You are on page 1of 21

SCIENCE SULIT 018

SCIENCE
JULY
2014
1 jam
ASPIRASI KEDAH TOP 5
SEMAKAN 3
2014
SCIENCE
Satu jam lima belas minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian.Baa!"a# A dan Baa!"a# B.
2. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang
berguna bagi menjawab soalan.Rajah tidak semestinya dilukis mengikut
skala , kecuali dinyatakan sebaliknya.
3. Baa!"a# A ada 30 soalan.Jawab $%m&a soalan.
4. Jawab dengan menghitamkan ruangan ada K%'(a$ Ja)a*a# Baa!"a# A+
!. "ara menjawab adalah seerti di bawah ini.
Contoh soalan.
Antara berikut yang manakah benda hidup ?
A Kerusi
B Kereta
C Ayam
D Bola
Jawaan yang betul bagi contoh soalan ialah A,am dan huru#nya ialah C +
$ihat contoh ada K%'(a$ Ja)a*a# Baa!"a# A yang diberi.Ruangan bagi
huru# C telah dihitamkan.
%. &agi satu soalan hitamkan $a(& ruangan sahaja.
'. Jika kamu hendak menukar jawaan , adamkan tanda yang telah dibuat
hingga habis.Kemudian hitamkan jawaan yang baru.
(. Baa!"a# B ada ! soalan.Jawab $%m&a soalan.
). Jawab dengan menulis jawaan kamu dalam ruangan yang disediakan .
Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak di Bahagian A
dan 7 halaman bercetak di Bahagian B.
1
SCIENCE SULIT 018
1 iagram 1 sho!s "our types o" plants.
Rajah 1 menunjukkan emat jenis tumbuhan.


#hich o" the "ollo!ing reproduce by stem cutting?
*ntara berikut, yang manakah membiak melalui keratan batang+
A $ and % C % and S
, dan - - dan .
B & and S D $ and &
R dan . , dan R

2 'he "ollo!ing in"ormation sho!s steps to in(estigate competition "or space bet!een the
plants.
/aklumat berikut menunjukkan langkah0langkah untuk menyiasat ersaingan ruang bagi
tumbuhan.
$ Place 2 petri dishes) * and + on a table.
Letakkan 2 iring etri, / dan 1 di atas meja.
% $lace 1, green beans into petri dish * and -, green beans into petri dish +.
$etakkan 10 biji kacang hijau ke dalam iring etri / dan 30 biji kacang hijau ke
dalam iring etri 1.
& A"ter . days) compare the gro!th o" green bean seedlings.
.eleas % hari, bandingkan ertumbuhan anak benih kacang hjau.
S $lace !et cotton into t!o petri dishes) * and +.
$etakkan kaas lemba ke dalam dua iring etri, / dan 1.
Choose the correct se/uence.
,ilih urutan yang betul
A S) %) $) & C $) %) &) S
B S) $) %) & D %) $) &) S
2
iagram 1 0 Rajah 1
SCIENCE SULIT 018
- Table 1 sho!s the rate o" breathing o" &amli) Samy) *amat and &anjit be"ore and
a"ter an e1ercise.
Jadual 1 berikut menunjukkan kadar erna#asan Ramli, .amy, /amat dan Ranjit
sebelum dan seleas bersenam.
+ame o" pupils
1ama murid
'he rate o" breathing in 1 minute
Kadar erna#asan dalam masa satu minit
B%-.'% %/%'0"$%
Sebelum
bersenam
A-(%' %/%'0"$%
Selepas bersenam
Samy 22 2-
*amat 13 2,
&anjit 2, 24
&amli 22 25
'able 1 0 Jadual 1
Which of the folloin! is t"#e based on the "es#lt of the in$esti!ation%
&nta"a 'an! be"ik#t( 'an! manakah bena" be"dasa"kan ke)#t#san )en'iasatan%
A 'he rate o" &amli6s breathing is the highest.
Kadar erna#asan Ramli aling tinggi.
B 'he rate o" *amat6s breathing is less than Samy.
Kadar erna#asan /amat kurang dariada .amy.
C 'he rate o" &anjit6s breathing is higher than &amli.
Kadar erna#asan Ranjit lebih tinggi dariada Ramli.
D 'he rate o" Sam'*s breathing is the lo!est.
Kadar erna#asan Sam'+s adalah yang aling rendah
, #hat is meant by opa/ue material?
*akah yang dimaksudkan dengan bahan lega +
A *aterials that do not allo! any light to pass through it.
&ahan yang tidak membenarkan cahaya melaluinya.
B *aterials that allo! all light to pass through it.
&ahan yang membenarkan semua cahaya melaluinya.
C *aterials that allo! some light to pass through it.
&ahan yang membenarkan sebahagian cahaya melaluinya.
D *aterials that allo! most o" the light to pass through it.
-
SCIENCE SULIT 018
&ahan yang membenarkan hamir kesemua cahaya melaluinya.
4 7asnah !ants to measure the circum"erence o" a plate as sho!n in iagram 2.
2asnah hendak mengukur ukur lilit sebuah inggan seerti dalam Rajah 2.
#hich o" the "ollo!ing
measuring tools should she
use?
*ntara alat0alat berikut, yang manakah sesuai digunakan+
8 a stra!
penyedut minuman
888 a piece o" string and a ruler
seutas tali dan embaris
88 a measuring tape
ita engukur
89 a paper clip
kli kertas
A 8 and 88 C 88 and 89
3 dan 33 33 dan 34
B 88 and 888 888 and 89
33 dan 333 333 dan 34
. iagram - sho!s a s!ing o" pendulum.
Rajah 3 menunjukkan ayunan sebuah bandul.


