You are on page 1of 46

SPISAK

AKADEMSKIH TITULA, NAUNIH I STRUNIH ZVANJA KOJA SE MOGU STICATI NA


VISOKOKOLSKIM USTANOVAMA U KANTONU SARAJEVO










R
e
d
n
i

b
r
o
j
NAZIV USTANOVE
ODSJEK / STUDIJ
Predvie!
"r#$#$e
%i&'()#
)"(di$# *!
+!'!$)&!,
*r!%e)(
STRUNO/NAUNO ZVANJE KOJE SE STIE
T
r
#
$
#

$
e

)
"
(
d
i
$
#


R
e
d
n
i

b
r
o
j
N#&! -#vr.e!/
*rv!/ %i&'()# )"(di$#
T
r
#
$
#

$
e

)
"
(
d
i
$
#
N#&! -#vr.e!/
dr(/!/ %i&'()# )"(di$#
T
r
#
$
#

$
e

)
"
(
d
i
$
#
N#&! -#vr.e!/ "re0e/
%i&'()#
12 AKADEMIJA LIKOVNIH
UMJETNOSTI
3 4 14 5
Odsjek nastavniki 4 Bakalaureat/Bachelor likovne
umjetnosti
1 Magistar likovne
umjetnosti-
slikarstvo/kiparstvo/
grafika/ grafiki diajn/
produkt diajn
! "oktor likovne umjetnosti i
oblasti slikarstva/kiparstva/
grafike/ grafikog diajna/
produkt diajna
Odsjek slikarstvo 4 Bakalaureat/Bachelor likovne
umjetnosti-slikarstvo
Odsjek kiparstvo 4 Bakalaureat/Bachelor likovne
umjetnosti-kiparstvo
Odsjek grafika 4 Bakalaureat/Bachelor likovne
umjetnosti-grafika
Odsjek grafiki diajn 4 Bakalaureat/Bachelor likovne
umjetnosti-grafiki diajn
Odsjek produkt diajn 4 Bakalaureat/Bachelor likovne
umjetnosti-produkt diajn
1
62 AKADEMIJA SCENSKIH
UMJETNOSTI
3 4 1 4 5
5 4 6 4 5
Odsjek a glumu 4 Bakalaureat/Bachelor scenskih
umjetnosti-gluma
1 Magistar scenskih
umjetnosti-
gluma/dramaturgija
! "oktor scenske umjetnosti i
oblasti glume/
dramaturgije/re#ije
Odsjek a dramaturgiju 4 Bakalaureat/Bachelor scenskih
umjetnosti-
dramaturgija
Odsjek a re#iju 5 Bakalaureat/Bachelor scenskih
umjetnosti-re#ija
$ Magistar scenske
umjetnosti-re#ija
52 ARHITEKTONSKI 7AKULTET 5 4 6 4 5
! Bakalaureat/Bachelor%
&n#injer arhitekture
$ Magistar arhitekture-
"iplomirani in#injer
arhitekture
! "oktor tehnikih
nauka/nanosti i oblasti
arhitekture i urbanima
32 EKONOMSKI 7AKULTET 5 4 6 4 5
Odsjek ekonomija ! Bakalaureat/Bachelor
ekonomije
$ Magistar
ekonomije/menad#menta
! "oktor ekonomskih
nauka/nanosti i oblasti
ekonomije/ menad#menta Odsjek menad#ment ! Bakalaureat/Bachelor
menad#menta
Odsjek visoka poslovna 'kola ! Bakalaureat/Bachelor
poslovanja
82 ELEKTROTEHNIKI 7AKULTET 5 4 6 4 5
Odsjek a automatiku i elektroniku ! Bakalaureat/Bachelor
-&n#enjer elektrotehnike%
odsjek automatika i
elektronika
$ Magistar elektrotehnike-
"iplomirani in#injer
elektrotehnike% odsjek
automatika i elektronika
! "oktor tehnikih
nauka/nanosti i oblasti
automatike i elektronike
Odsjek a elektroenergetiku ! Bakalaureat/Bachelor
-&n#enjer elektrotehnike%
odsjek elektroenergetika
$ Magistar elektrotehnike-
"iplomirani in#injer
elektrotehnike% odsjek
elektroenergetika
! "oktor tehnikih
nauka/nanosti i oblasti
elektoenergetike
$
Odsjek a raunarstvo i informatiku ! Bakalaureat/Bachelor
-&n#enjer elektrotehnike%
odsjek raunarstvo i
informatika
$ Magistar elektrotehnike-
"iplomirani in#injer
elektrotehnike% odsjek
raunarstvo i informatika
! "oktor tehnikih
nauka/nanosti i oblasti
raunarstva i informatike
Odsjek a telekomunikacije ! Bakalaureat/Bachelor
-&n#enjer elektrotehnike%
odsjek telekomunikacije
$ Magistar elektrotehnike-
"iplomirani in#injer
elektrotehnike% odsjek
telekomunikacije
! "oktor tehnikih
nauka/nanosti i oblasti
telekomunikacija
92 7AKULTET KRIMINALISTIKIH
NAUKA
3 4 1 4 5
(riminalistika 4 Bakalaureat/Bachelor
kriminalistike
1 Magistar kriminalistike ! "oktor kriminalistikih
nauka/nanosti i oblasti
kriminalistike
(riminologija 4 Bakalaureat/Bachelor
kriminologije
1 Magistar kriminologije ! "oktor kriminalistikih
nauka/nanosti i oblasti
kriminologije
)igurnosni studij 4 Bakalaureat/Bachelor
menad#menta sigurnosti
1 Magistar menad#menta
sigurnosti
! "oktor kriminalistikih
nauka/nanosti i oblasti
sigurnosti
:2 7AKULTET POLITIKIH NAUKA 5 4 6 4 5
*olitologija ! Bakalaureat/Bachelor
politologije
$ Magistar politologije%
usmjerenje me+unarodni
odnosi i diplomatija
Magistar politologije%
usmjerenje lokalna
samouprava i javna
uprava
Magistar politologije%
usmjerenje demokratija i
ljudska prava
! "oktor politikih
nauka/nanosti
)ociologija ! Bakalaureat/Bachelor
sociologije
Bakalaureat/Bachelor
sociologije% usmjerenje
analitiar/istra#iva
Bakalaureat/Bachelor
kulture religija
$ Magistar sociologije%
usmjerenje kultura religija
Magistar sociologije%
usmjerenje sociolog
istra#iva
! "oktor sociolo'kih
nauka/nanosti
!
,urnalistika ! Bakalaureat/Bachelor
#urnalistike%
usmjerenje poslovno
komuniciranje
Bakalaureat/Bachelor
#urnalistike% usmjerenje
novinarstvo
$ Magistar komunikologije%
usmjerenje *oslovno
komuniciranje
Magistar komunikologije%
usmjerenje -ovinarstvo
! "oktor komunikolo'kih
nauka/nanosti
)igurnosne i mirovne studije ! Bakalaureat/Bachelor
politologije% usmjerenje
sigurnosne studije
Bakalaureat/Bachelor
politologije% usmjerenje
mirovne studije% demokratija i
ljudska prava
Bakalaureat/Bachelor
politologije% usmjerenje
sigurnosne i mirovne studije
$ Magistar politologije%
usmjerenje sigurnosne i
mirovne studije
Magistar politologije%
usmjerenje demokratija i
ljudska prava
! "oktor politikih
nauka/nanosti i oblasti
sigurnosnih i mirovnih
studija
)ocijalni rad ! Bakalaureat/Bachelor
socijalnog rada
$ Magistar socijalnog rada
Magistar socijalne
politike
! "oktor nauka/nanosti
socijalnog rada
4
;2 7AKULTET SPORTA I TJELESNOG
ODGOJA
3 4 1 4 5
5 4 6 4 5
O*0i ),$er 4 Bakalaureat/Bachelor
sporta i tjelesnog odgoja
1 Magistar sporta i
tjelesnog odgoja
! "oktor humanistikih
nauka/nanosti u oblasti
sporta i tjelesnog odgoja S,$er!vi -# .&!'!v#$e "reer# i &#dr!v# -# )*!r"< ! $
)mjer specijalne namjene .vojska i policija/ Bakalaureat/Bachelor
trener a specijalne namjene
.vojska i policija/
Magistar trener a
specijalne namjene
)mjer sport Bakalaureat/Bachelor
trener sporta
Magistar trener sporta
)mjer menad#ment u sportu Bakalaureat/Bachelor
menad#er u sportu
Magistar menad#menta u
sportu
)mjer sport i mediji Bakalaureat/Bachelor
sportski novinar
Magistar sportskog
novinarstva
)mjer adaptivna priprema sporta'a Bakalaureat/Bachelor
trener a adaptivne fiike
aktivnosti
Magistar trener a
adaptivne fiike
aktivnosti
)mjer kondiciona priprema sporta'a Bakalaureat/Bachelor
kondicioni trener
Magistar kondicioni
trener
)mjer sportska rekreacija i turiam Bakalaureat/Bachelor
trener sportske rekreacije
Magistar trener sportske
rekreacije
=2 7AKULTET ZA SAO+RA>AJ I
KOMUNIKACIJE
3 4 1 4 5
Odsjek saobra0aja 4 Bakalaureat/Bachelor
-&n#injer saobra0aja i
komunikacija% usmjerenje
saobra0aj
1 Magistar saobra0aja-
"iplomirani in#injer
saobra0aja i
komunikacija% usmjerenje
saobra0aj/komunikacije
! "oktor tehnikih
nauka/nanosti i oblasti
saobra0aja/komunikacija
Odsjek komunikacija 4 Bakalaureat/Bachelor
-&n#injer saobra0aja i
komunikacija% usmjerenje
komunikacije
1
1?2 7AKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 3 4 1 4 5
)tudij fiioterapije 4 Bakalaureat/Bachelor
fiikalne terapije
1 Magistar fiikalne
terapije
! "oktor dravstvenih
nauka/nanosti
)tudij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Bakalaureat/Bachelor
medicinsko-laboratorijske
dijagnostike
Magistar medicinsko-
laboratorijske
dijagnostike
)tudij radiolo'ke tehnologije Bakalaureat/Bachelor
radiolo'ke tehnike
Magistar radiolo'kih
tehnika
)tudij sanitarnog in#injerstva Bakalaureat/Bachelor
sanitarno in#enjerstvo
Magistar sanitarnog
in#enjerstva
)tudij sestrinstva Bakalaureat/Bachelor
sestrinstva
Magistar sestrinstva
112 7ARMACEUTSKI 7AKULTET 8 @I4IIA 4 5
1 Magistar farmacije ! "oktor farmaceutskih
nauka/nanosti
2
162 7ILOZO7SKI 7AKULTET 5 4 6 4 5
12 Od)$e& -# #/'i)"i&(
3ngleski jeik i knji#evnost ! Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i knji#evnosti
$ Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti% nastavni
smjer
! "oktor lingvistikih
nauka/nanosti
"oktor nauka/nanosti i
primijenjene lingvistike
"oktor nauka/nanosti i
metodike nastave
"oktor knji#evnohistorijskih
nauka/nanosti
3ngleski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i knji#evnosti
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti% knji#evni
smjer
3ngleski jeik i knji#evnost Bakalaureat engleskog jeika i
knji#evnosti
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti% lingvistiki
smjer
3ngleski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i knji#evnosti
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti%
prevodilaki smjer
3ngleski jeik i knji#evnost i 4iloofija Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i knji#evnosti
i filoofije
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti i filoofije
3ngleski jeik i knji#evnost i )ociologija Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i knji#evnosti
i sociologije
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti i sociologije
3ngleski jeik i knji#evnost i -jemaki jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i knji#evnosti
i njemakog jeika i
knji#evnosti
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti i njemakog
jeika i knji#evnosti
3ngleski jeik i knji#evnost i 5istorija Bakalaureat engleskog jeika i
knji#evnosti i historije
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti i historije
3ngleski jeik i knji#evnost i historija umjetnosti Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i historije
umjetnosti
Magistar engleskog jeika
i historije umjetnosti
3ngleski jeik i knji#evnost i (nji#evnosti naroda Bi5 Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i knji#evnosti
i knji#evnosti naroda Bi5
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti i
knji#evnosti naroda Bi5
3ngleski jeik i knji#evnost i (omparativna knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i knji#evnosti
i komparativne knji#evnosti
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti i
komparativne
knji#evnosti
3ngleski jeik i knji#evnost i Bibliotekarstvo Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i knji#evnosti
i bibliotekarstva
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti i
bibliotekarstva
6
3ngleski jeik i knji#evnost i 7rapski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i arapskog
jeika i knji#evnosti
Magistar engleskog jeika
i arapskog jeika i
knji#evnosti
3ngleski jeik i knji#evnost i Ruski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i knji#evnosti
i ruskog jeika i knji#evnosti
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti i ruskog
jeika i knji#evnosti
3ngleski jeik i knji#evnost i *edagogija
Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i
knji#evnosti i pedagogije
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti i pedagogije
3ngleski jeik i knji#evnost i 4rancuski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i
knji#evnosti i francuskog
jeika i knji#evnosti
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti i
francuskog jeika i
knji#evnosti
3ngleski jeik i knji#evnost i &talijanski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i knji#evnosti
i italijanskog jeika i
knji#evnosti
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
3ngleski jeik i knji#evnost i 8atinski jeik s rimskom
knji#evno'0u
Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i knji#evnosti
i latinskog jeika s rimskom
knji#evno'0u
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti i latinski
jeik s rimskom
knji#evno'0u
62Od)$e& -# B!)#)&i, Crv#")&i, )r*)&i $e-i& ! $ !
"vopredmetni studij
Bosanski% hrvatski% srpski jeik i knji#evnosti naroda Bi5%
nastavniki smjer

