaT WarvnyayAaTca drw&iqyAT
zIzi-YUCaTca kayaDAT
WIspO-m ahrkAaTca pairi
drwataT YaT aMrAT m ainyaoT
m &nayvn ahe Yaqa hazaMrvm nar&m
Oyum narvm aiB yAxCayOiT.
2 0. kV Wvrvqrvm jA qB A pOi sVNghA YOi hvNtI
ciqrA m Oi d&m ahUm biS ratUm cIZdI
aT hOi WohU svraoCO jaNtU m anaMhA
m azdA ahm Ai Yahm Ai WaCI kahm AicIT.
2 1. nvm vm kawaEm X arvnO nvm O airyene WaEjahi nvm O saoke
m azdaDAite nvm O ape dAityayl nvm O arvduyl ApO anAhitayl nvm vm
WIspayl aCaonO stOiS. YaqA ahU WairyO....(10 ) aCvm WohU....(10 )
2 2. ahunvm WairIm Yazam aide, aCvm WahiStvm sraEStvm am vCvm
spvNtvm Yazam aide, am vm ca qrvm vm ca aojasca Wvrvqrvm ca X arvnasca
zawarvca Yazam aide, ahurvm m azd&m raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm
Yazam aide,
Ye?hE hAt&m AaT Yesne
paitI WaMhO m azdl ahurO
WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
(Rcciìc siIcnìIy:)
hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A sardag&
ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI nVkI
ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
2 3. YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO.
aCvm WohU....
______________________________
56 l. Olinazd Yaslì
24 . nipAyOiS m aCIm urwaqvm
YawaEtAite zaraquStra
aurwaqAT parO duSm ainyaoT,
m A-tvm urwaqvm frAyawayOiS snaqAi
m A duZbvrvtVe zyAn&m
apayatVe m A YasOiS
aom narvm dAitIm YO-nA
m aziStvm Yasnvm YazAite
kasiStvm YasnyAT frAyatAT
Wahm y& am vCV spvNtV.
25 . iDa asti Wohu m anO
m ana d&m i zaraquStra
iDa aCvm YaT WahiStvm
m ana d&m i zaraquStra
iDa xCaqrvm WairIm
m ana d&m i zaraquStra
iDa spvNta Arm aitiS
m ana d&m i zaraquStra
iDa haurwata am vrvtAta
YOi stO m iZdvm aCaon&m
parO-asti jasvNt&m
m ana d&m i zaraquStra.
26 . WaEqAca taTca kaEqica
Ai aCAum zaraquStra
m ana xraqB Aca cistica,
YAiS A aMhuS pouruyO bawaT YaqAca aMhaT apVm vm aMhuS.
27 . hazaMrvm baECazan&m baEwarv baECazan&m (3 ),
spvNtaheca Arm atOiS,
Arm aitica spvNtaya
aEC&m TbaECO sciNdayaDB vm
pairi uCi WArayaDB vm
h&m gawa nidarvzayaDB vm
h&m zanwa zvm bayaDB vm
aipi dvrvzwanvm dvrvzayaDB vm .
28 . kaT aCawa m azda WanaT drwaNtvm , aCawa WanaT drujim aCawa WanaT
drwaNtvm . uCi ahurahe m azdl Yazam aide darvqrAi m &qrahe spvNtahe,
xratUm ahurahe m azdl Yazam aide m arvqrAi m &qrahe spvNtahe, hizw&m
ahurahe m azdl Yazam aide frawAkAi m &qrahe spvNtahe, aom gairIm
Yazam aide Yim uCi-d&m uCi-darvnvm paiti asni paiti xCafne YasO-
bvrvtAbyO zaoqrAbyO.
29 . AaT aoxta zaraquStrO, upa qB A azvm m aire anu-daDayaT spvNtayl
Arm atOiS dOiqrAbya awAstryata m airyO.
30 . hazaMrvm baECazan&m baEwarv baECazan&m ,
> ahe narS aCaonO frawaCIm Yazam aide YO asm O-X anwl n&m a, aDAT
anyaEC&m aCaon&m fraxSti YazAi frawarvta, gaokvrvnahe sUrahe
l. Olinazd Yaslì 57
m azdaDAtahe gaokvrvnvm sUrvm m azdaDAtvm Yazam aide.
3 1. uCi ahurahe m azdl Yazam aide darvqrAi m &qrahe spvNtahe, xratUm
ahurahe m azdl Yazam aide m arvqrAi m &qrahe spvNtahe, hizw&m ahurahe
m azdl Yazam aide frawAkAi m &qrahe spvNtahe, aom gairIm Yazam aide Yim
uCi-d&m uCi-darvnvm paiti asni paiti xCafne YasO-bvrvtAbyO zaoqrAbyO.
aCvm WohU.... < (3 )
aCvm WohU....
3 2. dAm Im Yazam aide Y&m Arm aitIm spvNt&m Yehe dAqre aCaheca
aCaon&m ca aCa-paoiryan&m dAm an&m , aEtaT dim WIspan&m m aziStvm ...
dAm an&m aCaon&m .
3 3. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Niiang-i Olinazd Yaslì.
(Rcciìc afìci Olinazd Yaslì:)
> YA dADAr hOrm vzd Ahrvm an m raNjInItAr nikOhInam dEwLn bar
bUDvn i ristAsUwIz u tan i pasIn be-gum An-Om . aCvm WohU.... < (3 )
2. Hafì Analiaspand Yaslì
0 . pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
haft am vSAspvNd bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 )
frawarAne m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
1. ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO am vCan&m spvNtan&m ,
WaMhawe m anaMhe AxStOiS h&m -WaiNtyl tarvDAtO anyAiS dAm &n Asnahe
xraqB O m azdaDAtahe gaoCO-srUtahe xraqB O m azdaDAtahe.
2 . aCahe WahiStahe sraEStahe airyam anO iKyehe sUrahe m azdaDAtahe
saokayl WaMhuyl Wouru-dOiqrayl m azdaDAtayl aCaonyl, xCaqrahe
Wairyehe ayOxCustahe m arvZdikAi qrAyO-driGaowe.
3 . spvNtayl WaMhuyl Arm atOiS rAtayl WaMhuyl Wouru-dOiqrayl
m azdaDAtayl aCaonyl, haurwatAtO raqB O YAiryayl huCitOiS sarvDaEibyO
aCahe ratubyO, am vrvtatAtO raqB O fCaonibya W&qB Abya aspanibya
Yaonibya gaokvrvnahe sUrahe m azdaDAtahe.
4 . (gAh i hAB an) m iqrahe Wouru-gaoyaotOiS rAm anasca X astrahe,
(gAh i rapiqB in) aCahe WahiStahe Aqrasca ahurahe m azdl,
(gAh i uzIrin) bvrvzatO ahurahe nafvDrO ap&m apasca m azdaDAtayl.
5 . (gAh i aiB isrUqrvm ) aCAun&m frawaCin&m Gvn&n&m ca WIrO-W&qB an&m
58 2. Hafì Analiaspand Yaslì
YAiryaylsca huCitOiS am aheca hutAStahe huraoDahe WvrvqraGnaheca
ahuraDAtahe WanaiNtylsca uparatAtO,
(gAh i uSahin) sraoCahe aCyehe aCiwatO WvrvqrAjanO frAdaT-gaEqahe
raCnaoS raziStahe arStAtasca frAdaT-gaEqayl WarvdaT-gaEqayl
xCnaoqra YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
6. ahurvm m azd&m raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide am vCA
spvNtA huxCaqrA huDlMhO Yazam aide,
Wohu m anO am vCvm spvNtvm Yazam aide,
AxStIm h&m -WaiNtIm Yazam aide tarvDAtvm anyAiS dAm &n,
Asnvm xratUm m azdaDAtvm Yazam aide,
gaoCO-srUtvm xratUm m azdaDAtvm Yazam aide.
7. aCvm WahiStvm sraEStvm am vCvm spvNtvm Yazam aide,
airyam anvm iCIm Yazam aide,
sUrvm m azdaDAtvm Yazam aide,
saok&m WaMuhIm Wouru-dOiqr&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide,
xCaqrvm WairIm am vCvm spvNtvm Yazam aide,
ayOxCustvm Yazam aide,
m arvZdikvm qrAyO-driGUm Yazam aide.
8. spvNt&m WaMuhIm Arm aitIm Yazam aide,
rAt&m WaMuhIm Wouru-dOiqr&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide,
haurwatAtvm am vCvm spvNtvm Yazam aide,
YAiry&m huCitIm Yazam aide,
sarvDa aCawana aCahe ratawO Yazam aide,
am vrvtatAtvm am vCvm spvNtvm Yazam aide,
fCaonIm W&qB &m Yazam aide,
aspanAca YewInO Yazam aide,
gaokvrvnvm sUrvm m azdaDAtvm Yazam aide.
9. (gAh i hAB an) m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm Yazam aide, rAm a X Astrvm
Yazam aide,
(gAh i rapiqB in) aCvm WahiStvm Atrvm ca ahurahe m azdl puqrvm
Yazam aide,
(gAh i uzIrin) bvrvzaNtvm ahurvm xCaqrIm xCaEtvm ap&m napAtvm
aurwaT-aspvm Yazam aide, apvm ca m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide.
10 . (gAh i aiB isrUqrvm ) aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO
Yazam aide, Gvnlsca WIrO-W&qB l Yazam aide, YAiry&m ca huCitIm
Yazam aide, am vm ca hutaStvm huraoDvm Yazam aide, WvrvqraGnvm ca
ahuraDAtvm Yazam aide, WanaiNtIm ca uparatAtvm Yazam aide,
(gAh i uSahin) sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, raCnUm raziStvm Yazam aide,
arStAtvm ca frAdaT-gaEq&m WarvdaT-gaEq&m Yazam aide.
____________________
2. Hafì Analiaspand Yaslì 59
11. YAtu-zI zaraquStra WanaT daEwO m aKyO kO nm Anahe bADa spitam a
zaraquStra WIspa druxS janAiti WIspa druxS nACAiti Yaqa hO nO aEtaEC&m
Wac&m .
12. aoi-tE aoi tanwO daDAiti aoi-tE aoi aqaurunvm janAiti aqaurunvm
Yaqa raqaEStArvm WIspa-nO asruStVe nACAtan&m aojaMha YO hIm daste
dArvnvm YOi hapta am vCl spvNta huxCaqra huDlMhO ham arvqan&m ciT,
daEn&m m AzdayasnIm aspO-kvhrp&m Apvm m azdaDAt&m aCaonIm
Yazam aide.
13. Atarv-Witarv-m aibyA Witarv-m aibyA WIm raoT zaraquStra Atarv-
Witarv-m aibyasciT Witarv-m aibyasciT WIm raoT zaraquStra YaT WaMhVuS
m anaMhO YaT aiqyejaMhvm Wac&m fraspAwarvS frAca fram vrvqB aca
fraj&qB aca.
14. satawata satV-Wita utawata utV-Wita uta uta apa-barvnuta Yaqa
bastvm frawaCn&m daEn&m m AzdayasnIm nACAtan&m aojaMha. aCvm
WohU....
(YAtu-zI ... nACAtan&m aojaMha. aCvm WohU....(7 ))
(Rcciìc siIcnìIy:)
15. hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO ... WarvdaT-gaEqayl. aCvm
WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... kvrba m aZd.... aCvm WohU....
3. Aidwalislì Yaslì
0 . pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
ardabahiSt am vSAspvNd bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
aCahe WahiStahe sraEStahe airyam anO iKyehe sUrahe m azdaDAtahe
saokayl WaMhuyl Wouru-dOiqrayl m azdaDAtayl aCaonyl xCnaoqra
YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
1. m raoT ahurO m azdl spitam Ai zaraquStrAi, AaT YaT aCa WahiSta
fradaiqICa spitam a zaraquStra staotarvca zaotarvca zbAtarvca m &qranaca
YaStarvca AfrItarvca aibijarvtarvca WaMhAna xCaEta raocl X anwaitISca
WvrvzO ahm Akvm YasnAica Wahm Aica YaT am vCan&m spvNtan&m .
6u 3. Aidwalislì Yaslì
2. AaT aoxta zaraquStrO, m rUiDi bA WacO arS-WacO ahura m azda, Yaqa tE
aMhvn YaT aCa WahiSta frAdAhIS spitam a zaraquStra staotarvca zaotarvca
zbAtarvca m &qranaca YaStarvca AfrItarvca aibijarvtarvca WaMhAna xCaEta
raocl X anwaitISca WvrvzO YUCm Akvm YasnAica Wahm Aica YaT am vCan&m
spvNtan&m .
3. Adim fram raom i aCvm WahiStvm , Yezi fram raom i aCvm WahiStvm AaT
anyaEC&m YaT am vCan&m spvNtan&m hwAyaonvm Yim pAiti m azdl
hum atAiS Yim pAiti m azdl hUxtAiS Yim pAiti m azdl hwarStAiS, garO-nm Ane
ahurahe hwAyaonvm .
4. garO nm Anvm nvrvyO asti aCAwaoyO naEciS drwat&m ayene paitiS
garO nm Anvm rawOhu aCAyaonvm ciqrvm ahurvm m azd&m .
5. janaiti WIspaEC&m aMrO m ainyuS ahm Ai YAqB &m pairikan&m ca
airyam anvm m &qran&m m aziStvm m &qran&m WahiStvm m &qran&m
sraEStvm m &qran&m sraEStOtvm vm m &qran&m uGrvm m &qran&m
uGrOtvm vm m &qran&m dvrvzrvm m &qran&m dvrvzrOtvm vm m &qran&m
WArvqraGni m &qran&m WArvqraGnyOtvm vm m &qran&m baECazvm
m &qran&m baECazyOtvm vm .
6. m &qran&m aCO-baECazO dAtO-baECazO karvtO-baECazO urwarO-
baECazO m &qrO-baECazO baECazan&m baECazyOtvm O YaT m &qrvm spvNtvm
baECazyO, YO narS aCaonO haca uruqB &n baECazyAT, aECO-zI asti
baECazan&m baECazyOtvm O.
7. Yaska apa-dwarata m ahrka apa-dwarata daEwa apa-dwarata paityAra
apa-dwarata, aCvm aoGO anaCawa apa-dwarata m aKyO sAsta apa-dwarata,
8. aZiciqra apa-dwarata WvhrkO-ciqra apa-dwarata bizvNgrO-ciqra apa-
dwarata, tarO-m ata apa-dwarata pairi-m ata apa-dwarata tafnu apa-dwarata
spazga apa-dwarata anAxSta apa-dwarata duZdOiqra apa-dwarata,
9. draoGO WAxS draojiSta apa-dwarata, jahi YAtum aiti apa-dwarata jahi
kaX arvDaine apa-dwarata, WAtO paourwO-apAxtara apa-dwarata WAtO
paourwO-apAxtara apa-nasyata Yasca-m E aEtaEC&m YaT aZiciqran&m .
10 . YO janaT aEC&m daEwan&m
hazaMrAi hazaMrO pairi
baEwarAi baEwanO paiti Yaska jaiNti m ahrka jaiNti daEwa jaiNti paityAra
jaiNti aCvm aoGO anaCawa jaiNti m aKyO sAsta jaiNti,
11. aZiciqra jaiNti WvhrkO-ciqra jaiNti bizvNgrO-ciqra jaiNti tarO-m ata
jaiNti pairi-m ata jaiNti tafnu jaiNti spazga jaiNti anAxSta jaiNti duZdOiqra
jaiNti,
12 . draoGO WAxS draojiSta jaiNti jahi YAtum aiti jaiNti jahi kaX arvDaine
jaiNti WAtO paourwO-apAxtara jaiNti WAtO paourwO-apAxtara apa-nasyata
Yasca-m E aEtaEC&m YaT bizvNgrO-ciqran&m .
13 . YO janaT aEC&m daEwan&m
hazaMrAi hazaMrO pairi
baEwarAi baEwanO
pairi paourwa-naEm AT pataT
3. Aidwalislì Yaslì 6l
dyaoS daEwan&m draojiStO
aMrO m ainyuS pouru-m ahrkO.
14. adawata aMrO m ainyuS pouru-m ahrkO, AwOya-m E bAwOya aCa
WahiSta Yaskan&m YaskOtvm vm janAT Yaskan&m YaskOtvm vm TbaECayAT,
m ahrkan&m m ahrkOtvm vm janAT m ahrkan&m m ahrkOtvm vm TbaECayAT,
daEwan&m daEwOtvm vm janAT daEwan&m daEwOtvm vm TbaECayAT,
paityAran&m paityArOtvm vm janAT paityAran&m paityArOtvm vm TbaECayAT,
aCvm aoGO anaCawa janAT aCvm aoGO anaCawa TbaECayAT, m aKyO-sAsta-
sAstOtvm vm janAT m aKyO-sAsta-sAstOtvm vm TbaECayAT.
15. aZiciqra-aZiciqrOtvm vm janAT aZiciqra-aZiciqrOtvm vm TbaECayAT
WvhrkO-ciqra-WvhrkO-ciqrOtvm vm janAT WvhrkO-ciqra-WvhrkO-ciqrOtvm vm
TbaECayAT bizvNgrO-ciqra-bizvNgrO-ciqrOtvm vm janAT bizvNgrO-ciqra-
bizvNgrO-ciqrOtvm vm TbaECayAT tarO-m ata janAT tarO-m ata TbaECayAT pairi-
m ata janAT pairi-m ata TbaECayAT tafnu-tafnOtvm vm janAT tafnu-tafnOtvm vm
TbaECayAT spazga-spazgOtvm vm janAT spazga-spazgOtvm vm TbaECayAT
anAxSta-anAxStOtvm vm janAT anAxSta-anAxStOtvm vm TbaECayAT duZdOiqra-
duZdOiqrOtvm vm janAT duZdOiqra-duZdOiqrOtvm vm TbaECayAT.
16. draoGO WAxS-draojiStO janAT draoGO WAxS-draojiStO TbaECayAT jahi
YAtum aiti janAT jahi YAtum aiti TbaECayAT jahi kaX arvDaine janAT jahi
kaX arvDaine TbaECayAT WAtO paourwO-apAxtara janAT WAtO paourwO-
apAxtara TbaECayAT.
17. apanasyAT druxS nasyAT druxS dwArAT druxS WInasyAT apAxvDre apa-
nasyehe m A m vrvNcainIS gaEql astwaitIS aCahe.
18. ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
aCvm WahiStvm sraEStvm am vCvm spvNtvm zaoqrAbyO, aCvm WahiStvm
sraEStvm am vCvm spvNtvm Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana, hizwO
daMhaMha m &qraca, Wacaca Kyaoqnaca zaoqrAbyasca, arSuxDaEibyasca
WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
(Rcciìc siIcnìIy:)
hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A sardag&
ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI nVkI
ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
19. YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i aCahe WahiStahe sraEStahe airyam anO iKyehe sUrahe m azdaDAtahe
saokayl WaMhuyl Wouru-dOiqrayl m azdaDAtayl aCaonyl. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
62 Niiang-i Aidwalislì Yaslì.
Niiang-i Aidwalislì Yaslì.
> dAdAr-I jihLndAr tawLnA u dAnA u parwartAr u AfrIdVgAr u kvrfvhgar
u awaxSIdAr Ahrvm an hIj nadLn u natawLnad bV hIj jIz naSahVT. hOrm azd
dAdArI; Ahrvm an m arOjInidArI; dAdAr pAk, Ahrvm an nApAk; Ahrvm an xAk
Sawad, Ahrvm an dUr SawaT, Ahrvm an dafv SawaT, Ahrvm an Sikastv SawaT,
Ahrvm an ha|Ak SawaT. awa| dIn i zartOStI pAk; hOrm vzd bU|aNd u kawI wVh
awazUnI. aSaonE, aCvm WohU.... < (3 )
4. Hoidad Yaslì
0. pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
aB vrdAT am vSAspvNd bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU...(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
haurwatAtO raqB O YAiryayl huCitOiS sarvDaEibyO aCahe ratubyO
xCnaoqra YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
1. m raoT ahurO m azdl spitam Ai zaraquStrAi, azvm daD&m haurwatAtO
nar&m aCaon&m awlsca rafnlsca baoCnlsca X Itlsca awOi fraca Yaoxm aide
YO-tE jasAiti am vCan&m spvNtan&m Yaqa jasAiti am vCan&m spvNtan&m
WohU m anO aCvm WahiStvm xCaqrvm WairIm spvNt&m Arm aitIm
haurwatlsca am vrvtatlsca.
2. YO aEC&m daEwan&m hazaMrAi hazaMrO paitiS baEwarAi baEwanO
ah&xStAi ah&xStayO paitiS nAm Vni am vCan&m spvNtan&m haurwatAtO
zbayOiT nasUm janaT haCi janaT GaCi janaT saEne janaT bUji janaT.
3. AaT paoirIm fram raom i narvm aCawanvm im aT raCnwO raziSta im aT
am vCaEibyO spvNtaEibyO YO asti m ainyawan&m Yazatan&m rayO-nAm anl tl
bUjaT narvm aCawanvm haca nasUm haca haCi haca GaCi haca saEne haca
bUji haca haEnayl pvrvqu-ainikayl haca drafCayl pvrvqu-uzgvrvptayl
haca m aKyAi drwaityAi sAstayAi haca ustrAi WairyAi haca narO sAstayAi haca
YAtAi haca pairikAi haca urusta.
4. kuqa para aCaon&m paqa urwaCaiti kuqa drwat&m , AaT m raoT ahurO
m azdl, Yezi-m E m &qrvm fram rawa m arl-WA drvNjayl-WA frA-WA m rawa
karCAim kArayeiti haom tanUm guzaEta,
5. k&m ciT qB &m ca drujvm ca
haiqyO-ayan&m hvNtIm
k&m ciT WA aipyaEn&m hvNtIm k&m ciT WA raEqB an&m
k&m ciT qB &m ca drujvm ca
airyAbyO pADaEibyO janAni
qB &m ca drujvm ca baNdAm i
qB &m ca drujvm ca niGne
4. Hoidad Yaslì 63
qB &m ca drujvm ca niZbarvm
aDairi-naEm vm ca.
6 . qri-karCvm frakArayeiti frA-m raom i narvm aCawanvm , xCwaS-karCvm
frakArayeiti xCwaS frA-m raom i narvm aCawanvm , nawa-karCvm frakArayeiti
nawa frA-m raom i narvm aCawanvm .
7 . nAm Vni aEC&m drujin&m
nasUm -kvrvta paiti janaiti
jata karapanO ciqrIm
jAm Aca m vrvtO saoca
YV zaota zaraquStrO
vrvGataT haca daoZawAT
hw&m anu uStIm zaoCvm ca
Yaqa kaqaca-hE zaoCO.
8 . pasca hU frACm O-dAitIm
apAxvDra-naEm vm janaiti
pasca hwO nOiT uzuxCyam nO
nasUm stvrvqB ata snaiqiCa
WIxrUm aNtvm m aire nACaite
m ainyawan&m Yazatan&m
xCnaoqrAica frasastayaEca.
9 . zaraquStra aEtvm m &qrvm
m A fradaxCayO anyAT
piqre WA puqrAi brAqre WA haDO-zAtAi
AqrawanAi WA qrAyaone
haosraogaonO hudaEnO
YO hudaEnO aCawa aurwO
WIspa karvCO rADayeiti.
10. ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
haurwatAtvm am vCvm spvNtvm zaoqrAbyO, haurwatAtvm am vCvm spvNtvm
Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana, hizwO daMhaMha m &qraca, Wacaca
Kyaoqnaca zaoqrAbyasca, arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
(Rcciìc siIcnìIy:)
hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A sardag&
ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI nVkI
ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
11. YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i haurwatAtO raqB O YAiryayl huCitOiS sarvDaEibyO aCahe ratubyO.
aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
64 5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis)
5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis)
0. pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
arduIsUr b&nO bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
apLm WaNuhinLm m azdaDAtanLm arvduyl ApO anAhitayl aCaonyl
WIspan&m ca urwaran&m m azdaDAtan&m xCnaoqra YasnAica Wahm Aica
xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
I.
1. m raoT ahurO m azdl spitam Ai zaraquStrAi, YazaECa-m E-hIm spitam a
zaraquStra Y&m arvdwIm sUr&m anAhit&m
pvrvqU-frAk&m baECazy&m
WIdaEw&m ahurO-TkaEC&m
Yesny&m aMuhe astwaite
Wahm y&m aMuhe astwaite
ADU-frADan&m aCaonIm
W&qB O-frADan&m aCaonIm
gaEqO-frADan&m aCaonIm
CaEtO-frADan&m aCaonIm
dai?hu-frADan&m aCaonIm .
2. YA WIspan&m arCn&m xCudrl YaoZdaDAiti
YA WIspan&m hAiriCin&m
z&qAi garvB &n YaoZdaDAiti
YA WIspl hAiriCIS huzAm itO daDAiti YA WIspan&m hAiriCin&m
dAitIm raqB Im paEm a awa-baraiti.
3. m asit&m dUrAT frasrUt&m
YA asti awawaiti m asO
Yaqa WIspl im l ApO
Yl zvm A paiti frataciNti
YA am awaiti fratacaiti
hukairyAT haca barvzaMhaT
aoi zrayO Wouru-kaCvm .
4. YaozvNti WIspe karanO
zrayAi Wouru-kaCaya
A-WIspO m aiDyO Yaozaiti
YaT hIS aoi fratacaiti
YaT hIS aoi fraZgaraiti
arvdwI sUra anAhita,
Ye?he hazaMrvm Wairyan&m
hazaMrvm apaGZAran&m ,
5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis) 65
kasciTca aEC&m Wairyan&m
kasciTca aEC&m apaGZAran&m
caqB arv-satvm ayarv-baran&m
hwaspAi naire barvm nAi.
5 . ai?hlsca m E aEwaMhl ApO
apaGZArO WI-jasAiti
WIspAiS aoi karCw&n YAiS hapta,
ai?hlsca m E aEwaMhl ApO
ham aqa awa-baraiti
h&m invm ca zayanvm ca,
hA-m E ApO YaoZdaDAiti
hA arCn&m xCudrl hA xCaqrin&m garvB &n hA xCaqrin&m paEm a.
6 . Y&m azvm YO ahurO m azdl hizwArvna uzbaire fradaqAi nm Anaheca
WIsaheca zaNtVuSca dai?hVuSca pAqrAica harvqrAica aiB yAxStrAica
nipAtayaEca niSaMharvtayaEca.
7 . AaT fraCUsaT zaraquStra
arvdwI sUra anAhita
haca daquCaT m azdl,
srIra WA aMhvn bAzawa
auruCa aspO-staoyehIS,
frA srIra zuCa sispata
aurwaiti bAzu-staoyehi
awaT m anaMha m ainim na,
8 . kO m &m stawAT kO YazAite haom awaitibyO gaom awaitibyO zaoqrAbyO
YaoZdAtAbyO pairiaMharStAbyO, kahm Ai azvm upaMhacayeni haca-m anAica
ana-m anAica frAraMhAi haom anaMhAica.
9 . ahe raya X arvnaMhaca
t&m YazAi surunwata Yasna
t&m YazAi huyaSta Yasna
arvdwIm sUr&m anAhit&m aCaonIm zaoqrAbyO, ana buyl zawanO-sAsta ana
buyl huyaStatara arvdwI sUre anAhite haom ayO gawa barvsm ana, hizwO
daMhaMha m &qraca, Wacaca Kyaoqnaca zaoqrAbyasca, arSuxDaEibyasca
WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT
hacA YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
II.
10. YazaECa-m E-hIm spitam a zaraquStra Y&m arvdwIm anAhit&m ...
dai?hu-frADan&m aCaonIm , (Yì5.l is icpcaìcd lcic and in ìlc foIIowing Kaidcls.)
11. YO paourwa-WACvm WazAite
&xnl draZaite WACahe
ahm ya WACe Wazvm na
narvm paitiSm arvm na
awaT m anaMha m ainim na,
kO m &m stawAT ... haom anaMhAica. (Rcpcaì Yì5.8)
66 5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis)
ahe raya ... tlsca Yazam aide. (Rcpcaì Yì5.9)
III.
12 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
13 . Ye?he caqB ArO WaStAra
spaEta WIspa ham a-gaonlMhO
ham a-nAfaEni bvrvzaNta
taurwayaNta WIspan&m TbiCwat&m TbaECl
daEwan&m m aKyAn&m ca
YAqB &m pairikan&m ca
sAqr&m kaoy&m karafn&m ca.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
I.
14 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
15 . am awaitIm xCOiqnIm bvrvzaitIm huraoD&m Ye?he awawaT asnAaTca
xCafnAaTca
tAtl ApO awa-barvNte
Yaqa WIspl im l ApO
Yl zvm A paiti frataciNti
YA am awaiti fratacaiti.
ahe raya ... tlsca Yazam aide.
.
16 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
17 . t&m Yazata
YO daDwl ahurO m azdl
airyene WaEjahi WaMhuyl dAityayl haom ayO gawa barvsm ana hizwO
daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca
WAGZibyO.
18 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite
Yaqa azvm hAcayene
puqrvm YaT pouruCaspahe
aCawanvm zaraquStrvm
anum atVe daEnayAi
anuxtVe daEnayAi
anu-WarStVe daEnayAi.
19 . daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
I.
20 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis) 67
2 1. t&m Yazata
haoKyaMhO paraDAtO
upa upa-bdi harayl
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
2 2. AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite
Yaqa azvm upvm vm xCaqrvm
bawAni WIspan&m daFyun&m
daEwan&m m aKyAn&m ca
YAqB &m pairikan&m ca
sAqr&m kaoy&m karafn&m ca,
Yaqa azvm nijanAni
dwa qriCwa m Azanyan&m daEwan&m
Warvnyan&m ca drwat&m .
2 3. daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlsca Yazam aide.
II.
2 4. YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
2 5. t&m Yazata
YO Yim O xCaEtO hw&qB O
hukairyAT paiti barvzaMhaT
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
2 6. AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite
Yaqa azvm upvm vm xCaqrvm
bawAni WIspan&m daFyun&m
daEwan&m m aKyAn&m ca
YAqB &m pairikan&m ca
sAqr&m kaoy&m karafn&m ca,
Yaqa azvm uzbarAni
haca daEwaEibyO
uyE IStiSca saokAca
uyE fCaonISca W&qB Aca
uyE qr&fsca frasastiSca.
2 7. daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
III.
2 8. YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
2 9. t&m Yazata
68 5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis)
aZiS qrizafl dahAkO
baB rOiS paiti dai?haowe
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
30 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite Yaqa azvm am aKy& kvrvnawAni WIspAiS
aoi karCw&n YAiS hapta.
31. nOiT ahm Ai daqaT taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
I!.
32 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
33 . t&m Yazata
WIsO puqrO AqB yAnOiS
WIsO sUrayl qraEtaonO
upa Warvnvm caqru-gaoCvm
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
34 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite YaT bawAni aiB i-Wanyl aZIm
dahAkvm qrizafanvm qrikam vrvDvm xCwaS-aCIm hazaMrA-YaoxStIm
aSaojaMhvm daEwIm drujvm aGvm gaEqAwyO drwaNtvm Y&m aSaojastvm &m
drujvm fraca kvrvNtaT aMrO m ainyuS aoi Y&m astwaitIm gaEq&m m ahrkAi
aCahe gaEqan&m ,
uta-hE WaNta azAni
saMhawAci arvnawAci
YOi hvn kvhrpa sraESta zazAitVe
gaEqyAi-tE YOi abdOtvm e.
35 . daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!.
36 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
37 . t&m Yazata
naire-m anl kvrvsAspO
pasne WarOiS piCinaMhO
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
38 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite
YaT bawAni aiB i-Wanyl
gaNdarvB vm Yim zairi-pACnvm
upa YaozvNta karana
5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis) 69
zraya Wouru-kaCaya
AtacAni sUrvm nm Anvm
drwatO YaT paqanayl
skarvnayl dUraEpArayl.
3 9. daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!I.
4 0. YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
4 1. t&m Yazata
m airyO tUiryO fraMrase
haNkaine paiti ai?hl zvm O
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
4 2. AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite
Yaqa azvm awaT X arvnO
apayem i Yim Wazaite
m aiDim zrayaMhO Wouru-kaCahe
YaT asti airyan&m daFyun&m
zAtan&m azAtan&m ca
YaTca aCaonO zaraquStrahe.
4 3. nOiT ahm Ai daqaT taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!II.
4 4. YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
4 5. t&m Yazata
aurwO aS-WarvcO kawa usa
vrvzifyAT paiti garOiT
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
4 6. AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite
Yaqa azvm upvm vm xCaqrvm
bawAni WIspan&m daFyun&m
daEwan&m m aKyAn&m ca YAqB &m pairikan&m ca
sAqr&m kaoy&m karafn&m ca.
4 7. daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
7u 5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis)
!III.
48 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
49 . t&m Yazata
arCa airyan&m daFyun&m
xCaqrAi haosrawa
pasne WarOiS caEcastahe
jafrahe urwApahe
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
50 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite
Yaqa azvm upvm vm xCaqrvm
bawAni WIspan&m daFyun&m
daEwan&m m aKyAn&m ca ... karafn&m ca,
YaT WIspan&m Yuxtan&m
azvm fratvm vm qaNjayeni
ana X arvt&m Y&m darvG&m
nawa-frAqB vrvsAt razurvm
YO m &m m airyO nurvm m anO
aspaECu paiti parvtata.
51. daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi
jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!I.
52 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
53 . t&m Yazata
taxm O tusO raqaEStArO
barCaECu paiti aspan&m
zAwarv jaiDyaNtO hitaEibyO
drwatAtvm tanubyO
pouru-spaxStIm TbiCyaNt&m paiti-jaitIm duSm ainyun&m haqrA-niwAitIm
ham vrvqan&m aurwaqan&m TbiCyaNt&m .
54 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite
YaT bawAni aiB i-Wanyl
aurwa hunawO WaEsakaya
upa dwarvm xCaqrO-sukvm
apanOtvm vm kaMhaya
bvrvzaNtaya aCawanaya,
Yaqa azvm nijanAni
tUiryan&m daFyun&m
paNcasaGnAi sataGnAiSca
5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis) 7l
sataGnAi hazaMraGnAiSca
hazaMraGnAi baEwarvGnAiSca
baEwarvGnAi ah&xStaGnAiSca.
5 5. daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlsca Yazam aide.
!.
5 6. YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
5 7. t&m YazvNta
aurwa hunawO WaEsakaya
upa dwarvm xCaqrO-sukvm
apanOtvm vm kaMhaya
bvrvzaNtaya aCawanaya
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
5 8. AaT hIm jaiDyvn,
awaT Ayaptvm dazdi-nO
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite
YaT bawAm a aiB i-Wanyl
taxm vm tusvm raqaEStArvm
Yaqa WaEm nijanAm a
airyan&m daFyun&m
paNcasaGnAi sataGnAiSca
sataGnAi hazaMraGnAiSca
hazaMraGnAi baEwarvGnAiSca
baEwarvGnAi ah&xStaGnAiSca.
5 9. nOiT aEibyasciT daqaT taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!I.
6 0. YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
6 1. t&m Yazata
pAurwO YO WifrO nawAzO
YaT dim usca uzdw&nayaT
Wvrvqrajl taxm O qraEtaonO
m vrvGahe kvhrpa kahrkAsahe.
6 2. hO awaqa Wazata
qri-ayarvm qri-xCaparvm
paitiS nm Anvm Yim X ApaiqIm
nOiT aora awOirisyAT,
qraoSta xCafnO qrityayl
frAGm aT uClMhvm sUrayl WiwaitIm
upa uClMhvm upa-zbayaT
arvdwIm sUr&m anAhit&m ,
72 5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis)
63 . arvdwI sUre anAhite
m oCu m E jawa awaMhe
nUrvm m E bara upast&m ,
hazaMrvm tE azvm zaoqran&m haom awaitin&m gaom awaitin&m
YaoZdAtan&m pairiaMharStan&m barAni aoi Apvm Y&m
raMh&m Yezi jum frapayem i
aoi z&m ahuraDAt&m
aoi nm Anvm Yim X aEpaiqIm .
64 . upa-tacaT arvdwI sUra anAhita
kainInO kvhrpa srIrayl
aSam ayl huraoDayl
uskAT YAstayl vrvzwaiqyO
raEwaT ciqrvm AzAtayl
nizvNga aoqra paitiSm uxta
zaranyOurwIxCna bAm ya,
65 . hA-hE bAzawa gvurwayaT
m oCu taT As nOiT darvGvm
YaT frAyatayaT qB axCvm nO
aoi z&m ahuraDAt&m
aoi nm Anvm Yim X aEpaiqIm
drUm awaNtvm airiStvm
ham aqa Yaqa paraciT
66 . daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!II.
67 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
68 . t&m Yazata jAm AspO
YaT spADvm pairi-awaEnaT
dUrAT ayaNtvm rasm aoyO
drwat&m daEwayasnan&m
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
69 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite
Yaqa azvm awata Wvrvqra hacAne
Yaqa WIspa anyV aire.
70 . daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!III.
71. YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis) 73
7 2. t&m YazvNta aCawazdl puqrO pouruDAxStOiS aCawazdasca qritasca
sAyuZdrOiS puqra upa bvrvzaNtvm ahurvm xCaqrIm xCaEtvm ap&m
napAtvm aurwaT-aspvm satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv
anum ayan&m .
7 3. AaT hIm jaiDyvn,
awaT Ayaptvm dazdi-nO
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite
YaT bawAm a aiB i-Wanyl
dAnawO sUra WyAxana
karvm ca asabanvm Warvm ca asabanvm
taNciStvm ca dUraEkaEtvm
ahm i gaEqe pvCanAhu.
7 4. daqaT aEibyasciT taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-
zaoqrO-barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!I!.
7 5. YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
7 6. t&m Yazata
WistauruS YO naotairy&nO
upa Apvm Y&m WItaMuhaitIm
vrvZuxDAT paiti WacaMhaT
uiti WacVbiS aojanO,
7 7. tA bA aCa tA arSuxDa
arvdwI sUre anAhite
YaT m E awawaT daEwayasnan&m nijatvm
Yaqa sArvm Warsan&m barAm i,
AaT m E tUm arvdwI sUre anAhite
huKvm pvCum raEcaya
tarO WaMuhIm WitaMuhaitIm .
7 8. upa-tacaT arvdwI sUra anAhita
kaininO kvhrpa srIrayl
aSam ayl huraoDayl
uskAT YAstayl vrvzwaiqyO
raEwaT ciqrvm AzAtayl
zaranya aoqra paitiSm uxta
YA WIspO-pIsa bAm ya
arvm aEStl anyl ApO kvrvnaoT
fraCa anyl fratacaT
huKvm pvCum raEcayaT
tarO WaMuhIm WitaMuhaitIm .
7 9. daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
74 5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis)
!!.
80 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
81. t&m Yazata
yOiStO YO fryanan&m
paiti pVdwaEpV raMhayl
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
82 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite
YaT bawAni aiB i-Wanyl
axtIm duZdvm tvm aMhuNtvm
uta-hE fraCna paiti-m rawAne nawaca nawaitIm ca xruZdran&m TbaECO-
parStan&m YaT m &m pvrvsaT axtyO duZdl tvm aMuhl.
83 . daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!I.
84 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
85 . Yahm ya ahurO m azdl
hwapO niwaEDayaT
AiDi paiti awa-jasa
arvdwI sUre anAhite
haca awaTbyO stvrvbyO
aoi z&m ahuraDAt&m ,
qB &m YazlNte aurwlMhO
ahurlMhO dai?hu-patayO
puqrlMhO dai?hu-paitin&m .
86 . qB &m naraciT YOi taxm a
jaiDylNte Asu-aspIm
X arvnaMhasca uparatAtO,
qB &m AqrawanO m arvm nO
AqrawanO qrAyaonO
m astIm jaiDylNte spAnvm ca
WvrvqraGnvm ca ahuraDAtvm
WanaiNtIm ca uparatAtvm .
87 . qB &m kaininO WaDre Yaona
xCaqra hwApl jaiDylNte
taxm vm ca nm AnO-paitIm ,
qB &m carAitiS zizanAitiS
jaiDylNte huzAm Im ,
tUm tA aEibyO xCayam na
nisirinawAhi arvdwI sUre anAhite.
88 . AaT fraCusaT zaraquStra
5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis) 75
arvdwI sUra anAhita
haca awaTbyO stvrvbyO
aoi z&m ahuraDAt&m ,
AaT aoxta arvdwI sUra anAhita,
8 9. vrvzwO aCAum spitam a
qB &m daqaT ahurO m azdl
ratuS astwaiqyO gaEqayl
m &m daqaT ahurO m azdl
nipAtAra WIspayl aCaonO stOiS,
m ana raya X arvnaMha paswasca staorAca upairi z&m WIcarvNta m aKyAca
bizvNgra, azvm bOiT tUm tA nipayem i WIspa WohU m azdaDAta aCaciqra
m &nayvn ahe Yaqa pasUm pasu-Wastrvm .
9 0. paiti dim pvrvsaT zaraquStrO arvdwIm sUr&m anAhit&m ,
arvdwI sUre anAhite
kana qB &m Yasna YazAne
kana Yasna frAyazAne
Yasv-tawa m azdl kvrvnaoT tacarv aNtarv arvqvm upairi hwarvxCaEtvm
Yasv-qB A nOiT aiB i-druZlNte
aZiSca arvqnAiSca WaB ZakAiSca
WarvnwAiSca Warvnawa-WICAiSca.
9 1. AaT aoxta arvdwI sUra anAhita,
vrvzwO aCAum spitam a
ana m &m Yasna YazaECa
ana Yasna frAyazaECa
haca hU WaxCAT A-hU frACm O-dAtOiT, A-tU-m E aEtayl zaoqrayl fraMharOiS
AqrawanO parStO-WacaMhO paiti-parStO-srawaMhO m &zdrO haDa-hunarO tanu-
m &qrO.
9 2. m A-m E aEtayl zaoqrayl fraMharvNtu harvtO m ataftO m adruStO
m asaciS m akaswIS m astrI m adahm O asrAwayaT-gAqO m apaEsO YO WItvrvtO-
tanuS.
9 3. nOiT awl zaoqrl paiti-WIse Yl m AwOya fraMuharvNti aNdlsca
karvnlsca drwlsca m Urlsca arlsca raMhlsca awa daxSta daxStawaNta YA
nOiT pouru-jira fradaxSta WIspan&m anu m &qrvm , m A-m E aEtaylsciT
zaoqrayl fraMharvNtu frakawO m A apakawO m A drwl WIm ItO-daNtAnO.
9 4. paiti dim pvrvsaT zaraquStrO arvdwIm sUrvm anAhit&m , arvdwI sUre
anAhite kvm iDa tE zaoqrl bawaiNti Yasv-tawa frabarvNte drwaNtO
daEwayasnlMhO pasca hU frACm O-dAitIm .
9 5. AaT aoxta arvdwI sUra anAhita, vrvzwO aCAum spitam a zaraquStra
niwayaka nipaCnaka apa-skaraka apa-xraosaka im l paiti-WIsvNte Yl
m AwOya pasca WazvNti xCwaS-satAiS hazaMrvm ca YA nOiT haiti WIsvNti
daEwan&m haiti Yasna.
9 6. YazAi hukairIm barvzO
WIspO-Wahm vm zaranaEnvm
Yahm aT m E haca frazgaDaite
76 5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis)
arvdwI sUra anAhita
hazaMrAi barvCna WIran&m
m asO xCayete X arvnaMhO
Yaqa WIspl im l ApO
Yl zvm A paiti frataciNti
YA am awaiti fratacaiti.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!II.
97 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
98 . Yim aiB itO m azdayasna
hiStvNta barvsm O-zasta,
t&m YazvNta hwOwlMhO
t&m YazvNta naotairylMhO,
IStIm jaiDyaNta hwOwO
Asu-aspIm naotaire,
m oCu pascaEta hwOwO
IStIm baon svwiSta
m oCu pascaEta naotaire
WIStAspO lMh&m daFyun&m
Asu-aspOtvm O bawaT.
99 . daqaT aEibyasciT taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-
zaoqrO-barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!III.
10 0. YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
10 1. Ye?he hazaMrvm Wairyan&m hazaMrvm apaGZAran&m , kasciTca
aEC&m Wairyan&m kasciTca aEC&m apaGZAran&m caqB arv-satvm ayarv-
baran&m hwaspAi naire barvm nAi,
ka?he ka?he apaGZAire
nm Anvm hiStaite huDAtvm
satO-raocanvm bAm Im
hazaMrO-stunvm hukvrvtvm
baEwarv-fraskvm bvm sUrvm .
10 2. kvm kvm ciT aipi nm Ane
gAtu saite X aEui-starvtvm
hubaoiDIm barvziS hawaNtvm ,
Atacaiti zaraquStra
arvdwI sUra anAhita
hazaMrAi barvCna WIran&m
m asO xCayete X arvnaMhO
Yaqa WIspl im l ApO
Yl zvm A paiti frataciNti
YA am awaiti fratacaiti.
5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis) 77
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!I.
103 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
104 . t&m Yazata
YO aCawa zaraquStrO
airyene WaEjahi WaMhuyl dAityayl haom ayO gawa ... WAGZibyO.
105 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite,
Yaqa azvm hAcayene
puqrvm YaT aurwaT-aspahe
taxm vm kawaEm WIStAspvm
anum atVe daEnayAi
anuxtVe daEnayAi
anu-WarStVe daEnayAi.
106 . daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!.
107 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
108 . t&m Yazata
bvrvzaiDiS kawa WIStAspO
pasne Apvm frazdAnaom
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
109 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite,
YaT bawAni aiB i-Wanyl
t&qryawaNtvm duZdaEnvm
pvCanvm ca daEwayasnvm
drwaNtvm ca arvjaT-aspvm
ahm i gaEqe pvCanAhu.
110 . daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!I.
111. YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
112 . t&m Yazata
aspAyaoDO zairi-WairiS
pasne ApO dAityayl
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
78 5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis)
113. AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anAhite
YaT bawAni aiB i-Wanyl
pvCOciNghvm aStO-kAnvm
hum ayakvm daEwayasnvm
drwaNtvm ca arvjaT-aspvm
ahm i gaEqe pvCanAhu.
114. daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita haDa-zaoqrO-
barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!II.
115. YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
116. t&m Yazata
WaNdarvm ainiS arvjaT-aspO
upa zrayO Wouru-kaCvm
satvm aspan&m arCn&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m .
117. AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WaMuhi svwiSte arvdwI sUre anahite
YaT bawAni aiB i-Wanyl
taxm vm kawaEm WIStAspvm
aspAyaoDO zairi-WairiS,
Yaqa azvm nijanAni
airyan&m daFyun&m
paNcasaGnAi sataGnAiSca sataGnAi hazaMraGnAiSca hazaMraGnAi
baEwarvGnAiSca baEwarvGnAi ah&xStaGnAiSca.
118. nOiT ahm Ai daqaT taT awaT Ayaptvm arvdwI sUra anAhita.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!III.
119. YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
12 0. Ye?he caqB ArO arCAna
h&m -tACaT ahurO m azdl
WAtvm ca WArvm ca m aEGvm ca fyaMhum ca
m ISti zI-m E hIm spitam a zaraquStra
WArvNtaEca snaEZiNtaEca
srasciNtaEca fyaMhuNtaEca,
Ye?he awawaT haEnan&m
nawa-satAiS hazaMrvm ca.
12 1. YazAi hukairIm barvzO
WIspO-Wahm vm zaranaEnvm
Yahm AT m E haca frazgaDaite
arvdwI sUra anAhita
5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis) 79
hazaMrAi barvCna WIran&m
m asO xCayete X arvnaMhO
Yaqa WIspl im l ApO
Yl zvm A paiti frataciNti
YA am awaiti fratacaiti.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!I!.
122 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
123 . zaranaEnvm paiti-dAnvm
WaMuhi hiStaite draZim nO
arvdwI sUra anAhita
zaoqre WAcim paitiSm arvm na
awaT m anaMha m ainim na,
124 . kO m &m stawAT kO YazAite haom awaitibyO gaom awaitibyO
zaoqrAbyO YaoZdAtAbyO pairiaMharStAbyO, kahm Ai azvm upaMhacayeni
haca-m anAica ana-m anAica frAraMhAi hum anaMhAica.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!!.
125 . YazaECa-m E ... dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
126 . YA hiStaite frawaEDvm na
arvdwI sUra anAhita
kaininO kvhrpa srIrayl
aSam ayl huraoDayl
uskAT YAstayl vrvzwaiqyO
raEwaT ciqrvm AzAtayl
frazuCvm aDkvm WaMhAnvm
pouru-paxStvm zaranaEnvm
127 . bADa Yaqa-m &m barvsm O-zasta
frA-gaoCAwara sIspvm na
caqru-karana zaranaEni,
m inum baraT hwAzAta
arvdwI sUra anAhita
upa t&m srIr&m m anaoqrim ,
hA-hE m aiDim nyAzata
Yaqaca hukvrvpta fStAna
Yaqaca aMhvn niwAzAna.
128 . upairi pus&m baNdayata
arvdwI sUra anAhita
satO-straMh&m zaranaEnIm
aSta-kaoZd&m raqa-kairy&m
drafCakawaitIm srIr&m
anu-pOiqB aitIm hukvrvt&m .
129 . baB raini Wastrl WaMhata
8u 5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis)
arvdwI sUra anAhita
qrisatan&m baB ran&m
caturv-zIzanat&m YaT asti baB riS sraESta Yaqa YaT asti gaonOtvm a [baB riS
bawaiti upApO]
Yaqa-kvrvtvm qB arStAi zrUne
carvm l WaEnaNtO brAzvNta
frVna vrvzatvm zaranim .
13 0. AaT WaMuhi iDa svwiSte
arvdwI sUre anAhite
awaT Ayaptvm YAsAm i
Yaqa azvm hwAfritO
m asa xCaqra niwAnAni
aS-pacina stUi-baxvDra
fraoqaT-aspa canaT-caxra
xCwaEB ayaT-aStra aS-baourwa
niDAtO-pitu hubaoiDi
upa stvrvm aECu WArvm a daiDe
parvnaMhuNtvm WIsp&m hujyAitIm
iriqvNtvm xCaqrvm zazAiti.
13 1. AaT WaMuhI iDa arvdwI sUre anAhite
dwa aurwaNta YAsAm i
Yim ca bipaitiStAnvm aurwaNtvm
Yim ca caqB arv-paitiStAnvm
aom bipaitiStAnvm arwaNtvm
YO aMhaT AsuS uzgastO
hufraourwaEsO WACl pvCanaECuca
aom caqB arv-paitiStAnvm
YO haEnayl pvrvqu-ainikayl
wa urwaEsayaT karana
hOyUm ca daCinvm ca
daCinvm ca hOyUm ca.
13 2. aEta Yasna aEta Wahm a
aEta paiti awa-jasa
arvdwI sUre anAhite
haca awaTbyO stvrvbyO
aoi z&m ahuraDAt&m
aoi zaotArvm Yazvm nvm
aoi pvrvn&m WIGZArayeiNtIm
awaMhe zaoqrO-barAi arvdrAi Yazvm nAi
jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm ,
Yaqa tE WIspe aurwaNta
zazwlMha paiti-jas&n
Yaqa kawOiS WIStAspahe.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
(Rcciìc siIcnìIy:)
13 3. hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
5. Aidui Sui Bano Yaslì (Hynn ìo ìlc Waìcis) 8l
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i ap&m WaMuhIn&m m azdaDAtan&m arvduyl ApO anAhitayl aCaonyl
[WIspan&m ca ap&m m azdaDAtan&m WIspan&m ca urwaran&m m azdaDAtan&m
aCaonyl]. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
6. Klwaislcd Yaslì (Hynn ìo ìlc Sun)
0 . pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
X arSVT i am arg i rayOm aNd i aurwaNd asp bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa
patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl , tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
hwarvxCaEtahe am vCahe raEwahe aurwaT-aspahe xCnaoqra YasnAica
Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
1. hwarvxCaEtvm am vCvm raEm
aurwaT-aspvm Yazam aide.
AaT YaT hwarv raoxCne tApayeiti AaT YaT hwarv raocO tApayeiti hiStvNti
m ainyawlMhO YazatlMhO satvm ca hazaMrvm ca, taT X arvnO haNbArayeiNti
taT X arvnO nipArayeiNti taT X arvnO baxCvNti z&m paiti ahuraDAt&m ,
frADatica aCahe gaEql frADatica aCahe tanuyE.
2 . AaT YaT hwarv uzuxCyeiti bwaT z&m ahuraDAt&m YaoZdAqrvm Apvm
taciNt&m YaoZdAqrvm Apvm xayan&m YaoZdAqrvm Apvm zrayan&m
YaoZdAqrvm Apvm arvm aESt&m YaoZdAqrvm bwaT d&m a aCawa YaoZdAqrvm
Yl hvNti spvNtahe m ainyVuS.
3 . YeiDi-zI hwarv nOiT uzuxCyeiti aDa daEwa WIspl m vrvNciNti Yl hvNti
haptO-karCwOhwa, nawa-ciS m ainyawa Yazata aMhawa astwaiNti paiti-dr&m
nOiT paitiSt&m WIDvNti.
4 . YO Yazaite hwarv YaT am vCvm raEm aurwaT-aspvm paitiStAtVe
tvm aMh&m paitiStAtVe tvm asciqran&m daEwan&m paitiStAtVe tAyun&m ca
hazasn&m ca paitiStAtVe YAtun&m ca pairikan&m ca paitiStAtVe iqyejaMhO
m arvCaonahe
Yazaite ahurvm m azd&m
Yazaite am vCV spvNtV
Yazaite haom urwAnvm
82 6. Klwaislcd Yaslì (Hynn ìo ìlc Sun)
xCnAwayeiti WIspe m ainyawaca Yazata gaEqyAca YO Yazaite hwarv YaT
am vCvm raEm aurwaT-aspvm .
5. YazAi m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm hazaMra-gaoCvm
baEwarv-caCm anvm ,
YazAi Wazrvm huniwixtvm
kam vrvDe paiti daEwan&m
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS,
YazAi haxvDrvm ca YaT asti
haxvDran&m WahiStvm
aNtarv m lMhvm ca hwarvca.
6. ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
hwarvxCaEtvm am vCvm raEm
aurwaT-aspvm zaoqrAbyO.
hwarvxCaEtvm am vCvm raEm
aurwaT-aspvm Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana, hizwO daMhaMha m &qraca, Wacaca
Kyaoqnaca zaoqrAbyasca, arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT
hacA YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
(Rcciìc siIcnìIy:)
7. hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i hwarvxCaEtahe am vCahe raEwahe aurwaT-aspahe. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
7. Mal Yaslì (Hynn ìo ìlc Moon)
0. pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
m Ah i buxtAr m Ah YazaT bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl , tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
m lMhahe gaociqrahe gVuSca aEwO-dAtayl gVuSca pouru-sarvDayl
xCnaoqra YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
1. nvm O ahurAi m azdAi nvm O am vCaEibyO spvNtaEibyO nvm O m lMhAi
7. Mal Yaslì (Hynn ìo ìlc Moon) 83
gaociqrAi nvm O paiti-dItAi nvm O paiti-dIti.
2 . kaT m l uxCyeiti kaT m l nvrvfsaiti, paNca-dasa m l uxCyeiti paNca-
dasa m l nvrvfsaiti, Yl hE uxCy&stAtO tl nvrvfs&stAtO tl nvrvfs&stAtO Yl hE
uxCy&stAtasciT, kV YA m l uxCyeiti nvrvfsaiti qB aT.
3 . m lMhvm gaociqrvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, taT m lMhvm
paiti-WaEnvm taT m lMhvm paiti-WIsvm raoxCnvm m lMhvm aiB i-WaEnvm
raoxCnvm m lMhvm aiB i-WIsvm , hiStvNti am vCl spvNta X arvnO dArayeiNti
hiStvNti am vCl spvNta X arvnO baxCvNti z&m paiti ahuraDAt&m .
4 . AaT YaT m lMhvm raoxCne tApayeiti m iSti urwaran&m zairi-gaonan&m
zaram aEm paiti zvm ADa uzuxCyeiti, aNtarvm lMhlsca pvrvnO-m lMhlsca
WICaptaqlsca, aNtarvm lMhvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide, pvrvnO-
m lMhvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide. WICaptaqvm aCawanvm aCahe
ratUm Yazam aide.
5 . YazAi m lMhvm gaociqrvm baGvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm
afnaMuhaNtvm tafnaMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm xStAwaNtvm IStawaNtvm
YaoxStawaNtvm saokawaNtvm zairim yAwaNtvm WohwAwaNtvm baGvm
baECazvm .
6 . ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
m lMhvm gaociqrvm zaoqrAbyO,
m lMhvm gaociqrvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana, hizwO daMhaMha m &qraca, Wacaca Kyaoqnaca
zaoqrAbyasca, arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT
hacA YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
7 . YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i m lMhahe gaociqrahe gVuSca aEwO-dAtayl gVuSca pouru-sarvDayl.
aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
8. 1islìai Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Siiius)
0 . pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
tiStar i rayOm aNd i X arahem aNd bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom i aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
tiStryehe stArO raEwatO X arvnaMuhatO satawaEsahe frApahe sUrahe
m azdaDAtahe xCnaoqra YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
84 8. 1islìai Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Siiius)
I.
1. m raoT ahurO m azdl spitam Ai zaraquStrAi,
plMhahe aMhuqB vm ca ratuqB vm ca,
m lMhvm ca m aEqanvm ca
m yazdvm ca frA-Yazam aide,
YaT m E stArO X arvnaMuhaNtO
haclNte paraca m l
nvrvbyO X arvnO baxCvNti,
YazAi COiqrahe baxtArvm
tiStrIm stArvm zaoqrAbyO,
2. tiStrIm stArvm raEwaNtvm
X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
rAm a-Cayanvm huCayanvm
auruCvm raoxCnvm frAdvrvsrvm
WyAwaNtvm baECazIm
rawO-fraoqm anvm bvrvzaNtvm
dUrAT WyAwaNtvm bAnubyO
raoxCnibyO anAhitaEibyO,
apvm ca pvrvqu-zrayaMhvm
WaMuhIm ca dUrAT frasrut&m
gVuSca n&m a m azdaDAtvm
uGrvm ca kawaEm X arvnO
frawaCIm ca spitam ahe
aCaonO zaraquStrahe.
3. ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
tiStrIm stArvm zaoqrAbyO,
tiStrIm stArvm raEwaNtvm
X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana
hizwO daMhaMha m &qraca
Wacaca Kyaoqnaca zaoqrAbyasca
arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
II.
4. tiStrIm stArvm raEwaNtvm
X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
afSciqrvm sUrvm bvrvzaNtvm
am awaNtvm dUraEsUkvm
bvrvzaNtvm uparO-kairIm
Yahm AT haca bvrvzAT haosrawaMhvm
ap&m nafvDraT haca ciqrvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
8. 1islìai Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Siiius) 85
III.
5 . tiStrIm stArvm raEwaNtvm
X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
Yim paitiSm arvNte paswasca staorAca
m aKyAca parO darvCw&nO
kaEtaca parO druZiNtO,
kaDa-nO aoi uzyarAT
tiStryO raEwl X arvnaMuhl
kaDa xl aspO-staoyehIS
ap&m taclNti nawa,
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
I.
6 . tiStrIm stArvm raEwaNtvm
X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
YO awawaT xCwaEB O WazAite
awi zrayO WourukaCvm
Yaqa tiGriS m ainyawasl
Yim aMhaT vrvxCO xCwiB i-iCuS
xCwiB i-iCwatvm O airyan&m
airyO-xCuqaT haca garOiT
X anwaNtvm awi gairIm .
7 . taDa dim ahurO m azdl aw&n dAta
taT ApO urwarlsca
pairi-CE Wouru-gaoyaoitiS
m iqrO frADayaT paNt&m .
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
.
8 . tiStrIm stArvm raEwaNtvm
X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
YO pairikl taurwayeiti
YO pairikl titArayeiti
Yl stArO kvrvm l pataNti
aNtarv z&m asm anvm ca
zraya WourukaCaya
am awatO huraoDahe
jafrahe uruyApahe,
bADa WairIm Acaraiti
aspO-kvhrp&m aCaonIm
upAca tl ApO Yaozayeiti aiB ica WAta WlNti YaoxtiwaNtO.
9 . AaT tl ApO fraCawayeiti satawaEsO awi haptO-karvCwairIS,
WyAhwa YaT jasaiti
srIrO hiStaiti rAm aniwl
huyAiryl awi dai?huS,
kaDa airyl dai?hAwO
huyAiryl bawlNti.
86 8. 1islìai Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Siiius)
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
I.
10 . tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide,
YO aoxta ahurAi m azdAi uityaojanO,
ahura m azda m ainyO
spVniSta dAtarv gaEqan&m
astwaitin&m aCAum
11. YeDi-zI-m A m aKyAka aoxtO-nAm ana Yasna YazayaNta Yaqa anye
YazatlMhO aoxtO-nAm ana Yasna YaziNti
frA nvruyO aCawaoyO
qB arStahe zrU Ayu CuCuy&m
X ahe gayehe X anwatO am vCahe
upa qB arStahe jaGm y&m
aEw&m WA awi xCapanvm
duyE WA paNcAsatvm WA.
12 . tiStrIm ca Yazam aide, tiStryaEinyasca Yazam aide upa-paoirIm ca
Yazam aide paoiryaEinyasca Yazam aide awe strVuS Y& haptOiriNga
paitiStAtVe YAqB &m pairikan&m ca, WanaNtvm stArvm m azdaDAtvm
Yazam aide am aheca paiti hutAStahe WvrvqraGnaheca paiti ahuraDAtahe
WanaiNtylsca paiti uparatAtO WItarv-&zahyehe paiti WItarv- TbaECahyeheca,
tiStrIm drwO-caCm anvm Yazam aide.
13 . paoiryl dasa xCapanO spitam a zaraquStra tiStryO raEwl
X arvnaMuhl kvhrpvm raEqB ayeiti raoxCnuCwa Wazvm nO
narS kvhrpa paNca-dasaMhO
xCaEtahe spiti-dOiqrahe
bvrvzatO awi-am ahe
am awatO hunairylNcO
14 . taDa ayaoS Yaqa paoirIm
WIrvm awi Yl bawaiti
taDa ayaoS Yaqa paoirIm
WIrvm awi am O aEiti
taDa ayaoS Yaqa paoirIm
WIrvm vrvzuC&m adaste.
15 . hO iqra WyAxm anyeiti
hO iqra parvsanyeiti,
kO m &m nUr&m frAyazAite
gaom awaitibyO haom awaitibyO zaoqrAbyO, kahm Ai azvm daD&m WIray&m
IStIm WIray&m W&qB &m hawaheca urunO YaoZdAqrvm ,
nUr&m ahm i Yesnyasca
Wahm yasca aMuhe astwaite
aCAT haca YaT WahiStAT.
16 . bityl dasa xCapanO spitam a zaraquStra tiStryO raEwl X arvnaMuhl
kvhrpvm raEqB ayeiti raoxCnuCwa Wazvm nO gVuS kvhrpa zaranyO-srwahe.
17 . hO iqra WyAxm anyeiti
8. 1islìai Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Siiius) 87
hO iqra parvsanyeiti,
kO m &m nUr&m frAyazAite
gaom awaitibyO haom awaitibyO zaoqrAbyO kahm Ai azvm daD&m gaoy&m
IStIm gaoy&m W&qB &m hawaheca urunO YaoZdAqrvm ,
nUr&m ahm i Yesnyasca
Wahm yasca aMuhe astwaite
aCAT haca YaT WahiStAT.
18. qrityl dasa xCapanO spitam a zaraquStra tiStryO raEwl X arvnaMuhl
kvhrpvm raEqB ayeiti raoxCnuCwa Wazvm nO
aspahe kvhrpa auruCahe
srIrahe zairi-gaoCahe
zaranyO-aiB iDAnahe.
19. hO iqra WyAxm anyeiti
hO iqra parvsanyeiti,
kO m &m nUr&m frAyazAite
gaom awaitibyO haom awaitibyO zaoqrAbyO kahm Ai azvm daD&m aspay&m
IStIm aspay&m W&qB &m hawaheca urunO YaoZdAqrvm ,
nUr&m ahm i Yesnyasca
Wahm yasca aMuhe astwaite
aCAT haca YaT WahiStAT.
2 0. AaT paiti awAiti spitam a zaraquStra
tiStryO raEwl X arvnaMuhl
awi zrayO WourukaCvm
aspahe kvhrpa auruCahe
srIrahe zairi-gaoCahe
zaranyO-aiB iDAnahe.
2 1. A-dim paiti-Y&S niZdwaraiti
daEwO YO apaoCO
aspahe kvhrpa sAm ahe
kaurwahe kaurwO-gaoCahe
kaurwahe kaurwO-barvCahe
kaurwahe kaurwO-dUm ahe
daGahe aiB iDAtO-tarStOiS.
2 2. h&m tAciT bAzuS baratO spitam a zaraquStra tiStryasca raEwl
X arvnaMuhl daEwasca YO apaoCO tl YUiDyaqO spitam a zaraquStra qri-
ayarvm qri-xCaparvm , A-dim bawaiti aiB i-aojl A-dim bawaiti aiB i-Wanyl
daEwO YO apaoCO tiStrIm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm .
2 3. apa-dim aDAT Wyeiti
zrayaMhaT haca WourukaCAT
hAqrO-m asaMhvm aDB anvm ,
sAdrvm urwiStrvm ca nim rUite
tiStryO raEwl X arvnaMuhl
sAdrvm m E ahura m azda
urwiStrvm ApO urwarlsca
baxtvm daEne m Azdayesne,
88 8. 1islìai Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Siiius)
nOiT m &m nUr&m m aKyAka aoxtO-nAm ana Yasna YazvNte Yaqa anye
YazatlMhO aoxtO- nAm ana Yasna YazvNti.
24 . YeiDi-zI-m A m aKyAka aoxtO-nAm ana Yasna YazayaNta Yaqa anye
YazatlMhO aoxtO-nAm ana Yasna YazvNti awi m &m awi-baB ry&m
dasan&m aspan&m aojO
dasan&m uStran&m aojO
dasan&m gaw&m aojO
dasan&m gairin&m aojO
dasan&m ap&m nAwayan&m aojO.
25 . azvm YO ahurO m azdl tiStrIm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm aoxtO-
nAm ana Yasna Yaze,
awi dim awi-barAm i
dasan&m aspan&m aojO
dasan&m uStran&m aojO
dasan&m gaw&m aojO
dasan&m gairin&m aojO
dasan&m ap&m nAwayan&m aojO.
26 -28 . AaT paiti awAiti spitam a zaraquStra tiStryO raEwl X arvnaMuhl
awi zrayO WourukaCvm ... (Scc vcisc 2u). tl YUiDyaqO zaraquStra A-
rapiqB invm zrwAnvm , A-dim bawaiti aiB i-aojl A-dim bawaiti aiB i-Wanyl
tiStryO raEwl X arvnaMuhl daEUm Yim apaoCvm .
29 . apa-dim aDAT Wyeiti
zrayaMhaT haca WourukaCAT
hAqrO-m asaMhvm aDB anvm ,
uStatAtvm nim rawaite
tiStryO raEwl X arvnaMuhl
uSta-m E ahura m azda
uSta ApO urwarlsca
uSta daEne m Azdayesne
uSta A-bawAT dai?hawO
us WO ap&m aDawO
apaiti-vrvtl jaslNti
aS-dAnun&m ca Yawan&m
kasu-dAnun&m ca WAstran&m
gaEqan&m ca astwaitin&m .
30 . AaT paiti awAiti spitam a zaraquStra tiStryO raEwl X arvnaMuhl
awi zrayO WourukaCvm
aspahe kvhrpa auruCahe
srIrahe zairi-gaoCahe
zaranyO-aiB iDAnahe.
31. hO zrayO Ayaozayeiti
hO zrayO WIwaozayeiti
hO zrayO AGzrADayeiti
hO zrayO WIGzrADayeiti
hO zrayO AGZArayeiti
8. 1islìai Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Siiius) 89
hO zrayO WIGZArayeiti
YaozvNti WIspe karanO
zrayAi WourukaCaya
A WIspO m aiDyO Yaozaiti.
3 2. us paiti aDAT hiStaiti spitam a zaraquStra tiStryO raEwl X arvnaMuhl
zrayaMhaT haca WourukaCAT, us aDAT hiStAT satawaEsO raEwl X arvnaMuhl
zrayaMhaT haca WourukaCAT,
AaT taT dunm &n h&m -hiStvNti
us hiNdawaT paiti garOiT
YO hiStaite m aiDim zrayaMhO WourukaCahe.
3 3. AaT taT dunm &n fraCAupayeiti
m aEGO-kara aCawanO
frA pourwO WAt&m Wazaiti
Y&m paqO Aiti haom O frACm iS frAdaT- gaEqO,
aqra pascaEta Wazaite
WAtO darCiS m azdaDAtO
WArvm ca m aEGvm ca fyaMhum ca
awi asl awi COiqrl
awi karCw&n YAiS hapta.
3 4. ap&m naplsv-tl ApO spitam a zaraquStra aMuhe astwaite COiqrO-
baxtl WI-baxCaiti WAtasca YO darCiS aB ZdAtvm ca X arvnO aCaon&m ca
frawaCayO. ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
II.
3 5. tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
YO awaDAT frawazAite
xCOiqnyAT hiS uCayAT
dUraEurwaEsvm paiti paNt&m
baGO-baxtvm paiti Yaonvm
fraqB arStvm paiti AfvNtvm
zaoCAi ahurahe m azdl
zaoCAi am vCan&m spvNtan&m .
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
III.
3 6. tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
Yim YArv-carCO m aKyehe
ahuraca xratugUtO
aurunaca gairiCAcO
siZdraca rawascarAtO
uzyOrvNtvm hispOsvNtvm
huyAiryAca dai?hawe
uzjasvNtvm duZyAiryAca,
kaDa airyl dai?hAwO
huyAiryl bawlNti.
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
9u 8. 1islìai Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Siiius)
I!.
37 . tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
Asu-xCwaEB vm xCwiB i-WAzvm
YO awawaT xCwaEB O Wazaite
awi zrayO WourukaCvm
Yaqa tiGriS m ainyawasl
Yim aMhaT vrvxCO xCwiB i-iCuS
xCwiB i-iCwatvm O airyan&m
airyO-xCuqaT haca garOiT
X anwaNtvm awi gairIm .
38 . awi dim ahurO m azdl
aw&n am vCl spvNta
Wouru-gaoyaoitiS hE m iqrO
pouru paNt&m fracaECaEtvm
A-dim paskAT anum arvzatvm
aCiSca WaMuhi bvrvzaiti
pArvNdica raoraqa
WIspvm -A ahm AT YaT aEm
paiti-apayaT Wazvm nO
X anwaNtvm awi gairIm
X anwata paiti niraT.
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
!.
39 . tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
YO pairikl taurwayeiti
YO pairikl titArayeiti
Yl uzlMhaT aMrO m ainyuS
m am nUS stAr&m afSciqran&m
WIspan&m paiti-vrvtVe.
40 . tl tiStryO taurwayeiti
WIwAiti hiS zrayaMhaT haca WourukaCAT,
AaT m aEGa us-frawlNte
huyAiryl ApO barvNtiS
YAhwa urwAitiS aB rl
pvrvqu aipi WIjasAitIS
awO urwaitIS hapta karCw&n.
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
!I.
41. tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
Yim ApO paitiSm arvNte
arvm aEStl frAtaT-caratasca x&yl qraotO- stAtasca parCuyl Wairylsca,
42 . kaDa-nO awi WyarAT
tiStryO raEwl X arvnaMuhl
kaDa xl aspO-staoyehIS
8. 1islìai Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Siiius) 9l
ap&m GZAr&m aiB iGZArvm
srIrlsca asO-COiqrlsca
gaoyaoitISca AtaciNtIS
A-WarvCajiS urwaran&m
sUra WaxCyeNte WaxCa.
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
!II.
4 3. tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
YO WIspAiS naEniZaiti sim l
apaya WaZvdriS uxCyeiti
WIsplsv-tl dAm &n baECazyatica svwiStO Yezi aEm bawaiti YaStO
xCnUtO friqO paiti-zaNtO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
!III.
4 4. tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
Yim ratUm paiti-daEm ca
WIspaEC&m stAr&m
fradaqaT ahurO m azdl
Yaqa nar&m zaraquStrvm ,
Yim nOiT m vrvGvNte aMrO m ainyuS
nOiT YAtawO pairiklsca
nOiT YAtawO m aKyAn&m
naEDa WIspe haqra daEwa
m ahrkaqAi upadarZnwaiNti.
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
!I.
4 5. tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
Yahm Ai hazaMrvm YaoxStin&m
fradaqaT ahurO m azdl
afSciqraECwa svwiStAi
YO afSciqraEibyO Aiti raoxCnuCwa Wazvm nO.
4 6. hO zrayaMhO WourukaCahe
am awatO huraoDahe
jafrahe uruyApahe
WIspV WairiS Acaraiti
WIspVsca srIrV nim raokV
WIspVsca srIrV apaGZAire
aspahe kvhrpa auruCahe
srIrahe zairi-gaoCahe
zaranyO-aiB iDAnahe.
4 7. AaT ApO awa-barvNte
spitam a zaraquStra
zrayaMhaDa haca WourukaCAT
92 8. 1islìai Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Siiius)
tAtl urwAqrl baECazyl
tl awaDa WIbaxCaiti
AbyO dai?hubyO svwiStO
Yaqa aEm bawaiti YaStO
xCnUtO friqO paiti-zaNtO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
!.
48 . tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
Yim WIspAiS paitiSm arvNte
YAiS spvNtahe m ainyVuS dAm &n aDairi-zvm AiSca upairi-zvm AiSca YAca
upApa YAca upasm a YAca fraptvrvj&n YAca rawascar&n YAca upairi tl
akarana anaGra aCaonO stiS AiDi.
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
!I.
49 . tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
qam anaMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm
YaoxStiwaNtvm xCayam nvm
isAnvm hazaMrAi ayaptan&m
YO daDAiti kuxCnw&nAi
pauruS ayaptl jaiDyaNtAi
ajaiDyam nAi m aKyAi.
50 . azvm daD&m spitam a zaraquStra
aom stArvm Yim tiStrIm
awlNtvm Yesnyata
awlNtvm Wahm yata
awlNtvm xCnaoqB ata
awlNtvm frasastata
Yaqa m &m ciT Yim ahurvm m azd&m .
51. awai?hAi pairikayAi paitiStAtayaEca paitiscaptayaEca
paititarvtayaEca paityaogvT-TbaECaFyAica YA duZyAirya Y&m m aKyAka awi
duZwacaMhO huyAiry&m n&m a aojaite.
52 -53 . YeDi-zI azvm nOiT daiDy&m spitam a zaraquStra aom stArvm
Yim tiStrIm … (Scc vciscs 5u-5l) huyAiry&m n&m a aojaite
54 . ham ahe zI-m E iDa ay&n ham ayl WA xCapO
xl pairika YA duZyAirya
WIspahe aMhVuS astwatO
parOiT pairiqnvm aMhw&m awa-hisiDyAT
Aca paraca dwaraiti.
55 . tiStryO zI raEwl X arvnaMuhl aw&m pairik&m Adarvzayeiti
bibdAiSca qribdAiSca awanvm nAiSca WIspabdAiSca m &nayvn ahe
Yaqa hazaMrvm nar&m
Oim narvm AdarvzayOiT
YOi hy&n asti aojaMha aojiSta.
8. 1islìai Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Siiius) 93
5 6. YaT zI spitam a zaraquStra airyl dai?hAwO tiStryehe raEwatO
X arvnaMuhatO aiB i-sacyArvS dAitIm Yasnvm ca Wahm vm ca Yaqa-hE asti
dAityOtvm O Yasnasca Wahm asca aCAT haca YaT WahiStAT, nOiT iqra airyl dai?
hAwO fr&S hyAT haEna nOiT WOiGna nOiT p&m a nOiT kapastiS nOiT haEnyO raqO
nOiT uzgvrvptO drafCO.
5 7. paiti dim pvrvsaT zaraquStrO, kaT zI asti ahura m azda tiStryehe
raEwatO X arvnaMuhatO dAityOtvm O Yasnasca Wahm asca aCAT haca YaT
WahiStAT.
5 8. AaT m raoT ahurO m azdl, zaoqrl hE uzbArayvn airyl dai?hAwO
barvsm a hE stvrvnayvn airyl dai?hAwO pasUm hE pacayvn airyl dai?hAwO
auruCvm WA Wohu-gaonvm WA kAciT WA gaonan&m ham O-gaonvm .
5 9. m A-hE m airyO gvurwayOiT m A jahika m A aCAwO asrAwayaT-gAqO
ahum vrvxS paityArvnO im &m daEn&m Y&m AhUirIm zaraquStrIm .
6 0. Yezi-CE m airyO gvurwayAT jahika WA aCAwO WA asrAwayaT-gAqO
ahum vrvxS paityArvnO im &m daEn&m Y&m AhUirIm zaraquStrIm
para baECaza hacaite
tiStryO raEwl X arvnaMuhl.
6 1. ham aqa airyAbyO dai?hubyO WOiGnl jaslNti, ham aqa airyAbyO
dai?hubyO haEna frapatlNti, ham aqa airyAbyO dai?hubyO janylNti
paNcasaGnAi sataGnAiSca sataGnAi hazaMraGnAiSca hazaMraGnAi
baEwarvGnAiSca baEwarvGnAi ah&xStaGnAiSca.
ahe raya ... tlscA Yazam aide (Scc vcisc 3).
6 2. YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i tiStryehe stArO raEwatO X arvnaMuhatO satawaEsahe frApahe sUrahe
m azdaDAtahe. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
9. Divasp Yaslì
0 . pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
gVuS urwe darwAsp X arahe bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl , tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
drwAspayl sUrayl m azdaDAtayl aCaonyl xCnaoqra YasnAica Wahm Aica
xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
I.
1. drwAsp&m sUr&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide drwO-pasw&m
94 9. Divasp Yaslì
drwO-staor&m drwO-urwaq&m drwO-apvrvnAyuk&m pouru-spaxSti dUrAT
piqana X Aqrawana darvGO-haxvDrayana
2. Yuxta-asp&m WarvtO-raq&m
X anaT-caxr&m fCaonIm m arvz&m
am awaitIm huraoD&m X Asaok&m baECazy&m drwO-stAitIm drwO-Warvt&m
awaMhe nar&m aCaon&m .
3. t&m Yazata
haoKyaMhO paraDAtO
upa upa-bdi harayl bvrvzO
srIrayl m azdaDAtayl
satvm aspan&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m uta zaoqr&m
frabarO,
4. dazdi-m E WaMuhi svwiSte
drwAspe taT Ayaptvm
YaT bawAni aiB i-Wanyl
WIspe daEwa m Azanya
Yaqa azvm nOiT tarStO frA-nm Ane
qB aECAT parO daEwaEibyO
frA ahm AT parO WIspe daEwa
anusO tarSta nvm lNte
tarSta tvm aMhO dwArlNte.
5. daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm drwAspa sUra m azdaDAta aCaoni qrAqri
zaoqrO-barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
6. ahe raya X arvnaMhaca
t&m YazAi surunwata Yasna
t&m YazAi huyaSta Yasna
drwAsp&m sUr&m m azdaDAt&m aCaonIm zaoqrAbyO, drwAsp&m sUr&m
m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana, hizwO
daMhaMha m &qraca, Wacaca Kyaoqnaca zaoqrAbyasca, arSuxDaEibyasca
WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
II.
7. drwAsp&m ... awaMhe nar&m aCaon&m . (Rcpcaì vciscs l-2.)
8. t&m Yazata
YO Yim O xCaEtO hw&qB O
hukairyAT haca barvzaMhaT
satvm aspan&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m uta zaoqr&m
frabarO,
9. dazdi-m E WaMuhi svwiSte
drwAspe taT Ayaptvm
Yaqa azvm fCaoni W&qB a
awa-barAni awi m azdl dAm abyO
9. Divasp Yaslì 95
Yaqa azvm am vrvxtIm
awi-barAni awi m azdl dAm abyO,
10. uta azvm apa-barAni
wa CuDvm ca tarCnvm ca
haca m azdl dAm abyO
uta azvm apa-barAni
wa zaourw&m ca m vrvqyUm ca
haca m azdl dAm abyO
uta azvm apa-barAni
wa garvm vm ca WAtvm aotvm ca
haca m azdl dAm abyO
hazaMrvm aiB i-gAm an&m .
11. daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm drwAspa sUra m azdaDAta aCaoni
qrAqri zaoqrO-barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 6.)
III.
12. drwAsp&m ... awaMhe nar&m aCaon&m . (Rcpcaì vciscs l-2.)
13. t&m Yazata
WIsO puqrO AqB yAnOiS
WIsO sUrayl qraEtaonO
upa Warvnvm caqru-gaoCvm
satvm aspan&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m uta zaoqr&m
frabarO,
14. dazdi-m E WaMuhi svwiSte
drwAspe taT Ayaptvm
YaT bawAni aiB i-Wanyl
aZIm dahAkvm qrizafanvm qrikam vrvDvm xCwaS-aCIm hazaMrA-
YaoxStIm aSaojaMhvm daEwIm drujvm aGvm gaEqAwyO drwaNtvm Y&m
aSaojastvm &m drujvm fraca kvrvNtaT aMrO m ainyuS aoi Y&m astwaitIm
gaEq&m m ahrkAi aCahe gaEqan&m ,
uta-hE WaNta azAni
saMhawAci arvnawAci
YOi hvn kvhrpa sraESta zazAtVe
gaEqyAi tE YOi abdOtvm e.
15. daqaT ahm Ai ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 5-6).
I.
16. drwAsp&m ... awaMhe nar&m aCaon&m . (Rcpcaì vciscs l-2.)
17. t&m Yazata
haom O frACm iS baECazyO
srIrO xCaqryO zairi-dOiqrO
barvziSte paiti barvzahi
haraiqyO paiti barvzayl,
AaT hIm jaiDyaT awaT Ayaptvm ,
96 9. Divasp Yaslì
18 . dazdi-m E WaMuhi svwiSte
drwAspe taT Ayaptvm
Yaqa azvm baNdayeni
m airIm tUirIm fraMrasyAnvm
uta bastvm WADayeni
uta bastvm upanayeni bastvm kawOiS haosrawaMhahe
janAT tvm kawa haosrawa
pasne WarOiS caEcastahe
jafrahe uruyApahe
puqrO kaEna syAwarCAnAi
zUrO-jatahe narahe
aGraEraqaheca narawahe.
19 . daqaT ahm Ai ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 5-6.)
.
20 . drwAsp&m ... awaMhe nar&m aCaon&m . (Rcpcaì vciscs l-2.)
21. t&m Yazata
arCa airyan&m daFyun&m
xCaqrAi haNkvrvm O haosrawa
pasne WarOiS caEcastahe
jafrahe urwyApahe
satvm aspan&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m uta zaoqr&m
frabarO,
22 . dazdi-m E WaMuhi svwiSte
drwAspe taT Ayaptvm
Yaqa azvm nijanAni
m airIm tUirIm fraMrasyAnvm
pasne WarOiS caEcastahe
jafrahe urwyApahe
puqrO kaEna syAwarCAnAi
zUrO-jatahe narahe
aGraEraqaheca narawahe.
23 . daqaT ahm Ai ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 5-6.)
I.
24 . drwAsp&m ... awaMhe nar&m aCaon&m . (Rcpcaì vciscs l-2.)
25 . t&m Yazata
YO aCawa zaraquStrO
airyene WaEjahi WaMhuyl dAityayl haom ayO gawa barvsm ana, hizwO
daMhaMha m &qraca, Wacaca Kyaoqnaca zaoqrAbyasca, arSuxDaEibyasca
WAGZibyO, AaT hIm jaiDyaT awaT Ayaptvm ,
26 . dazdi-m E WaMuhi svwiSte
drwAspe taT Ayaptvm
Yaqa azvm hAcayene
WaMuhIm AzAt&m hutaos&m
anum atVe daEnayAi
9. Divasp Yaslì 97
anUxtVe daEnayAi
anu-WarStVe daEnayAi
YA-m E daEn&m m AzdayasnIm
zrasca dAT apica aotAT
YA-m E WarvzAnAi WaMuhIm dAT frasastIm .
2 7. daqaT ahm Ai ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 5-6.)
II.
2 8. drwAsp&m ... awaMhe nar&m aCaon&m . (Rcpcaì vciscs l-2.)
2 9. t&m Yazata
bvrvzaiDiS kawa WIStAspO
pasne ApO dAityayl
satvm aspan&m hazaMrvm gaw&m baEwarv anum ayan&m uta zaoqr&m
frabarO,
3 0. dazdi-m E WaMuhi svwiSte
drwAspe taT Ayaptvm
Yaqa azAni pvCana
aSta aurwaNtO WIspa-qaurwO aStOiS puqrO WIspa-qaurwO urwi-xaoDO urwi-
WvrvqrO stwI-m anaoqriS Ye?he hapta sata uStran&m jainyAwaraT pasca
X IDahe, Yaqa azAni pvCana m airyehe Fyaonahe arvjaT-aspahe, Yaqa azAni
pvCana darCinikahe daEwayasnahe.
3 1. uta azvm nijanAni
t&qryAwaNtvm duZdaEnvm
uta azvm nijanAi
spinjauruKvm daEwayasnvm ,
uta azvm fraourwaEsayeni
hum aya WarvDakan&m ca
Fyaonya haca dai?hAwO,
uta azvm nijanAni
FyaonIn&m daFyun&m
paNcasaGnAi sataGnAiSca
sataGnAi hazaMraGnAiSca
hazaMraGnAi baEwarvGnAiSca
baEwarvGnAi ah&xStaGnAiSca.
3 2. daqaT ahm Ai t&m awaT Ayaptvm drwAspa sUra m azdaDAta aCaoni
qrAqri zaoqrO-barAi arvdrAi Yazvm nAi jaiDyaNtAi dAqriS Ayaptvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 6.)
(Rcciìc siIcnìIy:)
3 3. hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i drwAspayl sUrayl m azdaDAtayl aCaonyl. aCvm WohU....
98 9. Divasp Yaslì
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.… aCvm
WohU....
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)
0. pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
m ihir i frAgayOT i dAB ar i rAst bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl , tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS rAm anasca X Astrahe xCnaoqra YasnAica
Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
I.
1. m raoT ahurO m azdl spitam Ai zaraquStrAi, AaT YaT m iqrvm Yim
Wouru-gaoyaoitIm frAdaD&m azvm spitam a AaT dim daD&m awlNtvm
Yesnyata awlNtvm Wahm yata Yaqa m &m ciT Yim ahurvm m azd&m .
2. m vrvNcaite WIsp&m dai?haom
m airyO m iqrO-druxS spitam a,
Yaqa satvm kayaDan&m
awawaT aCawa-jaciT,
m iqrvm m A janyl spitam a
m A Yim drwataT pvrvslMhe
m A Yim X AdaEnAT aCaonaT,
wayl zI asti m iqrO
drwataEca aCaonaEca.
3. Asu-aspIm daDAiti m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS YOi m iqrvm nOiT aiB i-
druZiNti, raziStvm paNt&m daDAiti AtarS m azdl ahurahe YOi m iqrvm nOiT
aiB i-druZiNti, aCaon&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO daDAiti Asn&m
frazaiNtIm YOi m iqrvm nOiT aiB i-druZiNti.
4. ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm zaoqrAbyO,
m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm Yazam aide rAm a-Cayanvm huCayanvm
airyAbyO dai?hubyO.
5. Aca-nO jam yAT awaMhe
Aca-nO jam yAT rawaMhe
Aca-nO jam yAT rafnaMhe
Aca-nO jam yAT m arZdikAi
Aca-nO jam yAT baECazAi
Aca-nO jam yAT WvrvqraGnAi
Aca-nO jam yAT hawaMhAi
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia) 99
Aca-nO jam yAT aCawastAi
uGrO aiB iqUrO YasnyO
Wahm yO anaiB idruxtO
WIspvm Ai aMuhe astwaite
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS.
6 . tvm am awaNtvm Yazatvm
sUrvm dAm Ohu svwiStvm
m iqrvm YazAi zaoqrAbyO,
tvm pairi-jasAi WaNtaca nvm aMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm zaoqrAbyO, m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm
Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana, hizwO daMhaMha m &qraca, Wacaca
Kyaoqnaca zaoqrAbyasca, arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
II.
7 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm Yazam aide
arS-WacaMhvm WyAxanvm
hazaMra-gaoCvm hutAStvm
baEwarv-caCm anvm bvrvzaNtvm
pvrvqu-WaEDayanvm sUrvm
aX afnvm jaGAurwlMhvm .
8 . Yim YazvNte dai?hupatayO
arvzahe awa-jasvNtO
awi haEnayl xrwiCyeitIS
awi h&m -YaNta rasm aoyO
aNtarv dai?hu pApvrvtAne.
9 . YatAra WA-dim paurwa frAyazAiti
fraorvT fraxCni awi m anO
zarazdAtOiT aMuhyaT haca
Ataraqra fraorisyeiti
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS
haqra WAta WvrvqrAjanO
haqra dAm OiS upam anO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
III.
10. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm .
11. Yim YazvNte raqaEStArO
barvCaECu paiti aspan&m
zAwarv jaiDyaNtO hitaEibyO
drwatAtvm tanubyO
pouru-spaxStIm TbiCyaNt&m
paiti-jaitIm duSm ainyun&m
luu lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)
haqrA-niwAitIm ham vrvqan&m
aurwaqan&m TbiCyaNt&m .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
I.
12 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
13 . YO paoiryO m ainyawO YazatO
tarO har&m Asnaoiti
paurwa-naEm AT am vCahe
hU YaT aurwaT-aspahe,
YO paoiryO zaranyO-pIsO
srIrl barvCnawa gvrvB nAiti
aDAT WIspvm AdiDAiti
airyO-Cayanvm svwiStO,
14 . Yahm ya sAstArO aurwa
paoiriS Irl rAzayeNte
Yahm ya garayO bvrvzaNtO
pouru-WAstrlMhO AfvNtO
qAtairO gawe frADayeNte
Yahm ya jafra WarayO
urwAplMhO hiStvNte
Yahm ya ApO nAwayl
pvrvqB iS xCaoDaMha qB axCvNte
AiKatvm pourutvm ca m ourum hArOyum
gaom ca suxDvm X airizvm ca
15 . awi arvzahi sawahi
awi fradaDafCu WIdaDafCu awi Wouru-barvSti Wouru-jarvSti awi im aT karCwarv
YaT X aniraqvm bAm Im gawaCayanvm gawaCitIm ca baECazy&m m iqrO sUrO
AdiDAiti.
16 . YO WIspAhu karCwOhu m ainyawO YazatO Wazaite X arvnO-dl YO
WIspAhu karCwOhu m ainyawO YazatO Wazaite xCaqrO-dl,
aEC&m gUnaoti WvrvqraGnvm
YOi dim dahm a WIduS-aCa
zaoqrAbyO frAyazvNte.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
.
17 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm ,
YO nOiT kahm Ai aiB i-draoxDO
nOiT nm Anahe nm AnO-patVe nOiT WIsO WIspatVe nOiT zaNtVuS zaNtupatVe nOiT
dai?hVuS dai?hupatVe.
18 . Yezi WA-dim aiB i-druZaiti nm Anahe WA nm AnO-paitiS WIsO WA
WIspaitiS zaNtVuS WA zaNtupaitiS dai?hVuS WA dai?hupaitiS
fraCa upa-scaNdayeiti
m iqrO graNtO upa-TbiStO
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia) lul
uta nm Anvm uta WIsvm
uta zaNtUm uta daFyUm
uta nm Anan&m nm AnO-paitiS uta WIs&m WIspaitiS uta zaNtun&m zaNtupaitiS
uta daFyun&m dai?hupaitiS uta daFyun&m fratvm aDAtO.
19. ahm Ai naEm Ai uzjasAiti
m iqrO graNtO upa-TbiStO
Yahm Ai naEm an&m m iqrO-druxS
naEDa m ainyu paiti-pAite.
2 0. aspaciT YOi m iqrO-druj&m
Wazy&stra bawaiNti
taciNtO nOiT apayeiNti
barvNtO nOiT frastanwaNti
WazvNtO nOiT fram anyeNti,
apaCi Wazaite arStiS
Y&m aMhayeiti awi-m iqriS
frVna aGan&m m &qran&m
Yl Wvrvzyeiti awi-m iqriS.
2 1. YaTciT hwastvm aMhayeiti
YaTciT tanUm apayeiti
aTciT dim nOiT rACayeNte
frVna aGan&m m &qran&m
Yl Wvrvzyeiti awi-m iqriS,
WAtO t&m arStIm baraiti
Y&m aMhayeiti awi-m iqriS
frVna aGan&m m &qran&m
Yl Wvrvzyeiti awi-m iqriS.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
I.
2 2. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
YO narvm anaiB i-druxtO
apa &zaMhaT baraiti
apa iqyajaMhaT baraiti.
2 3. apa-nO haca &zaMhaT
apa haca &zaMhibyO
m iqra barOiS anAdruxtO,
tUm ana m iqrO-druj&m m aKyAn&m awi X aEpaiqylsv tanwO qB y&m awa-
barahi, apa aEC&m bAzwl aojO tUm graNtO xCayam nO barahi apa pADayl
zAwarv apa caCm anl sUkvm apa gaoCayl sraom a.
2 4. nOiT dim arStOiS huxCnutayl
nOiT iCaoS para-paqB atO
awa-aCnaoiti Canm aoyO
Yahm Ai fraxCni awi m anO
m iqrO jasaiti awai?he
YO baEwarv-spasanO sUrO
WIspO-WIDwl aDaoyam nO.
lu2 lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
II.
