You are on page 1of 1

Cap. ATOM. ELEMENT CHIMIC.

MASA
FISA DE LUCRU
1. Scrieti simbolurile urmatoarelor elemete !
Calciu"".. Fluor""". #eriliu""".. A$ot"""".
Ma%e$iu"" Clor............ Arseiu............. #rom.............
&otasiu........... #or................
'. Scrieti ( atomi )e *os*or !
+. Completati urmatoarea sc,ema !
- )eumirea elemetului !
- umarul atomic !
S
+'
1.
- umarul )e masa !
- umarul )e protoi !
- umarul )e eutroi !
- umarul )e electroi !
/. Cate %rame )e o0i%e corespu) la 1'12/. 3 12
'+
atomi )e o0i%e 4
(. Calculati umarul )e moli )e atomi )e carbo cotiuti i 1'2 % )e carbo.
.. Ce masa )e a$ot se %aseste i + moli )e a$ot 4
5. De)uceti co*i%uratia electroica petru urmatoarele elemete !
67............. A7...........................
Na
'+
11
Nucleu ! p
8
7 .......
!
2
7........
I9elisul )e electroi ! e
-
7................
Co*i%uratia electroica !
67............. A7...........................
K
+:
1:
Nucleu ! p
8
7 .......
!
2
7........
I9elisul )e electroi ! e
-
7................
Co*i%uratia electroica !