You are on page 1of 350

1.

0 SEKALUNG BUDI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Setinggi-tinggi cinta ke hadrat Ilahi yang telah mengurniakan rasa kasih ke dalam hati
manusia. DIA jugalah yang telah mengajarkan agar rasa kasih itu ditebar sehingga manusia
saling kasih-mengasihi antara satu sama lain. Inilah inspirasi kami, 1 !rang mahasis"a
pengkhususan bidang Pendidikan #has, Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has.
Segala puji bagi Allah yang telah mengi%inkan ahli kumpulan kami berpeluang untuk
mencurah bakti kepada "arga Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD#' Selayang, sama ada
pelatih, petugas, mahupun ahli ja"atankuasa PD# berkenaan. Sebesar-besar penghargaan
kami titipkan buat "arga PD# Selayang yang sudi menerima kehadiran kami selama seminggu
di sana. #eterbukaan mereka untuk menerima sumbangan kami yang tidak seberapa amatlah
dihargai.
(erima kasih juga kepada para penaja, pemberi sumbangan dan semua tenaga kerja
yang memberikan pelbagai bentuk sumbangan secara ikhlas demi memberikan secebis
kegembiraan kepada g!l!ngan )rang #elainan *paya &)#*' di PD# Selayang.
(idak dilupakan, terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah-pensyarah yang
telah banyak memberi bimbingan dan tidak pernah l!kek dengan ilmu serta pengalaman untuk
dik!ngsi bersama. #elancaran pr!gram kami adalah atas dedikasi mereka yang sentiasa teliti
dalam membimbing kami mengendalikan Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,(' -11 di
PD# Selayang.
#enangan bersama-sama "arga PD# Selayang akan terpahat sebagai mem!ri terindah
yang pernah dilalui !leh kami sepanjang temp!h menyandang gelaran sebagai guru pelatih.
#ami amat berharap agar akan ada kumpulan guru pelatih lain yang menyambung usaha kami
untuk membina hubungan yang baik dan erat antara "arga PD# dan Institut Pendidikan
$uru.(idak ketinggalan juga hubungan dengan pihak sek!lah kerana kedua-duanya merupakan
akar yang akan membuahkan hasil iaitu anak bangsa yang berjaya.


1


2.0 PENGENALAN KURSUS PKU 3112
PEMULIHAN DALAM KOMUNITI

#ursus ini merupakan salah satu kursus yang "ajib diambil !leh guru
pelatih pengkhususan pendidikan khas semester .. #ursus ini me"ajibkan guru pelatih
melaksanakan pr!jek akti/iti kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti di
ba"ah tanggungja"ab +abatan #ebajikan Masyarakat Malaysia. Pr!jek tersebut perlu
dilaksanakan dalam kumpulan kecil dan perlu diselesaikan dalam temp!h masa yang
telah ditetapkan.
Selain daripada merancang dan menyiapkan pr!jek, kuliah juga perlu dihadiri
!leh para guru pelatih bagi melengkapkan diri mereka dengan pengetahuan asas
mengenai PD# secara umum. Perbincangan dengan pihak PD# juga perlu dilakukan
bagi memastikan pr!gram yang bakal dirancang dipersetujui bersama bagi
mengelakkan daripada berlaku beberapa insiden yang tidak diingini.
Pr!jek yang dirancang haruslah melibatkan bukan sahaja g!l!ngan )#* yang
ditempatkan di PD# malah perlu melibatkan angg!ta masyarakat bagi memberi peluang
kepada )#* didedahkan dengan k!muniti setempat. 0ap!ran setiap pr!gram dan
akti/iti yang dijalankan harus dibuat dan diserahkan kepada pensyarah pembimbing
sebagai bahan bukti pelaksanaan pr!jek yang telah dilakukan.

2

3.0 PENGENAL AN PUSAT PEMUL IHAN DAL AM
KO MUNITI (PDK) SEL AYANG

Pusat Pemulihan Dalam #!muniti merupakan sebuah pr!gram yang membantu
g!l!ngan kelainan upaya &)#*' mampu berdikari dan mengintergrasikan diri dengan
k!muniti. Pr!gram ini melibatkan pembabitan secara akti1 ibu bapa2 penjaga g!l!ngan
kurang upaya dan juga k!muniti setempat. Pr!gram ini dilaksanakan !leh
ja"atankuasa PD# yang dilantik di ba"ah persetujuan bersama +abatan #ebajikan
Masyarakat Malaysia. Ahli 3 ahli ja"atankuasa dan petugas pdk terdiri daripada
ibubapa2penjaga ahli keluarga )#*, pemimpin setempat, k!muniti yang berminat dan
penasihat bagi +a"atankuasa PD# ialah Pega"ai #ebajikan Masyarakat Daerah
dengan dibantu !leh Pega"ai dari #ementerian #esihatan dan #ementerian Pendidikan
&Pendidikan #has'.
PD# Selayang adalah merupakan salah sebuah PD# yang bertapak di negeri
Selang!r. telah ditubuhkan pada 1hb Sept 1441, !leh sekumpulan ibubapa kepada
kanak-kanak )#* telah dikeluarkan dari pembelajaran "ajib di sek!lah-sek!lah aliran
perdana di Selayang, dengan alasan mereka 5tidak b!leh belajar5. Alasan sebenar
$uru 6esar sek!lah-sek!lah tersebut ialah mereka takut gra1 pencapaian sek!lah akan
menurun.
PD# Selayang ini terletak di 7!. 8-89, +alan 1,(aman Selayang 6aru, .91--
6atu :a/es, Selang!r, Malaysia. 6ermula dengan 1; !rang kanak-kanak )#*, kelas
diadakan sekali seminggu pada setiap hari Sabtu dari jam 9<=- pagi hingga 1<--
tengahari, dengan dilatih !leh se!rang Petugas PD# Puan 7!raini )thman.
>ari ini PD# Selayang telah berkembang pesat dengan jumlah pelatih )#* PD#
seramai 1- !rang melalui beberapa pr!gram iaitu #elas >arian ,IP, #elas >arian
0P?, #elas >arian Pemulihan Perubatan &Pemulihan Angg!ta, Pemulihan Pertuturan
dan Pemulihan :arakerja', 0a"atan ke @umah dan Pr!gram @umah #el!mp!k &lelaki'.
3

PD# Selayang dipengerusikan !leh Y. 6hg. Dat!A Pr!1. Ir. Dr >aji A%hari Md
Salleh, dengan kekuatan +a"atankuasa seramai 1= !rang. Seramai 1; kakitangan
berkhidmat di PD# Selayang yang diketuai !leh Penyelia PD# iaitu Puan 7!raini
)thman, 9 !rang Petugas PD#, = !rang Pakar Pemulihan Perubatan, 1 !rang
Pemandu dan = !rang Pembantu. = !rang kakitangan PD# Selayang adalah dari
kalangan )#*.
PD# Selayang ber1ungsi sebagai sebuah pusat yang menjalankan kegiatan
pemulihan, pembelajaran, latihan dan pembangunan )#* dan memberi perkhidmatan
kepada anak yatim2kurang bernasib baik serta "arga emas. #elas >arian ,IP, #elas
>arian 0P?, #elas Mingguan (erapi, Pusat 0atihan 6erdikari, 0a"atan ke @umah,
Pr!gram Sukan Special Olympic, @ekreasi, 0a"atan untuk 6elajar, Pr!gram Muhibbah,
Akti/iti #emasyarakatan, latihan, seminar, m!ti/asi, kursus, perjumpaan dan
perbincangan dengan ibu bapa, >ari #eluarga, >ari Muhibbah dan sebagainya
merupakan pendekatan yang digunakan di PD# ini.4

4.0 AHL I JAWATANKUASA INDUK
PDK SEL AYANG.EN. NIK AHMAD ISMADI B. NIK GHAZALISalleh

AJK PDK TAMAN SERI JELOK
NAIB PENGERUSI 1 :,ncik Ban Ismail Ban >amat
NAIB PENGERUSI 2 :,ncik M!hd Yus!1 (a"il
SETIAUSAHA : Puan Siti 7!r A%ila Saari
PENOLONG SETIAUSAHA : Puan 7!raini )thman
BENDAHARI : Puan +amaliah Ahmad
5

PENASIHAT
PEGAWAI KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH
PENGERUSI
Dat! Pr!1. Ir. Dr. >aji A%hari MdPETUGAS-PETUGAS PDK SELAYANG
5.0 !"# $ %" !&% '"( $)$*+B =
P*SA( P,M*0I>A7 DA0AM #)M*7I(I S,0AYA7$
7!. 8-89, +alan 1,(aman Selayang 6aru, .91--6atu :a/es, Selang!r, Malaysia
(el< C.-=-.1=8 =D.8, EaF< C.-=-.1- 9.DD, ,-mail< pdkselayangGgmail.c!m

,

,.0 SENARAI NAMA GURU PEL ATIH PROGRAM J AKET

6I0 7AMA #*MP*0A7 7) #AD P,7$,7A0A7
1 Abang Muhd Eirdaus 6in Abang Madehi $ ..1 991--4 3 ; - ;.;4
Ahmad Sayuti 6in Muhamad $ .. 94-1- 3 -= - ;D;=
= Asrul #hairuddin 6in @!seli $ ..D 99-=1= 3 11 - ;D8=
D Muhd 0uHman 6in Muhd Syukri $ ..= 94-1 3 1D - ;D==
; Aida Iameera 6inti Anuar $ .. 941-8 3 -; - ;=9.
. Arbai yah 6inti Sair!ni $ ..= 981119 3 1- - ;-.D
8 ,1lajura Ami $ ..1 94-11 3 1 - .-;
9 #alai A2P (hanga/elu $ .. 941-1 3 -8 - ;99-
4 7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r $ ..D 941111 3 -= - ;98D
1- 7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim $ ..1 94-111 3 -= - ;.D
11 7ur1atin 6inti Satar $ ..1 99-811 3 1 1 - ;14.
1 7!r Salbiah 6inti Iulki1li $ ..D 99-DD 3 -= - ;-D.
-

-.0 .ARTA O RGANISASI AHL I J AWATANKUASA INDUK
PROGRAM J AL INAN KASIH DI TERATAK (J AKET)
ASRUL KHAIRUDDIN BIN ROSELI ARBAI YAH BINTI SAIRONI ‟ AIDA ZAMEERA BINTI ANUAR
P,7$A@A> P@)$@AM +A#,( (IM6A0A7 P,7$A@A> P@)$@AM +A#,( 6,7DA>A@I P@)$@AM +A#,(

NAIEMAH BINTI CHE MOHD NOOR NIK NUR AMIRAH BINTI IBRAHIM /
7AI6 S,(IA*SA>A P@)$@AM +A#,( 6,7DA>A@I P@)$@AM +A#,(
CIK HAJJAH MESKINAH BINTI TAIB 3 P,7SYA@A> P,M6IM6I7$
NIK NUR AMIRAH BINTI IBRAHIM KALAI A/P THANGAVELU
P,7$A@A> A#(I?I(I >)M, 3 6AS,D S,(IA*SA>A A#(I?I(I >)M, 3 6AS,D


P,7$A@A> A#(I?I(I A#AD,MI# S,(IA*SA>A A#(I?I(I A#AD,MI#
ABG MOHD FIRDAUS BIN ABG MADEHI NORFATIN BINTI SATAR
P,7$A@A> A#(I?I(I @,#@,ASI S,(IA*SA>A A#(I?I(I @,#@,ASI
MUHD LUQMAN BIN MOHD SHUKRI EFLAJURA AMI
P,7$A@A> A#(I?I(I #,:,@IAA7 0
A7AHMAD SAYUTI BIN MUHAMAD NOR SALBIAH BINTI ZULKIFLI

S,(IA*SA>A A#(I?I(I #,:,@IA

10


11

KERTAS KERJA INDUK
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET
KUMPULAN MAHASIS!A PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
(PISMP SEMESTER " INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI SELAYANG# GOMBAK$


1$% PENGENALAN

Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,(' yang dilaksanakan secara bersama
dengan pusat Pemulihan Dalam #!muniti & PD# ' Selayang merupakan pr!gram
yang dirancang !leh mahasis"a dan mahasis"i Pr!gram Ija%ah Sarjana Muda
Perguruan &PISMP' Semester . Ambilan +anuari --4 Institut Pendidikan $uru
kampus Ilmu #has &IP$ I#' bagi memenuhi syarat kursus P#* =11 Pemulihan
Dalam #!muniti. #ursus ini bertujuan menabur bakti dan berkhidmat untuk
masyarakat khasnya g!l!ngan )rang #urang *paya&)#*' di PD# tersebut.
Pr!gram ini melibatkan akti/iti 3 akti/iti untuk g!l!ngan )#*, ibu bapa 2 penjaga,
keluarga dan k!muniti setempat.


2$% LATAR BELAKANG PDK SELAYANG

Sejarah Penubuhan< Ditubuhkan pada 1 September 1441 dan kemudiannya
dirasmikan !leh Y6 Dat! 7apsiah )mar pada 4 )g!s
144.


12

:arta )rganisasi <
AHLI JA!ATANKUASA PDK SELAYANG (PUSAT KECEMERLANGAN OKU

PENGERUSI
Dat! Pr!1. Ir. Dr. >aji A%hari Md Salleh

NAIB PENGERUSI 1
,ncik Ban Ismail Ban >amat

NAIB PENGERUSI 2
,ncik M!hd Yus!1 (a"il

SETIAUSAHA
Puan Siti 7!r A%ila Saari

PENOLONG SETIAUSAHA
Puan 7!raini )thman

BENDAHARI
Puan +amaliah Ahmad

AHLI JA!ATANKUASA
,ncik #ha%ali 6asar
,ncik M!hd (ajuddin Yahya
(uan >aji Sulaiman >amid
13

,ncik >enry Sandaman
Puan A%i%ah Ibrahim
,ncik AleFander Al!ysi!us Danker
Puan Earidah #amis

PENASIHAT
Pega"ai #ebajikan Masyarakat Daerah $!mbak

LEMBAGA PEMEGANG AMANAH
(uan >aji M!hamed Saad!m
,ncik )thman +amaludin

Eungsi < Sebuah pusat yang menjalankan kegiatan pemulihan,
pembelajaran, latihan dan pembangunan )#* dan memberi
perkhidmatan kepada anak yatim2kurang bernasib baik serta
"arga emas
Pendekatan < #elas >arian ,IP, #elas >arian 0P?, #elas Mingguan (erapi,
Pusat 0atihan 6erdikari, 0a"atan ke @umah, Pr!gram Sukan
Special Olympic, @ekreasi, 0a"atan untuk 6elajar, Pr!gram
Muhibbah, Akti/iti #emasyarakatan, latihan, seminar, m!ti/asi,
kursus, perjumpaan dan perbincangan dengan ibu bapa, >ari
#eluarga, >ari Muhibbah dan sebagainya.
0!kasi < Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang &Pusat #anak-#anak
J @emaja #urang *paya' 7!. 8-89, +alan 1, (aman Selayang
6aru, .91-- 6atu :a/es, Selang!r, Malaysia

14

&$% RASIONAL

Memberi pendedahan kepada mahasis"a dan mahasis"i IP$ #ampus Ilmu
#has mengenai penglibatan indi/idu dalam akti/iti kemasyarakatan khususnya
untuk g!l!ngan )#*. Pr!gram ini dijalankan bagi memberi peluang kepada
mahasis"a dan mahasis"i membina hubungan baik dengan k!muniti setempat.
Akti/iti kemasyarakatan ini merupakan salah satu cara untuk berkhidmat dan
berbakti kepada masyarakat sekaligus menjadi tanda sumbangan bakal pendidik
kepada negara.

'$% MATLAMAT

Matlamat kertas kerja ini ialah<

D.1 Memberi pendedahan dan pengalaman baru kepada mahasis"a dan
mahasis"i IP$ Ilmu #has Semester ..
D. Memberi panduan mengenai pr!sedur pengurusan dan pengel!laan yang
terlibat dalam merancang sesuatu pr!gram.
D.= Membina jaringan k!munikasi dengan "arga PD# Selayang dan k!muniti
setempat.
D.D Memberi sumbangan dan bantuan dari segi ke"angan dan tenaga kerja.

($% OBJEKTIF
Antara !bjekti1 kertas kerja ini ialah<
;.1 Memberi pengetahuan dan pengalaman baru kepada kanak- kanak dan
remaja PD# Selayang yang terlibat dengan pr!gram dan akti/iti yang
diadakan khusus untuk mereka
15

;. Menambah baik in1rastruktur dan menceriakan ka"asan kediaman PD#
Selayang
;.= Membuka minda ibu bapa, penjaga dan k!muniti setempat mengenai isu
3 isu dan cabaran yang dihadapi !leh )#* dalam kehidupan seharian
;.D Memberi peluang kepada mahasis"a dan mahasis"i IP$ Ilmu #has
Semester . berk!ngsi dan meraih pengalaman sepanjang menjalani
pr!gram yang dirancang bersama "arga PD# Selayang

"$% SASARAN

..1 #anak 3 kanak dan remaja PD# Selayang
.. Ibu bapa dan penjaga "arga PD# Selayang
..= Masyarakat setempat
..D Ahli terapi

)$% TEMPOH

Pr!gram ini akan dijalankan selama seminggu iaitu dari = )kt!ber -11
sehingga 9 )kt!ber -11

1,

*$% AHLI JA!ATANKUASA INDUK PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK
PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK SELAYANG

PENSYARAH PEMBIMBING
>jh. Meskinah 6inti (aib

PENGARAH PROGRAM
Asrul #hairuddin 6in @!seli

PENOLONG PENGARAH PROGRAM
Arba iyah 6inti Sair!ni

SETIAUSAHA PROGRAM
Aida Iameera 6inti Anuar

PENOLONG SETIAUSAHA PROGRAM
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r

BENDAHARI PROGRAM
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim

1-

*$1 AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA AKTIVITI PROGRAM JALANAN
KASIH DI TERATAK MAHASIS!A IPG KAMPUS ILMU KHAS

A#(I?I(I A#AD,MI# < :,@AMA> P,7DIDI#A7 S,#S*A0I(I S,@(A :A6A@A7
6A$I $)0)7$A7 )#* )0,> D@ AMI7A> 6,, 6I7(I
M)>D #ASSIM
Pengarah < Ahmad Sayuti 6in Muhamad
Setiausaha < 7!r Salbiah 6inti Iulki1li

A#(I?I(I >)M, 3 6AS,D< M,0ABA( D 6*A> @*MA> )#*
Pengarah < 7ik 7ur Amirah 6inti Iulki1li
Setiausaha < #alai a2p (hanga/elu


A#(I?I(I @,#@,ASI< 0ABA(A7 #, P*SA( #)7S,@?ASI $A+A> #,6A7$SAA7
DA7 D,,@0A7D, #*A0A $A7DA>, 0A7:>A7$, PA>A7$.
Pengarah < Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi
Setiausaha < 7!r1atin 6inti Satar

A#(I?I(I #,:,@IAA7< $)()7$ 3 @)Y)7$, SIM,7 E,@) &PA$A@-PA$A@ #,:I0
DA7 PAPA7 (A7DA'
Pengarah < Muhammad 0uHman 6in M!hamad Shukri
Setiausaha < ,l1ajura Ami


A+# MA#A7A7 < ,1lajura Ami
7ur1atin binti Satar

A+# (A+AA7 < Muhammad 0uHman 6in M!hamad Shukri
#alai A2P (hanga/elu


1/

+$% SUMBER TENAGA
Ahli 3 ahli ja"atankuasa PD# Selayang yang terdiri daripada mahasis"a dan
mahasis"i IP$ #ampus Ilmu #has, ahli (erapi, dan penceramah jemputan.


1%$% ASAS PERTIMBANGAN
Akti/iti ini dijalankan bagi memenuhi kehendak kursus mahasis"a dan
mahasis"i Pendidikan #has dalam subjek Pemulihan Dalam #!muniti &P#*
=11' semester .. Antara matlamat pembelajaran adalah seperti berikut <
1-.1 Memberi pendedahan kepada mahasis"a dan mahasis"i tentang Pusat
Pemulihan Dalam #!muniti.
1-. Melatih mahasis"a dan mahasis"i dalam kemahiran merancang,
mengurus dan mengel!lakan akti/iti.
1-.= Memupuk nilai-nilai bekerjasama dan semangat berpasukan dalam
kalangan mahasis"a dan mahasis"i.

11$% TENTATIF PROGRAM

(A@I#> 2 >A@I A#(I?I(I :A(A(A7
= )kt!ber -11 >!me 3 6ased Ahli (erapi memberi dan
&Isnin' &0a"atan ke D buah rumah berk!ngsi tips 3 tips
)#*' penjagaan dan ra"atan yang
sesuai
D )kt!ber -11 Membuat dan membina Akti/iti ini disambung pada
&selasa' simen 1er! pagar 3 pagar kees!kan hari untuk
kecil dan papan tanda mengeringkan simen pagar 3
pagar kecil dan papan tanda
10

; )kt!ber -11 Membuat dan membina
&@abu' simen 1er! pagar 3 pagar
kecil dan papan tanda
. )kt!ber -11 0a"atan ke Pusat = akti/iti yang akan
&#hamis' #!nser/ensi $ajah diadakan<
#ebangsaan Dan KDeerland • 6eri makanan pada
#uala $andah gajah
• Menaiki gajah
• Mandi bersama anak
gajah
8 )kt!ber -11 Akti/iti g!t!ng 3 r!y!ng Akti/iti ini disertai !leh "arga
&+umaat' PD# Selayang
9 )kt!ber -11 :eramah Pendidikan • Ibu bapa dan penjaga
&Sabtu' Seksualiti bagi Barga "arga PD# Selayang
$!l!ngan )rang #urang dijemput hadir
*paya&)#*' dan Majlis • Majlis penutupan
Penutupan +A#,( siadakan selepas
selesai ceramah
diberikan


12$% SUMBER KE!ANGAN
Setiap ahli ja"atankuasa Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,(' PD#
Selayang perlu mengutip sumbangan dan dana dari mana 3 mana badan
kerajaan dan s"asta serta !rang perse!rangan bagi menampung perbelanjaan
sepanjang pr!gram dijalankan.20


1&$% ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL$ PERKARA KUANTITI HARGA JUMLAH
(RM , U-./ (RM
1. Pengangkutan untuk .
hari.
- #ereta D buah &@M - F D ' F . hari @M D9-.--

. Makanan J minuman
harian
- 6iskut D tin @M 1; F D @M .-.--
- Air mineral 1- k!tak @M 4 F 1- @M 4-.--
- @!ti .- paket @M -.;- F .- @M =-.--
- Air k!tak ;- k!tak @M 1.- F ;- @M .-.--
JUMLAH RM 2'$%%
=. P@)$@AM #,:,@IAA7
1. 6engkel simen 1er!
Simen D kampit 1..;- F D @M ...--
Pasir halus &tan' 1 guni 4.-- F 1 @M 4.--
:at hitam = tin ==.-- F = @M 44.--
:at c!klat tin ==.-- F @M ...--
Da"ai 6@: L &gulung' 1 gelung 1.;.-- F 1 @M 1.;.--
Pengilat = 9.-- F = @M D.--
6erus cat - .;- F - @M ;-.--
6aldi plastik 1- =.=- F 1- @M ==.--
Sarung tangan - .-- F - @M D-.--
Sudip simen 1- =.- F 1- @M =.--
Plastik sampah 1 =.-- F 1 @M =.--
7asi C Air = ;.-- F = @M 1.-.--
21

JUMLAH RM *&%$%%
. $!t!ng-r!y!ng

Simen 1..;- F @M ==.--
:at = ;.-- F = @M 1;..--
6erus cat 1- .;- F 1- @M ;.--
Sarung tangan =- .-- F =- @M .-.--
Sudip simen 1- =.- F 1- @M =.--
6aldi plastik 1- =.=- F 1- @M ==.--
Plastik sampah = =.-- F = @M 4.--
Makanan C Minuman ;- D.;- F ;- @M ;.--
Perata simen &kayu' 1- =.8- F 1- @M =8.--
Perata simen &besi' 1- ..-- F 1- @M .-.--
JUMLAH RM ")%$%%


JUMLAH BESAR RM 1(%%
D. P@)$@AM >)M,-
6AS,D
Pengangkutan &kereta' D buah @M 1- F D @M D-.--

>amper D buah @M .- F D @M D-.--
JUMLAH RM 2*%$%%
;. P@)$@AM A#AD,MI#
:enderamata Penceramah 1 @M 1-- F 1 *nit @M 1--.--
:enderamata ?IP ; @M ;- F ; *nit @M ;-.--
6ahan dan M!dul 1;- @M 1 F 1;- *nit @M 1;-.--
6anner 1 @M 1;- F 1 *nit @M 1;-.--
>adiah Sl!t #ui% ; @M - F ; *nit @M 1--.--
Pr!m!si dan iklan 1-- 1-- *nit @M 1--.--
Se"a PA System 1 1 Set @M ;--.--
22


+amuan Majlis Perasmian 1;- !rg @M 1; F 1;- )rang @M ;-.--
Penutupan dan Majlis >ari
@aya.
• 7asi Ayam
• 6uah-buahan

RM &"%%$%%
.. P@)$@AM @,#@,ASI

P0-12-134/2-
Pengangkutan &bas' sebuah @M 1--- F1 @M 1---.--
M232-2-
Ayam . ek!r @M - F . @M 1-.--
S!sej D paket @M ; F D @M -.--
@empah paket @M =- F @M .-.--
Pinggan kertas set @M ; F @M 1-.--
:a"an kertas set @M ; F @M 1-.--
(isu D k!tak @M F D @M 9.--
6ihun g!reng 1 bekas @M -- F 1 @M --.--
minuman #!rdial 1 bekas @M =- F 1 @M =-.--
Air mineral D k!tak @M 1- F D @M D-.--
S!s paket @M ; F @M 1-.--
@!ti D- biji @M 1.-- F D- @M D-.--23

• Air
• #uih-Muih
• 0emang
• Sate

JUMLAH BESAR

P05262/2- 23/.7./.
-#ertas A= = paket @M D F = @M 1.--
-kertas "arna D paket @M ; F D @M -.--
-Alatan seni D set @M ;- F D @M--.--
-6!la D biji @M ; F D @M -.--
B28252-

-yuran masuk
-se"a peralatan 66M set @M ;-- @M 1---.--

1 tapak @M 1-- @M 1--.--

JUMLAH BESAR

8. :enderahati PD# @m ;- F @M 1--.--

JUMLAH KESELURUHAN RM +(%%$%%


1'$% IMPLIKASI KE!ANGAN
Setiap ahli ja"atankuasa dikehendaki mencari sumbangan untuk mendapatkan
sumber ke"angan


1($% KESIMPULAN DAN SYOR
#ami mengharapkan agar kertas kerja ini dapat diluluskan supaya semua
pr!gram yang kami rancangkan untuk "arga )rang #urang *paya&)#*' dapat
dijalankan dengan sempurna.

24

D- !rang @M 1- @M D--.--

-se"a tapak

RM &&%%$%%
D.90:.232- ;60<#

NNNNNNNNNNNNN
&AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@'
Setiusaha,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.

D.90=23 ;60<#

NNNNNNNNNNNN
&AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I'
Pengarah,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.

D.92<32- ;60<$

NNNNNNNNNNNN..
&>+>. M,S#I7A> 6I7(I (AI6'
Pensyarah Pembimbing,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.
25


2,

JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET PROGRAMME
AT COMMUNITY BASED REHABILITATION CENTRE (PDK# SELAYANG# GOMBAK
SEMESTER "# BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL EDUCATION#
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS# CHERAS# KL$
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1$% INTRODUCTION

(he 6achel!r !1 ,ducati!n students specialising in Special ,ducati!n "h! are
currently studying at Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has, :heras, #uala
0umpur "ill be !rganising a pr!gramme at the Selayang :!mmunity 6ased
@ehabilitati!n :entre &PD# Selayang'. (his pr!gramme aims t! 1ul1ill the
reHuirement !1 a c!urse in Special ,ducati!n that is P#* =11- Pemulihan
Dalam #!muniti &:!mmunity 6ased @ehabilitati!n'. (his pr!gramme gi/es an
!pp!rtunity 1!r the participants t! ser/e the special needs pe!ple in the centre.
(he acti/ities in/!l/e pe!ple "ith disabilities, parents !r caregi/ers, 1amilies and
the rest !1 the c!mmunity.

2$% THE BACKGROUND OF PDK SELAYANG

PD# Selayang "as established !n September 1, 1441 and "as !11icially
launched !n August 4, 144 by Y6 Dat! 7apsiah )mar, then the Minister !1
Bel1are.

&$% ORGANISATION CHART

CHAIRMAN
Dat! Pr!1. Ir. Dr. >aji A%hari Md Salleh

VICE CHAIRMAN 1
,ncik Ban Ismail Ban >amat
2-


VICE CHAIRMAN 2
,ncik M!hd Yus!1 (a"il

SECRETARY
Puan Siti 7!r A%ila Saari

ASSISTANT SECRETARY
Puan 7!raini )thman

TREASURER
Puan +amaliah Ahmad

COMMITTEE MEMBERS
,ncik #ha%ali 6asar
,ncik M!hd (ajuddin Yahya
(uan >aji Sulaiman >amid
,ncik >enry Sandaman
Puan A%i%ah Ibrahim
,ncik AleFander Al!ysi!us Danker
Puan Earidah #amis

ADVISOR
Pega"ai #ebajikan Masyarakat Daerah $!mbak

FIDUCIARY BOARD
(uan >aji M!hamed Saad!m
,ncik )thman +amaludin2/@!les < As a centre !1 rehabilitati!n, learning, training and de/el!pment !1
pe!ple "ith disabilities, !rphans, the less 1!rtunate and elderly
citi%ens.

Appr!aches < i' Daily-classes
- ,arly Inter/enti!n Pr!gramme &,IP' and Pre ?!cati!nal
(raining &0P?'.
ii' Beekly-class
- (herapies.
iii' )thers
- Pr!jects &c!mmunity ser/ices', seminars, c!urses &sel1
help c!urses', meetings, c!nsultati!n "ith parents and
1amily day.

?enue < Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD#' Selayang,
7!. 8-89, +alan 1,(aman Selayang 6aru,
.91-- 6atu :a/es, Selang!r, Malaysia.


'$% RATIONALE

(! raise a"areness am!ng the pre-ser/ice teachers ab!ut pe!ple "ith special
needs "h! are placed at the PD# Selayang. (his pr!gramme is als! h!ped t!
establish a g!!d rapp!rt bet"een the pre-ser/ice teachers and the c!mmunity in
helping the special need students at the centre.
20

($% AIMS

(his pr!gramme aims t!<
;.1 $i/e an eFp!sure and ne" eFperience t! pre-ser/ice teachers specialising
in Special ,ducati!n in IP$ Ilmu #has.
;. Impart kn!"ledge and hands-!n eFperience 1!r the pre-ser/ice teachers in
!rgani%ing a c!mmunity ser/ice pr!gramme.
;.= ,stablish a g!!d relati!nship bet"een the pre-ser/ice teachers and the
c!mmunity "ithin the PD# Selayang.
;.D Pr!/ide !pp!rtunities 1!r the pre-ser/ice teachers t! help the pe!ple in
terms !1 1inancial supp!rt, m!ral supp!rt and the spirit !1 t!getherness.


"$% OBJECTIVES

(he !bjecti/es !1 the pr!gramme are t!<
..1 $i/e ne" kn!"ledge and eFperience t! the children and y!uth in the
centre thr!ugh /ari!us acti/ities and sessi!n planned during the
pr!gramme.
.. *pgrade the amenities and 1acilities in the centre and t! embellish the
en/ir!nment !1 the centre.
..= @aise a"areness am!ng the parents, caregi/ers and surr!unding pe!ple
!n issues and challenges 1aced by pe!ple "ith disabilities in their li1e.
..D )11er an !pp!rtunity 1!r the pre-ser/ice teachers t! share their eFperience
as "ell as t! gain ne" eFperience thr!ugh!ut the pr!gramme.


30


)$% THE TARGETED PARTICIPANTS

8.1 :hildren and y!uth in the PD#.
8. :aregi/ers.
8.= Sta11 !1 the PD#.
8.D Surr!unding c!mmunity.
8.; (herapists.

*$% TIME

)ne "eek 1r!m =rd t! 9th )ct!ber, -11.

+$% ORGANISATION CHART OF JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET# PDK#
SELAYANG

ADVISOR LECTURER
>jh. Meskinah 6inti (aib

PROGRAMME DIRECTOR
Asrul #hairuddin 6in @!seli

PROGRAMME ASSISSTANT DIRECTOR
Arba iyah 6inti Sair!ni

SECRETARY
Aida Iameera 6inti Anuar

ASSISSTANT SECRETARY
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r

31

TREASURER
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim

COMMITTEE MEMBERS IN ACCORDANCE TO ACTIVITIES$

1. A:AD,MI:-6AS,D A:(I?I(I,S &(A0# )7 S,P*A0 ,D*:A(I)7 A7D I(S
:>A00,7$,S E)@ P,)P0, BI(> DISA6I0I(I,S 6Y D@. AMI7A> 6,,
6I7(I M)>D #ASSIM'

Direct!r < Ahmad Sayuti 6in Muhamad
Secretary < 7!r Salbiah 6inti Iulki1li

. >)M,-6AS,D A:(I?I(I,S &?ISI(S () D >)*S,S )E P,)P0, BI(>
DISA6I0I(I,S'

Direct!r < 7ik 7ur Amirah 6inti Iulki1li
Secretary < #alai a2p (hanga/elu

=. @,:@,A(I)7A0 A:(I?I(I,S &A ?ISI( () ,0,P>A7( :)7S,@?A(I)7
:,7(@, A7D D,,@0A7D, #*A0A $A7DA>, 0A7:>A7$, PA>A7$.'

Direct!r < Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi
Secretary < 7!r1atin 6inti Satar

D. ,M6)0IS>M,7(-6AS,D A:(I?I(I,S &$)()7$-@)Y)7$, Q:,M,7(
E,@)R '

Direct!r < Muhammad 0uHman 6in M!hamad Shukri
Secretary < ,l1ajura Ami


32

E))D :)MMI((,, < Asrul #hairuddin 6in @!seli
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r

SP)7S)@S>IP :)MMI((,, < Ahmad Sayuti 6in Muhammad
#alai A2P (hanga/elu

:!mmittee member < (he c!mmittee 1!r this pr!gramme c!nsists !1 guest
speakers, therapists and the pre-ser/ice teachers.


1%$% UNDERPINNING CONSIDERATION

(his pr!gramme is !rganised t! 1ul1ill the reHuirement !1 !ne !1 the subjects
taken by the pre-ser/ice teachers, :!mmunity 6ased @ehabilitati!n &P#* =11'.
(he aims !1 the subject are t!<
1-.1 $i/e an eFp!sure t! the pre-ser/ice teachers !n :!mmunity 6ased
@ehabilitati!n :entre.
1-. (rain the pre-ser/ice teachers "ith management, !rganisati!n and
leadership skills.
1-.= :ulti/ate the spirit !1 t!getherness am!ng the pre-ser/ice teachers.33

11$% PROGRAM TENTATIVES

DA(, A:(I?I(I,S @,MA@#S
= )ct!ber >!me /isit t! = h!uses !1 A talk by a therapist !n tips 1!r
pe!ple "ith disabilities rehabilitati!n care and
treatment
D )ct!ber A /isit t! ,lephant - Eeeding the elephant
:!nser/ati!n :entre and - @iding the elephant
Deerland, 0anchang, - 6athing the elephant
#uala $andah, Pahang.
; )ct!ber :ement Eer! Pr!ject
. )ct!ber :ement Eer! Pr!ject
8 )ct!ber Q$!t!ng-r!y!ngR Bith participati!n !1 the PD#
Selayang c!mmunity
9 )ct!ber - A talk !n seFual -Parents and the c!mmunity
educati!n and its are in/ited
challenges 1!r pe!ple
"ith disabilities
- +A#,( :l!sure
:erem!ny34

12$% FINANCIAL SUPPORT

,ach !ne !1 the c!mmittee members !1 this pr!gramme is reHuired t! 1ind
1inancial sp!ns!r 1r!m any g!/ernmental and n!n-g!/ernmental !rganisati!ns !r
indi/iduals t! supp!rt the eFpense !1 this pr!gramme.