25 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
ahurvm gufrvm am awaNtvm
dAtO-saokvm WyAxanvm
Wahm O-svNdaMhvm bvrvzaNtvm
aCahunarvm tanum &qrvm
bAzuS-aojaMhvm raqaESt&m
26 . kam vrvDO-janvm daEwan&m
akatarvm sraoCyan&m
acaEtArvm m iqrO-druj&m m aKyAn&m
ham aEstArvm pairikan&m
YO dai?haom anAdruxtO
uparAi am Ai daDAiti
YO dai?haom anAdruxtO
uparAi WvrvqrAi daDAiti,
27 . YO dai?hVuS r&xCy&iqyl
para raziStl baraiti
paiti X arvnl WArayeiti
apa WvrvqraGnvm baraiti
awarvql hIS apiwaiti
baEwarv Gvn&nl nisirinaoiti
YO baEwarv-spasanO sUrO
WIspO-WIDwl aDaoyam nO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
III.
28 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
YO stunl WIDArayeiti
bvrvzim itahe nm Anahe
staB rl &iqyl kvrvnaoiti,
AaT ahm Ai nm AnAi daDAiti
gVuSca W&qB a WIran&m ca
Yahwa xCnUtO bawaiti,
upa anyl sciNdayeiti
YAhwa TbiStO bawaiti.
29 . tUm akO WahiStasca
m iqra ahi dai?hubyO
tUm akO WahiStasca
m iqra ahi m aKyAkaEibyO,
tUm AxStOiS anAxStOiSca
m iqra xCayehe daFyun&m .
30 . tUm sraogvnl sraoraql
niStarvtO-spayl niDAtO-barvziStl nm Anl m asitl daDAhi
tUm sraogvnvm sraoraqvm
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia) lu3
niStarvtO-aspaEm niDAtO-barvziStvm nm Anvm daDAhi bvrvzim itvm
Yasv-qB A aoxtO-nAm ana Yasna
raqB ya Waca Yazaite
barO-zaoqrO aCawa.
3 1. aoxtO-nAm ana qB A Yasna
raqB ya Waca sUra
m iqra YazAi zaoqrAbyO,
aoxtO-nAm ana qB A Yasna
raqB ya Waca svwiSta
m iqra YazAi zaoqrAbyO,
aoxtO-nAm ana qB A Yasna
raqB ya Waca aDaoyam na
m iqra YazAi zaoqrAbyO.
3 2. surunuyl nO m iqra Yasnahe
xCnuyl nO m iqra Yasnahe
upa-nO Yasnvm AhiCa
paiti-nO zaoqrl WIsaMuha
h&m hIS cim Ane baraMuha
nI-hIS daswa garOnm Ane.
3 3. dazdi ahm Akvm taT Ayaptvm
Yasv-qB A YAsAm ahi sUra
urwaiti dAtan&m srawaMh&m
IStIm am vm WvrvqraGnvm ca
hawaMhum aCawastvm ca
haosrawaMhvm hurunIm ca
m astIm spAnO WaEiDIm ca
WvrvqraGnvm ca ahuraDAtvm
WanaiNtIm ca uparatAtvm
Y&m aCahe WahiStahe
paiti-parStIm ca m &qrahe spvNtahe,
3 4. Yaqa WaEm hum anaMhO
fram anaMhasca urwAzvm na haom anaMhim na
WanAm a WIspV harvqV,
Yaqa WaEm hum anaMhO
fram anaMhasca urwAzvm na haom anaMhim na
WanAm a WIspV duSm ainyuS,
Yaqa WaEm hum anaMhO
fram anaMhasca urwAzvm na
haom anaMhim na WanAm a
WIspl TbaECl taurwayam a
daEwan&m m aKyAn&m ca
YAqB &m pairikan&m ca
sAqr&m kaoy&m karafn&m ca.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
lu4 lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)
I!.
35 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
arvnaT-caECvm WiNdaT-spADvm
hazaMra-YaoxStIm xCayaNtvm
xCayam nvm WispO-WIDwlMhvm ,
36 . YO arvzvm fraCAwayeiti
YO arvze paiti hiStaiti
YO arvze paiti hiStvm nO
frA rasm anO scaNdayeiti,
YaozvNti WIspe karanO
rasm anO arvzO-CUtahe
frA m aiDy&nvm xrlMhayete
spADahe xrwICyaNtahe.
37 . awi dIS aEm xCayam nO
AiqIm barAiti qB y&m ca,
para kam vrvDl spayeiti
m iqrO-druj&m m aKyAn&m
para kam vrvDl Wazaite
m iqrO-druj&m m aKyAn&m .
38 . xrUm l CaitayO fraziNte
anaCitl m aEqanyl
YAhwa m iqrO-drujO Kyete
haiqIm -aCawa-janasca drwaNtO,
xrUm Im gAuS YA caMraMhAxS
WaraiqIm paNt&m azaite
YA darvnAhu m iqrO-druj&m m aKyAn&m
frazarSta aEC&m raiqya
asrU azAnO hiStvNte
anu-zafanO takahe.
39 . iCawasciT aEC&m vrvzifyO-parvna
huqaxtaT haca qanwanAT
jya-jatlMhO Wazvm na
aCvm nO-WIDO bawaiti
Yaqa graNtO upa-TbiStO
apaiti-zaNtO m iqnAiti
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS,
arStayasciT aEC&m huxCnuta tiGra darvGa-arStaya
Wazvm na haca bAzubyO
aCvm nO-WIDO bawaiti
Yaqa graNtO upa-TbiStO
apaiti-zaNtO m iqnAiti
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS,
zarStwaciT aEC&m fradaxCanya
Wazvm na haca bAzubyO
aCvm nO-WIDO bawaiti
Yaqa graNtO upa-TbiStO
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia) lu5
apaiti-zaNtO m iqnAiti
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS.
4 0. karvtaciT aEC&m
hufrAyuxta YOi niGrAire
sarahu m aKyAkan&m
aCvm nO-janO bawaiti
Yaqa graNtO upa-TbiStO
apaiti-zaNtO m iqnAiti
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS,
WazraciT aEC&m
huniwixta YOi niGrAire
sarahu m aKyAkan&m
aCvm nO-janO bawaiti
Yaqa graNtO upa-TbiStO
apaiti-zaNtO m iqnAiti
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS.
4 1. m iqrO awi-qrlMhayete
raCnuS paiti-qrlMhayete
sraoCO aCyO WIspaEibyO
naEm aEibyO h&m -WAiti
paiti qrAtAra Yazata,
tE rasm anO raEcayeiNti
Yaqa graNtO upa-TbiStO
apaiti-zaNtO m iqnAiti
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS
4 2. uityaojanl m iqrAi Wouru-gaoyaoitVe,
Ai m iqra Wouru-gaoyaoite
im e nO aurwaNtO aspa
para m iqrADa nayeNte
im e nO uGra-bAzawa
karvta m iqra sciNdayeiNti.
4 3. pascaEta dIS fraspayeiti
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS
paNcasaGnAi sataGnAiSca
sataGnAi hazaMraGnAiSca
hazaMraGnAi baEwarvGnAiSca
baEwarvGnAi ah&xStaGnAiSca
Yaqa graNtO upa-TbiStO
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!.
4 4. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
Ye?he zvm -fraqO m aEqanvm
WIDAtvm astwaNti aMhwO
m azaT an&zO bAm Im
lu6 lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)
pvrvqu aipi Wouru-aStvm ,
45 . Ye?he aSta rAtayO
WIspAhu paiti barvzAhu
WIspAhu WaEDayanAhu
spasO lMhAire m iqrahe
m iqrO-drujvm hispOsvm na
awe aipi daiDyaNtO
awe aipi hiSm arvNtO
YOi paurwa m iqrvm druZiNti
awaEC&m ca paqO plNtO
Yim isvNti m iqrO-drujO
haiqIm -aCawa-janasca drwaNtO
46 . awl pawl pasca pawl
parO pawl spaS WIDaEta
aDaoyam nO frA aMhe WIsaiti
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS
Yahm Ai fraCni awi m anO
m iqrO jasaiti awai?he
YO baEwarv-spasanO sUrO
WIspO-WIDwl aDaoyam nO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!I.
47 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm ,
Yim frasrUtvm zaranim nvm
pvrvqu-saflMhO WazvNti
awi haEnayl xrwiCyeitiS
awi h&m -YaNta rasm aoyO
aNtarv dai?hu pApvrvtAne.
48 . AaT YaT m iqrO frawazaite
awi haEnayl xrwiCyeitiS
awi h&m -YaNta rasm aoyO
aNtarv dai?hu pApvrvtAne
aqra nar&m m iqrO-druj&m
ap&S gawO darvzayeiti
para daEm a WArayeiti
apa gaoCa taoCayeiti
nOiT pADa WIDArayeiti
nOiT paiti-tawl bawaiti
tA dai?hAwO tE ham vrvqV
Yaqa duZbvrvNtO baraiti
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!II.
49 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm ,
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia) lu7
5 0. Yahm Ai m aEqanvm frAqB vrvsaT
YO daDwl ahurO m azdl
upairi har&m bvrvzaitIm
pouru-fraorwaEsy&m bAm y&m
Yaqra nOiT xCapa nOiT tvm l
nOiT aotO WAtO nOiT garvm O
nOiT axtiS pouru-m ahrkO
nOiT AhitiS daEwO-dAta
naEDa dunm &n uzjasaiti
haraiqyO paiti barvzayl
5 1. YaT kvrvnAun am vCl spvNta WIspe hwarv-hazaoCa
fraorvT fraxCni awi m anO
zrazdAtOiT aMuhyaT haca
YO WIspvm ahUm astwaNtvm AdiDAiti
haraiqyAT paiti barvzaMhaT.
5 2. AaT YaT duZdl fradwaraiti
YO aGAwarvS qB ACa gAm a
qB ACvm Yujyeiti WACvm
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS
sraoCasca aCyO sUrO
nairyO-saMhasca YO m AyuS,
rasm O-jatvm WA-dim jaiNti am O-jatvm WA.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!III.
5 3. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
YO bADa ustAnazastO
gvrvzaite ahurAi m azdAi
uiti aojanO,
5 4. azvm WIspan&m dAm an&m
nipAta ahm i hwapO
azvm WIspan&m dAm an&m
niSharvta ahm i hwapO,
AaT m A nOiT m aKyAka aoxtO-nAm ana Yasna YazvNte Yaqa anye
YazatlMhO aoxtO-nAm ana Yasna YazvNti
5 5. YeiDi-zI-m A m aKyAka aoxtO-nAm ana Yasna YazayaNta Yaqa anye
YazatlMhO aoxtO-nAm ana Yasna YazvNti
frA nuruyO aCawaoyO
qB arStahe zrU Ayu CUCuy&m
X ahe gayehe X anwatO am vCahe
upa qB arStahe jaGm y&m .
5 6. aoxtO-nAm ana qB A Yasna
raqB ya Waca Yazaite
barO-zaoqrO aCawa,
aoxtO-nAm ana qB A Yasna
raqB ya Waca sUra
lu8 lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)
m iqra YazAi zaoqrAbyO,
aoxtO-nAm ana ... YazAi zaoqrAbyO. (Rcpcaì vcisc 3l.)
57 -59 . surunuyl nO m iqra Yasnahe ... karafn&m ca.
(Rcpcaì vciscs 32-34.)
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!I.
60 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
Ye?he Wohu haosrawaMhvm
WaMuhi kvrvfS WaMuhi frasasti,
WasO-YAnvm WasO-gaoyaoitIm ataurwayO iDa fCuyaNtvm WAstrIm WasO-
YaonAi iNt&m huDlMhvm YO baEwarv-spasAnO sUrO WIspO-WIDwl
aDaoyam nO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!.
61. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
vrvDB O-zvNgvm zaEnaMhuNtvm
spasvm taxm vm WyAxanvm
fraT-Apvm zawanO-srUtvm
taT-Apvm uxCyaT-urwarvm
karCO-rAzaMhvm WyAxanvm
YaoxStiwaNtvm aDaoyam nvm
pouru-YaoxStIm dAm iDAtvm ,
62 . YO nOiT kahm Ai m iqrO-druj&m m aKyAn&m
aojO daDAiti nOiT zAwarv,
YO nOiT kahm Ai m iqrO-druj&m m aKyAn&m
X arvnO daDAiti nOiT m iZdvm .
63 . apa aEC&m bAzwl aojO tUm graNtO xCayam nO ... aDaoyam nO.
(Rcpcaì vciscs 23-24)
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!I.
64 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
Yahm i WyAne daEnayAi
srIrayAi pvrvqu-frAkayAi
m aza am awa niDAtvm
Yahi paiti ciqrvm WIDAtvm WIspAiS awi karCw&n YAiS hapta.
65 . YO Asun&m AsuS YO arvdran&m arvdrO YO taxm an&m taxm O YO
WyAxanan&m WyAxanO YO fraxSti-dl YO Azuiti-dl YO W&qB O-dl YO xCaqrO-
dl YO puqrO-dl YO gayO-dl YO hawaMhO-dl YO aCawastO-dl.
66 . Yim hacaite aCiS WaMuhi
pArvNdica raoraqa
uGraca naire h&m -WarvitiS
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia) lu9
uGrvm ca kawaEm X arvnO
uGrvm ca qB ACvm X aDAtvm
uGrvm ca dAm OiS upam anO uGrlsca aCaon&m frawaCayO Yasca pourun&m
haqrAkO
aCaon&m m azdayasnan&m .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!II.
6 7. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
YO WACa m ainyu-h&m -tASta
bvrvzi-caxra frawazaite
haca karCwarv YaT arvzahi
upa karCwarv YaT X aniraqvm bAm Im
raqB ya ciqra hacim nO
X arvnaMhaca m azdaDAta
WvrvqraGnaca ahuraDAta.
6 8. Ye?he WACvm hangrvB nAiti
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti
Ye?he daEna m AzdayasniS
X Ite paqO rADaiti,
Yim aurwaNtO m ainyawlMhO
auruCa raoxCna frAdvrvsra
spvNta WIDwlMhO asaya
m aniwasaMhO WazvNti
YaT dim dAm OiS upam anO
hu-irixtvm bADa irinaxti,
Yahm aT haca fratvrvsvNti
WIspe m ainyawa daEwa
YaEca Warvnya drwaNtO.
6 9. m Oi-tU iqra ahurahe
graNtahe WaEGAi jasaEm a
Ye?he hazaMrvm WaEGan&m
paiti ham vrvqAi jasaiti
YO baEwarv-spasAnO sUrO
WIspO-WIDwl aDaoyam nO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!III.
7 0. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
Ye?he paurwa-naEm AT Wazaite
WvrvqraGnO ahuraDAtO
hU kvhrpa WarAzahe
paiti-vrvnO tiZi-d&strahe
arCnO tiZi-asUrahe
hakvrvT-janO WarAzahe
anu-pOiqB ahe graNtahe
parCwanikahe taxm ahe
llu lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)
ayaMhO-pADahe ayaMhO-zastahe ayaMhO-jyehe ayaMhO-dum ahe ayaMhO-
paitiSX arvnahe
71. YO fr&StacO ham vrvqADa
upa-haxtO A-m anaMha
haqra nairya h&m -Warvta
stija nijaiNti ham vrvqV
naEDa m anyete jaGnwl
naEDa cim Gvn&m sadayeiti
Yawata aEm nijaiNti
m vrvzuca stUnO gayehe
m vrvzuca xl uStAnahe.
72 . hakaT WIspl aipi-kvrvNtaiti YO hakaT astVsca WarvsVsca
m astarvGnasca WohuniSca zvm ADa h&m -raEqB ayeiti m iqrO-druj&m
m aKyAn&m .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!I!.
73 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
YO bADa ustAnazastO
urwAzvm nO awarOiT WAcim
uityaojanO,
ahura m azda m ainyO
spVniSta dAtarv gaEqan&m
astwaitin&m aCAum
74 . YeDi-zI-m A m aKyAka aoxtO-nAm ana Yasna YazayaNta Yaqa anye
YazatlMhO aoxtO-nAm ana Yasna YazvNti
frA nuruyO aCawaoyO
qB arStahe zrU AyU CUCuy&m
X ahe gayehe X anwatO am vCahe
upa qB arStahe jaGm y&m .
75 . buyam a tE COiqrO-pAnO
m A buyam a COiqrO-iricO
m A nm AnO-iricO m A WIsO-iricO m A zaNtu-iricO m A dai?hu-iricO m ADa YaT
nO uGra-bAzAuS
niwAnAT parO TbiCyaNbyO.
76 . tUm aEC&m TbiCyat&m tUm aEC&m TbaECaMuhat&m TbaECl
sciNdayehi,
sciNdaya aCawajanO
hwaspO ahi hurAqyO
zawanO-swa ahi sUrO.
77 . Aca-qB A zbayAi awai?he,
Aca-nO jam yAT awai?he
aS-frAyaStica zaoqran&m
hufrAyaStica aS-frabvrvitica zaoqran&m hufrabvrvitica Yaqa qB A aiB iCa-
yam na darvGa aiB iCayana huCitvm bvrvGm ya-CaEtvm .
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia) lll
7 8. tUm tA dai?hAwO nipAhi
YA hubvrvitIm YAtayeiti
m iqrahe Wouru-gaoyaoitiS,
tUm tA frasciNdayehi
YA r&xCyeitIS dai?hAwO,
Aca-qB A zbayAi awai?he,
Aca-nO jam yAT awaFyAi
uGrO aiB iqUrO YesnyO Wahm yO
m iqrO raEwl dai?hupaitiS.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!.
7 9. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
YO raCnuS daiDe m aEqanvm
Yahm Ai raCnuS darvGAi haxvDrAi
frabawara m anawaiNtIm .
8 0. tUm m aEqanahe pAta
nipAta ahi adruZ&m ,
tUm WarvzAnahe paiti
niS-harvta ahi adruZ&m ,
qB A paiti zI haxvDrvm daiDe WahiStvm
WvrvqraGnvm ca ahuraDAtvm
Yahm i sOire m iqrO-drujO
aipi WIqiSi jata
paurwa m aKyAklMhO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!I.
8 1. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
YO raCnuS daiDe m aEqanvm
Yahm Ai raCnuS darvGAi haxvDrAi
bawara m anawaiNtIm .
8 2. Ye?he hazaMrvm YaoxStin&m
fradaqaT ahurO m azdl
baEwarv dOiqran&m WIdOiqre,
AaT AbyO dOiqrAbyO aiB yasca YaoxStibyO spasyeiti m iqrO-zy&m m iqrO-
drujvm ca, AaT AbyO dOiqrAbyO aiB yasca YaoxStibyO aDaoyO asti m iqrO YO
baEwarv-spasanO sUrO WIspO-WIDwl aDaoyam nO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!II.
8 3. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm Yim dai?hVuS dai?
hupaitiS bADa ustAnazastO zbayeiti awai?he, Yim zaNtVuS zaNtupaitiS bADa
ustAnazastO zbayeiti awai?he.
8 4. Yim WIsO WIspaitiS bADa ustAnazastO zbayeiti awai?he, Yim
nm Anahe nm AnO-paitiS bADa ustAnazastO zbayeiti awai?he, Yim dwAcina
ll2 lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)
piqe hacim na bADa ustAnazastO zbayeiti awai?he,
Yim driGuSciT aCOTkaECO
apayatO hawAiS dAtAiS
bADa ustAnazastO zbayeiti awai?he,
85 . Ye?he WAxS gvrvzAnahe
us awa raocl aCnaoiti
awa pairi im &m z&m jasaiti
WI hapta karCw&n jasaiti
YaTciT nvm aMha WAcim baraiti YaT gaoSciT.
86 . YA Warvta azim na
baDA ustAnazastO zbayeiti awai?he
gawaiqIm paitiSm arvm na,
kaDa-nO arCa gawaiqIm
apayAT paskAT Wazvm nO
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS
kaDa-nO fraourwaEsayAiti
aCahe paiti paNt&m
drujO WaEsm vnda azvm n&m .
87 . AaT Yahm Ai xCnUtO bawaiti
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS
ahm Ai jasaiti awai?he,
AaT Yahm Ai TbiStO bawaiti
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS
ahm Ai frasciNdayeiti nm Anvm ca WIsvm ca zaNtUm ca daFyUm ca dai?hu-
sastIm ca.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!III.
88 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm Yim Yazata
haom O frACm iS baECazyO
srIrO xCaqryO zairidOiqrO
barvziSte paiti barvzahi
haraiqyO paiti barvzayl
YaT WaocE hUkairIm n&m a
anAhitvm anAhitO
anAhitAT parO barvsm vn
anAhitayAT parO zaoqrayAT anAhitaEibyO parO WaGZibyO.
89 . Yim zaotArvm stayata
ahurO m azdl aCawa
Asu-Yasnvm bvrvzi-gAqrvm ,
Yazata zaota Asu-YasnO bvrvzi-gAqrO bvrvzata Waca zaota ahurAi
m azdAi zaota am vCan&m spvNtan&m , hO WAxS us awa raocl aCnaoT awa pairi
im &m z&m jasaT WIjasAT WIspAiS awi karCw&n YAiS hapta.
90 . YO paoiryO hAwana haom & uzdasta
stvhrpaEsaMha m ainyutASta
haraiqyO paiti barvzayl,
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia) ll3
bvrvjayaT ahurO m azdl
bvrvjayvn am vCl spvNta
Ye?hl kvhrpO huraoDayl
Yahm Ai hwarv aurwaT-aspvm
dUrAT nvm O baoDayeiti,
9 1. nvm O m iqrAi Wouru-gaoyaoitVe hazaMrO-gaoCAi
baEwarv-caCm aine,
YesnyO ahi Wahm yO
YesnyO buyl Wahm yO
nm AnAhu m aKyAkan&m ,
uSta buyAT ahm Ai naire
Yasv-qB A bADa frAyazAite
aEsm O-zastO barvsm O-zastO
gaozastO hAwanO-zastO
frasnAtaEibya zastaEibya frasnAtaEibya hAwanaEibya frastvrvtAT paiti
barvsm vn uzdAtAT paiti haom AT srAwayam nAT paiti ahunAT WairyAT.
9 2. aya daEnaya fraorvNta
ahurO m azdl aCawa
frA Wohu m anO frA aCvm WahiStvm frA xCaqrvm WairIm frA spvNta Arm aiti
frA haurwata am vrvtAta,
frA-hE am vCl spvNta
bvrvja WvrvNta daEnayAi,
frA-hE m azdl hwApl
ratuqB vm barAT gaEqan&m
YOi-qB A WaEnvn dAm Ohu
ahUm ratUm ca gaEqan&m
YaoZdAtArvm lMh&m dAm an&m WahiSt&m .
9 3. aDa waEibya ahubya
waEibya nO ahubya nipayl
Ai m iqra Wouru-gaoyaoite
aheca aMhVuS YO astwatO
Yasca asti m anahyO
pairi drwataT m ahrkAT pairi drwataT aECm AT
pairi drwataEibyO haEnVbyO
Yl us xrUrvm drafCvm gvrvB n&n
aECm ahe parO draom VbyO
Yl aECm O duZdl drAwayAT
m aT WIDAtaoT daEwO-dAtAT.
9 4. aDa-nO-tUm m iqra Wouru-gaoyaoite
zAwarv dayl hitaEibyO
drwatAtvm tanubyO
pouru-spaxStIm TbiCyaNt&m
paiti-jaitIm duSm ainyun&m
haqrAniwAitIm ham vrvqan&m
aurwaqan&m TbiCyaNt&m .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
ll4 lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)
!!I.
95 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
YO zvm -fraql aiB yAiti
pasca hU frACm O-dAitIm
m arvzaiti wa karana
ai?hl zvm O YaT paqanayl
skarvnayl dUraEpArayl,
WIspvm im aT AdiDAiti
YaT aNtarv z&m asm anvm ca,
96 . Wazrvm zastaya draZvm nO
satafStAnvm satO-dArvm
frawaEGvm WIrO-nylNcim
zarOiS ayaMhO frahixtvm
am awatO zaranyehe
am awastvm vm zaEn&m
Wvrvqrawastvm vm zaEn&m .
97 . Yahm aT haca fratvrvsaiti
aMrO m ainyuS pouru-m ahrkO
Yahm aT haca fratvrvsaiti
aECm O duZdl pvCO-tanuS
Yahm aT haca fratvrvsaiti
bUCy&sta darvGO-gawa
Yahm aT haca fratvrvsvNti
WIspe m ainyawa daEwa
YaEca Warvnya drwaNtO.
98 . m A m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS
graNtahe WaEGAi jasaEm a,
m A-nO graNtO aipi-janyl
m iqra YO Wouru-gaoyaoitiS
YO aojiStO Yazatan&m
YO taNciStO Yazatan&m
YO qB axCiStO Yazatan&m
YO AsiStO Yazatan&m
YO as Wvrvqraj&stvm O Yazatan&m
fraxStaite paiti Aya zvm A
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!.
99 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm ,
Yahm aT haca fratvrvsvNta
WIspe m ainyawa daEwa
YaEca Warvnya drwaNtO,
frawazaite dai?hupaitiS
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS
daCinvm upa karanvm
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia) ll5
ai?hl zvm O YaT paqanayl
skarvnayl dUraEpArayl.
100 . daCinvm hE upa arvDvm Wazaite YO WaMhuS sraoCO aCyO, Wairya-
stArvm hE upa arvDvm Wazaite raCnuS bvrvzO YO am awl, WIspV hE upa
arvDvm WazvNti Yl ApO Ylsca urwarl Ylsca aCaon&m frawaCayO.
101. awi-dIS aEm xCayam nO ham aqa baraiti iCawO vrvzifyO-parvna, AaT
YaT aqra para-jasaiti Wazvm nO Yaqra dai?hAwO awi-m iqranyl
hO paoiryO gaD&m nijaiNti
aspaEca paiti WIraEca,
haqra tarSta qrlMhayete
waya aspa-WIraja.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!I.
102 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm auruCAspvm tiZi-
arStIm darvGa-arvStaEm
xCwiB i-iCUm parO-kvwIDvm
hunairylNcim raqaESt&m .
103 . Yim harvtArvm ca aiB yAxStArvm ca
fradaqaT ahurO m azdl
WIspayl frawOiS gaEqayl,
YO harvtaca aiB yAxStaca
WIspayl frawOiS gaEqayl,
YO anawaMuhabdvm nO zaEnaMha
nipAiti m azdl dAm &n
YO anawaMuhabdvm nO zaEnaMha
niShaurwaiti m azdl dAm &n.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!II.
104 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
Ye?he darvGAciT bAzawa
fragrvB vNti m iqrO-aojaMhO
YaTciT uCastaire hiNdwO Agvurwayeite
YaTciT daoCataire niGne
YaTciT sanake raMhayl
YaTciT WIm aiDIm ai?hl zvm O.
105 . tvm ciT m iqrO haNgrvfCvm nO
pairi apaya bAzuB e,
duSX arvnl naStO raziSta
aCAtO asti aMuhaya,
iqa m ainyete duSX arvnl,
nOiT im aT WIspvm duZwarStvm
nOiT WIspvm aiB i-druxtVe
m iqrO WaEnaiti apiCm a.
ll6 lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)
10 6. AaT azvm m anya m anaMhO,
nOiT m aKyO gaEqyO stE
aojO m anyete duSm atvm
Yaqa m iqrasciT m ainyawO
aojO m anyete hum atvm ,
nOiT m aKyO gaEqyO stE
aojO m raoiti duZuxtvm
Yaqa m iqrasciT m ainyawO
aojO m raoiti hUxtvm ,
nOiT m aKyO gaEqyO stE
aojO Wvrvzyeiti duZwarStvm
Yaqa m iqrasciT m ainyawO
aojO Wvrvzyeiti hwarStvm .
10 7. nOiT m aCIm gaEqIm stE
m asyl hacaite AsnO xratuS
Yaqa m iqrvm ciT m ainyaom
hacaite AsnasciT xratuS,
nOiT m aKyO gaEqyO stE
aojO surunaoiti gaoCaiB e
Yaqa m iqrasciT m ainyawO
sruT-gaoCO hazaMra-YaoxStiS
WIspvm WaEnaiti druZiNtvm ,
am awa m iqrO fraxStAite
uGra Wazaite xCaqrahe
srIra daDAiti daEm Ana
dUrAT-sUka dOiqrAbya,
10 8. kO m &m YazAite kO druZAT
kO huyeSti kO duZyeSti
m &m zI m ainyete Yazatvm ,
kahm Ai raESca X arvnasca
kahm Ai tanwO drwatAtvm
azvm baxCAni xCayam nO,
kahm Ai IStIm pouruS-X Aqr&m
azvm baxCAni xCayam nO
kahm Ai Asn&m ciT frazaiNtIm
us apara barvzayeni,
10 9. kahm Ai azvm uGrvm xCaqrvm
X ainisaxtvm pouru-spADvm
am ainim nahe m anaMhO
paiti-daqAni WahiStvm
sAqrasciT ham O-xCaqrahe
kam vrvDO-janO aurwahe
WanatO awanvm nahe
YO niStayeiti kvrvtVe sraoCy&m ,
iCarv hA niStAta kiryeiti
Yezi graNtO niStayeiti
TbiStaheciT axCnuStahe
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia) ll7
m iqra m anO rAm ayeiti
huxCnUitIm paiti m iqrahe.
110 . kahm Ai Yaskvm ca m ahrkvm ca
kahm Ai ainiStIm duciqrvm
azvm baxCAni xCayam nO,
kahm Ai Asn&m ciT frazaiNtIm
haqra-jata nijanAni,
111. kahm Ai azvm uGrvm xCaqrvm
X ainisaxtvm pouru-spADvm
am ainim nahe m anaMhO
apabarAni WahiStvm
sAqrasciT ham O-xCaqrahe
kam vrvDO-janO aurwahe
WanatO awanvm nahe
YO niStayeiti kvrvtVe sraoCy&m ,
iCarv hA niStAta kiryeti
Yezi graNtO niStayeiti
xCnUtaheciT aTbiStahe
m iqra m anO Yaozayeiti
axCnUitIm paiti m iqrahe.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!III.
112 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm , vrvzatO-fraCnvm
zaranyO-WArvqm anvm
aStraMhADvm am awaNtvm
taxm vm WIspaitIm raqaESt&m ,
ciqrl m iqrahe frayanl
Yasv-t&m daFyUm Acaraiti
Yaqa hubvrvtO baraiti
paqanl jafrl gaoyaotVe
AaT hwa pasu WIra WasO-xCaqrO fracaraite.
113 . taDa nO jam yAT awai?he
m iqra ahura bvrvzaNta
YaT bvrvzvm barAT aStra WAcim
aspan&m ca srifa xCufs&n
aStrl kahw&n jyl nawiqy&n
tiGrlMhO aStayO taDa
hunawO gouru-zaoqran&m
jata paiqylNte frA-Wvrvsa.
114 . aDa-nO-tUm m iqra Wouru-gaoyaoite
zAwarv dayl hitaEibyO
drwatAtvm tanubyO
pouru-spaxStIm TbiCyaNt&m
paiti-jaitIm duSm ainyun&m
haqrAniwAitIm ham vrvqan&m
ll8 lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)
aurwaqan&m TbiCyaNt&m .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!I!.
115. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm , Ai m iqra Wouru-
gaoyaoite nm Anya ratwO WIsya zaNtum a daFyum a zaraquStrOtvm a.
116. WIsaitiwl asti m iqrO aNtarv haCa suptiDarvNga qrisaqB l aNtarv
WarvzAna caqB arvsaqB l aNtarv haDO-gaEqa paNca-saqB l aNtarv huyAGna
xCwaStiwl aNtarv hAwiSta haptaiqiwl aNtarv aEqrya aEqra-paiti aStaiqiwl
aNtarv zAm Atara X asura nawaitiwl aNtarv brAqra,
117. satAyuS aNtarv pitarv puqrvm ca hazaMrAiS aNtarv daFyu
baEwarOiS asti m iqrO
YO daEnayl m AzdayasnOiS
awa hacaite am ahe ay&n aqa aMhAiti WvrvqraGnahe.
118. nvm aMha aDara dAta AjasAni upara dAta, Yaqa awaT hwarvxCaEtvm
tarasca har&m bvrvzaitIm fraca Aiti aiB ica Wazaite awaqa azvm ciT spitam a
nvm aMha aDara dAta AjasAni upara dAta tarasca aMrahe m ainyVuS drwatO
zaoC&.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!!.
119. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm ,
m iqrvm YazaECa spitam a
fram rwiCa aEqryan&m ,
YazayaNta qB &m m azdayasna
pasubya staoraEibya
WayaEibya patarvtaEibya
YO parvnInO frawazlNte.
12 0. m iqrO WIspV m azdayasnan&m Y&m aCaon&m vrvDB Aca
kvrvqB Aca haom O AwistO aiB i-WistO Yl zaota aiB ica WaEDaylNte fraca
YazlNte nA aCawa YaoZdAt&m zaoqr&m fraMuharAT YO kvrvnawAT Yim Yazaite
m iqrvm Yim Wouru-gaoyaoitIm xCnUtO aTbiStO hyAT.
12 1. paiti-dim pvrvsaT zaraquStrO, kuqa ahura m azda nA aCawa
YaoZdAt&m zaoqr&m fraMuharAT YO kvrvnawAT Yim Yazaite m iqrvm Yim
Wouru-gaoyaoitIm xCnUtO aTbiStO hyAT.
12 2. AaT m raoT ahurO m azdl, qri-ayarvm qri-xCaparvm tanUm
frasnayayaNta qrisatvm upAzanan&m pairi-AkayayaNta m iqrahe Wouru-
gaoyaoitOiS YasnAica Wahm Aica, bi-ayarvm bi-xCaparvm tanUm
frasnayayaNta WIsaiti upAzanan&m pairi-AkayayaNta m iqrahe Wouru-
gaoyaoitOiS YasnAica Wahm Aica, m A-ciS m E lMh&m zaoqran&m fraMuharAT
YA nOiT staotan&m Yesnyan&m Am AtO WIspe ratawO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!!I.
12 3. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm ,
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia) ll9
Yim Yazata ahurO m azdl
raoxCnAT paiti garO-nm AnAT.
124 . uzbAzAuS paiti am vrvxtIm
frawazaite m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS
haca raoxCnAT garO-nm AnAT
WACvm srIrvm WawazAnvm hAm O-taxm vm
WIspO-paEsvm zaranaEnvm .
125 . ahm ya WACe WazlNte
caqB ArO aurwaNtO
spaEtita ham a-gaonlMhO
m ainyuS-X arvqa anaoClMhO,
tE para-saflMhO zaranaEna paiti-Sm uxta AaT hE apara vrvzataEna, AaT tE
WIspa frA-Yuxta h&m iw&m ca sim &m ca sim Oiqr&m ca dvrvta hukvrvta
upairispAtA aka bast&m xCaqrvm WairIm .
126 . daCinvm hE arvDe Wazaite raCnwO raziStO spVniStO upa-raoDiStO,
AaT hE hAwOya arvDe Wazaite raziSt&m cist&m baraT-zaoqr&m aCaonIm
spaEta Wastrl WaMhaiti spaEta daEnayl m AzdayasnOiS upam anvm .
127 . upawazata taxm O dAm OiS upam anO
hU kvhrpa WarAzahe
paiti-vrvnO tiZi-d&strahe
arCnO tiZi-asUrahe
hakvrvT-janO WarAzahe
anu-pOiqB ahe graNtahe
parCwanikahe taxm ahe
YUxDahe pAiriwAzahe,
nixCata ahm AT Wazata AtarS YO upa-suxtO uGrvm YO kawaEm X arvnO.
128 . hiStaite aom WACahe
m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS
hazaMrvm qanwarvitin&m [asti YO gawasnahe snAuya jya] hukvrvtan&m ,
m ainyawasl WazvNti
m ainyawasl patvNti
kam vrvDe paiti daEwan&m .
129 . hiStaite aom WACahe
m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS
hazaMrvm iCun&m kahrkAsO-parnan&m zaranyO-zafr&m srwI-stay&m [asti
YA aMhaEna sparvGa] hukvrvtan&m ,
m ainyawasl WazvNti
m ainyawasl patvNti
kam vrvDe paiti daEwan&m .
130 . hiStaite aom WACahe
m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS
hazaMrvm arStin&m brOiqrO-taEZan&m hukvrvtan&m ,
m ainyawasl WazvNti
m ainyawasl patvNti
kam vrvDe paiti daEwan&m ,
l2u lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)
hiStaite aom WACahe
m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS
hazaMrvm cakuCan&m haosafnaEn&m bitaEGan&m hukvrvtan&m ,
m ainyawasl WazvNti
m ainyawasl patvNti
kam vrvDe paiti daEwan&m .
13 1. hiStaite aom WACahe
m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS
hazaMrvm karvtan&m wayO-dAran&m hukvrvtan&m ,
m ainyawasl WazvNti
m ainyawasl patvNti
kam vrvDe paiti daEwan&m ,
hiStaite aom WACahe
m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS
hazaMrvm gaDan&m ayaMhaEnan&m hukvrvtan&m ,
m ainyawasl WazvNti
m ainyawasl patvNti
kam vrvDe paiti daEwan&m .
13 2. hiStaite aom WACahe
m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS
Wazrvm srIrvm huniwixtvm
satafStAnvm satOdArvm
frawaEGvm WIrO-nylNcim
zarOiS ayaMhO frahixtvm
am awatO zaranyehe
am awastvm vm zayan&m
Wvrvqrawastvm vm zayan&m ,
m ainyawasl WazvNti
m ainyawasl patvNti
kam vrvDe paiti daEwan&m .
13 3. pasca jaiNti daEwan&m
pasca niGniNti m iqrO-druj&m
m aKyAn&m frawazaite
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS
tarO arvzahi sawahi
tarO fradaDafCu WIdaDafCu tarO Wouru-barvSti Wouru-jarvSti tarO im aT
karCwarv YaT X aniraqvm bAm Im .
13 4. awi bADa fratvrvsaiti
aMrO m ainyuS pouru-m ahrkO,
awi bADa fratvrvsaiti
aECm O duZdl pvCO-tanuS,
awi bADa fratvrvsaiti
bUCy&sta darvGO-gawa,
awi bADa fratvrvsaiti
WIspe m ainyawa daEwa
YaEca Warvnya drwaNtO.
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia) l2l
135 . m A m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS
graNtahe WaEGAi jasaEm a,
m A-nO graNtO aipi-janyl
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS
YO aojiStO Yazatan&m
YO taNciStO Yazatan&m
YO qB axCiStO Yazatan&m
YO AsiStO Yazatan&m
YO as Wvrvqraj&stvm O Yazatan&m
fraxStaite paiti Aya zvm A
m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!!II.
136 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm
Yahm Ai auruCa aurwaNta
YUxta WACa qaNjaslNte
aEwa caxra zaranaEna
asAnasca WIspO-bAm a
Yezi-CE zaoqrl baraiti
awi-CE m aEqanvm .
137 . uSta ahm Ai naire m ainyAi
uiti m raoT ahurO m azdl
Ai aCAum zaraquStra
Yahm Ai zaota aCawa
aMhVuS dahm O tanu-m &qrO
frastvrvtAT paiti barvsm vn
m iqrahe Waca YazAite
rAStvm ahm Ai naire m ainyAi
m iqrO m aEqanvm Acaraiti.
Yezi-CE YAnADa bawaiti saMhvm ciT anu sastrAi saMhvm ciT anu m ainyAi,
138 . sAdrvm ahm Ai naire m ainyAi
uiti m raoT ahurO m azdl
Ai aCAum zaraquStra
Yahm Ai zaota anaCawa
adahm O atanu-m &qrO
pasca barvsm a frahiSta
pvrvnvm ca barvsm a starAnO
darvGvm ca Yasnvm YazAnO.
139 . nOiT xCnAwayeiti ahurvm m azd&m nOiT anye am vCl spvNta nOiT
m iqrvm Yim Wouru-gaoyaoitIm YO m azd&m tarO m anyete tarO anye am vCl
spvNta tarO m iqrvm Yim Wouru-gaoyaoitIm tarO dAtvm ca raCnUm ca
arStAtvm ca frAdaT-gaEq&m WarvdaT-gaEq&m .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
l22 lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia)
!!!III.
14 0. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm ,
YazAi m iqrvm spitam a
WaMhuS taxm vm m ainyaom
aGrIm hwAm arZdikvm
am iqB vm uparO-nm Anvm
aojaMhvm taxm vm raqaESt&m .
14 1. Wvrvqrawl zaEna hacim nO hutASta tvm aMhADa jiGAurum
aDaoyam nvm , aojiStan&m asti aojiStvm taNciStan&m asti taNciStvm
baGan&m asti aS-xraqB astvm O Wvrvqrawl X arvna hacim nO hazaMrA-gaoCO
baEwarv-caCm anO
YO baEwarv-spasAnO sUrO
WIspO-WIDwl aDaoyam nO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!!I.
14 2. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm YO paoiriS WaEiDiS
sUrvm frADAiti spvNtahe m ainyVuS dAm &n huDAtO m aziStO YazatO
Yaqa tanUm raocayeiti
Yaqa m lMhO hwAraoxCnO,
14 3. Ye?hl ainikO brAzaiti
Yaqa tiStryO-stArahe
Ye?he WACvm haNgrvB nAiti
aDawiS paoirIS spitam a
Yaqa dAm &n sraEStAiS hU-bAm ya xCaEtAi YazAi h&m -taStvm YO daDwl
spvNtO m ainyuS stvhrpaEsaMhvm m ainyu-tAStvm
YO baEwarv-spasAnO sUrO
WIspO-WIDwl aDaoyam nO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!!!.
14 4. m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm ... jaGaurwlMhvm , m iqrvm aiB i-
daFyUm Yazam aide, m iqrvm aNtarv-daFyUm Yazam aide, m iqrvm A-
daFyUm Yazam aide, m iqrvm upairi-daFyUm Yazam aide, m iqrvm aDairi-
daFyUm Yazam aide, m iqrvm pairi-daFyUm Yazam aide, m iqrvm aipi-
daFyUm Yazam aide.
14 5. m iqra ahura bvrvzaNta
aiqyejaMha aCawana Yazam aide,
strVuSca m lMhvm ca hwarvca
urwarl paiti barvsm anyl
m iqrvm WIspan&m daFyun&m
dai?hupaitIm Yazam aide.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
(Rcciìc siIcnìIy:)
14 6. hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
lu. Mili Yaslì (Hynn ìo Miìlia) l23
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT,
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS rAm anO X Astrahe. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
ll. Siosl Yaslì Hadollì
0 . pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
srOS i aSO i tagI i tan farm &n i Skaft zIn i zIn aB azAr i sA|Ar i d&m & i
hOrm vzd bV rasAT. vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl , tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
sraoCahe aCyehe taxm ahe tanum &qrahe darCi-draoS AhUiryehe xCnaoqra
YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
I.
1. sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide, nvm O Wohu nvm O WahiStvm zaraquStra gaEqAbyO.
2 . taT drwatO drwat&m aurwaqO paiti-dArvSta taT drwatO drwatylsca aCi
uCi karvna gawa dwarvqra zafarv dvrvzw&n pairi-urwaEStvm YaT nvm O Wohu
aDawIm aTbaECvm naire h&m -WarvitiS drujO WArvqm a dArvSta.
3 . sraoCO aCyO driGUm qrAtOtvm O hO Wvrvqraja drujvm jaGniStO, nA
aCawa Afri-Wacastvm O hO Wvrvqra Wvrvqrawastvm O, m &qrO spvNtO
m ainyvwIm drujvm niZbairiStO ahunO WairyO Wac&m Wvrvqraj&stvm O
arSuxDO WAxS YAhi Wvrvqraj&stvm O daEna m AzdayasniS WIspaECu WaMhuCu
WIspaECuca aCO-ciqraECu haiqya-dAtvm a aqa dAtvm zaraquStri.
4 . Yasca zaraquStra im aT uxDvm WacO frawaocAT nA-WA nAiri-WA aCa-sara
m anaMha aCa-sara WacaMha aCa-sara Kyaoqna m asO WA ApO m asO WA qB aECO
xCapO WA t&qryayl aipi-dw&narayl ap&m WA nAwayan&m paiti pvrvtUS
paq&m WA paiti WIcarvnl nar&m WA aCaon&m haNjam anAiS drwat&m WA
daEwayasnan&m haNdwaranAiS.
5 . kahm i kahm iciT WA aipyan&m kahm i kahm iciT WA araqyan&m
qB aECO biB iwl nOiT dim Yawa ai?he ay&n nOiT ai?hl xCapO drwl zarvtO
zaranum anO zazarAnO aCibya awa-spaSticina aoi awa-spaCnaoT nOiT gaDahe
WazO-W&qB yehe TbaECO fr&Sticina frACnuyAT.
6 . im aTca zaraquStra im aT uxDvm WacO fram ruyl YaT AjasAT kvrvtasca
l24 ll. Siosl Yaslì Hadollì
gaDOtuSca daEwISca haNdram ana, AaT drwat&m daEwayasnan&m YAtuSca
YAtum at&m pairiklsca pairikawat&m TbaECO fratvrvs&n fradwar&n, nylNcO
daEwO nylNcO daEwayAzO zafarv awa-gvurway&n iqa rArvKyaNtO.
7. Yaqaca pasuS-haurwlMhO aEtaT sraoCvm aCIm pairi-barAm aide Yim
aCawanvm WvrvqrAjanvm aEtaT sraoCvm aCIm frA-Yazam aide Yim aCawanvm
WvrvqrAjanvm hum atAiSca hUxtAiSca hwarStAiSca.
8. ahe raya X arvnaMhaca
ai?he am a WvrvqraGnaca
ahe Yasna Yazatan&m
tvm YazAi surunwata Yasna
sraoCvm aCIm zaoqrAbyO
aCIm ca WaMuhIm bvrvzaitIm
nairIm ca saMhvm huraoDvm ,
Aca-nO jam yAT awaMhe
Wvrvqrajl sraoCO aCyO.
9. sraoCvm aCIm Yazam aide, ratUm bvrvzaNtvm Yazam aide Yim
ahurvm m azd&m YO aCahe apanOtvm O YO aCahe jaGm UStvm O, WIspa srawl
zaraquStri Yazam aide, WIspaca hwarSta Kyaoqna Yazam aide WarStaca
WarvKyam naca.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
II.
10 . sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide
YO WananO kayaDahe
YO WananO kAiDyehe
YO jaNta daEwayl drujO
aS-aojaMhO ahUm -m vrvNcO
YO harvta aiB yAxStaca
WIspayl frawOiS gaEqayl.
11. YO anawaMhabdvm nO zaEnaMha
nipAiti m azdl dAm &n
YO anawaMhabdvm nO zaEnaMha
niShaurwaiti m azdl dAm &n
YO WIspvm ahUm astwaNtvm
vrvDB a snaiqiCa nipAiti
pasca hU frACm O-dAitIm .
12 . YO nOiT pascaEta huSX afa
YaT m ainyU dAm &n daiDItvm
Yasca spvNtO m ainyuS Yasca aMrO
hiCArO aCahe gaEql
YO WIspAiS ay&nca xCafnasca YUiDyeiti m AzanyaEibyO haDa daEwaEibyO.