iagram - 0 Rajah 3
#hy is the s!inging o"
a pendulum suitable
to be used to measure
time?
/engaakah ayunan bandul sesuai digunakan untuk mengukur masa+
A 'he length o" the pendulum is uni"orm
,anjang bandul adalah seragam
B 'he s!inging o" a pendulum repeats uni"ormly
*yunan bandul berulang dengan seragam
C 'he pendulum does not s!ing uni"ormly
&andul tidak berayun dengan seragam
,
iagram 2 0 Rajah 2
SCIENCE SULIT 018
D 'he pendulum s!ings repeatedly
&andul berayun secara berulang
7 'he "ollo!ing in"ormation compares the mass o" "our bo1es)$) %) & and S.
/aklumat berikut membandingkan jisim emat kotak,iaitu ,, -, R dan ..
#hich o" the "ollo!ing bar charts represent the abo(e in"ormation?
*ntara carta alang berikut,yang manakah mewakili maklumat di atas+

.
'he mass o" $ is greater than S
Jisim , lebih besar dariada .
'he mass o" & is greater than $ but less than %
Jisim R lebih besar dariada , tetai kurang dariada -
SCIENCE SULIT 018
5 iagram 2 sho!s an e1periment.
Rajah 4 menunjukkan satu ekserimen.

iagram 2 0 Rajah 4
An iron nail !as put into a test tube "illed !ith !ater. A"ter a "e! days) the !ater turns
bro!nish. #hat conclusion can be made?
.ebatang aku besi dimasukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi air. .eleas
beberaa hari, air bertukar menjadi erang. *akah kesimulan yang boleh dibuat+
A #ater reacted !ith the sunlight
*ir bertindak balas dengan cahaya matahari
B #ater mi1ed !ith dust and dirt
*ir bercamur dengan debu dan kotoran
C #ater and air reacted to the nails
*ir dan udara bertindak balas terhada aku
D Sunlight reacted to the nails
"ahaya matahari bertindak balas terhada aku
/
+ail
,aku
#ater
*ir ai
SCIENCE SULIT 018
3 'he "ollo!ing sho!s "our planets.
&erikut menunjukkan emat lanet.
5 0 Saturn 9 : +eptune
6uhal 1etun
; : <upiter # : *ars
/usytari /arikh
#hich o" the "ollo!ing bar chart represent the correct se/uence starting !ith the planet
that is the "urthest "rom the Sun.
/anakah di antara carta alang berikut mewakili urutan yang betul bermula dengan
lanet yang aling jauh dari /atahari.
A C
B D
0
1
1
U W T
W T
U 1
T 1 W U
T
U W
1
istance
Jarak
istance
Jarak
istance
Jarak
$lanets
,lanet
$lanets
,lanet
$lanets
,lanet
istance
Jarak
$lanets
,lanet
SCIENCE SULIT 018
1, iagram 4 sho!s Sya"i/ riding a bicycle.
Rajah ! menunjukkan .ya#i7 sedang menunggang basikal.

