.

HSDGD8NKWL0XVOLPDK
1
.$7$3(1*$17$5
AlIandulillaI, scgala puji lagi AllaI Foll sclalian alan.
SIalawai scria salan scnoga icrcuraI lcpada Nali
MuIannad U, lcluarga, sIaIalai dan pcngiluinya sanpai
Iari lianai.
UlIii al MuslinaI
MusuI-nusuI Islan ial Icnii-Icniinya lcrusaIa uniul
ncnjauIlan waniia nuslinaI dari Agana Islan yang Iaq dan
lurus ini. Di sciiap icnpai dan lcscnpaian ncrcla sclalu
ncloniarlan iuduIan iuduIan lcji yang diiujulan lcpada
waniia-waniia nu'ninaI yang suci, ncrcla ncngaialan
laIwa .
º Islan adalaI pcnjara lagi waniia" larcna waniia dalan
Islan wajil di runaI, iidal di izinlan lcluar lccuali ada
Iajai.
º ncnciapnya waniia di runaI, nalcnaIlan clononi
suaiu ncgara"
º poligani adalaI pcrluaian Icwan".
º pcrccraian adalaI suaiu lcdzalinan".
º Waniia-waniia nuslinaI iiu salii, pcnuI dcngan ladas
dan panu, olcI larcna iiu ncrcla ncnalai Iijal uniul
ncnuiupi ailnya".
UlIii Al MuslinaI ..!
@ .=` ,` .. =` - .` ·` . > , . · ·. ¸· ·· .
° Jungun Iuu íIutí ísngIsI-íungIuI suctun¨ ( 24. 2l)
UlIii Al MuslinaI
Jangan lanu dcngar laia-laia ncrcla, sclal ncrcla
adalaI pcnganjur yang lcrdiri di icpi ncrala jaIannan dan
ncngajal dan ncnycrci lc dalan api ncrala jaIannan.
@i ¯ ... . > , .,´ · ·. ¸· ~ .
° Mc)cIu tíduI mcngutuIun ( scsuutu ) Iccuuíí dustu¨ ( lS. 5)
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
2
UlIii Al MuslinaI
TaIulaI anda apa yang ncrcla lcIcndali ? ncrcla
Ianya ncngIcndali saiu pcrlara. McngIancurlan agana
Islan dan ncrusal gcncrasi Islan dan ncnyclarlan lclcjian
di icngaI nasyaralai lcrinan. Mcrcla ncgIcndali agar
waniia-waniia nuslinaI yang suci lcluar dari runaInya, dari
lcnicngnya. Mcrcla ncngIcndali agar lanu ncnjadi larang
yang nuraI, sclagai pcnuas syaIwai.
Mcrcla ncnipunu agar lanu lcluar dari surga
sclagainana illis ncngcluarlan lapal liia Adan darinya.
Illis ncngcluarlan Adan dan Hawa dari surga dalan lcadaan
iclanjang, ianpa palaian, yang ncnuiup aurai ncrcla.
Para pcngunlar lcjaIaian pun ncniru gaya dan cara
yang sana, jangan lanu Iiraulan ncrcla!.
PcnuIilaI panggilan AllaI dan FasulNya, pasii di siiu
ada lclaIagiaan scjaii.
AllaI < Ianya ncngIcndali darinu lcsucian,
lcnuliaan dan lcluIuran.
Firnan AllaI <.
@ ` , ` ` `¸ ´ .´· `.´`, · ` ·`· `. `, ` .¯`,= > , ·' · ·. ¸· · .
° AIun tctupí AííuI IcnduI mcnsucíIun dun
mcnucmpu)nuIun níImutnuu Icpudumu¨ ( 5 . b)
@ ¸ `,=` '. -` `.` ' . -` · . > , · · ·. ¸· ··· .
° scsungguInuu AííuI mcncíntuí o)ung-o)ung uung tuuIut
dun mcncíntuí o)ung-o)ung uung mcíuIuIun Icsucíun¨ ( 2. 222).
Scnoga AllaI < sclalu ncnunjuli liia lc jalan yang
lurus. Aniin.
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
3
ö·Âó¡ úgÂ󡅡öÈ¥
AlIandulillaI, scgala puji lagi AllaI < Fall sclalian
alan, sIalawai scria salan scnoga icrcuraI lcpada Nali yang
nulia MuIannad U, lcluarga dan saIalainya scria yang
ncngiluii pciunjulnya sanpai Iari lianai.
8.+7,$/086/,0$+
>6,$3$<$1*0(1<858+080(0$.$,-,/%$%@
Jangan icrlcjui sclclun cnglau laca lulu ini.
N scorang naIasiswi ncninia pada salaI scorang
saIalai puirinya agar ncncnaninya ncngIadap doscn lali-
lali dalan ncnpcriaIanlan discriasinya uniul ncncapai
gclar (MAi . saIalai lcrlaia . ya ial iaIulaI lanu laIwa liia
ini Iidup di alad 20 ?
N scorang dolicr waniia di salaI saiu runaI salii,
lciila ia ncnalai palaian dolicr IilanglaI nalunya, wajaI
dan ranluinya scria palaiannya icrlula. scalan
ncnanggallan agana dan nalu adalaI Ial yang wajil lagi
iugas lcdolicran.
N Saya pcrnaI lcrlunjung lc salaI saiu lcralai
yang saya lcnal sclalu ncnjaga lcIornaian dan Iijal1jillal.
Tila ÷iila saya dilcjuilan olcI nasulnya sopir priladinya lc
icnpai pcricnuan. Scalan-alan ia salaI saiu anggoia
lcluarga yang iidal pcrlu ncnuiup aurai darinya.
UlIii ! pcrnaIlaI lanu ncnduga, laIwa ncrcla waniia
nuslinaI sadar, ncngapa ncrcla lcrjillal? ScsungguInya
rcaliia ncnunjullan laIwa ncrcla pada ununnya
ncnandang jillal Ianya sclaias adai isiiadai yang ncrcla
warisi dari orang iua ncrcla dan sclagai lalii lcpadanya
yang iclaI ncnyuruInya. OlcI sclal iiu sclagai warisan dan
adai isiiadai suci, nala wajil dijaga dan dilcsicrilan.
PcrnaIlaI ia lcrianya, ncngapa ia ncnalai jillal? Dan
siapa yang ncnyuruInya? DulanlaI iiu pcriniaI AllaI <!