Bakalaureat/Bachelor
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika i knji#evnosti naroda
Bi5
Magistar bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
i knji#evnosti naroda Bi5
"oktor lingvistikih
nauka/nanosti
"oktor nauka/nanosti i
primijenjene lingvistike
"oktor nauka/nanosti i
metodike nastave
"oktor knji#evnohistorijskih
nauka/nanosti
9ednopredmetni studij
Bosanski% hrvatski% srpski jeik% prevodilaki smjer
Bakalaureat/Bachelor
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika% engleski jeik i slino%
prevodilaki smjer
Magistar bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika%
engleski jeik i slino%
prevodilaki smjer
Bosanski% hrvatski% srpski jeik% lektorski smjer
Bakalaureat/Bachelor
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika%
lektorski smjer
Magistar bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika%
lektorski smjer
:
Bosanski% hrvatski% srpski jeik i 4iloofija
Bakalaureat/Bachelor
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika i filoofije
Magistar bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
i filoofije
Bosanski% hrvatski% srpski jeik i )ociologija
Bakalaureat/Bachelor
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika i sociologije
Magistar bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
i sociologije
Bosanski% hrvatski% srpski jeik i -jemaki jeik i
knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika i njemakog jeika i
knji#evnosti ; nastavni smjer
Magistar bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
i njemakog jeika i
knji#evnosti ; nastavni
smjer
Bosanski% hrvatski% srpski jeik i 5istorija
Bakalaureat/Bachelor
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika i historije
Magistar bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
i historije
Bosanski% hrvatski% srpski jeik i (omparativna knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika i komparativne
knji#evnosti
Magistar bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
i komparativne
knji#evnosti
Bosanski% hrvatski% srpski jeik i Bibliotekarstvo Bakalaureat/Bachelor
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika i bibliotekarstva
Magistar bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
i bibliotekarstva
Bosanski% hrvatski% srpski jeik i *edagogija Bakalaureat/Bachelor
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika i pedagogije% nastavni
smjer
Magistar bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
i pedagogije% nastavni
smjer
52 Od)$e& -# Di'!-!Di$( i )!%i!'!/i$( ! $ ! "oktor filoofskih
nauka/nanosti
"oktor sociolo'kih
nauka/nanosti
9ednopredmetni studij
4iloofija Bakalaureat/Bachelor
filoofije
Magistar filoofije
)ociologija Bakalaureat/Bachelor
sociologije
Magistar sociologije%
nastavni smjer
)ociologija Bakalaureat/Bachelor
sociologije
Magistar sociologije%
nauni smjer
"vopredmetni studij
4iloofija i sociologija Bakalaureat/Bachelor
filoofije i sociologije
Magistar filoofije ili
sociologije
4iloofija i 3ngleski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i engleskog jeika i
knji#evnosti
Magistar filoofije i
engleskog jeika i
knji#evnosti
<
4iloofija i Bosanski% hrvatski% srpski jeik
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
Magistar filoofije i
bosanskog% hrvatskog%
srpskog jeika
4iloofija i -jemaki jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i njemakog jeika i
knji#evnosti
Magistar filoofije i
njemakog jeika i
knji#evnosti
4iloofija i knji#evnosti naroda Bi5
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i knji#evnosti naroda
Bi5
Magistar filoofije i
knji#evnosti naroda Bi5
4iloofija i 5istorija
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i historije
Magistar filoofije i
historije
4iloofija i 5istorija umjetnosti
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i historije umjetnosti
Magistar filoofije i
historije umjetnosti
4iloofija i (omparativna knji#evnost
Bakalaureat filoofije i
komparativne knji#evnosti
Magistar filoofije i
komparativne
knji#evnosti
4iloofija i Bibliotekarstvo
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i bibliotekarstva
Magistar filoofije i
bibliotekarstva
4iloofija i 7rapski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i arapskog jeika i
knji#evnosti
Magistar filoofije i
arapskog jeika i
knji#evnosti
4iloofija i =urski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i turskog jeika i
knji#evnosti
Magistar filoofije i
turskog jeika i
knji#evnosti
4iloofija i *erijski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i perijskog jeika i
knji#evnosti
Magistar filoofije i
perijskog jeika i
knji#evnosti
4iloofija i 4rancuski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i francuskog jeika i
knji#evnosti
Magistar filoofije i
francuskog jeika i
knji#evnosti
4iloofija i &talijanski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i italijanskog jeika i
knji#evnosti
Magistar filoofije i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
4iloofija i 8atinski jeik s rimskom knji#evno'0u
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i latinskog jeika s
rimskom knji#evno'0u
Magistar filoofije i
latinskog jeika s
rimskom knji#evno'0u
4iloofija i Ruski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i ruskog jeika
Magistar filoofije i
ruskog jeika i
knji#evnosti
4iloofija i *edagogija
Bakalaureat/Bachelor
filoofije i pedagogije
Magistar filoofije i
pedagogije
1>
)ociologija i 3ngleski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
sociologije i engleskog jeika i
knji#evnosti
Magistar sociologije i
engleskog jeika i
knji#evnosti
)ociologija i Bosanski% hrvatski% srpski jeik
Bakalaureat/Bachelor
sociologije i engleskog jeika i
knji#evnosti
Magistar sociologije i
engleskog jeika i
knji#evnosti
)ociologija i -jemaki jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
sociologije i njemakog jeika
i knji#evnosti
Magistar sociologije i
njemakog jeika i
knji#evnosti
)ociologija i 5istorija
Bakalaureat/Bachelor
sociologije i historije
Magistar sociologije i
historije
)ociologija i 5istorija umjetnosti
Bakalaureat/Bachelor
sociologije i historije
umjetnosti
Magistar sociologije i
historije umjetnosti -
nastavni smjer
)ociologija i (nji#evnosti naroda Bi5
Bakalaureat/Bachelor
sociologije i knji#evnosti
naroda Bi5
Magistar sociologije i
knji#evnosti naroda Bi5 -
nastavni smjer
)ociologija i (omparativna knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
sociologije i komparativne
knji#evnosti
Magistar sociologije i
komparativne
knji#evnosti
)ociologija i Bibliotekarstvo
Bakalaureat sociologije i
bibliotekarstva
Magistar sociologije i
bibliotekarstva
)ociologija i 7rapski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
sociologije i arapskog jeika i
knji#evnosti
Magistar sociologije i
arapskog jeika i
knji#evnosti
)ociologija i =urski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
sociologije i turskog jeika i
knji#evnosti
Magistar sociologije i
turskog jeika i
knji#evnosti
)ociologija i *edagogija
Bakalaureat sociologije i
pedagogije
Magistar sociologije i
pedagogije
)ociologija i 4rancuski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
sociologije i francuskog jeika
i knji#evnosti
Magistar sociologije i
francuskog jeika i
knji#evnosti
)ociologija i &talijanski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
sociologije i italijanskog
jeika i knji#evnosti
Magistar sociologije i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
)ociologija i 8atinski jeik sa rimskom knji#evno'0u
Bakalaureat/Bachelor
sociologije i latinskog jeika s
rimskom knji#evno'0u
Magistar sociologije i
latinskog jeika s
rimskom knji#evno'0u
)ociologija i Ruski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
sociologije i ruskog jeika i
knji#evnosti
Magistar sociologije i
ruskog jeika i
knji#evnosti
11
32 Od)$e& -# /er,#i)"i&(
-jemaki jeik i knji#evnost
! Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti
$ Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti
! "oktor lingvistikih
nauka/nanosti
"oktor nauka/nanosti i
primijenjene lingvistike
"oktor nauka/nanosti i
metodike nastave
"oktor knji#evnohistorijskih
nauka/nanosti
-jemaki jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
-jemakog jeika i
knji#evnosti
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti%
nastavni smjer
-jemaki jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti%
knji#evni smjer
-jemaki jeik i knji#evnost i 3ngleski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i engleskog jeika
i knji#evnosti
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
engleskog jeika i
knji#evnosti
-jemaki jeik i knji#evnost i 4iloofija
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i filoofije
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
filoofije
-jemaki jeik i knji#evnost i )ociologija
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i sociologije
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
sociologije ; nastavni
smjer
-jemaki jeik i knji#evnost i 5istorija Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i historije
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
historije
-jemaki jeik i knji#evnost i 5istorija umjetnosti
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i historije
umjetnosti
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
historije umjetnosti ;
nastavni smjer
-jemaki jeik i knji#evnost i (nji#evnosti naroda Bi5
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i knji#evnosti
naroda Bi5
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
knji#evnosti naroda Bi5
-jemaki jeik i knji#evnost i (omparativna knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i komparativne
knji#evnosti
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
komparativne
knji#evnosti
1$
-jemaki jeik i knji#evnost i Bibliotekarstvo
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i bibliotekarstva
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
bibliotekarstva
-jemaki jeik i knji#evnost i 7rapski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i arapskog jeika
i knji#evnosti
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti ;
nastavni smjer i arapskog
jeika i knji#evnosti
-jemaki jeik i knji#evnost i =urski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i turskog jeika i
