You are on page 1of 2

Persatuan : Persatuan Bahasa Inggeris

Kumpulan sasar : Ahli kelab bahasa inggeris
Tarikh : 22 Februari 2012
Masa : 2.30 - 3.30 petang.
Bilangan muri : 3! "rang #2! perempuan an 10 lelaki$
Kemahiran : Kemahiran Berpersatuan
T"pik : Mengenalikan mes%uarat atau akti&iti
'ub t"pik : Kemahiran menulis lap"ran ( minit mes%uarat
)b*ekti+ : Paa akhir penga*aran an pembela*aran muri-muri apat:
•Kognitif : 1. Men%atakan ua kepentingan menulis lap"ran an minit mes%uarat.
2. Men%atakan tugas-tugas A,K i alam persatuan
•Psikomotor : 1. Melakukan simulasi mes%uarat agung %ang betul
2. Menulis lap"ran akti&iti berasarkan -"nt"h lap"ran %ang iearkan.
• Afektif : 1. Bersikap *u*ur an berker*asama semasa akti&iti berkumpulan.
Pengalaman seia aa : Muri-muri pernah memba-a an melihat lap"ran
Penerapan nilai : Ker*asama. bertimbang rasa. t"lak ansur
KBKK : Membuat baning be/a
Penggabung*alinan : Bahasa Mela%u
Alatan(BBM(ABM : 0"nt"h lap"ran an minit mes%uarat :
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
(Aktiviti Guru /Aktiviti Murid)
1. Guru meminta murid menceritakan
pengalaman mereka mengadiri
mes!uarat /aktiviti
". Murid berkongsi pengalaman mereka
#. Guru memperkenalkan tajuk.
1. Guru mengedarkan conto minit dan lapran
kepada murid$murid.
". Guru dan murid berbincang mengenai
format berdasarkan edaran.
3. Murid men!alin nota akan tugas$tugas A%K
dalam persatuan
1. Murid menulis laporan aktiviti dan minit
mes!uarat secara berpasangan
berdasarkan edaran
". Murid mengasilkan pengurusan grafik
tugas$tugas bagi setiap A%K dalam
persatuan
1. Guru memili asil terbaik murid.
". &akil murid membacakan minit dan laporan
tersebut.
#. Murid mebuat kesimpulan baa'a setiap
A%K mempun!ai tugas kas masing$
masing.
(efleksi)