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
4
@ ¸ · `¸ ,` ,· `` ·`.` . : : -` ' ¸· '¸ ` ,' '
,-` . · `· .¯ ¸` ·`.` · ¸·` ·` . ' ¸`·' : · `¸ , , - > , ~- .
.-. ·.
° VuIuí HuIí (U) IutuIuníuI Icpudu íst)í-íst)ímu, unuI-
unuImu, dun uunítu-uunítu Iuum musíím ugu) mc)cIu
mcnguíu)Iun ]ííIuInuu Icscíu)uI tuIuI mc)cIu, uung dcmíIíun
ítu supuuu mc)cIu ícIíI muduI untuI díIcnuí, Iu)cnu ítu
mc)cIu tíduI dígunggu. Dun AííuI uduíuI MuIu Pcngumpun
íugí MuIu Pcnuuuung. ( OS.33 . 59)
TidallaI ia ncgciaIui laIwa ia ncniaaii pcriniaI
pcncipiannya yang ncnlcri rizli yang ncncipialan langii dan
luni dan ncngciaIui nana yang iidal scsuai dcngan
nalIlulNya.
Firnan AllaI <.
@ ¸. · · . · · = >
° Kcpunuuun AííuI upu uung udu dí íungít dun dí Iumí¨
( OS, 2 . 2S4)
AllaI yang ncncipialannu.
@ ¸ · .` · ` ·``` ·· .`¸ ¸¯ ` , - .`· . · . `.´' ` · `.´ ·
¸, ¯ .` ¸ ¸ ¯ > , ·· . ··. ·.
° DcmíIíuníuI, ítuíuI AííuI tuIunmu, tíduI udu tuIun
uung putut dí scmIuI scíuín Díu. Pcncíptu scguíu scsuutu,
muIu scmIuIíuI Díu, dun Díu uduíuI PcmcííIu)u scguíu
scsuutu¨ (OS ,b . lU2).
Yang ncnlcrinu nilnai .
@ `·` ¸` · .´ · · ¸ · · > , ~· . ¸- ·.
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
5
° Dun upu su]u níImut uung udu pudumu muIu du)í AííuI
]uuíuI¨ ( OS, lb . 53).
Yang ncnaiilannu .
@ ` , - ` ·` · .¯ · : · `, - .`. · ´ `..- > , ·- . · ·.
° Dun dutungíuI suIu)utuí muut ( Icmutíun ) scIunu)-
Icnu)nuu. ItuíuI uung Iumu scíuíu íu)í du)í pudunuu¨ ( OS, 5U .
l9).
Yung Ic)]í)mun .
@ `· ¸ · ¸ · .. .' `· ¸ · .` , - .. ·` . , · . . `'
, · ` ,· `` ·` - > · ·.
° Pudu Iu)í ( IctíIu) Iumí Ic)Iutu Icpudu nc)uIu
JuIunnum. upuIuI Iumu suduI pcnuI ¯ díu mcn]uuuI . musíI
uduIuI tumIuIun ¯ ( OS 5U . 3U-3l).
Yung Ic)]í)mun.
@ · ¸ `-` ¸ `` ``` - ·`. , ~ . ¸ · ` -` `·.`
·` .` ,- > <· ·.
° Hu)í (IctíIu) Iumí mcngumpuíIun o)ung-o)ung uung
tuIuu Icpudu Dzut uung MuIu Pcmu)uI scIuguí pc)utusun
(uung tc)Io)mut), dun Iumí mcnggí)íng o)ung-o)ung uung
du)IuIu Ic nc)uIu ]uIunnum duíum Icuduun duIugu¨ ( OS. l9
. S5,Sb).
Yung mcngudííí pudu Iu)í uung mcnuIutIun.
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
6
@ ,`- ¸` - .· ¸¯ ` ·. ` .·.` ' `· ·· .``· ¸¯ ¸· ,` ·`.
` · .· `¸ ´ . ´` .`· · . ´` ¸` . > , · .
-.- ·.
° Pudu Iu)í (IctíIu) Iumu mcííIut Icguncungun ítu,
íuíuííuI scmuu uunítu uung mcnuusuí unuInuu du)í unuI uung
dísusuínuu dun gugu)íuI Iundungun scguíu uunítu uung Iumíí,
dun Iumu ííIut munusíu duíum Icuduun muIuI, puduIuí
scIcnu)nuu mc)cIu tíduI muIuI, uIun tctupí udzuI AííuI ítu
sungut Ic)us¨ ( OS. 22 .l).
UlIii Al MuslinaI !
TidallaI lau laca firnan AllaI .
` ¸ `` `¸`,-`· ¸=`- `¸ ·.` ' `¸ · ¸`.`.` · . ·`.` ¸ ·
`¸ , .` ,`- ¸ · `¸ ·` `- ¸` ` . , ,` · , ~ · `¸` , > , ·· . ·.
...
°KutuIuníuI Icpudu uunítu uung Ic)ímun, IcnduIíuI
mc)cIu mcnuIun pundungunnuu dun mcn]ugu Icmuíuunnuu
sc)tu tíduI mcnumpuIIun pc)Iíusunnuu Iccuuíí ( uung Iíusu )
numpuI du)ínuu. Dun IcnduIIuI mc)cIu mcnutupIun Iuín
Ic)udung Ic dudu mc)cIu¨ ( OS. 24 . 3l).
Yaiiu iidal ncnanpallan scdiliipun pcrIiasannya
lcpada orang-orang asing ( lulan nuIrin i lccuali scsuaiu
yang iidal nunglin discnlunyilan lcrupa palaian yang
iidal ncnyolol, dan IcndallaI ncnjulurlan pcnuiup
lcpalanya ( jillal i sanpai lc dadanya scIingga icriuiup.
Inan DulIari ncriwayailan dari AisyaI r.a. ia lcrlaia .
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
7
= .' ' .. .-,' . = .-
° Scmogu AííuI mc)uImutí uunítu-uunítu pc)tumu uung
Ic)Ií])uI( muIuu]í)uut), uuítu IctíIu AííuI mcnu)unIun
]í)munHuu .
@ `¸ , .` ,`- ¸ · `¸ · ``- ¸` ` . , > -· ¸,~· ¸ · . .
