You are on page 1of 11

1

R!ng R"n Ln My

M!t ng"#i $%ng ra lm th&y thu'c, nh(ng
ng"#i cn l)i s*p hng m!t, tay ng"#i sau
n*m v)t o ng"#i tr"+c ho,c $,t trn vai
c-a ng"#i pha tr"+c. Sau $ t.t c/ b*t $&u
$i l"0n qua l"0n l)i nh" con r*n, v1a $i v1a
ht:

R2ng r*n ln my
C cy lc l*c
H3i th4m th&y thu'c
C nh hay khng?

Ng"#i $ng vai th&y thu'c tr/ l#i:

- Th.y thu'c $i ch5i ! (hay $i ch0, $i cu c
, $i v*ng nh... ty 6 m ch7 ra). 8on
ng"#i l)i $i v ht ti7p cho $7n khi th&y
thu'c tr/ l#i:
- C !
V b*t $&u $'i tho)i nh" sau : Th&y thu'c h3i:
- R2ng r*n $i $u?
Ng"#i $%ng lm $&u c-a r2ng r*n tr/ l#i:
- R2ng r*n $i l.y thu'c $9 ch(a b:nh cho con.
- Con ln m.y ?
- Con ln m!t
- Thu'c ch;ng hay
- Con ln hai.
- Thu'c ch;ng hay
C% th7 cho $7n khi:
- Con ln m"#i.
- Thu'c hay v<y.
K7 $, th th&y thu'c $i h3i:
+ Xin khc $&u.
- Nh(ng x"5ng cng x=u.
+ Xin khc gi(a.
- Nh(ng mu cng me.
+ Xin khc $ui.
2
- Tha h2 m $u>i.

Lc $ th&y thu'c ph/i tm cch lm sao m b*t cho $"0c ng"#i cu'i cng
trong hng.

Ng"0c l)i th ng"#i $%ng $&u ph/i dang tay ch)y, c' ng4n c/n khng cho ng"#i
th&y thu'c b*t $"0c ci $ui c-a mnh, trong lc $ ci $ui ph/i ch)y v tm
cch n trnh th&y thu'c. N7u th&y thu'c b*t $"0c ng"#i cu'i cng th ng"#i
$ ph/i ra thay lm th&y thu'c.
N7u $ang ch5i d?ng co gi(a ch1ng, m r2ng r*n b@ $%t ngang th t)m ng1ng $9
n'i l)i v ti7p tAc tr ch5i.


3
Nu Na Nu N#ng

Nu na nu n'ng
Ci cng n?m trong
Ci ong n?m ngoi
C- khoai ch.m m<t
BAt ng2i bAt khc
Con cc nh/y ra
ng gi A
B mA th>i xi
Nh ti n.u ch
T he chn rAt

Bm trC ng2i thnh hng ngang, duDi hai chn ra tr"+c. M!t $%a ng2i $'i di:n,
l.y tay $<p vo t1ng bn chn theo nh@p t1ng t1 m!t c-a bi ht trn. D%t bi,
t1 "rAt" $ng vo chn em no th ph/i rAt nhanh. N7u b@ tay c-a ci $<p vo
chn th em $ thua cu!c: ra lm ci vn ch5i k7 ti7p, ho,c ch@u hnh ph)t
(nh/y l c m!t vng, tr2ng chu'i...) hay ph/i $%ng ra lm ci cho m!t tr ch5i
khc (b@t m*t b*t d, tm, c s.u ln b#...)
4
Th$ %&a Ba Ba

Tr ch5i th9 hi:n vi:c qua sng, qua b"ng, ru!ng...ng<p n"+c. E d"+i n"+c c
$Fa. C/ nhm lm sao xu'ng n"+c m $Fa khng b*t ch"+c. Tr"+c h7t vG hai
$"#ng song song cch nhau $! 2m (hay qui $@nh kho/ng tr'ng no $) gi/ $@nh
l sng n"+c. M!t em ra gi(a vng v1a ht v1a l.y tay ra $<p nh@p vo vai cc
b)n:

Th/ $Fa / ba ba
Ch+ b*t / $n b
Tha t!i / $n ng
C5m tr*ng / g)o tr*ng
G)o thuyHn nh" n"+c
B> m*m / $> mu'i
B> chu'i / h)t tiu
B> niu / n"+c ch
B> ph/i nh no
Nh .y.... ch@u

T1 "ch@u" trng em no th em .y xu'ng sng lm "$Fa". BIn trC $%a ch)y $&u
ny, $%a b4ng qua sng gc nI. "BFa" r"0t $9 b*t. BIn trC l)i ht bi ht ghJo.