iagram
4 0 Rajah !
#hat !ill Sya"i/ do in order to stop his bicycle i" the brake cannot "unction ?
*akah yang akan .ya#i7 lakukan untuk memberhentikan basikalnya jika brek
basikalnya rosak +
8 $lace the shoes sole on the sur"ace o" the road
/eletakkan taak kasut ke ermukaan jalan
88 $lace the shoes sole on the bicycle tyre
/eletakkan taak kasut keada tayar basikalnya
888 Change the bicycle gear to a lo!er gear
/enukarkan gear basikalnya keada gear yang lebih rendah
89 Change the bicycle gear to a higher gear
/enukarkan gear basikal keada gear yang lebih tinggi
A 8 and 88 C 88 and 888
3 dan 33 33 dan 3ll

B 8 and 89 888 and 89
3 dan 34 333 dan 34
11 iagram . sho!s a sharp bend. Accidents "re/uently happen in that area.
Rajah % menunjukkan satu selekoh tajam. Kemalangan sering belaku di kawasan
tersebut.
8
SCIENCE SULIT 018
iagram . 0
Rajah %
#hich o" the "ollo!ing is the best !ay to a(oid accidents?
*ntara berikut yang manakah cara terbaik untuk mengelakkan kemalangan+
A Build a bridge
/embina jambatan
B Build a tra""ic light
/embina lamu isyarat
C $lace a con(e1 mirror at the road side
/eletakkan cermin cembung di tei jalan
D $lace a bigger sign board
/eletakkan aan tanda yang lebih besar
12 iagram 7 sho!s a type o" calculating de(ice. 'he de(ice is loosing its po!er.
#hich o" the "ollo!ing can be used to replace the po!er o" a dry cell?
Rajah ' menunjukkan sejenis alat engiraan. *lat tersebut telah kehabisan kuasa sel
kering. *ntara berikut yang manakah boleh mengganti kuasa sel kering+
iagram 7 0 Rajah '
A #ater C +atural gas
*ir 8as asli
B #ind Solar cell
*ngin .el suria
1- iagram 5 sho!s (arious types o" li(ing things in a habitat.
Rajah ( menunjukkan elbagai jenis hiduan dalam satu habitat.
2
SCIENCE SULIT 018
rat
tikus
sparro!
burung iit
paddy plant
okok adi

snake eagle
ular helang
iagram 5 0 Rajah (
$redict !hat !ill happen i" the population o" snakes increase?
Ramalkan aa yang akan berlaku jika oulasi ular bertambah+
*a11, *2a#(
pokok padi
'a(
tikus
%a!2%
helang
increases
bertambah
decreases
berkurang
increases
bertambah
decreases
berkurang
increases
bertambah
constant
teta
increases
bertambah
constant
teta
decreases
berkurang
constant
teta
decreases
berkurang
increases
bertambah
12 iagram 3 sho!s the arrangement o" bulbs in an electric circuit.
8ambarajah ) di bawah menunjukkan susunan mentol dalam litar elektrik.
10
A
B
C
D
SCIENCE SULIT 018
iagram 3 0 Rajah )
#hich o" the "ollo!ing !ill happen i" bulb ; blo!s?
*ntara berikut, aakah akan berlaku bila mentol 9 terbakar+
A Bulb S and ' still light up.
/entol . dan 5 masih menyala.
B Bulb S and 9 do not light up.
/entol . dan 4 tidak menyala.
C Bulb 9 lights up) bulb S and ' does not light up.
/entol 4 menyala, tetai mentol . dan 5 tidak menyala.
D Bulb S lights up) bulb ' and 9 does not light up.
/entol . menyala, 5 dan 4 tidak menyala.

