You are on page 1of 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN

06000 JITRA, KEDAH


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
(PENGAJIAN MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH)

JADUAL PERANCANGAN PENYEDIAAN PROPOSAL
PROJEK KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU (KKBI)
NAMA KURSUS: PENYELIDIKAN TINDAKAN 1
KOD KURSUS : _______________________
JANGKAMASA PROJEK : 6 MINGGU
TARIKH MULA : 26 JANUARI 201 TARIKH SERAHAN : 2 !EBRUARI 201"
MINGGU #
TARIKH
AKTI$ITI CATATAN
1
26 - 30 Jan.
2014
Merujuk/ membaca literatur yang berkaitan daripada pelbagai
sumber
Mengenal pasti fkus / tajuk kajian
Mengenal pasti tindakan untuk dikaji
% P&'()*+,,- 1
Membincangkan fkus / tajuk kajian dan tindakan
2
01 - 06 !eb
2014
Memurnikan tajuk kajian dan tindakan
% P&'()*+,,- .&/2
M&-0&1,2.,- 3,(). .,(4,- .&+,5, +&-6&74, )-3).
54.&*).,.,- .&+,5, +&-6&7,',1 .)'1)1 1&7&8,3/7&8,3-6,
+,5, 06 9&:'),'4 201
Meneruskan pembacaan literatur dan mengumpul maklumat dari
pelbagai sumber.
C)34 T,2)- B,')
C4-,
"0J,-/0 !&: 201
"
0" - 13 !eb.
2014
Menulis draf 1 - #enda$uluan dan %efleksi # & # serta refleksi
tinjauan literatur'
Mengemukakan draf 1 kepada penyelia untuk semakan
Menguasai kema$iran mengumpul data dengan tepat dan bjektif

16 - 20 !eb.
2014
% P&'()*+,,- .&/"
#erbincangan draf 1 dengan penyelia
Memurnikan draf 1
Mencuba / merintis tindakan serta cara mengumpul data semasa
praktikum
Menulis draf ke-2 (keseluru$an prpsal'
1
MINGGU #
TARIKH
AKTI$ITI CATATAN
;
23 ) 2* !eb.
2014
Menentukan kaeda$ pengumpulan data dan menyediakan
instrumen yang bersesuaian
Meng$antar draf ke-2 untuk disemak le$ penyelia
6
02 - 06 Mac.
2014
% P&'()*+,,- .&/
#erbincangan draf 2 dengan penyelia
Memurnikan draf ke-2 atau membuat penguba$suaian ter$adap
apa yang dirancang dalam prpsal (sekiranya perlu sa$aja'
(+erbincang dengan penyelia mengenai draf prpsal yang
diuba$suai jika ada'
0< M,= 201 M&-02,-3,' P'>+>1,7 7&-0.,+ .&+,5, +&-6&74, 1&7&8,3/
7&8,3-6, (,* ?00 +&3,-0?
2