1&$% TARGETED BUDGET

7). I(,MS M*A7(I(Y ?A0*, &@M P ()(A0
1 *7I('
1 (ransp!rtati!n 1!r .
days
- :ars D @M - F D F . @M D9-
days
E!!d and be/erages
- 6iscuits D pcs @M 1; P D @M .-
- Mineral "ater 1- bFs @M 4 P 1- @M 4-
- 6read .- pkts @M -.;- P .- @M =-
- Ela/!ured ;- bFs @M 1.- P ;- @M.-
drink
TOTAL RM 2'%

= E=>;6.9<=0-/?
>290: 2@/.7./.09
1. Q:ement Eer!R
- :ement D bags 1..;- F D @M ...--
- Eine sand 1 bag 4.-- F 1 @M 4.--
- 6lack paint
- Bhite paint = tins ==.-- F = @M 44.--
tins ==.-- F @M ...--

35

- 6@: L "ire 1 r!ll 1.;.-- F 1 @M 1.;.--
&r!ll'
- P!lishing = 9.-- F = @M D.--
chemicals
- Paint brushes - .;- F - @M ;-.--
- 6uckets 1- =.=- F 1- @M ==.--
- $l!/es - .-- F - @M D-.--
- Spatula 1- =.- F 1- @M =.--
- $arbage bags 1 =.-- F 1 @M =.--
- E!!d and = ;.-- F = @M 1.-.--
be/erages
TOTAL RM *&%$%%

. $!t!ng-r!y!ng
- :ement bags 1..;- F @M ==.--
- Paints = tins ;.-- F = @M 1;..--
- Paint brushes 1- .;- F 1- @M ;.--
- $l!/es =- .-- F =- @M .-.--
- :ements 1- =.- F 1- @M =.--
spatula
- 6uckets 1- =.=- F 1- @M ==.--
- $arbage bags = =.-- F = @M 4.--
- E!!d and ;- D.;- F ;- @M ;.--
be/erages
- B!!den 1- =.8- F 1- @M =8.--
cement
sm!!thers
- Ir!n cement 1- ..-- F 1- @M .-.--
sm!!thers
()(A0 RM ")%$%%
TOTAL RM 1(%%
3,

D H;=0?>290:
2@/.7./.09
1. (ransp!rtati!n D @M 1- F D @M D-.--
- :ar

. >amper D @M .- F D @M D-.--
TOTAL RM 2*%$%%

; Academic-based
acti/ities
- $uest 1 @M 1-- F 1 @M 1--.--
speaker
- ?IP $uests ; @M ;- F ; @M ;-.--
- Materials 1!r 1;- @M 1 F 1;- @M 1;-.--
acti/ities
- 6anner 1 @M 1;- F 1 @M 1;-.--
- Pri%es &Hui%' ; @M - F ; @M 1--.--
- Pr!m!ti!n J 1-- 1-- @M 1--.--
ad/ertisement
- PA system 1 1 Set @M ;--.--

:l!sing cerem!ny
and >ari @aya 1;- sets @M 1; F 1;- @M ;-.--
celebrati!n
- :hicken rice
- Eruits
- 6e/erages
- Deserts
- 0emang
- Sate
TOTAL RM &"%%$%%
3-

. R0@502/.;-26
2@/.7./.09
1. (ransp!rtati!n 1 @M 1--- F1 @M 1---.--
- 6us

. E!!d @M 1-.--
- :hicken . pcs @M - F . @M -.--
- Sausages D pkts @M ; F D @M .-.--
- Spices pkts @M =- F @M 1-.--
- Paper plates sets @M ; F @M 1-.--
- Paper cups sets @M ; F @M 9.--
- (issues D bFs @M F D @M --.--
- Eried n!!dle 1 @M -- F 1 @M =-.--
- :!rdials 1 @M .=- F 1 @M D-.--
- Mineral "ater D bFs @M 1- F D @M 1-.--
- Sauce pkts @M ; F @M D-.--
- 6reads D- pcs @M 1.-- F D-

=. Materials @M 1.--
- A= paper = pkts @M D F = @M -.--
- Ass!rted D pkts @M ; F D
c!l!ured
papers @M--.--
- Art materials D sets @M ;- F D @M -.--
- 6alls D pcs @M ; F D

D. Eee @M D--.--
- ,ntrance D- pple @M 1- @M1---.--
- 66M set rent sets @M ;-- @M 1--.--
- Site rent 1 @M 1--

3/


TOTAL RM &&%%$%%

8 PD# s!u/enir @m ;- F @M 1--.--


GRAND TOTAL RM +(%%$%%
1'$% CONCLUSION AND RECOMMENDATION

It is h!ped that this paper"!rk "!uld gain appr!/al s! that 1urther planning can
be carried !ut 1!r the targeted participants.
30

P50A250: >8#

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
&AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@'
Secretary,
+alinan #asih Di (eratak Pr!gram, PD# Selayang,
IP$ Ilmu #has :ampus

AAA52.90: >8#

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
&AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I'
Direct!r,
+alinan #asih Di (eratak Pr!gram, PD# Selayang,
IP$ Ilmu #has :ampus.

V05.B.0: >8#

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
&>+>. M,S#I7A> 6I7(I (AI6'
Ad/is!r 0ecturer,
+alinan #asih Di (eratak Pr!gram, PD# Selayang,
IP$ Ilmu #has :ampus.


40


41

KERTAS KERJA HOMEBASED
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET
KUMPULAN MAHASIS!A PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
(PISMP SEMESTER " INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI SELAYANG# GOMBAK$


1$% PENGENALAN

1.1 Akti/iti la"atan ke rumah )rang #urang *paya &)#*' merupakan salah satu
pr!gram yang perlu dilaksanakan di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD#' ini.
Akti/iti ini melibatkan pelajar-pelajar PISMP, pihak PD# Selayang dan ibu bapa
g!l!ngan )#* dalam akti/iti terapi yang dilakukan di rumah. (erapi yang diberikan
kepada g!l!ngan )#* di rumah adalah untuk meningkatkan keupayaan psik!m!t!r
kasar dan psik!m!t!r halus serta memberi bimbingan kepada ibu bapa dalam
pengurusan g!l!ngan )#* di rumah.

2$% TUJUAN

.1 Memberi pendedahan kepada pelajar PISMP terhadap akti/iti Home – Based
iaitu pr!gram !leh pihak penganjur ke rumah )#*.42

&$% OBJEKTIF

=.1 Mengeratkan hubungan silaturahim antara pelajar PISMP dan "arga )#*
terbabit.
=. Mendalami latar belakang "arga )#* dan berkenalan dengan ahli keluarga
)#* yang terlibat.
=.= Memberikan perkhidmatan terapi yang bersesuaian kepada "arga )#* bagi
meningkatkan kemahiran psik!m!t!r mereka.
=.D Meningkatkan kesedaran dan mendedahkan pelajar PISMP terhadap kehidupan
"arga )#* sebenar.


'$% MATLAMAT

D.1 Mengunjungi "arga )#* dan memerhatikan persekitaran tempat tinggal
mereka.
D. Membantu dalam menceriakan ka"asan tempat tinggal rumah )#*.
D.= Memberikan sumbangan kepada keluarga )#* yang terlibat.
D.D Memberi semangat dan m!ti/asi kepada g!l!ngan )#* untuk mengharungi hari-
hari mendatang dengan penuh tabah dan cekal.
D.; Memberi pemulihan yang sesuai dengan "arga )#* terbabit


43

($% PELAKSANAAN

;.1 (arikh < D )kt!ber -11
;. >ari < Isnin
;.= Masa < 4.-- pagi 3 D.=- petang

"$% TEMPAT

;.1 ,mpat buah rumah "arga )#* yang telah dikenalpasti akan dijadikan sampel
untuk la"atan.
;. Penempatan-penempatan "arga )#* tersebut adalah <-
- di sekitar PD# Selayang

44

)$% AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA PROGRAM HOME BASED

PENGARAH AKTIVITI
7I# 7*@ AMI@A> 6( I6@A>IM

SETIAUSAHA AKTIVITI
#A0AI A2P (>A7$A?,0*

BENDAHARI AKTIVITI
7)@ SA06IA> 6I7(I I*0#IE0I

AJK PERALATAN
A>MAD SAY*(I 6I7 M*>AMMAD
AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@

AJK PENGANGKUTAN
AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I
M*>D 0*MMA7 6I7 M)>D S>*#@
A@6A IYA> 6I7(I SAI@)7I
7AI,MA> 6I7(I :>, M)>D 7))@

AJK DOKUMENTASI
,E0A+*@A AMI
A6$. M)>D. EI@DA*S 6I7 A6$. MAD,>I

AJK HADIAH DAN CENDERAMATA
7)@EA(I7 6I7(I SA(A@


45

*$% ASAS PERTIMBANGAN

9.1 Pr!gram Home-Based ini merupakan salah satu tuntutan yang perlu dipenuhi
dalam kurikulum semester . iaitu kursus P#* =11 Pr!gram Pemulihan Dalam
#!muniti.
9. Di antara matlamat pembelajaran adalah seperti berikut<
• Memberi pengalaman dan pendedahan kepada pelajar PISMP mengenai
Pr!gram Home-Based.
• Mendedahkan pelajar kepada kemahiran perancangan dan pengurusan
pr!gram Home-Based.
• Mengeratkan hubungan dan me"ujudkan semangat bekerjasama dalam
kalangan pelajar PISMP dalam menyempurnakan pr!gram Home-Based.

+$% TENTATIF PROGRAM
TARIKH / MASA AGENDA CATATAN
0a"atan ke rumah )#* 1
K4=A462- A
hari
- Aida Iameera
- Abang M!hd Eirdaus
0a"atan ke rumah )#*
-4.=- pagi 3 1.-- tengah
B
hari
- Ahmad Sayuti
- 7ik 7ur Amira
- 7!r1atin
4,


-4.=- pagi 3 1.-- tengah
- #alai a2p (hanga/elu
& Isnin '
K4=A462-
& Isnin '
0a"atan ke rumah )#* =

K4=A462- C
-.=- pagi 3 D.-- petang
- Asrul #hairuddin
& Isnin '
- 7!r Salbiah
0a"atan ke rumah )#* D

K4=A462- D
-.=- pagi 3 D.-- petang
- 7aemah
& Isnin '
- M!hd 0uHman

4. Antara akti/iti la"atan ke rumah )#* meliputi <
a' Sesi ramah mesra
b' (erapi 1isi!terapi
c' Penyampaian hamper
d' Akti/iti #eceriaanS

1%$% ANGGARAN PERBELANJAAN

HARGA
M
(RM/UNIT
1 HAMPER
' "% RM
2'%$%%
2 KOS PENGANGKUTAN 2 &% (90<25. RM "%$%%
JUMLAH RM &%%$%%

4-

- Arba iyah
- ,1lajura Ami
BIL PERKARA KUANTITI JUMLAH (R
11$% IMPLIKASI KE!ANGAN

11.1 Setiap pelajar PISMP dikehendaki mencari sumbangan untuk meraih sumber
ke"angan.
11. Sumbangan akan dihulurkan kepada keluarga "arga )#* sebagai tanda
kenangan dan cenderahati

12$% KESIMPULAN/SYOR

1.1 Pihak pentadbiran Pusat Dalam k!muniti adalah dip!h!n mempertimbangkan
dan meluluskan cadangan bagi menjayakan pr!gram Home-based yang
dianjurkan !leh pelajar PISMP Semester ..


1&$% PENUTUP
Sem!ga dengan kerjasama yang diberikan !leh semua pihak, diharapkan agar
pr!gram Home-Based ini dapat dijalankan dengan sempurna dan mendapat
keberkatan dari (uhan Yang Maha ,sa.

4/

Disediakan !leh<

.............................................
(KALAI A/P THANGAVELU
Setiausaha Akti/iti >!me-6ased,
Pr!gram +alinan #asih di (eratak,
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.


Disemak !leh <

............................................
(ASRUL KHAIRUDDIN ROSELI
Pengarah Pr!gram +alinan #asih di (eratak,
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.Disahkan !leh <

................................................
(HJH$ MESKINAH BINTI TAIB
Pensyarah Pembimbing Pr!gram +alinan #asih di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.40


50

KERTAS KERJA AKTIVITI KECERIAAN BENGKEL MEMBUAT SIMEN FERO
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET
KUMPULAN MAHASIS!A PISMP SEMESTER "
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS (IPG KAMPUS ILMU KHAS
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK SELAYANG


1$%$ PENGENALAN
Pr!gram Pemulihan Dalam #!muniti yang akan diadakan di PD# Selayang
merupakan satu pr!gram yang "ajib dilaksanakan !leh Mahasis"a PISMP
Semester .. Salah satu akti/iti yang akan kami adakan bersama-sama dengan
"arga PD# Selayang ialah akti/iti keceriaan. *ntuk akti/iti keceriaan ini, kami
bercadang menjalankan bengkel membuat simen 1er! yang akan berjalan
selama dua hari. 6engkel ini bertujuan untuk memberikan kemahiran kepada
"arga PD# yang akan terlibat secara tidak langsung.


2$%$ MATLAMAT
Memberikan ilmu atau kemahiran baru kepada "arga di PD# dalam bidang seni
bina menghasilkan simen 1er! seperti selipar kereta api yang mempunyai 1aedah
dan juga b!leh dijadikan sebagai satu sumber pendapatan jika kemahiran
tersebut diaplikasikan kelak.51

&$%$ OBJEKTIF
=.1. Memperkenalkan seni bina simen 1er! kepada "arga PD# Selayang.
=.. Membekalkan kemahiran asas membuat simen 1er! seperti selipar kereta
api kepada "arga PD# yang berkeb!lehan.

'$%$ TARIKH DAN MASA
D.1. 6engkel ini dicadang untuk diadakan pada<
(arikh < -; 3 -. )kt!ber -11
Masa < 9.=-am
(empat < PD# Selayang

($%$ SASARAN

;.1. Barga PD# Selayang yang mempunyai kemahiran /!kasi!nal seramai -
!rang.

"$%$ AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA AKTIVITI KECERIAAN

PENGARAH
Muhd. 0uHman 6in M!hd. Shukri

SETIAUSAHA
,1lajura Ami

BENDAHARI
7aiemah 6inti :he M!hd. 7!!r


AJK PERALATAN < Abg. M!hd. Eirdaus 6in Abg. Madehi
#alai a2p (hanga/elu


AJK DOKUMENTASI < Ahmad Sayuti 6in Muhammad
7!r1atin 6inti Satar
52

AJK MAKANAN < Arba iyah 6inti Sair!ni
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim

AJK KEBERSIHAN < 7!r Salbiah 6inti Iulki1li
Aida Iameera 6inti Anuar
AJK KESELAMATAN < Asrul #hairuddin 6in @!seli


)$%$ SUMBER TENAGA

8.1. Ahli-ahli ja"atankuasa pelaksana akti/iti keceriaan yang terdiri daripada
mahasis"a IP$ #ampus Ilmu #has seramai 1 !rang.

*$%$ ANGGARAN PERBELANJAAN

(RM
(RM , UNIT
-1 Simen
1..;- F D @M ..

4
-= :at hitam ==.-- F =
@M 44
-D :at c!klat ==.-- F @M ..
-; Da"ai 6@: L &gulung' 1.;.-- F 1 @M 1.;
-. Pengilat 9.-- F = @M D
-8 6erus cat .;- F - @M ;-

==
-4 Sarung tangan .-- F - @M D-
1- Sudip simen =.- F 1- @M =
11 Plastik sampah =.-- F 1 @M =
1 7asi C Air ;.-- F = @M 1.-

*&%

53

BIL PERKARA KUANTITI JUMLAH

- Pasir halus &tan' 4.-- F 1 @M


-9 6aldi plastik =.=- F 1- @M


JUMLAH RM
+$%$ IMPLIKASI KE!ANGAN

4.1. Setiap ahli ja"atankuasa pelaksana dikehendaki mencari sumbangan
untuk mencari dana bagi melaksanakan pr!gram ini.


1%$%$ KESIMPULAN / SYOR
#umpulan mahasis"a IP$ #ampus Ilmu #has mem!h!n pertimbangan dan
kerjasama daripada pihak pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam #!muniti
Selayang mengenai akti/iti keceriaan yang telah diusulkan bagi menjayakan
Pr!gram +alinan #asih di (eratak di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti.

54

Disediakan !leh<

.............................................
(EFLAJURA AMI
Setiausaha Akti/iti #eceriaan,
Pr!gram +alinan #asih di (eratak,
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.


Disemak !leh <

............................................
(ASRUL KHAIRUDDIN ROSELI
Pengarah Pr!gram +alinan #asih di (eratak,
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.Disahkan !leh <

................................................
(HJH$ MESKINAH BINTI TAIB
Pensyarah Pembimbing Pr!gram +alinan #asih di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.55


5,

KERTAS KERJA AKTIVITI KECERIAAN HARI GOTONG?ROYONG
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET
KUMPULAN MAHASIS!A PISMP SEMESTER "
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS (IPG KAMPUS ILMU KHAS
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK SELAYANG


11$%$ PENGENALAN
Pr!gram Pemulihan Dalam #!muniti yang diadakan di PD# Selayang
merupakan satu pr!gram yang "ajib dilaksanakan !leh Mahasis"a Pendidikan
#has. Salah satu akti/iti yang akan diadakan bersama-sama dengan "arga PD#
Selayang ialah akti/iti keceriaan. Dalam akti/iti keceriaan ini, akan di
jalankan akti/iti g!t!ng-r!y!ng. Akti/iti ini melibatkan semua "arga PD#
Selayang dan juga ahli Pr!gram +alinan #asih di (eratak. (ujuan akti/iti ini
dijalankan adalah untuk me"ujudkan satu ikatan silaturahim dan interaksi yang
sihat dalam kalangan "arga PD# dan Mahasis"a IP$ #ampus Ilmu #has. Di
samping itu, ia bertujuan melakukan penambahbaikan dan menceriakan
ka"asan PD# Selayang.

12$%$ MATLAMAT
Me"ujudkan satu suasana persekitaran PD# yang menarik, bersih, dan mampu
memberikan keselesaan kepada semua "arga PD# serta masyarakat setempat
di sekelilingnya.
5-

1&$%$ OBJEKTIF
1=.1. Mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan penghuni PD#
dan juga memupuk nilai kerjasama serta s!sialisasi yang sihat.
1=.. Menceriakan ka"asan persekitaran PD# bagi me"ujudkan suasana yang
lebih selesa.

1'$%$ TARIKH DAN MASA
(arikh < -8 )kt!ber -11
Masa < 9.=- pagi 3 1.-- tengah hari
(empat < PD# Selayang

1($%$ AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA AKTIVITI KECERIAAN

PENGARAH
Muhd. 0uHman 6in M!hd. Shukri

SETIAUSAHA
,1lajura Ami

BENDAHARI
7aiemah 6inti :he M!hd. 7!!r


AJK PERALATAN < Abg. M!hd. Eirdaus 6in Abg. Madehi
#alai a2p (hanga/elu

AJK DOKUMENTASI < Ahmad Sayuti 6in Muhammad
7!r1atin 6inti Satar

AJK MAKANAN < Arba iyah 6inti Sair!ni
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim

AJK KEBERSIHAN < 7!r Salbiah 6inti Iulki1li
Aida Iameera 6inti Anuar
AJK KESELAMATAN < Asrul #hairuddin 6in @!seli
5/

1"$%$ SENARAI AKTIVITI
6I0 P,@#A@A
-1 Membuat pagar-pagar kecil
- Memasang papan tanda QPD# SelayangR
-= Mengecat Pagar
-D Membaiki m!%ek yang r!sak


1)$%$ ATURCARA AKTIVITI
9.=- am < Penghuni PD# berkumpul di ka"asan PD#
9.D; am < (aklimat g!t!ng-r!y!ng
4.-- am < $!t!ng-r!y!ng bermula
1.-- pm < +amuan ringan


1*$%$ ANGGARAN KOS
BIL PERKARA KUANTITI (RM , UNIT JUMLAH (RM
-1 Simen 1..;- F @M ==
- :at ;.-- F = @M 1;.
-= 6erus cat .;- F 1- @M ;
-D Sarung tangan .-- F =- @M .-
-; Sudip simen =.- F 1- @M =
-. 6aldi plastik =.=- F 1- @M ==
-8 Plastik sampah =.-- F = @M 4
-9 Makanan C Minuman D.;- F ;- @M ;
-4 Perata simen &kayu' =.8- F 1- @M =8
1- Perata simen &besi' ..-- F 1- @M .-
JUMLAH RM ")%
50

+$%$ IMPLIKASI KE!ANGAN
4.1. Setiap ahli ja"atankuasa pelaksana dikehendaki mencari sumbangan
untuk mencari dana bagi melaksanakan pr!gram ini.

1%$%$ KESIMPULAN / SYOR
#umpulan mahasis"a IP$ #ampus Ilmu #has mem!h!n pertimbangan dan
kerjasama daripada pihak pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam #!muniti
Selayang mengenai akti/iti keceriaan yang telah diusulkan bagi menjayakan
Pr!gram +alinan #asih di (eratak di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti.

,0

Disediakan !leh<

.............................................
(EFLAJURA AMI
Setiausaha Akti/iti #eceriaan,
Pr!gram +alinan #asih di (eratak,
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.Disemak !leh <

............................................
(ASRUL KHAIRUDDIN ROSELI
Pengarah Pr!gram +alinan #asih di (eratak,
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.


Disahkan !leh <

................................................
(HJH$ MESKINAH BINTI TAIB
Pensyarah Pembimbing
Pr!gram +alinan #asih di (eratak,
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.,1


,2

#,@(AS #,@+A A#(I?I(I @,#@,ASI DA7 (,@API
P@)$@AM +A0I7A7 #ASI> DI (,@A(A# &+A#,('
#*MP*0A7 MA>ASISBA S,M,S(,@ .
I7S(I(*( P,7DIDI#A7 $*@* #AMP*S I0M* #>AS &IP$ #AMP*S I0M* #>AS'
P*SA( P,M*0I>A7 DA0AM #)M*7I(I &PD#' S,0AYA7$

1.- P,7$,7A0A7
Akti/iti rekreasi adalah salah satu akti/iti yang kami akan dilaksanakan bersama-
sama PD# Selayang. Akti/iti rekreasi yang dilakukan melibatkan akti/iti air juga
seni. Akti/iti-akti/iti ini bertujuan memberi keser!n!kan kepada "arga PD#
Selayang di samping membuat akti/iti di luar. Selain itu, mendedahkan !rang
kelainan upaya &)#*' dengan persekitaran luar dan alam semula jadi. Akti/iti ini
rekreasi ini bertujuan memberi peluang kepada !rang kelainan upaya &)#*'
berinteraksi dengan alam semula jadi sambil bergembira.

2$% @ASI)7A0
#ertas kerja ini merupakan satu usaha mahasis"a Pr!gram Ija%ah Sarjana Musa
Perguruan & PISMP ' Semester . Ambilan +anuari --4 #umpulan Pendidikan
#has &P#' untuk melaksanakan akti/iti di luar Pusat Pemulihan Dalam #!muniti
Selayang &PD# Selayang' sebagai memenuhi keperluan #ursus Pemulihan
Dalam #!muniti &P#* =11'

&$% MATLAMAT
Menjalinkan hubungan yang erat dengan "arga PD# Selayang dan )#* sambil
menerapkan unsur-unsur terapi kepada "arga PD# Selayang. Selain itu,
memberi peluang kepada )#* untuk berser!n!k dan menjalankan akti/iti yang
ber1aedah kepada mereka
,3

'$% OBJEKTIF
)bjekti1 akti/iti ialah<

D.1 Menjalin hubungan yang erat dalam kalangan Mahasis"a dan "arga )#*
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
D. Memberi peluang kepada )#* untuk berser!n!k ketika menjalankan
akti/iti
D.= Menerapkan unsur-unsur terapi semasa melakukan akti/iti.

($% LOKASI
(,MPA( < Pusat #!nser/asi $ajah #ebangsaan , #uala $andah.

(A@I#> < . )kt!ber -11

MASA < 8.=- Pagi 3 D.=- Petang

>A@I < #hamis


"$% SASARAN
DD !rang termasuk 1 !rang mahasis"a PISMP, 1 !rang pelajar )#* , 1 ibu
bapa dan 9 !rang guru dari PD# Selayang

)$% TEMPOH
Pr!gram ini akan dijalankan pada . )kt!ber -11 dari pukul 9.-- pagi hingga
D.=- petang


,4

*$% AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA AKTIVITI REKREASI

PENGARAH AKTIVITI
A6$ M)>D EI@DA*S 6I7 A6$ MAD,>I

SETIAUSAHA AKTIVITI
7)@EA(I7 6I7(I SA(A@

BENDAHARI AKTIVITI
AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@

AJK AKTIVITI
M*>D 0*MMA7 6I7 M)>D S>*#@I
7I# 7*@ AMI@A> 6I7(I I6@A>IM
7)@ SA06IA> 6I7(I I*0#IE0I

AJK PERALATAN
AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I

AJK PERSIAPAN TEMPAT
7A,IMA> 6I7(I :>, M)>D 7))@

AJK MAKANAN
A@6A IYA> 6I7(I SAI@)7I
,E0A+*@A AMI

AJK DOKUMENTASI
#A0AI A2P (>A7$A?,0A

AJK PENGANGKUTAN/ KESELAMATAN
A>MAD SAY*(I 6I7 M*>AMAD
,5

+$% TENTATIF PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK ( REKREASI


8.=- pagi 3 9.-- pagi < Semua mahasis"a dan "arga PD# yang terlibat
berkumpul di PD# Selayang

9.-- pagi 3 1-.-- pagi < (aklimat daripada Pengarah Pr!gram Akti/iti @ekreasi
< Pembahagian kumpulan & se!rang mahasis"a menjaga
se!rang )#*'
< 6ert!lak ke Pusat #!nser/asi $ajah #ebangsaan,#uala
$andah

1-.-- pagi 3 11.-- pagi < (iba Pusat #!nser/asi $ajah #ebangsaan

< Peserta melap!rkan diri dan sarapan pagi

11.-- pagi 3 11.=- pagi < (aklimat ringkas dari pihak Pusat #!nser/asi $ajah
#ebangsaan

11.=- pagi - 1.=- tengahari < Akti/iti bersama gajah

1.=- tengahari 3 .-- petang < S!lat %uhur dan makan tengahari
.-- petang 3 .=- Petang < Sesi 1!t!gra1i
.=- petang 3 D.=- petang < 6ert!lak pulang ke PD# Selayang

,,

1%$% CADANGAN AKTIVITI6il. Akti/iti (indakan (emp!h masa
Pihak Pusat #!nser/asi


$andah Semua ahli Pr!gram 1 hari

& 8.=- pagi
Akti/iti bersama gajah PISMP-IP$ #ampus Ilmu 3
D.=- tengah hari'
makan PD# Selayang
dan
- Menunggang gajah dengan kerjasama
- Memandikan gajah Pega"ai Pusat #!nser/asi
$ajah #ebangsaan
D.
11$% SUMBER KE!ANGAN
Setiap mahasis"a PISMP IP$ ilmu #has perlu mengutip sumbangan dan dana
daripada mana-mana badan kerajaan dan s"asta serta !rang perse!rangan bagi
menampung k!s perbelanjaan ini.

,-

1. (aklimat berkenaan dengan
$ajah #ebangsaan, #uala
+alinan #asih Di (eratak
.

- Memberi gajah #has bersama "arga
Sesi 1!t!gra1i
12$% ANGGARAN PERBELANJAAN

6il. Perkara #uantiti >arga +umlah &@M'
&@M2*nit'
1. Pengangkutan


-6as sebuah @M 1-- @M 1--
. Makanan dan minuman

-Air mineral D k!tak @M 1- @M D-
-@!ti ;- biji @M 1- @M ;-
- 7asi Ayam DD bungkus @M . @M .D
-Air #!tak D paket @M 1; @M .-
=. 6ayaran

-yuran masuk & $ajah ' DD !rang @M 1. @M ;8


D. +umlah
RM 21*"

,/


1&$% IMPLIKASI KE!ANGAN
Setiap mahasis"a PISMP bagi Pr!gram +alinan #asih Di (eratak ini dikehendaki
mencari sumbangan untuk menjalankan akti/iti ini.

1'$% KESIMPULAN/SYOR

Diharap pr!gram reakreasi dan terapi ini dapat dijalankan dengan lancar dan
mendapatkan kerjasama yang sepenuhnya daripada semua pihak yang terlibat
dengan pr!gram ini.


,0

Disediakan )leh,

NNNNNNNNN.N.
&7)@EA(I7 6I7(I SA(A@'
Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang

Disemak )leh,

NNNNNNNNNN..
&AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I'
Pengarah Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang

Disahkan )leh,

NNNNNNNNNNN..
&:I# >+> M,S#I7A> 6I7(I (AI6'
Pensyarah Pembimbing Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
-0


-1

KERTAS KERJA AKTIVITI AKADEMIK
(CERAMAH PENDIDIKAN SEKSUALITI
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET
KUMPULAN MAHASIS!A
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP SEMESTER "
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS (IPG IK
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI SELAYANG
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

1$% PENGENALAN
Akti/iti akademik merupakan salah satu pr!gram yang telah dirancang untuk
dijalankan sempena Pr!gram di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD#'
Selayang. Akti/iti ini melibatkan pembabitan secara akti1 ibu bapa 2 penjaga 2 ahli
keluarga dan k!muniti setempat untuk membantu !rang kurang upaya &)#*'.
Akti/iti ini bertujuan memberi pendedahan tentang pendidikan seksualiti dalam
kalangan g!l!ngan berkeperluan khas serta cabaran yang dihadapi !leh mereka.
Pr!gram ini diuruskan !leh mahasis"a Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu
#has &IP$ I#' yang telah dilantik melalui persetujuan bersama. Akti/iti ini telah
dicadangkan untuk dijalankan pada 9 )kt!ber -11 di ka"asan PD#
berkenaan. #umpulan sasaran bagi akti/iti akademik ini terdiri daripada "arga
PD# sendiri, petugas PD#, para "aris dan k!muniti setempat.


2$% RASIONAL
#ertas kerja ini merupakan satu akti/iti mahasis"a Pr!gram Ija%ah Sarjana Muda
Perguruan &PISMP' Semester . Ambilan +anuari --4 #umpulan Pendidikan
#has &P#' untuk melaksanakan pr!gram khidmat sis"a di Pusat PD# Selayang.
Akti/iti ini bertujuan untuk menimba ilmu dalam aspek pengurusan dan
pengel!laan akti/iti di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti sebagai memenuhi
keperluan #ursus Pemulihan Dalam #!muniti &P#*=11'.

-2

&$% MATLAMAT
=.1 Mengeratkan hubungan antara mahasis"a, "arga PD# dan k!muniti
setempat.
=. Mendedahkan kepada "arga PD# tentang kepentingan mempelajari
pendidikan seksualiti.
=.= Menyediakan "arga PD# untuk menghadapi cabaran mengaplikasi ilmu
pendidikan seksualiti dalam kehidupan seharian.
=.D Menanam sikap cintakan ilmu dalam kalangan "arga PD#.

'$% OBJEKTIF

D.1 Melahirkan "arga PD# yang berpengetahuan tentang pendidikan
seksualiti.
D. Mendedahkan "arga PD# dan "aris tentang kepentingan menjaga dan
mengurus diri dengan selamat.
D.= Memberi pengetahuan tentang cabaran yang dihadapi !leh g!l!ngan
)rang #urang *paya &)#*' dalam dunia realiti.
D.D Mengeratkan hubungan silaturahim antara "arga PD# dan pelajar PISMP
yang terlibat.


($% LOKASI

Selayang'. 7! 8-89, +alan 1, (aman Selayang 6aru, .91-- 6atu :a/es,
Selang!r.-3

#a"asan yang dipilih ialah di ka"asan Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD#
"$% GOLONGAN SASARAN

1;. Ibu bapa dan penjaga "arga PD# Selayang
1;.= Masyarakat setempat
1;.D Mahasis"a PISMP


)$% ASAS PERTIMBANGAN
Pr!gram akademik ini merupakan keperluan dalam #ursus Pemulihan Dalam
#!muniti &P#* =11' PISMP Semester . !psyen Pendidikan #has. Antara matlamat
pembelajaran adalah seperti berikut <-
..1 Memberi pendedahan kepada mahasis"a PISMP tentang Pusat
Pemulihan Dalam #!muniti.
.. Melatih mahasis"a PISMP menguruskan pr!gram kemasyarakatan.
..= Memupuk semangat kerja berpasukan dalam kalangan mahasis"a.

*$% AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA AKTIVITI AKADEMIK
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK

PENGARAH AKTIVITI
A>MAD SAY*(I 6I7 M*>AMAD

SETIAUSAHA AKTIVITI
7)@ SA06IA> 6I7(I I*0#IE0I

BENDAHARI AKTIVITI
7)@EA(I7 6I7(I SA(A@
-4

1;.1 #anak 3 kanak dan remaja PD# Selayang

AJK ATUR CARA DAN BUKU PROGRAM: ,E0A+*@A AMI

AJK HADIAH DAN CENDERAMATA : 7AI,MA> 6I7(I :>, M)>D
7))@

AJK PERSIAPAN TEMPAT : #A0AI A2P (>A7$A?,0*

AJK SIARAYA : AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7
@)S,0I

AJK PENGACARAAN : A6$ M)>D EI@DA*S 6I7
A6$ MAD,>I
7)@ SA06IA> 6I7(I I*0#IE0I

AJK SAMBUTAN : A@6A IYA> 6I7(I SAI@)7I
A>MAD SAY*(I 6I7 M*>AMAD

AJK DOKUMENTASI : M*>AMMAD 0*MMA7 6I7
M)>D S>*#@I

AJK PAMERAN : AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@

AJK MAKANAN : 7I# 7*@ AMI@A> 6I7(I I6@A>IM
7)@EA(I7 6I7(I SA(A@


+$% SUMBER TENAGA
Ahli-ahli +a"atankuasa PD# Selayang yang terdiri daripada mahasis"a IP$
#ampus Ilmu #has, Barga )#*, ibubapa2 penjaga serta k!muniti setempat.
-5

1%$% TENTATIF PROGRAM
N2=2 P5;152= < :eramah Pendidikan Seksualiti 6agi Barga )#*
P0-@052=2< < Puan :he!h Sie" (in
#etua Penyelia +urura"at
6ahagian Pembangunan #esihatan #eluarga
#ementerian #esihatan Malaysia
N2=2 P5;152= < Majlis Penutup Pr!gram +alinan #asih &+A#,('
P0529=. < (uan Pengarah
Institut Pendidikan $uru
#ampus Ilmu #has, :heras
#uala 0umpur
T25.3< < 9 )kt!ber -11
M292 < 9.=- pagi 3 1.-- tengah hari
T0=A2/ < E!yer PD# Selayang
MASA AGENDA
9.=- Pagi #edatangan ibu bapa dan tetamu jemputan
4.-- Pagi :eramah Pendidikan Seksualiti
1-.=- Pagi #ui% *ji Minda
1-.D; Pagi Perasmian Penutup
11.=- Pagi +amuan J (ayangan ?ide! Sepanjang Pr!gram
1.-- (engah >ari 6ersurai

-,

11$% ANGGARAN PERBELANJAAN


BIL PERKARA BAHAN DAN KUANTITI HARGA
ALAT
1 :enderamata PlakJ 1 *nit @M 1--
Penceramah >amper

:enderamata ?IP Plak @M ;- F ; *nit @M ;-
= 6ahan dan M!dul E!t!stat @M 1 F 1;- *nit @M 1;-
D 6anner 6anner @M 1;- F 1 *nit @M 1;-
; >adiah Sl!t #ui% >amper @M - F ;*nit @M 1--
. Pr!m!si dan iklan @isalah 1-- *nit @M 1--
8 Se"a PA System PA System 1 Set @M ;--
9 Majlis Penutup 7asi Ayam @M 1; F 1;- @M ;-
dan +amuan >ari 6uah-buahan )rang
@aya. Air
#uih-muih
0emang
Sate
JUMLAH RM
&"%%$%%--


12$% IMPLIKASI KE!ANGAN
Setiap ahli ja"atankuasa pelaksana dikehendaki mencari sumbangan untuk
meraih sumber ke"angan.


1&$% KESIMPULAN / SYOR
#umpulan mahasis"a Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has mem!h!n
jasa baik pihak Pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang untuk
memberi pertimbangan se"ajarnya dan meluluskan cadangan yang telah
diusulkan bagi menjayakan Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,(' di Pusat
Pemulihan Dalam #!muniti Selayang.

-/

D.90:.232- ;60<#

NNNNNNNNNNNNN
&7)@ SA06IA> 6I7(I I*0#IE0I'
Setiusaha Akti/iti Akademik,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has.

D.90=23 ;60<#

NNNNNNNNNNNN
&AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I'
Pengarah Pr!gram,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has.

D.92<32- ;60<#

NNNNNNNNNNNN..
&>+>. M,S#I7A> 6I7(I (AI6'
Pensyarah Pembimbing,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has.
-0


/0

KERTAS KERJA MAJLIS PENUTUPAN
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET
KUMPULAN MAHASIS!A
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP SEMESTER "
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS (IPG IK
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI SELAYANG1$% PENGENALAN
Majlis Penutupan Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,(' merupakan
akti/iti yang akan dilaksanakan bersama-sama Pusat Pemulihan Dalam
#!muniti &PD#' Selayang dan melibatkan pembabitan secara akti1 ibu
bapa 2 penjaga 2 ahli keluarga dan k!muniti setempat. (ujuan utama
akti/iti ini adalah untuk merapatkan hubungan silaturrahim dan
me"ujudkan jaringan k!munikasi antara Mahasis"a Institut Pendidikan
$uru #ampus Ilmu #has &IP$ I#' Semester . dengan k!muniti setempat.


2$% RASIONAL
#ertas kerja ini merupakan satu usaha Mahasis"a Pr!gram Ija%ah
Sarjana Muda Perguruan &PISMP' Semester . Ambilan +anuari --4
#umpulan Pendidikan #has &P#' untuk melaksanakan pr!gram khidmat
sis"a di Pusat PD# Selayang sebagai memenuhi keperluan #ursus
Pemulihan Dalam #!muniti &P#* =11'.


&$% MATLAMAT
Me"ujudkan hubungan yang erat dengan "arga PD# Selayang dan
k!muniti setempat serta menanam sikap kerjasama antara Mahasis"a
IP$ #ampus Ilmu #has.
/1


'$% OBJEKTIF
D.1 Menjalinkan hubungan yang erat antara Mahasis"a IP$ #ampus
Ilmu #has dengan "arga Pusat PD# Selayang dan k!muniti
setempat.
D. Me"ujudkan jaringan k!munikasi dengan k!muniti setempat.
D.= Menerapkan unsur-unsur kerjasama semasa melakukan akti/iti.


($% LOKASI
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD# Selayang'. 7! 8-89, +alan 1,
(aman Selayang 6aru, .91-- 6atu :a/es, Selang!r.