14 'he "ollo!ing statements are steps to in(estigate the "actors that a""ect the shape o" a
shado!.
&erikut adalah langkah0langkah untuk mengkaji #aktor yang memengaruhi bentuk
bayang0bayang .
# 'he position o" torch is mo(ed.
$amu suluh diubah kedudukannya.
= 'he opa/ue object is placed bet!een the torch and the screen.
:bjek lega diletak antara lamu dengan skrin.
> 'he torch is s!itched on.
$amu suluh dinyalakan.
? 'he shape o" the shado! is obser(ed and recorded
&entuk bayang0bayang dierhatikan dan direkodkan.

Choose the correct se/uence.
,ilih urutan yang betul.
A #) >) ?) = C >) =) #) ?
B =) >) #) ? D ?) #) =) >
1. 1 ml o" !ater) soy sauce) cooking oil and condensed milk are put onto the top o" a
mirror using a dropper. 'he mirror is then tilted so that the li/uids "lo! do!n. 'he
'able 2 sho!s the time taken "or each li/uid to "lo! do!n.
1 ml air, kica, minyak masak dan susu ekat diletakkan di atas ermukaan
cermin."ermin itu kemudian dicondongkan suaya cecair itu mengalir turun.
Jadual 2 di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh cecair itu untuk mengalir.
@i/uid
"ecair 'ime taken to "lo! do!n 0 seconds
/asa untuk mengalir ; saat
11
SCIENCE SULIT 018
Condensed milk
.usu ekat
2.,
Cooking oil
/inyak masak
1.4
Soy sauce
kica
1.,
rinking !ater
*ir minuman
,.4
'able 20 Jadual 2
#hich o" the "ollo!ing conclusions is correct?
*ntara berikut, kesimulan yang manakah benar+
A 'he thicker the li/uid the more time taken "or the li/uid to "lo!.
.emakin bertambah keekatan cecair semakin bertambah masa yang diambil
oleh cecair untuk mengalir.
B 'he thicker the li/uid the less time taken "or the li/uid to "lo!.
.emakin bertambah keekatan cecair semakin berkurang masa yang diambil
oleh cecair untuk mengalir.
C 8" the time taken "or the li/uid to "lo! increases) the thickness o" the li/uid
increases too
Jika masa yang diambil oleh cecair untuk mengalir bertambah maka
bertambahlah keekatan cecair.
D i""erent li/uid has di""erent thickness.
"ecair yang berlainan memunyai keekatan yang berlainan.
17 iagram 1, sho!s a !ater cycle
Rajah 10 di bawah menunjukkan kitaran air.

K L M N
12
SCIENCE SULIT 018
iagram 1, 0 Rajah 10
#hich o" the "ollo!ing is the correct se/uence o" the changes?
*ntara berikut yang manakah urutan erubahan yang betul +
A K * @ +
B + @ * K
C @ * K +
D * + @ K
15 iagram 11 sho!s t!o types o" constellation.
Rajah 11 menunjukkan dua jenis buruj.
iagram 11 0 Rajah 11
#hat constellation represented by iagram 11 ?
*akah buruj yang diwakili oleh Rajah 11 +
A Arion and Big ipper
&elantik dan &iduk
B Scorpio and Southern Cross.
.korio dan ,ari.
C Big ipper and Scorpio.
&iduk dan .korio.
D Southern Cross and Arion.
,ari dan &elantik.
13 iagram 12 sho!s the di""erent positions o" the *oon !hen it mo(es around the
Barth.
Rajah 12 menunjukkan kedudukan &ulan semasa ia beredar mengelilingi &umi.
#hich position o" the *oon sho!s the correct phases gi(en?
Kedudukan &ulan yang manakah betul dengan #asa bulan yang diberi +
1-
SCIENCE SULIT 018