13 . hO nOiT tarStO frAnAm Aite
qB aECAT parO daEwaEibyO
ll. Siosl Yaslì Hadollì l25
frA ahm AT parO WIspe daEwa
anusO tarSta nvm aNte
tarSta tvm aMhO dwarvNti.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 8-9.)
III.
14. YaqA ahU WairyO....
sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide
YO AxStiSca urwaitiSca
drujO spasyO spVniStahe,
awAin am vCl spvNta
aoi haptO-karCwairIm z&m
YO daEnO-disO daEnayAi,
ahm Ai daEn&m daEsayaT
ahurO m azdl aCawa.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 8-9.)
I.
15. YaqA ahU WairyO.... sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-
gaEqvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide Yim daqaT ahurO m azdl aCawa
aECm ahe xrwI-draoS ham aEstArvm , AxStIm h&m -WaiNtIm Yazam aide
parvtasca m rwaylsca ham aEstAra.
16. haxaya sraoCahe aCyehe haxaya raCnaoS raziStahe haxaya m iqrahe
Wouru-gaoyaoitOiS haxaya WAtahe aCaonO haxaya daEnayl WaMhuyl
m AzdayasnOiS haxaya arStAtO frAdaT-gaEqayl WarvdaT-gaEqayl sawO-
gaEqayl haxaya aCOiS WaMhuyl haxaya cistOiS WaMhuyl haxaya raziStayl
cistayl,
17. haxaya WIspaEC&m Yazatan&m haxaya m &qrahe spvNtahe haxaya
dAtahe WIdaEwahe haxaya darvGayl upayanayl haxaya am vCan&m
spvNtan&m haxaya ahm Akvm saoKyaNt&m YaT bipaitiStan&m aCaon&m
haxaya WIspayl aCaonO stOiS.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 8-9.)
.
18. YaqA ahU WairyO.... sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-
gaEqvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide paoirIm ca upvm vm ca
m aDvm vm ca fratvm vm ca paoiryAca Yasna upam aca m aDvm aca fratvm aca.
19. WIspl sraoCahe aCyehe
taxm ahe tanum &qrahe
taxm ahe h&m -WarvitiwatO
bAzuS-aojaMhO raqaEStl
kam vrvDO-janO daEwan&m
WanatO WanaitIS WanaitiwatO aCaonO WanatO WanaitIS
WanaiNtIm ca uparatAtvm Yazam aide Y&m ca sraoCahe aCyehe
Y&m ca arStOiS Yazatahe.
l26 ll. Siosl Yaslì Hadollì
20 . WIspa nm Ana sraoCO-pAta Yazam aide Ye?hADa sraoCO aCyO fryO
friqO paiti-zaNtO nAca aCawa frAyO-hum atO frAyO-hUxtO frAyO-hwarStO.
21. kvhrpvm sraoCahe aCyehe Yazam aide, kvhrpvm raCnaoS raziStahe
Yazam aide, kvhrpvm m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS Yazam aide, kvhrpvm
WAtahe aCaonO Yazam aide, kvhrpvm daEnayl WaMhuyl m AzdayasnOiS
Yazam aide, kvhrpvm arStAtO frAdaT-gaEqayl WarvdaT-gaEqayl sawO-
gaEqayl Yazam aide, kvhrpvm aCOiS WaMhuyl Yazam aide, kvhrpvm cistOiS
WaMhuyl Yazam aide, kvhrpvm raziStayl cistayl Yazam aide.
22 . kvhrpvm WIspaEC&m Yazatan&m Yazam aide, kvhrpvm m &qrahe
spvNtahe Yazam aide, kvhrpvm dAtahe WIdaEwahe Yazam aide, kvhrpvm
darvGayl upayanayl Yazam aide, kvhrpvm am vCan&m spvNtan&m
Yazam aide, kvhrpvm ahm Akvm saoKyaNt&m YaT bipaitiStan&m aCaon&m
Yazam aide. kvhrpvm WIspayl aCaonO stOiS Yazam aide.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 8-9)
(Rcciìc siIcnìIy:)
23 . srOS i aSO i tagI i tan farm &n i Skaft zIn i zIn aB azAr i sA|Ar i d&m &
i hOrm vzd bV rasAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i sraoCahe aCyehe taxm ahe tanum &qrahe darCi-draoS AhUiryehe.
aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Niiang-i Siosl Yaslì Hadollì.
> gurz X arahe aB azAyAT, srOS i aSO i tagI i tan farm &n i Skaft zIn i zIn
aB azAr i sA|Ar i d&m & i hOrm vzd bV rasAT! Edun bAd! aCvm WohU.... < (3 )
lla. Siosl Yaslì Vadi.
0. pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
srOS i aSO i tagI i tan farm &n i Skaft zIn i zIn aB azAr i sA|Ar i d&m & i
hOrm vzd bV rasAT. vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl , tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
sraoCahe aCyehe taxm ahe tanum &qrahe darCi-draoS AhUiryehe xCnaoqra
YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
1. sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
lla. Siosl Yaslì Vadi. l27
aCahe ratUm Yazam aide
YO paoiryO m azdl dAm &n
frastvrvtAT paiti barvsm vn
Yazata ahurvm m azd&m
Yazata am vCV spvNtV
Yazata pAyU qB OrvStAra
YA WIspa qB vrvsatO dAm &n.
2 . ahe raya X arvnaMhaca
ai?he am a WvrvqraGnaca
ahe Yasna Yazatan&m
tvm YazAi surunwata Yasna
sraoCvm aCIm zaoqrAbyO
aCIm ca WaMuhIm bvrvzaitIm
nairIm ca saMhvm huraoDvm ,
Aca-nO jam yAT awaMhe
Wvrvqrajl sraoCO aCyO.
3 . sraoCvm aCIm Yazam aide, ratUm bvrvzaNtvm Yazam aide Yim
ahurvm m azd&m YO aCahe apanOtvm O YO aCahe jaGm UStvm O, WIspa srawl
zaraquStri Yazam aide, WIspaca hwarSta Kyaoqna Yazam aide WarStaca
WarvKyam naca.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
4 . sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide,
5 . YO paoiryO barvsm a frastvrvnata qryaxStISca paNca-YaxStISca hapta-
YaxStISca nawa-YaxStISca AxCnUSca m aiDyOi-paitiStAn&sca am vCan&m
spvNtan&m YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 2-3.)
6 . sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide,
7 . YO paoiryO gAql frasrAwayaT Yl paNca spitAm ahe aCaonO
zaraquStrahe afsm aniw&n WacastaStiwaT m aT-AzaiNtIS m aT-paiti-frasl
am vCan&m spvNtan&m YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 2-3.)
8 . sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide
9 . YO driGaoSca drIwylsca
am awaT nm Anvm h&m -tASti
pasca hU frACm O-dAitIm
YO aECm vm stvrvqB ata snaiqiCa
WIxrUm aNtvm X arvm jaiNti
aTca hE bADa kam vrvDvm
jaGnwl paiti X aMhayeiti
l28 lla. Siosl Yaslì Vadi.
Yaqa aojl nAidylMhvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 2-3.)
10 . sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm
frAdaT-gaEqvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide taxm vm AsUm
aojaMhwaNtvm
darCitvm sUrvm bvrvzaiDIm
11. YO WIspaEibyO haca arvzaEibyO
Wawanwl paiti-jasaiti
Wyaxm a am vCan&m spvNtan&m .
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 2-3.)
12 . sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide YUn&m aojiStvm YUn&m taNciStvm YUn&m
qB axCiStvm YUn&m AsiStvm YUn&m parO-katarStvm vm , paitiCata
m azdayasna sraoCahe aCyehe Yasnvm .
13 . dUrAT haca ahm AT nm AnAT
dUrAT haca ai?hAT WIsaT
dUrAT haca ahm AT zaNtaoT
dUrAT haca ai?hAT dai?haoT
aGl iqyejl WOiGnl YeiNti
Ye?he nm Anaya sraoCO aCyO Wvrvqrajl
qr&fvDO asti paiti-zaNtO
nAca aCawa frAyO-hum atO frAyO-hUxtO frAyO-hwarStO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 2-3.)
14 . sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide YO WananO kayaDahe
YO WananO kAiDyehe
YO jaNta daEwayl drujO
aS-aojaMhO ahUm -m vrvNcO
YO harvta aiB yAxStaca
WIspayl frawOiS gaEqayl.
15 . YO anawaMhabdvm nO zaEnaMha
nipAiti m azdl dAm &n
YO anawaMhabdvm nO zaEnaMha
niShaurwaiti m azdl dAm &n
YO WIspvm ahUm astwaNtvm
vrvDB a snaiqiCa nipAiti
pasca hU frACm O-dAitIm .
16 . YO nOiT pascaEta huSX afa
YaT m ainyU dAm &n daiDItvm
Yasca spvNtO m ainyuS Yasca aMrO
hiCArO aCahe gaEql
YO WIspAiS ay&nca xCafnasca YUiDyeiti m AzanyaEibyO haDa daEwaEibyO.
17 . hO nOiT tarStO frAnAm Aite
qB aECAT parO daEwaEibyO
lla. Siosl Yaslì Vadi. l29
frA ahm AT parO WIspe daEwa
anusO tarSta nvm aNte
tarSta tvm aMhO dwarvNti.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 2-3.)
18. sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide Yim Yazata
haom O frACm iS baECazyO
srIrO xCaqryO zairi-dOiqrO
barvziSte paiti barvzahi
haraiqyO paiti barvzayl
19. hwacl pApO-Wacl pairi-gl Wacl
paiqim nO WIspO-paEsIm
m astIm Y&m pouru-AzaiNtIm
m &qraheca paurwatAtvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 2-3.)
2 0. sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide Ye?he nm Anvm WArvqraGni
hazaMrO-stUnvm WIDAtvm
barvziSte paiti barvzahi
haraiqyO paiti barvzayl
X AraoxCnvm aNtara-naEm AT
stvhrpaEsvm niStara-naEm AT.
2 1. Ye?he ahunO WairyO
snaiqiS WIsata Wvrvqrajl
Yasnasca haptaMhAitiS fCUCasca m &qrO YO WArvqraGniS WIsplsca YasnO-
kvrvtayO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 2-3.)
2 2. sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide Ye?he am aca WvrvqraGnaca
haoz&qB aca WaEDyAca
awAin am vCl spvNta
aoi haptO-karCwairIm z&m
YO daEnO-disO daEnayAi.
2 3. WasO-xCaqrO fracarAiti
aoi Y&m astwaitIm gaEq&m ,
aya daEnaya fraorvNta
ahurO m azdl aCawa
frA Wohu m anO frA aCvm WahiStvm frA xCaqrvm WairIm frA spvNta Arm aitiS
frA haurwatAs frA am vrvtatAs frA AhUiriS fraCnO frA AhUiriS TkaECO.
2 4. frA aDa waEibya ahubya
waEibya nO ahubya nipayl
Ai sraoCa aCya huraoDa
aheca aMhVuS YO astwatO
Yasca asti m anahyO
pairi drwataT m ahrkAT
l3u lla. Siosl Yaslì Vadi.
pairi drwataT aECm AT
pairi drwaTbyO haEnaEibyO
Yl us xrUrvm drafCvm gvrvB n&n
aECm ahe parO draom VbyO
Yl aECm O duZdl drAwayAT
m aT WIDAtaoT daEwO-dAtAT.
25 . aDa-nO-tUm sraoCa aCya huraoDa
zAwarv dayl hitaEibyO
drwatAtvm tanubyO
pouru-spaxStIm TbiCyaNt&m
paiti-jaitIm duSm ainyun&m
haqrA-niwAitIm ham vrvqan&m
aurwaqan&m TbiCyaNt&m .
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 2-3.)
26 . sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide Yim caqB ArO aurwaNtO
auruCa raoxCna frAdvrvsra
spvNta WIDwlMhO asaya
m ainiwasaMhO WazvNti,
srwaEna aEC&m saflMhO
zaranya paiti-qB arStlMhO,
27 . AsyaMha aspaEibya AsyaMha WAtaEibya AsyaMha WAraEibya AsyaMha
m aEGaEibya AsyaMha WayaEibya patarvtaEibya AsyaMha hwastayl ai?
him anayl,
28 . YOi WIspV tE apayeiNti
Y& awe paskAT WyeiNti
nOiT awe paskAT AfvNte,
YOi waEibya snaiqIZbya
frAyatayeiNti Wazvm na
Yim WohUm sraoCvm aCIm
YaTciT uCastaire hiNdwO Agvurwayeite
YaTciT daoCataire niGne.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 2-3.)
29 . sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide
YO bvrvzO bvrvzyAstO
m azdl dAm &n niSaMhasti
30 . YO AqritIm ham ahe
ay&n ham ayl WA xCapO
im aT karCwarv awazAite
YaT X aniraqvm bAm Im
snaiqiS zastaya draZim nO
brOiqrO-taEZvm hwA-WaEGvm
kam vrvDe paiti daEwan&m
lla. Siosl Yaslì Vadi. l3l
3 1. snaqAi aMrahe m anyVuS drwatO snaqAi aECm ahe xrwIm -draoS
snaqAi m Azainyan&m daEwan&m snaqAi WIspan&m daEwan&m .
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 2-3.)
3 2. sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide iDaTca ainiDaTca iDaTca
WIsp&m ca aipi im &m z&m
WIspl sraoCahe aCyehe
taxm ahe tanum &qrahe
taxm ahe h&m -WarvitiwatO
bAzuS-aojaMhO raqaEStl
kam vrvDO-janO daEwan&m
WanatO WanaitIS WanaitiwatO aCaonO WanatO WanaitIS WanaiNtIm ca
uparatAtvm Yazam aide
Y&m ca sraoCahe aCyehe
Y&m ca arStOiS Yazatahe.
3 3. WIspa nm Ana sraoCO-pAta Yazam aide Ye?hADa sraoCO aCyO fryO
friqO paiti-zaNtO nAca aCawa frAyO-hum atO frAyO-hUxtO frAyO-hwarStO.
ahe raya X arvnaMhaca
ai?he am a WvrvqraGnaca
ahe Yasna Yazatan&m
tvm YazAi surunwata Yasna
sraoCvm aCIm zaoqrAbyO
aCIm ca WaMuhIm bvrvzaitIm
nairIm ca saMhvm huraoDvm ,
Aca-nO jam yAT awaMhe
Wvrvqrajl sraoCO aCyO.
sraoCvm aCIm Yazam aide,
ratUm bvrvzaNtvm Yazam aide Yim ahurvm m azd&m YO aCahe
apanOtvm O YO aCahe jaGm UStvm O, WIspa srawl zaraquStri Yazam aide,
WIspaca hwarSta Kyaoqna Yazam aide WarStaca WarvKyam naca.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
(Rcciìc siIcnìIy:)
srOS i aSO i tagI i tan farm &n i Skaft zIn i zIn aB azAr i sA|Ar i d&m & i
hOrm vzd bV rasAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:) YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca
zawarvca AfrInAm i sraoCahe aCyehe taxm ahe tanum &qrahe darCi-draoS
AhUiryehe. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Niiang-i Siosl Yaslì
> gurz X arahe aB azAyAT, srOS i aSO i tagI pIrOzgar bAT; dastagIr i
l32 Niiang-i Siosl Yaslì
rawLn ham L tam pAsbLn aCOLn aCO nvgvhdAr; rOz m Ah O SabLn ham E
IrLnILn O paoryO-TkaESLn gVhLn dAm Ln, bEhEdInLn tAzILn i bastEkustILn
zaraquStILn nEkLn O pAkLn haft kVSwar zam In srOS yazad panAh bAT.
aCaonE, aCvm WohU.... < (3 )
l2. Rasln Yaslì
0. pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
raSn i rAst i YazaT bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
raCnaoS raziStahe arStAtasca frAdaT-gaEqayl WarvdaT-gaEqayl arSuxDahe
WacaMhO YaT frAdaT-gaEqahe xCnaoqra YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica
frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
1. paiti dim pvrvsaT aCawa,
aCAum ahura m azda
ise qB &m ahura m azda
pvrvse qB &m raCnya uxDahe
paiti m E WIDwl m rUiDi,
aDaoyO ahi aDaoyO-xratuS aDaoyO WIspO-WIDwl, kaT asti m &qrahe
spvNtahe arS-dAtvm kaT fraZdAtvm kaT WIciqvm kaT qam naMhuNtvm kaT
WarvcaMhuNtvm kaT YaoxStiwaNtvm taraDAtvm anyAiS dAm &n.
2. AaT m raoT ahurO m azdl,
azvm bA-tE taT fram rawAni
vrvzwO aCAum spitam a,
m &qrO spvNtO YO aS-X arvnl
taT asti m &qrahe spvNtahe arS-dAtvm taT fraZdAtvm taT WIciqvm taT
qam naMhuNtvm taT WarvcaMhuNtvm taT YaoxStiwaNtvm
taraDAtvm anyAiS dAm &n.
3. AaT m raoT ahurO m azdl,
qriCum barvsm a frastvrvnuyl
paitiCa hU aDB anvm ,
zbayam ahi frInAm ahi m &m Yim ahurvm m azd&m , urwaq&m ciT zbayem i
awi im aT WarO uzdAtvm
awi Atrvm ca barvsm Aca
awi pvrvn&m WIGZArayeiNtIm
awi raoGny&m WaraMhvm
AzuitIm ca urwaran&m .
4. aEtaT tE jasAni awaMhe
azvm YO ahurO m azdl
awi awaT WarO uzdAtvm
l2. Rasln Yaslì l33
awi Atrvm ca barvsm Aca
awi pvrvn&m WIGZArayeiNtIm
awi raoGny&m WaraMhvm
AzuitIm ca urwaran&m
haqra WAta WvrvqrAjanO
haqra dAm OiS upam anO
haqra kawaEm X arvnO
haqra saoke m azdaDAite.
5 . zbayam ahi frInAm ahi raCnUm Yim am awaNtvm , urwaq&m ciT zbayem i
awi im aT WarO uzdAtvm awi Atrvm ca barvsm Aca awi pvrvn&m
WIGZArayeiNtIm awi raoGny&m WaraMhvm AzuitIm ca urwaran&m .
6 . aEtaT tE jasAiti awaMhe raCnuS bvrvzO YO am awl awi im aT WarO
uzdAtvm awi Atrvm ca barvsm Aca awi pvrvn&m WIGZArayeiNtIm awi
raoGny&m WaraMhvm AzuitIm ca urwaran&m haqra WAta WvrvqrAjanO haqra
dAm OiS upam anO haqra kawaEm X arvnO haqra saoke m azdaDAite.
7 . raCnwO aCAum raCnwO raziSta raCnwO spVniSta raCnwO WaEDiSta
raCnwO WiDcOiSta raCnwO parakawistvm a raCnwO dUraEdarvStvm a
raCnwO arvqam aT bairiSta
raCnwO tAyUm nijaGniSta.
8 . aTbiSta hAiDiSta jaGniSta nasiSta tAyUm ca hazaMuhanvm ca ahm i
arvqe Yahm i gaEqe kvCa WaSta haDa nara taDa m ara haDa nA-tanasuS.
9 . YaTciT ahi raCnwO aCAum upa karCwarv YaT arvzahi zbayam ahi ...
raCnUm Yim am awaNtvm ... nA-tanasuS. (Rcpcaì vciscs 5-8.)
10. YaTciT ahi raCnwO aCAum upa karCwarv YaT sawahi zbayam ahi ....
11. YaTciT ahi raCnwO aCAum upa karCwarv YaT fradaDafCu
zbayam ahi ....
12. YaTciT ahi raCnwO aCAum upa karCwarv YaT WIdaDafCu
zbayam ahi ....
13. YaTciT ahi raCnwO aCAum upa karCwarv YaT Wouru-barvSti
zbayam ahi ....
14. YaTciT ahi raCnwO aCAum upa karCwarv YaT Wouru-jarvSti zbayam ahi
....
15. YaTciT ahi raCnwO aCAum im aT karCwarv YaT X aniraqvm bAm Im
zbayam ahi ....
16. YaTciT ahi raCnwO aCAum upa zrayO WourukaCvm zbayam ahi ....
17. YaTciT ahi raCnwO aCAum upa aw&m Wan&m Y&m saEnahe YA hiStaite
m aiDIm zrayaMhO WourukaCahe YA hubiS vrvDB O-biS YA Waoce WIspO-biS
n&m a
Y&m upairi urwaran&m
WIspan&m taoxm a niDayaT
zbayam ahi ....
18. YaTciT ahi raCnwO aCAum upa aoDaECu raMhayl zbayam ahi ....
l34 l2. Rasln Yaslì
19 . YaTciT ahi raCnwO aCAum upa sanake raMhayl zbayam ahi ....
20 . YaTciT ahi raCnwO aCAum upa karanvm ai?hl zvm O zbayam ahi ....
21. YaTciT ahi raCnwO aCAum upa WIm aiDIm ai?hl zvm O zbayam ahi ....
22 . YaTciT ahi raCnwO aCAum upa kwaciT ai?hl zvm O zbayam ahi ....
23 . YaTciT ahi raCnwO aCAum upa har&m bvrvzaitIm paouru-
fraourwaEs&m bAm y&m
Yaqra nOiT xCapa nOiT tvm l
nOiT aotO WAtO nOiT garvm O
nOiT axtiS paouru-m ahrkO
nOiT AhitiS daEwO-dAta
naEDa dunm &n uzjasaiti
haraiqyO paiti barvzayl
zbayam ahi ....
24 . YaTciT ahi raCnwO aCAum
upa hukairIm barvzO
WIspOwam vm zaranaEnvm
Yahm aT m E haca frazgaDaite
arvdwI sUra anAhita
hazaMrAi barvCna WIran&m
zbayam ahi ....
25 . YaTciT ahi raCnwO aCAum
upa taErvm haraiqyl barvzO
YaT m E aiB itO urwisvNti
starasca m lsca hwarvca
zbayam ahi ....
26 . YaTciT ahi raCnwO aCAum upa WanaNtvm stArvm m azdaDAtvm
zbayam ahi ....
27 . YaTciT ahi raCnwO aCAum upa tiStrIm stArvm raEwaNtvm
X arvnaMuhaNtvm zbayam ahi ....
28 . YaTciT ahi raCnwO aCAum upa awe stArO YOi haptOiriNga
zbayam ahi ....
29 . YaTciT ahi raCnwO aCAum upa awe stArO YOi afS-ciqra zbayam ahi ....
30 . YaTciT ahi raCnwO aCAum upa awe stArO YOi zvm asciqra
zbayam ahi ....
31. YaTciT ahi raCnwO aCAum upa awe stArO YOi urwarO-ciqra zbayam ahi
....
32 . YaTciT ahi raCnwO aCAum upa awe stArO YOi spvNtO-m ainyawa
zbayam ahi ....
33 . YaTciT ahi raCnwO aCAum upa aom m lMhvm gaociqrvm
zbayam ahi ....
34 . YaTciT ahi raCnwO aCAum upa hwarvxCaEtvm aurwaT-aspvm
zbayam ahi ....
l2. Rasln Yaslì l35
3 5. YaTciT ahi raCnwO aCAum upa anaGra raocl X aDAtl zbayam ahi ....
3 6. YaTciT ahi raCnwO aCAum upa WahiStvm ahUm aCaon&m raocaMhvm
WIspO-X Aqrvm zbayam ahi ....
3 7. YaTciT ahi raCnwO aCAum upa raoxCnahe garO-nm Anahe
zbayam ahi ... haDa nA-tanasuS.
(Rcciìc siIcnìIy:)
3 8. hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 )
Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca AfrInAm i raCnaoS raziStahe
arStAtasca frAdaT-gaEqayl WarvdaT-gaEqayl arSuxDahe WacaMhO YaT frAdaT-
gaEqahe. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
l3. Fiawaidin Yaslì
0 . pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT.
adrA frawaS bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
aCaon&m frawaCin&m uGran&m aiB iqUran&m paoiryO-TkaECan&m
frawaCin&m nabAnazdiStan&m frawaCin&m xCnaoqra YasnAica Wahm Aica
xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
I.
1. m raoT ahurO m azdl spitam Ai zaraquStrAi,
aEwa-tE zAwarv aojasca
X arvnO awasca rafnasca
fram rawa vrvzwO spitam a
YaT aCaon&m frawaCin&m
uGran&m aiB iqUran&m
Yaqa-m E jasvn awaMhe
Yaqa-m E barvn upast&m
uGrl aCaon&m frawaCayO.
2 . lMh&m raya X arvnaMhaca
WIDAraEm zaraquStra
l36 l3. Fiawaidin Yaslì
aom asm anvm YO usca
raoxCnO frAdvrvsrO YO im &m
z&m Aca pairica bwAwa
m &nayvn ahe Yaqa WIS
aEm YO hiStaite m anyu-stAtO
handraxtO dUraEkaranO
ayaMhO kvhrpa X aEnahe
raocahinO aoi qriCwa,
3. Yim m azdl Waste WaMhanvm
stvhrpaEsaMhvm m ainyu-tAStvm
hacim nO m iqrO raCnuca
Arm aitica spvNtaya
Yahm Ai nOiT cahm Ai naEm an&m
karana pairi-WaEnOiqe.
4. lMh&m raya X arvnaMhaca
WIDAraEm zaraquStra
arvdwIm sUr&m anAhit&m
pvrvqU-frAk&m baECazy&m
WIdaEw&m ahurO-TkaEC&m
Yesny&m aMuhe astwaite
Wahm y&m aMuhe astwaite
ADU-frADan&m aCaonIm
W&qB O-frADan&m aCaonIm
gaEqO-frADan&m aCaonIm
CaEtO-frADan&m aCaonIm
dai?hu-frADan&m aCaonIm ,
5. YA WIspan&m arCn&m xCudrl YaoZdaDAiti
YA WIspan&m hAiriCin&m
z&qAi garvB & YaoZdaDAiti
YA WIspl hAiriCIS huzAm itO daDAiti YA WIspan&m hAiriCin&m
dAitIm raqB Im paEm a awa-baraiti,
6. m asit&m dUrAT frasrUt&m
YA asti awawaiti m asO
Yaqa WIspl im l ApO
Yl zvm A paiti frataciNti
YA am awaiti fratacaiti
hukairyAT haca barvzaMhaT
aoi zrayO Wouru-kaCvm .
7. YaozvNti WIspe karanO
zrayA Wouru-kaCaya
A WIspO m aiDyO Yaozaiti
YaT hIS aoi fratacaiti
YaT hIS aoi fraZgaraiti
arvdwI sUra anAhita,
Ye?he hazaMrvm Wairyan&m
hazaMrvm apaGZAran&m ,
l3. Fiawaidin Yaslì l37
kasciTca aEC&m Wairyan&m
kasciTca aEC&m apaGZAran&m
caqB arv-satvm ayarv-baran&m
hwaspAi naire barvm nAi.
8 . ai?hlsca m E aEwaMhl ApO
apaGZArO WIjasAiti
WIspAiS aoi karCw&n YAiS hapta,
ai?hlsca m E aEwaMhl ApO
ham aqa awa-baraiti
h&m invm ca zayanvm ca,
hA-m E ApO YaoZdaDAiti
hA arCn&m xCudrl hA xCaqrin&m garvB & hA xCaqrin&m paEm a.
9 . lMh&m raya X arvnaMhaca
WIDAraEm zaraquStra
z&m pvrvqB Im ahuraDAt&m
Y&m m asIm ca paqan&m ca
YA barvqri paraoS srIrahe
YA WIspvm ahUm astwaNtvm
baraiti jum ca iristvm ca
garayasca YOi bvrvzaNtO
pouru-WAstrlMhO AfvNtO,
10. Ye?hl paiti qraotO-stAcO
ApO taciNti nAwayl,
Ye?hl paiti pouru-sarvDl
zvm ADa uzuxCyeiNti urwarl
qrAqrAi paswl WIrayl
qrAqrAi airyan&m daFyun&m
qrAqrAi gVuS paNcO-hyayl
awai?he nar&m aCaon&m .
11. lMh&m raya X arvnaMhaca WIDAraEm zaraquStra azvm barvqriCwa
puqrV paiti-WvrvtV apara-iriqiNtO AdAtAT WIDAtaoT WyAhwa urwaT-caEm astica
gaonaca drvB daca uruqB &sca paiDylsca frawAxCasca.
12. YeiDi-zI-m E nOiT daiDIT upast&m uGrl aCAun&m frawaCayO nOiT m E
iDa
lMhAtvm paswIra
YA-stO sarvDan&m WahiSta,
drujO aogarv drujO xCaqrvm
drujO astwl aMhuS lMhAT.
13. nI aNtarv z&m asm anvm ca
drujl m aniwl hazdyAT
nI aNtarv z&m asm anvm ca
drujl m aniwl WaonyAT,
nOiT pascaEta WanO WaNtAi
upa-dayAT aMrO m ainyuS
spvNtAi m ainyawe.
l38 l3. Fiawaidin Yaslì
14 . lMh&m raya X arvnaMhaca
ApO taciNti frAtaT-carvtO
xl paiti afrajyam nl,
lMh&m raya X arvnaMhaca
zvm ADa uzuxCyeiNti urwarl
xl paiti afrajyam nl,
lMh&m raya X arvnaMhaca
WAtO WlNti dunm O-frutO
xl paiti afrajyam nl.
15 . lMh&m raya X arvnaMhaca
hAiriCIS puqrV WvrvnwaiNti,
lMh&m raya X arvnaMhaca
huzAm itO zIzanvNti,
lMh&m raya X arvnaMhaca
YaT bawaiNti hacaT-puqrl.
16 . lMh&m raya X arvnaMhaca
us-nA zayeiti WyAxanO
WyAxm Ohu gUCayaT-uxDO
YO bawaiti xratu-kAtO
YO nAidylMhO gaotvm ahe
parO-Yl parStOiT awAiti,
lMh&m raya X arvnaMhaca
hwarv awa paqa aEiti,
lMh&m raya X arvnaMhaca
m l awa paqa aEiti,
lMh&m raya X arvnaMhaca
stArO awa paqa YeiNti.
17 . tl uGrAhu pvCanAhu
upast&m hvNti dAhiStl
Yl frawaCayO aCaon&m ,
tl frawaCayO aCaon&m
aojiStl hvNti spitam a
Yl paoiryan&m TkaECan&m
Yl WA nar&m azAtan&m
fraCO-carvqr&m saoKyaNt&m ,
AaT anyaEC&m frawaCayO
jwan&m nar&m aCaon&m
aojyehIS zaraquStra
Yaqa iristan&m spitam a.
18 . AaT YO-nA-hIS hubvrvtl barAT
jwa aCaon&m frawaCayO
sAsta dai?hVuS ham O-xCaqrO
hO aMhAiti zazuStvm O
xCayO kasciT m aKyAn&m
YO Wohu-bvrvt&m baraite
m iqrvm Yim Wouru-gaoyaoitIm
l3. Fiawaidin Yaslì l39
arStAtvm ca frAdaT-gaEq&m WarvdaT-gaEq&m .
19. iqa-tE zAwarv aojasca
X arvnO awasca rafnasca
fram raom i vrvzwO spitam a
YaT aCaon&m frawaCin&m
uGran&m aiB iqUran&m
Yaqa-m E jasvn awai?he
Yaqa-m E barvn upast&m
uGrl aCaon&m frawaCayO.
II.
2 0. m raoT ahurO m azdl spitam Ai zaraquStrAi, AaT Yasv-qB A aEtahm i
aMhwO YaT astwaiNti spitam a zaraquStra
paq&m jasAiti W&qB aEsO
bOiB ran&m duZitan&m ca
qB ayaMuhat&m zaraquStra
Yezica qB aECl tanwO
aqa im &m WacO drvNjayOiS aqa im &m WacO fram ruyl WArvqraGnIS
zaraquStra,
2 1. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO staom i zbayem i ufyem i
Yazam aide nm Anyl WIsyl zaNtum l dAFyum l zaraquStrOtvm l hAitiS hAt&m
hAitiS lMhuC&m hAitiS bUKyaNt&m aCaon&m WIspl WIspan&m daFyun&m
zvwiStyl zvwiStyan&m daFyun&m .
2 2. Yl asm anvm WIDArayvn Yl Apvm WIDArayvn Yl z&m WIDArayvn Yl
g&m WIDArayvn Yl barvqriCwa puqrV WIDArayvn paiti-WvrvtV apara-iriqvNtO
AdAtAT WIDAtaoT WyAhwa urwaT-cayvn astica gaonaca drvB daca uruqB &sca
paiDylsca frawAxCasca.
2 3. Yl aSbvrvtO Yl uGrArvtO
Yl hwArvtO Yl WazArvtO
Yl taxm ArvtO Yl zaoyArvtO
Yl zaoyl WaMhuqB aECu
Yl zaoyl WvrvqraGnyaECu
Yl zaoyl pvCanAhu.
2 4. Yl dAqrIS Wvrvqrvm zbayeNte
dAqrIS Ayaptvm cakuCe
dAqrIS baNtAi drwatAtvm
dAqrIS ahm Ai Wohu X arvnO
YO hIS YazAnO kuxCnw&nO
zbayeiti barO-zaoqrO aCawa.
2 5. Yl awaDa para fraoirisiStl
Yaqra narO aCawanO
aCvm hvNti zrazdAtvm a
Yaqraca m aziStl frVrvtl
Yaqraca aTbiStO aCawa.
l4u l3. Fiawaidin Yaslì
III.
26 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
Yl aojiStl WazvNt&m
rvNjiStl frawazvm nan&m
afrakawastvm l apa-srayam nan&m anwarStawastvm l frasciNbanan&m apairi-
Wawastvm l
snaiqiC&m ca Warvqan&m ca
Yl afraourwiswaT kvrvnawaiNti
Irvm Yahm ya jasvNti.
27 . tl WaMuhIS tl WahiStl Yazam aide Yl aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl
frawaCayO,
tl zI starvtaECu barvsm Ohu
zaoyl tl WvrvqraGnyaECu tl pvCanAhu
tl iDa YaT narO taxm a
pvrvtvNte WvrvqraGnyaECu.
28 . tl m azdl zbayaT awaMhe
awaMheca aCnO WIdiDAra apasca zvm asca urwaraylsca YaT spvNtO m ainyuS
WIDArayaT asm anvm YaT Apvm YaT z&m YaT g&m YaT urwar&m YaT barvqriCwa
puqrV WIDArayaT paiti-WvrvtV apara-iriqvNtO AdAtAT WIDAtaoT WyAhwa urwaT-
cayaT astica gaonaca drvB daca uruqB &sca paiDylsca frawAxCasca.
29 . WIDArayaT spvNtO m ainyuS
Yl am awaitIS tuCniCADO
hudOiqrIS Wvrvzi-caCm anO
sraoiqrIS darvGO-r&rOm anO
Yl bvrvzaitIS bvrvzyAstl
Yl huyaonl pvrvqu-Yaonl
rawO-fraoqm anO dasaqawaitIS frasrUtl
upa-dArayvn asm anvm .
I.
30 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
huShaxm anO hwarvzAnl
darvGaEibyO haxvDraEibyO
upa-CitVe WahiStl
anAzarvtl aEibyO nvrvbyO
WaMuhIS YOi WO WaMuhIS gufrl
dUraEsUkl baECazyl
frasrUtl WanaT-pvCanl
nOiT paurwl AzArayeNte.
.
31. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
uGra-zaoCl TbiCyaNbyO
upairi-kairyl svwiStl
Yl upairi ham arvnADa
aurwaqan&m TbiCyaNt&m
l3. Fiawaidin Yaslì l4l
uGrl bAzUS scaNdayeiNti.
I.
3 2. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
arvdrl taxm l aojaMuhaitIS
anA-m &qB l X AqrawaitIS
X Aparl baECazyl
aCOiS baECaza hacim nl
zvm -fraqaMha dAnu-drAjaMha hwarv-barvzaMha.
II.
3 3. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
Yl taxm l h&m -WarvitiwaitIS
arvzayeiNtIS xrwiKyaNtIS
urwInaitIS frascaNdayeiNtIS
WIspan&m TbiCwat&m TbaECl
daEwan&m m aKyAn&m ca
am aE-nijanO ham vrvqV
hawAi kAm Aica zaoCAica.
3 4. YUZvm WaMuhi nisrinaota
WvrvqraGnvm ca ahuraDAtvm
WanaiNtIm ca uparatAtvm
AbyO dai?hubyO svwiStl
Yaqa WaMuhIS anAzarvtl
xCnUtl ainitl aTbiStl
YUZvm Yesnyl Wahm yl
WasO-Yaonl fracaraqB e.
III.
3 5. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
frasrUtl WanaT-pvCanl
awi-am l spArO-dAStl
am uyam nl raziStan&m
Yl awa-zbayatO awa?he Wy&sca WyAnasca, apatVe zbayeiti Wy&s apa-
gatVe WyAnO.
3 6. Yl awaDa para fraoirisiStl
Yaqra narO aCawanO
aCvm hvNti zrazdAtvm a
Yaqraca m aziStl frVrvtl
Yaqraca xCnUtO aCawa.
I!.
3 7. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
pouru-spADl YastO-zayl
uzgvrvptO-drafCl bAm yl,
Yl uGrAhu pvCanAhu
taDa nijasvn xStvwiB yO,
l42 l3. Fiawaidin Yaslì
taDa YOi taxm a xStAwayO
dAnubyO azvn pvCanl.
38 . YUZvm taDa taurwayata
Wvrvqrvm dAnun&m tUran&m ,
YUZvm taDa taurwayata
TbaECl dAnun&m tUran&m ,
YUCm aoyO parO karCnazO
hwIra baon svwiSta
YOi taxm a xStAwayO
YOi taxm a saoKyaNtO
YOi taxm a WvrvqrAjanO,
xrUm l asVbiS fraziNta
dAnun&m baEwarv-paitin&m .
!.
39 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
Yl rasm anO h&m -stAtVe
frakarana sciNdayeiNti
WI m aiDy&nvm nAm ayeiNti
qB ACvm paskAT frawazvNte
awa?he nar&m aCaon&m
&zaMhe duZwarStAwarvz&m .
!I.
40 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
Yl uGrl aiB iqUrl
WArvqraGnIS WanaT-pvCanl
r&rvm l WIwAitIS WIcirl
srawaCvm nl sraotanwO
AsnO-urw&nO aCaonIS,
Yl dAqrIS Wvrvqrvm zbayeNte
dAqrIS Ayaptvm cakuCe
dAqrIS baNtAi drwatAtvm .
41. dAqrIS ahm Ai Wohu X arvnO
YO hIS aqa frAyazAite
Yaqa hIS hO-nA Yazata
YO aCawa zaraquStrO
ratuS astwaiqyO gaEqayl
barvCnuS bipaitiStanayl
kahm AiciT YlMh&m jasO
kahm AiciT &zaMh&m biB iwl.
42 . Yl uzbAtl m ainyu-CUtl
fraCUsvNte barvCnwO awa?he aCnO
am vm paiDim nl hutAStvm
WvrvqraGnvm ca ahuraDAtvm
WanaiNtIm ca uparatAtvm
saok&m ca baraT-awarvt&m
l3. Fiawaidin Yaslì l43
baraT-Ayapt&m aCaonIm
qr&fvD&m Yesny&m Wahm y&m
aCAT haca YaT WahiStAT.
4 3. tl hvrvzvNti satawaEsvm
aNtarv z&m asm anvm ca
taT-Apvm zawanO-srUtvm
taT-Apvm uxCyaT-urwarvm
qrAqrAi paswl WIrayl
qrAqrAi airyan&m daFyun&m
qrAqrAi gVuS paNcO-hyayl
awaMhe nar&m aCaon&m .
4 4. WI aNtarv z&m asm anvm ca
satawaEsO WIjasAiti
taT-ApO zawanO-srUtO
taT-ApO uxCyaT-urwarO
srIrO bAnwl raoxCnvm l
qrAqrAi paswl WIrayl
qrAqrAi airyan&m daFyun&m
qrAqrAi gVuS paNcO-hyayl
awaMhe nar&m aCaon&m .
!II.
4 5. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide ayO-xaoDl
ayO-zayl ayO-Wvrvqrl Yl pvrvtvNte WvrvqraGnyaECu raoxCni-aiB iDAtaECu
qaxtl arvzaZIS barvNtIS
hazaMraGnyAi daEwan&m .
4 6. YaT hIS aNtarv WAtO frawAiti barO-baoDO m aKyAn&m tE narO paiti-
zAnvNti YAhwa Wvrvqra-baoDO, tE AbyO frVrvtl frVrvnwaiNti aCaon&m
WaMuhibyO sUrAbyO spvNtAbyO frawaCibyO
qaxtayAT parO aMhuyAT
uzgvrvB yAT parO bAzuB e.
4 7. YatAra WA-dIS paurwa frAyazvNte
fraorvT fraxCni awi m anO
zarazdAtOiT aMhuyaT haca
Ataraqra fraorisiNti
uGrl aCAun&m frawaCayO
haqra m iqrAca raCnuca
uGraca dAm OiS upam ana
haqra WAta WvrvqrAjana.
4 8. tl dai?hAwO haqra jatl nijaGnvNte
paNcasaGnAi sataGnAiSca
sataGnAi hazaMraGnAiSca
hazaMraGnAi baEwarvGnAiSca
baEwarvGnAi ah&xStaGnAiSca
Yaqra fraoirisiNti uGrl aCAun&m frawaCayO haqra m iqrAca raCnuca uGraca
dAm OiS upam anO haqra WAta WvrvqrAjanO.
l44 l3. Fiawaidin Yaslì
!III.
49 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
Yl WIsADa AwayeiNti
ham aspaqm aEdaEm paiti ratUm
AaT aqra WIcarvNti dasa pairi xCafnO awaT awO zixCnlMhvm nl,
50 . kO nO stawAT kO YazAite
kO ufyAT kO frInAT kO paiti-zanAT gaom ata zasta Wastrawata aCa-nAsa
nvm aMha
kahe nO iDa n&m a AGairyAT
kahe WO urwa frAyezyAT
kahm Ai nO taT dAqrvm dayAT
YaT hE aMhaT X airy&n ajyam nvm
YawaEca YawaEtAtaEca.
51. AaT YO nA-hIS frAyazAite
gaom ata zasta Wastrawata aCa-nAsa nvm aMha ahm Ai AfrInvNti xCnUtl ainitl
aTbiStl uGrl aCAun&m frawaCayO,
52 . buyAT ahm i nm Ane gVuSca
W&qB a upa WIran&m ca
buyAT AsuSca aspO dvrvzrasca WAxCO,
buyAT nA stAhyO WyAxanO
YO-nO bADa frAyazAite
gaom ata zasta Wastrawata aCa-nAsa nvm aMha.
!I.
53 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
Yl ap&m m azdaDAtan&m
srIrl paqO daEsayeiNti
Yl para ahm AT hiStvNta
fraDAtl afrataT-kuCIS
ham aya gAtwO
darvGvm ciT pairi zrwAnvm .
54 . AaT tl nUr&m frataciNti
m azdaDAtvm paiti paNt&m
baGO-baxtvm paiti Yaonvm
frAqB arStvm paiti AfvNtvm
zaoCAi ahurahe m azdl
zaoCAi am vCan&m spvNtan&m .
!.
55 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
Yl urwaran&m X aB rIran&m
srIrl uruqm IS daEsayeiNti
Yl para ahm AT hiStvNta
fraDAtl afraoxCayeiNtIS
ham aya gAtwO
darvGvm ciT pairi zrwAnvm .
l3. Fiawaidin Yaslì l45
5 6. AaT tl nUr&m frawaxCayeiNti
m azdaDAtvm paiti paNt&m
baGO-baxtvm paiti Yaonvm
frAqB arStvm paiti zrwAnvm
zaoCAi ahurahe m azdl
zaoCAi am vCan&m spvNtan&m .
!I.
5 7. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
Yl str&m m lMhO hUrO
anaGran&m raocaMh&m
paqO daEsayvn aCaonIS
YOi para ahm AT ham e gAtwO darvGvm
hiStvNta afraCIm aNtO
daEwan&m parO TbaECaMhaT
daEwan&m parO draom Ohu.
5 8. AaT tE nUr&m frawazvNti
dUraEurwaEsvm aDB anO urwaEsvm nACvm na
Yim fraCO-kvrvtOiT WaMhuyl.
!II.
5 9. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide Yl awaT zrayO
aiB yAxCayeiNti YaT WourukaCvm bAm Im nawaca nawaitISca nawaca sata
nawaca hazaMra nawasVsca baEw&n.
!III.
6 0. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide Yl awe strVuS
aiB yAxCayeiNti Y&m haptOirvNgV nawaca nawaitISca nawaca sata nawaca
hazaMra nawasVsca baEw&n.
!I!.
6 1. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide Yl aw&m
kvhrpvm aiB yAxCayeiNti
Y&m sAm ahe kvrvsAspahe
YaT gaEsAuS gaDawarahe
nawaca nawaitISca nawaca sata nawaca hazaMra nawasVsca baEw&n.
!!.
6 2. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide Yl aw&m
xCudrvm aiB yAxCayeiNti Y&m spitAm ahe aCaonO zaraquStrahe nawaca
nawaitISca nawaca sata nawaca hazaMra nawasVsca baEw&n.
!!I.
6 3. aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
Yl ahurahe xCayatO
daCin&m upa YUiDyeiNti
Yezi aEm bawaiti aCawa-xCnus Yezi-CE bawaiNti anAzvrvtl xCnUtl ainitl
aTbiStl uGrl aCAun&m frawaCayO.
l46 l3. Fiawaidin Yaslì
!!II.
64 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide Yl m asyehIS
ahm AT Yl aojyehIS ahm AT Yl t&CyehIS ahm AT Yl am awastarl ahm AT Yl
Wvrvqrawastarl ahm AT Yl baECazyOtarl ahm AT Yl YAskvrvstarl ahm AT
Yaqa Waca fram rawAire
Yl m aDvm vm cIT m yezdin&m
baEwani upawazvNte.
65 . AaT YaT ApO uzbarvNte spitam a zaraquStra zrayaMhaT haca
WourukaCAT X arvnasca YaT m azdaDAtvm AaT fraCUsvNti uGrl aCAun&m
frawaCayO paoirIS pouru-satl paoirIS pouru-hazaMrl paoirIS pouru-baEwanO
66 . Apvm aECvm nl hawAi kAciT nAfAi hawayAi WIse hawAi zaNtawe
hawayAi dai?hawe uityaojanl, X aEpaiqe-nO dai?huS niDAtaEca haoCAtaEca.
67 . tl YUiDyeiNti pvCanAhu
hawe asahi COiqraEca
Yaqa asO m aEqanvm ca
aiB iCitVe daDAra m &nayvn ahe
Yaqa-nA taxm O raqaEStl
huS-h&m -bvrvtaT haca CaEtAT
YastO-zaEniS paiti-GnIta.
68 . AaT Ylsca lMh&m niwAnvNte tl Apvm parAzvNti hawAi kAciT nAfAi
hawayAi WIse hawAi zaNtawe hawayAi dai?hawe uityaojanl, X aEpaiqe-nO
dai?huS fraDAtaEca WarvDAtaEca.