"$% GOLONGAN SASARAN
..1 Barga PD# Selayang
.. Ibu bapa dan penjaga "arga PD# Selayang
..= Masyarakat setempat
..D Mahasis"a IP$ #ampus Ilmu #has


)$% AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA MAJLIS PENUTUPAN
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK

PENGARAH PROGRAM
Asrul #hairuddin 6in @!seli

PENOLONG PENGARAH PROGRAM
Arba iyah 6inti Sair!ni

/2


SETIAUSAHA PROGRAM
Aida Iameera 6inti Anuar

PENOLONG SETIAUSAHA PROGRAM
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r

BENDAHARI PROGRAM
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim

AJK PENGACARAAN : Abg. Eirdaus 6in Abg. Madehi
7!r Salbiah 6inti Iulki1li

AJK SAMBUTAN : Arba iyah 6inti Sair!ni
Ahmad Sayuti 6in Muhamad

AJK MAKANAN : 7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim
7!r1atin 6inti Satar

AJK PERSIAPAN TEMPAT : #alai a2p (hanga/elu

AJK SIARAYA : ,l1ajura Ami

AJK DOKUMENTASI : Muhammad 0uHman 6in M!hd
Shukri

AJK PAMERAN : Aida Iameera 6inti Anuar

AJK HADIAH DAN CENDERAMATA : 7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r
/3

*$% SUMBER TENAGA
Ahli-ahli +a"atankuasa PD# Selayang, Mahasis"a IP$ #ampus Ilmu
#has, Barga )#*, ibu bapa 2 penjaga dan k!muniti setempat.


+$% TENTATIF PROGRAM
N2=2 P5;152= < Majlis Penutupan Pr!gram +alinan #asih di
(eratak.
P0529=. < #etua +abatan Pendidikan #has,
Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has,
:heras, #uala 0umpur.
T25.3< < 9 )kt!ber -11.
M292 < 1-.D; pagi 3 1.-- tengah hari.
T0=A2/ < E!yer PD# Selayang.
MASA AGENDA
1-.D; pagi 6acaan D!a
*capan Alu-aluan

- Pengarah Pr!gram +A#,(

Asrul #hairuddin bin @!seli

1-.;- pagi - 7aib Pengerusi II PD# Selayang

,ncik Yusu1 bin (a"il

*capan Perasmian Penutup

- :ik >ajjah Meskinah binti (aib
11.1- pagi Penyampaian >adiah dan :enderamata
11.- pagi (ayangan ?ide!
11.=- pagi +amuan Makan
1.-- tengah hari 6ersurai
/4

1%$% ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL PERKARA BAHAN DAN KUANTITI HARGA
ALAT
1 :enderamata ?IP Plak @M ;- F ; *nit @M ;-
Majlis Penutup 7asi Ayam @M 1; F 1;- @M ;-
6uah-buahan )rang
Air
#uih-muih
0emang
Sate
JUMLAH RM
2(%%$%%


11$% IMPLIKASI KE!ANGAN
Setiap ahli ja"atankuasa pelaksana dikehendaki mencari dana untuk
melaksanakan pr!gram ini.


12$% KESIMPULAN / SYOR
#umpulan Mahasis"a Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has
mem!h!n kerjasama daripada pihak pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam
#!muniti Selayang untuk memberi pertimbangan dan seterusnya
meluluskan cadangan ini bagi menjayakan Pr!gram +alinan #asih di
(eratak &+A#,(' yang akan dijalankan di Pusat Pemulihan Dalam
#!muniti Selayang.


/5


D.90:.232- ;60<#

NNNNNNNNNNNNN
&7AI,MA> 6I7(I :>, M)>D 7))@'
Pen!l!ng Setiausaha,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has.

D.90=23 ;60<#

NNNNNNNNNNNN
&AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I'
Pengarah Pr!gram,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has.

D.92<32- ;60<#

NNNNNNNNNNNN..
&>+>. M,S#I7A> 6I7(I (AI6'
Pensyarah Pembimbing,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has.
/,


/-

(A@I#> 2 >A@I A#(I?I(I :A(A(A7
= )kt!ber -11 >!me 3 6ased Ahli (erapi memberi dan
&Isnin' &la"atan ke = buah rumah berk!ngsi tips 3 tips
)#*' penjagaan dan ra"atan yang
sesuai
D )kt!ber -11 Membuat dan membina Akti/iti ini disambung pada
&selasa' simen 1er! pagar 3 pagar kees!kan hari untuk
kecil dan papan tanda mengeringkan simen pagar 3
pagar kecil dan papan tanda
; )kt!ber -11 Membuat dan membina
&@abu' simen 1er! pagar 3 pagar
kecil dan papan tanda
. )kt!ber -11 0a"atan ke Pusat = akan diadakan <
&#hamis' #!nser/ensi $ajah • 6eri makanan pada
#ebangsaan Dan KDeerland gajah
#uala $andah • Menaiki gajah
• Mandi bersam anak
gajah
8 )kt!ber -11 Akti/iti g!t!ng 3 r!y!ng Akti/iti ini disertai !leh "arga
&+umaat' PD# Selayang
9 )kt!ber -11 :eramah Pendidikan • Ibu bapa dan penjaga
&Sabtu' Seksualiti bagi "arga "arga PD# Selayang
$!l!ngan )rang #urang dijemput hadir
*paya&)#*' dan Majlis • Majlis penutupan
Penutupan +A#,( siadakan selepas
selesai ceramah
diberikan


//


/0


00

LAPORAN PENGARAH PROGRAM
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK(JAKET
DI PDK SELAYANG

LAPORAN KESELURUHAN AKTIVITI

Subjek P#* =11- Pemulihan Dalam #!muniti &PD#' merupakan sebuah kursus
yang "ajib diambil !leh setiap pelajar Semester . pengkhususan Pendidikan #has di
setiap Institut Pendidikan $uru. 6agi memenuhi kehendak kursus ini, pelajar-pelajar
"ajib menjalankan akti/iti kemasyarakatan di PD# yang dipilih pada masa yang
ditetapkan dan secara berkumpulan. Setiap kumpulan perlu menjalankan pr!jek-pr!jek
berunsurkan keceriaan, home-based, akademik dan rekreasi. (ujuh buah PD# telah
dipilih untuk dijalankan akti/iti kemasyarakatan ini. Saya dan 11 lagi !rang rakan telah
diberi kepercayaan untuk memberi satu sinar perubahan dan ilmu yang berguna
kepada PD# Selayang di ba"ah seliaan Pensyarah Pembimbing :ik >ajjah Meskinah.
)leh itu, kami telah merancang sebuah pr!gram yang dinamakan Pr!gram +alinan
#asih di (eratak &+A#,(' di PD# Selayang. Pr!gram +A#,( melibatkan akti/iti 3 akti/iti
untuk g!l!ngan )#*, ibu bapa atau penjaga, keluarga dan k!muniti setempat.
Pr!gram +A#,( telah menyusun beberapa agenda antaranya adalah 0a"atan #e
Pusat #!nser/asi $ajah di #uala $andah, 0anchang, Pahang, :eramah Akademik
bertajuk K Pendidikan Seksualiti 6agi Barga )#* , Pr!gram #eceriaan di PD#
Selayang dan Home-Visit.
Pr!gram +A#,( dimulakan pada hari Isnin bersamaan D )kt!ber -11. Sebanyak D
buah rumah telah kami la"ati dan la"atan tersebut dibahagikan kepada dua sesi iaitu
sesi pagi untuk kumpulan dan sesi petang bagi kumpulan yang lain. Sebelum kami
bergerak ke rumah 3 rumah yang terpilih, kami bersama dengan "arga )#* PD#
Selayang melakukan akti/iti senaman pagi. Senaman pagi adalah merupakan rutin
harian "arga PD#.
01

@umah pertama yang dila"ati adalah @umah >a1i%ah yang di"akili !leh 7ik
Amirah, Ahmad Sayuti dan 7ur1atin. Melalui hasil temu ramah yang kami adakan
bersama dengan ibunya,>a1i%ah merupakan se!rang kanak-kanak berusia sembilan
tahun yang mempunyai masalah Sindr!m D!"n. Dia telah menyertai PD# semasa
berusia tahun dan mula b!leh bertutur ketika berumur = tahun.
@umah kedua yang dila"ati pada sesi pagi ialah rumah >a1i% yang telah dila"ati
!leh Abang Muhammad Eirdaus, Aida Iameera dan #alai. >a1i% merupakan se!rang
kanak-kanak berusia tujuh tahun yang mengalami masalah Sindr!m D!"n. >a1i%
mengalami kesukaran untuk bertutur "alaupun usianya sudah mencecah . tahun. >a1i%
menyertai PD# Selayang semasa berusia lima tahun. Menurut ibu bapa >a1i% lagi hasil
dari latihan yang diberikan kepada >a1i%, >a1i% sekarang menunjukkan tingkah laku
yang lebih baik.(idak ada sebarang latihan pemulihan yang diberikan kepada >a1i% di
rumahnya. >al ini demikian kerana >a1i% selalu datang ke PD# Selayang.
@umah ketiga yang dila"ati !leh kumpulan saya , Arba iyah dan 7!r Salbiah
ialah rumah adik Damia. 0a"atan ini diadakan pada sesi petang. Damia merupakan
se!rang kanak-kanak yang berusia tahun . bulan. Ibu bapa Damia mendapat tahu
Damia mempunyai masalah Cerebral Palsy sejak dari kandungan lagi. >al ini demikian
kerana terdapat masalah pada tulang belakang dan juga pada !taknya. Balaupun
d!kt!r menyatakan baha"a tiada harapan untuk Damia menjadi seperti kanak 3 kanak
n!rmal yang lain mereka tetap tidak berputus asa dan sentiasa berusaha memberikan
dan mendapatkan pelbagai jenis ra"atan dan terapi yang terbaik. Setelah melakukan
beberapa siri pembedahan dan terapi, kini Damia semakin pulih dan mampu bergerak
dengan bantuan walker.
@umah terakhir yang dikunjungi ialah rumah Danial yang dila"ati !leh Muhd
0uHman, ,1lajura dan 7aiemah. Danial merupakan se!rang remaja yang berusia empat
belas tahun. Ibunya bekerja sebagai sukarela"an di PD# Selayang. Danial mengalami
masalah Cerebral Palsy serta masalah pertuturan .Danial telah dida1tarkan di PD#
sejak berusia satu tahun setengah.
>asil perbincangan selepas mela"at keempat-empat buah rumah kumpulan,
kami mendapati baha"a tiada sebarang akti/iti pemulihan yang dijalankan di rumah-
rumah yang dila"ati. >al ini kerana setiap murid akan menghadirkan diri ke PD#.
02

Menurut penyelia PD#, akti/iti ini hanya b!leh dikenali sebagai akti/iti Home Visit.
Balaupun pada mulanya kami agak kece"a kerana tidak dapat mengikuti akti/iti Home
based yang sebenar, tetapi kami tetap berpuas hati kerana banyak maklumat serta
in1!rmasi yang telah kami per!lehi.
Pada hari kedua iaitu pada -D )kt!ber -11 bersamaan hari Selasa, kami telah
menjalankan akti/iti keceriaan seperti yang telah dirancang. #ami telah membahagikan
ahli +A#,( kepada dua kumpulan kecil, di mana kumpulan pertama ditugaskan untuk
menyediakan bahan untuk akti/iti simen 1er!. Manakala kumpulan kedua pula
ditugaskan untuk membersih dan mengemaskan bilik sn!e%elen. Akti/iti menyediakan
bahan untuk simen 1er! telah disertai beberapa !rang remaja )#* yang b!leh
melakukan kerja-kerja seperti menyediakan simen, mem!t!ng da"ai 6@:, mengikat
da"ai 6@: menjadi gulungan kecil, membuat lapisan pertama simen pada gulungan
da"ai, dan membuat rangka untuk papan tanda. Setiap akti/iti yang dijalankan akan
diberi penerangan dan dem!nstrasi !leh ahli +A#,( sebelum meminta remaja )#*
untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Pada hari tersebut, remaja )#* yang terlibat
hanya sedikit kerana selain pr!gram yang kami jalankan, terdapat kumpulan iaitu
pelajar-pelajar dari Sek!lah Menengah #ebangsaan Selayang dan jurura"at-jurura"at
dari Pusat Perubatan *ni/ersiti Malaya yang menjalankan pr!gram di PD# tersebut.
#umpulan terbabit turut memerlukan penglibatan "arga PD# untuk menjalankan akti/iti
mereka.
Balau bagaimanapun, akti/iti simen 1er! tidak dapat dilaksanakan pada sebelah
petang kerana hujan. #ami terpaksa memindahkan barang-barang terutamanya
gulungan da"ai yang telah disimen ke tempat yang teduh bagi menggelakkan daripada
terkena hujan. Sementara menunggu hujan reda, kami telah mengajar remaja )#*
melakukan akti/iti kra1tangan iaitu menghasilkan bekas pensel daripada kertas majalah
bagi mengisi masa terluang. #erja-kerja simen 1er! disambung pada kees!kan harinya.
#erja-kerja akti/iti keceriaan yang telah tertangguh disebabkan hari hujan telah
disambung pada hari ketiga kami berada di PD# Selayang iaitu pada hari @abu, -;
)kt!ber -11. #ami telah dibahagikan kepada dua kumpulan di mana kumpulan
pertama ditugaskan untuk menyambung kerja-kerja penghasilan batang kayu &simen
03

1er!' dan kumpulan kedua menyiapkan papan tanda. Sepanjang melakukan akti/iti ini,
g!l!ngan remaja )#* yang berkemampuan dilibatkan sekali lagi. Ini bertujuan untuk
memberikan mereka kemahiran dalam menghasilkan pr!duk yang berasaskan simen
1er!. Akti/iti-akti/iti yang dilakukan pada hari tersebut bukan sahaja melakukan lapisan
pertama simen 1er! pada gulungan da"ai tetapi melakukan lapisan kedua simen,
mel!rek, mengecat cat "arna hitam pada simen 1er! yang telah kering dan membentuk
tunggul kayu, dan mengecat cat ber"arna merah bata seterusnya menanam simen 1er!
tersebut di bahagian hadapan bangunan PD# Selayang. Semua akti/iti tersebut
dilakukan bermula dari pagi dan berlarutan hinggalah pada "aktu malam.
Pada hari #hamis, akti/iti yang ditunggu-tunggu telah tiba. #ami bersama-sama 14
!rang )#*, ; !rang ibu bapa dan 9 !rang pekerja PD# telah ke Pusat #!nser/asi
$ajah #ebangsaan #uala $andah di 0anchang, Pahang. #ami bert!lak dari Institut
Pendidikan $uru Ilmu #has pada jam 8.=- pagi dan telah tiba di PD# Selayang pada
jam 9.1; pagi. #ami berkumpul dan menyampaikan taklimat ringkas kepada "arga PD#
Selayang serta ibu bapa. Setelah itu, saya sendiri telah mengetuai bacaan d!a sebelum
bert!lak ke 0anchang. #ami bert!lak pada pukul 9.=- pagi dan tiba di Pusat #!nser/asi
$ajah #ebangsaan #uala $andah pada pukul 1-.D; pagi. Perjalanan ke sana berjalan
lancar dan tiada sebarang masalah.
Setibanya kami di sana, kami terus diba"a ke tempat gajah diberikan makan.
Sebelum itu, kami telah diberikan salam h!rmat !leh D ek!r gajah yang telah dilatih.
Semua "arga PD# Selayang berpeluang memberikan makanan kepada gajah tersebut.
#esemua "arga )#* PD# Selayang juga tidak berasa takut untuk memberikan
makanan iaitu tebu kepada gajah. Selepas itu, "arga PD# Selayang dan ibu bapa
beratur menunggu giliran untuk menunggang gajah. #esemua )#* tidak gentar untuk
menunggang gajah dan semua telah berpeluang merasai pengalaman tersebut. Setiap
)#* ditemani !leh se!rang penjaga sama ada pihak A+# +A#,(, pekerja PD#,
ataupun ibu bapa mereka sendiri. Mereka juga berpeluang untuk memandikan gajah
dan mandi bersama 3 sama gajah. $ajah yang dimandikan adalah anak gajah yang
bernama 6rab!ng dan San!m. Selesai memandikan gajah, kami menukar pakaian dan
menuju ke bilik tayangan bagi melihat tayangan sejarah penubuhan dan ke"ujudan
04

Pusat #!nser/asi $ajah #ebangsaan #uala $andah ini. @entetan kisah yang berlaku
kepada gajah tersebut telah ditayangkan. #ami menikmati makan tengahari dan s!lat
%uhur sebelum bert!lak pulang.
Memandangkan ke"angan kami yang masih berbaki, kami telah mengambil
keputusan untuk singgah ke (aman @usa yang terletak berdekatan dengan Pusat
#!nser/asi $ajah. Di sini, kami telah dikenakan bayaran yang agak memuaskan hati.
Di (aman @usa tersebut , kami telah melihat pelbagai jenis hai"an seperti rusa,
burung, kancil, ayam, burung hantu, arnab dan kucing hutan. Barga PD# Selayang
juga telah masuk ke gelanggang rusa dan memberi makan kepada rusa tanpa rasa
takut. #ami berada di situ selama satu jam dan kami bert!lak pulang pada pukul =.D-
petang iaitu satu jam lebih a"al daripada jangkaan. #ami tiba di PD# Selayang pada
pukul ;.=- petang dan semua pulang telah pulang ke rumah masing-masing dengan
selamat.
Pada hari +umaat pula, kami telah melakukan akti/iti g!t!ng-r!y!ng. Dalam akti/iti
g!t!ng-r!y!ng tersebut, kami telah melakukan dua akti/iti iaitu menyiapkan papan
tanda yang belum siap sepenuhnya serta mengemaskan tunggul-tunggul kayu &simen
1er!' supaya kelihatan lebih kemas dan cantik. Selain itu, kami juga telah
mengemaskan st!r di PD# tersebut. Akti/iti membersih dan mengemaskan st!rtelah
selesai dengan cepat iaitu pada sebelah tengah hari. Semua kerja ini dapat disiapkan
dengan cepat kerana setiap ahli kumpulan memberikan kerjasama yang sangat baik
dan barang-barang yang perlu disusun dalam kabin tersebut hanyalah terdiri daripada
K"heelchair , b!la-b!la terapi, bahan bantu mengajar dan sebagainya.Selesai
mengemas dan membersihkan kabin tersebut, kami telah men!l!ng ahli kumpulan yang
lain dalam menyiapkan papan tanda dan mengemaskan tunggul kayu &simen 1er!' yang
kurang kemas. Selain itu, pada hari itu juga, A+# Masakan untuk Akti/iti Akademik dan
Majlis Penutupan telah menjalankan tugas mereka, di mana mereka telah keluar
membeli barang-barang basah untuk dimasak pada kees!kan harinya. Akti/iti
keceriaan terutamanya papan tanda telah siap sepenuhnya pada sebelah malam dan
kami semua bermalam di PD# Selayang.
05

Pada 9 )kt!ber -11, kami telah menjalankan sebuah pr!gram akademik berbentuk
ceramah bertajuk KPendidikan Seksualiti bagi )rang #elainan *paya &)#*' .
Penceramah jemputan, Puan :he!h Sie" (in merupakan #etua Penyelia +urura"at,
6ahagian Pembangunan #esihatan #eluarga, #ementerian #esihatan Malaysia. 6eliau
menggantikan penceramah asal iaitu Dr. Aminah 6ee binti M!hd #assim, #etua
Pen!l!ng Pengarah #anan 6ahagian Pembangunan #esihatan #eluarga yang tidak
dapat hadir kerana perlu menghadiri satu mesyuarat penting. :eramah ini telah dihadiri
!leh tetamu-tetamu khas iaitu :ik >ajjah Meskinah binti >aji (aib selaku Pensyarah
Penyelaras Pr!gram PD#, Dr. Shahrul Arba iah binti )sman selaku Pensyarah Penilai
Pr!gram PD#, dan ,ncik Yusu1 bin (a"il selaku 7aib Pengerusi II PD# Selayang.
(etamu-tetamu lain terdiri daripada ahli petugas PD#, sukarela"an, ibu bapa ataupun
penjaga anak-anak )#* di PD# Selayang serta A+# +A#,( sendiri. Selain itu, terdapat
juga beberapa Ahli +a"atankuasa dan petugas dari PD# lain seperti PD# *lu #lang,
PD# @a"ang, dan PD# 6atu Arang yang turut hadir sebagai tetamu jemputan.
Daripada sasaran a"al sebanyak ;- !rang tetamu, hanya D- !rang yang dapat
menghadirkan diri. #ebanyakan tetamu terutama ibu bapa yang tidak hadir adalah
disebabkan mereka mempunyai pr!gram tersendiri bersama keluarga. Selain itu,
terdapat juga ibu bapa yang tidak hadir kerana telah pergi ke @a"ang bagi memenuhi
undangan Majlis @amah Mesra serta jamuan makan bersama dengan Perdana Menteri
Dat! Seri M!hd 7ajib bin (un Abdul @a%ak yang Kturun padang bagi memenuhi rangka
kerja dan la"atan rasmi di daerah tersebut. :eramah di mulakan setengah jam le"at
disebabkan beberapa 1akt!r. Antara 1akt!r-1akt!r tersebut adalah kele"atan
penceramah sampai ke PD# serta kehadiran peserta yang agak sedikit pada mulanya.
Sebaik sahaja sampai, penceramah terus membuat persediaan dan menyusun barang-
barang yang diba"a sebagai bahan bantu untuk membuat dem!nstrasi semasa
ceramah dijalankan. Pr!gram ceramah dimulakan tepat pukul 4.=- pagi dengan ucapan
alu-aluan dan pengenalan !leh saudara Abang M!hd Eirdaus bin Abang Madehi selaku
pengerusi majlis.
Selesai sahaja sesi ceramah pada pukul 11.-- pagi, Puan :he!h terus
menyambung dengan sesi s!al ja"ab yang berlangsung selama hampir - minit.
0,

Saudari Arba iyah Sair!ni telah tampil untuk mengendalikan sesi #ui% *ji Minda. Puan
:he!h dijemput untuk menyampaikan hadiah kepada hadirin yang berjaya menja"ab
s!alan dengan betul. Sesi kui% ini mengambil masa hanya 1- minit untuk
menghabiskan sebanyak 1- s!alan. Sebelum pr!gram ceramah ini berakhir, sedikit
cenderamata sebagai tanda penghargaan dan kenangan kepada Puan :he!h telah
disampaikan !leh :ik >ajjah Meskinah selaku Penyelaras Pr!gram PD# merangkap
tetamu khas pr!gram ini. Pr!gram ceramah selesai pada pukul 11.=- pagi.
Majlis Penutupan Pr!gram +A#,( akhirnya telah sempurna diadakan sebaik
sahaja hadirin-hadirat selesai menikmati jamuan ringan. >adirin-hadirat telah
mendengar ucapan daripada saya sendiri, ,ncik Yus!11 dan :ik Meskinah. Dalam
Majlis Penutupan ini, Saudara Abang M!hd Eirdaus telah berk!lab!rasi bersama
Saudari 7!r Salbiah untul menjadi Pengerusi Majlis. Pelbagai bentuk cenderahati telah
diberikan kepada Pensyarah Pembimbing dan "arga PD# Selayang. Pr!gram ini telah
berakhir dalam jam 1.=- tengah hari. Setelah mengemas kembali segala barang-
barang kepunyaan kami dan pihak PD#, kami beransur pulang ke rumah masing-
masing dengan hati yang berat.
(ernyata, masa selama satu minggu telah cukup memberikan sejuta
pengalaman kepada kami sekumpulan. Apa yang lebih penting, kami berasa gembira
serta bahagia kerana telah dapat mencurahkan bakti serta berk!ngsi suka-duka
bersama seluruh "arga PD# Selayang. Sem!ga segala perbuatan baik kami ini
mendapat keberkatan daripada Allah dan mendapat ganjaran di sisinya.
Disediakan !leh,
...................................
&AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I'
Pengarah,
Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,(',
PD# Selayang.
0-0/

0AP)@A7 #,BA7$A7
P@)$@AM +A0I7A7 #ASI> DI (,@A(A# &+A#,('
DI PD# S,0AYA7$.

Seramai 1 !rang guru pelatih telah menjalankan Pr!gram #hidmat Sis"a bagi
memenuhi kurikulum semester . di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD#' Selayang,
6atu :a/es, Selang!r pada = )kt!ber sehingga 9 )kt!ber -11. Pr!gram ini
merupakan tugasan "ajib yang terkandung di dalam pr!-1!rma kursus P#* =11
Pemulihan Dalam #!muniti bagi guru pelatih pengkhususan Maj!r Pendidikan #has
Ija%ah Sarjana Muda Pendidikan &PISMP' Semester . Institut Pendidikan $uru
Malaysia, #ampus Ilmu #has & IP$I#'. #ami dikehendaki menjalankan pr!gram ini
dengan menggunakan ke"angan sendiri. )leh yang demikian, kami telah bersama-
sama mengumpulkan dana bagi memastikan segala akti/iti yang dirancang dapat
dilaksanakan. Pelbagai cara yang kami lakukan untuk mendapatkan sumbangan sama
ada daripada syarikat-syarikat, !rganisasi mahupun !rang perse!rangan.
Dalam usaha mencari dana bagi melaksanakan pr!gram ini, kami telah
mengambil peluang untuk membuka gerai jualan pada - +un -11 semasa hari
penda1taran pelajar baru di IP$I#. 6erm!dalkan keuntungan daripada hasil jualan
tersebut juga, kami telah bersepakat untuk membuat jualan harian di 6l!k Pendidikan
#has IP$I#. #ami berusaha mem!h!n kebenaran daripada ketua jabatan iaitu ,ncik
Abdul @ahim 6in (alib supaya membenarkan kami untuk berbuat demikian. #ami
berasa sangat bersyukur kerana perm!h!nan kami diluluskan. #esemua 1 !rang ahli
berbincang dan bersetuju untuk menjual makanan ringan seperti beb!la, nugget,
sand"ich, dadih, buah-buahan dan kerepek. #ami memulakan akti/iti jualan harian
pada 8 +un -11 dan berlangsung selama D hari dan terpaksa dihentikan buat
sementara "aktu kerana kami menjalani praktikum di sek!lah selama dua bulan.
Setelah tamat praktikum, kami bersepakat untuk menyambung akti/iti jualan
memandangkan dana yang terkumpul masih belum mencapai angka yang diperlukan.
)leh yang demikian, kami sekali lagi memulakan akti/iti jualan pada 1D September Dan
berakhir pada =- September -11 ,dua hari sebelum pr!gram di PD# bermula. #ami
00

berpuas hati dengan hanya berm!dalkan @M =9., kami berjaya mengaut hasil
sebanyak @M 9.9.
Selain itu, sumber ke"angan kami juga didapati melalui kutipan bergerak di
sekitar :heras, Shah Alam, Selayang dan beberapa ka"asan yang mempunyai
syarikat-syarikat dan kilang-kilang yang besar. 6agi melancarkan pr!ses mencari dana
ini, kami telah membahagikan ahli kepada tiga skuad. #etiga-tiga skuad ini ditugaskan
untuk bergerak mencari dana di ka"asan yang telah ditetapkan. Selain itu, kami juga
telah membuat kutipan dari jabatan ke jabatan di IP$I#. #ami gembira dan bersyukur
kerana pensyarah-pensyarah serta sta1-sta1 s!k!ngan daripada jabatan lain turut
membantu memberikan sumbangan ikhlas bagi membantu kami menjayakan pr!gram
ini. Sumbangan yang mereka berikan ini memberikan gambaran baha"a mereka turut
meny!k!ng usaha murni kami bagi membantu g!l!ngan kurang upaya di PD#.
#esemua sumbangan daripada pensyarah-pensyarah, sta1-sta1 s!k!ngan dan pelajar
IP$I# berjumpah @M 1.--.
Sumbangan yang terbesar telah kami per!leh adalah daripada Yayasan
Pendidikan :heras sebanyak @M ;--. Sumbangan ini diberikan dalam bentuk cek atas
nama Asrul #hairuddin. Sebagai tambahan, kami telah memper!leh sumbangan
daripada guru-guru di sek!lah semasa praktikum serta sumbangan perse!rangan yang
disalurkan melalui ahli-ahli dalam kumpulan kami.
Di samping mengumpul sumbangan berbentuk "ang, kami juga telah
memper!lehi sumbangan dalam bentuk hamper. #ami telah mendapat sumbangan D
buah hamper yang bernilai @M ;- setiap satu daripada pasaraya (.S Mega, :heras.
>amper ini diberikan kepada pelatih PD# semasa sesi pr!gram home-based
dilaksanakan. Selain hamper, kami juga telah mendapat sumbangan berbentuk
barangan seperti bekas plastik dari Pasaraya >er!, 6andar Seri Permaisuri. 6agi akti/iti
keceriaan, kami telah mendapat sumbangan serta diskaun belian dari sebuah kedai
hardware di 6andar Sri Permaisuri serta (aman Selayang 6aru. Segala sumbangan
berbentuk barangan yang telah diper!leh digunakan dengan sebaik mungkin !leh kami
bagi mengurangkan pengeluaran k!s pembelian hadiah.
100

Setelah berusaha mengumpulkan dana, kami akhirnya berjaya mengumpul "ang
sebanyak @M =,14 untuk digunakan bagi melaksanakan pr!gram di PD# Selayang
bermula = )kt!ber sehingga 9 )kt!ber -11. Bang sumbangan yang telah
dikumpulkan dibelanjakan bagi menjayakan pr!gram khidmat sis"a di PD# Selayang.
#ami telah menetapkan perbelanjaan kasar bagi setiap akti/iti iaitu h!me-based,
keceriaan, rekreasi dan akademik. #ami telah memperuntukkan sebanyak @M 9=-
untuk akti/iti keceriaan, @M 1--- bagi pr!gram ceramah akademik, @M =-- bagi
pr!gram rekreasi dan selebihnya diperuntukkan untuk hal-hal lain.
Pada hari pertama iaitu = )kt!ber -11, pr!gram home-based telah dijalankan.
Dalam pr!gram ini, kami tidak mengeluarkan sebarang perbelanjaan bagi membeli
hadiah cenderahati kepada pelatih PD# kerana kami memberikan hamper yang
disumbangkan !leh pasaraya (.S Mega.
Pada hari kedua dan ketiga iaitu pada D dan ; )kt!ber -11, kami telah
menjalankan akti/iti keceriaan di ka"asan luar PD#. #ami bersepakat untuk membuat
papan tanda PD# dan tiang kecil daripada simen 1err!. #ami telah membelanjakan
"ang sebanyak @M 4D bagi menampung k!s pembelian peralatan dan bahan-bahan
seperti simen, pasir, cat, berus cat dan sebagainya.
Manakala pada hari keempat pula, kami telah melakukan akti/iti rekreasi di
Pusat #!nser/asi $ajah di #uala $andah, Pahang. Dalam akti/iti ini, kami telah
membelanjakan "ang sebanyak @M ;9.;- meliputi bayaran untuk makanan tengah
hari di Pusat #!nser/asi $ajah, makanan dan minuman di dalam bas serta bayaran
masuk ke (aman @usa. Pada a"alnya kami tidak merancang untuk ke (aman @usa,
7amun demikian, setelah perbincangan dibuat ditambah lagi dengan keadaan jumlah
"ang yang masih banyak, maka kami mengambil keputusan untuk memba"a pelatih
PD# bersiar-siar di (aman @usa. #esemua mereka berasa sangat ser!n!k kerana ini
merupakan kali pertama mereka dapat mendekati binatang dan mendekati alam
semulajadi.
Pada hari kelima iaitu pada 8 )kt!ber -11, kami telah mengadakan akti/iti
g!t!ng-r!y!ng bersama )#* dan k!muniti setempat. Pada hari ini, kami
101

membelanjakan @M D8.8- bagi membeli cat untuk menyambung pr!jek keceriaan
yang tergendala akibat hujan. Di samping itu juga, daripada jumlah tersebut, kami
memperuntukkan sebanyak @M D-8.8- untuk membeli bahan mentah bagi memasak
nasi ayam untuk pr!gram ceramah akademik yang akan dijalankan pada hari
berikutnya. Selain itu juga, kami juga telah membeli plak serta cenderahati untuk
dihadiahkan kepada tetamu jemputan dan kepada pihak PD# Selayang. #esemua
hadiah dan cenderamata bagi pr!gram akademik berjumlah @M 91.4-.
Setelah selesai pr!gram, kami telah memberikan sumbangan "ang tunai @M
=-- kepada pihak PD# sebagai tanda penghargaan di atas kerjasama mereka. Selain
itu, kami juga telah bersepakat untuk menggunakan "ang selebihnya untuk tujuan
pend!kumentasian, bayaran minyak kereta selama seminggu pergi ke PD# dan
bayaran lain bagi hal-hal yang berkaitan dengan PD#. Di samping itu juga, kami juga
akan menyediakan cenderamata sebagai tanda penghargaan kami keatas jasa pihak
PD# yang telah banyak membantu kami, secara langsung atau tidak langsung.
#esimpulannya, kami telah membelanjakan "ang sumbangan @M 9;-.-- bagi
menjayakan pr!gram khidmat sis"a di PD# Selayang ini. 6agi tujuan
pend!kumentasian dan kelicinan kerja, segala bukti perbelanjaan "ang sumbangan
dinyatakan di dalam bentuk resit yang dilampirkan bersama kerja kursus ini. Pada
kesempatan ni, pihak kami, peserta PISMP Semester . -1- PD# Selayang ingin
mengucapkan jutaan terima kasih kepada para pemberi sumbangan dan semua yang
terlibat dalam menjayakan pr!gram khidmat sis"a +alinan #asih di (eratak &+A#,('.
(anda mereka semua, pr!gram ini tidak bermakna.

102

Disediakan !leh,NNNNNNNNNNNNNN.
&7I# 7*@ AMI@A> 6( I6@A>IM'
6endahari,
Pr!gram +alinan #asih di (eratak PD# Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.


.

103

P,7YA(A #,BA7$A7 P@)$@AM +A0I7A7 #ASI> DI (,@A(A# &+A#,('
P*SA( P,M*0I>A7 DA0AM #)M*7I(I S,0AYA7$,
6A(* :A?,S, S,0A7$)@ DA@*0 ,>SA7.
= 3 9 )#()6,@ -11

BIL$ PENDAPATAN RM BIL$ PERBELANJAAN RM


1. +ualan harian @M 9.9.-- 1. Makanan ringan @M 8.--


. Sumbangan @M 1;=-.-- . #!s pengangkutan @M ;D.--
berbentuk tunai
daripada !rang
persendirian


=. Sumbangan tunai @M 1.-- =. E!t!stat @M ==.--
daripada jabatan di &surat2d!kumen'
IP$I#


D. Sumbangan tunai @M ;--.-- D. 6anner @M 1--.--
daripada Yayasan
Pendidikan :heras


;. ;.
@M ;-.-- :enderahati @M 1--.--
Pasaraya (.S Mega
:heras


.. SS Sumbangan bekas - .. 6aju (-shirt @M -D.--
daripada pasaraya kumpulan
>er!

8. #utipan tabung PD# @M 1-.--
8. Pembelian pen @M D9.--
sumbangan

9. SS Pr!gram h!me- @M ;-.--
based
104

SS Sumbangan
hamper daripada

4. Pr!gram keceriaan @M =1D.--


1-. Pr!gram akademik @M D8.--
J majlis penutup


11. Pr!gram rekreasi @M ;9.;-


1. Sumbangan @M =--.--
kepada PD#

JUMLAH (TUNAI RM &12+$%% JUMLAH (TUNAI RM 2&&($(%

JUMLAH RM &&"+$%% BAKI ( TUNAI RM )+&$(%
KESELURUHAN


:A(A(A7<
SS Sumbangan hamper dan bekas105


D.90:.232- O60< D.90=23 O60<#


DDDDDDDDDDDDDDDD$ DDDDDDDDDDDDDDDD$$
&7I# 7*@ AMI@A> 6( I6@A>IM' &AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I'
6endahari, Pengarah Pr!gram
Pr!gram +alinan #asih di (eratak Pr!gram +alinan kasih di (eratak
PD# Selayang PD# Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has IP$ #ampus Ilmu #has
.
D.92<32- O60<#

NNNNNNNNNNN..
&:I# >+> M,S#I7A> 6I7(I (AI6'
Pensyarah Pembimbing
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak,
PD# Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.