° HcnduIíuI mc)cIu mcnutupIun Iuín Iudung Ic duíum
mc)cIu¨ ( OS. 24 . 3l).
(mc)cIu íungsung mc)oIcI o)dcng mc)cIu untuI
dí]udíIun ]ííIuI).
UlIii Al MuslinaI !
JanganlaI lcrlaia . º Kiia lulan ncrcla" lagainana
nunglin liia lisa ncncapai apa yang ncrcla capai ? jangan
lau Icran ! scorang pcnyair lcrlaia .
.,·· ..´ · . ·´ .,
-·· ·´ · .
ContoIíuI mc)cIu uuíuu tíduI pc)sís dcngun mc)cIu.
ScIuIMcncontoI o)ung uung muííu ítu IcIc)untungun
Ulii Al MuslinaI !
TidallaI cnglau laca firnan AllaI icniang para isiri
Nali U .
@ ` ,~' `.´ · .- - . ¸ · `¸` ·.'`· ·· `¸` ·.`` ' ·
`¸ , .· `.´ . > , ~· . .-. ·.
° ApuIííu Iumu mcmíntu scsuutu ( Icpc)íuun ) Icpudu
mc)cIu (íst)í-íst)í HuIí U) muIu míntuíuI du)í IcíuIung tuIí).
Cu)u uung dcmíIíun ítu ícIíI sucí Iugí Iutímu dun Iutí
mc)cIu¨(OS. 33 . 53).
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
8
LcliI suci dari Iaii siapa, waIai ulIii ? lcliI suci dari
Iaii isiri-isiri Nali, ( unnaIaiiul nu'ninini. LcliI suci lagi
Iaii para saIalai Nali, unai yang icrlail sciclaI Nali U?
Dagainana dcngan Iaii liia pada nasa sclarang?.
ApalaI Dzai Yang Mcncipialannu, yang ncngciaIui cara
yang icrlail uniul ncnsucilan Iaii, sana dcngan orang yang
iidal ncngciaIui Ial iiu?.
UlIii Al MuslinaI .
AllaI < lcrfirnan .
@ ¸ · `¸ ,` ,· `` ·`.` . : : -`' ¸· ' ¸ ` ,' '
, -` .· `· .¯ ¸` ·`.` · ¸·` ·` . ' ¸ `·' : · `¸ , , - > , ~- .
.-. ·.
° VuIuí HuIí U IutuIuníuI Icpudu íst)í-íst)ímu, unuI-
unuI pc)cmpuun dun íst)í-íst)í o)ung Ic)ímun. IcnduIíuI
mc)cIu mcnguíu)Iun ]ííIuInuu Ic scíu)uI tuIuI mc)cIu. Yung
dcmíIíun ítu supuuu mc)cIu ícIíI muduI untuI díIcnuí, Iu)cnu
ítu mc)cIu tíduI dígunggu, dun AííuI uduíuI MuIu Pcngumpun
íugí MuIu Pcnuuuung¨ ( OS. 33 . 59).
Ilnu Allas lcrlaia . º AllaI < ncncriniaIlan isiri-isiri
orang lcrinan, apalila lcluar dari runaI uniul suaiu
lcpcrluan, IcndallaI ncnuiup wajaInya dari aias lcpala
dcngan jillalnya".
AllaI < ncncriniaIlan isiri-isiri orang yang lcrinan
Ial icrsclui di aias, agar ncrcla dilcnal dcngan icriuiup rapi,
lcrsiI, dan suci. Dcngan dcnilian ia iidal alan diganggu
orang- orang yang jaIai.
Cola lau pcrIaiilan. siapa yang lcliI scring digoda dan
diganggu lclali di jalan ? icniu ncrcla yang sula lcrsolcl ala
jaIiliyaI ( jaIiliyaI nodcrni.
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
9
PcrIaiilan firnan AllaI di lawaI ini .
@ .' `-` - `¸ ,` ,· ¸`,· -´ ..`-` ¸ .` ¸ · ` ·.
` ., · `·, `· `¸`, `` ,- ¸ `·` . ' · .-` `· ` ,· `¸` ,, ¸`·. >
, · . ... ·.
° Dun pc)cmpuun-pc)cmpuun uung tcíuI Ic)Icntí ( du)í
Iuíd dun mcngundung) uung tíduI íngín Iuuín íugí, tíuduíuI
utus mc)cIu dosu mcnungguíIun puIuíun mc)cIu tunpu
(Ic)muIsud) mcnumpuIIun pc)Iíusun. dun Ic)íuIu sopun
uduíuI ícIíI IuíI Iugí mc)cIu. Dun AííuI MuIu Mcndcngu) íugí
MuIu McngctuIuí. (OS. 24 . bU ).
AllaI ncnlcriiaIulan laIwa lcrjillalnya pcrcnpuan
iua yang iidal ingin ncnilaI lagi scria iidal ncnanpallan
pcrIiasan iiu lcliI uiana, walaupun dipcrlolcIlan lagi
ncrcla uniul lula wajaI dan iangan dcngan syarai lcrlalu
sopan ( Islany i.
Al Our'an iclaI ncwajillan waniia nuslinaI uniul
ncnalai jillal ( Iijal i dan ncngIaranlan lcrsolcl ala
jaIiliyaI (ialarruji.
UlIii Al MuslinaI!
DcngarlaI laia ilunda lalian, Unnul Mu'ninin lciila
lcrianya lcpada Nali U .
¸ .' U ¯ ¸·. . ·. ., , .,· ¸' . .· ·
.· . ·,- · .· .¸,··' .´ · · .· . ·· ·,-
·,· . ·,· ,·
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
10
° Apu uung Iu)us dípc)Iuut uunítu dcngun IuuuI Iu]u
mc)cIu¯ HuIí U Ic)suIdu . HcnduIíuI íu tu)unIun sutu ]cngIuí
( du)í mutu IuIí ) Ummuí Mu`mínín Ic)Iutu . ° Iuíuu Icgítu uIun
tc)síngIup IuIí Iumí, uuIuí HusuíuííuI¨ HuIí Ic)suIdu . °
tu)unIun sutu ícngun dun ]ungun díícIíIIun¨ ( HH. HuIIu)í dun
Musíím ).