knji#evnosti
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
turskog jeika i
knji#evnosti
-jemaki jeik i knji#evnost i *erijski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i perijskog
jeika i knji#evnosti
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
perijskog jeika i
knji#evnosti
-jemaki jeik i knji#evnost i *edagogija
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i pedagogije
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
pedagogije
-jemaki jeik i knji#evnost i 4rancuski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i francuskog
jeika i knji#evnosti
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
francuskog jeika i
knji#evnosti
-jemaki jeik i knji#evnost i &talijanski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i italijanskog
jeika i knji#evnosti
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
-jemaki jeik i knji#evnost i 8atinski jeik s rimskom
knji#evno'0u
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i latinskog jeika
s rimskom knji#evno'0u
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
latinski jeik s rimskom
knji#evno'0u
-jemaki jeik i knji#evnost i Ruski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
njemakog jeika i
knji#evnosti i ruskog jeika i
knji#evnosti
Magistar njemakog
jeika i knji#evnosti i
ruskog jeika i
knji#evnosti ; nastavni
smjer
82 Od)$e& -# Ci)"!ri$(
5istorija
!
Bakalaureat/Bachelor
historije
$
Magistar historije%
nastavni smjer
!
"oktor historijskih
nauka/nanosti
1!
5istorija Bakalaureat/Bachelor
historije
Magistar historije% nauni
smjer
5istorija i 3ngleski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije i engleskog jeika i
knji#evnosti
Magistar historije i
engleskog jeika i
knji#evnosti
5istorija i 5istorija umjetnosti
Bakalaureat/Bachelor
historije i historije umjetnosti
Magistar historije i
historije umjetnosti
5istorija i 7rheologija Bakalaureat/Bachelor
historije i arheologije
Magistar historije i
arheologije
5istorija i Bosanski% hrvatski% srpski jeik
Bakalaureat/Bachelor
historije i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
Magistar historije i
bosanskog% hrvatskog%
srpskog jeika
5istorija i 4iloofija Bakalaureat/Bachelor
historije i filoofije
Magistar historije i
filoofije
5istorija i )ociologija Bakalaureat/Bachelor
historije i sociologije
Magistar historije i
sociologije
5istorija i -jemaki jeika i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije i njemakog jeika i
knji#evnosti
Magistar historije i
njemakog jeika i
knji#evnosti
5istorija i (nji#evnosti naroda Bi5 Bakalaureat/Bachelor
historije i knji#evnosti naroda
Bi5
Magistar historije i
knji#evnosti naroda Bi5
5istorija i (nji#evnosti naroda Bi5
Bakalaureat historije i
knji#evnosti naroda Bi5
Magistar historije i
knji#evnosti naroda Bi5
14
5istorija i (omparativna knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije i komparativne
knji#evnosti
Magistar historije i
komparativne
knji#evnosti
5istorija i Bibliotekarstvo
Bakalaureat/Bachelor
historije i bibliotekarstva
Magistar historije i
bibliotekarstva
5istorija i 7rapski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije i arapskog jeika i
knji#evnosti
Magistar historije i
arapskog jeika i
knji#evnosti
5istorija i =urski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije i turskog jeika i
knji#evnosti
Magistar historije i
turskog jeika i
knji#evnosti
5istorija i *erijski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije i perijskog jeika i
knji#evnosti
Magistar historije i
perijskog jeika i
knji#evnosti
5istorija i *edagogija Bakalaureat/Bachelor historije
i pedagogije
Magistar historije i
pedagogije
5istorija i 4rancuski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije i francuskog jeika i
knji#evnosti
Magistar historije i
francuskog jeika i
knji#evnosti
5istorija i &talijanski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije i italijanskog jeika i
knji#evnosti
Magistar historije i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
5istorija i Ruski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije i ruskog jeika i
knji#evnosti
Magistar historije i ruskog
jeika i knji#evnosti
11
K#"edr# -# Ci)"!ri$(/*!vi$e)" (,$e"!)"i ! $ !
"oktor nauka/nanosti i
historije umjetnosti
5istorija umjetnosti i 3ngleski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije umjetnosti i
engleskog jeika i knji#evnosti
Magistar historije
umjetnosti i engleskog
jeika i knji#evnosti
5istorija umjetnosti i Bosanski% hrvatski% srpski jeik%
nastavniki smjer
Bakalaureat/Bachelor
historije umjetnosti i
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika
Magistar historije
umjetnosti i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
5istorija umjetnosti i )ociologija% istra#ivaki smjer Bakalaureat/Bachelor historije
umjetnosti i
sociologije
Magistar historije
umjetnosti i sociologije
5istorija umjetnosti i )ociologija% nastavniki smjer Bakalaureat/Bachelor historije
umjetnosti i
sociologije
Magistar historije
umjetnosti i sociologije
5istorija umjetnosti i -jemaki jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor historije
umjetnosti i
njemakog
jeika i
knji#evnosti
Magistar historije
umjetnosti i njemakog
jeika i knji#evnosti%
nastavni smjer
5istorija umjetnosti i 5istorija Bakalaureat/Bachelor historije
i historije
umjetnosti
Magistar historije
umjetnosti i historije
5istorija umjetnosti i (nji#evnosti naroda Bi5
Bakalaureat/Bachelor
historije umjetnosti i
knji#evnosti naroda Bi5
Magistar historije
umjetnosti i knji#evnosti
naroda Bi5
5istorija umjetnosti i (omparativna knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije umjetnosti i
komparativne knji#evnosti
Magistar historije
umjetnosti i komparativne
knji#evnosti
5istorija umjetnosti i Bibliotekarstvo
Bakalaureat/Bachelor
historije umjetnosti i
bibliotekarstva
Magistar historije
umjetnosti i
bibliotekarstva
5istorija umjetnosti i 7rapski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije umjetnosti i arapskog
jeika i knji#evnosti
Magistar historije
umjetnosti i arapskog
jeika i knji#evnosti
12
5istorija umjetnosti i =urski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije umjetnosti i turskog
jeika i knji#evnosti
Magistar historije
umjetnosti i turskog
jeika i knji#evnosti
5istorija umjetnosti i *erijski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije umjetnosti i
perijskog jeika i
knji#evnosti
Magistar historije
umjetnosti i perijskog
jeika i knji#evnosti
5istorija umjetnosti i *edagogija
Bakalaureat/Bachelor
historije umjetnosti i
pedagogije
Magistar historije
umjetnosti i pedagogije
5istorija umjetnosti i 4rancuski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije umjetnosti i
francuskog jeika i
knji#evnosti
Magistar historije
umjetnosti i francuskog
jeika i knji#evnosti
5istorija umjetnosti i &talijanski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije umjetnosti i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
Magistar historije
umjetnosti i italijanskog
jeika i knji#evnosti
5istorija umjetnosti i 8atinski jeik i s rimskom
knji#evno'0u
Bakalaureat/Bachelor
historije umjetnosti i latinskog
jeika s rimskom knji#evno'0u
Magistar historije
umjetnosti i latinskog
jeika s rimskom
knji#evno'0u
5istorija umjetnosti i Ruski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
historije umjetnosti i ruskog
jeika i knji#evnosti
Magistar historije
umjetnosti i ruskog jeika
i knji#evnosti
92 Od)$e& -# &$iEev!)"i #r!d# +iH
(nji#evnosti naroda Bi5 i Bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika
! Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika
$ Magistar knji#evnosti
naroda Bi5 i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
! "oktor knji#evnohistorijskih
nauka/nanosti
(nji#evnosti naroda Bi5 i 3ngleski jeik i knji#evnosti
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
engleskog jeika i knji#evnosti
Magistar knji#evnosti
naroda Bi5 i engleskog
jeika i knji#evnosti
(nji#evnosti naroda Bi5 i 4iloofija
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
filoofije
Magistar knji#evnosti
naroda Bi5 i filoofije
(nji#evnosti naroda Bi5 i )ociologija
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
sociologije
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i sociologije
16
(nji#evnosti naroda Bi5 i -jemaki jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
njemakog jeika i
knji#evnosti
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i njemakog
jeika i knji#evnosti
(nji#evnosti naroda Bi5 i 5istorija
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
historije
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i historije
(nji#evnosti naroda Bi5 i 5istorija umjetnosti
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
historije umjetnosti
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i historije
umjetnosti
(nji#evnosti naroda Bi5 i (omparativna knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
komparativne knji#evnosti
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i
komparativne
knji#evnosti
(nji#evnosti naroda Bi5 i Bibliotekarstvo
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
bibliotekarstva
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i
bibliotekarstva
(nji#evnosti naroda Bi5 i 7rapski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
arapskog jeika i knji#evnosti
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i arapskog
jeika i knji#evnosti
(nji#evnosti naroda Bi5 i =urski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
turskog jeika i knji#evnosti
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i turskog
jeika i knji#evnosti
(nji#evnosti naroda Bi5 i *erijski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
perijskog jeika i
knji#evnosti
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i perijskog
jeika i knji#evnosti
(nji#evnosti naroda Bi5 i *edagogija
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
pedagogije
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i pedagogije
(nji#evnosti naroda Bi5 i 4rancuski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
francuskog jeika i
knji#evnosti
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i francuskog
jeika i knji#evnosti