69 . AaT YaT bawaiti awi-spaStO
sAsta dai?hVuS ham O-xCaqrO
aurwaqaEibyO parO TbiCyaNbyO
tl hasciT upa-zbayeite
uGrl aCAun&m frawaCayO
70 . tl hE jaslNti awa?he
Yezi-CE bawaiNti anAzarvtl xCnUtl ainitl aTbiStl uGrl aCAun&m frawaCayO,
tl dim awa nifrAwayeNte m &nayvn ahe Yaqa nA m vrvGO huparvnO.
71. tl hE snaiqiSca Warvqasca
parStasca pairiwArasca
WIsvNte pairi m ainyaoyAT
drujaT WarvnyayATca drwOiqyAT
zizi-YUCaTca kayaDAT
WIspO-m ahrkAaTca pairi
drwataT YaT aMrAT m ainyaoT
m &nayvn ahe Yaqa nA
satvm ca hazaMrvm ca baEwarvca
pairiStan&m nijaqvm hyAT.
72 . Yaqa nOiT taT paiti karvtO hufraMharStO nOiT WazrO huniwixtO nOiT
iCuS X AqaxtO nOiT arStiS hwaiB yAsta nOiT asAnO arvm O-CUtO awasyAT.
73 . WIsvNte awaT WIsvNtaEca m azdayasciT airim e-aMhaDO aCAun&m
WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO awaT awO zixCnlMhvm nl, kO nO stawAT kO
l3. Fiawaidin Yaslì l47
YazAite ... YawaEca YawaEtAtaEca. (Rcpcaì vcisc 5u.)
7 4. Asnl Yazam aide m anl Yazam aide, daEnl Yazam aide, saoKyaNt&m
Yazam aide, urunO Yazam aide, pasukan&m Yazam aide, daitikan&m
Yazam aide, upApan&m Yazam aide, upasm an&m Yazam aide, fraptvrvjAt&m
Yazam aide, rawascarAt&m Yazam aide, caMraMhAc&m Yazam aide, frawaCayO
Yazam aide.
7 5. frawaCIS Yazam aide, arvdrl Yazam aide, taxm l Yazam aide, taNciStl
Yazam aide spvNtl frawaCayO Yazam aide spVniStl Yazam aide sUrl
Yazam aide svwiStl Yazam aide dvrvzrl Yazam aide aiB iqUrl Yazam aide
uGrl Yazam aide aojiStl Yazam aide rvwIS Yazam aide rvNjiStl Yazam aide
YAskvrvtO Yazam aide YAskvrvstvm l Yazam aide.
7 6. tl zI hvNti YAskvrvstvm l
wayl m aniwl dAm &n
Yl aCAun&m WaMuhIS
sUrl spvNtl frawaCayO
Yl taDa vrvDB l hiStvNta
YaT m ainyU dAm &n daiDItvm
Yasca spvNtO m ainyuS Yasca aMrO.
7 7. YaT titaraT aMrO m ainyuS
dAhIm aCahe WaMhVuS
aNtarv pairi-awAitvm
Wohuca m anO AtarSca
7 8. tl hE taurwayatvm TbaECl
aMrahe m ainyVuS drwatO
YaT nOiT ApO takAiS stayaT
nOiT urwarl uruqm abyO,
hakaT sUrahe daquCO
xCayatO ahurahe m azdl
fratacin ApO svwiStl
uzuxCy&nca urwarl.
7 9. WIspl ApO Yazam aide WIspl urwarl Yazam aide WIspl aCAun&m
WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide, nAm Vni ApO Yazam aide nAm Vni
urwarl Yazam aide nAm Vni aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO
Yazam aide.
8 0. WIspan&m ca lMh&m paoiryan&m frawaCin&m iDa Yazam aide
frawaCIm aw&m Y&m ahurahe m azdl m aziSt&m ca WahiSt&m ca sraESt&m ca
xraoZdiSt&m ca xraqB iSt&m ca hukvrvptvm &m ca aCAT apanOtvm &m ca.
8 1. Ye?he urwa m &qrO spvNtO
auruCO raoxCnO frAdvrvsrO
kvhrpasca Yl raEqB ayeiti
srIrl am vCan&m spvNtan&m
Wvrvzdl am vCan&m spvNtan&m ,
hwarvxCaEtvm aurwaT-aspvm Yazam aide.
l48 l3. Fiawaidin Yaslì
!!III.
82 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
Yl am vCan&m spvNtan&m
xCaEtan&m Wvrvzi-dOiqran&m
bvrvzat&m aiB yAm an&m
taxm an&m AhUiryan&m
YOi aiqyejaMhO aCawanO,
83 . YOi hapta ham O-m anaMhO
YOi hapta ham O-WacaMhO
YOi hapta ham O-KyaoqnlMhO
YaEC&m asti ham vm m anO
ham vm WacO ham vm Kyaoqnvm
ham O pataca frasAstaca
YO daDwl ahurO m azdl,
84 . YaEC&m ainyO ainyehe
urwAnvm aiB i-WaEnaiti
m vrvqB vNtvm hum ataECu
m vrvqB vNtvm hUxtaECu
m vrvqB vNtvm hwarStaECu
m vrvqB vNtvm garO-nm Anvm
YaEC&m raoxCnlMhO paNtAnO
Awayat&m awi zaoqrl.
!!I.
85 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
Y&m ca AqrO urwAziStahe
spvNtahe WyAxanahe
Y&m ca sraoCahe aCyehe
taxm ahe tanum &qrahe
darCi-draoS AhUiryehe
Y&m ca nairyehe saMhahe
86 . Y&m ca raCnaoS raziStahe
Y&m ca m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS Y&m ca m &qrahe spvNtahe Y&m ca aCnO
Y&m ca ApO
Y&m ca zvm O Y&m ca urwarayl
Y&m ca gVuS Y&m ca gayehe
Y&m ca staoyO aCAwaoyO.
87 . gayehe m arvqnO aCaonO frawaCIm Yazam aide,
YO paoiryO ahurAi m azdAi
m anasca gUSta sAsnlsca
Yahm aT haca frAqB vrvsaT
nAfO airyan&m daFyun&m
ciqrvm airyan&m daFyun&m ,
zaraquStrahe spitAm ahe iDa aCaonO aCIm ca frawaCIm ca Yazam aide.
88 . paoiryAi Wohu m am nAnAi paoiryAi Wohu WaokuCe paoiryAi Wohu
WAwvrvzuCe paoiryAi aqaurune paoiryAi raqaEStAi paoiryAi WAstryAi
l3. Fiawaidin Yaslì l49
fCuyeiNte paoiryAi frawaEDAi paoiryAi frawaEDayam nAi paoiryAi haMhananAi
paoiryAi haMhanuCe g&m ca aCvm ca uxDvm ca uxDaFyAca sraoCvm
xCaqrvm ca WIspaca Wohu m azdaDAta aCaciqra.
8 9. YO paoiryO Aqrawa YO paoiryO raqaEStl YO paoiryO WAstryO fCuy&s,
YO paoiryO ciqrvm urwaEsayata
daEwAaTca haotAT m aKyAaTca,
YO paoiryO stOiS astwaiqyl staoT aCvm nAist daEwO fraorvnata m azdayasnO
zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO.
9 0. YO paoiryO stOiS astwaiqyl WAcim aoxta WIdOyum ahurO-TkaECvm ,
YO paoiryO stOiS astwaiqyl WAcim fram raoT WIdOyum ahurO-TkaECvm , YO
paoiryO stOiS astwaiqyl WIsp&m daEwO-dAtvm Wawaca ayesny&m
awahm y&m ,
YO sUrO WIspO-hujyAitiS
paoiryO TkaECO daFyun&m .
9 1. Yahm i paiti WIspvm -m &qrvm
aCvm srawO WIsruyata,
ahu ratuSca gaEqan&m
staota aCahe YaT m aziStaheca WahiStaheca sraEStaheca
paiti-fraxStaca daEnayAi
YaT haitin&m WahiStayAi.
9 2. Yim isvn am vCl spvNta
WIspe hwarv-hazaoCa
fraorvT fraxCni awi m anO
zrazdAtOiT aMhuyaT haca
ahUm ratUm ca gaEqan&m
staotArvm aCahe YaT m aziStaheca WahiStaheca sraEStaheca paiti-
fraxStArvm ca daEnayAi YaT haitin&m WahiStayAi.
9 3. Yehe z&qaEca WaxCaEca
urwAsvn ApO urwarlsca
Yehe z&qaEca WaxCaEca
uxCin ApO urwarlsca,
Yehe z&qaEca WaxCaEca
uStatAtvm nim rawaNta
WIspl spvNtO-dAtl dAm &n,
9 4. uSta-nO zAtO Aqrawa
YO spitAm O zaraquStrO,
frA-nO YazAite zaoqrAbyO
stvrvtO-barvsm a zaraquStrO,
iDa ap&m WIjasAiti
WaMuhi daEna m AzdayasniS
WIspAiS awi karCw&n YAiS hapta.
9 5. iDa ap&m m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS fraDAT WIspl fratvm atAtO
daFyun&m YaozaiNtISca rAm ayeiti, iDa ap&m napl sUrO fraDAT WIspl
fratvm atAtO daFyun&m YaozaiNtISca nyAsAite,
m aiDyOim lMhahe ArAstyehe iDa aCaonO aCIm ca frawaCIm ca Yazam aide
l5u l3. Fiawaidin Yaslì
YO paoiryO zaraquStrAi
m &qrvm ca gUSta sAsnlsca.
!!.
96 . asm O X anwatO aCaonO frawaCIm Yazam aide, aCnO X anwatO aCaonO
frawaCIm Yazam aide, gawayAnO aCaonO frawaCIm Yazam aide, parCaT-gVuS
parAtahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, WohwastOiS snaoyehe aCaonO
frawaCIm Yazam aide, iswatO WarAzahe aCaonO frawaCIm Yazam aide.
97 . saEnahe ahUm -stUtO aCaonO frawaCIm Yazam aide,
YO paoiryO satO-aEqryO
fraxStata paiti Aya zvm A,
pvrvidiDayehe aCaonO frawaCIm Yazam aide, usm Anarahe paECatahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide, Wohu-raocaMhO frAnyehe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, aCO-raocaMhO frAnyeye aCaonO frawaCIm Yazam aide, Warvsm O-
raocaMhO frAnyehe aCaonO frawaCIm Yazam aide.
98 . isaT-WAstrahe zaraquStrOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide, urwataT-
narahe zaraquStrOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide, hwarvciqrahe
zaraquStrOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide, daEwaTbOiS taxm ahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide, qrim iqB atO spitAm ahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
dlMhahe zairitahe aCaonO frawaCIm Yazam aide.
99 . kawOiS WIStAspahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
taxm ahe tanum &qrahe
darCi-draoS AhUiryehe
YO druca paurw&nca aCAi rawO YaECa YO druca paurw&nca aCAi rawO WIwaEDa
YO bAzuSca upastaca
WIsata ai?hl daEnayl
YaT ahurOiS zaraquStrOiS,
10 0. YO hIm stAt&m hit&m haitIm uzwaZaT haca hinUiB yO
nI-hIm dasta m aiDyOiCADvm
bvrvzi-rAzvm afrakaDawaitIm aCaonIm
qr&fD&m gVuSca WAstraheca
friq&m gVuSca Wastraheca.
10 1. zairiwarOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide, YuxtawarOiS aCaonO
frawaCIm Yazam aide, srIraoxCnO aCaonO frawaCIm Yazam aide, kvrvsaoxCnO
aCaonO frawaCIm Yazam aide, WanArahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
WIrAzahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, nIjarahe sawaMhO aCaonO frawaCIm
Yazam aide, bujasrawaMhO aCaonO frawaCIm Yazam aide, bvrvzyarStOiS
aCaonO frawaCIm Yazam aide, tiZyarStOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide,
pvrvqwarStOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide, WaEZyarStOiS aCaonO frawaCIm
Yazam aide.
10 2. naptyehe aCaonO frawaCIm Yazam aide, WaZAspahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide, habAspahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, WistaraoS
naotairyAnahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, fraS-h&m -Warvtahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide, fraCOkarahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
AtvrvwanaoS aCaonO frawaCIm Yazam aide, AtvrvpAtahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, AtvrvdAtahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, Atvrvciqrahe aCaonO
l3. Fiawaidin Yaslì l5l
frawaCIm Yazam aide, AtvrvX arvnaMhO aCaonO frawaCIm Yazam aide,
AtvrvsawaMhO aCaonO frawaCIm Yazam aide, AtvrvzaNtVuS aCaonO frawaCIm
Yazam aide, Atvrvdai?hVuS aCaonO frawaCIm Yazam aide.
103 . huKyaoqnahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, piCiKyaoqnahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide, taxm ahe spvNtODAtahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
bastawarOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide, kawArasm O aCaonO frawaCIm
Yazam aide, fraCaoStrahe hwOwahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, jAm Aspahe
hwOwahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, awAraoStrOiS aCaonO frawaCIm
Yazam aide.
104 . huKyaoqnahe frACaoStrayanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
X AdaEnahe frACaoStrayanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, haMhauruCO
jAm Aspanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, WarCnahe haMhauruCOiS aCaonO
frawaCIm Yazam aide, Wohu-nvm aMhO awAraoStrOiS aCaonO frawaCIm
Yazam aide, paitiStAtVe aGan&m ca X afnan&m aGan&m ca daEsan&m
aGan&m ca aoifran&m aGan&m ca pairikan&m .
105 . m &qrawAkahe sAim uZOiS aEqrapatOiS ham iDpatOiS aCaonO
frawaCIm Yazam aide YO fraEStvm usaGan&m gAqrO-rayaNt&m
aCvm aoGan&m anaCaon&m anahun&m aratun&m sim an&m awascastO-
frawaCin&m awa-jaGnaT paitiStAtVe aCawa-karvStahe TbaECaMhO.
106 . aCastwO m aiDyOi-m lMhOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide,
awarvqrabaMhO rAStarv-WaGvNtOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide, bUDrahe
dAzgrAspOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide, zbaurwatO aCaonO frawaCIm
Yazam aide, karsnahe zbaurwaiqinahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
taxm ahe tanu-m &qrahe
darCi-draoS AhUiryehe
107 . Ye?he nm Ane aCiS WaMuhi
srIra xCOiqni fracaraEta
kainInO kvhrpa srIrayl
aS-am ayl huraoDayl
uskAT YAstayl vrvzwaiqyO
raEwaT ciqrvm AzAtayl,
YO azgatO arvzyayl
hawaEibya bAzubya
tanuye rawO aECiStO
YO azgatO arvzyayl
hawaEibya bAzubya
ham vrvqvm paiti YuiDiStO.
108 . WIrAspahe karsnayanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, AzAtahe
karsnayanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, frAyaoDahe karsnayanahe
aCaonO frawaCIm Yazam aide, WaMhVuS arCyehe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, arCyehe WyAxanahe YAskvrvstvm ahe m azdayasnan&m ,
dArayaT-raqahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, frAyaT-raqahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide, skArayaT-raqahe aCaonO frawaCIm Yazam aide.
109 . arCawatO aCaonO frawaCIm Yazam aide, WyarCawatO aCaonO
frawaCIm Yazam aide, paityarCawatO aCaonO frawaCIm Yazam aide, am raoS
l52 l3. Fiawaidin Yaslì
aCaonO frawaCIm Yazam aide, cam raoS aCaonO frawaCIm Yazam aide,
drAqahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, paiti-drAqahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, paiti-WaMhahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, fraCAwaxCahe
aCaonO frawaCIm Yazam aide, nvm O-WaMhVuS WaEDayaMhahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide.
110. WaEsaDahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, aCAwaMhVuS
biwaNdaMhahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, jarO-da?hVuS pairiStUrahe
aCaonO frawaCIm Yazam aide, nvrvm yazdanahe AiqB yaoS aCaonO frawaCIm
Yazam aide, bvrvziCnaoS arahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, kasupitVuS
arahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, fryehe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
astwaT-vrvtahe aCaonO frawaCIm Yazam aide.
!!I.
111. gaopiwaMhVuS aCaonO frawaCIm Yazam aide, h&m -barvqrO
WaMhw&m taxm ahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, staoqrO WahiStahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide, pouruDAxStOiS xStAwaEnyehe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, xCwiB rAspanahe xStAwaEnyehe aCaonO frawaCIm Yazam aide.
112. ayO-astOiS pouruDAxStayanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
WohwastOiS pouruDAxStayanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, gayaDAstOiS
pouruDAxStayanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, aCawazdaMhO
pouruDAxStayanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, urUDaoS
pouruDAxStayanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, xCaqrO-cinaMhO
xCOiB rAspanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide.
113. aCAhurahe jIStayanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, frAyazvNtahe
aCaonO frawaCIm Yazam aide, frVnaMhO frAyazvNtanahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, jarO-WaMhVuS frAyazvNtanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
aCawazdaMhO qritahe sAiZdrOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide, Wohu-
raocaMhO WarakasAnahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, arvjaMuhatO tUrahe
aCaonO frawaCIm Yazam aide, usinvm aMhO aCaonO frawaCIm Yazam aide.
114. YuxtAspahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, aCa-Kyaoqnahe
gayaDAstayanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, Wohu-nvm aMhO katVuS
aCaonO frawaCIm Yazam aide, WohwazdaMhO katVuS aCaonO frawaCIm
Yazam aide, aCasarvDahe aCasairy&S aCaonO frawaCIm Yazam aide,
aCasarvDahe jairy&S aCaonO frawaCIm Yazam aide, cAxCnOiS aCaonO
frawaCIm Yazam aide, syAwaspOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide, pouruStOiS
kawOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide.
115. Warvsm apahe jaNnarahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, nanarAstOiS
paECataMhO aCaonO frawaCIm Yazam aide, zrazdAtOiS paECataMhO aCaonO
frawaCIm Yazam aide, gaEwanOiS Wohu-nvm aMhO aCaonO frawaCIm
Yazam aide, vrvzwl srUtO-spAdl aCaonl frawaCIm Yazam aide, zrayaMhl
spvNtO-xratwl aCaonl frawaCIm Yazam aide, WarCnOiS WAgvrvzahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide, frAcyehe taurwaEtOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide,
Wahm aEDAtahe m &qrawAkahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, uStrahe
saDanaMhO aCaonO frawaCIm Yazam aide.
116. da?hu-srUtahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, da?hu-frAdaMhO
aCaonO frawaCIm Yazam aide, spOpaDO m axStOiS aCaonO frawaCIm
l3. Fiawaidin Yaslì l53
Yazam aide, payaMharO m axStOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide, uStAzaNtahe
aCaonO frawaCIm Yazam aide, aCasawaMhO aCaonO frawaCIm Yazam aide,
aCAurwaEqahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, haom O-X arvnaMhO aCaonO
frawaCIm Yazam aide, WarCnahe aCaonO frawaCIm Yazam aide.
117 . frawahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, usnAkahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, X anwatO aCaonO frawaCIm Yazam aide, daEnAwazaMhO aCaonO
frawaCIm Yazam aide, arvjaonahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
aiB iX arvnaMhO aCaonO frawaCIm Yazam aide, huyazatahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, harvDAspahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, pAzinaMhO aCaonO
frawaCIm Yazam aide, X AxCaqrahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, aCO-
paoiryehe aCaonO frawaCIm Yazam aide, astwaT-vrvtahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide.
!!II.
118 . hugVuS aCaonO frawaCIm Yazam aide, aMhuyaoS aCaonO frawaCIm
Yazam aide, gaorOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide, gaorayanahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide, m &zdrAwaMhVuS aCaonO frawaCIm Yazam aide,
srIrAwaMhVuS aCaonO frawaCIm Yazam aide, AyUtahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, sUrO-Yazatahe aCaonO frawaCIm Yazam aide.
119 . vrvDB ahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, kawOiS aCaonO frawaCIm
Yazam aide, uxCAnO WIDisrawaMhO dUraEsrUtahe bvrvzawatO aCaonO
frawaCIm Yazam aide, WaMhuDAtahe X aDAtahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
uzyehe WaMhuDAtayanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, fryehe aCaonO
frawaCIm Yazam aide.
120 . aCvm -Ye?he-raocl n&m a aCaonO frawaCIm Yazam aide, aCvm -Ye?
he-Warvza n&m a aCaonO frawaCIm Yazam aide, aCvm Yahm Ai-uSta n&m a
aCaonO frawaCIm Yazam aide, YOiStahe fryAnan&m aCaonO frawaCIm
Yazam aide, usm Anaraheca paECataMhO paitiStAtVe nAfyO-karStahe
TbaECaMhO.
121. spitOiS usp&snaoS aCaonO frawaCIm Yazam aide, vrvzrAspahe
usp&snaoS aCaonO frawaCIm Yazam aide, usaDAnO m azdayasnahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide, frAdaT-WaMhVuS stiwatO aCaonO frawaCIm Yazam aide,
raocascaECm anO aCaonO frawaCIm Yazam aide, hwarvcaECm anO aCaonO
frawaCIm Yazam aide, frasrUtArahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
WIsrUtArahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, barvm nahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, WIsrUtahe aCaonO frawaCIm Yazam aide.
122 . hwaspahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, caqB arvspahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide, daB rAm aECOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide,
fraoraosahe kaoCahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, frInAspahe kaEwahe
aCaonO frawaCIm Yazam aide, frAdaT-narahe grawAratVuS aCaonO frawaCIm
Yazam aide, WohuStrahe &xnaMhahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
WIwArvCwahe ainyAwahe aCaonO frawaCIm Yazam aide.
123 . frArAzOiS tUrahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, stipOiS rawatO
aCaonO frawaCIm Yazam aide, parCiNtahe gaNdrvB ahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, awayehe spvNghahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, aEtawahe
m Ayawahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, YaEtuS-gVuS WyAtanahe aCaonO
l54 l3. Fiawaidin Yaslì
frawaCIm Yazam aide, garStahe kawOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide.
12 4. pouru-baNghahe zaoCahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, Wohu-
dAtahe kAtahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, blMhahe slMhaMhahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide, hwarvzl aNkasayl aCaonl frawaCIm Yazam aide,
arawaoStrahe vrvzawatO dai?hVuS aCaonO frawaCIm Yazam aide, frAciqrahe
bvrvzawatO aCaonO frawaCIm Yazam aide, Wohu-pvrvsahe ainyAwahe aCaonO
frawaCIm Yazam aide.
12 5. parO-dasm ahe dAStAGnOiS m uZa m uZayl dai?hVuS aCaonO
frawaCIm Yazam aide, fraturl asrutl baECatasturl aCaonO frawaCIm
Yazam aide, awarvgVuS vrvzawatO aoiGm atasturahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, gaom atO zawanO raoZdyehe raoZdyayl dai?hVuS aCaonO
frawaCIm Yazam aide, qritO aEwO-sarvDO fyuStahe tanyehe tanyayl dai?
hVuS aCaonO frawaCIm Yazam aide.
12 6. tIrO-nakaqB ahe uspaECatan&m saEnan&m aCaonO frawaCIm
Yazam aide, utayutOiS WiTkawOiS ziGrOiS saEnahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide, frO-hakafrahe m arvziCm yehe saEnan&m aCaonO frawaCIm
Yazam aide, Warvsm O-raocl pvrvqwafsm O aCaonO frawaCIm Yazam aide.
12 7. aCa-nvm aMhl WIdaT-gawl aMhuyl dai?hVuS aCaonO frawaCIm
Yazam aide, parCaT-gawl dAzgrO-gawl apaxCIrayl dai?hVuS aCaonO
frawaCIm Yazam aide, hufrawAxS kahrkanan&m aCaonO frawaCIm
Yazam aide, akayaDahe puDan&m aCaonO frawaCIm Yazam aide, jAm Aspahe
aparazAtahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, m aiDyO-m lMhahe aparazAtahe
aCaonO frawaCIm Yazam aide, urwataT-narahe aparazAtahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide.
12 8. raocascaECm anO aCaonO frawaCIm Yazam aide, hwarvcaECm anO
aCaonO frawaCIm Yazam aide, frAdaT X arvnaMhO aCaonO frawaCIm
Yazam aide, WiDaT X arvnaMhO aCaonO frawaCIm Yazam aide, Wouru-nvm aMhO
aCaonO frawaCIm Yazam aide, Wouru-sawaMhO aCaonO frawaCIm Yazam aide,
uxCyaT-vrvtahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, uxCyaT-nvm aMhO aCaonO
frawaCIm Yazam aide, astwaT-vrvtahe aCaonO frawaCIm Yazam aide.
!!III.
12 9. YO aMhaT saoKy&s Wvrvqraja n&m a astwaT-vrvtasca n&m a, awaqa
saoKy&s Yaqa WIspvm ahUm astwaNtvm sAwayAT, awaqa astwaT-vrvtO Yaqa
astwl h& uStanawl astwaT aiqyejaMhvm paitiCAT paitiStAtVe bizvMrO-ciqrayl
drujO paitiStAtVe aCawa-karStahe TbaECaMhO.
!!I!.
13 0. Yim ahe WIwaMhanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide sUrahe pouru-
W&qB ahe paitiStAtVe ainiStOiS daEwO-frakarStayl haEcaMhasca awAstrahe
iqyajaMhasca m arCaonahe.
13 1. qraEtaonahe AqB yAnOiS aCaonO frawaCIm Yazam aide paitiStAtVe
garvnAuSca tafnaoSca naEzaheca sArastOiSca WAwarCylsca paitiStAtVe aZi-
karStahe TbaECaMhO, aoSnarahe pouru-jirahe aCaonO frawaCIm Yazam aide,
uzawahe tum Aspanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, aGraEraqahe narawahe
aCaonO frawaCIm Yazam aide, m anuS-ciqrahe airyAwahe aCaonO frawaCIm
l3. Fiawaidin Yaslì l55
Yazam aide.
132 . kawOiS kawAtahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, kawOiS
aipiwaMhVuS aCaonO frawaCIm Yazam aide, kawOiS usaDanO aCaonO frawaCIm
Yazam aide, kawOiS arCnO aCaonO frawaCIm Yazam aide, kawOiS pisinaMhO
aCaonO frawaCIm Yazam aide, kawOiS byarCAnO aCaonO frawaCIm
Yazam aide, kawOiS syAwarCAnO aCaonO frawaCIm Yazam aide, kawOiS
haosrawaMhO aCaonO frawaCIm Yazam aide.
133 . am aheca paiti hutAStahe WvrvqraGnaheca paiti ahuraDAtahe
WanaiNtylsca paiti uparatAtO saMuhasca paiti husastayl saMuhasca paiti
am uyam nayl saMuhasca paiti awanvm nayl haqrawataheca paiti
ham vrvqan&m
134 . drwaheca paiti aojaMhO X arvnaMhasca paiti m azdaDAtahe
tanuylsca paiti drwatAtO Asnaylsca paiti WaMhuyl frazaNtOiS daMrayl
WyAxanayl xCOiqnyO spitidOiqrayl &zO-bUjO hwIrayl huzaNtVuS paiti
aparayl Wyarvqyayl WahiStahe aMhVuS
135 . xCaqraheca paiti bAnum atO darvGaylsca paiti darvGO-jItOiS
WIspan&m ca paiti ayaptan&m WIspan&m ca paiti baECazan&m paitiStAtVe
YAqB &m pairikan&m ca sAqr&m kaoy&m karafn&m ca paitiStAtVe sAstO-
karStahe TbaECaMhO.
136 . sAm ahe kvrvsAspahe gaEsaoS gaDawarahe aCaonO frawaCIm
Yazam aide paitiStAtVe uGrahe bAzAuS haEnaylsca pvrvqu-ainikayl pvrvqu-
drafCayl vrvDB O-drafCayl uzgvrvptO-drafCayl xrUrvm drafCvm barvNtyl
paitiStAtVe gaDahe frakvrvstO-frasAnahe sim ahe WIrvNjanO anam arZdikahe
paitiStAtVe gaDO-karStahe TbaECaMhO.
137 . AxrUrahe haosrawaMhanahe aCaonO frawaCIm Yazam aide
paitiStAtVe haCidawahe drwatO arAtOiSca gaEqO-m vrvNcyAnahe,
haoKyaMhahe taxm ahe aCaonO frawaCIm Yazam aide, paitiStAtVe
m Azainyan&m daEwan&m Warvnyan&m ca drwat&m paitiStAtVe daEwO-
karStahe TbaECaMhO.
138 . fraDAxStOiS xuNbyehe aCaonO frawaCIm Yazam aide, paitiStAtVe
aECm ahe xrwI-draoS aECm O-WarvDan&m ca drwat&m paitiStAtVe aECm O-
karStahe TbaECaMhO.
!!!.
139 . hwOuyl aCaonO frawaCIm Yazam aide, frVnyl aCaonO frawaCIm
Yazam aide, qrityl aCaonO frawaCIm Yazam aide, pourucistayl aCaonO
frawaCIm Yazam aide, hutaosayl aCaonO frawaCIm Yazam aide, hum Ayl
aCaonO frawaCIm Yazam aide, zairicyl aCaonO frawaCIm Yazam aide,
WIspatauruCyl aCaonO frawaCIm Yazam aide, uStawaityl aCaonO frawaCIm
Yazam aide, tuCnAm aityl aCaonO frawaCIm Yazam aide.
140 . frVnyl nAiryl usinvm aMhO aCaonyl aCaonO frawaCIm Yazam aide,
frVnyl nAiryl frAyazvNtanahe aCaonyl aCaonO frawaCIm Yazam aide, frVnyl
nAiryl xCOiB rAspanahe aCaonyl aCaonO frawaCIm Yazam aide, frVnyl
nAiryl gayaDAstOiS aCaonyl aCaonO frawaCIm Yazam aide, asabanayl nAiryl
pouruDAxStOiS aCaonyl aCaonO frawaCIm Yazam aide, uxCvNtyl nAiryl
l56 l3. Fiawaidin Yaslì
staoqrO WahiStahe aCahe aCaonyl aCaonO frawaCIm Yazam aide.
14 1. kanyl WaDUtO aCaonyl aCaonO frawaCIm Yazam aide, kanyl
jaGrUDO aCaonyl aCaonO frawaCIm Yazam aide, kanyl fraMhADO aCaonyl
aCaonO frawaCIm Yazam aide, kanyl urUDayaNtO aCaonyl aCaonO frawaCIm
Yazam aide, kanyl paEsaMhanwa aCaonyl aCaonO frawaCIm Yazam aide,
hwarvDyl aCaonO frawaCIm Yazam aide, huciqrayl aCaonO frawaCIm
Yazam aide, kanukayl aCaonO frawaCIm Yazam aide, kanyl srUtaT-fvDryO
aCaonyl frawaCIm Yazam aide.
14 2. kanyl WaMhu-fvDryl aCaonyl frawaCIm Yazam aide, kanyl vrvdaT-
fvDryl aCaonyl frawaCIm Yazam aide YA WIspa-taurwairica n&m a, awaqa
WIspa-taurwairi Yaqa hA tvm zIzanAT YO WIspe taurwayAT daEwAaTca TbaECl
m aKyAaTca paitiStAtVe jahe-karStahe TbaECaMhO.
!!!I.
14 3. airyan&m daFyun&m nar&m aCaonO frawaCIm Yazam aide
airyan&m daFyun&m nAirin&m aCaonin&m frawaCayO Yazam aide,
tUiryan&m daFyun&m nar&m aCaonO frawaCIm Yazam aide tUiryan&m
daFyun&m nAirin&m aCaonin&m frawaCayO Yazam aide, sairim an&m
daFyun&m nar&m aCaon&m frawaCayO Yazam aide sairim an&m daFyun&m
nAirin&m aCaonin&m frawaCayO Yazam aide.
14 4. sAinin&m daFyun&m nar&m aCaon&m frawaCayO Yazam aide
sAinin&m daFyun&m nAirin&m aCaonin&m frawaCayO Yazam aide, dAhIn&m
daFyun&m nar&m aCaon&m frawaCayO Yazam aide dAhIn&m daFyun&m
nAirin&m aCaonin&m frawaCayO Yazam aide.
14 5. WIspan&m daFyun&m nar&m aCaon&m frawaCayO Yazam aide
WIspan&m daFyun&m nAirin&m aCaonin&m frawaCayO Yazam aide, WIspl
aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide, Yl haca gayAT
m arvqnaT A-saoKyaNtAT WvrvqraGnaT.
14 6. upa-tU-nO iDa Yl aCaon&m
m oCu isiNtu frawaCayO,
tl nO jasaNtu awaMhe,
tl nO &zahuciT hatO
qrAyeNte aiB i-dvrvStAiS awVbiS
aom na ahura m azda
sraoCaca aCya sUra
m &qraca spvNta WIduCa
YO WIdaEwO WIdaEwahe
aStO m azdl ahurahe
Yim zaraquStrO frVrvnaoT
hwAwaNtvm aMhwe astwaite.
14 7. aora WaMuhIS upa-CaEta
Yl ApO Ylsca urwarl
Ylsca aCAun&m frawaCayO,
iDa friql paiti-zaNtl
buyata ahm ya nm Ane,
iDa AqrawanO daFyun&m
l3. Fiawaidin Yaslì l57
m anyeNte WaMhVuS aCahe,
uzgvurwayeiNte zastV ahm Akvm awa?he sUrl YUCm Akvm Yasnahe svwiStl.
148 . WIspan&m lMh&m aCaon&m aCaonin&m ca iDa Yazam aide frawaCIm
YaEC&m YaCvqB aTca urw&nO zaoylsca frawaCayO, WIspan&m ca lMh&m
aCaon&m aCaonin&m ca iDa Yazam aide frawaCIm YaEC&m nO ahurO m azdl
aCawa Yesne paiti WaMhO WaEDa, WIspan&m ca aEC&m zaraquStrvm paoirIm
WahiStvm AhUirIm sUsrUm a TkaECvm .
149 . paoiryan&m TkaECan&m paoiryan&m sAsnO-gUC&m iDa aCaon&m
aCaonin&m ca ahUm ca daEn&m ca baoDasca urwAnvm ca frawaCIm ca
Yazam aide YOi aCAi Waonarv, nabAnazdiStan&m iDa aCaon&m aCaonin&m ca
ahUm ca daEn&m ca baoDasca urwAnvm ca frawaCIm ca Yazam aide YOi aCAi
Waonarv.
150 . paoiry&n TkaECV Yazam aide nm Anan&m ca WIs&m ca zaNtun&m ca
daFyun&m ca YOi lMharv, paoiry&n TkaECV Yazam aide nm Anan&m ca
WIs&m ca zaNtun&m ca daFyun&m ca YOi bAbwarv, paoiry&n TkaECV
Yazam aide nm Anan&m ca WIs&m ca zaNtun&m ca daFyun&m ca YOi hvNti,
151. paoiry&n TkaECV Yazam aide nm Anan&m ca WIs&m ca zaNtun&m ca
daFyun&m ca nm AnaMhAnO WICAnO zaNtuCAnO dai?huCAnO aCO-aMhAnO
m &qrO-aMhAnO urwO-aMhAnO WIspAiS WaMhUS WaMhuCAnO.
152 . zaraquStrvm WIspahe aMhVuS astwatO ahUm ca ratUm ca paoirIm ca
TkaECvm Yazam aide hAt&m huDAstvm vm hAt&m huxCaqrOtvm vm hAt&m
raEwastvm vm hAt&m X arvnaMuhastvm vm hAt&m YesnyOtvm vm hAt&m
Wahm yOtvm vm hAt&m xCnaoqB Otvm vm hAt&m frasastOtvm vm YO nA
iStasca Yesnyasca Wahm yasca Waoce Yaqna kahm AiciT hAt&m aCAT haca YaT
WahiStAT.
153 . im &m ca z&m Yazam aide
aom ca asm anvm Yazam aide,
tAca WohU Yazam aide YA aNtarvstA YesnyAca Wahm yAca
frAyaStwa naire aCaone.
154 . daitikan&m ca aiDyun&m YaT urunO Yazam aide, aCaon&m AaT
urunO Yazam aide kuDO-zAtan&m ciT nar&m ca nAirin&m ca YaEC&m WahehIS
daEnl WanaNtI WA WvMhvn WA Waonarv WA.
155 . WanvNt&m WaMhvNt&m WaonAC&m daEnO-sAc&m iDa aCaon&m
aCaonin&m ca ahUm ca daEn&m ca baoDasca urwAnvm ca frawaCIm ca
Yazam aide YOi aCAi Waonarv.
Ye?hE hAt&m AaT Yesne paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide. YaqA ahU WairyO....(8 )
156 . aCAun&m frawaCin&m uGran&m aiB iqUran&m uGran&m
WArvqraGnin&m paoiryO-TkaECan&m frawaCin&m nabAnazdiStan&m
frawaCin&m frawaCayO xCnUtl ayaNtu ahm ya nm Ane xCnUtl WIcarvNtu
ahm ya nm Ane.
157 . xCnUtl AfrInvNtu ahm ya nm Ane WaMuhIm aCIm X Apar&m , xCnUtl
pArayaNtu haca ahm AT nm AnAT staom Aca rAzarvca barvNtu daquCO ahurAi
l58 l3. Fiawaidin Yaslì
m azdAi am vCan&m ca spvNtan&m m Acim gvrvzAnl pArayaNtu haca ahm AT
nm AnAT ahm Akvm ca m azdayasnan&m .
(Rcciìc siIcnìIy:)
15 8. hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT,
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i aCaon&m frawaCin&m uGran&m aiB iqUran&m paoiryO-TkaECan&m
frawaCin&m nabAnazdiStan&m frawaCin&m . aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
l4. Wailaian Yaslì
0. pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
bahirAm YazaT i pVrOZgar i duSm an zadAr am ahe hutAStahe bV rasAT, vZ
ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
WvrvqraGnahe ahuraDAtahe WanaiNtylsca uparatAtO xCnaoqra YasnAica
Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
I.
1. WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide, pvrvsaT zaraquStrO ahurvm
m azd&m , ahura m azda m ainyO spVniSta dAtarv gaEqan&m astwaitin&m
aCAum kO asti m ainyawan&m Yazatan&m zayOtvm O, AaT m raoT ahurO
m azdl, WvrvqraGnO ahuraDAtO spitam a zaraquStra.
2. ahm Ai paoiryO AjasaT Wazvm nO
WvrvqraGnO ahuraDAtO
WAtahe kvhrpa darCyOiS
srIrahe m azdaDAtahe
Wohu X arvnO m azdaDAtvm
baraT X arvnO m azdaDAtvm
baECazvm uta am vm ca.
3. AaT ahm Ai am awastvm O, am a ahm i am awastvm O Wvrvqra ahm i
Wvrvqrawastvm O X arvnaMha ahm i X arvnaMuhastvm O YAna ahm i
YAnawastvm O saoka ahm i saokawastvm O baECaza ahm i baECazyOtvm O.
4. AaT TbaECl taurwayeni WIspan&m TbiCwat&m TbaECl daEwan&m
m aKyAn&m ca YAqB &m pairikan&m ca sAqr&m kaoy&m karafn&m ca.
l4. Wailaian Yaslì l59
5 . ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
WvrvqraGnvm ahuraDAtvm zaoqrAbyO, WvrvqraGnvm ahuraDAtvm
Yazam aide YAiS dAtAiS paoiryAiS ahurahe haom ayO gawa barvsm ana hizwO
daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca
WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
II.
6 . WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide, pvrvsaT zaraquStrO ahurvm
m azd&m , ahura m azda m ainyO spVniSta dAtarv gaEqan&m astwaitin&m
aCAum kO asti m ainyawan&m Yazatan&m zayOtvm O, AaT m raoT ahurO
m azdl, WvrvqraGnO ahuraDAtO spitam a zaraquStra.
7 . ahm Ai bityO AjasaT Wazvm nO
WvrvqraGnO ahuraDAtO
gVuS kvhrpa arCAnahe
srIrahe zaranyO-srwahe
Yim upairi sruye sanaT
am O hutaStO huraoDO
WvrvqraGnO ahuraDAtO,
awaqa AjasaT.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
III.
8 . WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide, pvrvsaT zaraquStrO ahurvm
m azd&m , ahura m azda m ainyO spVniSta dAtarv gaEqan&m astwaitin&m
aCAum kO asti m ainyawan&m Yazatan&m zayOtvm O, AaT m raoT ahurO
m azdl, WvrvqraGnO ahuraDAtO spitam a zaraquStra.
9 . ahm Ai qrityO AjasaT Wazvm nO
WvrvqraGnO ahuraDAtO
aspahe kvhrpa auruCahe
srIrahe zairi-gaoCahe
zaranyO-aiB iDAnahe
Yim upairi ainikvm sanaT
am O hutaStO huraoDO
WvrvqraGnO ahuraDAtO,
awaqa AjasaT.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
I.
10. WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide, pvrvsaT zaraquStrO ahurvm
m azd&m , ahura m azda m ainyO spVniSta dAtarv gaEqan&m astwaitin&m
aCAum kO asti m ainyawan&m Yazatan&m zayOtvm O, AaT m raoT ahurO
m azdl, WvrvqraGnO ahuraDAtO spitam a zaraquStra.
11. ahm Ai tUiryO AjasaT Wazvm nO
l6u l4. Wailaian Yaslì
WvrvqraGnO ahuraDAtO
uStrahe kvhrpa WaDaryaoS
dad&saoS aiB i-tacinahe
urwatO frasparanahe
gaEqAuS m aKyO-WaMhahe,
12 . YO arCn&m fraMhvrvziNt&m
m aziStvm aojO Abaraiti
m aziStvm ca Am anaMhvm
YO xCaqriCwa awAiti
awl zI xCaqrIS hupAtOtvm l
Yl uStrO pAiti WaDariS
aS-bAzAuS stwi-kaofO sm arCnO-daEm a jIrO-sArO raEwa bvrvzO am awl,
13 . Y&m hE dUraEsUkvm
dUire frawAiti aEtahe
t&qry&m aipi xCapanvm ,
YO kafvm aipi-spayeiti
spaEititvm upa WaGDanvm
huxCnaoqre hupaitiStAne
YO hiStaite WIdiDwl
Yaqa sAsta ham O-xCaqrO,
awaqa AjasaT.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
.
14 . WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide, pvrvsaT zaraquStrO ahurvm
m azd&m , ahura m azda m ainyO spVniSta dAtarv gaEqan&m astwaitin&m
aCAum kO asti m ainyawan&m Yazatan&m zayOtvm O, AaT m raoT ahurO
m azdl, WvrvqraGnO ahuraDAtO spitam a zaraquStra.
15 . ahm Ai puxDO AjasaT Wazvm nO
WvrvqraGnO ahuraDAtO
hU kvhrpa WarAzahe
paiti-vrvnO tiZi-d&strahe
arCnO tiZi-asUrahe
hakvrvT-janO WarAzahe
anupOiqB ahe graNtahe
parCwanikahe taxm ahe
YUxDahe pAiriwAzahe,
awaqa AjasaT.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
I.
16 . WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide, pvrvsaT zaraquStrO ahurvm
m azd&m , ahura m azda m ainyO spVniSta dAtarv gaEqan&m astwaitin&m
aCAum kO asti m ainyawan&m Yazatan&m zayOtvm O, AaT m raoT ahurO
m azdl, WvrvqraGnO ahuraDAtO spitam a zaraquStra.
17 . ahm Ai xStwO AjasaT Wazvm nO
l4. Wailaian Yaslì l6l
WvrvqraGnO ahuraDAtO
narS kvhrpa paNca-dasaMhO
xCaEtahe spiti-dOiqrahe
kasu-pACnahe srIrahe, awaqa AjasaT.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
II.
18. WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide, pvrvsaT zaraquStrO ahurvm
m azd&m , ahura m azda m ainyO spVniSta dAtarv gaEqan&m astwaitin&m
aCAum kO asti m ainyawan&m Yazatan&m zayOtvm O, AaT m raoT ahurO
m azdl, WvrvqraGnO ahuraDAtO spitam a zaraquStra.
19. ahm Ai haptaqO AjasaT Wazvm nO
WvrvqraGnO ahuraDAtO
m vrvGahe kvhrpa WArvGnahe
urwatO aDara-naEm AT
piCatO upara-naEm AT
YO Way&m asti AsiStO
rvNjiStO frawazvm nan&m .
2 0. hO aEwO uStanawat&m
iCwa-Wasm a apayeiti
[hasciT WA nOiT WA]
YaTciT Wazaite hwastvm ,
YO Wazaite zarCayam nO
aGr&m usaitIm uClMhvm
axCafni xCafnIm isvm nO
asUiri sUirIm isvm nO,
2 1. WIgAqO m arvzaT kaofan&m
barvCnawO m arvzaT gairin&m
j&fnawO m arvzaT raon&m
saEniS m arvzaT urwaran&m
Way&m WAcim susruCvm nO,
awaqa AjasaT.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
III.
2 2. WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide, pvrvsaT zaraquStrO ahurvm
m azd&m , ahura m azda m ainyO spVniSta dAtarv gaEqan&m astwaitin&m
aCAum kO asti m ainyawan&m Yazatan&m zayOtvm O, AaT m raoT ahurO
m azdl, WvrvqraGnO ahuraDAtO spitam a zaraquStra.
2 3. ahm Ai aStvm O AjasaT Wazvm nO
WvrvqraGnO ahuraDAtO
m aECahe kvhrpa aurunahe
srIrahe niwaStakO-srwahe,
awaqa AjasaT.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
l62 l4. Wailaian Yaslì
I!.
24 . WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide, pvrvsaT zaraquStrO ahurvm
m azd&m , ahura m azda m ainyO spVniSta dAtarv gaEqan&m astwaitin&m
aCAum kO asti m ainyawan&m Yazatan&m zayOtvm O, AaT m raoT ahurO
m azdl, WvrvqraGnO ahuraDAtO spitam a zaraquStra.
25 . ahm Ai naom O AjasaT Wazvm nO
WvrvqraGnO ahuraDAtO
bUzahe kvhrpa rVnahe
srIrahe tiZi-srwahe,
awaqa AjasaT.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
!.
26 . WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide, pvrvsaT zaraquStrO ahurvm
m azd&m , ahura m azda m ainyO spVniSta dAtarv gaEqan&m astwaitin&m
aCAum kO asti m ainyawan&m Yazatan&m zayOtvm O, AaT m raoT ahurO
m azdl, WvrvqraGnO ahuraDAtO spitam a zaraquStra.
27 . ahm Ai dasvm O AjasaT Wazvm nO
WvrvqraGnO ahuraDAtO
WIrahe kvhrpa raEwatO
srIrahe m azdaDAtahe,
baraT karvtvm zaranyO-saorvm
frapixStvm WIspO-paEsaMhvm ,
awaqa AjasaT.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
!I.
28 . WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide arCO-karvm m arCO-karvm
fraCO-karvm hwAxStvm hwAyaonvm , tvm Yazata YO aCawa zaraquStrO
WvrvqraGnahe paiti m anahi WvrvqraGnahe paiti Wacahi WvrvqraGnahe paiti
Kyaoqne WvrvqraGnahe paiti frawAke WvrvqraGnahe paiti pAitiwAke.
