You are on page 1of 17

PROIECT

PENTRU ATESTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE
NIVEL 3
TEMA LUCRĂRII:
MĂSURAREA ENERGIEI ELECTRICE
2
Cuprins
I.Argument...................................................................................................4
II. Măsurarea energe e!e"tr"e....................................................................#
$enera!tă ț ...................................................................................................#
II.%. Măsurarea energe e!e"tr"e n "r"ute!e &e "urent "'ntnuu...........(
C'nt'are!e m'n')a*ate &e n&u"te...........................................................(
II.2. Măsurarea energe e!e"tr"e n "r"ute!e..........................................+
&e "urent a!ternat,....................................................................................+
II.3.Măsurarea energe e!e"tr"e rea"t,e...............................................%3
II.4.Măsurarea energe rea"t,e "u "'nt'are..........................................%3
tr)a*ate "u unt ș .......................................................................................%3
III.Măsur &e -r'te"te a mun".&e -a*ă s................................................%#
stngere a n"en&!'r..................................................................................%#
IV. /0!'gra)e...........................................................................................%1



3
I.Argument
Cun'a2terea 2tn3)"ă -r'gresea*ă -rn &es"'-errea !eg!'r "are
gu,ernea*ă )en'mene!e natura!e. A"este !eg tre0ue să re-re*nte 4n m'& "anttat,
"ara"terst"!e )en'menu!u. &es)ă2urarea sa 4n tm- sau m'&u! 4n "are
ntera"3'nea*ă "u a!te )en'mene.
Re)ern&u5ne !a -r'"esu! &e "un'a2tere a unu )en'men. -utem s-une "ă
at6t e7-ermentu! "6t 2 măsurarea '"u-ă un !'" m-'rtant.
Crearea un'r m8!'a"e te9n"e &n "e 4n "e ma -er)e"3'nate -entru s"'-ur!e
-ra"t"e. a ut!*at &n -!n "u"err!e 2tn3e 2. -e &e a!tă -arte. a "'ntr0ut !a
&e*,'!tarea a"estea. :e*,'!tarea te9n"!'r &e măsurare 2 a a-aratur a)erente a )'st
"'n&3'nată 2 m-u!s'nată &e nter&e-en&en3a "are e7stă 4ntre 2tn3ă 2 te9n"ă.
Măsurăr!e e!e"tr"e sunt n&s-ensa0!e 4n t'ate ramur!e n&ustra!e.
"'nsttun& ' ,ergă m-'rtantă 4n -r'"ese!e &e -r'&u"3e. 4n "'ntr'!u! "a!tă3
mater!'r -rme. a -r'&use!'r nterme&are 2 )na!e. 4n &e*,'!tarea "er"etăr 4n t'ate
&'men!e.
;n a"eea2 'r&ne &e &e. -utem s-une "ă 2 "'nsumur!e &e energe
e!e"tr"ă sunt rea! 4nregstrate &a"ă a-arate!e ut!*ate 4n a"est s"'- nu ntr'&u" er'r
&e măsurare. !u"ru "are este -'s0! &a"ă. -er'&". a"estea sunt ,er)"ate 2 reg!ate.
;n !u"rarea &e )a3ă. "are are "a temă măsurarea energe e!e"tr"e 4n "urent
a!ternat, m'n')a*at. am arătat -entru 4n"e-ut "'nstru"3a 2 -rn"-u! &e )un"3'nare
a!e a-arate!'r &e n&u"3e. a-arate "are stau !a 0a*a "'nstru"3e "'nt'ru!u &e
n&u"3e.
;n "'ntnuare am )ă"ut ' "!as)"are a "'nt'are!'r 2 am -re*entat -e !arg
"'nstru"3a 2 -rn"-u! &e )un"3'nare a a"est'ra. -re"um 2 m'&a!tatea &e !egare a
unu "'nt'r m'n')a*at 4n "r"ut.
Lu"rarea se 4n"9ee "u -re*entarea un'r met'&e &e re-arare. reg!are 2 ,er)"are a
"'nt'are!'r. -re"um 2 "6te,a măsur &e -r'te"3a mun".
Masurarea energe e!e"tr"e a"t,e n "urent a!ternat, se -'ate )a"e "u
"'nt'are &e n&u"te. "u "'nt'are e!etr'n"e sau "u "'nt'are numer"e. In u!tma
-er'a&a a-arate!e &e masura e!e"tr'n"e s numer"e '"u-a &n "e n "e ma mu!t
teren n nsta!at!e &e masurare. "a urmare a -re"*e ma r&"ate s -'s0!tat &e
ntegrare a a"est'ra ntr5un sstem &e masurare aut'mat. E!e -'t ) m'n')a*ate sau
tr)a*ate. &u-a t-u! "r"utu!u.
4
II. Măsurarea energiei electrice
Generalită i ț