(nji#evnosti naroda Bi5 i &talijanski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i italijanskog
jeika i knji#evnosti
1:
(nji#evnosti naroda Bi5 i 8atinski jeik s rimskom
knji#evno'0u
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
latinskog jeika s rimskom
knji#evno'0u
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i italijanskog
jeika i knji#evnosti
(nji#evnosti naroda Bi5 i Ruski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
knji#evnosti naroda Bi5 i
ruskog jeika i knji#evnosti
Magistar knji#evnosti
naroda Bosne i
5ercegovine i ruskog
jeika i knji#evnosti ;
nastavni smjer
:2 Od)$e& -# &!,*#r#"iv( &$iEev!)" i BiB'i!"e&#r)"v!
! $ !
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva
"oktor knji#evnohistorijskih
nauka/nanosti
"oktor bibliotekih
nauka/nanosti
(omparativna knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti
Bibliotekarstvo Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva
Magistar bibliotekarstva
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i 3ngleski jeik i
knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i engleskog
jeika i knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i
engleskog jeika i
knji#evnost
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i Bosanski%
hrvatski% srpski jeik
Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i
bosanskog% hrvatskog%
srpskog jeika
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i 4iloofija Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i filoofije
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i filoofije
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i )ociologija Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i sociologije
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i
sociologije
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i -jemaki jeik
i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i njemakog
jeika i knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i
njemakog jeika i
knji#evnost
1<
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i 5istorija Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i historije
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i historije
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i 5istorija
umjetnosti
Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i historije
umjetnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i historije
umjetnosti
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i 7rheologija Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i arheologije
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i
arheologije
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i (nji#evnosti
naroda Bi5
Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i knji#evnosti
naroda Bi5
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i
knji#evnosti naroda Bi5
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i 7rapski jeik i
knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i arapskog
jeika i knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i arapskog
jeika i knji#evnosti
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i =urski jeik i
knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i turskog jeika
i knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i turskog
jeika i knji#evnosti
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i *erijski jeik i
knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i perijskog
jeika i knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i
perijskog jeika i
knji#evnosti
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i *edagogija Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i pedagogije
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i
pedagogije
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i 4rancuski jeik
i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i francuskog
jeika i knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i
francuskog jeika i
knji#evnosti
$>
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i &talijanski jeik
i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i italijanskog
jeika i knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i 8atinski jeik s
rimskom knji#evno'0u
Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i latinskog
jeika s rimskom knji#evno'0u
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i latinskog
jeika s rimskom
knji#evno'0u
(omparativna knji#evnost i bibliotekarstvo i Ruski jeik Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva i ruskog jeika
Magistar komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva i ruskog
jeika
(omparativna knji#evnost i 3ngleski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
engleskog jeika i knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i engleskog
jeika i knji#evnosti
(omparativna knji#evnost i Bosanski% hrvatski% srpski jeik Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika
Magistar komparativne
knji#evnosti i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
(omparativna knji#evnost i 4iloofija Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
filoofije
Magistar komparativne
knji#evnosti i filoofije
(omparativna knji#evnost i )ociologija Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
sociologije
Magistar komparativne
knji#evnosti i sociologije
(omparativna knji#evnost i -jemaki jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
njemakog jeika i
knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i njemakog
jeika i knji#evnosti
(omparativna knji#evnost i 5istorija Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
historije
Magistar komparativne
knji#evnosti i historije
(omparativna knji#evnost i 5istorija umjetnosti Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
historije umjetnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i historije
umjetnosti
(omparativna knji#evnost i 7rheologija Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
arheologije
Magistar komparativne
knji#evnosti i arheologije
$1
(omparativna knji#evnost i (nji#evnosti naroda Bi5 Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
knji#evnosti naroda Bi5
Magistar komparativne
knji#evnosti i knji#evnosti
naroda Bi5
(omparativna knji#evnost i 7rapski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
arapskog jeika i knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i arapskog
jeika i knji#evnosti
(omparativna knji#evnost i =urski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
turskog jeika i knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i turskog
jeika i knji#evnosti
(omparativna knji#evnost i *erijski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
perijskog jeika i
knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i perijskog
jeika i knji#evnosti
(omparativna knji#evnost i *edagogija Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
pedagogije
Magistar komparativne
knji#evnosti i pedagogije
(omparativna knji#evnost i 4rancuski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
francuskog jeika i
knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i francuskog
jeika i knji#evnosti
(omparativna knji#evnost i &talijanski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i italijanskog
jeika i knji#evnosti
(omparativna knji#evnost i 8atinski jeik s rimskom
knji#evno'0u
Bakalaureat/Bachelor
komparativne knji#evnosti i
latinskog jeika s rimskom
knji#evno'0u
Magistar komparativne
knji#evnosti i latinskog
jeika s rimskom
knji#evno'0u
(omparativna knji#evnost i Ruski jeik i knji#evnost Bakalaureat komparativne
knji#evnosti i ruskog jeika i
knji#evnosti
Magistar komparativne
knji#evnosti i ruskog
jeika i knji#evnosti
Bibliotekarstvo i 3ngleski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i engleskog
jeika i knji#evnosti
Magistar bibliotekarstva i
engleskog jeika i
knji#evnosti
$$
Bibliotekarstvo i Bosanski% hrvatski% srpski jeik Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
Magistar bibliotekarstva i
bosanskog% hrvatskog%
srpskog jeika
Bibliotekarstvo i 4iloofija Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i filoofije
Magistar bibliotekarstva i
filoofije
Bibliotekarstvo i )ociologija Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i sociologije
Magistar bibliotekarstva i
sociologije
Bibliotekarstvo i 5istorija Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i historije
Magistar bibliotekarstva i
historije
Bibliotekarstvo i 5istorija umjetnosti Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i historije
umjetnosti
Magistar bibliotekarstva i
historije umjetnosti
Bibliotekarstvo i 7rheologija Bakalaureat/Bachelor
Bibliotekarstva i arheologije
Magistar bibliotekarstva i
arheologije
Bibliotekarstvo i (nji#evnosti naroda Bi5 Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i knji#evnosti
naroda Bi5
Magistar bibliotekarstva i
knji#evnosti naroda Bi5
Bibliotekarstvo i 7rapski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i arapskog
jeika i knji#evnosti
Magistar bibliotekarstva i
arapskog jeika i
knji#evnosti
Bibliotekarstvo i =urski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i turskog jeika
i knji#evnosti
Magistar bibliotekarstva i
turskog jeika i
knji#evnosti
Bibliotekarstvo i *erijski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i perijskog
jeika i knji#evnosti
Magistar bibliotekarstva i
perijskog jeika i
knji#evnosti
Bibliotekarstvo i *edagogija Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i pedagogije
Magistar bibliotekarstva i
pedagogije
Bibliotekarstvo i 4rancuski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i francuskog
jeika i knji#evnosti
Magistar bibliotekarstva i
francuskog jeika i
knji#evnosti
Bibliotekarstvo i &talijanski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i italijanskog
jeika i knji#evnosti
Magistar bibliotekarstva i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
$!
Bibliotekarstvo i 8atinski jeik s rimskom knji#evno'0u Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i latinskog
jeika s rimskom knji#evno'0u
Magistar bibliotekarstva i
latinskog jeika s
rimskom knji#evno'0u
Bibliotekarstvo i Ruski jeik Bakalaureat/Bachelor
bibliotekarstva i ruskog jeika
Magistar bibliotekarstva i
ruskog jeika
;2 Od)$e& -# !ri$e"#'( Di'!'!/i$(

