You are on page 1of 3

PROIECT DE LECTIE

Data: 26 februarie 2008


Clasa a VI a E
Obiectul: Consiliere i orientare
Consilier : MIHAELA TEODOR
Modul: Autounoatere i !e"#oltare $ersonala
Subiect:E%o&ii' e%o&ii' e%o&ii()
Scop: !e"#oltarea a$ait*&ii !e a+i st*$,ni i folosi e%o&iile
Obiective de referin:
-* !e"#olte strate.ii $entru e/$ri%area a!e#at* i 0n si.uran&* a e%o&iilor
1or%area atitu!inilor' a2i"i&ionarea unotin&elor i abilit*&ilor inter$ersonale
Obiective operaionale:
-a i!entifie i s* e/$ri%e e%o&ii
-* i!entifie rela&ia !intre e%o&ie i $ersonalitatea elui are tr*iete e%o&ia
-* e/$ri%e $rin !esen ' 3o !e rol e%o&iile
-* 4 i asu%e res$onsabilit*&i 0n a!rul .ru$ului
Loc de desfurare: sala !e las*
Durata : 56 %in)
Strate!ie didactic:
Metode i procedee: on#ersa&ia' e/$unerea' 3o !e rol' brainstor%in.+ul
Mi"loace: oli arioi' %ar7ere' fli$2art' fie !e luru
Modaliti de or!ani#are: in!i#i!ual*' $e e2i$e ' frontal*
Diri"area $nvrii:
Mo%entul
le&iei
Ati#itatea $rofesorului Ati#itatea ele#ilor Meto!e
Mo%ent
or!ani#atoric
-alut' absen&i
Disutarea $roble%elor lasei
8eful lasei
se%nalea"* onflitele'
!a* e a"ul)
Con#ersa&ie
Captarea
ateniei
& spar!erea
!'eii(
E/eri&iu !e ener.i"are:
Li se 0%$art ele#ilor !iferite 9
fe&e9 are e/$ri%* !iferite st*ri
e%o&ionale !in are s* o alea.*
$e ea are este 0n onor!an&*
u starea lor !in ael %o%ent
-unt 0ntreba&i a$oi !a* le+a fost
.reu s* alea.*' i e re$re"int*
fa&a $e are au ales+o)
-e fae o statisti* a :fe&elor9 i
se fa onstat*ri)
1ieare ale.e :fa&a9 i
o #or li$i $e o oala
Ele#ii r*s$un!*
0ntreb*ri ' obser#*
!iferen&ele
Disu&ie
Desfurarea
leciei
-e srie $e tabl* titlul le&iei:
E%o&ii' e%o&ii' e%o&ii(
Li se ere ele#ilor s* !efineas*
e%o&iile)
EMO;IE 4 rea&ie afeti#* !e
intensitate %i3loie i !e !urat*
relati# surt*' 0nso&it* a!esea !e
%o!ifi*ri 0n ati#it*&ile
or.anis%ului' o.lin!in!
atitu!inea in!i#i!ului fa&* !e
realitate)
Ele#ii 0near* s*
!efineas* one$tul )
Con#ersa&ie
E/$unere
<rofesorul ere ele#ilor s*
s$un* e fel !e e%o&ii unos'
!u$* are le or.ani"ea"*
0%$reun* u ei sub for%a unui
ior2ine
Dau e/e%$le !e e%o&ii
$e are le unos
=rainstor%in.
Meto!a
ior2inelui
Mi%area unei e%o&ii
-e 0%$arte lasa 0n 5 .ru$e)
1ieare .ru$* tra.e un bile&el $e
are este sris* !enu%irea unei
e%o&ii )
-e anun&* sarina !e luru:
fieare .ru$* trebuie s*
trans$un* 0ntr+un !esen sau
0ntr+un 3o !e rol e%o&ia !at*)
Ele#ii !esenea"* sau
$re"int* rolul)
>o !e rol
Desen
-e !istribuie fie*rui ele# o fi*
0n are trebuie s* note"e
situa&iile are le+au !elanat
anu%ite st*ri e%o&ionale)?fia
nr) @A
Ele#ii sunt ru.a&i s* stabileas*
!iferen&ele !intre e#eni%entele
are au !elanat aeleai st*ri
la $ersoane !iferite)
Vor o%$leta fia )
Ele#ii $re"int* $rin
son!a3 r*s$unsurile i
!isut* $e %ar.inea
!iferen&elor)
Obser#a&ia)
Disu&ia)
Evaluare
Ce a&i aflat nou ast*"i !es$re
e%o&iiBCo%$leta&i ur%*toarea
fi* :I!entifi* e%o&iaC
Co%$letea"* fia
Constat* * aeleai
e#eni%ente
!elanea"* st*ri
e%o&ionale !iferite la
$ersoane !iferite)
Con#ersa&ie
1ia nr)@
Dota&i e situa&ii ?0nt,%$l*riA#+au !elanat ur%*toarele st*ri e%o&ionale:
@())ne%ul&u%it !e %ine 2())trist
E())ner#os 5()))s$eriat
6())nesi.ur !e %ine 6((furios
1ia nr) 2
I!entifi* e%o&ia
Cu% te+ai si%&i !a* :
@A De Cr*iun nu ai $ri%i nii un a!ouB
2A Ai luat o not* bun* la te"* la %ate%ati*B
EA Ai a#ea un seret i nu ai $utea sa 0l s$ui B
5A Ma%a ta ar #orbi la telefon i tu ai #rea s* 0i s$ui e#aB
6A Ai au"i ".o%ote iu!ate la %ie"ul no$&iiB
6A <rietenul t*u s+ar %uta 0n alt oraB
FA ;i s+ar 0%$lini un #isB