Energa re-re*ntă -uterea "'nsumată 4n untatea &e tm-. :a"ă -uterea
răm6ne "'nstantă 4ntr5un anumt nter,a! &e tm- t
2
<t
%
. se -'ate "'ns&era energa
"'nsumată 4n nter,a!u! res-e"t, &e tm- "a )n&=
( )
% 2
t t P W − ⋅ =

;n genera! 4nsă. 4n -ra"t"ă -uterea nu răm6ne "'nstantă. ;n a"est "a*. se
-'ate 4m-ăr3 nter,a!u! &e tm- t
2
<t
%
4n nter,a!e m" &e tm- >t. 4n "are să se
"'ns&ere "ă -uterea răm6ne "'nstantă. ;n a"eastă -'te*ă. energia activă "'nsumată
4n nter,a!u! &e tm- t
2
<t
%
se -'ate "'ns&era a ) ega!ă "u suma energ!'r a"t,e
e!ementare "'nsumate 4n nter,a!e!e >t. :e"=
? t
%


=
=
k P W
n
K

un&e
% 2 t 5 t t
%
= ∆

=
n
K

;n m'& ana!'g se -'ate &e)n energia reactivă "a )n&=
? t
%


=
=
k r Q W
n
K

Untatea &e măsură -entru energa a"t,ă este @attse"un&a. ar -entru
energa rea"t,ă este ,arse"un&a. ;n -ra"t"ă se )'!'ses" mu!t-! @att'ră 2
?!'@att'ră 2 res-e"t, ,ar'ră 2 ?!',ar'ră.




#
II.1. Măsurarea energiei electrice in circuitele e curent c!ntinuu
C!nt!arele m!n!"a#ate e inductie


C'nt'are!e m'n')a*ate &e n&u"te sunt "'nstrute &n &' e!e"tr'magnet
% s 2 A)g.%B a,an& ntre)erur ntre "are se -'t r't un &s" &e a!umnu 3.
E!e"tr'magnetu! % are ' n)asurare "u un numar &e s-re mare. re-re*entan& 0'0na
,'!t. E!e"tr'magnetu! 2. su0 )'rma &e U. ase*at su0 &s". are ' n)asurare "u un
numar m" &e s-re. re-re*entan& 0'0na am-er. F!u7u! magnet" -r'&us &e "urentu!
"e -ar"urge 0'0ne ,'!t se n"9&e. n "ea ma mare -arte. -rn ramn)"ata 4. numta
sunt magnet". ar "e!a!ata -arte stra0ate &s"u! &e a!umnu. F!u7u! magnet" -r'&us
&e "urentu! "e stra0ate 0'0na am-er. stra0ate &s"u! &e a!umnu &e &'ua 'r.
:e'are"e &s"u! &e a!umnu este stra0atut &e tre )!u7ur magnet"e. a-aratu! &es"rs
se numeste a-arat &e n&u"te "u tre )!u7ur.