! $ ! "oktor lingvistikih
nauka/nanosti
"oktor nauka/nanosti i
primijenjene lingvistike
"oktor nauka/nanosti i
metodike nastave
"oktor knji#evnohistorijskih
nauka/nanosti
7rapski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i knji#evnosti
Magistar arapskog jeika i
knji#evnosti% lingvistiki
smjer
=urski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i knji#evnosti
Magistar turskog jeika i
knji#evnosti
*erijski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti
7rapski jeik i knji#evnost i 3ngleski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i knji#evnosti
i engleskog jeika i
knji#evnosti
Magistar arapskog jeika i
knji#evnosti i engleskog
jeika i knji#evnosti
*erijski jeik i knji#evnost i 3ngleski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
engleskog jeika i knji#evnosti
i perijskog jeika i
knji#evnosti
Magistar engleskog jeika
i knji#evnosti i perijskog
jeika i knji#evnosti
7rapski jeik i knji#evnost i Bosanski% hrvatski% srpski jeik
i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i knji#evnosti
i bosanskog% hrvatskog%
srpskog jeika i knji#evnosti
Magistar arapskog jeika i
knji#evnosti i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
i knji#evnosti
7rapski jeik i knji#evnost i 4iloofija Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i knji#evnosti
i filoofije
Magistar arapskog jeika i
knji#evnosti i filoofije
7rapski jeik i knji#evnost i )ociologija Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i knji#evnosti
i sociologije
Magistar arapskog jeika i
knji#evnosti i sociologije
$4
7rapski jeik i knji#evnost i -jemaki jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i knji#evnosti
i njemakog jeika i
knji#evnosti
Magistar arapskog jeika i
knji#evnosti i njemakog
jeika i knji#evnosti
7rapski jeik i knji#evnost i 5istorija Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i knji#evnosti
i historije
Magistar arapskog jeika i
knji#evnosti i historije
7rapski jeik i knji#evnost i 5istorija umjetnosti Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i knji#evnosti
i historije umjetnosti
Magistar arapskog jeika i
knji#evnosti i historije
umjetnosti
7rapski jeik i knji#evnost i 7rheologija Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i knji#evnosti
i arheologije
Magistar arapskog jeika i
knji#evnosti i arheologije
7rapski jeik i knji#evnost i (nji#evnosti naroda Bi5 Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i knji#evnosti
naroda Bi5
Magistar arapskog jeika i
knji#evnosti naroda Bi5
7rapski jeik i knji#evnost i (omparativna knji#evnost i
bibliotekarstvo
Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i
komparativne knji#evnosti i
bibliotekarstva
Magistar arapskog jeika i
komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva
7rapski jeik i knji#evnost i (omparativna knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i
komparativne knji#evnosti
Magistar arapskog jeika i
komparativne
knji#evnosti
7rapski jeik i knji#evnost i Bibliotekarstvo Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i
bibliotekarstva
Magistar arapskog jeika i
bibliotekarstva
7rapski jeik i knji#evnost i *edagogija Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i pedagogije
Magistar arapskog jeika i
pedagogije
7rapski jeik i knji#evnost i 4rancuski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i francuskog
jeika i knji#evnosti
Magistar arapskog jeika i
francuskog jeika i
knji#evnosti
$1
7rapski jeik i knji#evnost i &talijanski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i italijanskog
jeika i knji#evnosti
Magistar arapskog jeika i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
7rapski jeik i knji#evnost i 8atinski jeik s rimskom
knji#evno'0u
Bakalaureat arapskog jeika i
latinskog jeika s rimskom
knji#evno'0u
Magistar arapskog jeika i
latinskog jeika s
rimskom knji#evnosti
7rapski jeik i knji#evnost i Ruski jeik i knji#evnosti Bakalaureat/Bachelor
arapskog jeika i knji#evnosti
ruskog jeika i knji#evnosti
Magistar arapskog jeika i
knji#evnosti i ruskog
jeika i knji#evnosti
=urski jeik i 3ngleski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i knji#evnosti i
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika i knji#evnosti
Magistar turskog jeika i
knji#evnosti i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
i knji#evnosti
=urski jeik i knji#evnost i Bosanski% hrvatski% srpski jeik i
knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i knji#evnosti i
bosanskog% hrvatskog% srpskog
jeika i knji#evnosti
Magistar turskog jeika i
knji#evnosti i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika
i knji#evnosti
=urski jeik i knji#evnost i 4iloofija Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i knji#evnosti i
filoofije
Magistar turskog jeika i
knji#evnosti i filoofije
=urski jeik i knji#evnost i )ociologija Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i knji#evnosti i
sociologije
Magistar turskog jeika i
knji#evnosti i sociologije
=urski jeik i knji#evnost i -jemaki jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i knji#evnosti i
njemakog jeika i
knji#evnosti
Magistar turskog jeika i
knji#evnosti i njemakog
jeika i knji#evnosti
=urski jeik i knji#evnost i 5istorija Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i knji#evnosti i
historije
Magistar turskog jeika i
knji#evnosti i historije
=urski jeik i knji#evnost i 5istorija umjetnosti Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i knji#evnosti i
historije umjetnosti
Magistar turskog jeika i
knji#evnosti i historije
umjetnosti
$2
=urski jeik i knji#evnost i 7rheologija Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i knji#evnosti i
arheologije
Magistar turskog jeika i
knji#evnosti i arheologije
=urski jeik i knji#evnost i (nji#evnosti naroda Bi5 Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i knji#evnosti
naroda Bi5
Magistar turskog jeika i
knji#evnosti naroda Bi5
=urski jeik i knji#evnost i (omparativna knji#evnost i
bibliotekarstvo
Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i komparativne
knji#evnosti i bibliotekarstva
Magistar turskog jeika i
komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva
=urski jeik i knji#evnost i (omparativna knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i komparativne
knji#evnosti
Magistar turskog jeika i
komparativne
knji#evnosti
=urski jeik i knji#evnost i Bibliotekarstvo Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i bibliotekarstva
Magistar turskog jeika i
bibliotekarstva
=urski jeik i knji#evnost i *edagogija Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i pedagogije
Magistar turskog jeika i
pedagogije
=urski jeik i knji#evnost i 4rancuski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i francuskog
jeika i knji#evnosti
Magistar turskog jeika i
francuskog jeika i
knji#evnosti
=urski jeik i knji#evnost i &talijanski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i italijanskog
jeika i knji#evnosti
Magistar turskog jeika i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
=urski jeik i knji#evnost i 8atinski jeik s rimskom
knji#evno'0u
Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i latinskog
jeika s rimskom
knji#evno'0u
Magistar turskog jeika i
latinskog jeika s
rimskom knji#evnosti
=urski jeik i knji#evnost i Ruski jeik i knji#evnosti Bakalaureat/Bachelor
turskog jeika i knji#evnosti i
ruskog jeika i knji#evnosti
Magistar turskog jeika i
knji#evnosti i ruskog
jeika i knji#evnosti
$6
*erijski jeik i knji#evnost i 3ngleski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika i
knji#evnosti
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i engleskog
jeika i knji#evnosti
*erijski jeik i knji#evnost i Bosanski% hrvatski% srpski jeik
i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika i
knji#evnosti
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i
bosanskog% hrvatskog%
srpskog jeika i
knji#evnosti
*erijski jeik i knji#evnost i 4iloofija Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i filoofije
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i filoofije
*erijski jeik i knji#evnost i )ociologija Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i sociologije
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i sociologije
*erijski jeik i knji#evnost i -jemaki jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i njemakog
jeika i knji#evnosti
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i njemakog
jeika i knji#evnosti
*erijski jeik i knji#evnost i 5istorija Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i historije
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i historije
*erijski jeik i knji#evnost i 5istorija umjetnosti Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i historije
umjetnosti
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i historije
umjetnosti
*erijski jeik i knji#evnost i 7rheologija Bakalaureat perijskog jeika i
knji#evnosti i arheologije
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i
arheologije
*erijski jeik i knji#evnost i (nji#evnosti naroda Bi5 Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti naroda Bi5
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti naroda Bi5
$:
*erijski jeik i knji#evnost i (omparativna knji#evnost i
bibliotekarstvo
Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i komparativne
knji#evnosti i bibliotekarstva
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i
komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva
*erijski jeik i knji#evnost i (omparativna knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i komparativne
knji#evnosti
Magistar perijskog jeika
i i knji#evnosti i
komparativne
knji#evnosti
*erijski jeik i knji#evnost i Bibliotekarstvo Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i bibliotekarstva
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i
bibliotekarstva
*erijski jeik i knji#evnost i *edagogija Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i pedagogije
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i pedagogije
*erijski jeik i knji#evnost i 4rancuski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i francuskog
jeika i knji#evnosti
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i
francuskog jeika i
knji#evnosti
*erijski jeik i knji#evnost i &talijanski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i italijanskog
jeika i knji#evnosti
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
*erijski jeik i knji#evnost i 8atinski jeik s rimskom
knji#evno'0u
Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti latinskog jeika s
rimskom knji#evno'0u
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i latinskog
jeika s rimskom
knji#evnosti
*erijski jeik i knji#evnost i Ruski jeik i knji#evnosti Bakalaureat/Bachelor
perijskog jeika i
knji#evnosti i ruskog jeika i
knji#evnosti
Magistar perijskog jeika
i knji#evnosti i ruskog
jeika i knji#evnosti
=2 Od)$e& -# *ed#/!/i$(
*edagogija
!
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije
$
Magistar pedagogije%
akademski smjer
!
"oktor pedago'kih
nauka/nanosti
$<
*edagogija Bakalaureat/Bachelor
pedagogije
Magistar pedagogije%
strukovni smjer
*edagogija i 3ngleski jeik i knji#evnosti
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i engleskog jeika i
knji#evnosti
Magistar pedagogije i
engleskog jeika i
knji#evnosti
*edagogija i Bosanski% hrvatski% srpski jeik
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika i
knji#evnosti
Magistar pedagogije i
bosanskog% hrvatskog%
srpskog jeika i
knji#evnosti
*edagogija i 4iloofija
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i filoofije
Magistar pedagogije i
filoofije
*edagogija i )ociologija
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i sociologije
Magistar pedagogije i
sociologije
*edagogija i -jemaki jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i njemakog jeika
i knji#evnosti
Magistar pedagogije i
njemakog jeika i
knji#evnosti
*edagogija i 5istorija
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i historije
Magistar pedagogije i
historije
*edagogija i 5istorija umjetnosti
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i historije
umjetnosti
Magistar pedagogije i
historije umjetnosti
*edagogija i (omparativna knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i komparativne
knji#evnosti
Magistar pedagogije i
komparativne
knji#evnosti
*edagogija i Bibliotekarstvo
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i bibliotekarstva
Magistar pedagogije i
bibliotekarstva
*edagogija i 7rapski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i arapskog jeika i
knji#evnosti
Magistar pedagogije i
arapskog jeika i
knji#evnosti
*edagogija i =urski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i turskog jeika i
knji#evnosti
Magistar pedagogije i
turskog jeika i
knji#evnosti
*edagogija i *erijski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i perijskog jeika
i knji#evnosti
Magistar pedagogije i
perijskog jeika i
knji#evnosti
*edagogija i 4rancuski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i francuskog jeika
i knji#evnosti
Magistar pedagogije i
francuskog jeika i
knji#evnosti
!>
*edagogija i &talijanski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i italijanskog
jeika i knji#evnosti
Magistar pedagogije i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
*edagogija i 8atinski jeik s rimskom knji#evno'0u
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i latinskog jeika s
rimskom knji#evno'0u
Magistar pedagogije i
latinskog jeika s
rimskom knji#evno'0u
*edagogija i Ruski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
pedagogije i ruskog jeika i
knji#evnosti
Magistar pedagogije i
ruskog jeika i
knji#evnosti
1?2 Od)$e& -# *)iC!'!/i$(
*sihologija
!
Bakalaureat/Bachelor
psihologije
$
Magistar psihologije
!
"oktor psiholo'kih
nauka/nanosti
112 Od)$e& -# r!,#i)"i&( ! $ !
4rancuski jeik i knji#evnost

Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti
"oktor lingvistikih
nauka/nanosti
"oktor nauka/nanosti i
primijenjene lingvistike
"oktor nauka/nanosti i
metodike nastave
"oktor knji#evnohistorijskih
nauka/nanosti
4rancuski jeik i knji#evnost i &talijanski jeik i knji#evnost Bakalaureat francuskog jeika
i knji#evnosti i italijanskog
jeika i knji#evnosti
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
4rancuski jeik i knji#evnost 8atinski jeik s rimskom
knji#evno'0u
Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i latinskog jeika
s rimskom knji#evno'0u
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
latinskog jeika s
rimskom knji#evno'0u
4rancuski jeik i knji#evnost i 3ngleski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i engleskog jeika
i knji#evnosti
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
engleskog jeika i
knji#evnosti
4rancuski jeik i knji#evnost i Bosanski% hrvatski% srpski
jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i bosanskog%
hrvatskog% srpskog jeika i
knji#evnosti
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
bosanskog% hrvatskog%
srpskog jeika i
knji#evnosti
4rancuski jeik i knji#evnost i 4iloofija Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i filoofije
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
filoofije
!1
4rancuski jeik i knji#evnost i )ociologija Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i sociologije
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
sociologije
4rancuski jeik i knji#evnost i -jemaki jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i njemakog
jeika i knji#evnosti
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
njemakog jeika i
knji#evnosti
4rancuski jeik i knji#evnost i 5istorija Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i historije
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
historije
4rancuski jeik i knji#evnost i 5istorija umjetnosti Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i historije
umjetnosti
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
historije umjetnosti
4rancuski jeik i knji#evnost i 7rheologija Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i arheologije
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
arheologije
4rancuski jeik i knji#evnost i (nji#evnosti naroda Bi5 Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti naroda Bi5
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti
naroda Bi5
4rancuski jeik i knji#evnost i (omparativna knji#evnost i
bibliotekarstvo
Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i komparativne
knji#evnosti i bibliotekarstva
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
komparativne
knji#evnosti i
bibliotekarstva
4rancuski jeik i knji#evnost i (omparativna knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i komparativne
knji#evnosti
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
komparativne
knji#evnosti
4rancuski jeik i knji#evnost i Bibliotekarstvo Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i bibliotekarstva
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
bibliotekarstva
!$
4rancuski jeik i knji#evnost i *edagogija Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i pedagogije
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
pedagogije
4rancuski jeik i knji#evnost i 7rapski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i arapskog jeika
i knji#evnosti
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
arapskog jeika i
knji#evnosti
4rancuski jeik i knji#evnost i =urski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i turskog jeika i
knji#evnosti
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
turskog jeika i
knji#evnosti
4rancuski jeik i knji#evnost i *erijski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i perijskog
jeika i knji#evnosti
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
perijskog jeika i
knji#evnosti
4rancuski jeik i knji#evnost i Ruski jeik i knji#evnosti Bakalaureat/Bachelor
francuskog jeika i
knji#evnosti i ruskog jeika i
knji#evnosti
Magistar francuskog
jeika i knji#evnosti i
ruskog jeika i
knji#evnosti
162 Od)$e& -# )'#ve)&e $e-i&e i &$iEev!)"i
Ruski jeik i knji#evnost
! Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti
$ Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti% lingvistiki
smjer
! "oktor lingvistikih nauka
"oktor nauka i
primijenjene lingvistike
"oktor nauka i metodike
nastave
"oktor knji#evnohistorijskih
nauka/nanosti
Ruski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti% knji#evni
smjer
Ruski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti% nastavni
smjer
!!
Ruski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti%
prevoditeljski/prevodilak
i smjer
Ruski jeik i knji#evnost i 3ngleski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
engleskog jeika i knji#evnosti
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i engleskog
jeika i knji#evnosti
Ruski jeik i knji#evnost i 4iloofija
Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
filoofije
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i filoofije
Ruski jeik i knji#evnost i )ociologija Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
sociologije
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i sociologije
Ruski jeik i knji#evnost i -jemaki jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
njemakog jeika i
knji#evnosti
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i njemakog
jeika i knji#evnosti
Ruski jeik i knji#evnost i 5istorija Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
historije
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i historije
Ruski jeik i knji#evnost i 5istorija umjetnosti Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i historije
umjetnosti
Magistar ruskog jeika i
historije umjetnosti
Ruski jeik i knji#evnost i 7rheologija Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i arheologije
Magistar ruskog jeika i
arheologije
Ruski jeik i knji#evnost i (nji#evnosti naroda Bi5 Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
knji#evnosti naroda Bi5
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i knji#evnosti
naroda Bi5
Ruski jeik i knji#evnost i (omparativna knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
komparativne knji#evnosti
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i
komparativne
knji#evnosti
!4
Ruski jeik i knji#evnost i Bibliotekarstvo Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
bibliotekarstva
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i
bibliotekarstva
Ruski jeik i knji#evnost i 7rapski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i arapskog jeika
i knji#evnosti
Magistar ruskog jeika i
arapskog jeika i
knji#evnosti
Ruski jeik i knji#evnost i =urski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
turskog jeika i knji#evnosti
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i turskog
jeika i knji#evnosti
Ruski jeik i knji#evnost i *erijski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
perijskog jeika i
knji#evnosti
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i perijskog
jeika i knji#evnosti
Ruski jeik i knji#evnost i *edagogija
Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
pedagogije
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i pedagogije
Ruski jeik i knji#evnost i 4rancuski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
francuskog jeika i
knji#evnosti
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i francuskog
jeika i knji#evnosti
Ruski jeik i knji#evnost i &talijanski jeik i knji#evnost
Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
italijanskog jeika i
knji#evnosti
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i italijanskog
jeika i knji#evnosti
Ruski jeik i knji#evnost i 8atinski jeik s rimskom
knji#evno'0u
Bakalaureat/Bachelor
ruskog jeika i knji#evnosti i
latinskog jeika s rimskom
knji#evno'0u
Magistar ruskog jeika i
knji#evnosti i latinski
jeik s rimskom
knji#evno'0u
152 GRAFEVINSKI 7AKULTET 5 4 6 4 5
!1
! Bakalaureat/Bachelor
-in#injer gra+evinarstva
Bakalaureat/Bachelor
- in#injer geodeije
$ Magistar gra+evinarstva-
"iplomirani in#injer
gra+evinarstva% odsjek
konstrukcije% hidrotehnika
ili saobra0ajnice
Magistar geodeije-
"iplomirani in#injer
geodeije
! "oktor tehnikih
nauka/nanosti i oblasti
gra+evinarstva
"oktor tehnikih
nauka/nanosti i oblasti
geodeije
!2
132 MAINSKI 7AKULTET 5 4 6 4 5
Od)$e& -# ,#.i)&i *r!i-v!di
iEi$eri/
! $ !
*roivodne tehnologije% automatiacija i robotika% Bakalaureat/Bachelor
-&n#injer ma'instva%
)mjer ma'inski proivodni
in#injering
Magistar ma'instva ;
"iplomirani in#injer
ma'instva% )mjer
proivodne tehnologije
automatiacija i robotika
"oktor tehnikih
nauka/nanosti i oblasti
ma'instva
Mehatronika u ma'instvu Magistar ma'instva ;
"iplomirani in#injer
ma'instva% )mjer
mehatronika u ma'instvu
Od)$e& -# eer/e"i&( *r!%e)(
"eCi&( i !&!'i)&! iEi$er)"v!
3nergetika Bakalaureat/Bachelor
; &n#injer ma'instva%
)mjer energetika
Magistar ma'instva ;
"iplomirani in#injer
ma'instva% )mjer
energetika
(limatiacija% grijanje i hladjenje Bakalaureat/Bachelor
; &n#injer ma'instva%
)mjer klimatiacija% grijanje i
hladjenje
Magistar ma'instva ;
"iplomirani in#injer
ma'instva% )mjer
klimatiacija% grijanje i
hladjenje
*rocesno in#injerstvo Bakalaureat/Bachelor
-&n#injer ma'instva%
)mjer procesno in#injerstvo
Magistar ma'instva ;
"iplomirani in#injer
ma'instva% )mjer
procesno in#injerstvo
Okolinsko in#injerstvo Bakalaureat/Bachelor
; &n#injer ma'instva%
)mjer okolinsko in#injerstvo
Magistar ma'instva ;
"iplomirani in#injer
ma'instva% )mjer
okolinsko in#injerstvo
!6
Od)$e& -# !dBr#,Bee "eC!'!/i$e Bakalaureat/Bachelor
; &n#injer ma'instva%
)mjer odbrambene tehnologije
Magistar ma'instva ;
"iplomirani in#injer
ma'instva% )mjer
odbrambene tehnologije
Od)$e& -# id()"ri$)&! iEi$er)"v! i
,e#dE,e"
Bakalaureat/Bachelor
; &n#injer ma'instva%
)mjer industrijsko in#injerstvo
i menad#ment
Magistar ma'instva ;
"iplomirani in#injer
ma'instva% )mjer
industrijsko in#injerstvo i
menad#ment
Od)$e& -# ,#.i)&e &!)"r(&%i$e Bakalaureat/Bachelor
-&n#injer ma'instva%
)mjer ma'inske konstrukcije
Magistar ma'instva ;
"iplomirani in#injer
ma'instva% )mjer
ma'inske konstrukcije
Od)$e& -# "eC!'!/i$( drve"# Bakalaureat/Bachelor
; &n#injer ma'instva%
)mjer tehnologije drveta
Magistar ma'instva ;
"iplomirani in#injer
ma'instva% )mjer
tehnologije drveta
Od)$e& -# ,!"!re i v!-i'# Bakalaureat/Bachelor
; &n#injer ma'instva%
)mjer motori i voila
Magistar ma'instva ;
"iplomirani in#injer
ma'instva% )mjer motori i
voila
182 MEDICINSKI 7AKULTET 9 @I4IIA 4 5
2 "oktor medicine ! "oktor medicinskih
nauka/nanosti
192 MUZIKA AKADEMIJA 3 4 1 4 5 3 1 5
Od)$e& -# &!,*!-i%i$( Bakalaureat/Bachelor
muikih umjetnosti-
kompoicija
Magistar muikih
umjetnosti-kompoicija
"oktor muikih umjetnosti
i oblasti kompoicije
Od)$e& -# diri/!v#$e
Orkestarsko dirigovanje Bakalaureat/Bachelor
muikih umjetnosti-
orkestarsko dirigovanje
Magistar muikih
umjetnosti% smjer a
orkestarsko dirigovanje
"oktor muikih umjetnosti
i oblasti dirigovanja
5orsko dirigovanje Bakalaureat/Bachelor
muikih umjetnosti-horsko
dirigovanje
Magistar muikih
umjetnosti-horsko
dirigovanje
Od)$e& -# )!'! *$ev#$e Bakalaureat/Bachelor
muikih umjetnosti-solo
pjevanje
Magistar muikih
umjetnosti-solo
pjevanje/koncertno/
opersko
"oktor muikih umjetnosti
i oblasti solo pjevanja
!:
Od)$e& -# &'#vir, (d#r#'$&e, C#rD( i )r!de i)"r(,e"e
(lavir Bakalaureat/Bachelor
muikih umjetnosti-klavir
Magistar muikih
umjetnosti-klavir
"oktor muikih umjetnosti
i oblasti klavira/
udaraljki/harfe i srodnih
instrumenata
?daraljke Bakalaureat/Bachelor
muikih umjetnosti-udaraljke
Magistar muikih
umjetnosti% smjer
udaraljke
5arfa Bakalaureat/Bachelor
muikih umjetnosti-harfa
Magistar muikih
umjetnosti- harfa
Od)$e& -# /(d#G&e i)"r(,e"e
@iolina
@iola
@iolonelo
(ontrabas
Bakalaureat/Bachelor
muikih umjetnosti-
violina/viola/violonelo/
kontrabas
Magistar muikih
umjetnosti-
violina/viola/violonelo/r
kontrabas
"oktor muikih umjetnosti
i oblasti gudakih
instrumenata-
violina/viola/violonelo/r
kontrabas
Aitara Bakalaureat/Bachelor
muikih umjetnosti-gitara
Magistar muikih
umjetnosti-gitara
"oktor muikih umjetnosti-
gitara
Od)$e& -# d(v#G&e i)"r(,e"e i C#r,!i&(
4lauta
(larinet
=ruba
=rombon
5orna
)aksofon
Oboa
Bakalaureat/Bachelor
muikih umjetnosti-
flauta/klarinet/truba/trombon/
horna/saksofon/oboa
Magistar muikih
umjetnosti-flauta/
klarinet/truba/trombon/
horna/saksofon/oboa
"oktor muikih umjetnosti
i oblasti duvakih
instrumenata-flauta/
klarinet/truba/trombon/
horna/saksofon/oboa
5armonika Bakalaureat/Bachelor
muikih umjetnosti-
harmonika
Magistar muikih
umjetnosti-harmonika
"oktor muikih umjetnosti
-harmonika
Od)$e& -# ,(-i&!'!/i$( i e"!,(-i&!'!/i$(
Muikologija Bakalaureat/Bachelor
muikologije
Magistar muikologije "oktor muikih
nauka/nanosti i oblasti
muikologije i
etnomuikologije
3tnomuikologija Bakalaureat/Bachelor
etnomuikologije
Magistar
etnomuikologije
!<
Od)$e& -# ,(-iG&( "e!ri$( i *ed#/!/i$(
Bakalaureat/Bachelor
muike teorije i pedagogije
Magistar muike teorije i
pedagogije
"oktor muikih
nauka/nanosti i oblasti
muike teorije i pedagogije
1:2 PEDAGOKA AKADEMIJA 3 4 1 4 5 3 1 5
*red'kolski odgoj Bakalaureat/Bachelor
pred'kolskog odgoja
Magistar pred'kolskog
odgoja

