You are on page 1of 2

TVA la vânzarea bunurilor cu plata în rate

sau în care se prevede că proprietatea este
atribuită cel mai târziu în momentul plăţii
ultimei sume scadente


Ce înseamnă livrare de bunuri?
Un rol important în determinarea momentului exigibilităţii TVA pentru vânzarea unui bun îl
constituie momentul când această livrare are loc. Se consideră că bunurile au fost livrate în
momentul când:
- se transferă dreptului de a dispune de bunuri ca un proprietar, conform art.128,
alineatul 1 din Codul fiscal;
– se predau efectiv a bunurile către o altă persoană, ca urmare a unui contract care prevede
că plata se efectuează în rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este
atribuită cel mai târziu în momentul plăţii ultimei sume scadente, cu excepţia contractelor de
leasing (conform art.128, alineatul 3a din Codul fiscal).
Notă: punctele b şi c din art.128 din Codul fiscal nu sunt relevante pentru speţa în cauză.
ART. 134^1 Cod fiscal: Faptul generator pentru livrări de bunuri
(1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, cu
excepţiile prevăzute în prezentul capitol.
6) Pentru livrările de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrării este data la
care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar. Prin excepţie, în
cazul contractelor care prevăd că plata se efectuează în rate sau al oricărui alt tip de contract
care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plăţii ultimei sume
scadente, cu excepţia contractelor de leasing, data livrării este data la care bunul este predat
beneficiarului.
Exemple practice:
1. Potrivit prevederilor Codului fiscal şi potrivit prevederilor contabile (principiul prevalentei
economicului asupra juridicului), în cazul in care:
– controlul asupra bunului se transferă la începutul contractului (inclusiv riscuri şi beneficii);
– bunul este predat efectiv (proces verbal predare-primire) la data semnării contractului;
– potrivit contractului, dreptul de proprietate se transferă după plata ultimei rate.
atunci: vânzarea se înregistrează la data semnării contractului . Exigibilitatea taxei intervine
la aceasta dată iar factura trebuie emisa pentru toată valoarea specificată în contract. Astfel,
venitul impozabil se inregistrează la această dată pentru toată contravaloarea bunului chiar
dacă aceasta este încasată în mai multe rate.
2. Potrivit prevederilor Codului fiscal şi potrivit prevederilor contabile (principiul prevalentei
economicului asupra juridicului), în cazul in care:
- cumpărătorul intră in posesia bunului după plata ultimei rate;
– bunul este predat efectiv (proces verbal predare-primire) la sfârşitul contractului după plata
efectivă a ultimei rate;
– drepturile şi riscurile aferente deţinerii bunului (controlul asupra bunului) sunt transferate
odată cu transferul dreptului de proprietate (la sfarsitul contractului).
atunci: ratele plătite de cumpărător reprezinta în fapt avansuri pentru achizitia bunului
pentru care exigibilitatea TVA intervine la momentul încasării avansului sau la momentul
emiterii facturii iar TVA este colectată doar pentru valoarea încasată/facturată. Venitul din
vânzarea bunului se înregistrează la finalul contractului, moment în care se compensează
avansurile încasate până la acel moment cu contravaloarea bunului respectiv.
TVA la dobanzi, pentru vanzarile cu plata in rate:
Dobânzile percepute pentru plăţile în rate se cuprind în baza de impozitare, fiind purtătoare de
TVA, conform art. 137, alin. 1a):
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din:
a) pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. b) şi c), din
tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori
prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv subvenţiile direct
legate de preţul acestor operaţiuni;
Numai dobânzile percepute pentru plăţi cu intârziere nu sunt cuprinse în baza de impozitare
privind TVA, conform art. 137 alin. (3) litera c) din Codul fiscal.