Fg.%

(
Fun"t'narea se 0a*ea*a -e )a-tu! "a !a tre"erea "urentu!u a!ternat,e -rn
"e!e &'ua 0'0ne. )!u7ur!e magnet"e ,ara0!e n&u" n &s"u! &e a!umnu curenti
tur$i!nari. Curent tur0'nar -r'&us &e un e!e"tr'magnet ntera"t'nea*a "u
"am-u! magnet" a! "e!u!a!t e!e"tr'magnet s -rn nterme&u! )'rte!'r
e!etr'magnet"e. se -r'&u"e un "u-!u m't'r su0 a"tunea "arua &s"u! se ,a r't. Se
-'ate &em'nstra "a m'mentu! "u-!u!u m't'r este &at &e re!ata= Are!.%B


un&e= C
%
< re-re*nta ,a!'area e)"a"e a )!u7u!u magnet" -r'&us n &s &e
e!e"tr'magnetu! D
C
2
< )!u7u! magnet" -r'&us n &s" &e e!e"tr'magnetu! 2D
E < &e)a*a8u! &ntre "urent
%
s
2
"are stra0at 0'0ne!e e!e"tr'magnet!'r.
:e'are"e )e!u7ur!e magnet"e C
%
s C
2
sunt -r'-'rt'na!e "u ,a!'r!e e)"a"e I
%
s I
2
a!e "urent!'r "are -r'&u". re!ata A%B se -'ate s"re=



/'0na e!e"tr'magnetu!u % a,an& rea"tanta n&u"t,a mu!t ma mare "a
re*stenta '9m"a. "urentu! "e ' stra0ate ,a ) &e)a*at n urma )ata &e tensune "u un
ung9 &e a-r'a-e FG gra&e A)g.%.1B s &e"=

Re*u!ta. &e" rea!ta=


Cu-!u! &e )ranare )n& -r'&us n m'& ana!'g "a !a "'nt'are!e &e "urent
"'ntnuu . ,a ) -r'-'rt'na! "u &HI&t. La e"9!0ru M
m
J M
)
s &e" se a8unge !a
re!ata=

Un&e= K
e
este energa e!e"tr"aD L este ' "'nstanta. ar n
t
este numaru! t'ta! &e r'tat
n nter,a!u! &e tm- t.

1

S"9ema &e m'nta8 a "'nt'ru!u m'n')a*at este asemanat'are "u "ea &e !a
masurarea -uter a"t,e "u @attmetru m'n')a*at "u &e'se0rea "a n &re-tu!
a-aratu!u se tre"e !a ?K9.