SulIanallaI! UnnaIaiul Mu'ninin ncninia agar
dipcrpanjang lajunya, scdang waniia-waniia liia nalaI
lanyal ncncndcllan ( ncnaillan lc luiui laIlan ada yang
ada di aiasnya i dan ncrcla ial pcduli.
, ¯ . ··
.. . ¸=·
° HuIí dun IítuI sucí Iítu mcíu)ung tcíun]ung, tíduI
mcnutup uu)ut, muIu tunuuIun Icpudu Iudíts dun uuut sucí Aí
Ou)`un¨
Adapun Iijal ariinya adalaI ncnuiup ladan, dan
sclagai ciri dari sclunpulan pcraiuran sosial yang
lcrIulungan dcngan lcadaan waniia dalan undang-undang
Islan, yang iclaI diiciaplan AllaI < uniul ncnjadi lcnicng
yang luai, yang ncnjaga lcIornaian, lcnuliaan, dan
lcluIuran waniia. Palaian yang ncncliIara nasyaralai dari
fiinaI, dan dalan ruang linglup yang lciai sclagai sarana
lagi waniia uniul ncnlcniul gcncrasi Islan, ncrajui nasa
dcpan unai, yang pada gilirannya ilui lcrpcran dalan
pcrjuangan Islan dan ncngoloIlannya di nula luni ini.
5$0%85$0%8-$/$1
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
11
UlIii Al MuslinaI !
Uniulnu yang nasiI dilalui lcraguan uniul ncnalai
jillal. Uniulnu uniaian ayai ilaIi ini .
@ ` .`, ..´ . ' ` ·' `·.` `· ¸ .· · · ·`.`· ¸ ·` .` .¯ ·
¸ . `· `·.` · ¸` · ¸ · `. · `·' `¸ · · , - , '· . > , ·· . ·.
.-.
° Dun tíduIíuI putut Iugí íuIí-íuIí uung mu`mín dun tíduI
(puíu) Iugí pc)cmpuun uung mu`mínuI, upuIííu AííuI dun
HusuíHuu tcíuI mcnctupIun suutu Ictctupun, uIun udu Iugí
mc)cIu píííIun (uung íuín ) tcntung u)usun mc)cIu. Dun Iu)ung
síupu mcndu)IuIuí AííuI dun HusuíHuu, muIu sungguIíuI díu
tcíuI scsut, scsut uung nuutu¨ ( OS. 33 . 3b).
Uniulnu yang lclun sadar, yang lcrjalan ianpa
pciunjul, uniulnu uniaian salda FasulullaI U .
' . ¸ ·· ' .. ··· .¯-' ¸´ . .-' ¸ ¸-'
· .-' ¸ ¸-' . .´' .~ ¸´ ..'' ' .
.·. .- .' ' '
° JunguníuI sco)ung du)í Iuííun mcn]udí o)ung uung tuI
Ic)pcndí)íun, uung Ic)Iutu . uIu Ic)sumu o)ung IunuuI, Iííu
mc)cIu IuíI, uIu IuíI, Iííu mc)cIu Ic)Iuut ]uIut, uIupun
Ic)Iuut ]uIut, uIun tctupí uuIínIun dí)ímu, Iííu mc)cIu IuíI,
muIu Ic)Iuut IuíIíuI undu, dun ]íIu mc)cIu ]uIut, muIu
]uuIííuI Ic]uIutunnuu¨.
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
12
Duainu yang sclalu lcrlaia . lilanana alu ncnalai
jillal di ncgcri lafir, nanusia alan ncliIai dan
ncnpcrIaiilanlu, nanun lila alu nclcpaslan jillallu, alu
scpcrii ncrcla, ial ada yang ncnpcrIaiilanlu.
WaIai puirilu yang ccrdil dan pandai . scsungguInya
nclawan arus lcjaIaian, lonsisicn, loniincn, dan
lonsclwcn dalan lclcnaran icruiana di ncgcri lafir adalaI
inan yang discrulan AllaI <, iidal lolcI scorangpun
nclalulan ijiiIad ncncniulan Iulunnya dcngan adanya
nasI Al Our'an dan Al Hadiis.
6(-(1$.
UlIii Al MuslinaI
WaIai waniia yang iundul lcpada lclafiran, ncrcla
lcrlaia. lanu adalaI waniia icrpclajar. Di aniara lani ada
scorang dolicr, ada sasirawaii, ada wariawaii, ada doscn yang
ncngajar di ncgcri lalian. Islan iidal pcrnaI nclarang
scdiliipun Ial iiu. Tidal ada pcrlcdaan lagi aniara lali-lali
dan pcrcnpuan. ScnanglaI anda lcpada lani ? jawalan
lani Ianya ncnyiiir firnan AllaI < .
@ . `· . ¸ · `.` , · · ` ¸` - . .` . `·.` , , :· ¸ .` ¸
¸ · : · . · ¸ · ·.- . `· .`·..`·' .`·` ¸ · . `, .`· ·
¸ · · . . ´ ¸ > , ·· . · ·.
° O)ung-o)ung uuIudí dun nusI)uní tuI uIun pc)nuI )cíu
pudumu sumpuí cngIuu mcngíIutí ugumu mc)cIu. KutuIuníuI
scsungguInuu pctun]uI AííuI uduíuI pctun]uI uung
scIcnu)nuu, dun scsungguInuu ]íIu Iumu mcngíIutí Icmuuun
mc)cIu sctcíuI pcngctuIuun dutung Icpudumu, muIu AííuI
tíduI íugí mcn]udí Pcííndung dun Pcnoíong Iugímu¨ ( OS. 2 . l2U
).
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
13
Mcrcla lcrlaia . º culup lagi saya lcIslanannu
icrlaias pada iladaI riiual scnaia. Adapun ilnu anda,
noral, iinglaI lalu palaian, idc, dan scluruI urusan dunia
anda, wajillaI lanu ncngiluii cara lani"
SungguI lcnar salda FasulullaI U .
' .-· . ¸- - ·· .´· .¯ ¸· ¸ ¸·
· .·.- .. -- · .· · .. ·.,, = .. · ¸· '
Kumu uIun mcngíIutí cu)u o)ung-o)ung scIcíummu,
scdíIít dcmí scdíIít, Iínggu unduíIun mc)cIu mcmusuIí íoIung
IíuuuI, Iumu uIun íIut musuI Icduíumnuu, Iumí Ic)Iutu .
upuIuI mc)cIu Iuum YuIudí dun HusI)uní ¯ ]uuuI HusuíuííuI
U síupu íugí Iuíuu IuIun mc)cIu¨ ( HH, Musíím )
UlIii Al MuslinaI !