10,

0AP)@A7 #,BA7$A7 P@)$@AM +A0I7A7 #ASI> DI (,@A(A#
P*SA( P,M*0I>A7 DA0AM #)M*7I(I S,0AYA7$
= )#()6,@ -11 3 9 )#()6,@ -11


TARIKH PERKARA DEBIT TARIKH PERKARA KREDIT
(PENDAPATAN (PERBELANJAAN

142.211 #utipan ahli @M D-.-- 142.211 M!dal jualan >ari @M 19=.--
&@M -2ahli' Penda1taran Pelajar
6aru

-2.211 #euntungan @M D.;- 2.211 6ayaran minyak kereta @M =-.--
jualan ke PD#

#utipan @M 1-.-- ;2.211 6ayaran 1!t!stat kertas @M 1;.--
tabung PD# kerja J surat
82.211 >asil jualan @M 1-1.;- .2.211
hari 1 Pembelian bahan @M .-.--
mentah untuk jualan
92.211 >asil jualan @M 1-D.-- 82.211 Pembelian bahan @M ;D.--
hari ke- mentah untuk jualan
42.211 >asil jualan @M 114.-- 92.211 Pembelian bahan @M ;-.--
hari ke-= mentah untuk jualan
=-2.211 >asil jualan @M 1-;.-- 42.211 Pembelian bahan @M -.--
hari ke-D mentah untuk jualan
924211 Sumbangan @M ;-.-- =-2.211 6ayaran minyak kereta @M 1-.--
perse!rang ke PD#
an
Sumbangan @M 19-.-- 924211 Pembelian pen @M D9.--
murid S#P# sumbangan
10-

1D24211 >asil jualan @M =1.;- 124211 6ayaran 1!t!stat surat @M 19.--
hari ke-; sp!ns!r
1;24211 >asil jualan @M =;.;- 1=24211 Pembelian bahan
hari ke-. mentah untuk jualan @M ;..--
1424211 Sumbangan @M ;-.-- 1;24211 6ayaran duit minyak
pensyarah bagi pr!ses pencarian @M -
sumbangan di sekitar
#0
-24211 >asil jualan @M D;.-- -24211 Pembelian bahan @M ..--
hari ke-8 mentah untuk jualan
124211 >asil jualan @M =8.-- 24211 Pembelian bahan @M .4.--
hari ke-9 mentah untuk jualan
24211 >asil jualan @M =-.-- ;24211 Pembelian bahan @M =1.--
hari ke-4 mentah untuk jualan
=24211 >asil jualan @M .1.-- 924211 Pembelian bahan @M -.--
hari ke-1- mentah untuk jualan
.24211 >asil jualan @M =-.;- 121-211 Pembelian bahan J @M 14.--
hari ke-11 alat pr!jek keceriaan
Sumbangan @M ;-.-- Pembelian (-shirt @M -D.--
pensyarah kumpulan
824211 >asil jualan @M .D.;- Pembelian makanan @M 8.--
hari ke-1 ringan
924211 >asil jualan @M ;..-- =21-211 Pembelian pasir untuk @M 1-.--
hari ke-1= pr!jek keceriaan.
424211 >asil jualan @M =.;- 6ayaran banner @M 1--.--
hari ke-1D
=-24211 >asil jualan @M D.-- D21-211 Pembelian barangan @M .D-
hari ke-1; untuk hamper kui%
ceramah akademik.

10/

Sumbangan @M ;--.-- Pembelian da"ai 6@: @M 19.--
daripada untuk pr!jek keceriaan.
Yayasan
Pendidikan
:heras
Sumbangan @M ;-.-- 6ayaran plak @M D-.--
perse!rang cenderahati untuk
an majlis ceramah
akademik.
Sumbangan @M 1.-- 6ayaran t!l ke Perak @M =D.--
daripada
jabatan di
IP$I#
=21-211 Sumbangan @M 1---.-- ;21-211 Pembelian barangan @M D-.--
perse!rang hard"are untuk pr!jek
an keceriaan.
D21-211 Sumbangan @M 1--.-- Pembelian makanan @M 8=.;-
perse!rang ringan untuk ke #uala
an $andah
;21-211 Sumbangan @M ;-.-- .21-211 6ayaran makanan @M 8-.--
perse!rang tengah hari di #uala
an $andah
6ayaran tiket masuk @M 19;.--
ke Deerland
821-211 Pembelian cat untuk @M -.--
pr!gram keceriaan
Pembelian bahan @M =D;.-
mentah untuk
memasak.
Pembelian cenderahati @M ;4.;-
untuk ?IP J PD#
100

6ayaran minyak kereta @M 1.-.--
selama seminggu di
PD# & D buah'
Sumbangan kepada @M =--.--
PD#
JUMLAH RM &"'&$(% JUMLAH RM 2*(%$%%
BAKI : RM )+&$(%
110

D.90:.232- O60< D.90=23 O60<#


DDDDDDDDDDDDDDDD$ DDDDDDDDDDDDDDDD$$
&7I# 7*@ AMI@A> 6( I6@A>IM' &AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I'
6endahari, Pengarah Pr!gram
Pr!gram +alinan #asih di (eratak Pr!gram +alinan kasih di (eratak
PD# Selayang PD# Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has IP$ #ampus Ilmu #has
.
D.92<32- O60<#

NNNNNNNNNNN..
&:I# >+> M,S#I7A> 6I7(I (AI6'
Pensyarah Pembimbing
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak,
PD# Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.

111


112

RESIT1RESIT AKTI2ITI KE.ERIAAN
113

RESIT1RESIT AKTI2ITI 3"%3"$'4114

RESIT1RESIT AKTI2ITI $%$&"54%115

RESIT1RESIT 67#7'#$#


11,

RESIT1RESIT 89$($* :$34$*

11-

RESIT1RESIT 89$($* :$34$*


11/


110


120

LAPORAN AKTIVITI HOME BASED PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK
(JAKET
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI SELAYANG$
(arikh < = )kt!ber -1-.
>ari < Isnin.
Masa < 4.-- pagi hingga D.=- petang.
(empat < PD# Selayang.

1$% PENGENALAN

Pr!gram home based merupakan sebuah pr!gram yang dijalankan di rumah
!rang kelainan upaya &)#*' yang tidak dapat hadir ke Pusat Pemulihan Dalam
#!muniti &PD#' kerana kecacatan serius yang dialaminya ataupun masalah
pengangkutan. Selain itu, g!l!ngan yang berpendapatan rendah sehinggakan tidak
mampu menghantar anak mereka ke PD# bagi mendapatkan ra"atan terapi ataupun
mengikuti pelajaran secara langsung juga turut terlibat dalam pr!gram ini.Pekerja PD#
akan ke rumah )#* untuk menjalankan latihan pemulihan dan bertugas selama D jam
sehari. Pelaksanaan PD# di rumah dapat dilaksanakan sekiranya ianya melibatkan
lebih 1; !rang )#*. Pr!gram home based sebenarnya di"ujudkan di PD# adalah
kerana timbulnya rasa tanggungja"ab yang perlu dilaksanakan !leh +abatan #ebajikan
Masyarakat &+#M' di ba"ah kel!laan pihak #ementerian Pembangunan Banita,
#eluarga dan Masyarakat.

2$% PELAKSANAAN

Sebelum menjalankan pr!gram home based bersama "arga PD# Selayang,
kami telah berjumpa dengan ,n.Yus!11 b. (a"il iaitu penyelia PD# Selayang. 6eliau
hanya membenarkan kami melakukan Khome visit’ kerana tiada "arga )#* yang
121

mengikuti pr!gram home based di PD# ini. Ini kerana, semua "arga )#* dapat hadir
ke PD# bagi menjalani terapi. Manakala bagi keluarga yang tidak mampu untuk
menghantar anak mereka ke PD#, pihak PD# telah menyediakan sebuah /an yang
akan mengambil dan menghantar pelatih )#* dari kediaman mereka. Selain itu, PD#
Selayang ini ber!perasi selama ; hari seminggu berbanding dengan PD# lain yang
hanya ber!perasi empat hari sahaja. )leh itu, pr!gram Home Visit dijalankan atas
permintaan kami.
Akti/iti ini kami laksanakan pada hari Isnin bersamaan = )kt!ber -11.
Sebanyak D buah rumah telah memberikan kei%inan untuk dila"ati selama sejam.
0a"atan tersebut dibahagikan kepada sesi iaitu sesi pagi untuk kumpulan dan sesi
petang bagi kumpulan yang lain. #ami telah di bahagikan kepada = !rang bagi satu
kumpulan dan setiap kumpulan ini akan mela"ati rumah )#* yang berlainan bersama
dengan se!rang pekerja PD#.
Sebelum kami bergerak ke rumah 3 rumah yang terpilih, kami bersama dengan
"arga PD# )#* Selayang melakukan akti/iti senaman pagi. Senaman pagi
merupakan rutin harian ahli-ahli PD#. #ami membantu dan membimbing "arga )#*
melakukan senaman. Setelah menjalankan senaman pagi bersama-sama "arga PD#
Selayang kami berpecah kepada empat kumpulan seperti yang ditetapkan. Home visit
bagi sesi pagi dimulakan dengan mela"at dua buah rumah iaitu rumah >a1i%ah dan
rumah >a1i%.
@umah >a1i%ah dila"ati !leh 7ik Amirah, Ahmad Sayuti dan 7ur1atin. Melalui
hasil temu ramah yang kami adakan bersama dengan ibu >a1i%ah yang merupakan suri
rumah sepenuh masa, pelbagai maklumat mengenai beliau telah kami per!leh. >a1i%ah
merupakan se!rang kanak-kanak berusia sembilan tahun yang mempunyai masalah
Sindr!m D!"n. Selain itu, dia juga mempunyai !t!t kaki yang lembut yang
menyukarkannya untuk berjalan dengan baik. >asil daripada urutan yang dilakukan
!leh ayahnya yang merupakan pakar urut, kini dia b!leh berjalan dengan baik seperti
kanak 3 kanak n!rmal yang lain. Dia telah menyertai PD# semasa berusia dua tahun
dan mula b!leh bertutur ketika berumur tiga tahun. Sebagai tanda penghargaan dan
122

kerjasama yang diberikan !leh keluarga >a1i%ah, kami memberikan hamper kepada
mereka.
@umah kedua yang dila"ati pada sesi pagi ialah rumah >a1i%. @umah >a1i%
dila"ati !leh Abang Muhammad Eirdaus, Aida Iameera dan juga #alai. >a1i%
merupakan se!rang kanak-kanak berusia tujuh tahun yang mengalami masalah
Sindr!m D!"n dan juga kesukaran untuk bertutur. >a1i% merupakan anak b!ngsu
daripada empat !rang adik beradik. Ibu bapa >a1i% merupakan "arganegara Ind!nesia.
Ayah >a1i% bekerja sebagai se!rang penjual barang elektrik terpakai manakala ibunya
merupakan suri rumah tangga. Balaupun mereka merupakan g!l!ngan yang susah
namun sikap keprihatinan dan kasih sayang mereka terhadap >a1i% amat tinggi.
Menurut ibu bapa >a1i%, mereka sedang berusaha untuk memasukkan >a1i% ke sek!lah
akan tetapi guru besar sek!lah berkenaan tidak mahu menerima >a1i% kerana >a1i%
masih memakai lampin. >a1i% telah menyertai PD# Selayang semasa berusia lima
tahun. Menurut ibu bapa >a1i% lagi, hasil daripada latihan yang diberikan kepada >a1i%,
>a1i% sekarang telah menunjukkan tingkah laku yang lebih baik.(idak ada sebarang
latihan pemulihan yang diberikan kepada >a1i% di rumahnya. >al ini demikian kerana
>a1i% selalu datang ke PD# Selayang.
@umah ketiga yang dila"ati !leh kumpulan Arba iyah, Asrul #hairuddin dan 7!r
Salbiah ialah rumah Damia. 0a"atan ini dimulakan pada sesi petang. Damia
merupakan se!rang kanak-kanak yang berusia tahun . bulan. Ibu bapa Damia
mendapat tahu Damia mempunyai masalah Palsi Serebral &:P' sejak dari kandungan
lagi. Ini kerana tulang belakang Damia tidak bersambung dengan sempurna. Balaupun
d!kt!r menyatakan baha"a tiada harapan untuk Damia menjadi seperti kanak 3 kanak
n!rmal yang lain, tetapi mereka tetap tidak berputus asa dan sentiasa berusaha
memberi dan mendapatkan pelbagai jenis ra"atan serta terapi yang terbaik untuk
pemulihan Damia. Setelah melakukan beberapa pembedahan dan terapi, kini Damia
semakin pulih serta mampu bergerak dengan bantuan Kwalker’. #ini, d!kt!r memberikan
harapan baha"a dia b!leh pulih dan berjalan seperti kanak 3 kanak n!rmal.
@umah terakhir yang dikunjungi ialah rumah Danial yang dila"ati !leh Muhd
0uHman, ,1lajura dan 7aiemah. Danial merupakan se!rang remaja yang berusia 1D
tahun. Ibunya bekerja sebagai sukarela"an di PD# Selayang. Balaupun Danial
123

mengalami masalah Palsi Serebral yang menyebabkan dia sukar untuk bergerak,
namun dia tetap berusaha untuk berdikari dan menguruskan diri seperti berpakaian
sendiri selepas mandi. Danial dida1tarkan di PD# sejak berusia satu tahun setengah.
Danial juga mengalami masalah petuturan. Balaupun Danial mengalami masalah
petuturan, hal ini tidak menghalang Danial daripada berk!munikasi dengan ahli
keluarganya. >asil daripada pemerhatian, kami mendapati baha"a ahli keluarga Danial
memahami apa yang hendak dituturkan !leh Danial.


&$% KEKUATAN

Selepas mela"ati keempat-empat buah rumah, kami mendapati baha"a tiada
sebarang akti/iti pemulihan yang dijalankan di rumah-rumah yang telah dila"ati. >al ini
demikian kerana setiap murid telah dapat menghadirkan diri ke PD#. )leh itu, tiada
akti/iti home based yang dijalankan. Apabila ditanya mengenai perkara ini kepada
Penyelia PD#, beliau berkata baha"a akti/iti ini hanya setakat akti/iti Home Visit.
Balaupun pada mulanya kami agak kece"a kerana tidak dapat mengikuti akti/iti h!me
based yang sebenar ditambah lagi dengan matlamat asal yang tidak tercapai, namun
pada akhirnya, kami menyedari baha"a terdapat banyak juga maklumat serta in1!rmasi
yang telah kami per!leh c!nt!hnya sedikit ilmu dan pengetahuan tentang latar belakang
serta s!si! ek!n!mi kebanyakan keluarga )#* ini.
Sepanjang akti/iti ini berlangsung, kami telah diberi ruang dan peluang untuk
mendekati serta menyantuni kesusahan keluarga )#*. 6eberapa maklumat tentang
latar belakang keluarga )#* yang dila"ati adalah maj!riti keluarga ini berpendapatan
sederhana malahan ada juga yang berpendapatan rendah. #esusahan keluarga )#*
ini nyata dapat dilihat apabila rumah yang didiami !leh mereka sangat kecil
sehinggakan terdapat salah sebuah rumah keluarga )#* yang dila"ati ini mempunyai
satu bilik sahaja. Selain itu,ruang tamu untuk menempatkan pengunjung yang
bertandang juga adalah sangat kecil. #ami berasa terkedu dan terkesima kerana
"alaupun mereka tidak mempunyai "ang yang cukup untuk menyediakan kelengkapan
124

harian anak mereka, namun ibu bapa ini berusaha untuk memberikan yang terbaik
kepada anak-anak termasuk juga anak yang mempunyai masalah kurang upaya
Selain itu, antara kekuatan kami semasa pr!gram home based adalah tidak
terdapat sebarang masalah pengangkutan kerana kami mempunyai kenderaan masing-
masing. )leh itu, kami tidak mengalami masalah untuk berkunjung ke rumah kanak-
kanak )#*. #ami juga telah mendapat banyak in1!rmasi berkaitan dengan penyakit,
tahap kesihatan, k!s perubatan serta pusat kesihatan yang mena"arkan ra"atan bagi
indi/idu yang menghadapi masalah atau penyakit tertentu apabila kami berkunjung ke
rumah kanak-kanak )#*. Sebagai c!nt!h, Ibu Damia sanggup berk!ngsi maklumat
tentang ra"atan yang diterima !leh anaknya dan terapi yang telah dilalui !leh Damia.
Maklumat ini sangat membantu kami untuk masa yang akan datang.

'$% KELEMAHAN
Disebalik kelebihan dan kekuatan yang dimiliki, kami juga tidak terlepas dari
kelemahan yang di hadapi sepanjang akti/iti ini berlangsung. Antara kelemahan kami
yang paling ketara semasa pr!gram home based dijalankan ialah kurangnya persiapan
a"al lebih-lebih lagi daripada segi persiapan s!alan yang hendak ditanya. Antara
c!nt!h s!alan yang mungkin b!leh diajukan adalah s!alan yang ber1!kuskan mengenai
latar belakang, s!si! ek!n!mi, punca anak mengidap penyakit dan sebagainya.
Masalah ini jelas dapat dilihat apabila sejurus tiba di rumah >a1i%ah, kami
berasa pelik apabila pekerja PD# tidak membuat sebarang persiapan untuk
menjalankan terapi, sebaliknya mereka hanya berbual k!s!ng sehinggalah mereka
bertanya kepada kami tentang apakah yang perlu di buat !leh kami semasa la"atan ini
berlangsung. Maka dengan segera kami terpaksa mengambil masa seketika untuk
berbincang mengenai beberapa s!alan yang berkaitan supaya la"atan ini tidak menjadi
satu akti/iti yang yang tidak berman1aat dari segi kedapatan ilmu dan pengetahuan.
125

Di rumah Damia pula, setibanya kami di rumah kanak-kanak )#*, kami tidak
tahu apa yang hendak dibualkan kepada ibu bapa kanak-kanak )#* tersebut. Ini
kerana pada mulanya kami sangkakan baha"a terdapat pekerja PD# akan membuat
latihan pemulihan di rumah kanak-kanak )#* dan kami hanya akan memerhatikan
sahaja. )leh sebab kami kurang membuat persediaan, permulaan perbualan kelihatan
agak canggung dan tidak natural.

($% CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
6agi lebih menjayakan pr!gram home based, kami sepatutnya membuat
persediaan yang lebih baik dan berbincang dengan terperinci dengan pihak PD#
terlebih dahulu sebelum menjalankan akti/iti home based. #ami juga harus mengambil
tahu cara akti/iti home based yang selalu dilakukan !leh pihak PD# agar kami dapat
membuat persiapan seperti menyediakan set s!alan yang akan ditanya kepada ibu
bapa )#*. Dengan ini, hanya s!alan yang lebih munasabah dan l!gik sahaja yang
akan ditanya kepada ibu bapa kanak-kanak )#*.
Selain itu, masa yang diberikan untuk menjalankan akti/iti PD# ini mungkin perlu
lebih 1leksibel ataupun lebih panjang "aktunya. Ini memudahkan kami menyiapkan
kerja dan tidak perlu tergesa - gesa. Masa yang lebih lama dapat membantu kami
menjalankan akti/iti yang pelbagai. Sebagai c!nt!h, setelah mendapat tahu tiada
pr!gram home based yang dijalankan di PD#, mungkin kami b!leh mengatur satu sesi
terapi di rumah jika masa yang lebih diberikan.


"$% PENUTUP

#esimpulannya, "alaupun akti/iti h!me based tidak berjalan seperti yang
dirancang, namun kami masih berpuas hati kerana kami telah mendapat pelbagai
12,

maklumat baru. Sem!ga, akti/iti home based dengan kehadiran ahli terapi dapat
dijalankan !leh pihak PD# Selayang selepas ini.

Disediakan !leh,
NNNNNNNNNNNNN.
&#A0AI A2P (>A7$A?,0*'
Setiausaha Akti/iti Home-Based,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak &+A#,(',
PD# Selayang.12-

LAMPIRAN AKTIVITI HOME BASED

@*MA> >AEII &SI7D@)M D)B7'


@*MA> A>MAD DA7I,0 &PA0SI S,@,6@A0'


@*MA> DAMIA &PA0SI S,@,6@A0'
12/120

LAPORAN AKTIVITI KECERIAAN PROGRAM JALINAN DI TERATAK (JAKET
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI SELAYANG$

(arikh < D, ; J 8 )kt!ber -11.
>ari < Selasa, @abu dan +umaat.
Masa < Pagi, Petang dan Malam.
(empat < Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang.

1$% PENGENALAN
Akti/iti keceriaan adalah akti/iti "ajib yang telah kami adakan bersama-
sama dengan "arga PD# Selayang.*ntuk akti/iti ini, kami telah menjalankan
bengkel membuat simen 1er! yang akan berjalan selama dua hari. 6engkel ini
bertujuan untuk memberikan kemahiran baru kepada "arga di PD# dalam
bidang seni bina dan b!leh dijadikan sebagai satu sumber pendapatan jika
kemahiran tersebut diaplikasikan kelak.#ami turut membersihkan bilik
snooeland dan mengemaskan kabin &st!r' untuk akti/iti keceriaan.


2$% PELAKSANAAN

Pada hari kedua berada di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD#' Selayang
iaitu pada -D )kt!ber -11 &Selasa', kumpulan +alinan #asih Di (eratak &+A#,('
telah menjalankan akti/iti keceriaan seperti yang telah dirancang. Pada a"al pagi
kami telah berkumpul untuk membincangkan perkara-perkara yang perlu seperti
pembahagian tugasan dan bacaan d!a sebelum melakukan sebarang akti/iti
keceriaan. Dalam pelaksanaan akti/iti keceriaan tersebut, kami telah melibatkan
para remaja )#* yang berkemampuan.
130

#ami telah membahagikan ahli +A#,( kepada dua kumpulan kecil, di mana
kumpulan pertama ditugaskan untuk menyediakan bahan untuk akti/iti simen 1er!.
Manakala kumpulan kedua pula ditugaskan untuk membersih dan mengemaskan
bilik snooeland. Akti/iti meyediakan bahan untuk simen 1er! telah disertai beberapa
!rang remaja )#* yang b!leh melakukan kerja-kerja seperti menyediakan simen,
mem!t!ng da"ai 6@:, mengikat da"ai 6@: menjadi gulungan kecil, membuat
lapisan pertama simen pada gulungan da"ai, dan membuat rangka untuk papan
tanda. Setiap akti/iti yang dijalankan akan diberi penerangan dan dem!nstrasi !leh
ahli +A#,( sebelum meminta remaja )#* untuk melakukan kerja-kerja tersebut.
Pada hari tersebut, remaja )#* yang terlibat hanya sedikit kerana selain
pr!gram yang kami jalankan, terdapat kumpulan lain yang menjalankan pr!gram di
PD# tersebut dan kumpulan itu memerlukan penglibatan "arga PD# untuk
menjalankan akti/iti mereka. )leh yang demikian, remaja dan kanak-kanak )#*
telah dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan yang menjalankan akti/iti di PD#
tersebut. #umpulan lain yang dimaksudkan ialah pelajar-pelajar dari Sek!lah
Menengah #ebangsaan Selayang dan Pusat Perubatan *ni/ersiti Malaya &PP*M'.
Akti/iti dapat dijalankan dengan lancar "alaupun penglibatan remaja )#* hanya
sedikit, mereka sangat tekun dan ser!n!k sepanjang melakukan akti/iti tersebut.
Balau bagaimanapun, akti/iti simen 1er! tidak dapat dilaksanakan pada sebelah
petang kerana hujan. #ami terpaksa memindahkan barang-barang terutamanya
gulungan da"ai yang telah disimen ke tempat yang teduh bagi mengelakkan
daripada terkena hujan. Sementara menunggu hujan reda, kami telah mengajar
remaja )#* melakukan akti/iti kra1tangan iaitu membuat anyaman bakul atau bekas
pensel daripada kertas bagi mengisi masa terluang. #erja-kerja simen 1er!
disambung pada kees!kan harinya.
#erja-kerja akti/iti keceriaan yang telah tertangguh disebabkan hari hujan telah
disambung pada hari ketiga berada di PD# Selayang iaitu pada hari @abu, -;
)kt!ber -11. Seperti biasa kami telah melakukan sedikit perbincangan dan bacaan
d!a pada a"al pagi. Selepas itu, kami telah dibahagikan kepada dua kumpulan kecil
di mana kumpulan pertama ditugaskan untuk menyambung kerja-kerja penghasilan
131

batang kayu &simen 1er!' dan kumpulan kedua menyiapkan papan tanda. Sepanjang
melakukan akti/iti ini, sekali lagi g!l!ngan remaja )#* yang berkemampuan
dilibatkan. Ini bertujuan untuk memberikan mereka kemahiran dalam menghasilkan
pr!duk yang berasaskan simen 1er!.
Akti/iti-akti/iti yang dilakukan pada hari tersebut bukan sahaja melakukan
lapisan pertama simen 1er! pada gulungan da"ai tetapi melakukan lapisan kedua
simen, mel!rek, mengecat cat "arna hitam pada simen 1er! yang telah kering dan
membentuk tunggul kayu serta mengecat cat ber"arna merah bata. Ini diikuti
dengan menanam simen 1er! tersebut di bahagian hadapan bangunan PD#
Selayang. Semua akti/iti tersebut dilakukan bermula dari pagi dan berlarutan
hinggalah pada "aktu malam.
Masalah yang timbul pada hari tersebut ialah masalah hujan pada sebelah
petang, akti/iti keceriaan tidak dapat dijalankan. Seperti biasa, beberapa ahli kami
yang mahir dalam kra1tangan menyambung akti/iti kra1tangan yang telah
dilaksanakan pada hari kedua iaitu pada hari Selasa. Setelah hujan berhenti, kami
menyambung kerja-kerja keceriaan dan kebetulan pada hari tersebut, kami telah
diselia !leh pensyarah pembimbing. )leh itu, ketua kumpulan +A#,( telah
menerangkan kepada pensyarah mengenai akti/iti-akti/iti yang sedang kami
laksanakan pada "aktu itu. #erja-kerja keceriaan berhenti pada sekitar pukul 4.=-
malam, dan masih belum siap sepenuhnya.
Akti/iti terakhir dalam bahagian keceriaan dilaksanakan pada hari +umaat &-8
)kt!ber -11', iaitu akti/iti g!t!ng-r!y!ng. Dalam akti/iti g!t!ng-r!y!ng tersebut,
kami telah melakukan dua akti/iti iaitu menyiapkan papan tanda yang belum siap
sepenuhnya serta mengemaskan tunggul-tunggul kayu &simen 1er!' supaya
kelihatan lebih kemas dan cantik dan juga mengemaskan kabin &st!r' di PD#
tersebut. Akti/iti g!t!ng-r!y!ng ini memerlukan kami untuk dipecahkan kepada dua
kumpulan bagi mempercepatkan kerja-kerja yang disediakan. Dua kumpulan
tersebut iaitu kumpulan lelaki ditugaskan untuk menyiapkan papan tanda dan
kumpulan perempuan ditugaskan untuk membersih dan mengemaskan bilik kabin.
132

Akti/iti membersih dan mengemaskan kabin siap dengan cepat iaitu pada
sebelah tengah hari. Ianya dapat disiapkan dengan cepat kerana setiap ahli
kumpulan memberikan kerjasama yang sangat baik dan barang-barang yang perlu
disusun dalam kabin tersebut hanyalah terdiri daripada kerusi r!da, b!la-b!la terapi,
bahan bantu mengajar dan sebagainya.
6arang-barang di dalam kabin tersebut disusun dengan kemas mengikut
keutamaan dan permintaan pihak PD#. Selesai mengemas dan membersihkan
kabin tersebut, kami telah men!l!ng untuk menyiapkan papan tanda dan
mengemaskan tunggul kayu &simen 1er!' yang kurang kemas. Pada hari itu juga,
A+# masakan untuk akti/iti akademik dan jamuan telah menjalankan tugas mereka.
Mereka keluar membeli barang-barang basah untuk dimasak pada kees!kan hari
dan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Akti/iti keceriaan terutamanya
papan tanda siap sepenuhnya pada sebelah malam.

&$% ANALISIS S!OT$
Sepanjang akti/iti keceriaan ini dilaksanakan, semua ahli kumpulan +A#,( telah
memberikan kerjasama yang sangat baik dan masing-masing memberikan
k!mitmen yang sepatutnya sehinggalah semua kerja dapat disempurnakan seperti
yang dirancang. Balau bagaimanapun terdapat juga beberapa masalah yang timbul
sepanjang akti/iti keceriaan dijalankan selama tiga hari itu . Syukur kerana setiap
masalah tersebut dapat di atasi dengan mudah. 6erikut merupakan analisis masalah
yang dapat kami simpulkan secara analisis SB)(<
133

#ekuatan &Strength' • #erjasama antara ahli +A#,( yang sangat baik
dalam menyiapkan akti/iti-akti/iti keceriaan yang
telah dirancang.
• Setiap ahli memberi k!mitmen yang bersungguh-
sungguh.
• (erdapat ahli kumpulan yang mempunyai ilmu dan
kemahiran dalam menghasilkan simen 1er!.
• Setiap ahli b!leh membimbing pelatih )#* secara
baik dalam menghasilkan simen 1er!.
• Ahli kumpulan sanggup meng!rbankan masa dengan
bekerja sehingga malam untuk memastikan kerja
dapat disiapkan dengan sempurna.
#elemahan &Beakness' • Alatan seperti pem!t!ng da"ai tidak mencukupi.
• Pemilihan cat "arna untuk lapisan cat kedua kurang
sesuai dan terpaksa mengeluarkan duit lagi untuk
membeli cat yang sesuai.
Peluang &)pp!rtunity' • Dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam
kalangan ahli yang terdiri daripada kelas berbe%a.
• Meningkatkan kemahiran k!munikasi dan bers!sial
dengan indi/idu-indi/idu )#*.
• Dapat mengenal indi/idu )#* dengan lebih dekat.
• Dapat menyalurkan dan berk!ngsi ilmu serta
kemahiran membuat simen 1er! kepada pelatih )#*.
Ancaman &(hreat' • #eadaan cuaca yang tidak menentu iaitu hujan pada
sebelah petang menyebabkan kerja-kerja seperti
menyimen tidak dapat dilaksanakan dan terpaksa
ditangguhkan.
• 6!leh tercedera sekirannya tidak menggunakan
alatan seperti pem!t!ng da"ai dengan betul.

134

'$% PENUTUP
Sebagai penutup, kami sangat berpuas hati di atas segala kerjasama yang telah
diberikan !leh pihak PD# sepanjang menjalankan Akti/iti #eceriaan ini. #ami berasa
sangat terharu apabila mendapat pelbagai pujian dan ucapan tahniah daripada semua
pihak di atas penghasilan (aman PD# Selayang yang kini ber"ajah baru. Apa yang
kami harapkan adalah sem!ga segala pr!jek keceriaan kami dijaga dan diurus dengan
baik !leh pihak PD# selepas ketiadaan kami di sana.

Disediakan !leh,
NNNNNNNNNNNNN.
&,E0A+*@A AMI'
Setiausaha Akti/iti #eceriaan,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak &+A#,(',
PD# Selayang.
135

LAMPIRAN AKTIVITI KECERIAAN

1. Akti/iti Simen Eer! 3 6atang #ayu Dan Papan (anda & -D 3 -; )kt!ber -11 '9*#9% $%#4;4#4 '45"* 6"37 5"5<9$# !$!$* #$*&$

Gambar 3 M"*+$8$3 3"5$8$ OKU Gambar 4 A:(4 JAKET '"&$*+ 5"*+$8$3
3"5$8$ OKU =$3$ 5"*+:$'4(%$* '45"* 6"37


Gambar 5 S"73$*+ 3"5$8$ OKU <"39'$:$ Gambar 6 A:(4 JAKET 5"*+"8$3 3"5$8$ OKU
9*#9% 5"57#7*+ &$>$4 BR. 9*#9% 5"5$'9%%$* %"3#$' %" &$($5
+9(9*+$* &$>$4

13,

Gambar 1 M"*)"&4$%$* $($# &$* <$:$* Gambar 2 M"*)"&4$%$* 3$*+%$ 9*#9%

5"5<$*=9: '45"*

Gambar M"5<9$# ($!4'$* !"3#$5$ '45"* Gambar ! M"*)45"* 3$*+%$ !$!$* #$*&$
!$&$ +9(9*+$* &$>$4 )$*+ #"($: '4$!


Gambar " M"*)45"* ($!4'$* %"&9$ !$&$ Gambar 1# M"*$*$5 !$!$* #$*&$ )$*+
*)$
($!4'$* !"3#$5$


Gambar 11 M"*+"=$# ($!4'$* !"3#$5$ !$&$ Gambar 12 M"*+"34*+%$* =$# ($!4'$*
+9(9*+$* &$>$4 )$*+ '9&$: '4$! &4(73"% !"3#$5$
13-

+9(9*+$* &$>$4 )$*+ #"($: %"34*+ '45"* #"($: %"34*+ '45"* !"3#$5$Gambar 13 M"*)"5<93%$* '!3$) !"*+4($# Gambar 14 M"*)45"* ($!4'$* %"&9$ !$&$
!$&$ +9(9*+$* &$>$4 )$*+ '9&$: &4 =$# !$!$* #$*&$
&"*+$* =$# ($!4'$* %"&9$

Gambar 15 M"(73"% <$:$+4$* <"($%$*+ Gambar 16 M"*$*$5 <$#$*+ %$)9
(+9(9*+$* &$>$4) !$&$ <$:$+4$* :$&$!$*
PDK


. Akti/iti $!t!ng-r!y!ng & -8 )kt!ber -11 ' < Membersihkan kabin J Menyiapkan
Papan (anda

Gambar 1 M"*+"=$# =$# :4#$5 !$&$ Gambar 1! K"$&$$* %$<4* '"<"(95
!$!$* #$*&$ &4%"5$'%$*


13/!$!$* #$*&$


Gambar 1" M"*+"(9$3%$* <$3$*+1<$3$*+ Gambar 2# M"*+$'4*+%$* <$3$*+1<$3$*+
&$34 &$($5 %$<4* 5"*+4%9# %$#"+734


!$!$* #$*&$ !$&$ <$#$*+ %$)9 )$*+ <"38$)$ &4:$'4(%$*
&$34 '45"*


Gambar 23 P$!$* #$*&$ &$* <$#$*+ %$)9 Gambar 24 K"$&$$* <4(4% %$<4* )$*+ #"($:
)$*+ #"($: '4$! &4%"5$'%$* &4'9'9*
130

Gambar 25 P37'"' 5"("%$#%$* :9396 !$&$ Gambar 26 P$!$* #$*&$ )$*+ #"($: '4$!
!$!$* #$*&$ '"!"*9:*)$

Gambar 21 M"*+"=$# ($!4'$* %"&9$ !$&$ Gambar 22 M"($%9%$* %"5$'$* #"3$%:43


140

LAPORAN AKTIVITI REKREASI PROGRAM JALINAN DI TERATAK (JAKET
KE PUSAT KONSERVASI GAJAH KUALA GANDAH# LANCHANG# PAHANG

(arikh < . )kt!ber -11.
>ari < #hamis.
Masa < 9.-- pagi hingga ;.=- petang.
(empat < Pusat #!nser/asi $ajah #uala $andah J (aman @usa, 0anchang,
Pahang.

1$% PENGENALAN

Akti/iti @ekreasi adalah salah satu akti/iti yang dilakukan dalam pr!jek
Pemulihan Dalam #!muniti kami di Pusat Pemulihan #!muniti Selayang & PD#
Selayang ' . Akti/iti rekreasi telah dipengerusikan !leh Abang M!hd Eirdaus Abang
Madehi manakala Setiausaha adalah 7!r1atin 6inti Satar. Aktit/iti ini dilakukan di
Pusat #!nser/asi $ajah #ebangsaan #uala $andah. Pusat ini terletak di 0anchang,
Pahang. Antara akti/iti yang dijalankan adalah memberikan makanan kepada gajah,
menunggang gajah dan memandikan gajah. #ami juga telah memba"a "arga PD#
Selayang ke (aman @usa yang terletak berhampiran dengan Pusat #!nser/asi
$ajah #ebangsaan tersebut.


2$% PELAKSANAAN

Pada . )kt!ber -11, seramai 1 !rang guru pelatih, 14 )#* PD# Selayang
bersama-sama ; !rang ibu bapa dan 9 !rang guru telah pergi ke Pusat #!nser/asi
$ajah #ebangsaan #uala $andah di 0anchang, Pahang. #ami bert!lak dari Institut
Pendidikan $uru kampus Ilmu #has pada jam 8.=- pagi dan tiba di PD# Selayang
pada jam 9.1; pagi. #ami berkumpul dan telah menyampaikan taklimat ringkas
141

kepada peserta la"atan. Setelah itu, saudara Asrul #hairuddin telah mengetuai
bacaan d!a bagi memberkati perjalanan kami. #ami bert!lak pada pukul 9.=- pagi
dan tiba di Pusat #!nser/asi $ajah #ebangsaan #uala $andah pada pukul 1-.D;
pagi. Perjalanan ke sana berjalan lancar dan tiada sebarang masalah.
Setibanya di sana, kami terus diba"a ke tempat gajah makan. #ami telah
diberikan salam h!rmat !leh D ek!r gajah yang telah dilatih. Semua "arga PD#
Selayang berpeluang memberikan makanan kepada gajah tersebut. )#* PD#
Selayang juga tidak ragu-ragu memberikan makanan iaitu tebu kepada gajah.
Selepas itu, "arga PD# Selayang dan ibu bapa beratur menunggu giliran untuk
menunggang gajah. #esemua )#* tidak gentar untuk menunggang gajah dan
semua peserta la"atan telah berpeluang untuk merasai pengalaman tersebut.
Setiap )#* ditemani !leh se!rang penjaga sama ada kami, petugas PD# ataupun
ibu bapa mereka sendiri. Peserta la"atan juga berpeluang untuk memandikan gajah
dan mandi bersama 3 sama gajah. $ajah yang dimandikan adalah anak gajah yang
bernama 6rab!ng dan San!m. Selesai memandikan gajah, kami menukar pakaian
dan menuju ke bilik tayangan bagi melihat tayangan sejarah penubuhan dan
ke"ujudan Pusat #!nser/asi $ajah #ebangsaan #uala $andah ini. @entetan kisah
hidup yang berlaku kepada gajah tersebut telah ditayangkan. #ami menikmati
makan tengah hari dan s!lat %!h!r sebelum bert!lak pulang.
Memandangkan ke"angan kami yang masih berbaki, kami telah berhenti di
(aman @usa yang terletak berdekatan dengan Pusat #!nser/asi $ajah. #ami
bercadang untuk masuk ke (aman @usa tersebut mengenangkan ini adalah
peluang yang jarang didapati. Alang-alang sudah berdekatan dengan (aman @usa
ini, kami mengambil peluang masuk dan telah mendapat bayaran yang agak
memuaskan hati. Di (aman @usa tersebut , kami telah melihat pelbagai jenis
hai"an seperti burung, kancil, ayam, rusa, burung unta, arnab dan kucing hutan.
Barga PD# Selayang juga telah masuk ke gelanggang rusa dan memberikan
makanan kepada rusa tanpa rasa takut. #ami berada di situ selama satu jam dan
kami bert!lak pulang pada pukul =.D- petang iaitu satu jam lebih a"al daripada
jangkaan. #ami tiba di PD# Selayang pada pukul ;.=- petang dan semua peserta
telah pulang dengan selamat.
142&$% KEKUATAN

#ami berbangga kerana dapat memba"a "arga PD# Selayang terutamanya
)#* kerana mereka tidak pernah menunggang gajah apatah lagi memandikan
gajah. #ami juga telah mendapat kemasukan la"atan ke Pusat #!nser/asi $ajah
#ebangsaan #uala $andah ini secara percuma, tanpa bayaran serta mendapat
sarapan pagi daripada mereka. #erjasama ibu bapa yang telah membenarkan kami
memba"a anak-anak mereka mela"at ke sana sangat membantu dan
memudahkan kerja kami. Pihak Pusat #!nser/asi $ajah juga telah memberikan
layanan yang sangat baik kepada kami.
(idak dapat dina1ikan baha"a kami telah dapat memberikan pengalaman yang
baru dan tidak pernah mereka dapat sepanjang berada di PD# Selayang . Akti/iti ini
telah dapat menambahkan keyakinan diri semua )#* memandangkan satu
keyakinan yang tinggi diperlukan semasa mendekati gajah, menunggang gajah dan
memandikan mereka. Secara tidak langsung juga kami dapat menerapkan unsur-
unsur terapi hai"an kepada )#* PD# Selayang apabila menunggang gajah
tersebut. #elebihan lain ialah kami dapat memba"a mereka ke tempat yang tidak
dirancang dan ini menambahkan pengalaman dan pengetahuan mereka ketika
memasuki (aman @usa.