II.%. Măsurarea energiei electrice in circuitele
e curent alternati&
Pentru masurarea energe a"t,e n "r"ute!e &e "urrent a!ternat,e se
)'!'ses" e7"!us,e "'nt'are!e &e n&u"te m'n')a*ate sau tr)a*ate. &u-a )e!u!
"r"utu!u.
C!nt!rul e inuctie m!n!"a#atA)g.2B este un &s-'*t, &e masurat &e
n&u"te "u "am- &e )uga s tre )!u7ur &e tm- tangenta!. E!e"tr'magnetu! %.
&enumt s e!e"tr'magnet &e "urent. este !egat n sere "u re"e-t'ru! &e energe. ar
e!e"tr'magnetu! 2. &enumt &e tensune. n -ara!e! "u a"easta. :s-'*t,u! &e masurat
nu are ar"ur s-ra!e -entru -r'&u"erea "u-!u!u re*stent. n s"9m0 este -re,a*ut "u
un magnet -ermanent 3. a! "aru "am-. ntera"t'nan& "u "urent tur0'nar n&us n
&s"u! 4. "reea*a "u-!u! &e )ranare.Cu-!u a"t,e a! "'nt'ru!u este -r'-'rt'na! "u
-uterea P "'nsumata &e re"e-t'r .Cu-!u! &e )ranare M
%
"reat !a )e! "a !a "'nt'ru!
e!e"tr'&nam". are e7-resa ana!'ga "u a "u-!u!u a"estua.
+
Fg.2 C'nt'r &e n&u"te m'n')a*at
F
Fg.3 S"9eme!e &e "'ne"tare n "r"ut a "'nt'ru!u m'n')a*at &e "urent a!ternat,e
Can& &s"u! se r'teste "u ,te*a &e regm un)'rma. !a )e! "a s !a "'nt'ru!
e!e"tr'&nam". numaru! &e r'tat e)e"tuat ntr5un nter,a! &e tm- t este -r'-'rt'na!
"u energa "'nsumata &e re"e-t'r n a"est nter,a! &e tm-=
KJ CntJCN
La -rma )gura &e !a %.+ este -re*entata s"9ema "'ne"tar n "r"ut a
"'nt'ru!u m'n')a*at. :a"a "urentu! s tensunea "r"utu!u &e-aseste ,a!'r!e
n'mna!e a!e "urentu!u s tensun "'nta"t'ru!u. a"esta se m'ntea*a n&re"t n
"r"ut -rn nterme&u! trans)'rmat'are!'r &e masurat &n )gura a &'ua.
C!nt!are tri"a#ate. Energa e!e"tr"a a"t,e n "r"ute!e tr)a*ate se mas'ara "u
"'nt'are m'n')a*ate sau tr)a*ate. In -rmu! "a*. ut!*an& ma rar. se )'!'ses" &'ua
sau tre "'nt'are m'n')a*ate m'ntate &u-a s"9ema "e!'r &'ua. res-e"t,e tre
@attmetre !a masurarea -uter a"t,e. energa t'ta!a '0tnan&u5se -rn nsumarea
energ!'r nregstrate &e )e"are "'nt'r se-arat.
C'nt'are!e tr)a*ate reunes" ntr5un a"e!as a-arat &'ua sau tre &s-'st,e &e
masurat m'n')a*ateA"'m-'rtan& )e"are "ate un e!e"tr'magnet &e "urrent s unu! &e
tensuneB a!e "ar'r "u-!ur a"t,e a"t'nea*a asu-ra a"e!uas a7. ast)e! n"at "u-!u!
a"t,e t'ta! este -r'-'rt'na! "u -uterea a"t,e tr)a*ata. ar "'nt'ru! mas'ara energa
a"t,e t'ta!a tr)a*ata.
%G
In "r"ute!e tr)a*ate )ara "'n&u"t'r neutru sunt ut!*ate "'nt'are "u &'ua
&s-'st,e &e masurat. a!e "ar'r sMstem a"t,e se m'ntea*a !a "r"ut &u-a s"9ema
"e!'r &'ua @attmetre A)g.4.aB .
In "r"ute!e tr)a*ate "u "'n&u"t'r neutru se ut!*ea*a "'nt'are "u tre
&s-'st,e &e masurat. m'ntate &u-a s"9ema "e!'r tre @attmetre A)g.4.aB s "are
a"t'nea*a asu-ra a tre sau &'ua &s"ur )7ate -e a"e!as a7.
In "a*u! "an& "urentu! sau tensunea &e ut!*are &e-ases" ,a!'r!e n'mna!e
-entru "are se "'nstrues" "'nt'are!e. a"estea se m'ntea*a n "r"ute!e &e masurare
-rn nterme&u! trans)'rmat'are!'r &e masurat A)g.4.0 s 4.0B.
Fg.4.M'nta8u! "'nt'are!'r tr)a*ate "u &'ua &s-'st,e &e masurat.
%%
Fg.#.M'nta8 "'nt'are tr)a*ate "u tre &s-'st,e &e masurat.
%2