"oktor odgojnih
nauka/nanosti
Raredna nastava Bakalaureat/Bachelor
raredne nastave
Magistar raredne nastave
(ultura #ivljenja i tehniki odgoj Bakalaureat/Bachelor
kulture #ivljenja i tehnikog
odgoja
Bakalaureat/Bachelor
kulture #ivljenja
Bakalaureat/Bachelor
tehnikog odgoja
Magistar kulture #ivljenja
i tehnikog odgoja
Magistar kulture #ivljenja
Magistar tehnikog
odgoja
1;2 POLJOPRIVREDNOHPREHRAM+ENI
7AKULTET
5 4 6 4 5
! Bakalaureat/Bachelor
poljoprivrede
Bakalaureat/Bachelor
prehrambene tehnologije
$ Magistar poljoprivrede/
prehrambene tehnologije
! "oktor poljoprivrednih
nauka/nanosti
"oktor prehrambeno-
tehnolo'kih nauka/nanosti
4>
1=2 PRAVNI 7AKULTET 3 4 1 4 5
4 Bakalaureat/Bachelor
*rava
1 Magistar prava ! "oktor pravnih
nauka/nanosti
6?2 PRIRODNOHMATEMATIKI
7AKULTET
3 4 1 4 5
5 4 6 4 5
Od)$e& -# Bi!'!/i$(
-astavniki smjer 4 Bakalaureat/Bachelor
Biologije
1 Magistar biologije ! "oktor biolo'kih
nauka/nanosti u oblasti
obraovanja
Biohemija i fiiologija Bakalaureat/Bachelor
biohemije i fiiologije
Magistar biologije%
usmjerenje biohemija i
fiiologija
"oktor biolo'kih
nauka/nanosti u oblasti
biohemije i fiiologije
3kologija Bakalaureat/Bachelor
in#enjerske ekologije
Magistar ekologije "oktor ekolo'kih
nauka/nanosti
Aenetika Bakalaureat/Bachelor
in#enjerske genetike
Magistar biologije%
usmjerenje genetika
"oktor biolo'kih
nauka/nanosti u oblasti
genetike
Mikrobiologija Bakalaureat/Bachelor
in#enjerske mikrobiologije
Magistar biologije%
usmjerenje mikrobiologija
"oktor biolo'kih
nauka/nanosti u oblasti
mikrobiologije
Od)$e& -# Di-i&(
-astavniki smjer 4 Bakalaureat/Bachelor
4iike
1 Magistar fiike ! "oktor nauka/nanosti fiike
u obraovanju
Op'ti smjer 4 Bakalaureat/Bachelor
teorijske fiike
1 Magistar teorijske fiike "oktor nauka/nanosti fiike
-astavniki smjer ; ?smjerenjeB 4iika ! Bakalaureat/Bachelor
4iike
$ Magistar fiike "oktor nauka/nanosti fiike
u obraovanju
-astavniki smjer ; ?smjerenjeB 4iika i informatika ! Bakalaureat/Bachelor
fiike i informatike
$ Magistar fiike i
informatike
"oktor nauka/nanosti fiike
u obraovanju
Od)$e& -# Ce,i$(
-astavniki smjer 4 Bakalaureat/Bachelor
hemije
1 Magistar hemije ! "oktor hemijskih nauka u
obraovanju
41
Op0i smjer Bakalaureat/Bachelor
in#enjerske hemije
Magistar in#enjerske
hemije
"oktor hemijskih
nauka/nanosti
Od)$e& -# /e!/r#Di$(
-astavniki smjer 4 Bakalaureat/Bachelor
geografije
1 Magistar geografije ! "oktor geografskih
nauka/nanosti
u obraovanju
Regionalno i prostorno planiranje 4 Bakalaureat/Bachelor
regionalnog prostornog
planiranja
1 Magistar geografije%
usmjerenje regionalno i
prostorno planiranje
"oktor geografskih
nauka/nanosti
u oblasti regionalnog i
prostornog planiranja
=uriam i a'tita #ivotne sredine 4 Bakalaureat/Bachelor
turima i a'tite #ivotne
sredine
1 Magistar geografije%
usmjerenje turiam i
a'tita #ivotne sredine
"oktor geografskih nauka
u oblasti turima i a'tite
#ivotne sredine
Od)$e& -# ,#"e,#"i&(