'$% KELEMAHAN

#elemahan sepanjang akti/iti rekreasi ini ialah kele"atan yang berlaku semasa
bert!lak ke PD# Selayang. Ini menyebabkan kami tiba - minit le"at dari masa
yang dijangkakan. >al ini disebabkan !leh kele"atan pemandu bas institut sendiri.
Pihak kami telah sampai pada pukul ..D; pagi tetapi beliau masih tiada di tempat
bas. +adi, masa yang telah berganjak menyebabkan kami tidak dapat menjamu
sarapan pagi yang telah disediakan kerana mengejar rutin harian gajah berkenaan.
Selain itu, kami juga terlepas pandang se!rang kanak-kanak )#* yang ingin
143

memandikan gajah kerana ibunya telah memba"a kanak-kanak tersebut
menukarkan pakaian sedangkan kami semua kesuntukan masa untuk memandikan
gajah tersebut.
Sebelum bert!lak ke #uala $andah, kami telah mengalami masalah
pengangkutan untuk ke sana disebabkan !leh masalah k!munikasi dengan pihak
institut serta masalah pertindihan "aktu la"atan antara kami dengan kumpulan lain.
#ami telah diberitahu mengenai kegagalan institut menyediakan bas untuk kami
kurang D jam daripada "aktu la"atan. +arak perjalanan yang jauh dijadikan alasan
untuk pembatalan tempahan bas kami. Pemberitahuan tersebut yang berlaku pada
saat akhir sangat mengece"akan saya dan rakan-rakan yang bersemangat untuk
memba"a "arga PD# Selayang ke sana. 7amun, setelah mengadakan
perbincangan dengan Pengarah IP$ #ampus Ilmu #has , beliau telah memberikan
kami bas tersebut dan kami sangat berterima kasih kepada beliau.

($% PENAMBAHBAIKAN

Sebagai penambahbaikan , diharap pada masa akan datang kele"atan ini dapat
diatasi dengan memaklumkan secara jelas kepada pemandu bas atau !rang yang
berkenaan bagi mengelakkan masalah dan kerumitan semasa akti/iti dijalankan.
Selain itu, k!munikasi yang kerap antara pihak kami dan juga pihak institut juga
perlu diperbaiki supaya tiada lagi masalah pembatalan tempahan bas pada saat-
saat akhir serta masalah-masalah yang lain kerana ianya sangat menjejaskan
perancangan kami. #ami juga akan lebih peka terhadap )#* ketika menjalankan
akti/iti supaya mereka tidak ketinggalan untuk sama-sama merasai setiap akti/iti di
#uala $andah.


"$% PENUTUP

#eseluruhannya, kami sangat berpuas hati dengan akti/iti rekreasi ini kerana
segala apa yang telah kami rancangkan sebelum ini telah berjalan dengan lancar.
#erjasama yang diberikan !leh semua ahli ja"atankuasa sangat membantu saya
144

dan juga pengarah pr!gram akademik, iaitu Abang M!hd Eirdaus. Sem!ga akti/iti
ini telah banyak memberikan pengalaman, pengetahuan dan kenangan buat "arga
PD# Selayang terutamanya )#* di sana. #ami bagi pihak Institut Pendidikan $uru
#ampus Ilmu #has sangat berterima kasih kepada PD# Selayang yang memberikan
peluang kepada kami untuk berbakti di sana dan tidak lupa juga kepada Pengarah
kerana telah meluluskan tempahan bas untuk kami ke #uala $andah "alaupun
pada saat-saat akhir.

Disediakan !leh,
NNNNNNNNNNNNN.
&7)@EA(I7 6I7(I SA(A@'
Setiausaha Akti/iti @ekreasi,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak &+A#,(',
PD# Selayang.

145

LAMPIRAN AKTIVITI REKREASI

Para peserta berkumpul sebelum bergerak masuk mela"at gajahAkti/iti bersama 3 sama dengan gajah


14,


@ehat14-

(aman @usa 2 Deerland


14/


140

LAPORAN AKTIVITI AKADEMIK PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK
(JAKET
CERAMAH BERTAJUK EPENDIDIKAN SEKSUALITI BAGI !ARGA OKU ‟

(arikh < 9 )kt!ber -1-
>ari < Sabtu
Masa < 4.-- pagi hingga 11.=- pagi.
(empat < PD# Selayang.

1$% PENGENALAN
Pada 9 )kt!ber -11, satu ceramah bertajuk Pendidikan Seksualiti bagi Barga
)rang #urang *paya &)#*' telah diadakan di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD#'
Selayang sempena #hidmat Sis"a Pr!gram +alinan #asih #asih di (eratak &+A#,('.
Pr!gram +A#,( telah diadakan selama seminggu bermula pada = )kt!ber -11 dan
berakhir pada 9 )kt!ber -11. Pada hari itu juga diadakan Majlis Perasmian Penutupan
Pr!gram. Penceramah jemputan iaitu Puan :he!h Sie" (in merupakan #etua Penyelia
+urura"at, 6ahagian Pembangunan #esihatan #eluarga, #ementerian #esihatan
Malaysia. 6eliau menggantikan penceramah asal iaitu Dr. Aminah 6ee binti M!hd
#assim, #etua Pen!l!ng Pengarah #anan 6ahagian Pembangunan #esihatan
#eluarga yang tidak dapat hadir kerana perlu menghadiri satu mesyuarat penting.
(ujuan majlis ceramah ini diadakan adalah untuk mendedahkan kepada "arga
PD# dan ibu bapa anak-anak )#* tentang kepentingan mempelajari pendidikan
seksualiti, seterusnya menyediakan mereka untuk menghadapi sebarang cabaran,
serta dapat mengaplikasi ilmu pendidikan seksualiti dalam kehidupan seharian. )bjekti1
ceramah ini juga adalah untuk memberi pengetahuan tentang cabaran yang dihadapi
)#* dalam mendepani isu-isu berkaitan dengan seksualiti dalam kehidupan seharian
mereka. Selain itu, majlis ceramah ini juga merupakan "adah untuk membina
150

hubungan yang erat antara mahasis"a Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has,
"arga PD# dan k!muniti setempat bagi memudahkan sebarang urusan atau
perk!ngsian ilmu serta tenaga kerja pada masa hadapan.

2$% PELAKSANAAN
:eramah ini telah dihadiri !leh tetamu-tetamu khas iaitu :ik >ajjah Meskinah
binti >aji (aib selaku Pensyarah Penyelaras Pr!gram PD#, Dr. Shahrul Arba iah binti
)sman selaku Pensyarah Penilai Pr!gram PD#, dan ,ncik Yusu1 bin (a"il selaku 7aib
Pengerusi II PD# Selayang. (etamu-tetamu lain terdiri daripada ahli ja"atankuasa,
petugas, sukarela"an, dan ibu bapa atau penjaga anak-anak )#* di PD# Selayang.
Selain itu, terdapat juga beberapa ahli ja"atankuasa dan petugas dari PD# lain seperti
PD# >ulu #elang, PD# @a"ang, dan PD# 6atu Arang yang turut hadir sebagai tetamu
jemputan.
Daripada sasaran a"al sebanyak 1-- !rang tetamu, hanya D- !rang yang dapat
menghadirkan diri. #ebanyakan tetamu terutama ibu bapa yang tidak hadir adalah
disebabkan mereka mempunyai pr!gram tersendiri bersama keluarga serta ada di
antara mereka ke @a"ang bagi memenuhi undangan majlis ramah mesra serta jamuan
makan bersama dengan Perdana Menteri Dat! Seri M!hd 7ajib bin (un Abdul @a%ak
yang Kturun padang bagi memenuhi rangka kerja dan la"atan rasmi di daerah tersebut.
:eramah dimulakan setengah jam le"at, disebabkan !leh beberapa 1akt!r
antaranya kele"atan penceramah sampai ke PD# dan jumlah kehadiran peserta yang
sedikit pada peringkat a"al. Sebaik sahaja sampai, penceramah terus membuat
persediaan dan menyusun barang-barang yang diba"a sebagai bahan bantu untuk
membuat dem!nstrasi semasa ceramah dijalankan. Melihatkan jumlah tetamu yang
masih sedikit, beliau mengambil keputusan untuk menunggu sebentar lagi sambil
mengambil peluang untuk berkenalan dengan ahli ja"atankuasa penganjur dan "arga
PD# Selayang. Pr!gram ceramah dimulakan tepat pukul 4.=- pagi dengan ucapan alu-
aluan dan pengenalan !leh saudara Abang M!hd Eirdaus bin Abang Madehi selaku
Pengerusi Majlis.
151

Seterusnya, Puan :he!h mengambil tempat untuk memulakan ceramahnya
yang bertajuk FP0-:.:.32- S039426./. >21. !2512 OKUG. Balaupun ceramah
diadakan berterusan selama satu jam setengah tanpa rehat, namun tetamu tidak
merungut mahupun kelihatan b!san disebabkan penyampaian Puan :he!h yang
menarik dan interakti1. 6ahan-bahan yang diba"a seperti anak patung, apr!n &dengan
gambar !rgan seksual', dan kain rentang &dengan gambar rajah pengaruh diri dan
persekitaran' membuatkan penyampaiannya menjadi lebih jelas dan mampu menarik
perhatian tetamu. Selain itu, Puan :he!h mencuba sedaya upaya untuk memecahkan
kebekuan pendengar dengan mengajukan s!alan-s!alan yang dapat mengaitkan
antara isi ceramah dengan pengalaman mereka dalam kehidupan seharian. S!alan-
s!alan ini bukan sahaja berjaya menjadikan penyampaian lebih interakti1, malah dapat
membuka minda pendengar agar menjadi lebih terbuka semasa membincangkan isu-
isu seksualiti yang dikemukakan.
Selesai sahaja sesi ceramah pada pukul 11.-- pagi, Puan :he!h terus
menyambung dengan sesi s!al ja"ab yang berlangsung selama hampir - minit.
Setelah itu, saudari Arba iyah 6inti Sair!ni tampil untuk mengendalikan sesi #ui% *ji
Minda. Puan :he!h dijemput untuk menyampaikan hadiah kepada hadirin yang berjaya
menja"ab s!alan dengan betul. Sesi kui% ini mengambil masa hanya 1- minit untuk
menghabiskan sebanyak 1- s!alan. Sebelum pr!gram ceramah ini berakhir, sedikit
cenderamata sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan kepada Puan :he!h
telah disampaikan !leh :ik >ajjah Meskinah selaku Penyelaras Pr!gram PD#
merangkap tetamu khas pr!gram ini. Pr!gram ceramah selesai pada pukul 11.=- pagi.

&$% KEKUATAN
#eputusan kami memilih untuk menganjurkan pr!gram ceramah adalah satu
keputusan yang tepat. Apatah lagi, ceramah tentang pendidikan seksualiti bagi "arga
)#* belum pernah diadakan di mana-mana pusat PD# yang berdekatan. :eramah
yang diadakan buat julung kalinya ini mendapat sambutan hangat daripada ibu bapa
serta tetamu-tetamu yang hadir terutamanya petugas-petugas dari PD# lain. Mereka
152

tidak sabar untuk pulang ke PD# masing-masing bagi menyampaikan ilmu-ilmu yang
telah diper!leh dalam ceramah ini. Malah ada yang mengambil tindakan pr!akti1
dengan mendapatkan maklumat perhubungan seperti n!mb!r tele1!n dan e-mel Puan
:he!h sebagai persediaan untuk menjemput beliau menyampaikan ceramah di pusat
PD# masing-masing.
Perancangan kami untuk menjemput petugas-petugas dari pusat PD# lain di
sekitar Selayang juga adalah satu keputusan yang tepat. Ini adalah salah satu cara
yang amat berkesan dalam menyebarkan pengetahuan tentang pendidikan seksualiti
kepada "arga )#*. Setiap pusat PD# me"akili jaringan k!munikasi bagi "arga )#*
dalam k!muniti masing-masing. +adi, dengan menjemput "akil-"akil dari setiap pusat
PD#, ini bermakna sebarang maklumat yang disampaikan telah berjaya disebarkan
kepada seluruh k!muniti yang berkenaan. Setiap "akil pusat PD# yang hadir
merupakan duta kepada k!muniti masing-masing kerana mereka akan pulang dengan
satu persepsi baru tentang pendidikan seksualiti kepada "arga )#*. Seterusnya,
persepsi baru ini akan diceritakan kepada "arga PD# yang lain. Memandangkan isu
pendidikan seksualiti kepada "arga )#* ini sangat rele/an bagi pendidikan yang
menyeluruh kepada "arga )#*, pastinya perk!ngsian ini akan mendapat sambutan
hangat di tempat masing-masing. Malah, tidak mustahil pusat-pusat PD# ini akan
mengadakan ceramah yang sama di tempat mereka pula.

'$% KELEMAHAN
Sama seperti apa yang disampaikan !leh ,ncik Yusu1 dalam ucapannya selaku
tuan rumah, beliau telah menyatakan kekesalannya terhadap jumlah kehadiran yang
agak mengece"akan. Ilmu tentang pendidikan seksualiti kepada "arga )#* ini
seharusnya dik!ngsi dengan lebih ramai indi/idu dan k!muniti memandangkan bukan
mudah bagi mana-mana pusat PD# untuk mendapatkan penceramah-penceramah
pakar dari #ementerian #esihatan Malaysia sendiri. (ambahan pula, pengel!laan
pr!gram sebegini akan menjadi tidak berbal!i sekiranya hanya melibatkan k!muniti
yang kecil sahaja.
153

Selain itu, kami juga mengakui kelemahan daripada segi pr!t!k!l majlis yang
tidak disusun dengan lebih teliti. (erdapat sedikit kekalutan semasa sesi penyampaian
hadiah semasa #ui% *ji Minda di mana ahli ja"atankuasa cenderamata sendiri yang
menyampaikan hadiah kepada tetamu yang berjaya menja"ab s!alan pertama.
#emudian, setelah merasai kejanggalan situasi tersebut, barulah Puan :he!h dijemput
untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang berikutnya.

($% CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
#ami seharusnya bertindak bijak dengan memberikan cadangan bernas kepada
ibu bapa yang tidak dapat hadir. (erdapat antara mereka yang menele1!n pihak PD#
Selayang untuk memaklumkan ketidakhadiran mereka kerana lebih berminat untuk
menghadiri majlis jamuan yang diadakan bersama Perdana Menteri di @a"ang.
Seharusnya kami berbincang dengan pihak PD# Selayang untuk memujuk mereka
dengan mencadangkan agar ada di antara ahli keluarga yang dihantar sebagai "akil
untuk menghadiri ceramah. *ntuk mendapatkan perhatian mereka, kami b!leh
menyampaikan serba sedikit isi kandungan ceramah yang dirasakan menarik untuk
dik!ngsi.
Selain itu, kami juga perlu lebih meneliti pr!t!k!l majlis penyampaian hadiah.
Balaupun pr!gram ceramah ini agak ringkas dan tidak terlalu terikat dengan 1!rmaliti
majlis, namun kami seharusnya bijak menga"al majlis dengan mematuhi pr!t!k!l pada
sesi-sesi yang sesuai. :!nt!hnya, semasa sesi penyampaian hadiah #ui% *ji Minda,
penceramah adalah indi/idu yang sepatutnya dijemput untuk menyampaikan hadiah
kepada tetamu yang berjaya menja"ab s!alan dengan betul.
154

"$% ANALISIS S!OT
#ekuatan &Strength' • Para ibu bapa dan jemputan teruja kerana mereka
mendapat pengetahuan baru tentang seksualiti
dalam kalangan )#*.

• Semasa sl!t S!al J ja"ab, ramai ibu bapa yang
bertanya tentang masalah-masalah yang dihadapi
dan meminta pandangan serta jalan mencari
penyelesaian.

#elemahan &Beakness' • :eramah sepatutnya mula pada pukul 4.-- pagi
tetapi, penceramah tiba 1- minit le"at iaitu pada
pukul 4.1- pagi.

• #ehadiran peserta dan jemputan sedikit iaitu D
!rang termasuk pihak penganjur.

• Maj!riti ibu bapa menele1!n pihak PD# tidak
dapat menghadirkan diri ke pr!gram pada saat-
saat akhir

Peluang &)pp!rtunity' • Ibu bapa dan jemputan mendapat pengetahuan
baru tentang masalah dan d!ktrin seksualiti di
kalangan !rang a"am terhadap g!l!ngan )#*.

• Ibu bapa dan jemputan juga dapat berinteraksi
secara terus dengan pihak pakar tentang masalah
seksualiti dalam kalangan )#*.

• #esemua tetamu dan peserta mendapat :D
Ktrainin! mod"le #live$li%e$stay sa%e' edisi pertama
yang baru sahaja dilancarkan !leh #ementerian
#esihatan Malaysia.

Ancaman &(hreat' • +umlah kehadiran ibu bapa yang sedikit kerana
mereka ke @a"ang untuk berjumpa dengan
Perdana Menteri yang membuat la"atan ke sana.

• Angin kuat selama beberapa minit menyebabkan
skrin paparan 0:D jatuh dan memecahkan jag air


155

"$% PENUTUP
#esimpulannya, daripada k!men-k!men para hadirin yang hadir , kesemuanya
sangat berpuas hati dengan ceramah tersebut. Pelbagai ilmu baru yang dapat ditimba
selepas dua jam mendengar ceramah. Stere!taip mengenai Pendidikan Seks telah
dapat dipecahkan. Sem!ga, isi-isi dalam ceramah ini dapat disebarkan seluas-luasnya
agar memberi man1aat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Disediakan !leh,
NNNNNNNNNNNNN.
&7)@ SA06IA> 6I7(I I*0#IE0I'
Setiausaha Akti/iti Akademik,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak &+A#,(',
PD# Selayang.

15,

LAMPIRAN PROGRAM AKADEMIK


#etibaan jemputan #has Sesi kui% dan penyampaian hadiah


K6!!th hasil kra1 )#* dan jualan
Puan :he!h memulakan ceramah

Pensyarah mela"at Kb!!th pameran


Penceramah membuat dem!nstrasi

15-


15/

LAPORAN MAJLIS PENUTUPAN PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK
(JAKET
DI PDK SELAYANG

(arikh < 9 )kt!ber -1-
>ari < Sabtu
Masa < 1-.D; pagi hingga 1.-- tengah hari.
(empat < PD# Selayang.

Pada 9 )kt!ber -11, Majlis Penutupan Pr!gram +alinan #asih di (eratak
&+A#,(' -11 telah diadakan di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD#' Selayang.
Majlis ini dijalankan selepas akti/iti ceramah yang bertajuk Pendidikan Seksualiti bagi
Barga )rang #elainan *paya &)#*' dilaksanakan iaitu setelah 1- minit berhenti untuk
minum pagi.
Majlis ini telah dihadiri !leh tetamu yang dijemput khas iaitu :ik >ajjah Meskinah
binti (aib, Pensyarah Penyelaras Pr!gram PD#, Dr. Shahrul Arba iah binti )sman
selaku Pensyarah Penilai Pr!gram PD#, dan ,ncik Yusu1 bin (a"il, 7aib Pengerusi II
PD# Selayang. Balau bagaimanapun, Dr. Shahrul Arba iah tidak dapat mengikuti majlis
ini sehingga akhir kerana mempunyai urusan di luar. (etamu lain yang turut dijemput
untuk memeriahkan lagi majlis ini adalah ahli ja"atankuasa, petugas, sukarela"an dan
ibu bapa anak-anak )#* di PD# Selayang. (erdapat juga beberapa ahli ja"atankuasa
dan petugas dari PD# lain yang hadir ke majlis ini seperti PD# @a"ang, PD# *lu #lang
dan PD# 6atu Arang.
Majlis penutupan ini dipengerusikan !leh saudara Abang Eirdaus dan saudari
7!r Salbiah dan dimulakan dengan ucapan daripada saudara Asrul #hairuddin bin
@!seli iaitu Pengarah Pr!gram +aket -11. Majlis penutupan diteruskan lagi dengan
ucapan daripada tuan rumah iaitu ,ncik Yusu1 bin (a"il. #emudian majlis telah
150

menjemput :ik >ajjah Meskinah binti (aib untuk memberikan ucapan dan seterusnya
merasmikan Majlis Penutupan Pr!gram +aket -11.
Majlis ini telah diteruskan lagi dengan upacara penyampaian hadiah dan
cenderamata !leh :ik >ajjah Meskinah binti (aib kepada pemenang-pemenang yang
telah mengikuti bengkel membuat kra1tangan bekas pensil yang diperbuat daripada
bahan kitar semula iaitu kertas. Pemenang-pemenangnya adalah terdiri daripada
pelatih )#* di PD# Selayang. :enderamata turut disampaikan kepada ,ncik Yusu1 bin
(a"il atas kesudiannya menerima kedatangan guru-guru pelatih selama seminggu
yang bermula = )kt!ber -11 untuk mencurahkan bakti dan tenaga kerja di PD#
tersebut. #emudian, ,ncik Yusu1 telah dijemput untuk menyampaikan cenderamata
kepada :ik >ajjah Meskinah sebagai tanda terima kasih beliau kerana memilih PD#
Selayang untuk Pr!gram #hidmat Sis"a ini.
Setelah itu, tetamu yang hadir telah dipersembahkan dengan satu tayangan
/ide! sepanjang pr!gram ini dilaksanakan dan mereka berasa sangat ser!n!k
menyaksikan /ide! ini kerana melihat akan penglibatan akti1 anak-anak )#* dalam
akti/iti yang telah disediakan !leh guru-guru pelatih. (ernyata anak-anak )#*
mempunyai semangat yang kental dan bersungguh-sungguh untuk mengikuti setiap
akti/iti ini. Majlis penutupan telah berakhir dengan jamuan yang disediakan !leh
petugas-petugas di PD# dan juga guru-guru pelatih.

D.90:.232- ;60<#

NNNNNNNNNNNNN
&7AI,MA> 6I7(I :>, M)>D 7))@'
Pen!l!ng Setiausaha,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has.
1,0

GAMBAR?GAMBAR SEPANJANG MAJLIS PENUTUPAN PROGRAM JAKET$


yang diperbuat daripada kertas majalah Sayuti
!leh pelatih-pelatih )#*


,ncik Yusu1 bin (a"il, 7aib Pengerusi II
Asrul #hairuddin memberi ucapan pada PD# Selayang menyampaikan sedikit

ucapan sebagai tuan rumah1,1
*capan perasmian !leh :ik >ajjah Penyampaian hadiah !leh :ik >ajjah
Meskinah binti (aib selaku Pensyarah Meskinah kepada pemenang bengkel
Penyelaras Pr!gram PD# kra1tangan iaitu adik Earhana
Pameran kra1tangan iaitu bakul kertas 6acaan d!a !leh saudara Ahmad

P engarah Pr!gram +aket -11, saudara
majlis penutup


Penyampaian cenderahati kepada ,ncik :enderamata !leh ,ncik Yusu1 kepada


guru-guru pelatih di PD# Selayang


(ayangan /ide! sepanjang pr!gram +amuan yang telah disediakan untuk
PD# berlangsung selama seminggu tetamu yang hadirBakil dan petugas dari PD# lain yang Meja tetamu ?IP
turut hadir ke majlis ini menyaksikan
pameran kra1tangan
Yusu1 atas kesudian beliau menerima :ik >ajjah Meskinah

1,2

1,3

MI7I( M,SY*A@A( P@)$@AM +A0I7A7 #ASI> DI (,@A(A# &+A#,(' PD#
S,0AYA7$ MA>ASISBA IP$ I0M* #>AS

(arikh< D Mei -11
Masa< 11 3 1.=- tengah hari
(empat< De"an #uliah Pendidikan #has IP$ Ilmu #has

H2:.5
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng -
@!y!ng
,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
- @!y!ng
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me based
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased

1,4

Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Al 3 Eatihah
Agenda mesyuarat
1.- Pelantikan A+# Pr!gram dan Akti/iti
.- Pr!gram dan akti/iti yang dirancang
=.- Penajaan dan belanja"an
D.- >al 3 hal lain
;.- Penutup

1.- Pelantikan A+# Pr!gram dan Akti/iti
A+# Induk dan akti/iti dilantik dilantik melalui persetujuan bersama. Senarai ahli
ja"atankuasa b!leh dirujuk di lampiran 1&b'.

.- Pr!gram dan akti/iti yang dirancang
(erdapat D akti/iti yang akan dilaksanakan iaiatu akti/iti akademik, rekreasi dan
keceriaan. Akti/iti keceriaan dan kebersihan, la"atan ke $enting >ighland, acara
sukaneka dan juga ceramah. Pengisian pr!gram tersebut masih lagi tiada kata
putus kerana perbincang dengan pihak pengurusan PD# Selayang sama ada
akti/iti tersebut b!leh diterima ataupun tidak.

(indakan< Semua ahli

=.- Penajaan dan belanja"an
Semua ahli akan bergerak secara indi/idu bagi mendapatkan sumbangan dan
penajaan bagi menampung perbelanjaan pr!gram dan akti/iti yang dirancang.
A+# akti/iti perlu menyenaraikan belanja"an dan diserahkan kepada bendahari
induk pr!gram.
(indakan< Semua ahli
1,5

D.- >al 3 >al 0ain
D.1 0a"atan kali pertama ke PD# Selayang bagi meminta kebenaran dan
melihatdan mela"at "arga PD# Selayang dan ka"asannya.

(indakan< A+# Induk
;.- Penutup
Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.=- tengah hari dengan Suratul KAsr dan
(asbih #a1arah.

1,,

MI7I( M,SY*A@A( P@)$@AM +A0I7A7 #ASI> DI (,@A(A# &+A#,(' PD#
S,0AYA7$ MA>ASISBA IP$ I0M* #>AS

(arikh< 14 +un -11
Masa< 1.1; tengah hari 3 1.=- petang
(empat< Padang Pangsapuri :heras D ,


H2:.5
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me 6ased
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng -
@!y!ng
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me based


1,-

T.:23 <2:.5 :0-12- 30>0-252-
,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
- @!y!ng
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased

Agenda mesyuarat
1.- *capan pengarah pr!gram
.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
=.- Perkara 3 perkara berbangkit
D.- Dra1 kertas kerja
;.- +ualan amal
..- >al 3 hal lain
8.- Penutup

Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Al 3 Eatihah
1.- *capan pengarah pr!gram
1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang sempat
hadir.
1. *capan alu 3 aluan
.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
Minit Mesyuarat 6il.12-11 diluluskan tanpa sebarang pindaan.

(indakan< *ntuk makluman
=.- Perkara 3 perkara berbangkit
1.- Akti/iti rekreasi yang dicadangkan ialah akti/iti renang di *lu Yam
.- Simen 1er! akan dibuat dalam akti/iti keceriaan
(indakan< A+# Pelaksanan Akti/iti @ekreasi J keceriaan
1,/

D.- 0ap!ran pembuatan kertas kerja
Semua A+# yang terlibat dalm pembuatan kertas kerja perlu menyiapkannya
dengan segera. Dra1 pertama perlu disiapkan pada D +un -11 supaya semakan
bersama dapat dibuat
(indakan< Setiausaha A+# Induk J Pelaksana Akti/iti
;.- +ualan amal
+ualan amal akan dijalankan pada - +un -11 bagi menampung perbelanjaan
pr!gram dan akti/iti yang akan dilaksanakan. +ualan ini akan bertempat di sebelah
De"an Dat! >aji @a%ali Ismail. Antara makanan dan minuman yang dijual ialah
kerepek, minuman berperisa, sand"ich, nasi lemak dan ker!p!k lek!r. = !rang ahli
akan menjaga gerai jualan .
(indakan< Semua A+#
..- >al - hal lain
..1 Pelantikan A+# (ajaan iaitu Ahmad Sayuti dan #alai
Makluman< Semua A+#

.. Surat meminta sumbangan
(indakan< Setiausaha A+# Induk

..= Surat kebenaran jualan dari pihak IP$ Ilmu #has
(indakan< Pen!l!ng setiausaha A+# Induk

8.- Penutup
Mesyuarat ditangguhkan pada pukul .-- petang dengan 6acaan (asbih #a1arah
dan Suratul Al KAsr.
1,0

MI7I( M,SY*A@A( P@)$@AM +A0I7A7 #ASI> DI (,@A(A# &+A#,(' PD#
S,0AYA7$ MA>ASISBA IP$ I0M* #>AS
=

(arikh< - +un -11
Masa< .=- 3 D.=- petang
(empat< De"an #uliah Pendidikan #has


H2:.5
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng -
@!y!ng1-0

,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
- @!y!ng
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me based
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased

Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Al 3 Eatihah
Agenda mesyuarat
1.- *capan pengarah pr!gram
.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
=.- Perkara 3 perkara berbangkit
D.- Akti/iti keceriaan
;.- Akti/iti >!me 6ased
..- (entati1 pr!gram
8.- Penutup

1.- *capan pengarah pr!gram
1.1 Pengarah pr!gram mengucapkan terima kasih kepada semua A+#
yang hadir
1. *capan alu 3 aluan daripada pengarah pr!gram

.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
Minit Mesyuarat 6il.2-11 diluluskan tanpa sebarang pindaan.
(indakan< *ntuk makluman

=.- Perkara 3 perkara berbangkit
#ertas kerja perlu mengikut 1!rmat yang ditetapkan dan harus
diselaraskan.

Makluman< Semua A+#
1-1

D.- Akti/iti keceriaan
D.1 akti/iti yang dilakukan ialah g!t!ng 3 r!y!ng, simen 1er! &selipar
keretapi' dan tapak re1leks!l!gi bersama "arga PD# Selayang

Makluman< Semua A+#

D. A+# Pelaksana Akti/iti #eceriaan perlu berjumpa dengan ,ncik #ahar
bagi mendapatkan maklumat dan pendapat daripadanya

(indakan< A+# Pelaksana Akti/iti #eceriaan

;.- Akti/iti >!me 6ased
:adangan akti/iti yang dilakukan ialah<
;.1 Mengajar dan berk!ngsi maklumat tentang urutan dan ra"atan yang sesuai
;. Menjemput ahli terapi ke rumah yang dipilih

(indakan< A+# Pelaksana Akti/iti >!me 6ased

..- (entati1 Pr!gram
Semua ahli berbincang mengenai tarikh dan masa yang sesuai untuk
melaksanakan akti/iti yang dirancang.

(indakan< Setiausaha A+# Induk J Pelaksana Akti/iti

8.- penutup
Mesyuarat ditangguhkan pada pukul D.=- petang dengan bacaan (asbih #a1arah dan
Suratul KAsr


1-2

MI7I( M,SY*A@A( P@)$@AM +A0I7A7 #ASI> DI (,@A(A# &+A#,(' PD#
S,0AYA7$ MA>ASISBA IP$ I0M* #>AS
D
(arikh< ; +un -11
Masa< 4.-- 3 11.-- malam
(empat< Padang Pangsapuri :heras D,
H2:.5
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me 6ased
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng -
@!y!ng

,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
- @!y!ng
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me based
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased

1-3

Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Al 3 Eatihah
Agenda mesyuarat
1.- *capan pengarah pr!gram
.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
=.- Akti/iti rekreasi
D.- Akti/iti akademik
;.- Akti/iti keceriaan
..- +ualan amal
8.- >al 3hal lain
9.- Penutup

1.- *capan pengarah pr!gram
1.1 Pengarah pr!gram mengucapkan terima kasih kepada semua A+#
yang hadir
1. *capan alu 3 aluan daripada pengarah pr!gram

.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
Minit Mesyuarat 6il.=2-11 diluluskan tanpa sebarang pindaan.
(indakan< *ntuk makluman

=.1 Pihak PD# Selayang mencadangkan akti/iti rekreasi diadalkan di luar
ka"asan PD# iaitu di (aman >ana Badi >ussein.
=. Anggaran perbelanjaan dan pengangkutan perlu disediakan.
(indakan< A+# Pelaksana Akti/iti @ekreasi


1-4

D. - Akti/iti Akademik
D.1 Anggaran perbelanjaan dan tentati1 akti/iti perlu diubah kerana kurang
sesuai
(indakan< A+# Pelaksana Akti/iti Akademik

;.- Akti/iti #eceriaan
;.1 Pembinaan simen 1er! dan tapak re1leks!l!gi terpaksa dilakukan di
ka"asan bersimen dan kecil kerana ka"asan PD# yang kecil dan tiada
tempat sesuai untuknya. +usteru itu, perbincangan dengan ,ncik #ahar
perlu dilakukan.
(indakan< A+# Pelaksana Akti/iti #eceriaan

..- +ualan Amal
..1 +ualan amal akan dilakukan setiap hari di bl!k 6estari
.. Makanan yang dijual ialah kerepek, dadih, s!sej, nugget, dan sand"ich
(indakan< semua ahli

8.- >al 3 hal lain
Surat kebenaran untuk julan perlu dilekatkan bagi membuktikan jualan
dilakukan dengan sah
Makluman< Semua ahli

1-5

9.- Penutup
Mesyuarat ditangguhkan pada pukul D.=- petang dengan bacaan (asbih
#a1arah dan Suratul KAsr


1-,

MI7I( M,SY*A@A( P@)$@AM +A0I7A7 #ASI> DI (,@A(A# &+A#,(' PD#
S,0AYA7$ MA>ASISBA IP$ I0M* #>AS
;
(arikh< 8 +un -11
Masa< 11 .=- pagi 3 1 .=- petang
(empat< De"an #uliah Pendidikan #has
H2:.5
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me 6ased
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng -
@!y!ng

,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
- @!y!ng
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me based
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased

1--

Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Al 3 Eatihah

Agenda mesyuarat
1.- *capan pengarah pr!gram
.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
=.- Akti/iti rekreasi
D.- +ualan amal
;.- >al 3hal lain
..- Penutup

1.- *capan pengarah pr!gram
1.1 Pengarah pr!gram mengucapkan terima kasih kepada semua A+#
yang hadir
1. *capan alu 3 aluan daripada pengarah pr!gram

.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
Minit Mesyuarat 6il.D2-11 diluluskan tanpa sebarang pindaan.

(indakan< *ntuk
=.- Akti/iti rekreasi
Akti/iti rekreasi terapi hidr! di (aman >ana Badi >ussein perlu diubah
kerana dikhuatiri terdapat penyakit kencing tikus di ka"asan terbabit.
Pensyarah pembimbing mencadangkan $enting >ighland, S# ?!kasi!nal
dan Sg #elah sebagai ganti.