II.'.Măsurarea energiei electrice reacti&e
Pentru masurarea energe e!e"tr"e rea"t,e n !'"u! "'nt'are!'r &e energe
e!e"tr"a a"t,e. se )'!'ses" "'nt'are &e energe rea"t,a. Intru"at -uterea rea"t,a
ntegrate &e a"este "'nt'are -'ate ) -'*t,a sau negat,e An&u"t,e sau "a-a"t,e B.
"'nt'are!e &e energe rea"t,a se e7e"uta n m'& s-e"a! -entru )e"are &n a"este
&'ua )e!ur &e sar"na. e7stan& &e" "'nt'are &e energe n&u"t,e A"'nsumata B s
"'nt'are &e energe "a-a"t,a A &e0tata B. :)erenta !'r "'nstru"t,e se re&u"e numa
!a n,ersarea sensu!u "urentu!u n une!e 0'0ne. &e '0"e n 0'0ne!e am-er.
S"9eme!e &e m'nta8 sunt a"e!as "a s n "a*u! masurar energe e!e"tr"e a"t,e.
numa "a se ut!*ea*a "'nt'are!e -entru energe rea"t,a.
II.(.Măsurarea energiei reacti&e cu c!nt!are
tri"a#ate cu unt ș
C!nt!are tri"a#ate e energie reacti&) cu *unt.
A"este "'nt'are -'t mNsura energa rea"t,N s 4n "r"ute!e "u tensun
tr)a*ate nesmetr"e. Pr'-'rt'na!tatea 4ntre "u-!u! a"t, s -uterea rea"t,N se '0tne
-rn 2untarea 0'0ne &e "urent "u ' re*stentN nen&u"t,N A2untB S. "are -r'&u"e
&e)a*area "urentu!u &n 0'0na &e "urent s -rn )'!'srea une re*stente
a&t'na!e R
a
4n "r"utu! 0'0ne &e tensune "are re&u"e ung9u! &e &e)a*a8 O.
%3
Fg. ( C'nt'ru! &e energe rea"t,N "u 2unt=
a + s"9ema "'nstru"t,N A% 5 e!e"tr'magnet
&e "urent.
2 5 e!e"tr'magnet &e tensune.
3 5 &s". 4 5 suntBD
$ + &agrama &e )a*'r.
;n Fg.(.a se -re*ntN s"9ta "'nstru"t,N a "'nt'ru!u. :a"N se reg!ea*N
re*stenta 2untu!u S s re*stenta a&t'na!N R
a
ast)e! 4n"6t ung9ur!e O s OP sN )e
ega!e. re*u!tN 4ntre )!u7ur!e Q
%
s Q
2
un ung9 ega! "u ung9u! &e &e)a*a8 E a!
"r"utu!u. ;n a"est "a*. re!ata A3.3GB a "u-!u!u a"t, a! "'nt'ru!u &e,ne=