29 . ahm Ai daqaT WvrvqraGnO ahuraDAtO vrvzOiS xl bAzwl aojO tanwO
WIspayl drwatAtvm tanwO WIspayl Wazdwarv aom ca sUkvm Yim baraiti karO
m asyO upApO YO raMhayl dUraEpArayl jafrayl hazaMrO-WIrayl WarvsO-
stawaMhvm ApO urwaEsvm m Arayeite.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
!II.
30 -31. WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide arCO-karvm (Scc vcisc 28
scq.) ... aom ca sUkvm Yim baraiti aspO arCa YO t&qryasciT haca xCafnO
awaCaiqyl aipi-aB rayl aspaEm Warvsvm zvm ADa sayanvm WaEnaiti katArO
aGrawO WA bUnawO WA.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
l4. Wailaian Yaslì l63
!III.
3 2-3 3. WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide arCO-karvm (Scc vcisc 28)
... aom ca sUkvm Yim baraiti kahrkAsO zarvnum ainiS YO naom yAciT haca
dai?haoT m uSti-m asaMhvm xrUm aiB i-WaEnaiti awawaTciT Yaqa sUkayl
brAzayl brAzvm awawaTciT Yaqa sUkayl naEzvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
!I.
3 4. WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide,
pvrvsaT zaraquStrO ahurvm m azd&m ,
ahura m azda m ainyO
spVniSta dAtarv gaEqan&m
astwaitin&m aCAum
YaT bawAni aiB i-sastO aiB i-Sm arvtO
pouru-nar&m TbiCyaNt&m
ciS ai?he asti baECazO.
3 5. AaT m raoT ahurO m azdl, m vrvGahe pvCO-parvnahe WArvNjinahe
parvnvm ayasaECa spitam a zaraquStra, ana parvna tanUm aiB i-sifOiS ana
parvna ham vrvqvm paiti-saMhaECa.
3 6. YAnl baraiti astawO WA taxm ahe m vrvGahe parvnawO WA taxm ahe
m vrvGahe,
naEDa-ciS raEwa m aKya
jaiNti naEDa fraECyeiti
paourwa-hE nvm O baraiti paourwa X arvnl,
WIDArayeiti upast&m
m vrvGahe parvnO m vrvGan&m .
3 7. tl ahurO sAstran&m dai?hupaitiS
nOiT satvm jaiNti WIraja
nOiT hakvrvT jaiNti WaEsaEpa
Oim jaiNti fraCa aEiti.
3 8. WIspe tvrvsvNti pvrvnine
awaqa m AwayaciT tanuye
WIspe tvrvsvNtu aurwaqa
WIspe tvrvsvNtu duS-m ainyuS
am vm ca WvrvqraGnvm ca
niDAtvm tanuye m anO,
3 9. Yim WaClNte ahurlMhO
WaClNte AhUirylMhO
WaClNte haosrawaMhanO
tvm WaCata kawa usa,
Yim aspO arCa baraiti
Yim uStrO WaDairiS baraiti
Yim AfS nAwaya baraiti,
4 0. Yim qraEtaonO taxm O baraT
YO janaT aZIm dahAkvm qrizafanvm qrikam vrvDvm xCwaS-aCIm hazaMrA-
l64 l4. Wailaian Yaslì
YaoxStIm
aSaojaMhvm daEwIm drujvm
aGvm gaEqAwyO drwaNtvm
Y&m aSaojastvm &m drujvm
fraca kvrvNtaT aMrO m ainyuS
aoi Y&m astwaitIm gaEq&m m ahrkAi aCahe gaEqan&m .
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
!.
41. WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide, WvrvqraGnO awi im aT
nm Anvm gaosurAbyO X arvnO pairi-Wvrvnawaiti Yaqa hAu m aza m vrvGO
saEnO Yaqa awe aB rl upApl m asitO gairIS niwAnvNti.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
!I.
42 . WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide,
pvrvsaT zaraquStrO ahurvm m azd&m ,
ahura m azda m ainyO
spVniSta dAtarv gaEqan&m
astwaitin&m aCAum
kwa asti WvrvqraGnahe ahuraDAtahe n&m a-azbAitiS kwa upa-stUitiS kwa
niStUitiS.
43 . AaT m raoT ahurO m azdl,
YaT spADa haNjaslNte
spitam a zaraquStra
raStvm rasm a katarasciT
WaStlMhO ahm ya nOiT WazylNte jatlMhO ahm ya nOiT
janylNte.
44 . cataMrO pvrvnl WIDArayOiS
awi paq&m katarasciT,
YatArO pourwO frAyazAite
am O hutaStO huraoDO
WvrvqraGnO ahuraDAtO
atArO Wvrvqra hacaite.
45 . am vm ca WvrvqraGnvm ca AfrInAm i dwa apAtAra dwa nipAtAra dwa
niSharvtAra dwa aDB OZvn dwa WIDB OZvn dwa fraDB OZvn dwa Am arvzvn dwa
WIm arvzvn dwa fram arvzvn.
46 . zaraquStra aEtvm m &qrvm m A fradaEsayOiS ainyaT piqre WA puqrAi
brAqre WA haDO-zAtAi AqrawanAi WA qrAyaone, aEtaEca-tE WAcO YOi uGra As
dvrvzra As uGra As WyAxaine As uGra As WvrvqraGne As uGra As baECazya As,
aEtaEca-tE WAcO YOi pvCvm ciT sArvm buNjaiNti uzgvrvptvm ciT snaqvm
apaCa apa-X anwaiNti.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
l4. Wailaian Yaslì l65
!II.
4 7. WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide YO WIrAzaiti aNtarv rASta
rasm ana
Aca paraca pvrvsaite
haDa m iqra haDa raCnwO,
kO m iqrvm aiB i-druZaiti
kO raCnUm paiti-irinaxti
kahm Ai Yaskvm ca m ahrkvm ca
azvm baxCAni xCayam nO.
4 8. AaT m raoT ahurO m azdl, YaT m aKyAka frAyazlNte
WvrvqraGnO ahuraDAtO dAtahe Yim Kyeiti dAityOtvm a Yasnasca Wahm asca
aCAT haca YaT WahiStAT nOiT iqra airyl dai?hAwO fr&S hyAT haEna nOiT WOiGna
nOiT pAm a nOiT kapastiS nOiT haEnyO raqO nOiT uzgvrvptO drafCO.
4 9. paiti dim pvrvsaT zaraquStrO, kaT zI asti ahura m azda
WvrvqraGnahe ahuraDAtahe dAityOtvm a Yasnasca Wahm asca aCAT haca YaT
WahiStAT.
5 0. AaT m raoT ahurO m azdl, zaoqrl hE uzbArayvn airyl dai?hAwO
barvsm a hE stvrvnayvn airyl dai?hAwO, pasUm hE pacayvn airyl dai?hAwO
auruCvm WA Wohu-gaonvm WA kAciT WA gaonan&m ham O-gaonvm .
5 1. m A-hE m airyO gvurwayOiT m A jahika m A aCAwO asrAwayaT-gAqO
ahum vrvxS paityArvnO im &m daEn&m Y&m AhUirIm zaraquStrIm .
5 2. Yezi-CE m airyO gvurwayAT jahika WA aCAwO WA asrAwayaT-gAqO
ahum vrvxS paityArvnO im &m daEn&m Y&m AhUirIm zaraquStrIm
para baECaza hacaite
WvrvqraGnO ahuraDAtO.
5 3. ham aqa airyAbyO dai?hubyO WOiGnl jaslNti, ham aqa airyAbyO
dai?hubyO haEna frapatlNti, ham aqa airyAbyO dai?hubyO janylNte
paNcasaGnAi sataGnAiSca sataGnAi hazaMraGnAiSca hazaMraGnAi
baEwarvGnAiSca baEwarvGnAi ah&xStaGnAiSca.
5 4. aDAT uiti frawaCata,
WvrvqraGnO ahuraDAtO
nOiT narO YesnyO Wahm yO
gVuSca urwa dAm i-dAtO
YaT nUrvm WyAm bura daEwa
m aKyAka daEwayAzO
WohunIm WA tAcayeiNti
fraCaEkvm WA fraCicaNti,
5 5. YaT nUrvm WyAm bura daEwa
m aKyAka daEwayAzO
awi Atrvm AbarvNti
aEtayl urwarayl YA Waoce hapvrvsi n&m a aEtvm aEsm vm YO Waoce
nvm vDka n&m a.
5 6. YaT nUrvm WyAm bura daEwa
m aKyAka daEwayAzO
l66 l4. Wailaian Yaslì
frA parStIm nAm ayeiNti
WI m aiDy&nvm fCAnayeiNti
WIspa haNdAm a rAzayeiNti
jana hO saiDin nOiT janvn
haDa hO saiDin nOiT haDvn,
YaT nUrvm WyAm bura daEwa
m aKyAka daEwayAzO
uCi pairi-dArayeiNti
daEm a hO pairi-urwaEsayeiNti.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
!III.
57 . WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide,
haom vm baire sAiri baoGvm
haom vm WvrvqrAcanvm baire
nipAtArvm Wohu baire
pAtArvm tanuye baire
haom vm Yim niwizaiti niwaNdAT apayeiti duSm ainyaoT pvCana haca,
58 . Yaqa azvm aom spADvm WanAni Yaqa azvm aom spADvm niwanAni
Yaqa azvm aom spADvm nijanAni YO m E paskAT Wazaite.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
!I!.
59 . WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide,
asAnvm siGUire ciqrvm
abarv ahurO puqrO
puqrlMhO baEwarv-patayO,
am awa As Wvrvqrawa n&m a Wvrvqrawa As am awa n&m a.
60 . Yaqa azvm awata Wvrvqra hacAne
Yaqa WIspe anye aire
Yaqa azvm aom spADvm WanAni Yaqa azvm aom spADvm niwanAni Yaqa
azvm aom spADvm nijanAni YO m E paskAT Wazaite.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
!!.
61. WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide.
YaqA ahU WairyO....
gawe am vm gawe nvm vm
gawe uxDvm gawe Wvrvqrvm
gawe X arvqvm gawe Wastrvm
gawe WvrvzyAt&m
t&m nV X arvqAi fCuyO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
!!I.
62 . WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide,
l4. Wailaian Yaslì l67
YO rasm anO sciNdayeiti
YO rasm anO kvrvNtayeiti
YO rasm anO X aMhayeiti
YO rasm anO Yaozayeiti
awi rasm anO sciNdayeiti awi rasm anO kvrvNtayeiti awi rasm anO
X aMhayeiti awi rasm anO Yaozayeiti WvrvqraGnO ahuraDAtO
daEwan&m m aKyAn&m ca
YAqB &m pairikan&m ca
sAqr&m kaoy&m karafn&m ca.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5)
!!II.
6 3. WvrvqraGnvm ahuraDAtvm Yazam aide, AaT YaT WvrvqraGnO
ahuraDAtO qaxtan&m rasm an&m YUxtan&m COiqran&m m iqrO-druj&m
m aKyAn&m
ap&S gawO darvzayeiti
pairi daEm a WArayeiti
apa gaoCa taoCayeiti
nOiT pADa WIDArayeiti
nOiT paiti-tawl bawaiti.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 5.)
(Rcciìc siIcnìIy:)
6 4. hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT.
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i WvrvqraGnahe ahuraDAtahe WanaiNtylsca uparatAtO. aCvm
WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
l5. Ran Yaslì
0 . pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
m ainyO rAm bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
WayaoS uparO-kairyehe taraDAtO anyAiS dAm &n aEtaT tE WayO YaT tE asti
spvNtO-m ainyaom xCnaoqra YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
l68 l5. Ran Yaslì
I.
1. YazAi apvm ca baGvm ca
YazAi AxStIm h&m -WaiNtIm ca
suy&m ca katarvm ciT,
tvm WaEm ciT Yazam aide
tvm WaEm ciT zbayam ahi
ahm Aica nm AnAi ahm Aica nm Anahe nm AnO-patVe ahm Aica zaoqrO-barAi
arvdrAi paiti-asti gVuS Wacahyeheca haqrawataheca paiti ham vrvqan&m
WahiStvm Yazatvm Yazam aide.
2. tvm Yazata YO daDwl ahurO m azdl airyene WaEjahi WaMhuyl
dAityayl zaranaEne paiti gAtwO zaranaEne paiti fraspAiti zaranaEne paiti
upastvrvne frastvrvtAT paiti barvsm vn pvrvnVbyO paiti GZArayaTbyO.
3. aom jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WayuS YO uparO-kairyO
Yaqa azvm nijanAni
aMrahe m ainyVuS dAm an&m
naEciS awaT YO spvNtahe.
4. daqaT ahm Ai taT awaT Ayaptvm WayuS YO uparO-kairyO Yaqa tA
upaMhacaT YO daDwl ahurO m azdl.
5. WaEm aCawanvm Yazam aide WaEm uparO-kairIm Yazam aide aEtaT tE
WayO Yazam aide YaT tE asti spvNtO-m ainyaom .
ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
uGrvm WaEm uparO-kairIm zaoqrAbyO, uGrvm WaEm uparO-kairIm
Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca
Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
II.
6. YazAi apvm ca baGvm ca YazAi AxStIm h&m -WaiNtIm ca suy&m ca
katarvm ciT, tvm WaEm ciT Yazam aide tvm WaEm ciT zbayam ahi
ahm Aica nm AnAi ahm Aica nm Anahe nm AnO-patVe ahm Aica zaoqrO-
barAi arvdrAi paiti-asti gVuS Wacahyeheca haqrawataheca paiti
ham vrvqan&m WahiStvm Yazatvm Yazam aide.
7. tvm Yazata
haoKyaMhO paraDAtO
upa taErvm harayl
Yuxtayl paiti-ayaMhO
zaranaEne paiti gAtwO zaranaEne paiti fraspAiti
zaranaEne paiti upastvrvne frastvrvtAT paiti barvsm vn pvrvnVbyO paiti
GZArayaTbyO.
8. aom jaiDyaT,
l5. Ran Yaslì l69
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WayuS YO uparO-kairyO
Yaqa azvm nijanAni
dwa qriCwa m Azainyan&m
daEwan&m Warvnyan&m ca drwat&m .
9 . daqaT ahm Ai ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 4-5.)
III.
10. YazAi apvm ca baGvm ca YazAi AxStIm h&m -WaiNtIm ca suy&m ca
katarvm ciT, tvm WaEm ciT Yazam aide tvm WaEm ciT zbayam ahi
ahm Aica nm AnAi ahm Aica nm Anahe nm AnO-patVe ahm Aica zaoqrO-
barAi arvdrAi paiti-asti gVuS Wacahyeheca haqrawataheca paiti
ham vrvqan&m WahiStvm Yazatvm Yazam aide.
11. tvm Yazata taxm O urupa azinawl zaranaEne paiti gAtwO zaranaEne
paiti fraspAiti zaranaEne paiti upastvrvne frastvrvtAT paiti barvsm vn
pvrvnVbyO paiti GZArayaTbyO.
12. aom jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WayuS YO uparO-kairyO
YaT bawAni aiB i-Wanyl
WIspe daEwa m aKyAca
WIspe YAtawO pairiklsca,
YaT barAni aMrvm m ainyUm
fram itvm aspahe kvhrpa
qrisatvm aiB i-gAm an&m
wa pairi zvm O karana.
13. daqaT ahm Ai ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 4-5.)
I.
14. YazAi apvm ca baGvm ca YazAi AxStIm h&m -WaiNtIm ca suy&m ca
katarvm ciT, tvm WaEm ciT Yazam aide tvm WaEm ciT zbayam ahi
ahm Aica nm AnAi ahm Aica nm Anahe nm AnO-patVe ahm Aica zaoqrO-
barAi arvdrAi paiti-asti gVuS Wacahyeheca haqrawataheca paiti
ham vrvqan&m WahiStvm Yazatvm Yazam aide.
15. tvm Yazata YO Yim O xCaEtO hw&qB O
hukairyAT haca barvzaMhaT
WIspO-bAm yAT zaranaEnAT
zaranaEne paiti gAtwO zaranaEne paiti fraspAiti
zaranaEne paiti upastvrvne frastvrvtAT paiti barvsm vn pvrvnVbyO paiti
GZArayaTbyO.
16. aom jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WayuS YO uparO-kairyO
YaT bawAni X arvnaMuhastvm vm zAtan&m
hwarvdarvsvm m aKyAn&m
l7u l5. Ran Yaslì
YaT kvrvnawAni m AwOya xCaqrADa
am arvCaNta pasu WIra
aMhVuCvm ne Apa urwaire
X airy&n X arvqvm ajyam nvm ,
Yim ahe xCaqre aurwahe
nOiT aotvm lMha nOiT garvm vm
nOiT zaurwa lMha nOiT m vrvqyuS
nOiT araskO YO daEwO-dAtO.
17 . daqaT ahm Ai ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 4-5.)
.
18 . YazAi apvm ca baGvm ca YazAi AxStIm h&m -WaiNtIm ca suy&m ca
katarvm ciT, tvm WaEm ciT Yazam aide tvm WaEm ciT zbayam ahi
ahm Aica nm AnAi ahm Aica nm Anahe nm AnO-patVe ahm Aica zaoqrO-
barAi arvdrAi paiti-asti gVuS Wacahyeheca haqrawataheca paiti
ham vrvqan&m WahiStvm Yazatvm Yazam aide.
19 . tvm Yazata aZiS qrizafl dahAkO upa kwiriNtvm duZitvm
zaranaEne paiti gAtwO zaranaEne paiti fraspAiti
zaranaEne paiti upastvrvne frastvrvtAT paiti barvsm vn pvrvnVbyO paiti
GZArayaTbyO.
20 . aom jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WayuS YO uparO-kairyO
Yaqa azvm am aKy&n kvrvnawAni WIspAiS awi karCw&n YAiS hapta.
21. nOiT Yazvm nAi nOiT jaiDyaNtAi nOiT zbayaNtAi nOiT arvdrAi nOiT
zaoqrO-barAi nOiT ahm Ai daqaT taT awaT Ayaptvm WayuS YO uparO-kairyO.
ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
uGrvm WaEm uparO-kairIm zaoqrAbyO, uGrvm WaEm uparO-kairIm
Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca
Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
I.
22 . YazAi apvm ca baGvm ca YazAi AxStIm h&m -WaiNtIm ca suy&m ca
katarvm ciT, tvm WaEm ciT Yazam aide tvm WaEm ciT zbayam ahi
ahm Aica nm AnAi ahm Aica nm Anahe nm AnO-patVe ahm Aica zaoqrO-
barAi arvdrAi paiti-asti gVuS Wacahyeheca haqrawataheca paiti
ham vrvqan&m WahiStvm Yazatvm Yazam aide.
23 . tvm Yazata WIsO puqrO AqB yAnOiS
WIsO sUrayl qraEtaonO
upa Warvnvm caqru-gaoCvm
zaranaEne paiti gAtwO zaranaEne paiti fraspAiti
zaranaEne paiti upastvrvne frastvrvtAT paiti barvsm vn pvrvnVbyO paiti
l5. Ran Yaslì l7l
GZArayaTbyO.
2 4. aom jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WayuS YO uparO-kairyO
YaT bawAni aiB i-Wanyl aZIm dahAkvm qrizafanvm qrikam vrvDvm
X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna uGrvm WaEm uparO-kairIm zaoqrAbyO,
uGrvm WaEm uparO-kairIm Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana hizwO
daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca
WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA
m ahrkAi aCahe gaEqan&m ,
uta-hE WaNta azAni
saMhawAci arvnawAci
YOi hvn kvhrpa sraESta zazAitVe
gaEqyAi tE YOi abdOtvm e.
2 5. daqaT ahm Ai ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 4-5.)
II.
2 6. YazAi apvm ca baGvm ca YazAi AxStIm h&m -WaiNtIm ca suy&m ca
katarvm ciT, tvm WaEm ciT Yazam aide tvm WaEm ciT zbayam ahi
ahm Aica nm AnAi ahm Aica nm Anahe nm AnO-patVe ahm Aica zaoqrO-
barAi arvdrAi paiti-asti gVuS Wacahyeheca haqrawataheca paiti
ham vrvqan&m WahiStvm Yazatvm Yazam aide.
2 7. tvm Yazata naire-m anl kvrvsAspO
upa guDvm apaGZArvm
raMhayl m azdaDAtayl
zaranaEne paiti gAtwO zaranaEne paiti fraspAiti
zaranaEne paiti upastvrvne frastvrvtAT paiti barvsm vn pvrvnVbyO paiti
GZArayaTbyO.
2 8. aom jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WayuS YO uparO-kairyO
YaT kaEna nijasAni
azvm brAqrO urwAxCaya
YaT janAni hitAspvm
raiqe paiti WazaiDyAi,
uiti asti gafyO AhUiriS uiti aEwO gafyO paitiS uiti gaNdarvB O upApO.
2 9. daqaT ahm Ai ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 4-5.)
III.
3 0. YazAi apvm ca baGvm ca YazAi AxStIm h&m -WaiNtIm ca suy&m ca
katarvm ciT, tvm WaEm ciT Yazam aide tvm WaEm ciT zbayam ahi
l72 l5. Ran Yaslì
ahm Aica nm AnAi ahm Aica nm Anahe nm AnO-patVe ahm Aica zaoqrO-
barAi arvdrAi paiti-asti gVuS Wacahyeheca haqrawataheca paiti
ham vrvqan&m WahiStvm Yazatvm Yazam aide.
31. tvm Yazata
aurwasArO dai?hupaitiS
awi spaEtiniS razurl
upa spaEititvm razurvm
upa Wim aiDvm razuraya
zaranaEne paiti gAtwO zaranaEne paiti fraspAiti zaranaEne paiti upastvrvne
frastvrvtAT paiti barvsm vn pvrvnVbyO paiti GZArayaTbyO.
32 . aom jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WayuS YO uparO-kairyO
YaT nA nOiT nijanAT
arCa airyan&m daFyun&m
xCaqrAi haNkvrvm O haosrawa,
Yaqa azvm uzayeni
haca kawOiS haosrawaMhahe,
janAT tvm kawa haosrawa
WIspe aire razuraya.
33 . daqaT ahm Ai ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 4-5.)
I!.
34 . YazAi apvm ca baGvm ca YazAi AxStIm h&m -WaiNtIm ca suy&m ca
katarvm ciT, tvm WaEm ciT Yazam aide tvm WaEm ciT zbayam ahi
ahm Aica nm AnAi ahm Aica nm Anahe nm AnO-patVe ahm Aica zaoqrO-
barAi arvdrAi paiti-asti gVuS Wacahyeheca haqrawataheca paiti
ham vrvqan&m WahiStvm Yazatvm Yazam aide.
35 . tvm Yazata
hutaosa YA pouru-brAqra
WIsO awi naotaran&m
zaranaEne paiti gAtwO zaranaEne paiti fraspAiti
zaranaEne paiti upastvrvne frastvrvtAT paiti barvsm vn pvrvnVbyO paiti
GZArayaTbyO.
36 . aom jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
WayuS YO uparO-kairyO
YaT bawAni frya friqa paiti-zaNta
nm Ane kawOiS WIStAspahe.
37 . daqaT ahm Ai ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vciscs 4-5.)
!.
38 . YazAi apvm ca baGvm ca YazAi AxStIm h&m -WaiNtIm ca suy&m ca
katarvm ciT, tvm WaEm ciT Yazam aide tvm WaEm ciT zbayam ahi
ahm Aica nm AnAi ahm Aica nm Anahe nm AnO-patVe ahm Aica zaoqrO-
l5. Ran Yaslì l73
barAi arvdrAi paiti-asti gVuS Wacahyeheca haqrawataheca paiti
ham vrvqan&m WahiStvm Yazatvm Yazam aide.
3 9. tvm YazvNta kainina YOi anupaEta m aKyAn&m zaranaEne paiti
gAtwO zaranaEne paiti fraspAiti zaranaEne paiti upastvrvne frastvrvtAT paiti
barvsm vn pvrvnVbyO paiti GZArayaTbyO.
4 0. AaT hIm jaiDyvn,
awaT Ayaptvm dazdi-nO
WayuS YO uparO-kairyO
YaT nm AnO-paitIm WiNdAm a
YwAnO sraEStO-kvhrpa
YO nO hubvrvt&m barAT
Yawata gaya jwAwa
frazaiNtIm ca hO WvrvzyAT
daMrO daNtO hizuxDO.
4 1. daqaT aibyasciT taT awaT Ayaptvm ... tlscA Yazam aide. (Scc vciscs 4-
5.)
!I.
4 2. YazAi apvm ca baGvm ca YazAi AxStIm h&m -WaiNtIm ca suy&m ca
katarvm ciT, tvm WaEm ciT Yazam aide tvm WaEm ciT zbayam ahi
ahm Aica nm AnAi ahm Aica nm Anahe nm AnO-patVe ahm Aica zaoqrO-
barAi arvdrAi paiti-asti gVuS Wacahyeheca haqrawataheca paiti
ham vrvqan&m WahiStvm Yazatvm Yazam aide.
spvNtO-m ainyaom raEwaNtvm X arvnaMhwaNtvm Yazam aide.
4 3. WayuS bA n&m a ahm i aCAum zaraquStra, awaT WayuS bA n&m a ahm i
YaT wa d&m a Wayem i Yasca daqaT spvNtO m ainyuS Yasca daqaT aMrO
m ainyuS, apayate n&m a ahm i aCAum zaraquStra awaT apayate n&m a ahm i
YaT wa d&m a apayem i Yasca daqaT spvNtO m ainyuS Yasca daqaT aMrO
m ainyuS.
4 4. WanO-WIspl n&m a ahm i aCAum zaraquStra, awaT WanO-WIspl n&m a
ahm i YaT wa d&m a WanAm i Yasca daqaT spvNtO m ainyuS Yasca daqaT aMrO
m ainyuS, WohwarSte n&m a ahm i aCAum zaraquStra awaT WohwarSte n&m a
ahm i YaT WohU WvrvzyAm i
daquCO ahurAi m azdAi
am vCan&m spvNtan&m .
4 5. fracarv n&m a ahm i aipicarv n&m a ahm i aipiDbaoGv n&m a ahm i
fraspl n&m a ahm i nispl n&m a ahm i dahakv n&m a ahm i zinakv n&m a ahm i
WIdakv n&m a ahm i WiNdiX arvnv n&m a ahm i
4 6. aurwO n&m a ahm i aurwOtvm O n&m a ahm i, taxm O n&m a ahm i
taxm Otvm a n&m a ahm i, dvrvzrO n&m a ahm i darvjiStO n&m a ahm i, aoji
n&m a ahm i aojiS n&m a ahm i, hupairitl n&m a ahm i hupairispl n&m a ahm i,
haqrawana n&m a ahm i Ainiwa n&m a ahm i, WiDaEwO-karv n&m a ahm i
karvdarvsv n&m a ahm i.
4 7. tarO-TbaECO n&m a ahm i TbaECO-tarO n&m a ahm i, AyaozO n&m a
l74 l5. Ran Yaslì
ahm i pAyaozO n&m a ahm i WiwaozO n&m a ahm i, saocahi n&m a ahm i bucahi
n&m a ahm i, buxtiS n&m a ahm i saiDiS n&m a ahm i, gvrvDO n&m a ahm i
gvrvDyaoxDO n&m a ahm i gvrvDixawO n&m a ahm i.
48 . tiZyarStv n&m a ahm i tiZyarStiS n&m a ahm i pvrvqwarvStv n&m a
ahm i pvrvqwarvStiS n&m a ahm i, WaEZyarStv n&m a ahm i WaEZyarStiS n&m a
ahm i, X arvnl n&m a ahm i aiB i-X arvnl n&m a ahm i.
49 . tlsca-m E n&m a zbayaECa
ahm i aCAum zaraquStra Yim aNtarv haEnayl xrUiKyeitiS
aNtarv h&m -YaNta rasm aoyO
aNtarv dai?hu pApvrvtAne.
50 . tlsca-m E n&m a zbayaECa
ahm i aCAum zaraquStra Yim sAsta dai?hVuS ham O-xCaqrO patvNtvm WA
zbarvNtvm WA iriCvNtvm WA raqOiCvm nvm WA paitiCvNtvm qrim ahe
paitiCvNtvm baECazyehe.
51. tlsca-m E n&m a zbayaECa ahm i aCAum zaraquStra Yim aCvm aoGvm
anaCawanvm patvNtvm WA zbarvNtvm WA iriCvNtvm WA raqOiCvm nvm WA
paitiCvNtvm am ahe paitiCvNtvm qrim ahe paitiCvNtvm baECazyehe.
52 . tlsca-m E n&m a zbayaECa ahm i aCAum zaraquStra
YaT bastO aMhaT hiStvm nO
bastO aMhaT frADayam nO
bastO aMhaT WADayam nO
fraDbaoye bACe buyeNte
WiDbaoye grAfe buyeNte.
53 . WayO aspaECu WIraECu WIspaECu Wim anvkarv WIspaECu WIdaEwO-
karv nitvm aECwa gAtuCwa hazaMrO-tvm ahwaca h&m isvm nvm paiDyAiti.
54 . kana qB &m Yasna YazAne
kana Yasna frAyazAne
kana qB A Yasna paiti hvNkvrvitiS awa-hiStAT
WayuS aurwO uskAT-YAstO
dvrvzi-YaoxvDrO bvrvzi-pADO
pvrvqu-WarO pvrvqu-sraoniS
anAxrwiDa-dOiqre Yaqa anylsciT xCaqrAT xCayam nl ham O-xCaqrO-
xCayam nl.
55 . tUm barvsm a ayasaECa aCAum zaraquStra fracinaqB arv
WicinaqB arv raocinawaNtvm bAm Im frataraEibyO raocl WItaraEibyO
uClMhvm .
56 . Yezi m &m YaStO kvrvnawAni azvm tE Waca fram rawAni m azdaDAta
X arvnaMhwaNta baECazya Yaqa qB &m nOiT taurwayAT aMrO m ainyuS pouru-
m ahrkO nOiT YAtO nOiT YAtum l nOiT daEwO naEDa m aKyO.
57 . WayO aurwa Yazam aide, WayO taxm a Yazam aide, WaEm aurwan&m
aurwOtvm vm Yazam aide, WaEm taxm an&m taxm Otvm vm Yazam aide, WaEm
zaranyO-xaoDvm Yazam aide, WaEm zaranyO-pusvm Yazam aide, WaEm
zaranyO-m invm Yazam aide, WaEm zaranyO-WACvm Yazam aide, WaEm
zaranyO-caxrvm Yazam aide, WaEm zaranyO-zaEm Yazam aide, WaEm
l5. Ran Yaslì l75
zaranyO-Wastrvm Yazam aide, WaEm zaranyO-aoqrvm Yazam aide, WaEm
zaranyO-aiB ylMhanvm Yazam aide, WaEm aCawanvm Yazam aide, WaEm
uparO-kairIm Yazam aide, aEtaT tE WayO Yazam aide YaT tE asti spvNtO-
m ainyaom .
ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
uGrvm WaEm uparO-kairIm zaoqrAbyO, uGrvm WaEm uparO-kairIm
Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca
Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
(Rcciìc siIcnìIy:)
5 8. hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT,
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i WayaoS uparO-kairyehe taraDAtO anyAiS dAm &n aEtaT tE WayO YaT
tE asti spvNtO-m ainyaom . aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
l6. Dcn Yaslì
0 . pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
dIn i Wahv i m azdayasn& bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
raziStayl cistayl m azdaDAtayl aCaonyl xCnaoqra YasnAica Wahm Aica
xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
I.
1. raziSt&m cist&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide hupaqm ainy&m
huaiB itacin&m nim arvziSt&m baraT-zaoqr&m aCaonIm hunarawaitIm
frasrUt&m Asu-kairy&m m oCu-kairy&m hwAyaon&m hwAyaozd&m Y&m
WaMuhIm daEn&m m AzdayasnIm .
2 . Y&m Yazata zaraquStrO, usv-hiSta haca gAtwO fraCUsa haca dvm AnAT
raziSte ciste m azdaDAte aCaoni, Yezi ahi paurwa-naEm AT AaT m &m awi
nm Anaya Yezi paskAT AaT m &m awi apaya.
l76 l6. Dcn Yaslì
3. aqanA AxSta buy&n YaqanA buyAT hwAyaonlMhO paNtAnO X Apaqana
garayO X Atacina razura hupvrvqB e AfS nAuya ahm Ai saokAi frasastAi
frawAkAi uta fram AnAi.
4. ahe raya X arvnaMhaca
t&m YazAi surunwata Yasna
t&m YazAi huyaSta Yasna
raziSt&m cist&m m azdaDAt&m aCaonIm zaoqrAbyO, raziSt&m cist&m
m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana hizwO
daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca
WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
II.
5. raziSt&m cist&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide hupaqm ainy&m
huaiB itacin&m nim arvziSt&m baraT-zaoqr&m aCaonIm hunarawaitIm
frasrUt&m Asu-kairy&m m oCu-kairy&m hwAyaon&m hwAyaozd&m Y&m
WaMuhIm daEn&m m AzdayasnIm .
6. Y&m Yazata zaraquStrO hum atahe paiti m anaMhO hUxtahe paiti
WacaMhO hwarStahe paiti Kyaoqnahe awaheca paiti Y&nahe,
7. YaT hE daqaT raziSta cista m azdaDAta aCaoni pADawe zAwarv
gaoCaEB e sraom a bAzuB e aojO tanwO WIspayl drwatAtvm tanwO WIspayl
Wazdwarv aom ca sUkvm Yim baraiti karO m asyO upApO YO raMhayl
dUraEpArayl jafrayl hazaMrO-WIrayl WarvsO-stawaMhvm ApO urwaEsvm
m Arayeiti.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 4.)
III.
8. raziSt&m cist&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide hupaqm ainy&m
huaiB itacin&m nim arvziSt&m baraT-zaoqr&m aCaonIm hunarawaitIm
frasrUt&m Asu-kairy&m m oCu-kairy&m hwAyaon&m hwAyaozd&m Y&m
WaMuhIm daEn&m m AzdayasnIm .
9. Y&m Yazata zaraquStrO hum atahe paiti m anaMhO hUxtahe paiti
WacaMhO hwarStahe paiti Kyaoqnahe awaheca paiti Y&nahe,
10 . YaT hE daqaT raziSta cista m azdaDAta aCaoni pADawe zAwarv
gaoCaEB e sraom a bAzuB e aojO tanwO WIspayl drwatAtvm tanwO WIspayl
Wazdwarv aom ca sUkvm Yim baraiti aspO arCa YO t&qryasciT haca xCafnO
WArvNtyl snaEZiNtyl srasciNtyl fyaMhwaityl YO naom yAciT haca xCaqryAT
aspaEm Warvsvm zvm AT awaoiriqvNtvm WaEnaiti katArO aGrawO WA bunawO
WA.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 4.)
I.
11. raziSt&m cist&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide hupaqm ainy&m
huaiB itacin&m nim arvziSt&m baraT-zaoqr&m aCaonIm hunarawaitIm
l6. Dcn Yaslì l77
frasrUt&m Asu-kairy&m m oCu-kairy&m hwAyaon&m hwAyaozd&m Y&m
WaMuhIm daEn&m m AzdayasnIm .
12. Y&m Yazata zaraquStrO hum atahe paiti m anaMhO hUxtahe paiti
WacaMhO hwarStahe paiti Kyaoqnahe awaheca paiti Y&nahe,
13. YaT hE daqaT raziSta cista m azdaDAta aCaoni pADawe zAwarv
gaoCaEB e sraom a bAzuB e aojO tanwO WIspayl drwatAtvm tanwO WIspayl
Wazdwarv aom ca sUkvm Yim baraiti kahrkAsO zarvnum ainyuS YO
naom yAciT haca da?haoT m uSti-m asaMhvm xrUm aiB i-WaEnaiti awawaTciT
Yaqa sUkayl brAzayl brAzvm awawaTciT Yaqa sUkayl naEzvm .
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 4.)
.
14. raziSt&m cist&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide hupaqm ainy&m
huaiB itacin&m nim arvziSt&m baraT-zaoqr&m aCaonIm hunarawaitIm
frasrUt&m Asu-kairy&m m oCu-kairy&m hwAyaon&m hwAyaozd&m Y&m
WaMuhIm daEn&m m AzdayasnIm .
15. Y&m Yazata hwOwi aCaoni WIquCi Wohu baGvm isvm na aCawanvm
zaraquStrvm anum atVe daEnayAi anuxtVe daEnayAi anwarStVe daEnayAi.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 4.)
I.
16. raziSt&m cist&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide hupaqm ainy&m
huaiB itacin&m nim arvziSt&m baraT-zaoqr&m aCaonIm hunarawaitIm
frasrUt&m Asu-kairy&m m oCu-kairy&m hwAyaon&m hwAyaozd&m Y&m
WaMuhIm daEn&m m AzdayasnIm .
17. Y&m Yazata Aqrawa dUraEfrakAtO m arvm nvm isvm nO daEnayAi
am vm isvm nO tanuye.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 4.)
II.
18. raziSt&m cist&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide hupaqm ainy&m
huaiB itacin&m nim arvziSt&m baraT-zaoqr&m aCaonIm hunarawaitIm
frasrUt&m Asu-kairy&m m oCu-kairy&m hwAyaon&m hwAyaozd&m Y&m
WaMuhIm daEn&m m AzdayasnIm .
19. Y&m Yazata sAsta da?hVuS da?hupaitiS AxSti isvm nO da?hawe
am vm isvm nO tanuye.
ahe raya ... tlscA Yazam aide. (Rcpcaì vcisc 4.)
(Rcciìc siIcnìIy:)
2 0. hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT,
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
l78 l6. Dcn Yaslì
AfrInAm i raziStayl cistayl m azdaDAtayl aCaonyl. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
l7. Aid Yaslì
0. pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
m ainyO arSasaNg bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
aCOiS WaMhuyl cistOiS WaMhuyl vrvqV WaMhuyl ras&stAtO WaMhuyl
X arvnaMhO sawaMhO m azdaDAtahe xCnaoqra YasnAica Wahm Aica
xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
I.
1. aCIm WaMuhIm Yazam aide xCOiqnIm bvrvzaitIm huraoD&m
huyazat&m X anaT-caxr&m am awaitIm dAtO-saok&m baECazy&m pvrvqwIr&m
sUr&m ,
2. duGDarvm ahurahe m azdl X aMharvm am vCan&m spvNtan&m YA
WIspan&m saoKyaNt&m fraCa xraqB a fraqaNjayeiti uta-hE Asnvm xratUm
awa-baraiti WArvm a uta-hE AsnaEca zbayaNtAi dUraEca zbayaNtAi jasaiti
awaMhe, YO aCIm YazAite zaoqrAbyO hO m iqrvm YazAite zaoqrAbyO.
3. ahe raya X arvnaMhaca
t&m YazAi surunwata Yasna
t&m YazAi huyaSta Yasna
aCIm WaMuhIm zaoqrAbyO,
aCIm WaMuhIm Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca
zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
II.
4. aCIm WaMuhIm Yazam aide xCOiqnIm bvrvzaitIm huraoD&m
huyazat&m X anaT-caxr&m am awaitIm dAtO-saok&m baECazy&m pvrvqwIr&m
sUr&m .
5. haom aheca nvm O m &qraheca aCaonaEca zaraquStrahe,
aTciT bA nvm O haom Ai
YaT WIspe anye m aDlMhO
aECm a haciNte xrwidrwO
AaT hO YO haom ahe m aDO
l7. Aid Yaslì l79
aCa hacaite X aE-paiqe.
6 . aCiS WaMuhi aCi srIre aCi bAnum aiti CAiti WyAwaiti bAnubyO
aCi dAqre WohUm X arvnO
aEC&m nar&m YOi hacahi,
hubaoiDiS baoDaite nm Anvm
Ye?he nm Ane aCiS WaMuhi
sUra pADa nidaqaite
Agrvm aitiS darvGAi haxvDrAi.
7 . tE narO xCaqra xCayeNte aS-baourwa
niDAtO-pitu hubaoiDi
Yahm ya starvtasca gAtuS
anylsca bvrvxDl awarvtl
YOi hacahi aCiS WaMuhi,
uSta bA Yim hacahi
uta m &m upaMhacahi
Wouru-sarvDa am awaiti.
8 . aEC&m nm Anl hwiDAtl
gaosUrlMhO hiStvNte
aS-paourwl darvGO-upastVe
YOi hacahi aCiS WaMuhi,
uSta bA Yim hacahi
uta m &m upaMhacahi
Wouru-sarvDa am awaiti.
9 . aEC&m gAtawa hiStvNte
hustarvta hupO-busta
hukvrvta barvziS-hawaNtO
zaranyapaxSta-pADlMhO
YOi hacahi aCiS WaMuhi, uSta bA Yim hacahi uta m &m upaMhacahi
Wouru-sarvDa am awaiti.
10. aEC&m WaNtlMhO bAT m ainylMhO
gAtuS paiti lMhvNti
YOi srIra barvziS-hawaNtO
m vrvzyum nl aNku-paEsvm nl
frA gaoCAwara sispim na
caqru-karana m inuca zaranyO-pisi.
kaDa nO awi AjasAT nm AnO-paitiS kaDa CAiti paitiCAm fryA paiti tanwi
YOi hacahi aCiS WaMuhi,
uSta bA Yim hacahi
uta m &m upaMhacahi
Wouru-sarvDa am awaiti.
11. aEC&m kaininO lMhvNte
&Gm O-paiDiS urwizO-m aiDyl
sraotanwO darvGO-aNguStl
kvhrpa awawat&m sraya
Yaqa diDayat&m zaoCO
YOi hacahi aCiS WaMuhi, uSta bA Yim hacahi uta m &m upaMhacahi
l8u l7. Aid Yaslì
Wouru-sarvDa am awaiti.
12 . aEC&m asplMhO bayeNte
AsawO rawO-fraoqvm anO
raom WACvm WACayaNte
m rAtvm carvm a qaNjayeNte
taxm vm staotArvm WazvNti
Asu-aspvm dvrvzi-raqvm
tiZi-arStIm darvGa-ArvStaEm
xCwiB i-iCUm parO-kvwIDvm
WItArvm paskAT ham vrvqvm
jaNtArvm parO duSm ainyUm
YOi hacahi aCiS WaMuhi, uSta bA Yim hacahi
uta m &m upaMhacahi Wouru-sarvDa am awaiti.
13 . aEC&m uStrlMhO bayeNte
saEni-kaofa aS-m anaMha
aojayeni zvm aT pvrvtam na WaDairyawO YOi hacahi aCiS WaMuhi, uSta bA Yim
hacahi uta m &m upaMhacahi
Wouru-sarvDa am awaiti.
14 . aEC&m vrvzatvm zaranim
nibvrvqi Abvrvta baraiti
aiB itarAbyO haca daMhubyO
Wastrlsca kvCl bAm aniwl
YOi hacahi aCiS WaMuhi,
uSta bA Yim hacahi
uta m &m upaMhacahi
Wouru-sarvDa am awaiti.
15 . apa m &m apa-daiDya
frA-m &m aiB i-urwaEsayaMuha
m arZdikvm aCiS bvrvzaiti,
huDAta ahi huciqra
Wasaqa ahi xCayam na
tanuye X arvnaMhe dAite.
16 . pita-tE YO ahurO m azdl
YO m aziStO Yazatan&m
YO WahiStO Yazatan&m ,
m Ata Arm aitiS spvNta
brAta tE YO WaMhuS sraoCO aCyO
raCnuSca bvrvzO am awl
m iqrasca Wouru-gaoyaoitiS
YO baEwarv-spasanO hazaMra-gaoCO X aMha daEna m AzdayesniS.
17 . upa-staota Yazatan&m
am uyam na raziStan&m
paiti-stayata raiqya
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti
uiti WacVbiS aojana,
kO ahi YO m &m zbayehi
l7. Aid Yaslì l8l
Ye?he azvm frAyO zbayvNt&m
sraEStvm susruye Wacim .
18. aDAT uiti frawaCata,
YO spitAm O zaraquStrO
YO paoiryO m aKyAkO
staota aCvm YaT WahiStvm
Yazata ahurvm m azd&m
Yazata am vCV spvNtV
Ye?he z&qaEca WaxCaEca
urwAsvn ApO urwarlsca
Ye?he z&qaEca WaxCaEca
uxCin ApO urwarlsca,
19. Yehe z&qaEca WaxCaEca
apa-dwaraT aMrO m ainyuS
haca zvm aT YaT paqanayl
skarvnayl dUraEpArayl,
uiti dawata hO YO duZdl
aMrO m ainyuS pouru-m ahrkO,
nOiT m &m WIspe YazatlMhO
anusvNtvm fraorvciNta
AaT m &m aEwO zaraquStrO
anusvNtvm apayeiti,
2 0. jaiNti m &m ahuna Wairya awawata snaiqiCa Yaqa asm a katO-m asl,
tApayeiti m &m aCa WahiSta m &nayvn ahe Yaqa ayaoxCustvm , raEkO m E haca
a?hl zvm aT Wa?hO kvrvnaoiti YO m &m aEwO jAm ayeiti YO spitAm O
zaraquStrO.
2 1. aDAT uiti frawaCata
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti,
nazdyO m &m upa-hiSta
vrvzwO aCAum spitam a
upa m E srayaMuha WACahe,
nazdyO t&m upa-hiStaT
YO spitAm O zaraquStrO
upa hE srayata WACahe.
2 2. A-dim usca pairi-m arvzaT
hAwOya bAzwO daCinaca
daCina bAzwO hAwayaca
uiti WacVbiS aojana,
srIrO ahi zaraquStra
hukvrvtO ahi spitam a
hwascwO darvGO-bAzAuS
dAtvm tE tanuye X arvnO
urunaEca darvGvm hawaMhvm
Yaqa im aT YaT tE frAwaocim .
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
l82 l7. Aid Yaslì
III.
23 . aCIm WaMuhIm Yazam aide xCOiqnIm bvrvzaitIm huraoD&m
huyazat&m X anaT-caxr&m am awaitIm dAtO-saok&m baECazy&m pvrvqwIr&m
sUr&m .
24 . t&m Yazata
haoKyaMhO paraDAtO
upa upabdi harayl bvrvzO
srIrayl m azdaDAtayl.
25 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi- m E
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti
YaT bawAni aiB i-Wanyl
WIspe daEwa m Azanya,
Yaqa azvm nOiT tarStO frAnm Ane
qB aECAT parO daEwaEibyO
frA ahm AT parO WIspe daEwa
anusO tarSta nvm lNte
tarSta tvm aMhO dwarlNti.
26 . pairi-tacaT pairi-jasaT
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti,
WINdAT tvm YAnvm haoKyaMhO paraDAtO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
I.
27 . aCIm WaMuhIm Yazam aide xCOiqnIm bvrvzaitIm huraoD&m
huyazat&m X anaT-caxr&m am awaitIm dAtO-saok&m baECazy&m pvrvqwIr&m
sUr&m .
28 . t&m Yazata
YO Yim O xCaEtO hw&qB O
hukairyAT haca barvzaMhaT.