(indakan< A+# Pelaksana Akti/iti @ekreasi
1-/

D.- +ualan Amal
Makanan habis dijual da perlu ditambah kuantitinya. (!ng sampah perlu
disediakan bagi mengelakkan sampah dibuang merata 3 rata tempat.
(indakan< semua A+#

;.- >al 3 hal lain
;.1 Bang jualan perlu dikutip selang jam bagi mengelakkan kecurian.
"ang jualan perlu diserahkan kepada 6endahari Induk
(indakan< semua A+#
;. Dapatkan surat s!k!ngan mem!h!n derma dan kepala surat
pihak PD#
(indakan< Pengarah Pr!gram


..- Penutup
Mesyuarat ditangguhkan pada pukul D.=- petang dengan bacaan (asbih
#a1arah dan Suratul KAsr
1-0

MI7I( M,SY*A@A( P@)$@AM +A0I7A7 #ASI> DI (,@A(A# &+A#,(' PD#
S,0AYA7$ MA>ASISBA IP$ I0M* #>AS
.
(arikh< ; September -11
Masa< 1-.=-- 1.=- pagi
(empat< 6ilik Seminar Pendidikan #has
H2:.5
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me 6ased
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng -
@!y!ng

,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
- @!y!ng
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me based
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased

1/0

Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Al 3 Eatihah

Agenda mesyuarat
1.- *capan pengarah pr!gram
.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
=.- Akti/iti rekreasi
D.- Akti/iti keceriaan dan g!t!ng 3 r!y!ng
;.- Akti/iti akademik
..- Dana 2 sumbangan
8.- Penajaan
9.- +ualan
4.- >al 3 hal lain

1.- *capan pengarah pr!gram
1.1 Pengarah pr!gram mengucapkan terima kasih kepada semua A+# yang hadir
1. *capan alu 3 aluan daripada pengarah pr!gram

.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
Minit Mesyuarat 6il.;2-11 diluluskan tanpa sebarang pindaan

(indakan< *ntuk makluman
=.- Akti/iti rekreasi
=.1 0a"atan ke (aman >ana Badi >usin ditukar ke #uala $andah kerana tiada
kek!s!ngan di situ
=. Pengangkutan dan makanan perlu disediakan dengan segera bagi
mengelakkan masalah


(indakan< A+# Akti/iti @ekreasi

1/1

D.- Akti/iti keceriaan dan g!t!ng 3 r!y!ng
D.1 6erbincang semula dengan ,n.#ahar bagi mendapatkan senarai bahan dan
alatan yang hendak digunapakai
D. Menetapkan masa belajar cara membuatnya bersama beliau dengan
segera
(indakan < A+# #eceriaan dan g!t!ng r!y!ng
;.- Akti/iti akademik
;.1 Surat yang dihantar ke pejabat di Putrajaya dit!lak disebabkan n!mb!r
rujukan yang tidak 1!rmal digunakan !leh pihak PD# Selayang. 6erbincang
semula dengan pihak PD# berhubung dengan n!mb!r rujukan surat dengan
segera
;. Surat jemputan Y6 Selayang dan A+# @ukun (etangga menghadiri ceramah
perlu disiapkan
(indakan< A+# Akademik
..- Dana 2 sumbangan
..1 >asil sumbangan dan "ang hasil jualan yang berjaya dikutip ialah @M 1---
.. Setiap ahli bergerak mengutip sumbangan daripada setiap jabatan yang
diberi.
(indakan< Semua ahli
8.- Penajaan
8.1 Dapatkan penaja yang dapat memberikan tajaan barangan seperti hamper
dan cenderahati bagi pr!gram >!me 6ased dan Akademik
(indakan< Semua ahli

9.- +ualan
9.1 +ualan makanan seperti s!sej dan nugget akan dimulakan kembali.

(indakan< Semua ahli

1/2

4.- >al 3 hal lain
4.1 Surat kebenaran dari Ibu 6apa perlu disiapkan dengan segera dapatkan
c!nt!h daripada pihak PD# Selayang
4. Makanan setiap hari untuk )#* di PD# Selayang akan ditanggung !leh
pihak PD# sendiri kerana kami kekurangan dana buat masa ini. Makanan
untuk semasa la"atan dan jamuan >ari @aya akan disediakan !leh pihak
kami.
(indakan< Semua ahli1/3

MI7I( M,SY*A@A( P@)$@AM +A0I7A7 #ASI> DI (,@A(A# &+A#,(' PD#
S,0AYA7$ MA>ASISBA IP$ I0M* #>AS
8
(arikh< 1 September -11
Masa< 1-.D- 3 11.D; pagi
(empat< Baka1 >adapan #!lej #ediaman Damai
H2:.5
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me 6ased
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng 3
@!y!ng

,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
3 @!y!ng
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me based
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased

1/4

Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Al 3 Eatihah

Agenda mesyuarat
1.- *capan pengarah pr!gram
.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
=.- Pengangkutan ke #uala $andah
D.- :enderahati
;.- 0ap!ran PD#
..- @esit
8.- Penajaan
9.- >al 3 hal lain

1.- *capan pengarah pr!gram
1.1 Pengarah pr!gram mengucapkan terima kasih kepada semua A+# yang hadir
1. *capan alu 3 aluan daripada pengarah pr!gram

.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
.1 Minit Mesyuarat 6il..2-11 diluluskan tanpa sebarang pindaan

(indakan< *ntuk makluman
=.- Pengangkutan ke #uala $andah
=.1 Menggunakan bas persiaran ataupun bas IP$ Ilmu #has.

(indakan< Pengarah Akti/iti @ekreasi

D.- :enderahati
D.1 Mem!h!n semula daripada pihak IP$ mengenai penajaan cenderahati.

(indakan< Pengarah Akti/iti Akademik
1/5

;.- @esit
;.1 Sediakan resit bagi setiap pembayaran dan pembelian yang dibuat sebagi
bukti kepada pihak PD# Selayang.

(indakan< 6endahari Induk

..- Penajaan
..1 (iga kumpulan dipecahkan bagi mendapatkan penajaan dari ka"asan yang
berlainan. #umpulan 1 akan ke Shah Alam, kumpulan akan bergerak di
ka"asan :heras dan kumpulan = akan ke Selayang

(indakan< Semua ahli
8.- >al 3 hal lain
8.1 6erbincang semula dengan pihak PD# Selayang berkenaan tarikh sebenar
>!me 6ased kerana tarikh yang baharu diberikan mereka bercangggah
dengan tentati1 yang diberikan sebelum ini.

(indakan< A+# Akti/iti >!me 6ased
1/,

MI7I( M,SY*A@A( P@)$@AM +A0I7A7 #ASI> DI (,@A(A# &+A#,(' PD#
S,0AYA7$ MA>ASISBA IP$ I0M* #>AS
9
(arikh< 14 September -11
Masa< 1-.D- 3 11.D; pagi
(empat< De"an #uliah
H2:.5
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me 6ased
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng 3
@!y!ng

,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
3 @!y!ng
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me based
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased

1/-

Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Al 3 Eatihah
Agenda mesyuarat
1.- *capan pengarah pr!gram
.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
=.- Sumbangan
D.- 0a"atan ke #uala $andah
;.- +amuan penutup pr!gram +A#,(
..- >al 3 hal lain

1.- *capan pengarah pr!gram
1.1 Pengarah pr!gram mengucapkan terima kasih kepada semua A+# yang hadir
1. *capan alu 3 aluan daripada pengarah pr!gram

.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
.1 Minit Mesyuarat 6il.82-11 diluluskan tanpa sebarang pindaan
(indakan< *ntuk makluman
=.- Sumbangan
=.1 #umpulan yang telah ditugaskan akan meminta sumbangan di sekitar
ka"asan di Shah Alam dan :heras
=. Pasaraya (S Mega telah memberi sumbangan berupa ; buah hamper
=.= 6eberapa !rang pensyarah turut memberikan sumbangan berupa "ang tunai

(indakan< Semua ahli
D.- 0a"atan ke #uala $andah
D.1 Makanan dan minuman sepanjang berada di tempat tersebut

(indakan< A+# Pr!gram @ekreasi

1//

;.- +amuan majlis penutupan pr!gram +A#,(

(indakan< A+# Pr!gram Akademik
..- >al 3 hal lain
..1 Setiap ahli perlu menyumbangkan sebanyak @M =-- untuk menmpung
perbelanjaan akti/iti di PD#.
(indakan< semua ahli1/0

MI7I( M,SY*A@A( P@)$@AM +A0I7A7 #ASI> DI (,@A(A# &+A#,(' PD#
S,0AYA7$ MA>ASISBA IP$ I0M* #>AS
4
(arikh< =- September -11
Masa< 9.=- 3 1-.=- malam
(empat< Padang Pangsapuri :heras D,

HADIR
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me 6ased
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng 3
@!y!ng

,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
3 @!y!ng
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me based
100

TIDAK HADIR

#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased

Mesyuarat dimulakan dengan bacaan Al 3 Eatihah
Agenda mesyuarat
1.- *capan pengarah pr!gram
.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
=.- Pr!gram akademik
D.- Pr!gram rekreasi
;.- Pr!gram keceriaan
..- >al 3 hal lain

1.- *capan pengarah pr!gram
1.1 Pengarah pr!gram mengucapkan terima kasih kepada semua A+# yang hadir
1. *capan alu 3 aluan daripada pengarah pr!gram

.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
.1 Minit Mesyuarat 6il.92-11 diluluskan tanpa sebarang pindaan
(indakan < *ntuk makluman
=.- Pr!gram Akademik
=.1 Penceramah merupakan bekas jurura"at dan sudi memberi dan berk!ngsi
pengalaman dan pengetahuan.
=. #ui% akan diadakan dan hadiah akan diberi kepada pemenang
=.= Pemilihan cenderamata yang sesuai untuk diberikan kepada penceramah
=.D (entati1 pr!gram
(indakan< A+# Pr!gram Akademik

101

D.- Pr!gram rekreasi
D.1 Makanan akan ditanggung !leh pihak pengurusan di kuala $andah
D. Pakaian lebih perlu diba"a keranaakti/iti akan ditamatkan pada "aktu
petang
D.= pengangkutan
(indakan< A+# Pr!gram @ekreasi

;.- Pr!gram keceriaan
;.1 >ias khemah dengan scall!p dan reben
;. Papan tanda dan pagar kecil dari simen akan dibina

(indakan< A+# Pr!gram Akademik

..- >al 3 hal lain
..1 Pakaian semasa berada di PD# perlu seragam
.. Pembahagian markah bagi setiap akti/iti
..= Akti/iti tambahan untuk mengisi masa terluang apabila sesuatu akti/iti tamat
lebih a"al
..D Pembelian barang 3 barang
(indakan< Semua ahli
102


103


104

PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET)

KUMPULAN MAHASISWA
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
(PISMP)
SEMESTER ,
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS

@ujukan <
(arikh <
#epada<
T42- / P42-#
M0=;<;- S4=>2-12- / D05=2 4-/43 P5;152= J26.-2- K29.< :. T052/23 (JAKET
K4=A462- M2<29.9H2 IPGIK :. P492/ P0=46.<2- D262= K;=4-./. (PDK S06282-1

Dengan segala h!rmatnya perkara di atas adalah dirujuk.

. *ntuk makluman pihak (uan 2 Puan, mahasis"a pengkhususan Pendidikan
#has dari Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has &IP$I#', :heras, #uala 0umpur
akan menjalankan Pr!jek #hidmat Sis"a di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD#'
Selayang. Pr!jek ini bertujuan membantu !rang kelainan upaya &)#*' yang
ditempatkan di PD#
=. 6utiran lanjut tentang pr!jek ini adalah seperti berikut<
(empat < PD# Selayang, 6atu :a/es, Selang!r
(arikh < = - 9 )kt!ber -11
6il. Pelajar PD# < ;. !rang
6il Mahasis"a IP$I# < 1 !rang
105

D. Akti/iti pr!gram ini<
2 A3/.7./. R035029. :2- T052A. S0-.
i' Akti/iti terapi air
ii' Akti/iti terapi seni &melukis, me"arna, membuat gurisan, tampalan dan
tiupan'

> A3/.7./. A32:0=.3
i' :eramah Pendidikan Seksualiti bagi "arga )#*
ii' #ui% uji minda
iii' +amuan >ari @aya

@ B0-1306 S.=0-B05; :2- G;/;-1 R;8;-1
i' Membuat simen 1er! pagar 3 pagar kecil
ii' Memasang papan tanda QPD# SelayangR
iii' Mengecat pagar
i/' Membaiki m!%ek yang r!sak

: H;=0?>290:
i' 0a"atan ke rumah )#* sebanyak D buah rumah

;. 6agi menjayakan pr!gram ini, kami menganggarkan dana sebanyak @M 4;--

.. Pihak kami sedia menerima sebarang bentuk sumbangan atau derma bagi
menjayakan pr!gram tersebut. 6agi sumbangan "ang ringgit, tuan 2 puan b!leh
menyalurkan terus kepada mana-mana ahli kumpulan kami yang berhubung dengan
pihak tuan 2 puan. Manakala bagi sumbangan berbentuk cek, cek tersebut b!leh
dinamakan atas nama Pengarah Pr!gram +A#,( iaitu<
7ama < Asrul khairuddin 6in @!seli
7!. I: < 99-=1=-11-;D8=
7!. (ele1!n < -14-.9--D8
,mel < y!!neO18=Gyah!!.c!m.my
10,


8. Diharapkan pihak tuan 2 puan dapat mempertimbangkan perm!h!nan kami. Di
sini kami sertakan bersama surat s!k!ngan daripada pihak PD# sebagai rujukan pihak
tuan 2 puan. Segala pertimbangan dan s!k!ngan daripada pihak tuan 2 puan, kami
dahului dengan jutaan terima kasih.


Sekian, terima kasih.


FTANGGUNGJA!AB SOSIAL KE!AJIPAN BERSAMAG

&AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I' &>+>.
M,S#I7A> 6I7(I (AI6'
Pengarah, Pensyarah
Pembimbing,
Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,(', Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,(',
PD# Selayang, PD# Selayang,
10-

Yang benar, Dis!k!ng !leh<

NNNNNNNNNNN. NNNNNNNNNNN

Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has. Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has.


PEMBAHAGIAN SKUAD UNTUK MENCARI TAJAAN
SKUAD 1 (CHERAS)
? Pasaraya (S. Mega
? Pasaraya :arre1!ur &+alan Peel'
? Pasaraya +usc! &(aman Maluri'
? Pasaraya :heckers
? Pasaraya >,@)
? Pasaraya (,S:)
? Pasaraya Pak Aji
? @AM0Y E!!d Pr!cessing SD7 6>D
? Yayasan Pendidikan :heras &YP:'
? Parti $,@A#A7

SKUAD 2 (SHAH ALAM)
? Pejabat Menteri 6esar Selang!r
? $ardenia bakeries
? Sil/er 6irds &>i ;'
? S:A >ygiene
? BIS, ,nterprise

SKUAD 3 (SELAYANG)
? Ahli Parlimen $!mbak
? AD*7 6atu :a/es
? Syarikat #ereta (erpakai di seluruh Selayang
? Pasaraya 7S#
? #edai >ard"are Selayang

10/

PENAJA?PENAJA DAN SUMBER KE!ANGAN

? +ualan >arian
? Yayasan Pendidikan :heras
? Pasaraya (S Mega
? Pasaraya >,@)
? #edai >ard"are Selayang
? Pensyarah-pensyarah IP$ I#
? $uru-guru S#P# Ip!h
? )rang Perse!rangan
? Pelajar-pelajar IP$ I#

100

200

P D K S E L A Y A N G
(P492/ K0@0=0562-12- OKU
7!. 8-89, +alan 1, (aman Selayang 6aru,
.91-- 6atu :a/es, Selang!r Darul ,hsan
(el< C.-=-.1=8 =D.8T EaF< C.-=-.1- 9.DD
,mail< pdkselayangGgmail.c!m
@ujukan #ami<
(arikh<
#epada<
Pengarah
6ahagian Pembangunan #esihatan #eluarga
(ingkat 8. 6l!k , 1-, #!mpleks #erajaan Parcel ,,
Presint 1, Bilayah Persekutuan, Putrajaya.
(uan2Puan,
JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH PROGRAM JALINAN KASIH
Dengan segala h!rmatnya perkara di atas adalah dirujuk.
. Pihak kami sangat berbesar hati menjemput tuan2puan untuk memberikan
ceramah kepada para ibu bapa, g!l!ngan )rang #urang *paya &)#*' serta k!muniti
setempat dalam pr!gram +alinan #asih.
=. Pr!gram ini adalah anjuran mahasis"a2sis"i Institut Pendidikan $uru #ampus
Ilmu #has dengan kerjasama Pusat Dalam #!muniti &PD#' Selayang. 6utiran lanjut
mengenai pr!gram ini adalah seperti berikut<
T0=A2/ : P492/ P0=46.<2- D262= K;=4-./. (PDK S06282-1
T25.3< : * O3/;>05 2%11 (S2>/4
M292 : +$%% P21.
T2I43 C052=2< : K090:252- P0-:.:.32- S039426./. >21. H2512 OKU
201

D. 6esarlah harapan kami agar pihak tuan2puan tidak keberatan menerima
undangan ini dan seterusnya dapat mencurahkan pengetahuan tentang kesedaran
pendidikan seksualiti kepada ibu bapa serta "arga )#* khususnya.
;. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai pr!gram +alinan #asih
b!lehlah berhubung dengan saudara A<=2: S284/. >.- M4<2=2: di talian %1&?&)%
"2"%.

Sekian, terima kasih.

FTANGGUNGJA!AB SOSIAL KE!AJIPAN BERSAMAG

Saya yang menurut perintah,

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
(ASRUL KHAIRUDDIN BIN ROSELI
Pengarah Pr!gram +alinan #asih,
Institut Pendidikan $uru
#ampus Ilmu #has,
;.---, :heras #uala 0umpur.202

PDK SELAYANG
(P492/ K0@0=0562-12- OKU
7!. 8-89, +alan 1, (aman Selayang 6aru,
.91-- 6atu :a/es, Selang!r Darul ,hsan
(el< C.-=-.1=8 =D.8T EaF< C.-=-.1- 9.DD
,mail< pdkselayangGgmail.c!m
@ujukan #ami< PD# Selayang-IP$I#-+aket -11-1-411&1'
(arikh< 1 Septermber -11
#epada<
Y2-1 B05<;5=2/
M;<2=0: AJ=.- A6.#
A<6. P256.=0- G;=>23#
7!. 0!r!ng Perak, Pusat 6andar (aman Mela"ati,
;=1-- >ulu #elang, Selang!r.

Yang 6erh!rmat,
JEMPUTAN KE MAJLIS CERAMAH DAN PENUTUP PROGRAM JALINAN KASIH
Dengan segala h!rmatnya perkara di atas adalah dirujuk.
. Pihak kami sangat berbesar hati menjemput Yang 6erh!rmat untuk menghadiri
Majlis :eramah Pendidikan Seksualiti bagi "arga )rang #urang *paya &)#*' serta
Majlis Penutup Pr!gram +alinan #asih.
=. Pr!gram ini adalah anjuran mahasis"a2sis"i Institut Pendidikan $uru #ampus
Ilmu #has dengan kerjasama Pusat Dalam #!muniti &PD#' Selayang. 6utiran lanjut
mengenai pr!gram ini adalah seperti berikut<
T0=A2/ : P492/ P0=46.<2- D262= K;=4-./. (PDK S06282-1
T25.3< : * O3/;>05 2%11 (S2>/4
M292 : +$%% P21.
T2I43 C052=2< : K090:252- P0-:.:.32- S039426./. >21. H2512 OKU

203

D. 6esarlah harapan kami agar pihak Yang 6erh!rmat tidak keberatan menerima
undangan ini dan seterusnya dapat memeriahkan lagi kedua-dua majlis tersebut.
;. 6ersama surat ini dilampirkan tentati1 pr!gram untuk rujukan pihak Yang
6erh!rmat. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut tentang Pr!gram +alinan #asih
b!lehlah berhubung dengan saudara A<=2: S284/. >.- M4<2=2: di talian %1&?&)%
"2"%.

Sekian, terima kasih.

FTANGGUNGJA!AB SOSIAL KE!AJIPAN BERSAMAG

Saya yang menurut perintah,

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
(ASRUL KHAIRUDDIN BIN ROSELI
Pengarah Pr!gram +alinan #asih,
Institut Pendidikan $uru
#ampus Ilmu #has,
;.---, :heras #uala 0umpur.
204

0ampiran A
TENTATIF PROGRAM
7ama Pr!gram < :eramah Pendidikan Seksualiti bagi "arga )#*
Penceramah < Dr. Aminah 6ee 6inti M!hd #assim
#etua Pen!l!ng Pengarah #anan
6ahagian Pembangunan #esihatan #eluarga
#ementerian #esihatan Malaysia
7ama Pr!gram < Majlis Penutupan Pr!gram +alinan #asih
Perasmi < :ik >ajjah Meskinah binti (aib
Pensyarah IP$ #ampus Ilmu #has
(arikh < 9 )kt!ber -11
Masa < 4.-- pagi 3 1.-- tengah hari
(empat < E!yer PD# Selayang
MASA AGENDA
4.-- pagi #edatangan ibu bapa dan tetamu jemputan
4.=- pagi :eramah Pendidikan Seksualiti
1-.=- pagi #ui% *ji Minda
1-.D; pagi Perasmian Penutup dan Penyampaian
:enderamata
11.=- pagi +amuan 2 (ayangan ?ide!
1.-- tengah hari 6ersurai
205


PDK SELAYANG
(P492/ K0@0=0562-12- OKU
7!. 8-89, +alan 1, (aman Selayang 6aru,
.91-- 6atu :a/es, Selang!r Darul ,hsan
(el< C.-=-.1=8 =D.8T EaF< C.-=-.1- 9.DD
,mail< pdkselayangGgmail.c!m
@ujukan #ami< PD# Selayang-IP$I#-+aket -11-1-411&D'
(arikh< 1 Septermber -11
#epada<
I>4 B2A2 / P0-I212
PDK S06282-1#
7!. 8-89, +alan 1,
(aman Selayang 6aru
.91-- 6atu :a/es, Selang!r Darul ,hsan

(uan2Puan,
JEMPUTAN KE MAJLIS CERAMAH DAN PENUTUP PROGRAM JALINAN KASIH
Dengan segala h!rmatnya perkara di atas adalah dirujuk.
. Pihak kami sangat berbesar hati menjemput (uan2Puan untuk menghadiri Majlis
:eramah Pendidikan Seksualiti bagi "arga )rang #urang *paya &)#*' serta Majlis
Penutup Pr!gram +alinan #asih.
=. Pr!gram ini adalah anjuran mahasis"a2sis"i Institut Pendidikan $uru #ampus
Ilmu #has dengan kerjasama Pusat Dalam #!muniti &PD#' Selayang. 6utiran lanjut
mengenai pr!gram ini adalah seperti berikut<
T0=A2/ : P492/ P0=46.<2- D262= K;=4-./. (PDK S06282-1
T25.3< : * O3/;>05 2%11 (S2>/4
M292 : +$%% P21.
T2I43 C052=2< : K090:252- P0-:.:.32- S039426./. >21. H2512 OKU
20,

D. 6esarlah harapan kami agar pihak (uan2Puan tidak keberatan menerima
undangan ini dan seterusnya dapat memeriahkan lagi kedua-dua majlis tersebut.
;. 6ersama surat ini dilampirkan tentati1 pr!gram untuk rujukan pihak (uan2Puan.
Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut tentang Pr!gram +alinan #asih b!lehlah
berhubung dengan saudara A<=2: S284/. >.- M4<2=2: di talian %1&?&)% "2"%.

Sekian, terima kasih.

FTANGGUNGJA!AB SOSIAL KE!AJIPAN BERSAMAG

Saya yang menurut perintah,

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
(ASRUL KHAIRUDDIN BIN ROSELI
Pengarah Pr!gram +alinan #asih,
Institut Pendidikan $uru
#ampus Ilmu #has,
;.---, :heras #uala 0umpur.
20-

0ampiran A
TENTATIF PROGRAM
7ama Pr!gram < :eramah Pendidikan Seksualiti bagi "arga )#*
Penceramah < Dr. Aminah 6ee 6inti M!hd #assim
#etua Pen!l!ng Pengarah #anan
6ahagian Pembangunan #esihatan #eluarga
#ementerian #esihatan Malaysia
7ama Pr!gram < Majlis Penutupan Pr!gram +alinan #asih
Perasmi < :ik >ajjah Meskinah binti (aib
Pensyarah IP$ #ampus Ilmu #has
(arikh < 9 )kt!ber -11
Masa < 4.-- pagi 3 1.-- tengah hari
(empat < E!yer PD# Selayang
MASA AGENDA
4.-- pagi #edatangan ibu bapa dan tetamu jemputan
4.=- pagi :eramah Pendidikan Seksualiti
1-.=- pagi #ui% *ji Minda
1-.D; pagi Perasmian Penutup dan Penyampaian
:enderamata
11.=- pagi +amuan 2 (ayangan ?ide!
1.-- tengah hari 6ersurai

20/

PDK SELAYANG
(P492/ K0@0=0562-12- OKU
7!. 8-89, +alan 1, (aman Selayang 6aru,
.91-- 6atu :a/es, Selang!r Darul ,hsan
(el< C.-=-.1=8 =D.8T EaF< C.-=-.1- 9.DD
,mail< pdkselayangGgmail.c!m
@ujukan #ami< PD# Selayang-IP$I#-+aket -11--=1-11&='
(arikh< -= )kt!ber -11
#epada<
K0/42 J2>2/2-
J2>2/2- P0-:.:.32- K<29#
Institut Pendidikan $uru Malaysia,
#ampus Ilmu #has,
;.--- :heras, #uala 0umpur.

(uan2Puan,
JEMPUTAN KE MAJLIS CERAMAH DAN MERASMIKAN MAJLIS PENUTUP
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK
Dengan segala h!rmatnya perkara di atas adalah dirujuk.
. Pihak kami sangat berbesar hati menjemput (uan2Puan untuk menghadiri Majlis
:eramah Pendidikan Seksualiti bagi "arga )#* serta merasmikan Majlis Penutup
Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,('.
=. Pr!gram ini adalah anjuran mahasis"a2sis"i Institut Pendidikan $uru #ampus
Ilmu #has dengan kerjasama Pusat Dalam #!muniti &PD#' Selayang. 6utiran lanjut
mengenai pr!gram ini adalah seperti berikut<
T0=A2/ : P492/ P0=46.<2- D262= K;=4-./. (PDK S06282-1
T25.3< : * O3/;>05 2%11 (S2>/4
M292 : +$%% P21.
T2I43 C052=2< : K090:252- P0-:.:.32- S039426./. >21. H2512 OKU
200

D. 6esarlah harapan kami agar pihak (uan2Puan tidak keberatan menerima
undangan ini dan seterusnya dapat merasmikan Majlis Penutup Pr!gram +A#,(.
;. 6ersama surat ini dilampirkan tentati1 pr!gram dan teks ucapan perasmian untuk
rujukan pihak (uan2Puan. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut tentang Pr!gram
+alinan #asih b!lehlah berhubung dengan saudara A<=2: S284/. >.- M4<2=2: di
talian %1&?&)% "2"%.

Sekian, terima kasih.

FTANGGUNGJA!AB SOSIAL KE!AJIPAN BERSAMAG

Saya yang menurut perintah,

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
(ASRUL KHAIRUDDIN BIN ROSELI
Pengarah Pr!gram +alinan #asih,
Institut Pendidikan $uru
#ampus Ilmu #has,
;.---, :heras #uala 0umpur.
210

0ampiran A
TENTATIF PROGRAM
7ama Pr!gram < :eramah Pendidikan Seksualiti bagi "arga )#*
Penceramah < Dr. Aminah 6ee 6inti M!hd #assim
#etua Pen!l!ng Pengarah #anan
6ahagian Pembangunan #esihatan #eluarga
#ementerian #esihatan Malaysia
7ama Pr!gram < Majlis Penutupan Pr!gram +alinan #asih
Perasmi < :ik >ajjah Meskinah binti (aib
Pensyarah IP$ #ampus Ilmu #has
(arikh < 9 )kt!ber -11
Masa < 4.-- pagi 3 1.-- tengah hari
(empat < E!yer PD# Selayang
MASA AGENDA
4.-- pagi #edatangan ibu bapa dan tetamu jemputan
4.=- pagi :eramah Pendidikan Seksualiti
1-.=- pagi #ui% *ji Minda
1-.D; pagi Perasmian Penutup dan Penyampaian
:enderamata
11.=- pagi +amuan 2 (ayangan ?ide!
1.-- tengah hari 6ersurai

211
212


#etua +abatan Pendidikan #has,
Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has,
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras,
#uala 0umpur.

(uan,

P05=;<;-2- M0-12:232- J4262- A=26 PDK

Dengan segala h!rmatnya perkara di atas adalah dirujuk.

. Dimaklumkan baha"a guru-guru pelatih Pr!gram Ija%ah Sarjana Muda Perguruan
&PISMP' Ambilan +anuari --4 semester ., #umpulan PD# Selayang ingin mem!h!n untuk
mengadakan +ualan Amal PD# di 6l!k +abatan Pendidikan #has, Institut Pendidikan $uru
#ampus Ilmu #has bagi mengutip dana untuk menampung perbelanjaan pr!gram di Pusat
Pemulihan Dalam #!muniti &PD#' di Selayang.


=. +ualan amal yang akan dilaksanakan adalah bermula pada +un -11 &@abu' hingga
= September -11 &+umaat'.


D. Pihak kami berharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan perm!h!nan kami
dengan se"ajarnya. #erjasama pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima
kasih.


Sekian, terima kasih.Saya yang menjalankan tugas,


NNNNNNNNNNN.
&NAIEMAH BINTI CHE MOHD NOOR'
7aib Setiausaha,
#umpulan PD# Selayang,
Semester .,
Pr!gram Ija%ah Sarjana Muda Perguruan &PISMP' Ambilan +anuari --4.
213


214

PDK SELAYANG
(P492/ K0@0=0562-12- OKU
7!. 8-89, +alan 1, (aman Selayang 6aru,
.91-- 6atu :a/es, Selang!r Darul ,hsan
(el< C.-=-.1=8 =D.8T EaF< C.-=-.1- 9.DD
,mail< pdkselayangGgmail.c!m
@ujukan #ami< PD# Selayang-IP$I#-+aket -11-1-411&D'
(arikh< 1 September -11
#epada<
I>4 B2A2 / P0-I212
PDK S06282-1#
7!. 8-89, +alan 1,
(aman Selayang 6aru
.91-- 6atu :a/es, Selang!r Darul ,hsan

(uan2Puan,
MEMOHON KEBENARAN MENGIKUTI PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK
Dengan segala h!rmatnya perkara di atas adalah dirujuk.
. Sukacita dimaklumkan mahasis"a2sis"i Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu
#has, :heras, #uala 0umpur dengan kerjasama Pusat Pemulihan Dalam #!muniti
&PD#' Selayang akan mengadakan Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,(' di PD#
Selayang. Pr!gram ini adalah untuk memenuhi syarat kursus P#* =11 Pemulihan
Dalam #!muniti.
=. 6utiran lanjut mengenai pr!gram ini adalah seperti berikut<
T0=A2/ : P492/ P0=46.<2- D262= K;=4-./. (PDK S06282-1
T25.3< : & O3/;>05 ? * O3/;>05 2%11

D. 6esarlah harapan kami agar pihak (uan2Puan tidak keberatan untuk
membenarkan anak pihak (uan2Puan bagi mengikuti pr!gram ini.
215

;. 6ersama surat ini dilampirkan surat kebenaran dan tentati1 pr!gram untuk
rujukan pihak (uan2Puan. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut tentang Pr!gram
+alinan #asih di (eratak b!lehlah berhubung dengan saudara A9546 K<2.54::.- >.-
R;906. di talian %1+?2"*%%')$

Sekian, terima kasih.

FTANGGUNGJA!AB SOSIAL KE!AJIPAN BERSAMAG

Saya yang menurut perintah,

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
(A9546 K<2.54::.- >.- R;906.
Pengarah Pr!gram +A#,(,
Institut Pendidikan $uru
#ampus Ilmu #has,
;.---, :heras #uala 0umpur.

21,

0ampiran A
TENTATIF PROGRAM

TARIKH / HARI AKTIVITI CATATAN
&IS7I7' >!me 3 6ased Ahli (erapi memberi dan berk!ngsi
= )kt!ber -11 &la"atan ke = buah rumah )#*' tips 3 tips penjagaan dan ra"atan
terapi yang sesuai
&S,0ASA' Membuat dan membina simen Akti/iti ini disambung pada
D )kt!ber -11 1er! & selipar kereta api' dan kees!kan hari untuk mengeringkan
tapak re1leks!l!gi simen selipar kereta api tersebut
&@A6*' Membuat dan membina simen
; )kt!ber -11 1er! & selipar kereta api' dan
tapak re1leks!l!gi
&#>AMIS' 0a"atan ke #uala $andah, Akti/iti yang diadakan <
. )kt!ber -11 0anchang, Pahang. • Memberi makan kepada gajah
• Menaiki gajah
• Memandikan anak gajah
&+*MAA(' Akti/iti g!t!ng 3 r!y!ng Akti/iti ini disertai !leh "arga PD#
8 )kt!ber -11 Selayang
&SA6(*' • :eramah • Ibu bapa dan penjaga "arga
9 )kt!ber -11 QPendidikan Seksualiti serta PD# Selayang dijemput
:abaran bagi $!l!ngan • +amuan dan majlis penutupan
)rang #urang *paya&)#*'R
• +amuan makan
• Majlis penutupan.21-

SURAT KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA !ARIS

A MAKLUMAT IBUBAPA / PENJAGA

7ama< NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 7!. #2P< NNNNNNNNN..

Alamat @umah< NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

7!. (el. @umah< NNNNNNNNNNNN.. 7!. (el. 6imbit< NNNNNNNNNN..

>ubungan dengan Pelajar< NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN....

B MAKLUMAT PELAJAR

7ama< NNNNNNNNNNN.N.
7!. #2P 2 Pengenalan )#*< NNNNNNNNNN..

Alamat Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD#'<
PD# Selayang, 7!. 8-89, +alan 1, (aman Selayang 6aru, .91-- 6atu :a/es,
Selang!r Darul ,hsan (el PD#< C.-=-.1=8 =D.8

21/

S/2/49 K09.<2/2-: KK S.<2/ / T.:23 S.<2/

Dengan ini saya NNNNNNNNNNNNNNNNN. 7!. #2P< NNNNNN...........

Ibubapa 2 Penjaga kepada pelajar di atas SS =0=>0-2532- / /.:23 =0=>0-2532- beliau
mengikuti Pr!gram +alinan #asih di (eratak sepanjang tarikh = )kt!ber hingga 9 )kt!ber -11.
Saya juga memberi kebenaran kepada pihak berkaitan untuk mengurus dan memberi ra"atan
perubatan kepada anak 2 jagaan saya sekiranya keadaan memerlukan. Secara umumnya, saya
sedar baha"a keselamatan pelajar adalah tanggungja"ab bersama termasuklah ibu bapa dan
pelajar sendiri. Balaupun begitu, keselamatan dan kebajikan pelajar akan sentiasa diberi
perhatian se"ajarnya !leh pihak penganjur dan guru3guru PD# sepanjang pr!gram ini berjalan.
Y2-1 >0-25#
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
#tandatan!an&
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
&'ama (b"bapa ) Pen*a!a'

D.92<32- ;60<#

NNNNNNNNNNNNN.
D2/; P5;B$ I5$ D5 H2I. AJ<25 M: S2660< ‟
Pengerusi PD# Selayang

SSp!t!ng yang tidak berkenaan.
210


220


Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has,
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras,
#uala 0umpur

@ujukan <
(arikh <
#epada ,
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram J Pengarah Akti/iti
>!me based
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng -
@!y!ng
,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
- @!y!ng
Pengarah Akti/iti >!me based
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased

221

(uan2puan,
MESYUARAT JA!ATANKUASA JAKET KALI PERTAMA SESI 2%11

Dengan segala h!rmatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

. Mesyuarat akan dijalankan seperti ketetapan berikut <
(arikh < ; Mei -11
Masa < 11 3 1. =- tengah hari
(empat < De"an #uliah Pendidikan #has IP$ Ilmu #has


=. 6erikut dimaklumkan agenda mesyuarat <
..- Pelantikan A+# Pr!gram dan Akti/iti
8.- Pr!gram dan akti/iti yang dirancang
9.- Penajaan dan belanja"an
4.- >al 3 hal lain
1-.- Penutup
D. Pihak kami amat berharap kehadiran pihak tuan dapat melancarkan segala
akti/iti dan pr!gram +A#,( yang dirancang. Perhatian serius yang tidak berbelah
bahagi disertakan dengan k!mitmen yang tinggi dari pihak tuan amat kami hargai.
222

6erkhidmat untuk 7egaraSaya yang menurut perintah

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
&AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@'
Setiausaha
Pr!gram +A#,(
IP$ #ampus Ilmu #has
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras, #uala 0umpur

223

Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has,
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras,
#uala 0umpur
@ujukan <
(arikh <
#epada ,
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram J Pengarah Akti/iti
>!me based
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng -
@!y!ng
,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
- @!y!ng
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me based
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased


224

(uan2puan,
MESYUARAT JA!ATANKUASA JAKET KALI KEDUA SESI 2%11

Dengan segala h!rmatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

. Mesyuarat akan dijalankan seperti ketetapan berikut <
(arikh < 14 +un -11
Masa < 1. 1; tengah hari 3 1.=- petang
(empat < Padang Pangsapuri :heras D ,

=. 6erikut dimaklumkan agenda mesyuarat <
9.- *capan pengarah pr!gram
4.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
1-.- Perkara 3 perkara berbangkit
11.- Dra1 kertas kerja
1.- +ualan amal
1=.- >al 3 hal lain
1D.- Penutup
D. Pihak kami amat berharap kehadiran pihak tuan dapat melancarkan segala
akti/iti dan pr!gram +A#,( yang dirancang. Perhatian serius yang tidak berbelah
bahagi disertakan dengan k!mitmen yang tinggi dari pihak tuan amat kami hargai.
225

6erkhidmat untuk 7egara


Saya yang menurut perintah

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
&AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@'
Setiausaha
Pr!gram +A#,(
IP$ #ampus Ilmu #has
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras, #uala 0umpur


22,


Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has,
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras,
#uala 0umpur
@ujukan <
(arikh <
#epada ,
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram J Pengarah Akti/iti
>!me based
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng -
@!y!ng
,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
- @!y!ng
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased22-

(uan2puan,
MESYUARAT JA!ATANKUASA JAKET KALI KETIGA SESI 2%11

Dengan segala h!rmatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

. Mesyuarat akan dijalankan seperti ketetapan berikut <
(arikh < - +un -11
Masa < .=- petang 3 D.=- petang
(empat < De"an #uliah Pendidikan #has

=. 6erikut dimaklumkan agenda mesyuarat <
9.- *capan pengarah pr!gram
4.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
1-.- Perkara 3 perkara berbangkit
11.- Akti/iti keceriaan
1.- Akti/iti >!me 6ased
1=.- (entati1 pr!gram
1D.- Penutup
D. Pihak kami amat berharap kehadiran pihak tuan dapat melancarkan segala
akti/iti dan pr!gram +A#,( yang dirancang. Perhatian serius yang tidak berbelah
bahagi disertakan dengan k!mitmen yang tinggi dari pihak tuan amat kami hargai.
22/

6erkhidmat untuk 7egara


Saya yang menurut perintah

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
&AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@'
Setiausaha
Pr!gram +A#,(
IP$ #ampus Ilmu #has
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras, #uala 0umpur


220

Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has,
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras,
#uala 0umpur

@ujukan <
(arikh <
#epada ,
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng 3
@!y!ng
,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
3 @!y!ng
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim Pengarah Akti/iti >!me based
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased


230

(uan2puan,
MESYUARAT JA!ATANKUASA JAKET KALI KEEMPAT SESI 2%11

Dengan segala h!rmatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

. Mesyuarat akan dijalankan seperti ketetapan berikut <
(arikh < ; +un -11
Masa < 4.-- 3 11.-- malam
(empat < Padang Pangsapuri :heras D ,

=. 6erikut dimaklumkan agenda mesyuarat <
4.- *capan pengarah pr!gram
1-.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
11.- Akti/iti rekreasi
1.- Akti/iti akademik
1=.- Akti/iti keceriaan
1D.- +ualan amal
1;.- >al 3hal lain
1..- Penutup
D. Pihak kami amat berharap kehadiran pihak tuan dapat melancarkan segala
akti/iti dan pr!gram +A#,( yang dirancang. Perhatian serius yang tidak berbelah
bahagi disertakan dengan k!mitmen yang tinggi dari pihak tuan amat kami hargai.231

6erkhidmat untuk 7egara


Saya yang menurut perintah

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
&AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@'
Setiausaha
Pr!gram +A#,(
IP$ #ampus Ilmu #has
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras, #uala 0umpur


232

Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has,
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras,
#uala 0umpur

@ujukan <
(arikh <
#epada ,
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram J Pengarah Pr!gram
>!me - 6ased
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng -
@!y!ng
,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
- @!y!ng
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased


233

(uan2puan,
MESYUARAT JA!ATANKUASA JAKET KALI KELIMA SESI 2%11

Dengan segala h!rmatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

. Mesyuarat akan dijalankan seperti ketetapan berikut <
(arikh < 8 +un -11
Masa < 11 .=- pagi 3 1 .=- petang
(empat < De"an #uliah Pendidikan #has

=. 6erikut dimaklumkan agenda mesyuarat <
8.- *capan pengarah pr!gram
9.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
4.- Akti/iti rekreasi
1-.- +ualan amal
11.- >al 3hal lain
1.- Penutup
D. Pihak kami amat berharap kehadiran pihak tuan dapat melancarkan segala
akti/iti dan pr!gram +A#,( yang dirancang. Perhatian serius yang tidak berbelah
bahagi disertakan dengan k!mitmen yang tinggi dari pihak tuan amat kami hargai.
234

6erkhidmat untuk 7egaraSaya yang menurut perintah

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
&AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@'
Setiausaha
Pr!gram +A#,(
IP$ #ampus Ilmu #has
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras, #uala 0umpur


235

Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has,
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras,
#uala 0umpur

@ujukan <
(arikh <
#epada ,
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram J Pengarah Pr!gram
>!me 3 6ased
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng 3
@!y!ng
,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
3 @!y!ng
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased


23,

(uan2puan,
MESYUARAT JA!ATANKUASA JAKET KALI KEENAM SESI 2%11

Dengan segala h!rmatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

. Mesyuarat akan dijalankan seperti ketetapan berikut <
(arikh < ; September -11
Masa < 1- .=- pagi 3 1 .=- petang
(empat < 6ilik Seminar Pendidikan #has

=. 6erikut dimaklumkan agenda mesyuarat <
1-.- *capan pengarah pr!gram
11.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
1.- Akti/iti rekreasi
1=.- Akti/iti keceriaan dan g!t!ng 3 r!y!ng
1D.- Akti/iti akademik
1;.- Dana 2 sumbangan
1..- Penajaan
18.- +ualan
19.- >al 3 hal lain
D. Pihak kami amat berharap kehadiran pihak tuan dapat melancarkan segala
akti/iti dan pr!gram +A#,( yang dirancang. Perhatian serius yang tidak berbelah
bahagi disertakan dengan k!mitmen yang tinggi dari pihak tuan amat kami hargai.