a&"N "u-!u! a"t, este -r'-'rt'na! "u -uterea rea"t,N a "r"utu!u. ar "'nt'ru! ,a
mNsura &re"t energa rea"t,N.
C'nt'ru! "u 2unt -'ate mNsura energa rea"t,N 4n "r"ute!e m'n')a*ate s tr)a*ate "u
tensun nesmetr"e. A"este "'nt'are se m'ntea*N &u-N a"e!eas s"9eme "u
"'nt'are!e &e energe a"t,N.
;n "'n"!u*e. mNsurarea energe rea"t,e )'!'sn& s"9eme!e "u tensun
au7!are. se )a"e "u a8ut'ru! "'nt'are!'r &e energe a"t,N. m'ntate ast)e! 4n"6t
0'0ne!e !'r &e tensune sN )e a!mentate "u tensun au7!are &e)a*ate 4n ra-'rt "u
tensun!e &e 0a*N. MNsurarea energe rea"t,e "u "'nt'are "u 2unt se )a"e 4nsN.
m'nt6n& &re"t a"este "'nt'are &u-N a"e!eas s"9eme ana!'age &e !a mNsurarea
energe a"t,e.
%4
III.Măsuri e pr!tectie a muncii,e pa#ă si
stingere a inceniil!r
Instruc-iuni e pr!tec-ie a muncii
;nantea 4n"e-er e)e"tuăr m'nta8u!u. -re"um 2 4nantea 'r"ăre
m'&)"ăr a a"estua .se ,er)"ă &a"ă 4treru-ăt'are!e "are )a" !egătura "u re3eaua sunt
&es"9se. res-e"t, "'r&'nu! &e a!mentare s"'s &n -r*ă.
Se e7amnea*ă a-arate!e &e măsură 2 &s-'*t,e!e &e reg!a8 -entru a se
&e-sta e,entua!e!e &e)e"3un e,&ente 2 -entru a ) 4n!'"ute.
M'nta8u! se e)e"tuea*ă "u "'n&u"t'are 0ne *'!ate. &e !ungme a&e",ată.
ar 0'rne!e tre0ue 0ne str6nse. Cr"ute!e -ar"urse &e "uren3 mar ,'r ) rea!*ate "u
"'n&u"t'are &e se"3une "'res-un*ăt'are . e,t6n&u5se 4n"ă!*rea a"est'ra "urentu! &e
!u"ru.
Pa-u" sau termna!e!e "'n&u"t'are!'r nu tre0ue să )a"ă s"urt"r"ute sau
"'nta"t e!e"tr" !a masa meta!"ă a a-arate!'r.
:u-ă e7e"utarea "'ne7un!'r se ,'r 4n&e-ărta &n ,e"nătatea m'nta8u!u
"'n&u"t'are!e 2 a-arate!e ne)'!'ste. -re"um 2 a!te '0e"te meta!"e A2uru0e!n3ă.
-atent. et".B.
Stu&en3 "are au &e mane,rat 4ntreru-ăt'are. re'state .et". tre0ue să se
asgure 4n -rea!a0! "ă nu ,'r atnge "u ' a!tă -arte a "'r-u!u -ăr3 meta!"e a)!ate sau
nu su0 tensune A 0'ne. "ar"ase. "a!'r)eru!. "entura &e -unere !a -ăm6nt. et"RB
C'ne"tarea !a tensune a m'nta8u!u n3a! sau a m'nta8u!u m'&)"at se )a"e
numa &u-ă "e a"esta a )'st ,er)"at &e "'n&u"ăt'ru! !u"răr!'r 2 a"esta a 4n"u,n3at
"'ne"tarea !a sursa &e a!mentare.
Stu&entu! "are urmea*ă să -ună s"9ema su0 tensune este '0!gat să
a,ert*e*e "'!eg &n gru-a &e !u"răr &es-re a"eastă nten3e 2 să nu e)e"tue*e
"'ne"tarea &e"6t &u-ă "e s5a asgurat "ă nmen nu ,ne 4n "'nta"t "u -ăr3!e
nsta!a3e.
Nu se ,a m'&)"a aran8area a-arate!'r &n m'nta8 "6t tm- a"esta se a)!ă
su0 tensune -entru a se e,ta atngerea -ăr3!'r meta!"e sau &es)a"erea "'ne7un!'r.
Este nter*să m'&)"area s"9eme a)!ate su0 tensune.
Nu se !asă m'nta8u! 4n )un"3une nesu-ra,eg9eat.
%#
La a-ar3a 'r"ăru &e)e"t &e natură e!e"tr"ă sau me"an"ă se &e"'ne"tea*ă