Sang sng / vH sng / tr2ng cy / 4n qu/ / nh/ h)t. "BFa" r"0t bn ny th bn
kia xu'ng sng. "BFa" quay l)i bn kia th lK bn nI l)i ro ln: "4n qu/ / nh/
h)t" r2i o xu'ng. Ch;ng may ai b@ "$Fa" v+ ph/i th trL thnh "$Fa".

(s!u t"m)
5
Ch'i %u


Trong cc ngy h!i, cc lng thn th"#ng tr2ng m!t vi cy $u L gi(a thMa
ru!ng g&n $nh $9 trai gi ln $u v+i nhau. Cy $u $"0c tr2ng bLi b'n, su hay
tm cy tre di v(ng ch*c $9 ch@u $Nng $"0c s%c n,ng c-a hai ng"#i cng v+i
lNc $=y qun tnh. Hai cy tre lm c&n $u nh3 v1a tay c&m.

Ln $u c th9 l m!t hay hai ng"#i. Cng nhn m)nh, $u cng ln cao, c&n $u
$"a ln vun vt, bn nI sang bn kia. C&n $u ln ngang v+i ngIn $u l hay
nh.t, nhiHu khi $u bay ngang ngIn $u m!t vng. NhiHu n5i treo gi/i th"Lng L
ngang ngIn $u $9 ng"#i $u gi<t gi/i. Nhn $u cKng l m!t sinh ho)t giao $i
tnh c/m c-a trai gi.
6
Leo C(t L)y C*


S' l"0ng ng"#i ch5i : MDi $!i 5 ng"#i ho,c 10 ng"#i ( ty theo s' l"0ng ng"#i
tham dN )
O Th#i gian : 3 pht cho mDi $!i .
O Lu<t ch5i : S*p 2 $!i vo v@ tr hng dIc , $'i di:n tr"+c c!t c-a mnh , khi
nghe ci xu.t pht cKng l lc trIng ti b.m gi# , t1ng ng"#i trong $!i theo th%
tN , ng"#i th% nh.t ch)y $7n leo ln $Fnh c!t rt m!t cy c# tu!t xu'ng giao
cho trIng ti , c% th7 ti7p tAc ng"#i th% 2,3,4, cho $7n lc trIng ti bo h7t
gi# . T>ng c!ng $!i no c nhiHu c# nh.t $!i $ th*ng .
O Ghi ch : V8V no l.y $"0c c# nh"ng b@ r+t tr"+c khi giao cho trIng ti th coi
nh" khng $"0c tnh v ph/i trL vH v@ tr xu.t pht ch# $7n l"0t sau , cc V8V
khc chF $"0c xu.t pht khi V8V kia $ giao c# cho trIng ti .
7
Nm C+u

X Ph S5n, H TPnh cM hnh h!i ma xun t)i cha x ngy 14 v ngy r?m
thng ging. Khi trong cha $ang lQ Ph<t, ngoi sn trai ch"a v0, gi ch"a
ch2ng tA hIp nhau dN tr ch5i nm c&u $9 "bi" hn nhn. Hai qu/ c&u dng
$9 nm vo l2ng tre l hai qu/ chanh ngoi c l+p v3 b:n b?ng my bIc
quanh: s5n mu xanh gIi l m c&u v s5n mu $3 tr*ng gIi l d"5ng c&u.