iagram 12 0
Rajah 12
+e! *oon
*nak &ulan
Crescent
&ulan .abit
Cull *oon
&ulan ,urnama
S and ;
. dan 9
% and #
- dan <
S and %
. dan -
; and #
9 dan <
2, An engineer has carried out an in(estigation to study the "actors that a""ect the
strength and stability o" a building. #hich o" the "ollo!ing are the "actors ?
.eorang jurutera membuat kajian mengenai #aktor0#aktor yang memengaruhi
bangunan yang kukuh dan stabil. *ntara berikut yang manakah meruakan #aktor0
#aktor tersebut +
8 'he colour o" paint used.
<arna cat yang digunakan
88 'he height o" the building stairs.
Ketinggian tangga bangunan
888 'he type o" materials used.
&ahan binaan yang digunakan.
89 'he base area o" the structure.
Keluasan taak struktur.
A 8 and 88
3 dan 33
1,
' $
' $
9
9
&
&
A
B
C
D
SCIENCE SULIT 018
B 8 and 888
3 dan 333
C 88 and 89
33 dan 34
D 888 and 89
333 dan 34
21. 'he "ollo!ing in"ormation compares the area o" "our cards $) %) & and S.
/aklumat yang berikut membandingkan luas bagi emat keing kad ,, -, R
dan ..
1.
'he area o" $ is bigger than % but is
smaller than S
$uas , adalah lebih besar dariada -
tetai lebih kecil dariada .
'he area o" S is bigger than $ but is
smaller than &
$uas . adalah lebih besar dariada ,
tetai lebih kecil dariada R.
SCIENCE SULIT 018

22 'he bar chart
sho!s the number o"
animal % in a "orest
"rom year 2,,. until
2,12.
$redict the
number o" animal %
le"t in year 2,12 i"
e1cessi(e logging is
carried out
continuosly?
"arta bar di
bawah
menggambarkan bilangan haiwan - yang tinggal di dalam hutan dari tahun 200%
hingga 2012. Ramalkan bilangan haiwan - yang tinggal ada tahun 2014 jika
embalakan berleluasa diteruskan.


1/
2,,. 2,,5 2,1, 2,12
'ahun
=ears
1.,
22,
2.,
25,
+umber o" %
&ilangan -
SCIENCE SULIT 018
iagram 1- 0 Rajah 13
A 5, C 12,
B 1,, D 12,
2- iagram 12 sho!s the pattern on the sole o" a shoe.
Rajah 14 menunjukkan corak ada taak kasut

