CURS 2014 - 2015

Cicle
Superior

Presentació curs 2014-2015
Qui som? Alumnes, mestres i pares
Què farem? Aprendre a aprendre
Com ho farem? Donant estratègies
On anirem?
...?
Alumnes de 6è
Consoliden la seva identitat
Tenen consciència de les seves capacitats i limitacions
Accentuació del predomini del grup i la seva articulació
Matemàtiques/ Català/ Medi/ Informàtica/
Tutoria/ Biblioteca/ E. Física : Elena Guillén
Castellà/ Francès: Carme Rodríguez
Tallers: Nati Cortés
Música/ Aula d’acollida: Ana Casares
Anglès: Mercè Montes
Plàstica: Àngels Carracedo
Reforç: Montserrat Mira

Mestres

Relació pares - escola
Agenda
Carta de compromís educatiu
Delegats-des
Entrevistes – reunions
- dimecres de 12,30h a 14h.
Competències bàsiques
Horari
6è DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9 a 9,45 CASTELLANO
MATEMÀTIQUES
(AA)
MATEMÀTIQUES
MATEMÀTIQUES ENGLISH
9,45 a 10,30 MEDI (AA) CATALÀ (EE) (AA)
MATEMÀTIQUES
(EE) (AA)
10,30 a 11
11 a 11,45
INFORMÀTICA
/
EXPRESSIÓ
ORAL ANGLÈS
ENGLISH CATALÀ (EE)
MEDI (SEP)
FRANCÈS
PLÀSTICA
11,45 a 12.30 MÚSICA MEDI (SEP)
12,30 a 15
15 a 15,45
CATALÀ (EE)
EDUCACIÓ FÍSICA
BIBLIOTECA/
TALLER CATALÀ
EDUCACIÓ FÍSICA
QUINZET/CÀLCUL
MENTAL
15,45 a 16,30 CASTELLANO CASTELLANO
TUTORIA/
EDUCACIÓ CÍVICA
16,30 a 17 SEP
Lectura
Escriptura
Tècniques: lèxic, gramàtica i ortografia
connexió
modelatge
Pràctica
guiada
Pràctica
independent
Quantitat
Espai i forma
Canvis, relacions i incertesa
Resolució de problemes
Càlcul mental
10/7/2014
Coneixement del medi natural i social
Les grans etapes de la història
La cèl·lula
Forces i màquines
Materials: propietats
Canvis químics: àtom, fenòmens i reaccions
Univers: Sistema solar, La Terra
Fenòmens geològics: volcans i terratrèmols
Mapamundi: geografia i població general
Animals: classificació, característiques
Educació
cívica /
Tutoría

Ser persona
Viure en societat
Habitar el món
10/7/2014
English
Parlar i conversar
«Speaking» (Taller expressió
oral)
Escoltar i comprendre
«Leasing»
Llegir i comprendre
«Reading»
Escriure «Writing»
Coneixements de la llengua
i el seu aprenentatge
«Grammar»
10/7/2014
Educació
Física
El cos: imatge i percepció
Habilitats motrius i qualitats
físiques bàsiques
Activitat física i salut
Expressió corporal
El joc
Sardanes i ball de bastons
10/7/2014
Francès
Parlar i conversar
Escoltar i comprendre
Llegir i comprendre
Escriure
Coneixements de la llengua i
el seu aprenentatge
Biblioteca
Pla de lectura
Organització de la biblioteca
Padrins
10/7/2014
Música
Cançó i veu
Llenguatge musical
Audicions
Dansa i moviment
Flauta
10/7/2014
Plàstica
Color
Dibuix
Volum
Material reciclat
Art
SEP / Èxit
Sortides / Activitats a classe
Visita a la fàbrica Cacaolat i jocs a Can Zam (15 d’octubre)
Museu d’Història de Catalunya (22 d’octubre )
Museu d’Idees i Invents de Barcelona (3 de desembre)
Centre de Regulació Genòmica (10/17 de febrer)
Exposició “Les distàncies còsmiques” (23 febrer al 6 de març)
Sortides de Setmana Cultural
Ballada de sardanes (maig- juny)
Viatge de fi de curs a Mallorca (31 de maig al 5 de juny)


Festes d’escola
El Grito
Setmana de Mèxic
Nadal
Dia de la Pau
Carnestoltes (SQS)
Setmana Cultural
Diada esportiva
Comiat de sisè
Finals de trimestre ...
Calendari
Altres
Dia de la fruita
Treball diari
Dossiers
Avaluacions
Vacunes
Material
Autoritzacions
Fulls de retard
Actualització de dades
personals
...
PODEM I VOLEM!