Trai v gi chia lm hai bn, mDi bn c ng"#i c&m $&u. Hai bn hJn "+c v+i
nhau r?ng: "Trong hai nhm chng ta, hQ ai $ k7t hn m nm $"0c qu/ c&u
vo trong l2ng th chF $"0c th"Lng; cn c,p no ch"a k7t hn m nm trng
th khng nh(ng $"0c th"Lng m cn hJn sG c"+i nhau. N7u ai sai l#i sG c
Ph<t tr#i ch%ng gim". Giao hJn xong, m.y c,p b*t $&u tr ch5i. Tr"+c khi nm
c&u, trai gai l&n l"0t ht:

C"u ny l c"u thin duyn
#i ta m trng, k$t nguy%n cng nhau

Tr vui ko di t1 sng $7n chiHu. Tuy l tr ch5i nh"ng mDi l&n m!t c,p trai
gi c tnh 6 m cng nm trng $Hu h%a hn v+i nhau.

(s"u t&m)
8
C,-p C+u

Tr tung c&u, c"+p c&u l m!t tr ch5i mang tnh nghi lQ (ho,c phong tAc)
mang tnh b*t bu!c L nhiHu lQ h!i. TuR t1ng $@a ph"5ng c quy $@nh, cch ch5i
hay tn gIi khc nhau.
8y cKng l m!t ho)t $!ng tn ng"Sng trong nghi th%c c&u ma c-a c" dn
nng nghi:p, tn ng"Sng sng bi gi+i tN nhin.

Qu/ c&u b?ng gD trn, c khi l qu/ b"Li hay qu/ d1a ($'i v+i nh(ng $@a
ph"5ng c tAc c"+p c&u n"+c). TuR $@a ph"5ng c c&u to hay nh3. Tr"+c khi
$"a c&u ra c"+p ph/i qua nghi lQ trnh Thnh.

Sau khi thNc hi:n xong cc nghi th%c t7 lQ, qu/ c&u $"0c tung ra sn $nh. Hai
nhm thanh nin $)i di:n cho hai nhm c!ng $2ng, t.t c/ $Hu mnh tr&n $ng
kh' khc mu. Cu!c tranh c"+p diQn ra r.t quy7t li:t. Bn ngoi tr'ng thc lin
h2i, ti7ng h reo c> vK no nhi:t c/ sn $nh. NhiHu ng"#i b@ tr"0t chn ng,
ng"#i th nhanh nhJn b<t ln $n b*t r2i chuyHn ngay cho ng"#i khc... cu!c
ch5i r.t si $!ng.

M!t bn cu+p c&u $9 nm vo m!t ci h' $o sTn bn h"+ng $ng, nhm bn
kia c"+p c&u $9 nm vo h' h"+ng ty. Bn no c"+p $"0c c&u v nm vo h'
c-a bn kia nhiHu l&n l bn th*ng cu!c. CKng c n5i c&u $"0c nm vo m!t h'
L gi(a sn $nh hay nm vo m!t ci gi3 khng $y treo trn cy, bn no nm
vo gi3 c-a bn kia tr"+c th bn $ th*ng cu!c. C n5i quy "+c bn no nm
vo gi3 c-a bn mnh tr"+c th bn $ th*ng cu!c.
9
Ch'i Chuy.n

Tr ch5i c-a con gi. S' ng"#i ch5i 2-5 ng"#i. 82 ch5i g2m c 10 que nh3 v
m!t qu/ trn n,ng (qu/ c). C&m qu/ c L tay ph/i tung ln khng trung v
nh,t t1ng que. L,p l)i cho $7n khi qu/ c r5i xu'ng $.t l m.t l"0t. Ch5i t1
bn 1 (l.y m!t que m!t l&n tung c) bn 2 (l.y hai que m!t l&n) cho $7n 10,
v1a nh,t qu/ chuyHn v1a ht nh(ng cu th5 ph h0p v+i t1ng bn. M!t m't,
m!t mai, con trai, con h7n, 8i ti, $i ch@ Ba l $a, ba l $H v.v. H7t bn
m"#i th chuyHn b?ng hai tay: chuyHn m!t vng, hai vng ho,c ba vng v
ht: 8&u qu), qu giang, sang sng, tr2ng cy, 4n qu/, nh/ h!t kho/ng 10
l&n l h7t m!t bn chuyHn, $i liHn m.y vn sau v tnh $i9m $"0c thua theo
vn.