iagram 12 0 Rajah 14
#hat is the "unction o" the pattern?
*akah #ungsi corak itu +
A *akes the shoe looks attracti(e
/embuatkan kasut kelihatan menarik
B 8ncreases the "riction on the shoe
/enambahkan geseran ada kasut
C Bnsures the shoe lasts longer
/emastikan kasut tahan lebih lama
D 8ncreases the mass o" the shoe
/enambah jisim kasut
22 Cour lorries # ) = ) > dan ? co(er di""erent distances and at di""erent times as
sho!n in 'able -
>mat buah lori < , ? , = dan 6 melalui jarak yang berbe@a seerti ditunjukkan
dalam Jadual 3
@orry
$ori
istance co(ered D km E
Jarak yang dilalui A km B
'ime 'aken D hours E
/asa yang diambil A jam B
# 2,, 2
= 14, -
> 15, -
? 22, .
'able - 0 Jadual 3
#hich o" the "ollo!ing sho!s the speeds o" the lorries in descending order "rom the
"astest lorry to the slo!est lorry?.
*ntara yang berikut, yang manakah menunjukkan kelajuan lori mengikut tertib
menurun bermula dariada yang aling laju keada yang aling erlahan.
A # ) = ) > ) ? C ? ) # ) > ) =
10
SCIENCE SULIT 018
B = ) > ) # ) ? D # ) > ) = ) ?
2. 'he "ollo!ing are the diseases that caused by 9irus.
&erikut adalah enyakit yang disebabkan oleh 4irus.
3 8n"luenFa : *umps : Chicken $o1
3 .elsema 0 &eguk 0 "acar *ir
#hich o" the "ollo!ing are caused by the same microorganism as the diseases
abo(e?
*ntara yang berikut, yang manakah disebabkan oleh mikroorganisma yang sama
seerti di atas+
A 'ooth decay C *easles
8igi reut Cemam camak
B &ing!orm D Cough
Kura &atuk
2/ $ak Ali has caught a lot o" s/uids. #hich o" the "ollo!ing actions can be taken to
a(oid the s/uids "rom becoming spoilt?
,ak *li telah menangka banyak sotong. *ntara tindakan berikut, yang manakah
boleh diambil untuk menghalang sotong dariada rosak+
I Cook the s/uids.
/asak sotong itu.
88 Keep the s/uids in a "reeFer.
.iman sotong dalam eti sejuk.
888 ry the s/uids under the Sun.
Keringkan sotong di bawah /atahari.
89 #rap the s/uids by using aluminium "oil.
&alut sotong dengan menggunakan kerajang aluminium.
A 8 and 88 C 88 and 888
3 dan 33 33 dan 333
B 8 and 89 D 888 and 89
3 dan 34 333 dan 34
18
SCIENCE SULIT 018
23 iagram 14 sho!s "our types o" !aste.
Rajah 1! menunjukkan emat jenis bahan buangan.
iagram 14 0 Rajah 1!
Arrange the objects in the correct se/uence "rom the "astest to the slo!est to decay.
.usun objek0objek mengikut urutan yang betul bermula dariada yang aling ceat
keada yang aling lambat untuk mereut.
A ;) ') #) 9 C ') 9) #) ;
B #) ') 9) ; D ;) #) 9) '
28 'he "ollo!ing in"ormation is about one phenomenon.
/aklumat yang berikut adalah tentang satu #enomena.
'he shado! o" the Barth "alls on the *oon sur"ace.
&ayang D bayang &umi jatuh ke ermukaan &ulan.
'he *oon appears dark.
&ulan kelihatan gela.
#hat is the phenomenon in(ol(ed?
*akah #enomena yang terlibat+
12
T U
V
W
SCIENCE SULIT 018
A Bclipse o" the Sun.
8erhana /atahari
B $hases o" the *oon.
Easa &ulan.
C Bclipse o" the *oon.
8erhana &ulan.
D Accurrence o" "our seasons.
Kejadian emat musim.
24 iagram 1. sho!s a scre!.
Rajah 1% menunjukkan sebatang skru.
#hich o" the "ollo!ing principle o" simple machine "ound in a scre!?
*ntara berikut rinsi mesin ringkas yang manakah terdaat ada skru tersebut+
8 8nclined plane 888 #heel and a1le
.atah condong Roda dan 8andar
88 #edge 89 Gear
&aji Gear
A l and ll C 8 and 888
3 dan 33 3 dan 333
B ll and l9 888 and 89
33 dan 34 333 dan 34
20
iagram 1. 0 Rajah 1%
SCIENCE SULIT 018
-0 The info"mation belo is abo#t the ad$anta!es of a com)le4 machine5
6akl#mat di baah adalah tentan! kebaikan seb#ah mesin kom)leks5

P"edict the com)le4 machine #sed5
7amalkan mesin kom)leks 'an! di!#nakan5

Which machine is s#itable%
6esin 'an! manakah ses#ai di!#nakan%
& C"ane C T"ic'cle
8"en 9asikal be"oda ti!a
9 T"acto" : ;a"$estin! machine
T"akto" 6esin men#ai
21
: Agricultural crops can be easily har(ested.
2asil ertanian senang dituai.
: @arger agricultural area can be de(eloped in a short time.
Kawasan ertanian yang luas boleh dikembangkan dalam temoh singkat.
: @ess manpo!er is needed to !ork on the "ields.
Kurang tenaga manusia digunakan untuk bekerja di ladang.