Kanu scIarusnya ncnpcrIaiilan palaiannu dan
pcrluaiannu scria wajil ncngiluii lcpriladian Islan
sclagainana apa yang lanu dcngar, liIai dan laca ( ajaran
Islan i.
SungguI scdilii orang yang lcrluai dan ncngajal
lcpada lclailan, sclagainana scruan scorang pcnyair .
··- ¸· .¯ .- ··-
.- ·,· · - .='
,.· ¸´· ¸ ¸· ¸·'
. .- . ¸ .'·
° VuIuí Iumu uung scíuíu mcngu)usí Iudunmu. Hctupu
IunuuI usuIu uung tcíuI Iumu íuIuIun, upuIuI Iumu mcncu)í
Icuntungun du)í scsuutu uung ]cíus mc)ugíIun. Pc)IutíIun
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
14
]íuumu, scmpu)nuIun Icutumuunnuu, scIuI Iumu díscIut
munusíu dcngun ]íuu, IuIun Iu)cnu tuIuI ]usudmu.
UlIii Al MuslinaI !
Jadilan KIadijaI suri iauladan dan panuiannu dalan
lcrjuang dcngan Iaria dan jiwa.
Jadilan AisyaI iauladannu dalan ilnu pcngciaIuan.
Jadilan lcluarga Yasir suri iauladan anda dalan lcsalaran
dan lcrpcgang icguI pada agana AllaI.
WaIai ilu gcncrasi ncndaiang, pcrIaiilan pcrlaiaan
scorang pcnyair .
···' · ·· ·.
··. .,~ · .··'
,- ·,· . ¸ ·.
· ·' ·' .
. ·. ·' ·.
··. .· .·¯· .·
° IIu uduíuI mud)usuI, ]íIu undu pc)síupIun
undu mcmpc)síupIun gcnc)usí uung Iu)um numunuu.
IIu uduíuI tumun, ]íIu íu scíuíu dísí)u.
íu uIun Ic)duun Híndung.
IIu uduíuI ustudzuI pc)tumu
pcngu)uInuu sungut Icsu) Ic)IoIot scpun]ung musu.
UlIii Al MuslinaI !
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
15
Andai ncrcla ncliIai lcniul iuluInu iidal ncnaril
lagi aiau lciila usianu iclaI scnja, iua rcnia, apalaI ncrcla
nasiI ncnajang foionu, di sanpul-sanpul najalaI, lulu
dan scnisalnya, walaupun lanu orang yang icrpclajar ?
nasiIlaI ncrcla ncninianu lclcrja sclagai pranugari di
salaI saiu pcsawai, dcngan daliI pcngIargaannu icrIadap
waniia? MasiIlaI lanu icnui orang yang ncnpcrjuanglan
scnpiinya ruang linglup lclajarnu?
ScsungguInya ncrcla Ianya ingin ncnilnaii
lccaniilan wajaI dan lcnolclan iuluI scria ncrdunya
suaranu. Dila Ial iiu Iilang darinu nala ncrclapun pasii
ncninggallannu, scalan-alan lanu adalaI scluaI larang
yang sudaI Ialis nasa palainya (laia pcpaiaI . Ialis nanis
scpaI diluangi.
3(5,1*$7$1
FasulullaI U lcrsalda .
' .. U · . ¸· .- ¸· .' ·· .· .¯ · ' ,·
·,· .
° AIu tíduI mcníngguíIun ]ítnuI uung ícIíI Ic)IuIuuu
Iugí íuIí-íuIí du)í pudu uunítu¨ ( HH. HuIIu)í Musíím).
MusuI-nusuI Islan iclaI ncngciaIui, laIwa
lcrusalan dan lcrcndaIan noral waniia lcraii pcngrusalan
icrIadap nasyaralai sccara univcrsal dan inicgral.
Scorang ioloI aliran (frcc nasonryi lcrlaia . º sccanglir
ninunan lcras, scorang liduaniia dapai ncngIancurlan
unnai MuIannad nclcliIi lcluaian scrilu ianl laja,
pcluru lcndali, dan scnjaia linia yang canggiI. OlcI larcna
iiu luailaI ncrcla icnggclan dalan cinia naicri dan syaIwai
( icruiana syaIwai sclsi"
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
16
Tcnannya yang lain lcrlaia .
º Kiia Iarus ncnpcrgunalan waniia (ncnpcralai waniiai
sclal sciiap lali ia ncngulurlan iangannya lcpada liia, liia
iclaI ncndapailan apa yang liia inginlan dan liia iclaI
lcrIasil ncnporal-porandalan scrdadu pcnolong agana
Islan".
$1&$0$1
Kcpada sciiap orang yang lcrusaIa ncnjadilan para
ariis dan liduaniia sclagai iauladan idola waniia-waniia
nuslinaI, lcpada ncrcla lani pcrscnlaIlan ancanan AllaI
< ini .
@ ` ., ' `.· `.` , .` ·¯ ¸ ¸ · · - ·, .' ..' -` ¸ .
..``· ` .`' `.` · `· · -¯ ,`' ¸ · > , ·- . ... ·.
° scsungguInuu o)ung-o)ung uung scnung, ugu) tc)síu)
pc)Iuutun Ic]í díIuíungun o)ung-o)ung uung Ic)ímun, Iugí
mc)cIu udzuI uung pcdíI dí duníu dun dí uIIc)ut, dun AííuI
mcngctuIuí, scdung Iumu tíduI mcngctuIuí¨( OS. 24 . l9 ).
Ancanan ini icrIadap orang yang scnang, lalu
lagainana icrIadap orang yang nclalulan ! icniu lcliI
dasyai.
'8$ *2/21*$1 <$1* %(/80 3(51$+ ',/,+$7
5$68/8//$+ 77 '$17(/$+.,7$/,+$7
FasulullaI U lcrsalda .
' .· U ' · .·'¯ , .,·· ·.· .·' · ¸·' ¸· ..
¸, .·,· .·· .· .,¯ . .¸ · ...
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
17
¸· -., ,- . ,- .- . ·- ¸- . .·' .- ·'¯
¯ ¯ ·· ' .· · .