10
%nh Quay ( hay cn g/i l 0nh Bng V1 )

8nh quay l tr ch5i dnh cho con trai. Ch5i thnh nhm t1 2 ng"#i trL ln,
n7u $ng c th9 chia thnh nhiHu nhm. M!t ng"#i cKng c th9 ch5i quay,
nh"ng n7u ch5i nhiHu ng"#i v c nhiHu ng"#i L ngoi c> vK th sG si n>i v
h.p dUn h5n nhiHu.

82 ch5i l con quay b?ng gD hay s1ng hnh nn cAt, c chn b?ng s*t. Dng
m!t s0i dy, qu.n t1 d"+i ln trn r2i c&m m!t $&u dy th/ th<t m)nh cho
quay tt. Con quay c-a ai quay lu nh.t, ng"#i $ $"0c. C th9 dng m!t con
quay khc b> vo con quay $ang quay m n vUn quay th ng"#i ch- c-a con
quay $ $"0c nh.t.
11
Nm Cn

V+i ng"#i Vi:t c> x"a, tr ch5i ny th"#ng dnh cho gi+i n(, con nh qu6 phi,
x"a kia l cc mV n"5ng, con gi L)c h&u, L)c t"+ng. 8'i v+i cc dn t!c
M"#ng, Ty, Hmng, Thi... nm cn l tr tn ng"Sng h.p dUn nh.t c-a trai
gi trong d@p h!i xun.

Qu/ "cn" hnh c&u to b?ng n*m tay trC nh3, $"0c khu b?ng nhiHu mi v/i
mu, bn trong nh2i thc v h)t bng (thc nui s'ng con ng"#i, bng cho s0i
d:t v/i). Qu/ cn c cc tua v/i nhiHu mu trang tr v c tc dAng $@nh h"+ng
trong khi bay. Sn nm cn l bi $.t r!ng, L gi(a chn m!t cy tre (ho,c v&u)
cao, trn $Fnh c vng cn hnh trn (khung cn), khung cn m!t m,t dn
gi.y $3 (bi9u t"0ng cho m,t tr#i), m,t kia dn gi.y vng (bi9u t"0ng cho m,t
tr4ng). C/ m,t gi.y l bi9u t"0ng cho sN trinh tr*ng c-a ng"#i con gi. Ng"#i
ch5i $%ng $'i m,t v+i nhau qua cy cn, nm qu/ cn lIt qua vng cn trn
$Fnh c!t l th*ng cu!c.

ML $&u cu!c ch5i l ph&n nghi lQ, th&y mo dng hai qu/ cn lm lQ gi(a tr#i
$.t, c&u cho b/n lng yn vui, ma mng t"5i t't, nh nh no .m. Sau ph&n
nghi lQ, th&y mo c&m hai qu/ cn $ $"0c ban php tung ln cho mIi ng"#i
tranh c"+p, khai cu!c ch5i nm cn n4m $. Cc qu/ cn khc c-a cc gia $nh
lc ny m+i $"0c tung ln nh" nh(ng con chim n.

Tr"+c khi khp h!i, th&y mo r)ch qu/ cn thing ($ $"0c ban php) l.y h)t
bn trong, tung ln $9 mIi ng"#i cng h%ng l.y v<n may. Ng"#i Ty quan ni:m
h)t gi'ng ny sG mang l)i ma mng b!i thu v may m*n, v n $ $"0c
truyHn h5i .m c-a nh(ng bn tay nam n( (m - d"5ng).

Nm cn lm cho ng"#i trong cu!c ho h%ng, ng"#i $%ng ngoi h reo c> vK
khi7n khng kh cu!c ch5i r.t si n>i, h.p dUn. Nm cn l tr ch5i khng
nh(ng thu ht nam n( thanh nin m nhiHu ng"#i l+n tu>i cKng r.t thch. Tr
vui ny mang 6 nghPa ph2n thNc, c&u mong giao ho m - d"5ng, ma mng
t"5i t't.