-astavniki smjer
! Bakalaureat/Bachelor
matematike
Bakalaureat/Bachelor
matematike i informatike
$ Magistar matematike ! "oktor matematikih
nauka/nanosti u
obraovanju
=eorijska kompjuterska nauka Bakalaureat/Bachelor
softverskog in#enjerstva
Magistar softverskog
in#enjerstva
"oktor kompjuterskih
nauka/nanosti
Op0i smjer Bakalaureat/Bachelor
Matematike
Magistar matematike "oktor matematikih nauka
*rimijenjena matematika Bakalaureat/Bachelor
Matematike
Magistar primijenjene
matematike
"oktor matematikih
nauka/nanosti
612 STOMATOLOKI 7AKULTET SA
KLINIKAMA
9 @I4IIA 4 5
2 "oktor stomatologije ! "oktor stomatolo'kih
nauka/nanosti
662 UMARSKI 7AKULTET 5 4 6 4 5
Odsjek 'umarstva ! Bakalaureat/Bachelor
Cumarstva
$ Magistar 'umarstva ! "oktor biotehnikih
nauka/nanosti u oblasti
'umarstva
Odsjek hortikulture ! Bakalaureat/Bachelor
5ortikulture
$ Magistar hortikulture ! "oktor biotehnikih
nauka/nanosti u oblasti
hortikulture
652 VETERINARSKI 7AKULTET 8,8 @I4IIA
4 5
1%1 "oktor veterinarske
medicine
! "oktor veterinarskih
nauka/nanosti
4$
PRIVATNI 7AKULTETI U KANTONU SARAJEVO
12 INTERNACIONALNI UNIVERZITET 34145
)tudij umjetnosti% dru'tvene i politike nauke 4 - Bachelor/bakalaureat
umjetnosti
- Bachelor of 7rts .BD7D/
1 - Magistar umjetnosti
- Master of 7rts .MD7D/
! -"oktor umjetnosti
-"octor of *hilosophE
.*hD"D/
)tudij ekonomije i menad#menta - Bachelor/bakalaureat
ekonomije
- Bachelor of 7rts .BD7D/
- Magistar ekonomije
- Master of 7rts .MD7D/
- Magistar ekonomije
- Master of Business
7dministration .MDBD7D/
- "oktor ekonomskih
nauka/nanosti
- "octor of *hilosophE
.*hD"D/
)tudij prirodnih nauka i in#enjering
- Bachelor/bakalaureat-
&n#enjer
-Bachelor of )cience .BD)c/
- Magistar prirodnih
nauka
-Master of )cience .MD)c/
-"oktor prirodnih
nauka/nanosti
-"octor of *hilosophE
.*hD"D/
"ru'tvene i politike nauke -Magistar dru'tvenih
nauka
- Master of 7rts .MD7D/
- "oktor dru'tvenih nauka
- "octor of *hilosophE
.*hD"D/
12 INTERNACIONALNI UNIVERZITET 34145
7#&('"e" (,$e"!)"i i dr(."veiC #(&#
3ngleski jeik i knji#evnost Bakalaureat/Bachelor
.umjetnosti/ engleskog jeika i
knji#evnosti
Bachelor of .7rts/ in 3nglish
language and 8iterature
*sihologija Bakalaureat/Bachelor
.umjetnosti/ psihologije
Bachelor of .7rts/ in
*sEchologE
4!
@iuelne umjetnosti i komunikacijski diajn Bakalaureat/Bachelor viuelne
umjetnosti i komunikacijskog
diajna
Bachelor of .7rts/ in @isual
7rts and Fommunication
"esign
(ulturolo'ki studij Bakalaureat/Bachelor
.umjetnosti/ kulturolo'kog
studija
Bachelor of .7rts/ in Fultural
)tudies
"ru'tvene i politike nauke Bakalaureat/Bachelor
.umjetnosti/ dru'tvenih i
politikih nauka
7#&('"e" -# e&!!,i$( i *!)'!v( #d,ii)"r#%i$(
3konomija Bakalaureat/Bachelor
.umjetnosti/ ekonomije
Bachelor of .7rts/ in
3conomics
Menad#ment Bakalaureat/Bachelor
.umjetnosti/ menad#menta
Bachelor of .7rts/ in
Management
Me+unarodni odnosi Bakalaureat/Bachelor
.umjetnosti/ me+unarodnih
odnosa
Bachelor of .7rts/ in
&nternational Relations
7#&('"e" -# iEe$eri/ i *rir!de #(&e
Biologija i bioin#enjering -Bakalaureat/Bachelor .nauke/
in#enjer biologije i
bioin#injeringa
-Bachelor of .)cience/ in
Biological )ciences and
Bioengineering
44
Raunarske nauke i in#enjering -Bakalaureat/Bachelor .nauke/
in#enjer raunarskih nauka i
in#enjeringa
- Bachelor of .)cience/ in
Fomputer )cience and
3ngineering
3lektro in#enjering -Bakalaureat/Bachelor .nauke/
in#enjer elektro in#enjeringa
- Bachelor of .)cience/ in
3lectrical and 3lectronics
3ngineering
&ndustrijski in#enjering -Bakalaureat/Bachelor .nauke/
in#enjer industrijskog
in#enjeringa
- Bachelor of .)cience/ in
&ndustrial 3ngineering
62 7AKULTET ZA JAVNU UPRAVU 5 4 6 4 5
! Bakalaureat/Bachelor javne
uprave
$ Magistar javne uprave ! "oktor upravnih
nauka/nanosti
52 INTERNACIONALNI UNIVERZITET
PHILIP NOEL H +AKER SARAJEVO
54645
7#&('"e" "(ri-,# i C!"e'i$er)"v#
)mjerB Menad#ment u turimu !
!
!
- Bachelor turima $
$
$
Magistar turima ! "oktor turistikih nauka/
nanosti
)mjerB 5otelski menad#ment - Bachelor hotelijerstva Magistar hotelijerstva "oktor turistikih nauka/
nanosti
)mjerB Menad#ment u dravstvenom turimu - Bachelor dravstvenog
turima
Magistar dravstvenog
turima
"oktor turistikih nauka/
nanosti
7#&('"e" ,e#dE,e"#
)mjerB Op0i menad#ment ! - Bachelor menad#menta $ Magistar menad#menta ! "oktor ekonomskih nauka/
nanosti
)mjerB 4inancijski menad#ment ! - Bachelor financijskog
menad#menta
$ Magistar financijskog
menad#menta
"oktor ekonomskih nauka/
nanosti
41
)mjerB Menad#ment diplomacije i me+unarodnih odnosa ! - Bachelor diplomacije i
me+unarodnih odnosa
$ Magistar diplomacije i
me+unarodnih odnosa
"oktor nauka/ nanosti
diplomacije i me+unarodnih
odnosa
7#&('"e" iD!r,#"i&e, )"#"i)"i&e i #&"(#r)"v#
)mjerB &nformatika ! - Bachelor informatike $ Magistar informatike ! "oktor informatikih nauka/
nanosti
)mjerB )tatistika ! - Bachelor statistike $ Magistar statistike "oktor statistikih nauka/
nanosti
)mjerB 7kuarstvo ! - Bachelor akuarstva $ Magistar akuarstva "oktor akuarskih nauka/
nanosti
BrojBGGGGGGGGGGGGGG/>: M I N I S T A R
)arajevo%GGGGGGGGGG$>>:Dgodine Mr. Safet Keo
42