° Duu goíongun du)í uIíí nc)uIu uung Icíum pc)nuI uIu
ííIut, uuítu . ° suutu Iuum uung mcmíííIí cumIuI, scpc)tí cIo)
supí untuI mcmuIuí munusíu, dun pu)u uunítu uung
Ic)puIuíun tctupí tcíun]ung, Ic)ícngguI-ícnggoI (]uíunnuu),
mcngu]u)Iun uunítu Ic)ícngguI-ícnggoI, Icpuíu mc)cIu scpc)tí
punuI ontu uung mí)íng, uunítu scpc)tí íní tíduI uIun musuI
su)gu dun tíduI uIun mcncíum uungínuu, uuíuupun uungínuu
tc)cíum scíumu pc)]uíunun íní dun íní ( ]uuInuu)¨ ( HH. Musíím ).
Dcriia FasulullaI U iclaI icrlulii. SungguI lcliau iclaI
ncnlcrilan ciri-ciri (lriicriai yang icpai scpcrii orang yang
ncnyalsilannya( dcwasa ini, di alad ini i.
%HUSDNDLDQWDSLWHODQMDQJ
Mcrcla ncnalai palaian yang iipis, scIingga lcliIaian
lclul iuluInya aiau palaian nini (lilinii dan scnisalnya.
Waniia scpcrii ini lcrpalaian iapi pada Ialclainya iclanjang.
0DDLODW
Dcrpaling dari iaai lcpada AllaI, dan dari lcwajilan-
lcwajilan lcrupa nalu (ncnpcrionionlan aurainya sclaligus
nclanggar larangan AllaIi cnggan ncnalai Iijal dan jillal.
Mcrcla lcrlcnggal-lcnggol dalan jalannya dcngan palaian
nini yang ncnpcrliIailan aurainya.
0XPLODDW
Mcnalinglan waniia lain, dcngan ncngajarlan lcpada
ncrcla lcrsolcl, lcrdandan sccara scronol (ala jaIiliaIi dan
iidal ncnuiup aurai, dcngan lcrlagai nacan cara.
Mcnalinglan Iaii lali-lali dcngan rayuan nanis lcracun
illis.
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
18
.HSDODPHUHNDVHSHUWLSXQXNRQWD
Mcnyanggullan ranluinya lcaias (lclanyalan ranlui
sanlungan dan pasangan, padaIal AllaI dan Fasul-Nya
nclalnai waniia yang ncnyanlung ranluinya dan ninia di
sanlunglani scpcrii punul onia yang niring.
.(3$'$6(7,$325$1*78$
AllaI < lcrfirnan.
@ ` ¸` ·`·.· `.´, `·' `.´ ' .· .`·¯ ¸ ,' '
· ..· `.`· ·' · · ..`.`· `· · ·´ · ,` ,· · - -
` .` .`· > , · . <- ·. .
° Huí o)ung-o)ung uung Ic)ímun, pcííIu)uíuI dí)ímu dun
Icíuu)gumu du)í upí nc)uIu uung IuIun IuIu)nuu uduíuI
munusíu dun Iutu, pcn]ugunuu muíuíIut-muíuíIut uung Iusu),
uung Ic)us, uung tíduI mcndu)IuIuí AííuI< tc)Iudup upu
uung dípc)íntuIIunHuu Icpudu mc)cIu dun scíuíu mcngc)]uIun
upu uung dípc)íntuIIun¨ (OS. bb . b).
Ali lin Ali TIalil lcrlaia . º DidillaI ncrcla dan
ajarilaI icruiana nasalaI dicn Islan yang nulia ini".
Inan OaiadaI lcrlaia. º Kanu pcriniaIlan ncrcla
uniul iaai lcpada AllaI dan FasulNya dan lanu larang
ncrcla dari nalsiai dan lcrluai dosa, nclanggar larangan
AllaI dan FasulNya dan ncninggallan lcwajilan yang iclaI
dipcriniaIlan".
WaIai orang iua ? lila ada orang yang lcrlaia
lcpadanu . º DaIwa gcdungnu yang ncgaI iiu, jila iidal
lanu rawai dcngan sclsana, dan lanu jaga dcngan lail,
dcngan sclalu ncngonirol dan ncnpcrlaili sciiap lcrusalan
sclclun lcrusalan iiu paraI, jila ini iidal lanu lalulan,
niscaya gcdungnu yang ncgaI iiu alan roloI".
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
19
Apa yang alan lanu lcrjalan ? icniu lanu alan
lcrusaIa scnalsinal nunglin agar gcdungnu iidal roloI,
nala lagainana silapnu icrIadap anal pcrcnpuannu,
scdang AllaI U iclaI ncncriniaI anda agar ncnjaganya dari
api ncrala.
WaIai para orang iua! ScsungguInya para pcnudi yang
iclaI Iilang sifai nalunya, yang sonlong uniul ncniaaii
pcriniaI AllaI dan FasulNya ncrcla iiu liia liIai dan liia
dcngar, ncrcla iidal iurun dari langii dan iidal lcluar dari
purui luni. Tapi ncrcla scsungguInya lcluar dari runaInu
(pcngawasannui lcluar dari runaI saudara dan fanili
nuslinnu.
AlIi Al Muslin ! lcriaqwalaI pada AllaI !
PcrIaiilan anal puirinu nclcliIi pcrIaiiannu icrIadap
dunianu. JanganlaI lanu icrnasul orang yang FasulullaI U
nalsudlan dalan saldanya.
' .· ...· ·- ¸- . · .· .= .. .. .· ¸·
· .· · · .··- ¸· · . . ' · ··' · .- ¸. . '
° tíduI musuI su)gu 'D\\XV pu)u suIuIut Ic)tunuu .¨
síupuIuI uung dímuIsud dcngun Duuuus ítu uuIuí HusuíuííuI
¯ HusuíuííuI mcn]uuuI . ° sco)ung uung tíduI udu gIí)uI (
ccmIu)u ) tc)Iudup muI)ímnuu¨. Duíum )íuuuut uung íuín
Icííuu U Ic)suIdu . ° Sco)ung uung )cíu Ic]uIutun mcnímpu
Icíuu)gunuu¨ ( HH, Musíím).
6$/$0'$1.$%$5*(0%,5$
Kcpada UlIii MuslinaI !