29 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti
Yaqa azvm fCaoni W&qB a
awa-barAni awi m azdl dAm abyO
Yaqa azvm am vrvxtIm
awi-barAni awi m azdl dAm abyO,
30 . uta azvm apa-barAni
wa CuDvm ca tarCnvm ca
haca m azdl dAm abyO
uta azvm apa-barAni
wa zaourw&m ca m vrvqyUm ca
haca m azdl dAm abyO
uta azvm apa-barAni
wa garvm vm ca WAtvm aotvm ca
haca m azdl dAm abyO
l7. Aid Yaslì l83
hazaMrvm aiB i-gAm an&m .
3 1. pairi-tacaT pairi-jasaT
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti,
WiNdAT tvm YAnvm YO Yim O xCaEtO hw&qB O.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
.
3 2. aCIm WaMuhIm Yazam aide xCOiqnIm bvrvzaitIm huraoD&m
huyazat&m X anaT-caxr&m am awaitIm dAtO-saok&m baECazy&m pvrvqwIr&m
sUr&m .
3 3. t&m Yazata
WIsO puqrO AqB yAnOiS
WIsO sUrayl qraEtaonO
upa Warvnvm caqru-gaoCvm .
3 4. AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti
YaT bawAni aiB i-Wanyl
aZIm dahAkvm qrizafanvm qrikam vrvDvm xCwaS-aCIm hazaMrA-YaoxStIm
aSaojaMhvm daEwIm drujvm aGvm gaEqAwyO drwaNtvm Y&m aSaojastvm &m
drujvm fraca kvrvNtaT aMrO m ainyuS aoi Y&m astwaitIm gaEq&m m ahrkAi
aCahe gaEqan&m , uta-hE WaNta azAni saMhawAci arvnawAci YOi hvn kvhrpa
sraESta zazAtVe gaEqyAi tE YOi abdOtvm e.
3 5. pairi-tacaT pairi-jasaT
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti,
WiNdAT tvm YAnvm WIsO puqrO aqB yAnOiS WIsO sUrayl qraEtaonO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
I.
3 6. aCIm WaMuhIm Yazam aide xCOiqnIm bvrvzaitIm huraoD&m
huyazat&m X anaT-caxr&m am awaitIm dAtO-saok&m baECazy&m pvrvqwIr&m
sUr&m .
3 7. t&m Yazata
haom O frACm iS baECazyO
srIrO xCaqryO zairi-dOiqrO
barvziSte paiti barvzahi
haraiqyO paiti barvzayl.
3 8. AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi- m E
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti
Yaqa azvm baNdayeni
m airIm tUirIm fraMrasyAnvm
uta bastvm WADayeni
uta bastvm upanayeni bastvm kawOiS haosrawaMhahe
janAT tvm kawa haosrawa
l84 l7. Aid Yaslì
pasne WarOiS caEcastahe
jafrahe uruyApahe
puqrO kaEna syAwarCAnAi
zUrO-jatahe narahe
aGraEraqaheca narawahe.
39 . pairi-tacaT pairi-jasaT
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti,
WiNdAT tvm YAnvm haom O frACm iS baECazyO srIrO xCaqryO zairi-dOiqrO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
II.
40 . aCIm WaMuhIm Yazam aide xCOiqnIm bvrvzaitIm huraoD&m
huyazat&m X anaT-caxr&m am awaitIm dAtO-saok&m baECazy&m pvrvqwIr&m
sUr&m .
41. t&m Yazata
arCa airyan&m daFyun&m
xCaqrAi haNkvrvm O haosrawa.
42 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi- m E
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti
Yaqa azvm nijanAni m airIm tUirIm fraMrasyAnvm
pasne WarOiS caEcastahe
jafrahe urwyApahe
puqrO kaEna syAwarCAnAi
zUrO-jatahe narahe
aGraEraqaheca narawahe.
43 . pairi-tacaT pairi-jasaT
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti,
WiNdAT tvm YAnvm arCa airyan&m daFyun&m xCaqrAi haNkvrvm O haosrawa.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
III.
44 . aCIm WaMuhIm Yazam aide xCOiqnIm bvrvzaitIm huraoD&m
huyazat&m X anaT-caxr&m am awaitIm dAtO-saok&m baECazy&m pvrvqwIr&m
sUr&m .
45 . t&m Yazata YO aCawa zaraquStrO airyene WaEjahi WaMhuyl dAityayl.
46 . AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi- m E
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti
Yaqa azvm hAcayene WaMuhIm AzAt&m hutaos&m
anum atVe daEnayAi
anUxtVe daEnayAi
anu-WarStVe daEnayAi
YA-m E daEn&m m AzdayasnIm
zrasca dAT apica aotAT
l7. Aid Yaslì l85
YA-m E WarvzAnAi WaMuhIm dAT frasastIm .
4 7. pairi-tacaT pairi-jasaT
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti,
WiNdAT tvm YAnvm YO aCawa zaraquStrO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
I!.
4 8. aCIm WaMuhIm Yazam aide xCOiqnIm bvrvzaitIm huraoD&m
huyazat&m X anaT-caxr&m am awaitIm dAtO-saok&m baECazy&m pvrvqwIr&m
sUr&m .
4 9. t&m Yazata
bvrvzaiDiS kawa WIStAspO
pasne ApO dAityayl.
5 0. AaT hIm jaiDyaT,
awaT Ayaptvm dazdi-m E
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti
Yaqa azAni pvCana
aSta aurwaNtO WIspa-qaurwO aStOiS puqrO WIspa-qaurwO urwi-xaoDO urwi-
WvrvqrO stwI-m anaoqriS Ye?he hapta sata uStran&m jainyAwaraT pasca
X IDahe, Yaqa azAni pvCana m airyehe Fyaonahe arvjaT-aspahe, Yaqa azAni
pvCana darCinikahe daEwayasnahe.
5 1. uta azvm nijanAni
t&qryAwaNtvm duZdaEnvm
uta azvm nijanAi
spinjauruKvm daEwayasnvm ,
uta azvm fraourwaEsayeni
hum aya WarvDakan&m ca
Fyaonya haca dai?hAwO,
uta azvm nijanAni
FyaonIn&m daFyun&m
paNcasaGnAi sataGnAiSca
sataGnAi hazaMraGnAiSca
hazaMraGnAi baEwarvGnAiSca
baEwarvGnAi ah&xStaGnAiSca.
5 2. pairi-tacaT pairi-jasaT
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti,
WiNdAT tvm YAnvm bvrvzaiDiS kawa WIStAspO.
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
!.
5 3. aCIm WaMuhIm Yazam aide xCOiqnIm bvrvzaitIm huraoD&m
huyazat&m X anaT-caxr&m am awaitIm dAtO-saok&m baECazy&m pvrvqwIr&m
sUr&m .
5 4. AaT aoxta aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti, m A-ciS m E lMh&m zaoqran&m
WiNdita YA m AwOya nipArayeiNti m A narO pairiStA-xCuDrO m A jahika para-
l86 l7. Aid Yaslì
daxSta m A apvrvnAyu tauruna m A kainina anupaEta m aKyAn&m .
55 . YaT m &m tura pazdayaNta
Asu-aspa naotaraca
AaT azvm tanUm aguze
aDairi pADvm gVuS arCnO barvm Ayaonahe
AaT m &m fraguzayaNta
YOi apvrvnAyu tauruna
YOi kainina anupaEta m aKyAn&m .
56 . YaTciT m &m tura pazdayaNta
Asu-aspa naotaraca
aTciT azvm tanUm aguze
aDairi m aECahe garO
YaT WarCnOiS satO-karahe
aTciT m &m fraguzayaNta
YOi apvrvnAyu tauruna
YOi kainina anupaEta m aKyAn&m
YaTciT m &m tura pazdayaNta
Asu-aspaEm naotaraca.
57 . paoiry&m gvrvz&m gvrvzaEta
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti
haca apuqrO-zanyAi jahikayAi,
m A hE awi pADvm awa-hiSta
m A gAtUm nipaiDyaMuha,
kuqa hIS azvm kvrvnawAni
asm anvm awi fraCusAni
z&m awi ni-urwisyAni.
58 . bity&m gvrvz&m gvrvzaEta
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti
haca awaMhAi jahikayAi
YA aom puqrvm baraiti
anyahm Ai arCAnAi WarStvm
paiqe upa-baraiti,
kuqa hIS azvm kvrvnawAni
asm anvm awi fraCusAni
z&m awi ni-urwisyAni.
59 . qrity&m gvrvz&m gvrvzaEta
aCiS WaMuhi YA bvrvzaiti,
im aT m E stAwiStvm Kyaoqnvm
m aKya WvrvziNti sAsta
YaT kainyO uzwADayeiNti
darvGvm aGrwO nijAm ayeiNti,
kuqa hIS azvm kvrvnawAni
asm anvm awi fraCusAni
z&m awi ni-urwisyAni.
60 . AaT m raoT ahurO m azdl,
aCi srIre dAm iDAite
l7. Aid Yaslì l87
m A awi asm anvm fraCusa
m A awi z&m ni-urwise
iqa m E tUm h&m -caraMuha
aNtarv arvDvm nm Anahe
srIrahe xCaqrO-kvrvtahe,
6 1. ana qB A Yasna YazAne
ana Yasna frAyazAne
Yasv-qB A Yazata WIStAspO
pasne ApO dAityayl,
bvrvzvm barAT zaota WAcim
hiStvm nO pasca barvsm a,
ana qB A Yasna YazAne
ana Yasna frAyazAne
aCi srIre dAm iDAite
ahe raya ... tlscA Yazam aide.
(Rcciìc siIcnìIy:)
6 2. hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT,
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i aCOiS WaMhuyl cistOiS WaMhuyl vrvqV WaMhuyl ras&stAtO WaMhuyl
X arvnaMhO sawaMhO m azdaDAtahe. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
l8. Aslìad Yaslì
0 . pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
AStAT YazaT bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
airyan&m X arvnO m azdaDAtan&m xCnaoqra YasnAica Wahm Aica
xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
1. m raoT ahurO m azdl spitam Ai zaraquStrAi, azvm daD&m airyanvm
X arvnO gaom awaitIm pouru-W&qB vm pouru-iStvm pouru-X arvnaMhvm
huS-h&m -bvrvtvm xraqB vm huS-h&m -bvrvtvm CaEtvm AzIm ham aEstArvm
duSm ainyUm ham aEstArvm .
2 . taurwayeiti aMrvm m ainyUm pouru-m ahrkvm , taurwayeiti aECm vm
l88 l8. Aslìad Yaslì
xrwIdrUm , taurwayeiti bUCy&stvm zairinvm , taurwayeiti h&m -stvrvtvm
aExvm , taurwayeiti daEum apaoCvm , taurwayeiti anairyl dai?hAwO.
3. azvm daD&m aCIm ca WaMuhIm bvrvzaitIm , fracaraiti aNtarv arvDvm
nm Anahe srIrahe xCaqrO-kvrvtahe.
4. tvm hacAT aCiS pouruS-X Aqra rAiti aCawa-xCnwaityAi m aKyAi,
fracaraiti aNtarv arvDvm nm Anahe srIrahe xCaqrO-kvrvtahe, WIspO-W&qB O
WIspO-WvrvqrO WIspO-xraqB O WIspO-X arvnO, aEwO-pADvm nidaqaite aCiS
WaMuhi YA bvrvzaiti aNtarv arvDvm nm Anahe srIrahe xCaqrO-kvrvtahe.
5. hazaMrvm aspl bawaiti hazaMrvm W&qB l bawaiti uta Asn&m ciT
frazaiNtIm , hAm O Yaozaiti tiStrIm stArvm hAm O WAtO darCiS m azdaDAtO
hAm O airyanvm X arvnO.
6. uta barvNti fradaqvm
WIspl barvCnawO gairin&m
WIspl j&fnawO raon&m
uta barvNti fradaqvm
WIspan&m urwaran&m frAurustan&m
srIran&m zairi-gaonan&m
uta barvNti fradaqvm h&m -stvrvtvm aExvm uta barvNti m ahrkaqvm daEum
apaoCvm .
7. nvm O tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMhuNtvm nvm O WAtO darCiS
m azdaDAtO nvm O airyanvm X arvnO.
YaqA ahU WairyO....(4 ) aCvm WohU....(3 )
8. ahunvm WairIm Yazam aide, aCvm WahiStvm sraEStvm am vCvm
spvNtvm Yazam aide, Waca arSuxDa WArvqraGniS baECaziS Yazam aide,
baECaziS Waca arSuxDa WArvqraGniS Yazam aide, m &qra spvNta daEna
m Azdayesne haom acanvm Yazam aide, airyanvm X arvnO Yazam aide,
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
(Rcciìc siIcnìIy:)
9. hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT,
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i airyan&m X arvnO m azdaDAtan&m . aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl)
0. pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
zam yAT YazaT bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl) l89
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
garOiS uCi-darvnahe m azdaDAtahe aS-X Aqrahe kAwayeheca X arvnaMhO
m azdaDAtahe aX arvtaheca X arvnaMhO m azdaDAtahe xCnaoqra YasnAica
Wahm Aica xCnaoqrAica frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
1. paoiryO gairiS h&m -hiStaT spitam a zaraquStra paiti Aya zvm A haraiti
barS hA ham a pAirisAite frApayl da?huS A upaoCaMhwlsca, bityO zvrvDazO
gairiS pArvNtarvm arvDO m anuCahe hAm O hasciT pAirisAite frApayl da?huS
A upaoCaMhwlsca.
2 . ahm aT haca garayO fraoxCy&n uCiDl uCidarvnO vrvzifyasca fraorvpO
xStwO vrvzurO haptaqO bUm yO aStvm O raoDitO naom O m aziCwl dasvm O
aNtarv-da?huS aEwaNdasO vrvziCO dwadasO Waiti-gaEsO,
3 . Adaranasca bayanasca iKatAca upAiri-saEna k&sO-tafvDra Warafa dwa
ham aNkuna paurwata aSta WaCanO paurwata aSta aurwaNtO flNkawO caqB ArO
WiDB ana kaofO,
4 . aEzaxasca m aEnaxasca WAxvDrikaEca asayaEca tuDaskaEca
WiCawaEca draoCiCwlsca sAiriwlsca naMhuSm lsca kakahyuSca aNtarv-
kaMhaca,
5 . sicidawasca ahuranasca raEm anasca aCa-stvm banasca urunyO-
WAiDim iDkaEca asnwlsca uCaom asca uSta-X arvnlsca syAm akasca
Wafraylsca WouruCasca,
6 . Yahm ya-jatarasca aDutawlsca spitawarvnlsca spvNtO-dAtasca
kadrwa-aspasca kaoirisasca taErasca barO-srayanO baranasca frApaylsca
gairiS udryasca raEwlsca gairiS, YaEC&m ca parO m aKyAka aiB itaEDaca
spaCitaEDaca gairin&m nAm &m dADarv,
7 . caqB arasca aqa garayO spitam a zaraquStra caqB arvsatvm ca dwaEca
saite dwaEca hazaMre.
8 . YawaT anu aipi Aite garayO WiCastarv WIspvm awaT aipi draonO baZaT
aqaurunaEca raqaEStAica WAstryAica fCuyeNte.
I.
9 . uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm uparO-
kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm anyAiS
dAm &n,
10. YaT asti ahurahe m azdl Yaqa dAm &n daqaT ahurO m azdl pouruca
Wohuca pouruca srIraca pouruca abdaca pouruca fraCaca pouruca bAm yAca
11. YaT kvrvnaw&n fraCvm ahUm
azarvCvNtvm am arvCvNtvm
afriqyaNtvm apuyaNtvm
YawaEjim YawaEsum WasO-xCaqrvm
l9u l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl)
YaT irista paiti usvhiSt&n
jasAT jwayO am vrvxtiS
daqaite fraCvm Wasna aMhuS,
12 . bun gaEql am arCaNtIS
Yl aCahe saMuhaitIS,
niStaT paiti druxS nACAite
YaDAT aiB iciT jaGm aT
aCawanvm m ahrkaqAi aom ciqrvm ca stIm ca AqaTca m are nACAtaEca m airyO
aqa ratuS.
13 . ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO, uGrvm kawaEm X arvnO
m azdaDAtvm Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha
m &qraca Wacaca Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
II.
14 . uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
15 . YaT asti am vCan&m spvNtan&m
xCaEtan&m WvrvzidOiqran&m
bvrvzaNt&m aiB yAm an&m
taxm an&m AhUiryan&m
YOi aiqyejaMhO aCawanO,
16 . YOi hapta ham O-m anaMhO
YOi hapta ham O-WacaMhO
YOi hapta ham O-KyaoqnlMhO
YaEC&m asti ham vm m anO
ham vm WacO ham vm Kyaoqnvm
ham O pataca frasAstaca
YO daDwl ahurO m azdl,
17 . YaEC&m anyO anyehe
urwAnvm aiB i-WaEnaiti
m vrvqB vNtvm hum ataECu
m vrvqB vNtvm hUxtaECu
m vrvqB vNtvm hwarStaECu
m vrvqB vNtvm garO-nm Anvm
YaEC&m raoxCnlMhO paNtAnO
Awayat&m awi zaoqrl,
18 . YOi hvNti lMh&m dAm an&m
YaT ahurahe m azdl
dAtarasca m arvxStarasca
qB arvxStarasca aiB yAxStarasca nipAtarasca niSharvtarasca.
l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl) l9l
19. taEciT YOi fraCvm Wasna ahUm daqvn azarvCvNtvm am arvCvNtvm
afriqyaNtvm apuyaNtvm YawaEjim YawaEsum WasO-xCaqrvm
YaT irista paiti usvhiSt&n
jasAT jwayO am vrvxtiS
daqaite fraCvm Wasna aMhuS,
2 0. bun gaEql am arCaNtIS
Yl aCahe saMuhaitIS,
niStaT paiti druxS nACAite
YaDAT aiB iciT jaGm aT
aCawanvm m ahrkaqAi aom ciqrvm ca stIm ca AqaTca m are nACAtaEca m airyO
aqa ratuS.
ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO, uGrvm kawaEm X arvnO
m azdaDAtvm Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha
m &qraca Wacaca Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
III.
2 1. uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
2 2. YaT asti m ainyawan&m Yazatan&m gaEiqyan&m ca zAtan&m ca
azAtan&m ca fraCO-carvqr&m saoKyaNt&m ca.
2 3. taEciT YOi fraCvm Wasna ahUm daqvn azarvCvNtvm am arvCvNtvm
afriqyaNtvm apuyaNtvm
YawaEjim YawaEsum WasO-xCaqrvm
YaT irista paiti usvhiSt&n
jasAT jwayO am vrvxtiS
daqaite fraCvm Wasna aMhuS,
2 4. bun gaEql am arCaNtIS
Yl aCahe saMuhaitIS,
niStaT paiti druxS nACAite
YaDAT aiB iciT jaGm aT
aCawanvm m ahrkaqAi aom ciqrvm ca stIm ca AqaTca m are nACAtaEca m airyO
aqa ratuS.
ahe raya X arvnaMhaca
tvm YazAi surunwata Yasna
uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO, uGrvm kawaEm X arvnO
m azdaDAtvm Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca
zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
l92 l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl)
I.
25 . uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
26 . YaT upaMhacaT haoKyaMhvm paraDAtvm
darvGvm ciT aipi zrwAnvm
YaT xCayata paiti bUm Im haptaiqy&m
daEwan&m m aKyAn&m ca
YAqB &m pairikan&m ca
sAqr&m kaoy&m karafn&m ca
YO janaT dwa qriCwa
m Azainyan&m daEwan&m
Warvnyan&m ca drwat&m .
ahe raya X arvnaMhaca tvm YazAi surunwata Yasna
uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO,
uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca
zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
.
27 . uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
28 . YaT upaMhacaT taxm vm urupi azinawaNtvm
YaT xCayata paiti bUm Im haptaiqy&m
daEwan&m m aKyAn&m ca
YAqB &m pairikan&m ca
sAqr&m kaoy&m karafn&m ca
29 . YaT bawaT aiB i-Wanyl
WIspe daEwa m aKyAca
WIspe YAtawO pairiklsca
YaT barata aMrvm m ainyUm
fram itvm aspahe kvhrpa
qrisatvm aiB i-gAm an&m
wa pairi zvm O karana.
ahe raya X arvnaMhaca tvm YazAi surunwata Yasna uGrvm kawaEm
X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO, uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm
Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca
Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl) l93
I.
3 0. uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
3 1. YaT upaMhacaT
Yim Yim vm xCaEtvm hw&qB vm
darvGvm ciT aipi zrwAnvm
YaT xCayata paiti bUm Im haptaiqy&m
daEwan&m m aKyAn&m ca YAqB &m pairikan&m ca sAqr&m kaoy&m
karafn&m ca.
3 2. YO uzbaraT haca daEwaEibyO
uye iStiSca saokAca
uye fCaoniSca W&qB Aca
uye qr&fsca frasastiSca,
Ye?he xCaqrADa X airyaNtu
astu uye X arvqe ajyam ne
am arvCaNta pasu WIra
aMhaoCvm ne Apa urwaire.
3 3. Ye?he xCaqrADa nOiT aotvm lMha nOiT garvm vm
nOiT zaurwa lMha nOiT m vrviqyuS
nOiT araskO daEwO-dAtO
para anAdruxtOiT,
para ahm AT YaT hIm aEm
draoGvm WAcim aMhaiqIm
cinm Ane paiti barata.
3 4. AaT YaT hIm aEm draoGvm WAcim aMhaiqIm
cinm Ane paiti barata
WaEnvm nvm ahm aT haca X arvnO
m vrvGahe kvhrpa fraCusaT,
awaEnO X arvnO fraEStO
YO Yim O xCaEtO hw&qB O
brAsaT Yim O aCAtO
dVuS-m anahyAica hO stvrvtO
nidAraT upairi z&m .
3 5. paoirIm X arvnO apanvm ata
X arvnO Yim aT haca xCaEtAT
CusaT X arvnO Yim aT haca WIwaMhuCAT
m vrvGahe kvhrpa WArvGnahe,
aom X arvnO haNgVurwayata m iqrO YO Wouru-gaoyaoitiS YO sruT-gaoCO
hazaMrA-YaoxStiS, m iqrvm WIspan&m daFyun&m da?hupaitIm Yazam aide
Yim fradaqaT ahurO m azdl X arvnaMuhastvm vm m ainyawan&m Yazatan&m .
3 6. YaT bitIm X arvnO apanvm ata X arvnO Yim aT haca xCaEtAT CusaT
X arvnO Yim aT haca WIwaMhuCAT m vrvGahe kvhrpa WArvGnahe, aom X arvnO
haNgVurwayata
WIsO puqrO AqB yAnOiS
l94 l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl)
WIsO sUrayl qraEtaonO
YaT As m aKyAn&m Wvrvqrawan&m Wvrvqrawastvm O ainyO zaraquStrAT.
37 . YO janaT aZIm dahAkvm qrizafanvm qrikam vrvDvm
xCwaS-aCIm hazaMrA-YaoxStIm
aSaojaMhvm daEwIm drujvm
aGvm gaEqAwyO drwaNtvm
Y&m aSaojastvm &m drujvm
fraca kvrvNtaT aMrO m ainyuS
aoi Y&m astwaitIm gaEq&m m ahrkAi aCahe gaEqan&m .
38 . YaT qritIm X arvnO apanvm ata X arvnO Yim aT haca xCaEtAT CusaT
X arvnO Yim aT haca WIwaMhuCAT m vrvGahe kvhrpa WArvGnahe, aom X arvnO
haNgVurwayata naire-m anl kvrvsAspO YaT As m aKyAn&m uGran&m aojiStO
ainyO zaraquStrAT nairyayAT parO h&m -WvrvtOiT.
39 . YaT dim upaMhacaT YA uGra naire h&m -WarvitiS, nairy&m h&m -
WarvitIm Yazam aide vrvDB O-zvNg&m aX afny&m AsitO-gAtUm jaGAurum YA
upaMhacaT kvrvsAspvm .
40 . YO janaT aZIm srwarvm
Yim aspO-garvm nvrv-garvm
Yim WICawaNtvm zairitvm
Yim upairi WiS raoDaT
xCwaEpaya WaEnaya barvCna,
Yim upairi WiS raoDaT
ArStyO-barvza zairitvm
Yim upairi kvrvsAspO
ayaMha pitUm pacata
A rapiqB invm zrwAnvm
tafsaTca hO m airyO X IsaTca,
fr&S ayaMhO frasparaT
YaeKyaNtIm Apvm parlMhAT,
par&S tarStO apatacaT
naire-m anl kvrvsAspO.
41. YO janaT gaNdarvB vm Yim zairi-pACnvm
YO apataT WIzafArO
m vrvxCAnO gaEql astwaitIS aCahe,
YO janaT hunawO YaT paqanaya nawa
hunawasca niwikahe
hunawasca dAStayAnOiS,
YO janaT zaranyO-pusvm hitAspvm
WarvCaom ca dAnayanvm
pitaonvm ca aS-pairikvm .
42 . YO janaT arvzO-Cam anvm
nairy&m -h&m -WArvtiwaNtvm
taxm vm frAzuStvm ...uStvm
jirvm zbarvm nvm jiGAurum
afrakatacim barOzuCvm
apa-disvm nyAidAuru
l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl) l95
apastanaMhO gatO arvzahe.
4 3. YO janaT snAwiDkvm Yim srwO-zanvm asvNgO-gAum ,
hO awaqa WyAxm anyata,
apvrvnAyu ahm i nOiT pvrvnAyu
Yezi bawAni pvrvnAyu
z&m caxrvm kvrvnawAne
asm anvm raqvm kvrvnawAne,
4 4. awanayeni spvNtvm m ainyUm
haca raoxCna garO-nm Ana
uspatayeni aMrvm m ainyUm
vrvGata haca duZaMha,
tE m E WACvm qaNjaylNte
spvNtasca m ainyuS aMrasca
Yezi m &m nOiT janAT naire-m anl kvrvsAspO,
tvm janAT naire-m anl kvrvsAspO awi apanvm gayehe
sAnvm uStAnahe.
ahe raya X arvnaMhaca tvm YazAi surunwata Yasna uGrvm kawaEm
X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO, uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm
Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca
zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
II.
4 5. uGrvm aX arvtvm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
4 6. Yahm i paiti parvX Aiqe
spvNtasca m ainyuS aMrasca
aEtahm i paiti aT aX arvte, aDAT aSte fraMharvcayaT AsiSte katarasciT, spvNtO
m ainyuS aStvm fraMharvcayaT Wohuca m anO aCvm ca WahiStvm Atrvm ca
ahurahe m azdl puqrvm , aMrO m ainyuS aStvm fraMharvcayaT akvm ca m anO
aECvm vm ca xrwI-drUm aZIm ca dahAkvm spityurvm ca Yim O-kvrvNtvm .
4 7. aDAT fraCa h&m -rAzayata
AtarS m azdl ahurahe
uiti awaqa m aMhAnO,
aEtaT X arvnO haNgvrvfCAne YaT aX arvtvm ,
AaT hE paskAT fradwaraT
aZiS qrizafl duZdaEnO
uta zaxCaqrvm daom nO,
4 8. inja awaT haNdaEsayaMuha
AtarS m azdl ahurahe,
Yezi aEtaT nyAslMhe YaT aX arvtvm
frA qB &m paiti apAqa
l96 l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl)
nOiT apaya uzraocayAi
z&m paiti ahuraDAt&m
qrAqrAi aCahe gaEqan&m ,
aDa AtarS zasta paiti apa-gvurwayaT fraxCni uStAnO-cinahya Yaqa aZiS
biZiwlMha.
49 . aDAT fraCa h&m -dwaraT
aZiS qrizafl duZdaEnO
uiti awaqa m aMhAnO,
aEtaT X arvnO haNgrvfCAne YaT aX arvtvm ,
AaT hE paskAT h&m -rAzayata
AtarS m azdl ahurahe
uiti WacVbiS aojanO,
50 . tinja awaT haNdaEsayaMuha
aZe qrizafvm dahAka
Yezi aEtaT nyAslMhe YaT aX arvtvm
frA qB &m zadaMha paiti uzuxCAne zafarv paiti uzraocayeni nOiT apaya
afrapatAi
z&m paiti ahuraDAt&m
m ahrkAi aCahe gaEqan&m ,
aDa aZiS gawa paiti apa-gvurwayaT
fraxCni uStAnO-cinahya
Yaqa AtarS biB iwlMha.
51. aEtaT X arvnO frapinwata
awi zrayO Wouru-kaCvm ,
A-dim haqra haNgvurwayaT
ap&m napl aurwaT-aspO,
taTca izyeiti ap&m napl aurwaT-aspO,
aEtaT X arvnO haNgrvfCAne YaT aX arvtvm
bunvm zrayaMhO gufrahe
bune jafran&m Wairyan&m .
52 . bvrvzaNtvm ahurvm xCaqrIm xCaEtvm ap&m napAtvm aurwaT-
aspvm Yazam aide
arCAnvm zawanO-sum
YO nvrVuS daDa YO nvrVuS tataCa
YO upApO YazatO
sruT-gaoCOtvm O asti Yezim nO.
53 . AaT WO kasciT m aKyAn&m
uiti m raoT ahurO m azdl
Ai aCAum zaraquStra
X arvnO aX arvtvm isaEta,
aqaurunO hO rAtan&m
raoxCni-xCnUtvm iClMhaEta
aqaurunO hO rAtan&m
pouru-xCnUtvm iClMhaEta
aqaurunO hO rAtan&m .
54 . tvm hacAT aCiS
l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl) l97
pouruS-X Aqra spAra-dASta
sUra gVuSca WAstraheca
tvm hacAT Wvrvqrvm WIspO-ayArvm am aEniGnvm tarO-YArvm ,
AaT ana Wvrvqra hacim nO
WanAT haEnayl xrwiCyeitiS
AaT ana Wvrvqra hacim nO
WanAT WIspe TbiCyaNtO.
ahe raya X arvnaMhaca tvm YazAi surunwata Yasna
uGrvm aX arvtvm X arvnO
m azdaDAtvm zaoqrAbyO,
uGrvm aX arvtvm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca
zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
III.
5 5. uGrvm aX arvtvm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
5 6. YaT isaT m airyO tUiryO fraMrase
zrayaMhO Wouru-kaCahe,
m aGnO apa-spayaT Wastrl
taT X arvnO isO YaT asti
airyan&m daFyun&m
zAtan&m azAtan&m ca
YaTca aCaonO zaraquStrahe,
A-taT X arvnO frazgaData
taT X arvnO apatacaT
taT X arvnO apa-hiDaT,
aDa hAu apaGZArO bwaT
zrayaMhO Wouru-kaCahe
WairiS YO haosrawl n&m a.
5 7. AaT us-pataT fraMrase
tUrO aS-Warvcl spitam a zaraquStra
zrayaMhaT haca WourukaCAT
aG&m daoiqrIm daom nO,
iqe iqa Yaqna ahm Ai nOiT taT X arvnO pairi-abaom YaT asti airyan&m
daFyun&m zAtan&m azAtan&m ca YaTca aCaonO zaraquStrahe.
5 8. WaEm h&m -raEqB ayeni
WIspa tarCuca xCuDraca
m asanaca WaMhanaca srayanaca,
qB &m zjaiti ahurO m azdl
paitiCl dAm &n daqAnO,
AaT awa-pataT fraMrase
tUrO aS-Warvcl spitam a zaraquStra
l98 l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl)
awi zrayO WourukaCvm .
59 . ATbitIm m aGnO apa-spayaT Wastrl
taT X arvnO isO YaT asti
airyan&m daFyun&m zAtan&m azAtan&m ca
YaTca aCaonO zaraquStrahe,
A-taT X arvnO frazgaData
taT X arvnO apatacaT
taT X arvnO apa-hiDaT,
aDa hAu apaGZArO bwaT
zrayaMhO Wouru-kaCahe
WairiS YO WaMhazdl n&m a.
60 . AaT us-pataT fraMrase
tUrO aS-Warvcl spitam a zaraquStra
zrayaMhaT haca WourukaCAT
aG&m daoiqrIm daom nO, iqe iqa Yaqna ahm Ai awaeqa iqa Yaqna kahm Ai,
nOiT taT X arvnO pairi-abaom YaT asti airyan&m daFyun&m zAtan&m
azAtan&m ca YaTca aCaonO zaraquStrahe.
61. WaEm h&m -raEqB ayeni
WIspa tarCuca xCuDraca
m asanaca WaMhanaca srayanaca,
qB &m zjaiti ahurO m azdl
paitiCl dAm &n daqAnO,
AaT awa-pataT fraMrase
tUrO aS-Warvcl spitam a zaraquStra
awi zrayO WourukaCvm .
62 . AqritIm apa-spayaT Wastrl taT X arvnO isO YaT asti airyan&m
daFyun&m zAtan&m azAtan&m ca
YaTca aCaonO zaraquStrahe,
A-taT X arvnO frazgaData
taT X arvnO apatacaT
taT X arvnO apa-hiDaT,
aDa hAu apaGZArO bwaT
zrayaMhO Wouru-kaCahe
AfS YA aB ZdAnwa n&m a.
63 . AaT us-pataT fraMrase
tUrO aS-Warvcl spitam a zaraquStra
zrayaMhaT haca WourukaCAT
aG&m daoiqrIm daom nO,
iqe iqa Yaqna ahm Ai awaqe iqa Yaqna ahm Ai AwOya iqa Yaqna ahm Ai, nOiT
taT X arvnO pairi-abaom
YaT asti airyan&m daFyun&m
zAtan&m azAtan&m ca
YaTca aCaonO zaraquStrahe.
64 . nOiT taT X arvnO pairi-abawaT YaT asti airyan&m daFyun&m zAtan&m
azAtan&m ca YaTca aCaonO zaraquStrahe.
ahe raya X arvnaMhaca tvm YazAi surunwata Yasna uGrvm kawaEm
l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl) l99
X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO, uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm
Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca
zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
I!.
6 5. uGrvm aX arvtvm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
6 6. YaT upaMhacaiti
YO awaDAT fraxCayeite
Yaqa zrayO YaT k&saEm haEtum atvm
Yaqa gairiS YO uCiDl
Yim aiB itO paoiriS ApO
h&m gairiCAcO jasvNtO.
6 7. awi tvm awi-haNtacaiti awi tvm awi h&m -Wazaite
X Astraca hwaspaca
fradaqa X arvnaMuhaitica
YA srIra uStawaitica
YA sUra urwaDca pouru-WAstra
vrvzica zarvnum atica,
awi tvm awi haNtacaiti awi tvm awi h&m -Wazaite
haE... raEwl X arvnaMuhl
spaEtiniS Warvm iS sispim nO
......vm nO paoiriS WoiGnl.
6 8. hacaiti dim aspahe aojO
hacaiti uStrahe aojO
hacaiti WIrahe aojO
hacaiti kawaEm X arvnO
astica ahm i aCAum zaraquStra
awawaT kawaEm X arvnO
Yaqa YaT iDa anairyl da?huS
hakaT usca us-frAwayOiT.
6 9. aqra pascaEta Waozirvm
baoDvNtO CuDvm tarCnvm ca
baoDvNtO aotvm urwAxrvm ca,
taT asti kawaEm X arvnO
qrAqrvm airyan&m daFyun&m
gVuSca paNcO-hyayAi
awaMhe nar&m aCaon&m
daEnaylsca m AzdayasnOiS.
ahe raya X arvnaMhaca tvm YazAi surunwata Yasna
uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO,
uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide
2uu l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl)
haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca
zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
!.
70 . uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
71. YaT upaMhacaT kawaEm kawAtvm Yim ca kawaEm aipi-Wohum Yim ca
kawaEm usaDanvm Yim ca kawaEm arCnvm Yim ca kawaEm pisinvm Yim ca
kawaEm byarCAnvm Yim ca kawaEm syAwarCAnvm
72 . YaT bAun WIspe aurwa WIspe taxm a WIspe qam naMhuNta WIspe
WarvcaMhuNta WIspe YaoxStiwaNta WIspe darCi-kairi kawe.
ahe raya X arvnaMhaca tvm YazAi surunwata Yasna uGrvm kawaEm
X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO, uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm
Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca
Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
!I.
73 . uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
74 . YaT upaMhacaT kawaEm haosrawaMhvm am aheca paiti hutAStahe
WvrvqraGnaheca paiti ahuraDAtahe WanaiNtylsca paiti uparatAtO saMuhasca
paiti husastayl saMuhasca paiti am uyam nayl saMuhasca paiti awanvm nayl
haqrawataheca paiti ham vrvqan&m
75 . drwaheca paiti aojaMhO X arvnaMhasca paiti m azdaDAtahe
tanuylsca paiti drwatAtO Asnaylsca paiti WaMhuyl frazaNtOiS daMrayl
WyAxanayl xCOiqnyO spitidOiqrayl &zO-bUjO hwIrayl huzaNtVuS paiti
aparayl Wyarvqyayl WahiStahe aMhVuS
76 . xCaqraheca paiti bAnum atO darvGaylsca paiti darvGO-jItOiS
WIspan&m ca paiti ayaptan&m WIspan&m ca paiti baECazan&m .
77 . YaT kawa haosrawa t&m kvrvsvm upa t&m carvt&m Y&m darvG&m
nawa-frAqB vrvs&m razurvm YaT dim m airyO nurvm aspaECu paiti parvtata,
WIspe bawaT aiB i-Wanyl
ahurO kawa haosrawa
m airIm tUirIm fraMrasyAnvm
baNdayaT kvrvsawazdvm
puqrO kaEna syAwarCAnAi
zurO-jatahe narahe
aGraEraqaheca narawahe.
l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl) 2ul
ahe raya X arvnaMhaca tvm YazAi surunwata Yasna uGrvm kawaEm
X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO, uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm
Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca
Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
!II.
7 8. uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
7 9. YaT upaMhacaT
aCawanvm zaraquStrvm
anum atVe daEnayAi
anuxtVe daEnayAi
anwarStVe daEnayAi
YaT as WIspahe aMhVuS astwatO aCvm aCawastvm O xCaqrvm huxCaqrOtvm O
raEm raEwastvm O X arvnO X arvnaMuhastvm O Wvrvqra Wvrvqrawastvm O.
8 0. WaEnvm nvm ahm aT para daEwa patayvn WaEnvm nvm m ayl frAwOiT
WaEnvm nvm apara karCayvn
jainiS haca m aKyAkaEibyO,
AaT tl snaoDvNtiS gvrvzAnl
hazO niwarvzayvn daEwa.
8 1. AaT tE aEwO ahunO WairyO Yim aCawanvm zaraquStrvm frasrAwayaT
WI-bvrvqB vNtvm AxtUirIm aparvm xraoZdyehya frasrUiti zvm arvgUza
awazaT WIspe daEwa ayesnya awahm ya.
8 2. Ye?he taT X arvnO isaT m airyO tUiryO fraMrase WIspAiS awi karCw&n
YAiS hapta,
pairi YAiS hapta karCw&n
m airyO apataT fraMrase
isO X arvnO zaraquStrAi,
A-taT X arvnO frazgaData
awi Way&n WItApvm ,
inja m E urwisyatvm aEzO jasatvm aEzahe Yaqa kaqaca tE As zaoCO m ana YaT
ahurahe m azdl daEnaylsca m AzdayasnOiS.
ahe raya X arvnaMhaca tvm YazAi surunwata Yasna uGrvm kawaEm
X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO, uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm
Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca
zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
!III.
8 3. uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
2u2 l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl)
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
84 . YaT upaMhacaT kawaEm WIStAspvm
anum atVe daEnayAi
anuxtVe daEnayAi
anwarStVe daEnayAi
YaT im &m daEn&m Astaota
duSm ainyUm siZdyO daEw&n apa aCaw&n.
85 . YO druca paurw&nca aCAi rawO YaECa YO druca paurw&nca aCAi rawO
WIwaEDa
YO bAzuSca upastaca
WIsata ai?hl daEnayl
YaT ahurOiS zaraquStrOiS,
86 . YO hIm stAt&m hit&m haitIm
uzwaZaT haca hinUiB yO
nI-hIm dasta m aiDyOiCADvm
bvrvzi-rAzvm afrakaDawaitIm aCaonIm
qr&fD&m gVuSca WAstraheca
friq&m gVuSca Wastraheca.
87 . bawaT aiB i-Wanyl
Yasv taxm O kawa WIStAspO
t&qryAwaNtvm duZdaEnvm
pvCanvm ca daEwayasnvm
drwaNtvm ca arvjaT-aspvm
uta anylsciT aGa
duZwaNdrawO FyaonlMhO.
ahe raya X arvnaMhaca tvm YazAi surunwata Yasna
uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO,
uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide haom ayO gawa
barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca
Wacaca Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
!I.
88 . uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
89 . YaT upaMhacaT
saoKyaNt&m WvrvqrAjanvm
uta anylsciT haxayO,
YaT kvrvnawAT fraCvm ahUm
azarCvNtvm am arvCvNtvm
afriqyaNtvm apuyaNtvm
YawaEjim YawaEsum WasO-xCaqrvm
YaT irista paiti usvhiStAT
l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl) 2u3
jasAT jwayO am vrvxtiS
daqaite fraCvm Wasna aMhuS,
9 0. bun gaEql am arCaNtIS Yl aCahe saMuhaitIS, niStaT paiti druxS
nACAite YaDAT aiB iciT jaGm aT aCawanvm m ahrkaqAi aom ciqrvm ca stIm ca
AqaTca m are nACAtaEca m airyO aqa ratuS.
ahe raya X arvnaMhaca tvm YazAi surunwata Yasna uGrvm kawaEm
X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO, uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm
Yazam aide
haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca Kyaoqnaca
zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
!.
9 1. uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide aS-WaNdrvm
uparO-kairIm qam naMuhaNtvm WarvcaMuhaNtvm YaoxStiwaNtvm taraDAtvm
anyAiS dAm &n,
9 2. YaT astwaT-vrvtO fraxStAite
haca apaT k&saoyAT
aStO m azdl ahurahe
WIspa-taurwayl puqrO
WaEDvm WaEjO Yim WArvqraGnvm
Yim baraT taxm O qraEtaonO
YaT aZiS dahAkO jaini,
9 3. Yim baraT fraMrase tUrO
YaT drwl zainigAuS jaini
Yim baraT kawa haosrawa
YaT tUrO jaini fraMrase
Yim baraT kawa WIStAspO
aCahe haEnayl caECvm nO,
tl awaDa drujvm niZbarAT
aCahe haca gaEqAbyO.
9 4. hO diDAT xratVuS dOiqrAbyO
WIspa dAm &n paiti WaEnAT
SO duSciqrayayl
hO WIspvm ahUm astwaNtvm
iZayl WaEnAT dOiqrAbya
darvsca daqaT am vrvxCyaNtIm
WIsp&m Y&m astwaitIm gaEq&m .
9 5. a?he haxayO frAyeNte
astwaT-vrvtahe WvrvqraGnO
hum anaMhO hwacaMhO
huKyaoqnlMhO huDaEna
naEDa-ciT m iqO-aojlMhO
aEC&m X aEpaiqya hizwO,
aECu parO frAnAm Aite
2u4 l9. Zan Yaslì (Hynn ìo ìlc Eaiìl)
aECm O xrwidruxS duSX arvnl,
WanAT aCa ak&m drujim
Y&m duSciqr&m tvm aMhaEnIm .
96 . Wanaiti akvm ciT m anO
Wohu m anO taT Wanaiti,
Wanaiti m iqaoxtO ------
vrvZuxDO WAxS tvm Wanaiti,
WanAT haurwlsca am vrvtlsca
wa CuDvm ca tarCnvm ca
WanAT haurwlsca am vrvtlsca
aGvm CuDvm ca tarCnvm ca,
frAnAm Aiti duZwarStAwarS
aMrO m ainyuS axCyam anO.
ahe raya X arvnaMhaca tvm YazAi surunwata Yasna uGrvm kawaEm
X arvnO m azdaDAtvm zaoqrAbyO, uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm
Yazam aide haom ayO gawa barvsm ana hizwO daMhaMha m &qraca Wacaca
Kyaoqnaca zaoqrAbyasca arSuxDaEibyasca WAGZibyO.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
(Rcciìc siIcnìIy:)
97 . hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT,
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i garOiS uCi-darvnahe m azdaDAtahe aS-X Aqrahe kAwayeheca
X arvnaMhO m azdaDAtahe aX arvtaheca X arvnaMhO m azdaDAtahe. aCvm
WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
2u. Hon Yaslì
0. pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT.
hOm YazaT bV rasAT, vZ ham A gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
haom ahe aCawazaMhO xCnaoqra YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica
frasastayaEca,
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
2u. Hon Yaslì 2u5
1. haom vm zAirIm bvrvzaNtvm Yazam aide, haom vm frACm Im frAdaT-
gaEqvm Yazam aide, haom vm dUraoCvm Yazam aide.
nI-tE zAire m aDvm m ruye
nI am vm nI WvrvqraGnvm
nI daswarv nI baECazvm
nI fradaqvm nI Warvdaqvm
nI aojO WIspO-tanUm
nI m astIm WIspO-paEsaMhvm ,
nI taT Yaqa gaEqAhwa
WasO-xCaqrO fracarAne
TbaECO taurwl drujvm WanO,
nI taT Yaqa taurwayeni.
2 . haom vm zAirIm bvrvzaNtvm Yazam aide, haom vm frACm Im frAdaT-
gaEqvm Yazam aide, haom vm dUraoCvm Yazam aide, WIspe haom a
Yazam aide, zaraquStrahe spitAm ahe iDa aCaonO aCIm ca frawaCIm ca
Yazam aide.
Ye?hE hAt&m AaT YesnE paitI WaMhO m azdl ahurO WaEqA aCAT hacA
YlMh&m cA t&scA tlscA Yazam aide.
(Rcciìc siIcnìIy:)
3 . hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT,
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i haom ahe aCawazaMhO. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Niiang-i Hon Yaslì.
> ku SVkanLm u wAenam u nizAr kunam kA|bUT i Sum A dIwLn u drUjLn
u jAduLn u parILn pa hOm u barsam u dIn-i rAst durOst wVh kv dAdAr
hOrm azd O m an jASIT. aCaonE, aCvm WohU.... < (3 )
2l. Vananì Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Vcga)
0 . pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
WanaNd star YazaT i hOrm vzd dAT i aCawa aSahe raT bV rasAT, vZ ham A
gunAh ... pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, tarOidIti aMrahe m ainyVuS, haiqyAwarSt&m
hyaT WasnA fvraCOtvm vm . staom I aCvm , aCvm WohU....(3 ) frawarAne
m azdayasnO zaraquStriS WIdaEwO ahura-TkaECO,
(Hcic icciìc ìlc appiopiiaìc Cal dcdicaìion.)
WanaNtO stArO m azdaDAtahe xCnaoqra YasnAica Wahm Aica xCnaoqrAica
frasastayaEca,
2u6 2l. Vananì Yaslì (Hynn ìo ìlc Sìai Vcga)
YaqA ahU WairyO zaotA frA-m E m rUtE,
aqA ratuS aCATcIT haca frA aCawa WIDwl m raotU.