23-

6erkhidmat untuk 7egaraSaya yang menurut perintah

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
&AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@'
Setiausaha
Pr!gram +A#,(
IP$ #ampus Ilmu #has
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras, #uala 0umpur


23/

Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has,
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras,
#uala 0umpur

@ujukan <
(arikh <

#epada ,
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram J Pengarah Pr!gram
>!me 3 6ased
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng 3
@!y!ng
,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
3 @!y!ng
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased

230

(uan2puan,
MESYUARAT JA!ATANKUASA JAKET KALI KETUJUH SESI 2%11

Dengan segala h!rmatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

. Mesyuarat akan dijalankan seperti ketetapan berikut <
(arikh < 1 September -11
Masa < 1- .D- 3 11.D; pagi
(empat < Baka1

=. 6erikut dimaklumkan agenda mesyuarat <
4.- *capan pengarah pr!gram
1-.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
11.- Pengangkutan ke #uala $andah
1.- :enderahati
1=.- 0ap!ran PD#
1D.- @esit
1;.- Penajaan
1..- >al 3 hal lain
D. Pihak kami amat berharap kehadiran pihak tuan dapat melancarkan segala
akti/iti dan pr!gram +A#,( yang dirancang. Perhatian serius yang tidak berbelah
bahagi disertakan dengan k!mitmen yang tinggi dari pihak tuan amat kami hargai.240

6erkhidmat untuk 7egaraSaya yang menurut perintah

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
&AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@'
Setiausaha
Pr!gram +A#,(
IP$ #ampus Ilmu #has
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras, #uala 0umpur


241

Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has,
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras,
#uala 0umpur

@ujukan <
(arikh <
#epada ,
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram J Pengarah Pr!gram
>!me 3 6ased
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng 3
@!y!ng
,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
3 @!y!ng
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased


242

(uan2puan,
MESYUARAT JA!ATANKUASA JAKET KALI KELAPAN SESI 2%11

Dengan segala h!rmatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

. Mesyuarat akan dijalankan seperti ketetapan berikut <
(arikh < 14 September -11
Masa < 1- .D- 3 11.D; pagi
(empat < De"an #uliah

=. 6erikut dimaklumkan agenda mesyuarat <
8.- *capan pengarah pr!gram
9.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
4.- Sumbangan
1-.- 0a"atan ke #uala $andah
11.- +amuan penutup pr!gram +A#,(
1.- >al 3 hal lain
D. Pihak kami amat berharap kehadiran pihak tuan dapat melancarkan segala
akti/iti dan pr!gram +A#,( yang dirancang. Perhatian serius yang tidak berbelah
bahagi disertakan dengan k!mitmen yang tinggi dari pihak tuan amat kami hargai.
243

6erkhidmat untuk 7egaraSaya yang menurut perintah

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
&AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@'
Setiausaha
Pr!gram +A#,(
IP$ #ampus Ilmu #has
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras, #uala 0umpur


244

Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has,
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras,
#uala 0umpur

@ujukan <
(arikh <
#epada ,
Asrul #hairuddin 6in @!seli Pengarah Pr!gram
Arba iyah 6inti Sair!ni Pen!l!ng Pengarah Pr!gram
Aida Iameera 6inti Anuar Setiausaha Pr!gram
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r Pen!l!ng Setiausaha Pr!gram
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim 6endahari Pr!gram J Pengarah Pr!gram
>!me - 6ased
Ahmad Sayuti 6in Muhamad Pengarah Akti/iti Akademik
7ur Salbiah 6inti Iulki1li Setiausaha Akti/iti Akademik
Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi Pengarah Akti/iti @ekreasi
7!r1atin 6inti Satar Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri Pengarah Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng -
@!y!ng
,l1ajura Ami Setiausaha Akti/iti #eceriaan dan $!t!ng
- @!y!ng
#alai a2p (hanga/elu Setiausaha Akti/iti >!me 6ased


245

(uan2puan,
MESYUARAT JA!ATANKUASA JAKET KALI KE? + SESI 2%11

Dengan segala h!rmatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

. Mesyuarat akan dijalankan seperti ketetapan berikut <
(arikh < =- September -11
Masa < 9 .=- 3 1-.=- malam
(empat < Padang Pangsapuri :heras D,

=. 6erikut dimaklumkan agenda mesyuarat <
8.- *capan pengarah pr!gram
9.- Pengesahan minit mesyuarat lalu
4.- Pr!gram akademik
1-.- Pr!gram rekreasi
11.- Pr!gram keceriaan
1.- >al 3 hal lain
D. Pihak kami amat berharap kehadiran pihak tuan dapat melancarkan segala
akti/iti dan pr!gram +A#,( yang dirancang. Perhatian serius yang tidak berbelah
bahagi disertakan dengan k!mitmen yang tinggi dari pihak tuan amat kami hargai.
24,

6erkhidmat untuk 7egaraSaya yang menurut perintah

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
&AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@'
Setiausaha
Pr!gram +A#,(
IP$ #ampus Ilmu #has
+alan Yaak!b 0ati11,
;.--- :heras, #uala 0umpur

24-


24/


240

KERTAS KERJA INDUK
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET
KUMPULAN MAHASIS!A PISMP SEMESTER "
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK SELAYANG


1"$% PENGENALAN

Pr!gram +alinan #asih di (eratak yang dilaksanakan secara bersama dengan pusat
Pemulihan dalam k!muniti & PD# ' Selayang merupakan pr!gram yang dirancang
bagi melatih mahasis"a PISMP S,M,S(,@ . AM6I0A7 +A7*A@I --4 Institut
Pendidikan $uru kampus Ilmu #has &IP$I#' menabur bakti dan berkhidmat untuk
masyarakat terutamanya g!l!ngan )rang #elainan *paya &)#*'. (erdapat
beberapa akti/iti yang dijalankan, antarnya ialah akti/iti g!t!ng - r!y!ng di sekitar
ka"asan kediaman PD# Selayang, membuat simen 1er! dan tapak re1leks!l!gi,
:eramah Pendidikan Seksualiti Serta :abaran 6agi $!l!ngan )#* dan juga
la"atan ke (aman >ana Badi >ussein, +anda 6aik. Pr!gram ini melibatkan
pembabitan akti1 "arga PD# Selayang, ibu bapa2 penjaga atau "aris serta k!muniti
setempat untuk membantu )rang #elainan *paya &)#*'.


1)$% LATAR BELAKANG PDK SELAYANG

Sejarah Penubuhan < Ditubuhkan pada 1 September 1441 dan kemudiannya
dirasmikan !leh Y6 Dat! 7apsiah )mar pada 4 )g!s
144.
250

:arta )rganisasi < @ujuk lampiran 1&a'
Eungsi < Memberi inter/ensi a"al untuk kanak - kanak dan latihan
/!kasi!nal kepada remaja dan belia.
Pendekatan < >!me based, /!kasi!nal dan !ne 3 st!p 3 center negeri
Selang!r.
0!kasi < 7!. 8-89, +alan 1,(aman Selayang 6aru, 6atu :a/es,
.91-- Selang!r , Malaysia

1*$% RASIONAL

Memberi pendedahan kepada mahasis"a IP$ #ampus Ilmu #has mengenai kerja
- kerja sukarela"an yang harus dilakukan sebagai salah satu cara untuk berkhidmat
dan berbakti kepada masyarakat sekaligus menjadi tanda sumbangan kepada
7egara. Selain itu, pr!gram ini dijalankan bagi memberi peluang kepada mahasis"a
membina hubungan baik dengan k!muniti.

1+$% MATLAMAT

14.1 Memberi pendedahan dan pengalaman baru kepada mahasisi"a IP$
Ilmu #has Semester ..
14. Memberi panduan mengenai pr!sedur pengurusan dan pengel!laan yang
terlibat dalam merancang sesuatu pr!gram.
14.= Membina jaringan k!munikasi dengan "arga PD# Selayang dan k!muniti
setempat.
14.D Memberi sumbangan dan bantuan dari segi ke"angan dan tenaga kerja.


251

2%$% OBJEKTIF

-.1 Membuka dan memberi peluang kepada "arga PD# Selayang menerima
pengalaman secara langsung berinteraksi dengan alam.
-. Memberi pengetahuan baru kepada kanak- kanak dan remaja PD#
Selayang yang terlibat dengan pr!gram dan akti/iti yang diadakan khusus
buat mereka.
-.= Menambahbaik in1rastruktur dan menceriakan ka"asan kediaman PD#
Selayang.
-.D Membuka minda para ibu bapa, penjaga dan k!muniti setempat mengenai
isu 3 isu dan cabaran yang dihadapi !leh )rang #elainan *paya dalam
kehidupan seharian.
-.; Memberi peluang kepada mahasisi"a IP$ Ilmu #has Semester .
berk!ngsi dan meraih pengalaman sepanjang menjalani pr!gram yang
dirancang bersama "arga PD# Selayang.

21$% LOKASI

1.1 PD# Selayang, 7!. 8-89, +alan 1,(aman Selayang 6aru, 6atu :a/es,
Selang!r, Malaysia .91--
1. (aman >ana Badi >ussein, +anda 6aik

22$% SASARAN

.1 #anak 3 kanak dan remaja PD# Selayang.
. Ibu bapa dan penjaga "arga PD# Selayang.
.= Masyarakat setempat.
.D Ahli terapi.


252

2&$% TEMPOH

Pr!gram ini akan dijalankan selama seminggu iaitu dari . September -11
sehingga 1 )kt!ber -11.

2'$% AHLI JA!ATANKUASA INDUK PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK
PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK SELAYANG$

PENSYARAH PEMBIMBING
:ik >ajah Meskinah 6inti (aib

PENGARAH PROGRAM
Asrul #hairuddin 6in @!seli

PENOLONG PENGARAH PROGRAM
Arba iyah 6inti Sair!ni

SETIAUSAHA PROGRAM
Aida Iameera 6inti Anuar

PENOLONG SETIAUSAHA PROGRAM
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r

BENDAHARI PROGRAM
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim

253

4.1 AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA AKTIVITI PROGRAM JALANAN KASIH
DI TERATAK MAHASIS!A IPG KAMPUS ILMU KHAS

A#(I?I(I A#AD,MI# & :,@AMA> '
Pengarah < Ahmad Sayuti 6in Muhamad
Setiusaha < 7!r Salbiah 6inti Iulki1li


A#(I?I(I >)M, - 6AS,D
Pengarah < 7ik 7ur Amirah 6inti Iulki1li
Setiusaha < #alai a2p (hanga/eluA#(I?I(I @,#@,ASI
Pengarah < Abg M!hd Eirdaus 6in Abg Madehi
Setiusaha < 7!r1atin 6inti Satar


A#(I?I(I #,:,@IAA7 J $)()7$ - @)Y)7$
Pengarah < Muhd 0uHman 6in M!hd Syukri
Setiusaha < ,l1ajura Ami


A+# MA#A7A7 < Asrul #hairuddin 6in @!seli
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r

A+# (A+AA7 < Ahmad Sayuti 6in Muhammad
#alai A2P (hanga/elu

254

2($% SUMBER TENAGA

Ahli 3 ahli ja"atankuasa PD# Selayang yang terdiri daripada mahasis"a IP$
#ampus Ilmu #has, ahli (erapi, dan penceramah jemputan.


2"$% ASAS PERTIMBANGAN

Akti/iti ini dijalankan bagi memenuhi kehendak kursus mahasis"a Pendidikan
#has dalam subjek Pemulihan Dalam #!muniti &P#* =11' semester .. Antara
matlamat pembelajaran adalah seperti berikut <
..1 Memberi pendedahan kepada mahasis"a tentang Pusat Pemulihan
Dalam #!muniti.
.. Melatih mahasis"a dalam kemahiran merancang, mengurus dan
mengel!lakan akti/iti.
..= Memupuk nilai-nilai bekerjasama dan semangat berpasukan dalam
kalangan mahasis"a.

2)$% TENTATIF PROGRAM

TARIKH / HARI AKTIVITI CATATAN
. 2 4 2 -11 >!me 3 based Ahli (erapi memberi dan
&la"atan ke = buah rumah berk!ngsi tips 3 tips
)#*' penjagaan dan ra"atan yang
&@*+*# 0AMPI@A7 A' sesuai
8 2 4 2 -11 0a"atan ke (aman >ana (erapi seni
Badi >ussein, +anda 6aik 66M
&@*+*# 0AMPI@A7 6'
255

9 2 4 2 -11 Membuat dan membina Akti/iti ini disambung pada
simen 1er! & selipar keretapi' kees!kan hari untuk
dan tapak re1leks!l!gi mengeringkan simen selipar
&@*+*# 0AMPI@A7 :' keretapi tersebut
4 2 4 2 -11 Membuat dan membina
simen 1er! & selipar keretapi'
dan tapak re1leks!l!gi
=- 2 4 2 -11 Akti/iti g!t!ng 3 r!y!ng
&@*+*# 0AMPI@A7 D'
=1 2 4 2 -11 :eramah Pendidikan • Ibu bapa dan penjaga
Seksualiti serta :abaran "arga PD# Selayang
bagi $!l!ngan )rang dijemput
#elainan *paya &)#*' dan • Majlis sambutan hari
majlis sambutan hari raya raya diadakan
&@*+*# 0AMPI@A7 ,' serentak dengan
majlis penutupan2*$% SUMBER KE!ANGAN

Setiap ahli ja"atankuasa Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,(' PD# Selayang
perlu mengutip sumbangan dan dana dari mana 3 mana badan kerajaan dan s"asta
serta !rang perse!rangan bagi menampung perbelanjaan sepanjang pr!gram
dijalankan.25,


2+$% ANGGARAN PERBELANJAAN
BIL$ PERKARA KUANTITI HARGA JUMLAH
(RM , U-./ (RM
1. Pengangkutan untuk .
hari.
- #ereta D buah &@M - F D ' F . hari @M D9-


. Makanan J minuman
- 6iskut D tin @M 1; F D @M .-
- Air mineral 1- k!tak @M 4 F 1- @M 4-
- @!ti .- paket @M -.;- F .- @M =-
- Air k!tak ;- k!tak @M 1.- F ;- @M .-
=. Pr!gram keceriaan
- 6engkel simen
1er!
- $!t!ng-r!y!ng @M 1;--

(54I43 62=A.52-
30H2-12- A5;152=
30@05.22-


D. Pr!gram h!me-based
- Pengangkutan D buah @M 1- F D @M D-
&kereta'
- >amper D buah @M .- F D @M D-


25-

;. Pr!gram Akademik
- :eramah
Pendidikan @M =.--
Seksualiti
- +amuan >ari
@aya
(54I43 62=A.52-
30H2-12- A5;152=
232:0=.3
.. Pr!gram @ekreasi
(54I43 62=A.52- @M ==--
30H2-12- A5;152=
5035029.

8. :enderahati PD# @m ;- F @M 1--

JUMLAH RM +(%%
KESELURUHAN


&%$% IMPLIKASI KE!ANGAN

Setiap ahli ja"atankuasa pelakasana dikehendaki mencari sumbangan untuk
mendapatkan sumber ke"angan.

&1$% KESIMPULAN DAN SYOR
#ami mengharapkan agar kertas kerja ini dapat diluluskan supaya segala
pr!gram 3 pr!gram yang kami lakukan kepada "arga )rang #elainan *paya
&)#*' dapat dijalankan dengan sempurna.
25/

D.90:.232- O60<#

NNNNNNNNN.N.
&AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@'
Setiausaha,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.

D.90=23 O60<#

NNNNNNNNNN..
&AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I'
Pengarah
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.

D.92<32- O60<#

NNNNNNNNNNN..
&:I# >+> M,S#I7A> 6I7(I (AI6'
Pensyarah Pembimbing
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
IP$ #ampus Ilmu #has.
250


2,0

KERTAS KERJA AKTIVITI HOME-BASED
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK ( JAKET #
KUMPULAN MAHASIS!A SEMESTER "#
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS (IPG KAMPUS ILMU KHAS
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK SELAYANG$1$% PENGENALAN
Akti/iti home-based merupakan salah satu pr!gram yang dirancang untuk
dilaksanakan di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD#' ini. Akti/iti ini
merupakan la"atan ke rumah "arga-"arga PD# yang menghadapi kesukaran
untuk ke PD#. Akti/iti ini adalah bertujuan untuk membantu !rang kelainan
upaya &)#*' serta keluarga mereka dengan memberikan khidmat nasihat dan
panduan mengenai cara menguruskan )#* dengan betul disamping
memberikan tunjuk ajar mengenai latihan susulan yang b!leh dilakukan sendiri di
rumah.

2$% RASIONAL
#ertas kerja ini merupakan satu usaha mahasis"a Pengkhususan Pendidikan
#has Pr!gram Ija%ah Sarjana Muda &PISMP' semester . ambilan +anuari --4
untuk menimba ilmu serta memper!lehi pengalaman baru di Pusat Pemulihan
#!muniti Selayang &PD# Selayang' disamping dapat membina jaringan
k!munikasi antara mahasis"a dengan "arga PD# Selayang dan k!muniti
setempat.


2,1


&$% MATLAMAT
=.1 Mengeratkan hubungan antara mahasis"a dengan "arga PD# serta k!muniti
setempat.
=. Memberikan panduan kepada )#* dan keluarga mereka tentang cara
pengurusan )#* yang betul.
=.= Memberikan pendedahan tentang akti/iti pemulihan yang sesuai kepada
)#* dan keluarga mereka.
'$% OBJEKTIF
D.1 Mengeratkan hubungan silaturrahim antara "arga PD# dan mahasis"a.
D. Memberikan pengetahuan berkaitan dengan pengurusan )#* di rumah.
D.= Memberikan perkhidmatan terapi yang sesuai kepada )#* bagi
meningkatkan kemahiran psik!m!t!r mereka.

($% ASAS PERTIMBANGAN
Akti/iti ini dijalankan bagi memenuhi kehendak kursus mahasis"a Pendidikan
#has dalam subjek Pemulihan Dalam #!muniti &P#* =11' semester .. Antara
matlamat pembelajaran adalah seperti berikut <
;.1 Memberi pendedahan kepada mahasis"a tentang Pusat Pemulihan
Dalam #!muniti.
;. Melatih mahasis"a dalam kemahiran merancang, mengurus dan
mengel!lakan akti/iti.
;.= Memupuk nilai-nilai bekerjasama dan semangat berpasukan dalam
kalangan mahasis"a.


2,2


"$% TARIKH DAN MASA
(A@I#> < . September -11
MASA < 9.-- pagi 3 11 pagi


)$% LOKASI
(iga buah rumah "arga PD# Selayang


2,3

*$% AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA AKTIVITI HOME?BASED
PENGARAH AKTIVITI
7I# 7*@ AMI@A> 6( I6@A>IM

SETIAUSAHA AKTIVITI
#A0AI A2P (>A7$A?,0*

BENDAHARI AKTIVITI
7)@ SA06IA> 6I7(I I*0#IE0I

AJK PERALATAN
A>MAD SAY*(I 6I7 M*>AMMAD
AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@

AJK PENGANGKUTAN
AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I
M*>D 0*MMA7 6I7 M)>D S>*#@
A@6A IYA> 6I7(I SAI@)7I
7AI,MA> 6I7(I :>, M)>D 7))@
AJK DOKUMENTASI
,E0A+*@A AMI
A6$. M)>D. EI@DA*S 6I7 A6$. MAD,>I

AJK HADIAH DAN CENDERAMATA
7)@EA(I7 6I7(I SA(A@

2,4


+$% TENTATIF PROGRAM

TARIKH MASA AGENDA CATATAN

0a"atan ke rumah )#* 1

9.---4.-- pagi #umpulan A


- #alai a2p (hanga/elu

0a"atan ke rumah )#*

= )kt!ber 4.---1-.-- pagi #umpulan 6
-11 - 7!r1atin 6inti Satar
- Muhd 0uHman 6in M!hd Shukri


0a"atan ke rumah )#* =
1-.---11.--
pagi #umpulan :
- Arba iyah 6inti Sair!ni

- Abg. M!hd. Eirdaus 6in Abg.
Madehi2,5

- Ahmad Sayuti 6in Muhammad

1%$% ANGGARAN PERBELANJAAN
>A@$A +*M0A>
6I0. P,@#A@A #*A7(I(I &@M P *nit' &@M'
1. :enderamata D unit @M .- F D @M D-
. #!s pengangkutan
- kereta D buah @M 1- F D @M D-

JUMLAH KESELURUHAN RM 2*%

11$% IMPLIKASI KE!ANGAN
Setiap ahli ja"atankuasa pelaksana dikehendaki mencari sumbangan untuk
meraih sumber ke"angan bagi melaksanakan akti/iti ini.

12$% KESIMPULAN / SYOR
#umpulan mahasis"a IP$ #ampus Ilmu #has mem!h!n pertimbangan dan jasa
baik daripada pihak pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
untuk meluluskan cadangan yang telah diusulkan bagi menjayakan Pr!gram
+alinan #asih di (eratak.
2,,

Disediakan !leh,

NNNNNNNNN..
& #alai a2p (hanga/elu '
Setiausaha Akti/iti >!me-based
Pr!gram +alinan #asih di (eratak,
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang.

Disemak !leh,

NNNNNNNNNN.
& Asrul #hairuddin 6in @!seli '
Pengarah Pr!gram +alinan #asih di (eratak,
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang.

Disahkan !leh,

NNNNNNNNNNN..
& :ik >ajjah Meskinah 6t (aib '
Pensyarah Pembimbing Pr!gram +alinan #asih di (eratak,
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang.
2,-

2,/

KERTAS KERJA AKTIVITI KECERIAAN BENGKEL MEMBUAT SIMEN FERO
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET
KUMPULAN MAHASIS!A PISMP SEMESTER "
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI PDK SELAYANG


1+$%$ PENGENALAN
Pr!gram Pemulihan Dalam #!muniti yang kami adakan di PD# Selayang
merupakan satu pr!gram yang "ajib kami laksanakan. Salah satu akti/iti yang
akan kami adakan bersama-sama dengan "arga PD# Selayang ialah akti/iti
keceriaan. Dalam akti/iti keceriaan ini, kami akan menjalankan satu bengkel
membuat simen 1er! yang akan berjalan selama dua hari. 6engkel ini bertujuan
untuk memberikan kemahiran kepada "arga PD# yang akan terlibat secara tidak
langsung.


2%$%$ MATLAMAT
Memberikan satu ilmu atau kemahiran baru kepada "arga di PD# dalam bidang
seni bina menghasilkan simen 1er! seperti selipar kereta api yang mempunyai
1aedah dan juga b!leh dijadikan sebagai satu sumber pendapatan jika kemahiran
tersebut diaplikasikan kelak.2,0

21$%$ OBJEKTIF
1.1. Memperkenalkan seni bina simen 1er! kepada "arga PD# Selayang.
1.. Membekalkan kemahiran asas membuat simen 1er! seperti selipar kereta
api kepada "arga PD# yang berkeb!lehan.

22$%$ TARIKH DAN MASA
6engkel ini dicadangkan untuk diadakan pada<
(arikh < 9 3 4 September -11
Masa < 9.--am
(empat < PD# Selayang

2&$%$ SASARAN

Barga PD# Selayang yang mempunyai kemahiran /!kasi!nal seramai - !rang.

2'$%$ AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA AKTIVITI KECERIAAN

PENGARAH
Muhd. 0ukman 6in Muhd. Shukri

SETIAUSAHA
,1lajura Ami

BENDAHARI
7aiemah 6inti :he M!hd. 7!!r


AJK PERALATAN < Abg. M!hd. Eirdaus 6in Abg. Madehi
#alai a2p (hanga/elu

AJK DOKUMENTASI < Ahmad Sayuti 6in Muhammad
7!r1atin 6inti Satar
2-0

AJK MAKANAN < Arba iyah 6inti Sair!ni
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim

AJK KEBERSIHAN < 7!r Salbiah 6inti Iulki1li
Aida Iameera 6inti Anuar
AJK KESELAMATAN < Asrul #hairuddin 6in @!seli


2($%$ SUMBER TENAGA

Ahli-ahli ja"atankuasa pelaksana akti/iti keceriaan yang terdiri daripada
mahasis"a IP$ #ampus Ilmu #has seramai 1 !rang.

2"$%$ ANGGARAN PERBELANJAAN

(RM
(RM , UNIT
-1 Simen
1..;- F D @M ..

4

44
-D :at c!klat ==.-- F
@M ..
-; Da"ai 6@: L &gulung' 1.;.-- F 1 @M 1.;
-. Pengilat 9.-- F = @M D
-8 6erus cat .;- F - @M ;-

==
-4 Sarung tangan .-- F - @M D-
1- Sudip simen =.- F 1- @M =
11 Plastik sampah =.-- F 1 @M =
1 7asi C Air
;.-- F = @M 1.-

*&%
2-1

BIL PERKARA KUANTITI JUMLAH

- Pasir halus &tan' 4.-- F 1 @M
-= :at hitam ==.-- F = @M


-9 6aldi plastik =.=- F 1- @M


JUMLAH RM
2)$%$ IMPLIKASI KE!ANGAN

Setiap ahli ja"atankuasa pelaksana dikehendaki mencari sumbangan untuk
mencari dana bagi melaksanakan pr!gram ini.


2*$%$ KESIMPULAN / SYOR
#umpulan mahasis"a IP$ #ampus Ilmu #has mem!h!n pertimbangan dan
kerjasama dari pihak pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
mengenai akti/iti keceriaan yang telah diusulkan bagi menjayakan Pr!gram
+alinan #asih di (eratak di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti.

2-2

D.90:.232- O60<#


NNNNNNNNN.N.
&,E0A+*@A AMI'
Setiausaha Akti/iti #eceriaan
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has.


D.90=23 O60<#


NNNNNNNNNN..
&AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I'
Pengarah Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has.


D.92<32- O60<#


NNNNNNNNNNN..
&:I# >+> M,S#I7A> 6I7(I (AI6'
Pensyarah Pembimbing Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has.

2-3
2-4

KERTAS KERJA AKTIVITI KECERIAAN HARI GOTONG?ROYONG
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET
KUMPULAN MAHASIS!A PISMP SEMESTER "
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK SELAYANG


2+$%$ PENGENALAN
Pr!gram Pemulihan Dalam #!muniti yang kami adakan di PD# Selayang
merupakan satu pr!gram yang "ajib kami laksanakan. Salah satu akti/iti yang
akan kami adakan bersama-sama dengan "arga PD# Selayang ialah akti/iti
keceriaan. Dalam akti/iti keceriaan ini, kami akan menjalankan satu lagi akti/iti
iaitu hari g!t!ng-r!y!ng. Akti/iti ini melibatkan semua "arga PD# Selayang dan
juga ahli Pr!gram +alinan #asih di teratak. (ujuan akti/iti ini dijalankan adalah
untuk me"ujudkan satu ikatan silaturahim dan interaksi yang sihat dalam
kalangan "arga PD# disamping melakukan penambahbaikan dan menceriakan
ka"asan PD# Selayang.

&%$%$ MATLAMAT
Me"ujudkan satu suasana persekitaran PD# yang menarik, bersih, dan mampu
memberikan keselesaan kepada semua "arga PD# dan juga masyarakat
setempat di sekelilingnya.


&1$%$ OBJEKTIF
=1.1. Mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan penghuni PD#
dan juga memupuk nilai kerjasama serta s!sialisasi yang sihat.
2-5

=1.. Menceriakan ka"asan persekitaran PD# bagi me"ujudkan suasana yang
lebih selesa.

&2$%$ TARIKH DAN MASA
(arikh < =- September -11
Masa < 9.=- pagi 3 1.-- tengah hari
(empat < PD# Selayang


&&$%$ AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA AKTIVITI KECERIAAN

PENGARAH
Muhd. 0ukman 6in Muhd. Shukri

SETIAUSAHA
,1lajura Ami

BENDAHARI
7aiemah 6inti :he M!hd. 7!!r


AJK PERALATAN < Abg. M!hd. Eirdaus 6in Abg. Madehi
#alai a2p (hanga/elu

AJK DOKUMENTASI < Ahmad Sayuti 6in Muhammad
7!r1atin 6inti Satar

AJK MAKANAN < Arba iyah 6inti Sair!ni
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim

AJK KEBERSIHAN < 7!r Salbiah 6inti Iulki1li
Aida Iameera 6inti Anuar
AJK KESELAMATAN < Asrul #hairuddin 6in @!seli


2-,

&'$%$ SENARAI AKTIVITI
6I0 P,@#A@A
-1 Memasang Selipar #ereta Api di tapak re1leks!l!gi
- Memasang papan tanda QPD# SelayangR
-= Mengecat Pagar
-D Membaiki m!%ek yang r!sak


&($%$ ATURCARA AKTIVITI
9.=- am < Penghuni PD# berkumpul di ka"asan PD#
9.D; am < (aklimat g!t!ng-r!y!ng
4.-- am < $!t!ng-r!y!ng bermula
1.-- pm < +amuan ringan


&"$%$ ANGGARAN KOS
BIL PERKARA KUANTITI (RM , UNIT JUMLAH (RM
-1 Simen 1..;- F @M ==
- :at ;.-- F = @M 1;.
-= 6erus cat .;- F 1- @M ;
-D Sarung tangan .-- F =- @M .-
-; Sudip simen =.- F 1- @M =
-. 6aldi plastik =.=- F 1- @M ==
-8 Plastik sampah =.-- F = @M 4
-9 Makanan C Minuman D.;- F ;- @M ;
-4 Perata simen &kayu' =.8- F 1- @M =8
1- Perata simen &besi' ..-- F 1- @M .-
JUMLAH RM ")%
2--

&)$%$ IMPLIKASI KE!ANGAN

Setiap ahli ja"atankuasa pelaksana dikehendaki mencari sumbangan untuk
mencari dana bagi melaksanakan pr!gram ini.

11$%$ KESIMPULAN / SYOR
#umpulan mahasis"a IP$ #ampus Ilmu #has mem!h!n pertimbangan dan
kerjasama dari pihak pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
mengenai akti/iti keceriaan yang telah diusulkan bagi menjayakan Pr!gram
+alinan #asih di (eratak di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti.

2-/

D.90:.232- O60<#


NNNNNNNNN.N.
&,E0A+*@A AMI'
Setiausaha Akti/iti #eceriaan
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has.


D.90=23 O60<#


NNNNNNNNNN..
&AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I'
Pengarah Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has.


D.92<32- O60<#


NNNNNNNNNNN..
&:I# >+> M,S#I7A> 6I7(I (AI6'
Pensyarah Pembimbing Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has.


2-0

LAMPIRAN 1

P,0A7 (APA# @,E0,#S)0)$I
SELIPAR KERETA API

, 4*=:4
TAPAK
RE@LEKSOLOGI

2/0

2/1

KERTAS KERJA AKTIVITI REKREASI DAN TERAPI
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET
KUMPULAN MAHASIS!A PISMP SEMESTER "
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI PDK SELAYANG


1$% PENGENALAN
Akti/iti rekreasi adalah salah satu akti/iti yang kami ingin laksanakan bersama
PD# Selayang. Akti/iti rekreasi yang dilakukan adalah seperti permainan dalam
air, mengutip batu sungai dan mandi manda. Selain itu, diadakan juga akti/iti
seni seperti melukis, me"arna dan menampal bagi menerapkan terapi seni
kepada "arga PD# Selayang. Akti/iti ini bertujuan memberikan keser!n!kkan
kepada "arga PD# Selayang disamping membuat akti/iti di luar. Selain itu,
mendedahkan !rang kelainan upaya &)#*' dengan persekitaran luar dan alam
semula jadi.

)$% RASIONAL
#ertas kerja ini merupakan satu usaha mahasis"a Pr!gram Ija%ah Sarjana Musa
Perguruan & PISMP ' Semester . Ambilan +anuari --4 #umpulan Pendidikan
#has &P#' untuk melaksanakan akti/iti di luar Pusat Pemulihan Dalam #!muniti
Selayang &PD# Selayang' sebagai memenuhi #ursus Pemulihan Dalam
#!muniti &P#* =11'.
2/2

*$% MATLAMAT
Menjalinkan hubungan yang erat dengan "arga PD# Selayang dan )#* sambil
menerapkan unsur-unsur terapi seni kepada "arga PD# Selayang Selain itu,
memberi peluang kepada )#* untuk berser!n!k dan menjalankan akti/iti sepeti
!rang n!rmal.
+$% OBJEKTIF

4.1 Menjalinkan hubungan yang erat di dalam kalangan Mahasis"a dan "arga
)#* Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang.
4. Memberikan peluang kepada )#* untuk berser!n!k ketika menjalankan
akti/iti.
4.= Menerapkan unsur-unsur terapi semasa melakukan akti/iti.

