You are on page 1of 2

Tổng hợp đề thi Marketing căn bản

Câu 1: Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến hoạt
động marketing cho ản !h"m nư#c giải khát$
Câu 2: %&u ' khác (i)t gi*a +uảng cáo v, +uan h) công
ch-ng$ cho v. minh h/a$ 0'a v,o !hân tích tr&n1 2 ản !h"m
đi)n thoại m#i ra1 n&n .3ng chiến 4ư5c n,o cho !h3 h5!6
Câu 3: 7rong giai đoạn (8o h9a của ản !h"m tr&n th: trư;ng1
.oanh nghi)! n&n 4'a ch/n !hư<ng !há! !hân !hối n,o6 7ại
ao6
Câu 4: Phân tích tiến tr=nh ra +uyết đ:nh mua >the .eciion
!roce? ảnh hưởng đến h,nh vi của ngư;i ti&u .3ng$
Câu 5: @/at động t,i tr5 các ' ki)n vAn hBa v, thC thao cB
!hải 4,
+uảng (á thư<ng hi)u không6 7ại ao6
Câu 6: Phân tích Dôi trư;ng Eĩ Dô tác động đến chiến 4ư5c F-c
tiến ản !h"m .Gu gội đGu$
Câu : 7hế n,o 4, đ:nh giá chHt 4/c th: trư;ng6 %h*ng t=nh
huống n,o á! .Ing đ:nh giá n,y6
Câu !: 7rong các yếu tố Ei Dô 1 yếu tố n,o cB ảnh hưởng nhiJu
nhKt đối v#i Darketing oL 0oanh %ghi)!6 giải thích$
Câu ": 7rong các 4oại k&nh !hân !hối >tr'c tiế!1 gián tiế! ngHn1
gián tiế! .,i? 0oanh %ghi)! n&n ch/n 4oại k&nh n,o cho ản
!h"m của chính m=nh6
Câu 1#: @8y !hân tích tGm +uan tr/ng của (ao (= trong
marketing$ Mho v.$
Câu 11: Niá tâm 4O cB !hải 4, giá thK! không6 giải thích$
Câu 12: Phi cGn tAng .oanh ố (án nh, ản FuKt n&n á! .Ing
(i)n !há! F-c tiến n,o6 Niải thích$
Câu 13: %ghi&n cQu th: trư;ng v, RP nội .ung n,o +uan tr/ng
h<n6 Mho v.$
Câu 14: 0'a v,o < đS (Tc thang của Da4oU !hân tích động
c< th-c đ"y 2 ngư;i nam1 độc thân VW tuXi mua 2 đôi gi,y thC
thao %ike giá YWWZ
Câu 15: 0'a v,o mô h=nh h,nh vi ngư;i ti&u .3ng đC !hân tích
các yếu tố ảnh hưởng đến vi)c ngư;i ti&u .3ng mua Fe máy
hi)u @on.a1 giá VW tri)u đSng$
Câu 16: 0'a tr&n !hân tích các nhân tố tâm lý lên quyết định
mua ản !h"m Fe m#i 4, [ir(4a.e$ @8y n&u O tưởng +uảng cáo
.,nh cho ngư;i mua t\ Y] đến VW tuXi1 độc thân1 thu nhT! ]tr
t#i 2Wtr^tháng1
Câu 1: 7r&n c< ở !hân tích ảnh hưởng của nhóm nhân tố xã
hội đến hành vi mua của ngư;i ti&u .3ng1 anh^ch: _ ` .Ing
nhân tố n,o đC tác động đến +uyết đ:nh mua một chiếc Fe [ir
a4a.e1 giá RWtr đSng của một khách h,ng nam1 Ybt1 độc thân1
thu nhT! ]tr^tháng$
Câu 1!: 0'a v,o vi)c !hân tích ảnh hưởng của nhBm nhân tố
F8 hội 4&n h,nh vi mua của khách h,ng đC đưa ra ý tưởng
quảng c! cho Fe máy [ir a4a.e đối v#i khách h,ng nam1 Ybt1
độc thân1 thu nhT! ]c2W tri)u^tháng$