me&at tensunea &e a!mentare 2 se anun3ă "'n&u"ăt'ru! !u"răr!'r.
;n tm-u! 4n"er"ăr!'r e7-ermente!e. nsta!a3!e nu tre0ue su-ras'!"tate !a
tensune sau "urent -entru a nu !e &e)e"ta 2 a nu -r','"a a""&ente.
La termnarea !u"răr. 4n -rmu! r6n& se &e"'ne"tea*ă m'nta8u! &e !a sursa
&e a!mentare -rn a"3'narea 4ntreru-ăt'ru!uD a-' se &es)a" !egătur!e &e !a sursa &e
a!mentare Ata0!'u. -r*ă. sursă &e "." B -entru a se e,ta stua3a 4n "are s5ar -utea
e)e"tua ' n'uă mane,ră &e "'ne"tare a surse. A"easta ar 4nsemna -unerea su0
tensune a m'nta8u!u -e nea2te-tate. "eea "e ar -utea -r','"a a""&ente sau
&eter'răr &e a-arate.
Se ,a re3ne "ă 4n tm-u! !u"ru!u. 4n m'nta8e!e a!mentate -rn
aut'trans)'rmat'r. e7stă -er"'! &e e!e"tr'"utare "6n& -rmaru! este "'ne"tat !a
tensunea &e 22G V. "9ar &a"ă tensunea &e e2re &e !a AT este &e ,a!'are m"ă. sau
nu!ă. 4ntru"6t AT nu se-ară "r"utu! &e e2re &e "e! &e ntrare. ;n "'nse"n3ă. -entru a
-re,en ' e,entua!ă e!e"tr'"utare a '-erat'ru!u. nu este su)"entă a&u"erea n -'*3a
*er' a "urs'ru!u AT. " este '0!gat're &e"'ne"tarea -rmaru!u &e !a tensunea &e
22G V. :n a"e!ea2 m't,e . tensunea &e !a re3ea se ,a a-!"a !a 0'rne!e mar"ate
"'res-un*ăt'r a!e -rmaru!u AT. anume= )a*aARSTB !a 22G V 2 nu!u! !a G. "urs'ru!
)n& a&us 4n -rea!a0! 4n -'*3a G.
Instruc-iuni pri&in pre&enirea *i stingerea inceniil!r ./.S.I.0.
;n s"'-u! -re,enr 2 stnger n"en&!'r . stu&en3!'r !e re,n
următ'are!e '0!ga3=
− să "un'as"ă 2 să res-e"te măsur!e &e PSI s-e")"e !a0'rat'ru!u.
− să ses*e*e e,entua!e!e &e)e"3un a!e a-arate!'r 2 &s-'*t,e!'r "are ar -utea
"'n&u"e !a a""&ente.
− să nu su-ras'!"te nsta!a3!e 2 a-arate!e !a tensun sau "uren3 ma mar &e"6t
,a!'r!e n'mna!e.
− să 4ntreru-ă t'ate surse!e &e energe 2 să &e"'ne"te*e a-arate!e &u-ă e)e"tuarea
!u"răr.
− să nu ntre 4n !a0'rat'r "u 3găr sau "90rtur a-rnse.
− să nu arun"e restur &e 3găr sau "90rtur 4n "'2ur!e -entru 96rt.
− să nu ntre 4n !a0'rat'r "u matera!e n)!ama0!e.
− să "un'as"ă -!anu! &e e,a"uare a! !a0'rat'ru!u "are este a)2at !a !'" ,*0!.
− să a"3'ne*e e)"a"e !a stngerea e,entua!e!'r n"en&
C6n& "au*e!e n"en&u!u sunt &e natură e!e"tr"ă. ma 4nt6 se 4ntreru-e
a!mentarea "u energe e!e"tr"ă &e !e ta0!'u! genera! &n !a0'rat'r. A-' se a"3'nea*ă
stngăt'are!e.
%(

I1. 2i$li!gra"ie

%.A!'ae $9. . 5Curs &e E!e"tr'te9n"a s e!e"tr'n"a. I.P.$..%FF(
2.Ra&u :'r&ea. < Masurar e!e"tr"e s e!e"tr'n"e
3.A!'ae $9.. $rg're Fete"au.5 E!e"tr'te9n"a. a"t'nar e!e"tr"e s
e!e"tr'n"a.Un,erstatea $a!at %FF2
4.Ceanga Em!..E!e"tr'te9n"a. e!e"tr'n"a. aut'mat*ar. V'!. I s II $a!at %F13









%1