Yang icgar dalan ncngIadapi scrangan nusuI yang
luas. Kcpada UlIii MuslinaI yang ncnanpar nula sciiap
pcnycru lclclasan dcngan silap lonsisicn, loniincn, dan
lonsclwcn icrIadap ajaran Islan.
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
20
Kcpada UlIii yang sclalu ncncgang icguI sifai nalu
dan lcsucian dirinya, lcpada lcnicng yang loloI dalan
ncngIadapi iopan lclaiilan.
Kcpada UlIii yang lcrpcgang icguI lcpada liial AllaI
dan sclalu ncnganglai panji FasulNya scraya lcrlaia .
-- · ...' ·
' ¸· .·' ¸.·
° Dcngun tungun IcsucíunIu, uIun uIu ]ugu Icmuííuun
Ií]uI dun ]ííIuIIu
dun dcngun IcsucíunIu puíu uIu díutus tcmun-tcmun
scIuuuIu
Kcpadanya lIalar gcnlira dari Nali U .
' ·,· .' · ··. ¸,,· : . ·¯ .´ ¸· .
.· ..´· ~-' · = ¸ · .· · .,· ' ' · .´· ¸ '
° ScsungguInuu dí IcíuIung undu udu Iu)í-Iu)í
IcsuIu)un. O)ung-o)ung uung Ic)pcgung tcguI pudu Iu)í ítu
mcnduput puIuíu 5U o)ung du)í Iumu. Pu)u suIuIut pudu
Tunuu. ° VuIuí HusuíuííuI scIcsu) puIuíu 5U o)ung du)í
mc)cIu ¯ HuIí U Ic)suIdu . ° IuIIun du)í Iumu¨ ( HH . Tí)mídzí
dun AIu Duud, SIuIíI mcnu)ut HusIí)uddín AíIuní).
Juga lcpadanya salda FasulullaI yang lain.
' ¸,· ..· .=· ' ¯ · ·.·, · ' ··. . ·
.· · = .. .· ¸· · ¸ · · ..-. ¸ '
°ScsungguInuu Isíum muncuí duíum Icuduun usíng dun
uIun IcmIuíí usíng scpc)tí pc)muíuunnuu, muIu Ic)untungíuI
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
21
o)ung-o)ung uung usíng, HusuíuííuI dítunuu. síupu mc)cIu
uuIuí HusuíuííuI ¯ HusuíuííuI mcn]uuuI . Mc)cIu uung
mcnguduIun pc)IuíIun IctíIu munusíu )usuI¨ ( HH. Tí)mídzí
dun sIuIíI mcnu)ut AíIuní).
Kcpada ncrcla salan dari AllaI, para nuslinin dan
nuslinai yang salar dalan ncnjalanlan pcriniaI AllaI dan
FasulNya scria ncnjauIi laranganNya .
@ ¸· .·· ·. · .´,· ·· >
°Suíum sc]uItc)u untuImu, Iu)cnu IcsuIu)unmu, dun
scIuíI-IuíI IcsuduIun su)guíuI Iuíusunnuu¨ ( OS. l3 . 24).
6<$5$76<$5$7+,-$%6<$5·,
Adapun syarai-syarai Iijal syar'i (yang scsuai dcngan
syari'ai Islan| adalaI .
1-IcndallaI Iijal1 jillal ncnuiup scluruI ladan. AllaI
< lcrfirnan .
@ `¸ , , ·- `¸ · `¸ ,` ,· `` > , .-. · ~- .
° HcnduIíuI mc)cIu mcnguíu)Iun ]ííIuInuu Icscíu)uI
Iudun mc)cIu¨ (OS. 33 . 59).
Jillal adalaI palaian panjang yang ncnuiup scluruI
ladan, ariinya dcngan ncngulurlan lcscluruI ladan yang
ncrupalan aurai waniia. jadi jillal yang syar'i adalaI yang
ncnuiup scluruI ladan waniia.
2-HcndallaI Iijal 1 jillal icrsclui iclal, iidal iipis dan
iransparan, larcna nalsud dari Iijal adalaI ncnuiup, jila
iidal ncnuiup, iidal dinanalan Iijal, larcna Ial icrsclui
iidal ncngIalangi pcngliIaian, scIingga scpcrii yang
dilaialan dalan Iadiis Nali U º Dcrpalaian iciapi
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
22
pada Ialclainya iclanjang( larcna lcliIaian aurainya, scdang
fungsi palaian dianiaranya adalaI ncnuiup auraii.
3-HcndallaI Iijal1jillal iidal lcrupa pcrIiasan aiau
palaian yang ncnyolol, yang ncnilili warna warni yang
ncnaril, scIingga ncninlullan pcrIaiian. AllaI < lcrfirnan.
@ · `¸` , ¸ `` . ,` · ,~ > , . · ·. ¸· ·· .
° dun tíduI mcnumpuIIun pc)Iíusun Iccuuíí uung Iíusu
numpuI du)ínuu¨ ( OS. 24 . 3l).
Malna ( ,· ,~ ·i apa yang nanpal darinya ,
yaiiu dcngan ianpa discngaja. Apalila Iijal iiu scndiri
pcrIiasan, nala iidal lolcI dipalai, dan iidal dinanalan
Iijal, sclal Iijal adalaI scsuaiu yang ncngIalangi iinlulnya
pcrIiasan icrIadap lulan nuIrin.
4-HcndallaI Iijal1jillal icrsclui iidal scnpii, lciai.
Tidal ncnanpallan lclul iuluI dan aurai, nala jillal
Iarus luas dan lclar, scIingga iidal ncninlullan fiinaI.
5-HcndallaI iidal ncnalai ninyal wangi, yang
ncnyclallan iinlulnya fiinaI, yaiiu rangsangan lagi lali-
lali. FasulullaI U lcrsalda .
' ¯ ¯ ¸,· ¸- .· .=· · ·'' . ' ·, ¸· .
¸ .-.' . -,-. ¸- .· .· .
° ScsungguInuu uunítu upuIííu mcmuIuí mínuuI uungí
íuíu ícuut pudu suutu mu]íís, muIu íu uduíuI íní dun íní uuítu ,
íu uunítu pcnzínu¨ ( HH . AsIuIus sunun, Iutu Tí)mídzí. Iudíts
íní Iusun).