1%$% LOKASI
(aman >ani Badi , +anda 6aik

(A@I#> < 8 S,P(,M6,@ -11
MASA < 9.-- Pagi 3 =.-- Petang
>A@I < Selasa

11$% SASARAN

D- !rang termasuk 1 !rang pelajar PISMP dan = !rang "arga PD# Selayang


1%$% TEMPOH
Pr!gram ini akan dijalankan pada 8 September -11 dari pukul 9.-- pagi
hingga =.-- petang.
2/3

11$% AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA AKTIVITI REKREASI

PENGARAH AKTIVITI
A6$ M)>D EI@DA*S 6I7 A6$ MAD,>I

SETIAUSAHA AKTIVITI
7)@EA(I7 6I7(I SA(A@

BENDAHARI AKTIVITI
AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@

AJK AKTIVITI
M*>D 0*MMA7 6I7 M)>D S>*#@I
7I# 7*@ AMI@A> 6I7(I I6@A>IM
7)@ SA06IA> 6I7(I I*0#IE0I

AJK PERALATAN
AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I

AJK PERSIAPAN TEMPAT
7A,IMA> 6I7(I :>, M)>D 7))@

AJK MAKANAN
A@6A IYA> 6I7(I SAI@)7I
,E0A+*@A AMI

AJK DOKUMENTASI
#A0AI A2P (>A7$A?,0A

AJK PENGANGKUTAN/ KESELAMATAN
A>MAD SAY*(I 6I7 M*>AMAD
2/4

12$% TENTATIF PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK ( REKREASI DAN
TERAPI


9.-- pagi 3 9.=- pagi < Semua Mahasis"a dan "arga PD# yang terlibat
berkumpul di PD# Selayang

9.=- pagi 3 1-.=- pagi < (aklimat dari Pengarah Pr!gram Akti/iti @ekreasi
< Pembahagian kumpulan & se!rang mahasis"a menjaga
se!rang )#*'
< 6ert!lak ke (aman >ana Badi

1-.=- pagi 3 11.=- pagi < (iba di (aman >ana Badi
< Persiapan tempat
< Akti/iti air

11.=- pagi 3 1.-- pagi < @ehat

1.-- pagi 3 1.=- pagi < Akti/iti seni & melukis, me"arna, membuat gurisan
tampalan, tiupan'

1,=- pagi 3 1.-- tengahari < Pembentangan hasil lukisan secara indi/idu

1.-- tengahari 3 =.-- Petang<#emas barang-barang
< S!lat
< Sesi 1!t!gra1i
=.-- petang < 6ert!lak pulang ke PD# Selayang
2/5

1%$% CADANGAN AKTIVITIB.6$ A3/.7./. T.-:232- T0=A;< =292
akti/iti rekreasi dan terapi


Semua ahli Pr!gram 1 hari
.
+alinan #asih Di (eratak
& 9.-- pagi
PISMP-IP$ #ampus Ilmu 3
=.-- tengahari'
=.

kerjasama "arga PD#

D.

me"arna, membuat gurisan,
tampalan dan tiupan '12$% SUMBER KE!ANGAN

Setiap Mahasis"a PISMP IP$ ilmu #has perlu mengutip sumbangan dan dana
daripada mana-mana badan kerajaan dan s"asta serta !rang perse!rangan bagi
menampung k!s perbelanjaan ini.


2/,

1. (aklimat berkenaan dengan
seni
Akti/iti air
#has bersama dengan
66M
Selayang
Akti/iti seni & melukis,
1($% ANGGARAN PERBELANJAAN

6il. Perkara #uantiti >arga +umlah &@M'
&@M2*nit'
;. Pengankutan
1 buah 1--- 1---
.. Makanan dan minuman

-Ayam . ek!r @M -. @M 1-
-S!sej D paket @M ; @M -
-@empah paket @M =- @M .-
-Pinggan kertas set @M ; @M 1-
-:a"an kertas set @M ; @M 1-
-(isu D k!tak @M @M 9
-6ihun g!reng 1 bekas @M -- @M --
-minuman #!rdial 1 bekas @M .=- @M =-
-Air mineral D k!tak @M 1- @M D-
-S!s paket @M ; @M 1-
-@!ti D- biji @M 1.-- @M D-
8. Peralatan akti/iti


-#ertas A= = paket @M D @M 1
-kertas "arna D paket @M ; @M -
-Alatan seni D set @M ;-
@M--
-6!la D biji @M ; @M -
9. 6ayaran

-yuran masuk D- !rang @M 1- @M D--

set @M ;-- @M 1---
-se"a tapak
1 tapak @M 1-- @M 1--
4. +umlah
@M ==--
2/-

-6as

-se"a peralatan 66M
1"$% IMPLIKASI KE!ANGAN

Setiap Mahasis"a PISMP bagi Pr!gram +alinan #asih Di (eratak ini
dikehendaki mencari sumbangan untuk menjalankan akti/iti ini.


1)$% KESIMPULAN/SYOR

Diharap pr!gram reakreasi dan terapi ini dapat dijalankan dengan lancar dan
mendapatkan kerjasama yang sepenuhnya daripada semua pihak yang terlibat
dengan pr!gram ini.


2//

D.90:.232- O60<#


NNNNNNNNN.N.
&,E0A+*@A AMI'
&7!r1atin binti Satar'
Setiausaha Akti/iti @ekreasi
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has.


D.90=23 O60<#


NNNNNNNNNN..
&Asrul #hairuddin 6in @!seli'
Pengarah Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has.


D.92<32- O60<#


NNNNNNNNNNN..
&:ik >jh Meskinah 6inti (aib'
Pensyarah Pembimbing Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has.

2/0


200

KERTAS KERJA AKTIVITI AKADEMIK
(CERAMAH PENDIDIKAN SEKSUALITI
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET
KUMPULAN MAHASIS!A PISMP SEMESTER "
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK SELAYANG


1'$% PENGENALAN

Akti/iti akademik merupakan salah satu pr!gram yang telah dirancang untuk
dijalankan sempena Pr!gram di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD#'
Selayang. Akti/iti ini melibatkan pembabitan secara akti1 ibu bapa 2 penjaga ahli
keluarga g!l!ngan kurang upaya dan k!muniti setempat untuk membantu !rang
kelainan upaya &)#*'. Akti/iti ini bertujuan memberi pendedahan tentang
pendidikan seksualiti dalam kalangan g!l!ngan berkeperluan khas serta cabaran
yang dihadapi !leh mereka. Pr!gram ini diuruskan !leh mahasis"a Institut
Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has &IP$ I#' yang telah dilantik melalui
persetujuan bersama. Akti/iti ini telah dicadangkan untuk dijalankan pada 1
)kt!ber -11 dika"asan PD# berkenaan. #umpulan sasaran bagi akti/iti
akademik ini ialah "arga PD# sendiri, petugas PD#, para "aris dan k!muniti
setempat.


1($% RASIONAL
#ertas kerja ini merupakan satu usaha mahasis"a Pr!gram Ija%ah Sarjana Muda
Perguruan &PISMP' Semester . Ambilan +anuari --4 #umpulan Pendidikan
#has &P#' untuk melaksanakan Pr!gram #hidmat Sis"a di Pusat Pemulihan
Dalam #!muniti di Selayang &PD# Selayang' bagi menimba ilmu dalam aspek
201

pengurusan dan pengel!laan akti/iti di Pusat Pemulihan Dalam #!muniti
sebagai memenuhi keperluan #ursus Pemulihan Dalam #!muniti &P#*=11'.1"$% MATLAMAT
=.1 Mengeratkan hubungan antara mahasis"a, "arga PD# dan k!muniti
setempat .
=. Mendedahkan kepada "arga PD# tentang kepentingan mempelajari
pendidikan seksualiti.
=.= Menyediakan "arga PD# untuk menghadapi cabaran mengaplikasi ilmu
pendidikan seksualiti dalam kehidupan seharian.
=.D Menanam sikap cintakan ilmu dalam kalangan "arga PD#.

1)$% OBJEKTIF

D.1 Melahirkan "arga PD# yang berpengetahuan tentang pendidikan
seksualiti.
D. Mendedahkan "arga PD# dan "aris tentang kepentingan menjaga dan
mengurus diri dengan selamat.
D.= Memberi pengetahuan tentang cabaran yang dihadapi !leh g!l!ngan
)rang #elainan *paya &)#*' di dalam dunia realiti.
D.D Mengeratkan hubungan silaturahim antara "arga PD# dan pelajar PISMP
yang terlibat.


1*$% LOKASI
202

#a"asan yang dijadikan sasaran ialah di ka"asan Pusat Pemulihan Dalam
#!muniti &PD# Selayang'. 7! 8-89, +alan 1, (aman Selayang 6aru, .91--
6atu :a/es, Selang!r


1+$% ASAS PERTIMBANGAN
Pr!gram akademik ini merupakan kehendak #ursus Pemulihan Dalam #!muniti
&P#* =11' bagi subjek Pendidikan #has, PISMP Semester . !psyen Pendidikan
#has. Antara matlamat pembelajaran adalah seperti berikut <-
..1 Memberi pendedahan kepada mahasis"a PISMP tentang Pusat
Pemulihan Dalam #!muniti.
.. Melatih mahasis"a PISMP menguruskan pr!gram kemasyarakatan.
..= Memupuk semangat kerja berpasukan di kalangan mahasis"a.203

2%$% AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA AKTIVITI AKADEMIK PROGRAM
BAKTI SIS!A
PENGARAH AKTIVITI
A>MAD SAY*(I 6I7 M*>AMAD

SETIAUSAHA AKTIVITI
7)@ SA06IA> 6I7(I I*0#IE0I

BENDAHARI AKTIVITI
,E0A+*@A AMI

AJK ATURCARA DAN BUKU PROGRAM : 7)@EA(I7 6I7(I SA(A@

AJK HADIAH DAN CENDERAMATA : 7AI,MA> 6I7(I :>, M)>D
7))@

AJK PERSIAPAN TEMPAT : AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I

AJK PENGACARAAN : A@6A IYA> 6I7(I SAI@)7I

AJK DOKUMENTASI : 7I# 7*@ AMI@A> 6I7(I I6@A>IM

AJK SAMBUTAN : M*>D 0*MMA7 6I7 M)>D
S>*#@I

AJK TEKNIKAL : A6$ M)>D EI@DA*S 6I7
A6$ MAD,>I
AJK MAKANAN : AIDA IAM,,@A 6I7(I A7*A@
#A0AI A2P (>A7$A?,0*


204

21$% SUMBER TENAGA
Ahli-ahli +a"atankuasa PD# Selayang yang terdiri daripada mahasis"a IP$
#ampus Ilmu #has, Barga )#*, ibu bapa2 penjaga serta k!muniti setempat

22$% TENTATIF PROGRAM
7ama Pr!gram < :eramah Pendidikan Seksualiti bagi "arga )#*
(arikh < 1 )kt!ber -11
Masa < 4.-- Pagi
(empat < E!yer PD# Selayang
MASA AGENDA
4.-- Pagi #edatangan ibu bapa dan tetamu jemputan
4.=- Pagi :eramah Pendidikan Seksualiti
1-.=- Pagi #ui% *ji Minda
1-.D; Pagi Perasmian Penutup dan Penyampaian
:enderahati
11.=- Pagi +amuan >ari @aya


205

2&$% ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL PERKARA BAHAN DAN KUANTITI HARGA
ALAT
1 :enderamata Plak J 1 *nit @M 1--
Penceramah >amper

:enderamata ?IP Plak @M ;- F ; *nit @M ;-
= 6ahan dan M!dul E!t!stat @M 1 F 1;- *nit @M 1;-
D 6anner 6anner @M 1;- F 1 *nit @M 1;-
; >adiah Sl!t #ui% >amper @M - F ; *nit @M 1--
. Pr!m!si dan iklan @isalah 1-- *nit @M 1--
8 Se"a PA System PA System 1 Set @M ;--
9 +amuan Majlis 7asi Ayam @M 1; F 1;- @M ;-
Perasmian 6uah-buahan )rang
Penutupan dan Air
Majlis >ari @aya. #uih-Muih
0emang
Sate
JUMLAH RM
&"%%$%%
20,


2'$% IMPLIKASI KE!ANGAN
Setiap ahli ja"atankuasa pelaksana dikehendaki mencari sumbangan untuk
meraih sumber ke"angan.2($% KESIMPULAN / SYOR
#umpulan Mahasis"a Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has mem!h!n
jasa baik pihak Pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang untuk
memberi pertimbangan se"ajarnya dan meluluskan cadangan yang telah
diusulkan bagi menjayakan Pr!gram 6akti Sis"a di Pusat Pemulihan Dalam
#!muniti.
20-


D.90:.232- O60<#


NNNNNNNNN.N.
& 7)@ SA06IA> 6I7(I I*0#IE0I '
Setiausaha Akti/iti Akademik
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has.


D.90=23 O60<#


NNNNNNNNNN..
&AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I'
Pengarah Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has.


D.92<32- O60<#


NNNNNNNNNNN..
&:I# >+> M,S#I7A> 6I7(I (AI6'
Pensyarah Pembimbing Pr!gram +alinan #asih Di (eratak
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
IP$ #ampus Ilmu #has.
20/


200

KERTAS KERJA MAJLIS PENUTUPAN
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK (JAKET
KUMPULAN MAHASIS!A
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP SEMESTER "
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS (IPG IK
DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI SELAYANG1&$% PENGENALAN
Majlis Penutupan Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,(' merupakan
akti/iti yang akan dilaksanakan bersama-sama Pusat Pemulihan Dalam
#!muniti &PD#' Selayang dan melibatkan pembabitan secara akti1 ibu
bapa 2 penjaga 2 ahli keluarga dan k!muniti setempat. (ujuan utama
akti/iti ini adalah untuk merapatkan hubungan silaturrahim dan
me"ujudkan jaringan k!munikasi antara Mahasis"a Institut Pendidikan
$uru #ampus Ilmu #has &IP$ I#' Semester . dengan k!muniti setempat.


1'$% RASIONAL
#ertas kerja ini merupakan satu usaha Mahasis"a Pr!gram Ija%ah
Sarjana Muda Perguruan &PISMP' Semester . Ambilan +anuari --4
#umpulan Pendidikan #has &P#' untuk melaksanakan pr!gram khidmat
sis"a di Pusat PD# Selayang sebagai memenuhi keperluan #ursus
Pemulihan Dalam #!muniti &P#* =11'.


1($% MATLAMAT
Me"ujudkan hubungan yang erat dengan "arga PD# Selayang dan
k!muniti setempat serta menanam sikap kerjasama antara Mahasis"a
IP$ #ampus Ilmu #has.
300

1"$% OBJEKTIF
1..1 Menjalinkan hubungan yang erat antara Mahasis"a IP$ #ampus
Ilmu #has dengan "arga Pusat PD# Selayang dan k!muniti
setempat.
1.. Me"ujudkan jaringan k!munikasi dengan k!muniti setempat.
1..= Menerapkan unsur-unsur kerjasama semasa melakukan akti/iti.


1)$% LOKASI
Pusat Pemulihan Dalam #!muniti &PD# Selayang'. 7! 8-89, +alan 1,
(aman Selayang 6aru, .91-- 6atu :a/es, Selang!r.


1*$% GOLONGAN SASARAN
19.1 Barga PD# Selayang
19. Ibu bapa dan penjaga "arga PD# Selayang
19.= Masyarakat setempat
19.D Mahasis"a IP$ #ampus Ilmu #has


1+$% AHLI JA!ATANKUASA PELAKSANA MAJLIS PENUTUPAN
PROGRAM JALINAN KASIH DI TERATAK

PENGARAH PROGRAM
Asrul #hairuddin 6in @!seli

PENOLONG PENGARAH PROGRAM
Arba iyah 6inti Sair!ni


301

SETIAUSAHA PROGRAM
Aida Iameera 6inti Anuar

PENOLONG SETIAUSAHA PROGRAM
7aiemah 6inti :he M!hd 7!!r

BENDAHARI PROGRAM
7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim

AJK PENGACARAAN : Abg. Eirdaus 6in Abg. Madehi
7!r Salbiah 6inti Iulki1li

AJK SAMBUTAN : Arba iyah 6inti Sair!ni
Ahmad Sayuti 6in Muhamad

AJK MAKANAN : 7ik 7ur Amirah 6inti Ibrahim
7!r1atin 6inti Satar

AJK PERSIAPAN TEMPAT : #alai a2p (hanga/elu

AJK SIARAYA : ,l1ajura Ami

AJK DOKUMENTASI : Muhammad 0uHman 6in M!hd
Shukri

AJK PAMERAN : Aida Iameera 6inti Anuar

AJK HADIAH DAN CENDERAMATA : 7aiemah 6inti :he M!hd 7!r

302

2%$% SUMBER TENAGA
Ahli-ahli +a"atankuasa PD# Selayang, Mahasis"a IP$ #ampus Ilmu
#has, Barga )#*, ibu bapa 2 penjaga dan k!muniti setempat.


21$% TENTATIF PROGRAM
N2=2 P5;152= < Majlis Penutupan Pr!gram +alinan #asih di
(eratak.
P0529=. < #etua +abatan Pendidikan #has,
Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has,
:heras, #uala 0umpur.
T25.3< < 9 )kt!ber -11.
M292 < 1-.D; pagi 3 1.-- tengah hari.
T0=A2/ < E!yer PD# Selayang.


MASA AGENDA
1-.D; pagi 6acaan D!a
*capan Alu-aluan

- Pengarah Pr!gram +A#,(

Asrul #hairuddin bin @!seli

1-.;- pagi - 7aib Pengerusi II PD# Selayang

,ncik Yusu1 bin (a"il

*capan Perasmian Penutup

- :ik >ajjah Meskinah binti (aib
11.1- pagi Penyampaian >adiah dan :enderamata
11.- pagi (ayangan ?ide!
11.=- pagi +amuan Makan


303
1.-- tengah hari 6ersurai
22$% ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL PERKARA BAHAN DAN KUANTITI HARGA
ALAT
1 :enderamata ?IP Plak @M ;- F ; *nit @M ;-
Majlis Penutup 7asi Ayam @M 1; F 1;- @M ;-
6uah-buahan )rang
Air
#uih-muih
0emang
Sate
JUMLAH RM
2(%%$%%


2&$% IMPLIKASI KE!ANGAN
Setiap ahli ja"atankuasa pelaksana dikehendaki mencari dana untuk
melaksanakan pr!gram ini.


2'$% KESIMPULAN / SYOR
#umpulan Mahasis"a Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has
mem!h!n kerjasama daripada pihak pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam
#!muniti Selayang untuk memberi pertimbangan dan seterusnya
meluluskan cadangan ini bagi menjayakan Pr!gram +alinan #asih di
(eratak &+A#,(' yang akan dijalankan di Pusat Pemulihan Dalam
#!muniti Selayang.304


D.90:.232- ;60<#

NNNNNNNNNNNNN
&7AI,MA> 6I7(I :>, M)>D 7))@'
Pen!l!ng Setiausaha,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has.

D.90=23 ;60<#

NNNNNNNNNNNN
&AS@*0 #>AI@*DDI7 6I7 @)S,0I'
Pengarah Pr!gram,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has.

D.92<32- ;60<#

NNNNNNNNNNNN..
&>+>. M,S#I7A> 6I7(I (AI6'
Pensyarah Pembimbing,
Pr!gram +alinan #asih Di (eratak, PD# Selayang,
Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has.
305


30,

REFLEKSI DAN KESIMPULAN

Sepanjang seminggu menjalankan Pr!gram +alinan #asih di (eratak ini , kami
telah dapat menimba banyak pengalaman yang cukup berharga dan tidak dapat
dilupakan. Pengalaman ini sedikit sebanyak dapat menyediakan kami untuk
berhadapan dengan murid-murid khas di sek!lah kelak. #ami amat berterima kasih
kepada rakan-rakan yang telah sama-sama bertungkus lumus bagi menjayakan
pr!gram selama satu minggu ini. +utaan terima kasih juga diberikan kepada pihak PD#
Selayang kerana sudi menerima kunjungan kami dan memberikan kerjasama yang
sangat baik dengan kami bagi menjayakan pr!gram +A#,(. (idak lupa juga kepada
pensyarah pembimbing kami, :ik >ajjah Meskinah binti >aji (aib yang telah banyak
memberi tunjuk ajar serta panduan kepada kami sehinggalah kami berjaya menjalankan
pr!gram ini dengan cemerlangnya.
Secara peribadinya, kami amat berpuas hati dengan setiap akti/iti yang
dijalankan. 6ermula dengan akti/iti +home-based’, disusuli dengan akti/iti keceriaan,
akti/iti rekreasi dan akademik, semuanya telah berjalan dengan lancar dan berjaya
sekali. Dalam akti/iti keceriaan, kami telah bergerak dalam kumpulan dan berjaya
menceriakan lagi ka"asan PD# Selayang. #ami telah belajar tentang aspek keceriaan
dan kebersihan yang juga dapat diterapkan dalam diri masing-masing. Apa yang
menarik, beberapa !rang daripada ahli kumpulan kami telah dapat mempelajari cara-
cara membuat simen 1er! buat kali pertama. >al ini kerana sepanjang pembelajaran di
institut, akti/iti ini hanya melibatkan guru pelatih bagi Masalah Pembelajaran sahaja.
6agi akti/iti rekreasi, 0a"atan ke #uala $andah serta ke (aman @usa
sememangnya merupakan satu pengalaman baru buat "arga PD# Selayang serta kami
semua. #ami khasnya "arga )#* telah diberi pengalaman langsung berdepan dengan
hai"an-hai"an yang besar seperti gajah dan hai"an-hai"an yang berbahaya seperti
ular. Sepanjang akti/iti akademik pula, pelbagai maklumat baru dapat ditimba daripada
ceramah KPendidikan Seksualiti bagi Barga )#* . Perk!ngsian bersama Puan :he!h
30-

sangat berharga dalam membentuk "arga )#* yang berdikari dan pandai
menguruskan diri.
Akhir kata, segala ilmu dan pengalaman ini tidak dapat dibeli dengan "ang
ringgit tetapi dapat dirasai dengan menjalankan pr!gram seumpama ini. )leh itu, saya
berharap agar pr!gram seperti ini tidak berakhir di sini sahaja dan lebih banyak
pr!gram seperti ini dijalankan pada masa akan datang. InsyaAllah, jika ada kelapangan,
kami pasti akan melibatkan diri dengan pr!gram yang dijalankan di mana-mana Pusat
Pemulihan Dalam #!muniti &PD#' bagi membantu g!l!ngan kurang upaya ini.


30/


300


Syukur ke hadrat I0A>I kerana dengan limpah kurnia7YA pr!gram kel!laan kami
iaitu Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,(' dengan kerjasama pihak Pusat
Pemulihan Dalam #!muniti &PD#' Selayang telah berjalan dengan jayanya. Balaupun
terdapat beberapa halangan dan dugaan yang berlaku sebelum, semasa dan selepas
pr!gram ini dilaksanakan, namun kesemua permasalahan tersebut berjaya diatasi
dengan penuh berhemah dan sabar. Sesungguhnya, bimbingan dan tunjuk ajar
daripada Pensyarah Pembimbing, pihak PD# Selayang dan juga rakan 3 rakan sangat
banyak membantu kami dalam merancang, mengel!la dan menyiapkan pr!jek ini dalam
masa yang ditetapkan. #erjasama yang sangat erat yang telah diberikan !leh setiap
ahli kumpulan sebenarnya adalah kunci utama Pr!gram +A#,(.
Sebagai penutup, dapat kami katakan baha"a temp!h masa selama seminggu
di PD# memang telah memberi sejuta ilmu pengetahuan dan pengalaman baru kepada
kami lebih-lebih lagi kepada bakal guru murid bermasalah penglihatan dan bermasalah
pendengaran yang jarang berjumpa dengan kanak-kanak bermasalah pembelajaran.
*khu"ah yang terbina tidak kira sama ada dengan pihak PD# ataupun sesama kami
sendiri sememangnya satu perkara yang amat bermakna. $enangan air mata daripada
petugas-petugas dan pelatih-pelatih PD# serta kami sendiri semasa hendak
meninggalkan PD# menunjukkan kami sudah diterima sebagai keluarga di situ.
Sesungguhnya, pr!gram yang melibatkan guru pelatih bersama dengan pihak luar
dan juga badan 7$) yang memberikan perkhidmatan kepada "arga )#* harus
diteruskan dan diperbanyak bagi memberi dan membuka ruang kepada guru pelatih
belajar dan menimba pengalaman sekaligus membina hubungan yang erat dengan
k!muniti luar.+ujur dari hati kami, kami berharap agar kejayaan kami mengendalikan
pr!gram ini di PD# Selayang bukan sahaja dapat menjadi batu l!ncatan bagi mendapat
markah yang terbaik dalam kursus ini, malahan ianya diharap dapat menjadi plat1!rm
untuk kami terus menabur bakti kepada masyarakat khususnya )#* dengan ikhlas.


310


311

312

Yang dih!rmati Pengerusi Majlis
Y6hg. Bakil #etua +abatan Pendidikan #has, Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu
#has
Y6hg. Pengerusi Pusat Pemulihan Dalam #!muniti Selayang
Y6hg. #etua Penyelia +urura"at 6ahagian Pembangunan #esihatan #eluarga,
#ementerian #esihatan Malaysia
Ahli +a"atankuasa, pendidik dan para sukarela"an PD# Selayang
Para Ibu 6apa dan adik-adik Pr!gram +alinan #asih di (eratak &+A#,('
(idak dilupakan rakan-rakan ahli +a"atankuasa penganjur
Assalamualaikum "arahmatullahi "abarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera
Selamat datang ke Pr!gram +alinan #asih di (eratak atau singkatannya +A#,( anjuran
#umpulan Mahasis"a dan sis"i Pr!gram Ija%ah Sarjana Muda Perguruan &PISMP'
Pendidikan #has Semester ., Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has.
(erlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa kesyukuran ke hadrat
Ilahi kerana dengan kurnia7ya dapat kita bersama-sama dalam #arni/al Permainan
(radisi!nal 2 Sukaneka pada pagi ini.
Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Sek!lah
#ebangsaan 6andar (un @a%ak atas kesudian membenarkan kami menganjurkan
karni/al ini di sini di samping berkesempatan untuk beramah mesra dengan guru-guru
dan pelajar-pelajar di sini. Yang paling utama, terima kasih kerana memberi peluang
untuk kami ahli ja"atankuasa penganjur yang merupakan bakal-bakal guru menimba
pengalaman menganjurkan karni/al permainan tradisi!nal 2sukaneka.
>adirin yang dih!rmati,
313

#arni/al Permainan (radisi!nal2Sukaneka adalah satu medium untuk memperkenalkan
permainan generasi terdahulu kepada generasi muda. #arni/al ini merupakan salah
satu usaha untuk memelihara "arisan turun-temurun agar tidak hilang ditelan %aman.
Dalam karni/al permainan tradisi!nal2sukaneka ini, k!nsep "arisan bangsa diperluas
kepada "arisan antarabangsa dengan menggunapakai tema QBarisan 1 DuniaR.

Permainan (radisi!nal yang diketengahkan dalam karni/al ini adalah #eep (he 6all
yang berasal dari negara MeFic!, ?ing Pie" yang berasal dari negara (hailand, dan
tidak dilupakan 6!ling Padang dan @akit Darat yang berasal dari negara kita sendiri
iaitu Malaysia. Selain permainan tradisi!nal, karni/al ini turut dimeriahkan dengan
empat lagi acara sukaneka iaitu #ami Pantas, 0umba *lat 6ulu, Euh Euh Yes dan
0imauku Sayang.

Sistem pemarkahan dikira berdasarkan rumah sukan para peserta. Markah bagi setiap
permainan akan dikira sebagai tambahan mata bagi setiap rumah. Pada akhir karni/al
ini, rumah sukan dengan jumlah pungutan mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang
dan pastinya hadiah yang diterima adalah lebih lumayan.

>adirin sekalian,
:adangan a"al bagi menjayakan karni/al ini bermula dengan penglibatan seramai D-
!rang murid sahaja. Setelah itu, atas permintaan sek!lah, bilangan peserta ditambah
kepada .- !rang murid. Setelah dibincangkan dengan lebih teliti sekali lagi, akhirnya
pihak penganjur dan pihak sek!lah bersetuju untuk membenarkan penyertaan seramai
1=. !rang pelajar. @asi!nal bagi penambahan bilangan pelajar ini adalah atas dasar
keprihatinan guru terutama Puan Sarathamani A2P #. Sathasi/am atau lebih dikenali
dengan panggilan Puan >ari. 6eliau tidak sanggup membiarkan pelajar-pelajar lain
hanya sekadar menjadi pen!nt!n sedangkan rakan-rakan mereka ser!n!k bermain.
Inilah yang dikatakan kasih sayang se!rang guru yang mahukan yang terbaik buat
anak-anak didiknya.
314

Saya di1ahamkan baha"a kami pihak penganjur adalah kumpulan pertama yang datang
ke sek!lah dengan tujuan menganjurkan karni/al permainan tradisi!nal 2 sukaneka.
Dengan ini, kami tanpa segan silu menyatakan rasa bertuah dan bangga. Sem!ga
pulangnya kami ke IP$I# dengan memba"a pulang pengalaman tidak ternilai dan
kenangan manis di S.#. 6andar (un @a%ak menjadi pend!r!ng dan inspirasi kepada
guru-guru pelatih lain untuk menganjurkan akti/iti seumpama ini di sek!lah-sek!lah.

>adirin yang dih!rmati,
Sememangnya penganjuran karni/al ini di sek!lah memerlukan lebih banyak kerahan
tenaga, masa, dan "ang berbanding jika dianjurkan di IP$I#. 7amun, kami sepakat
untuk mengadakan karni/al ini di mana-mana sek!lah demi menimba pengalaman
sebagai persediaan menghadapi situasi sebenar semasa berada di sek!lah kelak.
(erus-terang dikatakan baha"a kami berasa sangat senang berurusan pihak sek!lah.
Segala permintaan daripada pihak kami ditunaikan !leh pihak sek!lah ditunaikan tanpa
banyak karenah mahupun pers!alan. Malah, kedatangan kami sangat dialu-alukan.
#ami mem!h!n maa1 sekiranya kamilah yang banyak menyusahkan guru-guru di sini
sepanjang pr!ses pengel!laan karni/al ini.
Akhir kata, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada peserta-peserta yang
bertanding. Pesanan daripada saya kepada para pelajar sekalian<
Q*tamakan keselamatan, jaga tingkah laku dan tutur kata. Ser!n!k jangan sampai lupa
jaga diri sendiri dan ka"an-ka"an.R

315


31,

(erima #asih kepada Pengerusi Majlis.
Yang 6erusaha Pensyarah Penyelaras Pr!gram PD# :ik >ajah Meskinah binti >aji
(aib, Yang Dih!rmati, ,ncik Yusu1 bin (a"il selaku 7aib Pengerusi PD# Selayang ,
"arga PD# Selayang, Bakil-"akil dari PD#, Para ibu bapadan rakan-rakan Ahli
+a"atankuasa Pr!gram.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Selamat datang ke Majlis Penutupan Pr!gram +alinan #asih di (eratak ataupun lebih
mesra dikenali sebagai +A#,(. *ntuk makluman semua, Pr!gram +A#,( ini adalah
anjuran mahasis"a Pr!gram Ija%ah Sarjana Muda Perguruan Pendidikan #has
Semester ., Institut Pendidikan $uru #ampus Ilmu #has, :heras.
(erlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan rasaa kesyukuran ke hadrat
ilahi kerana dengan kurnia7YA dapat kita bersama-sama dalam Majlis Penutup yang
meriah ini.
Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak
PD# Selayang atas kesudian membenarkan kami menganjurkan pr!gram yang sangat
bermakna disamping berkesempatan untuk beramah mesra dengan "arga PD#
Selayang yang sememangnya telah memberi kerjasama yang sangat baik.
>adirin yang dih!rmati,
*ntuk pengetahuan semua, pr!gram yang telah dirancang sejak D bulan yang lepas
telah berjaya direalisasikan bermula dari hari isnin = !kt!ber -11. 6ermula dengan
Pr!gram >!me-?isit iaitu la"atan ke rumah pelajar PD# sebanyak D buah rumah
sememangnya telah mendekatkan kami dengan ahli keluarga mereka.
Seterusnya, pada hari selasa, pr!gram memperindah taman PD# telah dimulakan.
>asilnya, hadirin dan hadirat dapat saksikan taman di PD# ini telah diberi satu "ajah
baru dengan kehadiran papan tanda dan pagar kayu. 6erbanggalah, kerana anak-anak
di PD# ini sendiri yang telah membantu kami menghasilkan taman yang serba indah ini.
31-

Akti/iti yang ditunggu-tunggu !leh "arga PD# dan kami juga sebenarnya, iaitu la"atan
ke Pusat #!nser/asi $ajah Di #uala $andah,lanchang, Pahang telah berjaya
dijalankan pada hari khamis. Perjalanan selama jam melalui 0ebuhraya karak
ternyata sangat bermakna apabila semua peserta berasa sangat gembira menunggang,
memberi makan dan memandikan gajah. 6agi menambah kegembiraan mereka, kami
memba"a mereka pula ke (aman @usa yang berada berdekatan dengan pusat
tersebut. Sebentar lagi, lihatlah "ajah-"ajah gembira mereka bermesra bersama
binatang-binatang disana.
Dan kini, pr!gram yang terakhir kami iaitu ceramah Pendidikan Seksualiti Alhamdulillah
telah berjaya dilaksanakan. Pelbagai maklumat yang berguna telah kita per!leh
daripada cermah Puan :he!h tadi. Diharap, hadirin dapat mengaplikasikan ilmu
tersebut dalam mendidik anak-anak )#*.
>adirin dan hadirat sekalian.
(erus terang dikatakan baha"a kami berasa sangat senang berurusan dengan pihak
PD#. Segala permintaan daripada pihak kami ditunaikan !leh pihak PD#. Malah,
kedatangan kami sangat dialu-alukan. Di kesempatan ini juga, kami mem!h!n maa1
sekiranya kamilah yang banyak menyusahkan "arga PD# di sini sepanjang pr!ses
pengel!laan pr!gram.
Akhir kata, kepada "arga PD# sekalian, saya mengucapkan selamat maju jaya dan
sem!ga berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum "arahmatullahi "abarakatuh.31/


310

TEKS DOA PERASMIAN PENUTUP PDK SELAYANG 8 OKTOBER 2011

320


321

LAPORAN JUALAN AMAL PDK SELAYANG

(A@I#> < - +un -11
(,MPA( < De"an 6esar Dat! @a%ali, IP$ #ampus Ilmu #has
MASA < 9.-- pagi 3 1.=- tengah hari

Pada tarikh - +un -11, empat !rang ahli daripada kumpulan Pusat Pemulihan
Dalam #!muniti &PD#' Selayang telah ditugaskan untuk melakukan +ualan Amal PD#
semasa hari penda1taran pelajar baru bagi ambilan +un -11 yang telah dijalankan di
De"an 6esar Dat! @a%ali, Institut Perguruan #ampus Ilmu #has.
(ujuan +ualan Amal PD# ini dilaksanakan adalah untuk mengutip dana bagi
menampung perbelanjaan pr!gram yang akan dijalankan di PD# Selayang. Melalui
hasil keuntungan yang dicapai, kumpulan kami akan menyalurkannya untuk kegunaan
semasa membuat akti/iti bagi pr!jek yang akan dilaksanakan kelak.
Antara makanan yang dijual semasa +ualan Amal PD# adalah seperti kerep!k
lek!r, air mineral, air 6ery Mang!, air Mang! ("ister, kerepek dan gula-gula. +ualan
yang dilakukan telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan terutamanya
daripada ibu bapa yang hadir. #erjasama yang diberikan antara ahli kumpulan juga
turut membuahkan lagi kejayaan dalam melaksanakan jualan amal ini.
6erbekalkan m!dal sebanyak @M 19=.--, kami telah berjaya mendapat
keuntungan sebanyak @M 1..;-. #ami sangat berharap agar keuntungan jualan ini
dapat digunakan dengan sebaik mungkin untuk pr!jek yang akan dilaksanakan kelak.

Disediakan !leh <
NNNNNNNNNNNNNNNNN.
&NAIEMAH BINTI CHE MOHD NOOR'
7aib Setiausaha,
#umpulan PD# Selayang.
322


323


LAPORAN AKTIVITI SIMENFERO : TAPAK REFLEKSIOLOGI

(A@I#> < +un -11
(,MPA( < 6l!k >arm!ni.
MASA < 1.-- petang 3 =.-- petang

Pada +un -11, kumpulan kami telah mengadakan satu perjumpaan bersama
dengan pensyarah dari +abatan Pendidikan #has iaitu ,ncik #ahar bin Iainuddin bagi
membincangkan tentang akti/iti keceriaan yang akan dilaksanakan sebagai salah satu
pr!jek PD#. ,ncik #ahar merupakan salah se!rang tenaga pengajar yang akan
dijemput khas !leh kami untuk mengendalikan dan memantau akti/iti tersebut.
:adangan untuk melakukan akti/iti keceriaan ini adalah mengadakan tapak
re1leksi!l!gi dan papan tanda KPD# Selayang dengan menggunakan simen1er!.
Sebelum kami melakukan akti/iti ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar di PD#
Selayang, kami terlebih dahulu akan mempelajari cara-cara untuk membuat tapak
re1leksi!l!gi dan papan tanda dengan menggunakan semin1er! bersama dengan ,ncik
#ahar di institut. Ini kerana ramai antara kami yang masih belum mempunyai kemahiran
menggunakan simen1er!.
Perkara yang perlu dititikberatkan dalam melaksanakan akti/iti ini adalah dari
aspek k!s, masa dan ka"asan. #ami akan memerlukan masa yang lama sekiranya
tiada kemahiran dalam membuat simen1er! dan simen1er! yang dilakukan perlu sesuai
mengikut keluasan ka"asan. #!s yang diperuntukkan untuk melaksanakan akti/iti ini
adalah sebanyak @M =--.


324

Antara bahan yang diperlukan untuk menjalankan akti/iti ini adalah seperti
berikut <

B.6$ B2<2- K42-/./.
1. Pasir 1 baldi kecil
. Erame
=. Simen 1 bag
D. Da"ai 6@:
8. :at -
9. 6atu-bata merah =-


Disediakan !leh <
NNNNNNNNNNNNNNNNN.
&NAIEMAH BINTI CHE MOHD NOOR'
7aib Setiausaha,
#umpulan PD# Selayang,
Semester .,
Pr!gram Ija%ah Sarjana Muda Perguruan &PISMP' Ambilan +anuari --4.
325

;. Pengilap batu -
.. #apur -

32,


32-


32/


320


330331


332

333