1. WanaNtvm stArvm m azdaDAtvm aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide,
YazAi WanaNtvm am awaNtvm aoxtO-nAm anvm baECazvm paitiStAtVe
ajastaca zOiZdiStaca apayaNtam aheca aMrahe m ainyVuS xrafstra. (CIap
oncc.) WanaNtvm stArvm ... xrafstra. (CIap ìwicc.) WanaNtvm stArvm ...
xrafstra. (CIap ìliicc.)
(Rcciìc siIcnìIy:)
2. hOrm vzd i X adAe i aB azUnI m ardum m ardum sardag& ham A
sardag& ham bA YaSt i Wah& Waem Wahv dIn i m Azdayasn& AgAhI Astw&nI
nVkI ras&nAT VduN bAT,
(Rcciìc aIoud:)
YaqA ahU WairyO....(2 ) Yasnvm ca Wahm vm ca aojasca zawarvca
AfrInAm i WanaNtO stArO m azdaDAtahe. aCvm WohU....
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Niiang-i Vananì Yaslì.
> ku| ba|A dafe CawaT u dIw u druj u pari u kaftAr u SvhvrLn u bAt
aktahEt axI dard i Sikam haft aNdLm xa|a| i sEtLn u xAtar parISLn u xa|a| i
dEm AG sEtLn xAtar parISLn bAt; u dar nazar bar wIZan tA dItan i nawast u
m AnaNd ham canINd ba|A dafV SawaY. aCaonE, aCvm WohU.... < (3 )
Siioza l.
1. ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO am vCan&m spvNtan&m .
2. WaMhawe m anaMhe AxStOiS h&m -WaiNtyl tarvDAtO anyAiS dAm &n
Asnahe xraqB O m azdaDAtahe gaoCO-srUtahe xraqB O m azdaDAtahe.
3. aCahe WahiStahe sraEStahe airyam anO iKyehe sUrahe m azdaDAtahe
saokayl WaMhuyl Wouru-dOiqrayl m azdaDAtayl aCaonyl.
4. xCaqrahe Wairyehe ayOxCustahe m arvZdikAi qrAyO-driGaowe.
5. spvNtayl WaMhuyl Arm atOiS rAtayl WaMhuyl Wouru-dOiqrayl
m azdaDAtayl aCaonyl.
6. haurwatAtO raqB O YAiryaylsca huCitOiS sarvDaEibyO aCahe ratubyO.
7. am vrvtatAtO raqB O fCaonibya W&qB Abya aspinibya Yaonibya
gaokvrvnahe sUrahe m azdaDAtahe,
(Hawan gal:) m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS rAm anasca X Astrahe,
(Rapiìlwin gal:) aCahe WahiStahe Aqrasca ahurahe m azdl,
(Uzciin gal:) bvrvzatO ahurahe nafvDrO ap&m apasca m azdaDAtayl,
(Aiwisiuìlin gal:) aCAun&m frawaCin&m Gvn&n&m ca WIrO-W&qB an&m
YAiryaylsca huCitOiS am aheca hutAStahe huraoDahe WvrvqraGnaheca
Siioza l. 2u7
ahuraDAtahe WanaiNtylsca uparatAtO,
(Uslalin gal:) sraoCahe aCyehe aCiwatO WvrvqrAjanO frAdaT-gaEqahe
raCnaoS raziStahe arStAtasca frAdaT-gaEqayl WarvdaT-gaEqayl.
8 . daquCO ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO am vCan&m
spvNtan&m .
9 . AqrO ahurahe m azdl puqra X arvnaMhO sawaMhO m azdaDAtahe
airyan&m X arvnO m azdaDAtan&m kAwayeheca X arvnaMhO m azdaDAtahe,
AqrO ahurahe m azdl puqra kawOiS haosrawaMhahe WarOiS
haosrawaMhahe asnwaNtahe garOiS m azdaDAtahe caEcastahe WarOiS
m azdaDAtahe kAwayeheca X arvnaMhO m azdaDAtahe,
AqrO ahurahe m azdl puqra raEwaNtahe garOiS m azdaDAtahe kAwayeheca
X arvnaMhO m azdaDAtahe,
AqrO ahurahe m azdl puqra AtarS spvNta raqaEStAra Yazata pouru-
X arvnaMha Yazata pouru-baECaza,
AqrO ahurahe m azdl puqra m aT WIspaEibyO AtvrvbyO xCaqrO-nafvDrO
nairyO-saMhahe Yazatahe.
10. ap&m WaMuhIn&m m azdaDAtan&m arvduyl ApO anAhitayl aCaonyl
WIspan&m ca ap&m m azdaDAtan&m WIspan&m ca urwaran&m m azdaDAtan&m .
11. hwarvxCaEtahe am vCahe raEwahe aurwaT-aspahe.
12. m lMhahe gaociqrahe gVuSca aEwO-dAtayl gVuSca pouru-sarvDayl.
13. tiStrehe stArO raEwatO X arvnaMuhatO satawaEsahe frApahe sUrahe
m azdaDAtahe stAr&m afSciqran&m zvm asciqran&m urwarO-ciqran&m
m azdaDAtan&m WanaNtO stArO m azdaDAtahe aoe stArO YOi haptOiriNga
m azdaDAta X arvnaMhuNta baECazya.
14. gVuS taCne gVuS urune drwAspayl sUrayl m azdaDAtayl aCaonyl.
15. daquCO ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO am vCan&m
spvNtan&m .
16. m iqrahe Wouru-gaoyaoitOiS hazaMrO-gaoCahe baEwarv-caCm anO
aoxtO-nAm anO Yazatahe rAm anO X Astrahe.
17. sraoCahe aCyehe taxm ahe tanu-m &qrahe darCi-draoS AhUiryehe.
18. raCnaoS raziStahe arStAtasca frAdaT-gaEqayl WarvdaT-gaEqayl
vrvZuxDahe WacaMhO YaT frAdaT-gaEqahe.
19. aCAun&m frawaCin&m uGran&m uGran&m aiB iqUran&m .
2 0. am ahe hutAStahe huraoDahe WvrvqraGnahe ahuraDAtahe
WanaiNtylsca uparatAtO.
2 1. rAm anO X Astrahe WayaoS uparO-kairyehe tarvDAtO anyAiS dAm &n
aEtaT tE WayO YaT tE asti spvNtO-m ainyaom , qB ACahe X aDAtahe zrwAnahe
akaranahe zrwAnahe darvGO-X aDAtahe.
2 2. WAtahe huDlMhahe aDarahe uparahe fratarahe pasc&iqyehe
nairyayl h&m -WarvtOiS.
2u8 Siioza l.
23 . daquCO ahurahe m azdl raEwatO X arvnaMuhatO am vCan&m
spvNtan&m .
24 . raziStayl cistayl m azdaDAtayl aCaonyl daEnayl WaMhuyl
m AzdayasnOiS.
25 . aCOiS WaMhuyl cistOiS WaMhuyl vrvqV WaMhuyl ras&stAtO WaMhuyl
X arvnaMhO sawaMhO m azdaDAtahe pArvNdyl raoraqayl airyan&m X arvnO
m azdaDAtan&m kAwayeheca X arvnaMhO m azdaDAtahe aX arvtaheca
X arvnaMhO m azdaDAtahe zaraquStraheca X arvnaMhO m azdaDAtahe.
26 . arStAtO frAdaT-gaEqahe garOiS uCi-darvnahe m azdaDAtahe aCa-
X Aqrahe.
27 . aCnO bvrvzatO sUrahe WahiStahe aMhVuS aCaon&m raocaMhO WIspO-
X AqrO.
28 . zvm O huDlMhO Yazatahe im l asl im l COiqrl garOiS uCi-darvnahe
m azdaDAtahe aCa-X Aqrahe WIspaEC&m ca gairin&m aCa-X Aqran&m pouru-
X Aqran&m m azdaDAtan&m kAwayeheca X arvnaMhO m azdaDAtahe
aX arvtaheca X arvnaMhO m azdaDAtahe.
29 . m &qrahe spvNtahe aCaonO WvrvzyaMhahe dAtahe WIdaEwahe dAtahe
zaraquStrOiS darvGayl upayanayl daEnayl WaMhuyl m AzdayasnOiS
zarazdAtOiS m &qrahe spvNtahe uCi-darvqrvm daEnayl m AzdayasnOiS
WaEDIm m &qrahe spvNtahe Asnahe xraqB O m azdaDAtahe gaoCO-srUtahe
xraqB O m azdaDAtahe.
30 . anaGran&m raocaMh&m X aDAtan&m raoxCnahe garO-nm Anahe
m iswAnahe gAtwahe X aDAtahe cinwaT-pvrvtUm m azdaDAt&m , bvrvzatO
ahurahe nafvDrO ap&m aspasca m azdaDAtayl haom ahe aCawazaMhO
dahm ayl WaMhuyl AfritOiS uGrAi dAm OiS upam anAi, WIspaEC&m Yazatan&m
aCaon&m m ainyawan&m gaEqyan&m aCAun&m frawaCin&m uGran&m
aiB iqUran&m paoiryO-TkaECan&m frawaCin&m nabAnazdiStan&m frawaCin&m
aoxtO-nAm anO Yazatahe.
Siioza 2.
1. ahurvm m azd&m raEwaNtvm X arvnaMuhaNtO Yazam aide am vCA
spvNtA huxCaqrA huDlMhO Yazam aide.
2. Wohu m anO am vCvm spvNtvm Yazam aide AxStIm h&m -WaiNtIm
Yazam aide tarvDAtvm anyAiS dAm &n Asnvm xratUm m azdaDAtvm
Yazam aide gaoCO-srUtvm xratUm m azdaDAtvm Yazam aide.
3. aCvm WahiStvm sraEStvm am vCvm spvNtvm Yazam aide airyam anvm
iCIm Yazam aide sUrvm m azdaDAtvm Yazam aide saok&m WaMuhIm Wouru-
dOiqr&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide.
4. xCaqrvm WairIm am vCvm spvNtvm Yazam aide ayOxCustvm
Yazam aide m arZdikvm qrAyO-driGUm Yazam aide.
5. spvNt&m WaMuhIm Arm aitIm Yazam aide rAt&m WaMuhIm Wouru-
dOiqr&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide.
Siioza 2. 2u9
6 . haurwatAtvm am vCvm spvNtvm Yazam aide YAiry&m huCitIm
Yazam aide sarvDa aCawana aCahe ratawO Yazam aide.
7 . am vrvtatAtvm am vCvm spvNtvm Yazam aide fCaonIm W&qB &m
Yazam aide aspinAca YvwInO Yazam aide gaokvrvnvm sUrvm m azdaDAtvm
Yazam aide,
(Hawan gal:) m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm Yazam aide rAm a X Astrvm
Yazam aide,
(Rapiìlwin gal:) aCvm WahiStvm Atrvm ca ahurahe m azdl puqrvm
Yazam aide,
(Uzciin gal:) bvrvzaNtvm ahurvm xCaqrIm xCaEtvm ap&m napAtvm
aurwaT-aspvm Yazam aide apvm ca m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide,
(Aiwisiuìlicn gal:) aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide
Gvnlsca WIrO-W&qB l Yazam aide YAiry&m ca huCitIm Yazam aide am vm ca
hutaStvm huraoDvm Yazam aide WvrvqraGnvm ca ahuraDAtvm Yazam aide
WanaiNtIm ca uparatAtvm Yazam aide,
(Uslalin gal:) sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm
aCawanvm aCahe ratUm Yazam aide raCnUm raziStvm Yazam aide arStAtvm ca
frAdaT-gaEq&m WarvdaT-gaEq&m Yazam aide.
8 . daDwlMhvm ahurvm m azd&m raEwaNtvm X arvnaMuhaNtO Yazam aide
am vCA spvNtA huxCaqrA huDlMhO Yazam aide.
9 . Atrvm ahurahe m azdl puqrvm Yazam aide X arvnO m azdaDAtvm
Yazam aide sawO m azdaDAtvm Yazam aide airyanvm X arvnO m azdaDAtvm
Yazam aide uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide,
Atrvm ahurahe m azdl puqrvm Yazam aide kawaEm haosrawaMhvm
Yazam aide WairIm haosrawaMhvm Yazam aide asnwaNtvm gairIm
m azdaDAtvm Yazam aide caEcastvm WairIm m azdaDAtvm Yazam aide uGrvm
kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide,
Atrvm ahurahe m azdl puqrvm Yazam aide raEwaNtvm gairIm
m azdaDAtvm Yazam aide uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide,
Atrvm ahurahe m azdl puqrvm Yazam aide AtarS spvNta raqaEStAra
Yazam aide Yazata pouru-X arvnaMha Yazam aide Yazata pouru-baECaza
Yazam aide,
Atrvm ahurahe m azdl puqrvm Yazam aide WIspe AtarO Yazam aide
xCaqrvm nafvDrvm nairyO-saMhvm Yazatvm Yazam aide.
10. ApO WaMuhIS m azdaDAtl aCaonIS Yazam aide arvdwIm sUr&m
anAhit&m aCaonIm Yazam aide WIspl ApO m azdaDAtl aCaonIS Yazam aide
WIspl urwarl m azdaDAtl aCaonIS Yazam aide.
11. hwarvxCaEtvm am vCvm raEm aurwaT-aspvm Yazam aide.
12. m lMhvm gaociqrvm Yazam aide gaom aEwO-dAtahe urunO frawaCIm
Yazam aide gaom pouru-sarvDahe urunO frawaCIm Yazam aide.
13. tiStrIm stArvm raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm Yazam aide
2lu Siioza 2.
satawaEsvm frApvm sUrvm m azdaDAtvm Yazam aide WIspe stArO afSciqra
Yazam aide WIspe stArO zvm asciqra Yazam aide WIspe stArO urwarO-ciqra
Yazam aide WanaNtvm stArvm m azdaDAtvm Yazam aide aoe strVuS
Yazam aide YOi hapta haptOiriNga m azdaDAta X arvnaMuhaNta baECazya
paitiStAtVe YAqB &m pairikan&m ca.
14 . gVuS huDlMhO urwAnvm Yazam aide drwAsp&m sUr&m m azdaDAt&m
aCaonIm Yazam aide.
15 . daDwlMhvm ahurvm m azd&m raEwaNtvm X arvnaMuhaNtO
Yazam aide am vCA spvNtA huxCaqrA huDlMhO Yazam aide.
16 . m iqrvm Wouru-gaoyaoitIm hazaMra-gaoCvm baEwarv-caCm anvm
aoxtO-nAm anvm Yazata Yazam aide rAm a X Astrvm Yazam aide.
17 . sraoCvm aCIm huraoDvm WvrvqrAjanvm frAdaT-gaEqvm aCawanvm
aCahe ratUm Yazam aide.
18 . raCnUm raziStvm Yazam aide arStAtvm ca frAdaT-gaEq&m WarvdaT-
gaEq&m Yazam aide vrvZuxDvm WAcim YaT frAdaT-gaEqvm Yazam aide.
19 . aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO Yazam aide.
20 . am vm hutaStvm huraoDvm Yazam aide WvrvqraGnvm ahuraDAtvm
Yazam aide WanaiNtIm ca uparatAtvm Yazam aide.
21. rAm a X Astrvm Yazam aide WaEm aCawanvm Yazam aide WaEm
uparO-kairIm Yazam aide tarvDAtvm anyAiS dAm &n aEtaT tE WayO Yazam aide
YaT tE asti spvNtO-m ainyaom ,
qB ACvm X aDAtvm Yazam aide zrwAnvm akaranvm Yazam aide zrwAnvm
darvGO-X aDAtvm Yazam aide.
22 . WAtvm spvNtvm huDlMhvm Yazam aide aDarvm Yazam aide uparvm
Yazam aide fratarvm Yazam aide pasc&iqIm Yazam aide nairy&m h&m -
WarvitIm Yazam aide.
23 . daDwlMhvm ahurvm m azd&m raEwaNtvm X arvnaMuhaNtvm
Yazam aide am vCA spvNtA huxCaqrA huDlMhO Yazam aide.
24 . raziSt&m cist&m m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide daEn&m
WaMuhIm m AzdayasnIm Yazam aide.
25 . aCIm WaMuhIm Yazam aide xCOiqnIm bvrvzaitIm am awaitIm
huraoD&m X Apar&m X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide sawO m azdaDAtvm
Yazam aide pArvNdIm raoraq&m Yazam aide airyanvm X arvnO m azdaDAtvm
Yazam aide uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide uGrvm
aX arvtvm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide zaraquStrahe X arvnO
m azdaDAtvm Yazam aide.
26 . arStAtvm frAdaT-gaEqvm Yazam aide gairIm uCi-darvnvm
m azdaDAtvm aCa-X Aqrvm Yazatvm Yazam aide.
27 . asm anvm X anwaNtvm Yazam aide WahiStvm ahUm aCaon&m
Yazam aide raocaMhvm wIspO-X Aqrvm .
28 . z&m huDlMhvm Yazatvm Yazam aide im l asl im l COiqrl
Siioza 2. 2ll
Yazam aide gairIm uCi-darvnvm m azdaDAtvm aCa-X Aqrvm Yazatvm
Yazam aide WIspl garayO aCa-X Aqrl pouru-X Aqrl m azdaDAta aCawana aCahe
ratawO Yazam aide uGrvm kawaEm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide uGrvm
aX arvtvm X arvnO m azdaDAtvm Yazam aide.
2 9. m &qrvm spvNtvm aSX arvnaMhvm Yazam aide dAtvm WIdOyUm
Yazam aide dAtvm zaraquStri Yazam aide darvG&m upayan&m Yazam aide
daEn&m WaMuhIm m AzdayesnIm Yazam aide zarazdAitIm m &qrvm spvNtvm
Yazam aide uCi-darvqrvm daEn&m m AzdayesnIm Yazam aide WaEDIm
m &qrvm spvNtvm Yazam aide Asnvm xratUm m azdaDAtvm Yazam aide
gaoCO-srUtvm xratUm m azdaDAtvm Yazam aide.
3 0. anaGra raocl X aDAtl Yazam aide raoxCnvm garO nm Anvm
Yazam aide m iswAnvm gAtUm X aDAtvm Yazam aide cinwaT-pvrvtUm
m azdaDAt&m aCaonIm Yazam aide bvrvzaNtvm ahurvm xCaqrIm xCaEtvm
ap&m napAtvm aurwaT-aspvm Yazam aide apvm ca m azdaDAt&m aCaonIm
Yazam aide haom vm zAirIm bvrvzaNtvm Yazam aide haom vm frACm Im
frAdaT-gaEqvm Yazam aide haom vm dUraoCvm Yazam aide dahm &m
WaMuhIm AfritIm Yazam aide uGrvm taxm vm dAm OiS upam anvm Yazatvm
Yazam aide,
WIspvm ca aCawanvm m ainyaom Yazatvm Yazam aide WIspvm ca
aCawanvm gaEqIm Yazatvm Yazam aide.
[aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl frawaCayO staom i zbayem i ...
WvrvqraGnaT....]
Nanaz i Clciag (lonagc icciìcd hcfoic a Iiglìcd Ianp)
pa n&m i Yazd&, hOrm vzd i X adAe i aB azUnI gurz X arahe aB azAyAT,
AtarS i dAdgAh Adar i frA,
vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm , vZ haraWistIn duSm at duZUxt
duZWarvSt m vn pa gVqI m inIT Waem guft Waem kard Waem jast Waem bun
bUT vstvT vZ & gunAhihA m aniSnI gaB vSnI kuniSnI tanI rw&nI gVqI
m ainyu&nI Oxe aB axS paSVm & pa sv gaB vSnI pa patit hOm .
xCnaoqra ahurahe m azdl, (icciìc wiìl lcad howcd:) nvm asv tE AtarS
m azdl ahurahe huDl m aziSta Yazata, aCvm WohU....(3 )
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Nanaz i Aw (lonagc icciìcd hcfoic waìci)
> vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm , nvm asv-tE aCAum svwiSte arvdwI
sUre anAhite aCaone, aCvm WohU.... < (3 )
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
2l2 Nanaz i Paivaiì (lonagc icciìcd hcfoic nounìains)
Nanaz i Paivaiì (lonagc icciìcd hcfoic nounìains)
> vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm , WIspl garayO aCa-X Aqrl pouru-
X Aqrl m azdaDAta aCawana aCahe ratawO Yazam aide. aCvm WohU.... < (3 )
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Nanaz i Uiwai (Honagc icciìcd hcfoic pIanìs)
> vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm , nvm O urwarayl WaNhuyl
m azdaDAtayl aCaonl. aCvm WohU.... < (3 )
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Nanaz i Fiawaidigan (Honagc icciìcd duiing
Fiawaidigan days)
> vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm , aCAun&m WaMuhIS sUrl spvNtl
frawaCayO Yazam aide. aCaone, aCvm WohU.... < (3 )
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Nanaz i Dallna (Honagc icciìcd hcfoic a Dallna)
> vZ ham A gunAh patit paSVm &nOm , nvm asv-tE iDa iristan&m urw&nO
Yazam aide, Yl aCaon&m frawaCayO, aCaone, aCvm WohU.... < (3 )
ahm Ai raESca ... hazaMrvm ... jasa-m E ... kvrba m aZd.... aCvm
WohU....
Onc Hundicd and Onc Nancs of Cod
("ad-o-ya# n$m-i-#hod$)
l. YazaT ('Woiìly of woislip.')
2. harwisp-taw&n ('Onnipoìcnì.')
3. harwisp-AgAh ('Onniscicnì.')
4. harwisp-FuDA ('1lc Loid of aII.')
5. abadah ('Wiìlouì hcginning.')
6. aB I-aNjAm ('Wiìlouì cnd.')
7. bUnastah ('1lc oiigin of ìlc foinaìion of ìlc woiId.')
8. frAxtaNtah ('Bioad cnd of aII.')
9. jam aG ('Cicaìcsì causc.')
lu. parjahtarah ('Moic cxaIìcd.')
ll. tum -afayah ('Mosì innoccnì.')
l2. abrawaNT ('Apaiì fion cvciyonc.')
l3. parwaNdah ('RcIaìion wiìl aII.')
l4. an-ayAfah ('InconpiclcnsihIc hy anyonc.')
Onc Hundicd and Onc Nancs of Cod 2l3
l5. ham -ayAfah ('ConpiclcnsihIc of aII.')
l6. ADarO ('Mosì sìiaiglì, nosì jusì.')
l7. gIrA ('HoIding fasì aII.')
l8. acim ('Wiìlouì icason.')
l9. cim nA ('Rcason of icasons.')
2u. safinA ('Incicasci.')
2l. AB zA ('Causci of incicasc. 1lc Loid of puiiìy')
22. nASA ('Rcacling aII cquaIIy.')
23. parwarA ('Nouiislci.')
24. AyAnah ('Pioìccìoi of ìlc woiId.')
25. AyaIn-AyAnah ('Noì of vaiious linds.')
26. an-Ayanah ('Wiìlouì foin.')
27. xraoSIT-tum ('Fiincsì.')
28. m InO-tum ('Mosì invisihIc.')
29. wAsnA ('Onnipicscnì.')
3u. harwastum ('AII in aII.')
3l. hu-sipAs ('Woiìly of ìlanls.')
32. har-hVm IT ('AII good-naìuicd.')
33. har-nVk-farvh ('AII good auspicious-gIoiy.')
34. bVS-tarnA ('Rcnovci of affIicìion.')
35. tarOnIs ('1lc ìiiunplanì.')
36. anaoSak ('InnoiìaI.')
37. faraSak ('FuIfiIIci of wislcs.')
38. pazohadhad ('Cicaìoi of good naìuic.')
39. xawApar ('Bcncficicnì.')
4u. aB axSAyA ('Bcsìowci of Lovc.')
4l. aB arzA ('Exccssivc hiingci.´)
42. A-sitOh ('Undcfcaìcd, undisìicsscd.')
43. raxOh ('Indcpcndcnì, caicficc.')
44. WarUn ('Pioìccìoi fion cviI.')
45. a-frIpah ('UndcccivahIc.')
46. aB V-frIftah ('Undcccivcd.')
47. aDwaI ('UnpaiaIIcIcd.')
48. k&m v-raT ('Loid of wislcs.')
49. fram &n-k&m ('OnIy wisl is His connand.')
5u. AyExtan ('Wiìlouì hody.')
5l. A-fram OS ('UnfoigcìfuI.')
52. ham ArnA ('1alci of accounìs.')
53. snAyA ('RccognizahIc, woiìl iccogniìion.')
54. a-tars ('FcaiIcss.')
55. a-bIS ('Wiìlouì affIicìion oi ìoincnì.')
56. a-frAzdum ('Mosì cxaIìcd.')
57. ham cUn ('AIways unifoin.')
58. m InO-stIgar ('Cicaìoi of ìlc Univcisc spiiiìuaIIy.')
59. a-m InOgar ('Cicaìoi of nucl spiiiìuaIiìy.')
6u. m InO-nahab ('Hiddcn in Spiiiìs.')
6l. ADar-bATgar ('Aii of fiic, i.c. ìiansfoinci inìo aii.')
62. ADar-nam gar ('Waìci of fiic, i.c. ìiansfoinci inìo waìci.')
63. bAT-ADargar ('1iansfoinci of aii inìo fiic.')
2l4 Onc Hundicd and Onc Nancs of Cod
64. bAT-nam gar ('1iansfoinci of aii inìo waìci.')
65. bAT-gV|gar ('1iansfoinci of aii inìo caiìl.')
66. bAT-girdtum ('1iansfoinci of aii inìo giiad, i.c. gaìlcicd.')
67. ADar-kIbarIT-tum ('1iansfoinci of fiic inìo jcwcIs.')
68. bATgarjAi ('Doci of had cvciywlcic.')
69. AB tum ('Cicaìoi of nosì cxccssivc waìci.')
7u. gV|-ADargar ('1iansfoinci of ìlc caiìl inìo fiic.')
7l. gV|-wADgar ('1iansfoinci of ìlc caiìl inìo aii.')
72. gV|-nam gar ('1iansfoinci of ìlc caiìl inìo waìci.')
73. gargar ('Aiìisan of aiìisans.')
74. garOgar ('Bcsìowci of wislcs.')
75. garAgar ('Cicaìoi of nan')
76. garAgargar ('Cicaìoi of ìlc cnìiic cicaìion')
77. a-garAgar ('Cicaìoi of foui cIcncnìs)'
78. a-garAgargar ('Cicaìoi of cIusìcis of ìlc sìais')
79. a-gUm &n ('Wiìlouì douhì.')
8u. a-jam &n ('Wiìlouì ìinc.')
8l. a-Fu&n ('Wiìlouì sIccp.')
82. Am uSthuSyAr ('InìcIIigcnì.')
83. fraSUtanA ('EìcinaI pioìccìoi-incicasci.')
84. paDam &nI ('Mainìainci of padnan, i.c. ìlc goIdcn
ncan.')
85. pIrOzgar ('Vicìoiious.')
86. FuDAwaNd ('Loid-Masìci of ìlc Univcisc.')
87. ahuram azda ('Loid Onniscicnì.')
88. abarIn-kuhan-taw&n ('Of ìlc nosì cxaIìcd ianl in ìlc powci of
nainìaining ìlc oiigin of ìlc cicaìions.')
89. abarIn-nO-taw& ('Of ìlc nosì cxaIìcd ianl in ìlc powci of
icndciing ìlc cicaìions ancw.')
9u. Wasp&n ('Aììainci ìo aII ìlc cicaìions.')
9l. WaspAr ('Biingci of and aììainci ìo aII.')
92. FAB ar ('McicifuI.')
93. ahU ('Loid of ìlc woiId.')
94. AB axsIdAr ('Foigivci.')
95. dADAr ('1lc jusì cicaìoi.')
96. rayom aNd ('FuII of iac-Iusìic-spIcndoui.')
97. Farvhm aNd ('FuII of lloicl, i.c. gIoiy.')
98. dAB ar ('1lc jusì judgc.')
99. kvrfagar ('Loid of nciiìoiious dccds.')
luu. buxtAr ('Rcdccnci, savioui.')
lul. fraSOgar ('Rcsìoici ìliougl incicasc of ìlc souI.')
...
..
.
NO1ES
If noì oìlciwisc spccificd, ìcxì is hascd on cdiìion of CcIdnci, l896.
Niiang-i Kusìi Basìan
v. u: hOrm vzd i X adAe: CcIdnci indicaìcs ìlaì ìlis slouId hc icpcaìcd
ìlicc ìincs. Hc givcs no fooìnoìcs ìo indicaìc ìlaì any of lis
nanusciipìs diffci lcic, huì nosì oìlci souiccs oniì ìlc 3, incIuding
MSS El foI. 3i. and Fl foI 3i.
Doa 1an-Doiosìi
1cxì hascd on Kanga and Sonìallc. l962, p. 324, and Anìia l9u9.
m ubArak: Azaigoslah l985, p. 22 icads 'faillondal'.
Fub bAT. VdUn bAT: Anìia cnds aì ìlis poinì.
Niiang foi disposing of laii
1cxì fion Anìia l9u9, p. l76. Cp. El, foI. 442i. Modi l922, p.l7u, Scc
Vcndidad l7.
Paìcì Paslcnani
CcIdnci oniìs. 1lc ìcxì is hascd on Anìia l9u9, p. ll8-l25, wiìl
division inìo vciscs afìci Kanga l993. Accoiding ìo KoìwaI 2uu8, p. l4,
'In conìiasì ìo wlaì is ciioncousIy ncnìioncd in nosì piinìcd hools in
India, no yaqA ahU WairyO is givcn aì ìlc hcginning of any PaìEì piayci.'
Klwaislcd Niyaycsl
v. u. tw&nA u dAnA: CIM, CKE appcnd 'u dAdAr'
[bV rasAT]: 2. 1lc Cuj. Kl. Av. appcnd, dccsì Fl, Pìl, Ll8, Pl3, Kl2.
v. ll: I9.lu, In4, Fl, Pìl, L25, l8, 9, ll, Pl3, Kl8a (scc. n.), l8c, l9
appcnd lcic 'frADatica hwarv YaT amvCvm raEm aurwaT aspvm.' wlicl
woids aic noì found in F2, Mf3, K36, Wl, Il5, Pl4, Ll2, M6, Kl8a (pi.
n.) oi in P.V.
v. l8. |aCvm WohU....j: L9,25,l8 (scc. n.), Pl3, Cl2, appcnd, dccsì Fl,
Pìl, Mf3, Lll (huì in ìlis a spacc is Icfì).
v. l9. [b rasaT]: CjM, CCV insciì, wlicl is wanìing in ìlc MSS.
Mili Niyaycsl
v. 9: Foi ìlc Iasì scnìcncc CcIdnci las 'hwarvxCaEtvm am vCvm raEm aurwaT-
aspvm Yazam aide', huì scc Kanga l962, II, p. 3u4, aIso DlaIIa, p. 66, and
Scìlna, p. 56.
Vispa Hunaìa
CcIdnci oniìs. 1lc Iiani Kloida Avcsìa picpaicd hy Mohcd Fiiouz
Azaigoslah cnds as foIIows: aCa!n"# aCvm W!h$.... firu%bA& xaruh awicah
Wahv dIn i m Azdayasn& (3 ). aCvm WohU.... 8. svtAiSnv i dAdAr hOrm azd i
2l5
harwasp-AgAh u tawAnA u tawaNgar, haft am SAspaNd u bVhr&m Yazadi pIrOzgar
duSm an-zadAr am a hutAStv bV rasAT. aCvm WohU....(3)
Mal Niyaycsl
v. 6. m lMhahe raoxCni: So CS, I9, Kl8c. CcId: 'm'(hvm ra!)Cn"' foIIowing
F2, Mf3, K36.l8a, Wl, In4, Ll8, O3, Ilu.l5
Nan Sìayisln
CcIdnci oniìs.
Nanaz-i clalai ncnag
CcIdnci oniìs.
Dihaclc
1lc ìcxì is hascd on Anìia l9u9, p. l52, coiiccìcd accoiding ìo KoìwaI &
Boyd l99l, p. l49 ff. Iì is aIso caIIcd Niiang Asloan ('iiìc foi ìlc
iiglìcous souIs'), Niiang-i Boy Dadan (oi in Cujaiaìi Dlup Niiang,
'iiìc foi offciing inccnsc'), Niiang-i Afiinagan ('iiìc foi ìlc Afiinagan
ccicnony), oi Niiang Pcioz Bad (fion iìs opcning woids).
Afiin-i Dalnan
Accoiding ìo Codcx El (KoìwaI 2uu8, p. l8), ìlis incIudcs ìlc Afiins of
Aida Fiawasl and Buzoigan.
l. Afiin of Aida Fiawasl: 1lc ìcxì foIIows Anìia, p. 82 ff. 1lc division of
ìlis ìcxì inìo scnìcnccs and paiagiapls foIIows Dasìui N. D. Minoclcli-
Honji, My Piayci Cuidc No. 2.
v. 22. '|hum atanLm hUxtanLm ...j': 1lis cIausc is oniììcd in E.K.A, M.U.,
1.D.
2. Afiin of ìlc Bozoigs: 1lc ìcxì foIIows Anìia, p. 85 ff. 1lc division of
ìlis ìcxì inìo scnìcnccs and paiagiapls foIIows Dasìui N. D. Minoclcli-
Honji, My Piayci Cuidc No. 2.
v. 6. 1.D. adds 'a*a +amyAT Ya*a afr,nAmi.'
Afiin of ìlc Scvcn Ancsla Spcnìas
1cxì foIIows El, foI.ll8i-l24v.
Afiin of ìlc Calanhais
1cxì foIIows Anìia, p. 9l ff. Conpaic El, foI. l24v-l36i.
Paynan i PalIawi
1cxì foIIows Anìia, pp. ll2-ll5. Conpaic El, foI. l36i-l4lv.
Du'a Paynani
1cxì foIIows Anìia, pp. ll6-ll7. Conpaic El, foI. l45v-l47i.
l9. Zan Yaslì
v. 67: 'haE ....' ns. Fl las a l[2 in spacc. '...vmnO' Fl hcfoic iì 3[lu in.
spacc)
2l6
Onc Hundicd and Onc Nancs of Cod (Sad-o-yal nân-i-llodâ)
1cxì hascd on Anìia, p. 335.
REFERENCES
Anìia, E. K., Pazand 1cxìs coIIccìcd and coIIaìcd., Bonhay, l9u9.
Azaigoslah, Mohcd Fiiouz, Kloidal Avcsìa, oiiginaI in Pcisian hy ìlc
Iianian Zoioasìiian Higl Piicsìs, ìiansciihcd inìo EngIisl hy Mohcd
Fiiouz Azaigoslah on Fchiuaiy, l985.
DlaIIa, M. N., 1lc Nyaislcs oi Zoioasìiian Liìanics, Ncw Yoil, l9u8,
Rcpiinì l965, AMS Picss, Ncw Yoil.
CcIdnci, K. F. cd., Avcsìa, ìlc Sacicd Bools of ìlc Paisis, 3 voIs., Sìuììgaiì,
l889-96.
Kanga, Eivad Manccl Faidunji, and N. S. Sonìallc. Avcsìa: ìlc Sacicd
Sciipìuic of ìlc Paisccs. Paiì II. Poona: Vaidila Sansodlana MandaIa ,
l962.
KoìwaI, Fiiozc M. P., and Iancs W. Boyd. A Pcisian Offciing ìlc Yasna: A
Zoioasìiian Higl Liìuigy. Paiis: Associaìion poui I'avanccncnì dcs
cìudcs iianicnncs, l99l. 
KoìwaI, Fiiozc M. P., and AInuì Hinìzc. 1lc Kloida Avcsìa and Yasì Codcx
El: FacsiniIc Ediìion. Iianica, Bd. l6. Wicshadcn: Haiiassowiìz, 2uu8.
Minoclci-Honji, Dasìui N. D., My Piayci Cuidc No. 2.
Modi, Sii Iivanji Ianslcdji, 1lc RcIigious Ccicnonics and Cusìons of ìlc
Paisccs, l979 icpiinì of l922 cdiìion, CaiIand Puh.
Modi, I. I., 1lc icIigious ccicnonics and cusìons of ìlc Paisccs, 2nd cd.,
Bonhay, l937.
Scìlna, 1clnuiasp Rusìanjcc, Yasna, ExcIuding ìlc Caìlas, Vispaiad,
Maiiiagc BIcssings, Afiinagans, Afiins, EngIisl vcision, 1.R. Scìlna,
Kaiacli, l977.
2l7
1ahIc l: Pazand Kslnunans icciìcd wiìl cacl Afiinagan:
Foi Afiinagan Rcciìc:
l. Afiinagan of Dadai
Olinazd
In xSnUm aine hOrm ezd i X adAe bV-rasAT.
2. Afiinagan of ìlc
Fiicslìas oi ìlc Yazaìas
(Scc hcIow undci days of ìlc nonìl.)
3. Afiinagan of ìlc
Siiozas
In xSnUm aine sIrOzA WIspa sA ardA frawaS bV-rasAT.
4. Afiinagan of
Aidafiawasl
In xSnUm aine ardA frawash bV-rasAT.
5. Afiinagan Dalnan In xSnUm aine dahm &n YazaT bV-rasAT.
6. Afiinagan of Siaosla
In xSnUm aine srOS i aSO i tagI i tan farm &n Skaft zIn
i zIn aB azAr i sA|Ar i d&m & i hOrm vzd bV-rasAT.
7. Afiinagan of Rapiìlwin
In xSnUm aine ardIbihiSt am vSAspvNd WIspa sA ardA
frawaS bV-rasAT.
8. Afiinagan of ìlc
Calanhais
In xSnUm aine m ainyO raqB O bV-rasAT. bu1vNT gvhv
gahaNbAr m aiDyOzarvm (or, m aiDyOSahvm ,
paitiSahvm , ayAqrvm , m aiDyArvm , or
ham aspaqm aiDvm .) ham kvrbaI i ham A wah& i haft
kvSB ar zam I bV-rasAT.
8h. A. of ìlc Calanhais
fion Pcis. Riv.
In xSnUm aine m ainyO gAh gahaNbar m aiDyOzarvm
(or, m aiDyOSahvm , paitiSahvm , ayAqrvm ,
m aiDyArvm , or ham aspaqm aiDvm .) gAh. X arat bV-
rasAT X odAi pirOZgar bA hayAr wa puSt Wa panAh-i
ham A Wvh& m Azdayasn& bV-rasAT. (lcic nanc ìlc
lanlaias of ìlaì day) pas nA ham A am vCAspvNd&n
pirOZgar wa rw&n YaSt aCO frohar zartoSt spvndm An
bV-rasAT.
9. Afiinagan of ìlc
Caìlas
In xSnUm aine gvhv gAqAbyO ahunawaT gvhv uStawaT
gvhv spvNtam aT gvhv WOhUxSaqra gvhv WahiStOiStOiS
gvhv gAqAbyO ardA frawaS bV-rasAT.
lu. Afiinagan of Daln
Yazaìa
In xSnUm aine dahm &n YazaT WIspa sA ardA frawaS bV-
rasAT.
ll. Afiinagan of Mino
Nawai
In xSnUm aine m ainyO nAwar bV-rasAT.
2l8
1ahIc l (conìinucd) - Pazand Kslnunans icciìcd wiìl cacl
Afiinagan foi ìlc day of ìlc nonìl:
Foi Afiinagan of ìlc
day of ìlc nonìl
Rcciìc:
l. OHRMAZD In xSnUm aine hOrm vzd i X adAe bV-rasAT.
2. VOHUMAN In xSnUm aine bahm an am vCAspvNd bV-rasAT.
3. ARDWAHISH1 In xSnUm aine ardabahiSt am vSAspvNd bV-rasAT.
4. SHAHREWAR In xSnUm aine Sihirawar am vSAspvNd bV-rasAT.
5. SPANDARMAD In xSnUm aine spvNdArm aT am vSAspNd bV-rasAT.
6. HORDAD In xSnUm aine FurdAT am vSAspvNd bV-rasAT.
7. AMURDAD In xSnUm aine am vrdAT am vSAspvNd bV-rasAT.
8. DAY-PA-ADAR
In xSnUm aine dai pa ADar dadAr hOrm vzd WIspa sA ardA
frawaS bV-rasAT.
9. ADAR In xSnUm aine ADar YazaT bV-rasAT.
lu. ABAN In xSnUm aine AB & arduIsUr b&nO YazaT bV-rasAT.
ll. KHWARSHED In xSnUm aine X arSVT YazaT bV-rasAT.
l2. MAH In xSnUm aine m Ah i buxtAr m Ah YazaT bV-rasAT.
l3. 1ISH1AR, 1IR
In xSnUm aine tiStar i rayOm aNd i X arahem aNd bV-
rasAT.
l4. COSHORUN In xSnUm aine gVuS urwe darwasp X arahe bV-rasAT.
l5. DAY-PA-MIHR
In xSnUm aine dai pa m ihir dadAr hOrm vzd WIspa sA
ardA frawaS bV-rasAT.
l6. MIHR In xSnUm aine m ihir i frAgayOT i dAB ar i rAst bV-rasAT.
l7. SROSH
In xSnUm aine srOS i aSO i tagI i tan farm &n Skaft zIn i
zIn aB azAr i sA|Ar i d&m   i hOrm vzd bV-rasAT.
l8. RASHN In xSnUm aine rasn i rAst i YazaT bV-rasAT.
l9. FRAWARDIN In xSnUm aine frawardIn YazaT bV-rasAT.
2u. WARHARAN
In xSnUm aine bahirAm YazaT i pVrOZgar i duSm an zadAr
am ahe hutAStahe bV-rasAT.
2l. RAM In xSnUm aine m ainyO rAm YazaT bV-rasAT.
22. WAD, COWAD In xSnUm aine guAt YazaT bV-rasAT.
2l9
Foi Afiinagan of ìlc
day of ìlc nonìl
Rcciìc:
23. DAY-PA-DEN
In xSnUm aine dai pa dIn dadAr hOrm vzd WIspa sA ardA
frawaS bV-rasAT.
24. DEN In xSnUm aine dIn YazaT bV-rasAT.
25. ARD,
ASHISHWANCH
In xSnUm aine m ainyO arSasaNg bV-rasAT.
26. ASH1AD In xSnUm aine AStAT YazaT bV-rasAT.
27. ASMAN In xSnUm aine m ainyO Asm &n YazaT bV-rasAT.
28. ZAM, ZAM YAZAD In xSnUm aine zam yAT YazaT bV-rasAT.
29. MAHRASPAND In xSnUm aine m ainyO m VhVrspvNd bV-rasAT.
3u. ANACRAN In xSnUm aine m ainyO anVr& bV-rasAT.
1ahIc l (conìinucd) Oìlci Afiinagans
Foi Afiinagan Rcciìc:
l. Afiinagan of Baizo In xSnUm aine bvrvza YazaT bV-rasAT.
2. Afiinagan of Hon In xSnUm aine hOm YazaT bV-rasAT.
3. Afiinagan of Panìl Yazad
In xSnUm aine am ahe hutAStahe paNtayl
FAStAtayl zarnum aNtO sUrahe saokaNtahe
garOiS m azdaDAtahe WIspa sA ardA frawaS
bV-rasAT.
4. Afiinagan of Naiiyosang Yazad In xSnUm aine nairyOsvNg YazaT bV-rasAT.
5. Afiinagan of Hapìoiing Yazad In xSnUm aine haftOrvNg YazaT bV-rasAT.
6. Afiinagan of Vananì Yazad
In xSnUm aine WanaNd star YazaT i hOrm vzd
dAT i aCawa aSahe raT bV-rasAT.
7. Afiinagan of Hafì Anslaspand
In xSnUm aine haft am vSAspvNd WIspa sA
ardA frawaS bV-rasAT.
8. Afiinagan of day Spandainad
nonìl Fiawaidin in ìlc Uslalin
Cal
In xSnUm aine ardA frawaS bV-rasAT.
9. Afiinagan of day Hoidad
nonìl Fiawaidin
In xSnUm aine aB vrdAT sA| FuDAT WIspa sA
ardA frawaS bV-rasAT.
lu. Afiinagan of day Fiawaidin
nonìl Fiawaidin
In xSnUm aine ardA frawaS bV-rasAT.
22u
Foi Afiinagan Rcciìc:
ll. Afiinagan of 1iiagan
In xSnUm aine tiStar i rayOm aNd i
X arahem aNd bV-rasAT.
l2. Afiinagan of Miliagan
In xSnUm aine m ihir i frAgayOT i rAsn i rAst
YazaT WIspa sA ardA frawaS bV-rasAT.
l3. Afiinagan of Avangan In xSnUm aine arduIsUr b&nO bV-rasAT.
l4. Afiinagan of Adaigan In xSnUm aine ADar YazaT bV-rasAT.
l5. Afiinagan of day Fiawaidin
nonìl Adai
In xSnUm aine ardA frawaS bV-rasAT.
l6. Afiinagan of day Klwaislcd
nonìl Day
In xSnUm aine X arSVT YazaT bV-rasAT.
l7. Afiinagan of day Volunan
nonìl Volunan
In xSnUm aine bahm an am vSAspvNd WIspa sA
ardA frawaS bV-rasAT.
l8. Afiinagan of day Spcndainad
nonìl Spcndainad
In xSnUm aine haft am vSAspvNd WIspa sA
ardA frawaS bV-rasAT.
l9. Afiinagan of day Klwaidad
nonìl Spcndainad
In xSnUm aine awvrdAT sA| gAh WIspa sA ardA
frawaS bV-rasAT.
2u. Afiinagan of Iasì fivc days of
ìlc ycai
In xSnUm aine ardA frawaS bV-rasAT.
2l. Afiinagan of Siaosla of ìlc 3
niglìs afìci dcaìl
In xSnUm aine srOS i aSO i tagI i tan farm &n
Skaft zIn i zIn aB azAr i sA|Ar i d&m & i
hOrm vzd bV-rasAT.
22. Afiinagan of day Maliaspand
nonìl Spcndainad
In xSnUm aine m ainyO m AhrVspvNd dIn i
Wahv i m azdayasn& bV-rasAT.
22l
Foi Afiinagan Rcciìc:
23. Afiinagan of ìlc Hanlaias
In xSnUm aine
1. hOrm ezd, dai pa ADar, dai pa m ihir, dai
pa dIn, WIspa sA ardA frawaS bV-rasAT.
2. bahm an, m ohor, gVuS, rAm , WIspa sA
ardA frawaS bV-rasAT.
3. ardabahiSt, adar, srOS, bahirAm , WIspa sA
ardA frawaS bV-rasAT.
4. Sahrvwar, X arSVT, m ihir, Asm &n, anVr&n,
WIspa sA ardA frawaS bV-rasAT.
5. spvNdArm aT, aB &, dIn, ard, m AhrVspvNd,
WIspa sA ardA frawaS bV-rasAT.
6. FurdAT, tIr, ardA frawaS, guAT, WIspa sA
ardA frawaS bV-rasAT.
7. am urdad, raSn, aStAT, zam yAT, WIspa sA
ardA frawaS bV-rasAT.
24. Afiinagan foi Zinda-Rawan,
i.c. foi a Iiving pcison
In xSnUm aine nAm cisti zvndA rw&n (nanc
ìlc pcison) bV-rasAT.
222