Dalan riwayai lain.
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
23
' .-' · · · ·. ¸· .· .=· · ·'' .
·, ¸,· ,- -, '
° ScsungguInuu uunítu Iííu mcmuIuí mínuuI uungí
Icmudíun ícuut pudu suutu mu]íís / pc)Iumpuíun Iuum ugu)
mc)cIu mcncíum Iuunuu, muIu íu tcíuI Ic)zínu¨.
6-HcndallaI Iijal 1 jillal icrsclui iidal ncnycrupai
palaian lali-lali. dalan Iadiis yang diriwayailan Alu
HurairaI W , laIwa FasulullaI U lcrsalda.
' ¸ ¸· U ¸- · ¸ ·'' .·'' · ¸ ¸- '
° HuIí U mcíuInut íuIí-íuIí uung mcmuIuí puIuíun uunítu
dun uunítu uung mcmuIuí puIuíun íuIí-íuIí¨ (HH. AIu Duud
dun Husu`í ).
Dalan Iadiis yang lain .
' . ¸· .·-' .- ¸· ·-' = ¸· '
° AííuI mcíuInut íuIí-íuIí uung Ic)guuu pc)cmpuun dun
pc)cmpuun uung Ic)guuu íuIí-íuIí¨ ( HH. AIu Duud dun Husu`í).
Ariinya. pcrcnpuan yang ncnycrupai lali-lali dalan
palaiannya, nodclnya, scpcrii pcrcnpuan zanan sclarang ini,
lcgiiu pula lali-lali yang ncnycrupai pcrcnpuan dalan
palaian, gaya licara dan lain sclagainya.
Kiia noIon lcpada AllaI < lcscIaian dan lcsclanaian
dunia dan alIirai.
3(18783
6(%(/$61$6(+$78178.3$5$:$1,7$
AlIirnya, alu pcrscnlaIlan 11 nascIai yang
lcrIarga ini lcpadanu, waIai UlIii Al MuslianaI.
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
24
Kcrjalan, Insya AllaI lanu alan lcrlaIagia di dunia
dan alIcrai, ninia iolonglaI lcpada AllaI < dalan
ncnganallannya, lcnudian dcngan ncnlaca dan ncnaIani
liial lccil ini.
1-DcriladaIlaI lcpada AllaI scnaia, scsuai dcngan apa
yang iclaI diisyaraialan, dalan Al Our'an dan Al Iadiis.
2-Haii-IaiilaI icrIadap syiril dalan aqidaI dan iladaI,
sclal syiril ncnggugurlan anal dan ncnyclallan lcrugian.
3-Haii-IaiilaI icrIadap lid'aI, lail dalan aqidaI
naupun dalan iladaI, sclal sciiap lid'aI adalaI scsai dan
orang-orang yang scsai adalaI ( icnpainyai di dalan ncrala.
4-JagalaI sIalainu dcngan scnpurna, sclal orang yang
sclalu ncnjaga sIalainya, ia alan lcliI ncnjaga dalan Ial
lainnya, dan orang yang ncrcncIlan sIalai, ia alan
ncrcncIlan Ial lainnya juga.
JagalaI lcsucian, iIuna'ninaI, I'iidal, scria lIusyu
dalan sIalai icrsclui, janganlaI sanpai lanu ncngalIirlan
waliunya, sclal scorang Ianla lila sIalainya lail, nala
scluruI anal pcrluaiannya lail, sclalilnya lila sIalainya
rusal ( iidal lail i nala anal pcrluaiannya juga rusal (iidal
laili.
5-TaaiilaI suaninu jila lanu sudaI lcrunaI iangga,
jangan sclali-lali lanu ncnolal lcinginannya, dan
nclanggar pcriniaInya, sclana iidal ncnyuruI dalan
nalsiai dan dosa.
6-JagalaI suaninu jila dia gIail (iidal adai lcrsananu
dan lciila ia lcrada disisinu. JagalaI dirinu dan Iarianya.
7-Dcrluai laillaI lcpada iciangganu dcngan pcrlaiaan
dan pcrluaian sclagai lalas ludi dan ncnolal lclurulan.
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
25
8-McnciaplaI di runaInu, jangan lcluar lccuali dalan
lcadaan darurai, dan ncnuiup aurai ( lcrjillali.
9-Dcrluai laillaI lcpada lcdua orang iuanu dcngan
pcrlaiaan dan pcrluaian sclana ncrcla ncnyuruInu dalan
lclailan, jila ncrcla ncnyuruInu dalan nalsiai, nala
iidal lolcI iaai lcpadanya, sclal iidal ada lciaaian dalan
nalsiai lcpada AllaI.
10-CuraIlan pcrIaiiannu icrIadap pcndidilan
analnu, jila lanu sudaI ncnpunyai anal, dcngan
ncnliasalan ncrcla jujur, lcrsiI, lcnar dalan pcrlaiaan
dan pcrluaian, scria dcngan ncngajarlan lcpada ncrcla
adal yang iinggi 1nulia dan alIlal yang icrpuji.
SuruIlaI ncrcla sIalai lina waliu lila sudaI lcrusia 7
iaIun, dan lila ncrcla ncninggallannya pada usia 10 iaIun,
nala pulullaI ncrcla scria pisaIlan icnpai iidurnya (
aniara lali-lali dan pcrcnpuani.
11-PcrlanyallaI dzilir dan scdclaI1infal.
Scnoga AllaI < ncnjaganu dari sciiap lcjaIaian dan
ncnganugcraIlan lcpada liia lIusnul lIaiinaI.
Scgala puji lagi AllaI pada awal dan alIir scria sIalawai
dan lcrlaI lcpada Nali MuIannad U , lcluarga, para
sIaIalainya dan pcngiluinya sanpai Iari lianai iila.
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
26
'$)7$5,6,
- KATA PENCANTAF .................1
- SIAPA YANC MENYUFUH ANDA DEFJILDAD......3
- FAMDU-FAMDU JALAN ...............10
- SEJENAK ......................12
- PEFINCATAN .....................15
- ANCAMAN......................16
- KEPADA SETIAP OFANC TUA .............18
- SALAM KADAF CEMDIFA................19
- SYAFAT-SYAFAT HIJAD SYAF'I ............19
- PENUTUP ......................23
.HSDGD8NKWL0XVOLPDK
27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful